LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS"

Transkript

1 2012 REGION SKÅNE ÅRSREDOVISNING Skåne LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

2 Årsredovisning Region Skåne 2012 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild/layout: Johan Hammar Tryck: TMG Öresund Upplaga: 300 ex Miljömärkt trycksak

3 Årsredovisning 2012 Region Skåne

4

5 Innehållsförteckning Del 1 Övergripande beskrivning och kommentarer 6 Regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult kommenterar verksamhetsåret Regiondirektören. Regiondirektör Jonas Rastad sammanfattar året Detta är Region Skåne. En kortfattad beskrivning av Region Skåne med några nyckeltal. 10 Året som gått Händelser under året i regionfullmäktige och i Region Skånes förvaltningar. 12 Det regionala utvecklingsarbetet Kort summering av Region Skånes utvecklingsarbete God ekonomisk hushållning 16 Strategikarta Måluppföljning för 2012 Del 2 Förvaltningsberättelse 18 Medborgarperspektivet. Medborgarperspektivet speglar de förväntningar och behov som våra medborgare har. 31 Verksamhetsperspektivet. Verksamhetsperspektivet anger vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Skåne ska vara konkurrenskraftigt. 49 Medarbetarperspektivet. Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla. Del 3 Ekonomisk information och bilagor 77 Ekonomisk information 77 Resultaträkning 77 Balanskravsberäkning 78 Kassaflödesanalys 79 Balansräkning 80 Uppföljning av resultatbudget 80 Koncerninterna mellanhavanden Redovisnings- och värderingsprinciper 84 Noter 94 Investeringsredovisning 95 Åtagande strategiska investeringar, medfinansiering och förskottering 96 Driftsredovisning 97 Leasingredovisning 98 Bilagor 98 Vårdproduktion 100 Vårdkonsumtion 101 Volymuppdrag i egen regi 102 Fem år i sammandrag 103 Jämförelse med andra 104 Antal medarbetare 104 Hel- och deltidsanställda 104 Antal anställda per huvudgrupp personal 105 Åldersfördelning medarbetare 105 Andel kvinnor och män 106 Årsarbetare 106 Medellön totalt per kön 106 Löneutveckling totalt 107 Fördelning av personalkostnader 107 Arbetad tid och frånvaro 108 Arbetad tid och frånvaro 108 Hälsa 109 Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare 110 Sjukfrånvaro i timmar 110 Sjukfrånvaro åldersfördelad 110 Sjukfrånvaro per personalgrupp 111 Jämförelser mellan regionerna 112 Utdrag ur revisionsberättelsen 114 Ordlista 57 Ekonomiperspektivet. Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne hushåller med tillgängliga resurser. foto: Anders Tukler 5

6 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regionstyrelsens ordförande har ordet Region Skåne har satt ribban högt: Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Vi ska vara den mest attraktiva och innovativa regionen i Europa I Region Skånes ansvar ligger att samordna insatserna för att minska miljöhot, arbetslöshet och transporttider. Region Skåne har också ett uttalat uppdrag från medborgarna att finansiera och producera välfärdstjänster, såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vårt främsta mål är att leva upp till skåningarnas förväntningar och behov medborgarna ska vara nöjda. Under 2012 har Region Skåne tagit flera steg i rätt riktning. Vi har ökat tillgängligheten. Vårdköerna har minskat med 12 procent och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under nio av tolv månader, vilket är bättre än något tidigare år. Vi har fler nöjda resenärer i Skånetrafiken och såväl den reella som den upplevda punktligheten har förbättrats. Vi har minskat antalet sjukskrivningar och med 6,8 sjukdagar per år har vi Sveriges näst lägsta sjukskrivningstal. Vi har investerat drygt 2 miljarder kronor i framför allt fastigheter och utrustning. Vi har även engagerade och kompetenta medarbetare i Region Skåne, och de får vår verksamhet att fungera under dygnets alla timmar året runt. De är väl värda ett varmt tack. foto: precious people Region Skånes bokslut för 2012 uppvisar likväl ett resultat om -292 miljoner kronor, och det är ett svagare resultat än budgeterat. Samtidigt motsvarar resultatet 8 promille av Region Skånes omslutning på miljoner kronor. Under 2012 har nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne legat på en historisk låg nivå, endast 1,9 procent jämfört med 4,2 procent under Detta är positivt, men hjälper föga när Region Skåne samtidigt fått sina hittills lägsta intäkter. Ökningen av intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning uppgår nämligen till 1,7 procent under 2012, den lägsta ökningen i Region Skånes historia. Skåne har en alltför låg skattekraft, och att öka sysselsättning och produktivitet i Skåne är den enskilt viktigaste utmaningen att möta under kommande år för att Region Skåne ska klara ökade behov och förväntningar från våra uppdragsgivare. Skåne har emellertid en ung befolkning, spetskompetens och ett bra geografiskt läge, vilket talar för en god utveckling i vår del av världen. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M) 6

7 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regiondirektören sammanfattar året Som nytillträdd regiondirektör vill jag göra några reflektioner kring vår omfattande verksamhet. Kärnan i uppdraget berör alla medborgare, de flesta av oss är mer eller mindre beroende av allmänna transporter, tandvård, kultur och sjukvård. När man tar del av lokalnyheterna får man lätt intrycket att verksamheten är i kris, att sjukvården inte fungerar och att tågen aldrig är i tid. Tveklöst har vi ett ökande söktryck på våra akutmottagningar, en åldrande befolkning med stort vårdbehov och en ansträngd vårdplatssituation. Men siffrorna visar att vården är allt mer tillgänglig och den medicinska kvaliteten bättre än tidigare. Vi tar emot fler patienter, utför fler operationer och patientnöjdheten har förbättrats. Och Skånetrafiken har under året ökat både punktligheten och fått nöjdare kunder. För att möta utmaningarna pågår ett ständigt arbete för att erbjuda en effektivare vård. Det handlar om att styra flöden från sjukhus till primärvård, öka andelen dagvård och förbättra samarbetet mellan verksamheterna. Det stora effektiviseringskravet vid ingången av 2012 har präglat våra verksamheter under året. Alla arbetar för att hitta effektiviseringar och bättre kostnadskontroll. Vi brottas ständigt med frågan hur begränsade resurser kan räcka till mer. foto: precious people Mot den bakgrunden är det glädjande att medarbetarundersökningen visar att merparten av medarbetarna upplever att de har fått det bättre på jobbet. 97,5 procent uppger dessutom att de är engagerade i sitt arbete. Däremot måste vi se upp med utvecklingen av den arbetsrelaterade utmattningen och en bristande känsla av delaktighet. En av våra utmaningar är hur vi bättre kan nyttja Region Skånes verksamhet för att utveckla innovationer, skapa nya företag och fler arbetstillfällen. Ett steg i den riktningen är att koppla ihop vården med Mobile Heights, för att utveckla morgondagens vårdavdelning. Med Medicon Village i Lund har vi skapat en ny arena för innovation. Skåne har också flyttat fram positionerna på eventsidan, tydliga bevis är Eurovision Song Contest och etableringen Öresund Eventcenter. Viktiga frågor för 2013 är patientsäkerhet och kvalitet. Kundfokus ska genomsyra verksamheten och kundnöjdheten ska mätas regelbundet. Nya former av vårdval och kvalitetsstyrning utvecklas för att förbättra resultaten, öka utbudet och konkurrensen. Större flexibilitet behövs i organisationen, dialogen ska intensifieras och både beslut och genomförande måste vara betydligt snabbare. Region Skåne har en i många stycken framgångsrik verksamhet där förbättringsarbetet aldrig får ta paus. Jonas Rastad, regiondirektör 7

8 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Detta är Region Skåne Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Samarbete med kommunerna och andra landsting samt med andra regioner i och utanför Sverige är en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är dels att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Region Skånes ekonomi Resultatet 2012 blev -292 miljoner kronor. Kostnaderna uppgår till 36,3 miljarder kronor. Den största kostnaden är personal som utgör nästan hälften av kostnaderna. Andra stora kostnader är läkemedel, köpt vård och köpt trafik (Skånetrafiken). Övriga intäkter 2,5% Försäljning sjukvård 6,5% Biljettintäkter från kollektivtrafiken 2,4% Patientavgifter inom sjuk- och tandvård 9,1% Region Skånes intäkter 79,4 % Skatteintäkter och statsbidrag 18 Region Skånes kostnader miljarder kronor % 10% 11% Personalkostnader Läkemedel Köpt vård 9% Köpt trafik 24% Övriga kostnader 5% Skånetrafiken 2% Regional utveckling Tandvård 2% 9% Läkemedel inom förmånen 6% Övrig hälsooch sjukvård 8% Specialiserad psykiatrisk vård 16% Primärvård Region Skånes nettokostnader 1% Ej verksamhet 51% Specialiserad somatisk vård Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde knappt 3,7 miljoner läkarbesök under Detta innebär att varje skåning i genomsnitt besökte läkare cirka tre gånger under året. Läkarbesök totalt Läkarbesök per invånare 2,9 Övriga besök totalt Övriga besök per invånare 3,8 Vårdtillfälle totalt Vårdtillfälle per 1000 invånare 152 Skåningarnas kollektivresor Knappt 149 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under Nästan hälften av dessa var med stadsbuss medan regional busstrafik och regional tågtrafik stod för ungefär en fjärdedel vardera. Antalet resande ökade med 6,2 procent jämfört med Regional busstrafik 22,5% Regional tågtrafik 26,5% Stadsbusstrafik 50% Serviceresor 1% 8

9 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Anställda inom Region Skåne Region Skåne är en av landets största arbets givare med cirka anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av alla anställda är sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande. Största arbetsplats är Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö där mer än var tredje anställd jobbar. Under 2012 minskade antalet anställda med cirka 700. Tandvårdspersonal 4 % Undersköterskor och skötare 18 % Övrig personal 5% Läkare 13% Medicinsk sekreterare 7% Administrativ personal 13% Övrig vårdpersonal 9 % Sjuksköterskor 31% En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker skåningar en läkare Besöker skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 520 skåningar in i sluten vård Flyttar 96 personer till och 77 från Skåne Blir vi 28 skåningar fler Är 186 nationaliteter representerade bland skåningarna Görs tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs nästan resor med buss Region Skånes politiska organisation Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Fullmäktige har 149 ledamöter som väljs direkt av Skånes invånare vart fjärde år. Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat budget, skattesats och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer samtliga ledamöter i styrelse, revision och nämnder. Fullmäktiges sammanträden hålls i Kristianstad. Efter valet 2010 har Region Skåne en politisk majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Tillsammans har de 82 av de 149 platserna i regionfullmäktige. Partier i opposition är socialdemokraterna, vänster partiet och sverigedemokraterna. Beredningar för medborgardialog De fyra fullmäktigeberedningarna för medborgardialog företräder Region Skånes samtliga ansvarsområden i dialog med befolkning och intresseorganisationer. Beredningarnas arbete ska genom en utvecklad dialog skapa bättre beslutsunderlag, öka den demokratiska legitimiteten, vitalisera demokratiarbetet och utveckla politikerrollen. Beredningarna arbetar bland annat med olika fokusområden på uppdrag efter förslag från styrelse och nämnder. Några sådana uppdrag som pågått under 2012 har varit Framtidens betalsystem inom kollektivtrafiken samt Framtidens hälso- och sjukvård, som fortsätter Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet mellan regionfullmäktiges möten. Under 2012 har styrelsen haft två tillfälliga beredningar. Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor har avslutat sitt uppdrag medan beredningen för integritetsfrågor fortsätter sitt arbete Tillfälliga beredningar Valberedningen Arbetsutskottet Arvodesberedningen Folkhälsoberedningen Tillfälliga beredningar Regionala tillväxtnämnden Verkställande utskott Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fyra beredningar för medborgardialog Regionfullmäktige Regionstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Personal- och arbetsgivarutskottet Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Upphandlingsstrategiutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Verkställande utskott Tandvårdsutskottet Revisorer Patientnämnden Flera rådsorgan Handikappberedningen Närsjukvårdsutskottet/ beredningen Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 9

10 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Året som gått 2012 Vad hände i Region Skåne under 2012? Här är några nedslag från året. 12/5. Oresund Electric Car Rally, Nordens första elbilsrally 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras. Januari 10/1. Life Science-byn Medicon Village i Lund öppnar officiellt sin verksamhet. Februari 1/2. Lasarettet i Ystad inför som första sjukhus i Region Skåne ett helt rökfritt sjukhusområde, det vill säga rökning är förbjuden både inomhus och utomhus. 28/2. Regionfullmäktige beslutar om organisation för regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne. Anskaffning av 80 gasbussar till stadstrafiken i Helsingborg godkänns. Mars 1/3. Ett nytt vårdval införs för grå starr. Verksamhet bedrivs på nio orter i Skåne. 5/3. Regionstyrelsen tar beslut om att godkänna den fysiska utvecklingsplanen för Helsingborgs sjukhusområde. April 14/4. Ett nytt medicinhistoriskt museum, Livets museum, öppnar i nya lokaler på södra lasarettsområdet i Lund. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras för att göra det enklare att hitta en öppen vårdcentral i närheten. 20/4. Utredningen Höghastighetståg genom Skåne presenteras. Med höghastighetståg ska det inte bara gå snabbare, utan kapaciteten ska ökas för järnvägen i Skåne. Maj 6/5. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och ger ansvarsfrihet åt regionstyrelsen samt samtliga nämnder och dess förtroendevalda. Fullmäktige antar bredbandsstrategi för Skåne. Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram godkänns. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras av bland annat Region Skåne/Business Region Skåne AB. Konferensen är en internationell mötesplats för samhällsentreprenörer och finansiärer. 12/5. Region Skåne anordnar tillsammans med flera aktörer Oresund Electric Car Rally, Nordens första rally genom två länder med enbart elbilar. 23/5. Patricia Enocsson utses av Dagens Medicin till årets kvinnliga ledare. 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett för ett arbetssätt på akutmottagningen, där patienterna i allt större utsträckning får träffa en specialistläkare direkt när de söker akut vård. Juni 12/6. En mätning från Sveriges Kommuner och Landsting visar att Lasarettet Trelleborg är bäst på vårdhygien och följsamhet till basala klädkoder av alla svenska sjukhus /6. Fullmäktige beslutar införa vårdval inom barn och ungdomstandvård inklusive specialiserad tandreglering. 20/6. OECD presenterar sin rapport om Skåne. 25/6. Politiska representanter från Region Skåne, danska Region Hovedstaden, Region Sjælland och delstaten Massachusetts skriver under ett avtal som ska utveckla och stärka samarbetet över Atlanten. Juli 1/7. Region Skåne deltar på och arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Ämnet biogas får ett eget mingel, ett så kallat biogasdisco. 15/7. Zonindelningen ändras i den skånska kollektivtrafiken för att skapa så rättvisa priser som möjligt. 10

11 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer / års miljöpris delas ut till Fredrika Gullfot, VD Simris Alg. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region SKånes kulturpris /9. Landets första fertilitetsrådgivning öppnar i Malmö. 29/11. Dansstationen får Region Skånes kulturpalett /9. Hitta rätt fick förstapris i Region Skånes App Cup. 1/12. Jonas Rastad tillträder som nyregiondirektör. 26/9. CleanMed Europe 2012 arrangeras i Malmö. September 11/9. I Malmö öppnas landets första fertilitetsrådgivning. Det treåriga projektet ska identifiera kvinnor som riskerar att drabbas av barnlöshet senare i livet. 25/9. Regionfullmäktige godkänner förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. Fullmäktige fastställer en ny varumärkesoch kommunikationspolicy. 26/9. CleanMed Europe 2012, en av världens största konferenser om hållbar sjukvård, arrangeras i Malmö och Region Skåne är värd för konferensen. 28/9. Vinnarna i Region Skånes App Cup Skåne utses. Förstapris gick till Ann Hjerpe med sitt förslag Hitta rätt, som ska lösa problemet med att hitta rätt på sjukhusen. Oktober 3/10. Strokeenheten på Hässleholms sjukhus kan titulera sig Året strokeenhet, utsedd av styrgruppen för Riks-Stroke. 30/10. Region Skånes aktier i Kristianstads Airport överlåts till Kristianstad kommun och samtidigt träffas avtal med Kristianstad kommun om stöd till regionala utvecklingen i Nordöstra Skåne. Region Skåne ökar sitt ägande i Teknopol AB och fastställer ny bolagsordning. Fullmäktige prövar en ny debattform en särskild debatt om arbetsmarknadsläget i Skåne. November Folktandvården Skåne tecknar sitt :e frisktandvårdsavtal, tandvård till fast pris. 6/11. Det kombinerade akut- och infektionshuset på Skånes universitetssjukhus i Malmö belönas av den brittiska organisationen Building Better Healthcare. 7/11. Till vinnare av Skånes Arkitekturpris 2012 utses Domkyrko forum i Lund. 14/ års miljöpris delas ut på biogaståget Amanda. Priset går till Fredrika Gullfot, grundare och VD Simris Alg, Simrishamn. 20/11. Towa Jexmark, verksamhetschef på vid Lasarettet i Trelleborg, får priset som Framtidens ledare i sjukvården. Priset för Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården år 2012 får Charlotta Sävblom, läkare på kvinnoklinken på SUS. 21/11. Region Skåne tecknar ett samarbetsavtal inom life science med en av Kinas största städer, Tianjin. 27/11. Röntgen Öst på Centralsjukhuset i Kristianstad får Region Skånes mång faldspris. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region Skånes kulturpris Dansstationen får samtidigt Region Skånes kulturpalett /11. Regionfullmäktige antar majoritetens budgetförslag för 2013 och patientavgifter för 2013 fastställs. En ny kulturplan för Skåne antas. December 1/12. Jonas Rastad tillträder som ny regiondirektör i Region Skåne. 3/12. Region Skånes startar ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska. 11

12 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 foto: skane.com Perry Nordeng Det regionala utvecklingsarbetet Skåne är en av OECD:s mest konkurrenskraftiga regioner med många unga personer, stark inno vationskultur och hälsosam miljö, det visar OECD:s Territorial Review över Skåne som blev klar i juni Utmaningarna är hög ungdomsarbetslöshet, integrationsproblem och svagt entreprenörskap. Den nya regionala utvecklingsstrategin håller på att formas och en dialog med kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, akademi genomförs för att skapa en målbild för Skåne Först ut är Skånesamtalen, enskilda möten mellan Region Skåne och alla skånska kommuner. Region Skåne leder arbetet med att ta fram ett nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Under året har det stora projektet ESS MAX IV i regionen TITA avslutats med slutsatsen att insatser för att stärka Skånes internationella attraktivitet måste fortsätta. Smart tillväxt Region Skåne leder Kompetenssamverkan Skåne, som bildades under året, tillsammans med ledande aktörer på arbetsmarknaden för att trygga en långsiktig regional kompetensförsörjning. Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har tillsammans med Soundingboard Innovations fokuserat på tre områden. Inom Smarta Hållbara Städer, har Region Skåne tillsammans med aktörer utvecklat kontakterna med Kina. En nationell 12

13 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 grupp med representanter från näringsliv och lärosäten har bildats inom Smarta material. Inom Personlig Hälsa fokuseras på innovationsupphandling för palliativ vård, öppen data och e-hälsa. Hållbar tillväxt Region Skåne är en aktiv part i Sustainable Business HUB Sveriges vassaste cleantech kluster. Nya strategier för Skånes fysiska strukturer och för utvecklad grön struktur har tagits fram inom ramen för Strukturbild 2.0. I arbetet med RTI-planen (Regional transportinfrastrukturplan för Skåne ) och Hållbar Mobilitet Skåne utreds möjligheter till ny infrastruktur för att ladda elbilar, en upphandling av vätgasbilar har genomförts samt en analys av ekosystemtjänster har inletts. Klimatsamverkan Skåne har fortsatt sträva mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020, bland annat genom en studie om förnybara fordonsbränslen inom transportområdet och information om klimatanpassat resande. 42 aktörer har anslutit sig till Skånes Färdplan för biogas där ett intensivt arbete pågår. Flera satsningar bland annat som Östersjöprojekt genomförs för att stärka och utveckla näringar med koppling till Skånes hav, kust och vatten. Likaså pågår insatser för att förbättra tillgängligheten till Skånes natur genom flera utvecklingsarbeten kring Skåneleden. Tillväxt för alla Ett nytt projekt, NEO, för att ta fram en Öresundsmodell för ungas inträde på arbetsmarknaden har inletts. Ett pilotprojekt för att söka svar på Bromöllas höga ungdomsarbetslöshet har startats. Resultat av insatser i projektet Kompetensare 2.0, som hjälper unga arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, visar att 75 ungdomar av 100 har gått vidare till arbete eller studier under året. Sektorsprogram för Skåne Strukturbild för Skåne har tagit fram och presenterat förslag på gemensamma strategier för Skåne, Den flerkärniga miljonstaden Skåne. Förslaget har sedan diskuterats med kommuner med flera. Ett Skånepaket en offensiv satsning på framtidens infrastruktur har arbetats fram. Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om gemensam infrastruktur. Regionfullmäktige har beslutat om Trafikförsörjningsprogram 2012, med målet att antalet resor ska öka med 3 6 procent per år, vilket fördubblar kollektivtrafikresandet till 2020 jämfört med Under 2012 fastställde regionfullmäktige också ett nytt sektorsprogram för kulturområdet: Regional kulturplan för Skåne , som därigenom ersätter det tidigare kulturpolitiska programmet från ETT SkEpp kommer lastat med lastbilar En miljon lastbilar passerar varje år Skåne. De är på väg till och från andra destinationer, kanske med varor till just din butik eller med varor som du har beställt på nätet. Om en miljon lastbilar ställs på rad blir det tretton fordon i bredd genom hela Sverige från Smygehuk till Treriks röset 157 mil längre norrut. Och i den takt som godstrafiken ökar kommer antalet att fördubblas till två miljoner 2030 om vi inte gör något i dag. Det är direkt när godset kommer till Sverige som det är enklast att föra över det på järnväg och avlasta vägarna. Att bygga bort flaskhalsar i det skånska järnvägsnätet skapar miljöfördelar för hela landet, samtidigt som dina varor säkrare kommer fram i tid. Skåne är inkörsporten för gods till Sverige. Tre av fem svenska hamnar i EU:s prioriterade nät ligger här. Hälften av godsvärdet passerar genom Skåne. En investering i Skånes infrastruktur gynnar därför hela Sverige. Läs mer på Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om en samlad infrastruktursatsning i Skåne. 13

14 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 God ekonomisk hushållning foto: colourbox.com I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning. Minimikravet för kommunernas ekonomi som anges i kommunallagen är det så kallade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Det finns ingen exakt definition av god ekonomisk hushållning, utan det är upp till landsting och kommuner att formulera vad det innebär. Det ska dock finnas ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Lagen anger att landsting och kommuner ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Hushållning i lagens namn är kort sagt att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder. Region Skåne har i sin budget fastställt särskilda finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det är uttalat att Region Skånes resurser skall användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med budgetdisciplin och en budget i balans. I budgeten anges inriktning för utvecklingen under den kommande planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga till grund för Region Skånes strategiska och konkreta arbete och ska ytterst leda till att våra skattemedel används på ett effektivt sätt. När verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt uppnås en god ekonomisk hushållning. En förutsättning är tydliga mål. I arbetet med att nå en god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter vara tydligt. Målen måste vara tydliga och mätbara för att insatta resurser ska kunna värderas mot målen. Att mäta effektivitet är inte enkelt. Region Skåne strävar efter att ta fram bra effektivitets-, kvalitets-, och produktivitetsmått, men entydiga effektivitetsmått saknas. Nationella såväl som regionala undersökningar och mätningar samt kvalitetsregister är viktiga källor för uppföljning och utveckling av verksamheten. Årsredovisningen är avsedd för regionfullmäktige, men även för våra medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer och intressenter. För att göra den mer kommunikativ och överblickbar så har mål och måltal samlats på ett ställe visualiserad i en bild Strategikartan (se nästa uppslag). Budgeten och årsredovisningens disposition är i stort sett identiska. Alla rubriker är tagna från budget och visar antingen mål, viljan, ambitionen eller uppdrag, den löpande texten är uppföljningen vad som skett under året eller redovisning av resultatet. Det ger en strukturerad uppföljning av budgetens alla delar. De sex målen visas i vinröd färg i rubrikerna i texten. Region Skåne har i Budget 2012 med plan för beslutat om sex övergripande mål, som stödjer målet om god ekonomisk hushållning. Detta innebär en revidering av antalet mål jämfört med 2011, från 38 till 6 mål. Detta för att uppnå en högre precision och stringens. Det ger även ett tydligare samband mellan resursåtgång, resultat och effekt. Dessa mål följs upp genom måltal. Det görs sedan en samlad analys över måluppfyllelsen, som anges med pilar i Strategikartan. En pil uppåt indikerar att det skett en förbättring jämfört med föregående år och mål i budget, en pil åt sidan innebär att den totala bedömningen är oförändrat läge och en pil nedåt indikerar en försämring och att målet inte är uppfyllt. Vid ej uppfyllt mål redovisas de åtgärder som vidtas. Region Skånes verksamhet finansieras i huvudsak av Skånes skattebetalare. Region Skånes uppdragsgivare är medborgarna. Därför är nöjda medborgare ett viktigt mål där 14

15 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 tre måltal har en pil upp och två till sidan. En viktig måluppfyllelse är att medborgaren känner sig informerad och kan göra smarta val. Samtidigt finns det förbättringsarbete att göra för att medborgarna ska uppleva att tillgängligheten ökar samt för att behålla ett högt förtroende. I Verksamhetsperspektivet beskrivs hur Region Skåne förbättrar processer och arbetar med att få en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Fyra pilar upp och två till sidan, där framförallt tillgängligheten, kunskapsstyrningen och produktiviteten har ökat. Sammantaget får det anses att vi fått en effektivare verksamhet med högre kvalitet. I Verksamhetsperspektivet anges också vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Region Skåne ska vara en drivande utvecklingsaktör. Samtliga pilar pekar upp. För Region Skåne är det viktigt att våra medarbetarna är kompetenta, stolta och motiverade och att de har verksamhet och resultat i fokus. Samtliga pilar pekar upp. Ekonomiperspektivet ger det ekonomiska ramarna för Region Skånes uppdrag. För att fullgöra vårt uppdrag så behövs det en långsiktigt stark ekonomi. Resultatet för varje år under planperioden ska vara minst noll enligt balanskravsberäkningen. Resultatet enligt balanskravsberäkningen för 2012 är negativt, -255 miljoner kronor, varför målet inte är uppfyllt, en pil ner. Skattesatsen är 10,39 kronor och därmed lägre än riksgenomsnittet (11,07 kronor), skattesatsen har varit oförändrad sedan 2003 varför målet är uppfyllt, en pil upp. Den finansiella analysen visar att Region Skåne inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De senaste två årens negativa resultat har försämrat kapaciteten att möta framtida finansiella problem. Läs mer om detta i ekonomiperspektivet. Den uppmätta tillgängligheten i verksamheterna har förbättrats inom i stort sett alla områden och hos i stort sett i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Befolkningens upplevelse av tillgängligheten varierar dock mellan olika verksamhetsområden. Den upplevda tillgängligheten i Nationell patientenkät ligger Region Skåne i nivå med riket. Akutmottagningarna och psykiatrin uppvisar ett bättre resultat, vilket harmonierar med utfallet på en förbättrad uppmätt tillgänglighet. Sedan 2007 ses allt färre vänta allt kortare tid till såväl besök som operation. Samtidigt förefaller det som att patienterna ändå upplever att väntetiderna fortfarande är långa trots att det idag enbart finns ett eller två verksamhetsområden inom den specialiserade vården (t ex ögonsjukvården) som har sämre tillgänglighet. Det kan ha flera orsaker såsom att det finns olika preferenser om vad som är god tillgänglighet eller att informationen inte nått ut till medborgaren. Inom övriga områden har köerna på flera håll i det närmaste eliminerats. Andelen besvarade telefonsamtal i primärvården uppgick vid nationell mätning hösten 2012 till 70 procent vilket placerade Region Skåne på sista plats i landet. Region Skåne är på väg att uppnå god ekonomisk hushållning i medborgarperspektivet. I verksamhets- och i medarbetarperspektivet har vi uppnått det, i ekonomiperspektivet har dock de finansiella målen inte uppnåtts fullt ut. Den samlade bedömningen är att vi, i allt väsentligt, har god ekonomisk hushållning i verksamheten. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och tillväxten kommer att vara blygsam under 2013 och Arbetet med att fortsätta effektivisera våra verksamheter måste ske med full kraft. Detta måste ske samtidigt som medborgarnas krav på lättillgänglig och säker hälso- och sjukvård samt en lättillgänglig och punktlig kollektivtrafik uppfylls. 15

16 Strategikarta Uppföljning årsredovisning 2012 Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne stödjer forskning och utveckling av hög kvalitet. Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborgaren ska uppleva en hög nytta. Nöjda medborgare Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. MEDBORGARPERSPEKTIVET Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka. Förbättring jämfört med föregående år EKONOMIPERSPEKTIVET Oförändrat läge jämfört med föregående år Försämring jämfört med föregående år Långsiktigt stark ekonomi Redovisas i texten Följs ej upp under 2012 Resultatmål Utdebiteringsmål 2013 Redovisas i juni 2013

17 Människor ska bemötas med respekt. Produktiviteten ska öka. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Patienternas makt ska öka. Tillgängligheten ska öka. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Europas mest innovativa region Den kliniska forskningen ska öka. En drivande utvecklingsaktör Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. SKÅNE livskvalitet i världsklass Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden ME MEDARBETARPERSPEKTIVET Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Fritt från fossila bränslen Verksamhet och resultat i fokus Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka

18 DEL 2 medborgarperspektivet foto: foap.com Medborgarperspektivet Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etableringar i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Tvåvägskommunikationen mellan medborgare och region ska fungera väl på alla nivåer. Förtroende för verksamheten ska öka Lyhört i medborgardialog Medborgarnas förväntningar och efterfrågan är viktig kunskap för Region Skåne och för verksamhetens utveckling. För att medborgare med olika erfarenheter och åsikter ska få möjlighet att delta i fokusgrupper och andra dialoggrupper har tre nya rekryteringsformer prövats. I Skånedialogen Ung prövas ett nytt sätt att möta ungdomar, i samarbete med Kristianstad kommun och ledamöter från riksdagen. Region Skåne har under våren provat att använda GIS-kartor med tillhörande statistik för att välja lämpliga platser eller orter för rekrytering av deltagare till dialoggrupper. Under hösten har det slutligen även inletts en samverkan med den idéburna sektorn inför medborgardialoger. Som en del av Region Skånes omvärldsbevakning genomförde beredningarna för medborgardialog en första nationell konferens på temat Dialog på riktigt. Ett stort 18

19 DEL 2 medborgarperspektivet antal kommuner och landsting deltog tillsammans med demokratiministern. Konferensen blev en viktig arena för dialog med andra som arbetar med medborgardialog. Under året har beredningarna för medborgardialog arbetat fram förslag om att Region Skåne ska använda chatt och diskussionsforum på nätet, e-petitioner, medborgarförslag, medborgartidning och dialogakut till regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Resultat från flera medborgarundersökningar har publicerats 2012, där några exempel är SOM-underökningen (Institutet för Samhälle-Opinion-Medier vid Göteborgs universitet), Vårdbarometern samt kulturvaneundersökning. Under blev en Skåneenkät klar som tog upp frågor kring Region Skånes ansvarsområden och demokrati samt med ett särskilt avsnitt om prioriteringar i vården. Beslut om att införa en nätbaserad, representativ medborgarpanel har tagits under året. Deltagarna i panelen ska få svara på frågor utifrån politiskt prioriterade teman. Beredningarna för medborgardialog har också tagit fram ett förslag om att göra Skåneenkäten årlig. Inledningsvis ska temat i enkäten vara demokrati, politik och Region Skånes ansvarsområden. Demokratiministern på konferensen Dialog på riktigt. foto: kristin skoog Bättre information till patienterna I likhet med de senaste åren rapporterar närmare två tredjedelar (63 procent) av skåningarna ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Resultatet är strax under genomsnittet för riket, där en handfull mindre landsting toppar förtroendeligan, medan de stora regionerna förefaller ha det svårare att vinna medborgarnas förtroende. Motsvarande bild kan ses i SYD-SOM, där förtroendet för yrkesgrupperna i sjukvården ligger på en stabil, hög nivå sedan mätningarna startade Under 2011 angav 76 procent ett mycket stort eller ganska stort förtroende för dessa grupper. Enligt den nationella patientenkäten har patienterna ett högt förtroende för Region Skånes hälso- och sjukvård. Det patientupplevda kvalitetsvärdet är för samtliga av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden i paritet med riket i övrigt eller något över. Samma förhållande gäller för den patientupplevda kvalitén avseende indikatorerna information och upplevd nytta. Resultaten från patientenkätmätningarna publiceras på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida och kommenteras på Region Skånes hemsida. Resultaten återförs även, av en del enheter i deras marknadsföring och kommunikation mot befolkningen. Region Skåne mäter i Vårdbarometern medborgarnas kännedom om patientnämnden som resurs för dem som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvårpatientupplevd kvalitetsvärde (puk) Verksamhetsområde Förtroende Tillgänglighet BB förlossning 91 Ej med i undersökningen Ambulans Akutmottagningar Psykiatri öppenvård 73 (73) 63 (63) Psykiatri slutenvård 72 (70) 66 (66) BUP patient BUP målsman Somatik öppenvård 91 (92) 78 (78) Somatik slutenvård 88 (87) 80 (79) Dialys 95 Ej med i undersökningen Primärvård 85 (84) 78 (78) Barnmorskemottagning 92 Ej med i undersökningen Patientupplevd kvalitetsvärde (PUK) där högsta värde är 100 och lägsta 0 för indikatorerna Förtroende och Tillgänglighet. Jämförelse görs med tidigare mätning (siffra inom parentes). 19

20 DEL 2 medborgarperspektivet den samt tandvården. Under de senaste tre åren har kännedomen om patientnämnden legat på en stabil nivå, där drygt hälften (55 procent under 2012) av medborgarna uppger att de känner till verksamheten. Under året har en kundnöjdhetsmätning gjorts via Inera AB, där 935 personer i Skåne har intervjuats efter att ha varit i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Fyra frågor ställs kring bland annat bemötande och nöjdhet. Dessa frågor ger sammantaget ett nöjd användarindex (NAI ), vilket för Skåne 2012 blev 87 (nationellt värde 86,4). Två tredjedelar (66 procent) av medborgarna är bekanta med att 1177 kan ge råd och hjälp vid sjukdom. Närmare hälften (48 procent) av medborgarna anger att de använder Internet i första hand, för att söka uppgifter om hälso- och sjukvården, men endast en mindre andel (7 procent) söker information på Internet för att jämföra olika vårdgivare. Var femte (21 procent) tittar i telefonkatalogen alternativt ringer direkt till sjukvården för att få grundläggande information om öppettider och kontaktmöjligheter. 1 I ett led att förbättra tillgängligheten och informationen till patienter deltar Region Skåne tillsammans med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och företaget Inera AB i ett pilotprojekt om sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 via tolk. Piloten gäller två språk: arabiska och somaliska. Efter två veckor var antalet inkommande samtal cirka 50 per vecka i Region Skåne. foto: foap.com Både Skånetrafikens kunder och allmänheten har blivit nöjdare. Nöjdare kunder inom kollektivtrafiken Nöjda kunder är ett av kollektivtrafikens viktigaste mål. Verksamheten har som långsiktigt mål att åtta av tio kunder ska vara nöjda när man uttalar sig om det samlade varumärket Skånetrafiken. Trenden för kundnöjdheten har under flera år varit vikande, men 2012 blir ett positivt år. För första gången sedan 2005 är fler nöjda än året före. Årets slutmål var ett Nöjd Kundindex (NKI) på 70 procent medan utvecklingen blev en ökning från 59 procent 2011 till 62 procent Glädjande är också att även allmänhetens nöjdhet ökar. Kundnöjdheten mäts och följs upp utifrån flera olika parametrar, bland annat tillfrågas kunderna om sin senaste resa. Här stiger nöjdheten till 81 procent 2012, från 77 procent året före. Trafikens kvalitet har under året förbättrats, vilket också påverkat kunderna positivt. Arbetet har varit inriktat på att trygga kundernas grundbehov av snabbare och bättre trafikinformation och driver ett särskilt åtgärdsprogram. De senaste årens kraftsamling kan för 2012 avläsas i att både den reella och upplevda punktligheten ökar. Serviceresor har haft flera tuffa utmaningar under året vilket också visar sig i kundnöjdheten som går från ett mycket högt läge på 94 procent till 89 procent En av dessa utmaningar har varit starten av en ny organisation för beställning och planering av serviceresor i Skåne från och med den 1 oktober Kontantfritt infördes ombord på bussar och tåg under 2011 efter beslut av Arbetsmiljöverket. Arbetet med att utveckla, förenkla och göra det lätt för kund att lösa biljett har haft hög prioritet under året. Rutinerna för betalkort ombord på regionbuss har förenklats och antalet serviceombud förstärks nu i tre etapper inom månader, varav etapp 1 med fem nya säljställen är slutfört. Förladdade JoJo-reskassa finns att köpa på många platser i Skåne och byggs på med nya säljställen successivt. SMS-biljetten har blivit ett viktigt betalsätt i stadstrafiken och nya rutiner har nu införts för att minimera fuskåkande. Arbetet har även inletts med att skapa en ny digital plattform som bland annat kommer att innebära möjlighet att själv ladda periodkort på nätet. Ökad kunskap om samarbetspartners Arbetet med att utveckla dialogformerna med kommunerna har fortsatt under året. En följd av detta är att undersökningen Nöjdsamarbetspartnerindex (NSI) kommer att er- 1. Källa Vårdbarometern

21 DEL 2 medborgarperspektivet sättas av andra metoder för undersökningar och utvärderingar. Anledningen är att det behövs en tydligare och mer nyanserad bild över hur samarbetspartners uppfattar Region Skåne i de olika roller, som krävs för att vara en drivande utvecklingsaktör. Målet är att redovisa resultat under Parallellt med diskussionen med NSI har en större kvalitativ utvärdering av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet påbörjats, vars delresultat kommer att redovisas under En dialogform som utvecklats och tagit fart under året är Skånesamtalen enskilda möten mellan Region Skåne och varje skånsk kommun. Behovet av samsyn, gott samarbete och kraftsamling kring åtgärder är anledningen till samtalen och målet är att bli överens om en strategi och handlingsplan som leder Skåne till livskvalitet i världsklass. Samtalen, som byggs upp runt bilden av Skåne 2030 och den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS), tar utgångspunkt i Skånes utmaningar och möjligheter, pågående processer samt den aktuella kommunens mest brännande frågor. Underlaget till samtalen hämtas ur OECD:s studie av Skåne, TITA-projektet (ESS och MAX IV), Strukturbild för Skåne, trafikförsörjningsprogrammet och rapporten Hur har det gått i Skåne? Under hösten har möten ägt rum mellan Region Skåne och tio kommuner, resten är inplanerade under våren Samtalen har lett till utformning av hur vi tillsammans ska agera i det skånska utvecklingsarbetet. På det kulturpolitiska området har Region Skåne omfattande samverkan med de skånska kommunerna. Under 2012 har arbetet med ny regional Kulturplan varit i fokus för samverkan och kommunerna har tagit mycket aktiv del i att identifiera kulturpolitiskt strategiska insatser. I remissvaren om kulturplanen uttryckte det stora flertalet av kommunerna att man såg positivt på hur Region Skåne utvecklat samverkan med kommunerna på kulturområdet. En enkät till chefstjänstemän inom kulturområdet visade att mer än 90 procent var nöjda med tillgänglighet och bemötande från Region Skånes kulturförvaltning. Den upplevda tillgängligheten till verksamheten ska öka Vårdbarometern mäter tillgängligheten ur flera olika perspektiv. I mätningarna för 2012 menar fyra av fem tillfrågade (78 procent) att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är svag ökning sedan tidigare mätning, men något under snittet för riket. De senaste årens påtagliga förbättringar beträffande de upplevda väntetiderna till besök och behandling på sjukhus och väntetiderna till vårdcentraler förefaller ha planat ut. De mindre landsting som visar goda resultat i förtroendemätningarna uppvisar även bäst tillgänglighet. Skåne återfinns dessvärre på den nedre halvan i jämförelse av landstingen i riket. Skillnaderna mellan landstingen/regionerna har minskat, däremot sker fortfarande enstaka positionsförändringar. TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE I VÅRDEN Förtroende Tillgänglighet Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Öland Östergötland Stockholm V Götalandsregionen Sverige Region Skåne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samband mellan upplevd tillgång till vård och förtroendet för hälso- och sjukvården i landstinget/regionen enligt Vårdbarometern. 21

22 DEL 2 medborgarperspektivet Antalet invånare som använder e-tjänsten Mina Vårdkontakter ökar konstant. En orsak till stabiliseringen kan sökas i att våra ansträngningar att förbättra tillgängligheten balanseras av att vi samtidigt kommunicerar såväl utbudet av vård som patienternas rättigheter. Detta bör leda till ökade krav och förväntningar, vilket kan verka återhållande på upplevelsen av tillgänglighet. Det i sin tur kan återspegla sig i medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Patientupplevd tillgänglighet till sjukvården har i stort inte förändrats. De senaste resultaten i primärvårdsmätningen visar dock att en förstärkning har skett. I de mätningar som gjorts med den nationella patientenkäten under 2012 ligger Region Skåne i paritet med riket i övrigt. Psykiatri är det verksamhetsområde som sticker ut på ett positivt sätt med en patientupplevd kvalitet (PUK) i många frågor över riksgenomsnittet. Allmänheten får råd och upplysning från 1177 Sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. Det är en ständig ökning av antalet inringande samtal och cirka samtal besvaras per dag. Under året har medelkötiden till 1177 varierat mellan 3,5 och 7 minuter, med undantag för december månad då medelkötiden var 8 minuter på grund av en kraftig ökning av inringande samtal. På 1177.se finns upplysning om sjukdomar och behandlingar, nyheter, kontaktuppgifter till vården och information om hur man söker vård i Skåne, regler och rättigheter i vården. Man kan även jämföra mottagningar och ställa anonyma frågor. Antal besökare på 1177.se har ökat kraftigt under året. I slutet av 2012 var det besök per månad mot besök Med e-tjänsten Mina Vårdkontakter kan invånare snabbt och enkelt sköta en del av sina vårdärenden via webben dygnet runt. I dagsläget är 550 mottagningar i Region Skåne anslutna till tjänsten. Antalet invånare som använder tjänsten ökar konstant. I Skåne hade ett konto i oktober, vilket motsvarar 12,9 procent av befolkningen. Varje månad sker inloggningar på Mina vårdkontakter. En viktig del i att öka tillgängligheten för patienter är kunna boka tider via nätet. I väntan på anslutning till den nationella e-tjänsten om tidböcker sker ett pilotinförande i Region Skåne av så kallad enkel tidbok. Det innebär att mottagningarna kan lägga ut ett antal bokningsbara tider på webben. Ett exempel på där Region Skåne utarbetar tidbokningen som e-tjänst är för gynekologisk screening sjukvårdsrådgivningen besvarar i genomsnitt 1300 samtal per dag. foto: christiaan dirksen 22

23 DEL 2 medborgarperspektivet Arbetet med att utveckla och förnya Region Skånes varumärke och skane.se har pågått under hela Regionfullmäktige beslutade om varumärkesstrategin och kommunikationspolicyn under hösten Därutöver har det även tagits fram en evenemangsstrategi, rapport om arbetsgivarvarumärket, bildbank samt en innehållsstrategi för skane.se. Alla Region Skånes kommunikationschefer har under 2012 genomgått en gemensam varumärkesutbildning, vid ett av kurstillfällena medverkade även förvaltningscheferna. Nya kommunikationsvägar Under hösten 2012 togs en ny rutin i bruk, som innebär att patienter som ringer kväll och natt till 1177 och bedöms behöva besök på vårdcentral nästa dag blir uppringda av respektive vårdcentral. Detta för att patienten inte ska behöva ringa nästa morgon för att boka tid. Uppföljning och utvärdering sker efter sex månader. En av Region Skånes exempel på nya kommunikationsvägar är appen Vård i Skåne, som kan laddas ner via 1177.se. Den visar vilka vårdcentraler som har öppet vid tillfället man söker efter informationen samt vilka som har öppet på kvällar och helger. Vård i Skåne visar även hur man hittar till mottagningen, möjlighet att ringa till den eller gå in på mottagningens hemsida. Det har skett nedladdningar av Vård i Skåne-appen från lansering den 18 april fram till och med den 31 december. Tillgänglig när det går fel eller vid bristande kvalitet Det är viktigt att medborgaren har kunskap om vart man vänder sig när något gått fel eller man har synpunkter på hur vården bedrivits. Detta förutsätter att patientnämndens verksamhet är tillgänglig och känd såväl för patienter som för vårdens verksam heter. Arbetet har därför intensifierats under året med att utveckla och bedriva riktat arbete med informationsverksamhet mot allmänhet och vårdens egna verksamheter. Antalet handlagda ärenden har uppgått till stycken under året, vilket är en ökning med sex procent jämfört med Ärendenas fördelning på huvudområden: Resandet ökar i Skåne och störst ökningstakt har bland annat tågtrafiken i Skåne och stadtrafiken i Malmö. foto: lars strandberg Bemötande kommunikation 16% Organisation, regler, resurser 43% Vård och behandling 41% Tillgänglighet till hela Skåne Bra kollektivtrafik och utvecklad infrastruktur för resande, varutransporter och IT är en viktig del i att skapa attraktionskraft. Region Skåne tillhandahåller trafik i hela Skåne, till angränsande regioner i samverkan med länsgrannar och via Öresundsbron till Danmark i samverkan med Trafikstyrelsen Danmark. Region Skåne har lagt fast en årlig resandeökning på 3 6 procent. Den årliga resandeökningen fortsätter, där fler resor sker med kollektivtrafik. För 2012 ökade resandet med sammantaget 6,2 procent till totalt 148,5 miljoner resor. Störst ökningstakt visar bland annat tågtrafiken i Skåne och stadstrafiken i Malmö. Samtidigt med öppnandet av Citytunneln i december 2010 genomfördes en större utbyggnad av stora delar av trafiksystemet vilket stärkt kollektivtrafikens konkurrenskraft. Trafikutbudet och kapaciteten har nu förutsättningar att attrahera ännu fler resande och verksamheten har fokus på att värva ny kunder. Som ett led i denna strävan har bilpendlare under hösten 2012 fått möjlighet att kostnadsfritt under två veckor pröva på att använda kollektivtrafiken. Intresset var stort, testpersonerna valdes ut bland drygt anmälningar. Några valde relativt omgående att fortsätta resa och köpte JoJo-period. Erfarenheter från andra delar av landet visar att omställningen tar tid och projektet räknar därför med större genomslag först under

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 - vision, strategiska mål och ekonomiska ramar www.lio.se Förslag från (M), (VL), (FP), (C)

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg 2015-04-09 Martin Myrskog Regiondirektör Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg Tjänstemannaförslag Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 89 63 E-post region@kronoberg.se Fax Sida 1 av

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 1 Årsredovisning 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2012 TRYCK: PRINFOBERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer