Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan Ajourneringar klockan och Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v Per Blanck m Anders Lindal m Kerstin Weimman Lindén c Mia Magné c Roger Lundstedt tjänstgör för (c) Ulla-Maj Persson kd Inga Maj Krüger tjänstgör för (kd) Lars-Inge Andersson fp Imre Hun mbp Henry Sandahl Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Övriga deltagande Magnus Hultin, socialchef Henry Freij, utredningsledare Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Ullabritt Martinson, verksamhetschef äldreomsorg Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg Malin Ung, förvaltningsekonom Henrik Carlsson, projektledare

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (29) Justeringens plats och tid Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, fredagen den 27 mars 2009 klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Ordförande Åke Ström.. Owe Eglinger Justerande Justerande... Mia Magné.. Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (29) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 26 Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen 27 Information om pågående samverkan inom kommunen 28 Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem 29 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunens revisorer angående 31 resursfördelningen inom äldreomsorgen Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 32 Redovisning kompetensstegen 33 Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och 34 serviceresor för äldre Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, 35 riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks 36 kommun Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 37 Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om 38 valfrihetssystem Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 39 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Inkomna domar och beslut 40 Inkomna skrivelser 41 Inkomna synpunkter och klagomål 42 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden 43 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah 44 Anmälan av granskade delegationsbeslut 45 Anmälan av delegationsbeslut 46 Överföring av socialnämndens underskott för 47 verksamhetsåret 2008 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla 48

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (29) 26 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med tillägg för punkt 9a Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre samt två övriga ärenden.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (29) 27 Dnr 2006/ Information om lokaler för individ- och familjeomsorgen Socialnämnden antecknar informationen om lokaler för individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingen angående lokaler för individ- och familjeomsorgen med teknik- och serviceförvaltningen samt kommunchefen. Nämnden beslutade även att frågan skall bevakas och att ärendet skall behandlas på nämndens kommande sammanträden. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2007 att rekommendera att individ- och familjeomsorgen, av arbetsmiljöskäl och till följd av ny organisation, flyttar från nuvarande lokaler i Tingshuset i Skene samt att översända beslutet till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Socialchefen Magnus Hultin informerar om aktuell situation kring förvaltningens lokaler. Lokalerna i Kinnaström håller på att byggas om för att individ- och familjeomsorgen skall kunna sitta tillsammans med förvaltningens centrala administration. Tidplanen för inflyttning i de nya lokalerna har försenats och beräknad inflyttningstid är den 1 september 2009.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (29) 28 Information om pågående samverkan i kommunen Socialnämnden antecknar informationen om pågående samverkan i kommunen. Dagens sammanträde Dnr 2006/ Internationella frågor Anders Lindal (m) informerar om att kommunens internationella grupp har aktualiserat att samverkansfrågor, som uppkommit med anledning av genomförd resa till EU i Bryssel, skall presenteras och diskuteras. Ungdomssituationen Ordföranden Owe Eglinger informerar om samarbetet kring ungdomar i Marks kommun. Barn- och ungdomsnämndens presidium har uppdraget att kalla till politiska diskussioner med presidierna i socialnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om ungdomssituationen i kommunen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (29) 29 Dnr 2008/ Information om arbetet enligt lag om valfrihetssystem Socialnämnden antecknar informationen om arbetet enligt lag om valfrihetssystem. Lag om valfrihetssystem reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet ska annonsera anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem. Marks kommun har efter ansökan från socialnämnden fått 2 mkr. s behandling Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2008, 151, att hos socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 februari 2009, 23, att ha en stående punkt på dagordningen för information om arbetet enligt lagen.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (29) Forts 29 Dagens sammanträde Projektledaren Henrik Carlsson lämnar en lägesrapport om arbetet enligt lagen. Ett samarbete har inletts med FOU Sjuhärad i syfte att tillsammans med närliggande kommuner i Sjuhärad skapa en vetenskaplig grund att stå på under införandet men även under uppföljningen. Kontinuerlig information till olika intressegrupper planeras. Träffar med olika intresserade vårdföretag har genomförts och sker löpande. Projektgruppen träffas varannan vecka och fortsätter att planera upp hur arbetet skall gå vidare. En projektplan är utarbetad. Inom förvaltningen pågår flera parallella processer som har stor påverkan vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem: nytt planeringssystem inom hemtjänsten förenklad biståndsbedömning, införande av Mobipen timbaserad biståndsbedömning _

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (29) 30 Dnr 2009/ Verksamhetsuppföljning till och med februari 2009 Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska utfallet för 2009 förväntas hamna inom den ram som fullmäktige tilldelat nämnden. Prognostiserad avvikelse är således +/- 0 kr. I nämndens budget för året har cirka 6 mkr avsatts för oförutsedda händelser. Ökade kostnader för framför allt försörjningsstöd kommer med stor sannolikhet att ta delar av detta utrymme i anspråk. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 19 procent den senaste tolvmånadersperioden och med 8 procent sedan december. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd är 10 procent högre årets två första månader jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med perioden januari-februari 2007 är ökningen 45 procent. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat för årets första månader. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är däremot högre än förväntat och avviker mot budget med 1 mkr. Antalet ärenden och kostnaden för personlig assistans LSS ökade markant under Kostnadsläget är fortsatt högt. Avvikelsen mot budget är emellertid liten då hänsyn tagits till de ökade kostnaderna i årets budget. Årets prognos är osäker. De stora ekonomiska svårigheter som landet och kommunen befinner sig i påverkar nämnden på flera sätt. Skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna inom bland annat socialnämndens verksamhetsområden riskerar att stiga ytterligare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 18. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2009 jämte bilagor. Dagens sammanträde Förvaltningsekonomen Malin Ung kommenterar resultat och prognos. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (29) / Yttrande till kommunens revisorer angående resursfördelningen inom äldreomsorgen 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till kommunens valda revisorer. I oktober 2008 genomförde Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers en granskning av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Granskningen genomfördes med utgångspunkt i följande revisionsfrågor: Är nuvarande former för att fördela personalresurser till särskilt boende ändamålsenlig, det vill säga är resurserna anpassade till brukarnas behov? Finns det en ändamålsenlig koppling mellan nämndens mål för verksamheten? Finns andra orsaker till underskott på vissa enheter än som utgår från brukarnas behov? Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med enhetschefer, verksamhetschef och ekonom. Mätningen av omsorgstyngden genomfördes på tre äldreboenden; Rönnäng, Ekås och Ekhagen. Med anledning av granskningen har Marks kommuns valda revisorer begärt in ett yttrande från socialnämnden. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 19. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson kommenterar förslaget till yttrande. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (29) 32 Dnr 2009/ Yttrande över LSS-kommitténs förslag till lagändring 1. Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande. 2. Nämnden översänder yttrandet till regeringskansliet. Den av regeringen tillsatta LSS-kommittén lade fram sitt slutbetänkande, Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77). Socialnämnden i Marks kommun avger på eget initiativ yttrande över betänkandet. I yttrandet föreslås vissa ändringar och tillägg som, enligt nämndens mening, behöver göras i den nya lagstiftningen, som föreslås träda i kraft s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2009, 13. Socialnämnden har behandlat ärendet den 11 februari 2009, 10. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari Dagens sammanträde Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till tjänsteförslaget.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (29) 33 Dnr 2005/ Redovisning kompetensstegen 1. Socialnämnden godkänner slutredovisningen av kompetensstegen. 2. Nämnden översänder slutredovisningen av kompetensstegen till kommunstyrelsen för ställningstagande och underskrift. I november 2005 beslutade socialdepartementet att Marks kommun skulle få del av de statliga medlen i Kompetensstegen. Under tre år har, tillsammans, sex delprojekt genomförts i socialförvaltningen. Tre delprojekt, Utbildningsprogram för enhetschefer, Spetskompetens inom psykiatri och demens samt Social dokumentation i regi av Äldre Väst sjuhärad, har löpt under samtliga tre år. Resterande tre delprojekt har planenligt avlutats under år 2006 och år Samtliga delprojekt slutredovisas nu enligt modellen för Kompetensstegen. Slutredovisningen ska vara socialdepartementet tillhanda senast sex månader efter det att det sista delprojektet avslutats. För Marks kommun innebär det den 30 juni Förutom av socialnämnden skall slutredovisningen godkännas och undertecknas i kommunstyrelsen. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4m ars 2009, 20. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari Dagens sammanträde Verksamhetschefen Ullabritt Martinson informerar om de sex delprojekten i Kompetensstegen. Yrkande Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (29) 34 Dnr 1998/ Reviderade riktlinjer färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre. 2. Riktlinjerna skall gälla från och med den 1 juli Kommunfullmäktige har ålagt socialnämnden att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). För att få till stånd en så likartad bedömning som möjligt i kommunen vid utredningar och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst har förslag till riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna tjänar som ett komplement till respektive lag genom att de förtydligar och preciserar lagens bestämmelser. De utgör därmed ett stöd och ett hjälpmedel i den individuella bedömning som alltid skall föregå ett beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. Riktlinjer för verksamheten behöver då och då revideras. Förvaltningen lämnar i bilagor till sin tjänsteskrivelse förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 21. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2009 jämte förslag till nya riktlinjer för färdtjänst, riksfärstjänst och serviceresor för äldre. Dagens sammanträde Utredningsledaren Henry Freij kommenterar förslagen till nya riktlinjer och svarar på frågor. Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag. _

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (29) 35 Dnr 1998/ Upphandling av entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst samt serviceresor för äldre 1. Socialnämnden utser Taxi Mark AB till entreprenör för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre, Del A i förfrågningsunderlaget. 2. Nämnden utser Marks Limousine AB till entreprenör för linjelagd färdtjänst, Del B i förfrågningsunderlaget. 3. Nämnden beslutar att båda entreprenaderna gäller för tiden 1 juli juni 2011, med option på förlängning ett år (t o m 30 juni 2012). Socialnämnden har av kommunfullmäktige ålagts att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1997:736) om färdtjänst samt kommunens frivilliga åtagande i form av serviceresor för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). Nuvarande avtal med entreprenörer för färdtjänst, riksfärdtjänst och serviceresor för äldre löper ut den 30 juni Med anledning av detta har upphandling ägt rum för ny avtalsperiod, tiden 1 juli juni 2011, med option om förlängning ytterligare ett år (t o m 30 juni 2012). Upphandlingen har skett i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). s behandling Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2009 jämte förfrågningsunderlag, anbudsöppningsprotokoll samt anbud. Dagens sammanträde Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till tjänsteförslaget.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (29) 36 Dnr 2006/ Utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Socialnämnden godkänner utvärderingen av drogförebyggande insatser i Marks kommun År 2006 beviljades Marks kommun utvecklingsmedel från länsstyrelsen för en kombinerad tjänst som drogsamordnare och metodutvecklare samt för att ta fram och genomföra projektet Drogförebyggande insatser i Marks kommun. Inriktningen på insatserna var att arbeta för en begränsad tillgänglighet, ansvarsfull alkoholservering, stöd till rattonyktra, föräldrastöd samt attitydförändring hos ungdomar. Det tvååriga projektet löper ut i december 2009 och en utvärdering har gjorts för att kunna ta ställning till om arbetsformen för tjänsten ska permanentas och om verksamhetsinriktningarna i projektet är lämpliga. s behandling Arbetsutskottet hat behandlat ärendet den 4 mars 2009, 22. Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2009 jämte utvärdering av drogförebyggande insatser i Marks kommun Dagens sammanträde Yrkande Ordföranden Owe Eglinger (s): Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (29) 37 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 7 kap 4 sekretesslagen.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (29) 38 Dnr 2008/ Val av politisk styrgrupp för genomförande av lag om valfrihetssystem 1. Socialnämnde beslutar att den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem skall bestå av två representanter från Markalliansen, två representanter från (s)- och (v)-gruppen samt en representant från (mbp). 2. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare att ingå i den politiska styrgruppen för genomförande av lag om valfrihetssystem: Ledamöter Owe Eglinger (s) Anita Lomander (s) Mia Magné (c) Lars-Inge Andersson (kd) Henry Sandahl (mbp) Ersättare Per Blanck (v) Arne Abrahamsson (s) Kerstin Weimman Lindén (m) Inga-Maj Krüger (kd) Lennart Svensson (mbp) 3. Nämnden beslutar att ersättare endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. Den föreslagna lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget öppet skall annonsera efter anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (29) Forts 38 Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2008, 151, att ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg inom områdena hemtjänst, permanent boende och korttidsvård i särskilda boendeformer, dagverksamhet samt SoL-insatser också till personer under 65 år. Marks kommun har beviljats 2 mkr. En projektgrupp inom förvaltningen har bildats. För att bedriva arbetet har det bedömts som väsentligt att det finns en politisk styrgrupp. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2009, 23. Dagens sammanträde Yrkanden 1. Per Blanck (v): Avslag på arbetsutskottets förslag och att presidiet får i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp. 2. Vice ordföranden Mia Magné (c): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ersättarna endast skall delta när ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. 3. Vice ordföranden Mia Magné (c): Lars-Inge Andersson (kd), Mia Magné (c) och Henry Sandahl (mbp) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Inga-Maj Krüger (kd), Kerstin Weimman Lindén (m) och Lennart Svensson (mbp) till ersättare. 4. Anita Lomander (s): Owe Eglinger (s) och Anita Lomander (s) väljs till ordinarie ledamöter i den politiska styrgruppen samt Per Blanck (v) och Arne Abrahamsson (s) till ersättare. Propositionsordning Ordföranden Owe Eglinger (s) ställer först proposition på bifall till yrkande nummer 1 och 2 och finner att socialnämnden beslutat enligt Mia Magnés yrkande, nummer 2. Ordföranden ställer där efter proposition på bifall till yrkande nummer 3 och 4 och finner att socialnämnden beslutat enligt båda yrkandena.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (29) 39 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök 1. Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna meddelanden. 2. Nämnden antecknar rapporten från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars Inkomna meddelanden redovisas. Det föreligger inga kommande kurser eller konferenser att redovisa. Dagens sammanträde Henry Sandahl (mbp) lämnar rapport från idébytardagen om anhörigstöd den 3 mars 2009.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (29) 40 Inkomna domar och beslut Nämnden antecknar redovisningen av domar och beslut. Följande domar och beslut redovisas: Domar i länsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E Beslut i länsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i länsstyrelsen , dnr P , dnr P , dnr , ärende nr

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (29) 41 Inkomna skrivelser Socialnämnden antecknar inkomna skrivelser. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd I skrivelsen framförs kritik mot att återkalla serveringstillståndet för Lounge Bar och Bistro vilket beslutades av socialnämndens arbetsutskott i mars. I skrivelsen ifrågasätts grunderna för beslutet om indragningen. Konsekvenser såsom arbetslöshet bland personalen och andra ekonomiska svårigheter lyfts fram som följd av indragningen. Dnr 2007/ Skrivelse angående nämndens beslut att återkalla serveringstillstånd Skrivelsen är inkommet som kommentarer på tidigare korrespondens där grunderna för det indragna serveringstillståndet åter ifrågasätts och konsekvenserna av ett sådant beslut belyses. Dnr 2008/ Skrivelse angående Fritsla dagcenter I skrivelsen betonas vikten av att Fritsla dagcenter ska finnas kvar för brukarna, de anhöriga och för personalen och att en eventuell nedläggning skulle medföra stort lidande för de inblandade. Klagomål riktas mot att personalen inte har fått gå ut med någon information om vad som händer med dagverksamheten, med hänvisning till att de, enligt personalen själva, i så fall riskerar avsked. Dnr 2005/ Skrivelse angående Action Avsändaren ställer frågan om socialnämnden övervägt förslaget om att starta upp Action på nytt samt framför önskemål om att kommunen tillhandahåller lånedatorer för anhörigvårdare genom biblioteket. Dnr 2009/ Skrivelse om erbjudande om hemstädning och hemtjänstinsatser från Agnes Ekonomimarknad Hemstädning och andra hemtjänstinsatser erbjuds med finsktalande brukare som målgrupp. Svar sänt till Agnes Ekomarknad att kommunen i nuläget inte är i behov av att anlita städning och hemtjänst för äldre finländare.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (29) Forts 41 Dnr 2009/ Skrivelse angående handläggning av ärende Via e-post har en skrivelse i ett enskilt ärende inkommit till socialförvaltningen I skrivelsen framförs synpunkter på hur ett ärende hanterats. Den situation som uppstått har inte uppstått i socialnämndens verksamhet. Dock har personal inom förvaltningen blivit inblandad och de enskilda vill med sin skrivelse påvisa att ärendet inte handlagts på ett professionellt sätt. Skrivelse i enskilt ärende En man har ställt en fråga avseende hjälpmedel inom hemsjukvården. Svar har skickats från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Av svaret till mannen framgår att det finns en överenskommelse mellan de olika vårdgivarna om vem som ansvarar för vad och att det efterfrågade hjälpmedlet är ett ansvar för Västra Götalandsregionen.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (29) 42 Inkomna synpunkter och klagomål Socialnämnden antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Klagomål har inkommit på följande: Inställelsetid för att ge medicin En brukares gode man och det boende där brukaren bor. Bemanningen på ett äldreboende Handläggningstiden i ett ärende som rör skadestånd

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (29) 43 Inkomna synpunkter på serviceåtaganden Det har inte inkommit några synpunkter på serviceåtaganden.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (29) 44 Redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialnämnden antecknar redovisade anmälningar enligt Lex Sarah. Två anmälningar enligt Lex Sarah redovisas. Socialnämnden i Marks kommun tog den 25 februari 2009 emot en anmälan om en mycket allvarlig avvikelse. En person som under en period vistats på växelvård i kommunen, avslutar den aktuella vistelseperioden och åker med taxi hem till sin egen bostad. Personen är mycket beroende av hjälp. Hemtjänsten har inte fått meddelande om att personen kommer hem och besöker inte personen på hela dagen. Resultatet blir att personen inte får hjälp förrän nästa dag. Åtgärder för personens välbefinnande har vidtagits direkt. Anhöriga har meddelats och kontakt med läkare har tagits. Det inträffade bedöms som mycket allvarligt och en noggrann utredning av det inträffade har gjorts. En utredning med anledning av anmälan enligt Lex Sarah har genomförts och rapporteras till nämnden. Den 5 mars 2009 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah av enhetschefen på ett äldreboende i kommunen. Händelsen beskrivs som att en brukare inte behandlats med vederbörlig respekt av en personal. En personal ska vid kvällsmåltiden hjälpa en vårdtagare ordväxling uppstår, ett glas ramlar i golvet och situationen upplevs orolig. Dagens sammanträde Verksamhetschefen för äldreomsorgen Ullabritt Martinson lämnar kompletterande information om anmälningarna enligt Lex Sarah.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (29) 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut Socialnämnden antecknar anmälan av den utförda granskningen av delegationsbeslut perioden Kerstin Weimman Lindén (m) och Zlata Damberg (s) har granskat fem anmälda delegationsbeslut enligt följande: Ett beslut om akut ekonomiskt bistånd Ett beslut om ekonomiskt bistånd Ett beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd Ett beslut om kostnader med anledning av familjehemsplacering Ett beslut om tillfällig utökning av korttidsvistelse enligt LSS s behandling Se redovisning av granskning den 24 mars Dagens sammanträde Kerstin Weimman Lindén och Zlata Damberg lämnar kompletterande information med anledning av den genomförda granskningen.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (29) 46 Anmälan av delegationsbeslut Nämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Beslut om avskrivning av fordran Beslut om attesträtt Anställningsbeslut Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Socialnämndens socialutskott Protokoll ,

28 Sammanträdesdatum Sida 28 (29) 47 Överföring av socialnämndens underskott för verksamhetsåret 2008 Anders Lindal (m) aktualiserar frågan om det föreliggande förslaget från kommunledningskontoret till kommunstyrelsen angående socialnämndens underskott. Förslaget innebär att nämndens underskott reduceras med tkr. Av detta avser tkr effekten av en avstämning mellan budget och utfall av antalet äldre enligt resursfördelningsmodellen. Nämndens samlade återstående ackumulerade underskott blir därmed tkr. Frågan huruvida ytterligare avskrivning/nedskrivning skall begäras får diskuteras i partigrupperna. _

29 Sammanträdesdatum Sida 29 (29) 48 Dagverksamheten på Klockaregården i Fritsla Socialchefen Magnus Hultin svarar på frågor från Anders Lindal (m) om informationen till brukare och anhöriga med anledning av planerade lokalförändringar inom LSS-verksamheten. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Plats och tid Två Skyttlar, Örby, kl 15.00 17.40 Ajournering kl 16.40-17.00 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.40 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-20.40 Ajourneringar klockan 17.30-17.45, 19.45-19.50 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.40-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Tid Klockan 14.00 17.15 Ajournering klockan 15.10 15.30 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne, 17-33, kl. 14.00-17.00 M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(10) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.45 Ajournering - ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Birgitta Dahlén Mårtensson Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer