EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2008) 513 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europas kulturarv på ett musklicks avstånd Kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport. [SEK(2008)2372] SV SV

3 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europas kulturarv på ett musklicks avstånd Kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport. 1. BAKGRUND OCH SYFTE De europeiska biblioteken, arkiven, museerna och audiovisuella arkiven har rika och omfattande samlingar som ger uttryck för Europas historia och kulturella mångfald. Om de görs tillgängliga på Internet kan de konsulteras och vidareanvändas av EU-medborgarna under arbete, fritid och studier. I september 2005 lanserade Europeiska kommissionen sitt initiativ för digitala bibliotek i syfte att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt på Internet 1. Detta initiativ, som ingår i kommissionens i2010-strategi för informationssamhället, har fått starkt stöd från Europaparlamentet 2 och rådet. Initiativet för digitala bibliotek stöder utvecklingen av Europeana det europeiska digitala biblioteket och bidrar till att förbättra villkoren för att få tillgång via Internet till böcker, tidningar, filmer, kartor, foton och arkiverade handlingar från Europas kulturella institutioner. De prioriterade områdena för medlemsstaterna redovisades i kommissionens rekommendation från 2006 om kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 3 och i rådets slutsatser 4 i anslutning till denna. I meddelandet beskrivs arbetet för att skapa ett europeiskt digitalt bibliotek och medlemsstaternas insatser på de organisatoriska, finansiella, tekniska och juridiska områdena, som är av väsentlig betydelse för att kulturellt material ska kunna göras tillgängligt på Internet. Medlemsstater och intressenter uppmanas att öka sina ansträngningar att göra vårt gemensamma arv mer tillgängligt, och kommissionen bekräftar sitt åtagande att stödja detta mål genom politiska åtgärder och finansieringsprogram. 2. EUROPEANA: EN GEMENSAM KONTAKTPUNKT FÖR EUROPAS KULTURARV 2.1. Lägesrapport Kommissionen har uppmanat Europas kulturella institutioner att förena sina krafter och arbeta för att skapa en gemensam flerspråkig kontaktpunkt för de digitaliserade resurserna i hela Se KOM(2005) 465 av den 30 september 2005, som är inriktat på tillgången till kulturellt material. Tillgången till vetenskapligt material behandlas separat i KOM(2007) 56 slutlig av den 14 februari Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek. Rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006, EUT L 236, , s. 28. Rådets slutsatser av den 13 november 2006, EUT C 297, , s. 1. SV 2 SV

4 Europa. Detta digitaliserade europeiska bibliotek, arkiv och museum har fått namnet Europeana. SV 3 SV

5 Användarna kan ansluta sig till Europeana för att utforska och kombinera digitaliserat material från museer, arkiv och audiovisuella arkiv i hela Europa utan att behöva ta reda på eller besöka flera andra webbplatser. De kommer att få direkt tillgång till digitaliserade böcker, tidningar, arkivmaterial, foton och AV-filer och kan konsultera eller använda dem under arbete, fritid eller studier. Flera viktiga steg i skapandet av Europeana, både organisatoriskt och operativt, togs under förra året. Den 8 november 2007 bildades stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek, vilket var ett bevis för beslutsamheten inom de olika kulturella sektorerna att förverkliga målet. De grundande medlemmarna är europeiska föreningar för bibliotek, arkiv, museer och audiovisuella arkiv samt ett antal större enskilda kulturinstitutioner. Det är det nederländska nationalbiblioteket som står för Europeanas operativa struktur. Genomförandet av Europeana har fortskridit långt. Det bygger på resultaten av befintliga projekt och initiativ och stöds av en serie nya projekt med samfinansiering genom econtentplus-programmet. Arbetet är inriktat på att lansera en första prototyp i november Den kommer att ge direkt tillgång via ett flerspråkigt gränssnitt till minst två miljoner föremål från kulturella institutioner i hela Europa och på så sätt illustrera konceptets potential. En demonstrationswebbplats offentliggjordes för kommentarer i februari Vidareutvecklingen av Europeana Under de kommande två åren ska prototypen utvecklas och bli fullt operativ. Detta innebär först och främst att mer material från kulturella institutioner av olika slag kommer att läggas till. Före utgången av 2010 väntas antalet digitala objekt som är åtkomliga via Europeana ha växt till betydligt över de ursprungligen planerade sex miljonerna. I början kommer större delen av material som kan nås via Europeana att vara ej upphovsrättsligt skyddat. En av de viktigaste utmaningarna är att få med upphovsrättsligt skyddat material, så att man kan undvika ett svart hål för 1900-talet: en situation där mycket kulturellt material från tiden före 1900 finns tillgängligt på webben men mycket litet från det närmare förflutna. Detta kräver ett gott samarbete mellan kulturinstitutionerna och rättighetshavarna. Detta samarbete kan ske i form av avtal mellan nationella kulturinstitutioner och rättighetshavare eller via länkar från Europeana till webbplatser som administreras av rättighetshavare. Under vidareutvecklingen av Europeana måste också flerspråkig sökning och hämtning behandlas liksom integrationen av samarbetsredskap. Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har betonat behovet av att göra det europeiska digitala biblioteket känt i vida kretsar och vidta alla de steg som kan vara nödvändiga för detta. Kommissionen kommer att stödja Europeana aktivt och satsar redan resurser på att öka medvetenheten om tjänsten via econtentplus-programmet. Medlemsstaterna och kulturinstitutionerna kan också bidra till att göra Europeana känt av en vidare allmänhet. Medlemsstaterna kan dessutom bidra genom direktstöd till stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek som associerade partner utöver sina insatser för att fullt ut genomföra den relevanta delarna av rekommendation 2006/585/EG och av rådets slutsatser i det sammanhanget. 5 Se SV 4 SV

6 3. GENOMFÖRANDET AV REKOMMENDATION 2006/585/EG I MEDLEMSSTATERNA 3.1. Uppföljning av genomförandet av rekommendationen och rådets slutsatser på området I sin rekommendation från 2006 om kulturellt innehåll digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande uppmanade kommissionen medlemsstaterna att vidta åtgärder på ett antal utvalda områden och rapportera om utvecklingen senast i februari Den 13 november 2006 antog ministrarna med ansvar för kultur rådets slutsatser och demonstrerade därigenom medlemsstaternas beslutsamhet att samarbeta på området. I slutsatserna gavs också en tidsram för åtgärderna. På förslag från rådet inrättade kommissionen en expertgrupp med deltagare från medlemsstaterna för digitalisering och bevarande av digitalt innehåll, som ersatte en befintlig mellanstatlig grupp som behandlade digitalisering. Den nya gruppen sammanträdde två gånger under 2007 för att rapportera om utvecklingen på de relevanta områdena och utbyta nationella erfarenheter. Den följande orienteringen om utvecklingen bygger i stora delar på de rapporter som medlemsstaterna överlämnade i februari/mars Utvecklingen på området för digitalisering (punkterna 1 4 i rekommendationen) Översikter över digitaliseringsverksamheter För att undvika dubbelarbete och för att skapa inbördes komplementaritet mellan digitaliseringsinsatserna är det nödvändigt att upprätta översikter över digitaliserat material. Från och med 2005 har de flesta medlemsstater börjat upprätta sådana översikter i olika former. Några länder har upprättat register över digitaliserade samlingar, ibland med lagstiftningsstöd (t.ex. Slovenien). I andra länder fungerar nationella portaler som central referens. I detta sammanhang nämner flera medlemsstater Michael-projektet som ger beskrivningar av och länkar till digitaliserade samlingar runtom i Europa. Utvecklingen av Europeana kommer också genom själva sin natur att leda till en mer detaljerad översikt över de digitaliserade resurserna. Numeric-studien, som finansieras av kommissionen, behandlar metoder för att få mer tillförlitliga numeriska uppgifter om digitaliseringen i framtiden, vilket kan vara till stöd för planeringen av ytterligare digitaliseringsinsatser. Resultaten av en första alleuropeisk översikt kommer att finnas att tillgå i början av Trots de nyss nämnda insatserna används inte de befintliga översikterna systematiskt som prioriteringsinstrument inom digitaliseringspolitiken. Dessutom framgår det av medlemsstaternas översikter och enkäter att mycket digitaliserat material ännu inte finns tillgängligt på nätet, vilket begränsar dess användbarhet. Digitaliseringsplaner och ekonomiska resurser för dessa Kvantitativa mål för digitaliseringen kommer att bidra till att ge verksamheterna en konsekvent inriktning och stödja digitaliseringens effektivitet runtom i Europa. De flesta medlemsstater har inrättat digitaliseringsstrategier och planer, ofta som en del av mer omfattande strategier för informationssamhället. Flera andra medlemsstater arbetar på sådana planer. Med få undantag innehåller dock inte dessa strategier och planer några klara kvantitativa mål för digitaliseringen, så som angavs i rekommendationen och i rådets SV 5 SV

7 slutsatser på området. Upprättandet av kvantitativa mål och anslutande ekonomisk planering är ett område där det krävs större insatser av medlemsstaterna. Finansieringen av digitaliseringen är en kärnfråga. Under de senaste åren har flera medlemsstater anslagit betydande nya resurser till digitalisering som kommer att göra det möjligt att digitalisera miljontals nya objekt. Mellan 2003 och 2007 gav Grekland stöd till 180 olika digitaliseringsprojekt från museer, bibliotek och arkiv med en finansiering på sammanlagt 100 miljoner euro. Enligt den nationella grekiska digitala strategin för tiden har ett liknande belopp reserverats för digitalisering. Nederländerna har anslagit 90 miljoner euro enbart till digitalisering av audiovisuella arkiv under perioden Andra medlemsstater har visat mindre ambitioner. Ibland får man inte någon klar bild, på grund av att budgetarna för digitalisering är uppsplittrade och gömda i kulturinstitutionernas budgetar. I flera fall (t.ex. Litauen och Finland) används Europeiska strukturfonderna till stöd för digitaliseringen. Medlemsstaterna och regionerna skulle ytterligare undersöka denna källa till finansiering av digitaliseringsprojekt. Offentlig-privata partnerskap för digitalisering Ett sätt att finansiera digitaliseringen kan vara privat sponsring eller offentlig-privata partnerskap. Det finns privata företag som medverkar i digitaliseringsverksamheter i flera medlemsstater men oftast endast som tjänsteleverantörer. Det finns också flera exempel på faktiska offentlig-privata partnerskap och privat sponsring av digitalisering, t.ex. från teknikföretag, banker och telekomföretag. Sådana exempel skulle kunna sporra medlemsstaterna att skapa liknande partnerskap och kulturinstitutioner och privata sponsorer att finna vägar för samarbete med beaktande av vägledningen från högnivågruppen för digitala bibliotek i denna fråga. Storskaliga digitaliseringsanläggningar För att kunna få ut Europas kulturarv på nätet måste takten och kapaciteten i digitaliseringen intensifieras. Flera medlemsstater rapporterar om digitaliseringscentrum som har upprättats i olika former och dimensioner. Ibland är de kopplade till ett universitet (Tyskland), nationalbibliotek (Finland, Frankrike och Nederländerna), arkiv (Sverige och Grekland), audiovisuellt arkiv (Frankrike), ministerium (Italien) eller privat företag (Ungern). Allmänt förväntar sig medlemsstaterna att den digitala produktionen kommer att öka betydligt under kommande år. Till stöd för dess verksamheter samfinansierar kommissionen ett nät av kompetenscentrum för digitalisering av olika slag av material i hela Europa (se avsnitt 5). Vidare är EU:s publikationskontor engagerat i ett större digitaliseringsprojekt som kommer att behandla cirka publikationer fram till oktober Detta digitala bibliotek för alla EU-publikationer sedan 1952 kommer att bli tillgängligt via EU-bokhandelns webbplats och i förlängningen också via Europeana. SV 6 SV

8 3.3. Utvecklingen på området för elektronisk tillgång (punkterna 5 och 6 i rekommendationen) Tillgång till innehåll via Europeana Medlemsstaterna kan bidra till Europeanas framgång genom att uppmuntra kulturinstitutioner att tillföra sitt digitaliserade material. Detta kan ske genom specifika finansieringskriterier för digitalisering, en metod som valts i Spanien och Nederländerna. Tretton medlemsstater rapporterar att de har upprättat, eller håller på att upprätta, nationella portaler. Sådana portaler kan spela en viktig roll som sammanställare av innehåll till den gemensamma europeiska kontaktpunkten, förutsatt att de tillämpar rätt standarder. En majoritet av medlemsstaterna rapporterar om pågående arbete med de standarder som krävs för att uppnå interoperabilitet inom hela Europa. Också i detta sammanhang kan finansieringskriterierna vara av betydelse som i Nederländerna. EDLnet- och Minervaprojekten nämns som viktiga referenser för standardiseringsarbetet. I vissa medlemsstater vidtas åtgärder för att få med privata innehållsinnehavare i processen och därigenom underlätta tillgången till upphovsrättsligt skyddade verk. Exempel på detta är ett avtal mellan nationalbiblioteket och den nationella förlagsföreningen i Frankrike inom ramen för Gallica 2, aktiviteter i samband med Libreka! -portalen, som upprättats av tyska förlag, och ett avtal mellan staten och ett förlag i Grekland. Anonyma verk Anonyma verk är upphovsrättsligt skyddade verk vilkas ägare är svåra, eller till och med omöjliga, att lokalisera. Detta innebär problem för rättighetsklareringen inför digitalisering och för den elektroniska tillgången till materialet. Finland, Sverige, Danmark och Ungern har inrättat mekanismer för utvidgade avtalslicenser som kan användas vid hanteringen av anonyma verk. Både Danmark och Ungern håller på att ändra lagstiftningen så att en starkare mekanism införs för administrationen av anonyma verk. Tyskland förbereder också lagstiftning inom ramen för en mer omfattande anpassning av reglerna om upphovsrätt. Trots dessa exempel är det övergripande intrycket att inte många praktiska framsteg rapporteras. I de flesta fall är frågan fortfarande under övervägande, ofta inom arbetsgrupper som behandlar frågan om anonyma verk tillsammans med andra upphovsrättsliga frågor inom området för digitala bibliotek. Några medlemsstater uppger att de skulle välkomna en lösning eller vägledning på EU-nivå. Rapporterna visar inte på något mer betydande arbete med databaser för anonyma verk i majoriteten av medlemsstaterna. Insatser på Europanivå som Arrow-projektet, inom vilket rättighetshavare och kulturinstitutioner tillsammans behandlar skapandet av databaser för anonyma verk bör ges uppbackning med nationella insatser. Det övergripande intrycket är att det krävs mer insatser av medlemsstaterna på området för anonyma verk. Verk som är utgångna eller saknar distributör Kostnaderna för rättighetsklarering inför digitalisering och placering på Internet av verk som är utgångna eller saknar distributör kan vara mycket höga. Rättighetshavare, kulturinstitutioner och upphovsrättsorganisationer måste samarbeta för att underlätta SV 7 SV

9 rättighetsklareringen. Medlemsstaterna kan bidra genom att skapa plattformar för sådant samarbete. Även om det finns exempel på kulturinstitutioner särskilt inom AV-sektorn som har fått rättighetshavarnas godkännande av digitalisering och elektronisk tillgång beträffande deras samlingar, har medlemsstaternas åtgärder på detta område knappast ens inletts. Vid klarering av rättigheter för verk som är utgångna eller saknar distributör är det ytterst viktigt att kulturinstitutionerna får rättigheter att göra materialet tillgängligt över nationsgränserna. Ett förfaringssätt som begränsar tillgången till digitaliserat material till användare inom ett specifikt nationellt territorium strider mot den grundläggande tanken med det europeiska digitala biblioteket. Hinder för användning av ej upphovsrättsligt skyddade verk Bestämmelser i nationell lagstiftning kan innehålla hinder för att använda ej upphovsrättsligt skyddat material. Sådana hinder kan begränsa materialets tillgänglighet och användbarhet, t.ex. via Europeana. Denna fråga tas upp i ett mindre antal av medlemsstaternas rapporter. Den låga svarsfrekvensen för detta speciella område förefaller tyda på att det i många medlemsstater inte vidtagits några åtgärder och att ytterligare uppmärksamhet krävs. Några medlemsstater påpekar att de inte har mött några hinder i sin nationella lagstiftning för användning av ej upphovsrättsligt skyddat material. Andra medlemsstater anmärker att hinder har påvisats, men att de är motiverade. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla betydelsen av att bevara tillgängligheten för ej upphovsrättsligt skyddade verk efter ett formatbyte. Med andra ord bör verk som är allmänt tillgängliga fortsätta att vara så också efter att de digitaliserats och gjorts tillgängliga via Internet Utvecklingen på området för digitalt bevarande (punkterna 7-11 i rekommendationen) Strategier och planer för digitalt bevarande. Informationsutbyte. Avsaknaden av en tydlig övergripande politik i många medlemsstater framhölls i rekommendationen vara ett hot mot överlevnaden för digitaliserat och redan i ursprungsversionen digitalt material. De flesta medlemsstater har börjat utarbeta strategier för digitalt bevarande via särskilda kommittéer eller arbetsgrupper med deltagande från de viktigaste kulturbevarande institutionerna och i vissa fall finns särskilda planer för digitalt bevarande redan inrättade. Mycket ofta är dock den operativa uppföljningen och det ekonomiska stödet av begränsad omfattning när det gäller infrastrukturella och organisatoriska strategier. Mer arbete krävs på detta område för att bevara information och innehåll av värde för kommande generationer. I de fall framsteg har gjorts har det i de flesta fall skett i länder som har en eller flera organisationer med lång erfarenhet av digitalt bevarande som inte arbetar isolerat utan samarbetar med andra institutioner, nationellt och internationellt. I Förenade kungariket erbjuder Digital Preservation Coalition, där bland annat British Library, Joint Information Systems Committee och flera forskningsinstitutioner ingår, ett forum för utveckling och samordning av strategier för digitalt bevarande på nationell nivå. SV 8 SV

10 I medlemsstaternas rapporter nämns gemenskapsfinansierade projekt och också medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering och bevarande av digitalt innehåll som lämpliga forum för informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Mångfaldigande i bevarandesyfte En stor majoritet av medlemsstaterna tillåter redan mångfaldigande i bevarandesyfte och beaktar på så sätt behovet av formatbyte. Några av de medlemsstater där sådant mångfaldigande inte tillåts överväger lagstiftningsåtgärder för att ändra den nuvarande situationen (t.ex. Förenade kungariket, som en del i genomförandet av Gowers-rapporten om upphovsrättslagstiftningen). Pliktexemplar En stor majoritet av medlemsstaterna har uppdaterat sin lagstiftning om pliktexemplar eller vidtagit praktiska åtgärder så att även material som är digitalt i ursprungsversionen omfattas. De slag av material som omfattas av pliktlagstiftningen (t.ex. CD-ROM, statiska webbpublikationer och dynamiskt webbinnehåll) skiljer sig betydligt åt från land till land, liksom även depositionskriterierna. I rapporterna framhålls utbyte av erfarenheter mellan depositionsinstitutionerna och deltagande i EG-finansierade projekt om digitalt bevarande som metoder för att minska riskerna för avvikelser mellan depositionsarrangemangen. Webbskörd Ungefär hälften av medlemsstaterna har genomfört lagstiftning som medger att utvalda kulturinstitutioner genomför webbskörd aktiv insamling av webbmaterial ( web harvesting ). Bestämmelser om obligatorisk webbskörd ingår normalt i lagstiftningen om pliktexemplar av digitalt ursprungsmaterial. I de flesta fall är det nationalbiblioteken som ansvarar för webbskörden. Politiken för tillgång till webbskördat material är generellt sett restriktiv på grund av hänsyn till immateriell äganderätt och skydd av personlig integritet Viktiga områden att uppmärksamma I kommissionens rekommendation 2006/585/EG och rådets slutsatser på området angavs en serie uppgifter för medlemsstaterna i syfte att göra den kulturella informationen tillgänglig för alla på Internet och bevara den för kommande generationer. Sedan dess har mycket genomförts, men det återstår ändå mycket arbete. Med utgångspunkt i den föregående analysen framstår följande områden och aspekter vara i särskilt behov av uppmärksamhet. - Ekonomiska resurser och kvantitativa digitaliseringsmål. - Starkt stöd från medlemsstaterna till Europeana, på alla områden från kriterierna för finansieringen av digitaliseringen till upprättandet av nationella innehållsinsamlingsorgan ( national aggregators ) och standardiseringsarbete. - Rättsliga och praktiska mekanismer som underlättar digitalisering och tillgänglighet beträffande anonyma verk och åtgärder för att främja frivilliga överenskommelser om verk som är utgångna eller saknar distributör med beaktande av de gränsöverskridande aspekterna. - Ekonomiska och organisatoriska aspekter av digitalt bevarande. SV 9 SV

11 4. SAMARBETE MED INTRESSENTER I februari 2006 inrättade kommissionen en högnivåexpertgrupp om digitala bibliotek. Den sammanför kulturinstitutioner, förlag, teknikföretag och högskoleinstitutioner i syfte att finna metoder för att hantera potentiella svårigheter på ett sätt som tar största möjliga hänsyn till intressenternas önskemål. Tre undergrupper är verksamma: om offentlig-privata partnerskap, vetenskaplig information och upphovsrättsliga frågor. Högnivågruppen har funnit gemensamma utgångspunkter på flera områden och givit praktisk vägledning om frågor som tas upp i kommissionens rekommendation 2006/585/EG. Den har utarbetat råd om vad som bör och inte bör göras, t.ex. på området för offentlig-privata partnerskap för digitalisering, och godkänt en licensmall för digitalisering och tillgänglighet när det gäller utgångna verk. Högnivågruppens resultat, särskilt i upphovsrättsliga frågor, har diskuterats och vidareutvecklats inom en bredare intressentgrupp. Beträffande frågan om anonyma verk har sektorsbaserade grupper varit verksamma och utarbetat riktlinjer för tillbörliga undersökningar, eller med andra ord samförstånd om vilka åtgärder som måste vidtas innan ett verk får betraktas som anonymt. Den 4 juni 2008 undertecknade intressenternas organisationer ett samförståndsavtal i denna fråga. På området för Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 16 november 2005 om filmarvet verkar kommissionen för att underlätta ett avtal mellan filmarkiven och rättighetshavarna om användningen av filmer som deponerats i arkiven. 5. TEKNISKA ASPEKTER Framsteg på det tekniska området är en grundförutsättning, rent generellt för att digitala bibliotek ska kunna utvecklas och mer speciellt för att Europeanas tjänster ska kunna förbättras. Först och främst behövs billigare digitaliseringsteknik med förbättrad kvalitet (som också omfattar optisk teckenigenkänning, OCR, vilket krävs för fulltextsökning) samt billigare och bättre tekniker för bevarande av digitalt innehåll. Inom ramprogrammen för forskning och utveckling tillgodoses dessa och närliggande frågor genom temaområdet digitala bibliotek och teknikunderstött lärande. Impact-projektet inom sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling stöder ett nätverk av kompetenscentrum för digitalisering. Projektet får samfinansiering från gemenskapen med 11,5 miljoner euro (av det totala anslaget på 15,5 miljoner euro). econtentplus-programmet har också lämnat viktiga bidrag på området för digitala bibliotek, särskilt genom att behandla interoperabilitetsfrågor mellan olika domäner och flerspråkig åtkomst med en budget på cirka 60 miljoner euro för perioden EDLnet-projektet som samfinansieras genom econtentplus bidrar direkt till skapandet av Europeana. Det sammanför Europeanas huvudsakliga innehållsleverantörer och bidrar till att skapade de interoperabilitetsramar som arbetet bygger på. Projektet European Film Gateway (med öronmärkt samfinansiering på 4,5 miljoner euro) hjälper de nationella filmarkiven att aggregera innehåll från olika medlemsstater så att det lätt kan importeras till Europeana. SV 10 SV

12 Genom sina finansieringsprogram kommer kommissionen att fortsätta att stödja projekt som ökar tillgängligheten av digitalt kulturellt innehåll, förbättrar digitalt bevarande och bidrar till utvecklingen av Europeana. Inom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling är numera digitala bibliotek och digitalt bevarande ett specifikt mål med en budget som väntas komma att ligga i storleksordningen 69 miljoner euro för perioden Inom econtentplus-programmet har cirka 25 miljoner euro anslagits till digitala bibliotek för år Under 2009 och 2010 väntas ett belopp av motsvarande storlek anslås till området för digitala bibliotek inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 6. SLUTSATSER Internet har skapat helt nya möjligheter att göra Europas kulturarv tillgängligt. Genom initiativet för digitala bibliotek ger kommissionen Europas kulturinstitutioner det stöd de behöver för att förverkliga dessa möjligheter. När kulturellt material har gjorts tillgängligt genom bibliotek, museer och (AV-)arkiv, har det i allmänhet mötts av stort intresse från allmänheten. Europeana, det europeiska digitala biblioteket kommer att lanseras i november 2008 och kommer att demonstrera potentialen hos en gemensam kontaktpunkt till det europeiska kulturarv som kan distribueras genom biblioteket. Det innehåll och de tjänster som Europeana erbjuder kommer att växa med åren i takt med att fler institutioner ansluter sig och mer material digitaliseras. För att göra kulturellt material tillgängligt för medborgarna krävs arbete på områdena för grundläggande förutsättningar för digitalisering, elektronisk tillgänglighet och digitalt bevarande. Kommissionen har rekommenderat en rad prioriterade åtgärder genom vilka medlemsstaterna kan stödja utvecklingen inom hela Europa. Även om medlemsstaterna generellt har gjort betydande framsteg, måste mer göras för att skapa en kritisk massa av digitalt innehåll som är tillgängligt för alla. Särskilt måste man ta itu med de viktiga områden att uppmärksamma som tas upp i avsnitt 3 på basis av de nationella rapporterna. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja processen via sina politiska initiativ och finansieringsprogram och uppmanar medlemsstaterna, deras kulturella institutioner och intressenter att arbeta för det gemensamma målet att skapa bred tillgänglighet på Internet för kulturellt innehåll från Europa. Den kommer att följa upp utvecklingen ingående i samarbete med medlemsstaterna för att kunna bedöma på vilka områden ytterligare insatser krävs. SV 11 SV

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag

Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag Kjell Nilsson, internationell sekreterare, Kungl. biblioteket i2010: Digital Libraries Hösten 2005 presenterade

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0047(COD) 10.9.2008 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer

Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer Digisam Datum Dnr RA 06-2013/4851 2013-10-30 1 (9) Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer 1. Myndighetens/institutionens namn: Riksutställningar 1.1. Hur ser myndighetens/institutionens

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2011 KOM(2011) 556 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om tillämpningen

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Digital agenda för Sverige för öppen kunskap och information

Digital agenda för Sverige för öppen kunskap och information Digital agenda för Sverige för öppen kunskap och information Vision 2020. År 2020 har de digitala klyftorna övervunnits. Biblioteken är spjutspetsar i det livslånga lärandet. Alla elever har tillgång till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den...3.2008 X Förslag ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslagen till Europaparlamentets och rådets båda direktiv om ett förenklat

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer