Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan Ajourneringar klockan och Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v Per Blanck m Anders Lindal m Kerstin Weimman Lindén c Mia Magné c Roger Lundstedt tjänstgör för (c) Ulla-Maj Persson kd Inga Maj Krüger tjänstgör för (kd) Lars-Inge Andersson fp Imre Hun mbp Henry Sandahl Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Övriga deltagande Magnus Hultin, socialchef Henry Freij, utredningsledare Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Ullabritt Martinson, verksamhetschef äldreomsorg Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg Malin Ung, förvaltningsekonom Henrik Carlsson, projektledare

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (29) Justeringens plats och tid Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, fredagen den 27 mars 2009 klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Ordförande Åke Ström.. Owe Eglinger Justerande Justerande... Mia Magné.. Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 26 Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen 27 Information om pågående samverkan inom kommunen 28 Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem 29 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunens revisorer angående 31 resursfördelningen inom äldreomsorgen Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 32 Redovisning kompetensstegen 33 Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och 34 serviceresor för äldre Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, 35 riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks 36 kommun Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 37 Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om 38 valfrihetssystem Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 39 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Inkomna domar och beslut 40 Inkomna skrivelser 41 Inkomna synpunkter och klagomål 42 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden 43 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah 44 Anmälan av granskade delegationsbeslut 45 Anmälan av delegationsbeslut 46 Överföring av socialnämndens underskott för 47 verksamhetsåret 2008 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla 48

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (29) 26 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med tillägg för punkt 9a Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre samt två övriga ärenden.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (29) 27 Dnr 2006/ Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen Socialnämnden antecknar informationen om lokaler för individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingen angående lokaler för individ- och familjeomsorgen med teknik- och serviceförvaltningen samt kommunchefen. Nämnden beslutade även att frågan skall bevakas och att ärendet skall behandlas på nämndens kommande sammanträden. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2007 att rekommendera att individ- och familjeomsorgen, av arbetsmiljöskäl och till följd av ny organisation, flyttar från nuvarande lokaler i Tingshuset i Skene samt att översända beslutet till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Socialchefen Magnus Hultin informerar om aktuell situation kring förvaltningens lokaler. Lokalerna i Kinnaström håller på att byggas om för att individ- och familjeomsorgen skall kunna sitta tillsammans med förvaltningens centrala administration. Tidplanen för inflyttning i de nya lokalerna har försenats och beräknad inflyttningstid är den 1 september 2009.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (29) 28 Information om pågående samverkan i kommunen Socialnämnden antecknar informationen om pågående samverkan i kommunen. Dagens sammanträde Dnr 2006/ Internationella frågor Anders Lindal (m) informerar om att kommunens internationella grupp har aktualiserat att samverkansfrågor, som uppkommit med anledning av genomförd resa till EU i Bryssel, skall presenteras och diskuteras. Ungdomssituationen Ordföranden Owe Eglinger informerar om samarbetet kring ungdomar i Marks kommun. Barn- och ungdomsnämndens presidium har uppdraget att kalla till politiska diskussioner med presidierna i socialnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om ungdomssituationen i kommunen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (29) 29 Dnr 2008/ Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem Socialnämnden antecknar informationen om arbetet enligt lag om valfrihetssystem. Lag om valfrihetssystem reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet ska annonsera anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem. Marks kommun har efter ansökan från socialnämnden fått 2 mkr. s behandling Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2008, 151, att hos socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 februari 2009, 23, att ha en stående punkt på dagordningen för information om arbetet enligt lagen.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (29) Forts 29 Dagens sammanträde Projektledaren Henrik Carlsson lämnar en lägesrapport om arbetet enligt lagen. Ett samarbete har inletts med FOU Sjuhärad i syfte att tillsammans med närliggande kommuner i Sjuhärad skapa en vetenskaplig grund att stå på under införandet men även under uppföljningen. Kontinuerlig information till olika intressegrupper planeras. Träffar med olika intresserade vårdföretag har genomförts och sker löpande. Projektgruppen träffas varannan vecka och fortsätter att planera upp hur arbetet skall gå vidare. En projektplan är utarbetad. Inom förvaltningen pågår flera parallella processer som har stor påverkan vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem: nytt planeringssystem inom hemtjänsten förenklad biståndsbedömning, införande av Mobipen timbaserad biståndsbedömning _

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (29) 30 Dnr 2009/ Verksamhetsuppföljning till och med februari 2009 Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska utfallet för 2009 förväntas hamna inom den ram som fullmäktige tilldelat nämnden. Prognostiserad avvikelse är således +/- 0 kr. I nämndens budget för året har cirka 6 mkr avsatts för oförutsedda händelser. Ökade kostnader för framför allt försörjningsstöd kommer med stor sannolikhet att ta delar av detta utrymme i anspråk. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 19 procent den senaste tolvmånadersperioden och med 8 procent sedan december. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd är 10 procent högre årets två första månader jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med perioden januari-februari 2007 är ökningen 45 procent. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat för årets första månader. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är däremot högre än förväntat och avviker mot budget med 1 mkr. Antalet ärenden och kostnaden för personlig assistans LSS ökade markant under Kostnadsläget är fortsatt högt. Avvikelsen mot budget är emellertid liten då hänsyn tagits till de ökade kostnaderna i årets budget. Årets prognos är osäker. De stora ekonomiska svårigheter som landet och kommunen befinner sig i påverkar nämnden på flera sätt. Skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna inom bland annat socialnämndens verksamhetsområden riskerar att stiga ytterligare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 18. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2009 jämte bilagor. Dagens sammanträde Förvaltningsekonomen Malin Ung kommenterar resultat och prognos. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (29) / Yttrande till kommunens revisorer angående resursfördelningen inom äldreomsorgen 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till kommunens valda revisorer. I oktober 2008 genomförde Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers en granskning av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Granskningen genomfördes med utgångspunkt i följande revisionsfrågor: Är nuvarande former för att fördela personalresurser till särskilt boende ändamålsenlig, det vill säga är resurserna anpassade till brukarnas behov? Finns det en ändamålsenlig koppling mellan nämndens mål för verksamheten? Finns andra orsaker till underskott på vissa enheter än som utgår från brukarnas behov? Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med enhetschefer, verksamhetschef och ekonom. Mätningen av omsorgstyngden genomfördes på tre äldreboenden; Rönnäng, Ekås och Ekhagen. Med anledning av granskningen har Marks kommuns valda revisorer begärt in ett yttrande från socialnämnden. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 19. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson kommenterar förslaget till yttrande. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (29) 32 Dnr 2009/ Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till regeringskansliet. Den av regeringen tillsatta LSS-kommittén lade fram sitt slutbetänkande, Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77). Socialnämnden i Marks kommun avger på eget initiativ yttrande över betänkandet. I yttrandet föreslås vissa ändringar och tillägg som, enligt nämndens mening, behöver göras i den nya lagstiftningen, som föreslås träda i kraft s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2009, 13. Socialnämnden har behandlat ärendet den 11 februari 2009, 10. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Dagens sammanträde Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till tjänsteförslaget.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (29) 33 Dnr 2005/ Redovisning kompetensstegen 1. Socialnämnden godkänner slutredovisningen av kompetensstegen. 2. Nämnden översänder slutredovisningen av kompetensstegen till kommunstyrelsen för ställningstagande och underskrift. I november 2005 beslutade socialdepartementet att Marks kommun skulle få del av de statliga medlen i Kompetensstegen. Under tre år har, tillsammans, sex delprojekt genomförts i socialförvaltningen. Tre delprojekt, Utbildningsprogram för enhetschefer, Spetskompetens inom psykiatri och demens samt Social dokumentation i regi av Äldre Väst sjuhärad, har löpt under samtliga tre år. Resterande tre delprojekt har planenligt avlutats under år 2006 och år Samtliga delprojekt slutredovisas nu enligt modellen för Kompetensstegen. Slutredovisningen ska vara socialdepartementet tillhanda senast sex månader efter det att det sista delprojektet avslutats. För Marks kommun innebär det den 30 juni Förutom av socialnämnden skall slutredovisningen godkännas och undertecknas i kommunstyrelsen. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4m ars 2009, 20. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen Ullabritt Martinson informerar om de sex delprojekten i Kompetensstegen. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (29) 34 Dnr 1998/ Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre. 2. Riktlinjerna skall gälla från och med den 1 juli Kommunfullmäktige har ålagt socialnämnden att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). För att få till stånd en så likartad bedömning som möjligt i kommunen vid utredningar och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst har förslag till riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna tjänar som ett komplement till respektive lag genom att de förtydligar och preciserar lagens bestämmelser. De utgör därmed ett stöd och ett hjälpmedel i den individuella bedömning som alltid skall föregå ett beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. Riktlinjer för verksamheten behöver då och då revideras. Förvaltningen lämnar i bilagor till sin tjänsteskrivelse förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 21. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2009 jämte förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. Dagens sammanträde Utredningsledaren Henry Freij kommenterar förslagen till nya riktlinjer och svarar på frågor. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (29) 35 Dnr 1998/ Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre 1. Socialnämnden utser Taxi Mark AB till entreprenör för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre, Del A i förfrågningsunderlaget. 2. Nämnden utser Marks Limousine AB till entreprenör för linjelagd färdtjänst, Del B i förfrågningsunderlaget. 3. Nämnden beslutar att båda entreprenaderna gäller för tiden 1 juli juni 2011, med option på förlängning ett år (t o m 30 juni 2012). Socialnämnden har av kommunfullmäktige ålagts att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). Nuvarande avtal med entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre löper ut den 30 juni Med anledning av detta har upphandling ägt rum för ny avtalsperiod, tiden 1 juli juni 2011, med option om förlängning ytterligare ett år (t o m 30 juni 2012). Upphandlingen har skett i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). s behandling Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2009 jämte förfrågningsunderlag, anbudsöppningsprotokoll samt anbud. Dagens sammanträde Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till tjänsteförslaget.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (29) 36 Dnr 2006/ Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Socialnämnden godkänner utvärderingen av drogförebyggande insatser i Marks kommun År 2006 beviljades Marks kommun utvecklingsmedel från länsstyrelsen för en kombinerad tjänst som drogsamordnare och metodutvecklare samt för att ta fram och genomföra projektet Drogförebyggande insatser i Marks kommun. Inriktningen på insatserna var att arbeta för en begränsad tillgänglighet, ansvarsfull alkoholservering, stöd till rattonyktra, föräldrastöd samt attitydförändring hos ungdomar. Det tvååriga projektet löper ut i december 2009 och en utvärdering har gjorts för att kunna ta ställning till om arbetsformen för tjänsten ska permanentas och om verksamhetsinriktningarna i projektet är lämpliga. s behandling Arbetsutskottet hat behandlat ärendet den 4 mars 2009, 22. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2009 jämte utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Dagens sammanträde Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (29) 37 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 7 kap 4 sekretesslagen.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (29) 38 Dnr 2008/ Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om valfrihetssystem 1. Socialnämnde beslutar att den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem skall bestå av två representanter från Markalliansen, två representanter från (s)- och (v)-gruppen samt en representant från (mbp). 2. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare att ingå i den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem: Ledamöter Owe Eglinger (s) Anita Lomander (s) Mia Magné (c) Lars-Inge Andersson (kd) Henry Sandahl (mbp) Ersättare Per Blanck (v) Arne Abrahamsson (s) Kerstin Weimman Lindén (m) Inga-Maj Krüger (kd) Lennart Svensson (mbp) 3. Nämnden beslutar att ersättare endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. Den föreslagna lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet skall annonsera efter anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (29) Forts 38 Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2008, 151, att ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Marks kommun har beviljats 2 mkr. En projektgrupp inom förvaltningen har bildats. För att bedriva arbetet har det bedömts som väsentligt att det finns en politisk styrgrupp. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 23. Dagens sammanträde Yrkanden 1. Per Blanck (v): Avslag på arbetsutskottets förslag och att presidiet får i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp. 2. Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ersättarna endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. 3. Vice ordföranden Mia Magné (c): Lars-Inge Andersson (kd), Mia Magné (c) och Henry Sandahl (mbp) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Inga-Maj Krüger (kd), Kerstin Weimman Lindén (m) och Lennart Svensson (mbp) till ersättare. 4. Anita Lomander (s): Owe Eglinger (s) och Anita Lomander (s) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Per Blanck (v) och Arne Abrahamsson (s) till ersättare. Propositionsordning Ordföranden Owe Eglinger (s) ställer först proposition på bifall till yrkande nummer 1 och 2 och finner att socialnämnden beslutat enligt Mia Magnés yrkande, nummer 2. Ordföranden ställer där efter proposition på bifall till yrkande nummer 3 och 4 och finner att socialnämnden beslutat enligt båda yrkandena.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (29) 39 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök 1. Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna meddelanden. 2. Nämnden antecknar rapporten från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars Inkomna meddelanden redovisas. Det föreligger inga kommande kurser eller konferenser att redovisa. Dagens sammanträde Henry Sandahl (mbp) lämnar rapport från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars 2009.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (29) 40 Inkomna domar och beslut Nämnden antecknar redovisningen av domar och beslut. Följande domar och beslut redovisas: Domar i länsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E Beslut i länsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i länsstyrelsen , dnr P , dnr P , dnr , ärende nr

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (29) 41 Inkomna skrivelser Socialnämnden antecknar inkomna skrivelser. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd I skrivelsen framförs kritik mot att återkalla serveringstillståndet för Lounge Bar och Bistro vilket beslutades av socialnämndens arbetsutskott i mars. I skrivelsen ifrågasätts grunderna för beslutet om indragningen. Konsekvenser såsom arbetslöshet bland personalen och andra ekonomiska svårigheter lyfts fram som följd av indragningen. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd Skrivelsen är inkommet som kommentarer på tidigare korrespondens där grunderna för det indragna serveringstillståndet åter ifrågasätts och konsekvenserna av ett sådant beslut belyses. Dnr 2008/ Skrivelse angående Fritsla dagcenter I skrivelsen betonas vikten av att Fritsla dagcenter ska finnas kvar för brukarna, de anhöriga och för personalen och att en eventuell nedläggning skulle medföra stort lidande för de inblandade. Klagomål riktas mot att personalen inte har fått gå ut med någon information om vad som händer med dagverksamheten, med hänvisning till att de, enligt personalen själva, i så fall riskerar avsked. Dnr 2005/ Skrivelse angående Action Avsändaren ställer frågan om socialnämnden övervägt förslaget om att starta upp Action på nytt samt framför önskemål om att kommunen tillhandahåller lånedatorer för anhörigvårdare genom biblioteket. Dnr 2009/ Skrivelse om erbjudande om hemstädning och hemtjänstinsatser från Agnes Ekonomimarknad Hemstädning och andra hemtjänstinsatser erbjuds med finsktalande brukare som målgrupp. Svar sänt till Agnes Ekomarknad att kommunen i nuläget inte är i behov av att anlita städning och hemtjänst för äldre finländare.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (29) Forts 41 Dnr 2009/ Skrivelse angående handläggning av ärende Via e-post har en skrivelse i ett enskilt ärende inkommit till socialförvaltningen I skrivelsen framförs synpunkter på hur ett ärende hanterats. Den situation som uppstått har inte uppstått i socialnämndens verksamhet. Dock har personal inom förvaltningen blivit inblandad och de enskilda vill med sin skrivelse påvisa att ärendet inte handlagts på ett professionellt sätt. Skrivelse i enskilt ärende En man har ställt en fråga avseende hjälpmedel inom hemsjukvården. Svar har skickats från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Av svaret till mannen framgår att det finns en överenskommelse mellan de olika vårdgivarna om vem som ansvarar för vad och att det efterfrågade hjälpmedlet är ett ansvar för Västra Götalandsregionen.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (29) 42 Inkomna synpunkter och klagomål Socialnämnden antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Klagomål har inkommit på följande: Inställelsetid för att ge medicin En brukares gode man och det boende där brukaren bor. Bemanningen på ett äldreboende Handläggningstiden i ett ärende som rör skadestånd

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (29) 43 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden Det har inte inkommit några synpunkter på serviceåtaganden.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (29) 44 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialnämnden antecknar redovisade anmälningar enligt Lex Sarah. Två anmälningar enligt Lex Sarah redovisas. Socialnämnden i Marks kommun tog den 25 februari 2009 emot en anmälan om en mycket allvarlig avvikelse. En person som under en period vistats på växelvård i kommunen, avslutar den aktuella vistelseperioden och åker med taxi hem till sin egen bostad. Personen är mycket beroende av hjälp. Hemtjänsten har inte fått meddelande om att personen kommer hem och besöker inte personen på hela dagen. Resultatet blir att personen inte får hjälp förrän nästa dag. Åtgärder för personens välbefinnande har vidtagits direkt. Anhöriga har meddelats och kontakt med läkare har tagits. Det inträffade bedöms som mycket allvarligt och en noggrann utredning av det inträffade har gjorts. En utredning med anledning av anmälan enligt Lex Sarah har genomförts och rapporteras till nämnden. Den 5 mars 2009 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah av enhetschefen på ett äldreboende i kommunen. Händelsen beskrivs som att en brukare inte behandlats med vederbörlig respekt av en personal. En personal ska vid kvällsmåltiden hjälpa en vårdtagare ordväxling uppstår, ett glas ramlar i golvet och situationen upplevs orolig. Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson lämnar kompletterande information om anmälningarna enligt Lex Sarah.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (29) 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut Socialnämnden antecknar anmälan av den utförda granskningen av delegationsbeslut perioden Kerstin Weimman Lindén (m) och Zlata Damberg (s) har granskat fem anmälda delegationsbeslut enligt följande: Ett beslut om akut ekonomiskt bistånd Ett beslut om ekonomiskt bistånd Ett beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd Ett beslut om kostnader med anledning av familjehemsplacering Ett beslut om tillfällig utökning av korttidsvistelse enligt LSS s behandling Se redovisning av granskning den 24 mars Dagens sammanträde Kerstin Weimman Lindén och Zlata Damberg lämnar kompletterande information med anledning av den genomförda granskningen.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (29) 46 Anmälan av delegationsbeslut Nämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Beslut om avskrivning av fordran Beslut om attesträtt Anställningsbeslut Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Socialnämndens socialutskott Protokoll ,

28 Sammanträdesdatum Sida 28 (29) 47 Överföring av socialnämndens underskott för verksamhetsåret 2008 Anders Lindal (m) aktualiserar frågan om det föreliggande förslaget från kommunledningskontoret till kommunstyrelsen angående socialnämndens underskott. Förslaget innebär att nämndens underskott reduceras med tkr. Av detta avser tkr effekten av en avstämning mellan budget och utfall av antalet äldre enligt resursfördelningsmodellen. Nämndens samlade återstående ackumulerade underskott blir därmed tkr. Frågan huruvida ytterligare avskrivning/nedskrivning skall begäras får diskuteras i partigrupperna. _

29 Sammanträdesdatum Sida 29 (29) 48 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla Socialchefen Magnus Hultin svarar på frågor från Anders Lindal (m) om informationen till brukare och anhöriga med anledning av planerade lokalförändringar inom LSS-verksamheten. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 14.00-15.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Agneta

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer