EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2008) 513 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europas kulturarv på ett musklicks avstånd Kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport. [SEK(2008)2372] SV SV

3 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europas kulturarv på ett musklicks avstånd Kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport. 1. BAKGRUND OCH SYFTE De europeiska biblioteken, arkiven, museerna och audiovisuella arkiven har rika och omfattande samlingar som ger uttryck för Europas historia och kulturella mångfald. Om de görs tillgängliga på Internet kan de konsulteras och vidareanvändas av EU-medborgarna under arbete, fritid och studier. I september 2005 lanserade Europeiska kommissionen sitt initiativ för digitala bibliotek i syfte att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt på Internet 1. Detta initiativ, som ingår i kommissionens i2010-strategi för informationssamhället, har fått starkt stöd från Europaparlamentet 2 och rådet. Initiativet för digitala bibliotek stöder utvecklingen av Europeana det europeiska digitala biblioteket och bidrar till att förbättra villkoren för att få tillgång via Internet till böcker, tidningar, filmer, kartor, foton och arkiverade handlingar från Europas kulturella institutioner. De prioriterade områdena för medlemsstaterna redovisades i kommissionens rekommendation från 2006 om kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 3 och i rådets slutsatser 4 i anslutning till denna. I meddelandet beskrivs arbetet för att skapa ett europeiskt digitalt bibliotek och medlemsstaternas insatser på de organisatoriska, finansiella, tekniska och juridiska områdena, som är av väsentlig betydelse för att kulturellt material ska kunna göras tillgängligt på Internet. Medlemsstater och intressenter uppmanas att öka sina ansträngningar att göra vårt gemensamma arv mer tillgängligt, och kommissionen bekräftar sitt åtagande att stödja detta mål genom politiska åtgärder och finansieringsprogram. 2. EUROPEANA: EN GEMENSAM KONTAKTPUNKT FÖR EUROPAS KULTURARV 2.1. Lägesrapport Kommissionen har uppmanat Europas kulturella institutioner att förena sina krafter och arbeta för att skapa en gemensam flerspråkig kontaktpunkt för de digitaliserade resurserna i hela Se KOM(2005) 465 av den 30 september 2005, som är inriktat på tillgången till kulturellt material. Tillgången till vetenskapligt material behandlas separat i KOM(2007) 56 slutlig av den 14 februari Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek. Rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006, EUT L 236, , s. 28. Rådets slutsatser av den 13 november 2006, EUT C 297, , s. 1. SV 2 SV

4 Europa. Detta digitaliserade europeiska bibliotek, arkiv och museum har fått namnet Europeana. SV 3 SV

5 Användarna kan ansluta sig till Europeana för att utforska och kombinera digitaliserat material från museer, arkiv och audiovisuella arkiv i hela Europa utan att behöva ta reda på eller besöka flera andra webbplatser. De kommer att få direkt tillgång till digitaliserade böcker, tidningar, arkivmaterial, foton och AV-filer och kan konsultera eller använda dem under arbete, fritid eller studier. Flera viktiga steg i skapandet av Europeana, både organisatoriskt och operativt, togs under förra året. Den 8 november 2007 bildades stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek, vilket var ett bevis för beslutsamheten inom de olika kulturella sektorerna att förverkliga målet. De grundande medlemmarna är europeiska föreningar för bibliotek, arkiv, museer och audiovisuella arkiv samt ett antal större enskilda kulturinstitutioner. Det är det nederländska nationalbiblioteket som står för Europeanas operativa struktur. Genomförandet av Europeana har fortskridit långt. Det bygger på resultaten av befintliga projekt och initiativ och stöds av en serie nya projekt med samfinansiering genom econtentplus-programmet. Arbetet är inriktat på att lansera en första prototyp i november Den kommer att ge direkt tillgång via ett flerspråkigt gränssnitt till minst två miljoner föremål från kulturella institutioner i hela Europa och på så sätt illustrera konceptets potential. En demonstrationswebbplats offentliggjordes för kommentarer i februari Vidareutvecklingen av Europeana Under de kommande två åren ska prototypen utvecklas och bli fullt operativ. Detta innebär först och främst att mer material från kulturella institutioner av olika slag kommer att läggas till. Före utgången av 2010 väntas antalet digitala objekt som är åtkomliga via Europeana ha växt till betydligt över de ursprungligen planerade sex miljonerna. I början kommer större delen av material som kan nås via Europeana att vara ej upphovsrättsligt skyddat. En av de viktigaste utmaningarna är att få med upphovsrättsligt skyddat material, så att man kan undvika ett svart hål för 1900-talet: en situation där mycket kulturellt material från tiden före 1900 finns tillgängligt på webben men mycket litet från det närmare förflutna. Detta kräver ett gott samarbete mellan kulturinstitutionerna och rättighetshavarna. Detta samarbete kan ske i form av avtal mellan nationella kulturinstitutioner och rättighetshavare eller via länkar från Europeana till webbplatser som administreras av rättighetshavare. Under vidareutvecklingen av Europeana måste också flerspråkig sökning och hämtning behandlas liksom integrationen av samarbetsredskap. Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har betonat behovet av att göra det europeiska digitala biblioteket känt i vida kretsar och vidta alla de steg som kan vara nödvändiga för detta. Kommissionen kommer att stödja Europeana aktivt och satsar redan resurser på att öka medvetenheten om tjänsten via econtentplus-programmet. Medlemsstaterna och kulturinstitutionerna kan också bidra till att göra Europeana känt av en vidare allmänhet. Medlemsstaterna kan dessutom bidra genom direktstöd till stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek som associerade partner utöver sina insatser för att fullt ut genomföra den relevanta delarna av rekommendation 2006/585/EG och av rådets slutsatser i det sammanhanget. 5 Se SV 4 SV

6 3. GENOMFÖRANDET AV REKOMMENDATION 2006/585/EG I MEDLEMSSTATERNA 3.1. Uppföljning av genomförandet av rekommendationen och rådets slutsatser på området I sin rekommendation från 2006 om kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande uppmanade kommissionen medlemsstaterna att vidta åtgärder på ett antal utvalda områden och rapportera om utvecklingen senast i februari Den 13 november 2006 antog ministrarna med ansvar för kultur rådets slutsatser och demonstrerade därigenom medlemsstaternas beslutsamhet att samarbeta på området. I slutsatserna gavs också en tidsram för åtgärderna. På förslag från rådet inrättade kommissionen en expertgrupp med deltagare från medlemsstaterna för digitalisering och bevarande av digitalt innehåll, som ersatte en befintlig mellanstatlig grupp som behandlade digitalisering. Den nya gruppen sammanträdde två gånger under 2007 för att rapportera om utvecklingen på de relevanta områdena och utbyta nationella erfarenheter. Den följande orienteringen om utvecklingen bygger i stora delar på de rapporter som medlemsstaterna överlämnade i februari/mars Utvecklingen på området för digitalisering (punkterna 1 4 i rekommendationen) Översikter över digitaliseringsverksamheter För att undvika dubbelarbete och för att skapa inbördes komplementaritet mellan digitaliseringsinsatserna är det nödvändigt att upprätta översikter över digitaliserat material. Från och med 2005 har de flesta medlemsstater börjat upprätta sådana översikter i olika former. Några länder har upprättat register över digitaliserade samlingar, ibland med lagstiftningsstöd (t.ex. Slovenien). I andra länder fungerar nationella portaler som central referens. I detta sammanhang nämner flera medlemsstater Michael-projektet som ger beskrivningar av och länkar till digitaliserade samlingar runtom i Europa. Utvecklingen av Europeana kommer också genom själva sin natur att leda till en mer detaljerad översikt över de digitaliserade resurserna. Numeric-studien, som finansieras av kommissionen, behandlar metoder för att få mer tillförlitliga numeriska uppgifter om digitaliseringen i framtiden, vilket kan vara till stöd för planeringen av ytterligare digitaliseringsinsatser. Resultaten av en första alleuropeisk översikt kommer att finnas att tillgå i början av Trots de nyss nämnda insatserna används inte de befintliga översikterna systematiskt som prioriteringsinstrument inom digitaliseringspolitiken. Dessutom framgår det av medlemsstaternas översikter och enkäter att mycket digitaliserat material ännu inte finns tillgängligt på nätet, vilket begränsar dess användbarhet. Digitaliseringsplaner och ekonomiska resurser för dessa Kvantitativa mål för digitaliseringen kommer att bidra till att ge verksamheterna en konsekvent inriktning och stödja digitaliseringens effektivitet runtom i Europa. De flesta medlemsstater har inrättat digitaliseringsstrategier och planer, ofta som en del av mer omfattande strategier för informationssamhället. Flera andra medlemsstater arbetar på sådana planer. Med få undantag innehåller dock inte dessa strategier och planer några klara kvantitativa mål för digitaliseringen, så som angavs i rekommendationen och i rådets SV 5 SV

7 slutsatser på området. Upprättandet av kvantitativa mål och anslutande ekonomisk planering är ett område där det krävs större insatser av medlemsstaterna. Finansieringen av digitaliseringen är en kärnfråga. Under de senaste åren har flera medlemsstater anslagit betydande nya resurser till digitalisering som kommer att göra det möjligt att digitalisera miljontals nya objekt. Mellan 2003 och 2007 gav Grekland stöd till 180 olika digitaliseringsprojekt från museer, bibliotek och arkiv med en finansiering på sammanlagt 100 miljoner euro. Enligt den nationella grekiska digitala strategin för tiden har ett liknande belopp reserverats för digitalisering. Nederländerna har anslagit 90 miljoner euro enbart till digitalisering av audiovisuella arkiv under perioden Andra medlemsstater har visat mindre ambitioner. Ibland får man inte någon klar bild, på grund av att budgetarna för digitalisering är uppsplittrade och gömda i kulturinstitutionernas budgetar. I flera fall (t.ex. Litauen och Finland) används Europeiska strukturfonderna till stöd för digitaliseringen. Medlemsstaterna och regionerna skulle ytterligare undersöka denna källa till finansiering av digitaliseringsprojekt. Offentlig-privata partnerskap för digitalisering Ett sätt att finansiera digitaliseringen kan vara privat sponsring eller offentlig-privata partnerskap. Det finns privata företag som medverkar i digitaliseringsverksamheter i flera medlemsstater men oftast endast som tjänsteleverantörer. Det finns också flera exempel på faktiska offentlig-privata partnerskap och privat sponsring av digitalisering, t.ex. från teknikföretag, banker och telekomföretag. Sådana exempel skulle kunna sporra medlemsstaterna att skapa liknande partnerskap och kulturinstitutioner och privata sponsorer att finna vägar för samarbete med beaktande av vägledningen från högnivågruppen för digitala bibliotek i denna fråga. Storskaliga digitaliseringsanläggningar För att kunna få ut Europas kulturarv på nätet måste takten och kapaciteten i digitaliseringen intensifieras. Flera medlemsstater rapporterar om digitaliseringscentrum som har upprättats i olika former och dimensioner. Ibland är de kopplade till ett universitet (Tyskland), nationalbibliotek (Finland, Frankrike och Nederländerna), arkiv (Sverige och Grekland), audiovisuellt arkiv (Frankrike), ministerium (Italien) eller privat företag (Ungern). Allmänt förväntar sig medlemsstaterna att den digitala produktionen kommer att öka betydligt under kommande år. Till stöd för dess verksamheter samfinansierar kommissionen ett nät av kompetenscentrum för digitalisering av olika slag av material i hela Europa (se avsnitt 5). Vidare är EU:s publikationskontor engagerat i ett större digitaliseringsprojekt som kommer att behandla cirka publikationer fram till oktober Detta digitala bibliotek för alla EU-publikationer sedan 1952 kommer att bli tillgängligt via EU-bokhandelns webbplats och i förlängningen också via Europeana. SV 6 SV

8 3.3. Utvecklingen på området för elektronisk tillgång (punkterna 5 och 6 i rekommendationen) Tillgång till innehåll via Europeana Medlemsstaterna kan bidra till Europeanas framgång genom att uppmuntra kulturinstitutioner att tillföra sitt digitaliserade material. Detta kan ske genom specifika finansieringskriterier för digitalisering, en metod som valts i Spanien och Nederländerna. Tretton medlemsstater rapporterar att de har upprättat, eller håller på att upprätta, nationella portaler. Sådana portaler kan spela en viktig roll som sammanställare av innehåll till den gemensamma europeiska kontaktpunkten, förutsatt att de tillämpar rätt standarder. En majoritet av medlemsstaterna rapporterar om pågående arbete med de standarder som krävs för att uppnå interoperabilitet inom hela Europa. Också i detta sammanhang kan finansieringskriterierna vara av betydelse som i Nederländerna. EDLnet- och Minervaprojekten nämns som viktiga referenser för standardiseringsarbetet. I vissa medlemsstater vidtas åtgärder för att få med privata innehållsinnehavare i processen och därigenom underlätta tillgången till upphovsrättsligt skyddade verk. Exempel på detta är ett avtal mellan nationalbiblioteket och den nationella förlagsföreningen i Frankrike inom ramen för Gallica 2, aktiviteter i samband med Libreka! -portalen, som upprättats av tyska förlag, och ett avtal mellan staten och ett förlag i Grekland. Anonyma verk Anonyma verk är upphovsrättsligt skyddade verk vilkas ägare är svåra, eller till och med omöjliga, att lokalisera. Detta innebär problem för rättighetsklareringen inför digitalisering och för den elektroniska tillgången till materialet. Finland, Sverige, Danmark och Ungern har inrättat mekanismer för utvidgade avtalslicenser som kan användas vid hanteringen av anonyma verk. Både Danmark och Ungern håller på att ändra lagstiftningen så att en starkare mekanism införs för administrationen av anonyma verk. Tyskland förbereder också lagstiftning inom ramen för en mer omfattande anpassning av reglerna om upphovsrätt. Trots dessa exempel är det övergripande intrycket att inte många praktiska framsteg rapporteras. I de flesta fall är frågan fortfarande under övervägande, ofta inom arbetsgrupper som behandlar frågan om anonyma verk tillsammans med andra upphovsrättsliga frågor inom området för digitala bibliotek. Några medlemsstater uppger att de skulle välkomna en lösning eller vägledning på EU-nivå. Rapporterna visar inte på något mer betydande arbete med databaser för anonyma verk i majoriteten av medlemsstaterna. Insatser på Europanivå som Arrow-projektet, inom vilket rättighetshavare och kulturinstitutioner tillsammans behandlar skapandet av databaser för anonyma verk bör ges uppbackning med nationella insatser. Det övergripande intrycket är att det krävs mer insatser av medlemsstaterna på området för anonyma verk. Verk som är utgångna eller saknar distributör Kostnaderna för rättighetsklarering inför digitalisering och placering på Internet av verk som är utgångna eller saknar distributör kan vara mycket höga. Rättighetshavare, kulturinstitutioner och upphovsrättsorganisationer måste samarbeta för att underlätta SV 7 SV

9 rättighetsklareringen. Medlemsstaterna kan bidra genom att skapa plattformar för sådant samarbete. Även om det finns exempel på kulturinstitutioner särskilt inom AV-sektorn som har fått rättighetshavarnas godkännande av digitalisering och elektronisk tillgång beträffande deras samlingar, har medlemsstaternas åtgärder på detta område knappast ens inletts. Vid klarering av rättigheter för verk som är utgångna eller saknar distributör är det ytterst viktigt att kulturinstitutionerna får rättigheter att göra materialet tillgängligt över nationsgränserna. Ett förfaringssätt som begränsar tillgången till digitaliserat material till användare inom ett specifikt nationellt territorium strider mot den grundläggande tanken med det europeiska digitala biblioteket. Hinder för användning av ej upphovsrättsligt skyddade verk Bestämmelser i nationell lagstiftning kan innehålla hinder för att använda ej upphovsrättsligt skyddat material. Sådana hinder kan begränsa materialets tillgänglighet och användbarhet, t.ex. via Europeana. Denna fråga tas upp i ett mindre antal av medlemsstaternas rapporter. Den låga svarsfrekvensen för detta speciella område förefaller tyda på att det i många medlemsstater inte vidtagits några åtgärder och att ytterligare uppmärksamhet krävs. Några medlemsstater påpekar att de inte har mött några hinder i sin nationella lagstiftning för användning av ej upphovsrättsligt skyddat material. Andra medlemsstater anmärker att hinder har påvisats, men att de är motiverade. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla betydelsen av att bevara tillgängligheten för ej upphovsrättsligt skyddade verk efter ett formatbyte. Med andra ord bör verk som är allmänt tillgängliga fortsätta att vara så också efter att de digitaliserats och gjorts tillgängliga via Internet Utvecklingen på området för digitalt bevarande (punkterna 7-11 i rekommendationen) Strategier och planer för digitalt bevarande. Informationsutbyte. Avsaknaden av en tydlig övergripande politik i många medlemsstater framhölls i rekommendationen vara ett hot mot överlevnaden för digitaliserat och redan i ursprungsversionen digitalt material. De flesta medlemsstater har börjat utarbeta strategier för digitalt bevarande via särskilda kommittéer eller arbetsgrupper med deltagande från de viktigaste kulturbevarande institutionerna och i vissa fall finns särskilda planer för digitalt bevarande redan inrättade. Mycket ofta är dock den operativa uppföljningen och det ekonomiska stödet av begränsad omfattning när det gäller infrastrukturella och organisatoriska strategier. Mer arbete krävs på detta område för att bevara information och innehåll av värde för kommande generationer. I de fall framsteg har gjorts har det i de flesta fall skett i länder som har en eller flera organisationer med lång erfarenhet av digitalt bevarande som inte arbetar isolerat utan samarbetar med andra institutioner, nationellt och internationellt. I Förenade kungariket erbjuder Digital Preservation Coalition, där bland annat British Library, Joint Information Systems Committee och flera forskningsinstitutioner ingår, ett forum för utveckling och samordning av strategier för digitalt bevarande på nationell nivå. SV 8 SV

10 I medlemsstaternas rapporter nämns gemenskapsfinansierade projekt och också medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering och bevarande av digitalt innehåll som lämpliga forum för informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Mångfaldigande i bevarandesyfte En stor majoritet av medlemsstaterna tillåter redan mångfaldigande i bevarandesyfte och beaktar på så sätt behovet av formatbyte. Några av de medlemsstater där sådant mångfaldigande inte tillåts överväger lagstiftningsåtgärder för att ändra den nuvarande situationen (t.ex. Förenade kungariket, som en del i genomförandet av Gowers-rapporten om upphovsrättslagstiftningen). Pliktexemplar En stor majoritet av medlemsstaterna har uppdaterat sin lagstiftning om pliktexemplar eller vidtagit praktiska åtgärder så att även material som är digitalt i ursprungsversionen omfattas. De slag av material som omfattas av pliktlagstiftningen (t.ex. CD-ROM, statiska webbpublikationer och dynamiskt webbinnehåll) skiljer sig betydligt åt från land till land, liksom även depositionskriterierna. I rapporterna framhålls utbyte av erfarenheter mellan depositionsinstitutionerna och deltagande i EG-finansierade projekt om digitalt bevarande som metoder för att minska riskerna för avvikelser mellan depositionsarrangemangen. Webbskörd Ungefär hälften av medlemsstaterna har genomfört lagstiftning som medger att utvalda kulturinstitutioner genomför webbskörd aktiv insamling av webbmaterial ( web harvesting ). Bestämmelser om obligatorisk webbskörd ingår normalt i lagstiftningen om pliktexemplar av digitalt ursprungsmaterial. I de flesta fall är det nationalbiblioteken som ansvarar för webbskörden. Politiken för tillgång till webbskördat material är generellt sett restriktiv på grund av hänsyn till immateriell äganderätt och skydd av personlig integritet Viktiga områden att uppmärksamma I kommissionens rekommendation 2006/585/EG och rådets slutsatser på området angavs en serie uppgifter för medlemsstaterna i syfte att göra den kulturella informationen tillgänglig för alla på Internet och bevara den för kommande generationer. Sedan dess har mycket genomförts, men det återstår ändå mycket arbete. Med utgångspunkt i den föregående analysen framstår följande områden och aspekter vara i särskilt behov av uppmärksamhet. - Ekonomiska resurser och kvantitativa digitaliseringsmål. - Starkt stöd från medlemsstaterna till Europeana, på alla områden från kriterierna för finansieringen av digitaliseringen till upprättandet av nationella innehållsinsamlingsorgan ( national aggregators ) och standardiseringsarbete. - Rättsliga och praktiska mekanismer som underlättar digitalisering och tillgänglighet beträffande anonyma verk och åtgärder för att främja frivilliga överenskommelser om verk som är utgångna eller saknar distributör med beaktande av de gränsöverskridande aspekterna. - Ekonomiska och organisatoriska aspekter av digitalt bevarande. SV 9 SV

11 4. SAMARBETE MED INTRESSENTER I februari 2006 inrättade kommissionen en högnivåexpertgrupp om digitala bibliotek. Den sammanför kulturinstitutioner, förlag, teknikföretag och högskoleinstitutioner i syfte att finna metoder för att hantera potentiella svårigheter på ett sätt som tar största möjliga hänsyn till intressenternas önskemål. Tre undergrupper är verksamma: om offentlig-privata partnerskap, vetenskaplig information och upphovsrättsliga frågor. Högnivågruppen har funnit gemensamma utgångspunkter på flera områden och givit praktisk vägledning om frågor som tas upp i kommissionens rekommendation 2006/585/EG. Den har utarbetat råd om vad som bör och inte bör göras, t.ex. på området för offentlig-privata partnerskap för digitalisering, och godkänt en licensmall för digitalisering och tillgänglighet när det gäller utgångna verk. Högnivågruppens resultat, särskilt i upphovsrättsliga frågor, har diskuterats och vidareutvecklats inom en bredare intressentgrupp. Beträffande frågan om anonyma verk har sektorsbaserade grupper varit verksamma och utarbetat riktlinjer för tillbörliga undersökningar, eller med andra ord samförstånd om vilka åtgärder som måste vidtas innan ett verk får betraktas som anonymt. Den 4 juni 2008 undertecknade intressenternas organisationer ett samförståndsavtal i denna fråga. På området för Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 16 november 2005 om filmarvet verkar kommissionen för att underlätta ett avtal mellan filmarkiven och rättighetshavarna om användningen av filmer som deponerats i arkiven. 5. TEKNISKA ASPEKTER Framsteg på det tekniska området är en grundförutsättning, rent generellt för att digitala bibliotek ska kunna utvecklas och mer speciellt för att Europeanas tjänster ska kunna förbättras. Först och främst behövs billigare digitaliseringsteknik med förbättrad kvalitet (som också omfattar optisk teckenigenkänning, OCR, vilket krävs för fulltextsökning) samt billigare och bättre tekniker för bevarande av digitalt innehåll. Inom ramprogrammen för forskning och utveckling tillgodoses dessa och närliggande frågor genom temaområdet digitala bibliotek och teknikunderstött lärande. Impact-projektet inom sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling stöder ett nätverk av kompetenscentrum för digitalisering. Projektet får samfinansiering från gemenskapen med 11,5 miljoner euro (av det totala anslaget på 15,5 miljoner euro). econtentplus-programmet har också lämnat viktiga bidrag på området för digitala bibliotek, särskilt genom att behandla interoperabilitetsfrågor mellan olika domäner och flerspråkig åtkomst med en budget på cirka 60 miljoner euro för perioden EDLnet-projektet som samfinansieras genom econtentplus bidrar direkt till skapandet av Europeana. Det sammanför Europeanas huvudsakliga innehållsleverantörer och bidrar till att skapade de interoperabilitetsramar som arbetet bygger på. Projektet European Film Gateway (med öronmärkt samfinansiering på 4,5 miljoner euro) hjälper de nationella filmarkiven att aggregera innehåll från olika medlemsstater så att det lätt kan importeras till Europeana. SV 10 SV

12 Genom sina finansieringsprogram kommer kommissionen att fortsätta att stödja projekt som ökar tillgängligheten av digitalt kulturellt innehåll, förbättrar digitalt bevarande och bidrar till utvecklingen av Europeana. Inom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling är numera digitala bibliotek och digitalt bevarande ett specifikt mål med en budget som väntas komma att ligga i storleksordningen 69 miljoner euro för perioden Inom econtentplus-programmet har cirka 25 miljoner euro anslagits till digitala bibliotek för år Under 2009 och 2010 väntas ett belopp av motsvarande storlek anslås till området för digitala bibliotek inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 6. SLUTSATSER Internet har skapat helt nya möjligheter att göra Europas kulturarv tillgängligt. Genom initiativet för digitala bibliotek ger kommissionen Europas kulturinstitutioner det stöd de behöver för att förverkliga dessa möjligheter. När kulturellt material har gjorts tillgängligt genom bibliotek, museer och (AV-)arkiv, har det i allmänhet mötts av stort intresse från allmänheten. Europeana, det europeiska digitala biblioteket kommer att lanseras i november 2008 och kommer att demonstrera potentialen hos en gemensam kontaktpunkt till det europeiska kulturarv som kan distribueras genom biblioteket. Det innehåll och de tjänster som Europeana erbjuder kommer att växa med åren i takt med att fler institutioner ansluter sig och mer material digitaliseras. För att göra kulturellt material tillgängligt för medborgarna krävs arbete på områdena för grundläggande förutsättningar för digitalisering, elektronisk tillgänglighet och digitalt bevarande. Kommissionen har rekommenderat en rad prioriterade åtgärder genom vilka medlemsstaterna kan stödja utvecklingen inom hela Europa. Även om medlemsstaterna generellt har gjort betydande framsteg, måste mer göras för att skapa en kritisk massa av digitalt innehåll som är tillgängligt för alla. Särskilt måste man ta itu med de viktiga områden att uppmärksamma som tas upp i avsnitt 3 på basis av de nationella rapporterna. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja processen via sina politiska initiativ och finansieringsprogram och uppmanar medlemsstaterna, deras kulturella institutioner och intressenter att arbeta för det gemensamma målet att skapa bred tillgänglighet på Internet för kulturellt innehåll från Europa. Den kommer att följa upp utvecklingen ingående i samarbete med medlemsstaterna för att kunna bedöma på vilka områden ytterligare insatser krävs. SV 11 SV

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 289 slutlig 2011/0136 (COD) C7-0138/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om viss tillåten användning av anonyma verk (Text av betydelse

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

9643/16 EHE/ub 1 DGE 1C

9643/16 EHE/ub 1 DGE 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 1 juni 2016 (OR. en) 9643/16 NOT från: av den: 31 maj 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna CULT 52 AUDIO 74 DIGIT 61 TELECOM 105 PI 65 Föreg. dok. nr:

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket Digitalisering enligt Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket var en av de institutioner och myndigheter som i december 2009 fick i uppdrag av regeringen att ge ett underlag till en nationell strategi

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1.

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 april 2010 (5.5) (OR. en) 8799/10 EDUC 75 SOC 276 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8261/10 EDUC 63 SOC 245 Ärende:

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM39. Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM39. Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten Justitiedepartementet 2016-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2015) 626 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer