ENKÄT en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning"

Transkript

1 Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

2 Innehåll Enkät resultat s 2 Bakgrund och syfte Utformning och urval Genomförande Svarsfrekvens Prioritering av nya avtal 2002 resultat Kommentarer och förslag Papper vs elektroniskt resultat Kommentarer Enkät 2001 uppföljning av resultatet s 14 Situationen i januari 2002 Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Uppföljning av KIB:s undersökning Uppföljning av nya förslag Bilaga: Enkäten 2

3 - resultat Enkät 2001 Bakgrund och syfte Som ett led i uppgiften att samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning arbetar BIBSAM sedan 1997 med centrala licensavtal för databaser. Konsortiet är löst sammansatt av de sk BIBSAM-biblioteken 1. Hittills har ett trettiotal avtal med olika databasleverantörer slutits. Informationsresurser som kan vara aktuella för centrala licensavtal bygger till stor del på de förslag som kommer in dels från leverantörer och dels från BIBSAM-biblioteken. I realiteten har BIBSAM endast möjlighet att arbeta med ett fåtal nya avtal varje år. För att kunna prioritera bland alla förslag och önskemål har BIBSAM:s licensgrupp formulerat kriterier för urvalet: 1. Många bibliotek ska vara intresserade av ett avtal. 2. BIBSAM:s grundläggande ståndpunkter vid upphandling av databaser ska kunna uppfyllas i avtalet Ett konsortieavtal ska innebära ett mervärde i form av förbättrade villkor, utökad tillgång till information eller betydligt lägre pris jämfört med enskilda avtal. I praktiken är det först vid en förhandling med leverantören man slutgiltigt kan bedöma om de två senare kriterierna uppfylls. Att det finns ett stort intresse från bibliotekens håll är därför viktigt för prioritering av nya licensavtal. För att fånga upp konsortiemedlemmarnas önskemål har enkätundersökningar genomförts av BIBSAM vid ett par tillfällen, senast Våren 2001 beslöt BIBSAM:s licensgrupp att på nytt undersöka intresset utifrån de förslag och önskemål som kommit in. Syftet var att få prioriteringsunderlag inför avtalsförhandlingarna 2002 och det kommande arbetet. Undersökningen, Enkät 2001, genomfördes under sommaren Utformning och urval Enkät 2001 bestod av två delar. Den första delen, Prioritering av nya avtal 2002, ombads biblioteken att gradera sitt intresse för ett antal elektroniska informationsresurser. I den andra delen, Papper vs elektroniskt, fick r biblioteken uppskatta i vilken utsträckning de sagt upp tryckta tidskrifter till följd av de centrala licensavtalen. Sammanlagt skulle 33 olika informationsresurser bedömas i enkätens första del. Listan innehöll bibliografiska databaser, uppslagsverk och elektroniska tidskrifter. Respondenterna ombads att värdera sitt intresse för de olika tjänsterna på en skala från 1 till 5. 1 betyder att biblioteket inte är intresserat av ett centralt licensavtal för den resursen, medan 5 betyder att man är mycket intresserad. I enkätformuläret lämnades slutligen utrymme för respondenterna att lämna kommentarer och förslag. (Hela enkäten finns i bilaga) Sex informationsresurser inom medicinområdet ingick i Enkät 2001 på initiativ av Karolinska institutets bibliotek (KIB). KIB har sökt projektbidrag för att arbeta med centrala licensavtal inom ramen för det nationella ansvarsbibliotekssystemet. Eventuella avtal som sluts inom denna ram ska följa de principer för licensverksamheten som BIBSAM utformat och ska vara öppna för alla institutioner i konsortiet. 1 Se 2 Se 3

4 Följande informationsresurser fanns med i undersökningen: Bibliografiska databaser America: History and Life ARTbibliographies Modern BIOSIS Previews Emerald Reviews Historical Abstracts Keesing s Record of World Events Bibliografiska databaser (KIB:s undersökning) AMED Cinahl Cochrane Library Embase PsycInfo SveMed+ Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences E-tidskrifter BioOne Blackwell Science and Munksgaard Synergy Cambridge Journals Online Dekker Duke Mathematical Journal HighWire Press Kluwer Academic Publishers Nature Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals) Nature Reviews Journals OJPS/ AIP OJPS/ APS OJPS/ ASCE OJPS/ ASME OJPS/ övriga Oxford University Press Journals Scientific American Taylor and Francis Journals Wiley InterScience Enkätens andra del hade titeln Papper vs elektroniskt. Syftet med denna del var att få en indikation på i vilken mån tryckta tidskrifter sägs upp då elektronisk tillgång finns. En viktig utgångspunkt för BIBSAM:s licensverksamhet är att underlätta övergången från tryckt till elektronisk information. 4

5 Biblioteken uppmanades att uppskatta i vilken omfattning de kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till år 2002 jämfört med I enkäten fanns fyra svarsalternativ samt möjlighet att lämna fria kommentarer. Genomförande Information om enkäten skickades ut med till alla BIBSAM-bibliotek på konsortiets slutna e-postlista Upphandlingslistan under vecka I anslutning till denna information lades ett underlag på BIBSAM:s hemsida i form av en länklista till alla informationsresurser som skulle bedömas samt lösenord till dessa. Enkätformuläret utformades i programvaran Artologic//Query&Report i samarbete med Kungl. bibliotekets IT-enhet DoIT. Enkäten var sluten och kunde endast besvaras av en i förväg utsedd kontaktperson på varje BIBSAM-bibliotek. Kontaktpersonerna fick tillgång till enkäten en månad efter att underlaget blivit tillgängligt och därefter hade alla en månad på sig att besvara den. Även de som inte var intresserade av att delta i något centralt licensavtal uppmanades att besvara enkäten. Slutdatum för att besvara formuläret sattes till den 20 augusti Svarsfrekvens Enkäten fanns tillgänglig för 70 kontaktpersoner på lika många bibliotek. 58 av dessa svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 83%. Bortfallet utgjordes av mindre bibliotek som hittills inte anslutit sig till något av BIBSAM:s licensavtal. Främst gäller detta museibibliotek. Prioritering av nya avtal 2002 resultat Biblioteken graderade sitt intresse för de listade informationsresurserna på en skala från 1 till 5. Utifrån detta togs medelvärdet fram. Sammanställningen av resultatet gjordes i form av tre olika listor. Den första listan Total är en sammanställning av resultatet baserat på hela svarsunderlaget, det vill säga 58 bibliotek. Resultatet visar att intresset för centrala licensavtal är störst för fulltextresurser från de stora internationella förlagen; Kluwer Academic Publisher, Oxford University Press och Wiley InterScience. 5

6 Total Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) Kluwer Academic Publishers 3,28 Oxford University Press Journals 3,09 Wiley InterScience 3,04 Cambridge Journals Online 3,02 Taylor and Francis Journals 2,88 Nature 2,72 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 2,7 Scientific American 2,56 HighWire Press 2,52 BIOSIS Previews 2,46 Encyclopedia of Life Science 2,46 Nature Reviews Journals 2,36 Nature Sister Journals 2,35 Emerald Reviews 2,32 BioOne 2,3 Keesing s Record of World Events 2,26 OJPS/ASME 2,25 OJPS/AIP 2,21 OJPS/ASCE 2,19 Historical Abstracts 2,18 OJPS/APS 2,18 OJPS/övriga 2,13 Dekker 2,07 Duke Mathematical Journal 1,86 America: History and Life 1,6 ARTbibliographies Modern 1,6 Total : KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) PsycInfo 3,07 Cinahl 2,71 SveMed+ 2,7 Cochrane Library 2,46 Embase 2,21 AMED 2,02 Som tidigare nämnts utgjordes svarsbortfallet till dominerande del av bibliotek som hittills inte haft behov av eller intresse för något centralt licensavtal. Några av dessa bibliotek har dock på BIBSAM:s uppmaning besvarat enkäten, men i regel har de graderat sitt intresse med en etta för samtliga informationsresurser (1=inte intresserad). Detta har vi tolkat så att de inte heller den närmaste framtiden kommer att vara 6

7 intresserade av att delta i något centralt licensavtal. Med detta resonemang som utgångspunkt sammanställdes därför en lista som enbart baserar sig på svaren från de bibliotek som idag är med på något avtal. Listan Med i avtal baseras på svar från 49 bibliotek: Med i avtal Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) Kluwer Academic Publishers 3,69 Wiley InterScience 3,45 Oxford University Press Journals 3,32 Cambridge Journals Online 3,3 Taylor and Francis Journals 3,2 Nature 3,09 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 3,07 HighWire Press 2,95 Scientific American 2,89 BIOSIS Previews 2,84 Encyclopedia of Life Science 2,82 Emerald Reviews 2,66 BioOne 2,64 Nature Sister Journals 2,61 OJPS/ASME 2,51 Keesing s Record of World Events 2,5 OJPS/AIP 2,49 OJPS/APS 2,47 OJPS/ASCE 2,47 Nature Reviews Journals 2,43 OJPS/övriga 2,36 Historical Abstracts 2,3 Dekker 2,3 Duke Mathematical Journal 2,11 ARTbibliographies Modern 2 America: History and Life 1,72 7

8 Med i avtal: KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) PsycInfo 3,59 Cinahl 3,19 SveMed+ 3,16 Cochrane Library 2,84 Embase 2,53 AMED 2,3 Vid en jämförelse mellan listorna Total och Med på avtal kan man konstatera att de är relativt lika. Det som främst skiljer dem åt är detaljer i placeringen; ungefär samma informationsresurser befinner sig i övre delen av tabellen men i annorlunda ordning. För att få en bild av var det starkaste intresset finns gjordes även en tredje sammanställning Mycket intresserad, denna gång baserad på det antal femmor (5=mycket intresserad) informationsresurserna fått i enkätundersökningen. Resultatet är sammanställt utifrån hela svarsunderlaget: 8

9 Mycket intresserad Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) Kluwer Academic Publishers 20 Nature 20 Wiley InterScience 18 BIOSIS Previews 15 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 15 Cambridge Journals Online 15 Scientific American 13 Taylor and Francis Journals 13 HighWire Press 12 Oxford University Press Journals 12 OJPS/AIP 12 OJPS/APS 12 OJPS/ASME 12 Keesing s Record of World Events 11 Nature Nature Sister Journals 11 Nature Reviews Journals 11 OJPS/ASCE 11 Encyclopedia of Life Science 10 OJPS/övriga 10 Historical Abstracts 9 Emerald Reviews 8 BioOne 7 Duke Mathematical Journal 7 ARTbibliographies Modern 6 Dekker 5 America: History and Life 3 Mycket intresserad : KIB:s undersökning Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) PsycInfo 26 Cinahl 22 SveMed+ 21 Cochrane Library 17 AMED 10 Embase 9 I denna sammanställning figurerar samma informationsresurser i toppen som i de båda andra listorna: Total och Med på avtal. 9

10 Kommentarer och förslag Enkät 2001 I enkäten fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. Många respondenter utnyttjade möjligheten att lämna ytterligare förslag till databaser och leverantörer som skulle vara intressanta för centrala licensavtal. De resurser som flera av biblioteken föreslog redovisas i nedanstående tabell. BIBSAM:s kommentarer och ställningstaganden finns redovisade under rubriken Enkät 2001 uppföljning av resultatet. Nya förslag IEEE EI Village Compendex SciFinder Scholar Nationalencyklopedien JSTOR Papper vs elektroniskt resultat Enkätens andra del berörde hur biblioteken hanterar övergången från tryckta till elektroniska informationskällor. Att underlätta övergången från tryck till elektroniskt är en av utgångspunkterna för BIBSAM:s arbete med centrala licensavtal. Biblioteken ombads uppskatta i vilken omfattning de planerar att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till. Fyra svarsalternativ angavs och svaren fördelar sig på följande sätt baserat på hela svarsunderlaget: Svarsalternativ Antal svar Fördelning % Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som Totalt:

11 De bibliotek som idag inte är med på något av BIBSAM:s licensavtal svarade till övervägande del att de planerar att behålla sina tryckta tidskrifter i ungefär samma omfattning som nu (12 svar). Däremot var spridningen stor i svaren från bibliotek som idag har licensavtal för elektroniska tidskrifter. De som svarat att de inte tänker ha kvar tryckta versioner är lika många som de som svarat att de tänker ha tryckta tidskrifter i väsentligt mindre uppfattning. Det måste dock tas med i beräkningen att detta endast rör sig om uppskattningar och tolkningar. Vad som är väsentligt mindre omfattning respektive något mindre omfattning kan skilja sig åt mellan biblioteken. Det är viktigt att ha i åtanke att tabellen ovan inte säger något om den reella fördelningen mellan tryckta och elektroniska tidskrifter på biblioteken. Exempelvis kan bibliotek som förra året sagt upp större delen av sina prenumerationer på tryckta tidskrifter ha svarat att de beräknar ha kvar sina tryckta tidskrifter i ungefär samma utsträckning som För att en tydligare bild av situationen ska kunna erhållas måste frågan utredas på annat sätt. Enkätsvaren indikerar dock att det inte finns någon enhetlig linje i hur biblioteken hanterar övergången från papper till elektroniskt. Kommentarer till papper vs elektroniskt I anslutning till frågan om papper vs elektroniskt gavs möjlighet att lämna egna kommentarer. Flera olika argument för att säga upp respektive behålla de tryckta tidskrifterna framkommer. Många uttrycker vilka olika förutsättningar de tycker ska finnas för att de ska övergå till tidskrifter i enbart elektronisk form. Kommentarerna presenteras här i sin helhet sorterade efter hur respondenten svarat på fråga 2: Svarsalternativ Kommentarer Det är trevligt för besökarna att få bläddra i senaste numret i pappersform och bra att skylta med men vi vill slippa registrera och arkivera pappersutgåvorna. Med tanke på såväl tillgänglighet och resurstillgång (främst personal) måste vi snabbt övergå till endast e-tidskrifter. Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Undantag görs om våra kriterier inte uppfylls. Handlar ofta om arkivtillgången. Ett beslut är taget att om tidskriften finns elektroniskt skall vi välja det alternativet och säga upp pappersprenumerationen Våra filialbibliotek kommer att ha kvar tryckt version i viss utsträckning. Huvudbiblioteket kommer att avstå från tryckt version, undantaget vissa "allmänna" titlar. Ett krav på förlagen borde vara att de meddelar ALLA ändringar i titlar - inte bara sådana som tillkommer utan även såna som försvinner, 11

12 namnbyten, tidskrifter som upphör, eller slutar komma ut i elektronisk form mm Enstaka titlar kan behållas på papper. Ofta problem att läsa pdf-filer. Överföringshastighet Elektronisk version kan ersätta papper endast om tabeller och formler kan visas i den elektroniska. Så är inte alltid fallet med EBSCO:s tidskrifter. Endast om den elektroniska inte är fördröjd Det gäller i första hand pappersversionerna av de tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt via avtal genom BIBSAM, alltså tidskrifter med arkivrätt. Forskare får den närmaste månaden ta ställning till vilka av dessa titlar som av någon anledning "måste" finnas kvar även i tryckt form. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med 2001 Vi fortsätter definitivt vägen mot att slopa tryckta tidskrifter till förmån för de elektroniska, dock under förutsättning att arkiveringen är säkrad för framtiden och reglerad i avtal. Inställningen varierar mycket mellan olika ämnesområden/bibliotek. Medicin önskar övergå till elektroniskt material i så hög utsträckning som möjligt, medan andra inte vill säga upp pappersprenumerationer även om man önskar e- tillgång. På sikt vill vi avveckla i stort sett alla de tryckta versionerna, utom för "nyhetstidskrifter" Väsentligt mindre omfattning vad gäller tidskrifter som ingår i de centralt upphandlade baserna. Dessa vill vi ha som e-only. Däremot kommer vi inte i någon större utsträckning skaffa enbart elektroniska prenumerationer för tidskrifter som inte ingår i dessa avtal, bl a p g a bristande arkiveringssäkerhet. Det är synnerligen viktigt att avtalen ger rätt till prenumeration av enbart den elektroniska versionen utan koppling till tryckt prenumeration. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med 2001 Utbudet av elektroniska tidskrifter som är intressanta för oss är än så länge litet. Vi är fortfarande mycket beroende av prenumerationer på tryckta tidskrifter. En förutsättning för att ersätta tryckta versioner med elektroniska är att de elektroniska är lättillgängliga, vilket inte alltid är fallet idag. Vi har redan sagt upp så gott som alla 12

13 Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som 2001 pappersprenumerationer där vi har en elektronisk variant. Problemet här är att vi i dagsläget inte prenumererar på någon e-tidskrift Finns ett bra arkiv för elektroniska tidskrifter behövs inte papper. Inom vårt ämnesområde finns nästan inga e- tidskrifter Vi har slutat med RILM på papper. I övrigt ej relevant Kravet på arkivrättigheter finns med i flera kommentarer. Andra saker som nämns är vikten av att få tillgång till elektroniska titlar utan koppling till tryck. 13

14 uppföljning av resultatet Enkät 2001 Situationen i januari 2002 I inledningen till denna rapport redogjordes för de tre kriterier som ska uppfyllas om ett centralt licensavtal genom BIBSAM ska komma till stånd. Att det finns ett stort intresse bland biblioteken är av stor betydelse men även andra aspekter ska vägas in Under hösten 2001 tog BIBSAM kontakt med flera av de leverantörer vars informationsresurser fanns med i enkätundersökningen. I vissa fall har även avtal kommit till stånd. Nedan finns kortfattade redogörelser för hur BIBSAM arbetat vidare med resultatet av Enkät 2001 och med hur situationen ser ut i januari Informationsresurserna redovisas i den ordning de återfanns i den lista som var baserad på medelvärdet från hela svarsunderlaget; Total. Längst ner kommenteras de informationsresurser som kom in som nya förslag genom Enkät Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Kluwer Academic Publishers Ett avtal för perioden är under förhandling. Oxford University Press Journals BIBSAM har haft ett första möte med OUP angående möjlig licens för BIBSAM-konsortiet. Förhandlingarna förväntas fortsätta under 2002 med målsättning att ett avtal ska vara klart inför Wiley InterScience Ett så gott som färdigt avtal föreligger som ska löpa fr o m Avtalet har förhandlats fram av KIB med stöd från BIBSAM Cambridge Journals Online Cambridge University Press har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Mot bakgrund av det stora intresset för dessa tidskrifter inom BIBSAM-konsortiet kommer BIBSAM att hålla kontakt med förlaget och bevaka utvecklingen. Taylor and Francis Journals Taylor and Francis har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Förlaget har emellertid uppfattat tydliga signaler om att det finns önskemål om att utveckla en sådan. BIBSAM och flera andra konsortier har tagit en första kontakt, med förhoppningen om att kunna samarbeta för att utveckla en bra konsortiemodell. Nature Ett färdigt konsortieavtal finns fr o m Blackwell Science and Munksgaard Synergy BIBSAM har haft kontakt med företrädare för Blackwell-gruppen vid flera tillfällen de senaste åren. Blackwells tidskrifter görs tillgängliga via många olika gränssnitt. Detta väcker frågan om ett specifikt gränssnitt måste upphandlas. Blackwell Science, Blackwell Publishers and Munksgaard slogs samman i oktober 2001 och går nu under namnet Blackwell Publishing. I Sverige administreras ett konsortium som avser tillgång till Blackwell Munksgaards tidskrifter i dagsläget genom en agent (SwetsBlackwell). BIBSAM bevakar utvecklingen vad gäller möjligheten att ingå ett konsortieavtal som medför att biblioteken inte tvingas behålla existerande pappersprenumerationer. 14

15 BIOSIS Previews Under 2001 genomförde Ekologibiblioteket i Lund ett ansvarsbiblioteksprojekt med syfte att jämföra olika gränssnitt mot databasen BIOSIS Previews. BIBSAM kommer att fortsätta sitt arbete för att få fram ett avtal med målet att det ska börja gälla Scientific American Kontakter finns med utgivaren MacMillan. HighWire Press Ett initiativ vid Karolinska institutets bibliotek med syfte att få fram ett avtal mellan HighWire och ett antal medicinska bibliotek i Sverige strandade Mot bakgrund av det relativt stora intresset inom BIBSAM-konsortiet för resurser i HighWire är det aktuellt för BIBSAM att undersöka förutsättningarna för ett centralt avtal. OJPS (Online Journal Publishing Service, American Institute of Physics) Intresset för OJPS inom gruppen BIBSAM-bibliotek är begränsat. Ämnesinriktningen har tydlig tyngdpunkt inom teknikämnena. BIBSAM ser detta som ett exempel på resurser som med fördel kan ingå i teknikbibliotekens konsortium. Keesings s Record of World Events Ett avtal är undertecknat för tillgång till Keesing s fr o m Encyclopedia of Life Science Denna resurs ges ut av MacMillan som BIBSAM redan har etablerad kontakt med. Det prisförslag som kommit in ger emellertid inte tillräckliga rabatter för att motivera ett konsortieavtal. Eventuellt kommer BIBSAM att arbeta vidare med detta under våren Historical Abstracts Mot bakgrund av det relativt begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Emerald Reviews Då BIBSAM under hösten 2001 undersökte saken närmare framkom det att intresset inom konsortiet för denna bibliografiska produkt inte var tillräckligt stort för att motivera ett konsortieavtal. BioOne BIBSAM har bevakat BioOne sedan detta SPARC-stödda initiativ lanserades. En provperiod arrangerades för BIBSAM-konsortiet sommaren Det är aktuellt för BIBSAM att arbeta mot ett centralt avtal från Under tiden har en grupp bibliotek gått samman för att försöka få till ett konsortieavtal redan Kontaktperson: Anna Alwerud, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet. Duke Mathematical Journal Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. ARTbibliographies Modern Denna resurs ägs numera av Cambridge Scientific Abstracts (CSA) och ingår som tillval i BIBSAMs avtal med CSA. Dekker Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. 15

16 America: History and Life Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Uppföljning av KIB:s undersökning PsycInfo Företaget Prioinfo har bildat ett skandinaviskt konsortium för PsycInfo och erbjuder priser som baseras på antal deltagare i konsortiet. Eftersom alla typer av bibliotek kan delta och erbjudandet dessutom gäller alla nordiska länder, har KIB gjort bedömningen att det är utsiktslöst att försöka få till stånd ett bättre avtal för enbart BIBSAM-biblioteken. Cinahl Prioinfo är på väg att erbjuda ett liknande konsortieavtal som för PsycInfo (se ovan). Inför 2002 är det mot den bakgrunden inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta upphandlingsarbetet för denna databas. SveMed+ Databasen produceras av KIB och är för tillfället allmänt tillgänglig. Förutsättningarna för konsortieavtal är oklara. Cochrane Library Databasproducenten är positivt inställd till en avtalsförhandling. Den konsortiemodell de använder går ut på att man får dela på antalet samtidiga användare inom konsortiet, i övrigt betalar man samma summa som tidigare för tillgång till databasen. Det är emellertid tveksamt om ett konsortieavtal är ekonomiskt motiverat då Cochrane Library inte är en särskilt dyr databas. AMED AMED är en databas som produceras av British Library. De har dock inget eget gränssnitt utan tillgång säljs via kommersiella databasvärdar som t ex OVID och SilverPlatter. Om en upphandling ska ske krävs ett utredningsarbete. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Embase Embase produceras av det holländska förlaget Elsevier, vars e-tidskrifter redan finns i BIBSAM-konsortiet i form av databasen ScienceDirect. Som en tilläggstjänst till ScienceDirect kan man köpa tillgång till Embase. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Uppföljning av nya förslag Compendex / EI village IEEE SciFinder Scholar Dessa resurser ingår bland de licenser som teknologibiblioteken i Sverige har förhandlat fram. Övriga BIBSAM-bibliotek kan ta kontakt med Anna-Karin Forsberg vid KTHB för information om möjligheter att vara med i dessa licensavtal. Nationalencyklopedien Förhandlingarna strandade i april 2000 på grund av för höga priser. BIBSAM kommer att ta upp en ny diskussion med NE under våren 2002 för att klargöra om förutsättningarna för centralt avtal utvecklats. 16

17 JSTOR BIBSAM hade våren 2000 kontakt med JSTOR angående ett möjligt konsortieavtal. Intresset inom BIBSAM-konsortiet var då så pass lågt att det beslutades att inte prioritera denna resurs. BIBSAM:s princip om arkivrättigheter kunde inte uppfyllas. Flera universitet har nu tecknat egna avtal. Det har framkommit att konsortiebildning inte ger några tydliga fördelar jämfört med enskilda avtal. 17

18 Bilaga: Enkäten (i tryckt format) Enkät 2001 ENKÄT 2001 Enkäten går ut till alla BIBSAM-bibliotek och består av två frågor varav en är mer omfattande. Endast ett svar per bibliotek får skickas in och era svar vill vi ha senast den 20 augusti. Bibliotek: Kontaktperson: 1. PRIORITERING AV NYA AVTAL FÖR 2002 Hjälp BIBSAMs licensgrupp att göra prioriteringar i arbetet med nya avtal. Bedöm ert biblioteks intresse för följande elektroniska resurser på en skala från 1 till 5. 1 betyder att ni inte är intresserade av ett BIBSAM-avtal för den databasen och 5 betyder att ni är mycket intresserade. 1 Inte intresserad Mycket intresserad Bibliografiska databaser America: History and Life????? ARTbibliographies Modern????? BIOSIS Previews????? Emerald Reviews (ingår i den pågående testtillgången för bibliotek med Emeraldavtal)????? Historical Abstracts????? Keesing s Record of World Events????? 18

19 Bibliografiska databser (KIBs undersökning) AMED????? Cinahl????? Cochrane Library????? Embase????? PsycInfo????? SveMed+????? Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences????? E-tidskrifter BioOne????? Blackwell Science and Munksgaard Synergy????? Cambridge Journals Online????? Dekker????? Duke Mathematical Journal????? HighWire Press????? Kluwer Academic Publishers????? Nature????? Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals)????? Nature Reviews Journals????? OJPS: AIP????? APS????? ASCE????? ASME????? Övriga på OJPS????? Oxford University Press Journals????? Scientific American????? 19

20 Taylor and Francis Journals????? Wiley InterScience????? Kommentarer och övriga förslag: 2. PAPPER vs ELEKTRONISKT 2002 Uppskatta i vilken omfattning ert bibliotek kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som ni också har elektronisk tillgång till. Inför år 2002 planerar vi:? att inte att ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns.? att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som år 2001 Kommentarer: Tack för er medverkan! 20

21 21 Enkät 2001

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 Stockholm 2004-12-10 KI Dnr 5780/2003 Ert dnr 61-627-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 1. Upphandlingsarbete (350 000 kr) Projektledare:

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM 1(5) 2003-09-22 02-461-2003 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET Endast 25% av amerikansk stumfilm producerad mellan 1912-1929 finns idag bevarad, enligt en studie genomförd av Library of congress 2013. [ ] we have lost 75% of the creative record from the era that brought

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Innehåll Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Startsidan... 8 Lista kreatininuppföljningar att hantera... 8 Lista

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

nyhetsbrev för informationsspecialister Nr 1 2007

nyhetsbrev för informationsspecialister Nr 1 2007 nyhetsbrev för informationsspecialister Nr 1 2007 InfoBrief är ett elektroniskt nyhetsbrev som i första hand vänder sig till medlemmar i SFIS (Svensk Förening för Informationsspecialister). InfoBrief är

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Ta bort fältkoder 5. Skapa en ny stil

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Orientering på webben www.lok.se

Orientering på webben www.lok.se Orientering på webben www.lok.se Vad ungdomar bör kunna och veta I detta dokument beskrivs dels sådant som underlättar anmälan och tävlande, dels sådant som underlättar informationsspridande och dels var

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Vart tar språkteknologer vägen?

Vart tar språkteknologer vägen? Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och syn på sin utbildning Beáta B. Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet bea@stp.ling.uu.se

Läs mer