Energiplan Nyköping Energiplan Nyköping Antagen av KF Antagen av Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan Nyköping 2010 2020. Energiplan Nyköping 2010-2020. Antagen av KF 2011-02-08 Antagen av Kommunstyrelsen 2010-12-20"

Transkript

1 Energiplan Nyköping Antagen av KF Antagen av Kommunstyrelsen

2 Energiplan Nyköping Energiplan Nyköping Energiplanen, mål och åtgärder är baserade på Nyköpings vision 2020 samt Nyköpings kommuns Klimatstrategi. Syftet med energiplanen är att bidra till ett långsiktigt och hållbart energisystem. Dokumentägare: Nyköpings kommun Politisk styrgrupp: Göran Silfverling (Fp), Kommunråd, Eva Andersson (c), Ordf. Bygg- och tekniknämnden, Urban Granström (s), Oppositionsråd Uppdrag tjänstemannagrupp: Projektbeställare: Björn Åkerberg, chef KD Handläggarstab fr om 1/ Henrik Haugness, chef Planenheten Projektledare: Marianne Tyvander, Klimatstrateg Arbetsgrupp: Alf Hagberg konsult, Vattenfall/Idbäcken, Nyköpinghem, Nyköpings kommun: Lars Ahlgren, Henrik Haugness, Mats Dryselius, Håkan Elm, Camilla Norrgård, Jenny Dahlgren, Johan Rehnström Energikartläggning samt Framtidsbild/Målanalys: Profu Metodstöd: Uthållig kommun/energimyndigheten, tema metodstöd Energi- och klimatstrategier för storstadskommuner, processledare Profu Foto, framsida: EUU Övrigt foto: Nyköpings kommun, om inget annat anges. 2 (56)

3 Förord Förord. Nyköpings kommun arbetar utifrån Vision En av målsättningarna är att Nyköping ska växa med 700 personer varje år. Men tillväxten ska ske hållbart. Energiplanen är därför en viktig del för att effektivisera energianvändandet och uppnå en långsiktigt hållbar energiutveckling. Vi står nu inför utmaningen att ställa om till ett energisystem baserat på förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Men omställningen innebär också möjligheter för Nyköping som genom att gå före och verka för teknikutveckling också kan stimulera till fler arbetstillfällen. Vi har redan kommit en bit på väg. Olja är till största del utfasad som uppvärmningskälla. Fjärrvärme, som står för en stor del av uppvärmningen i Nyköping, produceras till 99 procent av biobränsle. Målet i energiplanen är ett helt fossilbränslefritt fjärrvärmeverk. Att hushålla med energi är enkla sätt att uppnå stora effekter för både ekonomi och miljö. Vi vill därför uppmuntra alla som bor och verkar i Nyköping att bidra med sin del för att spara energi. Den största utmaningen är transporterna som till största del drivs med fossila bränslen. Nyköpings kommun vill vara med och leda utvecklingen mot ökad användning av förnyelsebara bränslen. Det innebär exempelvis att öka möjligheterna att tanka med biogas och ladda elbilar. Kommunen ska också föregå med gott exempel genom att så långt det är möjligt, använda fordon drivna med förnyelsebara bränslen. Busstrafiken i Nyköpings tätort ska drivas med biogas producerat från hushållens och restaurangernas egna matavfall. Energiplanen för Nyköping ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem som begränsar resursåtgång, utsläpp och negativ påverkan på miljön. Vi ska lokalt göra vad vi kan för att ställa om till ett grönare och mer energieffektivt samhälle. Urban Granström kommunstyrelsens ordförande 3 (56)

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. Sammanfattning 5 Inledning 6 Styr- och handlingsplaner i Nyköpings kommun 6 Avgränsningar 6 Energiplansprocessen 7 Genomförandefas av Energiplanen, hur? 7 Mål och delmål - Energiplanen 9 Inriktningsmål Effektiv användning av energi 9 Inriktningsmål Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning 9 Inriktningsmål Omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara 9 Handlingsplan 10 Fjärrvärme 10 Övrig samhällsplanering 11 Distributionssäkerhet 13 Kommunala fastigheter Kommunfastigheter 15 Kommunala fastigheter Rosvalla Nyköping Eventcenter 18 Kommunala bolag Nyköpingshem AB 19 Kommunalförbund: Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) 21 Nyköpings kommun Tekniska divisionen 22 Nyköping Vatten Avlopp 22 Nyköping Vatten Vattenverk 23 Nyköpings kommun Tekniska divisionen 26 Gata, park, hamn 26 Transporter (energi/drivmedel) 27 Informationsstrategi 30 Kommunens geografiska område 31 Energiläget i Nyköpings kommun 33 Sammanfattning 33 Tillförd energi 33 Fjärrvärme 34 Energianvändningen 2008 (exkl. transporter) 35 Energianvändning kommunal verksamhet exkl. transporter 36 Energianvändning exempel på några större användare 37 Energianvändning transporter 38 Energianvändningens emissioner 40 Energisektorns totala lokala utsläpp 40 Miljövärdering av el 42 Framtidsbild Nyköping 46 Utvecklingsscenarier 46 Förutsättningar och beräkning 46 Total tillförd energi år 2008, 2015 samt år Framtidsbild Nyköping emissioner från energianvändningen 51 Energisystemet i Nyköping år 2050 vad är möjligt? 54 Litet energilexikon 55 4 (56)

5 Sammanfattning Sammanfattning. Kommunala energiplaner har fått större betydelse när det gäller att minska koldioxidutsläppen från energisektorn genom effektivisering, minskad användning och beroende av fossilenergi. Nyköpings energiplan ger en samlad bild av energi läget i Nyköping och visar vad som är möjligt att uppnå på lokal nivå. Energiplanen är därmed ett konkret verktyg i arbetet mot ett långsiktigt hållbart energisystem i Nyköping. Användningen av fossil energi minskar. Det är en utveckling som pågått sedan 80-talet, mycket tack vare en omfattande effektivisering i bebyggelsen. Men effekterna av detta döljs delvis genom fortsatt ökning av transporterna. Andelen dieselbilar ökar kraftigt medan bensinbilarnas minskar. Likaså ökar antalet miljöfordon både bland privatpersoner och i den kommunala fordonsflottan. Fram till 2020 beräknas alternativa bränslen stå för drygt 10 % av transportenergin. Men även om fordonen blir mer energieffektiva visar prognosen att transportflödet generellt ökar 1. I Nyköping, liksom i många andra kommuner, står transportsektorn för den största andelen tillförd fossil energi. På listan över de största energianvändarna kommer sedan bostäder och lokaler. Industrin står för en mindre del, vilket är en direkt återspegling av näringslivets struktur i kommunen. Vad kan Nyköping uppnå fram till 2020? Regeringen har en långsiktig prioritering att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen (www.regeringen.se). Vad gäller transporterna har Nyköping som enskild kommun begränsade möjligheter att påverka eftersom stor del av transporterna finns på europavägarna. Exempel på hur Nyköping kan tillmötesgå regeringens målsättning är att i utvecklingen av infrastrukturen planera för el-laddning av elbilar. Efterfrågan på elladdning förväntas stiga i takt med ökad tillgång av elbilar. Viktigt i sammanhanget är att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Genom utveckling av lokal biogasproduktion kan Nyköping öka tillgången på mer icke fossila drivmedel. Infrastrukturlösningar har också en stor betydelse för minskade transportflöden samt medborgarnas möjlighet att välja ett hållbart resande. Nyköping har förmånen att ha ett fjärrvärmeverk som är 99% biobränsleeldat. Fjärrvärmeverket försörjer 95% av tätortens fastigheter med fjärrvärme. I och med denna energiplan sätts ambitionen till ett helt fossilbränslefritt fjärrvärmeverk. Oljeuppvärmning i bostäder är i dagsläget nästan helt borta och förmodas vara utfasad i Nyköping till senast år Inom kommunkoncernen föreslås uppvärmning med olja vara helt utfasad år Produktion av el från fossila energikällor genererar koldioxidutsläpp. Åtgärder för energieffektivisering, minskad uppvärmning med direktverkande el samt att hushålla med el har stor betydelse. Energiplanen föreslår en energieffektivisering med 15% (exklusive transporter) fram till år Förslaget innebär lokala åtgärder. Men kommunens energiutveckling påverkas också av olika omvärldsfaktorer som exempelvis konjunktur, elpriser, energiskatter, miljöfrågor, teknikutveckling och samhällsutvecklingen i stort. Energiplanens förslag på mål tar hänsyn till dessa omvärldsfaktorer. Att hushålla med energi är ett enkelt medel för att uppnå stora effekter. Det ska vara lätt att göra rätt! Satsningar på information och rådgivning till allmänheten är därför fruktbara investeringar. Sammanfattningsvis har Nyköping i samverkan med alla som verkar och bor i kommunen, goda förutsättningar att uppnå ett långsiktigt hållbart energisystem och därmed minska den negativa miljöpåverkan. 1 Nationella framtidsprognoser från bl a Naturvårdsverket, Transportverket, SIKA, Profus, är analyserade av Profu 5 (56)

6 Inledning Inledning. Energiplanen baseras i huvudsak på Nyköpings vision 2020 samt Klimatstrategins mål. Energi planen ger en helhetssyn av energiläget i Nyköping. Den belyser också den lokala framtidsbilden utifrån förslag på lokala åtgärder, omvärldsfaktorer och prognoser. Denna analys ligger till grund för föreslagna lokala mål och delmål som finns formulerade i dokumentet. För att belysa den nuvarande energisituationen har en energikartläggning gjorts. Kartläggningen är utgångspunkt för den operativa handlingsplanen som visar vägen mot den framtida utvecklingen. Energiplanen genomsyras av tre övergripande inriktningar: Effektiv användning av energi Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning Energiomställningen från fossila drivmedel till förnyelsebara. Avgränsningar Energiplanen är avgränsad utifrån andra styrdokument i kommunen. Energiplanen hanterar inte insatser för att minska transportflöden som exempel vis åtgärder i den fysiska planeringen eller för att öka andelen kollektivtrafikresande. Dessa frågor hanteras i kommunens Infrastrukturplan (beslutas år 2010) samt i Kollektivtrafikförsörjningsplanen. Allmänt om energiåtgärder för kommunens organisation, transporter och resor hanteras delvis genom kommunens Upphandlingspolicy och Resepolicy, alltså inte i Energiplanen. Det gäller även energiåtgärder på brukarnivå. De finns i kommunens Miljö- och folkhälsoplan (under revidering). Nyköpings kommun ansvarar inte för åtgärder i Energiplanen som ligger utanför kommunens juridiska område. Styr- och handlingsplaner i Nyköpings kommun Nyköpings vision 2020 ska genomsyra alla styroch handlingsplaner i kommunen. Kommunens övergripande och långsiktiga strategi för exempelvis trafikfrågor, grönstruktur och bostadsförsörjning återfinns i Översiktsplanen. Därutöver har kommunen en Klimatstrategi som omfattas av bland annat övergripande klimatmål. Under dessa strategier finns fördjupande dokument med delmål och åtgärder. Energiplanen är ett sådant dokument. Nyköpings vision 2020 Klimatstrategi Översiktsplan Dokument med fördjupad del samt delmål och åtgärder 6 (56)

7 Inledning Energiplansprocessen I processen kring energiplanen har en politisk styrgrupp varit vägledande. I arbetet med handlingsplanens åtgärder har en tjänstemannagrupp som representerat kommunens organisation deltagit. Arbetet har skett med stöd från intern energirådgivning. Dialoger har också förts med näringsidkare och fastighetsägare. Energiplanen har gjorts med visst metodstöd från Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. Företaget Profu har kartlagt energiläget år 2008 och analyserat fram framtidsbilden för Nyköpings kommun. Genomförandefas av Energiplanen, hur? Målen i Energiplanen gäller hela Nyköpings geografiska område. För att genomföra de åtgärder som planen föreslår är det viktigt att kommunen kommunicerar ut målsättningarna både externt och internt. Att Energiplanen blir väl implementerad är av stor vikt för att målen i planen ska kunna uppnås. Handlingsplanen omfattar specifika åtgärder som främst ligger under kommunens juridiska område, dvs de områden kommunen har rådighet över (exkl. fjärrvärmeavsnittet). I avsnittet, kommunens geografiska område beskrivs enskilda näringsidkares planerade energiåtgärder. De är med för att ge exempel och har samlats in efter avstämning med några större energianvändare. Åtgärder och budget Åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen för kommunens juridiska organisation har olika karaktär. Vissa åtgärder kan beskrivas som informationsinriktade eller rekommendationer, andra är fysiska investeringar. En del av åtgärderna behöver för djupas genom vidare utredning. Det är viktigt att beställare i kommunen, nämnd eller kommunstyrelse tillsammans med utförande verksamhet, varje år går igenom vilka åtgärder som ska genomföras respektive år, beräknar budget och resurser som avser åtgärderna. Finns det bidrag att söka kan vissa åtgärder eventuellt tidigareläggas. Eftersom de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna kan förändras är inte kostnader eller exakta tidsangivelser för respektive åtgärd angivna i planen. Utgångspunkten är att kostnad och tid när åtgärden ska genomföras (exempelvis eller ) ska beräknas av respektive ansvarig för åtgärden. Tidsplan I avsnittet Handlingsplanen är åtgärderna tidsatta. Antingen genomförs de mellan år , alternativt åren däremellan eller mellan år Ytterligare ett alternativ är fortlöpande, vilket innebär att åtgärden sker under en längre period, exempelvis mellan år (56)

8 Inledning Uppföljning 2008 är basår för energikartläggningen. Den är gjord i samband med Energiplanen år Målen Energikartläggningen visar nuläget (2008) och vart Nyköping är på väg i förhållande till mål och delmål. Åtgärderna ska stödja målen görs en ny energikartläggning för att visa utvecklingen mellan (en sjuårsperiod). År 2021 sker ytterligare en energikartläggning för perioden samt hela perioden Översyn av uppdateringsbehov I samband med energikartläggningen 2016 görs även en översyn om Energiplanens mål och handlingsplan behöver uppdateras. Åtgärder Handlingsplanens åtgärder följs årligen upp av respektive ansvarig nämnd och verksamhet. Åtgärderna ska varje år fastställas och konkretiseras i samband med att verksamhetsplaner och budget läggs. Åtgärderna rapporteras i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Lägesrapportering Lägesrapportering av åtgärderna i Energiplanen görs i samband med exempelvis kommunens analys dagar. År 2016 samt år 2021 görs en övergripande sammanställning av hur och i vilken grad åtgärderna har uppfyllts. 8 (56)

9 Mål och delmål Mål och delmål - Energiplanen. Mål och delmål i Energiplanen gäller för både Nyköping som geografiskt område och som kommun koncern. För att uppfylla målen förutsätts alla som verkar och bor i Nyköping göra sin insats för att minska sin energianvändning samt bidra till övergången till förnyelsebar energi. Nyköpings kommun antog 2007 en klimat strategi som gäller Nyköpings geografiska område. I Klimatstrategin finns lokala målsättningar som bland annat berör Energiplanen. Nyköpings övergripande klimatmål lyder: Nyköpings kommun ska verka för en positiv hållbar tillväxt samtidigt som klimatpåverkande faktorer ska minska. I Klimatstrategin finns lokala mål gällande minskning av utsläpp av växthusgaser: I samband med Energiplanens antagande år 2010 kommer även Klimatstrategins lokala mål som berör energianvändningen samt utsläpp av koldioxidutsläpp att revideras. Anledningen är att statistikunderlaget har förändrats sedan Klimatstrategin antogs I den tidigare statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB), värderades exempelvis inte elen i form av koldioxidutsläpp. I denna Energiplan ingår även dessa faktorer. Energikartläggningen samt analysen som gjorts i samband med denna Energiplan ger därför en mer rättvis bild av både nuläget och vad Nyköping lokalt kan uppnå i framtiden (år 2020). Underlaget för hur mål och delmål har analyserats fram finns att läsa under rubriken, Energiläget i Nyköping kommun. Lokalt mål: Utsläppen av koldioxid från energisektorn i Nyköping ska minskas med 20 % till år 2020 jämfört med år Inriktningsmål Effektiv användning av energi Lokalt mål: I Nyköping ska energianvändningen minska med 15 %, exklusive transporter till år 2020 jämfört med år Delmål: I kommunkoncernen ska den totala energianvändningen exkl. transporter minska med 20 % till år 2020 jämfört med 2008 i befintlig verksamhet 3. Delmål: Till år 2020 ska energianvändningen minska med 10 % jämfört med år 2008 gällande privatägda bostäder och lokaler 3. Inriktningsmål Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning Lokalt mål: Att 50 % av Nyköpings totala energianvändning ska komma från förnyelsebara källor år Delmål: Olja för uppvärmning är utfasad i Nyköping år Delmål: I Nyköping ska olja som används för uppvärmning i den kommunala koncernen vara utfasad till år Inriktningsmål omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara Lokalt mål: År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha minskat med 20 %, jämfört med år Bl a genom att andelen biodrivmedel ökar. Delmål: Nyköpings kommun ska planera och verka för den lokala omställningen till förnyelsebar energi för fordonsbränsle. Delmål: Delmål: Busstrafiken i Nyköpings tätort ska drivas med förnyelsebara drivmedel, som biogas senast till år Inkl. transporter samt miljövärdering av el. 3 Avser bruttoenergiförbrukning dvs levererad energi. 9 (56)

10 Handlingsplan Handlingsplan. I arbetet med att ta fram Energiplanen har ett antal åtgärder identifierats som delvis kommer att bidra till Energiplanens måluppfyllelse. Denna handlings plan innehåller åtgärder främst för Nyköpings kommun som organisation eftersom kommunen har en juridisk rådighet i dessa. Men det utesluter definitivt inte näringsidkares ansvar att genomföra konkreta åtgärder inom sina verksamhetsområden för att nå gemensamma lokala energimål. Åtgärder som presenteras nedan har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med åtgärderna ska inledas under år 2010 om inte annat anges. Tidpunkt för färdigställande redovisas under respektive åtgärd. Utfallet av åtgärderna hanteras årligen av respektive ansvarig för åtgärdens genomförande. Energiplanen följs upp i sin helhet 2016 samt (se tidigare avsnitt, Genomförandefas av Energiplanen) FJÄRRVÄRME Vattenfall/Idbäcken producerar idag 300 GWh värme och 130 GWh el men har kapacitet att producera 400 GWh värme och 180 GWh el. Idbäcken har i dags läget ca kunder varav 60 % bor i villor. Fjärrvärme försörjer ca 95 % av tätortens fastigheter. Bränslen som används består till 99 % av förnyelse bar energi som biobränsle och deponigas. Resterande 1 % består av olja som används vid haveri och start. 1.1 Ökade fjärrvärmeleveranser inom befintligt fjärrvärmeområde Vattenfall/Idbäcken kommer under fortsätta arbeta för att ansluta fler kunder inom det nuvarande fjärrvärmeområdet och på så sätt minska uppvärmning med olja och el. 1.2 Utredning gällande möjligheter att ersätta den fossila oljan Vattenfall/Idbäcken ska under 2011 utreda möjligheterna att ersätta fossil olja med bio-olja i reservoljepannor. 1.3 Spillvärme i fjärrvärmesystemet Vattenfall/Idbäcken analyserar kontinuerligt möjligheten att ta emot spillvärme från industrin. Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ Fortlöpande Interna årsrapporter Idbäcken Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ 2011 Interna årsrapporter Idbäcken Ansvarig: Tid: Uppföljning: Vattenfall/ Fortlöpande Interna årsrapporter Idbäcken 10 (56)

11 Handlingsplan ÖVRIG SAMHÄLLSPLANERING Effektiv användning av energi: 2.1 Främja förnyelsebar uppvärmning vid etablering av nya områden Vid all nyetablering ska möjligheterna till uppvärmning med förnyelsebar energi särskilt beaktas. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.2 Skapa förutsättningar för hållbar uppvärmning vid etablering av nya områden Vid nyetablering, främst i tätorten bör områden byggas etappvis med byggstart i den del som ligger närmast en fjärrvärmeanslutning. Detta för att skapa förutsättningar för fjärrvärmeförsörjning i området och göra det ekonomiskt möjligt i ett tidigt skede. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.3 Uppvärmningsmöjligheter av gångoch cykelvägar Vid etablering av värmekulvertar i främst nyetablerade områden ska det i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att lägga huvudkulvertarna under GC-vägen. Detta för att dra nytta av spillvärmen från kulvertarna/ledningarna för uppvärmning av GC-vägen. Syftet är att underlätta och förbättra GCunderhållet genom att kunna hålla GC-vägarna isfria i större utsträckning. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Tekniska divisionen 2.4 Utökad tillsyn av lagen om energideklarationer I dagsläget har 50 % av byggnaderna (exkl. egna hem) i Nyköpings kommun, som omfattas av kravet på energideklaration, deklarerats enligt statistik från Boverket, publicerad Målsättningen är att uppnå 80 % deklarerade byggnader till Detta genom ökad tillsyn av att lagen om energideklaration av byggnader efterlevs. Tillsynen riktas inte mot egnahem. BTN Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 11 (56)

12 Handlingsplan 2.5 Uppföljning av nya byggnaders energi behov i förhållande till vad som beräknats i projekteringsstadiet Rutiner ska tas fram för att ur energisynpunkt följa upp nybyggnationer av enbostadshus. Detta sker genom en ökad tillsyn av att energideklaration görs inom lagstadgad tid efter att bygget är färdigt. Resultatet används sedan för att följa upp det beräknade energibehovet i projekteringsstadiet mot det verkliga utfallet. Utifrån resultatet av uppföljningen kan det bli aktuellt med riktade insatser för energi- och klimatrådgivning. BTN Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.6 Vid exploatering av kommunal mark, ska kommunen alltid pröva möjligheterna att ställa högre energikrav än Boverkets byggregler (BBR) Kommunen är en av de större markägarna. Kommunen ska ställa energikrav vid markanvisning för att minimera energianvändningen och därmed verka för en hållbar tillväxt. KS Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 2.7 Energirådgivning i samband med tillsynsbesök enligt miljöbalken Vid tillsynsbesök enligt miljöbalken ska hänsyn tas om även kommunens energirådgivare ska delta. I samband med att miljöinspektörer gör tillsynsbesök ska information om hur kommunen kan bidra med rådgivning i energifrågor ges. Detta för att den kommunala energirådgivningen ska bli mer känd bland företagare. Miljönämnden/BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 2.8 Etablering av vindkraftsparker Syftet är att tydliggöra förutsättningarna för etablering av vindkraftsparker. Ange lämpliga områden för vindkraftsparker i Översiktsplanen. KS Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 12 (56)

13 Handlingsplan 2.9 Ta fram tydligare regler för vindkraft gällande gårdsverk Syftet är att underlätta för etablering av gårdsverk, dvs vindkraft. Ange lättnader i Översiktsplanen gällande bullerkrav vid etablering av gårdsverk. KS Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut DISTRIBUTIONSSÄKERHET Distributionssäkerhet innebär att säkra tillgången på teknisk försörjning som el, bränsle eller värme. Räddning och Säkerhet i Nyköpings kommun arbetar med distributionssäkerhet genom att analysera risk och sårbarhet, verka för att bygga bort svagheter och planera för att klara avbrott. Detta arbete är samordnat med övrigt säkerhetsarbete i kommunen och sker i samverkan med Länsstyrelsen, landstinget, övriga kommuner i länet samt övriga aktörer/leverantörer som exempelvis Vattenfall. Styrel innebär att vid brist på elkraft fördela tillgänglig el till områden med känslig verksamhet. Kommunen ska analysera var elen bäst behövs och förslå Länsstyrelsen en prioritering för styrning av tillgänglig el till dessa. 3.1 Dialog om distributionsfrågor med myndigheter och leverantörer. Dialog sker vid bland annat ordinarie samverkansträffar arrangerade av Länsstyrelsen. I särskilda frågor sker det även genom direkta kontakter med enskilda företag/organisationer. Räddning och Fortlöpande Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Ingen formaliserad uppföljning genomförs. Antal träffar kan redovisas. 3.2 Genomföra Styrelprojektet Räddning och Enligt MSB Inom ord. budget säkerhet projektplan Uppföljning: Redovisas i förslag till länsstyrelsen vid projektets slut. 13 (56)

14 Handlingsplan 3.3 Initiera verksamheter som måste fungera under alla förhållanden till komplettering av Styrel med reservkraftaggregat. Räddning och Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Redovisas i resultat av undersökningen. 3.4 Undersöka möjligheter till att säkerställa drivmedelstillgången vid kriser. Räddning och Under 2010 Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Redovisas i resultat av undersökningen. 3.5 Informera allmänheten om sårbarhet och lösningar. Egna handlingsprogram- och -planer samt länkar till myndigheter och organisationer som har information om frågorna finns på Nyköpings kommuns hemsida. Räddning och säkerhet utbildar årligen ca personer i säkerhetsfrågor och deltar i flera olika arrangemang där dessa frågor lyfts fram. Räddning och Fortlöpande Inom ord. budget säkerhet Uppföljning: Antal utbildade redovisas i kvartalsuppföljningar och i verksamhetsberättelsen. 14 (56)

15 Handlingsplan Kommunala fastigheter KOMMUNFASTIGHETER Kommunfastigheter omfattar 237 objekt kvm BRA 4 ägda lokaler. Kommunfastigheter har genom STÖV-projekt arbetat med TACs styr- och reglersystem sedan Styr- och reglersystem har installerats i cirka 120 byggnader. Åtgärder för att öka effektiviseringen i byggnaderna ska fortsätta. 4.1 Uppvärmning vid nybyggnation av nya områden Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska fjärrvärme anslutas i första hand. Det gäller där det finns anslutning till fjärrvärmenätet och där det är miljömässigt och ekonomiskt motiverat. KS Fortlöpande Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.2 Effektiv fastighetsförvaltning I rapporten Effektiv fastighetsförvaltning ska Nyköpings kommun analysera energi- och miljöpåverkan från byggnader och föreslå åtgärder. Effektiv användning av energi: KS 2010 Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.3 Fortsatt energieffektivisering Kommunfastigheter har genom STÖV-projekt arbetat med TACs styr- och reglersystem sedan Styr- och reglersystem installerats i cirka 120 byggnader. Fortsatta åtgärder för att öka effektiviseringen i byggnaderna och därmed även minska driftelen. 4.4 Effektivisering i samband med renovering Kommunfastigheter har ett antal fastigheter i behov av renovering. I samband med renovering kommer extra åtgärder vidtas för att effektivisera användningen av värme, el samt varmvatten. Bedömning av lönsamhet för energiinvesteringarna ska ske på basis av livscykelkostnad. KS Fortlöpande Inom ord. budget Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 4 BRA, Bruksarea. 15 (56)

16 Handlingsplan 4.5 Rätt inomhustemperatur En tumregel är att om inomhustemperaturen sänks med 1 C sparas 5 % av uppvärmningsenergin på ett år. Kommunfastigheter ser kontinuerligt över fastigheternas inomhustemperatur då 20 C anses vara standard. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.6 Energieffektiva vitvaror I Kommunfastigheters fastigheter ska vitvaror med högsta energieffektivitet vara standard. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.7 Energieffektiv inomhusbelysning/ armaturer Belysningen ska vara energieffektiv, inomhus, i trapphus samt som utomhusbelysning. Vid utbyte av armaturer ska lågenergilampor alternativt LEDlampor användas. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 4.8 Energieffektiv inomhusbelysning/ styrsystem Styrsystem för belysning sänker energi- och driftkostanden för belysningen eftersom den kan närvaro styras och nivåjusteras efter insläpp av dagsljus. Vid ny- och ombyggnation införs styrsystem i lokaler. KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.9 Energieffektiv utomhus/fasadbelysning Vid nyinvestering av utomhusbelysning/fasadbelysning ska i första hand solcellsdrift väljas om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt baserat utifrån en livscykelanalys. KS Fortlöpande Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 16 (56)

17 Handlingsplan 4.10 Behovsstyrd ventilation Behovsstyrd ventilation i lämpliga byggnader utreds. KS Kräver extra resurser* Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut 4.11 Energiutbildning Energiutbildning för personalgrupper som kan påverka energianvändningen i byggnader. Kommunfastigheter Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 4.12 Byte från olje- och elpannor Kommunfastigheter har några fastigheter med oljeeller elpannor motsvarande olja, 3,6 GWh, elvärme 0,8 GWh (år 2008). I takt med att fjärrvärmen byggs ut och/eller ny fjärrvärme etableras kommer byte till fjärrvärme att ske. I de fastigheter som ligger utanför fjärrvärmeområdena kommer översyn att göras för att försöka hitta andra lösningar med förnyelsebara energikällor. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Kommunfastigheter I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 17 (56)

18 Handlingsplan Kommunala fastigheter ROSVALLA NYKÖPING EVENTCENTER Rosvalla Nyköping Eventcenter är en träffpunkt för idrott, evenemang, mässor och konferenser. Anläggningen och marken ägs av KB Rosvalla som i sin tur ägs av Nyköpings kommun till 90 %, och kommunens helägda dotterföretag Nyköpings Sport och Mässcentrum AB (NSM AB). Drift och förvaltning sköts av Peab förvaltning i Nyköping AB på uppdrag av NSM AB. Verksamhetens energileveranser består av el till kylmaskiner, fjärrvärme samt övrig fastighetsel. Energiförbrukningen går i huvudsak till ispister, radiatorsystem, avfuktare, ventilation, komfortkyla, varmvatten samt en uppvärmd fotbollsplan. Total anläggningsyta A-temp ca kvm inkl. den rasade tennishallen, en fotbollsplan är ca kvm och de två ispisterna är sammanlagt på 3700 kvm. Effektiv användning av energi: 5.1 Översyn av anläggningens energianvändning Förväntad energibesparingspotential uppskattas till 10-20% jämfört med 2008 års förbrukning. KS Inom ord. budget Peab förvaltning I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 5.2 Metoder för energieffektivisering Prioritering av energianvändning. I första hand återvunnen värme från kylmaskiner, därefter fjärrvärme och driftel. KS Inom ord. budget Peab förvaltning I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 18 (56)

19 Handlingsplan Kommunala bolag NYKÖPINGSHEM AB Kommunägda Nyköpingshem AB värmde år 2009 upp sina bostäder med 90% fjärrvärme, 5% elvärme och 5 % olja. År 2008 låg uppvärmningen på ca 138 kwh/m 2 /år. Elförbrukningen var 2008 totalt 11GWh. Effektiv användning av energi: 6.1 Fortsatt energieffektivisering Nyköpingshem är ansluten till Skåneinitiativ 5 vars målsättning är att minska sin energianvändning med 20% från 2008 till Sedan 2006 har Nyköpingshem ett samverkansavtal för energibesparingar (EPC) med TAC. Samarbetet utgår ifrån en energisparanalys som utgör underlag för energieffektivisering och förvaltningsstöd. Nyköpingshem har sedan 2006 uppnått en energibesparing på ca 18 %. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.2 Effektivisering i samband med renovering Nyköpingshem har ett antal fastigheter i behov av renovering. I samband med detta kommer möjligheten att effektivisera användningen av värme och av el samt varmvatten ses över. Lönsamhetsbedömning för energiinvesteringarna ska ske på basis av livscykelkostnad. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.3 Rätt inomhustemperatur En tumregel är att om inomhustemperaturen sänks med 1 C sparas 5 % av uppvärmningsenergin på ett år. Nyköpingshem har under 2009 sett över sina fastigheters inomhustemperatur. 21 C ska vara standard för inomhustemperatur i bostäder, 22 C i äldreboenden. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.4 Använda energi effektivt I samband med periodiskt byte av vitvaror ska energieffektiva vitvaror installeras. En översyn och utvärdering ska genomföras av inomhus- och utomhusbelysning. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget* Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 5 Skåneinitiativet lanserades 2008 då SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag) röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från idag till år Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med. 19 (56)

20 Handlingsplan 6.5 Öka energimedvetenhet hos brukarna Energianvändningen påverkas starkt av kostnadskonsekvenser i konsumentledet. Nyköpingshem ska i samband med ny-, till- och ombyggnationer se över möjligheten till individuell mätning av varm- och kallvatten. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget* Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut 6.6 Energiutbildning av driftpersonal Bovärdar och driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen i fastigheterna. En fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp ska kunna utföra sitt uppdrag. Utbildningen sker inom ramen för ordinarie utbildningsresurser. Nyköpingshem ska även avsätta extra personalresurser genom att bilda en energigrupp i syfte att öka kompetensen och uppföljningen. Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Reduktion av fossil energi och el för uppvärmning: 6.7 Byte från olje- och elpannor Nyköpingshem har endast en fastighet kvar som värms med fossil olja. I övrigt har byte skett till bergvärme där oljan endast är spets. Nyköpingshem använde år m 3 olja. I takt med att fjärrvärmen byggs ut och/eller ny fjärrvärme etableras kommer Nyköpingshem att byta till fjärrvärme. I de fastigheter som ligger utanför fjärrvärmeområdena kommer försök göras för att hitta andra lösningar med förnyelsebara energikällor. Nyköpingshem AB Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Energiomställning från fossila drivmedel till förnyelsebara: 6.8 Miljöfordon - Biogasdrivna fordon Nyköpingshem har ett 20-tal fordon, exklusive redskapsbärande fordon. Av dessa drivs fyra med biogas eller etanol. Nyköpingshem kommer i första hand att välja alternativa bränslen till sin fordonspark vartefter utbudet på marknaden ökar. Nyköpingshems målsättning är att 30 % av fordonsparken ska drivas med biogas/etanol/el år Nyköpingshem AB Fortlöpande Inom ord. budget Nyköpingshem AB I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 20 (56)

21 Handlingsplan Kommunalförbund: NYKÖPING OCH OXELÖSUNDS VATTENVERKSFÖRBUND (NOVF) Vattenförsörjning. NOVF, som är ett kommunalförbund som ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Driften av NOVF s anläggningar sköts genom inhyrning av personal från Nyköpings kommun. Kommunerna köper alltså vatten från NOVF och betalar efter förbrukning vid respektive leverans punkt. Dricksvatten från Högåsens vattenverk försörjer i dagsläget Nyköpings centralort samt tätorterna Vrena, Stigtomta, Enstaberga, Jönåker, Bergshammar, Sjösa och Skavsta samt Oxelösund. Ventilationen i administrationsbyggnaden på Högåsen är effektiviserad med det ventilationssystem som finns idag. Genom att sätta in en värmepump och frekvensstyra renvattenpumparna mot vattentornet har energibesparningen varit ca Kwh de två senaste åren. Energieffektivisering sker vartefter anläggningen förnyas. Effektiv användning av energi: 7.1 Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning till dricksvattenproduktionen ger ofta energikonsekvenser i många år. Vid inköp ska parametrar kring energi effektivitet och livscykelkostnad alltid ingå i beslutsunderlaget. NOVF Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 21 (56)

22 Handlingsplan Nyköpings kommun Tekniska divisionen NYKÖPING VATTEN - AVLOPP Transport och rening av avloppsvatten inom Nyköpings kommuns verksamhetsområden drivs idag av Nyköping Vatten som är en del av kommunens Tekniska division. De anläggningar och byggnader som behövs för leverans och omhändertagande av avlopp ägs och förvaltas av Nyköpings kommun genom Nyköping Vatten. Även fastigheter som rymmer en del av verksamhetens administration förvaltas av Nyköping Vatten. Effektiv användning av energi: 8.1 Översyn av byggnadsbeståndet D v s samtliga avloppsreningsverk samt dess tillhörande lokaler. Detta sker genom att en underhållsplan för energieffektivisering tas fram. Brandholmens ARV är prioriterat. (Mellan har energibesparingar gjorts genom att bland annat byte av pumpar). Nyköping Vatten Fortsatta Inom ord. budget energibespar. enligt plan Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.2 Nedläggning av mindre avloppsreningsverk Stigtomta och Vrena ersätts med pumpstationer som transporterar avloppet för rening till det centrala avloppsreningsverket i Nyköping, Brandholmens ARV. BTN Kräver extra resurser* Nyköping Vatten I verksamhetsplan/årsbokslut Energibesparingspotential: minskar med ca kwh/år. 8.3 Energieffektiviseringsåtgärder fastighet Brandholmen ARV Åtgärder för energieffektivisering för fastigheten som omfattas av kontors- och laboratorieverksamhet på Brandholmens ARV. Åtgärderna omfattar bland andra fönsterbyte, nytt tak, installation av värmeåtervinning för ventilationen och förbättring av värmeanläggningen. KS, BTN Tak, Kräver extra resurser* ventilation, värme Nyköping Vatten Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Jämförelse årsvis Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 22 (56)

23 Handlingsplan 8.4 Utredning gällande biogas som inte används för uppvärmning i Brandholmens ARV Vidare utredning ska göras om hur icke nyttjad producerad biogas ska användas. Utredningen ska visa biogasens bästa energi- och kostnadsnytta ur ett övergripande kommunperspektiv. KS, BTN 2011/2012 Kräver extra resurser Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.5 Översyn av ventilationen på samtliga avloppsreningsverk I dagsläget står flera ventilationsaggregat på Brandholmens ARV stilla. Ingen värmeåtervinning finns i reningsverket. Energibesparingspotential: Ingen besparing eftersom ventilationen är 0 kwh i dagsläget (år 2010). Åtgärden ger förbättrad arbetsmiljö etc. Nyköping Vatten Utredning Inom ord. budget ventilation, yttre avloppsreningsverk Nyköping Vatten Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.6 Energieffektivisering av belysningen i reningshallarna Vid ombyggnad av Brandholmens ARV ska rörelsedetektorer för ledljus samt timer för arbetsljus och full upptändning installeras. Exempel på energibesparingspotential: 200 lysrör lyser från till när ingen är där. Det ger vid 55W lysrör 15*200*55=165kWh per dygn i onödig energiförbrukning. Glöms dessa en dag i veckan i ett år blir det 8580kWh. Brandholmens ARV har ca 1000 st lysrörsarmaturer. Nyköping Vatten Inom ord. budget* Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 23 (56)

24 Handlingsplan 8.7 Utredning av Inläckage på huvudledningarna till Brandholmens ARV. KS, BTN Hösten 2010 Lova bidrag Nyköping Vatten Jan Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning Energieffektivitet vid inköp av teknisk utrustning till VA-verksamheten ger ofta energikonsekvenser i många år. Vid inköp ska parametrar kring energieffektivitet och livscykelkostnad alltid ingå i beslutsunderlaget. Nyköping Vatten Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 8.9 Energiutbildning av driftpersonal Driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen i fastigheterna. Fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp ska kunna utföra sitt uppdrag. Nyköping Vatten Fortlöpande Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 24 (56)

25 Handlingsplan NYKÖPING VATTEN - VATTENVERK Nyköpings kommun driver sju vattenverk. De finns i Aspa, Lästringe, Tystberga, Råby, Edstorp, Stavsjö och Ålberga. 9.1 Översyn av byggnadsbeståndet D v s samtliga vattenreningsverk med tillhörande lokaler. Detta ska ske genom att ta fram en underhållsplan för energieffektivisering. Nyköping Vatten 2010 Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut 9.2 Översyn av luft- och temperatur på vattenverken I dagsläget värms sju vattenverk till 20 C för att skydda elektroniken. Alternativ utreds. Luftavfuktare och sänkning av värmen kan ge en besparing på elanvändningen. Nyköping Vatten Inom ord. budget Uppföljning: I verksamhetsplan/årsbokslut Energibesparingspotential: Elanvändningen minskar med cirka kwh. Vattentornet i Nyköping 25 (56)

26 Handlingsplan Nyköpings kommun Tekniska divisionen GATA, PARK, HAMN Gata/Park/Hamn har på uppdrag av Bygg- och tekniknämnden drift- och underhållsansvar för gator, parker samt Nyköpings hamn. Effektiv användning av energi: 10.1 Successivt utbyte av gatubelysning till energieffektiva armaturmodeller. Under tidsperioden ska ca armaturer bytas ut. Energibesparingspotential: Minskning av energianvändningen för gatubelysningen med 20 % (dvs 1 GWh) Installering av effektreglerande armatur I vissa belysningsavsnitt med tidvis litet belysningsbehov kan effektreglerande armaturmodell installeras. Lämpliga områden ska utredas. Energibesparingspotential: Minskning av energianvändningen för gatubelysningen med ca 5 % efter år Framtagning av underhållsplan för växthuset Energianvändningen för växthuset består främst av fjärrvärme och fastighetsel. Därtill kommer en mindre del eldningsolja till varmluftpannor till normalt kallställda växthus. KS, BTN Kräver extra resurser* Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut BTN Kräver extra resurser* Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut BTN Inom ord. budget Gata, Park, Hamn I verksamhetsplan/årsbokslut Åtgärd som är markerad med * förväntas vara lönsam ur ett livscykelperspektiv. 26 (56)

27 Handlingsplan TRANSPORTER (Energi/drivmedel) Som visas i energikartläggningen för Nyköping, (se rubrik Energiläget i Nyköpings kommun) går 41 % av den tillförda energin till transportsektorn, denna energi utgörs av fossil energi. Nationell målsättning är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta Det är av vikt för att minska koldioxidutsläppen. Regional och lokal utveckling och samverkan är viktig för att möta efterfrågan på förnyelsebar energi som drivmedel till fordon. Energiomställning från fossila drivmedel till förnyelsebara: Nyköpings kommun har ett pågående KS-beslutat uppdrag (år 2010) att undersöka möjligheterna om lokal samverkan kring produktion av biogas från Nyköping kommuns matavfall samt leveransmöjligheter för lokal användning av fordonsgas Kommunens fordonsflotta ska i huvudsak drivas med biogas Nyköpings kommun har i ett KS-beslut 2010 beslutat att biogasdrift i första hand ska väljas vid beställning av fordon för den egna fordonsflottan. Det gäller båda köp och leasning av fordon. KS Fortlöpande Inom ord. budget Samtl. verksamheter i Nyköpings kommun I verksamhetsplan/årsbokslut 7 Minskning av transportflöden som också är av stor vikt för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen, hanteras bl a i dokumentet Infrastrukturplan/Nyköpings kommun samt Översiktsplanen. 27 (56)

28 Handlingsplan 11.2 Deltagare i Biogas Öst Sörmlandsprojekt Verka för mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas i Nyköping/Södermanlands län Biogas Öst är ett regionalt samverkansprojekt som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i Östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Under 2009/2010 har Biogas Öst i sam verkan med intressenter i regionen tagit fram ett förslag till projekt i Södermanland. Syftet är att skapa intresse för biogas bland beslutsfattare och politiker i Södermanland genom att visa hur Läns trafiken Sörmland kan övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel. I förlängningen möjliggör det en generell utveckling av biogasmarknaden. En sådan övergång kan bidra till en stark regional tillväxt och utveckling, speciellt på landsbygden där en ökad gas användning öppnar en ny marknad för lantbrukare. KS 2010 Inom ordinarie Om projektet budget fortsätter, fort- Kräver extra resurser löpande ev fr o m 2011 övergång till medlemskap i Biogas Öst Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Målet med projektet är att bedriva kunskapshöjande verksamheter som på ett tydligt sätt visar möjligheten att ställa om till en mer miljövänlig kollektivtrafik samt ta fram en rapport tänkt att fungera som ett underlag för beslutsfattare och politiker. Nyköpings kommun deltar genom medlemskap i Biogas Östs projekt i Södermanland Nyköpings kommun ska aktivt verka för övergång till biogasdrivna bussar i kommunen Nyköping kommun är delägare i Länstrafiken Sörmland. Ombyggnad av viadukten på Brunns gatan 8 i samband med uppförandet av Resecentrum samt lokal producerad biogas kommer att skapa förutsättningar för biogasdrivna bussar i Nyköping. Även ny teknik som exempelvis duel fuel 9 (flytande biogas) ger möjlighet till omställning till förnyelsebart bränsle. När dessa förutsättningar skapas ska Nyköping kommun i samverkan med Länstrafiken i Sörmland aktivt verka för övergång till biogasdrivna bussar. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Länstrafiken 8 Biogasdrivna bussar har som standard biogastanken på taket. I-dagsläget går ej biogasdrivna bussar under viadukten på Brunnsgatan. När Resecentrum kommer att byggas (fr om 2011) kommer även viadukten att byggas om. 9 Duel fuel bränsle för bussar testas just nu (år 2010) i Uppsala, dieselmotor används, då denna motor är mer energieffektiv än motorn för biogas. Duel fuel bränslet kan kombineras med diesel. 28 (56)

29 Handlingsplan 11.4 Utveckling för infrastruktur för tankning/laddning för el- och elhybridfordon Nyköpings kommun samverkar med lokala aktörer för att planera för fordon med eldrift. Två elladdningsstolpar för laddning av fordon finns i dagsläget tillgängliga för allmänheten i centrala Nyköping. Vartefter tillgången på el-fordon utökas ska infrastrukturen för el-laddningsstolpar byggas ut. I framtiden planeras elförsörjningen komma från EUUs vindkraftverk. KS Fortlöpande Kräver extra resurser Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 11.5 Infrastruktur för el-laddning ska ingå i planeringen vid nybyggnation av nya stadsdelar/områden För att tillmötesgå förväntad efterfrågan på elladdning för eldrivna fordon ska infrastruktur för el-laddning ingå i planeringen vid nybyggnation av områden/stadsdelar. KS, BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 29 (56)

30 Handlingsplan INFORMATIONSSTRATEGI 12.1 Riktad energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivning ska varje år särskilt prioritera en målgrupp inom något av områdena villaägare, småföretag, medelstora företag eller transporter. Det kan exempelvis vara en viss typ av företagare eller boendeform. En sådan satsning ska omfatta minst ett tillfälle där intressenter inom målgruppen bjuds in till ett kommunalt anordnat evenemang för informationsspridning. BTN Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut Under Energiplanens tidsram ska minst två målgrupper inom varje intressentområde ha erbjudits särskilt riktad energi- och klimatrådgivning Inriktning för intern energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivningen ska verka för att det inom kommunens organisation blir känt att intern rådgivning finns som resurs. Energi- och klimatrådgivningen ska varje år inventera och identifiera områden inom kommunen som är i behov av rådgivning. De särskilt utpekade områdena ska anges i årets verksamhetsplan. BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 12.3 Energiinformation vid bygglov Rutiner ska upprättas för hur energiinformation överlämnas till kunder i exempelvis i tomtkön och sökanden av bygglov. Det är viktigt att denna information förmedlas så tidigt som möjligt för att möjligheten till påverkan ska bli så stor som möjligt. BTN Fortlöpande Inom ord. budget Samhällsbyggnad I verksamhetsplan/årsbokslut 30 (56)

31 Handlingsplan KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE I avsnittet som följer, Energiläget i Nyköping, konstateras att transporterna står för den största energianvändningen. Likaså är transportsektorn den övervägande största användaren av fossil energi. Omställning och ökade förutsättningar för förnyelsebar energi för drivmedel är därför av stor vikt, lokalt, regionalt och nationellt. I Nyköping används bilen mer än riksmedelsnittet 10. Samtidigt har Nyköping en högre andel miljöfordon jämfört med riksgenomsnittet 11. Att uppmuntra och informera näringsidkare och medborgare att välja hållbara transporter och resor är viktigt för att minska energianvändningen och utsläppen av emissioner från transportsektorn. I Nyköping finns en biogasmack. Nyköping kommun ger i dagsläget parkeringsförmåner för biogasfordon och dessa fordon får parkera gratis på kommunägda parkeringar. Nyköpings kommun erbjuder gratis tankning av el för elbilar via de el-laddningsstolpar som finns placerade vid Stadshusparkeringen i Nyköping. Planering för att minska och effektivisera transportflöden och resande har betydelse. Medborgarnas val i vardagen har även det stor betydelse för att medverka för en hållbar kommun. Ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen och för att skapa förutsättningar för hållbara transportsystem har bland andra Nyköpings kommun och Trafikverket 12. Fastighetsägarnas framtagna energideklaration är ett stöd för energieffektivisering av fastigheterna. Näringsidkare i kommunen, några exempel Vattenfall förbrukar ca GWh 13 el för internt bruk. De arbetar för att minska förbrukningen, bland annat genom att byta ut till fjärrvärme där det är möjligt. År 2010 kommer Vattenfall/Idbäcken att energi effektivisera med ca 3 GWh. Deras målsättning för internt bruk är: Energianvändningen för internt bruk ska minska med 10 % till år 2020 jämfört med år Skavstaområdet är en av kommunens större energianvändare. Skavsta har följande energimålsättningar: Energianvändningen ska till 2012 minska med 20 % i relation till antal kvadratmeter. Uppvärmning av terminalbyggnaden ska ske med 100 % miljövänligt alternativ till år År 2012 ska 50% av fordonsflottan på Skavsta drivas med förnyelsebart drivmedel. Studsvik är en annan större energianvändare som har olika pågående planer och projekt för att energieffektivisera sin verksamhet. De kan i dagsläget inte ge några specificerade procentsatser i minskad energianvändning eftersom frågan är under utredning. De gör även en översyn av alternativa lösningar för oljeanvändning i processen. Olja används inte för uppvärmning i fjärrvärmenätet, utan endast vid haveri och start. 10 Källa: SCBs statistik 11 Källa: SCBs statistik 12 Ingår bl a i Nyköpings kommuns Översiktsplan, Infrastrukturplan samt Kollektivtrafikförsörjningsplan. 13 Enligt el-nätsstatistiken 14 Vilket motsvarar 2 GWh. 31 (56)

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

ALVESTA NÄSTA!

ALVESTA NÄSTA! ALVESTA NÄSTA! Strategiskt arbete med energi- och klimatplanen som grund Ingalill Ljungdahl, planeringsingenjör Alvesta kommun Förvaltningen för samhällsplanering Ingalill.ljungdahl@alvesta.se ENERGI-

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Utföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet med 500 punkter från. Kommunen sätter tuffare krav än lagens vid nyprodution av egna byggnader

Utföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet med 500 punkter från. Kommunen sätter tuffare krav än lagens vid nyprodution av egna byggnader och sområden VIKTIGA er/insatser sområde Avdelning, son eller ansvarar för erna [start- och sluttid Beräkne /insats energi [MWh/ g [t/ KOMMUNALA BYGGNADER, UTRUSTNING/ANLÄGGNINGAR OCH INDUSTRIER: Kommunens

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Bilaga 2: Energiplan handlingsplan för kommunen

Bilaga 2: Energiplan handlingsplan för kommunen Bilaga 2: Energiplan handlingsplan för kommunen Effektmål 1 Bygga ut närvärme baserad på lokalt producerad biobränsle i Ekerö tätort till 2020 och i Stenhamra, Svanhagen till 2030 Ekerö tätort Beslut om

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Samhällsbyggnad och men arbete med dessa frågor

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning Datum 2015-01-26 Uppdaterat 2016-02-06 Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning Nyköpings kommuns klimatstrategi antogs 2007 med det övergripande målet att: Nyköpings kommun

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Svar på motion från miljöpartiet de gröna om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt

Svar på motion från miljöpartiet de gröna om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2012.102 Datum: 2015-11-02 Kommunchef Björn Järbur E-post: bjorn.jarbur@ale.se Kommunstyrelsen Svar på motion från miljöpartiet de gröna om

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer