Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare Ordnas. systematiskt. Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Ordnas Utgör underlag för arvodesutbetalning"

Transkript

1 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Kallelse Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll Beslutsunderlag Vid Resp. sekreterare Kopior av de ärenden som skickas med i kallelsen inaktulitet t Kungörelse (annons) 2 år Resp. sekreterare t Närvarolista 4 år Resp. sekreterare Utgör underlag för arvodesutbetalning t Protokoll med bilagor Bevaras Infosek. Voteringslista Vid Resp. sekreterare t Delegationsredovisning 2 år Server Redovisas i protokollet Meddelandelista 2 år Server Voteringslista, Bevaras Infosek. Arkiveras med tillhörande protokoll fullmäktige t Justeringsanslag Bevaras Registrator

2 2 Bild- eller ljudupptagning t Bevaras Infosek. t

3 3 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.2 Planera och följa upp Budget för Nässjö Bevaras Infosek. kommun Horisontell styrpil Hållbar utveckling Bevaras Server Systemstöd för Pilen Styrpilens Bevaras Server Systemstöd Exporteras till.doc-format vid arkivering handlingsplaner för Pilen Styrpilen Bevaras Infosek. Ekonomisk rapport Bevaras Infosek. Budgetuppföljning Bevaras Infosek. Delårsrapport Bevaras Infosek. Årsredovisning Bevaras Infosek. Tilläggsbudget Bevaras Infosek. Begäran om anslag Bevaras Infosek.

4 4 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med medarbetare Individuell utvecklingsplan Vid anställningens upphörande t

5 5 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka på arbetsplatsen Dagordning 2 år Avdelningssida på SNIKKE t Semesterplanering Vid Avdelningssida på SNIKKE t Minnesanteckningar 2 år Avdelningssida på SNIKKE t

6 6 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Samverka med facken Kallelse 2 år Personalavd. t Dagordning Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll t Minnesanteckningar/ protokoll Bevaras Personalavd. t

7 7 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera muntligen Kallelse eller dagordning Vid Verksamhetsansvarig t Mötesanteckningar Vid Verksamhetsansvarig t

8 8 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Informera skriftligen Pressrealser Bevaras Informationsavdelning t Nyhetsbrev Bevaras Verksamhetsansvarig t Nyhet på Intranät eller hemsidan Vid Intranät, hemsida Intranät, hemsida

9 9 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Bedriva t brandskyddsarbete Beslut om utseende av Vid Infosek. brandskyddsansvarig inaktulitet Skriftlig Bevaras Infosek., dokumentation av brandskyddet server Handlingar rörande brandskyddskontroll Vid Handlingar rörande Vid brandskyddsutbildning Utrymningsplaner Vid t

10 10 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga interpellationer, motioner och frågor Frågor & Bevaras Infosek. interpellationer Motion Bevaras Infosek. Motionssvar Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Yttrande Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

11 11 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Handlägga övriga ärenden Remisser Bevaras Infosek. Tjänsteskrivelser Bevaras Infosek. Remissyttrande Bevaras Infosek. Korrespondens Bevaras Infosek. Beslut Bevaras Infosek.

12 12 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.7 Arbeta i projekt Projektplan Bevaras Infosek. Delrapport Bevaras Infosek. Slutrapport Bevaras Infosek.

13 13 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Utreda förslag till Nässjö kommun Förslag till Nässjö Bevaras Infosek. kommun Mottagningsbevis Bevaras Infosek. Svar på förslag Bevaras Infosek.

14 14 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Delta i sociala medier Plan för sociala medier Bevaras Infosek. Beslut om tillåtelse att Bevaras Infosek. använda socialt media Blogg/ mikroblogg Bevaras Internet Communitysida Bevaras Internet Wiki Bevaras Internet Inlägg/ kommentarer Vid inaktuallitet Internet

15 15 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera Fråga din politiker och Allmänhetens frågestund Fråga till allmänhetens Bevaras Infosek. frågestund Fråga till fråga din Bevaras Server politiker Svar på Fråga din politiker Bevaras Server

16 16 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Administrera medborgarenkäten Anmälningsblankett 2 år Infosek. Sammanställning över Bevaras Infosek. resultatet Följebrev 2 år Infosek. Kommunens frågor 2 år Infosek.

17 17 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.9 Göra internkontrollplan Internkontrollplan Bevaras Infosek. Redovisning av internkontroll Bevaras Infosek.

18 18 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.10 Administrera personuppgifter Anmälan av pul-ombud till Datainspektionen Vid Pul-assistent Systemtiskt ordnade Anmälan av Bevaras Infosek., personuppgiftshantering till Datainspektionen server Beslut om Bevaras Infosek., personuppgiftsombud server Rutin över personuppgiftshantering Revideras Pul-assistent Systemtiskt ordnade Registerförteckning Revideras Pul-assistent t Registerutdrag 1 år Infosek. t Förfrågan om registerutdrag 1 år Infosek., server

19 19 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.11 Ta fram styrdokument Riktlinjer Bevaras Infosek. Regler Bevaras Infosek. Policydokument Bevaras Infosek. Handlingsplaner Bevaras Infosek.s Reglementen Infosek. Stadgar Bevaras Infosek. Delegations- ordningar Bevaras Infosek. Bolags- ordningar Bevaras Infosek. Ägar- direktiv Infosek.

20 20 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.12 Ta fram arkivredovisning Dokument- Bevaras Infosek. hanteringsplan Klassificerings- Bevaras Infosek. struktur Arkivbeskrivning Bevaras Infosek. Arkivförteckning Revideras Server t

21 21 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.13 Hantera överklaganden Dom Bevaras Infosek. Fullmakt Bevaras Infosek. Föreläggande Bevaras Infosek. Kallelse till Bevaras Infosek. förhandling Korrespondens Bevaras Infosek. Tjänsteanteckningar Bevaras Infosek. Protokoll Bevaras Infosek. Underlag för framställt Bevaras Infosek. krav Yttrande Bevaras Infosek. Yttrande från motpart Bevaras Infosek. Rådgivning Bevaras Infosek.

22 22 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.15 Representera kommunen Representationslistor Tackbrev Bevaras Handlingar rörande vänorter Bevaras Gåvor till kommunen Bevaras

23 23 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.16 Ansöka om utbildningar Tjänsteskrivelse om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Beslut om genomförande av utbildning Bevaras Infosek. Samverkansavtal Bevaras Infosek. Utbildningsavtal Bevaras Infosek. Ansökan om Bevaras Infosek. statsbidrag för utbildning Beviljad ansökan Bevaras Infosek. Avslagen ansökan Bevaras Infosek. Bilagor till ansökan Bevaras Infosek.

24 24 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Genomföra skyddsrond Handlingsplan Bevaras Personalavd. Riskbedömning Bevaras Personalavd. Skyddsronds protokoll Bevaras Personalavd.

25 25 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rapportera tillbud, olycksfall och arbetsskada Sammanställning av tillbud, olycksfall & Bevaras Personalavd. arbetsskador Anmälan om arbetsskada till FK Bevaras Personakt Anmälan till AFA (TFA-KL) Bevaras Personakt Handlingsplan Bevaras Personakt Tillbudsanmälan Bevaras Personakt

26 26 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Rehabilitera Läkarutlåtande 2 år Personakt Arbetsförmågebedömning Bevaras Personakt Omplaceringsutredning Bevaras Personakt Sjukanmälan 2 år Personakt Rehabiliteringsutredning Bevaras Personakt

27 27 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: Följa upp årets arbetsmiljöarbete Årlig översyn av Bevaras Infosek. arbetsmiljöarbetet Sammanställning av Medarbetarenkät Bevaras Infosek.

28 28 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Registrera och diarieföra Handlingar av ringa betydelse Vid Resp. handläggare Korrespondens Vid, Resp. handläggare Gäller även e-brev. Korrespondens av vikt ska registreras och bevaras. dock tidigast 1 vecka Postlista Revideras Internet Lista över inkomna e- 1 vecka Resp. e-brevlåda Gäller såväl myndighets- som personlig brevlåda brev Ärendelista Bevaras Infosek. Lista över årets ärenden med rubrik och Meddelanden 1 år Infosek. Diarium Bevaras Server diarienummer Avser inkomna handlingar för kännedom till kommunstyrelsen

29 29 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Expediera och arkivera Expedieringslistor Vid Resp. sekreterare Lista över vilka som ska delges ett beslut inaktuallitet Leveranskvitto Bevaras Infosek. Kvitto på överlämnade handlingar till kommunarkivet

30 30 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Betala leverantörer Förteckning över utlämnade rekvistionsblock 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Förs centralt av kommunledningskontorets ekonomiavdelning Rekvistion 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Bilaga till faktura Leverantörsfaktura 10 år Skanningsföretaget Ekonomisystemet Skannas och förvaras av externt företag Attestlista Revideras Betalningsfil 2 år Server Skickas elektroniskt till bankgirot för utbetalning

31 31 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Fakturera och bevaka kundfordran Autogiroanmälan 2 år Ekonomiavd. Debiteringslista 2 år Ekonomiavd. Närarkiv e-medgivande autogiro 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Medgivandeavisering 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Kundfaktura 10 år Skickas till kund Fakturaunderlag 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Fakturafil 2 år Server Ekonomisystemet Skickas till posten RHR Betalningspåminnelse 2 år Skickas till kund Kravfil 2 år Ekonomiavd. Skickas till Justitia Närarkiv Uppdragserkännande Justitia 2 år Ekonomiavd. Närarkiv (tjänsterum) Inkassorapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov Närarkiv Statusrapport 2 år Ekonomiavd. Skrivs ut vid behov

32 32 Närarkiv Avslutsrapport 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Bokföringsmässig 10 år Ekonomiavd. avskrivning Närarkiv

33 33 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Köpa in och sälja internt Underlag 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Interndebitering/ 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet kostnadsfördelning Bokföringsorder 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet Närarkiv Avstämmningslista 2 år Ekonomiavd. Ekonomisystemet

34 34 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Redovisa inventarier och anläggningar Anläggningsreskontra 10 år Ekonomiavd. Exklusive det utdrag som ingår i bokslutsbilagorna i årsbokslutet Avstämningslista 2 år Ekonomiavd, Verifikat 10 år Ekonomiavd. Bokslutslista Bevaras Ekonomiavd. Bokslutsbilaga med specifikation över årets investeringsvärde Inventarieförteckning 10 år Ekonomiavd

35 35 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Rekrytera Anställningsavtal Bevaras Personakt Sammanställning över Bevaras Info sek. sökande Behovanalys Bevaras Info sek.,server Kravprofil Bevaras Info sek.,server Annons Bevaras Info sek. Intresseanmälningar Vid Personalavd. Avser så kallade spontanansökningar Meritsammanställning Ansökningar, ej erhållen tjänst 2 år Server Ansökningshandlingar från antagen Bevaras Personakt Beslut om tillsättande Bevaras Infosek. av tjänst Utlåtande från rekryteringskonsult Vid Ansvarig för rekryteringen

36 36 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Introducera nya medarbetare IT-försäkran 2 år efter Personakt Informationsmaterial Vid Resp. avdelningschef Mobiltelefonavtal 10 år Resp. avdelningschef Introduktionsplan för medarbetare Bevaras Resp. avdelningschef Checklista Vid Resp. avdelningschef Fullmakt för postöppning Vid Registrator Tystnadsplikt 2 år Personakt Tjänstebilsavtal Bevaras Personakt Kvittenser för nycklar 2 år Resp. avdelningschef

37 37 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Utveckla kompetens Studieintyg Bevaras Personakt Kompetensutvecklingsplan Bevaras Resp. chef Kursmaterial Vid Resp. handläggare Kursinbjudningar Vid Resp. handläggare, e- brevlåda

38 38 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Arbeta med friskvård Informationsmaterial Bevaras Personalavd. Hälsonytt Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens protokoll Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens informationsmaterial Bevaras Personalavd. Fritidsklubbens stadgar Bevaras Personalavd.

39 39 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. Arkiveras med tillhörande protokoll MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

40 40 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Göra arbetsvärdering Godkänd basvärdering Revideras Server BAS

41 41 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera disciplinärenden Kallelse Vid inaktuallitet Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd. Skriftlig varning Bevaras Personakt Polisanmälan Bevaras Personakt

42 42 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Avsluta anställning Arbetsgivarintyg 2 år Server Beslut om avgångsvederlag Bevaras Personakt Entledigande Bevaras Personakt LAS-handlingar, ej 2 år Server Winlas genomförda LAS-handlingar, Bevaras Personalavd. Winlas genomförda Tjänstgöringsintyg/ betyg Bevaras Personakt

43 43 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Upphandla Upphandlingsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Fullmakt Bevaras Inköpsenhetens Samråd Bevaras Inköpsenhetens Annons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Förfrågningsunderlag Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Kompletteringar Inköpsenhetens Upphandlingssystem Se anbud Öppningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Anbud, antaget Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Anbud, ej antagna 4 år Inköpsenhetens Upphandlingssystem Allmän handling efter anbudsöppningen Efterannnons Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Prövningsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens

44 44 Utvärderingsprotokoll Bevaras Inköpsenhetens Tilldelningsbeslut Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingsrapport Bevaras Inköpsenhetens Upphandlingssystem Upphandlingssystem

45 45 Verksamhetsområde: Stödjande verksamhet Strukturenhet: Hantera avtal Avtalsdatabas Bevaras Server Avtal Bevaras Ekonomiavd Avtalsdatabas Avser avtal rörande kärnverksamhet<vissemicolon> infrastruktur eller andra verksamhetskritiska varor Övriga avtal 10 år Ekonomiavd Avtalsdatabas eller tjänster Avser avtal från stödjande verksamheter

46 46 Verksamhetsområde: Stödjande verksamheter Strukturenhet: Beställa Leasingavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Orderbekräftelse 2 år Resp. beställare Systematiskt ordnade Offerter Vid Resp. beställare Beslut om val av leverantör Bevaras Resp. beställare Avropsavtal Resp. avdelnings Avtalsdatabas Gällande gallring se, hantera avtal Garantibevis Vid garantitiden Resp. beställare s upphörande Produktdokumentation Vid Resp. beställare Mottagningsbevis /Fraktsedel Vid Resp. beställare Följesedel 2 år Resp. beställare

47 47 Verksamhetsområde: Systemförvaltning Strukturenhet: 3.1 Förvalta system Systemutredning Bevaras Systemadministratör Korrespondens med Vid Systemadministratör E-brev får gallras tidigast efter en vecka. leverantör Systemdokumentation Bevaras Systemadministratör Ärendestatus Hit Vid Systemadmin e- brevlåda Avser bekräftelse per e-brev på anmälan och avslut av ärende hos Höglandets IT. Gallring får tidigast ske efter en vecka. Licensförteckning Revideras Systemadministratör Programlicens Vid Systemadministratör Förteckning över Bevaras Systemadministratör användare Inbjudan till utbildning Vid Systemadmin

48 48 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.1 Redovisa in- och utbetalningar Inbetalningar från 10 år kund Utbetalningar till 10 år leverantör Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 2 år Ekonomiavd Kassaverifikation 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Rättelser 2 år Ekonomiavd Huvudbok Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoplan Bevaras Server Ekonomisyste m Kontoutdrag 10 år Ekonomiavd Dagrapport 10 år Ekonomiavd

49 49 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.2 Deklarera skatter och moms Ansökan ersättning moms 2 år Ekonomiavd. Närarkiv Originalet skickas till skatteverket. Kopia sparas tillsammans med underlag Skatte- och momsdeklaration 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Underlag för ansökan om moms 10 år Ekonomiavd. Närarkiv Skatteverkets meddelande avräkning 10 år Ekonomiavd. Närarkiv av kommunalskattemedel Skatteverkets 10 år Ekonomiavd. utbetalningsbesked Skatteverkets redovisningsräkning utbetalningsår Närarkiv 10 år Ekonomiavd. Närarkiv

50 50 Verksamhetsområde: Ekonomiservice Strukturenhet: 4.4 Administrera stiftelser Verifikation 10 år Ekonomiavd. Ekonomisystem Ansökan Bevaras Beslut om utdelning Bevaras Stiftelseförordnande Bevaras Ekonomiavd. Huvudbok Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Bokslut Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Verifikationslista Bevaras Ekonomiavd. Ekonomisystem Revisionsberättelse Bevaras

51 51 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.1 Betala lön och arvode Time-Care Bevaras Personec P Bevaras Kommunens centrala personalsystem Arvoden 2 år Resp. attestant Underlag från politiker eller familjehem Ersättningar 2 år Resp. attestant Till exempel bil- eller reseersättning Förskottsanmälan 2 år Personalavd. Löneunderlag 2 år Personalavd. Kontrolluppgifter Bevaras Server Ledighetsansökningar för fackligt uppdrag 2 år Personalavd. Löneavdrag 2 år Personalavd. Lönelistor Bevaras Genereras och lagras i Personec P Skatter 10 år Personalavd. Utmätning i lön 10 år Personalavd.

52 52 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.2 Hantera tjänstepensionen Pensionsbrev Bevaras Personakt Pensionsförfrågan Bevaras Personakt AFA-beslut Vid pensionsavgång Personakt Kontoutdrag KPA 10 år Personalavdelningen Premier rapporterade till PV 2 år Server Pensionslösningar, avtal om särskilda Bevaras Personakten Pensionsunderlag, aktualiseringar Bevaras Personakten Signallistor/rättelselistor 2 år Personalavdelningen Återkrav av pension 10 år Personalavdelningen

53 53 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.3 Sätta och revidera löner Centrala avtal Vid Personalavd. Överläggningsprotokoll Bevaras Personalavd. Lokala avtal Bevaras Personalavd. Utfallsanalys för kommunen Bevaras Personalavd. Information om årets lönerevision Vid Personalavd. Fastställd Lön Bevaras Personalavd.

54 54 Verksamhetsområde: Personaladministration Strukturenhet: 5.4 Förhandla med facken Kallelse Bevaras Personalavd. MBL-protokoll Bevaras Personalavd.

55 55 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Samordna Fair Trade City-arbetet Ansökan Vid Infosek. Framtidsplan Bevaras Infosek. Verksamhetsrapport Bevaras Infosek. Informationsmaterial Bevaras Planeringsavd. Underlag för inventering Vid Planeringsavd. Styrgruppsprotokoll Bevaras Planeringsavd.

56 56 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera hemsändningsbidrag Sammanställning över leveranser 2 år Planeringsavd. Utanordning 10 år Planeringsavd. Avtal med Daglivarubutik Bevaras Planeringsavd. Årssammanställning Bevaras Infosek. över hemsändningsbidrag Ansökan till 2 år Infosek. Länsstyrelsen Beslut om beviljat statligt bidrag 2 år Infoseks.

57 57 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Administrera statistik Statistisk sammanställning Vid Planeringsavd.

58 58 Verksamhetsområde: Samhällsutveckling Strukturenhet: Ta fram bostadsförsärjningsprogram Bostadsenkät Vid Planeringsavd. Följebrev Vid Planeringsavd. Sammanställning av Bevaras Infosek. enkäten Riktlinjer för kommunens boendeplanering Bevaras Infosek.

59 59 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.1 Producera informationsmaterial Tidningar eller Broschyrer Bevaras Infoenheten Affischer Bevaras Infoenheten Illustrationer Bevaras Info-server Fotografier Bevaras Bilddatabas Flygblad Bevaras Infoenheten Visitkort Bevaras Infoenheten Annonser Bevaras Infoenheten Webplatser Bevaras Server En digital bevarandekopia görs en 1 gång per år

60 60 Verksamhetsområde: Informationsservice Strukturenhet: 7.2 Planera kommunikation Marknadsundersökning Bevaras Info-enheten Omvärldsanalys Bevaras Info-enheten Nulägesanalys Bevaras Info-enheten Informationsplaner Bevaras Info-enheten Dokumentation av aktiviteter Bevaras Info-enheten Utvärdering Bevaras Info-enheten

61 61 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.1 Utöva tillsyn över arkivvården Inspektionsanmälan Vid Arkivansvarig Inspektionsrapport Bevaras Arkivansvarig

62 62 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.2 Ta emot arkiv Arkivförteckning Bevaras Server Leveranskvitto Vid Arkivhandläggare

63 63 Verksamhetsområde: Kommunarkiv Strukturenhet: 8.3 Lämna ut arkivhandlingar Patientförfrågan Vid Arkivansvarig Lånekvitto Vid Arkivansvarig Beställningsspecifikation Vid Arkivansvarig

64 64 Verksamhetsområde: Medborgarservice Strukturenhet: Genomföra borgerlig vigsel Bevis vigsel/registrering Bevaras Medborgarkontoret Cermonitext Bevaras Medborgarkontoret Bekräftelse av anmälan Vid Medborgarkontoret Anmälan vigsel/partnerskap Vid Medborgarkontoret Intyg från Skatteverket 2 år Medborgarkontoret Vigselprotokoll Bevaras Medborgarkontoret Underrättelse till Skatteverket 2 år Medborgarkontoret

65 65 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Planera Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Kursplan Bevaras Nässjö Lärcenter Läsårsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Bemanningsplan Vid Nässjö Lärcenter Konsultavtal Bevaras Nässjö Lärcenter Schema 3 år Nässjö Lärcenter

66 66 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Marknadsföra Marknadsplan Bevaras Nässjö Lärcenter Trycksaker Bevaras Nässjö Lärcenter Annonser Bevaras Nässjö Lärcenter Hemsida Server Gällande gallring se "7.1 Producera informationsmaterial" Marknadsundersökningar 2 år Nässjö Lärcenter

67 67 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Anta Yttrandebeslut om Bevaras Nässjö Lärcenter IKE Ansökan Vid Server Antagningssystem Behörighets handlingar Vid Nässjö Lärcenter Antagningslista Bevaras Nässjö Lärcenter Antagningsbesked Vid Nässjö Lärcenter Antagningssystem Informations material Bevaras Nässjö Lärcenter Svarsbesked Vid Nässjö Lärcenter Uppropslista Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

68 68 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Utbilda Tentor & Redovisningar Vid Resp. lärare Nationella prov 5 år Nässjö Lärcenter Nationella prov i svenska ska bevaras Individuell studieplan Vid Nässjö Lärcenter Sammanställning Nationella prov 5 år Resp. utbildningsanordnare Klasslistor Bevaras Resp. utbildningsanordnare Närvarolistor Vid Resp. lärare Programrådsanteckningar Bevaras Resp. utbildningsanordnare Studieavbrott Vid Nässjö Lärcenter Registreras Skadeanmälan Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Incident- rapportering Bevaras Nässjö Lärcenter Registreras Studieintyg Vid Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

69 69 Halvårsredovisning till Scb Kursutvärdering 2 år Nässjö Lärcenter Vid Nässjö Lärcenter

70 70 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Avsluta Betygskataloger Bevaras Nässjö Lärcenter Betygskonferens protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter Betygsdokument Bevaras Nässjö Lärcenter Godkända resultat till CSN 2 år Nässjö Lärcenter Sexmånaders uppföljning Vid Nässjö Lärcenter Egna utvärderingar 2 år Nässjö Lärcenter Ledningsgrupps protokoll Bevaras Nässjö Lärcenter

71 71 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Vägleda till studier och yrke Informationsmaterial Vid Studievägledare

72 72 Verksamhetsområde: Vuxnas lärande Strukturenhet: Introducera nya svenskar Beslut att ingå i Bevaras introduktionspr Kallelse & information Vid Ärende i Procapita Bevaras Server Intyg om för programbehörighet Vid Ansökan SFI Brev om skolstart Vid Månadsrapport Verifikationer 10 år Sjukintyg Vid Beslut om avstängning Bevaras från program Avser kopior på intyg för behörighet att ingå i introduktionsprogram, t.ex. uppehållstillstånd, personbevis, inskrivningsintyg från Försäkringskassan eller bevis på mantalsskrivning i kommunen från Skatteverket

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111 Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplanen är uppdelade efter verksamheterna på kommunledningskontoret, och inte efter den organisatoriska strukturen. Syftet med detta är att planen

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/

Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ 1. STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-14 Dnr KS/2014:186 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställd av kommunstyrelsen 20140414 Dnr KS/2014:186 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunstyrelsens organisation... 3 2.1 Kommunstyrelsens förvaltning...

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad

Arkivhandbok för Malmö stad Arkivhandbok för Malmö stad Styrande och stödjande verksamheter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-10-21 MSA 113/2011-2387 1,06 Suzanne Sandberg Kulturförvaltningen Malmö stadsarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: 2012-06-05 Uppdaterad: Handlingstyp

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer