Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning"

Transkript

1 1 (12) Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning En jämförande studie mellan elva städer

2 2 (12) Förord Försommaren 2011 gav Stockholms stad genom det egna IT-infrastrukturbolaget Stokab United Minds i uppdrag att undersöka priserna för 100 Mbit/s-anslutning i ett antal städer runt om i världen. Bakgrunden var dels ett intresse av att fördjupa de undersökningar av företagens kostnader för bredbandsuppkoppling som gjorts av tidningen Computer Sweden, och dels ett behov av att kunna sätta Stockholms prisbild i ett internationellt perspektiv. Tidningen Computer Sweden har sedan 2002 regelbundet jämfört företagens kostnader för bredbandsuppkoppling i Sverige. I januari 2011 visade den senaste undersökningen att kostnaderna för 100 Mbit/s-anslutning i Sverige fortsatt sjunka sedan föregående undersökning och att priset var som lägst i Stockholm. För att sätta priserna i ett internationellt sammanhang fick United Minds uppdraget att undersöka företags tillgång till och kostnader för bredbandsuppkopplingar i ett antal internationella referensstäder, samt göra en förnyad undersökning av priset i Stockholm. United Minds har även frågat om möjligheten att hyra svart fiber-förbindelse samt pris på sådan. Tillgång och pris på höghastighetsförbindelser påverkar både företag och medborgare. Det är en av flera faktorer som påverkar företagsklimat, men som är särskilt viktig i städer med stor andel kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag är i behov av och använder en mängd IT-lösningar varför tillgång till bredband med hög hastighet och till lågt pris underlättar för företag att driva och utveckla sin affärsverksamhet. Sverige har därför i sin bredbandsstrategi satt som mål att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år Fungerande konkurrens för att stimulera till lägre priser är också en del av bredbandsstrategin. Resultaten i denna undersökning visar att Stockholms bredbandsleverantörer internationellt sett håller en låg prisnivå mot kunder, där en väl fungerande marknad är en delförklaring.

3 3 (12) Sammanfattning Bakgrund United Minds har på uppdrag av Stockholms stad genom dess ITinfrastrukturbolag Stokab, undersökt vad företag får betala för en 100 Mbit/sanslutning i tolv internationella städer (leverantörer från elva städer har svarat), samt frågat om möjligheten att hyra svart fiber-förbindelse. Resultat 100 Mbit/s En jämförelse mellan de undersökta städerna ger att Stockholm ligger mycket lågt prismässigt i ett internationellt perspektiv. Marknaden tycks också vara väl utvecklad i Stockholm då de olika aktörernas priser inte skiljer sig nämnvärt från varandra. I Stockholm är priset för en 100 Mbit/s-anslutning för företag lågt. Snittpriset i de nordiska huvudstäderna är samtliga högre än priset i Stockholm. I de Europeiska huvudstäderna är snittpriset cirka tre gånger högre, medan priset i New York är cirka fyra gånger så högt som i Stockholm. Bland de jämförda städerna är priset lägre endast i Singapore. Snittpriset i Stockholm ligger på SEK per månad. Motsvarande siffra är för de nordiska huvudstäderna SEK, för de Europeiska städerna SEK, i New York ligger priset på SEK, medan det i Seoul respektive Singapore ligger på SEK respektive SEK. Resultat svart fiber Resultatet för hyra av en svart fiber-förbindelse uppvisade i stort sett samma mönster som för 100 Mbit/s-anslutning. Absolut lägst pris återfanns i Stockholm med SEK per månad. I Singapore, som hade lägst pris för 100 Mbit/sanslutning, var priset för svart fiber SEK per månad. Näst lägsta pris återfanns i Helsingfors med en kostnad på SEK per månad, och dyrast var New York med en kostnad på SEK per månad. I Köpenhamn låg priset på SEK per månad. Motsvarande siffra i Paris och London var respektive SEK per månad.

4 4 (12) Om undersökningen Bakgrund: Återkommande svenska jämförelser av företags kostnader för bredband Tidningen Computer Sweden har sedan 2002 regelbundet jämfört företagens kostnader för bredbandsuppkoppling i Sverige. Januari 2011 visade den senaste undersökningen att kostnaderna för 100 Mbit/s-anslutning i Sverige hela tiden fortsatt sjunka. Vid första mätningen 2002 uppgavs priset till SEK per månad. I den senaste mätningen konstaterades att de allra lägsta priserna erbjöds i Stockholm. Listpriser för 100 Mbit/s-anslutning för företag var SEK per månad. Motsvarande pris i övriga Sverige låg på SEK per månad. För att sätta dessa priser i ett internationellt sammanhang har United Minds på uppdrag av Stockholms stad genom dess IT-infrastrukturbolag Stokab, under sensommaren och tidiga hösten 2011, undersökt företags tillgång till och kostnader för bredbandsuppkoppling i ett antal internationella städer samt gjort en förnyad undersökning av priset i Stockholm (november 2011). Metodbeskrivning Datainsamling genom offertbegäran från leverantörer i tolv städer United Minds kontaktade totalt 57 internetleverantörer i städerna Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, Berlin, London, Paris, Prag, New York, Seoul och Singapore i första hand via telefon och i andra hand via e-post. Samtliga leverantörer fick frågan om huruvida de erbjuder bredbandsuppkoppling med hastighet 100 Mbit/s (ner- och uppström) till företag på vanligt förekommande affärsadresser i respektive stad. Från leverantörer som kunde erbjuda 100 Mbit/s efterfrågades prisuppgifter dels för anslutning, dels för månadsavgift under 36 månader. Alla leverantörer fick initialt även frågan om de kunde erbjuda svart fiber en dedikerad fiberförbindelse mellan två adresser i staden. Adresserna låg 2 km från varandra och i affärsområden där fibernät redan finns. I de fall leverantören kunde erbjuda detta efterfrågades pris för anslutningsavgift, både för fastigheter som redan var anslutna med fiber och fastigheter som saknade fiberanslutning men där fiber fanns i närliggande fastighet, samt månadsavgift vid tecknande av 36-månaderskontrakt. Sammanställning för jämförbarhet i månadskostnad för bredband I sammanställningen har de mottagna prisuppgifterna behandlats för att skapa jämförbarhet mellan städer. Bland leverantörer av 100 Mbit/s-anslutning har först de leverantörer som endast har ett hushållserbjudande (frånvaro av garantier angående uppkopplad tid etc.)

5 5 (12) sorterats bort. Pris som erbjuds privatpersoner är generellt sett betydligt lägre än de priser som erbjuds företag och kommer med en lägre service- och kvalitetsnivå. Prag utgick ur undersökningen då ingen leverantör valde att svara på frågorna. Därefter har priset för själva anslutningen slagits samman med priset för 36 månaders uppkoppling och totalsumman delats med 36. Detta för att skapa jämförbarhet i månadskostnad då leverantörerna väljer att fördela sina egna kostnader för uppkoppling, drift och service på olika sätt i olika prissättningsmodeller. Priserna har räknats om till svenska kronor med hjälp av priserna i tabell 1 (se bilaga). Samma metod har använts för att jämföra priset på svart fiber-förbindelser. Anslutningsavgiften som har använts är den för fastigheter som redan var anslutna med fiber. Kommentar till datainsamlingen En insikt från datainsamlingen är att möjligheten att snabbt få en prisuppgift och/eller ett erbjudande om uppkoppling skiljer sig kraftigt mellan olika leverantörer och städer. Den tydligaste tendensen är att forna monopolister inom telekomsektorn i de olika städerna tar längre tid på sig att lämna uppgifter om tillgänglighet och pris. En offertbegäran med tydligt specificerad förfrågan kunde ta upp till två månader att besvara.

6 6 (12) Resultat: Tillgänglighet och priser 100 Mbit/s Stockholm I Stockholm har åtta leverantörer svarat. Samtliga ligger i ett relativt snävt spann mellan SEK och SEK i månadskostnad, anslutningsavgift inkluderad. Genomsnittspriset är SEK. Två leverantörer ligger på drygt SEK, tre leverantörer på knappt SEK, medan den dyraste ligger på knappt SEK. Konkurrensen verkar alltså vara stor i Stockholm. 100 Mbit/s i Norden kr kr Snittkostnad 100 Mbit/s Norden kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Stockholm Köpenhamn Oslo Helsingfors Figur 1 Snittpriser per månad beräknat på 36 månadsavgifter och anslutningsavgift för städer i Norden. En jämförelse visar att Stockholm och Köpenhamn håller en låg kostnadsnivå för bredbandsuppkoppling till företag i ett nordiskt perspektiv. Helsingfors, vars två svarande leverantörer har det högsta genomsnittliga månadspriset ( SEK per månad), ger kunderna en kostnadsnivå som nästan är dubbelt så hög som i de största nordiska städerna Stockholm (5 195 SEK) och Köpenhamn (6 023 SEK). Norge ligger strax under detta (9 273 SEK). I ett bredare internationellt perspektiv kan dock sägas att samtliga dessa priser ligger i den lägre halvan av spektret jämförda städer. 2 1

7 7 (12) 100 Mbit/s i övriga Europa kr kr kr kr kr 0 kr Snittkostnad 100 Mbit/s Europa utom Norden Stockholm Paris London Amsterdam Berlin 3 1 Figur 2 - Snittpriser per månad beräknat på 36 månadsavgifter och anslutningsavgift för städer i Europa utanför Norden. I jämförelse av städer i Europa utom Norden ligger London och Paris lägst i kostnad för företag som köper bredbandsuppkoppling. Med genomsnittliga priser på drygt SEK (London SEK och Paris SEK) per månad för 100 Mbit/s-anslutning för företag ligger dessa städer lägre än Amsterdam som har ett cirka 30 procent högre jämförelsepris ( SEK) och Berlin som är nästan 100 procent dyrare ( SEK). I jämförelse med Stockholm är samtliga jämförda städer dyrare.

8 8 (12) 100 Mbit/s alla undersökta städer kr kr kr kr kr 0 kr Snittkostnad 100 Mbit/s alla städer Figur 3 Snittkostnader för 100 Mbit i samtliga undersökta städer Lägsta priset i undersökningen återfinns i Singapore med SEK per månad. I Seoul ligger priset på SEK per månad, medan priset i New York ligger på SEK per månad. Det låga priset i Singapore kan (förutom befolkningstätheten) bero på att det fiberoptiska nätet byggdes med kraftig statssubvention. Utvecklad marknad i Stockholm En jämförelse mellan samtliga undersökta städer ger att Stockholm ligger mycket lågt i ett internationellt perspektiv. Marknaden tycks relativt andra städer i undersökningen vara väl utvecklad då de olika aktörernas priser inte skiljer sig nämnvärt från varandra.

9 9 (12) Svart fiber - lägst pris i Stockholm Snittpris svartfiber kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Figur 4 Snittpriser svartfiber per månad beräknat på 36 månadsavgifter och anslutningsavgift (SEK) Endast ett fåtal leverantörer svarade på frågan om svart fiber fanns att tillgå. Ett skäl till detta är att det i första hand är den forne monopolisten i respektive stad/land som har IT-infrastruktur i någon större omfattning medan konkurrenter oftast hyr svart fiber av monopolisten eller endast har svart fiber i vissa områden/sträckor. Dessutom verkar det än svårare att få svar på tillgång till och pris på svart fiber jämfört med 100 Mbit/s-anslutning. De svar som gavs uppvisade i stort sett samma mönster som för 100 Mbit/sanslutning. Absolut lägst pris återfanns i Stockholm med SEK per månad. I Helsingfors respektive Köpenhamn var priset SEK per månad respektive 8184 SEK per månad. Bland leverantörerna i Oslo valde ingen att svara på frågan. I Europa var priset i Paris SEK per månad, i London SEK per månad, och i Amsterdam SEK per månad. I Singapore, som hade det lägsta priset för en 100 Mbit/s-anslutning, låg priset för svart fiber på SEK per månad, det vill säga tre gånger högre jämfört med Stockholm. I New York låg priset på SEK per månad, det vill säga ett pris långt över de andra svarande i undersökningen.

10 10 (12) Bilaga Stokab Stokab är Stockholms stads IT-infrastrukturbolag. Syftet är, sedan starten 1994, att stimulera en positiv utveckling för Stockholmsregionen genom att tillhandahålla ett passivt, öppet och konkurrensneutralt fibernät. Stokab erbjuder fiberoptiska förbindelser på likvärdiga villkor till såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation. United Minds United Minds är ett analys- och strategiföretag bestående av ett 20-tal konsulter med olika bakgrunder och specialisering. Huvudkontoret finns i Stockholm med ytterligare ett kontor i New York Mbit Över en förbindelse med hastighet på 100 Mbit/s kan de allra flesta typer av tjänster levereras. En höghastighetsuppkoppling som denna innebär alltså ingen begränsning eller utgör ett hinder för de allra flesta företags verksamhet. En sådan förbindelse möjliggör också att i princip alla molntjänster kan användas och att outsourcing blir oproblematiskt (ur ett tekniskt perspektiv). Med tillgång till en 100 Mbit/s-förbindelse till bra pris skapas möjligheter för företag att utveckla sina affärer. Svart fiber Svart fiber är benämningen på de fiberoptiska kablar som behövs för att leverera olika typer av tjänster, exempelvis bredband, telefoni och TV. Svart fiber är en oförädlad förbindelse, det vill säga bara själva fibern utan någon påkopplad elektronisk utrustning. För att en operatör ska kunna leverera en tjänst krävs tillgång till svart fiber. Tillgång till fiberoptiska förbindelser är en grundläggande förutsättning för elektroniska kommunikationstjänster. Med tillgång till svart fiber kan en operatör själv välja vilken kvalitet och teknisk specifikation som den aktiva utrustningen ska ha. Operatören är alltså inte beroende av vilken utrustning någon annan operatör (konkurrent) har valt i sitt nät.

11 11 (12) Resultaten i sin helhet Leverantör Engångsavgift (SEK) Månadskostnad (SEK) Totalkostnad månadsvis över 3 år (SEK) London London London Berlin Berlin Amsterdam Amsterdam Amsterdam Köpenhamn Köpenhamn Köpenhamn Oslo Oslo Oslo Helsingfors Helsingfors New York New York New York Paris Seoul Singapore Singapore Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

12 12 (12) Operatörer som tillfrågats i undersökningen: Above net GB, Alice DE, AT&T US, Bahnhof SE, Bell US, Bredbandsbolaget SE, Bredbåndsservice NO, British Telecom GB, Canal Digital NO, Colt DE, Completel FR, ComX DK, Dansk Bredband DK, Deutche Telekom DE, DGC SE, Elisa SF, Fibrespan GB, France Telecom / Orange FR, Free FR, Geo Networks GB, Globetel SF, Hafslund Telecom NO, InterNL NL, ION US, IP Visie NL, IP-Only SE, Kable Deutschland DE, KDDI KOR, KPN NL, LGA SG, Lightower US, Lynet NO, Network US, NTT KOR, Numerique FR, O2/Cesky CZ, Ownit SE, Pronea NO, Singtel SG, Softbank KOR, Starhub SG, Superinternet SG, TDC DK, TDC SE, Tele2 SE, Telecom (Alice/Tele2) NL, Telecom/telefonica CZ, Telenor DK, Telenor NO, Telenor SE, TeliaSonera SE, TeliaSonera SF, UPC CZ, UPC NL, Verizon US, WIN/VIA CZ, Zeeker Telecom NL. Tabell 1 Valutakoefficienter 1 EUR 9,14 SEK 1 DKK 1,22 SEK 1 SGD 5,27 SEK 1GBP 10,33 SEK 1 CZK 0,38 SEK 1 USD 6,71 SEK 1 NOK 1,18 SEK Tabell 1 Valutakoefficienter som använts vid omräkning av offererade priser till svenska kronor United Minds samhällsanalys AB Slussplan 9 Box SE STOCKHOLM

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden

Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden Författare: Ivan Adzaip, 891202-4075 & KaWing Leung, 881022-3530 Handledare: Jerker Holm VT 2011 Abstract This paper examines the broadband market

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

Stokab grunden för IT i Stockholm

Stokab grunden för IT i Stockholm Stokab grunden för IT i Stockholm 1 Detta är Stokab Stokab hyr ut fiberförbindelser som telekomoperatörer, företag, myndigheter och organisationer använder för sin digitala kommunikation. Uthyrning sker

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Bredbandskartla ggning So rmland 2014

Bredbandskartla ggning So rmland 2014 Bredbandskartla ggning So rmland 2014 Vicicom AB 2014-02-21 Version PA4 Sammanfattning Under arbete För att nå målen i den Digitala agendan behövs ett väl utbyggd fibernät både i tätort och landsbygd.

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län Författare: Joakim Holback 30 maj -2012 Förord Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen verka för att målen i regeringens

Läs mer