1. Vilket projekt redovisar du? Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Lantbrukarnas Ekonomi AB, Serviceenheten Gotland I 3082

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Vilket projekt redovisar du? Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Lantbrukarnas Ekonomi AB, Serviceenheten Gotland 2009-3490 I 3082"

Transkript

1 1. Vilket projekt redovisar du? Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Lantbrukarnas Ekonomi AB, Serviceenheten Gotland I Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Eva Pettersson, LRF tel: e-post: 3. Hur sammanfattar du projektet? Bakgrunden till projektet var ett behov av att få tillgång till bredband av acceptabel kvalitet för boende i Hejde - Väte med omnejd samt Grötlingbo. Detta skulle ske genom ett samarbete mellan LRF och sockenborna/lrf-avdelningarna. Det handlade om ett fibernät med upp till 100 mbit/s för bredband, telefoni och TV, sk Triple play. Goda och driftsäkra förbindelser med tele, data och elkraftförsörjning krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i. Den maktlöshet och frustration som landsbygds/lantbruksföretagare känner för att inte kunna sköta sitt arbete på ett rationellt och snabbt sätt genom Internet var större än jag trott. Kraven på företagarna är stora och bristen på snabb kommunikation medför en stor konkurrensnackdel för företagen på landsbygd där det saknas bredband. Detta har även framkommit de senaste åren i den lantbruksbarometer som LRF årligen presenterar tillsammans med Swedbank och LRF- Konsult. Många av våra medlemmar ute på landsbygden upplevde stora problem med att få operatörer, både på bredband och mobiltelefoni, att erbjuda acceptabla funktionsdugliga lösningar för dagens landsbygdsföretag och andra boende på landsbygden. Flera LRF-avdelningar har under ett antal år motionerat till LRF Gotlands regionstämma i frågan. Efter påstötningar från medlemmar och andra boende på landsbygden startades förstudien Förbättrad infrastruktur på landsbygden i augusti I den framkom att det i bl a ovan nämnda område rådde stora svårigheter, för att inte säga obefintliga möjligheter, att idag utnyttja någon av de möjligheter som annars finns för bredbandskommunikation på landsbygden. ADSL var inte utbyggt, radiolänk fungerade endast på ett fåtal ställen och mobiltäckningen var dålig vilket gör att inte heller mobilt bredband var att rekommendera. I Hejde-Väte och Grötlingbo hölls två informationsmöten i vardera socknen där samtliga boende i socknarna har varit inbjudna. Drivande var LRF-avdelningarna samt flera intresserade sockenbor. Under förstudien växte en projektidé fram som kallades Fiber to the Farm som innebar ett samarbete mellan sockenbor, LRF och Skanova för att bygga ut bredbandsfiber till då tre intresserade områden. Vi började då se på vilka alternativa möjligheter till finansiering som fanns, och efter diskussioner med både Gotlands kommun och Länsstyrelsen lämnade Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) den 23/ in en ansökan till Leader Gotland om projektstöd för ett projekt för de tre områdena: Hejde-Väte, Grötlingbo och Fardhem-Linde- Lojsta. Dessa projektplaner var mycket långt framskridna när Skanova fick en ny VD, och efter det tog Skanovas styrelse beslut att avsluta arbetet med "Fiber to the farm" och att inga piloter skulle genomföras, varken på Gotland och på fastlandet, bland annat i Västra Torsås. Avhoppet förklarade Skanovas VD med: "att för liten penetration och för höga

2 kostnader/kund var huvudorsakerna till detta. Vi är fortfarande intresserade av "idén", men vill ha högre kostnadstäckning, i alla fall i de riktigt glesa områdena." Samtidigt beslutade sig Fardhem-Linde-Lojsta LRF-avdelning att hoppa av projektet, som de insåg skulle innebära ett i deras tycke för stort ideellt engagemang. LEAB gick vidare med två ansökningar, ett för vardera Grötlingbo och Hedje-Väte, vilka under senhöst 2008 och vår 2009 bildade sina ekonomiska Fiberföreningar. Dessa arbetade under tiden tillsammans med projektledaren med att ta in intresseanmälningar från alla boende i socknarna, ta in offerter på schaktarbetena, ta fram alla handlingar som kontrakt och markavtal, mm. Informationsmöten hölls för att hela tiden hålla de intresserade fastigheterna à jour med vad som hände. Under hösten och vintern hade jag täta kontakter med Leaderkontoret och diskuterade projektplanens och budgetens utformning. Leader Gotland lämnade besked att vi inte kunde söka Leaderbidrag om det gynnade privat boende, vilket jag efter kontakt med Jordbruksverket fick veta inte gäller för utbyggnad av bredbandsnät. Förbättrad infrastruktur och särskilt bredband är en så avgörande tjänst för boende och utveckling av landsbygden så det är ett specialfall enlig Johan Fors på Jordbruksverket. Efter Skanovas svek tog styrgruppen kontakt med bynet för att gå vidare med projektet, eftersom de arbetar med samma sockenmodell som vi planerat. Efter att ha omarbetat ansökan och projektplanerna enligt önskemål skickade vi in ansökan till LAGs beslutsmöte den 19 maj. LAG tog inget beslut utan bordlade frågan till mötet den 17 juni pga att de inte var beslutsmässiga. Efter diskussioner med LAG-gruppens AU beslutades att slå ihop de två områdena till en ansökan, pga att den ena ansökan annars inte kunde ses som innovativ. Leaders LAG-grupp tog den 17 juni 2009 beslut om att projektet får de 6,4 miljoner som vi sökt av Leader, men med vissa villkor. Dessa bestod i att projektet skulle ha uppnått målet om kontant medfinansiering via anslutna abonnenter i etapp 2 till den 30 juni 2009 och redovisat detta till den 31 juli Efter det skulle LAGs AU ta beslut om tillstyrkan av etapp 3. Detta innebar att vi hade två veckor på oss att göra klart kontrakt och markavtal och få dessa underskrivna till den 30 juni. Ett annat problem var att vi inte fick se beslutet skriftligt i form av protokollsutdrag förrän i slutet av sommaren, så det fanns bara muntliga besked. Det besked vi fick var att antalet anslutna skull uppgå till det totala mål vi satt i projektet. Kontraktsskrivningen innebar en mycket intensiv period av ideellt arbete ute i socknarna för att nå alla som tidigare anmält intresse av att ansluta sin fastighet. Eftersom en hel del av fastighetsägarna bor på fastlandet och endast vistas på Gotland under sommaren skulle även dessa hinnas nås med post. Föreningarna hade under den här tiden också möten med information om det uppkomna läget och projektfinansieringen och där gavs också möjlighet att skriva under sina kontrakt med föreningen. I slutet av juli fick vi också veta att Skanova ville ansluta Hejde-Vätes accessnät till sitt stomnät vid Björke kyrka istället för i Sanda som varit tanken från början. Projektet fick positivt besked från Leaderkontoret att det gick bra att ansluta Atlingbo till projektet eftersom vi skulle gräva igenom för att nå anslutningspunkten. Det anordnades då ett möte i Atlingbo bygdegård för att informera om projektet. Detta gjorde att ett 25-tal fastigheter anslöt sig till Hejde-Vätes Fiberförening. Eftersom vi fått besked att vi skulle redovisa antalet anslutna, skickade jag den 28 juli in följande redovisning: Grötlingbo har 138 kontrakt, inkl flerbostadskontrakten, (Målet var 128 kontrakt med huvudfastighet) och Hejde-Väte har i dagsläget 226 kontrakt, inkl

3 flerbostadskontrakten (Målet var 220 kontrakt med huvudfastighet). Vi fick därefter komplettera med kontrakten osv för att visa vad var och en betalt. Eftersom de som även skrivit kontrakt för flyglar och lägenheter betalat mindre för 2:a och 3:e anslutningen så fattades det ca kr (av totalt kr). Den 1 september 2009 beslutade LAGs AU att tillstyrka etapp 3 i projektet. Och vi kunde därmed slutföra projektering och förberedelser inför grävstarten i september. Entreprenaden upphandlades och kartor fingranskades. Möten arrangerades tillsammans med grävfirmorna och bynet, som ansvarar för teknisk kunskap och material i form av slang till kanalisation, fiber och fiberskåp, mm och styrelserna samt områdesansvariga. Entreprenadgrupperna förberedde utstakning och märkning av grävsträckningarna, sk käppning och kontakter med Länsstyrelsen och Fornsalen pågick om fornlämningar och biotoper osv. Kabelvisning beställdes av Telia och GEAB. Skyltar sattes upp i båda områdena som informerade om projektet och vilka som var medarrangörer. I mitten av september 2009 började schaktningen i Väte och hela projektet invigdes den 22 september av Eva Nypelius inför inbjuden press och andra intresserade. I Grötlingbo kom grävningen igång strax efter. Schaktarbetet gick i stort sett efter planerna, men det myckna regnandet under hösten gav upphov till en hel del problem genom att vattnet var tvunget att pumpas bort efter hand för att slangen skulle kunna läggas. Under senare delen av november lämnade Skanova besked om att anslutningspunkten blev flyttad till Roma och vi fick då gräva dit, ca 3 km extra, för utom de 9 km vi redan grävt extra till Björke för att nå en anslutningspunkt för Hejde-Vätes del. I Grötlingbo fick vi anslutningspunkten i Grötlingbo bygdegård utan extra kostnad. Under vintern schaktades det sista och de problem som uppstod då var att den kraftiga tjälen under vägarna gjorde att det var svårt och ibland omöjligt att borra under vägen för väggenomgångar. Det gjorde bland annat att ny TA-plan för nära väg -arbete fick sökas eftersom den befintliga hann gå ut innan arbetet kunde slutföras. Mycket snö gjorde det också problematiskt när Eltel skulle blåsa och svetsa fiber. Stora snövallar fick skottas bort och ibland fick man lämna skåp som inte var tillgängliga under snövallar eller gjorde arbetet farligt pga av skymd sikt mm. Vid blåsningen upptäcktes också vid ett antal tillfällen att man fick gräva upp slangen för att den bland annat var för krokig för att det skulle gå att blåsa fibern. Från början var det meningen att några personer ideellt skulle läras upp att svetsa alla enklare svetsningar i fastigheterna och Eltel skulle göra de större svetsjobben. Då det framkom att vi inte skulle få garanti på svetsningen eftersom lekmän skulle utföra en del av svetsningen blev beslutet att bynet upphandlade hela svetsningen av Eltel. Vi insåg under slutet av hösten att etapp 3 inte skulle klaras inom utsatt tid och sökte uppskov ett par månader i och med ovanstående problem gjorde att inte alla hann kopplas in i tid. Den 27/1 blir en historisk dag för Grötlingbo och Gotlands landsbygd, då kunde några av medlemmarna i Grötlingbo fiber ekonomisk förening börja nyttja det dolda ljuset fibern för att gå ut på Internet och för att titta på tv. Några kommentarer jag hört är perfekt Häftigt Fy sat-n vad snabbt Äntligen, säger Stefan Johansson Ordförande i Grötlingbo Fiber. Sedan den 19 februari 2010 är samtliga abonnenter i Grötlingbo anslutna till switcharna.

4 I mitten av mars var även samtliga i Hejde-Väte-Atlingbo uppkopplade. 186 dagar efter grävstart i Väte var fibern inkopplad och ljussatt. Totalt schaktades ca 4 mil i Grötlingbo och ca 8 mil i Hejde-Väte. En del fräsning/spettning genomfördes i Hejde och delar av Grötlingbo (udden). Det behövdes många fler (ca 22 i Grötlingbo och ett 40-tal i Hejde-Väte) vägövergångar (borrningar under väg) än vi räknat med och hade heller inte kunskap om hur man räknar på slang och fiber. Vi räknade samma sträcka som grävningen, men det ligger ofta dubbla slangar/fiber i dikena. Så åtgången av fiber är totalt många fler mil än grävsträckan. Under hela arbetet kunde man följa projektet på respektive förenings hemsida. Vi bad också alla att skaffa en mailadress som vi också använt för att informera medlemmarna mellan stormötena. Några informationsmöten filmades också och lades ut på nätet så att alla som inte kunnat närvara fick del av informationen. Detta uppskattades mycket, speciellt av dem som bor på fastlandet. I februari 2010 lämnade vi in två omprövningar av budgeten. Den första handlade om att få använda de ökade intäkterna, som de överstigande anslutningarna gav mot budget. Den andra handlade om att korrigera ett skrivfel som upptäckts i budget på investeringarna i Hejde-Väte. Den första ansökan fick vi beviljad direkt av LAG men den andra bordlades till LAGs möte i april. Sammanlagt blev 407 bostäder anslutna till fibernäten i Grötlingbo och Hejde-Väte-Atlingbo. I Grötlingbo 143 huvudfastigheter och 20 flyglar/lägenheter och i Hejde-Väte-Atlingbo 205 huvudfastigheter och 39 flyglar/lägenheter. 43 stycken fler än de 364 stycken vi redovisade i etapp 2 och 59 fler än vi hade i budgeten från början. Eftersom projektet heter Fiber till alla i Hejde-Väte och Grötlingbo och det står i projektplanen att vi ska Säkra att alla hushåll i området erbjuds fiberanslutning så trodde vi att det var OK att ansluta alla som ville vara med fram till 31/ enligt tidsplanen, det var också klart uttalat av erfarenhet att det är först när grävningen startar som de sista ansluter sig. I projektplanen står också: Syftet är att alla i socknen erbjuds 100 mbit/s fiber med tillgång till bredband, telefoni och TV. Enligt intresseförfrågan som har gjorts i Hejde-Väte är 170 av ca 240 fastigheter mycket intresserade av att delta och i Grötlingbo är 128 av ca 140 fastigheter mycket intresserade av att delta. Alla ska tillfrågas om deltagande i projektet även sommargotlänningar och andra med sommarstugor i socknen. Då detta har varit ett pilotfall och det inte finns någon tidigare erfarenhet av fiberutbyggnad till landsbygd på Gotland så var det viktigt att få med så många som möjligt för att hålla kostnaderna nere. Vilket också stod i projektplanen. Vår uppfattning var att det skulle gå att revidera budgeten när vi såg hur det hela föll ut. Vi har hela tiden angett att fler än budgeterat anslutit sig och också ansökt om att få använda de ökade intäkterna i projektet, vad vi inte förstod eller fick någon fingervisning om var att vi redan då skulle ha ansökt om utökning av budgeten för de ökade materialkostnaderna som uppstod i o m att fler anslutit. Med facit i hand skulle vi naturligtvis ha ansökt om medel att ansluta samtliga boende i socknarna och sen lämnat igen det vi inte behövde. Hade vi gjort det tror jag dock inte att det blivit något projekt eftersom man i LAG redan tyckte att hela projektet var för stort, så då hade det kanske blivit avslag på hela projektet. När vi såg att kostnaderna för framför allt svetsningen blivit högre än vi räknat med så ansökte vi hos LAG om en utökning av budgeten, men fick avslag med motiveringen att projektet gått för bra, att vi anslutit väsentligt över det

5 antal som vi blivit beviljat stöd för och att vi inte hade sökt om medel till detta i rätt tid och att vi därför får ta det fulla ansvaret för de ökade kostnaderna. Detta medför att de anslutna fastigheterna kommer att få en betydligt högre medfinansiering än de räknat med. Avsikten med projektet var dessutom att få fram en modell som kan bana väg för framtida utbyggnad av fiber över hela ön. Detta har skett i samråd med ansvariga inom Gotlands kommun och andra intressenter. 4. Vilka genomförde projektet? LEAB har varit projektägare och skött administration och projektledning och har i samarbete med styrelserna i de båda ekonomiska föreningarna i Hejde-Väte och Grötlingbo ansvarat för projektet. Projektledare har Eva Pettersson, LRF Gotland varit och i styrgruppen satt förutom de bägge styrelserna även Anne Ståhl Mousa från Gotlands Kommun. Ordförande i styrgruppen har varit Tomas Björkqvist i Väte. I det praktiska genomförandet spelade även de områdesansvariga en stor roll. De hade ca 10 fastigheter var som de ansvarade för. 5. Varför ville du genomföra projektet? I den förstudie som gjordes under framkom att det i bl a ovan nämnda område rådde stora svårigheter, för att inte säga obefintliga möjligheter, att idag utnyttja någon av de möjligheter som annars finns för bredbandskommunikation på landsbygden. ADSL var inte utbyggt, radiolänk fungerade endast på ett fåtal ställen och mobiltäckningen var dålig vilket gör att inte heller mobilt bredband var att rekommendera. Det styrgruppen också såg var att detta projekt skulle kunna fungera som pilot för den framtida bredbandsutbyggnaden på Gotlands landsbygd. 6. Vem riktade sig projektet till? Alla boende i de socknar som ingår i projektet, samt de i Atlingbo som bor efter vägen till anslutningspunkten fick erbjudande om att ansluta sig till fibernätet. Mest nytta av projektet har alla landsbygds- och lantbruksföretagare i socknarna fått, eftersom uppkopplingen innebär att man kan sköta sitt företags kommunikationer på ett snabbt och effektivt sätt både när det gäller registreringar från bonden till CDB (den centrala djurdatabasen), foderbeställning, slaktanmälan, ansökan EU-stöd, mm utan att bli nedkopplad mitt i. Företagare som har landsbygdsturism kan nu marknadsföra sig mot sin kundkrets. Man kan sköta bankärenden och myndighetskontakter För de sommarboende innebär det att man nu kan stanna längre perioder och även sköta sitt arbete från Gotland. Det finns också exempel på dem som har sitt arbete på fastlandet men nu valt att bosätta sig på Gotland och sköta sitt arbete här ifrån. (Ex. Bengt Lidmark, Väte) 7. Vad genomförde du i projektet? Se ovan 8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Projektets mål, baserat på intresseförfrågningar innan projektstart, var att bygga ut fibernät i de ingående socknarna och erbjuda Triple Play till de boende. Målet var att 220 av totalt ca

6 240 hushåll i Hejde-Väte och 128 av tot ca 140 i Grötlingbo skulle få uppkoppling med upp till 100 mbit/s in i huset och detta nåddes med råge. Det innebär stora vinster för miljön genom att möjliggöra att sammanträden och möten kan genomföras via nätet med webcamera från hemmet (ex via Skype) eller genom videokonferenser i socknarnas samlingslokaler. Det innebär också ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden dels genom att framförallt ungdomar (men även pensionärsgrupper) kan ladda hem film och musik till sina datorer precis som i tätorterna. Genom att bygdegårdarna i socknarna ansluts ges också möjlighet att där visa film och andra TV-sändna arrangemang i en social gemenskap. Genom att ha tillgång till fiberuppkoppling kommer fler att kunna/vilja bo kvar på landsbygden. Speciellt ungdomar är mycket beroende av detta. Även inflyttningen till socknarna kommer att öka liksom attraktionskraften i bygden. Sommargotlänningar får möjlighet att permanenta eller förlänga sitt boende genom att möjligheten finns att sköta sitt företag/arbete från hemmet. 9. Vilka är projektets mätbara resultat? Ordförandena i Fiberföreningarna anser att det är svårt att se resultat direkt efter projektets slut men tror att om inte projektet genomförts hade flera av de större lantbruken fått stora problem att sköta sina företag på ett rationellt sätt vilket skulle ha påverkat arbetstillfällena på gårdarna, både vad gäller bevarade och nya. Några företag som tidigare legat på fastlandet sköts numer från Gotland. Antalet nya tjänster är många i och med de möjligheter den snabba internetuppkopplingen ger. Totalt har knappt personer fått tillgång till bredband i de socknar som projektet berör. Projektet används nu som modell för Gotlands kommuns utbyggnad av bredbandsfiber på resten av Gotland. Delar av projektets styrgrupp kommer också att sitta i styrgruppen för det framtida Telia/kommunen projekt, som beräknas starta med två pilotområden hösten Hur har du spridit resultatet? Resultatet har informerats om till resterande LRF-avdelningar genom direkta utskick, genom artiklar i medlemstidningen Land, i dagspressen samt till LRF Riks, Gotlands Kommun och dess IT-ansvariga. Genom att hela processen, från grävning, kabeldragning och användning av tekniken har dokumenterats på flera olika sätt bl.a. genom digitalteknik (digitalkamera och videokameror) har andra med planer på fiberutbyggnad kunnat ta del av projektet och därmed kunnat få tips för att utveckla sitt eget område. Resultaten finns till påseende på föreningarnas hemsidor, som skapades under projektet. och hejdevatefiber.homeip.net/. Projektledaren och ordförandena i Fiberföreningarna blev intervjuade av PTS till deras rapport Utbyggnad av bredband på landsbygden, samt till Landsbygdsnätverkets tidning. Projektledaren blev också kontaktad av Näringsdepartementet, som vill veta mer om projektet som de fann mycket intressant. 11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? Kostnader totalt:

7 Löner: ,00 Investeringar: kr Schakt: ,00 Slang (kanalisationsrör), skåp, lås: ,40 Fiberkabel, blåsning, svetsning: ,00 Fiberskåp (inne): ,00 Elinstallationer: ,00 Övrigt: ,50 kr Projektering: kr Resor: 9 182,00 Hyror: ,00 Arvoden: ,00 Div: ,50 Telia, etableringskostnad: ,00 kr Totalt kostnader: ,90 kr Finansiering: Privat medf Leader Gotland (LAG) JSV kanalisationsstöd total finansiering Återstår vilket finansieras av: Lantbrukarnas Ekonomi AB kr Utökad privat medf kr Ideellt arbete: kr Varav: Grötlingbo: tim á 175 kr = kr 28 tim á 50 kr = kr kr Hejde-Väte: tim á 175 kr = kr

8 9 tim á 120 kr = kr 9 tim á 50 kr = 450 kr kr Övr. privat ideell finans.: kr (bynet) 12. Vilka slutsatser drar du från projektet? Tillsammans med ordförandena i Fiberföreningarna drar vi följande slutsatser av projektet: Det som varit svårt var den stora tidspress som blev i projektet för att hinna få alla nödvändiga tillstånd som vi var lyckligt ovetande om att vi behövde, (ta-plan, stenvastar, fornlämningar, nyckelbiotoper, kabelvisningar). Vi trodde inte att etappangivelsen var så fast utan mer en plan för hur arbetet skulle läggas upp. Det har varit svårt att planera och göra projektansökan med den tidspress som projektgruppen befann sig i, i och med ändrade förhållanden i början av processen. Möjligheten att planera och kvalitetssäkra ett projektet på ett helt nytt område är svårt med den brist på kompetens och erfarenhet som finns innan start. Intressant att uppleva vilken sockenkraft det finns att plocka fram om man hittar ett projekt som engagerar alla! Mervärden är att vi fått en attraktivare socken att bo/verka i och att vi har stärkt gemenskapen i socknen mellan åretruntboende och visstidsboende! Rekommendationer till andra blir att man måste hitta personer som verkligen brinner för projektet för att det skall gå att genomföra, och att det är värt allt jobb för att det blir så fantastiskt mycket bättre. Eva Pettersson, projektledare

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Styrelsen rapporterar Banken presenterar finansieringslösningar Presentation av leverantörerna Kommunen informerar Paus: lämna in avtal, kaffe Omröstning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16 www.bolmsofiber.se Styrelse Claes Gauffin Henry Tidstrand Marie Wallén Björn Larsson Jan Starck Områdesansvariga: Bengt Johansson Lars Andersson

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT

PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT Folder om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-23 Folder - Sockenmodellen A4-format Sveriges Riksdag antog 2009-11-03 Bredbandsstrategi

Läs mer

www.havdhemfiber.net

www.havdhemfiber.net www.havdhemfiber.net Program Introdunktion Björ Cumselius Projektgruppens arbete Björ Cumselius Projektgruppens Rekommendation Benkt Linnander Information från Region Gotland (utgått) Frågor och Svar,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Quadracom ned alla sina ADSL-noder Fakta Ammeråns-Gesundens

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se Viktig information från: Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening kallas Helgesta Fiber Den här informationen riktar sig till alla som har en fastighet belägen i det område där Norra Båven Rockelstad

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare Bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013, projektledare Fibernät i Tiveden/Davidstorp Samprojekt med fyra vägsamfälligheter Projektet avser kanalisationen (inte

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Först lite historik om uppstarten av Stenkyrkafiberföreningen 2011.

Först lite historik om uppstarten av Stenkyrkafiberföreningen 2011. Först lite historik om uppstarten av Stenkyrkafiberföreningen 2011. Första träffen kom till efter ett årsmöte med Stenkyrka Centeravdelning i februari 2011, där vi konstatreade att vi måste hänga på fibertåget,

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Dalhem Fiber. ekonomisk förening. Verksamhetsberättelse 2012

Dalhem Fiber. ekonomisk förening. Verksamhetsberättelse 2012 Dalhem Fiber ekonomisk förening Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har bestått av: Anna Almgren, ordförande Johanna Larson, sekreterare Johanna Engelbrektsson, kassör Ledamöter:

Läs mer

För mer information: Bredbandsansvarig Region Gotland Anne Ståhl Mousa Fibersatsning. på Gotland. tisdag 2 oktober 12

För mer information: Bredbandsansvarig Region Gotland Anne Ståhl Mousa Fibersatsning. på Gotland. tisdag 2 oktober 12 För mer information: Bredbandsansvarig Region Gotland Anne Ståhl Mousa 070 540 88 58 lummelunda@me.com Fibersatsning på Gotland Bilden av fibergotland i PTS statistik Dagsläget UTBYGGNAD 2012-10-02 Den

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

25mb 25mb 25mb 25mb FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn)

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Som läget är nu är intresset för fiber jättestort i stora delar av Jäderfors.

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Om bynet En systemleverantör till fiberföreningar Projekterar, levererar material, bygger fibernätet Unik affärsmodell, anpassad till fiberföreningar

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Fiber, fiber, fiber Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Agenda Hur skall vi komma igång Upphandlingar Markavtal Fiberteknik Installation i hemmet Tjänster i nätet Förutsättningar för byggstart

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber

Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber Hösten 2015 ändrades regelverket för stöd till Byalagsprojekt. Det nya regelverket tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där kommuner

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö. Presentation vid regionala skärgårdsrådet

Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö. Presentation vid regionala skärgårdsrådet Projektet Fiber från Ornö via Nämdö, Runmarö och vidare till Harö Presentation vid regionala skärgårdsrådet 2017-05-04 Bakgrund Åren 2013 2015 byggde fiberföreningar på öarna Ornö, Nämdö och Runmarö var

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Mars 2012 Vad är BREDBAND? Varför skaffa BREDBAND? Pengar till BREDBAND? Jobba för BREDBAND? Vem bygger BREDBAND? Vad är de

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net Mieådalens fibernät www.mieadalen.net info@mieadalen.net Hur jobbar vi (idag)? Interimsgrupp (Styrelse) Alf Håkansson Birgit Politt Carl-Erik Boberg Fredrick Wickström Håkan Nilsson Jan-Erik Olsson Mattias

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Nu måste vi bestämma oss!

Nu måste vi bestämma oss! Nu måste vi bestämma oss! Vill vi ha fiber med bredband, TV och telefon till våra fastigheter? Vad är gjort hittills? Vid första mötet den 18 april i bygdegården upplevde vi ett stort intresse från sockenborna

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer