LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS"

Transkript

1 2012 REGION SKÅNE ÅRSREDOVISNING Skåne LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

2 Årsredovisning Region Skåne 2012 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild/layout: Johan Hammar Tryck: TMG Öresund Upplaga: 300 ex Miljömärkt trycksak

3 Årsredovisning 2012 Region Skåne

4

5 Innehållsförteckning Del 1 Övergripande beskrivning och kommentarer 6 Regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult kommenterar verksamhetsåret Regiondirektören. Regiondirektör Jonas Rastad sammanfattar året Detta är Region Skåne. En kortfattad beskrivning av Region Skåne med några nyckeltal. 10 Året som gått Händelser under året i regionfullmäktige och i Region Skånes förvaltningar. 12 Det regionala utvecklingsarbetet Kort summering av Region Skånes utvecklingsarbete God ekonomisk hushållning 16 Strategikarta Måluppföljning för 2012 Del 2 Förvaltningsberättelse 18 Medborgarperspektivet. Medborgarperspektivet speglar de förväntningar och behov som våra medborgare har. 31 Verksamhetsperspektivet. Verksamhetsperspektivet anger vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Skåne ska vara konkurrenskraftigt. 49 Medarbetarperspektivet. Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla. Del 3 Ekonomisk information och bilagor 77 Ekonomisk information 77 Resultaträkning 77 Balanskravsberäkning 78 Kassaflödesanalys 79 Balansräkning 80 Uppföljning av resultatbudget 80 Koncerninterna mellanhavanden Redovisnings- och värderingsprinciper 84 Noter 94 Investeringsredovisning 95 Åtagande strategiska investeringar, medfinansiering och förskottering 96 Driftsredovisning 97 Leasingredovisning 98 Bilagor 98 Vårdproduktion 100 Vårdkonsumtion 101 Volymuppdrag i egen regi 102 Fem år i sammandrag 103 Jämförelse med andra 104 Antal medarbetare 104 Hel- och deltidsanställda 104 Antal anställda per huvudgrupp personal 105 Åldersfördelning medarbetare 105 Andel kvinnor och män 106 Årsarbetare 106 Medellön totalt per kön 106 Löneutveckling totalt 107 Fördelning av personalkostnader 107 Arbetad tid och frånvaro 108 Arbetad tid och frånvaro 108 Hälsa 109 Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare 110 Sjukfrånvaro i timmar 110 Sjukfrånvaro åldersfördelad 110 Sjukfrånvaro per personalgrupp 111 Jämförelser mellan regionerna 112 Utdrag ur revisionsberättelsen 114 Ordlista 57 Ekonomiperspektivet. Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne hushåller med tillgängliga resurser. foto: Anders Tukler 5

6 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regionstyrelsens ordförande har ordet Region Skåne har satt ribban högt: Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Vi ska vara den mest attraktiva och innovativa regionen i Europa I Region Skånes ansvar ligger att samordna insatserna för att minska miljöhot, arbetslöshet och transporttider. Region Skåne har också ett uttalat uppdrag från medborgarna att finansiera och producera välfärdstjänster, såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vårt främsta mål är att leva upp till skåningarnas förväntningar och behov medborgarna ska vara nöjda. Under 2012 har Region Skåne tagit flera steg i rätt riktning. Vi har ökat tillgängligheten. Vårdköerna har minskat med 12 procent och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under nio av tolv månader, vilket är bättre än något tidigare år. Vi har fler nöjda resenärer i Skånetrafiken och såväl den reella som den upplevda punktligheten har förbättrats. Vi har minskat antalet sjukskrivningar och med 6,8 sjukdagar per år har vi Sveriges näst lägsta sjukskrivningstal. Vi har investerat drygt 2 miljarder kronor i framför allt fastigheter och utrustning. Vi har även engagerade och kompetenta medarbetare i Region Skåne, och de får vår verksamhet att fungera under dygnets alla timmar året runt. De är väl värda ett varmt tack. foto: precious people Region Skånes bokslut för 2012 uppvisar likväl ett resultat om -292 miljoner kronor, och det är ett svagare resultat än budgeterat. Samtidigt motsvarar resultatet 8 promille av Region Skånes omslutning på miljoner kronor. Under 2012 har nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne legat på en historisk låg nivå, endast 1,9 procent jämfört med 4,2 procent under Detta är positivt, men hjälper föga när Region Skåne samtidigt fått sina hittills lägsta intäkter. Ökningen av intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning uppgår nämligen till 1,7 procent under 2012, den lägsta ökningen i Region Skånes historia. Skåne har en alltför låg skattekraft, och att öka sysselsättning och produktivitet i Skåne är den enskilt viktigaste utmaningen att möta under kommande år för att Region Skåne ska klara ökade behov och förväntningar från våra uppdragsgivare. Skåne har emellertid en ung befolkning, spetskompetens och ett bra geografiskt läge, vilket talar för en god utveckling i vår del av världen. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M) 6

7 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regiondirektören sammanfattar året Som nytillträdd regiondirektör vill jag göra några reflektioner kring vår omfattande verksamhet. Kärnan i uppdraget berör alla medborgare, de flesta av oss är mer eller mindre beroende av allmänna transporter, tandvård, kultur och sjukvård. När man tar del av lokalnyheterna får man lätt intrycket att verksamheten är i kris, att sjukvården inte fungerar och att tågen aldrig är i tid. Tveklöst har vi ett ökande söktryck på våra akutmottagningar, en åldrande befolkning med stort vårdbehov och en ansträngd vårdplatssituation. Men siffrorna visar att vården är allt mer tillgänglig och den medicinska kvaliteten bättre än tidigare. Vi tar emot fler patienter, utför fler operationer och patientnöjdheten har förbättrats. Och Skånetrafiken har under året ökat både punktligheten och fått nöjdare kunder. För att möta utmaningarna pågår ett ständigt arbete för att erbjuda en effektivare vård. Det handlar om att styra flöden från sjukhus till primärvård, öka andelen dagvård och förbättra samarbetet mellan verksamheterna. Det stora effektiviseringskravet vid ingången av 2012 har präglat våra verksamheter under året. Alla arbetar för att hitta effektiviseringar och bättre kostnadskontroll. Vi brottas ständigt med frågan hur begränsade resurser kan räcka till mer. foto: precious people Mot den bakgrunden är det glädjande att medarbetarundersökningen visar att merparten av medarbetarna upplever att de har fått det bättre på jobbet. 97,5 procent uppger dessutom att de är engagerade i sitt arbete. Däremot måste vi se upp med utvecklingen av den arbetsrelaterade utmattningen och en bristande känsla av delaktighet. En av våra utmaningar är hur vi bättre kan nyttja Region Skånes verksamhet för att utveckla innovationer, skapa nya företag och fler arbetstillfällen. Ett steg i den riktningen är att koppla ihop vården med Mobile Heights, för att utveckla morgondagens vårdavdelning. Med Medicon Village i Lund har vi skapat en ny arena för innovation. Skåne har också flyttat fram positionerna på eventsidan, tydliga bevis är Eurovision Song Contest och etableringen Öresund Eventcenter. Viktiga frågor för 2013 är patientsäkerhet och kvalitet. Kundfokus ska genomsyra verksamheten och kundnöjdheten ska mätas regelbundet. Nya former av vårdval och kvalitetsstyrning utvecklas för att förbättra resultaten, öka utbudet och konkurrensen. Större flexibilitet behövs i organisationen, dialogen ska intensifieras och både beslut och genomförande måste vara betydligt snabbare. Region Skåne har en i många stycken framgångsrik verksamhet där förbättringsarbetet aldrig får ta paus. Jonas Rastad, regiondirektör 7

8 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Detta är Region Skåne Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Samarbete med kommunerna och andra landsting samt med andra regioner i och utanför Sverige är en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är dels att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Region Skånes ekonomi Resultatet 2012 blev -292 miljoner kronor. Kostnaderna uppgår till 36,3 miljarder kronor. Den största kostnaden är personal som utgör nästan hälften av kostnaderna. Andra stora kostnader är läkemedel, köpt vård och köpt trafik (Skånetrafiken). Övriga intäkter 2,5% Försäljning sjukvård 6,5% Biljettintäkter från kollektivtrafiken 2,4% Patientavgifter inom sjuk- och tandvård 9,1% Region Skånes intäkter 79,4 % Skatteintäkter och statsbidrag 18 Region Skånes kostnader miljarder kronor % 10% 11% Personalkostnader Läkemedel Köpt vård 9% Köpt trafik 24% Övriga kostnader 5% Skånetrafiken 2% Regional utveckling Tandvård 2% 9% Läkemedel inom förmånen 6% Övrig hälsooch sjukvård 8% Specialiserad psykiatrisk vård 16% Primärvård Region Skånes nettokostnader 1% Ej verksamhet 51% Specialiserad somatisk vård Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde knappt 3,7 miljoner läkarbesök under Detta innebär att varje skåning i genomsnitt besökte läkare cirka tre gånger under året. Läkarbesök totalt Läkarbesök per invånare 2,9 Övriga besök totalt Övriga besök per invånare 3,8 Vårdtillfälle totalt Vårdtillfälle per 1000 invånare 152 Skåningarnas kollektivresor Knappt 149 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under Nästan hälften av dessa var med stadsbuss medan regional busstrafik och regional tågtrafik stod för ungefär en fjärdedel vardera. Antalet resande ökade med 6,2 procent jämfört med Regional busstrafik 22,5% Regional tågtrafik 26,5% Stadsbusstrafik 50% Serviceresor 1% 8

9 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Anställda inom Region Skåne Region Skåne är en av landets största arbets givare med cirka anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av alla anställda är sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande. Största arbetsplats är Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö där mer än var tredje anställd jobbar. Under 2012 minskade antalet anställda med cirka 700. Tandvårdspersonal 4 % Undersköterskor och skötare 18 % Övrig personal 5% Läkare 13% Medicinsk sekreterare 7% Administrativ personal 13% Övrig vårdpersonal 9 % Sjuksköterskor 31% En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker skåningar en läkare Besöker skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 520 skåningar in i sluten vård Flyttar 96 personer till och 77 från Skåne Blir vi 28 skåningar fler Är 186 nationaliteter representerade bland skåningarna Görs tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs nästan resor med buss Region Skånes politiska organisation Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Fullmäktige har 149 ledamöter som väljs direkt av Skånes invånare vart fjärde år. Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat budget, skattesats och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer samtliga ledamöter i styrelse, revision och nämnder. Fullmäktiges sammanträden hålls i Kristianstad. Efter valet 2010 har Region Skåne en politisk majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Tillsammans har de 82 av de 149 platserna i regionfullmäktige. Partier i opposition är socialdemokraterna, vänster partiet och sverigedemokraterna. Beredningar för medborgardialog De fyra fullmäktigeberedningarna för medborgardialog företräder Region Skånes samtliga ansvarsområden i dialog med befolkning och intresseorganisationer. Beredningarnas arbete ska genom en utvecklad dialog skapa bättre beslutsunderlag, öka den demokratiska legitimiteten, vitalisera demokratiarbetet och utveckla politikerrollen. Beredningarna arbetar bland annat med olika fokusområden på uppdrag efter förslag från styrelse och nämnder. Några sådana uppdrag som pågått under 2012 har varit Framtidens betalsystem inom kollektivtrafiken samt Framtidens hälso- och sjukvård, som fortsätter Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet mellan regionfullmäktiges möten. Under 2012 har styrelsen haft två tillfälliga beredningar. Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor har avslutat sitt uppdrag medan beredningen för integritetsfrågor fortsätter sitt arbete Tillfälliga beredningar Valberedningen Arbetsutskottet Arvodesberedningen Folkhälsoberedningen Tillfälliga beredningar Regionala tillväxtnämnden Verkställande utskott Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fyra beredningar för medborgardialog Regionfullmäktige Regionstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Personal- och arbetsgivarutskottet Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Upphandlingsstrategiutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Verkställande utskott Tandvårdsutskottet Revisorer Patientnämnden Flera rådsorgan Handikappberedningen Närsjukvårdsutskottet/ beredningen Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 9

10 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Året som gått 2012 Vad hände i Region Skåne under 2012? Här är några nedslag från året. 12/5. Oresund Electric Car Rally, Nordens första elbilsrally 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras. Januari 10/1. Life Science-byn Medicon Village i Lund öppnar officiellt sin verksamhet. Februari 1/2. Lasarettet i Ystad inför som första sjukhus i Region Skåne ett helt rökfritt sjukhusområde, det vill säga rökning är förbjuden både inomhus och utomhus. 28/2. Regionfullmäktige beslutar om organisation för regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne. Anskaffning av 80 gasbussar till stadstrafiken i Helsingborg godkänns. Mars 1/3. Ett nytt vårdval införs för grå starr. Verksamhet bedrivs på nio orter i Skåne. 5/3. Regionstyrelsen tar beslut om att godkänna den fysiska utvecklingsplanen för Helsingborgs sjukhusområde. April 14/4. Ett nytt medicinhistoriskt museum, Livets museum, öppnar i nya lokaler på södra lasarettsområdet i Lund. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras för att göra det enklare att hitta en öppen vårdcentral i närheten. 20/4. Utredningen Höghastighetståg genom Skåne presenteras. Med höghastighetståg ska det inte bara gå snabbare, utan kapaciteten ska ökas för järnvägen i Skåne. Maj 6/5. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och ger ansvarsfrihet åt regionstyrelsen samt samtliga nämnder och dess förtroendevalda. Fullmäktige antar bredbandsstrategi för Skåne. Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram godkänns. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras av bland annat Region Skåne/Business Region Skåne AB. Konferensen är en internationell mötesplats för samhällsentreprenörer och finansiärer. 12/5. Region Skåne anordnar tillsammans med flera aktörer Oresund Electric Car Rally, Nordens första rally genom två länder med enbart elbilar. 23/5. Patricia Enocsson utses av Dagens Medicin till årets kvinnliga ledare. 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett för ett arbetssätt på akutmottagningen, där patienterna i allt större utsträckning får träffa en specialistläkare direkt när de söker akut vård. Juni 12/6. En mätning från Sveriges Kommuner och Landsting visar att Lasarettet Trelleborg är bäst på vårdhygien och följsamhet till basala klädkoder av alla svenska sjukhus /6. Fullmäktige beslutar införa vårdval inom barn och ungdomstandvård inklusive specialiserad tandreglering. 20/6. OECD presenterar sin rapport om Skåne. 25/6. Politiska representanter från Region Skåne, danska Region Hovedstaden, Region Sjælland och delstaten Massachusetts skriver under ett avtal som ska utveckla och stärka samarbetet över Atlanten. Juli 1/7. Region Skåne deltar på och arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Ämnet biogas får ett eget mingel, ett så kallat biogasdisco. 15/7. Zonindelningen ändras i den skånska kollektivtrafiken för att skapa så rättvisa priser som möjligt. 10

11 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer / års miljöpris delas ut till Fredrika Gullfot, VD Simris Alg. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region SKånes kulturpris /9. Landets första fertilitetsrådgivning öppnar i Malmö. 29/11. Dansstationen får Region Skånes kulturpalett /9. Hitta rätt fick förstapris i Region Skånes App Cup. 1/12. Jonas Rastad tillträder som nyregiondirektör. 26/9. CleanMed Europe 2012 arrangeras i Malmö. September 11/9. I Malmö öppnas landets första fertilitetsrådgivning. Det treåriga projektet ska identifiera kvinnor som riskerar att drabbas av barnlöshet senare i livet. 25/9. Regionfullmäktige godkänner förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. Fullmäktige fastställer en ny varumärkesoch kommunikationspolicy. 26/9. CleanMed Europe 2012, en av världens största konferenser om hållbar sjukvård, arrangeras i Malmö och Region Skåne är värd för konferensen. 28/9. Vinnarna i Region Skånes App Cup Skåne utses. Förstapris gick till Ann Hjerpe med sitt förslag Hitta rätt, som ska lösa problemet med att hitta rätt på sjukhusen. Oktober 3/10. Strokeenheten på Hässleholms sjukhus kan titulera sig Året strokeenhet, utsedd av styrgruppen för Riks-Stroke. 30/10. Region Skånes aktier i Kristianstads Airport överlåts till Kristianstad kommun och samtidigt träffas avtal med Kristianstad kommun om stöd till regionala utvecklingen i Nordöstra Skåne. Region Skåne ökar sitt ägande i Teknopol AB och fastställer ny bolagsordning. Fullmäktige prövar en ny debattform en särskild debatt om arbetsmarknadsläget i Skåne. November Folktandvården Skåne tecknar sitt :e frisktandvårdsavtal, tandvård till fast pris. 6/11. Det kombinerade akut- och infektionshuset på Skånes universitetssjukhus i Malmö belönas av den brittiska organisationen Building Better Healthcare. 7/11. Till vinnare av Skånes Arkitekturpris 2012 utses Domkyrko forum i Lund. 14/ års miljöpris delas ut på biogaståget Amanda. Priset går till Fredrika Gullfot, grundare och VD Simris Alg, Simrishamn. 20/11. Towa Jexmark, verksamhetschef på vid Lasarettet i Trelleborg, får priset som Framtidens ledare i sjukvården. Priset för Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården år 2012 får Charlotta Sävblom, läkare på kvinnoklinken på SUS. 21/11. Region Skåne tecknar ett samarbetsavtal inom life science med en av Kinas största städer, Tianjin. 27/11. Röntgen Öst på Centralsjukhuset i Kristianstad får Region Skånes mång faldspris. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region Skånes kulturpris Dansstationen får samtidigt Region Skånes kulturpalett /11. Regionfullmäktige antar majoritetens budgetförslag för 2013 och patientavgifter för 2013 fastställs. En ny kulturplan för Skåne antas. December 1/12. Jonas Rastad tillträder som ny regiondirektör i Region Skåne. 3/12. Region Skånes startar ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska. 11

12 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 foto: skane.com Perry Nordeng Det regionala utvecklingsarbetet Skåne är en av OECD:s mest konkurrenskraftiga regioner med många unga personer, stark inno vationskultur och hälsosam miljö, det visar OECD:s Territorial Review över Skåne som blev klar i juni Utmaningarna är hög ungdomsarbetslöshet, integrationsproblem och svagt entreprenörskap. Den nya regionala utvecklingsstrategin håller på att formas och en dialog med kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, akademi genomförs för att skapa en målbild för Skåne Först ut är Skånesamtalen, enskilda möten mellan Region Skåne och alla skånska kommuner. Region Skåne leder arbetet med att ta fram ett nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Under året har det stora projektet ESS MAX IV i regionen TITA avslutats med slutsatsen att insatser för att stärka Skånes internationella attraktivitet måste fortsätta. Smart tillväxt Region Skåne leder Kompetenssamverkan Skåne, som bildades under året, tillsammans med ledande aktörer på arbetsmarknaden för att trygga en långsiktig regional kompetensförsörjning. Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har tillsammans med Soundingboard Innovations fokuserat på tre områden. Inom Smarta Hållbara Städer, har Region Skåne tillsammans med aktörer utvecklat kontakterna med Kina. En nationell 12

13 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 grupp med representanter från näringsliv och lärosäten har bildats inom Smarta material. Inom Personlig Hälsa fokuseras på innovationsupphandling för palliativ vård, öppen data och e-hälsa. Hållbar tillväxt Region Skåne är en aktiv part i Sustainable Business HUB Sveriges vassaste cleantech kluster. Nya strategier för Skånes fysiska strukturer och för utvecklad grön struktur har tagits fram inom ramen för Strukturbild 2.0. I arbetet med RTI-planen (Regional transportinfrastrukturplan för Skåne ) och Hållbar Mobilitet Skåne utreds möjligheter till ny infrastruktur för att ladda elbilar, en upphandling av vätgasbilar har genomförts samt en analys av ekosystemtjänster har inletts. Klimatsamverkan Skåne har fortsatt sträva mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020, bland annat genom en studie om förnybara fordonsbränslen inom transportområdet och information om klimatanpassat resande. 42 aktörer har anslutit sig till Skånes Färdplan för biogas där ett intensivt arbete pågår. Flera satsningar bland annat som Östersjöprojekt genomförs för att stärka och utveckla näringar med koppling till Skånes hav, kust och vatten. Likaså pågår insatser för att förbättra tillgängligheten till Skånes natur genom flera utvecklingsarbeten kring Skåneleden. Tillväxt för alla Ett nytt projekt, NEO, för att ta fram en Öresundsmodell för ungas inträde på arbetsmarknaden har inletts. Ett pilotprojekt för att söka svar på Bromöllas höga ungdomsarbetslöshet har startats. Resultat av insatser i projektet Kompetensare 2.0, som hjälper unga arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, visar att 75 ungdomar av 100 har gått vidare till arbete eller studier under året. Sektorsprogram för Skåne Strukturbild för Skåne har tagit fram och presenterat förslag på gemensamma strategier för Skåne, Den flerkärniga miljonstaden Skåne. Förslaget har sedan diskuterats med kommuner med flera. Ett Skånepaket en offensiv satsning på framtidens infrastruktur har arbetats fram. Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om gemensam infrastruktur. Regionfullmäktige har beslutat om Trafikförsörjningsprogram 2012, med målet att antalet resor ska öka med 3 6 procent per år, vilket fördubblar kollektivtrafikresandet till 2020 jämfört med Under 2012 fastställde regionfullmäktige också ett nytt sektorsprogram för kulturområdet: Regional kulturplan för Skåne , som därigenom ersätter det tidigare kulturpolitiska programmet från ETT SkEpp kommer lastat med lastbilar En miljon lastbilar passerar varje år Skåne. De är på väg till och från andra destinationer, kanske med varor till just din butik eller med varor som du har beställt på nätet. Om en miljon lastbilar ställs på rad blir det tretton fordon i bredd genom hela Sverige från Smygehuk till Treriks röset 157 mil längre norrut. Och i den takt som godstrafiken ökar kommer antalet att fördubblas till två miljoner 2030 om vi inte gör något i dag. Det är direkt när godset kommer till Sverige som det är enklast att föra över det på järnväg och avlasta vägarna. Att bygga bort flaskhalsar i det skånska järnvägsnätet skapar miljöfördelar för hela landet, samtidigt som dina varor säkrare kommer fram i tid. Skåne är inkörsporten för gods till Sverige. Tre av fem svenska hamnar i EU:s prioriterade nät ligger här. Hälften av godsvärdet passerar genom Skåne. En investering i Skånes infrastruktur gynnar därför hela Sverige. Läs mer på Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om en samlad infrastruktursatsning i Skåne. 13

14 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 God ekonomisk hushållning foto: colourbox.com I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning. Minimikravet för kommunernas ekonomi som anges i kommunallagen är det så kallade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Det finns ingen exakt definition av god ekonomisk hushållning, utan det är upp till landsting och kommuner att formulera vad det innebär. Det ska dock finnas ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Lagen anger att landsting och kommuner ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Hushållning i lagens namn är kort sagt att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder. Region Skåne har i sin budget fastställt särskilda finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det är uttalat att Region Skånes resurser skall användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med budgetdisciplin och en budget i balans. I budgeten anges inriktning för utvecklingen under den kommande planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga till grund för Region Skånes strategiska och konkreta arbete och ska ytterst leda till att våra skattemedel används på ett effektivt sätt. När verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt uppnås en god ekonomisk hushållning. En förutsättning är tydliga mål. I arbetet med att nå en god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter vara tydligt. Målen måste vara tydliga och mätbara för att insatta resurser ska kunna värderas mot målen. Att mäta effektivitet är inte enkelt. Region Skåne strävar efter att ta fram bra effektivitets-, kvalitets-, och produktivitetsmått, men entydiga effektivitetsmått saknas. Nationella såväl som regionala undersökningar och mätningar samt kvalitetsregister är viktiga källor för uppföljning och utveckling av verksamheten. Årsredovisningen är avsedd för regionfullmäktige, men även för våra medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer och intressenter. För att göra den mer kommunikativ och överblickbar så har mål och måltal samlats på ett ställe visualiserad i en bild Strategikartan (se nästa uppslag). Budgeten och årsredovisningens disposition är i stort sett identiska. Alla rubriker är tagna från budget och visar antingen mål, viljan, ambitionen eller uppdrag, den löpande texten är uppföljningen vad som skett under året eller redovisning av resultatet. Det ger en strukturerad uppföljning av budgetens alla delar. De sex målen visas i vinröd färg i rubrikerna i texten. Region Skåne har i Budget 2012 med plan för beslutat om sex övergripande mål, som stödjer målet om god ekonomisk hushållning. Detta innebär en revidering av antalet mål jämfört med 2011, från 38 till 6 mål. Detta för att uppnå en högre precision och stringens. Det ger även ett tydligare samband mellan resursåtgång, resultat och effekt. Dessa mål följs upp genom måltal. Det görs sedan en samlad analys över måluppfyllelsen, som anges med pilar i Strategikartan. En pil uppåt indikerar att det skett en förbättring jämfört med föregående år och mål i budget, en pil åt sidan innebär att den totala bedömningen är oförändrat läge och en pil nedåt indikerar en försämring och att målet inte är uppfyllt. Vid ej uppfyllt mål redovisas de åtgärder som vidtas. Region Skånes verksamhet finansieras i huvudsak av Skånes skattebetalare. Region Skånes uppdragsgivare är medborgarna. Därför är nöjda medborgare ett viktigt mål där 14

15 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 tre måltal har en pil upp och två till sidan. En viktig måluppfyllelse är att medborgaren känner sig informerad och kan göra smarta val. Samtidigt finns det förbättringsarbete att göra för att medborgarna ska uppleva att tillgängligheten ökar samt för att behålla ett högt förtroende. I Verksamhetsperspektivet beskrivs hur Region Skåne förbättrar processer och arbetar med att få en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Fyra pilar upp och två till sidan, där framförallt tillgängligheten, kunskapsstyrningen och produktiviteten har ökat. Sammantaget får det anses att vi fått en effektivare verksamhet med högre kvalitet. I Verksamhetsperspektivet anges också vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Region Skåne ska vara en drivande utvecklingsaktör. Samtliga pilar pekar upp. För Region Skåne är det viktigt att våra medarbetarna är kompetenta, stolta och motiverade och att de har verksamhet och resultat i fokus. Samtliga pilar pekar upp. Ekonomiperspektivet ger det ekonomiska ramarna för Region Skånes uppdrag. För att fullgöra vårt uppdrag så behövs det en långsiktigt stark ekonomi. Resultatet för varje år under planperioden ska vara minst noll enligt balanskravsberäkningen. Resultatet enligt balanskravsberäkningen för 2012 är negativt, -255 miljoner kronor, varför målet inte är uppfyllt, en pil ner. Skattesatsen är 10,39 kronor och därmed lägre än riksgenomsnittet (11,07 kronor), skattesatsen har varit oförändrad sedan 2003 varför målet är uppfyllt, en pil upp. Den finansiella analysen visar att Region Skåne inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De senaste två årens negativa resultat har försämrat kapaciteten att möta framtida finansiella problem. Läs mer om detta i ekonomiperspektivet. Den uppmätta tillgängligheten i verksamheterna har förbättrats inom i stort sett alla områden och hos i stort sett i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Befolkningens upplevelse av tillgängligheten varierar dock mellan olika verksamhetsområden. Den upplevda tillgängligheten i Nationell patientenkät ligger Region Skåne i nivå med riket. Akutmottagningarna och psykiatrin uppvisar ett bättre resultat, vilket harmonierar med utfallet på en förbättrad uppmätt tillgänglighet. Sedan 2007 ses allt färre vänta allt kortare tid till såväl besök som operation. Samtidigt förefaller det som att patienterna ändå upplever att väntetiderna fortfarande är långa trots att det idag enbart finns ett eller två verksamhetsområden inom den specialiserade vården (t ex ögonsjukvården) som har sämre tillgänglighet. Det kan ha flera orsaker såsom att det finns olika preferenser om vad som är god tillgänglighet eller att informationen inte nått ut till medborgaren. Inom övriga områden har köerna på flera håll i det närmaste eliminerats. Andelen besvarade telefonsamtal i primärvården uppgick vid nationell mätning hösten 2012 till 70 procent vilket placerade Region Skåne på sista plats i landet. Region Skåne är på väg att uppnå god ekonomisk hushållning i medborgarperspektivet. I verksamhets- och i medarbetarperspektivet har vi uppnått det, i ekonomiperspektivet har dock de finansiella målen inte uppnåtts fullt ut. Den samlade bedömningen är att vi, i allt väsentligt, har god ekonomisk hushållning i verksamheten. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och tillväxten kommer att vara blygsam under 2013 och Arbetet med att fortsätta effektivisera våra verksamheter måste ske med full kraft. Detta måste ske samtidigt som medborgarnas krav på lättillgänglig och säker hälso- och sjukvård samt en lättillgänglig och punktlig kollektivtrafik uppfylls. 15

16 Strategikarta Uppföljning årsredovisning 2012 Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne stödjer forskning och utveckling av hög kvalitet. Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborgaren ska uppleva en hög nytta. Nöjda medborgare Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. MEDBORGARPERSPEKTIVET Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka. Förbättring jämfört med föregående år EKONOMIPERSPEKTIVET Oförändrat läge jämfört med föregående år Försämring jämfört med föregående år Långsiktigt stark ekonomi Redovisas i texten Följs ej upp under 2012 Resultatmål Utdebiteringsmål 2013 Redovisas i juni 2013

17 Människor ska bemötas med respekt. Produktiviteten ska öka. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Patienternas makt ska öka. Tillgängligheten ska öka. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Europas mest innovativa region Den kliniska forskningen ska öka. En drivande utvecklingsaktör Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. SKÅNE livskvalitet i världsklass Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden ME MEDARBETARPERSPEKTIVET Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Fritt från fossila bränslen Verksamhet och resultat i fokus Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka

18 DEL 2 medborgarperspektivet foto: foap.com Medborgarperspektivet Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etableringar i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Tvåvägskommunikationen mellan medborgare och region ska fungera väl på alla nivåer. Förtroende för verksamheten ska öka Lyhört i medborgardialog Medborgarnas förväntningar och efterfrågan är viktig kunskap för Region Skåne och för verksamhetens utveckling. För att medborgare med olika erfarenheter och åsikter ska få möjlighet att delta i fokusgrupper och andra dialoggrupper har tre nya rekryteringsformer prövats. I Skånedialogen Ung prövas ett nytt sätt att möta ungdomar, i samarbete med Kristianstad kommun och ledamöter från riksdagen. Region Skåne har under våren provat att använda GIS-kartor med tillhörande statistik för att välja lämpliga platser eller orter för rekrytering av deltagare till dialoggrupper. Under hösten har det slutligen även inletts en samverkan med den idéburna sektorn inför medborgardialoger. Som en del av Region Skånes omvärldsbevakning genomförde beredningarna för medborgardialog en första nationell konferens på temat Dialog på riktigt. Ett stort 18

19 DEL 2 medborgarperspektivet antal kommuner och landsting deltog tillsammans med demokratiministern. Konferensen blev en viktig arena för dialog med andra som arbetar med medborgardialog. Under året har beredningarna för medborgardialog arbetat fram förslag om att Region Skåne ska använda chatt och diskussionsforum på nätet, e-petitioner, medborgarförslag, medborgartidning och dialogakut till regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Resultat från flera medborgarundersökningar har publicerats 2012, där några exempel är SOM-underökningen (Institutet för Samhälle-Opinion-Medier vid Göteborgs universitet), Vårdbarometern samt kulturvaneundersökning. Under blev en Skåneenkät klar som tog upp frågor kring Region Skånes ansvarsområden och demokrati samt med ett särskilt avsnitt om prioriteringar i vården. Beslut om att införa en nätbaserad, representativ medborgarpanel har tagits under året. Deltagarna i panelen ska få svara på frågor utifrån politiskt prioriterade teman. Beredningarna för medborgardialog har också tagit fram ett förslag om att göra Skåneenkäten årlig. Inledningsvis ska temat i enkäten vara demokrati, politik och Region Skånes ansvarsområden. Demokratiministern på konferensen Dialog på riktigt. foto: kristin skoog Bättre information till patienterna I likhet med de senaste åren rapporterar närmare två tredjedelar (63 procent) av skåningarna ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Resultatet är strax under genomsnittet för riket, där en handfull mindre landsting toppar förtroendeligan, medan de stora regionerna förefaller ha det svårare att vinna medborgarnas förtroende. Motsvarande bild kan ses i SYD-SOM, där förtroendet för yrkesgrupperna i sjukvården ligger på en stabil, hög nivå sedan mätningarna startade Under 2011 angav 76 procent ett mycket stort eller ganska stort förtroende för dessa grupper. Enligt den nationella patientenkäten har patienterna ett högt förtroende för Region Skånes hälso- och sjukvård. Det patientupplevda kvalitetsvärdet är för samtliga av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden i paritet med riket i övrigt eller något över. Samma förhållande gäller för den patientupplevda kvalitén avseende indikatorerna information och upplevd nytta. Resultaten från patientenkätmätningarna publiceras på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida och kommenteras på Region Skånes hemsida. Resultaten återförs även, av en del enheter i deras marknadsföring och kommunikation mot befolkningen. Region Skåne mäter i Vårdbarometern medborgarnas kännedom om patientnämnden som resurs för dem som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvårpatientupplevd kvalitetsvärde (puk) Verksamhetsområde Förtroende Tillgänglighet BB förlossning 91 Ej med i undersökningen Ambulans Akutmottagningar Psykiatri öppenvård 73 (73) 63 (63) Psykiatri slutenvård 72 (70) 66 (66) BUP patient BUP målsman Somatik öppenvård 91 (92) 78 (78) Somatik slutenvård 88 (87) 80 (79) Dialys 95 Ej med i undersökningen Primärvård 85 (84) 78 (78) Barnmorskemottagning 92 Ej med i undersökningen Patientupplevd kvalitetsvärde (PUK) där högsta värde är 100 och lägsta 0 för indikatorerna Förtroende och Tillgänglighet. Jämförelse görs med tidigare mätning (siffra inom parentes). 19

20 DEL 2 medborgarperspektivet den samt tandvården. Under de senaste tre åren har kännedomen om patientnämnden legat på en stabil nivå, där drygt hälften (55 procent under 2012) av medborgarna uppger att de känner till verksamheten. Under året har en kundnöjdhetsmätning gjorts via Inera AB, där 935 personer i Skåne har intervjuats efter att ha varit i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Fyra frågor ställs kring bland annat bemötande och nöjdhet. Dessa frågor ger sammantaget ett nöjd användarindex (NAI ), vilket för Skåne 2012 blev 87 (nationellt värde 86,4). Två tredjedelar (66 procent) av medborgarna är bekanta med att 1177 kan ge råd och hjälp vid sjukdom. Närmare hälften (48 procent) av medborgarna anger att de använder Internet i första hand, för att söka uppgifter om hälso- och sjukvården, men endast en mindre andel (7 procent) söker information på Internet för att jämföra olika vårdgivare. Var femte (21 procent) tittar i telefonkatalogen alternativt ringer direkt till sjukvården för att få grundläggande information om öppettider och kontaktmöjligheter. 1 I ett led att förbättra tillgängligheten och informationen till patienter deltar Region Skåne tillsammans med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och företaget Inera AB i ett pilotprojekt om sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 via tolk. Piloten gäller två språk: arabiska och somaliska. Efter två veckor var antalet inkommande samtal cirka 50 per vecka i Region Skåne. foto: foap.com Både Skånetrafikens kunder och allmänheten har blivit nöjdare. Nöjdare kunder inom kollektivtrafiken Nöjda kunder är ett av kollektivtrafikens viktigaste mål. Verksamheten har som långsiktigt mål att åtta av tio kunder ska vara nöjda när man uttalar sig om det samlade varumärket Skånetrafiken. Trenden för kundnöjdheten har under flera år varit vikande, men 2012 blir ett positivt år. För första gången sedan 2005 är fler nöjda än året före. Årets slutmål var ett Nöjd Kundindex (NKI) på 70 procent medan utvecklingen blev en ökning från 59 procent 2011 till 62 procent Glädjande är också att även allmänhetens nöjdhet ökar. Kundnöjdheten mäts och följs upp utifrån flera olika parametrar, bland annat tillfrågas kunderna om sin senaste resa. Här stiger nöjdheten till 81 procent 2012, från 77 procent året före. Trafikens kvalitet har under året förbättrats, vilket också påverkat kunderna positivt. Arbetet har varit inriktat på att trygga kundernas grundbehov av snabbare och bättre trafikinformation och driver ett särskilt åtgärdsprogram. De senaste årens kraftsamling kan för 2012 avläsas i att både den reella och upplevda punktligheten ökar. Serviceresor har haft flera tuffa utmaningar under året vilket också visar sig i kundnöjdheten som går från ett mycket högt läge på 94 procent till 89 procent En av dessa utmaningar har varit starten av en ny organisation för beställning och planering av serviceresor i Skåne från och med den 1 oktober Kontantfritt infördes ombord på bussar och tåg under 2011 efter beslut av Arbetsmiljöverket. Arbetet med att utveckla, förenkla och göra det lätt för kund att lösa biljett har haft hög prioritet under året. Rutinerna för betalkort ombord på regionbuss har förenklats och antalet serviceombud förstärks nu i tre etapper inom månader, varav etapp 1 med fem nya säljställen är slutfört. Förladdade JoJo-reskassa finns att köpa på många platser i Skåne och byggs på med nya säljställen successivt. SMS-biljetten har blivit ett viktigt betalsätt i stadstrafiken och nya rutiner har nu införts för att minimera fuskåkande. Arbetet har även inletts med att skapa en ny digital plattform som bland annat kommer att innebära möjlighet att själv ladda periodkort på nätet. Ökad kunskap om samarbetspartners Arbetet med att utveckla dialogformerna med kommunerna har fortsatt under året. En följd av detta är att undersökningen Nöjdsamarbetspartnerindex (NSI) kommer att er- 1. Källa Vårdbarometern

21 DEL 2 medborgarperspektivet sättas av andra metoder för undersökningar och utvärderingar. Anledningen är att det behövs en tydligare och mer nyanserad bild över hur samarbetspartners uppfattar Region Skåne i de olika roller, som krävs för att vara en drivande utvecklingsaktör. Målet är att redovisa resultat under Parallellt med diskussionen med NSI har en större kvalitativ utvärdering av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet påbörjats, vars delresultat kommer att redovisas under En dialogform som utvecklats och tagit fart under året är Skånesamtalen enskilda möten mellan Region Skåne och varje skånsk kommun. Behovet av samsyn, gott samarbete och kraftsamling kring åtgärder är anledningen till samtalen och målet är att bli överens om en strategi och handlingsplan som leder Skåne till livskvalitet i världsklass. Samtalen, som byggs upp runt bilden av Skåne 2030 och den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS), tar utgångspunkt i Skånes utmaningar och möjligheter, pågående processer samt den aktuella kommunens mest brännande frågor. Underlaget till samtalen hämtas ur OECD:s studie av Skåne, TITA-projektet (ESS och MAX IV), Strukturbild för Skåne, trafikförsörjningsprogrammet och rapporten Hur har det gått i Skåne? Under hösten har möten ägt rum mellan Region Skåne och tio kommuner, resten är inplanerade under våren Samtalen har lett till utformning av hur vi tillsammans ska agera i det skånska utvecklingsarbetet. På det kulturpolitiska området har Region Skåne omfattande samverkan med de skånska kommunerna. Under 2012 har arbetet med ny regional Kulturplan varit i fokus för samverkan och kommunerna har tagit mycket aktiv del i att identifiera kulturpolitiskt strategiska insatser. I remissvaren om kulturplanen uttryckte det stora flertalet av kommunerna att man såg positivt på hur Region Skåne utvecklat samverkan med kommunerna på kulturområdet. En enkät till chefstjänstemän inom kulturområdet visade att mer än 90 procent var nöjda med tillgänglighet och bemötande från Region Skånes kulturförvaltning. Den upplevda tillgängligheten till verksamheten ska öka Vårdbarometern mäter tillgängligheten ur flera olika perspektiv. I mätningarna för 2012 menar fyra av fem tillfrågade (78 procent) att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är svag ökning sedan tidigare mätning, men något under snittet för riket. De senaste årens påtagliga förbättringar beträffande de upplevda väntetiderna till besök och behandling på sjukhus och väntetiderna till vårdcentraler förefaller ha planat ut. De mindre landsting som visar goda resultat i förtroendemätningarna uppvisar även bäst tillgänglighet. Skåne återfinns dessvärre på den nedre halvan i jämförelse av landstingen i riket. Skillnaderna mellan landstingen/regionerna har minskat, däremot sker fortfarande enstaka positionsförändringar. TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE I VÅRDEN Förtroende Tillgänglighet Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Öland Östergötland Stockholm V Götalandsregionen Sverige Region Skåne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samband mellan upplevd tillgång till vård och förtroendet för hälso- och sjukvården i landstinget/regionen enligt Vårdbarometern. 21

22 DEL 2 medborgarperspektivet Antalet invånare som använder e-tjänsten Mina Vårdkontakter ökar konstant. En orsak till stabiliseringen kan sökas i att våra ansträngningar att förbättra tillgängligheten balanseras av att vi samtidigt kommunicerar såväl utbudet av vård som patienternas rättigheter. Detta bör leda till ökade krav och förväntningar, vilket kan verka återhållande på upplevelsen av tillgänglighet. Det i sin tur kan återspegla sig i medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Patientupplevd tillgänglighet till sjukvården har i stort inte förändrats. De senaste resultaten i primärvårdsmätningen visar dock att en förstärkning har skett. I de mätningar som gjorts med den nationella patientenkäten under 2012 ligger Region Skåne i paritet med riket i övrigt. Psykiatri är det verksamhetsområde som sticker ut på ett positivt sätt med en patientupplevd kvalitet (PUK) i många frågor över riksgenomsnittet. Allmänheten får råd och upplysning från 1177 Sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. Det är en ständig ökning av antalet inringande samtal och cirka samtal besvaras per dag. Under året har medelkötiden till 1177 varierat mellan 3,5 och 7 minuter, med undantag för december månad då medelkötiden var 8 minuter på grund av en kraftig ökning av inringande samtal. På 1177.se finns upplysning om sjukdomar och behandlingar, nyheter, kontaktuppgifter till vården och information om hur man söker vård i Skåne, regler och rättigheter i vården. Man kan även jämföra mottagningar och ställa anonyma frågor. Antal besökare på 1177.se har ökat kraftigt under året. I slutet av 2012 var det besök per månad mot besök Med e-tjänsten Mina Vårdkontakter kan invånare snabbt och enkelt sköta en del av sina vårdärenden via webben dygnet runt. I dagsläget är 550 mottagningar i Region Skåne anslutna till tjänsten. Antalet invånare som använder tjänsten ökar konstant. I Skåne hade ett konto i oktober, vilket motsvarar 12,9 procent av befolkningen. Varje månad sker inloggningar på Mina vårdkontakter. En viktig del i att öka tillgängligheten för patienter är kunna boka tider via nätet. I väntan på anslutning till den nationella e-tjänsten om tidböcker sker ett pilotinförande i Region Skåne av så kallad enkel tidbok. Det innebär att mottagningarna kan lägga ut ett antal bokningsbara tider på webben. Ett exempel på där Region Skåne utarbetar tidbokningen som e-tjänst är för gynekologisk screening sjukvårdsrådgivningen besvarar i genomsnitt 1300 samtal per dag. foto: christiaan dirksen 22

23 DEL 2 medborgarperspektivet Arbetet med att utveckla och förnya Region Skånes varumärke och skane.se har pågått under hela Regionfullmäktige beslutade om varumärkesstrategin och kommunikationspolicyn under hösten Därutöver har det även tagits fram en evenemangsstrategi, rapport om arbetsgivarvarumärket, bildbank samt en innehållsstrategi för skane.se. Alla Region Skånes kommunikationschefer har under 2012 genomgått en gemensam varumärkesutbildning, vid ett av kurstillfällena medverkade även förvaltningscheferna. Nya kommunikationsvägar Under hösten 2012 togs en ny rutin i bruk, som innebär att patienter som ringer kväll och natt till 1177 och bedöms behöva besök på vårdcentral nästa dag blir uppringda av respektive vårdcentral. Detta för att patienten inte ska behöva ringa nästa morgon för att boka tid. Uppföljning och utvärdering sker efter sex månader. En av Region Skånes exempel på nya kommunikationsvägar är appen Vård i Skåne, som kan laddas ner via 1177.se. Den visar vilka vårdcentraler som har öppet vid tillfället man söker efter informationen samt vilka som har öppet på kvällar och helger. Vård i Skåne visar även hur man hittar till mottagningen, möjlighet att ringa till den eller gå in på mottagningens hemsida. Det har skett nedladdningar av Vård i Skåne-appen från lansering den 18 april fram till och med den 31 december. Tillgänglig när det går fel eller vid bristande kvalitet Det är viktigt att medborgaren har kunskap om vart man vänder sig när något gått fel eller man har synpunkter på hur vården bedrivits. Detta förutsätter att patientnämndens verksamhet är tillgänglig och känd såväl för patienter som för vårdens verksam heter. Arbetet har därför intensifierats under året med att utveckla och bedriva riktat arbete med informationsverksamhet mot allmänhet och vårdens egna verksamheter. Antalet handlagda ärenden har uppgått till stycken under året, vilket är en ökning med sex procent jämfört med Ärendenas fördelning på huvudområden: Resandet ökar i Skåne och störst ökningstakt har bland annat tågtrafiken i Skåne och stadtrafiken i Malmö. foto: lars strandberg Bemötande kommunikation 16% Organisation, regler, resurser 43% Vård och behandling 41% Tillgänglighet till hela Skåne Bra kollektivtrafik och utvecklad infrastruktur för resande, varutransporter och IT är en viktig del i att skapa attraktionskraft. Region Skåne tillhandahåller trafik i hela Skåne, till angränsande regioner i samverkan med länsgrannar och via Öresundsbron till Danmark i samverkan med Trafikstyrelsen Danmark. Region Skåne har lagt fast en årlig resandeökning på 3 6 procent. Den årliga resandeökningen fortsätter, där fler resor sker med kollektivtrafik. För 2012 ökade resandet med sammantaget 6,2 procent till totalt 148,5 miljoner resor. Störst ökningstakt visar bland annat tågtrafiken i Skåne och stadstrafiken i Malmö. Samtidigt med öppnandet av Citytunneln i december 2010 genomfördes en större utbyggnad av stora delar av trafiksystemet vilket stärkt kollektivtrafikens konkurrenskraft. Trafikutbudet och kapaciteten har nu förutsättningar att attrahera ännu fler resande och verksamheten har fokus på att värva ny kunder. Som ett led i denna strävan har bilpendlare under hösten 2012 fått möjlighet att kostnadsfritt under två veckor pröva på att använda kollektivtrafiken. Intresset var stort, testpersonerna valdes ut bland drygt anmälningar. Några valde relativt omgående att fortsätta resa och köpte JoJo-period. Erfarenheter från andra delar av landet visar att omställningen tar tid och projektet räknar därför med större genomslag först under

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Budgetdirektivet består av två delar som nämnderna har att förhålla sig till i yttrandet.

Budgetdirektivet består av två delar som nämnderna har att förhålla sig till i yttrandet. Koncernkontoret Centrum för verksamhetsplanering och analys Enheten för god vård och verksamhetsstyrning Datum 2013-02-05 Anna Benemark Budgetdirektiv för budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Information till moderata seniorer i Trelleborg

Information till moderata seniorer i Trelleborg Information till moderata seniorer i Trelleborg REGION SKÅNE Carl Johan Sonesson regionråd i opposition Region Skåne Följ oss på 149 mandat i regionfullmäktige 51 11 23 8 56 35 5 9 7 M 35 (-13) KD 5 (0)

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Sven Persson, IBL Bildbyrå Tryck: Elanders Upplaga: 1 200 ex

Årsredovisning 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Sven Persson, IBL Bildbyrå Tryck: Elanders Upplaga: 1 200 ex Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild: Sven Persson, IBL Bildbyrå Tryck: Elanders Upplaga: 1 200 ex Miljömärkt trycksak Årsredovisning

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Datum 2012-10-15 Dnr 1200179

Datum 2012-10-15 Dnr 1200179 Regionstyrelsen Christina Thell Controller 044-309 33 33 Christina.Thell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-10-15 Dnr 1200179 1 (2) Regionstyrelsen Delårsrapport II Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 Plats: Sal C, Regionens hus 60 Granskning av årsredovisning 2015 Diarienummer: RJL2016/1149 (Samordnat

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015. SKÅNE Livskvalitet i världsklass

2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015. SKÅNE Livskvalitet i världsklass 2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015 SKÅNE Livskvalitet i världsklass RF 2012-xx-xx xx xxx Budget och verksamhetsplan 2013 med plan för åren 2014 till 2015 Grafisk form:

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Framtidstro och hållbar välfärd

Framtidstro och hållbar välfärd Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer