Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning"

Transkript

1 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Kallelse Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll Beslutsunderlag Vid Resp. sekreterare Kopior av de ärenden som skickas med i kallelsen inaktulitet t Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare t Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Utgör underlag för arvodesutbetalning t Protokoll med bilagor Bevaras Infosek. Voteringslista Vid Resp. sekreterare t Delegationsredovisning 2 år Server Redovisas i protokollet Meddelandelista 2 år Server Voteringslista, Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll fullmäktige t Justeringsanslag Bevaras Registrator

2 2 Bild- eller ljudupptagning t Bevaras Infosek. t

3 3 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.2 Planera och följa upp Budget för Nässjö Bevaras Infosek. kommun Horisontell styrpil Hållbar utveckling Bevaras Server Systemstöd för Pilen Styrpilens Bevaras Server Systemstöd Exporteras till.doc-format vid arkivering handlingsplaner för Pilen Styrpilen Bevaras Infosek. Ekonomisk rapport Bevaras Infosek. Budgetuppföljning Bevaras Infosek. Delårsrapport Bevaras Infosek. Årsredovisning Bevaras Infosek. Tilläggsbudget Bevaras Infosek. Begäran om anslag Bevaras Infosek.

4 4 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med medarbetare Individuell utvecklingsplan Vid anställningens upphörande t

5 5 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka på arbetsplatsen Dagordning 2 år Avdelningssida på SNIKKE t Semesterplanering Vid Avdelningssida på SNIKKE t Minnesanteckningar 2 år Avdelningssida på SNIKKE t

6 6 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med facken Kallelse 2 år Personalavd. t Dagordning Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll t Minnesanteckningar/ protokoll Bevaras Personalavd. t

7 7 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera muntligen Kallelse eller dagordning Vid Verksamhetsansvarig t Mötesanteckningar Vid Verksamhetsansvarig t

8 8 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera skriftligen Pressrealser Bevaras Informationsavdelning t Nyhetsbrev Bevaras Verksamhetsansvarig t Nyhet på Intranät eller hemsidan Vid Intranät, hemsida Intranät, hemsida

9 9 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Bedriva t brandskyddsarbete Beslut om utseende av Vid Infosek. brandskyddsansvarig inaktulitet Skriftlig Bevaras Infosek., dokumentation av brandskyddet server Handlingar rörande brandskyddskontroll Vid Handlingar rörande Vid brandskyddsutbildning Utrymningsplaner Vid t

10 10 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga interpellationer, motioner och frågor Frågor & Bevaras Infosek. interpellationer Motion Bevaras Infosek. Motionssvar Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Yttrande Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

11 11 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga övriga ärenden Remisser Bevaras Infosek. Tjänsteskrivelser Bevaras Infosek. Remissyttrande Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

12 12 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.7 Arbeta i projekt Projektplan Bevaras Infosek. Delrapport Bevaras Infosek. Slutrapport Bevaras Infosek.

13 13 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Utreda förslag till Nässjö kommun Förslag till Nässjö Bevaras Infosek. kommun Mottagningsbevis Bevaras Infosek. Svar på förslag Bevaras Infosek.

14 14 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Delta i sociala medier Plan för sociala medier Bevaras Infosek. Beslut om tillåtelse att Bevaras Infosek. använda socialt media Blogg/ mikroblogg Bevaras Internet Communitysida Bevaras Internet Wiki Bevaras Internet Inlägg/ kommentarer Vid inaktuallitet Internet

15 15 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera Fråga din politiker och Allmänhetens frågestund Fråga till allmänhetens Bevaras Infosek. frågestund Fråga till fråga din Bevaras Server politiker Svar på Fråga din politiker Bevaras Server

16 16 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera medborgarenkäten Anmälningsblankett 2 år Infosek. Sammanställning över Bevaras Infosek. resultatet Följebrev 2 år Infosek. Kommunens frågor 2 år Infosek.

17 17 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.9 Göra internkontrollplan Internkontrollplan Bevaras Infosek. Redovisning av internkontroll Bevaras Infosek.

18 18 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.10 Administrera personuppgifter Anmälan av pul-ombud till Datainspektionen Vid Pul-assistent Systemtiskt ordnade Anmälan av Bevaras Infosek., personuppgiftshantering till Datainspektionen server Beslut om Bevaras Infosek., personuppgiftsombud server Rutin över personuppgiftshantering Revideras Pul-assistent Systemtiskt ordnade Registerförteckning Revideras Pul-assistent t Registerutdrag 1 år Infosek. t Förfrågan om registerutdrag 1 år Infosek., server

19 19 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.11 Ta fram styrdokument Riktlinjer Bevaras Infosek. Regler Bevaras Infosek. Policydokument Bevaras Infosek. Handlingsplaner Bevaras Infosek.s Reglementen Infosek. Stadgar Bevaras Infosek. Delegations- ordningar Bevaras Infosek. Bolags- ordningar Bevaras Infosek. Ägar- direktiv Infosek.

20 20 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.12 Ta fram arkivredovisning Dokument- Bevaras Infosek. hanteringsplan Klassificerings- Bevaras Infosek. struktur Arkivbeskrivning Bevaras Infosek. Arkivförteckning Revideras Server t

21 21 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.13 Hantera överklaganden Dom Bevaras Infosek. Fullmakt Bevaras Infosek. Föreläggande Bevaras Infosek. Kallelse till Bevaras Infosek. förhandling Korrespondens Bevaras Infosek. Tjänsteanteckningar Bevaras Infosek. Protokoll Bevaras Infosek. Underlag för framställt Bevaras Infosek. krav Yttrande Bevaras Infosek. Yttrande från motpart Bevaras Infosek. Rådgivning Bevaras Infosek.

22 22 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.15 Representera kommunen Representationslistor Tackbrev Bevaras Handlingar rörande vänorter Bevaras Gåvor till kommunen Bevaras

23 23 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.16 Ansöka om utbildningar Tjänsteskrivelse om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Beslut om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Samverkansavtal Bevaras Infosek. Utbildningsavtal Bevaras Infosek. Ansökan om Bevaras Infosek. statsbidrag för utbildning Beviljad ansökan Bevaras Infosek. Avslagen ansökan Bevaras Infosek. Bilagor till ansökan Bevaras Infosek.

24 24 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Genomföra skyddsrond Handlingsplan Bevaras Personalavd. Riskbedömning Bevaras Personalavd. Skyddsronds protokoll Bevaras Personalavd.

25 25 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rapportera tillbud, olycksfall och arbetsskada Sammanställning av tillbud, olycksfall & Bevaras Personalavd. arbetsskador Anmälan om arbetsskada till FK Bevaras Personakt Anmälan till AFA (TFA-KL) Bevaras Personakt Handlingsplan Bevaras Personakt Tillbudsanmälan Bevaras Personakt

26 26 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rehabilitera Läkarutlåtande 2 år Personakt Arbetsförmågebedömning Bevaras Personakt Omplaceringsutredning Bevaras Personakt Sjukanmälan 2 år Personakt Rehabiliteringsutredning Bevaras Personakt

27 27 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Följa upp årets arbetsmiljöarbete Årlig översyn av Bevaras Infosek. arbetsmiljöarbetet Sammanställning av Medarbetarenkät Bevaras Infosek.

28 28 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Registrera och diarieföra Handlingar av ringa betydelse Vid Resp. handläggare Korrespondens Vid, Resp. handläggare Gäller även e-brev. Korrespondens av vikt ska registreras och bevaras. dock tidigast 1 vecka Postlista Revideras Internet Lista över inkomna e- 1 vecka Resp. e-brevlåda Gäller såväl myndighets- som personlig brevlåda brev Ärendelista Bevaras Infosek. Lista över årets ärenden med rubrik och Meddelanden 1 år Infosek. Diarium Bevaras Server diarienummer Avser inkomna handlingar för kännedom till kommunstyrelsen

29 29 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Expediera och arkivera Expedieringslistor Vid Resp. sekreterare Lista över vilka som ska delges ett beslut inaktuallitet Leveranskvitto Bevaras Infosek. Kvitto på överlämnade handlingar till kommunarkivet

30 30 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Betala leverantörer Förteckning över utlämnade rekvistionsblock 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Förs centralt av kommunledningskontorets ekonomiavdelning Rekvistion 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Bilaga till faktura Leverantörsfaktura 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Skannas och förvaras av externt företag Attestlista Revideras Betalningsfil 2 år Server Skickas elektroniskt till bankgirot för utbetalning

31 31 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Fakturera och bevaka kundfordran Autogiroanmälan 2 år Ekonomiavd. Debiteringslista 2 år Ekonomiavd. Närarkiv e-medgivande autogiro 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Medgivandeavisering 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Kundfaktura 10 år Skickas till kund Fakturaunderlag 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Fakturafil 2 år Server Ekonomisystemet Skickas till posten RHR Betalningspåminnelse 2 år Skickas till kund Kravfil 2 år Ekonomiavd. Skickas till Justitia Närarkiv Uppdragserkännande Justitia 2 år Ekonomiavd. Närarkiv (tjänsterum) Inkassorapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov Närarkiv Statusrapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov

32 32 Närarkiv Avslutsrapport 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Bokföringsmässig 10 år Ekonomiavd. avskrivning Närarkiv

33 33 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Köpa in och sälja internt Underlag 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Interndebitering/ 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet kostnadsfördelning Bokföringsorder 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Närarkiv Avstämmningslista 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet

34 34 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Redovisa inventarier och anläggningar Anläggningsreskontra 10 år Ekonomiavd. Exklusive det utdrag som ingår i bokslutsbilagorna i årsbokslutet Avstämningslista 2 år Ekonomiavd, Verifikat 10 år Ekonomiavd. Bokslutslista Bevaras Ekonomiavd. Bokslutsbilaga med specifikation över årets investeringsvärde Inventarieförteckning 10 år Ekonomiavd

35 35 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Rekrytera Anställningsavtal Bevaras Personakt Sammanställning över Bevaras Info sek. sökande Behovanalys Bevaras Info sek.,server Kravprofil Bevaras Info sek.,server Annons Bevaras Info sek. Intresseanmälningar Vid Personalavd. Avser så kallade spontanansökningar Meritsammanställning Ansökningar, ej erhållen tjänst 2 år Server Ansökningshandlingar från antagen Bevaras Personakt Beslut om tillsättande Bevaras Infosek. av tjänst Utlåtande från rekryteringskonsult Vid Ansvarig för rekryteringen

36 36 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Introducera nya medarbetare IT-försäkran 2 år efter Personakt Informationsmaterial Vid Resp. avdelningschef Mobiltelefonavtal 10 år Resp. avdelningschef Introduktionsplan för medarbetare Bevaras Resp. avdelningschef Checklista Vid Resp. avdelningschef Fullmakt för postöppning Vid Registrator Tystnadsplikt 2 år Personakt Tjänstebilsavtal Bevaras Personakt Kvittenser för nycklar 2 år Resp. avdelningschef

37 37 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Utveckla kompetens Studieintyg Bevaras Personakt Kompetensutvecklingsplan Bevaras Resp. chef Kursmaterial Vid Resp. handläggare Kursinbjudningar Vid Resp. handläggare, e- brevlåda

38 38 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Arbeta med friskvård Informationsmaterial Bevaras Personalavd. Hälsonytt Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens protokoll Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens informationsmaterial Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens stadgar Bevaras Personalavd.

39 39 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

40 40 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Göra arbetsvärdering Godkänd basvärdering Revideras Server BAS

41 41 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera disciplinärenden Kallelse Vid inaktuallitet Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd. Skriftlig varning Bevaras Personakt Polisanmälan Bevaras Personakt

42 42 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Avsluta anställning Arbetsgivarintyg 2 år Server Beslut om avgångsvederlag Bevaras Personakt Entledigande Bevaras Personakt LAS-handlingar, ej 2 år Server Winlas genomförda LAS-handlingar, Bevaras Personalavd. Winlas genomförda Tjänstgöringsintyg/ betyg Bevaras Personakt

43 43 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Upphandla Upphandlingsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Fullmakt Bevaras Inköpsenhetens Samråd Bevaras Inköpsenhetens Annons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Förfrågningsunderlag Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Kompletteringar Inköpsenhetens Upphandlingssystem Se anbud Öppningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Anbud, antaget Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Anbud, ej antagna 4 år Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Efterannnons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Prövningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens

44 44 Utvärderingsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Tilldelningsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingsrapport Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Upphandlingssystem

45 45 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera avtal Avtalsdatabas Bevaras Server Avtal Bevaras Ekonomiavd Avtalsdatabas Avser avtal rörande kärnverksamhet<vissemicolon> infrastruktur eller andra verksamhetskritiska varor Övriga avtal 10 år Ekonomiavd Avtalsdatabas eller tjänster Avser avtal från stödjande verksamheter

46 46 Verksamhetsområde: Stödjande verksamheter Strukturenhet: Beställa Leasingavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Orderbekräftelse 2 år Resp. beställare Systematiskt ordnade Offerter Vid Resp. beställare Beslut om val av leverantör Bevaras Resp. beställare Avropsavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Garantibevis Vid garantitiden Resp. beställare s upphörande Produktdokumentation Vid Resp. beställare Mottagningsbevis /Fraktsedel Vid Resp. beställare Följesedel 2 år Resp. beställare

47 47 Verksamhetsområde: Systemförvaltning Strukturenhet: 3.1 Förvalta system Systemutredning Bevaras Systemadministratör Korrespondens med Vid Systemadministratör E-brev får gallras tidigast efter en vecka. leverantör Systemdokumentation Bevaras Systemadministratör Ärendestatus Hit Vid Systemadmin e- brevlåda Avser bekräftelse per e-brev på anmälan och avslut av ärende hos Höglandets IT. Gallring får tidigast ske efter en vecka. Licensförteckning Revideras Systemadministratör Programlicens Vid Systemadministratör Förteckning över Bevaras Systemadministratör användare Inbjudan till utbildning Vid Systemadmin

48 48 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.1 Redovisa in- och utbetalningar Inbetalningar från 10 år kund Utbetalningar till 10 år leverantör Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 2 år Ekonomiavd Kassaverifikation 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Rättelser 2 år Ekonomiavd Huvudbok Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoplan Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoutdrag 10 år Ekonomiavd Dagrapport 10 år Ekonomiavd

49 49 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.2 Deklarera skatter och moms Ansökan ersättning moms 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Originalet skickas till skatteverket. Kopia sparas tillsammans med underlag Skatte- och momsdeklaration 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Underlag för ansökan om moms 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Skatteverkets meddelande avräkning 10 år Ekonomiavd. Närarkiv av kommunalskattemedel Skatteverkets 10 år Ekonomiavd. utbetalningsbesked Skatteverkets redovisningsräkning utbetalningsår Närarkiv 10 år Ekonomiavd. Närarkiv

50 50 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.4 Administrera stiftelser Verifikation 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystem Ansökan Bevaras Beslut om utdelning Bevaras Stiftelseförordnande Bevaras Ekonomiavd. Huvudbok Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Bokslut Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Verifikationslista Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Revisionsberättelse Bevaras

51 51 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.1 Betala lön och arvode Time-Care Bevaras Personec P Bevaras Kommunens centrala personalsystem Arvoden 2 år Resp. attestant Underlag från politiker eller familjehem Ersättningar 2 år Resp. attestant Till exempel bil- eller reseersättning Förskottsanmälan 2 år Personalavd. Löneunderlag 2 år Personalavd. Kontrolluppgifter Bevaras Server Ledighetsansökningar för fackligt uppdrag 2 år Personalavd. Löneavdrag 2 år Personalavd. Lönelistor Bevaras Genereras och lagras i Personec P Skatter 10 år Personalavd. Utmätning i lön 10 år Personalavd.

52 52 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.2 Hantera tjänstepensionen Pensionsbrev Bevaras Personakt Pensionsförfrågan Bevaras Personakt AFA-beslut Vid pensionsavgång Personakt Kontoutdrag KPA 10 år Personalavdelningen Premier rapporterade till PV 2 år Server Pensionslösningar, avtal om särskilda Bevaras Personakten Pensionsunderlag, aktualiseringar Bevaras Personakten Signallistor/rättelselistor 2 år Personalavdelningen Återkrav av pension 10 år Personalavdelningen

53 53 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.3 Sätta och revidera löner Centrala avtal Vid Personalavd. Överläggningsprotokoll Bevaras Personalavd. Lokala avtal Bevaras Personalavd. Utfallsanalys för kommunen Bevaras Personalavd. Information om årets lönerevision Vid Personalavd. Fastställd Lön Bevaras Personalavd.

54 54 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.4 Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

55 55 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Samordna Fair Trade City-arbetet Ansökan Vid Infosek. Framtidsplan Bevaras Infosek. Verksamhetsrapport Bevaras Infosek. Informationsmaterial Bevaras Planeringsavd. Underlag för inventering Vid Planeringsavd. Styrgruppsprotokoll Bevaras Planeringsavd.

56 56 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera hemsändningsbidrag Sammanställning över leveranser 2 år Planeringsavd. Utanordning 10 år Planeringsavd. Avtal med Daglivarubutik Bevaras Planeringsavd. Årssammanställning Bevaras Infosek. över hemsändningsbidrag Ansökan till 2 år Infosek. Länsstyrelsen Beslut om beviljat statligt bidrag 2 år Infoseks.

57 57 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera statistik Statistisk sammanställning Vid Planeringsavd.

58 58 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Ta fram bostadsförsärjningsprogram Bostadsenkät Vid Planeringsavd. Följebrev Vid Planeringsavd. Sammanställning av Bevaras Infosek. enkäten Riktlinjer för kommunens boendeplanering Bevaras Infosek.

59 59 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.1 Producera informationsmaterial Tidningar eller Broschyrer Bevaras Infoenheten Affischer Bevaras Infoenheten Illustrationer Bevaras Info-server Fotografier Bevaras Bilddatabas Flygblad Bevaras Infoenheten Visitkort Bevaras Infoenheten Annonser Bevaras Infoenheten Webplatser Bevaras Server En digital bevarandekopia görs en 1 gång per år

60 60 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.2 Planera kommunikation Marknadsundersökning Bevaras Info-enheten Omvärldsanalys Bevaras Info-enheten Nulägesanalys Bevaras Info-enheten Informationsplaner Bevaras Info-enheten Dokumentation av aktiviteter Bevaras Info-enheten Utvärdering Bevaras Info-enheten

61 61 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.1 Utöva tillsyn över arkivvården Inspektionsanmälan Vid Arkivansvarig Inspektionsrapport Bevaras Arkivansvarig

62 62 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.2 Ta emot arkiv Arkivförteckning Bevaras Server Leveranskvitto Vid Arkivhandläggare

63 63 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.3 Lämna ut arkivhandlingar Patientförfrågan Vid Arkivansvarig Lånekvitto Vid Arkivansvarig Beställningsspecifikation Vid Arkivansvarig

64 64 Verksamhetsområde: Medborgarservice Strukturenhet: Genomföra borgerlig vigsel Bevis vigsel/registrering Bevaras Medborgarkontoret Cermonitext Bevaras Medborgarkontoret Bekräftelse av anmälan Vid Medborgarkontoret Anmälan vigsel/partnerskap Vid Medborgarkontoret Intyg från Skatteverket 2 år Medborgarkontoret Vigselprotokoll Bevaras Medborgarkontoret Underrättelse till Skatteverket 2 år Medborgarkontoret

65 65 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Planera Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Kursplan Bevaras Nässjö Lärcenter Läsårsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Bemanningsplan Vid Nässjö Lärcenter Konsultavtal Bevaras Nässjö Lärcenter Schema 3 år Nässjö Lärcenter

66 66 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Marknadsföra Marknadsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Trycksaker Bevaras Nässjö Lärcenter Annonser Bevaras Nässjö Lärcenter Hemsida Server Gällande gallring se "7.1 Producera informationsmaterial" Marknadsundersökningar 2 år Nässjö Lärcenter

67 67 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Anta Yttrandebeslut om Bevaras Nässjö Lärcenter IKE Ansökan Vid Server Antagningssystem Behörighets handlingar Vid Nässjö Lärcenter Antagningslista Bevaras Nässjö Lärcenter Antagningsbesked Vid Nässjö Lärcenter Antagningssystem Informations material Bevaras Nässjö Lärcenter Svarsbesked Vid Nässjö Lärcenter Uppropslista Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

68 68 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Utbilda Tentor & Redovisningar Vid Resp. lärare Nationella prov 5 år Nässjö Lärcenter Nationella prov i svenska ska bevaras Individuell studieplan Vid Nässjö Lärcenter Sammanställning Nationella prov 5 år Resp. utbildningsanordnare Klasslistor Bevaras Resp. utbildningsanordnare Närvarolistor Vid Resp. lärare Programrådsanteckningar Bevaras Resp. utbildningsanordnare Studieavbrott Vid Nässjö Lärcenter Registreras Skadeanmälan Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Incident- rapportering Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Studieintyg Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

69 69 Halvårsredovisning till Scb Kursutvärdering 2 år Nässjö Lärcenter Vid Nässjö Lärcenter

70 70 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Avsluta Betygskataloger Bevaras Nässjö Lärcenter Betygskonferens protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Betygsdokument Bevaras Nässjö Lärcenter Godkända resultat till CSN 2 år Nässjö Lärcenter Sexmånaders uppföljning Vid Nässjö Lärcenter Egna utvärderingar 2 år Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

71 71 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Vägleda till studier och yrke Informationsmaterial Vid Studievägledare

72 72 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Introducera nya svenskar Beslut att ingå i Bevaras introduktionspr Kallelse & information Vid Ärende i Procapita Bevaras Server Intyg om för programbehörighet Vid Ansökan SFI Brev om skolstart Vid Månadsrapport Verifikationer 10 år Sjukintyg Vid Beslut om avstängning Bevaras från program Avser kopior på intyg för behörighet att ingå i introduktionsprogram, t.ex. uppehållstillstånd, personbevis, inskrivningsintyg från Försäkringskassan eller bevis på mantalsskrivning i kommunen från Skatteverket

Justeringsanslag Vid inaktualitet Registrator Ordnas systematiskt Bild- eller ljudupptagning. Bevaras Infosek. närarkiv Ordnas systematiskt

Justeringsanslag Vid inaktualitet Registrator Ordnas systematiskt Bild- eller ljudupptagning. Bevaras Infosek. närarkiv Ordnas systematiskt Antagen: 2011-04-06, 57 Reviderad: 2016-04-06 81, gäller från och med 2016-04-15 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Kallelse Bevaras Infosek., Arkiveras med

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Begäran om ekonomiskt tillskott Ciceron KLK, server Bevaras Papper. Ciceron KLK, server Bevaras Papper

Begäran om ekonomiskt tillskott Ciceron KLK, server Bevaras Papper. Ciceron KLK, server Bevaras Papper Nässjö kommun Nässjö Industribyggnads AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-mm-dd Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

1 Styrande verksamhet

1 Styrande verksamhet Strukturenhet Processnamn 1 Styrande verksamhet 1.1 Fatta politiska beslut 1.2 Planera och följa upp 1.3 Samverka 1.3.1 Samverka med medarbetare 1.3.2 Samverka på arbetsplatsen 1.3.3 Samverka med facken

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden DNR 9.4-7759/13 Sida 1 (7) 2013-06-17 Arkivmyndighetens beslut 2013:21 Nämnd Arbetsmarknadsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén 1 Datum: 2015-XX-XX VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1 Kommunstyrelsens kansli Public Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Delegationsbeslut Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Förvaring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum: FONDER Fonder, donationsbok urkund Bevaras Fonder, verifikationer 3 år Fonder, årsredovisningar deklarationer 3 år Kontoutdrag, Portföljsammanställningar 3 år ALLMÄNT Bokslut, inbundet samlat Bevaras 3

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Datum: 2016-01-28 VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer