Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014"

Transkript

1 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

2 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn e-post: Publicerad på Internet december 2015 Tidigare publicering: Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal har mellan 2001 och 2008 utgivits i serien STATISTIK. Tidigare publicerades statistiken i Socialstyrelsens meddelandeblad. Denna rapport bygger på uppgifter från registret över hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till Artikelnummer Publicerad december 2015

3 Förord En av Socialstyrelsens uppgifter är att utfärda legitimationer och specialistbevis för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa uppgifter utförs inom avdelningen för regler och behörighet på enheten behörighet. Uppgifter om utfärdade legitimation och specialistbevis registreras i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp-registret). Registret hanteras av enheten för förvaltningsjuridik. Enheten sammanställer statistik över antal utfärdade behörighetsbevis. Den här rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under Dessutom ges en översikt av utvecklingen sedan Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal innehåller inga uppgifter om hur många av de personer som har legitimation som faktiskt är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Detta försvårar möjligheterna att dra slutsatser kring eventuella brister eller överskott på hälso- och sjukvårdspersonal. Tabell 4 innehåller inga uppgifter för Tabellen kommer att publiceras tillsammans med statistiken för Stockholm i december 2015 Erik Höglund Avdelningschef Avdelningen för regler och behörighet Socialstyrelsen

4

5 Innehåll Förord... 3 Tabellförteckning... 7 Teckenförklaring... 8 Sammanfattning... 9 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal med svensk legitimation eller specialistkompetens...10 Specialistkompetenser Legitimerade respektive yrkesverksamma Utländsk utbildning Tabeller...13 Figur

6

7 Tabellförteckning 1 Totalt antal legitimerade i yrkesverksam ålder (under 65 år) den sista december Antal utfärdade legitimationer per år Totalt antal utfärdade legitimationer per yrkesgrupp den sista december respektive år Totalt antal utfärdade specialistbevis för läkare den sista december respektive år Antal utfärdade specialistbevis för läkare under respektive år Totalt antal utfärdade specialistbevis för tandläkare den sista december respektive år Antal utfärdade specialistbevis för tandläkare under respektive år Antal legitimationer utfärdade respektive år, fördelade på utbildning i Sverige, EU/EES och tredje land 9 Antal utfärdade legitimationer per år för vissa yrkesgrupper fördelade på svensk respektive utländsk utbildning under STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

8 Teckenförklaring - Inget finns att redovisa 8 STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

9 Sammanfattning Den här rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under Dessutom ges en översikt av utvecklingen sedan Observera att ett antal nya legitimationsyrken tillkommit 2006, vilket gör att siffrorna ibland inte beskriver ett normalt år. Under 2014 utfärdades legitimationer, jämfört med under Ökningen kan förklaras av bytet av yrkestitel till fysioterapeut för sjukgymnaster. Dock var det bara 8,4 % av sjukgymnasterna som valt att få sin titel utbytt under Många med vårdutbildning i andra länder ansöker om formell behörighet att kunna utöva yrket i Sverige. Av dem som erhållit legitimation under 2014 är andelen legitimerade med utländsk utbildningen störst för läkare (58 procent), samt tandläkare (41 procent). Antalet läkare med utländsk utbildning har varierat mellan 53 och 58 procent de senaste fem åren, motsvarande siffror för tandlänare är 39 och 48 procent. STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

10 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal med svensk legitimation eller specialistkompetens Socialstyrelsen publicerar här statistik över antal utfärdade svenska legitimationer och specialistbevis för hälso- och sjukvårdspersonal. I 4 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:569) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område framgår vilka yrken som omfattas av legitimationsbestämmelser. Vid årsskiftet 31 december 2014 fanns följande 21 legitimationsyrken: Apotekare Arbetsterapeut Audionom Barnmorska Biomedicinsk analytiker Dietist Fysioterapeut/sjukgymnast Kiropraktor Läkare Logoped Optiker Ortopedingenjör Psykolog Psykoterapeut Röntgensjuksköterska Receptarie Sjukhusfysiker Sjuksköterska Tandhygienist Tandläkare Naprapat Den 1 januari 2014 bytte legitimationsyrkes sjukgymnast titel till fysioterapeut. De sjukgymnaster som inte ansökt hos Socialstyrelsen om titelbyte behåller sin gamla titel, men alla som får legitimation efter 1 januari 2014 erhåller den nya titeln fysioterapeut. Specialistkompetenser Läkare, tandläkare och sjusköterskor har reglerade specialistutbildningar. För läkare och tandläkare utfärdas bevis om specialistkompetens av Socialstyrelsen. Vid halvårsskiftet 2006 införde Sverige en specialistindelning för läkare som inlett sin specialistutbildning efter den sista juni Den specialistindelningen för läkare omfattar totalt 56 specialiteter indelade i bas, gren och tilläggsspecialiteter. Fram till 2014 hade alla med läkarlegitimation rätt att få specialistbe- 10 STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

11 vis enligt den gamla indelningen, som omfattar 62 specialiteter. I denna rapport används den äldre specialistindelningen. Den nyaste specialistindelningen som infördes 2015 har ingen påverkan på uppgifterna i denna publikation. För tandläkare finns åtta olika specialiteter. Samtliga specialiteter finns redovisade i 4 kap. 1 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Sjuksköterskespecialisterna regleras enligt bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100). Sådan specialistsjuksköterskeexamen registreras inte av Socialstyrelsen och redovisas inte i denna publikation. Istället hänvisas till Socialstyrelsens publikation Tillgång på specialistsjuksköterskor. Legitimerade respektive yrkesverksamma Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal innehåller inga uppgifter om hur många som är yrkesverksamma i Sverige. Det är därför viktigt att betona att statistiken endast visar antal utfärdade legitimationer. I statistiken ingår därmed de som är utvandrade, förtidspensionerade eller arbetslösa och de som är verksamma inom ett helt annat yrke. När det gäller läkarspecialiteter kan en läkare ha (och har ofta) mer än en specialistkompetens men är vanligen bara verksam inom en av dessa. Utländsk utbildning Många invandrare som har utbildning till ett vårdyrke i hemlandet inkommer till Socialstyrelsen med ansökan om formell behörighet för att kunna utöva yrket i Sverige. Som behörighetsgivande myndighet ankommer det på Socialstyrelsen att ansvara för kompetensbedömning av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal inom rättsligt reglerade yrken och att tillhandahålla ett legitimationsgrundande kompletteringsprogram. Kompetensprövningen görs i varje enskilt fall och kraven på komplettering varierar och är beroende på sökandens studie- och yrkesmeriter. När kompletteringskraven är uppfyllda utfärdas behörighetsbevis i form av legitimation och/eller specialistbevis. Vad gäller sökande från EU med kvalifikationer för yrke inom hälso- och sjukvården får det inte göras någon egentlig kontroll av kompetensen i samband med prövningen av ansökan om legitimation, enligt den europeiska överenskommelsen. Socialstyrelsens kontroll omfattar yrkeskvalifikationerna. Det vill säga om det sökta yrket är samma yrke som det som den sökande har kvalifikationer för, och om behörigheten är oinskränkt i ursprungsstaten. Vid yrkesutövningen i Sverige är emellertid alla, oavsett utbildningsland, skyldiga att följa nationell lagstiftning inom området vilket medför att svenska ska användas som arbetsspråk. Om utbildningar till yrken som omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet skiljer sig väsentligen från svensk utbildning, kan Socialstyrelsen emellertid kräva prövotid eller lämplighetsprov. Socialstyrelsens kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal från ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land) består i allmänhet av följande delar: STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

12 Prov i svenska språket Medicinskt kunskapsprov Kurs i samhälls- och författningskunskap Praktik- eller provtjänstgöring Den utländska vårdpersonalen utgör en potentiell resurs i svensk hälso- och sjukvård. Vad gäller kraven på deras kunskaper och färdigheter för yrket är Socialstyrelsens inställning att deras yrkeskompetens ska vara på jämbördig nivå med kompetensen hos svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Detta är av stor betydelse för såväl patienternas säkerhet och vårdens kvalitet i övrigt som yrkesutövarens trygghet i yrkesrollen. Vårdgivare och verksamhetschefer har ansvar för att man erbjuder en god och säker vård och att personalen har formell och reell kompetens för uppgiften. I tabell 8-9, samt i figur 1 redovisas statistik kring yrkesgrupper med utländsk utbildning som erhållit legitimation i Sverige. 12 STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

13 Tabeller Tabell 1. Totalt antal legitimerade i yrkesverksam ålder (under 65 år) den sista december Yrke Apotekare Arbetsterapeuter Audionomer Barnmorskor Biomedicinsk analytiker Dietister Fysioterapeuter Kiropraktorer Logopeder Läkare Naprapater Optiker Ortopedingenjörer Psykologer Psykoterapeuter Receptarier Röntgensjuksköterskor Sjukhusfysiker Sjuksköterskor Tandhygienister Tandläkare ) Den 1 april 2006 tillkom fyra nya legitimationsyrken nämligen audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. Samtliga personer inom dessa yrkesgrupper som har den föreskrivna utbildningen kunde under 2006 ansöka om legitimation. Det innebär att antalet utfärdade legitimationer under 2006 för dessa grupper inte beskriver ett normalår. 2) Den 1 januari 2014 bytte sjukgymnaster yrkestitel till fysioterapeuter. Det stora flertalet sjukgymnaster har kvar den gamla yrkestitelen, men alla ny legitimerade får den nya titeln. STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

14 Tabell 2. Antal utfärdade legitimationer per år Yrke Apotekare Arbetsterapeuter Audionomer Barnmorskor Biomedicinsk analytiker Dietister Fysioterapeuter Kiropraktorer Logopeder Läkare Naprapater Optiker Ortopedingenjörer Psykologer Psykoterapeuter Receptarier Röntgensjuksköterskor Sjukhusfysiker Sjuksköterskor Tandhygienister Tandläkare ) Den 1 april 2006 tillkom fyra nya legitimationsyrken nämligen audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. Samtliga personer inom dessa yrkesgrupper som har den föreskrivna utbildningen kunde under 2006 ansöka om legitimation. Det innebär att antalet utfärdade legitimationer under 2006 för dessa grupper inte beskriver ett normalår. 2) Den 1 januari 2014 bytte sjukgymnaster yrkestitel till fysioterapeuter. Det stora flertalet sjukgymnaster har kvar den gamla yrkestitelen, men alla ny legitimerade får den nya titeln. 14 STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

15 Tabell 3. Totalt antal utfärdade legitimationer per yrkesgrupp den sista december respektive år Apotekare Totalt Arbetsterapeut Totalt Audionom Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

16 Fortsättning tabell 3 Barnmorska Totalt Biomedicinsk analytiker Totalt Dietist Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

17 Fortsättning tabell 3 Fysioterapeut/sjukgymnast Totalt Kiropraktor Totalt Logoped Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

18 Fortsättning tabell 3 Läkare Totalt Naprapat Totalt Optiker Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

19 Fortsättning tabell 3 Ortopedingenjör Totalt Psykolog Totalt Psykoterapeut Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

20 Fortsättning tabell 3 Receptarie Totalt Röntgensjuksköterska Totalt Sjukhusfysiker Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

21 Fortsättning tabell 3 Sjuksköterska Totalt Tandhygienist Totalt Tandläkare Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

22 Tabell 4. Totalt antal utfärdade specialistbevis för läkare den sista december respektive år Specialitet 00 Allmänmedicin Totalt Anestesi- och intensivvård Totalt Akutsjukvård Totalt Barn- och ungdomsmedicin Totalt Hud- och könssjukdomar Totalt Internmedicin Totalt Endokrinologi Totalt Kardiologi Totalt Infektionssjukdomar Totalt Lungsjukdomar Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

23 Fortsättning tabell Specialitet 15 Med gastroen terologi och hepa tologi Totalt Med njursjukdomar Totalt Reumatologi Totalt Geriatrik Totalt Yrkesmedicin Totalt Kirurgi Totalt Barn- och ungdomskirurgi Totalt Handkirurgi Totalt Neurokirurgi Totalt Ortopedi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

24 Fortsättning tabell Specialitet 25 Plastikkirurgi Totalt Thoraxkirurgi Totalt Urologi Totalt Kärlkirurgi Totalt Transfusionsmedicin Totalt Klinisk bakteriologi Totalt Klinisk fysiologi Totalt Klinisk kemi Totalt Klinisk neurofysiologi Totalt Klinisk patologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

25 Fortsättning tabell Specialitet 36 Klinisk virologi Totalt Klinisk immunologi Totalt Obstetrik och gynekologi Totalt Neurologi Totalt Psykiatri Totalt Barn- och ungdomspsykiatri Totalt Rättspsykiatri Totalt Socialmedicin Totalt Bild- och funktionsmedicin Totalt Medicinsk radiologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

26 Fortsättning tabell Specialitet 61 Onkologi Totalt Gynekologisk onkologi Totalt Barnonkologi Totalt Ögonsjukdomar Totalt Öron-, näs- och halssjukdomar Totalt Hörselrubbningar Totalt Röst- och talrubbningar Totalt Smärtlindring Totalt Nukleärmedicin Totalt Rehabiliteringsmedicin Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

27 Fortsättning tabell Specialitet 76 Hematologi Totalt Allergisjukdomar Totalt Barn- och ungdomsallergologi Totalt Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Totalt Tändernas sjukdomar Totalt Barn- och ungdomskardiologi Totalt Neonatologi Totalt Neuroradiologi Totalt Barn- och ungdomsradiologi Totalt Koagulations- och blödnings rubbningar Totalt Klinisk farmakologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

28 Fortsättning tabell Specialitet 93 Klinisk genetik Totalt Klinisk cytologi Totalt Rättsmedicin Totalt Företagshälsovård Totalt Skolhälsovård Totalt Klinisk nutrition Totalt Yrkes- och miljömedicin Totalt ) Tabell 4 innehåller inga uppgifter för 2014 på grund av tekniska problem. Tabellen kommer att publiceras tillsammans med statistiken för STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

29 Tabell 5. Antal utfärdade specialistbevis för läkare under respektive år Specialitet 00 Allmänmedicin Totalt Anestesi- och intensivvård Totalt Akutsjukvård Totalt Barn- och ungdomsmedicin Totalt Hud- och könssjukdomar Totalt Internmedicin Totalt Endokrinologi Totalt Kardiologi Totalt Infektionssjukdomar Totalt Lungsjukdomar Totalt Med gastroenterologi och hepa tologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

30 Fortsättning tabell Specialitet 16 Med njursjuk domar Totalt Reumatologi Totalt Geriatrik Totalt Kirurgi Totalt Barn- och ungdomskirurgi Totalt Handkirurgi Totalt Neurokirurgi Totalt Ortopedi Totalt Plastikkirurgi Totalt Thoraxkirurgi Totalt Urologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

31 Fortsättning tabell Specialitet 28 Kärlkirurgi Totalt Klinisk bakteriologi Totalt Klinisk fysiologi Totalt Klinisk kemi Totalt Klinisk neurofysiologi Totalt Klinisk patologi Totalt Klinisk virologi Totalt Klinisk immunologi Totalt Obstetrik och gynekologi Totalt Neurologi Totalt Psykiatri Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

32 Fortsättning tabell Specialitet 51 Barn- och ung domspsykiatri Totalt Rättspsykiatri Totalt Socialmedicin Totalt Bild och funktions medicin Totalt Medicinsk radiologi Totalt Onkologi Totalt Gynekologisk onkologi Totalt Barnonkologi Totalt Ögonsjukdomar Totalt Öron-, näs- och halssjukdomar Totalt Hörselrubbningar Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

33 Fortsättning tabell Specialitet 72 Röst- och talrubb ningar Totalt Smärtlindring Totalt Nukleärmedicin Totalt Rehabiliterings medicin Totalt Hematologi Totalt Allergisjukdomar Totalt Barn- och ungdomsallergologi Totalt Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Totalt Barn- och ungdomskardiologi Totalt Neonatologi Totalt Neuroradiologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

34 Fortsättning tabell Specialitet 90 Barn- och ung domsradiologi Totalt Koagulations- och blödnings rubbningar Totalt Klinisk farmakologi Totalt Klinisk genetik Totalt Klinisk cytologi Totalt Rättsmedicin Totalt Företagshälsovård Totalt Skolhälsovård Totalt Yrkes- och miljömedicin Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

35 Tabell 6. Totalt antal utfärdade specialistbevis för tandläkare 31 december respektive år Pedodonti Totalt Ortodonti Totalt Parodontologi Totalt Oral kirurgi Totalt Endodonti Totalt Oral protetik Totalt Odontologisk radiologi Totalt Bettfysiologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

36 Tabell 7. Antal utfärdade specialistbevis för tandläkare under respektive år Pedodonti Totalt Ortodonti Totalt Parodontologi Totalt Oral kirurgi Totalt Endodonti Totalt Oral protetik Totalt Odontologisk radiologi Totalt Bettfysiologi Totalt STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

37 Tabell 8. Antal legitimationer utfärdade per år fördelade på utbildning i Sverige, EU/EES och tredje land Yrke Svensk utb EU/EES 3:e land Totalt Svensk utb EU/EES 3:e land Totalt Apotekare Arbetsterapeut Audionom Barnmorska Biomedicinsk analytiker Dietist¹ Fysioterapeut ¹ Kiropraktor Logoped Läkare Naprapat Optiker Ortopedingenjör Psykolog Psykoterapeut Receptarie Röntgensjuksköterska Sjukhusfysiker Sjukgymnast ¹ Sjuksköterska Tandhygienist Tandläkare Summa ¹ Sjukgymnasterna har bytt yrkestitel till fysioterapeut STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

38 Tabell 9. Antal utfärdade legitimationer per år för vissa yrkesgrupper fördelade på svensk respektive utländsk utbildning under Läkare Därav: svensk utbildning utländsk utbildning Andel utl. utbildade i % 63, Sjuksköterskor Därav: svensk utbildning utländsk utbildning Andel utl. utbildade i % 6, Tandläkare Därav: svensk utbildning utländsk utbildning Andel utl. utbildade i % 48, STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2014

39 Figur 1 STATISTIK ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2013) och arbetsmarknadsstatus (2012) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369); SFS 2016:161 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 2014-10- 0718 Dnr 4.1.1-27795/2014 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Febe Westberg febe.westberg@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2002:148 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002.

Läs mer

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i Socialstyrelsen i J SOSFS f Foreskrifter och Allmdnna rdd Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade Socialstyrelsens fdrfattningssamling I Socialstyrelsens forfattningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Nordisk Geriatrik. Citation for the original published paper (version of record): Akner, G. (2006) SWOT-analys av geriatriken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Tillgång på specialistläkare 2009

Tillgång på specialistläkare 2009 Tillgång på specialistläkare Labour Supply in Sweden Qualified Medical Specialists The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2005

Tillgång på: Specialistläkare 2005 Tillgång på: Specialistläkare 25 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller siffergrupper som Socialstyrelsen samlat in,

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena 2015-12-02 Bakgrund SKL, Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund,

Läs mer

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) Page 1 of 11 SFS 2010:1369 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2010-11-18 2010-12-03 2012-08-01 t.o.m. SFS 2012:315 Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)

Läs mer

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialisttjänstgöring

Läs mer

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN?

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? 1 INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? Idrottsmedicin innefattar alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott! Idrottsmedicin är att vägleda, omhänderta och behandla motionären och

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Tillgång på specialistläkare 2011

Tillgång på specialistläkare 2011 Tillgång på specialistläkare 211 Labour Supply in Sweden Qualified Medical Specialists 211 The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna Jourenkät 2011 Sammanfattning och urval av resultat Sjukhusläkarna Sammanfattning Läkares jour- och beredskapsarbete ger sjukhusarbetsgivarna tillgång till specialistkompetens dygnet runt till en låg kostnad.

Läs mer

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialiseringsjänstgöring

Läs mer

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Översikt för nya ST-utbildningen i landstinget Gävleborg Syfte Landstinget Gävleborg har ambitionen att utbilda ST-läkare. Med avstamp i förutsättningarna för SOSFS

Läs mer

Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal

Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal Rapport nr 10/2015 November 2015 Jonas Hansson, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 53:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem Hälso- och sjukvårdens regelsystem En del av den offentliga rätten. Ramlag med många föreskrifter. Ett särskilt ansvarsystem. Många olika aktörer. I ständig utveckling. Rättsregler; en modell för konflikthantering

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

Intern könssegregering

Intern könssegregering Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Intern könssegregering en fallstudie av specialistläkare och nationalekonomstudenter NEKK01 Kandidatuppsats 15 hp Författare: Ellinor Fridh Handledare:

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin. Dir. 2006:64. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin. Dir. 2006:64. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin Dir. 2006:64 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Olivia Wigzell Infuturum, Umeå 161117 2016-11-21 Personer med sjukvårdsutbildning utanför Sverige Socialstyrelsens behörighetsarbete för att pröva legitimation

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-05-25 04:48 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vad är ett legitimationsyrke? Beskrivning För vissa

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-12-24 04:49 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vem får informera om provsvar? Det finns inga särskilda

Läs mer

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Den gällande rätt som ligger till grund för detta ställningstagande finns i bilaga 1.

Den gällande rätt som ligger till grund för detta ställningstagande finns i bilaga 1. 2 (8) Familjemedlemmar till elever som har fått uppehållstillstånd för att bedriva övriga studier om högst ett år kan beviljas uppehållstillstånd i enlighet med regelverket om besök i Sverige för sammanlagt

Läs mer

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell.

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Version 1 2009-08-26 Utbildningsguiden 2009 06 09 Utbildningsguide för ST utbildningen i Barn

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Nationella planeringsstödet 2014. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet 2014. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Nationella planeringsstödet 2014 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör 044-309 33 62 Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-01-30 Dnr 1200233 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss.

Läs mer

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Missiv 2015-11-29 Dnr 4.1.1-29011/2015 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till nya föreskrifter

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Missiv 2015-11-29 Dnr 4.1.1-29011/2015 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till nya föreskrifter

Läs mer

Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik

Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik Ds 2012:2 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Förord. Stockholm i april 2004. Lars Grönwall

Förord. Stockholm i april 2004. Lars Grönwall Förord Enligt en inom Socialdepartementet upprättad promemoria ska en utredare ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa legitimation för de yrkesgrupper som i dag får skyddad yrkestitel

Läs mer

Legitimation för hälsooch sjukvårdskuratorer

Legitimation för hälsooch sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 Legitimation för hälsooch sjukvårdskuratorer Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 1(13) 2013-02-12 STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Granskning av kontroll

Granskning av kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson November 2016 Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 27 mars

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare PM 2016:14 RVI (Dnr 159-1895/2015, 159-1896/2015, 159-1906/2015, 159-1907/2015, 159-1912/2015) Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Förslag

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Bfd22 080929 1 (8) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier 1. Syfte och sammanfattning Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer

Läs mer