Handeksem är en sjukdom med hög

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handeksem är en sjukdom med hög"

Transkript

1 Handeksem en folks SAMMANFATTNING Handeksem förekommer hos omkring 10% av befolkningen i arbetsför ålder. Prevalensen är högst hos unga kvinnor. Debuten sker ofta tidigt i livet och prognosen är ogynnsam, med risk för kronisk utveckling. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Ofta samverkar flera faktorer till uppkomsten av handeksem. En viktig riskfaktor är exponering för hudirriterande ämnen, i synnerhet våtexponering, som är vanligt i många yrken, t ex frisör, kock, bagare, städare och många vårdyrken. Kontaktallergi är en annan riskfaktor. Personer som har haft atopiskt eksem har en 2 3 gånger ökad risk att utveckla handeksem. Även andra egenskaper hos individen har sannolikt betydelse. Handeksem kan påverka välbefinnande och arbetsförmåga. Ett snabbt omhändertagande är gynnsamt för prognosen och utredning hos hudspecialist med epikutantest bör göras frikostigt. Det är angeläget att patienten blir förtrogen med sin sjukdom och finner dagliga rutiner för behandling och för att reducera hudskadande exponering. BIRGITTA MEDING docent, Enheten för arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, Stockholm. kontaktadress: Birgitta Meding Enheten för arbets- och miljödermatologi Institutet för miljömedicin (IMM) Karolinska institutet Norrbacka, 3 tr SE Stockholm birgitta meding, Karolinska institutet, Stockholm Handeksem är en sjukdom med hög prevalens och är mest frekvent hos unga vuxna. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Händerna är våra viktigaste arbetsredskap och de utsätts för exponering i många verksamheter. När händerna inte fungerar på ett normalt sätt påverkas både arbetsförmåga och välbefinnande. Förekomst Ett aktuellt handeksem, definierat som handeksem vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, förekommer hos cirka 10% av den vuxna befolkningen i yrkesverksam ålder (1). Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och vanligare hos yngre individer jämfört med äldre, se figur 1. Resultat från flera stora svenska studier och även från folkhälsoenkäter och miljöhälsoenkäter under senare år ger en likartad bild vad gäller förekomst av handeksem. En jämförelse över tid har gjorts i en enkätbaserad studie (2). Man fann att 1-årsprevalensen av handeksem i befolkningen i Göteborg minskade från 11,8% till 9,7% vid undersökningar utförda med samma metodik åren 1983 och En lägre sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden vid det senare mättillfället angavs som en trolig förklaring till den lägre prevalensen och indikerar att hudexponeringen i arbetet är viktig för uppkomsten av handeksem. Handeksemdebuten sker överraskande ofta i unga år (3). I en svensk studie fann man att 1-årsprevalensen av handeksem hos gymnasieelever i åldrarna år var 10% (4) och hos danska skolungdomar i åldern år var 1-årsprevalensen 7,3% (5). Tidig debut av handeksem vid atopiskt eksem kan vara orsaken ibland, men förklarar långt ifrån alla fall. Endast en mindre andel av personer med handeksem har kontinuerliga symptom, hos de flesta har sjukdomen ett fluktuerande förlopp med perioder av symptomfrihet eller åtminstone förbättring (6). Det är vanligt med säsongsvariation. De flesta patienter blir förbättrade på sommaren, men det finns också handeksem som försämras på sommaren, i synnerhet sådana fall där vesikler dominerar den kliniska bilden. Långtidsprognosen vid handeksem har studerats. I ett svenskt populationsbaserat handeksemmaterial gjordes en uppföljning med enkät efter 15 år (7). 44% hade fortfarande aktiv eksemsjukdom vid tiden för uppföljningen. 66% hade haft symptom under någon period av uppföljningstiden. De flesta upplevde dock en förbättring, vilket kan tyda på att man med tiden lär sig hantera sin sjukdom och på en anpassning till ett liv med handeksem. I selekterade material finner man ytterligare sämre prognos. Av personer som anmält hudsjukdom som arbetsskada uppgav 70% fortfarande aktiva besvär vid en 12-årsuppföljning (8). I en dansk studie fann man att 1 år efter arbetsskadeanmälan av handeksem hade 25% fortfarande svåra besvär, 41% var förbättrade och 34% hade måttliga eller lättare besvär (9). Handeksem är således en sjukdom med hög risk för utveckling till ett kroniskt tillstånd, vilket man bör ha i åtanke vid handläggning av patienter. I en dansk studie från 2009 har en uppföljning gjorts av handeksempatienter 6 månader efter första besöket hos hudspecialist (10). Svårighetsgraden av handeksemet skattades av patienterna vid baseline och vid uppföljningen med hjälp av en enkät och en tidigare validerad fotografisk guide. Medianen av patientfördröjning, definierad som tiden från debut av symptom till första besöket hos allmänläkare, var 3 månader. Medianen för sjukvårdsfördröjning, definierad som tiden från första besöket hos allmänlä- 36 allergi i prakxsis 1/2010

2 jukdom med dålig prognos Det är vanligt att flera orsaker samverkar till uppkomsten av handeksem. Den viktigaste externa riskfaktorn är sannolikt hudirriterande exponering, i synnerhet våtexponering. foto: colourbox.com kare till första besöket hos hudspecialist, var också 3 månader. I en logistisk regressionsmodell ökade odds ratio för en dålig prognos med faktorn 1,11 (95% konfidensintervall (KI) 1,02 1,21) per månad av patientfördröjning och 1,05 (95% KI 1,00 1,10) per månad av sjukvårdsfördröjning. Författarna drar slutsatsen att det föreligger ett samband mellan dålig prognos vid handeksem och ett fördröjt omhändertagande i vården. Konsekvenser vid handeksem En kronisk sjukdom som handeksem medför givetvis behov av sjukvård. Studier visar att 65 70% av personer med handeksem besöker läkare åtminstone vid något tillfälle (6, 11). I vissa typer av arbeten kan ett besvärligt handeksem påverka arbetsförmågan. I vilken utsträckning sjukskrivning blir aktuell beror givetvis på förhållanden på arbetsmarknaden och regler i sjukvårdsförsäkringen. I en äldre populationsbaserad svensk handeksemstudie uppgav drygt 20% att de någon gång varit sjukskriva under minst 7 dagar för sitt handeksem (6). I senare studier finner man mindre andel sjukskrivna. Ibland blir arbetsbyte aktuellt, t ex i yrken som frisör, kock, kallskänka, bagare, städare. I populationsbaserade studier från Sverige och Danmark har arbetsbyte på grund av handeksem rapporterats av 8% (6, 11). Vid en långtidsuppföljning av personer som anmält hudsjukdom som arbetsskada uppgav 82% att sjukdomen medfört någon form av förändring av arbetssituationen (8). Som vid andra kroniska sjukdomar ser man att livskvaliteten påverkas hos personer med handeksem. Redan innan begreppet hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) var etablerat tillfrågades i en studie personer med handeksem om sina upplevelser av sjukdomen (6). Inverkan rapporterades i hög frekvens på dagliga aktiviteter både i arbetet och på fritiden, sömn, humör och sociala kontakter. Ett flertal studier av HRQoL vid handeksem har publicerats (12 14). Man har funnit en inverkan på HRQoL vid handeksem av samma storleksordning som vid t ex astma (14), med inverkan på både funktion och upplevande. Flera samverkande orsaker Det är vanligt att flera orsaker samverkar till uppkomsten av handeksem. Man finner t ex ofta att det förekommer exponering både för hudirriterande ämnen och kontaktallergen samtidigt. Dessutom är egenskaper hos individen av betydelse. Den viktigaste externa riskfaktorn är sannolikt hudirriterande exponering, i synnerhet våtexponering, som är vanligt i många arbetssituationer men också på fritiden, t ex vid hushållsarbete och skötsel av små barn. Omfattningen av vattenexponering för händerna i arbetet har studerats i befolkningen i Stockholm (15). 19% rapporterade vattenexponering mer än 1 /2 tim per dag eller mer än 10 gånger per dag. Vattenexponering var vanligare hos kvinnor än hos män och yngre uppgav mer exponering än äldre. Även i samma yrken var kvinnor mer exponerade än män, vilket s allergi i prakxsis 1/

3 % % tyder på att arbetsuppgifterna inte är de samma för kvinnor och män. Fritidsexponering för vatten har rapporterats i en annan studie och resultaten tyder på att även denna är omfattande (16). Anmärkningsvärt är att hög exponering på arbetet förefaller att samvariera med hög exponering på fritiden. Det finns endast ett fåtal studier publicerade där förekomst av handeksem har studerats i relation till kontaktallergi i allmänbefolkningen (17, 18). Att genomföra epikutantest av stora urval från befolkningen innebär praktiska svårigheter och höga kostnader. Kontaktallergi hos handeksempatienter har däremot beskrivits i mängder av publikationer och observeras frekvent i den kliniska vardagen på varje hudmottagning. En två- till trefaldig riskökning för handeksem hos personer som haft atopiskt eksem är väl dokumenterad i flera stora studier (2, 3, 5, 19). I danska epidemiologiska studier på tvillingar tyder resultaten på att även andra genetiska faktorer kan medföra ökad risk för handeksem (18, 20). Filaggringenen är viktig för normal utveckling av hudbarriären. Man har funnit defekter, s.k. nollmutationer, avseende filaggringenen hos omkring hälften av personer med måttligt till svårt atopiskt eksem (21, 22). I en framtid kan troligen genetiska tester ge ledning när det gäller prognosbedömning vid handeksem och kanske även för terapi (23). Det finns inga hållpunkter för att kvinnor skulle ha mer ömtålig hud än män, experimentella studier har gjorts. Skillnaderna mellan könen avseende förekomst av handeksem tillskrivs väsentligen skillnader rörande hudexponering, i synnerhet anses den större omfattningen av våtexponering hos kvinnor vara orsak. En större andel vattenexponerade kvinnor bekräftades också i den populationsbaserade svenska studien (15). Även den högre prevalensen av handeksem hos unga har sannolikt samband med mer våtexponering under de första åren i yrkeslivet, som ofta innebär mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Olika typer av handeksem Man ser ofta att handeksem delas in i olika typer baserade på diagnoser såsom allergiskt kontakteksem, irritationseksem, atopiskt handeksem, hyperkeratotiskt handeksem, nummulärt eksem, vesikulos m. fl. Det kan sannolikt vara av värde vid den kliniska handläggningen att tänka sig en sådan indelning för att kunna rikta rådgivningen till patienten. Ur vetenskaplig synvinkel är det dock svårt att skapa tillräckligt stringenta kriterier för en sådan indelning. I praktiken är det vanligt att flera faktorer samverkar vid uppkomsten av ett handeksem. Ett illustrerande exempel kan vara följande: handeksem hos en frisör med frekvent våtexponering, kontaktallergi för parfymämnen och atopiskt eksem i anamnesen. Vilken är den korrekta handeksemdiagnosen i detta fall? figur 1. 1-årsprevalens av handeksem i relation till ålder och kön (n=25778). Data från nationella miljöhälsoenkäten 2007 (1). Män Kvinnor Ålder Ålder Män Kvinnor Sannolikt har både hudirritation, kontaktallergi och atopisk konstitution bidragit till utvecklingen av handeksemet. Morfologin kan variera vid handeksem men kan inte heller med tillräcklig stringens ligga till grund för specifika diagnoser. Man ser för övrigt att morfologin över tid ofta varierar hos en och samma patient. Andra hudsjukdomar lokaliserade till händerna kan ibland innebära differentialdiagnostiska problem, t ex psoriasis, pustulosis palmoplantaris och svampinfektioner. Utredning och behandling vid handeksem Det finns inga evidensbaserade guidelines utarbetade för handläggning och behandling av handeksem. En genomgång av vetenskapliga artiklar om behandling av handeksem gjordes 2004 av EDEN (the European Dermato-Epidemiology Network) (24). Denna visade att det fanns en brist på välgjorda, tillräckligt stora behandlingsstudier. En grupp brittiska dermatologer publicerade 2009 ett «consensus statement» avseende handläggning av kroniskt handeksem (25). Vid handläggning av handeksempatienter är anamnesen av stor vikt. Den ska innefatta frågor om atopisk konstitution och om hudexponering i arbetet och på fritiden. Vid alla typer av handeksem är det väsentligt att reducera exponeringen, vilket i praktiken som regel innebär att våtexponeringen ska minskas. Det är viktigt att patienten blir uppmärksam på sambandet mellan exponering och handeksem. Långt ifrån alla patienter inser detta intuitivt då det rör sig om förlopp över timmar/dagar, där samband inte alltid upplevs som självklart. Det är också viktigt att påpeka för handeksempatienten att det inte finns någon botande terapi. Läkningen av ett handeksem är till stor del beroende av en långvarig och tålmodig strategi hos patienten. Vid svårt eksem redan från debuten bör handeksempatienten remitteras till hudspecialist, även vid dåligt terapisvar på kortisonkrämer, längre sjukskrivning och misstanke om arbetsrelation. Vid utredning av handeksem bör en epikutantest hos hudspecialist göras frikostigt. Test med standardserie visar om kontaktallergi föreligger mot de vanligast förekommande allergenen. Patienten kan genom testen få information om vad som underhåller och kanske orsakar hand- 38 allergi i prakxsis 1/2010

4 eksemet. Patienter verksamma i arbetsmiljöer med omfattande kemisk exponering bör remitteras till yrkesdermatologisk mottagning. Där kan en mer omfattande epikutantestutredning göras med test av patientens eget material från arbetsplatsen. Mjukgörande hudkrämer ska utgöra basen i behandlingen. Här är det viktigt att ta hänsyn till patientens preferenser. En hudkräm ska av patienten upplevas som kosmetiskt acceptabel för att bli använd. Vissa individer vill ha fuktkrämer medan andra trivs bäst med fetare beredningar. Att använda en fuktkräm på dagen och en fetare kräm eller salva till natten tycker många fungerar bra. Nyttan av skyddskrämer/barriärkrämer är begränsad. Traditionen för sådan behandling varierar på olika håll i världen. En god effekt av att använda skyddskräm vid extremt smutsiga arbeten är att rengöring av huden då kan ske med skonsammare rengöringsmedel. Det har visat sig att skyddskräm ibland kan accepteras bättre än handkräm på arbetsplatser med manlig dominans. Att använda skyddshandskar av plast, gärna med en bomullsvante under, är i många situationer ett effektivt sätt att skydda huden mot exponering. Lokalbehandling med kortisonkrämer är stöttepelaren vid farmakologisk behandling av handeksem (26). Vanligen behövs en grupp 3-steroid, i synnerhet vid behandling av eksem lokaliserade volart, där hornlagret är tjockare. Behandlingen bör pågå dagligen under två till tre veckor och därefter trappas ned. Underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader brukar rekommenderas. Som alternativ lokalbehandling har calcineurinhämmaren takrolimus provats. Man fann i en studie att effekten på handeksem var jämförbar med den av mometasonfuroat (27). Behandling i perioder med takrolimus kan möjligen vara ett alternativ vid svåra handeksem för att minska risken för hudatrofi av stora doser kortison, men kan medföra andra biverkningar. Ljusbehandling är ett alternativ som används ibland vid handeksem (26). Vanligen ger man behandling med UVB, men även PUVA, (psoralen doserat oralt eller som handbad + UVA) används. Ett annat alternativ är behandling med mjukröntgen (gränsstrålar), s.k. Buckybehandling. Vid svårt eksem redan från debuten bör handeksempatienten remitteras till hudspecialist. foto: institutet för miljömedicin, karolinska institutet. Peroral behandling med prednisolon mg i nedtrappande dos kan ibland vara effektivt för att bryta ett ogynnsamt förlopp vid svåra handeksem, men man ser tyvärr ibland att eksemet snabbt recidiverar när behandlingen avslutas. Andra behandlingsalternativ som har provats vid handeksem är cyklosporin, azatioprin och metotrexat, behandlingar som ska handläggas av hudspecialist. Ett alternativ som har tillkommit på senare tid är peroral behandling med alitretionin som har godkänts som licenspreparat i Sverige för förskrivning av hudspecialist. Indikationen är svårt kroniskt handeksem som inte har svarat på gängse eksembehandling med lokala steroider. Erfarenheterna från en stor multicenterstudie har varit positiva (28) och även från en uppföljningsstudie, där recidiv av handeksem har behandlats (29). Handeksem är således en vanlig sjukdom med tidig debut och påtaglig risk för kronisk utveckling. Sjukdomen kan påverka välbefinnande och arbetsförmåga. Ett snabbt omhändertagande är gynnsamt för prognosen och utredning hos hudspecialist med epikutantest bör göras frikostigt. Det är angeläget att patienten blir förtrogen med sin sjukdom och finner dagliga rutiner för behandling och för att reducera hudskadande exponering. Referenser 1. Miljöhälsorapport Socialstyrelsen, Karolinska institutet. ISBN Meding B, Järvholm B. Hand eczema in Swedish adults changes in prevalence between 1983 and J Invest Dermatol 2002; 118: Meding B, Järvholm B. Incidence of hand eczema a population-based retrospective study. J Invest Dermatol 2004; 122: Yngveson M, Svensson Å, Isacsson A. Prevalence of self-reported hand dermatosis in upper secondary school pupils. Acta Derm Venereol 1998; 78: Mortz CG, Lauritsen JM, Bindslev-Jensen C, Andersen KE. Prevalence of atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, and hand and contact dermatitis in adolescents. The Odense adolescence cohort study on atopic diseases and dermatitis. Br J Dermatol 2001; 144: Meding B, Swanbeck G. Consequences of having hand eczema. Contact Dermatitis 1990; 23: Meding B, Wrangsjö K, Järvholm B. Fiften-years follow-up of hand eczema: persistence and consequences. Br J Dermatol 2005; 152: s allergi i prakxsis 1/

5 8. Meding B, Lantto R, Lindahl G et al. Occupational skin disease in Sweden a 12-year follow-up. Contact Dermatitis 2005; 53: Skoet Cvetkovski R, Zachariae R, Jensen H et al. Prognosis of occupational hand eczema. A follow-up study. Arch Dermatol 2006; 142: Hald M, Agner T, Blands J, Johansen JD. Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study. Br J Dermatol 2009; 161: Lerbaek A, Kyvik KO, Ravn H et al. Incidence of hand eczema in a population-based twin cohort: genetic and environmental risk factors. Br J Dermatol 2007; 157: Skoet R, Zachariae R, Agner T. Contact dermatitis and quality of life: a structured review of the literature. Br J Dermatol 2003; 149: Both H, Essink-Bot ML, Busschbach J, Nijsten T. Critical review of generic and dermatology-specific healthrelated quality of life instruments. J Invest Dermatol 2007; 127: Moberg C, Alderling M, Meding B. Hand eczema and quality of life: a populationbased study. Br J Dermatol 2009; 161: Anveden I, Alderling M, Järvholm B et al. Occupational skin exposure to water a population-based study. Br J Dermatol 2009; 160: Anveden I, Wrangsjö K, Järvholm B, Meding B. Self-reported skin exposure a population-based study. Contact Dermatitis 2006; 54: Nielsen NH, Linneberg A, Menné T et al. The association between contact allergy and hand eczema in 2 cross-sectional surveys 8 years apart. The Copenhagen allergy study. Contact Dermatitis 2002; 46: Bryld LE, Hindsberger C, Kyvik KO et al. Risk factors influencing the development of hand eczema in a population-based twin sample. Br J Dermatol 2003; 149: Rystedt I. Long term follow-up in atopic dermatitis. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1985; 114: Lerbaek A, Kyvik KO, Mortensen J et al. Heritability of hand eczema is not explained by comorbidity with atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2007; 127: Palmer CN, Irvine AD, Terron-Kwiatkowski A et al. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. Nat Genet 2006; 38: Brown SJ, McLean WH. Eczema genetics: current state of knowledge and future goals. J Invest Dermatol 2009; 129: Kezik S, Visser MJ, Verberk MM. Individual susceptibility to occupational contact dermatitis. Ind Health 2009; 47: van Coevorden AM, Coenraads PJ, Svensson Å et al. Overview of studies of treatment for hand eczema the EDEN hand eczema survey. Br J Dermatol 2004; 151: English J, Aldridge R, Gawkrodger DJ et al. Consensus statement on the management of chronic hand eczema. Clin Exp Dermatol 2009; 34: Veien NK, Menné T. Treatment of hand eczema. Skin Therapy Letter 2003; 8:(5): Schnopp C, Remling R, Möhrenschlager M et al. Topical tacrolimus (FK506) and mometasone furoate in treatment of dyshidrotic palmar eczema: A randomized, observer-blinded trial. J Am Acad Dermatol 2002; 46: Ruzicka T, Lynde CW, Jemec GBE et al. Efficacy and safety of oral alitretinoin (9-cis retinoic acid) in patients with severe chronic hand eczema refractory to topical corticosteroids: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Br J Dermatol 2008; 158: Bissonnette R, Worm M, Gerlach B et al. Successful retreatment with alitretionin in patients with relapsed chronic hand eczema. Br J Dermatol 2010; 162: l

Nätverksträff Allergi Astma KOL, april Föreläsare Nils Hamnerius, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS Malmö.

Nätverksträff Allergi Astma KOL, april Föreläsare Nils Hamnerius, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS Malmö. Nätverksträff Allergi Astma KOL, april 2017 - Föreläsare Nils Hamnerius, Yrkes- och Handeksem Nils Hamnerius Yrkes och miljödermatologiska avdelningen Skånes universitetssjukhus Malmö Handeksem orsaker:

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem För ytterligare information i ämnet hänvisar till sid 63-80 i RORSMANS DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI.

Läs mer

Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener

Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener Nationellt miljömedicinskt möte 2008 Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener Carola Lidén Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Behandling av eksem Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå 10-11 februari 2015 Disposition Atopiskt eksem utvärtes behandling systemisk behandling förebyggande behandling

Läs mer

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01 Atopiskt eksem Överläkare Cecilia Svedman SUS Malmö Vård av eksembarn; En trestegsraket: Vårdpersonal Föräldrar Barn Atopi och atopisk eksem (AE) Atopi; från grekiskan; märklig sjukdom, på fel plats ;

Läs mer

Kopplingen atopi - eksem.

Kopplingen atopi - eksem. Kopplingen atopi - eksem. Några reflektioner Magnus Lindberg Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro och Hälsoakademin, Örebro universitet Definitioner: Vad är eksem? Vad är atopi? Vad är atopiskt

Läs mer

Svåra eksem hos barn. Natalia Ballardini, Barnläkare Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset AB

Svåra eksem hos barn. Natalia Ballardini, Barnläkare Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset AB Svåra eksem hos barn Natalia Ballardini, Barnläkare Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset AB Hudenheten Sachsska Ca 1200 besök/år samt konsultverksamhet Samlokaliserad med barnallergimottagningen Natalia

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Handeksem. Kunskapsöversikt. förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen.

Handeksem. Kunskapsöversikt. förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen. Handeksem förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen Kunskapsöversikt Rapport 2012:8 Kunskapsöversikt Handeksem förekomst, risker och förebyggande

Läs mer

SSDV:S RAPPORTSERIE 2012:1. Handläggning och behandling av handeksem. Guidelines

SSDV:S RAPPORTSERIE 2012:1. Handläggning och behandling av handeksem. Guidelines SSDV:S RAPPORTSERIE 2012:1 Handläggning och behandling av handeksem Guidelines Redaktör: Åke Svensson. Övriga författare: Birgitta Meding, Magnus Lindberg, Berndt Stenberg 2012-01-01 Svenska Sällskapet

Läs mer

Åke Svensson Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus

Åke Svensson Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus Åke Svensson Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus 1 Atopiskt eksem (atopisk dermatit, böjveckseksem) Kontakteksem Handeksem 2 Obligatoriskt kriterium är en kliande hudsjukdom Dessutom minst tre av följande

Läs mer

2012-10-24. Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH

2012-10-24. Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2011 Eksem- kommer från grekiskan; ek-ut-+zeein-koka Samlingsnamn på ej smittsamma, oftast långvariga, ytliga

Läs mer

Några viktiga och vanliga arbetsrelaterade sjukdomstillstånd man möter i primärvården

Några viktiga och vanliga arbetsrelaterade sjukdomstillstånd man möter i primärvården Några viktiga och vanliga arbetsrelaterade sjukdomstillstånd man möter i primärvården Stockholms Läns Arbetshälsorapport 2016 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL KOL - kronisk luftvägsobstruktion med

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Basdokument om yrkes- och miljödermatologi

Basdokument om yrkes- och miljödermatologi Basdokument om yrkes- och miljödermatologi Marléne Isaksson 1, Magnus Bruze 1, Johanna Bråred-Christensson 2, Malin Engfeldt 1, Torkel Fischer 3, Christer Hansson 4, Annica Inerot 2, Ann-Therese Karlberg

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2011-10-06 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Åke Svensson 11 Juni 2012. Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus

Åke Svensson 11 Juni 2012. Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus Åke Svensson 11 Juni 2012 Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus 1 Eksem och torr hud 2 Eksem Ordet kommer från n grekiskan och betyder koka. Kliniskt karaktäriseras riseras eksem av rodnad, papler och

Läs mer

Cetaphil PROTECT & REPAIR ETT KOMPLETT HANDVÅRDSPROGRAM FÖR SÄRSKILT UTSATTA HÄNDER

Cetaphil PROTECT & REPAIR ETT KOMPLETT HANDVÅRDSPROGRAM FÖR SÄRSKILT UTSATTA HÄNDER Cetaphil PROTECT & REPAIR ETT KOMPLETT HANDVÅRDSPROGRAM FÖR SÄRSKILT UTSATTA HÄNDER Yrkesrelaterade hudsjukdomar ökar Händerna är i många yrken utsatta för stora påfrestningar. Tvål, vatten, handsprit,

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

LOKALBEHANDLING praktisk guide

LOKALBEHANDLING praktisk guide LOKALBEHANDLING praktisk guide Cecilia Svedman, AnnKristin Björk, Margareta Lundahl SUS Malmö 2016 Dermatologisk lokalbehandling Kan verka på tre nivåer På hudens yta I hornlagret { I hudens viabla delar

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

2015-11-28. Allergi/irritation, diagnos vid kontaktallergi. Utslag på huden. Eksem. Allergiskt eksem vs irritationseksem

2015-11-28. Allergi/irritation, diagnos vid kontaktallergi. Utslag på huden. Eksem. Allergiskt eksem vs irritationseksem Allergi/irritation, diagnos vid kontaktallergi Johanna Bråred Christensson Dermatokemi och hudallergi, GU Hudmottagningen Carlanderska sjukhuset Utslag på huden Många orsaker, bl a Eksem Nässelutslag (=urticaria)

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Atopisk dermatit. utredning och behandling CECILIA SVEDMAN 1 OCH ÅKE SVENSSON 2

Atopisk dermatit. utredning och behandling CECILIA SVEDMAN 1 OCH ÅKE SVENSSON 2 Atopisk dermatit utredning och behandling SAMMANFATTNING CECILIA SVEDMAN 1 OCH ÅKE SVENSSON 2 Atopisk dermatit (AD) debuterar vanligen i barnaåldern och är ofta lätt att diagnostisera. Det finns fortfarande

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer

Atopiskt eksem hos barn, fakta och fall

Atopiskt eksem hos barn, fakta och fall Atopiskt eksem hos barn, fakta och fall Överläkare Cecilia Svedman SUS Malmö Vård av eksembarn; En trestegsraket: Vårdpersonal Föräldrar Barn S P E C I A L E D I T I O N I Huvudet på Doktorn Vad kan vi?

Läs mer

Hudbesvär hos härdplastexponerad personal inom tandvården i Göta-Älvdalen och Dalsland

Hudbesvär hos härdplastexponerad personal inom tandvården i Göta-Älvdalen och Dalsland Wastensson Accepterad och Meding för publicering den 20 mars 2000 Hudbesvär hos härdplastexponerad personal inom tandvården i Göta-Älvdalen och Dalsland Gunilla Wastensson och Birgitta Meding Arbete inom

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning angående relining av avloppsrör i bostadshus. Göteborg den 27 januari 2009

Miljömedicinsk bedömning angående relining av avloppsrör i bostadshus. Göteborg den 27 januari 2009 Miljömedicinsk bedömning angående relining av avloppsrör i bostadshus Göteborg den 27 januari 2009 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Yana Velentsey, ST läkare, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Sunderby sjukhus Anna Sandin,

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

De senaste decennierna har med bakgrund av vad vi vet olika hypoteser om AD kommit att diskuteras 2012-10-25

De senaste decennierna har med bakgrund av vad vi vet olika hypoteser om AD kommit att diskuteras 2012-10-25 S P E C I A L E D I T I O N Lisa Margareta Gunilla Ada Cecilia BEING AN AD TEAM Vård av eksembarnoch vuxna; En trestegsraket: Vad kan vi hjälpa Eksembarn/vuxna med? Vårdpersonal Föräldrar Barn Eller Mer

Läs mer

Hydraulolja och hudexponering Anders Boman

Hydraulolja och hudexponering Anders Boman Hydraulolja och hudexponering Anders Boman Hudtoxikolog, docent Enheten för arbets- och miljödermatologi Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Huden - kroppens största organ Ca 1,8m 2, 4 kg,

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Atopiskt eksem April 2007

Atopiskt eksem April 2007 April 2007 Lorens Ek Hudmottagningen Halmstad Vad är atopiskt eksem Kärt barn Atopiskt eksem Atopisk dermatit Neurodermatitis disseminata Prurigo Besnier Böjvecksesem Vad är atopiskt eksem Ökande prevalens

Läs mer

Nya rön om atopiskt eksem

Nya rön om atopiskt eksem Nya rön om atopiskt eksem Anita Remitz och Sakari Reitamo Atopiskt eksem är den vanligaste hudsjukdomen i Finland. Hudens barriärfunktion är försämrad och det leder till eksem och möjligen till sensibilisering

Läs mer

Atopisk dermatit utredning och behandling

Atopisk dermatit utredning och behandling Atopisk dermatit utredning och behandling SAMMANFATTNING Atopisk dermatit (AD) debuterar vanligen i barnaåldern och är ofta lätt att diagnostisera. Det finns fortfarande ingen enskild anamnesuppgift, inget

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Sjukdomsdefinition Sömnbesvär är ett övergripande begrepp som omfattar flera typer av besvär. I medicinsk litteratur används vanligen termen insomnia, eller på svenska

Läs mer

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Deltagare: 6 dsk/ssk och 3 läkare från 5 vårdcentraler, 1 läkare och 1 ssk från Hudkliniken, Karolinska Huddinge, 2 läkare och 1 ssk från Lung-allergiklniken

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna När det gäller vissa hudsjukdomar har det kommit många nyheter för ickespecialisten

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset 2004-10-22 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-postadress: D S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den

Läs mer

Frågor om allergi och överkänslighet i huden bör samordnas och bli entydiga

Frågor om allergi och överkänslighet i huden bör samordnas och bli entydiga Berndt Stenberg, docent, överläkare, hud- och STD-kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, och epidemiologi, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet (berndt.stenberg@vll.se)

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Eksem. DermaSilk. lindrar eksem och klåda inom en vecka

Eksem. DermaSilk. lindrar eksem och klåda inom en vecka Eksem lindrar eksem och klåda inom en vecka 1 Lindrar eksem och klåda på 1 Fritt hjälpmedel 9 av eksem är infekterade med stafylokocker och streptokocker 1, som försvårar läkningen och ökar klådan. Det

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Utvärdering av rehabiliteringskurs för långtidssjukskrivna avseende återgång till arbetet

Utvärdering av rehabiliteringskurs för långtidssjukskrivna avseende återgång till arbetet Utvärdering av rehabiliteringskurs för långtidssjukskrivna avseende återgång till arbetet Marie Forssell Leg Läkare Handledare: Överläkare, docent Bodil Persson Yrkes och Miljömedicinskt Centrum Linköping

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter av arbets och miljödermatologiska sjukdomar. Berndt Stenberg Yrkesträff 30 nov 2011

Hälsoekonomiska aspekter av arbets och miljödermatologiska sjukdomar. Berndt Stenberg Yrkesträff 30 nov 2011 Hälsoekonomiska aspekter av arbets och miljödermatologiska sjukdomar Berndt Stenberg Yrkesträff 30 nov 2011 Varför? Begränsade resurser Alternativa användningsområden Medicinskt och socialt optimeringsproblem

Läs mer

Eksem och hudallergi av jobbet?

Eksem och hudallergi av jobbet? Eksem och hudallergi av jobbet? Akta huden om eksem, allergi och hudirritation Du riskerar att få eksem om du kommer i kontakt med hudirriterande och allergiframkallande ämnen. Den som får kontakteksem

Läs mer

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Förr trodde man att psoriasis enbart var en hudsjukdom. Idag vet man att det är en sjukdom, där felet finns i immunförsvaret.huden är det huvudsakliga målorganet. Patienter

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Livskvalitet hos kvinnor med arbetsrelaterat handeksem Quality of life in women with occupational hand eczema

Livskvalitet hos kvinnor med arbetsrelaterat handeksem Quality of life in women with occupational hand eczema ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Omvårdnadsvetenskap, Avancerad nivå Examensarbete för magisterexamen 15hp Företagssjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2011 Livskvalitet hos kvinnor med arbetsrelaterat

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent, med dr Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Projektarbete vid företagsläkarkursen Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet 2006-2007 2007-01-12 Karin Hedenlöf Sensia Hälsa AB

Läs mer

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag?

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag? Typfall nr 6: hade hon haft sedan mitten av hösten. Ta anamnes / Kompletterande frågor Diagnosförslag? Typfall nr 6: har hon haft sedan mitten av hösten. På lårensbaksida tunna papuläsa delvis sammanflytande,

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar Instruktioner till frågeformuläret Inramade frågor ska besvaras av ALLA. Om du svarar nej på en inramad fråga, kan

Läs mer

2015-08-27. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Resolor Filmdragerad 2 mg Blister, 14 x 370772 332,50 386,00. 2 mg Blister, 28 x

2015-08-27. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Resolor Filmdragerad 2 mg Blister, 14 x 370772 332,50 386,00. 2 mg Blister, 28 x 2015-08-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar Symbolen indikerar att det finns bild som illustrerar texten Alla bilder finns samlade i en pdf-fil. Definition: Diagnos: Eksem är en kliande, kroniskt återkommande, inflammatorisk hudsjukdom Diagnosen

Läs mer

Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella biverkningar.

Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella biverkningar. Appendix 1 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Atopiskt eksem behandlas med kräm, salva eller lotion som innehåller kortison (kortisonprodukter, KP). Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Utvecklingsenheten Layout: Tina Ehsleben, Kriminalvårdens Utvecklingsenhet, 2010 Tryckning: Kriminalvårdens

Läs mer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Paul Lichtenstein, professor Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Karolinska Institutet, Sweden Outline Autismspektrumstörningar

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Epidemiologi I. Läkarprogrammet Termin 5, VT Lars Rylander. Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi

Epidemiologi I. Läkarprogrammet Termin 5, VT Lars Rylander. Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi Epidemiologi I Läkarprogrammet Termin 5, VT 2016 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post: Lars.Rylander@med.lu.se Tel: 046 222 1631 Epidemiologi

Läs mer

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis introduktion En vanlig, kronisk, inflammatorisk, proliferativ hudsjukdom med ärftlig benägenhet. Association med många andra sjukdomar Efflorescenser

Läs mer

Hälsorisker vid arbete med helkroppsvibrationer

Hälsorisker vid arbete med helkroppsvibrationer Hälsorisker vid arbete med helkroppsvibrationer Lage Burström Tohr Nilsson Jens Wahlström Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Arbets- och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten. Bäst effekt för vårdpersonalens hud och mot smittöverföring VETENSKAP & KLINIK

Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten. Bäst effekt för vårdpersonalens hud och mot smittöverföring VETENSKAP & KLINIK VETENSKAP & KLINIK Att sprita händerna ger bäst effekt från smittskyddssynpunkt. foto: gunnel hagelthorn/institutet för miljömedicin, karolinska institutet Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten Bäst

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer