få en skymt av världen bortom, hittills utan framgång. Bergen är helt enkelt för höga och väderförhållandena för svåra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "få en skymt av världen bortom, hittills utan framgång. Bergen är helt enkelt för höga och väderförhållandena för svåra."

Transkript

1 Geografi Solum Solum är den enda kontinent man i Magokratin känner nära nog i sin helhet, alla kustlinjer finns kartlagda och endast kontinentens inre är i vissa fall okänt. Det var här som Magnamund hade sin vagga, ett imperium som också spände över Transmar och troligen landmassor som nu är okända, länder österut som omnämns i gamla rullor men vars läge är okända. I grunden finns fyra distinkta delar av Solum, åtskilda av höga bergsmassiv. I syd finns länderna kring Spegelhavet (Speculamar på mundiska), med ett klimat liknande Medelhavets i norr och Skandinavien i syd. Landet här är bördigt och på många platser fortfarande bevuxet av lummiga skogar vars djup inte besökts av människor sedan Magnamunds dagar. Spegelhavet är som en gryta, omgivet av Kittelbergen, på vars utsida en bergig och ogästvänlig oceankust tar vid. Kittelbergen är på sina håll oerhört malmrika, varför trots deras svåra klimat och terräng ett flertal gruvsamhällen existerar.

2 Spegelhavet öppnar sig mot Blå Havet (Caerulamar på mundiska), de gigantiska havsvidder som skiljer Solum från Transmar. Leidonsundet däremellan bevakas av två bördiga öar om vilka krig ofta utkämpats i historien. Kittelbergens kust mot Sydhavet (Australmar på mundiska) är kall och ogästvänlig. Här finns trots det vissa bosättningar som en gång var magnamundiska kolonier, vilka fungerar som centrum för den viktiga handeln med olja från Kaskelanen, de gigantiska fiskar folket här jagar under delar av året. Länge in bland bergen lever ett mer primitivt folk, ättlingar till det folk som blev Spegelhavsområdets invånare men utan att ha präglats på samma sätt av magnamundisk kolonisation. De sägs vara farliga, långsinta och låsta i ständiga släktfejder. Kittelbergens yttersta djup har inte varit mänskligt territorium sedan Imperiets dagar och tros innehålla resterna från övergivna magnamundiska bosättningar. Öster om Kittelbergen ligger Orioleregionen, ett bördigt område bebott av ättlingar till de magnamundiska kolonisatörerna. Man exporterar många jordbruksprodukter, bland annat vin och olika tyger, men man har även i princip monopol på handel från den regnskog som ligger norr om området, där man handlar med skogens folk, kända som skickliga jägare. Många värdefulla träslag kommer även härifrån. Import sker främst av metaller. Oriolerna kämpar ofta inbördes och styrs enligt en sträng hederskodex liknande den gamla ridderliga, men man står alltid förenade mot yttre fiender, varför Magokratin inte utvidgat sitt territorium nämnvärt öster om bergen. Det bör åter noteras att Kittelbergen i princip är omöjliga att passera över land på grund av deras höjd och oländighet, och att det finns många legender om säregna ting som skall leva i bergen, försvunna städer och liknande. Norr om Kittelbergen finns de södra delarna av det egentliga Magnamund, täckt nästan helt av regnskog. Skogarna här är illa beryktade, även om det inte hindrar att ett antal gruv- och timmerkolonier grundats i deras djup och vid bergens fot. Handeln med kustlandet går nästan uteslutande via floden, ändå försvinner många karavaner spårlöst. Skogsfolket i öster sägs känna till vägar till skogen väster om bergen men besöker den aldrig, tydligen på grund av något slags tabu. Kontinentens nordkust är Kadirregionen, Magnamunds hjärta och förmodligen den äldsta civiliserade trakt på Solum eller för den delen hela världen. Gränserna dras ständigt om i och med kampen mellan olika folk och stater, men man hålls samman av sitt kulturella arv och gemensamma religion. I nordöst finns Corbaöknen, stor och svårpasserad. Ändå korsas den av nomadstammar och handelskaravaner från saltgruvorna som finns här och var där sandöknen övergår i klippöken. Bergen bortom bebos emellertid av ett aggressivt folkslag vars härjare gjort att karavaner helst bör åtföljas av soldater för att säkert kunna passera det torra landets dyner och klippor. Transmar På andra sidan Aureliasundet, öppningen mot det fria Nordhavet, finns Aurek, ett rike nästan lika gammalt som Magnamund med en stark militär och flotta. Aurek styr allt land fram till Världsryggen, en bergskedja som spänner över Transmar från norr till söder och som i modern tid aldrig har korsats åtminstone inte av någon som återvänt. Detta är en nagel i ögat på Akademins geografer, vilka regelbundet sänder ut expeditioner för att på något sätt försöka

3 få en skymt av världen bortom, hittills utan framgång. Bergen är helt enkelt för höga och väderförhållandena för svåra. Söder om Aurek finns en region av utbrytarstater som söker frihet från sina gamla härskare i norr, och söder om dem varm och ångande djungel från bergens fot till havskusten. Flera goda färdvägar finns emellertid genom djungeln, till ökenländerna söder om den. Här finns resterna av en äldre civilisation, monument som höjer sig ur sanden, och yngre civilisationer i kamp med varandra om ökenlandets resurser, bland annat stora fyndigheter av metall. Åter längre söderut finns bördig mark och lummiga skogar, i ett område som omväxlande koloniserats av Magnamund, Aurek och nu senast även i viss mån Magokratin. Borea Norr om Transmar finns ytterligare en landmassa, till större delen täckt av berg och glaciärer. Endast i dalarna i Boreas centrum finns fruktbart land, och det är här de fåtaliga kolonier som förekommit genom tiderna har upprättats. Inte heller Boreas västkust är kartlagd, detta på grund av att sundet mellan Borea och Transmar inte tycks vara farbart. Resenärer talar om en gigantisk vattenvirvel som slukar alla fartyg som försöker. Länderna kring Spegelhavet Alla sju länder kring Spegelhavet har vuxit upp kring varsin magnamundisk kolonistad med samma namn, och har en gemensam historia som börjar med de religiösa omvälvningar som tog plats vid tiden för Magnamunds fall. Fyra av dem har i nuläget helt inlemmats i det Magokratiska Samväldet. Armaria

4 Längst i sydväst ligger Armaria. Landet är bördigt, regnigt och bitvis kallt, med stora fiskenäringar. Dess vapen är av hävd en enhörning. Det var här som Magokratin tog sin början, och Armaria var det första land som anslöts till Samväldet. Än idag ligger Akademin här, i staden Thelerma, och Armaria är således i någon bemärkelse världens centrum. Colonia Colonia är Armarias granne i öster och i gamla tider ofta fiende. Man har goda malmtillgångar om vilka krig ofta utkämpats. Dess vapen är av hävd en örn. Här finns alltjämt den Sanna Lärans huvudtempel, om än den tron gradvis har splittrats mer och mer och inte erkänns på något sätt från Akademins håll. Sedan runt fyra hundra år har Colonia varit en del av Samväldet, och det återstår inte mycket av det motstånd mot Magokratin som historiskt präglat området. Galatea Öster om Colonia ligger Galatea. Stora delar av landet utgörs av en högplatå som emellertid är ganska ofruktsam; det egentliga Galatea utgörs främst av låglandet vid kusten. Dess vapen är av hävd en grip. Galatea är ännu självständigt från Samväldet om än en hel del krig har utkämpats, såväl handelsmässigt som militärt. Än så länge har man genom sina malmtillgångar lyckats hålla sig flytande i handeln med Oriole och därför kunnat bevara sitt oberoende. Alta Norr om Galatea tar Alta vid. Fram till Kittelbergens fot växer djup skog, alltmer lummig ju längre norr man kommer. Altas vapen är av hävd ett lejon. Under det senaste decenniet har ett krig utkämpats mellan Samväldet och Alta som nu fått sin upplösning i och med segern vid Sarnas Lås Altas härskarätt har böjt knä inför Ärkekanslern och avsagt sig sina privilegier. Ännu är emellertid inte Alta en fullvärdig del av Samväldet många är de som motsätter sig ockupationen och som från dolda baser i skogarna gör vad de kan för att försöka driva ut invasionsstyrkorna. Velmar Velmars hjärta är Albasjön, runt vilken blomstrande städer funnits under lång tid. Sjöns djup sägs vara viloplats för många sällsamma ting, bland annat talas om sjöodjur av olika slag. Velmars vapen är av hävd en kronhjort. Sedan mer än hundra år sedan anses Velmar vara fullt integrerat i Samväldet, även om vissa Medborgarfamiljer tros konspirera mot Magokratin, kanske understödda av agenter från Astaria och Alta.

5 Indoria Indoria är till ytan stort men till stor del täckt av skog. Indorias vapen är av hävd ett vildsvin. Landet intogs för ett hundratal år sedan av Samväldets arméer och hyser flera av dess viktigaste skeppsvarv. Astaria Astaria är sedan gammalt Armarias största konkurrent om handeln och om herraväldet över öarna i Leidonsundet. Landets vapen är av hävd en drake. Av länderna kring Spegelhavet är det Astaria som bäst lyckats hålla sig oberoende av Magokratin, kanske främst på grund av sin kust mot Blå Havet och sina goda kontakter med gamla Magnamund. Det anses allmänt mycket troligt att upprorsmakare i andra provinser runt Spegelhavet ofta är understödda av Astaria. Samväldets större städer och viktiga platser Länderna runt Spegelhavet Alta Norr om Galatea tar Alta vid och böjer sig runt Altaviken ända fram tills Velmar tar vid i väst. I övrigt är Alta helt omringat av Kittelbergen. Fram till Kittelbergens fot växer djup skog, alltmer lummig ju längre norr man kommer. Skogen är i huvudsak lövskog men vissa delar i södra Alta består av barrskog. På grund av all skog blir Alta väldigt bördigt och befolkningen sysselsätter sig till stor del med jordbruk och svedjebruk, en stor industri för träförädling för export finns också. En stor hantverksskicklighet har vuxit fram under åren och numer är möbler och annat tillverkat av trä från Alba hett eftertraktat runt om Spegelhavet. Detta har gett en över lag välmående befolkning med en blomstrande ekonomi. Under det senatse decenniet har ett krig utkämpats mellan Samväldet och Alta som nu fått sin upplösning i och med segern vid Sarnas Lås- Altas härskarätt har böjt knä inför Ärkekanslern och avsagt sig sina privilegier. Ännu är emmelllertid inte Alta en fullvärdig del av samväldetmånga är de som motsätter sig ockupationen och som från dolda baser i skogarna gör vad de kan för att försöka driva ut invasionsstyrkorna. Altas vapen är av hävd ett lejon. Detta på grund av en lokal legend om ett stort lejon som kommer ner från Kittelbergen i nöd för att vakta skogarna och dess befolkning. Urbe Alta - Landets huvudstad, belägen i vikens mitt. Den största staden i landet eftersom den mesta handeln bedrivs här. Catavia - Staden har sitt fäste mitt mellan Altaviken och Albasjön, mot gränsen till Velmar. Detta har gjort staden till en utpost, och Catavianer har ett rykte om sig att vara extremt misstänksamma och inte lita på någon som inte kommer från staden. Möjligtvis finns det ett korn av sanning i detta för handeln från andra länder har aldrig fått något starkt fäste i denna

6 stad. Den största kommers som bedrivs i staden rör varor från bygden runtom. Det bedrivs väldigt mycket jordbruk runt staden, och även fiske; både i havet och sjön förekommer. Imesea - Imesia är en inlandsstad som ligger belägen på en höjd mitt i landet. En av anledningarna till att den har vuxit sig så stor är att den är den sista staden innan Kittelbergen. Här sker all handel med småbyarna vid foten av Kittelbergen. I Imesia finns landets bästa snickeriverkstäder, något som är till stor stolthet för befolkningen. Många av de motståndsgrupper som finns kvar i landet har sina fästen här eftersom det är lätt att försvinna upp i bergen eller ut i skogarna. Tone - Tone är en ganska liten stad vid Tone flods mynning som dock har blivit en ganska viktigt stad på grund av möjligheterna att färdas på floden. De Tone- bor som inte livnär sig på handelsrelaterade områden gör så på fiske, både i floden och på havet, i det senare främst musselfiske, alternativt på jordbruk. Staden brann ner för många, många år sedan, men händelsen sitter kvar i stadens själ. Alla större händelser relateras av befolkningen till efter och före branden. Många historier har förekommit om brandens uppkomst, och en person fälldes faktiskt för mordbrand men detta är inget som godtagits av den stora massan i staden som gärna ägnar sig åt konspirationsskapande över ett krus öl. Den Gröna Floden - Den gröna floden sträcker sig som gränslinje mellan Galatea och Alta. Namnet kommer från det klara gröna bergsvatten som rinner i den, speciellt under vårarna. Har sitt ursprung i en för människorna okänd källa i Kittelbergens östra del. Tone flod - Biflod till Den gröna Floden. Tone flod bryter sig loss efter ett litet delta en bit från kusten och fortsätter sedan norröver i Alta för att mynna ut vid Tone, som har namngett floden. Floden används till stor del som färdmedel för handeln mellan Alta och Galatea då man kan lasta varor på pråmar och båtar istället för att behöva frakta allt till fots längs landsvägen. Runt deltat är landet mycket bördigt och det växer väldigt mycket träd här, ibland så mycket att floden känns nästan övervuxen. Armaria Armaria är ett rikt land med en högt utbildad befolkning, mycket tack vare universitetet i Thelerma. På många sätt är landet världens mittpunkt, vilket gärna framhävs av befolkningen, speciellt den Thelermianska. Landet är till stor del täckt av Kittelbergen, och resten består till stor del av barrskog, med undantag för floddalerna runt Alberin och Armakori. Största delen av Kittelbergen är inte utforskade, men man vet att det bor folk där, i alla fall bitvis. Armaria har ett regnigt klimat vilket har gjort det mycket bördigt, men även ganska kallt. Landets vapen är en enhörning, vilket baseras på enhörningen som mytologisk varelse och beskyddare av kunskap och vishet. Alberin - Floden som går från Cevelacus och mynnar ut vid Thelerma. Det är en förhållandevis smal och strid flod som man inte gärna färdas på för nöjes skull. Ändå åker här mycket trafik på grund av dess idealiska läge. Armakori - Floden har sin ingång på östsidan om Ceve och mynnar ut vid Urbe Armaria. Jämfört med sin släkting i väst så är Armakori en mycket lugn och vänlig flod som är väldigt rik på fisk av många slag. Har många små bifloder.

7 Ceve - Ceve ligger vid Cevelacus, mitt mellan utloppen för Alberin och Armakori. Detta gör staden till mycket lättförsvarad, något som historiskt sett har visat sig både för befolkningen och fientliga styrkor. All kontakt med befolkningen i inlandet sker här. Ceve är berömt för sina stora boskapsmarknader. Cevelacus - Detta är den stora sjön som är belägen mitt i Armaria. Det är en förvånansvärt grund sjö med ett milt temperament. Vissa vintrar fryser den så pass att man kan färdas tvärs över den, vilket förkortar resvägen för de som ska förbi åt något håll. Stor del av Armarias jordbrukande befolkning bor runt sjön. Kittelbergsfloden - En liten kall flod på södra sidan av Kittelbergen i Armaria som närmast skulle kunna kallas älv. Den Armariska befolkningen som har kontakt med bergsfolket brukar färdas via denna älv, och har utvecklat en teknik för detta som de har blivit mycket skickliga på. Rema - Rema är en hamnstad vid Armarias västkust, den enda dessutom vilket har gett den största kontakten med kolonierna på Transmar. Vill man färdas dit eller har andra ärenden rörande Transmar så tar man sig till Rema, och där får man tag i vad man söker, vad än det nu må vara. Här finns även en stor varvsindustri, och även kontakt med byarna på sydsidan om Kittelbergen. De enstaka gånger det folk som lever i Kittelbergen tar sig ner till den Armariska befolkningen så dyker de inte sällan upp i Rema. Urbe Armaria - Huvudstaden i Armaria, och även landets största stad. Inte lika berömd som Thelerma, men även Urbe Armaria är trots det riktigt imponerande. Man kan dock ana en viss avundsjuka hos dess invånare mot Thelermianerna. Detta uttrycks främst i prat om Thelermianerna som lösaktiga skök, som inte har vett att bete sig som folk. Själva har de fått ett rykte om sig att vara fisförnäma och ovanligt strikta, till och med för rådande normer. Urbe Armaria är verkligen stor, den breder ut sig i floddalen öster om Armakori. Här bedrivs den mesta handeln i riket, läget med närheten till resten av kontinenten samt Spegelhavet och rikets floder är praktiskt. Thelerma Thelerma är en gammal stad, och tros ha varit bebodd ända sedan den ursprungliga magnamundiska ockupationen. Av den staden finns emellertid bara de djupaste nivåerna av kloaksystemet kvar; rester av ett komplicerat valvsystem. Det går rykten bland de mer fantasifulla stadsborna att det skall finnas många ännu oupptäckta valv, dolda källare och katakomber, men ingen har lagt ned någon större möda på att kartlägga stadens underjord. Väster om hamninloppet, vid klipporna, finns en del grottsystem som blottar mundiska valv och källare; dessa är ibland säte för hemliga möten av alla slag, studentikosa upptåg, dueller eller anonyma sällskap. Under kullarna i centrala staden finns här och var nedgångar till katakomberna där man sedan två tusen år begraver alla stadens döda; dödgrävarskrået bevakar nedgångarna, inte minst för att utomstående löper en mycket stor risk att gå vilse i den gigantiska labyrint som katakomberna utgör. Trots detta skryter många om att de varit där, samtidigt som de är förtegna med detaljerna. Staden är en påtaglig hamnstad och sträcker sig runt hela Gråbukten. Själva hamninloppet bevakas av en fästning på vardera väst- och östsidan samt en fästning på ett slags holme som rests ur viken ungefär mitt på (Castell Bettina, Castell Ioannis och Castell Senda, respektive).

8 Bukten utgör huvudutsikt i nästan hela staden och kantas av pirer och hamnkvarter i nästan hela dess längd. Det finns en mindre flottnärvaro i staden, baserad i Ioanniskastellet, men det mesta av den Armariska flottan finns stationerad någon mil utåt havet, på Trutöarna, där även Samväldets sjöskola och huvudsakliga skeppsvarv ligger. De båda hörnfästningarna är bas för varsin fjärdedel av den Legion som bevakar staden, en fjärdedel är stationerade på Akademin och en fjärdedel vid den nyaste fästningen, Castell Ginda, som ligger vid yttermuren. Den ursprungliga stadsmuren, liksom Bettina- och Sendakastellen, byggdes omkring 500-talet eff. Den går ungefär på krönet av kullarna som omger viken, vilket gör att hela Gamla Staden sluttar ned mot den. Nya Staden, definierad av den nyare mur som påbörjades 1312 eff, sluttar å sin sida ned mot det omgivande jordbrukslandskapet. Kullarna bryts i en klyfta där floden Alberin ätit sig ned, och dess branta sidor har huggits ut för att forma två breda avenyer på var sida av floden. På kullarnas krön, över de terasskonstruktioner som formar allt högre gator på var sida om den gamla stadsmuren, låg ursprungligen furstepalatset på flodens västsida och Heliga Francalions tempel på dess östsida. Dessa båda strukturer har fått ge vika för Akademin i flera successiva ombyggnationer, och flera broar har slagits upp över avenyerna och floden därunder. Akademiområdet är stort, och upptar majoriteten av stadens mitt. Det omgärdas i sig av en tredje mur, vilken utgår från de punkter där Akademin bryter den inre stadsmuren och går nästan ned till hamnen på nordsidan samt halvvägs ned till yttermuren på sydsidan. På den östra sidan finns garnisoner, en hel del forsknings- och undervisningsinstitutioner (däribland Centrum för Synkronisering och Tillämpningar) liksom Akademibiblioteket, men ett hundra meters öppet fält omgärdar Decelleratorhallen på alla sidor. Byggnaden var en gång den Heliga Francalions tempel, men det är numera svårt att känna igen annat än på den generella runda tempelarkitekturen och den höga huvudkupolen. På den västra sidan finns fler forskningsinstitutioner, Akademins stora mötessal där Rådsförsamlingen möts, domstolarna samt de byggnadskomplex som inhyser hjärtat i Samväldets byråkrati. Akademin har även många våningar under mark, med balustrader som öppnas ut över avenyerna och Alberins vatten i marknadskvarteren. Det mesta av staden är byggt i vitkalkat tegel och sten med tendenser mot runda valv, pelarrader och tegel- eller koppartak i ganska milda vinklar. Kupoler i koppar eller skiffer pryder många byggnader, och husen har oftast tre eller fyra våningar. Fresker och väggmålningar fungerar som de vanligaste dekorationerna, men marmordetaljer förekommer i hög grad på offentliga byggnader och på de högre gatorna. De som har råd har oftast innergårdar någon våning över marken eller på takterasser, där man odlar trädgårdar som får vatten från reservoarerna vid Inre Murens krön. Vattnet förs upp dit med hjälp av flera tusen Verktyg som drar pumphjul nere i tunnlarna under staden och rinner sedan ner i ett intrikat system av akvedukter. Det finns även en hel del mindre parker spridda över staden. Gatorna är stenlagda och har med jämna mellanrum brunnar, täckta av tunga stengaller, genom vilka vatten och avskräde rinner ned i kloakerna. Huvudgatorna går längs med terrasserna längs kullarnas sidor, sammanlänkade på olika höjd av sluttande tvärgator eller trappor. Närmast hamnen och yttre stadsmuren kompletteras detta gatunät av ett virrvarr av gränder, ibland så smala att solen sällan lyser ned på gatstenarna. Den lägre Inre Staden är hamnkvarteren. Här finns gigantiska lagerbyggnader, skeppsvarv och inkvartering för sjöfolk från andra hamnar. En bit inåt på östsidan finns de gamla hantverkarkvarteren (Trästaden), där de flesta av skråna har sina tillhåll. På västsidan finns

9 gata efter gata av nedgångna bostadshus (Segeldalen) vilka inhyser diversearbetare, studenter, tillfälliga besökare samt många av stadens fattiga eller kriminella. Det är ett bitvis osäkert område, men många söker sig hit för den fria stämningen och det stora utbudet av tavernor och lösa nöjesinrättningar. I centrala hamnen, runt Alberins utlopp, finns Thelermas mer storslagna marknadskvarter, liksom en del teatrar, kända sällskaps möteslokaler och liknande. Här hålls noggrann ordning av stadsvakten, och det bidrar antagligen att Akademin bokstavligen ligger ovanför gatuvandrarnas huvuden broarnas spann, från vilket Samväldets baner vajar över Alberin, är en syn svår att glömma. Här finns även Thelermas största torg. De högre gatorna på båda sidor om Inre Muren öst och väst om Akademin bildar ett rikare område, även om de absolut dyraste fastigheterna är de som har sikt ut mot bukten. Ett stort antal portar genomkorsar Inre Muren, vilket gör de två sidorna till i hög grad samma stadsdel, den Övre Staden. Här har handelshusen (liksom de gamla adelsätterna) sina arvssäten i form av muromgärdade och ofta befästa palats, och längs stadens kullar finns de palats och höga villor, oftast byggda i tegel runt en innergård, som inhyser Magokrater, inflytelserika hantverkare, höga militärer, ämbetsinnehavare och konstnärer. De mest exklusiva sällskapen har också sina säten här, liksom en del museer, teatrar och skolor. Det finns även två tempel till Enhetsläran i den Övre Staden, liksom ett halvdussin mindre på vardera sidan om muren. Yttre Stadens lägre delar är de huvudsakliga hantverkarkvarteren, men här finns även stadens största marknader, liksom brädgårdar, gjuterier, tryckerier och andra större affärsverksamheter. Längst västerut (Etterbacken) finns garverier och andra på ett eller annat sätt störande verksamheter, och kvarteren runt dem tillhandahåller mycket billig inkvartering för den som står ut. Östra sidan är slumbostäder, och liksom Segeldalen är Blå Staden ett område där en hel del brottslig verksamhet försiggår. Avenyerna från hamnen följer Alberin hela vägen till Yttre Muren, där Gindakastellet vakar över den största av stadens portar, Södra Porten. Det finns även en Öster- och Västerport, samt mindre portar uppe vid klipporna i väster och öst, båda bevakade av varsitt kastell. Underhållning i Thelerma De av det vanliga folket som tillhör något slags hierarki, till exempel hantverkare och deras utökade familjer, underhåller sig mestadels i skråsammanhang det finns ölstugor och liknande som är öppna endast för dessa, liksom mötesplatser som är skråna förbehållna. Skråmedlemsskap liksom detta utökade skråmedlemsskap för dess sociala dimension markeras i klädseln på olika sätt; fulla hantverkare bär vanligen någon form av ämbetskedja vilken också visar rang medan det utökade medlemsskapet ofta visas genom klädernas snitt och färgval oftast har något plagg, som en jacka, kantband i skråets färgkombination eller dess emblem broderat på slagen. Dessa skrågillen bidrar till att göra hantverkarna liksom andra branscher av specialiserade arbetare till något av en socialt egen värld. Ofta har man också speciella skråhälsningar, sina egna slanguttryck och liknande. I Thelerma är hantverkskvarteren ganska väl definierade. Det finns utövare också utanför dem, men det är framför allt unga gesäller som inväntar att upphöjas till mästare eller medlemmar som i någon mån hamnat i onåd. Bardätterna, vilka omfattar underhållare såsom gycklare, musikanter, skådespelare och sagoberättare, utgör löst definierade utökade familjer i sin egen rätt. De är unika i och med att de flesta andra sociala sammanhang är öppna för dem i professionellt syfte; barderna hyrs in av skrån, gillen och sällskap och uppträder på annars stängda tavernor. De är emellertid aldrig fullt ut en del av de sammanhangen, men blir ofta genom sin närvaro och sin status som bro

10 mellan många världar brickor i någons spel. Åtskilliga musikanter har dömts för brott andra begått för att man sett till att de varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Utanför sin tjänst lever ätterna tillsammans, och i de öppna kvarteren finns tavernor, bad- och tehus som drivs eller sponsras av sådana klaner. Dessa brukar vara öppna för utomstående, men på bardernas villkor. Ibland visar man upp sina repetitioner för publik utan betalning, under förutsättning att innehållet förblir hemligt. Bland dem som saknar plats i hierarkierna, däribland Legionärer, diversearbetare och främlingar i staden, uppstår såväl slutna som öppna underhållningssammanhang. De slutna är i form av klubbar som erbjuder också dessa en känsla av delaktighet och samhörighet, dit man oftast måste vara rekommenderad av någon som redan är medlem. Speciella öronsmycken eller billiga medaljonger är vanliga identifikationsmedel. De öppna är ofta ganska frisläppta tavernor dit vem som helst har tillträde. Detta ses som en möjlighet till anonymitet bland medlemmar från andra samhällsskikt, varför dessa ibland förklädda och maskerade utgör en vanlig syn i Lägre Stadens öppna kvarter. Legionärerna tjänar väl och spenderar mycket av den på nöjen, och åtskilliga tavernor är specialiserade mot dem. För officerer finns en del slutna sällskap knutna till Legionerna, och medlemskap i dessa kan vara viktigt för den som önskar stiga i graderna. De forna adelsätterna utgör lite av en egen värld i sig i många fall umgås man uteslutande med andra av samma börd, och det finns möteslokaler som sköts av dessa familjer gemensamt. Stämningen i dessa tenderar att vara ganska världsfrånvänd och cynisk man gör sitt bästa för att ignorera sin förlorade makt ännu mer ännu många hundra år efter att den var ett faktum. Moccahus och andra sällskap utgör den huvudsakliga sociala plattformen för Thelermas överklass. Det finns fyra öppna etablissemang, som släpper in vem som helst som är välklädd och betalar bra, samt sex större slutna sällskap. Alla dessa har verksamhet varje dag på året, och regelbundna baler, middagar, föreställningar och ceremonier. De öppna etablissemangen är viktiga inte minst för att underhålla tillresta gäster av hög rang, och händelser där utgör mycket av gatutryckens innehåll. Vem som sågs med vem, vad de gjorde, hur de kommenterade någon politisk händelse många av besökarna är uppenbarligen medlemmar i något tryckerihus under falsk identitet. De slutna etablissemangen är vanligen slutna, och ändå går många maskerade inom dess väggar. Här kan ofta saker hända som inte får omtalas öppet, och alla medlemmar svär att bevara förtroendena som medlemsskapet innebär. I princip alla med akademisk eller politisk rang, god börd, hög militär rang eller förmögenhet tillhör minst ett slutet sällskap. Studenter som grupp flyter mellan många av dessa skikt åtskilliga kommer från ursprung som öppnar slutna sällskap för dem, och många bor i de öppna kvarteren. Utöver detta finns ett dussin större studentordnar, liksom oräknade mindre, som utgör sociala sammanhang likt klubbarna. De allra flesta vid Akademin är medlemmar i minst en sådan Orden. Ordnarna är av mycket varierande slag men utgör i många fall ett slags lekfull förberedelse inför vuxenlivets sociala spel i sällskapen dessutom är flera ordnar knutna till inflytelserika sällskap som tagit tillvara det sociala nätverk som studietiden byggt upp. Då och då skakas ordnarna liksom sällskapen av större eller mindre skandaler; den senaste påtagliga var upptäckten att den hemliga Rosorden, som officiellt upplöstes efter att det uppdagades att dess medlemmar duellerade på premissen att förloraren blev vinnarens ägodel, fortfarande existerar i hemlighet bland Akademins studenter.

11 Postväsende Det finns ett postverk i Samväldet, statligt ägt och finansierat. Det är generellt ganska dyrt att skicka meddelanden via dem, men säkert och förhållandevis snabbt. Transaktioner sker från postkontor till postkontor; de flesta välbeställda Medborgare och Magokrater har budbärare (eller anlitar mindre budfirmor) för att skicka meddelanden inom staden. Säkerhet i Thelerma Legionärerna som vaktar staden är inte som helhet direkt ansvariga för att lagen följs. Några kompanier åt gången tilldelas den posten enligt ett roterande schema, och stationeras ut dels i fästningarna, dels längs murarna och tillkallas oftast genom klockringningar. Man patrullerar gatorna efter regelbundna scheman och agerar i övrigt på instruktion från Magistrater. Varje vaktkontor har generellt en Magistrat stationerad där, för att kunna ta upp och hantera brottsanklagelser. I övrigt finns Rättshögkvarteret precis utanför Akademin i Övre Staden. Här finns ett hundratal Magistraters och ett halvdussin Inspektörsgruppers kontor samt i tunnlarna under, Thelermas illa beryktade häkte. Vanligen finns någon av Liktorerna också på plats på Rättshögkvarteret för att kunna ta emot begäran om öppnande av rättsfall från en Magistrat eller Inspektor. Legionärer i vakttjänst bär marinblått, liksom de flesta rättstjänare. Utöver den synliga säkerheten finns Säkerhetstjänsten, den hemliga polisen. Det är inte allmänt känt hur stor den är, var dess högkvarter är beläget eller riktigt vad den gör. Många förmodar att högkvarteret ligger någonstans under Thelerma, och att säkerhetstjänsten framför allt övervakar. Upptäcker man ett hot försöker man korrigera det; helst utan att bli öppet synliga, genom påtryckningar, eller genom att vägleda vanliga utredare till de skyldiga genom sin öppna representation, Blinda Handen. Sjukvård Det finns åtskilliga fristående helare i Thelerma, somliga Magokrattränade, andra vanliga Medborgare som tillhandahåller betydligt mindre effektiv vård till ett likaledes betydligt mer överkomligt pris. Den första gruppen känns igen genom sina nyckelfärger vitt och rött, och det finns två huvudsakliga medicinska kollegium av Magokrater med de nödvändiga gåvorna. Båda har sitt säte i palats i Övre Staden, i anslutning till den medicinska fakulteten vid Akademin. Astaria Astaria är sedan gammalt Armarias främste konkurrent om handeln runt Spegelhavet och herraväldet över öarna i Leidonsundet. Landet är det av kolonierna som har lyckats hålla sig mest oberoende av magokratin, som är förhållandevis svag i landet, detta mycket på grund av sina starka kontakter med Magnamund och sin långa kust mot Blå Havet. Det anses allmänt mycket troligt att upprorsmakare i andra provinser runt Spegelhavet är understödda av Astaria. På Grund av detta är gränsen mellan Astaria och dess grannland, Indoria mycket starkt bevakad och en plats där det ofta har förekommit skärmytslingar i historien. Astaria är ett ganska varmt och bergigt land med ett smalt skogsparti vid Kittelbergens fot. Astarias vapen är en drake, detta på grund av draken Astari som skulle ha levt i norra delen av landet. Detta är en myt med modifikation, eftersom draken enligt sagan åt upp alla som kom i

12 närheten, Astarian eller inte. I vilket fall är draken en symbol som vårdas ömt av Astarianerna. Astars bukt - Bukt öster om Astaria som är mycket svårtillgänglig från havssidan. Exakoria har sitt inlopp här. Exakoria - Flod som har sitt utlopp i Astars bukt. Mycket fiskrik och även ett stort musselbestånd. Exave - Astorias utpost mot Indoria som ligger skyddad mellan de två floderna precis söder om platsen där de sammanfaller. Starkt befäst stad som huvudsakligen livnär sig på jordbruk och jakt på bergsgetter samt handel av dessa djurs hudar som är mycket köldtåliga. Pilave - Pilave är en stad på västkusten av Astaria som har en mycket gammal och stolt tradition av sjöfarare. Dess läge är idealiskt eftersom man kan ta sig från och till Magnamund med båt utan att behöva ta sig igenom Leidonsundet och på så vis riskera att bli sedda av resten av länderna runt Spegelhavet, vad man nu har för anledning till att inte vilja det. Marknaderna i Pilave är legendariska och det sägs att man här kan finna vad man än letar efter, och få det förutsatt att man kan betala rätt pris Urbe Astaria - Astarias huvudstad. Kallas i folkmun Drakens stad med en viss stolthet. Långt innan man kommer dit ser man dess baner vaja i vinden, och även små bilder av drakar på varje hus i närheten. Urbe Astaria är en mycket vacker stad, med vitkalkade hus och mycket grönska inne i staden. Folk sitter överallt på de många moccahus som finns i staden och diskutterar, samtalar eller bara betraktar sin omgivning. Vitrum - Floden som ligger nära gränsen mot Indoria. Den kallas även Blåvattnet av den Astariska befolkningen på grund av dess tendens att se alldeles djupblå ut på grund av sitt djupa vatten. Detta är en mycket mytomspunnen flod om vilken det florerar olika historier som alla handlar om Vitrumen, ett sagoväsen som ska dra ner syndfulla personer i sitt djup för att hålla dem där nere som slavar för alltid. Colonia Colonia är beläget mellan Armaria och Galatea, och har en lång historia av krig och stridigheter med dessa, främst Armaria. Detta var dock länge sedan, Colonia har varit en del av Samväldet sedan 400 år tillbaka och enbart små delar av gamla tiders motstånd finns kvar. Den Sanna lärans huvudtempel befinner sig i Urbe Colonia, dock ej erkänt av Akademin håll och gradvis splittrat efter ingåendet i Samväldet. Landet är bergigt och kallt och är innehavare av mycket goda malmtillgångar vilket är dess främsta handelsvara och historiskt sett har varit en stor orsak till stridigheter. Colonianerna är mycket goda vapensmeder, och är även duktiga på andra områden i malmhantering. Colonias vapen är en örn på grund av sina stora örnfamiljer som bor längs hela kusten. Dessa är fridlysta från statligt håll, något som är till stor irritation från fiskare som får sina nät förstörda av örnarna.

13 Aekori - Flod som rinner ut vid Aetvia i Emariabukten. En folksaga säger att barn kommer till sina föräldrar flytande på musselskal längs med denna flod, och om man lyssnar vindstilla nätter kan man höra gråten från alla barn som inte har fått några föräldrar än. Aetvia - Staden har sitt fäste öster om mynningen till Aekori. Sköter mycket av rikets handel med pärlor. Coloniafloden - Denna flod har huvudsakligen fått sitt namn för att Coloniaborna ville hävda sitt ägandeskap mot Galatea. En långsam och bred flod med många bifloder som mynnar ut i Gränsbukten. Emaria - Vindpinad stad vid inloppet till Emariabukten. Förvånansvärt många i denna stads styrande skikt saknar öronsnäcka på vänster sida, något som det viskas mycket om men ingen verkar veta något alls om, speciellt inte till främlingar. Emariabukten - Colonias största bukt, väl bevakad av Emaria och Aetvia på grund av dess fyndigheter av musselpärlor. Dessa tas till vara av befolkningen i byar runt om bukten som noga har delat in stranden mellan sig och svartsjukt bevakar sin del. Kallas även Pärlbukten. Gränsbukten - Bukten som gränsar till Galatea har upplevt många stridigheter under åren. Kallas även i folkmun för Smugglarbukten. Malmbukten - Från malmbukten fraktas den mesta malmen som ska säljas utomlands. En grund och lång bukt med stort fågelliv, vilket huvudsakligen livnär den lilla befolkningen. Urbe Colonia - Colonias huvudstad och kulturella centrum. Berömt för sitt stora moccahus Colonias Pärla, som har flera våningar och är mycket rikt utsmyckat. Runt moccahuset ligger en vacker park och hela komplexet vaktas av en hög järngrind med örnstatyer på. Här kan du bli serverad läckerheter från världens alla hörn, vilka sägs vara värda hela summan man får betala för dem. Werkion - En bergsstad som inte har sin vikt i sin storlek utan sin närhet till de många malmbrytarsamhällena i Kittelbergen. Anses vara en ful och kulturellt sett tråkig stad med starka magokratfamiljer som styr med järnhand. Örnöarna - Små utposter utanför Emariabukten. Liten befolkning som livnär sig huvudsakligen på att ta hand om förbipasserande resenärer och säljakt samt fiske. Gör mycket vackra smycken av sälben. Mycket vidskeplig befolkning som av resten av Colonianerna anses vara lite bakom flötet. Galatea Galatea är ännu självständigt från Samväldet, trots en hel del krig av både handelsmässiga som militära orsaker. Landet är som sin granne i väst mycket rikt på malm och har genom handel med Oriole lyckats hålla sig flytande och kunna bevara sitt oberoende. Galateanerna anses vara mycket envisa och griniga, många historier finns i länderna runt Spegelhavet om Galateanerna och deras korta tålamod. Landet utgörs till stor del av en högplatå som är ganska ofruktsam, trots det odlar Galateanerna grödor där, något som säkert bidragit till deras rykte om att vara envisa. Den största delen av befolkningen bor dock vid låglandet längs kusten, eller upp mot Kittelbergen i

14 små samhällen som är koncentrerade runt en malmgruva. Dessa gruvor är omoderna och ofta livsfarliga att arbeta i vilket inte avskräcker Galateanerna men troligen bidragit till den vidskeplighet som befolkningen innehar. Galateas vapen är en grip, som enligt sägen är beskyddare av malmen och de som arbetar med den. Urbe Galatea - Galateas stolthet kallas denna stad som är belägen på kanten av högplatån. På grund av en närliggande lerkälla är alla husen blå vilket ger ett mycket vackert intryck. Av hävd anses den blå färgen vara den vackraste här, och de allra flesta invånarna bär blå kläder i olika nyanser. Oca - Stad på en udde ut mot Spegelhavet. Den handel som förekommer med länderna runt Spegelhavet och länderna på andra sidan Blå havet sker via denna stad. Här finns en hel del varv. Galateasjön - En djup och kall bergssjö som ska vara hemvisten för den grip som avporträtteras på landsvapnet. Vidare så ska vatten från sjön som inmundigas frammana evig kärlek till den som drickaren först lägger sina ögon på. Oriolefloden - Denna lilla bergsflod mynnar ut i Galateasjön men går genom bergen till kusten på andra sidan där man kan ta sig vidare till Oriole för handel. Detta har gjort länderna till starka handelspartners. Broby - Stad vid Brobyfloden som även har en bro över denna. Utpost mot Colonia och ganska starkt befäst. Staden har en mistlur som hörs över hela flodlandet mot Colonia och som ljuder vid fara så att befolkningen kan antingen skynda sig i säkerhet in i staden eller gömma sig på annan ort. Brobyfloden - Flod som kommer in i Galatea från Colonia och har varit skådeplats för många av de slag som utkämpats länderna mellan. Välbevakad av befolkningen på båda sidor. Indoria Detta är ett till ytan stort land som dock är till stor del täckt av skog och ganska svårtillgänglig terräng, vilket har gett en ganska begränsad befolkning. Landet intogs för ett hundratal år sedan av Samväldets arméer i ett ganska blodigt krig som dock var över fort. Indoria hyser flera av Samväldets viktigaste skeppsvarv. Detta är befolkningens huvudsakliga sysselsättning och Indorianska skepp är berömda för såväl skönhet, snabbhet som rymlighet. Landets vapen består av ett vildsvin med stora betar, efter alla de vildsvin som frodas i de Indorianska skogarna. Dessa vördas högt av befolkningen för sitt kött, sin tåliga hud och sina betar. Urbe Indoria - Urbe Indoria är landets huvudstad och är belägen i öst. Detta är en stad med en lång och stolt historia, och en stor tradition av muntligt berättande och sångförfattande. I staden finns också en lång rad mycket berömda varv med stolta arbetare. Urbe Indoria är en mycket vacker stad som överallt visar prov på snickarglädje. Med alla trähus i staden har befolkningen utvecklat en talang för att förhindra bränder. I hela staden

15 står det lövträd som fångar upp gnistor och försenar deras ankomst till nästa hus, och staden har även en brandvakt som har till uppgift att rycka ut vid hotande fara. Sjokadia - Den västra av de två tvillingstäderna som är belägna runt inloppet till Indoriafloden, och den lite finare av dem. Här håller hantverkarna och varvsarbetarna till och även en stor del av magokraterna i riket befinner sig här. Sjokadianerna är inte förtjusta i sina grannar i öst, utan ser ner på dem och vill helst inte kännas vid dem. Nakodia - Nakodia är en stad med ett ganska tveksamt rykte. Det är den östra av tvillingstäderna och den mindre fina av dem. Till stor del består staden av slum eller något liknande. Det sägs att när vinden ligger på från rätt håll så kan man lukta sig till staden på flera timmars väg bort. En huvudnäring för staden är garvning och beredning av vildsvinshudar, ett arbete som är tungt, svårt och stinker något fruktansvärt. Här finns en stor marknad där försäljare samlas varje dag för att ropa ut sina varor, men om man ska bege sig dit bör man hålla hårt i pengapungen på grund av alla flinka fingrar som befinner sig där. Nakodianerna betraktar sina grannar i Sjokadia med en rynkad näsa och talar gärna om deras uppblåsthet och snorkighet. Staden innehar även en lång rad moccahus av den sorten som tilltalar intressenter med liten börs och få skrupler. Sine - Stad i södra Indoria som är uppbyggd runt gladiomagläger. Galtens å - Ån som rinner förbi Urbe Indoria och längs gränsen mot grannlandet i öst, Velmar. Denna å är uppkallad efter landets nationalvapen, mycket på grund av sina stora hjordar vildsvin som lever runt den. Används för att frakta timmer på, vilket har gett upphov till små samhällen längs hela dess strand. Indoriafloden - Den långa flod som har sitt utlopp mellan tvillingstäderna Sjokadia och Nakodia. Används även den till timmerflottning. Velmar Velmars hjärta är Albasjön, den stora sjön som tar upp stor del av det lilla landet. Runt den har det blomstrat städer sedan mycket lång tid tillbaka, och dess blåa vatten sägs vara viloplats för många sällsamma ting, bland annat talas om sjöodjur av olika slag. Framför allt en myt vårdas av den omkringboende befolkningen, nämligen den om en gigantisk ål som ska bo i dess djup och kan uppfylla alla ens önskningar- om man kan fånga den. Ålen ska heta Lungus. Över lag anses Velmar vara ett land med många märkliga ting och platser som man inte alltid kan förklara. Velmarianer sägs vara ett lite sagolikt folk, något som motarbetas av Magokratin. Sedan mer än hundra år tillbaka anses Velmar vara fullt integrerat i Samväldet, även om vissa Medborgarfamiljer tros konspirera mot Magokratin, kanske understödda av agenter från Alta och Astaria. Velmars vapen är en vit kronhjort. Valusia - Valusia är Velmars huvudstad och belägen i landets östra del, mitt mellan Albasjön och Spegelhavets strand, längs floden Valukoria. Staden är en mycket vacker stad, full med dekorationer på alla de vitkalkade husen.

16 Melesia - Melesia är en stad vid Albasjöns södra strand. Den delen av befolkningen som inte försörjer sig på fiske arbetar någonstans i den komplicerade tillverkningen av pappret som kommer av Albavassen som växer i rika bestånd runt staden. Vikum - Vikum ligger vid Spegelhavets strand och fungerar främst som en handelsstad för Velmar. Många sjöfarare från land och rikt runt samlas här, vilket har gjort staden mycket internationell. Staden är också berömd för sina möjligheter till spel av alla slag, och ett litet fåtal har gjort sig rika där, det så fler har störtats ner i fattigdomen. Alba - Alba är en bergsstad vid Albasjöns västra kant. Här finns många gruvor av olika slag, och en stor fiskeindustri. Vikumfloden - Vikumfloden är egentligen en biflod till Galtens å i Indoria, men passerar gränsen till Velmar och mynnar ut i havet vid Vikum. Detta är en ganska liten och strid flod som man inte gärna färdas på om man kan undvika det. Valukoria - Floden som rinner från Albasjön, förbi Melesia och sedan Valusia för att rinna ut i Spegelhavet. På denna flod fraktas varor och folk från och till området runt Albasjön och det har gjort den mycket viktigt. Många familjer har gjort sig en förmögenhet på att tillhanda ha pråmar och båtar till den som vill hyra. Albasjön - Den stora Albasjön som till största delen är belägen i Velmar är en mycket berömd och mytomspunnen sjö. Dess djup ska innehålla gigantiska ålar och andra monster, vackra varelser som vill förföra en för att dra ner en i djupet, portar till andra världar och sjön ska dessutom vara en bra plats för upptaganden av pneuman. Det sista har avslagits av Akademien men det hindrar inte unga lyckosökare att bege sig dit och försöka på egen hand, eller för den delen bluffmakare som tjänar stora pengar på hemmabyggda maskiner som knappats ger några pneuman men som riskerar ens liv på både ett och flera sätt. Något som är fakta däremot är den höga halt av fisk som sjön innehåller samt förekomsten av Albavass, en vass som ger ett förstaklassigt papper om man behandlar det rätt. Sjöns vatten är förhållandevis varmt. Öar Leidonsundet Leidonia - Den lite större ön i Leidonsundet. Har en stad vid namn Leidon som inte riktigt har kommit att tillhöra någon eller vara självständigt. Långa krig har utkämpats mellan Astaria och Armaria om både denna ö och dess vän i norr, Sälö. För tillfället ligger det hela dock på is. Leidonia har en mycket liten befolkning och dessa försörjer sig huvudsakligen på fiske. Ett och annat värdshus finns också, dels för befolkningens skull och dels för förbipasserande resenärer. Befolkningen har accepterat Samväldet men vägrar envist att ta ställning och vill helst bli lämnade ifred. Sälö - Den mindre ön i Leidonsundet. På grund av dess karga och bergiga mark är befolkningen här mycket liten och inga städer finns på ön. Som sina grannar på Leidonia försörjer de sig på fiske och säljakt.

17 Spegelöarna Storö - Kräftö - Lilla skärvan - Kolonierna Samväldets domäner i Transmar och på Solums sydkust kallas med ett samlat namn för Kolonierna. Varje fungerande koloni ges status av ytterligare en provins i Samväldet och tilldelas en guvernör av Presidierådet. Den sydliga kolonin, Australis, är den äldsta, nu ungefär hundrafemtio år gammal, men samtidigt den som växt minst. Den bergiga kusten är svår att hantera, och lokalbefolkningen tenderar att undvika kolonisatörerna hellre än att acceptera styret och handla med dem. Man har försökt flytta in bosättare som skulle kunna sköta jakten på Kaskelaner istället, men det tycks finnas hemligheter inblandade som bara de ursprungliga inbyggarna känner, och kolonin har förblivit ett misslyckande, knappt mer än en flottbas och några handelsstationer vid kusten. Att sätta henne som guvernör i Australis är ett bra sätt att bromsa en Presidiekansler i sin politiska karriär, och det går därför betydligt mer av intriger runt posten än vad man skulle vänta sig. Kolonierna i södra Transmar har gått betydligt bättre, grundade för omkring sjuttio respektive trettio år sedan. Här finns bördigt land, stora naturtillgångar och ett folk som har gått relativt lätt att kuva med hjälp av Legionernas slagkraft och genom att låta Psykomagerna omvandla krigsfångar och lokala ledare till Verktyg till dess att inget motstånd återstått. Kolonierna växer hela tiden inåt land och exporterar många intressanta lyxprodukter, däribland mocka, tillbaka till Samväldet. För många är de transmariska kolonierna en frihamn än så länge bygger man alltjämt upp strukturen på samhället där mycket tolereras som inte skulle tolereras runt Spegelhavet. Det finns planer på att kolonisera också Borea, särskilt som vissa historiska texter antyder att det kan finnas intressanta naturtillgångar där, men i nuläget vill man inte ge sig in i den militärkonflikt med Aurek som detta med nödvändighet skulle innebära. Så snart Spegelhavsregionen och södra Transmar helt underkuvats blir dock Borea troligen nästa anhalt.

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

LEKTIONENS MÅL: Centralt innehåll geografi: Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor. OLIKA KLIMATOMRÅDEN LEKTIONENS MÅL: Förstå skillnaden mellan klimat och väder Kunna namnge de olika klimatzonerna Ge exempel på vad som kännetecknar de olika klimatzonerna och deras läge Centralt innehåll

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Upplev atlantkustens pärlor

Upplev atlantkustens pärlor Resefakta Var: Marrakech, Oualidia, Essaouira, Agadir När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8795 SEK per person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: fråga oss (Grupper: förmånliga

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Nerja en plats att övervintra på

Nerja en plats att övervintra på Nerja en plats att övervintra på Vem vill inte lämna den svenska vintern under en period i avvaktan på den kommande våren och sommaren? Många kan med hänsyn till arbete, skolgång och annat bara välja att

Läs mer

mer än du tror (historien om en väv)

mer än du tror (historien om en väv) mer än du tror (historien om en väv) det här är berättelsen om det misslyckade sökandet efter en röd tråd. och om den lyckade upptäckten av något helt annat. Inom buddhismen är den röda tråden en symbol

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Sagorna om Guldlock och Draken

Sagorna om Guldlock och Draken Sagorna om Guldlock och Draken Guldlock och Draken Saga 1 Det här behövs: kopieringspapper (stålplåt), tejp (cement), sugrör (järnrör). Två tre bord så alla barn får plats runtomkring. Guldlock, en drake,

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

NOLLE-P 2015. μηδενικό, NOLLAN! NAMN: NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET

NOLLE-P 2015. μηδενικό, NOLLAN! NAMN: NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET NOLLE-P 2015 NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET μηδενικό, NOLLAN! NAMN: 2 FOUL legenden om FOUL 3 General Nilson Hans mustasch är lika hård som hans humör. Han avskyr det mesta

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs

Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Bilaga 2 Nya platser vid havet Idéillustrationer från en designkurs Malmö stadsbyggnadskontor februari 2010 2:1 Landskapsarkitektstudenter gör om Malmös kust Malmö står inför nya problem i samband med

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Lissabon. Maj 2013. Staden Lissabon

Lissabon. Maj 2013. Staden Lissabon Lissabon Maj 2013 Kryssningsfartyg på floden Tejo, nedanför Alfama kullen där bl a borgen Castelo de Saõ ligger. Lissabon. En av alla storstäder som är populärt weekend resemål för många. Med flyg eller

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade.

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade. Publik på plats. Black. Följespot på två ansikten. (två teaterelever) Text: Tårene mine lager glade och triste blomster Jeg vanner med kirkeklokker Å drukne er som en spennende bok Jeg hörer stemmer fra

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Förgyll er konferens med en trevlig och givande aktivitet! Här följer aktivitetsförslag för er konferens på Gullmarsstrand.

Förgyll er konferens med en trevlig och givande aktivitet! Här följer aktivitetsförslag för er konferens på Gullmarsstrand. Förgyll er konferens med en trevlig och givande aktivitet! Här följer aktivitetsförslag för er konferens på Gullmarsstrand. , en rolig mångkamp där man lagvis möts i olika grenar utomhus med marina inslag.

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer