MILJÖ PÅ EXPORT. TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg. Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ PÅ EXPORT. TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg. Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete"

Transkript

1 Nr 1/14 Tema Internationalisering Gyllene regler lyfter fram ledare Sidan 4 Utvecklingscheckar hjälper företag att ta steget utomlands Sidan 12 ÅR Östersjöländernas utmaningar löses gemensamt Sidan 10 T I L LVÄ X T V E R K E T S AFFÄRSUT VECKLINGSCHECK TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg MILJÖ PÅ EXPORT Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete Ignitia exakta väderprognoser i Västafrika Sidan 11

2 Tempo Internationalisering 03. Smart internationalisering Våga tänka nytt och agera 04. Kvinnor i ledarposition Gyllene regler underlättar processen 05. Miljötänk En nyckel till tillväxt? 06. Miljö på export Bra affärer är miljödrivna 08. Miljö på export / Spis med pellets Gör livet enklare för miljoner 09. Miljö på export / Lättviktad trehjuling Bekämpar smog och trängsel 10. Östersjöländerna har ett gemensamt ansvar Strategier för framtiden 11. Exakta väderprognoser i Västafrika Ignitia hjälper småskaliga odlare 12. Utvecklingscheckar för internationalisering Hjälper företag att expandera utomlands ÅR Tillväxtverket stöder internationalisering Sverige är en liten ekonomi med ett högt beroende av internationella marknader. För det företag som vill satsa på att utveckla sitt företag kan export, import eller internationella samarbeten kan vara en nödvändig väg att gå. Internationaliseringskompetens förberedande strategier Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsinsats på Tillväxtverket som ska stärka internationalisering av små och medelstora företag genom utveckling av nya arbetssätt, modeller och affärskoncept. Tillväxtverket har beviljat medel till tio olika projekt som ska arbeta med uppdraget. Satsningen handlar också om att öka kunskapen hos de företag och organisationer som arbetar med företags- och affärsutveckling. De tio projekten runt om i landet pågår fram till i början av Därefter kommer resultaten av projekten att spridas till aktörer som på olika sätt arbetar med företags- och affärsutveckling. Affärsutvecklingscheckar inför internationalisering Företag med mellan 2 och 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor har fram till 2 maj 2014 kunnat ansöka om affärsutvecklingscheckar inför internationalisering. Beviljade projektansökningar får projektmedel till att köpa externa tjänster vid förberedelse för internationalisering, till exempel konsulttjänster eller projektanställningar för att jobba med bland annat: Internationaliseringsstrategi. Marknadsundersökningar. Sökning efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i utlandet. Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor. Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar. Utredning av krav och behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning. TILLVÄXTVERKETS AFFÄRSUTVECKLINGSCHECK Tidningen Tempo utges av Tillväxtverket. Vill du prenumerera på Tempo, gå in och anmäl dig på Ansvarig utgivare: Cecilia Werner Kastensson Redaktör: Susanne Daregård BAKGRUND Sverige är i hög grad ett internationaliserat land. Svenska storföretag har sedan länge varit aktiva på internationella marknader. Sveriges ekonomi är mycket beroende av internationell handel. Mer än hälften av det vi producerar exporteras. Exportens andel av bruttonationalprodukten, BNP, har på 15 år ökat med 10 procentenheter. Verkstadsindustrin och övrig basindustri står för drygt 85 procent av exporten. Vissa undersökningar visar dock att Sverige halkat tillbaka i Europa om man mäter export i förhållande till BNP. Sveriges handelsminister lanserade 2010 målet att Sveriges export ska fördubblas inom fem år. Ur Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet

3 SMART INTERNATIONALISERING MED HJÄLP AV UTVECKLINGSCHECK Att gå ut på en större internationell marknad med sin tjänst eller produkt är ett stort steg att ta. Det krävs mod, strategier och kompetens för att uppnå internationaliseringsmognad. Text: BRITTA WALLIN De företag som kan och vill växa har ofta en potential för internationalisering. Men för att kunna ta steget från den svenska marknaden till en internationell krävs nya kunskaper och strategier för affärsutvecklingen. Tillväxtverket jobbar i flera program med att stötta företag som vill höja sin kompetens och kunna konkurrera på en internationell marknad. Tillväxtverket jobbar på bred front med systempåverkande insatser. Karin Östberg är programansvarig, hon förklarar begreppet internationaliseringsmognad: Det handlar om mognad i företagandet rent generellt, menar jag. Om att ha skaffat sig rätt kompetens, finansiella muskler med mera för att ta detta steg i affärsutvecklingen. Men också om att ha rätt mind set. Det gäller att våga tänka nytt och kunna agera. Förutom att våga måste man också ha ett smart färdigt strategiskt tänk om hur man ska gå till väga. Det krävs kunskap om den nya marknaden, regionen och försäljningskanalerna för att lyckas. Vilken kompetens är alltså nyckeln till att kunna sälja internationellt? Det beror helt på vilken bransch man verkar i och vilken marknad man vill in på. Det handlar inte alltid om skillnader i språk och kultur. Spelutvecklingsbranschen till exempel är rätt homogen, de flesta talar engelska. Där kanske man förstår både marknaden och samarbetspartnern mycket bra. Men behovet av kompetenshöjning kan då snarare handla kontrollen över ekonomisk administration och juridiska pro cesser - det vill säga finansierings- och avtalsfrågor. För att kunna kommer in rätt på en internationell marknad behöver företag ofta, oavsett bransch, vidareutveckla båda sitt arbetssätt och affärskoncept. Det kan gälla allt från förstärkt ledarskap, anpassad marknadsföring till strategiskt styrelsearbete. Varför satsar Tillväxtverket just nu särskilt på internationalisering? Internationalisering är en naturlig del i vårt arbete för att stärka företagens konkurrenskraft och tillväxt. I regleringsbrevet 2014 fick Tillväxtverket i uppgift att jobba med insatser för förberedande internationalisering. Vi har sett i undersökningar att svenska företag som inte gör internationella satsningar har svårare att öka sin tillväxt. Sverige är helt enkelt en för liten marknad för vissa affärsidéer. Programmet med affärsutvecklingscheckar är ett pilotprojekt som ska utvärderas. Det är ett sätt för Tillväxtverket att skaffa sig kunskap om i vilka branscher, affärsfaser och så vidare våra insatser behövs bäst och ger mest effekt. n HEJ Lars Procheus Affärsutvecklingskonsult på Senior Advisers som arbetar med utvecklings-, finansie rings- och internationaliseringsfrågor med fokus på tillväxtföretag. Lars har i uppdrag att stötta både Tillväxtverket och de enskilda projektföretagen att utveckla sin internationaliseringskunskap. Vad är den största utmaningen i ett företags internationaliseringsprocess tycker du? Det finns inte en utmaning utan många i att satsa internationellt. Men det är särskilt viktigt att förstå sig på hur den marknad och det segment man siktar in sig på fungerar. Inte bara ur säljarperspektivet utan framför allt ur ett kundperspektiv. Det är avgörande för att kunna definiera sitt erbjudande och hitta rätt ingångar i marknaden. Vad är ditt generella råd till ett företag som vill testa den internationella marknaden? Många företag som går utomlands gör det efter att de deltagit i en mässa eller liknande och blir kontaktade av en agent eller ett företag som vill köpa. Men mitt råd är att inte glömma bort att ta kontrollen över den här affärsutvecklingsprocessen själv. Tänk strategiskt. Vad gör du om en leverantör kräva exklusivitet, vad kan det få för effekter på kommande utveckling av företaget, vilka dörrar stängs, chanser minskar? Det är viktigt att mäta risker och potential mot varandra. Räkna med att en internationalisering kräver mer tid och resurser än vad man kanske tänkt sig. 3

4 TEMPO Nr Projektgruppen för Golden Rules of Leadership: Anna Manhem, Anna Lithagen och Derya Yayla. FAKTA Bakom initiativet i Sverige står bland andra entreprenörer och samhällsledare: Maud Olofsson, Ledamot av ICWBL och ordförande i ledarskapskommittén, Annie Lööf, Näringsminister och partiledare, Anna Bråkenhielm, Grundare och Vd Affärsmagasinet Passion for Business, Sven Hagströmer, grundare av AllBright och Avanza Bank, Carin Holmquist, Professor Handelshögskolan Stockholm och ledamot i ledarskapskommittén, Susanne Liljenberg, serieentreprenör, en av grundarna av Granit, Ambassadör för kvinnors företagande. 4

5 Att vi blir fler som tycker det är självklart att aktivt öppna upp för, bjuda in och inkludera kvinnor i ledande positioner i samhället. Det är målbilden för det internationella initiativet Golden Rules of Leadership, som också är namnet på ett av Tillväxtverkets regeringsuppdrag. Text: BRITTA WALLIN Gyllene regler lyfter fram kvinnor som är ledare Ledarskapsprogrammet Women Up, jobbskuggning, frukostseminarier och mentorskap. Det är bara några av aktiviteterna som ryms inom projektet Golden Rules of Leadership på Tillväxtverket. Det här regeringsuppdraget handlar om att sätta fokus på kvinnors ledarskap och entreprenörskap, säger Anna Lithagen som är projektledare för Golden Rules of Leadership på Tillväxtverket. Projektet, som genomförs inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande, hade uppstart hösten 2013 och löper fram till nästa årsskifte. Det är mycket som händer under både våren och hösten. I slutet av mars hölls ett frukostseminarium i Stockholm på temat Vad krävs för att bli framgångsrik i sitt entreprenörskap och hur kan ditt nätverk bli din största tillgång? med den amerikanska journalisten Ruthie Ackerman som inspirerande gäst. Vi har just avslutat en ansökningsomgång där organisationer fått ansöka om medel för projekt och event som stöttar syftet med projektet. Vi vill gärna samarbeta med etablerade organisationer och företag som redan gör bra saker. Golden Rules of Leadership har sin bakgrund i ett initiativ från USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton. Ett antal gyllene regler för hur ledare kan lyfta fram fler kvinnor i ledande ställning togs fram av International Council on Women s Business Leadership, som bland andra svenska Maud Olofsson satt med i. Initiativet spred sig snabbt internationellt och finns i dag representerat i över femtio länder. Genom att ta till vara på kompetenser och erfarenheter hos både kvinnor och män och få en mångfald i ledande positioner, utvecklas vårt näringsliv och samhälle. Det leder till en starkare och mer hållbar tillväxt, säger Anna Lithagen som tidigare bland annat arbetat på Näringsdepartementet, på Handelskammaren i Uppsala och på Exportrådet i Spanien. Golden Rules of Leadership syftar till att det verkligen ska hända saker och att fler kvinnor tar rollen som ledare och samhällsutvecklare. n Women Up Trettiosex lovande och ledande kvinnor går det årslånga ledarskapsprogrammet Women Up, som är en del av regeringsuppdraget Golden Rules of Leadership. Bland deltagarna finns såväl entreprenörer som ledare på storbolag och i offentlig sektor. Parallellt löper ett mentorskapsprogram med omkring fyrtio seniora ledare som agerar mentorer, till exempel Beatrice Engström-Bondy, Peggy Bruzelius och Laurent Leksell. Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting är en av deltagarna. Vilka är dina personliga förväntningar på ledarskapspro grammet Women Up och på vilket sätt hoppas du kunna utvecklas som ledare? Jag tror att jag kommer att utvecklas på flera plan. Rent konkret får jag ett antal verktyg som kan hjälpa mig att lära känna mig själv och andra samt att bättre kunna hantera utmaningar som ledare. Jag får också lära känna massor av spännande människor som jag kan utveckla och utvecklas tillsammans med. Detta är ett ovärderligt nätverk i svenskt näringsliv. Varför är Golden Rules of Leadership och Women Up viktigt för näringsliv och samhälle? Pernilla Ramslöv VD, NOX Consulting Jag är övertygad om att mångfald i bolagsledningar skapar mer välmående företag. I Sverige har vi för få kvinnor i bolagsledningar och styrelser. En av orsakerna till detta tror jag är bristen på kvinnliga förebilder. Golden Rules är ett utmärkt verktyg för att sprida kunskapen om hur vi alla i vardagen kan förändra den situationen. Women Up är ett fantastiskt initiativ för att uppmärksamma kvinnor och skapa möjligheter för fler framtida kvinnor som är ledare. Vad står initiativet Golden Rules för, tycker du? För mig står Golden Rules för att uppmärksamma duktiga kvinnor och deras kompetens, varje dag. 5

6 TEMPO Nr Att hjälpa svenska miljöföretag att växa på internationella marknader har varit temat för Tillväxtverkets satsning på miljödriven export. Här är några lysande exempel på hur man kan förena bra affärer med ett aktivt miljöarbete. Text: KERSTIN ENGLUND MILJÖ PÅ EXPORT 6

7 De miljödrivna marknaderna växer snabbt, både i Sverige och internationellt. Men ett företag som blomstrar på sin hemmamarknad och borde kunna växa även utanför landets gränser, är inte alltid redo att ta steget ut på den internationella arenan. Finansiella resurser, brist på kompetens och kontaktnät kan vara orsaken. Text: KERSTIN ENGLUND 2011 upprättade regeringen en miljöteknikstrategi och gav i uppdrag till 36 myndigheter att stötta företag med färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster att nå ut på nya marknader. 400 miljoner kr avsattes för detta projekt och Tillväxtverket fick tre av dessa uppdrag, varav Miljödriven Export är ett av dem. Vi fick 24 miljoner kronor fördelat på tre år för att stötta företag med projekt inom de miljöområden där regeringen pekat ut att det finns svensk styrka, säger Tony Meurke som är projektansvarig på Tillväxtverket. Det är vatten rening, avfallshantering, energieffektivisering, hållbart byggande och luftrening. Hittills har vi fördelat pengar till 43 projekt på företag i syfte att öka deras konkurrenskraft och ge möjlighet åt dem att nå ut på nya marknader. Det finns olika nivåer på lösningar, fortsätter Marcus Liu som också arbetar med programmet på Tillväxtverket. En del företag tillhandahåller ganska grundläggande avfalls- och vattenhantering som vänder sig till länder i Östeuropa och i utvecklingsländer, men det finns också mer avancerade lösningar som till exempel det företag som renar vatten med hjälp av ozon och säljer på den nord amerikanska marknaden. Det kan även handla om att ta reda på avfall från industrier, till exempel läkemedelsrester som hamnar i haven och påverkar fiskarnas fortplantningsförmåga. Typen av företag varierar kraftigt. Det finns de som har varit i drift i många år men som inte tidigare vågat sig ut på en exportmarknad. Bland de sökande finns också spetsföretag som har vuxit fram ur forskningsprojekt på någon teknisk högskola. Under de tre år som programmet varat har tre utlysningar gjorts. För att komma i fråga gäller det att företaget är väl etablerat och har minst två anställda. För exportföretagen gäller att man har en omsättning på minst 6-8 miljoner, vilket innebär att företaget inte får vara helt nystartat utan måste ha varit igång ett par år. Det krävs att företagen har lite egna muskler fortsätter Marcus Liu. Vi bidrar ju med 50 procent av kostnaderna i ett projekt, men resterande finansiering får de stå för själva. För de lite mindre företagen finns också hjälp att få och då är kriteriet att man har en omsättning på minst 1 miljon. För att bedöma kvaliteten och miljötekniken i de sökande företagen tar gruppen på Tillväxtverket hjälp av olika experter inom det aktuella området. Det kan vara konsulter som har erfarenheter av hur man bör göra på en specifik marknad för att lyckas men även andra myndigheter har deltagit i bedömningen. Företaget väljer själv vilka konsulter man vill anlita. Det Tillväxtverket kan erbjuda förutom ekonomiskt stöd är erfarenhetsutbyte. Vi kan sätta olika företag inom samma bransch i kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter, säger Tony Meurke. Vi ordnar också kontinuerligt marknadsspecifika seminarier som handlar om olika marknader där vi vet att det finns intresse. Företagen får mellan 1-3 år på sig att genomföra projektet. Men hur lång tid som krävs för att genomföra projektet bestämmer företagen själv inom de givna ramarna. Ett exempel på ett företag som fått stöd från programmet är Clean Motion som producerar elbilar i Indonesien och Indien (läs mer om dem här intill). Företaget har tagit fram en Tony Meurke och Marcus Liu Medarbetare på Tillväxtverkets internationella avdelning. ny modell som liknar en trehjulig ultramodern tuk-tuk. För att undersöka marknaden har Clean Motion fått ett litet stöd på kronor från Tillväxtverket. Skulle det kunna fungera? Finns det laddningsstationer över huvudtaget? Går det att producera fordonen i Indonesien? Det visade sig att förutsättningarna är de rätta och nu har Clean Motion upprättat ett avtal med en lokal producent. Ett bra exempel på ett svenskt företag som etablerar sig med en miljövänlig produkt och samtidigt kan bidra till att lösa ett allvarligt miljöproblem, avslutar Tony Meurke. n 7

8 DEMOMILJÖ Programmet DemoMiljö genomfördes under perioden Programmets syfte var att sprida ny miljöteknik till Sidas sju samarbetsländer Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika. Med planeringsbidrag stöttades samverkan mellan de svenska företagen som medverkade och deras utländska partners. Stödet bidrog också till att uppföra anläggningar med syftet att demonstrera miljöteknik i samarbetslandet. Målet för programmet har varit att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet och genom det bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor i de sju samarbetsländerna. SPIS MED PELLETS LÖSER MILJÖ- OCH HÄLSOPROBLEM Skogar avverkas och människor dör när familjer i fattiga länder lagar sin mat över öppen eld. Men ett svenskt innovationsföretag med stöd från Sida och Tillväxtverket har tagit fram ett alternativ. Tre miljarder människor runt om i världen, nästan hälften av världens befolkning, lagar fortfarande sin mat med träkol över öppen eld. Det är ett stort miljöproblem - studier visar att 18 procent av växthuseffekten kommer från den primitiva matlagningen i världens fattigaste länder. Och produktionen av träkol medför dessutom ner stora skogsområden huggs ned, vilket leder till en osund miljöpåverkan för djur och natur. Att laga mat på detta vis innebär också ett hälsoproblem för främst kvinnor och barn som andas in sot och giftiga gaser. Mer än 4 miljoner människor dör varje år till följd av matlagning över öppen eld. Sedan ett par år finns ett företag med bas i Skåne som har tagit fram ett alternativt bränsle som säljs tillsammans med s.k vedgas-spisar (både inköpta och egenutvecklade). Bränslet tillverkas av rester från sockerrörsproduktion, sågspån från sågverk, jordnötsskal, majs och halm som omvandlas till miljövänlig pellets vilka ersätter träkolet som matlagningsbränsle.företaget heter Emerging Cooking Solutions och finns i Sverige och i Zambia i södra Afrika. Företaget har som vision att aktivt minska den extrema fattigdom som finns i Zambia genom sin affärsidé att producera ett alternativ till det traditionella träkolet. Och att i den processen också bidra till att skogen inte skövlas i samma omfattning. Därför har företaget sökt och fått stöd från Tillväxtverkets projekt DemoMiljö, som också innebär ett samarbete med Sida (se faktarutan). Tanken är att vi tar tillvara restprodukter som finns lokalt, säger Per Löfberg som är en av grundarna till företaget. Vi har riktat in oss på södra Afrika och har byggt upp en pelletsfabrik i Zambia. Företaget har ett par anställda i Sverige och fyra i Zambia. Spisarna som används är enkla och inte speciellt avancerade, men de är ändå för dyra för att många familjer i u-länder ska ha råd med den. Utmaningen nu är att få ner tillverkningskostnaden och att säkra distributionen och försäljning av vedgasspisar till de behövande familjerna. Vi har fått pengar från SIDA för att kunna nå 3000 kunder med pellets och spisar inom ett år, fortsätter Per. Vi tror på den här lösningen. Världsnaturfonden har bedömt att vår lösning med rätt stöd och finansiering kan nå 118 miljoner människor inom tio år! Per Löfberg Vi jobbar även aktivt med att få donatorer att under en övergångsperiod subventionera priset. Även Tillväxtverket har bidragit till att utveckla verksamheten. Genom stödet från DemoMiljö har Emerging Cooking Solution kunnat leta samarbetspartners i Sydafrika för produktion och distribution. Olika målgrupper har olika behov av spisar. En restaurang eller ett barnhem behöver större dimensioner. Pengarna har använts som resebidrag och därigenom har vi fått möjligheten att lära känna marknaden bättre och anpassa våra lösningar efter den, förklarar Per Löfberg. I dagsläget har Emerging Cooking Solutions kunder, men Per Löfberg och hans kollegor har stora förhoppningar om att inom ett år ha hushåll som kunder. Vi tror på den här lösningen. Världsnaturfonden har bedömt att vår lösning med rätt stöd och finansiering kan nå 118 miljoner människor inom tio år! n 8

9 LÄTTVIKTAD TREHJULING bekämpar smog och trängsel En ultramodern tuk-tuk. Så beskrivs den superlätta, eldrivna trehjulingen som ska hjälpa till att göra luften renare i jättestaden Jakarta. I augusti 2012 fick VD och grundaren till företaget Clean Motion, Göran Folkesson, ett telefonsamtal. Displayen visade på landsnummer 62. Vem känner jag i Indonesien, tänkte Göran och tryckte fram samtalet. Det visade sig vara en svensk entreprenör vid namn John Lundin som via en gemensam underleverantör fått tag på Görans nummer. John äger ett båtvarv i Indonesien och tillverkar båtchassin med samma kompositteknik som Clean Motion tillverkar sina fordon. Han tyckte att de skulle träffas och prata gemensamma projekt. Vid det tillfället hade vi arbetat fram andra generationen av vårt lilla trehjuliga, eldrivna fordon Zbee, berättar Göran som har ett förflutet som ingenjör från Chalmers och Volvo. Det hade varit ett hårt jobb med att få fram en lätt, energieffektivt fordon men nu var vi redo att bege oss ut på marknaden. Vi beslutade oss för att börja samarbeta med John Lundin. Att luftkvaliteten i många av världens storstäder kraftigt försämras är ett globalt bekymmer. Indonesien är världens fjärde folkrikaste land med 238 miljoner invånare. I huvudstaden Jakarta bor ca 10 miljoner, och invånarantalet växer ständigt. Många vill ha en egen bil vilket har gjort att miljöproblemen ökar allt mer. Att Indonesien blev Clean Motions första utlandsmarknad kan ses som en klockren satsning. Zbee är ett trehjuligt, eldrivet fordon med plats för förare och två passagerare, liknande de populära tuk-tuk som körs i många asiatiska städer. Zbee har en självbärande kaross i glasfiberkomposit och väger 230kg, vilket gör att fordonet blir extremt energieffektivt. Det enda sättet att göra riktigt energieffektiva fordon är att minska vikten och Zbee kräver ungefär lika mycket energi som en vanlig mikrovågsugn, säger Göran Folkesson. Det tar knappt tre timmar att ladda upp ett helt tomt batteri, och sedan kan man köra 5 mil. Några veckor efter det första samtalet från John Lundin kom det ett brev från den svenska ambassadören i Indonesien med en inbjudan att komma och berätta om Zbee. Göran Folkesson reste till Jakarta tillsammans med en delegation från det svenska regeringskansliet för att undersöka möjligheterna för att skapa hållbara transporter. Han fick träffa vice guvernören i Jakarta, som på stående fot beställde 10 fordon. Sedan var de igång! Med ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets två program DemoMiljö, och Miljödriven export, kunde vi utreda marknadens möjligheter och leta produktionspartners i Indonesien, berättar Göran. Kompositproduktion lämpar sig bäst i mindre skala och Clean Motion har tillsammans med John Lundin byggt en första mikrofabrik i Indonesien som tar fram skalet till Zbee. Det är bra för den lokala arbetsmarknaden, men även ekonomiskt för företaget. Det är dyrt med frakter och dessutom är importtullarna enorma, säger Göran. Till övriga delar har företaget hittat leverantörer genom internet. Efter att testat en rad elmotorer bestämde man sig för en från Kina, belysningen är från Taiwan men de har även en mängd europeiska komponenter. Nästa stora marknad är Indien, och New Delhi, där man har samma problem med infrastrukturen i form av trängsel och föroreningar som i Jakarta. Indien och Indonesien är två gigantiska marknader för oss, säger Göran. Det kommer att dröja ett tag innan vi har mättat dem! Till hösten kommer man att starta ett forskningsprojekt för att utforma solcellspaneler som är böjbara och går att montera fordonets tak. Vi är ju försiktiga med öka vikten, säger Göran. Men det skulle räcka med en solcellspanel som väger 3-4 kg för att få 2 mils extra räckvidd! Ännu mer funktion och ännu mer miljövänligt! Det är en spännande tanke. n Det enda sättet att göra riktigt energieffektiva fordon är att minska vikten och Zbee kräver ungefär lika mycket energi som en vanlig mikrovågsugn. Göran Folkesson 9

10 Östersjöstrategin har blivit en referenspunkt för det gränsöverskridande samarbetet i regionen och integreras alltmer i myndigheternas arbete. Fler och fler ser det som en naturlig del i arbetet att samarbeta över gränserna, säger Ulf Savbäck, programansvarig på Tillväxtverket. Text: KERSTIN ENGLUND Gemensam problemlösning runt Östersjön 2009 skapades EU:s strategi för medlemsstaterna i Östersjöregionen. Östersjöstrategin är ett strategidokument för särskilt viktiga frågor för regionen. Den fungerar som en vägledning för hur vi gemensamt kan hantera de utmaningar som länderna i runt Östersjön möter, som till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Men det handlar även om att skapa välstånd genom att få bra tillväxt och upprätta fungerande transportvägar. Det har varit en hel del planering och implementering. Nu är det fokus på det konkreta genomförandet av strategin. Tillväxtverkets roll är Det finns stor anledning för en svensk kommun, region eller organisation att börja samarbeta med kollegor i andra länder. Ulf Savbäck att vara ett paraplyorgan som koordinerar informationen och kunskapsbyggande mellan olika aktörer. Många nya nätverk har knutits på olika nivåer mellan olika regioner i området och antalet aktörer och projekt inom strategin ökar stadigt. Det är viktigt att det inte sker missförstånd och dubbleringar. - Det här är början på ett nytt sätt att arbeta som jag ser det, säger Ulf Savbäck. Många myndigheter och regioner i Sverige har länge arbetat med att genomföra EU:s lagstiftning här hemma. Det praktiska arbetet har handlat om att sjösätta nationella åtgärder. Men för att nå resultat måste man även samarbeta med andra, utanför Sverige. Under våren 2014 har Tillväxtverket tagit fram broschyren Östersjöstrategin för nybörjare som vänder sig till de lokala och regionala aktörerna inom länsstyrelser, regioner och kommuner. Det finns stor anledning för en svensk kommun, region eller organisation att börja samarbeta med kollegor i andra länder, säger Ulf Savbäck. Det kan till exempel vara att samarbeta kring energifrågor som knyter ihop miljö och ekonomi, att effektivisera arbetet med sjösäkerhet och krishantering runt sjöfarten eller att samarbeta kring affärsutveckling och stödja lokala företag som söker kontakter med utländska aktörer. Kanske göra gemensamma turistsatsningar och förenkla turistströmmarna mellan de aktuella länderna. Tillväxtverket anordnar regelbundna nätverksmöten där aktörer från olika delar och nivåer av förvaltningar får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera lämpliga åtgärder. I sammanlagt fem delrapporter har man intervjuat olika aktörer om hur genomförandet av EU:s strategi gått. Det visar sig att de allra flesta upplever att det har givit ett mervärde till den egna verksamheten och att det har ökat samarbetet över gränserna kring gemensamma problem. Många har vittnat om att arbetet har och fortsätter att vara en källa till ökad kunskap, säger Ulf Savbäck, en de ansvariga för rapporterna. Det har blivit lättare att upprätta samarbeten med myndigheter i andra Östersjöländer, och många framhåller att internationaliseringsarbetet på myndigheten stärkts. Men det återstår fortfarande en hel del att göra. Inom vissa områden som energi och livsmedel har inte samarbetet kommit lika långt. Vi måste också tydligare kommunicera mervärden och projektresultat för att skapa större förståelse och förankring av Östersjöstrategin både internt och externt! Vi ska också stärka informationen om finansiering och fördelningen av resurser för det långsiktiga arbetet, avslutar Ulf Savbäck. n Strategi och program skillnaden? Östersjöstrategin är ett strategiskt dokument för frågor som rör området runt Östersjön. Östersjö programmet är ett av många EU-program som är öppet för aktörer som vill delta i det gränsöver skridande samarbetet. Ur programmet går det att söka pengar till insatser inom regionen. Alla EU-program som är aktuella i området ska bidra till Östersjöstrategin, till exempel Landsbygds programmet och Europeiska socialfondens program. Makroregionala strategier Grunden för initiativet är tanken att det finns stora territoriella skillnader inom EU. Specifika utmaningar och möjligheter som är gemensamma för länder i en viss del av unionen kan mötas mer effektivt genom samarbete i närområdet, snarare än av det enskilda landet eller av hela unionen. Östersjöstrategin har blivit en föregångare till andra geografiska områden i EU, till exempel Donau-regionen, Ionisk-Adriatiska havsområdet och nu snart länder kring Alperna. Snart omfattas 20 av de 28 medlemsstaterna av makroregionala strategier. 10

11 TEMPO Nr ! Ungas InnovationskrafT Högtryck på Ignitia Liisa såg behovet och vågade satsa Hon var ung forskare i meteorologi och upptäckte ett behov av en vädertjänst i Ghana. Nu driver Liisa Petrykowska framgångsrikt företaget Ignitia som levererar väderprognoser via SMS. Text: britta wallin Affärsidén föddes ur frustration. Liisa Petrykowska, tjugofem år gammal och meteorolog och gästforskare på University of Washington, fann väldigt lite väderdata från NASA:s satelliter för analyser av det område hon intresserade sig för Arktis. Desto mer data fanns det från västra Afrika insåg hon. Ett område med speciella väderförhållanden, mycket jordbruksföretag, och ingen modern fungerande vädertjänst. Så hon undersökte möjligheterna att utveckla en affärsidé med inriktning på exakta väderprognoser i Västafrika. Hon valde ut landet Ghana och gjorde en åtta månader lång förstudie på plats. Bland annat fick hon klart för sig att det finns fler mobiltelefoner än invånare i Ghana och att mobilnätet är väl utbyggt. Idag knappt fem år senare driver hon Ignitia, ett forskningsinriktat bolag inom tropisk meteorologi, som bland annat säljer en sms-tjänst med dagliga tillförlitliga lokala väderprognoser till småskaliga odlare och till större företagskunder. Prognoserna baserar sig på processade väderdata från satelliter och sker i en dator som står i ett bergrum i Stockholm. I Europa styrs vädret av högtryck och lågtryck som går att följa och förutse rörelsen på med rätt stor säkerhet. Kring ekvatorn är det annorlunda, det är svårare att göra väderprognoser. Den heta solen värmer upp jorden och det skapar nederbörd i så kallade konvektiva processer. Det är dem vi har riktad in oss på och blivit specialister på, berättar Liisa Petrykowska som nyligen skrivit på ett samarbetsavtal med Ghanas största mobiloperatör. Just nu pågår en stor reklamkampanj för Ignitias tjänster i Ghana och kunderna strömmar till. Liisa Petrykowska målbild är att företaget kan komma in på fler marknader i Västafrika. Nu närmast står Nigeria på tur för en förstudie. Det är en jättestor och intressant marknad, men det är mycket som vi måste undersöka där först. Nigeria har rykte om sig att ha ett hårt affärsklimat och har problem med korruption. n vinnaridéer att satsa på Det finns spännande idéer och innova tionskraft bland unga entreprenörer i Sverige. Programmet Ungas Innova tions kraft ett samarbete mellan Tillväxtverket och VINNOVA ska hjälpa företagare mellan 18 och 30 att förverkliga sina affärsidéer. VINNOVA står bakom utlysningen VINN NU som vänder sig till nystartade innovativa aktiebolag som vill förbereda sig för att ta en utvecklad produkt, tjänst eller metod ut på marknaden. Vinstsumman är kr per företag och minst hälften ska användas till förberedande affärsutvecklande aktiviteter. Ungas Innovationskraft har under flera år gett riktade medel till unga i utlysningen har 28 företag med unga i ledningen fått finansiering genom att programmet Ungas Innovationskraft har riktat pengar till unga. Våren 2014 riktar sig VINN NU helt till företag med unga personer i ledningen. Nu har COSME och Horisont 2020 startat, två nya ramprogram från EU. COSME är EU:s konkurrenskrafts program för små och medelstora företag med en budget om 2,3 miljarder euro. Horisont 2020 är EU:s forsknings- och innovations program med en budget om 80 miljarder euro. Genomgående tema för programmen är att stärka innovation och internationalisering och att skapa förutsättningar för att starta och driva företag. COSME står för The Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises. Tillväxtverket har huvudansvaret för COSME i Sverige och är även nationell koordinator för Enterprise Europe Network. Programmen COSME och Horisont 2020 kompletterar varandra och kommer stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft gällande såväl internationalisering som innovation, säger Karin Rydén programansvarig på Tillväxtverket. 11

12 ÅR TILLVÄXTVERKETS AFFÄRSUTVECKLINGSCHECK I år fyller Tillväxtverkets stöd till utveckling av varor och tjänster tio år. Fram till 2013 har totalt projekt fått ta del av 656 miljoner kronor för att små företag ska kunna utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Ett av dem är Linköpingsföretaget Qlean Scandinavia. Text: MAGNUS DAHLBERG FRAMGÅNGSRIK ETABLERING I NORGE MED HJÄLP AV UTVECKLINGSCHECK Tryck Danagårds Litho AB. Tryckt i 300 ex i maj Därefter tryck vid behov. KOM Sandra Linde, programansvarig på Tillväxtverket, är mitt uppe i 2014 års sökomgång. I år har det lagts extra kraft på att nå nya målgrupper och även hitta nya kanaler ut till de som förväntas söka. -I år trycker vi extra på internationalisering och tar hjälp av våra partners och andra organisationer för att nå ut, säger Sandra Linde. Programmets samarbete med 17 olika partnerskap, bland annat ALMI, Länsstyrelser, Regionförbund och universitet, ger Tillväxtverket möjlighet att ha en relevant och tät regional kontakt i landet. De som är partners blir också ett stöd före, under och efter det att ett företag beviljats det ettåriga projektet. Den som beviljas projektpengar skjuter till motsvarande summa och förbinder sig att använda pengarna till extern kunskap. Under de år vi arbetat med programmet kan vi tydligt se vad det är som gör att företagen lyckas: de vågar ta in extern drivkraft, de har gjort sin läxa och de är beredda att ta ett utvecklingssteg, konstaterar Sandra Linde. Med tio års perspektiv går det att titta tillbaka på en stor mängd goda exempel på småföretag som tagit nästa kliv, tack vare utvecklingscheckarna. Linköpingsföretaget Qlean Scandinavia är ett tydligt och bra exempel på hur internationaliseringen lyckades. Sedan 2002 har Qlean Scandinavia stadigt utvecklats genom att erbjuda miljövänliga rengöringslösningar. Med hjälp av specialfiltrerat vatten har företaget skapat den så kallade Qlean-metoden och arbetar idag åt bland annat Fortum, ABB, Eon, Infranord och Vattenfall. För några år sedan fick företaget flera olika nationella miljöutmärkelser. Det var starten på en rejäl expansion och omsättningsökning. Vi expanderar så mycket organisationen, kompetensen och kapitalet orkar med, FAKTA Affärsutvecklingscheckarna för internationalisering riktar sig till små företag med en vilja att växa. Stödet gör det möjligt för företag att köpa in extern kompetens för att snabbare göra förberedande insatser för att nå nya marknader. Stödet vänder sig till små företag som vill ta steget ut på en internationell marknad eller som redan verkardär och vill bredda sin marknad ytterligare. Det kan handla om export, import och internationella samarbeten. Petra Hammarstedt VD och grundare av Qlean Scandinavia säger Petra Hammarstedt som är företagets grundare och vd ökade vi omsättningen med 80 procent och började även snegla mot expansion utomlands. Med hjälp av Almi Östergötland sökte Qlean Scandinavia en utvecklingscheck på kronor för att etablera sig i Norge, och enligt modellen sköt företaget till lika mycket. Norge ligger efter när det handlar om miljötänk och vi identifierade det som en perfekt start på vår internationella satsning. Vi fick till ett samarbete med bland annat Hafslund Nett AS som gav oss en god start på den norska marknaden, säger Petra Hammarstedt. Omsättningsmålet för 2013 var satt till något blygsamma kronor. När året stängde hade målet uppfyllts med råge: 4 miljoner kronor. Med hjälp av utvecklingscheckarna fick vi en internationell knuff. Nu har vi satt upp nya målmarknader och tänker expandera till Danmark och Tyskland inom tre år, säger Petra Hammarstedt. n

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet forskning innovation tillväxt #3 maj 2008 nytt VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan ledare innehåll

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien.

Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien. www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 3 2009 tema Europa Glenn Strömbergs Italien Underjordiska affärer i Mölnlycke Nätverk för europeiska möjligheter Cecilia Malmström om Sveriges

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer