ENKÄT en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning"

Transkript

1 Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

2 Innehåll Enkät resultat s 2 Bakgrund och syfte Utformning och urval Genomförande Svarsfrekvens Prioritering av nya avtal 2002 resultat Kommentarer och förslag Papper vs elektroniskt resultat Kommentarer Enkät 2001 uppföljning av resultatet s 14 Situationen i januari 2002 Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Uppföljning av KIB:s undersökning Uppföljning av nya förslag Bilaga: Enkäten 2

3 - resultat Enkät 2001 Bakgrund och syfte Som ett led i uppgiften att samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning arbetar BIBSAM sedan 1997 med centrala licensavtal för databaser. Konsortiet är löst sammansatt av de sk BIBSAM-biblioteken 1. Hittills har ett trettiotal avtal med olika databasleverantörer slutits. Informationsresurser som kan vara aktuella för centrala licensavtal bygger till stor del på de förslag som kommer in dels från leverantörer och dels från BIBSAM-biblioteken. I realiteten har BIBSAM endast möjlighet att arbeta med ett fåtal nya avtal varje år. För att kunna prioritera bland alla förslag och önskemål har BIBSAM:s licensgrupp formulerat kriterier för urvalet: 1. Många bibliotek ska vara intresserade av ett avtal. 2. BIBSAM:s grundläggande ståndpunkter vid upphandling av databaser ska kunna uppfyllas i avtalet Ett konsortieavtal ska innebära ett mervärde i form av förbättrade villkor, utökad tillgång till information eller betydligt lägre pris jämfört med enskilda avtal. I praktiken är det först vid en förhandling med leverantören man slutgiltigt kan bedöma om de två senare kriterierna uppfylls. Att det finns ett stort intresse från bibliotekens håll är därför viktigt för prioritering av nya licensavtal. För att fånga upp konsortiemedlemmarnas önskemål har enkätundersökningar genomförts av BIBSAM vid ett par tillfällen, senast Våren 2001 beslöt BIBSAM:s licensgrupp att på nytt undersöka intresset utifrån de förslag och önskemål som kommit in. Syftet var att få prioriteringsunderlag inför avtalsförhandlingarna 2002 och det kommande arbetet. Undersökningen, Enkät 2001, genomfördes under sommaren Utformning och urval Enkät 2001 bestod av två delar. Den första delen, Prioritering av nya avtal 2002, ombads biblioteken att gradera sitt intresse för ett antal elektroniska informationsresurser. I den andra delen, Papper vs elektroniskt, fick r biblioteken uppskatta i vilken utsträckning de sagt upp tryckta tidskrifter till följd av de centrala licensavtalen. Sammanlagt skulle 33 olika informationsresurser bedömas i enkätens första del. Listan innehöll bibliografiska databaser, uppslagsverk och elektroniska tidskrifter. Respondenterna ombads att värdera sitt intresse för de olika tjänsterna på en skala från 1 till 5. 1 betyder att biblioteket inte är intresserat av ett centralt licensavtal för den resursen, medan 5 betyder att man är mycket intresserad. I enkätformuläret lämnades slutligen utrymme för respondenterna att lämna kommentarer och förslag. (Hela enkäten finns i bilaga) Sex informationsresurser inom medicinområdet ingick i Enkät 2001 på initiativ av Karolinska institutets bibliotek (KIB). KIB har sökt projektbidrag för att arbeta med centrala licensavtal inom ramen för det nationella ansvarsbibliotekssystemet. Eventuella avtal som sluts inom denna ram ska följa de principer för licensverksamheten som BIBSAM utformat och ska vara öppna för alla institutioner i konsortiet. 1 Se 2 Se 3

4 Följande informationsresurser fanns med i undersökningen: Bibliografiska databaser America: History and Life ARTbibliographies Modern BIOSIS Previews Emerald Reviews Historical Abstracts Keesing s Record of World Events Bibliografiska databaser (KIB:s undersökning) AMED Cinahl Cochrane Library Embase PsycInfo SveMed+ Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences E-tidskrifter BioOne Blackwell Science and Munksgaard Synergy Cambridge Journals Online Dekker Duke Mathematical Journal HighWire Press Kluwer Academic Publishers Nature Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals) Nature Reviews Journals OJPS/ AIP OJPS/ APS OJPS/ ASCE OJPS/ ASME OJPS/ övriga Oxford University Press Journals Scientific American Taylor and Francis Journals Wiley InterScience Enkätens andra del hade titeln Papper vs elektroniskt. Syftet med denna del var att få en indikation på i vilken mån tryckta tidskrifter sägs upp då elektronisk tillgång finns. En viktig utgångspunkt för BIBSAM:s licensverksamhet är att underlätta övergången från tryckt till elektronisk information. 4

5 Biblioteken uppmanades att uppskatta i vilken omfattning de kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till år 2002 jämfört med I enkäten fanns fyra svarsalternativ samt möjlighet att lämna fria kommentarer. Genomförande Information om enkäten skickades ut med till alla BIBSAM-bibliotek på konsortiets slutna e-postlista Upphandlingslistan under vecka I anslutning till denna information lades ett underlag på BIBSAM:s hemsida i form av en länklista till alla informationsresurser som skulle bedömas samt lösenord till dessa. Enkätformuläret utformades i programvaran Artologic//Query&Report i samarbete med Kungl. bibliotekets IT-enhet DoIT. Enkäten var sluten och kunde endast besvaras av en i förväg utsedd kontaktperson på varje BIBSAM-bibliotek. Kontaktpersonerna fick tillgång till enkäten en månad efter att underlaget blivit tillgängligt och därefter hade alla en månad på sig att besvara den. Även de som inte var intresserade av att delta i något centralt licensavtal uppmanades att besvara enkäten. Slutdatum för att besvara formuläret sattes till den 20 augusti Svarsfrekvens Enkäten fanns tillgänglig för 70 kontaktpersoner på lika många bibliotek. 58 av dessa svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 83%. Bortfallet utgjordes av mindre bibliotek som hittills inte anslutit sig till något av BIBSAM:s licensavtal. Främst gäller detta museibibliotek. Prioritering av nya avtal 2002 resultat Biblioteken graderade sitt intresse för de listade informationsresurserna på en skala från 1 till 5. Utifrån detta togs medelvärdet fram. Sammanställningen av resultatet gjordes i form av tre olika listor. Den första listan Total är en sammanställning av resultatet baserat på hela svarsunderlaget, det vill säga 58 bibliotek. Resultatet visar att intresset för centrala licensavtal är störst för fulltextresurser från de stora internationella förlagen; Kluwer Academic Publisher, Oxford University Press och Wiley InterScience. 5

6 Total Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) Kluwer Academic Publishers 3,28 Oxford University Press Journals 3,09 Wiley InterScience 3,04 Cambridge Journals Online 3,02 Taylor and Francis Journals 2,88 Nature 2,72 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 2,7 Scientific American 2,56 HighWire Press 2,52 BIOSIS Previews 2,46 Encyclopedia of Life Science 2,46 Nature Reviews Journals 2,36 Nature Sister Journals 2,35 Emerald Reviews 2,32 BioOne 2,3 Keesing s Record of World Events 2,26 OJPS/ASME 2,25 OJPS/AIP 2,21 OJPS/ASCE 2,19 Historical Abstracts 2,18 OJPS/APS 2,18 OJPS/övriga 2,13 Dekker 2,07 Duke Mathematical Journal 1,86 America: History and Life 1,6 ARTbibliographies Modern 1,6 Total : KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (58 svar) PsycInfo 3,07 Cinahl 2,71 SveMed+ 2,7 Cochrane Library 2,46 Embase 2,21 AMED 2,02 Som tidigare nämnts utgjordes svarsbortfallet till dominerande del av bibliotek som hittills inte haft behov av eller intresse för något centralt licensavtal. Några av dessa bibliotek har dock på BIBSAM:s uppmaning besvarat enkäten, men i regel har de graderat sitt intresse med en etta för samtliga informationsresurser (1=inte intresserad). Detta har vi tolkat så att de inte heller den närmaste framtiden kommer att vara 6

7 intresserade av att delta i något centralt licensavtal. Med detta resonemang som utgångspunkt sammanställdes därför en lista som enbart baserar sig på svaren från de bibliotek som idag är med på något avtal. Listan Med i avtal baseras på svar från 49 bibliotek: Med i avtal Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) Kluwer Academic Publishers 3,69 Wiley InterScience 3,45 Oxford University Press Journals 3,32 Cambridge Journals Online 3,3 Taylor and Francis Journals 3,2 Nature 3,09 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 3,07 HighWire Press 2,95 Scientific American 2,89 BIOSIS Previews 2,84 Encyclopedia of Life Science 2,82 Emerald Reviews 2,66 BioOne 2,64 Nature Sister Journals 2,61 OJPS/ASME 2,51 Keesing s Record of World Events 2,5 OJPS/AIP 2,49 OJPS/APS 2,47 OJPS/ASCE 2,47 Nature Reviews Journals 2,43 OJPS/övriga 2,36 Historical Abstracts 2,3 Dekker 2,3 Duke Mathematical Journal 2,11 ARTbibliographies Modern 2 America: History and Life 1,72 7

8 Med i avtal: KIB:s undersökning Informationsresurs Medelpoäng (49 svar) PsycInfo 3,59 Cinahl 3,19 SveMed+ 3,16 Cochrane Library 2,84 Embase 2,53 AMED 2,3 Vid en jämförelse mellan listorna Total och Med på avtal kan man konstatera att de är relativt lika. Det som främst skiljer dem åt är detaljer i placeringen; ungefär samma informationsresurser befinner sig i övre delen av tabellen men i annorlunda ordning. För att få en bild av var det starkaste intresset finns gjordes även en tredje sammanställning Mycket intresserad, denna gång baserad på det antal femmor (5=mycket intresserad) informationsresurserna fått i enkätundersökningen. Resultatet är sammanställt utifrån hela svarsunderlaget: 8

9 Mycket intresserad Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) Kluwer Academic Publishers 20 Nature 20 Wiley InterScience 18 BIOSIS Previews 15 Blackwell Science and Munksgaard Synergy 15 Cambridge Journals Online 15 Scientific American 13 Taylor and Francis Journals 13 HighWire Press 12 Oxford University Press Journals 12 OJPS/AIP 12 OJPS/APS 12 OJPS/ASME 12 Keesing s Record of World Events 11 Nature Nature Sister Journals 11 Nature Reviews Journals 11 OJPS/ASCE 11 Encyclopedia of Life Science 10 OJPS/övriga 10 Historical Abstracts 9 Emerald Reviews 8 BioOne 7 Duke Mathematical Journal 7 ARTbibliographies Modern 6 Dekker 5 America: History and Life 3 Mycket intresserad : KIB:s undersökning Informationsresurs Antal 5:or (58 svar) PsycInfo 26 Cinahl 22 SveMed+ 21 Cochrane Library 17 AMED 10 Embase 9 I denna sammanställning figurerar samma informationsresurser i toppen som i de båda andra listorna: Total och Med på avtal. 9

10 Kommentarer och förslag Enkät 2001 I enkäten fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. Många respondenter utnyttjade möjligheten att lämna ytterligare förslag till databaser och leverantörer som skulle vara intressanta för centrala licensavtal. De resurser som flera av biblioteken föreslog redovisas i nedanstående tabell. BIBSAM:s kommentarer och ställningstaganden finns redovisade under rubriken Enkät 2001 uppföljning av resultatet. Nya förslag IEEE EI Village Compendex SciFinder Scholar Nationalencyklopedien JSTOR Papper vs elektroniskt resultat Enkätens andra del berörde hur biblioteken hanterar övergången från tryckta till elektroniska informationskällor. Att underlätta övergången från tryck till elektroniskt är en av utgångspunkterna för BIBSAM:s arbete med centrala licensavtal. Biblioteken ombads uppskatta i vilken omfattning de planerar att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som de även har elektronisk tillgång till. Fyra svarsalternativ angavs och svaren fördelar sig på följande sätt baserat på hela svarsunderlaget: Svarsalternativ Antal svar Fördelning % Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som Totalt:

11 De bibliotek som idag inte är med på något av BIBSAM:s licensavtal svarade till övervägande del att de planerar att behålla sina tryckta tidskrifter i ungefär samma omfattning som nu (12 svar). Däremot var spridningen stor i svaren från bibliotek som idag har licensavtal för elektroniska tidskrifter. De som svarat att de inte tänker ha kvar tryckta versioner är lika många som de som svarat att de tänker ha tryckta tidskrifter i väsentligt mindre uppfattning. Det måste dock tas med i beräkningen att detta endast rör sig om uppskattningar och tolkningar. Vad som är väsentligt mindre omfattning respektive något mindre omfattning kan skilja sig åt mellan biblioteken. Det är viktigt att ha i åtanke att tabellen ovan inte säger något om den reella fördelningen mellan tryckta och elektroniska tidskrifter på biblioteken. Exempelvis kan bibliotek som förra året sagt upp större delen av sina prenumerationer på tryckta tidskrifter ha svarat att de beräknar ha kvar sina tryckta tidskrifter i ungefär samma utsträckning som För att en tydligare bild av situationen ska kunna erhållas måste frågan utredas på annat sätt. Enkätsvaren indikerar dock att det inte finns någon enhetlig linje i hur biblioteken hanterar övergången från papper till elektroniskt. Kommentarer till papper vs elektroniskt I anslutning till frågan om papper vs elektroniskt gavs möjlighet att lämna egna kommentarer. Flera olika argument för att säga upp respektive behålla de tryckta tidskrifterna framkommer. Många uttrycker vilka olika förutsättningar de tycker ska finnas för att de ska övergå till tidskrifter i enbart elektronisk form. Kommentarerna presenteras här i sin helhet sorterade efter hur respondenten svarat på fråga 2: Svarsalternativ Kommentarer Det är trevligt för besökarna att få bläddra i senaste numret i pappersform och bra att skylta med men vi vill slippa registrera och arkivera pappersutgåvorna. Med tanke på såväl tillgänglighet och resurstillgång (främst personal) måste vi snabbt övergå till endast e-tidskrifter. Att inte ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns Undantag görs om våra kriterier inte uppfylls. Handlar ofta om arkivtillgången. Ett beslut är taget att om tidskriften finns elektroniskt skall vi välja det alternativet och säga upp pappersprenumerationen Våra filialbibliotek kommer att ha kvar tryckt version i viss utsträckning. Huvudbiblioteket kommer att avstå från tryckt version, undantaget vissa "allmänna" titlar. Ett krav på förlagen borde vara att de meddelar ALLA ändringar i titlar - inte bara sådana som tillkommer utan även såna som försvinner, 11

12 namnbyten, tidskrifter som upphör, eller slutar komma ut i elektronisk form mm Enstaka titlar kan behållas på papper. Ofta problem att läsa pdf-filer. Överföringshastighet Elektronisk version kan ersätta papper endast om tabeller och formler kan visas i den elektroniska. Så är inte alltid fallet med EBSCO:s tidskrifter. Endast om den elektroniska inte är fördröjd Det gäller i första hand pappersversionerna av de tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt via avtal genom BIBSAM, alltså tidskrifter med arkivrätt. Forskare får den närmaste månaden ta ställning till vilka av dessa titlar som av någon anledning "måste" finnas kvar även i tryckt form. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med 2001 Vi fortsätter definitivt vägen mot att slopa tryckta tidskrifter till förmån för de elektroniska, dock under förutsättning att arkiveringen är säkrad för framtiden och reglerad i avtal. Inställningen varierar mycket mellan olika ämnesområden/bibliotek. Medicin önskar övergå till elektroniskt material i så hög utsträckning som möjligt, medan andra inte vill säga upp pappersprenumerationer även om man önskar e- tillgång. På sikt vill vi avveckla i stort sett alla de tryckta versionerna, utom för "nyhetstidskrifter" Väsentligt mindre omfattning vad gäller tidskrifter som ingår i de centralt upphandlade baserna. Dessa vill vi ha som e-only. Däremot kommer vi inte i någon större utsträckning skaffa enbart elektroniska prenumerationer för tidskrifter som inte ingår i dessa avtal, bl a p g a bristande arkiveringssäkerhet. Det är synnerligen viktigt att avtalen ger rätt till prenumeration av enbart den elektroniska versionen utan koppling till tryckt prenumeration. Att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med 2001 Utbudet av elektroniska tidskrifter som är intressanta för oss är än så länge litet. Vi är fortfarande mycket beroende av prenumerationer på tryckta tidskrifter. En förutsättning för att ersätta tryckta versioner med elektroniska är att de elektroniska är lättillgängliga, vilket inte alltid är fallet idag. Vi har redan sagt upp så gott som alla 12

13 Att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som 2001 pappersprenumerationer där vi har en elektronisk variant. Problemet här är att vi i dagsläget inte prenumererar på någon e-tidskrift Finns ett bra arkiv för elektroniska tidskrifter behövs inte papper. Inom vårt ämnesområde finns nästan inga e- tidskrifter Vi har slutat med RILM på papper. I övrigt ej relevant Kravet på arkivrättigheter finns med i flera kommentarer. Andra saker som nämns är vikten av att få tillgång till elektroniska titlar utan koppling till tryck. 13

14 uppföljning av resultatet Enkät 2001 Situationen i januari 2002 I inledningen till denna rapport redogjordes för de tre kriterier som ska uppfyllas om ett centralt licensavtal genom BIBSAM ska komma till stånd. Att det finns ett stort intresse bland biblioteken är av stor betydelse men även andra aspekter ska vägas in Under hösten 2001 tog BIBSAM kontakt med flera av de leverantörer vars informationsresurser fanns med i enkätundersökningen. I vissa fall har även avtal kommit till stånd. Nedan finns kortfattade redogörelser för hur BIBSAM arbetat vidare med resultatet av Enkät 2001 och med hur situationen ser ut i januari Informationsresurserna redovisas i den ordning de återfanns i den lista som var baserad på medelvärdet från hela svarsunderlaget; Total. Längst ner kommenteras de informationsresurser som kom in som nya förslag genom Enkät Uppföljning av BIBSAM:s undersökning Kluwer Academic Publishers Ett avtal för perioden är under förhandling. Oxford University Press Journals BIBSAM har haft ett första möte med OUP angående möjlig licens för BIBSAM-konsortiet. Förhandlingarna förväntas fortsätta under 2002 med målsättning att ett avtal ska vara klart inför Wiley InterScience Ett så gott som färdigt avtal föreligger som ska löpa fr o m Avtalet har förhandlats fram av KIB med stöd från BIBSAM Cambridge Journals Online Cambridge University Press har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Mot bakgrund av det stora intresset för dessa tidskrifter inom BIBSAM-konsortiet kommer BIBSAM att hålla kontakt med förlaget och bevaka utvecklingen. Taylor and Francis Journals Taylor and Francis har för tillfället ingen prismodell för konsortier. Förlaget har emellertid uppfattat tydliga signaler om att det finns önskemål om att utveckla en sådan. BIBSAM och flera andra konsortier har tagit en första kontakt, med förhoppningen om att kunna samarbeta för att utveckla en bra konsortiemodell. Nature Ett färdigt konsortieavtal finns fr o m Blackwell Science and Munksgaard Synergy BIBSAM har haft kontakt med företrädare för Blackwell-gruppen vid flera tillfällen de senaste åren. Blackwells tidskrifter görs tillgängliga via många olika gränssnitt. Detta väcker frågan om ett specifikt gränssnitt måste upphandlas. Blackwell Science, Blackwell Publishers and Munksgaard slogs samman i oktober 2001 och går nu under namnet Blackwell Publishing. I Sverige administreras ett konsortium som avser tillgång till Blackwell Munksgaards tidskrifter i dagsläget genom en agent (SwetsBlackwell). BIBSAM bevakar utvecklingen vad gäller möjligheten att ingå ett konsortieavtal som medför att biblioteken inte tvingas behålla existerande pappersprenumerationer. 14

15 BIOSIS Previews Under 2001 genomförde Ekologibiblioteket i Lund ett ansvarsbiblioteksprojekt med syfte att jämföra olika gränssnitt mot databasen BIOSIS Previews. BIBSAM kommer att fortsätta sitt arbete för att få fram ett avtal med målet att det ska börja gälla Scientific American Kontakter finns med utgivaren MacMillan. HighWire Press Ett initiativ vid Karolinska institutets bibliotek med syfte att få fram ett avtal mellan HighWire och ett antal medicinska bibliotek i Sverige strandade Mot bakgrund av det relativt stora intresset inom BIBSAM-konsortiet för resurser i HighWire är det aktuellt för BIBSAM att undersöka förutsättningarna för ett centralt avtal. OJPS (Online Journal Publishing Service, American Institute of Physics) Intresset för OJPS inom gruppen BIBSAM-bibliotek är begränsat. Ämnesinriktningen har tydlig tyngdpunkt inom teknikämnena. BIBSAM ser detta som ett exempel på resurser som med fördel kan ingå i teknikbibliotekens konsortium. Keesings s Record of World Events Ett avtal är undertecknat för tillgång till Keesing s fr o m Encyclopedia of Life Science Denna resurs ges ut av MacMillan som BIBSAM redan har etablerad kontakt med. Det prisförslag som kommit in ger emellertid inte tillräckliga rabatter för att motivera ett konsortieavtal. Eventuellt kommer BIBSAM att arbeta vidare med detta under våren Historical Abstracts Mot bakgrund av det relativt begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Emerald Reviews Då BIBSAM under hösten 2001 undersökte saken närmare framkom det att intresset inom konsortiet för denna bibliografiska produkt inte var tillräckligt stort för att motivera ett konsortieavtal. BioOne BIBSAM har bevakat BioOne sedan detta SPARC-stödda initiativ lanserades. En provperiod arrangerades för BIBSAM-konsortiet sommaren Det är aktuellt för BIBSAM att arbeta mot ett centralt avtal från Under tiden har en grupp bibliotek gått samman för att försöka få till ett konsortieavtal redan Kontaktperson: Anna Alwerud, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet. Duke Mathematical Journal Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. ARTbibliographies Modern Denna resurs ägs numera av Cambridge Scientific Abstracts (CSA) och ingår som tillval i BIBSAMs avtal med CSA. Dekker Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. 15

16 America: History and Life Mot bakgrund av det begränsade intresset kommer BIBSAM inte i nuläget att prioritera denna resurs. Uppföljning av KIB:s undersökning PsycInfo Företaget Prioinfo har bildat ett skandinaviskt konsortium för PsycInfo och erbjuder priser som baseras på antal deltagare i konsortiet. Eftersom alla typer av bibliotek kan delta och erbjudandet dessutom gäller alla nordiska länder, har KIB gjort bedömningen att det är utsiktslöst att försöka få till stånd ett bättre avtal för enbart BIBSAM-biblioteken. Cinahl Prioinfo är på väg att erbjuda ett liknande konsortieavtal som för PsycInfo (se ovan). Inför 2002 är det mot den bakgrunden inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta upphandlingsarbetet för denna databas. SveMed+ Databasen produceras av KIB och är för tillfället allmänt tillgänglig. Förutsättningarna för konsortieavtal är oklara. Cochrane Library Databasproducenten är positivt inställd till en avtalsförhandling. Den konsortiemodell de använder går ut på att man får dela på antalet samtidiga användare inom konsortiet, i övrigt betalar man samma summa som tidigare för tillgång till databasen. Det är emellertid tveksamt om ett konsortieavtal är ekonomiskt motiverat då Cochrane Library inte är en särskilt dyr databas. AMED AMED är en databas som produceras av British Library. De har dock inget eget gränssnitt utan tillgång säljs via kommersiella databasvärdar som t ex OVID och SilverPlatter. Om en upphandling ska ske krävs ett utredningsarbete. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Embase Embase produceras av det holländska förlaget Elsevier, vars e-tidskrifter redan finns i BIBSAM-konsortiet i form av databasen ScienceDirect. Som en tilläggstjänst till ScienceDirect kan man köpa tillgång till Embase. Karolinska institutets bibliotek planerar att titta vidare på detta under Uppföljning av nya förslag Compendex / EI village IEEE SciFinder Scholar Dessa resurser ingår bland de licenser som teknologibiblioteken i Sverige har förhandlat fram. Övriga BIBSAM-bibliotek kan ta kontakt med Anna-Karin Forsberg vid KTHB för information om möjligheter att vara med i dessa licensavtal. Nationalencyklopedien Förhandlingarna strandade i april 2000 på grund av för höga priser. BIBSAM kommer att ta upp en ny diskussion med NE under våren 2002 för att klargöra om förutsättningarna för centralt avtal utvecklats. 16

17 JSTOR BIBSAM hade våren 2000 kontakt med JSTOR angående ett möjligt konsortieavtal. Intresset inom BIBSAM-konsortiet var då så pass lågt att det beslutades att inte prioritera denna resurs. BIBSAM:s princip om arkivrättigheter kunde inte uppfyllas. Flera universitet har nu tecknat egna avtal. Det har framkommit att konsortiebildning inte ger några tydliga fördelar jämfört med enskilda avtal. 17

18 Bilaga: Enkäten (i tryckt format) Enkät 2001 ENKÄT 2001 Enkäten går ut till alla BIBSAM-bibliotek och består av två frågor varav en är mer omfattande. Endast ett svar per bibliotek får skickas in och era svar vill vi ha senast den 20 augusti. Bibliotek: Kontaktperson: 1. PRIORITERING AV NYA AVTAL FÖR 2002 Hjälp BIBSAMs licensgrupp att göra prioriteringar i arbetet med nya avtal. Bedöm ert biblioteks intresse för följande elektroniska resurser på en skala från 1 till 5. 1 betyder att ni inte är intresserade av ett BIBSAM-avtal för den databasen och 5 betyder att ni är mycket intresserade. 1 Inte intresserad Mycket intresserad Bibliografiska databaser America: History and Life????? ARTbibliographies Modern????? BIOSIS Previews????? Emerald Reviews (ingår i den pågående testtillgången för bibliotek med Emeraldavtal)????? Historical Abstracts????? Keesing s Record of World Events????? 18

19 Bibliografiska databser (KIBs undersökning) AMED????? Cinahl????? Cochrane Library????? Embase????? PsycInfo????? SveMed+????? Uppslagsverk Encyclopedia of Life Sciences????? E-tidskrifter BioOne????? Blackwell Science and Munksgaard Synergy????? Cambridge Journals Online????? Dekker????? Duke Mathematical Journal????? HighWire Press????? Kluwer Academic Publishers????? Nature????? Nature Sister Journals (Nature Monthly Journals)????? Nature Reviews Journals????? OJPS: AIP????? APS????? ASCE????? ASME????? Övriga på OJPS????? Oxford University Press Journals????? Scientific American????? 19

20 Taylor and Francis Journals????? Wiley InterScience????? Kommentarer och övriga förslag: 2. PAPPER vs ELEKTRONISKT 2002 Uppskatta i vilken omfattning ert bibliotek kommer att behålla tryckta versioner av de tidskrifter som ni också har elektronisk tillgång till. Inför år 2002 planerar vi:? att inte att ha prenumerationer på tryckta versioner om elektronisk tillgång finns.? att ha prenumerationer på tryckta versioner i väsentligt mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i något mindre omfattning jämfört med år 2001? att ha prenumerationer på tryckta versioner i ungefär samma omfattning som år 2001 Kommentarer: Tack för er medverkan! 20

21 21 Enkät 2001

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

BIBSAMadministrationen. och de centrala licensavtalen BIBSAM

BIBSAMadministrationen. och de centrala licensavtalen BIBSAM BIBSAM Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling Box 5039, 102 41 Stockholm. Http://www.kb.se/bibsam/ BIBSAMadministrationen och de centrala licensavtalen Karin Bergström Grönvall

Läs mer

BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011

BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011 BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrgruppen för Nationella licenser för e-resurser... 3 Centraliseringsprocessen... 4 Specifika arbetsområden 2011... 5

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 Stockholm 2004-12-10 KI Dnr 5780/2003 Ert dnr 61-627-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 1. Upphandlingsarbete (350 000 kr) Projektledare:

Läs mer

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt?

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Ulf Kronman, samordnare för programmet OpenAccess.se Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet Kungliga biblioteket Mötesplats Open Access, Göteborg 2013-04-17

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden?

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? Lisa Lovén, licenshandläggare BIBSAM-konsortiet KB CRIStin vårmöte 23 april 2013 Sidnummer 1 Vad är BIBSAM-konsortiet? Startades i mitten på 1990-talet Förhandlar

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Arkivering av elektroniska tidsskrifter

Arkivering av elektroniska tidsskrifter Arkivering av elektroniska tidsskrifter Terje Höiseth Luleå universitetsbibliotek Luleå 2000-10-17 1 Bakgrund Under dom senaste åren har det skett en explosiv tillväxt av information i elektronisk form.

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2875 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2005: FINNISH UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 E-resursernas andel av de svenska forskningsbiblioteks mediabudget

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet

dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Styrgruppen för BIBSAM-konsortiet 4 Förhandlingar 5 Omförhandlingar under 2014 5 Tillägg till pågående

Läs mer

Introduktion i litteratursökning

Introduktion i litteratursökning Introduktion i litteratursökning Peter Hagell Leg. sjuksköt., Dr Med Vet Klinisk lektor, Division 4, UsiL Peter.Hagell@med.lu.se Hälso- och sjukvård skall enligt Socialstyrelsen baseras på vetenskap och

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22 RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 26-6-22 Sammanfattning För att öka företagets lönsamhet önskar MicroData få en högre andel aktiva kunder genom att stärka sina långsiktiga relationer till dessa.

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05 REGgie FAQ för Registrarer Övergången Version 001 2008-11-05 Senast sparat: 2008-12-04 22:07 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 ÖVERGÅNGEN...3 1.1 VILKA DATUM GÄLLER FÖR

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Naturvetenskaperna i ansvarsbibliotekssystemet kompletterande undersökning

Naturvetenskaperna i ansvarsbibliotekssystemet kompletterande undersökning Naturvetenskaperna i ansvarsbibliotekssystemet kompletterande undersökning 0. Bakgrund Utredningen om det svenska ansvarsbibliotekssystemet Samverkan, samordning och samarbete kom med vissa förslag till

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Algebra och Ekvationer År 7

Algebra och Ekvationer År 7 Undervisning Algebra och Ekvationer År 7 Lärandemål (konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr 11) Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och situationer och inom

Läs mer

Till vilket pris? BIBSAM. Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. Susanna Broms Karin Bergström Grönvall Kari Stange

Till vilket pris? BIBSAM. Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. Susanna Broms Karin Bergström Grönvall Kari Stange BIBSAM Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling Box 5039, 102 41 Stockholm. Http://www.kb.se/bibsam/ Till vilket pris? Susanna Broms Karin Bergström Grönvall Kari Stange Stockholm

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Högskolebiblioteket - presentation för AUE. Maivor Hallén Egon Nilsson Per Falk Malin Almstedt Jansson Karin Meyer Lundén Anna Prymka 2014-10-29

Högskolebiblioteket - presentation för AUE. Maivor Hallén Egon Nilsson Per Falk Malin Almstedt Jansson Karin Meyer Lundén Anna Prymka 2014-10-29 Högskolebiblioteket - presentation för AUE Maivor Hallén Egon Nilsson Per Falk Malin Almstedt Jansson Karin Meyer Lundén Anna Prymka 2014-10-29 Fakta om högskolebiblioteket Budget totalt ca 24 MSEK lokaler

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 2014-03-24 Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 1 Inledning Under januari 2014 sände överförmyndarförvaltningen ut en enkät till samtliga ställföreträdare, det vill säga

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek 2003-02-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kungliga biblioteket BIBSAM Box 5039 102 41 Stockholm Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar 2013-02-05 Karlstads universitetsbibliotek Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar Import av referenser från American Chemical Society Gör en sökning i ACS. Markera relevanta poster.

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

RFI Förmånsportal 1(5)

RFI Förmånsportal 1(5) 1.0 Inledning Skellefteå kommun efterfrågar synpunkter och information inför en eventuell upphandling av en Förmånsportal. Förmånsportalen kommer att upphandlas som en tjänst gentemot en avtalspart. En

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM 1(5) 2003-09-22 02-461-2003 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande

Läs mer

Gemensamt möte mellan styrgruppen för BIBSAM-konsortiet och styrgruppen för OpenAccess.se Onsdagen den 3 december, kl

Gemensamt möte mellan styrgruppen för BIBSAM-konsortiet och styrgruppen för OpenAccess.se Onsdagen den 3 december, kl ANTAL SIDOR 1(6) Gemensamt möte mellan styrgruppen för BIBSAM-konsortiet och styrgruppen för OpenAccess.se Onsdagen den 3 december, kl. 13.00-14.30 Deltagare: Ordförande: Christina Jönsson Adrial, KB,

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Sid 0 (11) Birgitta Nelson birgitta.nelson@kammarkollegiet.se 08-7000716 2013-01-28 Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Times-rankingen. Universitetsrankingen från Times Higher Education. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:02. Göteborgs universitet

Times-rankingen. Universitetsrankingen från Times Higher Education. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:02. Göteborgs universitet Times-rankingen Universitetsrankingen från Times Higher Education PM: 2010:02 Göteborgs universitet Göteborg, Augusti 2010 PM: 2010:02 TIMES-RANKINGEN. UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

... 3 CENTRALISERINGSPROCESSEN...

... 3 CENTRALISERINGSPROCESSEN... BIBSAM-konsortiet verksamhetsberättelse 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 STYRGRUPPEN... 3 CENTRALISERINGSPROCESSEN... 5 EKONOMISK REDOVISNING... 7 PROJEKT... 10 EXTERNA PROJEKTBIDRAG... 10 INTERNA

Läs mer

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Informationssökning för kursen Introduktion till projektmetodik Ingenjörsstudenter ht 13 Gunilla Thunarf Sundkvist Malin Almstedt Jansson sep 2013 Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Böcker

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV

FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV Medicinska bibliotekskonferensen 2016 FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV Utgångspunkter Vi kommer att utgå från forskningsprocessen genom ett exempel av Sara Kjellberg,

Läs mer