Energiplan Nyköping Energiplan Nyköping Antagen av KF Antagen av Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan Nyköping 2010 2020. Energiplan Nyköping 2010-2020. Antagen av KF 2011-02-08 Antagen av Kommunstyrelsen 2010-12-20"

Transkript

1 Energiplan Nyköping Antagen av KF Antagen av Kommunstyrelsen

2 Energiplan Nyköping Energiplan Nyköping Energiplanen, mål och åtgärder är baserade på Nyköpings vision 2020 samt Nyköpings kommuns Klimatstrategi. Syftet med energiplanen är att bidra till ett långsiktigt och hållbart energisystem. Dokumentägare: Nyköpings kommun Politisk styrgrupp: Göran Silfverling (Fp), Kommunråd, Eva Andersson (c), Ordf. Bygg- och tekniknämnden, Urban Granström (s), Oppositionsråd Uppdrag tjänstemannagrupp: Projektbeställare: Björn Åkerberg, chef KD Handläggarstab fr om 1/ Henrik Haugness, chef Planenheten Projektledare: Marianne Tyvander, Klimatstrateg Arbetsgrupp: Alf Hagberg konsult, Vattenfall/Idbäcken, Nyköpinghem, Nyköpings kommun: Lars Ahlgren, Henrik Haugness, Mats Dryselius, Håkan Elm, Camilla Norrgård, Jenny Dahlgren, Johan Rehnström Energikartläggning samt Framtidsbild/Målanalys: Profu Metodstöd: Uthållig kommun/energimyndigheten, tema metodstöd Energi- och klimatstrategier för storstadskommuner, processledare Profu Foto, framsida: EUU Övrigt foto: Nyköpings kommun, om inget annat anges. 2 (56)

3 Förord Förord. Nyköpings kommun arbetar utifrån Vision En av målsättningarna är att Nyköping ska växa med 700 personer varje år. Men tillväxten ska ske hållbart. Energiplanen är därför en viktig del för att effektivisera energianvändandet och uppnå en långsiktigt hållbar energiutveckling. Vi står nu inför utmaningen att ställa om till ett energisystem baserat på förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Men omställningen innebär också möjligheter för Nyköping som genom att gå före och verka för teknikutveckling också kan stimulera till fler arbetstillfällen. Vi har redan kommit en bit på väg. Olja är till största del utfasad som uppvärmningskälla. Fjärrvärme, som står för en stor del av uppvärmningen i Nyköping, produceras till 99 procent av biobränsle. Målet i energiplanen är ett helt fossilbränslefritt fjärrvärmeverk. Att hushålla med energi är enkla sätt att uppnå stora effekter för både ekonomi och miljö. Vi vill därför uppmuntra alla som bor och verkar i Nyköping att bidra med sin del för att spara energi. Den största utmaningen är transporterna som till största del drivs med fossila bränslen. Nyköpings kommun vill vara med och leda utvecklingen mot ökad användning av förnyelsebara bränslen. Det innebär exempelvis att öka möjligheterna att tanka med biogas och ladda elbilar. Kommunen ska också föregå med gott exempel genom att så långt det är möjligt, använda fordon drivna med förnyelsebara bränslen. Busstrafiken i Nyköpings tätort ska drivas med biogas producerat från hushållens och restaurangernas egna matavfall. Energiplanen för Nyköping ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem som begränsar resursåtgång, utsläpp och negativ påverkan på miljön. Vi ska lokalt göra vad vi kan för att ställa om till ett grönare och mer energieffektivt samhälle. Urban Granström kommunstyrelsens ordförande 3 (56)

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. Sammanfattning 5 Inledning 6 Styr- och handlingsplaner i Nyköpings kommun 6 Avgränsningar 6 Energiplansprocessen 7 Genomförandefas av Energiplanen, hur? 7 Mål och delmål - Energiplanen 9 Inriktningsmål Effektiv användning av energi 9 Inriktningsmål Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning 9 Inriktningsmål Omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara 9 Handlingsplan 10 Fjärrvärme 10 Övrig samhällsplanering 11 Distributionssäkerhet 13 Kommunala fastigheter Kommunfastigheter 15 Kommunala fastigheter Rosvalla Nyköping Eventcenter 18 Kommunala bolag Nyköpingshem AB 19 Kommunalförbund: Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) 21 Nyköpings kommun Tekniska divisionen 22 Nyköping Vatten Avlopp 22 Nyköping Vatten Vattenverk 23 Nyköpings kommun Tekniska divisionen 26 Gata, park, hamn 26 Transporter (energi/drivmedel) 27 Informationsstrategi 30 Kommunens geografiska område 31 Energiläget i Nyköpings kommun 33 Sammanfattning 33 Tillförd energi 33 Fjärrvärme 34 Energianvändningen 2008 (exkl. transporter) 35 Energianvändning kommunal verksamhet exkl. transporter 36 Energianvändning exempel på några större användare 37 Energianvändning transporter 38 Energianvändningens emissioner 40 Energisektorns totala lokala utsläpp 40 Miljövärdering av el 42 Framtidsbild Nyköping 46 Utvecklingsscenarier 46 Förutsättningar och beräkning 46 Total tillförd energi år 2008, 2015 samt år Framtidsbild Nyköping emissioner från energianvändningen 51 Energisystemet i Nyköping år 2050 vad är möjligt? 54 Litet energilexikon 55 4 (56)

5 Sammanfattning Sammanfattning. Kommunala energiplaner har fått större betydelse när det gäller att minska koldioxidutsläppen från energisektorn genom effektivisering, minskad användning och beroende av fossilenergi. Nyköpings energiplan ger en samlad bild av energi läget i Nyköping och visar vad som är möjligt att uppnå på lokal nivå. Energiplanen är därmed ett konkret verktyg i arbetet mot ett långsiktigt hållbart energisystem i Nyköping. Användningen av fossil energi minskar. Det är en utveckling som pågått sedan 80-talet, mycket tack vare en omfattande effektivisering i bebyggelsen. Men effekterna av detta döljs delvis genom fortsatt ökning av transporterna. Andelen dieselbilar ökar kraftigt medan bensinbilarnas minskar. Likaså ökar antalet miljöfordon både bland privatpersoner och i den kommunala fordonsflottan. Fram till 2020 beräknas alternativa bränslen stå för drygt 10 % av transportenergin. Men även om fordonen blir mer energieffektiva visar prognosen att transportflödet generellt ökar 1. I Nyköping, liksom i många andra kommuner, står transportsektorn för den största andelen tillförd fossil energi. På listan över de största energianvändarna kommer sedan bostäder och lokaler. Industrin står för en mindre del, vilket är en direkt återspegling av näringslivets struktur i kommunen. Vad kan Nyköping uppnå fram till 2020? Regeringen har en långsiktig prioritering att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen (www.regeringen.se). Vad gäller transporterna har Nyköping som enskild kommun begränsade möjligheter att påverka eftersom stor del av transporterna finns på europavägarna. Exempel på hur Nyköping kan tillmötesgå regeringens målsättning är att i utvecklingen av infrastrukturen planera för el-laddning av elbilar. Efterfrågan på elladdning förväntas stiga i takt med ökad tillgång av elbilar. Viktigt i sammanhanget är att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Genom utveckling av lokal biogasproduktion kan Nyköping öka tillgången på mer icke fossila drivmedel. Infrastrukturlösningar har också en stor betydelse för minskade transportflöden samt medborgarnas möjlighet att välja ett hållbart resande. Nyköping har förmånen att ha ett fjärrvärmeverk som är 99% biobränsleeldat. Fjärrvärmeverket försörjer 95% av tätortens fastigheter med fjärrvärme. I och med denna energiplan sätts ambitionen till ett helt fossilbränslefritt fjärrvärmeverk. Oljeuppvärmning i bostäder är i dagsläget nästan helt borta och förmodas vara utfasad i Nyköping till senast år Inom kommunkoncernen föreslås uppvärmning med olja vara helt utfasad år Produktion av el från fossila energikällor genererar koldioxidutsläpp. Åtgärder för energieffektivisering, minskad uppvärmning med direktverkande el samt att hushålla med el har stor betydelse. Energiplanen föreslår en energieffektivisering med 15% (exklusive transporter) fram till år Förslaget innebär lokala åtgärder. Men kommunens energiutveckling påverkas också av olika omvärldsfaktorer som exempelvis konjunktur, elpriser, energiskatter, miljöfrågor, teknikutveckling och samhällsutvecklingen i stort. Energiplanens förslag på mål tar hänsyn till dessa omvärldsfaktorer. Att hushålla med energi är ett enkelt medel för att uppnå stora effekter. Det ska vara lätt att göra rätt! Satsningar på information och rådgivning till allmänheten är därför fruktbara investeringar. Sammanfattningsvis har Nyköping i samverkan med alla som verkar och bor i kommunen, goda förutsättningar att uppnå ett långsiktigt hållbart energisystem och därmed minska den negativa miljöpåverkan. 1 Nationella framtidsprognoser från bl a Naturvårdsverket, Transportverket, SIKA, Profus, är analyserade av Profu 5 (56)

6 Inledning Inledning. Energiplanen baseras i huvudsak på Nyköpings vision 2020 samt Klimatstrategins mål. Energi planen ger en helhetssyn av energiläget i Nyköping. Den belyser också den lokala framtidsbilden utifrån förslag på lokala åtgärder, omvärldsfaktorer och prognoser. Denna analys ligger till grund för föreslagna lokala mål och delmål som finns formulerade i dokumentet. För att belysa den nuvarande energisituationen har en energikartläggning gjorts. Kartläggningen är utgångspunkt för den operativa handlingsplanen som visar vägen mot den framtida utvecklingen. Energiplanen genomsyras av tre övergripande inriktningar: Effektiv användning av energi Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning Energiomställningen från fossila drivmedel till förnyelsebara. Avgränsningar Energiplanen är avgränsad utifrån andra styrdokument i kommunen. Energiplanen hanterar inte insatser för att minska transportflöden som exempel vis åtgärder i den fysiska planeringen eller för att öka andelen kollektivtrafikresande. Dessa frågor hanteras i kommunens Infrastrukturplan (beslutas år 2010) samt i Kollektivtrafikförsörjningsplanen. Allmänt om energiåtgärder för kommunens organisation, transporter och resor hanteras delvis genom kommunens Upphandlingspolicy och Resepolicy, alltså inte i Energiplanen. Det gäller även energiåtgärder på brukarnivå. De finns i kommunens Miljö- och folkhälsoplan (under revidering). Nyköpings kommun ansvarar inte för åtgärder i Energiplanen som ligger utanför kommunens juridiska område. Styr- och handlingsplaner i Nyköpings kommun Nyköpings vision 2020 ska genomsyra alla styroch handlingsplaner i kommunen. Kommunens övergripande och långsiktiga strategi för exempelvis trafikfrågor, grönstruktur och bostadsförsörjning återfinns i Översiktsplanen. Därutöver har kommunen en Klimatstrategi som omfattas av bland annat övergripande klimatmål. Under dessa strategier finns fördjupande dokument med delmål och åtgärder. Energiplanen är ett sådant dokument. Nyköpings vision 2020 Klimatstrategi Översiktsplan Dokument med fördjupad del samt delmål och åtgärder 6 (56)

7 Inledning Energiplansprocessen I processen kring energiplanen har en politisk styrgrupp varit vägledande. I arbetet med handlingsplanens åtgärder har en tjänstemannagrupp som representerat kommunens organisation deltagit. Arbetet har skett med stöd från intern energirådgivning. Dialoger har också förts med näringsidkare och fastighetsägare. Energiplanen har gjorts med visst metodstöd från Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. Företaget Profu har kartlagt energiläget år 2008 och analyserat fram framtidsbilden för Nyköpings kommun. Genomförandefas av Energiplanen, hur? Målen i Energiplanen gäller hela Nyköpings geografiska område. För att genomföra de åtgärder som planen föreslår är det viktigt att kommunen kommunicerar ut målsättningarna både externt och internt. Att Energiplanen blir väl implementerad är av stor vikt för att målen i planen ska kunna uppnås. Handlingsplanen omfattar specifika åtgärder som främst ligger under kommunens juridiska område, dvs de områden kommunen har rådighet över (exkl. fjärrvärmeavsnittet). I avsnittet, kommunens geografiska område beskrivs enskilda näringsidkares planerade energiåtgärder. De är med för att ge exempel och har samlats in efter avstämning med några större energianvändare. Åtgärder och budget Åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen för kommunens juridiska organisation har olika karaktär. Vissa åtgärder kan beskrivas som informationsinriktade eller rekommendationer, andra är fysiska investeringar. En del av åtgärderna behöver för djupas genom vidare utredning. Det är viktigt att beställare i kommunen, nämnd eller kommunstyrelse tillsammans med utförande verksamhet, varje år går igenom vilka åtgärder som ska genomföras respektive år, beräknar budget och resurser som avser åtgärderna. Finns det bidrag att söka kan vissa åtgärder eventuellt tidigareläggas. Eftersom de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna kan förändras är inte kostnader eller exakta tidsangivelser för respektive åtgärd angivna i planen. Utgångspunkten är att kostnad och tid när åtgärden ska genomföras (exempelvis eller ) ska beräknas av respektive ansvarig för åtgärden. Tidsplan I avsnittet Handlingsplanen är åtgärderna tidsatta. Antingen genomförs de mellan år , alternativt åren däremellan eller mellan år Ytterligare ett alternativ är fortlöpande, vilket innebär att åtgärden sker under en längre period, exempelvis mellan år (56)

8 Inledning Uppföljning 2008 är basår för energikartläggningen. Den är gjord i samband med Energiplanen år Målen Energikartläggningen visar nuläget (2008) och vart Nyköping är på väg i förhållande till mål och delmål. Åtgärderna ska stödja målen görs en ny energikartläggning för att visa utvecklingen mellan (en sjuårsperiod). År 2021 sker ytterligare en energikartläggning för perioden samt hela perioden Översyn av uppdateringsbehov I samband med energikartläggningen 2016 görs även en översyn om Energiplanens mål och handlingsplan behöver uppdateras. Åtgärder Handlingsplanens åtgärder följs årligen upp av respektive ansvarig nämnd och verksamhet. Åtgärderna ska varje år fastställas och konkretiseras i samband med att verksamhetsplaner och budget läggs. Åtgärderna rapporteras i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Lägesrapportering Lägesrapportering av åtgärderna i Energiplanen görs i samband med exempelvis kommunens analys dagar. År 2016 samt år 2021 görs en övergripande sammanställning av hur och i vilken grad åtgärderna har uppfyllts. 8 (56)

9 Mål och delmål Mål och delmål - Energiplanen. Mål och delmål i Energiplanen gäller för både Nyköping som geografiskt område och som kommun koncern. För att uppfylla målen förutsätts alla som verkar och bor i Nyköping göra sin insats för att minska sin energianvändning samt bidra till övergången till förnyelsebar energi. Nyköpings kommun antog 2007 en klimat strategi som gäller Nyköpings geografiska område. I Klimatstrategin finns lokala målsättningar som bland annat berör Energiplanen. Nyköpings övergripande klimatmål lyder: Nyköpings kommun ska verka för en positiv hållbar tillväxt samtidigt som klimatpåverkande faktorer ska minska. I Klimatstrategin finns lokala mål gällande minskning av utsläpp av växthusgaser: I samband med Energiplanens antagande år 2010 kommer även Klimatstrategins lokala mål som berör energianvändningen samt utsläpp av koldioxidutsläpp att revideras. Anledningen är att statistikunderlaget har förändrats sedan Klimatstrategin antogs I den tidigare statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB), värderades exempelvis inte elen i form av koldioxidutsläpp. I denna Energiplan ingår även dessa faktorer. Energikartläggningen samt analysen som gjorts i samband med denna Energiplan ger därför en mer rättvis bild av både nuläget och vad Nyköping lokalt kan uppnå i framtiden (år 2020). Underlaget för hur mål och delmål har analyserats fram finns att läsa under rubriken, Energiläget i Nyköping kommun. Lokalt mål: Utsläppen av koldioxid från energisektorn i Nyköping ska minskas med 20 % till år 2020 jämfört med år Inriktningsmål Effektiv användning av energi Lokalt mål: I Nyköping ska energianvändningen minska med 15 %, exklusive transporter till år 2020 jämfört med år Delmål: I kommunkoncernen ska den totala energianvändningen exkl. transporter minska med 20 % till år 2020 jämfört med 2008 i befintlig verksamhet 3. Delmål: Till år 2020 ska energianvändningen minska med 10 % jämfört med år 2008 gällande privatägda bostäder och lokaler 3. Inriktningsmål Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning Lokalt mål: Att 50 % av Nyköpings totala energianvändning ska komma från förnyelsebara källor år Delmål: Olja för uppvärmning är utfasad i Nyköping år Delmål: I Nyköping ska olja som används för uppvärmning i den kommunala koncernen vara utfasad till år Inriktningsmål omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara Lokalt mål: År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha minskat med 20 %, jämfört med år Bl a genom att andelen biodrivmedel ökar. Delmål: Nyköpings kommun ska planera och verka för den lokala omställningen till förnyelsebar energi för fordonsbränsle. Delmål: Delmål: Busstrafiken i Nyköpings tätort ska drivas med förnyelsebara drivmedel, som biogas senast till år Inkl. transporter samt miljövärdering av el. 3 Avser bruttoenergiförbrukning dvs levererad energi. 9 (56)

10 Handlingsplan Handlingsplan. I arbetet med att ta fram Energiplanen har ett antal åtgärder identifierats som delvis kommer att bidra till Energiplanens måluppfyllelse. Denna handlings plan innehåller åtgärder främst för Nyköpings kommun som organisation eftersom kommunen har en juridisk rådighet i dessa. Men det utesluter definitivt inte näringsidkares ansvar att genomföra konkreta åtgärder inom sina verksamhetsområden för att nå gemensamma lokala energimål. Åtgärder som presenteras nedan har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med åtgärderna ska inledas under år 2010 om inte annat anges. Tidpunkt för färdigställande redovisas under respektive åtgärd. Utfallet av åtgärderna hanteras årligen av respektive ansvarig för åtgärdens genomförande. Energiplanen följs upp i sin helhet 2016 samt (se tidigare avsnitt, Genomförandefas av Energiplanen) FJÄRRVÄRME Vattenfall/Idbäcken producerar idag 300 GWh värme och 130 GWh el men har kapacitet att producera 400 GWh värme och 180 GWh el. Idbäcken har i dags läget ca kunder varav 60 % bor i villor. Fjärrvärme försörjer ca 95 % av tätortens fastigheter. Bränslen som används består till 99 % av förnyelse bar energi som biobränsle och deponigas. Resterande 1 % består av olja som används vid haveri och start. 1.1 Ökade fjärrvärmeleveranser inom befintligt fjärrvärmeområde Vattenfall/Idbäcken kommer under fortsätta arbeta för att ansluta fler kunder inom det nuvarande fjärrvärmeområdet och på så sätt minska uppvärmning med olja och el. 1.2 Utredning gällande möjligheter att ersätta den fossila oljan Vattenfall/Idbäcken ska under 2011 utreda möjligheterna att ersätta fossil olja med bio-olja i reservoljepannor. 1.3 Spillvärme i fjärrvärmesystemet Vattenfall/Idbäcken analyserar kontinuerligt möjligheten att ta emot spillvärme från industrin. Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ Fortlöpande Interna årsrapporter Idbäcken Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ 2011 Interna årsrapporter Idbäcken Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ Fortlöpande Interna årsrapporter Idbäcken 10 (56)

11 Handlingsplan ÖVRIG SAMHÄLLSPLANERING Effektiv användning av energi: 2.1 Främja förnyelsebar uppvärmning vid etablering av nya områden Vid all nyetablering ska möjligheterna till uppvärmning med förnyelsebar energi särskilt beaktas. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.2 Skapa förutsättningar för hållbar uppvärmning vid etablering av nya områden Vid nyetablering, främst i tätorten bör områden byggas etappvis med byggstart i den del som ligger närmast en fjärrvärmeanslutning. Detta för att skapa förutsättningar för fjärrvärmeförsörjning i området och göra det ekonomiskt möjligt i ett tidigt skede. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.3 Uppvärmningsmöjligheter av gångoch cykelvägar Vid etablering av värmekulvertar i främst nyetablerade områden ska det i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att lägga huvudkulvertarna under GC-vägen. Detta för att dra nytta av spillvärmen från kulvertarna/ledningarna för uppvärmning av GC-vägen. Syftet är att underlätta och förbättra GCunderhållet genom att kunna hålla GC-vägarna isfria i större utsträckning. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Tekniska divisionen 2.4 Utökad tillsyn av lagen om energideklarationer I dagsläget har 50 % av byggnaderna (exkl. egna hem) i Nyköpings kommun, som omfattas av kravet på energideklaration, deklarerats enligt statistik från Boverket, publicerad Målsättningen är att uppnå 80 % deklarerade byggnader till Detta genom ökad tillsyn av att lagen om energideklaration av byggnader efterlevs. Tillsynen riktas inte mot egnahem. BTN Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 11 (56)

12 Handlingsplan 2.5 Uppföljning av nya byggnaders energi behov i förhållande till vad som beräknats i projekteringsstadiet Rutiner ska tas fram för att ur energisynpunkt följa upp nybyggnationer av enbostadshus. Detta sker genom en ökad tillsyn av att energideklaration görs inom lagstadgad tid efter att bygget är färdigt. Resultatet används sedan för att följa upp det beräknade energibehovet i projekteringsstadiet mot det verkliga utfallet. Utifrån resultatet av uppföljningen kan det bli aktuellt med riktade insatser för energi- och klimatrådgivning. BTN Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.6 Vid exploatering av kommunal mark, ska kommunen alltid pröva möjligheterna att ställa högre energikrav än Boverkets byggregler (BBR) Kommunen är en av de större markägarna. Kommunen ska ställa energikrav vid markanvisning för att minimera energianvändningen och därmed verka för en hållbar tillväxt. KS Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.7 Energirådgivning i samband med tillsynsbesök enligt miljöbalken Vid tillsynsbesök enligt miljöbalken ska hänsyn tas om även kommunens energirådgivare ska delta. I samband med att miljöinspektörer gör tillsynsbesök ska information om hur kommunen kan bidra med rådgivning i energifrågor ges. Detta för att den kommunala energirådgivningen ska bli mer känd bland företagare. Miljönämnden/BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 2.8 Etablering av vindkraftsparker Syftet är att tydliggöra förutsättningarna för etablering av vindkraftsparker. Ange lämpliga områden för vindkraftsparker i Översiktsplanen. KS Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 12 (56)

13 Handlingsplan 2.9 Ta fram tydligare regler för vindkraft gällande gårdsverk Syftet är att underlätta för etablering av gårdsverk, dvs vindkraft. Ange lättnader i Översiktsplanen gällande bullerkrav vid etablering av gårdsverk. KS Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut DISTRIBUTIONSSÄKERHET Distributionssäkerhet innebär att säkra tillgången på teknisk försörjning som el, bränsle eller värme. Räddning och Säkerhet i Nyköpings kommun arbetar med distributionssäkerhet genom att analysera risk och sårbarhet, verka för att bygga bort svagheter och planera för att klara avbrott. Detta arbete är samordnat med övrigt säkerhetsarbete i kommunen och sker i samverkan med Länsstyrelsen, landstinget, övriga kommuner i länet samt övriga aktörer/leverantörer som exempelvis Vattenfall. Styrel innebär att vid brist på elkraft fördela tillgänglig el till områden med känslig verksamhet. Kommunen ska analysera var elen bäst behövs och förslå Länsstyrelsen en prioritering för styrning av tillgänglig el till dessa. 3.1 Dialog om distributionsfrågor med myndigheter och leverantörer. Dialog sker vid bland annat ordinarie samverkansträffar arrangerade av Länsstyrelsen. I särskilda frågor sker det även genom direkta kontakter med enskilda företag/organisationer. Räddning och Fortlöpande Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Ingen formaliserad uppföljning genomförs. Antal träffar kan redovisas. 3.2 Genomföra Styrelprojektet Räddning och Enligt MSB Inom ord. budget säkerhet projektplan Uppföljning: Redovisas i förslag till länsstyrelsen vid projektets slut. 13 (56)

14 Handlingsplan 3.3 Initiera verksamheter som måste fungera under alla förhållanden till komplettering av Styrel med reservkraftaggregat. Räddning och Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Redovisas i resultat av undersökningen. 3.4 Undersöka möjligheter till att säkerställa drivmedelstillgången vid kriser. Räddning och Under 2010 Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Redovisas i resultat av undersökningen. 3.5 Informera allmänheten om sårbarhet och lösningar. Egna handlingsprogram- och -planer samt länkar till myndigheter och organisationer som har information om frågorna finns på Nyköpings kommuns hemsida. Räddning och säkerhet utbildar årligen ca personer i säkerhetsfrågor och deltar i flera olika arrangemang där dessa frågor lyfts fram. Räddning och Fortlöpande Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Antal utbildade redovisas i kvartalsuppföljningar och i verksamhetsberättelsen. 14 (56)

15 Handlingsplan Kommunala fastigheter KOMMUNFASTIGHETER Kommunfastigheter omfattar 237 objekt kvm BRA 4 ägda lokaler. Kommunfastigheter har genom STÖV-projekt arbetat med TACs styr- och reglersystem sedan Styr- och reglersystem har installerats i cirka 120 byggnader. Åtgärder för att öka effektiviseringen i byggnaderna ska fortsätta. 4.1 Uppvärmning vid nybyggnation av nya områden Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska fjärrvärme anslutas i första hand. Det gäller där det finns anslutning till fjärrvärmenätet och där det är miljömässigt och ekonomiskt motiverat. KS Fortlöpande Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.2 Effektiv fastighetsförvaltning I rapporten Effektiv fastighetsförvaltning ska Nyköpings kommun analysera energi- och miljöpåverkan från byggnader och föreslå åtgärder. Effektiv användning av energi: KS 2010 Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.3 Fortsatt energieffektivisering Kommunfastigheter har genom STÖV-projekt arbetat med TACs styr- och reglersystem sedan Styr- och reglersystem installerats i cirka 120 byggnader. Fortsatta åtgärder för att öka effektiviseringen i byggnaderna och därmed även minska driftelen. 4.4 Effektivisering i samband med renovering Kommunfastigheter har ett antal fastigheter i behov av renovering. I samband med renovering kommer extra åtgärder vidtas för att effektivisera användningen av värme, el samt varmvatten. Bedömning av lönsamhet för energiinvesteringarna ska ske på basis av livscykelkostnad. KS Fortlöpande Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 4 BRA, Bruksarea. 15 (56)

16 Handlingsplan 4.5 Rätt inomhustemperatur En tumregel är att om inomhustemperaturen sänks med 1 C sparas 5 % av uppvärmningsenergin på ett år. Kommunfastigheter ser kontinuerligt över fastigheternas inomhustemperatur då 20 C anses vara standard. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.6 Energieffektiva vitvaror I Kommunfastigheters fastigheter ska vitvaror med högsta energieffektivitet vara standard. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.7 Energieffektiv inomhusbelysning/ armaturer Belysningen ska vara energieffektiv, inomhus, i trapphus samt som utomhusbelysning. Vid utbyte av armaturer ska lågenergilampor alternativt LEDlampor användas. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.8 Energieffektiv inomhusbelysning/ styrsystem Styrsystem för belysning sänker energi- och driftkostanden för belysningen eftersom den kan närvaro styras och nivåjusteras efter insläpp av dagsljus. Vid ny- och ombyggnation införs styrsystem i lokaler. KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.9 Energieffektiv utomhus/fasadbelysning Vid nyinvestering av utomhusbelysning/fasadbelysning ska i första hand solcellsdrift väljas om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt baserat utifrån en livscykelanalys. KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 16 (56)

17 Handlingsplan 4.10 Behovsstyrd ventilation Behovsstyrd ventilation i lämpliga byggnader utreds. KS Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.11 Energiutbildning Energiutbildning för personalgrupper som kan påverka energianvändningen i byggnader. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 4.12 Byte från olje- och elpannor Kommunfastigheter har några fastigheter med oljeeller elpannor motsvarande olja, 3,6 GWh, elvärme 0,8 GWh (år 2008). I takt med att fjärrvärmen byggs ut och/eller ny fjärrvärme etableras kommer byte till fjärrvärme att ske. I de fastigheter som ligger utanför fjärrvärmeområdena kommer översyn att göras för att försöka hitta andra lösningar med förnyelsebara energikällor. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 17 (56)

18 Handlingsplan Kommunala fastigheter ROSVALLA NYKÖPING EVENTCENTER Rosvalla Nyköping Eventcenter är en träffpunkt för idrott, evenemang, mässor och konferenser. Anläggningen och marken ägs av KB Rosvalla som i sin tur ägs av Nyköpings kommun till 90 %, och kommunens helägda dotterföretag Nyköpings Sport och Mässcentrum AB (NSM AB). Drift och förvaltning sköts av Peab förvaltning i Nyköping AB på uppdrag av NSM AB. Verksamhetens energileveranser består av el till kylmaskiner, fjärrvärme samt övrig fastighetsel. Energiförbrukningen går i huvudsak till ispister, radiatorsystem, avfuktare, ventilation, komfortkyla, varmvatten samt en uppvärmd fotbollsplan. Total anläggningsyta A-temp ca kvm inkl. den rasade tennishallen, en fotbollsplan är ca kvm och de två ispisterna är sammanlagt på 3700 kvm. Effektiv användning av energi: 5.1 Översyn av anläggningens energianvändning Förväntad energibesparingspotential uppskattas till 10-20% jämfört med 2008 års förbrukning. KS Inom ord. budget Peab förvaltning I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 5.2 Metoder för energieffektivisering Prioritering av energianvändning. I första hand återvunnen värme från kylmaskiner, därefter fjärrvärme och driftel. KS Inom ord. budget Peab förvaltning I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 18 (56)

19 Handlingsplan Kommunala bolag NYKÖPINGSHEM AB Kommunägda Nyköpingshem AB värmde år 2009 upp sina bostäder med 90% fjärrvärme, 5% elvärme och 5 % olja. År 2008 låg uppvärmningen på ca 138 kwh/m 2 /år. Elförbrukningen var 2008 totalt 11GWh. Effektiv användning av energi: 6.1 Fortsatt energieffektivisering Nyköpingshem är ansluten till Skåneinitiativ 5 vars målsättning är att minska sin energianvändning med 20% från 2008 till Sedan 2006 har Nyköpingshem ett samverkansavtal för energibesparingar (EPC) med TAC. Samarbetet utgår ifrån en energisparanalys som utgör underlag för energieffektivisering och förvaltningsstöd. Nyköpingshem har sedan 2006 uppnått en energibesparing på ca 18 %. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.2 Effektivisering i samband med renovering Nyköpingshem har ett antal fastigheter i behov av renovering. I samband med detta kommer möjligheten att effektivisera användningen av värme och av el samt varmvatten ses över. Lönsamhetsbedömning för energiinvesteringarna ska ske på basis av livscykelkostnad. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.3 Rätt inomhustemperatur En tumregel är att om inomhustemperaturen sänks med 1 C sparas 5 % av uppvärmningsenergin på ett år. Nyköpingshem har under 2009 sett över sina fastigheters inomhustemperatur. 21 C ska vara standard för inomhustemperatur i bostäder, 22 C i äldreboenden. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.4 Använda energi effektivt I samband med periodiskt byte av vitvaror ska energieffektiva vitvaror installeras. En översyn och utvärdering ska genomföras av inomhus- och utomhusbelysning. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget* Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 5 Skåneinitiativet lanserades 2008 då SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag) röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från idag till år Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med. 19 (56)

20 Handlingsplan 6.5 Öka energimedvetenhet hos brukarna Energianvändningen påverkas starkt av kostnadskonsekvenser i konsumentledet. Nyköpingshem ska i samband med ny-, till- och ombyggnationer se över möjligheten till individuell mätning av varm- och kallvatten. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget* Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.6 Energiutbildning av driftpersonal Bovärdar och driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen i fastigheterna. En fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp ska kunna utföra sitt uppdrag. Utbildningen sker inom ramen för ordinarie utbildningsresurser. Nyköpingshem ska även avsätta extra personalresurser genom att bilda en energigrupp i syfte att öka kompetensen och uppföljningen. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 6.7 Byte från olje- och elpannor Nyköpingshem har endast en fastighet kvar som värms med fossil olja. I övrigt har byte skett till bergvärme där oljan endast är spets. Nyköpingshem använde år m 3 olja. I takt med att fjärrvärmen byggs ut och/eller ny fjärrvärme etableras kommer Nyköpingshem att byta till fjärrvärme. I de fastigheter som ligger utanför fjärrvärmeområdena kommer försök göras för att hitta andra lösningar med förnyelsebara energikällor. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Energiomställning från fossila drivmedel till förnyelsebara: 6.8 Miljöfordon - Biogasdrivna fordon Nyköpingshem har ett 20-tal fordon, exklusive redskapsbärande fordon. Av dessa drivs fyra med biogas eller etanol. Nyköpingshem kommer i första hand att välja alternativa bränslen till sin fordonspark vartefter utbudet på marknaden ökar. Nyköpingshems målsättning är att 30 % av fordonsparken ska drivas med biogas/etanol/el år Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 20 (56)

21 Handlingsplan Kommunalförbund: NYKÖPING OCH OXELÖSUNDS VATTENVERKSFÖRBUND (NOVF) Vattenförsörjning. NOVF, som är ett kommunalförbund som ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Driften av NOVF s anläggningar sköts genom inhyrning av personal från Nyköpings kommun. Kommunerna köper alltså vatten från NOVF och betalar efter förbrukning vid respektive leverans punkt. Dricksvatten från Högåsens vattenverk försörjer i dagsläget Nyköpings centralort samt tätorterna Vrena, Stigtomta, Enstaberga, Jönåker, Bergshammar, Sjösa och Skavsta samt Oxelösund. Ventilationen i administrationsbyggnaden på Högåsen är effektiviserad med det ventilationssystem som finns idag. Genom att sätta in en värmepump och frekvensstyra renvattenpumparna mot vattentornet har energibesparningen varit ca Kwh de två senaste åren. Energieffektivisering sker vartefter anläggningen förnyas. Effektiv användning av energi: 7.1 Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning till dricksvattenproduktionen ger ofta energikonsekvenser i många år. Vid inköp ska parametrar kring energi effektivitet och livscykelkostnad alltid ingå i beslutsunderlaget. NOVF Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 21 (56)

22 Handlingsplan Nyköpings kommun Tekniska divisionen NYKÖPING VATTEN - AVLOPP Transport och rening av avloppsvatten inom Nyköpings kommuns verksamhetsområden drivs idag av Nyköping Vatten som är en del av kommunens Tekniska division. De anläggningar och byggnader som behövs för leverans och omhändertagande av avlopp ägs och förvaltas av Nyköpings kommun genom Nyköping Vatten. Även fastigheter som rymmer en del av verksamhetens administration förvaltas av Nyköping Vatten. Effektiv användning av energi: 8.1 Översyn av byggnadsbeståndet D v s samtliga avloppsreningsverk samt dess tillhörande lokaler. Detta sker genom att en underhållsplan för energieffektivisering tas fram. Brandholmens ARV är prioriterat. (Mellan har energibesparingar gjorts genom att bland annat byte av pumpar). Nyköping Vatten Fortsatta Inom ord. budget energibespar. enligt plan Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.2 Nedläggning av mindre avloppsreningsverk Stigtomta och Vrena ersätts med pumpstationer som transporterar avloppet för rening till det centrala avloppsreningsverket i Nyköping, Brandholmens ARV. BTN Kräver extra resurser* Nyköping Vatten I verksamhetsplan/årsbokslut Energibesparingspotential: minskar med ca kwh/år. 8.3 Energieffektiviseringsåtgärder fastighet Brandholmen ARV Åtgärder för energieffektivisering för fastigheten som omfattas av kontors- och laboratorieverksamhet på Brandholmens ARV. Åtgärderna omfattar bland andra fönsterbyte, nytt tak, installation av värmeåtervinning för ventilationen och förbättring av värmeanläggningen. KS, BTN Tak, Kräver extra resurser* ventilation, värme Nyköping Vatten Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Jämförelse årsvis Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 22 (56)

23 Handlingsplan 8.4 Utredning gällande biogas som inte används för uppvärmning i Brandholmens ARV Vidare utredning ska göras om hur icke nyttjad producerad biogas ska användas. Utredningen ska visa biogasens bästa energi- och kostnadsnytta ur ett övergripande kommunperspektiv. KS, BTN 2011/2012 Kräver extra resurser Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.5 Översyn av ventilationen på samtliga avloppsreningsverk I dagsläget står flera ventilationsaggregat på Brandholmens ARV stilla. Ingen värmeåtervinning finns i reningsverket. Energibesparingspotential: Ingen besparing eftersom ventilationen är 0 kwh i dagsläget (år 2010). Åtgärden ger förbättrad arbetsmiljö etc. Nyköping Vatten Utredning Inom ord. budget ventilation, yttre avloppsreningsverk Nyköping Vatten Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.6 Energieffektivisering av belysningen i reningshallarna Vid ombyggnad av Brandholmens ARV ska rörelsedetektorer för ledljus samt timer för arbetsljus och full upptändning installeras. Exempel på energibesparingspotential: 200 lysrör lyser från till när ingen är där. Det ger vid 55W lysrör 15*200*55=165kWh per dygn i onödig energiförbrukning. Glöms dessa en dag i veckan i ett år blir det 8580kWh. Brandholmens ARV har ca 1000 st lysrörsarmaturer. Nyköping Vatten Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 23 (56)

24 Handlingsplan 8.7 Utredning av Inläckage på huvudledningarna till Brandholmens ARV. KS, BTN Hösten 2010 Lova bidrag Nyköping Vatten Jan Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning till VA-verksamheten ger ofta energikonsekvenser i många år. Vid inköp ska parametrar kring energieffektivitet och livscykelkostnad alltid ingå i beslutsunderlaget. Nyköping Vatten Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.9 Energiutbildning av driftpersonal Driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen i fastigheterna. Fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp ska kunna utföra sitt uppdrag. Nyköping Vatten Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 24 (56)

25 Handlingsplan NYKÖPING VATTEN - VATTENVERK Nyköpings kommun driver sju vattenverk. De finns i Aspa, Lästringe, Tystberga, Råby, Edstorp, Stavsjö och Ålberga. 9.1 Översyn av byggnadsbeståndet D v s samtliga vattenreningsverk med tillhörande lokaler. Detta ska ske genom att ta fram en underhållsplan för energieffektivisering. Nyköping Vatten 2010 Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 9.2 Översyn av luft- och temperatur på vattenverken I dagsläget värms sju vattenverk till 20 C för att skydda elektroniken. Alternativ utreds. Luftavfuktare och sänkning av värmen kan ge en besparing på elanvändningen. Nyköping Vatten Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Energibesparingspotential: Elanvändningen minskar med cirka kwh. Vattentornet i Nyköping 25 (56)

26 Handlingsplan Nyköpings kommun Tekniska divisionen GATA, PARK, HAMN Gata/Park/Hamn har på uppdrag av Bygg- och tekniknämnden drift- och underhållsansvar för gator, parker samt Nyköpings hamn. Effektiv användning av energi: 10.1 Successivt utbyte av gatubelysning till energieffektiva armaturmodeller. Under tidsperioden ska ca armaturer bytas ut. Energibesparingspotential: Minskning av energianvändningen för gatubelysningen med 20 % (dvs 1 GWh) Installering av effektreglerande armatur I vissa belysningsavsnitt med tidvis litet belysningsbehov kan effektreglerande armaturmodell installeras. Lämpliga områden ska utredas. Energibesparingspotential: Minskning av energianvändningen för gatubelysningen med ca 5 % efter år Framtagning av underhållsplan för växthuset Energianvändningen för växthuset består främst av fjärrvärme och fastighetsel. Därtill kommer en mindre del eldningsolja till varmluftpannor till normalt kallställda växthus. KS, BTN Kräver extra resurser* Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut BTN Kräver extra resurser* Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut BTN Inom ord. budget Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 26 (56)

27 Handlingsplan TRANSPORTER (Energi/drivmedel) Som visas i energikartläggningen för Nyköping, (se rubrik Energiläget i Nyköpings kommun) går 41 % av den tillförda energin till transportsektorn, denna energi utgörs av fossil energi. Nationell målsättning är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta Det är av vikt för att minska koldioxidutsläppen. Regional och lokal utveckling och samverkan är viktig för att möta efterfrågan på förnyelsebar energi som drivmedel till fordon. Energiomställning från fossila drivmedel till förnyelsebara: Nyköpings kommun har ett pågående KS-beslutat uppdrag (år 2010) att undersöka möjligheterna om lokal samverkan kring produktion av biogas från Nyköping kommuns matavfall samt leveransmöjligheter för lokal användning av fordonsgas Kommunens fordonsflotta ska i huvudsak drivas med biogas Nyköpings kommun har i ett KS-beslut 2010 beslutat att biogasdrift i första hand ska väljas vid beställning av fordon för den egna fordonsflottan. Det gäller båda köp och leasning av fordon. KS Fortlöpande Inom ord. budget Samtl. verksamheter i Nyköpings kommun I verksamhetsplan/årsbokslut 7 Minskning av transportflöden som också är av stor vikt för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen, hanteras bl a i dokumentet Infrastrukturplan/Nyköpings kommun samt Översiktsplanen. 27 (56)

28 Handlingsplan 11.2 Deltagare i Biogas Öst Sörmlandsprojekt Verka för mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas i Nyköping/Södermanlands län Biogas Öst är ett regionalt samverkansprojekt som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i Östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Under 2009/2010 har Biogas Öst i sam verkan med intressenter i regionen tagit fram ett förslag till projekt i Södermanland. Syftet är att skapa intresse för biogas bland beslutsfattare och politiker i Södermanland genom att visa hur Läns trafiken Sörmland kan övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel. I förlängningen möjliggör det en generell utveckling av biogasmarknaden. En sådan övergång kan bidra till en stark regional tillväxt och utveckling, speciellt på landsbygden där en ökad gas användning öppnar en ny marknad för lantbrukare. KS 2010 Inom ordinarie Om projektet budget fortsätter, fort- Kräver extra resurser löpande ev fr o m 2011 övergång till medlemskap i Biogas Öst Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Målet med projektet är att bedriva kunskapshöjande verksamheter som på ett tydligt sätt visar möjligheten att ställa om till en mer miljövänlig kollektivtrafik samt ta fram en rapport tänkt att fungera som ett underlag för beslutsfattare och politiker. Nyköpings kommun deltar genom medlemskap i Biogas Östs projekt i Södermanland Nyköpings kommun ska aktivt verka för övergång till biogasdrivna bussar i kommunen Nyköping kommun är delägare i Länstrafiken Sörmland. Ombyggnad av viadukten på Brunns gatan 8 i samband med uppförandet av Resecentrum samt lokal producerad biogas kommer att skapa förutsättningar för biogasdrivna bussar i Nyköping. Även ny teknik som exempelvis duel fuel 9 (flytande biogas) ger möjlighet till omställning till förnyelsebart bränsle. När dessa förutsättningar skapas ska Nyköping kommun i samverkan med Länstrafiken i Sörmland aktivt verka för övergång till biogasdrivna bussar. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Länstrafiken 8 Biogasdrivna bussar har som standard biogastanken på taket. I-dagsläget går ej biogasdrivna bussar under viadukten på Brunnsgatan. När Resecentrum kommer att byggas (fr om 2011) kommer även viadukten att byggas om. 9 Duel fuel bränsle för bussar testas just nu (år 2010) i Uppsala, dieselmotor används, då denna motor är mer energieffektiv än motorn för biogas. Duel fuel bränslet kan kombineras med diesel. 28 (56)

29 Handlingsplan 11.4 Utveckling för infrastruktur för tankning/laddning för el- och elhybridfordon Nyköpings kommun samverkar med lokala aktörer för att planera för fordon med eldrift. Två elladdningsstolpar för laddning av fordon finns i dagsläget tillgängliga för allmänheten i centrala Nyköping. Vartefter tillgången på el-fordon utökas ska infrastrukturen för el-laddningsstolpar byggas ut. I framtiden planeras elförsörjningen komma från EUUs vindkraftverk. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 11.5 Infrastruktur för el-laddning ska ingå i planeringen vid nybyggnation av nya stadsdelar/områden För att tillmötesgå förväntad efterfrågan på elladdning för eldrivna fordon ska infrastruktur för el-laddning ingå i planeringen vid nybyggnation av områden/stadsdelar. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 29 (56)

30 Handlingsplan INFORMATIONSSTRATEGI 12.1 Riktad energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivning ska varje år särskilt prioritera en målgrupp inom något av områdena villaägare, småföretag, medelstora företag eller transporter. Det kan exempelvis vara en viss typ av företagare eller boendeform. En sådan satsning ska omfatta minst ett tillfälle där intressenter inom målgruppen bjuds in till ett kommunalt anordnat evenemang för informationsspridning. BTN Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Under Energiplanens tidsram ska minst två målgrupper inom varje intressentområde ha erbjudits särskilt riktad energi- och klimatrådgivning Inriktning för intern energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivningen ska verka för att det inom kommunens organisation blir känt att intern rådgivning finns som resurs. Energi- och klimatrådgivningen ska varje år inventera och identifiera områden inom kommunen som är i behov av rådgivning. De särskilt utpekade områdena ska anges i årets verksamhetsplan. BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 12.3 Energiinformation vid bygglov Rutiner ska upprättas för hur energiinformation överlämnas till kunder i exempelvis i tomtkön och sökanden av bygglov. Det är viktigt att denna information förmedlas så tidigt som möjligt för att möjligheten till påverkan ska bli så stor som möjligt. BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 30 (56)

31 Handlingsplan KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE I avsnittet som följer, Energiläget i Nyköping, konstateras att transporterna står för den största energianvändningen. Likaså är transportsektorn den övervägande största användaren av fossil energi. Omställning och ökade förutsättningar för förnyelsebar energi för drivmedel är därför av stor vikt, lokalt, regionalt och nationellt. I Nyköping används bilen mer än riksmedelsnittet 10. Samtidigt har Nyköping en högre andel miljöfordon jämfört med riksgenomsnittet 11. Att uppmuntra och informera näringsidkare och medborgare att välja hållbara transporter och resor är viktigt för att minska energianvändningen och utsläppen av emissioner från transportsektorn. I Nyköping finns en biogasmack. Nyköping kommun ger i dagsläget parkeringsförmåner för biogasfordon och dessa fordon får parkera gratis på kommunägda parkeringar. Nyköpings kommun erbjuder gratis tankning av el för elbilar via de el-laddningsstolpar som finns placerade vid Stadshusparkeringen i Nyköping. Planering för att minska och effektivisera transportflöden och resande har betydelse. Medborgarnas val i vardagen har även det stor betydelse för att medverka för en hållbar kommun. Ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen och för att skapa förutsättningar för hållbara transportsystem har bland andra Nyköpings kommun och Trafikverket 12. Fastighetsägarnas framtagna energideklaration är ett stöd för energieffektivisering av fastigheterna. Näringsidkare i kommunen, några exempel Vattenfall förbrukar ca GWh 13 el för internt bruk. De arbetar för att minska förbrukningen, bland annat genom att byta ut till fjärrvärme där det är möjligt. År 2010 kommer Vattenfall/Idbäcken att energi effektivisera med ca 3 GWh. Deras målsättning för internt bruk är: Energianvändningen för internt bruk ska minska med 10 % till år 2020 jämfört med år Skavstaområdet är en av kommunens större energianvändare. Skavsta har följande energimålsättningar: Energianvändningen ska till 2012 minska med 20 % i relation till antal kvadratmeter. Uppvärmning av terminalbyggnaden ska ske med 100 % miljövänligt alternativ till år År 2012 ska 50% av fordonsflottan på Skavsta drivas med förnyelsebart drivmedel. Studsvik är en annan större energianvändare som har olika pågående planer och projekt för att energieffektivisera sin verksamhet. De kan i dagsläget inte ge några specificerade procentsatser i minskad energianvändning eftersom frågan är under utredning. De gör även en översyn av alternativa lösningar för oljeanvändning i processen. Olja används inte för uppvärmning i fjärrvärmenätet, utan endast vid haveri och start. 10 Källa: SCBs statistik 11 Källa: SCBs statistik 12 Ingår bl a i Nyköpings kommuns Översiktsplan, Infrastrukturplan samt Kollektivtrafikförsörjningsplan. 13 Enligt el-nätsstatistiken 14 Vilket motsvarar 2 GWh. 31 (56)

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-05-08 Tid: Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 17.00 Plats: Folkets hus, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2008-12-04 Foto: Alina Mindedal 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 Mål och åtgärder Sidan 1 av 14 Inledning FN:s klimatpanel (IPPC) har bekräftat att klimatet verkligen förändras och att användningen av energi för mänsklig verksamhet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer