Hjälmanvändning cyklande skolelever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälmanvändning cyklande skolelever"

Transkript

1 Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007

2 2 (12)

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS DISKUSSION...8 BILAGA RESULTAT PER SKOLA OCH KOMMUN (12)

4 4 (12)

5 Sammanfattning Att cykla ger många fördelar. Det är miljövänligt, smidigt och hälsosamt samt ger kroppsrörelser för att må bra. Det är kort sagt nyttigt att cykla. Cykelhjälm är en bra försäkring mot skador. Cykelhjälmen räddar liv och minskar risken att bli allvarlig skadad. Huvudet får oftast ta den värsta smällen vid en cykelolycka. Om den som skadas inte har hjälm kan skadorna leda till följder som exempelvis personförändringar, minnesförluster och talsvårigheter. Att använda cykelhjälm är ett enkelt och billigt sätt att undvika svåra skador. Den 1 januari 2005 tillkom en hjälmlag för barn och ungdomar upp till 15 år 1. Syftet med NTF Stockholms läns studie är att få ett mått på cykelhjälmsanvändningen hos cyklande skolelever från 12 års ålder i årskurs 6,7,8 och 9 gällande de utvalda skolorna. Årets studie, som genomfördes under vecka 37, är den tredje i raden av observationsstudier som behandlar cykelhjälmsanvändning hos cyklande elever till skolan och som har genomförts av NTF Stockholms län. Genomförandet av den här typen av studie förläggs i huvudsak till kommuner som är engagerade i projektet Säker skolväg eller som visar intresse av att arbeta med cykelfrågor i grundskolan. I årets studie kom att ingå 920 cyklande elever från tolv skolor belägna i kommunerna Nynäshamn, Sigtuna, Nacka och Huddinge. Av dessa elever, som av NTFs funktionärer observerades vara mellan tolv och 15 år gamla, var det 60 % som bar hjälm. Det är ett resultat som är likvärdigt med den skattade totala cykelhjälmsanvändningen hos cyklister i Stockholmsområdet, men måste ändå betraktas som otillfredsställande. Detta med tanke på att en stor del av den skattade hjälmanvändning hos vuxna är frivillig, medan en majoritet av de 920 eleverna (de under 15 år) omfattas av cykelhjälmslagen. Det finns inte någon större betydande skillnad i användningsgraden mellan pojkar och flickor i studien, utan skillnaden är mer mellan de olika skolorna. Trafikundervisning i skolan beror på stor del på den enskilde lärares initiativ och stöd från skolansvarig. Det gör att trafikundervisning kan skilja sig åt mellan skolor fast de finns i samma kommun. Kommuner i studien vars genomsnitt i hjälmanvändning har ett högre värde än studiens snitt: Nacka kommun, 65 % Huddinge kommun, 73 % Kommuner i studien som har flera skolor med ett högre värde än studiens resultat: Nacka kommun, Myrsjö skola (62 %) samt Skuru skola (92 %). Huddinge kommun, Edboskolan (73%) Av studiens målgrupp var andelen cyklande skolelever per skola mindre än 15 % i hälften av de utvalda skolorna. Skolor som utmärker sig med en hög andel cyklande skolelever avseende målgruppen: Nynäshamns kommun, Gröndalsskolan (44 %), Viaskolan (74 %). Huddinge kommun, Edboskolan (49 %). 1 Trafikförordningen (SFS 1998:1274) 6 kapitlet 4 a Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. 5 (12)

6 6 (12)

7 Bakgrund Att cykla ger många fördelar. Det är miljövänligt, smidigt och hälsosamt samt ger kroppsrörelser för att må bra. Det är kort sagt nyttigt att cykla. Många forskare rekommenderar en timmes rörelse om dagen för barn och en halvtimme för vuxna. Genom att cykla till skolan kan det för eleven bli en bättre start på dagen. Cykling måste dock ske på ett säkert sätt. Cykelhjälm är en bra försäkring mot skador. Cykelhjälmen räddar liv och minskar risken att bli allvarlig skadad. Huvudet får oftast ta den värsta smällen vid en cykelolycka. Om den som skadas inte har hjälm kan skadorna leda till följder som exempelvis personförändringar, minnesförluster och talsvårigheter. Att använda cykelhjälm är ett enkelt och billigt sätt att undvika svåra skador. Vetenskapliga studier visar att en cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60 %. Därför skall man aldrig cykla utan cykelhjälm. Den 1 januari 2005 tillkom en hjälmlag för barn och ungdomar upp till 15 år 2. Då dessa inte är straffmyndiga innebär det att föräldrarna har ansvar för att hjälmlagen efterlevs exempelvis vid färd till och från skolan. Då eleven använder cykeln under skoltid såsom en anordnad utflykt har skolan ett ansvar med att göra riskbedömning och på så sätt se till att hjälm används. Syfte Att ta reda på i vilken mån cyklande skolelever använder hjälm vid färd till skolan Att få en indikation på om cykelhjälmen också används på rätt sätt Att få en indikation på om användningsnivån skiljer sig åt mellan pojkar och flickor Att ge skolor ett underlag till deras arbete inom cykelsäkerhet samt att höja intresset för frågor gällande cykel för skolans elever. Metod Undersökningen genomfördes genom öppna observationer utanför respektive skola som valdes ut till studien. De utvalda skolorna informerades om att skolan skulle komma att ingå i undersökningen samt att anteckningar på plats skulle ske av NTF-observatörer. Urval Urvalet inriktades på kommuner som antingen är engagerade i projektet Säker skolväg eller som visat intresse av att arbeta med cykelfrågor i grundskolan. Antal skolor bestämdes till tolv fördelade på fyra kommuner. Skolorna i respektive kommun representerar till viss del olika kommundelar. Urvalet av skolor skedde med hjälp av hemsidor hos kommuner och skolor. Med uppgifter från hemsidorna valdes skolor med högt antal elever i årskurser 6, 7, 8 och 9. Att observationsgruppen begränsades till att omfatta elever i dessa årskurser, beror på att många skolor har en rekommendation om att endast elever över 12 år ska cykla till skolan. 2 Trafikförordningen (SFS 1998:1274) 6 kapitlet 4 a Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. 7 (12)

8 Genomförande Studien genomfördes under vecka 37 av sex observatörer, som arbetade i par. Iakttagelser gjordes under en dryg timme per skola, i de flesta fall mellan kl och Observatörerna iakttog och noterade i protokoll om eleverna var pojke eller flicka samt om hjälm användes eller inte. Det gjordes också anteckningar om det var något annat anmärkningsvärt med elevernas användning av cykelhjälm. Observationer av elever som såg ut att vara under 12 år togs inte med i protokollet. Resultat I studien kom att ingå 920 cyklande skolelever från tolv skolor belägna i kommunerna Nynäshamn, Sigtuna, Nacka och Huddinge. Det noterades att: av 920 elever använde 553 elever hjälm, vilket motsvarar 60 %. andelen hjälmanvändare var något högre bland flickor än bland pojkar (63 resp. 58 %). hjälmanvändningen skiljde markant mellan de utvalda skolorna. hjälmanvändningen skiljde markant även mellan skolorna i en och samma kommun. av de tolv utvalda skolorna hade hälften en högre andel hjälmanvändare än genomsnittet av studien. att flera cyklande elever ( 7 %) använde cykelhjälmarna på fel sätt eller hade hjälmarna hängande på styret Se bilaga för en bredare översikt av resultatet. Slutsats Diskussion Från 2005 är det lag på att använda cykelhjälm vid cykling för ungdomar upp till 15 år. Nationella mätningar gjorda av VTI 3 visar att hjälmanvändningen hos skolelever på högstadiet ligger på en låg nivå trots införandet av cykelhjälmslagen. Enligt de nationella mätningarna är hjälmanvändningen störst i områden som ingår i en större ort. VTI s nationella cykelhjälmsstudie visar att 21 % av skolelever i åldersgruppen år använde cykelhjälm. I den aktuella studien som omfattar elever i grundskolan från 12 års ålder (baserat på en okulär bedömning) visar på en användningsgrad av 60 %. Detta är en användningsgrad i likhet med den skattade totala cykelhjälmsanvändningen hos cyklister i Stockholmsområdet. Resultatet måste dock betraktas som otillfredsställande med tanke på att en den skattade hjälmanvändningen bland vuxna är frivillig, medan en majoritet av de 920 eleverna (de under 15 år) omfattas av cykelhjälmslagen. Användningsgraden av cykelhjälm i den aktuella studien av skolelever varierar också inbördes mellan de olika skolorna i respektive kommun. Ingen kommun uppvisar heller en jämt fördelad cykelhjälmsanvändning bland skolelever inom kommunen. Orsaker till dessa stora variationer kan vara den förmedlade information i skolan, riktlinjer från skolledning avseende trafikkunskap inom kommunens skolor, bristande förståelse hos föräldrar avseende ansvar eller att skoleleven samt föräldrar helt enkelt inte bryr sig om lagen då skoleleverna inte är straffmyndiga och inga direkta påföljder finns. Observatörerna i studien noterade också hjälmar som inte användes på rätt sätt eller som hängde oanvända på styret. En cykelhjälm som används på felaktigt sätt kan innebära att hjälmen inte utgör det skydd som den är ämnad för vid ett eventuellt tillbud. Att hjälmen finns tillhanda, men 3 VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut 4 Cykelhjälmsanvändning i Sverige , VTI s observationsstudie år (12)

9 inte används visar tecken på en bristande medvetenhet. I motsats till detta noteras att alla förare av mopeder som observerades i samband med studien, använde hjälm. Vid tidigare informationsträffar om hjälmlagen på skolor har det ibland framkommit att skolan har svårt att nå fram med information till föräldrar om att hjälm skall användas vid cykelaktiviteter inom skolan samt hur problemet hanteras då eleven inte bär hjälm vid en cykelaktivitet. Det har också upplevts att föräldrarna inte är införstådda med att de har ett ansvar att hjälmlagen efterföljs. Ett sätt att öka förståelsen för vikten av hjälmanvändning och hur hjälmen används kan därför vara att följa upp kommande hjälmstudier på skolor med informationsträffar för elever, föräldrar och skolpersonal. Upplysningskampanjer och utdelningar av gratishjälmar till vuxna cyklister längs olika cykelstråk runtom i Stockholm kunde också vara ett tillvägagångssätt att efterlikna för en ökad hjälmanvändning bland skolelever. Risken med att inte använda ett lagstadgat skydd i skolåldern är att det heller inte används i vuxen ålder. Slutligen kan konstateras att skolelevernas grad av hjälmanvändning i denna studie ändå är hög om man ser till nationell statistik. Att hjälmanvändningen i NTF Stockholms läns aktuella studie av cyklande skolelever nådde upp till 60 % kan förmodligen förklaras dels av cykelhjälmslagen, dels av cykelhjälmsaktiviteter inom länet och av att cykelhjälmanvändning i Stockholm generellt är mycket hög jämfört med i många andra delar av landet. 9 (12)

10 Bilaga Resultat per skola och kommun Cyklande skolelever Elever Pojkar Flickor Tot. antal Hjälm Hjälm Med Nynäshamn kommun /målgr. 5 hjälm Utan hjälm totalt Med hjälm Utan hjälm totalt Andel cyklister S:a hjälm hjälm 6 pojkar flickor Vanstaskolan Ösmo % 37 % 29 % Viaskolan Nynäshamn % 72 % 72 % Gröndalsskolan Nynäshamn % 58 % 62 % % 59 % 59 % Sigtuna kommun Ekillaskolan Märsta S:t Olof skola Sigtuna Valsta skola Valsta/Stenninge % 30 % 22 % Nacka kommun Myrsjö skola Boo % 56 % 82 % Stavsborgs skola Älta % 43 % 22 % Skuru skola Sickla % 88 % 100 % % 60 % 80 % Huddinge kommun Edboskolan Skogås % 73 % 73 % Kvarnberga skolan Huddinge Balingsnässkolan Huddinge % 73 % 74 % % 58 % 63 % 5 Baserat på uppgifter från kommunens hemsida 6 Vid färre än 50 observerade elever per skola, har uteslutits en procentuell beräkning av elevernas hjälmanvändning. 10 (12)

11

12 Rapporter och annan information finns att hämta i utskriftsvänligt format på NTF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik NTF = Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor ISBN 978-91-7559-110-0 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Omslagsbild: Elisabeth

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

Vad tycker elever om naturvetenskap?

Vad tycker elever om naturvetenskap? Rapport IBG-LP 07-001 Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader Anna Ivarsson Lisa Ranudd Janina Sundström Institutionen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 23 En beskrivande rapport Ingrid Edvardsson, Tobias Andersson Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg, www.ltkronoberg.se Författare: Ingrid Edvardsson

Läs mer

Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg

Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg VTI pm Dnr: 2013/0474-8.3 2015-02-17 www.vti.se Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg Åsa Forsman Susanne Gustafsson VTI pm VTI pm Förord Det här projektet har finansierats av bidrag

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

EN STOR STARK, TACK. - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5)

EN STOR STARK, TACK. - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5) EN STOR STARK, TACK - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5) Björn Trolldal Unda Lönnqvist Daniel Müller Håkan Leifman SEPTEMBER

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer