Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning"

Transkript

1 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Kallelse Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll Beslutsunderlag Vid Resp. sekreterare Kopior av de ärenden som skickas med i kallelsen inaktulitet t Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare t Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Utgör underlag för arvodesutbetalning t Protokoll med bilagor Bevaras Infosek. Voteringslista Vid Resp. sekreterare t Delegationsredovisning 2 år Server Redovisas i protokollet Meddelandelista 2 år Server Voteringslista, Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll fullmäktige t Justeringsanslag Bevaras Registrator

2 2 Bild- eller ljudupptagning t Bevaras Infosek. t

3 3 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.2 Planera och följa upp Budget för Nässjö Bevaras Infosek. kommun Horisontell styrpil Hållbar utveckling Bevaras Server Systemstöd för Pilen Styrpilens Bevaras Server Systemstöd Exporteras till.doc-format vid arkivering handlingsplaner för Pilen Styrpilen Bevaras Infosek. Ekonomisk rapport Bevaras Infosek. Budgetuppföljning Bevaras Infosek. Delårsrapport Bevaras Infosek. Årsredovisning Bevaras Infosek. Tilläggsbudget Bevaras Infosek. Begäran om anslag Bevaras Infosek.

4 4 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med medarbetare Individuell utvecklingsplan Vid anställningens upphörande t

5 5 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka på arbetsplatsen Dagordning 2 år Avdelningssida på SNIKKE t Semesterplanering Vid Avdelningssida på SNIKKE t Minnesanteckningar 2 år Avdelningssida på SNIKKE t

6 6 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med facken Kallelse 2 år Personalavd. t Dagordning Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll t Minnesanteckningar/ protokoll Bevaras Personalavd. t

7 7 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera muntligen Kallelse eller dagordning Vid Verksamhetsansvarig t Mötesanteckningar Vid Verksamhetsansvarig t

8 8 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera skriftligen Pressrealser Bevaras Informationsavdelning t Nyhetsbrev Bevaras Verksamhetsansvarig t Nyhet på Intranät eller hemsidan Vid Intranät, hemsida Intranät, hemsida

9 9 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Bedriva t brandskyddsarbete Beslut om utseende av Vid Infosek. brandskyddsansvarig inaktulitet Skriftlig Bevaras Infosek., dokumentation av brandskyddet server Handlingar rörande brandskyddskontroll Vid Handlingar rörande Vid brandskyddsutbildning Utrymningsplaner Vid t

10 10 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga interpellationer, motioner och frågor Frågor & Bevaras Infosek. interpellationer Motion Bevaras Infosek. Motionssvar Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Yttrande Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

11 11 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga övriga ärenden Remisser Bevaras Infosek. Tjänsteskrivelser Bevaras Infosek. Remissyttrande Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

12 12 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.7 Arbeta i projekt Projektplan Bevaras Infosek. Delrapport Bevaras Infosek. Slutrapport Bevaras Infosek.

13 13 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Utreda förslag till Nässjö kommun Förslag till Nässjö Bevaras Infosek. kommun Mottagningsbevis Bevaras Infosek. Svar på förslag Bevaras Infosek.

14 14 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Delta i sociala medier Plan för sociala medier Bevaras Infosek. Beslut om tillåtelse att Bevaras Infosek. använda socialt media Blogg/ mikroblogg Bevaras Internet Communitysida Bevaras Internet Wiki Bevaras Internet Inlägg/ kommentarer Vid inaktuallitet Internet

15 15 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera Fråga din politiker och Allmänhetens frågestund Fråga till allmänhetens Bevaras Infosek. frågestund Fråga till fråga din Bevaras Server politiker Svar på Fråga din politiker Bevaras Server

16 16 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera medborgarenkäten Anmälningsblankett 2 år Infosek. Sammanställning över Bevaras Infosek. resultatet Följebrev 2 år Infosek. Kommunens frågor 2 år Infosek.

17 17 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.9 Göra internkontrollplan Internkontrollplan Bevaras Infosek. Redovisning av internkontroll Bevaras Infosek.

18 18 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.10 Administrera personuppgifter Anmälan av pul-ombud till Datainspektionen Vid Pul-assistent Systemtiskt ordnade Anmälan av Bevaras Infosek., personuppgiftshantering till Datainspektionen server Beslut om Bevaras Infosek., personuppgiftsombud server Rutin över personuppgiftshantering Revideras Pul-assistent Systemtiskt ordnade Registerförteckning Revideras Pul-assistent t Registerutdrag 1 år Infosek. t Förfrågan om registerutdrag 1 år Infosek., server

19 19 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.11 Ta fram styrdokument Riktlinjer Bevaras Infosek. Regler Bevaras Infosek. Policydokument Bevaras Infosek. Handlingsplaner Bevaras Infosek.s Reglementen Infosek. Stadgar Bevaras Infosek. Delegations- ordningar Bevaras Infosek. Bolags- ordningar Bevaras Infosek. Ägar- direktiv Infosek.

20 20 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.12 Ta fram arkivredovisning Dokument- Bevaras Infosek. hanteringsplan Klassificerings- Bevaras Infosek. struktur Arkivbeskrivning Bevaras Infosek. Arkivförteckning Revideras Server t

21 21 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.13 Hantera överklaganden Dom Bevaras Infosek. Fullmakt Bevaras Infosek. Föreläggande Bevaras Infosek. Kallelse till Bevaras Infosek. förhandling Korrespondens Bevaras Infosek. Tjänsteanteckningar Bevaras Infosek. Protokoll Bevaras Infosek. Underlag för framställt Bevaras Infosek. krav Yttrande Bevaras Infosek. Yttrande från motpart Bevaras Infosek. Rådgivning Bevaras Infosek.

22 22 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.15 Representera kommunen Representationslistor Tackbrev Bevaras Handlingar rörande vänorter Bevaras Gåvor till kommunen Bevaras

23 23 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.16 Ansöka om utbildningar Tjänsteskrivelse om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Beslut om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Samverkansavtal Bevaras Infosek. Utbildningsavtal Bevaras Infosek. Ansökan om Bevaras Infosek. statsbidrag för utbildning Beviljad ansökan Bevaras Infosek. Avslagen ansökan Bevaras Infosek. Bilagor till ansökan Bevaras Infosek.

24 24 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Genomföra skyddsrond Handlingsplan Bevaras Personalavd. Riskbedömning Bevaras Personalavd. Skyddsronds protokoll Bevaras Personalavd.

25 25 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rapportera tillbud, olycksfall och arbetsskada Sammanställning av tillbud, olycksfall & Bevaras Personalavd. arbetsskador Anmälan om arbetsskada till FK Bevaras Personakt Anmälan till AFA (TFA-KL) Bevaras Personakt Handlingsplan Bevaras Personakt Tillbudsanmälan Bevaras Personakt

26 26 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rehabilitera Läkarutlåtande 2 år Personakt Arbetsförmågebedömning Bevaras Personakt Omplaceringsutredning Bevaras Personakt Sjukanmälan 2 år Personakt Rehabiliteringsutredning Bevaras Personakt

27 27 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Följa upp årets arbetsmiljöarbete Årlig översyn av Bevaras Infosek. arbetsmiljöarbetet Sammanställning av Medarbetarenkät Bevaras Infosek.

28 28 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Registrera och diarieföra Handlingar av ringa betydelse Vid Resp. handläggare Korrespondens Vid, Resp. handläggare Gäller även e-brev. Korrespondens av vikt ska registreras och bevaras. dock tidigast 1 vecka Postlista Revideras Internet Lista över inkomna e- 1 vecka Resp. e-brevlåda Gäller såväl myndighets- som personlig brevlåda brev Ärendelista Bevaras Infosek. Lista över årets ärenden med rubrik och Meddelanden 1 år Infosek. Diarium Bevaras Server diarienummer Avser inkomna handlingar för kännedom till kommunstyrelsen

29 29 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Expediera och arkivera Expedieringslistor Vid Resp. sekreterare Lista över vilka som ska delges ett beslut inaktuallitet Leveranskvitto Bevaras Infosek. Kvitto på överlämnade handlingar till kommunarkivet

30 30 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Betala leverantörer Förteckning över utlämnade rekvistionsblock 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Förs centralt av kommunledningskontorets ekonomiavdelning Rekvistion 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Bilaga till faktura Leverantörsfaktura 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Skannas och förvaras av externt företag Attestlista Revideras Betalningsfil 2 år Server Skickas elektroniskt till bankgirot för utbetalning

31 31 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Fakturera och bevaka kundfordran Autogiroanmälan 2 år Ekonomiavd. Debiteringslista 2 år Ekonomiavd. Närarkiv e-medgivande autogiro 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Medgivandeavisering 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Kundfaktura 10 år Skickas till kund Fakturaunderlag 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Fakturafil 2 år Server Ekonomisystemet Skickas till posten RHR Betalningspåminnelse 2 år Skickas till kund Kravfil 2 år Ekonomiavd. Skickas till Justitia Närarkiv Uppdragserkännande Justitia 2 år Ekonomiavd. Närarkiv (tjänsterum) Inkassorapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov Närarkiv Statusrapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov

32 32 Närarkiv Avslutsrapport 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Bokföringsmässig 10 år Ekonomiavd. avskrivning Närarkiv

33 33 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Köpa in och sälja internt Underlag 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Interndebitering/ 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet kostnadsfördelning Bokföringsorder 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Närarkiv Avstämmningslista 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet

34 34 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Redovisa inventarier och anläggningar Anläggningsreskontra 10 år Ekonomiavd. Exklusive det utdrag som ingår i bokslutsbilagorna i årsbokslutet Avstämningslista 2 år Ekonomiavd, Verifikat 10 år Ekonomiavd. Bokslutslista Bevaras Ekonomiavd. Bokslutsbilaga med specifikation över årets investeringsvärde Inventarieförteckning 10 år Ekonomiavd

35 35 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Rekrytera Anställningsavtal Bevaras Personakt Sammanställning över Bevaras Info sek. sökande Behovanalys Bevaras Info sek.,server Kravprofil Bevaras Info sek.,server Annons Bevaras Info sek. Intresseanmälningar Vid Personalavd. Avser så kallade spontanansökningar Meritsammanställning Ansökningar, ej erhållen tjänst 2 år Server Ansökningshandlingar från antagen Bevaras Personakt Beslut om tillsättande Bevaras Infosek. av tjänst Utlåtande från rekryteringskonsult Vid Ansvarig för rekryteringen

36 36 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Introducera nya medarbetare IT-försäkran 2 år efter Personakt Informationsmaterial Vid Resp. avdelningschef Mobiltelefonavtal 10 år Resp. avdelningschef Introduktionsplan för medarbetare Bevaras Resp. avdelningschef Checklista Vid Resp. avdelningschef Fullmakt för postöppning Vid Registrator Tystnadsplikt 2 år Personakt Tjänstebilsavtal Bevaras Personakt Kvittenser för nycklar 2 år Resp. avdelningschef

37 37 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Utveckla kompetens Studieintyg Bevaras Personakt Kompetensutvecklingsplan Bevaras Resp. chef Kursmaterial Vid Resp. handläggare Kursinbjudningar Vid Resp. handläggare, e- brevlåda

38 38 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Arbeta med friskvård Informationsmaterial Bevaras Personalavd. Hälsonytt Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens protokoll Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens informationsmaterial Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens stadgar Bevaras Personalavd.

39 39 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

40 40 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Göra arbetsvärdering Godkänd basvärdering Revideras Server BAS

41 41 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera disciplinärenden Kallelse Vid inaktuallitet Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd. Skriftlig varning Bevaras Personakt Polisanmälan Bevaras Personakt

42 42 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Avsluta anställning Arbetsgivarintyg 2 år Server Beslut om avgångsvederlag Bevaras Personakt Entledigande Bevaras Personakt LAS-handlingar, ej 2 år Server Winlas genomförda LAS-handlingar, Bevaras Personalavd. Winlas genomförda Tjänstgöringsintyg/ betyg Bevaras Personakt

43 43 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Upphandla Upphandlingsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Fullmakt Bevaras Inköpsenhetens Samråd Bevaras Inköpsenhetens Annons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Förfrågningsunderlag Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Kompletteringar Inköpsenhetens Upphandlingssystem Se anbud Öppningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Anbud, antaget Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Anbud, ej antagna 4 år Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Efterannnons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Prövningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens

44 44 Utvärderingsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Tilldelningsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingsrapport Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Upphandlingssystem

45 45 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera avtal Avtalsdatabas Bevaras Server Avtal Bevaras Ekonomiavd Avtalsdatabas Avser avtal rörande kärnverksamhet<vissemicolon> infrastruktur eller andra verksamhetskritiska varor Övriga avtal 10 år Ekonomiavd Avtalsdatabas eller tjänster Avser avtal från stödjande verksamheter

46 46 Verksamhetsområde: Stödjande verksamheter Strukturenhet: Beställa Leasingavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Orderbekräftelse 2 år Resp. beställare Systematiskt ordnade Offerter Vid Resp. beställare Beslut om val av leverantör Bevaras Resp. beställare Avropsavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Garantibevis Vid garantitiden Resp. beställare s upphörande Produktdokumentation Vid Resp. beställare Mottagningsbevis /Fraktsedel Vid Resp. beställare Följesedel 2 år Resp. beställare

47 47 Verksamhetsområde: Systemförvaltning Strukturenhet: 3.1 Förvalta system Systemutredning Bevaras Systemadministratör Korrespondens med Vid Systemadministratör E-brev får gallras tidigast efter en vecka. leverantör Systemdokumentation Bevaras Systemadministratör Ärendestatus Hit Vid Systemadmin e- brevlåda Avser bekräftelse per e-brev på anmälan och avslut av ärende hos Höglandets IT. Gallring får tidigast ske efter en vecka. Licensförteckning Revideras Systemadministratör Programlicens Vid Systemadministratör Förteckning över Bevaras Systemadministratör användare Inbjudan till utbildning Vid Systemadmin

48 48 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.1 Redovisa in- och utbetalningar Inbetalningar från 10 år kund Utbetalningar till 10 år leverantör Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 2 år Ekonomiavd Kassaverifikation 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Rättelser 2 år Ekonomiavd Huvudbok Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoplan Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoutdrag 10 år Ekonomiavd Dagrapport 10 år Ekonomiavd

49 49 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.2 Deklarera skatter och moms Ansökan ersättning moms 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Originalet skickas till skatteverket. Kopia sparas tillsammans med underlag Skatte- och momsdeklaration 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Underlag för ansökan om moms 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Skatteverkets meddelande avräkning 10 år Ekonomiavd. Närarkiv av kommunalskattemedel Skatteverkets 10 år Ekonomiavd. utbetalningsbesked Skatteverkets redovisningsräkning utbetalningsår Närarkiv 10 år Ekonomiavd. Närarkiv

50 50 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.4 Administrera stiftelser Verifikation 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystem Ansökan Bevaras Beslut om utdelning Bevaras Stiftelseförordnande Bevaras Ekonomiavd. Huvudbok Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Bokslut Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Verifikationslista Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Revisionsberättelse Bevaras

51 51 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.1 Betala lön och arvode Time-Care Bevaras Personec P Bevaras Kommunens centrala personalsystem Arvoden 2 år Resp. attestant Underlag från politiker eller familjehem Ersättningar 2 år Resp. attestant Till exempel bil- eller reseersättning Förskottsanmälan 2 år Personalavd. Löneunderlag 2 år Personalavd. Kontrolluppgifter Bevaras Server Ledighetsansökningar för fackligt uppdrag 2 år Personalavd. Löneavdrag 2 år Personalavd. Lönelistor Bevaras Genereras och lagras i Personec P Skatter 10 år Personalavd. Utmätning i lön 10 år Personalavd.

52 52 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.2 Hantera tjänstepensionen Pensionsbrev Bevaras Personakt Pensionsförfrågan Bevaras Personakt AFA-beslut Vid pensionsavgång Personakt Kontoutdrag KPA 10 år Personalavdelningen Premier rapporterade till PV 2 år Server Pensionslösningar, avtal om särskilda Bevaras Personakten Pensionsunderlag, aktualiseringar Bevaras Personakten Signallistor/rättelselistor 2 år Personalavdelningen Återkrav av pension 10 år Personalavdelningen

53 53 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.3 Sätta och revidera löner Centrala avtal Vid Personalavd. Överläggningsprotokoll Bevaras Personalavd. Lokala avtal Bevaras Personalavd. Utfallsanalys för kommunen Bevaras Personalavd. Information om årets lönerevision Vid Personalavd. Fastställd Lön Bevaras Personalavd.

54 54 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.4 Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

55 55 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Samordna Fair Trade City-arbetet Ansökan Vid Infosek. Framtidsplan Bevaras Infosek. Verksamhetsrapport Bevaras Infosek. Informationsmaterial Bevaras Planeringsavd. Underlag för inventering Vid Planeringsavd. Styrgruppsprotokoll Bevaras Planeringsavd.

56 56 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera hemsändningsbidrag Sammanställning över leveranser 2 år Planeringsavd. Utanordning 10 år Planeringsavd. Avtal med Daglivarubutik Bevaras Planeringsavd. Årssammanställning Bevaras Infosek. över hemsändningsbidrag Ansökan till 2 år Infosek. Länsstyrelsen Beslut om beviljat statligt bidrag 2 år Infoseks.

57 57 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera statistik Statistisk sammanställning Vid Planeringsavd.

58 58 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Ta fram bostadsförsärjningsprogram Bostadsenkät Vid Planeringsavd. Följebrev Vid Planeringsavd. Sammanställning av Bevaras Infosek. enkäten Riktlinjer för kommunens boendeplanering Bevaras Infosek.

59 59 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.1 Producera informationsmaterial Tidningar eller Broschyrer Bevaras Infoenheten Affischer Bevaras Infoenheten Illustrationer Bevaras Info-server Fotografier Bevaras Bilddatabas Flygblad Bevaras Infoenheten Visitkort Bevaras Infoenheten Annonser Bevaras Infoenheten Webplatser Bevaras Server En digital bevarandekopia görs en 1 gång per år

60 60 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.2 Planera kommunikation Marknadsundersökning Bevaras Info-enheten Omvärldsanalys Bevaras Info-enheten Nulägesanalys Bevaras Info-enheten Informationsplaner Bevaras Info-enheten Dokumentation av aktiviteter Bevaras Info-enheten Utvärdering Bevaras Info-enheten

61 61 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.1 Utöva tillsyn över arkivvården Inspektionsanmälan Vid Arkivansvarig Inspektionsrapport Bevaras Arkivansvarig

62 62 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.2 Ta emot arkiv Arkivförteckning Bevaras Server Leveranskvitto Vid Arkivhandläggare

63 63 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.3 Lämna ut arkivhandlingar Patientförfrågan Vid Arkivansvarig Lånekvitto Vid Arkivansvarig Beställningsspecifikation Vid Arkivansvarig

64 64 Verksamhetsområde: Medborgarservice Strukturenhet: Genomföra borgerlig vigsel Bevis vigsel/registrering Bevaras Medborgarkontoret Cermonitext Bevaras Medborgarkontoret Bekräftelse av anmälan Vid Medborgarkontoret Anmälan vigsel/partnerskap Vid Medborgarkontoret Intyg från Skatteverket 2 år Medborgarkontoret Vigselprotokoll Bevaras Medborgarkontoret Underrättelse till Skatteverket 2 år Medborgarkontoret

65 65 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Planera Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Kursplan Bevaras Nässjö Lärcenter Läsårsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Bemanningsplan Vid Nässjö Lärcenter Konsultavtal Bevaras Nässjö Lärcenter Schema 3 år Nässjö Lärcenter

66 66 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Marknadsföra Marknadsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Trycksaker Bevaras Nässjö Lärcenter Annonser Bevaras Nässjö Lärcenter Hemsida Server Gällande gallring se "7.1 Producera informationsmaterial" Marknadsundersökningar 2 år Nässjö Lärcenter

67 67 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Anta Yttrandebeslut om Bevaras Nässjö Lärcenter IKE Ansökan Vid Server Antagningssystem Behörighets handlingar Vid Nässjö Lärcenter Antagningslista Bevaras Nässjö Lärcenter Antagningsbesked Vid Nässjö Lärcenter Antagningssystem Informations material Bevaras Nässjö Lärcenter Svarsbesked Vid Nässjö Lärcenter Uppropslista Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

68 68 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Utbilda Tentor & Redovisningar Vid Resp. lärare Nationella prov 5 år Nässjö Lärcenter Nationella prov i svenska ska bevaras Individuell studieplan Vid Nässjö Lärcenter Sammanställning Nationella prov 5 år Resp. utbildningsanordnare Klasslistor Bevaras Resp. utbildningsanordnare Närvarolistor Vid Resp. lärare Programrådsanteckningar Bevaras Resp. utbildningsanordnare Studieavbrott Vid Nässjö Lärcenter Registreras Skadeanmälan Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Incident- rapportering Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Studieintyg Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

69 69 Halvårsredovisning till Scb Kursutvärdering 2 år Nässjö Lärcenter Vid Nässjö Lärcenter

70 70 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Avsluta Betygskataloger Bevaras Nässjö Lärcenter Betygskonferens protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Betygsdokument Bevaras Nässjö Lärcenter Godkända resultat till CSN 2 år Nässjö Lärcenter Sexmånaders uppföljning Vid Nässjö Lärcenter Egna utvärderingar 2 år Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

71 71 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Vägleda till studier och yrke Informationsmaterial Vid Studievägledare

72 72 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Introducera nya svenskar Beslut att ingå i Bevaras introduktionspr Kallelse & information Vid Ärende i Procapita Bevaras Server Intyg om för programbehörighet Vid Ansökan SFI Brev om skolstart Vid Månadsrapport Verifikationer 10 år Sjukintyg Vid Beslut om avstängning Bevaras från program Avser kopior på intyg för behörighet att ingå i introduktionsprogram, t.ex. uppehållstillstånd, personbevis, inskrivningsintyg från Försäkringskassan eller bevis på mantalsskrivning i kommunen från Skatteverket

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Nässjö kommunarkiv Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Bakgrund Nässjö kommun saknar komplett arkivredovisning Flera förvaltningar förvarar handlingar från 1800- talet Arkivförteckningen

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv. STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2011:2 DNR 9.4-1958/11 SID 1 (5) 2011-01-28 Stockholms stadsarkiv BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kulturnämnden

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret

Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret Allmän administration A. Politisk verksamhet Handling Kallelser/dagordningar Klk på Rudolf Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde Klk på Rudolf Införs

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-19614/13 Sida 1 (10) 2013-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2013:37 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Äldrenämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad

Läs mer

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare)

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) VS Administration SLSO 06-789 2007-01-22 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) Bakgrund: Detta är en bevarande-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer