Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan Ajourneringar klockan och Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v Per Blanck m Anders Lindal m Kerstin Weimman Lindén c Mia Magné c Roger Lundstedt tjänstgör för (c) Ulla-Maj Persson kd Inga Maj Krüger tjänstgör för (kd) Lars-Inge Andersson fp Imre Hun mbp Henry Sandahl Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Övriga deltagande Magnus Hultin, socialchef Henry Freij, utredningsledare Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Ullabritt Martinson, verksamhetschef äldreomsorg Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg Malin Ung, förvaltningsekonom Henrik Carlsson, projektledare

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (29) Justeringens plats och tid Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, fredagen den 27 mars 2009 klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Ordförande Åke Ström.. Owe Eglinger Justerande Justerande... Mia Magné.. Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 26 Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen 27 Information om pågående samverkan inom kommunen 28 Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem 29 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunens revisorer angående 31 resursfördelningen inom äldreomsorgen Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 32 Redovisning kompetensstegen 33 Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och 34 serviceresor för äldre Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, 35 riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks 36 kommun Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 37 Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om 38 valfrihetssystem Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 39 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Inkomna domar och beslut 40 Inkomna skrivelser 41 Inkomna synpunkter och klagomål 42 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden 43 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah 44 Anmälan av granskade delegationsbeslut 45 Anmälan av delegationsbeslut 46 Överföring av socialnämndens underskott för 47 verksamhetsåret 2008 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla 48

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (29) 26 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med tillägg för punkt 9a Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre samt två övriga ärenden.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (29) 27 Dnr 2006/ Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen Socialnämnden antecknar informationen om lokaler för individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingen angående lokaler för individ- och familjeomsorgen med teknik- och serviceförvaltningen samt kommunchefen. Nämnden beslutade även att frågan skall bevakas och att ärendet skall behandlas på nämndens kommande sammanträden. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2007 att rekommendera att individ- och familjeomsorgen, av arbetsmiljöskäl och till följd av ny organisation, flyttar från nuvarande lokaler i Tingshuset i Skene samt att översända beslutet till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Socialchefen Magnus Hultin informerar om aktuell situation kring förvaltningens lokaler. Lokalerna i Kinnaström håller på att byggas om för att individ- och familjeomsorgen skall kunna sitta tillsammans med förvaltningens centrala administration. Tidplanen för inflyttning i de nya lokalerna har försenats och beräknad inflyttningstid är den 1 september 2009.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (29) 28 Information om pågående samverkan i kommunen Socialnämnden antecknar informationen om pågående samverkan i kommunen. Dagens sammanträde Dnr 2006/ Internationella frågor Anders Lindal (m) informerar om att kommunens internationella grupp har aktualiserat att samverkansfrågor, som uppkommit med anledning av genomförd resa till EU i Bryssel, skall presenteras och diskuteras. Ungdomssituationen Ordföranden Owe Eglinger informerar om samarbetet kring ungdomar i Marks kommun. Barn- och ungdomsnämndens presidium har uppdraget att kalla till politiska diskussioner med presidierna i socialnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om ungdomssituationen i kommunen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (29) 29 Dnr 2008/ Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem Socialnämnden antecknar informationen om arbetet enligt lag om valfrihetssystem. Lag om valfrihetssystem reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet ska annonsera anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem. Marks kommun har efter ansökan från socialnämnden fått 2 mkr. s behandling Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2008, 151, att hos socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 februari 2009, 23, att ha en stående punkt på dagordningen för information om arbetet enligt lagen.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (29) Forts 29 Dagens sammanträde Projektledaren Henrik Carlsson lämnar en lägesrapport om arbetet enligt lagen. Ett samarbete har inletts med FOU Sjuhärad i syfte att tillsammans med närliggande kommuner i Sjuhärad skapa en vetenskaplig grund att stå på under införandet men även under uppföljningen. Kontinuerlig information till olika intressegrupper planeras. Träffar med olika intresserade vårdföretag har genomförts och sker löpande. Projektgruppen träffas varannan vecka och fortsätter att planera upp hur arbetet skall gå vidare. En projektplan är utarbetad. Inom förvaltningen pågår flera parallella processer som har stor påverkan vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem: nytt planeringssystem inom hemtjänsten förenklad biståndsbedömning, införande av Mobipen timbaserad biståndsbedömning _

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (29) 30 Dnr 2009/ Verksamhetsuppföljning till och med februari 2009 Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska utfallet för 2009 förväntas hamna inom den ram som fullmäktige tilldelat nämnden. Prognostiserad avvikelse är således +/- 0 kr. I nämndens budget för året har cirka 6 mkr avsatts för oförutsedda händelser. Ökade kostnader för framför allt försörjningsstöd kommer med stor sannolikhet att ta delar av detta utrymme i anspråk. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 19 procent den senaste tolvmånadersperioden och med 8 procent sedan december. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd är 10 procent högre årets två första månader jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med perioden januari-februari 2007 är ökningen 45 procent. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat för årets första månader. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är däremot högre än förväntat och avviker mot budget med 1 mkr. Antalet ärenden och kostnaden för personlig assistans LSS ökade markant under Kostnadsläget är fortsatt högt. Avvikelsen mot budget är emellertid liten då hänsyn tagits till de ökade kostnaderna i årets budget. Årets prognos är osäker. De stora ekonomiska svårigheter som landet och kommunen befinner sig i påverkar nämnden på flera sätt. Skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna inom bland annat socialnämndens verksamhetsområden riskerar att stiga ytterligare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 18. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2009 jämte bilagor. Dagens sammanträde Förvaltningsekonomen Malin Ung kommenterar resultat och prognos. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (29) / Yttrande till kommunens revisorer angående resursfördelningen inom äldreomsorgen 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till kommunens valda revisorer. I oktober 2008 genomförde Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers en granskning av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Granskningen genomfördes med utgångspunkt i följande revisionsfrågor: Är nuvarande former för att fördela personalresurser till särskilt boende ändamålsenlig, det vill säga är resurserna anpassade till brukarnas behov? Finns det en ändamålsenlig koppling mellan nämndens mål för verksamheten? Finns andra orsaker till underskott på vissa enheter än som utgår från brukarnas behov? Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med enhetschefer, verksamhetschef och ekonom. Mätningen av omsorgstyngden genomfördes på tre äldreboenden; Rönnäng, Ekås och Ekhagen. Med anledning av granskningen har Marks kommuns valda revisorer begärt in ett yttrande från socialnämnden. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 19. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson kommenterar förslaget till yttrande. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (29) 32 Dnr 2009/ Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till regeringskansliet. Den av regeringen tillsatta LSS-kommittén lade fram sitt slutbetänkande, Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77). Socialnämnden i Marks kommun avger på eget initiativ yttrande över betänkandet. I yttrandet föreslås vissa ändringar och tillägg som, enligt nämndens mening, behöver göras i den nya lagstiftningen, som föreslås träda i kraft s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2009, 13. Socialnämnden har behandlat ärendet den 11 februari 2009, 10. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Dagens sammanträde Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till tjänsteförslaget.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (29) 33 Dnr 2005/ Redovisning kompetensstegen 1. Socialnämnden godkänner slutredovisningen av kompetensstegen. 2. Nämnden översänder slutredovisningen av kompetensstegen till kommunstyrelsen för ställningstagande och underskrift. I november 2005 beslutade socialdepartementet att Marks kommun skulle få del av de statliga medlen i Kompetensstegen. Under tre år har, tillsammans, sex delprojekt genomförts i socialförvaltningen. Tre delprojekt, Utbildningsprogram för enhetschefer, Spetskompetens inom psykiatri och demens samt Social dokumentation i regi av Äldre Väst sjuhärad, har löpt under samtliga tre år. Resterande tre delprojekt har planenligt avlutats under år 2006 och år Samtliga delprojekt slutredovisas nu enligt modellen för Kompetensstegen. Slutredovisningen ska vara socialdepartementet tillhanda senast sex månader efter det att det sista delprojektet avslutats. För Marks kommun innebär det den 30 juni Förutom av socialnämnden skall slutredovisningen godkännas och undertecknas i kommunstyrelsen. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4m ars 2009, 20. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen Ullabritt Martinson informerar om de sex delprojekten i Kompetensstegen. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (29) 34 Dnr 1998/ Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre. 2. Riktlinjerna skall gälla från och med den 1 juli Kommunfullmäktige har ålagt socialnämnden att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). För att få till stånd en så likartad bedömning som möjligt i kommunen vid utredningar och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst har förslag till riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna tjänar som ett komplement till respektive lag genom att de förtydligar och preciserar lagens bestämmelser. De utgör därmed ett stöd och ett hjälpmedel i den individuella bedömning som alltid skall föregå ett beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. Riktlinjer för verksamheten behöver då och då revideras. Förvaltningen lämnar i bilagor till sin tjänsteskrivelse förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 21. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2009 jämte förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. Dagens sammanträde Utredningsledaren Henry Freij kommenterar förslagen till nya riktlinjer och svarar på frågor. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (29) 35 Dnr 1998/ Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre 1. Socialnämnden utser Taxi Mark AB till entreprenör för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre, Del A i förfrågningsunderlaget. 2. Nämnden utser Marks Limousine AB till entreprenör för linjelagd färdtjänst, Del B i förfrågningsunderlaget. 3. Nämnden beslutar att båda entreprenaderna gäller för tiden 1 juli juni 2011, med option på förlängning ett år (t o m 30 juni 2012). Socialnämnden har av kommunfullmäktige ålagts att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). Nuvarande avtal med entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre löper ut den 30 juni Med anledning av detta har upphandling ägt rum för ny avtalsperiod, tiden 1 juli juni 2011, med option om förlängning ytterligare ett år (t o m 30 juni 2012). Upphandlingen har skett i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). s behandling Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2009 jämte förfrågningsunderlag, anbudsöppningsprotokoll samt anbud. Dagens sammanträde Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till tjänsteförslaget.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (29) 36 Dnr 2006/ Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Socialnämnden godkänner utvärderingen av drogförebyggande insatser i Marks kommun År 2006 beviljades Marks kommun utvecklingsmedel från länsstyrelsen för en kombinerad tjänst som drogsamordnare och metodutvecklare samt för att ta fram och genomföra projektet Drogförebyggande insatser i Marks kommun. Inriktningen på insatserna var att arbeta för en begränsad tillgänglighet, ansvarsfull alkoholservering, stöd till rattonyktra, föräldrastöd samt attitydförändring hos ungdomar. Det tvååriga projektet löper ut i december 2009 och en utvärdering har gjorts för att kunna ta ställning till om arbetsformen för tjänsten ska permanentas och om verksamhetsinriktningarna i projektet är lämpliga. s behandling Arbetsutskottet hat behandlat ärendet den 4 mars 2009, 22. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2009 jämte utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Dagens sammanträde Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (29) 37 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 7 kap 4 sekretesslagen.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (29) 38 Dnr 2008/ Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om valfrihetssystem 1. Socialnämnde beslutar att den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem skall bestå av två representanter från Markalliansen, två representanter från (s)- och (v)-gruppen samt en representant från (mbp). 2. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare att ingå i den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem: Ledamöter Owe Eglinger (s) Anita Lomander (s) Mia Magné (c) Lars-Inge Andersson (kd) Henry Sandahl (mbp) Ersättare Per Blanck (v) Arne Abrahamsson (s) Kerstin Weimman Lindén (m) Inga-Maj Krüger (kd) Lennart Svensson (mbp) 3. Nämnden beslutar att ersättare endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. Den föreslagna lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet skall annonsera efter anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (29) Forts 38 Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2008, 151, att ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Marks kommun har beviljats 2 mkr. En projektgrupp inom förvaltningen har bildats. För att bedriva arbetet har det bedömts som väsentligt att det finns en politisk styrgrupp. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 23. Dagens sammanträde Yrkanden 1. Per Blanck (v): Avslag på arbetsutskottets förslag och att presidiet får i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp. 2. Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ersättarna endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. 3. Vice ordföranden Mia Magné (c): Lars-Inge Andersson (kd), Mia Magné (c) och Henry Sandahl (mbp) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Inga-Maj Krüger (kd), Kerstin Weimman Lindén (m) och Lennart Svensson (mbp) till ersättare. 4. Anita Lomander (s): Owe Eglinger (s) och Anita Lomander (s) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Per Blanck (v) och Arne Abrahamsson (s) till ersättare. Propositionsordning Ordföranden Owe Eglinger (s) ställer först proposition på bifall till yrkande nummer 1 och 2 och finner att socialnämnden beslutat enligt Mia Magnés yrkande, nummer 2. Ordföranden ställer där efter proposition på bifall till yrkande nummer 3 och 4 och finner att socialnämnden beslutat enligt båda yrkandena.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (29) 39 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök 1. Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna meddelanden. 2. Nämnden antecknar rapporten från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars Inkomna meddelanden redovisas. Det föreligger inga kommande kurser eller konferenser att redovisa. Dagens sammanträde Henry Sandahl (mbp) lämnar rapport från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars 2009.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (29) 40 Inkomna domar och beslut Nämnden antecknar redovisningen av domar och beslut. Följande domar och beslut redovisas: Domar i länsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E Beslut i länsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i länsstyrelsen , dnr P , dnr P , dnr , ärende nr

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (29) 41 Inkomna skrivelser Socialnämnden antecknar inkomna skrivelser. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd I skrivelsen framförs kritik mot att återkalla serveringstillståndet för Lounge Bar och Bistro vilket beslutades av socialnämndens arbetsutskott i mars. I skrivelsen ifrågasätts grunderna för beslutet om indragningen. Konsekvenser såsom arbetslöshet bland personalen och andra ekonomiska svårigheter lyfts fram som följd av indragningen. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd Skrivelsen är inkommet som kommentarer på tidigare korrespondens där grunderna för det indragna serveringstillståndet åter ifrågasätts och konsekvenserna av ett sådant beslut belyses. Dnr 2008/ Skrivelse angående Fritsla dagcenter I skrivelsen betonas vikten av att Fritsla dagcenter ska finnas kvar för brukarna, de anhöriga och för personalen och att en eventuell nedläggning skulle medföra stort lidande för de inblandade. Klagomål riktas mot att personalen inte har fått gå ut med någon information om vad som händer med dagverksamheten, med hänvisning till att de, enligt personalen själva, i så fall riskerar avsked. Dnr 2005/ Skrivelse angående Action Avsändaren ställer frågan om socialnämnden övervägt förslaget om att starta upp Action på nytt samt framför önskemål om att kommunen tillhandahåller lånedatorer för anhörigvårdare genom biblioteket. Dnr 2009/ Skrivelse om erbjudande om hemstädning och hemtjänstinsatser från Agnes Ekonomimarknad Hemstädning och andra hemtjänstinsatser erbjuds med finsktalande brukare som målgrupp. Svar sänt till Agnes Ekomarknad att kommunen i nuläget inte är i behov av att anlita städning och hemtjänst för äldre finländare.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (29) Forts 41 Dnr 2009/ Skrivelse angående handläggning av ärende Via e-post har en skrivelse i ett enskilt ärende inkommit till socialförvaltningen I skrivelsen framförs synpunkter på hur ett ärende hanterats. Den situation som uppstått har inte uppstått i socialnämndens verksamhet. Dock har personal inom förvaltningen blivit inblandad och de enskilda vill med sin skrivelse påvisa att ärendet inte handlagts på ett professionellt sätt. Skrivelse i enskilt ärende En man har ställt en fråga avseende hjälpmedel inom hemsjukvården. Svar har skickats från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Av svaret till mannen framgår att det finns en överenskommelse mellan de olika vårdgivarna om vem som ansvarar för vad och att det efterfrågade hjälpmedlet är ett ansvar för Västra Götalandsregionen.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (29) 42 Inkomna synpunkter och klagomål Socialnämnden antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Klagomål har inkommit på följande: Inställelsetid för att ge medicin En brukares gode man och det boende där brukaren bor. Bemanningen på ett äldreboende Handläggningstiden i ett ärende som rör skadestånd

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (29) 43 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden Det har inte inkommit några synpunkter på serviceåtaganden.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (29) 44 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialnämnden antecknar redovisade anmälningar enligt Lex Sarah. Två anmälningar enligt Lex Sarah redovisas. Socialnämnden i Marks kommun tog den 25 februari 2009 emot en anmälan om en mycket allvarlig avvikelse. En person som under en period vistats på växelvård i kommunen, avslutar den aktuella vistelseperioden och åker med taxi hem till sin egen bostad. Personen är mycket beroende av hjälp. Hemtjänsten har inte fått meddelande om att personen kommer hem och besöker inte personen på hela dagen. Resultatet blir att personen inte får hjälp förrän nästa dag. Åtgärder för personens välbefinnande har vidtagits direkt. Anhöriga har meddelats och kontakt med läkare har tagits. Det inträffade bedöms som mycket allvarligt och en noggrann utredning av det inträffade har gjorts. En utredning med anledning av anmälan enligt Lex Sarah har genomförts och rapporteras till nämnden. Den 5 mars 2009 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah av enhetschefen på ett äldreboende i kommunen. Händelsen beskrivs som att en brukare inte behandlats med vederbörlig respekt av en personal. En personal ska vid kvällsmåltiden hjälpa en vårdtagare ordväxling uppstår, ett glas ramlar i golvet och situationen upplevs orolig. Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson lämnar kompletterande information om anmälningarna enligt Lex Sarah.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (29) 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut Socialnämnden antecknar anmälan av den utförda granskningen av delegationsbeslut perioden Kerstin Weimman Lindén (m) och Zlata Damberg (s) har granskat fem anmälda delegationsbeslut enligt följande: Ett beslut om akut ekonomiskt bistånd Ett beslut om ekonomiskt bistånd Ett beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd Ett beslut om kostnader med anledning av familjehemsplacering Ett beslut om tillfällig utökning av korttidsvistelse enligt LSS s behandling Se redovisning av granskning den 24 mars Dagens sammanträde Kerstin Weimman Lindén och Zlata Damberg lämnar kompletterande information med anledning av den genomförda granskningen.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (29) 46 Anmälan av delegationsbeslut Nämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Beslut om avskrivning av fordran Beslut om attesträtt Anställningsbeslut Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Socialnämndens socialutskott Protokoll ,

28 Sammanträdesdatum Sida 28 (29) 47 Överföring av socialnämndens underskott för verksamhetsåret 2008 Anders Lindal (m) aktualiserar frågan om det föreliggande förslaget från kommunledningskontoret till kommunstyrelsen angående socialnämndens underskott. Förslaget innebär att nämndens underskott reduceras med tkr. Av detta avser tkr effekten av en avstämning mellan budget och utfall av antalet äldre enligt resursfördelningsmodellen. Nämndens samlade återstående ackumulerade underskott blir därmed tkr. Frågan huruvida ytterligare avskrivning/nedskrivning skall begäras får diskuteras i partigrupperna. _

29 Sammanträdesdatum Sida 29 (29) 48 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla Socialchefen Magnus Hultin svarar på frågor från Anders Lindal (m) om informationen till brukare och anhöriga med anledning av planerade lokalförändringar inom LSS-verksamheten. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer