LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS"

Transkript

1 2012 REGION SKÅNE ÅRSREDOVISNING Skåne LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS

2 Årsredovisning Region Skåne 2012 Grafisk formgivning: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Omslagsbild/layout: Johan Hammar Tryck: TMG Öresund Upplaga: 300 ex Miljömärkt trycksak

3 Årsredovisning 2012 Region Skåne

4

5 Innehållsförteckning Del 1 Övergripande beskrivning och kommentarer 6 Regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult kommenterar verksamhetsåret Regiondirektören. Regiondirektör Jonas Rastad sammanfattar året Detta är Region Skåne. En kortfattad beskrivning av Region Skåne med några nyckeltal. 10 Året som gått Händelser under året i regionfullmäktige och i Region Skånes förvaltningar. 12 Det regionala utvecklingsarbetet Kort summering av Region Skånes utvecklingsarbete God ekonomisk hushållning 16 Strategikarta Måluppföljning för 2012 Del 2 Förvaltningsberättelse 18 Medborgarperspektivet. Medborgarperspektivet speglar de förväntningar och behov som våra medborgare har. 31 Verksamhetsperspektivet. Verksamhetsperspektivet anger vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Skåne ska vara konkurrenskraftigt. 49 Medarbetarperspektivet. Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla. Del 3 Ekonomisk information och bilagor 77 Ekonomisk information 77 Resultaträkning 77 Balanskravsberäkning 78 Kassaflödesanalys 79 Balansräkning 80 Uppföljning av resultatbudget 80 Koncerninterna mellanhavanden Redovisnings- och värderingsprinciper 84 Noter 94 Investeringsredovisning 95 Åtagande strategiska investeringar, medfinansiering och förskottering 96 Driftsredovisning 97 Leasingredovisning 98 Bilagor 98 Vårdproduktion 100 Vårdkonsumtion 101 Volymuppdrag i egen regi 102 Fem år i sammandrag 103 Jämförelse med andra 104 Antal medarbetare 104 Hel- och deltidsanställda 104 Antal anställda per huvudgrupp personal 105 Åldersfördelning medarbetare 105 Andel kvinnor och män 106 Årsarbetare 106 Medellön totalt per kön 106 Löneutveckling totalt 107 Fördelning av personalkostnader 107 Arbetad tid och frånvaro 108 Arbetad tid och frånvaro 108 Hälsa 109 Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare 110 Sjukfrånvaro i timmar 110 Sjukfrånvaro åldersfördelad 110 Sjukfrånvaro per personalgrupp 111 Jämförelser mellan regionerna 112 Utdrag ur revisionsberättelsen 114 Ordlista 57 Ekonomiperspektivet. Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne hushåller med tillgängliga resurser. foto: Anders Tukler 5

6 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regionstyrelsens ordförande har ordet Region Skåne har satt ribban högt: Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Vi ska vara den mest attraktiva och innovativa regionen i Europa I Region Skånes ansvar ligger att samordna insatserna för att minska miljöhot, arbetslöshet och transporttider. Region Skåne har också ett uttalat uppdrag från medborgarna att finansiera och producera välfärdstjänster, såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vårt främsta mål är att leva upp till skåningarnas förväntningar och behov medborgarna ska vara nöjda. Under 2012 har Region Skåne tagit flera steg i rätt riktning. Vi har ökat tillgängligheten. Vårdköerna har minskat med 12 procent och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under nio av tolv månader, vilket är bättre än något tidigare år. Vi har fler nöjda resenärer i Skånetrafiken och såväl den reella som den upplevda punktligheten har förbättrats. Vi har minskat antalet sjukskrivningar och med 6,8 sjukdagar per år har vi Sveriges näst lägsta sjukskrivningstal. Vi har investerat drygt 2 miljarder kronor i framför allt fastigheter och utrustning. Vi har även engagerade och kompetenta medarbetare i Region Skåne, och de får vår verksamhet att fungera under dygnets alla timmar året runt. De är väl värda ett varmt tack. foto: precious people Region Skånes bokslut för 2012 uppvisar likväl ett resultat om -292 miljoner kronor, och det är ett svagare resultat än budgeterat. Samtidigt motsvarar resultatet 8 promille av Region Skånes omslutning på miljoner kronor. Under 2012 har nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne legat på en historisk låg nivå, endast 1,9 procent jämfört med 4,2 procent under Detta är positivt, men hjälper föga när Region Skåne samtidigt fått sina hittills lägsta intäkter. Ökningen av intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning uppgår nämligen till 1,7 procent under 2012, den lägsta ökningen i Region Skånes historia. Skåne har en alltför låg skattekraft, och att öka sysselsättning och produktivitet i Skåne är den enskilt viktigaste utmaningen att möta under kommande år för att Region Skåne ska klara ökade behov och förväntningar från våra uppdragsgivare. Skåne har emellertid en ung befolkning, spetskompetens och ett bra geografiskt läge, vilket talar för en god utveckling i vår del av världen. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M) 6

7 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Regiondirektören sammanfattar året Som nytillträdd regiondirektör vill jag göra några reflektioner kring vår omfattande verksamhet. Kärnan i uppdraget berör alla medborgare, de flesta av oss är mer eller mindre beroende av allmänna transporter, tandvård, kultur och sjukvård. När man tar del av lokalnyheterna får man lätt intrycket att verksamheten är i kris, att sjukvården inte fungerar och att tågen aldrig är i tid. Tveklöst har vi ett ökande söktryck på våra akutmottagningar, en åldrande befolkning med stort vårdbehov och en ansträngd vårdplatssituation. Men siffrorna visar att vården är allt mer tillgänglig och den medicinska kvaliteten bättre än tidigare. Vi tar emot fler patienter, utför fler operationer och patientnöjdheten har förbättrats. Och Skånetrafiken har under året ökat både punktligheten och fått nöjdare kunder. För att möta utmaningarna pågår ett ständigt arbete för att erbjuda en effektivare vård. Det handlar om att styra flöden från sjukhus till primärvård, öka andelen dagvård och förbättra samarbetet mellan verksamheterna. Det stora effektiviseringskravet vid ingången av 2012 har präglat våra verksamheter under året. Alla arbetar för att hitta effektiviseringar och bättre kostnadskontroll. Vi brottas ständigt med frågan hur begränsade resurser kan räcka till mer. foto: precious people Mot den bakgrunden är det glädjande att medarbetarundersökningen visar att merparten av medarbetarna upplever att de har fått det bättre på jobbet. 97,5 procent uppger dessutom att de är engagerade i sitt arbete. Däremot måste vi se upp med utvecklingen av den arbetsrelaterade utmattningen och en bristande känsla av delaktighet. En av våra utmaningar är hur vi bättre kan nyttja Region Skånes verksamhet för att utveckla innovationer, skapa nya företag och fler arbetstillfällen. Ett steg i den riktningen är att koppla ihop vården med Mobile Heights, för att utveckla morgondagens vårdavdelning. Med Medicon Village i Lund har vi skapat en ny arena för innovation. Skåne har också flyttat fram positionerna på eventsidan, tydliga bevis är Eurovision Song Contest och etableringen Öresund Eventcenter. Viktiga frågor för 2013 är patientsäkerhet och kvalitet. Kundfokus ska genomsyra verksamheten och kundnöjdheten ska mätas regelbundet. Nya former av vårdval och kvalitetsstyrning utvecklas för att förbättra resultaten, öka utbudet och konkurrensen. Större flexibilitet behövs i organisationen, dialogen ska intensifieras och både beslut och genomförande måste vara betydligt snabbare. Region Skåne har en i många stycken framgångsrik verksamhet där förbättringsarbetet aldrig får ta paus. Jonas Rastad, regiondirektör 7

8 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Detta är Region Skåne Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Samarbete med kommunerna och andra landsting samt med andra regioner i och utanför Sverige är en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är dels att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Region Skånes ekonomi Resultatet 2012 blev -292 miljoner kronor. Kostnaderna uppgår till 36,3 miljarder kronor. Den största kostnaden är personal som utgör nästan hälften av kostnaderna. Andra stora kostnader är läkemedel, köpt vård och köpt trafik (Skånetrafiken). Övriga intäkter 2,5% Försäljning sjukvård 6,5% Biljettintäkter från kollektivtrafiken 2,4% Patientavgifter inom sjuk- och tandvård 9,1% Region Skånes intäkter 79,4 % Skatteintäkter och statsbidrag 18 Region Skånes kostnader miljarder kronor % 10% 11% Personalkostnader Läkemedel Köpt vård 9% Köpt trafik 24% Övriga kostnader 5% Skånetrafiken 2% Regional utveckling Tandvård 2% 9% Läkemedel inom förmånen 6% Övrig hälsooch sjukvård 8% Specialiserad psykiatrisk vård 16% Primärvård Region Skånes nettokostnader 1% Ej verksamhet 51% Specialiserad somatisk vård Skåningarnas vårdkonsumtion Skåningarna gjorde knappt 3,7 miljoner läkarbesök under Detta innebär att varje skåning i genomsnitt besökte läkare cirka tre gånger under året. Läkarbesök totalt Läkarbesök per invånare 2,9 Övriga besök totalt Övriga besök per invånare 3,8 Vårdtillfälle totalt Vårdtillfälle per 1000 invånare 152 Skåningarnas kollektivresor Knappt 149 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under Nästan hälften av dessa var med stadsbuss medan regional busstrafik och regional tågtrafik stod för ungefär en fjärdedel vardera. Antalet resande ökade med 6,2 procent jämfört med Regional busstrafik 22,5% Regional tågtrafik 26,5% Stadsbusstrafik 50% Serviceresor 1% 8

9 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Anställda inom Region Skåne Region Skåne är en av landets största arbets givare med cirka anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av alla anställda är sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande. Största arbetsplats är Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö där mer än var tredje anställd jobbar. Under 2012 minskade antalet anställda med cirka 700. Tandvårdspersonal 4 % Undersköterskor och skötare 18 % Övrig personal 5% Läkare 13% Medicinsk sekreterare 7% Administrativ personal 13% Övrig vårdpersonal 9 % Sjuksköterskor 31% En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker skåningar en läkare Besöker skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 520 skåningar in i sluten vård Flyttar 96 personer till och 77 från Skåne Blir vi 28 skåningar fler Är 186 nationaliteter representerade bland skåningarna Görs tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs nästan resor med buss Region Skånes politiska organisation Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Fullmäktige har 149 ledamöter som väljs direkt av Skånes invånare vart fjärde år. Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat budget, skattesats och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer samtliga ledamöter i styrelse, revision och nämnder. Fullmäktiges sammanträden hålls i Kristianstad. Efter valet 2010 har Region Skåne en politisk majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Tillsammans har de 82 av de 149 platserna i regionfullmäktige. Partier i opposition är socialdemokraterna, vänster partiet och sverigedemokraterna. Beredningar för medborgardialog De fyra fullmäktigeberedningarna för medborgardialog företräder Region Skånes samtliga ansvarsområden i dialog med befolkning och intresseorganisationer. Beredningarnas arbete ska genom en utvecklad dialog skapa bättre beslutsunderlag, öka den demokratiska legitimiteten, vitalisera demokratiarbetet och utveckla politikerrollen. Beredningarna arbetar bland annat med olika fokusområden på uppdrag efter förslag från styrelse och nämnder. Några sådana uppdrag som pågått under 2012 har varit Framtidens betalsystem inom kollektivtrafiken samt Framtidens hälso- och sjukvård, som fortsätter Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet mellan regionfullmäktiges möten. Under 2012 har styrelsen haft två tillfälliga beredningar. Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor har avslutat sitt uppdrag medan beredningen för integritetsfrågor fortsätter sitt arbete Tillfälliga beredningar Valberedningen Arbetsutskottet Arvodesberedningen Folkhälsoberedningen Tillfälliga beredningar Regionala tillväxtnämnden Verkställande utskott Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fyra beredningar för medborgardialog Regionfullmäktige Regionstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Personal- och arbetsgivarutskottet Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Upphandlingsstrategiutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Verkställande utskott Tandvårdsutskottet Revisorer Patientnämnden Flera rådsorgan Handikappberedningen Närsjukvårdsutskottet/ beredningen Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 9

10 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 Året som gått 2012 Vad hände i Region Skåne under 2012? Här är några nedslag från året. 12/5. Oresund Electric Car Rally, Nordens första elbilsrally 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras. Januari 10/1. Life Science-byn Medicon Village i Lund öppnar officiellt sin verksamhet. Februari 1/2. Lasarettet i Ystad inför som första sjukhus i Region Skåne ett helt rökfritt sjukhusområde, det vill säga rökning är förbjuden både inomhus och utomhus. 28/2. Regionfullmäktige beslutar om organisation för regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne. Anskaffning av 80 gasbussar till stadstrafiken i Helsingborg godkänns. Mars 1/3. Ett nytt vårdval införs för grå starr. Verksamhet bedrivs på nio orter i Skåne. 5/3. Regionstyrelsen tar beslut om att godkänna den fysiska utvecklingsplanen för Helsingborgs sjukhusområde. April 14/4. Ett nytt medicinhistoriskt museum, Livets museum, öppnar i nya lokaler på södra lasarettsområdet i Lund. 19/4. Nya appen Vård i Skåne lanseras för att göra det enklare att hitta en öppen vårdcentral i närheten. 20/4. Utredningen Höghastighetståg genom Skåne presenteras. Med höghastighetståg ska det inte bara gå snabbare, utan kapaciteten ska ökas för järnvägen i Skåne. Maj 6/5. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och ger ansvarsfrihet åt regionstyrelsen samt samtliga nämnder och dess förtroendevalda. Fullmäktige antar bredbandsstrategi för Skåne. Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram godkänns. 8/5. Konferensen SOCAP Europe: Designing the future arrangeras av bland annat Region Skåne/Business Region Skåne AB. Konferensen är en internationell mötesplats för samhällsentreprenörer och finansiärer. 12/5. Region Skåne anordnar tillsammans med flera aktörer Oresund Electric Car Rally, Nordens första rally genom två länder med enbart elbilar. 23/5. Patricia Enocsson utses av Dagens Medicin till årets kvinnliga ledare. 28/5. Utmärkelsen Diabasen tilldelas Helsingborgs lasarett för ett arbetssätt på akutmottagningen, där patienterna i allt större utsträckning får träffa en specialistläkare direkt när de söker akut vård. Juni 12/6. En mätning från Sveriges Kommuner och Landsting visar att Lasarettet Trelleborg är bäst på vårdhygien och följsamhet till basala klädkoder av alla svenska sjukhus /6. Fullmäktige beslutar införa vårdval inom barn och ungdomstandvård inklusive specialiserad tandreglering. 20/6. OECD presenterar sin rapport om Skåne. 25/6. Politiska representanter från Region Skåne, danska Region Hovedstaden, Region Sjælland och delstaten Massachusetts skriver under ett avtal som ska utveckla och stärka samarbetet över Atlanten. Juli 1/7. Region Skåne deltar på och arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Ämnet biogas får ett eget mingel, ett så kallat biogasdisco. 15/7. Zonindelningen ändras i den skånska kollektivtrafiken för att skapa så rättvisa priser som möjligt. 10

11 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer / års miljöpris delas ut till Fredrika Gullfot, VD Simris Alg. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region SKånes kulturpris /9. Landets första fertilitetsrådgivning öppnar i Malmö. 29/11. Dansstationen får Region Skånes kulturpalett /9. Hitta rätt fick förstapris i Region Skånes App Cup. 1/12. Jonas Rastad tillträder som nyregiondirektör. 26/9. CleanMed Europe 2012 arrangeras i Malmö. September 11/9. I Malmö öppnas landets första fertilitetsrådgivning. Det treåriga projektet ska identifiera kvinnor som riskerar att drabbas av barnlöshet senare i livet. 25/9. Regionfullmäktige godkänner förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. Fullmäktige fastställer en ny varumärkesoch kommunikationspolicy. 26/9. CleanMed Europe 2012, en av världens största konferenser om hållbar sjukvård, arrangeras i Malmö och Region Skåne är värd för konferensen. 28/9. Vinnarna i Region Skånes App Cup Skåne utses. Förstapris gick till Ann Hjerpe med sitt förslag Hitta rätt, som ska lösa problemet med att hitta rätt på sjukhusen. Oktober 3/10. Strokeenheten på Hässleholms sjukhus kan titulera sig Året strokeenhet, utsedd av styrgruppen för Riks-Stroke. 30/10. Region Skånes aktier i Kristianstads Airport överlåts till Kristianstad kommun och samtidigt träffas avtal med Kristianstad kommun om stöd till regionala utvecklingen i Nordöstra Skåne. Region Skåne ökar sitt ägande i Teknopol AB och fastställer ny bolagsordning. Fullmäktige prövar en ny debattform en särskild debatt om arbetsmarknadsläget i Skåne. November Folktandvården Skåne tecknar sitt :e frisktandvårdsavtal, tandvård till fast pris. 6/11. Det kombinerade akut- och infektionshuset på Skånes universitetssjukhus i Malmö belönas av den brittiska organisationen Building Better Healthcare. 7/11. Till vinnare av Skånes Arkitekturpris 2012 utses Domkyrko forum i Lund. 14/ års miljöpris delas ut på biogaståget Amanda. Priset går till Fredrika Gullfot, grundare och VD Simris Alg, Simrishamn. 20/11. Towa Jexmark, verksamhetschef på vid Lasarettet i Trelleborg, får priset som Framtidens ledare i sjukvården. Priset för Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården år 2012 får Charlotta Sävblom, läkare på kvinnoklinken på SUS. 21/11. Region Skåne tecknar ett samarbetsavtal inom life science med en av Kinas största städer, Tianjin. 27/11. Röntgen Öst på Centralsjukhuset i Kristianstad får Region Skånes mång faldspris. 29/11. Jazzpianisten Jan Lundgren får Region Skånes kulturpris Dansstationen får samtidigt Region Skånes kulturpalett /11. Regionfullmäktige antar majoritetens budgetförslag för 2013 och patientavgifter för 2013 fastställs. En ny kulturplan för Skåne antas. December 1/12. Jonas Rastad tillträder som ny regiondirektör i Region Skåne. 3/12. Region Skånes startar ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska. 11

12 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 foto: skane.com Perry Nordeng Det regionala utvecklingsarbetet Skåne är en av OECD:s mest konkurrenskraftiga regioner med många unga personer, stark inno vationskultur och hälsosam miljö, det visar OECD:s Territorial Review över Skåne som blev klar i juni Utmaningarna är hög ungdomsarbetslöshet, integrationsproblem och svagt entreprenörskap. Den nya regionala utvecklingsstrategin håller på att formas och en dialog med kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, akademi genomförs för att skapa en målbild för Skåne Först ut är Skånesamtalen, enskilda möten mellan Region Skåne och alla skånska kommuner. Region Skåne leder arbetet med att ta fram ett nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Under året har det stora projektet ESS MAX IV i regionen TITA avslutats med slutsatsen att insatser för att stärka Skånes internationella attraktivitet måste fortsätta. Smart tillväxt Region Skåne leder Kompetenssamverkan Skåne, som bildades under året, tillsammans med ledande aktörer på arbetsmarknaden för att trygga en långsiktig regional kompetensförsörjning. Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har tillsammans med Soundingboard Innovations fokuserat på tre områden. Inom Smarta Hållbara Städer, har Region Skåne tillsammans med aktörer utvecklat kontakterna med Kina. En nationell 12

13 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 grupp med representanter från näringsliv och lärosäten har bildats inom Smarta material. Inom Personlig Hälsa fokuseras på innovationsupphandling för palliativ vård, öppen data och e-hälsa. Hållbar tillväxt Region Skåne är en aktiv part i Sustainable Business HUB Sveriges vassaste cleantech kluster. Nya strategier för Skånes fysiska strukturer och för utvecklad grön struktur har tagits fram inom ramen för Strukturbild 2.0. I arbetet med RTI-planen (Regional transportinfrastrukturplan för Skåne ) och Hållbar Mobilitet Skåne utreds möjligheter till ny infrastruktur för att ladda elbilar, en upphandling av vätgasbilar har genomförts samt en analys av ekosystemtjänster har inletts. Klimatsamverkan Skåne har fortsatt sträva mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020, bland annat genom en studie om förnybara fordonsbränslen inom transportområdet och information om klimatanpassat resande. 42 aktörer har anslutit sig till Skånes Färdplan för biogas där ett intensivt arbete pågår. Flera satsningar bland annat som Östersjöprojekt genomförs för att stärka och utveckla näringar med koppling till Skånes hav, kust och vatten. Likaså pågår insatser för att förbättra tillgängligheten till Skånes natur genom flera utvecklingsarbeten kring Skåneleden. Tillväxt för alla Ett nytt projekt, NEO, för att ta fram en Öresundsmodell för ungas inträde på arbetsmarknaden har inletts. Ett pilotprojekt för att söka svar på Bromöllas höga ungdomsarbetslöshet har startats. Resultat av insatser i projektet Kompetensare 2.0, som hjälper unga arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, visar att 75 ungdomar av 100 har gått vidare till arbete eller studier under året. Sektorsprogram för Skåne Strukturbild för Skåne har tagit fram och presenterat förslag på gemensamma strategier för Skåne, Den flerkärniga miljonstaden Skåne. Förslaget har sedan diskuterats med kommuner med flera. Ett Skånepaket en offensiv satsning på framtidens infrastruktur har arbetats fram. Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om gemensam infrastruktur. Regionfullmäktige har beslutat om Trafikförsörjningsprogram 2012, med målet att antalet resor ska öka med 3 6 procent per år, vilket fördubblar kollektivtrafikresandet till 2020 jämfört med Under 2012 fastställde regionfullmäktige också ett nytt sektorsprogram för kulturområdet: Regional kulturplan för Skåne , som därigenom ersätter det tidigare kulturpolitiska programmet från ETT SkEpp kommer lastat med lastbilar En miljon lastbilar passerar varje år Skåne. De är på väg till och från andra destinationer, kanske med varor till just din butik eller med varor som du har beställt på nätet. Om en miljon lastbilar ställs på rad blir det tretton fordon i bredd genom hela Sverige från Smygehuk till Treriks röset 157 mil längre norrut. Och i den takt som godstrafiken ökar kommer antalet att fördubblas till två miljoner 2030 om vi inte gör något i dag. Det är direkt när godset kommer till Sverige som det är enklast att föra över det på järnväg och avlasta vägarna. Att bygga bort flaskhalsar i det skånska järnvägsnätet skapar miljöfördelar för hela landet, samtidigt som dina varor säkrare kommer fram i tid. Skåne är inkörsporten för gods till Sverige. Tre av fem svenska hamnar i EU:s prioriterade nät ligger här. Hälften av godsvärdet passerar genom Skåne. En investering i Skånes infrastruktur gynnar därför hela Sverige. Läs mer på Skånepaketet är en uppmaning från Region Skåne och Skånes kommuner till regeringen att inleda samtal om en samlad infrastruktursatsning i Skåne. 13

14 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 God ekonomisk hushållning foto: colourbox.com I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning. Minimikravet för kommunernas ekonomi som anges i kommunallagen är det så kallade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Det finns ingen exakt definition av god ekonomisk hushållning, utan det är upp till landsting och kommuner att formulera vad det innebär. Det ska dock finnas ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Lagen anger att landsting och kommuner ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Hushållning i lagens namn är kort sagt att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder. Region Skåne har i sin budget fastställt särskilda finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det är uttalat att Region Skånes resurser skall användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med budgetdisciplin och en budget i balans. I budgeten anges inriktning för utvecklingen under den kommande planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga till grund för Region Skånes strategiska och konkreta arbete och ska ytterst leda till att våra skattemedel används på ett effektivt sätt. När verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt uppnås en god ekonomisk hushållning. En förutsättning är tydliga mål. I arbetet med att nå en god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter vara tydligt. Målen måste vara tydliga och mätbara för att insatta resurser ska kunna värderas mot målen. Att mäta effektivitet är inte enkelt. Region Skåne strävar efter att ta fram bra effektivitets-, kvalitets-, och produktivitetsmått, men entydiga effektivitetsmått saknas. Nationella såväl som regionala undersökningar och mätningar samt kvalitetsregister är viktiga källor för uppföljning och utveckling av verksamheten. Årsredovisningen är avsedd för regionfullmäktige, men även för våra medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer och intressenter. För att göra den mer kommunikativ och överblickbar så har mål och måltal samlats på ett ställe visualiserad i en bild Strategikartan (se nästa uppslag). Budgeten och årsredovisningens disposition är i stort sett identiska. Alla rubriker är tagna från budget och visar antingen mål, viljan, ambitionen eller uppdrag, den löpande texten är uppföljningen vad som skett under året eller redovisning av resultatet. Det ger en strukturerad uppföljning av budgetens alla delar. De sex målen visas i vinröd färg i rubrikerna i texten. Region Skåne har i Budget 2012 med plan för beslutat om sex övergripande mål, som stödjer målet om god ekonomisk hushållning. Detta innebär en revidering av antalet mål jämfört med 2011, från 38 till 6 mål. Detta för att uppnå en högre precision och stringens. Det ger även ett tydligare samband mellan resursåtgång, resultat och effekt. Dessa mål följs upp genom måltal. Det görs sedan en samlad analys över måluppfyllelsen, som anges med pilar i Strategikartan. En pil uppåt indikerar att det skett en förbättring jämfört med föregående år och mål i budget, en pil åt sidan innebär att den totala bedömningen är oförändrat läge och en pil nedåt indikerar en försämring och att målet inte är uppfyllt. Vid ej uppfyllt mål redovisas de åtgärder som vidtas. Region Skånes verksamhet finansieras i huvudsak av Skånes skattebetalare. Region Skånes uppdragsgivare är medborgarna. Därför är nöjda medborgare ett viktigt mål där 14

15 del 1 övergripande beskrivning och kommentarer 2012 tre måltal har en pil upp och två till sidan. En viktig måluppfyllelse är att medborgaren känner sig informerad och kan göra smarta val. Samtidigt finns det förbättringsarbete att göra för att medborgarna ska uppleva att tillgängligheten ökar samt för att behålla ett högt förtroende. I Verksamhetsperspektivet beskrivs hur Region Skåne förbättrar processer och arbetar med att få en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Fyra pilar upp och två till sidan, där framförallt tillgängligheten, kunskapsstyrningen och produktiviteten har ökat. Sammantaget får det anses att vi fått en effektivare verksamhet med högre kvalitet. I Verksamhetsperspektivet anges också vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Region Skåne ska vara en drivande utvecklingsaktör. Samtliga pilar pekar upp. För Region Skåne är det viktigt att våra medarbetarna är kompetenta, stolta och motiverade och att de har verksamhet och resultat i fokus. Samtliga pilar pekar upp. Ekonomiperspektivet ger det ekonomiska ramarna för Region Skånes uppdrag. För att fullgöra vårt uppdrag så behövs det en långsiktigt stark ekonomi. Resultatet för varje år under planperioden ska vara minst noll enligt balanskravsberäkningen. Resultatet enligt balanskravsberäkningen för 2012 är negativt, -255 miljoner kronor, varför målet inte är uppfyllt, en pil ner. Skattesatsen är 10,39 kronor och därmed lägre än riksgenomsnittet (11,07 kronor), skattesatsen har varit oförändrad sedan 2003 varför målet är uppfyllt, en pil upp. Den finansiella analysen visar att Region Skåne inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De senaste två årens negativa resultat har försämrat kapaciteten att möta framtida finansiella problem. Läs mer om detta i ekonomiperspektivet. Den uppmätta tillgängligheten i verksamheterna har förbättrats inom i stort sett alla områden och hos i stort sett i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Befolkningens upplevelse av tillgängligheten varierar dock mellan olika verksamhetsområden. Den upplevda tillgängligheten i Nationell patientenkät ligger Region Skåne i nivå med riket. Akutmottagningarna och psykiatrin uppvisar ett bättre resultat, vilket harmonierar med utfallet på en förbättrad uppmätt tillgänglighet. Sedan 2007 ses allt färre vänta allt kortare tid till såväl besök som operation. Samtidigt förefaller det som att patienterna ändå upplever att väntetiderna fortfarande är långa trots att det idag enbart finns ett eller två verksamhetsområden inom den specialiserade vården (t ex ögonsjukvården) som har sämre tillgänglighet. Det kan ha flera orsaker såsom att det finns olika preferenser om vad som är god tillgänglighet eller att informationen inte nått ut till medborgaren. Inom övriga områden har köerna på flera håll i det närmaste eliminerats. Andelen besvarade telefonsamtal i primärvården uppgick vid nationell mätning hösten 2012 till 70 procent vilket placerade Region Skåne på sista plats i landet. Region Skåne är på väg att uppnå god ekonomisk hushållning i medborgarperspektivet. I verksamhets- och i medarbetarperspektivet har vi uppnått det, i ekonomiperspektivet har dock de finansiella målen inte uppnåtts fullt ut. Den samlade bedömningen är att vi, i allt väsentligt, har god ekonomisk hushållning i verksamheten. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och tillväxten kommer att vara blygsam under 2013 och Arbetet med att fortsätta effektivisera våra verksamheter måste ske med full kraft. Detta måste ske samtidigt som medborgarnas krav på lättillgänglig och säker hälso- och sjukvård samt en lättillgänglig och punktlig kollektivtrafik uppfylls. 15

16 Strategikarta Uppföljning årsredovisning 2012 Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne stödjer forskning och utveckling av hög kvalitet. Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborgaren ska uppleva en hög nytta. Nöjda medborgare Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. MEDBORGARPERSPEKTIVET Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka. Förbättring jämfört med föregående år EKONOMIPERSPEKTIVET Oförändrat läge jämfört med föregående år Försämring jämfört med föregående år Långsiktigt stark ekonomi Redovisas i texten Följs ej upp under 2012 Resultatmål Utdebiteringsmål 2013 Redovisas i juni 2013

17 Människor ska bemötas med respekt. Produktiviteten ska öka. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Patienternas makt ska öka. Tillgängligheten ska öka. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Europas mest innovativa region Den kliniska forskningen ska öka. En drivande utvecklingsaktör Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. SKÅNE livskvalitet i världsklass Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden ME MEDARBETARPERSPEKTIVET Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Fritt från fossila bränslen Verksamhet och resultat i fokus Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka

18 DEL 2 medborgarperspektivet foto: foap.com Medborgarperspektivet Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etableringar i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Tvåvägskommunikationen mellan medborgare och region ska fungera väl på alla nivåer. Förtroende för verksamheten ska öka Lyhört i medborgardialog Medborgarnas förväntningar och efterfrågan är viktig kunskap för Region Skåne och för verksamhetens utveckling. För att medborgare med olika erfarenheter och åsikter ska få möjlighet att delta i fokusgrupper och andra dialoggrupper har tre nya rekryteringsformer prövats. I Skånedialogen Ung prövas ett nytt sätt att möta ungdomar, i samarbete med Kristianstad kommun och ledamöter från riksdagen. Region Skåne har under våren provat att använda GIS-kartor med tillhörande statistik för att välja lämpliga platser eller orter för rekrytering av deltagare till dialoggrupper. Under hösten har det slutligen även inletts en samverkan med den idéburna sektorn inför medborgardialoger. Som en del av Region Skånes omvärldsbevakning genomförde beredningarna för medborgardialog en första nationell konferens på temat Dialog på riktigt. Ett stort 18

19 DEL 2 medborgarperspektivet antal kommuner och landsting deltog tillsammans med demokratiministern. Konferensen blev en viktig arena för dialog med andra som arbetar med medborgardialog. Under året har beredningarna för medborgardialog arbetat fram förslag om att Region Skåne ska använda chatt och diskussionsforum på nätet, e-petitioner, medborgarförslag, medborgartidning och dialogakut till regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Resultat från flera medborgarundersökningar har publicerats 2012, där några exempel är SOM-underökningen (Institutet för Samhälle-Opinion-Medier vid Göteborgs universitet), Vårdbarometern samt kulturvaneundersökning. Under blev en Skåneenkät klar som tog upp frågor kring Region Skånes ansvarsområden och demokrati samt med ett särskilt avsnitt om prioriteringar i vården. Beslut om att införa en nätbaserad, representativ medborgarpanel har tagits under året. Deltagarna i panelen ska få svara på frågor utifrån politiskt prioriterade teman. Beredningarna för medborgardialog har också tagit fram ett förslag om att göra Skåneenkäten årlig. Inledningsvis ska temat i enkäten vara demokrati, politik och Region Skånes ansvarsområden. Demokratiministern på konferensen Dialog på riktigt. foto: kristin skoog Bättre information till patienterna I likhet med de senaste åren rapporterar närmare två tredjedelar (63 procent) av skåningarna ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Resultatet är strax under genomsnittet för riket, där en handfull mindre landsting toppar förtroendeligan, medan de stora regionerna förefaller ha det svårare att vinna medborgarnas förtroende. Motsvarande bild kan ses i SYD-SOM, där förtroendet för yrkesgrupperna i sjukvården ligger på en stabil, hög nivå sedan mätningarna startade Under 2011 angav 76 procent ett mycket stort eller ganska stort förtroende för dessa grupper. Enligt den nationella patientenkäten har patienterna ett högt förtroende för Region Skånes hälso- och sjukvård. Det patientupplevda kvalitetsvärdet är för samtliga av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden i paritet med riket i övrigt eller något över. Samma förhållande gäller för den patientupplevda kvalitén avseende indikatorerna information och upplevd nytta. Resultaten från patientenkätmätningarna publiceras på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida och kommenteras på Region Skånes hemsida. Resultaten återförs även, av en del enheter i deras marknadsföring och kommunikation mot befolkningen. Region Skåne mäter i Vårdbarometern medborgarnas kännedom om patientnämnden som resurs för dem som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvårpatientupplevd kvalitetsvärde (puk) Verksamhetsområde Förtroende Tillgänglighet BB förlossning 91 Ej med i undersökningen Ambulans Akutmottagningar Psykiatri öppenvård 73 (73) 63 (63) Psykiatri slutenvård 72 (70) 66 (66) BUP patient BUP målsman Somatik öppenvård 91 (92) 78 (78) Somatik slutenvård 88 (87) 80 (79) Dialys 95 Ej med i undersökningen Primärvård 85 (84) 78 (78) Barnmorskemottagning 92 Ej med i undersökningen Patientupplevd kvalitetsvärde (PUK) där högsta värde är 100 och lägsta 0 för indikatorerna Förtroende och Tillgänglighet. Jämförelse görs med tidigare mätning (siffra inom parentes). 19

20 DEL 2 medborgarperspektivet den samt tandvården. Under de senaste tre åren har kännedomen om patientnämnden legat på en stabil nivå, där drygt hälften (55 procent under 2012) av medborgarna uppger att de känner till verksamheten. Under året har en kundnöjdhetsmätning gjorts via Inera AB, där 935 personer i Skåne har intervjuats efter att ha varit i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Fyra frågor ställs kring bland annat bemötande och nöjdhet. Dessa frågor ger sammantaget ett nöjd användarindex (NAI ), vilket för Skåne 2012 blev 87 (nationellt värde 86,4). Två tredjedelar (66 procent) av medborgarna är bekanta med att 1177 kan ge råd och hjälp vid sjukdom. Närmare hälften (48 procent) av medborgarna anger att de använder Internet i första hand, för att söka uppgifter om hälso- och sjukvården, men endast en mindre andel (7 procent) söker information på Internet för att jämföra olika vårdgivare. Var femte (21 procent) tittar i telefonkatalogen alternativt ringer direkt till sjukvården för att få grundläggande information om öppettider och kontaktmöjligheter. 1 I ett led att förbättra tillgängligheten och informationen till patienter deltar Region Skåne tillsammans med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och företaget Inera AB i ett pilotprojekt om sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 via tolk. Piloten gäller två språk: arabiska och somaliska. Efter två veckor var antalet inkommande samtal cirka 50 per vecka i Region Skåne. foto: foap.com Både Skånetrafikens kunder och allmänheten har blivit nöjdare. Nöjdare kunder inom kollektivtrafiken Nöjda kunder är ett av kollektivtrafikens viktigaste mål. Verksamheten har som långsiktigt mål att åtta av tio kunder ska vara nöjda när man uttalar sig om det samlade varumärket Skånetrafiken. Trenden för kundnöjdheten har under flera år varit vikande, men 2012 blir ett positivt år. För första gången sedan 2005 är fler nöjda än året före. Årets slutmål var ett Nöjd Kundindex (NKI) på 70 procent medan utvecklingen blev en ökning från 59 procent 2011 till 62 procent Glädjande är också att även allmänhetens nöjdhet ökar. Kundnöjdheten mäts och följs upp utifrån flera olika parametrar, bland annat tillfrågas kunderna om sin senaste resa. Här stiger nöjdheten till 81 procent 2012, från 77 procent året före. Trafikens kvalitet har under året förbättrats, vilket också påverkat kunderna positivt. Arbetet har varit inriktat på att trygga kundernas grundbehov av snabbare och bättre trafikinformation och driver ett särskilt åtgärdsprogram. De senaste årens kraftsamling kan för 2012 avläsas i att både den reella och upplevda punktligheten ökar. Serviceresor har haft flera tuffa utmaningar under året vilket också visar sig i kundnöjdheten som går från ett mycket högt läge på 94 procent till 89 procent En av dessa utmaningar har varit starten av en ny organisation för beställning och planering av serviceresor i Skåne från och med den 1 oktober Kontantfritt infördes ombord på bussar och tåg under 2011 efter beslut av Arbetsmiljöverket. Arbetet med att utveckla, förenkla och göra det lätt för kund att lösa biljett har haft hög prioritet under året. Rutinerna för betalkort ombord på regionbuss har förenklats och antalet serviceombud förstärks nu i tre etapper inom månader, varav etapp 1 med fem nya säljställen är slutfört. Förladdade JoJo-reskassa finns att köpa på många platser i Skåne och byggs på med nya säljställen successivt. SMS-biljetten har blivit ett viktigt betalsätt i stadstrafiken och nya rutiner har nu införts för att minimera fuskåkande. Arbetet har även inletts med att skapa en ny digital plattform som bland annat kommer att innebära möjlighet att själv ladda periodkort på nätet. Ökad kunskap om samarbetspartners Arbetet med att utveckla dialogformerna med kommunerna har fortsatt under året. En följd av detta är att undersökningen Nöjdsamarbetspartnerindex (NSI) kommer att er- 1. Källa Vårdbarometern

21 DEL 2 medborgarperspektivet sättas av andra metoder för undersökningar och utvärderingar. Anledningen är att det behövs en tydligare och mer nyanserad bild över hur samarbetspartners uppfattar Region Skåne i de olika roller, som krävs för att vara en drivande utvecklingsaktör. Målet är att redovisa resultat under Parallellt med diskussionen med NSI har en större kvalitativ utvärdering av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet påbörjats, vars delresultat kommer att redovisas under En dialogform som utvecklats och tagit fart under året är Skånesamtalen enskilda möten mellan Region Skåne och varje skånsk kommun. Behovet av samsyn, gott samarbete och kraftsamling kring åtgärder är anledningen till samtalen och målet är att bli överens om en strategi och handlingsplan som leder Skåne till livskvalitet i världsklass. Samtalen, som byggs upp runt bilden av Skåne 2030 och den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS), tar utgångspunkt i Skånes utmaningar och möjligheter, pågående processer samt den aktuella kommunens mest brännande frågor. Underlaget till samtalen hämtas ur OECD:s studie av Skåne, TITA-projektet (ESS och MAX IV), Strukturbild för Skåne, trafikförsörjningsprogrammet och rapporten Hur har det gått i Skåne? Under hösten har möten ägt rum mellan Region Skåne och tio kommuner, resten är inplanerade under våren Samtalen har lett till utformning av hur vi tillsammans ska agera i det skånska utvecklingsarbetet. På det kulturpolitiska området har Region Skåne omfattande samverkan med de skånska kommunerna. Under 2012 har arbetet med ny regional Kulturplan varit i fokus för samverkan och kommunerna har tagit mycket aktiv del i att identifiera kulturpolitiskt strategiska insatser. I remissvaren om kulturplanen uttryckte det stora flertalet av kommunerna att man såg positivt på hur Region Skåne utvecklat samverkan med kommunerna på kulturområdet. En enkät till chefstjänstemän inom kulturområdet visade att mer än 90 procent var nöjda med tillgänglighet och bemötande från Region Skånes kulturförvaltning. Den upplevda tillgängligheten till verksamheten ska öka Vårdbarometern mäter tillgängligheten ur flera olika perspektiv. I mätningarna för 2012 menar fyra av fem tillfrågade (78 procent) att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är svag ökning sedan tidigare mätning, men något under snittet för riket. De senaste årens påtagliga förbättringar beträffande de upplevda väntetiderna till besök och behandling på sjukhus och väntetiderna till vårdcentraler förefaller ha planat ut. De mindre landsting som visar goda resultat i förtroendemätningarna uppvisar även bäst tillgänglighet. Skåne återfinns dessvärre på den nedre halvan i jämförelse av landstingen i riket. Skillnaderna mellan landstingen/regionerna har minskat, däremot sker fortfarande enstaka positionsförändringar. TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE I VÅRDEN Förtroende Tillgänglighet Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Öland Östergötland Stockholm V Götalandsregionen Sverige Region Skåne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samband mellan upplevd tillgång till vård och förtroendet för hälso- och sjukvården i landstinget/regionen enligt Vårdbarometern. 21

22 DEL 2 medborgarperspektivet Antalet invånare som använder e-tjänsten Mina Vårdkontakter ökar konstant. En orsak till stabiliseringen kan sökas i att våra ansträngningar att förbättra tillgängligheten balanseras av att vi samtidigt kommunicerar såväl utbudet av vård som patienternas rättigheter. Detta bör leda till ökade krav och förväntningar, vilket kan verka återhållande på upplevelsen av tillgänglighet. Det i sin tur kan återspegla sig i medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Patientupplevd tillgänglighet till sjukvården har i stort inte förändrats. De senaste resultaten i primärvårdsmätningen visar dock att en förstärkning har skett. I de mätningar som gjorts med den nationella patientenkäten under 2012 ligger Region Skåne i paritet med riket i övrigt. Psykiatri är det verksamhetsområde som sticker ut på ett positivt sätt med en patientupplevd kvalitet (PUK) i många frågor över riksgenomsnittet. Allmänheten får råd och upplysning från 1177 Sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. Det är en ständig ökning av antalet inringande samtal och cirka samtal besvaras per dag. Under året har medelkötiden till 1177 varierat mellan 3,5 och 7 minuter, med undantag för december månad då medelkötiden var 8 minuter på grund av en kraftig ökning av inringande samtal. På 1177.se finns upplysning om sjukdomar och behandlingar, nyheter, kontaktuppgifter till vården och information om hur man söker vård i Skåne, regler och rättigheter i vården. Man kan även jämföra mottagningar och ställa anonyma frågor. Antal besökare på 1177.se har ökat kraftigt under året. I slutet av 2012 var det besök per månad mot besök Med e-tjänsten Mina Vårdkontakter kan invånare snabbt och enkelt sköta en del av sina vårdärenden via webben dygnet runt. I dagsläget är 550 mottagningar i Region Skåne anslutna till tjänsten. Antalet invånare som använder tjänsten ökar konstant. I Skåne hade ett konto i oktober, vilket motsvarar 12,9 procent av befolkningen. Varje månad sker inloggningar på Mina vårdkontakter. En viktig del i att öka tillgängligheten för patienter är kunna boka tider via nätet. I väntan på anslutning till den nationella e-tjänsten om tidböcker sker ett pilotinförande i Region Skåne av så kallad enkel tidbok. Det innebär att mottagningarna kan lägga ut ett antal bokningsbara tider på webben. Ett exempel på där Region Skåne utarbetar tidbokningen som e-tjänst är för gynekologisk screening sjukvårdsrådgivningen besvarar i genomsnitt 1300 samtal per dag. foto: christiaan dirksen 22

23 DEL 2 medborgarperspektivet Arbetet med att utveckla och förnya Region Skånes varumärke och skane.se har pågått under hela Regionfullmäktige beslutade om varumärkesstrategin och kommunikationspolicyn under hösten Därutöver har det även tagits fram en evenemangsstrategi, rapport om arbetsgivarvarumärket, bildbank samt en innehållsstrategi för skane.se. Alla Region Skånes kommunikationschefer har under 2012 genomgått en gemensam varumärkesutbildning, vid ett av kurstillfällena medverkade även förvaltningscheferna. Nya kommunikationsvägar Under hösten 2012 togs en ny rutin i bruk, som innebär att patienter som ringer kväll och natt till 1177 och bedöms behöva besök på vårdcentral nästa dag blir uppringda av respektive vårdcentral. Detta för att patienten inte ska behöva ringa nästa morgon för att boka tid. Uppföljning och utvärdering sker efter sex månader. En av Region Skånes exempel på nya kommunikationsvägar är appen Vård i Skåne, som kan laddas ner via 1177.se. Den visar vilka vårdcentraler som har öppet vid tillfället man söker efter informationen samt vilka som har öppet på kvällar och helger. Vård i Skåne visar även hur man hittar till mottagningen, möjlighet att ringa till den eller gå in på mottagningens hemsida. Det har skett nedladdningar av Vård i Skåne-appen från lansering den 18 april fram till och med den 31 december. Tillgänglig när det går fel eller vid bristande kvalitet Det är viktigt att medborgaren har kunskap om vart man vänder sig när något gått fel eller man har synpunkter på hur vården bedrivits. Detta förutsätter att patientnämndens verksamhet är tillgänglig och känd såväl för patienter som för vårdens verksam heter. Arbetet har därför intensifierats under året med att utveckla och bedriva riktat arbete med informationsverksamhet mot allmänhet och vårdens egna verksamheter. Antalet handlagda ärenden har uppgått till stycken under året, vilket är en ökning med sex procent jämfört med Ärendenas fördelning på huvudområden: Resandet ökar i Skåne och störst ökningstakt har bland annat tågtrafiken i Skåne och stadtrafiken i Malmö. foto: lars strandberg Bemötande kommunikation 16% Organisation, regler, resurser 43% Vård och behandling 41% Tillgänglighet till hela Skåne Bra kollektivtrafik och utvecklad infrastruktur för resande, varutransporter och IT är en viktig del i att skapa attraktionskraft. Region Skåne tillhandahåller trafik i hela Skåne, till angränsande regioner i samverkan med länsgrannar och via Öresundsbron till Danmark i samverkan med Trafikstyrelsen Danmark. Region Skåne har lagt fast en årlig resandeökning på 3 6 procent. Den årliga resandeökningen fortsätter, där fler resor sker med kollektivtrafik. För 2012 ökade resandet med sammantaget 6,2 procent till totalt 148,5 miljoner resor. Störst ökningstakt visar bland annat tågtrafiken i Skåne och stadstrafiken i Malmö. Samtidigt med öppnandet av Citytunneln i december 2010 genomfördes en större utbyggnad av stora delar av trafiksystemet vilket stärkt kollektivtrafikens konkurrenskraft. Trafikutbudet och kapaciteten har nu förutsättningar att attrahera ännu fler resande och verksamheten har fokus på att värva ny kunder. Som ett led i denna strävan har bilpendlare under hösten 2012 fått möjlighet att kostnadsfritt under två veckor pröva på att använda kollektivtrafiken. Intresset var stort, testpersonerna valdes ut bland drygt anmälningar. Några valde relativt omgående att fortsätta resa och köpte JoJo-period. Erfarenheter från andra delar av landet visar att omställningen tar tid och projektet räknar därför med större genomslag först under

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL 25-34 Datum 2012-11-30 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2012-11-30, kl 11.00-13.00 Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Årsredovisning 2013. SKÅNE Livskvalitet i världsklass INLEDNING 1

Årsredovisning 2013. SKÅNE Livskvalitet i världsklass INLEDNING 1 Årsredovisning 2013 SKÅNE Livskvalitet i världsklass INLEDNING 1 INNEHÅLL OCH STRUKTUR Struktur Målgrupper Region Skånes årsredovisning avlämnas av Regionstyrelsen till regionfullmäktige. Rapporterna är

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

SKÅNE Livskvalitet i världsklass

SKÅNE Livskvalitet i världsklass REGION SKÅNE 2014 årsredovisning SKÅNE Livskvalitet i världsklass Struktur Målgrupper Region Skånes årsredovisning avlämnas av regionstyrelsen till regionfullmäktige. Rapporten är avsedd för medborgare,

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015. SKÅNE Livskvalitet i världsklass

2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015. SKÅNE Livskvalitet i världsklass 2013 REGION SKÅNE BUDGET VERKSAMHETSPLAN MED PLAN FÖR 2014 OCH 2015 SKÅNE Livskvalitet i världsklass RF 2012-11-26 27 140 Budget och verksamhetsplan 2013 med plan för åren 2014 till 2015 Grafisk form:

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer