ENKÄT en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning"

Transkript

1 Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

2 Innehåll Enkät resultat s 2 Bakgrund och syfte Utformning och urval Genomförande Svarsfrekvens Prioritering av nya avtal 2002 resultat Kommentarer och förslag Papper vs elektroniskt resultat Kommentarer Enkät 2001 uppföljning av resultatet s 14 Situationen i januari 2002 Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Uppföljning av KIB:s undersökning Uppföljning av nya förslag Bilaga: Enkäten 2

3 - resultat Enkät 2001 Bakgrund och syfte Som ett led i uppgiften att samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning arbetar BIBSAM sedan 1997 med centrala licensavtal för databaser. Konsortiet är löst sammansatt av de sk BIBSAM-biblioteken 1. Hittills har ett trettiotal avtal med olika databasleverantörer slutits. Informationsresurser som kan vara aktuella för centrala licensavtal bygger till stor del på de förslag som kommer in dels från leverantörer och dels från BIBSAM-biblioteken. I realiteten har BIBSAM endast möjlighet att arbeta med ett fåtal nya avtal varje år. För att kunna prioritera bland alla förslag och önskemål har BIBSAM:s licensgrupp formulerat kriterier för urvalet: 1. Många bibliotek ska vara intresserade av ett avtal. 2. BIBSAM:s grundläggande ståndpunkter vid upphandling av databaser ska kunna uppfyllas i avtalet Ett konsortieavtal ska innebära ett mervärde i form av förbättrade villkor, utökad tillgång till information eller betydligt lägre pris jämfört med enskilda avtal. I praktiken är det först vid en förhandling med leverantören man slutgiltigt kan bedöma om de två senare kriterierna uppfylls. Att det finns ett stort intresse från bibliotekens håll är därför viktigt för prioritering av nya licensavtal. För att fånga upp konsortiemedlemmarnas önskemål har enkätundersökningar genomförts av BIBSAM vid ett par tillfällen, senast Våren 2001 beslöt BIBSAM:s licensgrupp att på nytt undersöka intresset utifrån de förslag och önskemål som kommit in. Syftet var att få prioriteringsunderlag inför avtalsförhandlingarna 2002 och det kommande arbetet. Undersökningen, Enkät 2001, genomfördes under sommaren Utformning och urval Enkät 2001 bestod av två delar. Den första delen, Prioritering av nya avtal 2002, ombads biblioteken att gradera sitt intresse för ett antal elektroniska informationsresurser. I den andra delen, Papper vs elektroniskt, fick r biblioteken uppskatta i vilken utsträckning de sagt upp tryckta tidskrifter till följd av de centrala licensavtalen. Sammanlagt skulle 33 olika informationsresurser bedömas i enkätens första del. Listan innehöll bibliografiska databaser, uppslagsverk och elektroniska tidskrifter. Respondenterna ombads att värdera sitt intresse för de olika tjänsterna på en skala från 1 till 5. 1 betyder att biblioteket inte är intresserat av ett centralt licensavtal för den resursen, medan 5 betyder att man är mycket intresserad. I enkätformuläret lämnades slutligen utrymme för respondenterna att lämna kommentarer och förslag. (Hela enkäten finns i bilaga) Sex informationsresurser inom medicinområdet ingick i Enkät 2001 på initiativ av Karolinska institutets bibliotek (KIB). KIB har sökt projektbidrag för att arbeta med centrala licensavtal inom ramen för det nationella ansvarsbibliotekssystemet. Eventuella avtal som sluts inom denna ram ska följa de principer för licensverksamheten som BIBSAM utformat och ska vara öppna för alla institutioner i konsortiet. 1 Se 2 Se 3

4 Följande informationsresurser fanns med i undersökningen: Bibliografiska databaser America: History and Life ARTbibliographies Modern BIOSIS Previews Emerald Reviews Historical Abstracts Keesing s Record of World Events Bibliografiska databaser (KIB:s undersökning) AMED Cinahl Cochrane Library Embase PsycInfo SveMed+ Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences E-tidskrifter BioOne Blackwell Science and Munksgaard Synergy Cambridge Journals Online Dekker Duke Mathematical Journal HighWire Press Kluwer Academic Publishers Nature Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals) Nature Reviews Journals OJPS/ AIP OJPS/ APS OJPS/ ASCE OJPS/ ASME OJPS/ övriga Oxford University Press Journals Scientific American Taylor and Francis Journals Wiley InterScience Enkätens andra del hade titeln Papper vs elektroniskt. Syftet med denna del var att få en indikation på i vilken mån tryckta tidskrifter sägs upp då elektronisk tillgång finns. En viktig utgångspunkt för BIBSAM:s licensverksamhet är att underlätta övergången från tryckt till elektronisk information. 4

5 Biblioteken uppmanades att uppskatta i vilken omfattning de kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till år 2002 jämfört med I enkäten fanns fyra svarsalternativ samt möjlighet att lämna fria kommentarer. Genomförande Information om enkäten skickades ut med till alla BIBSAM-bibliotek på konsortiets slutna e-postlista Upphandlingslistan under vecka I anslutning till denna information lades ett underlag på BIBSAM:s hemsida i form av en länklista till alla informationsresurser som skulle bedömas samt lösenord till dessa. Enkätformuläret utformades i programvaran Artologic//Query&Report i samarbete med Kungl. bibliotekets IT-enhet DoIT. Enkäten var sluten och kunde endast besvaras av en i förväg utsedd kontaktperson på varje BIBSAM-bibliotek. Kontaktpersonerna fick tillgång till enkäten en månad efter att underlaget blivit tillgängligt och därefter hade alla en månad på sig att besvara den. Även de som inte var intresserade av att delta i något centralt licensavtal uppmanades att besvara enkäten. Slutdatum för att besvara formuläret sattes till den 20 augusti Svarsfrekvens Enkäten fanns tillgänglig för 70 kontaktpersoner på lika många bibliotek. 58 av dessa svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 83%. Bortfallet utgjordes av mindre bibliotek som hittills inte anslutit sig till något av BIBSAM:s licensavtal. Främst gäller detta museibibliotek. Prioritering av nya avtal 2002 resultat Biblioteken graderade sitt intresse för de listade informationsresurserna på en skala från 1 till 5. Utifrån detta togs medelvärdet fram. Sammanställningen av resultatet gjordes i form av tre olika listor. Den första listan Total är en sammanställning av resultatet baserat på hela svarsunderlaget, det vill säga 58 bibliotek. Resultatet visar att intresset för centrala licensavtal är störst för fulltextresurser från de stora internationella förlagen; Kluwer Academic Publisher, Oxford University Press och Wiley InterScience. 5

6 Total Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) Kluwer Academic Publishers 3,28 Oxford University Press Journals 3,09 Wiley InterScience 3,04 Cambridge Journals Online 3,02 Taylor and Francis Journals 2,88 Nature 2,72 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 2,7 Scientific American 2,56 HighWire Press 2,52 BIOSIS Previews 2,46 Encyclopedia of Life Science 2,46 Nature Reviews Journals 2,36 Nature Sister Journals 2,35 Emerald Reviews 2,32 BioOne 2,3 Keesing s Record of World Events 2,26 OJPS/ASME 2,25 OJPS/AIP 2,21 OJPS/ASCE 2,19 Historical Abstracts 2,18 OJPS/APS 2,18 OJPS/övriga 2,13 Dekker 2,07 Duke Mathematical Journal 1,86 America: History and Life 1,6 ARTbibliographies Modern 1,6 Total : KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) PsycInfo 3,07 Cinahl 2,71 SveMed+ 2,7 Cochrane Library 2,46 Embase 2,21 AMED 2,02 Som tidigare nämnts utgjordes svarsbortfallet till dominerande del av bibliotek som hittills inte haft behov av eller intresse för något centralt licensavtal. Några av dessa bibliotek har dock på BIBSAM:s uppmaning besvarat enkäten, men i regel har de graderat sitt intresse med en etta för samtliga informationsresurser (1=inte intresserad). Detta har vi tolkat så att de inte heller den närmaste framtiden kommer att vara 6

7 intresserade av att delta i något centralt licensavtal. Med detta resonemang som utgångspunkt sammanställdes därför en lista som enbart baserar sig på svaren från de bibliotek som idag är med på något avtal. Listan Med i avtal baseras på svar från 49 bibliotek: Med i avtal Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) Kluwer Academic Publishers 3,69 Wiley InterScience 3,45 Oxford University Press Journals 3,32 Cambridge Journals Online 3,3 Taylor and Francis Journals 3,2 Nature 3,09 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 3,07 HighWire Press 2,95 Scientific American 2,89 BIOSIS Previews 2,84 Encyclopedia of Life Science 2,82 Emerald Reviews 2,66 BioOne 2,64 Nature Sister Journals 2,61 OJPS/ASME 2,51 Keesing s Record of World Events 2,5 OJPS/AIP 2,49 OJPS/APS 2,47 OJPS/ASCE 2,47 Nature Reviews Journals 2,43 OJPS/övriga 2,36 Historical Abstracts 2,3 Dekker 2,3 Duke Mathematical Journal 2,11 ARTbibliographies Modern 2 America: History and Life 1,72 7

8 Med i avtal: KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) PsycInfo 3,59 Cinahl 3,19 SveMed+ 3,16 Cochrane Library 2,84 Embase 2,53 AMED 2,3 Vid en jämförelse mellan listorna Total och Med på avtal kan man konstatera att de är relativt lika. Det som främst skiljer dem åt är detaljer i placeringen; ungefär samma informationsresurser befinner sig i övre delen av tabellen men i annorlunda ordning. För att få en bild av var det starkaste intresset finns gjordes även en tredje sammanställning Mycket intresserad, denna gång baserad på det antal femmor (5=mycket intresserad) informationsresurserna fått i enkätundersökningen. Resultatet är sammanställt utifrån hela svarsunderlaget: 8

9 Mycket intresserad Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) Kluwer Academic Publishers 20 Nature 20 Wiley InterScience 18 BIOSIS Previews 15 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 15 Cambridge Journals Online 15 Scientific American 13 Taylor and Francis Journals 13 HighWire Press 12 Oxford University Press Journals 12 OJPS/AIP 12 OJPS/APS 12 OJPS/ASME 12 Keesing s Record of World Events 11 Nature Nature Sister Journals 11 Nature Reviews Journals 11 OJPS/ASCE 11 Encyclopedia of Life Science 10 OJPS/övriga 10 Historical Abstracts 9 Emerald Reviews 8 BioOne 7 Duke Mathematical Journal 7 ARTbibliographies Modern 6 Dekker 5 America: History and Life 3 Mycket intresserad : KIB:s undersökning Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) PsycInfo 26 Cinahl 22 SveMed+ 21 Cochrane Library 17 AMED 10 Embase 9 I denna sammanställning figurerar samma informationsresurser i toppen som i de båda andra listorna: Total och Med på avtal. 9

10 Kommentarer och förslag Enkät 2001 I enkäten fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. Många respondenter utnyttjade möjligheten att lämna ytterligare förslag till databaser och leverantörer som skulle vara intressanta för centrala licensavtal. De resurser som flera av biblioteken föreslog redovisas i nedanstående tabell. BIBSAM:s kommentarer och ställningstaganden finns redovisade under rubriken Enkät 2001 uppföljning av resultatet. Nya förslag IEEE EI Village Compendex SciFinder Scholar Nationalencyklopedien JSTOR Papper vs elektroniskt resultat Enkätens andra del berörde hur biblioteken hanterar övergången från tryckta till elektroniska informationskällor. Att underlätta övergången från tryck till elektroniskt är en av utgångspunkterna för BIBSAM:s arbete med centrala licensavtal. Biblioteken ombads uppskatta i vilken omfattning de planerar att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till. Fyra svarsalternativ angavs och svaren fördelar sig på följande sätt baserat på hela svarsunderlaget: Svarsalternativ Antal svar Fördelning % Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som Totalt:

11 De bibliotek som idag inte är med på något av BIBSAM:s licensavtal svarade till övervägande del att de planerar att behålla sina tryckta tidskrifter i ungefär samma omfattning som nu (12 svar). Däremot var spridningen stor i svaren från bibliotek som idag har licensavtal för elektroniska tidskrifter. De som svarat att de inte tänker ha kvar tryckta versioner är lika många som de som svarat att de tänker ha tryckta tidskrifter i väsentligt mindre uppfattning. Det måste dock tas med i beräkningen att detta endast rör sig om uppskattningar och tolkningar. Vad som är väsentligt mindre omfattning respektive något mindre omfattning kan skilja sig åt mellan biblioteken. Det är viktigt att ha i åtanke att tabellen ovan inte säger något om den reella fördelningen mellan tryckta och elektroniska tidskrifter på biblioteken. Exempelvis kan bibliotek som förra året sagt upp större delen av sina prenumerationer på tryckta tidskrifter ha svarat att de beräknar ha kvar sina tryckta tidskrifter i ungefär samma utsträckning som För att en tydligare bild av situationen ska kunna erhållas måste frågan utredas på annat sätt. Enkätsvaren indikerar dock att det inte finns någon enhetlig linje i hur biblioteken hanterar övergången från papper till elektroniskt. Kommentarer till papper vs elektroniskt I anslutning till frågan om papper vs elektroniskt gavs möjlighet att lämna egna kommentarer. Flera olika argument för att säga upp respektive behålla de tryckta tidskrifterna framkommer. Många uttrycker vilka olika förutsättningar de tycker ska finnas för att de ska övergå till tidskrifter i enbart elektronisk form. Kommentarerna presenteras här i sin helhet sorterade efter hur respondenten svarat på fråga 2: Svarsalternativ Kommentarer Det är trevligt för besökarna att få bläddra i senaste numret i pappersform och bra att skylta med men vi vill slippa registrera och arkivera pappersutgåvorna. Med tanke på såväl tillgänglighet och resurstillgång (främst personal) måste vi snabbt övergå till endast e-tidskrifter. Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Undantag görs om våra kriterier inte uppfylls. Handlar ofta om arkivtillgången. Ett beslut är taget att om tidskriften finns elektroniskt skall vi välja det alternativet och säga upp pappersprenumerationen Våra filialbibliotek kommer att ha kvar tryckt version i viss utsträckning. Huvudbiblioteket kommer att avstå från tryckt version, undantaget vissa "allmänna" titlar. Ett krav på förlagen borde vara att de meddelar ALLA ändringar i titlar - inte bara sådana som tillkommer utan även såna som försvinner, 11

12 namnbyten, tidskrifter som upphör, eller slutar komma ut i elektronisk form mm Enstaka titlar kan behållas på papper. Ofta problem att läsa pdf-filer. Överföringshastighet Elektronisk version kan ersätta papper endast om tabeller och formler kan visas i den elektroniska. Så är inte alltid fallet med EBSCO:s tidskrifter. Endast om den elektroniska inte är fördröjd Det gäller i första hand pappersversionerna av de tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt via avtal genom BIBSAM, alltså tidskrifter med arkivrätt. Forskare får den närmaste månaden ta ställning till vilka av dessa titlar som av någon anledning "måste" finnas kvar även i tryckt form. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med 2001 Vi fortsätter definitivt vägen mot att slopa tryckta tidskrifter till förmån för de elektroniska, dock under förutsättning att arkiveringen är säkrad för framtiden och reglerad i avtal. Inställningen varierar mycket mellan olika ämnesområden/bibliotek. Medicin önskar övergå till elektroniskt material i så hög utsträckning som möjligt, medan andra inte vill säga upp pappersprenumerationer även om man önskar e- tillgång. På sikt vill vi avveckla i stort sett alla de tryckta versionerna, utom för "nyhetstidskrifter" Väsentligt mindre omfattning vad gäller tidskrifter som ingår i de centralt upphandlade baserna. Dessa vill vi ha som e-only. Däremot kommer vi inte i någon större utsträckning skaffa enbart elektroniska prenumerationer för tidskrifter som inte ingår i dessa avtal, bl a p g a bristande arkiveringssäkerhet. Det är synnerligen viktigt att avtalen ger rätt till prenumeration av enbart den elektroniska versionen utan koppling till tryckt prenumeration. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med 2001 Utbudet av elektroniska tidskrifter som är intressanta för oss är än så länge litet. Vi är fortfarande mycket beroende av prenumerationer på tryckta tidskrifter. En förutsättning för att ersätta tryckta versioner med elektroniska är att de elektroniska är lättillgängliga, vilket inte alltid är fallet idag. Vi har redan sagt upp så gott som alla 12

13 Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som 2001 pappersprenumerationer där vi har en elektronisk variant. Problemet här är att vi i dagsläget inte prenumererar på någon e-tidskrift Finns ett bra arkiv för elektroniska tidskrifter behövs inte papper. Inom vårt ämnesområde finns nästan inga e- tidskrifter Vi har slutat med RILM på papper. I övrigt ej relevant Kravet på arkivrättigheter finns med i flera kommentarer. Andra saker som nämns är vikten av att få tillgång till elektroniska titlar utan koppling till tryck. 13

14 uppföljning av resultatet Enkät 2001 Situationen i januari 2002 I inledningen till denna rapport redogjordes för de tre kriterier som ska uppfyllas om ett centralt licensavtal genom BIBSAM ska komma till stånd. Att det finns ett stort intresse bland biblioteken är av stor betydelse men även andra aspekter ska vägas in Under hösten 2001 tog BIBSAM kontakt med flera av de leverantörer vars informationsresurser fanns med i enkätundersökningen. I vissa fall har även avtal kommit till stånd. Nedan finns kortfattade redogörelser för hur BIBSAM arbetat vidare med resultatet av Enkät 2001 och med hur situationen ser ut i januari Informationsresurserna redovisas i den ordning de återfanns i den lista som var baserad på medelvärdet från hela svarsunderlaget; Total. Längst ner kommenteras de informationsresurser som kom in som nya förslag genom Enkät Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Kluwer Academic Publishers Ett avtal för perioden är under förhandling. Oxford University Press Journals BIBSAM har haft ett första möte med OUP angående möjlig licens för BIBSAM-konsortiet. Förhandlingarna förväntas fortsätta under 2002 med målsättning att ett avtal ska vara klart inför Wiley InterScience Ett så gott som färdigt avtal föreligger som ska löpa fr o m Avtalet har förhandlats fram av KIB med stöd från BIBSAM Cambridge Journals Online Cambridge University Press har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Mot bakgrund av det stora intresset för dessa tidskrifter inom BIBSAM-konsortiet kommer BIBSAM att hålla kontakt med förlaget och bevaka utvecklingen. Taylor and Francis Journals Taylor and Francis har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Förlaget har emellertid uppfattat tydliga signaler om att det finns önskemål om att utveckla en sådan. BIBSAM och flera andra konsortier har tagit en första kontakt, med förhoppningen om att kunna samarbeta för att utveckla en bra konsortiemodell. Nature Ett färdigt konsortieavtal finns fr o m Blackwell Science and Munksgaard Synergy BIBSAM har haft kontakt med företrädare för Blackwell-gruppen vid flera tillfällen de senaste åren. Blackwells tidskrifter görs tillgängliga via många olika gränssnitt. Detta väcker frågan om ett specifikt gränssnitt måste upphandlas. Blackwell Science, Blackwell Publishers and Munksgaard slogs samman i oktober 2001 och går nu under namnet Blackwell Publishing. I Sverige administreras ett konsortium som avser tillgång till Blackwell Munksgaards tidskrifter i dagsläget genom en agent (SwetsBlackwell). BIBSAM bevakar utvecklingen vad gäller möjligheten att ingå ett konsortieavtal som medför att biblioteken inte tvingas behålla existerande pappersprenumerationer. 14

15 BIOSIS Previews Under 2001 genomförde Ekologibiblioteket i Lund ett ansvarsbiblioteksprojekt med syfte att jämföra olika gränssnitt mot databasen BIOSIS Previews. BIBSAM kommer att fortsätta sitt arbete för att få fram ett avtal med målet att det ska börja gälla Scientific American Kontakter finns med utgivaren MacMillan. HighWire Press Ett initiativ vid Karolinska institutets bibliotek med syfte att få fram ett avtal mellan HighWire och ett antal medicinska bibliotek i Sverige strandade Mot bakgrund av det relativt stora intresset inom BIBSAM-konsortiet för resurser i HighWire är det aktuellt för BIBSAM att undersöka förutsättningarna för ett centralt avtal. OJPS (Online Journal Publishing Service, American Institute of Physics) Intresset för OJPS inom gruppen BIBSAM-bibliotek är begränsat. Ämnesinriktningen har tydlig tyngdpunkt inom teknikämnena. BIBSAM ser detta som ett exempel på resurser som med fördel kan ingå i teknikbibliotekens konsortium. Keesings s Record of World Events Ett avtal är undertecknat för tillgång till Keesing s fr o m Encyclopedia of Life Science Denna resurs ges ut av MacMillan som BIBSAM redan har etablerad kontakt med. Det prisförslag som kommit in ger emellertid inte tillräckliga rabatter för att motivera ett konsortieavtal. Eventuellt kommer BIBSAM att arbeta vidare med detta under våren Historical Abstracts Mot bakgrund av det relativt begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Emerald Reviews Då BIBSAM under hösten 2001 undersökte saken närmare framkom det att intresset inom konsortiet för denna bibliografiska produkt inte var tillräckligt stort för att motivera ett konsortieavtal. BioOne BIBSAM har bevakat BioOne sedan detta SPARC-stödda initiativ lanserades. En provperiod arrangerades för BIBSAM-konsortiet sommaren Det är aktuellt för BIBSAM att arbeta mot ett centralt avtal från Under tiden har en grupp bibliotek gått samman för att försöka få till ett konsortieavtal redan Kontaktperson: Anna Alwerud, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet. Duke Mathematical Journal Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. ARTbibliographies Modern Denna resurs ägs numera av Cambridge Scientific Abstracts (CSA) och ingår som tillval i BIBSAMs avtal med CSA. Dekker Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. 15

16 America: History and Life Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Uppföljning av KIB:s undersökning PsycInfo Företaget Prioinfo har bildat ett skandinaviskt konsortium för PsycInfo och erbjuder priser som baseras på antal deltagare i konsortiet. Eftersom alla typer av bibliotek kan delta och erbjudandet dessutom gäller alla nordiska länder, har KIB gjort bedömningen att det är utsiktslöst att försöka få till stånd ett bättre avtal för enbart BIBSAM-biblioteken. Cinahl Prioinfo är på väg att erbjuda ett liknande konsortieavtal som för PsycInfo (se ovan). Inför 2002 är det mot den bakgrunden inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta upphandlingsarbetet för denna databas. SveMed+ Databasen produceras av KIB och är för tillfället allmänt tillgänglig. Förutsättningarna för konsortieavtal är oklara. Cochrane Library Databasproducenten är positivt inställd till en avtalsförhandling. Den konsortiemodell de använder går ut på att man får dela på antalet samtidiga användare inom konsortiet, i övrigt betalar man samma summa som tidigare för tillgång till databasen. Det är emellertid tveksamt om ett konsortieavtal är ekonomiskt motiverat då Cochrane Library inte är en särskilt dyr databas. AMED AMED är en databas som produceras av British Library. De har dock inget eget gränssnitt utan tillgång säljs via kommersiella databasvärdar som t ex OVID och SilverPlatter. Om en upphandling ska ske krävs ett utredningsarbete. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Embase Embase produceras av det holländska förlaget Elsevier, vars e-tidskrifter redan finns i BIBSAM-konsortiet i form av databasen ScienceDirect. Som en tilläggstjänst till ScienceDirect kan man köpa tillgång till Embase. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Uppföljning av nya förslag Compendex / EI village IEEE SciFinder Scholar Dessa resurser ingår bland de licenser som teknologibiblioteken i Sverige har förhandlat fram. Övriga BIBSAM-bibliotek kan ta kontakt med Anna-Karin Forsberg vid KTHB för information om möjligheter att vara med i dessa licensavtal. Nationalencyklopedien Förhandlingarna strandade i april 2000 på grund av för höga priser. BIBSAM kommer att ta upp en ny diskussion med NE under våren 2002 för att klargöra om förutsättningarna för centralt avtal utvecklats. 16

17 JSTOR BIBSAM hade våren 2000 kontakt med JSTOR angående ett möjligt konsortieavtal. Intresset inom BIBSAM-konsortiet var då så pass lågt att det beslutades att inte prioritera denna resurs. BIBSAM:s princip om arkivrättigheter kunde inte uppfyllas. Flera universitet har nu tecknat egna avtal. Det har framkommit att konsortiebildning inte ger några tydliga fördelar jämfört med enskilda avtal. 17

18 Bilaga: Enkäten (i tryckt format) Enkät 2001 ENKÄT 2001 Enkäten går ut till alla BIBSAM-bibliotek och består av två frågor varav en är mer omfattande. Endast ett svar per bibliotek får skickas in och era svar vill vi ha senast den 20 augusti. Bibliotek: Kontaktperson: 1. PRIORITERING AV NYA AVTAL FÖR 2002 Hjälp BIBSAMs licensgrupp att göra prioriteringar i arbetet med nya avtal. Bedöm ert biblioteks intresse för följande elektroniska resurser på en skala från 1 till 5. 1 betyder att ni inte är intresserade av ett BIBSAM-avtal för den databasen och 5 betyder att ni är mycket intresserade. 1 Inte intresserad Mycket intresserad Bibliografiska databaser America: History and Life????? ARTbibliographies Modern????? BIOSIS Previews????? Emerald Reviews (ingår i den pågående testtillgången för bibliotek med Emeraldavtal)????? Historical Abstracts????? Keesing s Record of World Events????? 18

19 Bibliografiska databser (KIBs undersökning) AMED????? Cinahl????? Cochrane Library????? Embase????? PsycInfo????? SveMed+????? Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences????? E-tidskrifter BioOne????? Blackwell Science and Munksgaard Synergy????? Cambridge Journals Online????? Dekker????? Duke Mathematical Journal????? HighWire Press????? Kluwer Academic Publishers????? Nature????? Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals)????? Nature Reviews Journals????? OJPS: AIP????? APS????? ASCE????? ASME????? Övriga på OJPS????? Oxford University Press Journals????? Scientific American????? 19

20 Taylor and Francis Journals????? Wiley InterScience????? Kommentarer och övriga förslag: 2. PAPPER vs ELEKTRONISKT 2002 Uppskatta i vilken omfattning ert bibliotek kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som ni också har elektronisk tillgång till. Inför år 2002 planerar vi:? att inte att ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns.? att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som år 2001 Kommentarer: Tack för er medverkan! 20

21 21 Enkät 2001

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek Forskningsbibliotek Omslagsbild Riksdagsbiblioteket, foto Cecilia Ranemo Fjärrlån och e-böcker 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig utgivare: Kungliga

Läs mer

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek Forskningsbibliotek Omslagsbild Riksdagsbiblioteket, foto Cecilia Ranemo Fjärrlån och e-böcker 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig utgivare: Kungliga

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Elektroniska fakturor till konsumenter

Elektroniska fakturor till konsumenter Uppsala Universitet 2006-02-09 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete FEK C Elektroniska fakturor till konsumenter När kommer genombrottet? Författare: Edvard Byström Handledare: Sten Ljunggren

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Utvärdering av SAFARI

Utvärdering av SAFARI Utvärdering av SAFARI ett nationellt Internetbaserat forskningsinformationssystem Carl Jacobsson Sara Billfalk 1 Utvärdering av SAFARI ett nationellt Internetbaserat forskningsinformationssystem Vetenskapsrådet

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

------------------------------------------------ Accessprojektet - SLUTRAPPORT - 2004-09-01

------------------------------------------------ Accessprojektet - SLUTRAPPORT - 2004-09-01 Mats Cavallin Annika Sverrung Per Thernquist Anders Wändahl ACCESSPROJEKTET EN RAPPORT OM ELEKTRONISKA RESURSERS TILLGÄNGLIGHET UTANFÖR CAMPUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...4 Rapportens utformning...4

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer