Historien bakom hopplösa förändringsarbeten och hur du lyckas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien bakom hopplösa förändringsarbeten och hur du lyckas"

Transkript

1 Historien bakom hopplösa förändringsarbeten och hur du lyckas Har ditt företag ett välfungerande förändringsarbete? Hur stämmer följande påståenden överens med din situation? Jag känner mig trygg med att mitt företag eller min organisation har förmåga att utvecklas i takt med de krav som omgivningen ställer, på kort och lång sikt. Jag upplever att förändringsprojekt i mitt företag i allmänhet levererar den nytta vi tänkt oss, utan större förseningar eller fördyringar. Cheferna på mitt företag tycker i allmänhet att företagets IT-stöd är en avgörande positiv kraft som möjliggör förbättringar av exempelvis kundservice, produkter eller affärsmetoder Kunde du svara ja på alla tre påståendena? Gratulerar! Gå och gör något mera värdefullt med din tid än att läsa vidare här! Antingen har du redan lösningar på plats för de problem som denna artikel handlar om, eller har du en så okomplicerad och rättfram verksamhet att alla vi andra blir avundsjuka. Ett tredje alternativ är naturligtvis att du lever i fullständig förnekelse, vilket på sätt och vis också är avundsvärt. Det sannolika är dock att du svarat nej på åtminstone två av påståendena ovan. I så fall är det troligt att din organisation skulle kunna bli bättre på att planera och koordinera förändringsinsatser. Det kan den bli om ni när ni komponerar er förändringsstyrning lånar några takter från metod som kallas TOGAF ADM. Den kommer från början ur en systemvetenskaplig tradition, men vi vill inte göra läsaren orolig. Det handlar inte om informationsteknik, utan om om hur man får ett företag att fungera praktiskt. TOGAF ADM Sammanfattning Större mera komplexa förändringar som påverkar flera intressenter inom en organisation måste ofta hanteras i ett program av flera samordnade projekt och linjeaktiviteter. Slutmålet för en sådan förändring behöver i allmänhet revideras under förändringens gång. De vedertagna metoder som finns för att styra program saknar i allmänhet tydliga riktlinjer för vad som måste göras för att planera förändringsarbetet, dela upp det i projekt, hantera beroendena mellan projekten, och etablera etapper med tydliga målbilder för varje. ADM (Architecture Development Method), som är en del av TOGAF, passar utmärkt att använda för att använda i planering och styrning av program, tillsammans med andra metoder för programledning. Programplanering och programledning är en angelägenhet för hela ledningsgruppen i företaget, eftersom fungerande förändringsarbete är en av de absolut viktigaste strategiska frågorna för snart sagt varje företag och organisation idag.

2 Förändringsvilja och förändringsmotstånd Ständigt närvarande Att vi människor är så pass framgångsrika som art, beror på vår förmåga att utvecklas och att anpassa oss till skiftande förutsättningar. Lika länge som människor har arbetat och krigat tillsammans, har de grupper som haft lättast att anpassa sig efter en föränderlig omvärld varit mera framgångsrika än andra. Förmågan och viljan till förändra arbetssätt, seder och rutiner är en grundläggande mänsklig egenskap. Evolutionen har gjort att människor har en större fallenhet för förändring än alla andra arter. Mot den inneboende drivkraften till förändring, expansion och utveckling står två andra biologiskt uråldriga principer, som vi delar med de andra djuren - benägenheten att bevara energi, och att inte ta risker i onödan. Det är dessa principer som gör att vi undviker att laga det som inte är trasigt, och som ofta får oss att tro att människor inte vill ha förändring. I alla tider har förändringsbenägenhetens progressiva kraft stångats mot de konservativa principerna om riskminimering och energibevarande. Den som försöker leda en grupp människor genom förändring uppfattar ofta att individerna har en inneboende ovilja till förändring. Oviljan har oftast sin egentliga grund i att personerna anar att den föreslagna förändringen kan innebära onödigt arbete eller onödiga risker. Man känner mer eller mindre välgrundat på sig att saker kommer att fungera sämre, och/eller att den egna personens eller gruppens trygghet hotas. Det kan handla om allt från att ens egen sociala ställning är i fara till att man är rädd att kollegorna skall förlora jobben när företagets konkurrensduglighet försämras. Om förändringsledning är konsten att få människor att genomföra bra förändringar krävs därför två saker av en förändringsledare: Se till att tala om förändringen på ett sätt som gör att folk delar uppfattningen att förändringen är av godo för dem. Se till att förändringen faktiskt är av godo, dvs. inte medför onödigt arbete eller onödiga risker. Det finns mängder med bra litteratur som behandlar den första punkten ovan. Kommunikation anses allmänt vara det viktigaste för lyckat förändringsarbete. Men kan verkligen bristande kommunikation hos dagens chefer och företagsledare, med det fokus som idag finns på kommunikationsfärdigheter, förklara att 70 % av alla förändringsinitiativ anses misslyckade? Många gånger är den bedömning som den förändringsobenägne medarbetaren gör fullt realistisk. Förändringsinitiativ som resulterar i onödigt arbete och onödiga risker är inte ovanliga. Man kan dela upp orsakerna till detta i två huvudgrupper. Felbedömningar av målets faktiska attraktivitet: De tänkta förändringarna är inte alltid till det bättre, vare sig för företagets ägare, medarbetare, eller dess omvärld. Hit hör många strategiska initiativ. Det kan röra sig om stora företagsförvärv där värderingen grundats på fantastiska synergier, som aldrig i praktiken kan realiseras, om produkt- eller marknadssatsningar som baseras på felaktiga antaganden om kunders behov och preferenser, eller om standardmoduler för ERP-system som implementeras i miljöer som redan har fungerande systemstöd för sin specialiserade verksamhet, men där ledningen (oftast ny på jobbet) inte förstått hur eller varför verksamheten inte är standard. Felaktiga vägval under resan mot målet: Oftare är det inte själva målet eller inriktningen som är felaktig. Det onödiga arbetet och riskerna uppstår genom felaktiga vägval på vägen mot målet. Man gör saker i fel ordning, man missar beroenden mellan olika delar i förändringen, och man försöker göra för mycket på en gång. Denna artikel handlar om hur vi praktiskt kan planera och genomföra förändringar på ett sätt som gör att man undviker onödigt arbete och onödiga risker, genom att ta ut rätt målbild för förändringen, och sedan göra rätt saker för att förändras, i rätt ordning. Vår ansats för det har vi hämtat ur en internationell standardspecifikation som heter TOGAF. För att förstå TOGAFs bidrag till den etablerade kunskapsmassan kring förändringshantering, kan det vara av värde att göra en kort tillbakablick över de senaste decenniernas utveckling inom förändringshantering. Förändring som ständiga förbättringar och Process Redesign Åtminstone fram till runt 1980 var stabilitet ett av de främsta honnörsorden för företagare. Man tjänade bäst och tryggast pengar på marknader utan alltför snabba förändringar. Växelkurser var fasta och rörligheten varor och tjänster var begränsad. Innovation handlade fortfarande mer om att uppfinna nya saker, än nya sätt att göra saker på. På den gamla tiden var förändring var inget man hade särskilda specialister för. Det ingick som en naturlig del i varje chefs

3 3 ansvar att se till att det egna ansvarsområdet förändrades i den takt som omvärlden trots allt krävde. Från att förändringsarbetet i första hand administrerats av linjechefer, inom ramen för deras ordinarie ansvar, började man under 80-talet tala om vikten av att sätta ihop tvärfunktionella team för att designa och genomföra förändringar. Man började låta linjechefer leda förändringsprojekt, ofta under handledning av externa konsulter. Det handlade mycket om underifrån drivet förbättringsarbete. Man lanserade ständiga förbättringar initiativ och kvalitetscirklar. Sommaren 1990 publicerade Michael Hammer och Thomas Davenport ungefär samtidigt varsin artikel i Harvard Business Review respektive Sloan Management Review, där de förespråkade att man borde vara mera radikal i sina förändringar av arbetssätt. Båda dessa fick ett enormt genomslag och gjorde sina författare till kändisar. Man menade att det gjordes så mycket onödigt arbete att det inte var någon idé att utgå från hur det fungerade idag. Istället borde man konstruera helt nya processer som effektivt kunde utnyttja ny teknik. Don t Automate, Obliterate, var den talande undertiteln på Hammers artikel. Redan den hösten började de stora managementkonsultbyråerna sälja paketerade tjänster för Core Process Redesign eller Business Process Reengineering. De som ingick i dessa projekt lyftes i allmänhet ut ur sina ordinarie befattningar under projektens gång. Man betonade design, dvs den ingenjörsmässiga specifikationen av den tänkta framtida verksamheten, och lade mindre vikt vid hur man praktiskt skulle åstadkomma förändringen. De linjechefer som tidigare varit ansvariga för ständig anpassning, kände inte längre samma naturliga ägarskap för förändringsagendan. Processdesignvågen misslyckades att leverera de utlovade resultaten, då själva förändringen antingen uteblev helt, eller endast gav en bråkdel av de förutsedda positiva effekterna. Men en sak hade managementkonsulterna åstadkommit. De hade ökat suget efter en annan konsulttjänstchange management. Change management den mänskliga sidan Då det visat sig att processingenjörsskap inte var tillräckligt för att åstadkomma förändringen började managementexperter allt mer fokusera på att beskriva hur företagsledningar skulle utöva sitt ledarskap för att få förändring att hända som man uttryckte sig. Man betonade de mänskliga aspekterna av förändringsledning. Det som brast var kommunikation och delaktighet. De flesta beskrivningar av förändringshantering som man ser idag, liknar dem som man gjorde i mitten av 90-talet. Det som anses vara viktigt, då som nu, är: Tydlig vision och god kommunikation Tydliga åtaganden och uthållighet från ledningen Förebilder - människor som förkroppsligar och förtydligar förändringen Bra planering av genomförandet Incitamentssystem som stöder förändringen Det finns också sedan ungefär 15 år tillbaka en allmänt accepterad konsensus kring vad man praktiskt gör för att åstadkomma en förändring. Stegen man tar beskrivs i regel ungefär således: Identifiera en möjlighet eller ett behov Bedöm den potentiella nyttan av att realisera möjligheten Studera hur lösningen bör utformas, dvs. hur den förändrade processen skulle se ut Se vilka konsekvenser det får på verksamheten i övrigt, t ex i termer av krav på förändringar av systemstöd, personal, annan utrustning, osv. Räkna på kostnader och nyttor och besluta om genomförande. Planera och genomför ett projekt för att få till stånd förändringen. Avsluta genom att överlämna projektets resultat till linjeverksamheten. Följ upp resultaten De flesta företag tillämpar denna generiska metod att bedriva förändring, och lägger ned stora resurser på att säkerställa kommunikation och delaktighet genom processen. Trots det anses de flesta större förändringsprojekt inte vara lyckade. Följande mönster tenderar att upprepa sig: Det visar sig vara svårare och ta längre tid att ändra på ett arbetssätt än man trodde Biner Tel: +46 (0) Epost:

4 När man förbättrat något man vill förbättra, upptäcker man negativa konsekvenser av samma förändring, som man inte varit medveten om tidigare. Man får prioritera om i portföljen av förändringsprojekt beroende på oväntad resursbrist eller utebliven finansiering Nya chefer kommer med andra initiativ och prioriterar ned de pågående De resultat man förutspått uteblir helt eller delvis, eller visar sig inte kunna mätas så som man hade tänkt sig. Sammanfattningsvis kan man säga att man nästan alltid blir överraskad av att de lösningar man inför inte fungerar exakt som avsett, och att de förutsedda fördelarna krymper i verklighetens kalla ljus. Effektivare förändringsarbete genom bättre projektledning? Många av de processförändringar man under 80- och 90tal såg framför sig möjliggjordes av de tekniska framstegen. IT-budgetarna svällde och såväl ERP-leverantörerna som de stora integrationskonsulterna växte kraftigt. Inom teknisk utvecklingsverksamhet hade man sedan länge metoder och processer för att driva och styra utvecklingsprojekt. Dessa fick nu stå modell för förändringsarbete i allmänhet. Projektledare har under de senaste 30 åren gått från att vara i första hand ett yrke inom bygg- och anläggningsindustrin, över att bli den kanske viktigaste rollen inom företag som levererar tekniska system och mjukvara, till att numera vara en av de vanligaste yrkesbenämningarna inom vilken bransch som helst. Tidigare var en projektledare någon som i stor utsträckning ledde arbetet genom sin kompetens och var formande för lösningar och drivande i sakfrågan. En modern projektledare är idag ofta en administratör av resurser, som inte själv i nämnvärd utsträckning bidrar till lösningarnas utformning. Projektstyrning har också professionaliserats och blivit en disciplin som fått allt striktare former. Man tillämpar allt större tydlighet i vilket ansvar som åligger t ex en projektsponsor, en styrgruppsmedlem, eller en projektledare. Syftet är naturligtvis att säkerställa att projekten producerar sin output inom utsatta gränser för tid och resurser. Projektledningsdisciplinen har också på gott och ont lånat en del formalistiska färger från den dokumentationsorienterade kvalitetsrörelsen, vilken under beteckningar som ISO 9000 och EFQM i ett kvarts sekel har präglat europeiska företagsledares förhållningssätt till kvalitet. De flesta företag upptäcker dock att man inte lyckas särskilt mycket bättre med sitt förändringsarbete, trots professionell - inhyrd eller egen - projektledarkader och stora investeringar i förbättrade metoder för att administrera, styra och övervaka projekten. Förändringsinitiativen och de föreslagna projekten blir allt fler, men den faktiska förändringstakten släpar efter den önskade. Synbart attraktiva projekt måste prioriteras bort, på grund av budgetbegränsningar och/eller begränsade personella resurser. Portföljhantering Att ha långa listor av önskvärda projekt som väntar på resurser att kunna genomföras är vardag på många företag och organisationer idag. För att med ändliga resurser kunna hantera det till synes oändliga flödet av nya önskade projekt, har ytterligare en disciplin vuxit fram: portföljhantering. Portföljhantering handlar om att prioritera mellan tänkta projekt på ett sätt som optimerar företagets avkastning på investeringar. Med avseende på förväntad avkastning, flaskhalsar i resurstillgänglighet, risk, och ibland beroenden mellan projekt, beslutar man vilka projekt som skall genomföras i första hand, och hur de begränsade resurserna skall fördelas mellan projekten. Ofta sker portföljhantering i samband med årliga budgetarbetet, och processen präglas många gånger av politik och förhandling. Två typer av projekt tenderar att vinna dragkampen. Å ena sidan projekt som ger hyfsad avkastning på kort sikt, och å andra sidan projekt av omedelbart intresse för högsta ledningen, t ex företagsförvärv, och satsningar på kontroll och styrningssystem. Programledning Programledning är att hantera den nödvändiga koordinationen mellan flera projekt, som har någon form av beroenden av varandra. Ett program är mer än bara ett stort projekt. Ett projekt innebär ett i tiden begränsat arbete, utfört av en projektorganisation, som syftar till att leverera en viss produkt eller förmåga. Ett program, däremot, är övergripande ledningsfunktion, som syftar till att åstadkomma en förändring, och som över tiden initierar och styr ett antal projekt och linjeaktiviteter, vilka tillsammans åstadkommer den önskade förändringen. Projekten förser linjen med behövliga verktyg och färdigheter för att kunna genomföra förändringar, medan

5 5 själva förändringen genomförs som linjeaktiviteter. Programmet definierar, styr och koordinerar projekt och linjeaktiviteter. De mera seriösa programhanteringsansatserna, t ex MSP, beskriver hur program bör bestå av etapper (eng tranches). Varje etapp representerar en delförändring, och består av ett eller flera projekt och/eller linjeaktiviteter, vilka levererar nödvändiga färdigheter. Innan nästa etapp av projekt går igång skall verklig förändring kunna verifieras och utvärderas, för att möjliggöra feedback till det fortsatta arbetet. På samma sätt som projektledare är en etablerad yrkesroll, har programledning kommit att bli en definierad disciplin, med olika flera konkurrerande metoder, ramverk och formalia och en växande konsultmarknad. Designen åkte ut med badvattnet Om processredesigntänkandet under tidigt 90-tal stod för teknokratiska, radikala och toppstyrda förändringar, är dagens förändringsarbete oftare inriktat på inkrementella ändringar av verksamheten. Förändringen är ofta är följden av något annat beslut, som redan är verkställt eller på väg att verkställas. Det kan vara anpassning till nya regelsystem, eller en föråldrad teknologi som man bedömer att det är ekonomiskt gynnsamt att byta ut mot en nyare. Processförändringen är många gånger en konsekvens av en teknisk förändring, istället för tvärtom. Ett nytt eller förändrat stödsystem gör det möjligt eller t o m nödvändigt att förändra arbetssättet. Själva förändringsinitiativet definieras inte sällan som ett IT-projekt. Vi skall införa ett nytt CRM-system, säger man om en satsning på att förbättra hanteringen av order och kundservice. IT-projekt följer i allmänhet en föreskriven utvecklingsmetodik, där det ingår en kravfångstfas tidigt, för att exakt förstå vad det är som den tekniska lösningen skall klara av. I större projekt finns ofta en roll som kallas verksamhetsanalytiker eller verksamhetsarkitekt inblandad tidigt för att se till att lösningen uppfyller verksamhetens framtida kravbild. För att se till att systemet får en struktur som gör att det blir lätt att bygga, fungerar ihop med övriga IT-system, och är möjligt att bygga vidare på inför framtiden, finns roller inom IT- organisationen som kallas t ex informationsarkitekt, systemarkitekt och lösningsarkitekt. Här har en kraftig förskjutning skett jämfört med tankarna bakom Core Process Redesign. Under CPRs glansdagar skulle högsta ledningen, med benägen assistans av toppmanagementkonsulter, ägna sig åt ett ingenjörsmässigt tankearbete, för att sedan exekvera förändringen genom förändringsåtgärder. Idag beställer man sin förändring i form av ett IT-projekt, och låter eventuellt designarbete rymmas inom det projektet. Även om CPR-ansatsen präglades av elitism och stora brister i insikt om mänsklig motivation, hade den det goda med sig att företagsledningarna blev genuint intresserade av hur företaget faktiskt fungerade. Under några korta år under 90-talet, mellan fastighetsbubblan och internetboomen, ansågs operativt kunnande vara en viktig framgångsfaktor för en företagsledare, även i Europa. Det är rimligt att förvänta sig att ett större operativt kunnande leder till bättre bedömningar av vad som krävs för att åstadkomma förändringar. Den onda cirkeln Det verkar finnas en slags ond cirkel som många större företag och organisationer hamnar i: De övergripande och radikal förändringsinitiativ man försökt sig på, t ex genomgripande processförbättringar genom införande av standardmjukvara och relaterade s.k. best practices från en ERPleverantör, har misslyckats. Det beror på att investeringar beslutats, visioner kommunicerats och projekt dragits igång, utan att man byggt en grundläggande förståelse för hur verksamhetsförändringen kommer att rent mekaniskt fungera. Man har hamnat i en situation där man till en kostnad vida överstigande vad man initialt beslutade, varken har fått Dålig erfarenhet av havererade projekt Kortsiktiga, mer lokala lösningar Högre relativkostnad för samordnad lösningsutveckling, jrft m lokal lösning Större diversitet i lokala lösningar Större komplexitet i gränssnitt mellan lokala lösningar processer som fungerar ändamålsenligt, eller ett systemstöd som kan sägas vara standard. Vis av skadan väljer man därför hellre att prioritera mindre komplexa, lokala förändringar framför mera genomgripande initiativ. Varje projekt utvärderas på egna meriter, baserat på om man levererat till specificerad kvalitet tid och kostnad. Den samordning som finns, även om man hyrt in en extern program- Biner Tel: +46 (0) Epost:

6 ledare, går mest ut på att fördela resurser och medel mellan konkurrerande projekt, och i bästa fall att spara en del pengar genom att återanvända lösningar som redan tagits fram. Företagets olika delar utvecklas var och en åt det håll som förefaller bäst ur det lokala perspektivet. Komplexiteten i interaktionerna mellan företagets delar ökar, och det blir allt svårare att förutsäga hur en lokal förändring påverkar de andra delarna i företaget. Detta tvingar över tid förändringarna till att bli allt blygsammare och allt mer lokala, och företaget blir allt sämre på förändring För det företag som hamnar här, måste ledningen återta kontrollen över förändringsarbetet. Det hjälper inte att förbättra rapporteringen, eller att tillse att projektstyrningsmetodiken följs till punkt och pricka. Ledningen måste omvärdera sin egen roll. Från att passivt övervaka att formerna för förändringsarbetet fungerar, måste man börja aktivt delta i utarbetandet av själva innehållet i förändringen. På så sätt går det att åstadkomma flera saker: Ledningen förstår allt bättre hur den egna verksamheten fungerar och vart den är på väg, och får därmed goda förutsättningar att leda. Man kan hålla en övergripande plan för förändringar. Man kan medvetet bygga upp sitt företag, så att förmågan till förändring stärks. Företagsledaren som byggmästare Det här är en rejäl utmaning. Att leda ett företag i förändring är att bygga upp det och bygga om det. Arbete krävs för att förstå vilket företag man har och vilket man strävar efter att få, hur det är tänkt att fungera, vilka delar det består av och hur dessa delar skall fungera ihop. Man måste spendera tillräckligt mycket tid tillsammans med de människor som gör själva arbetet på fabriksgolvet, på vårdavdelningen eller på callcentret. Människorna som gör jobbet måste ha förtroende för att man har förstått deras arbete hänger ihop med andras. Och inte nog med det. Det krävs också att man förstår en eller ett par steg på vägen till det tänkta målet, dvs. hur företaget skall fungera efter att den första etappen i förändringen är genomförd. Utan denna förståelse är det omöjligt att på ett bra sätt leda företaget under förändringsarbetet, och kommunikation kring förändringen kommer att klinga ihåligt. Allt detta visste du kanske redan om förändringsarbete. Vad du förmodligen inte visste är att det finns en fungerande, dokumenterad och beprövad metod för att bygga denna förståelse. Många företag har till och med tillgång till kompetens för detta inom husets väggar. Men den används oftast inte för att planera och styra program, utan i bästa fall som en del i ett enskilt IT-projekt. Metoden heter ADM, och är en del av en internationell standard som kallas TOGAF the Open Group Architecture Framework. Att planera sitt program med ADM All planering av förändring under komplexitet måste vila på två fundamentala insikter: Man aldrig har tillräcklig information för att kunna säkert fastslå vad det önskvärda slutmålet är. Målvisionen är alltså alltid en hypotes, baserat på vår förståelse just nu. Alla förändringsplaner måste justeras under arbetets gång. Det är inte möjligt att på förhand göra en fullständig plan för hur en förändring skall gå till, komplett med alla relevanta aktiviteter, tider och ansvar. Det som ADM tillför till de etablerade programhanteringsmetoderna, är en konkret metod för att planera och styra ett förändringsprogram, på ett sätt som tar hänsyn till en komplex och svårförutsägbar verklighet, och som medger att vi kan utnyttja vårt lärande under resans gång. ADM hjälper oss att planera projekt och linjeaktiviteter med utgångspunkt från de logiska beroendena mellan olika delförändringar. Med ADM bestäms identifiering och tidläggning av projekt och aktiviteter genom beroendena mellan nödvändiga förändringar. ADM hjälper dig att lägga upp etapper i programmet, där varje etapp leder till ett stabilt mellanläge ett robust tillstånd som företaget skulle kunna fortsätta att fungera i under en längre tid. Fördelen med tydliga mellanlägen, vad TOGAF kallar transitionsarkitekturer, är att man kan omvärdera slutmålet baserat på förändringar i omvärlden, eller genom nya lärdomar man gjort under arbetet med förändringen. Att förstå beroenden ADM betyder Architecture Development Method. Arkitektur betyder här vilka olika delar som finns, vad de är bra för, och hur de hänger ihop. ADM gör det enklare att hålla reda på beroendena mellan olika förändringsinsatser och mellan olika

7 7 aspekter av verksamheten. Det handlar alltså om ett designarbete, men inte på en detaljerad konkret nivå utan på en logisk nivå. De beskrivningar man tar fram är inte vara konstruktionsritningar av t ex alla processer eller systemkrav, men de skall lyfta fram vilka de viktiga beroendena mellan t ex olika delar av företaget, mellan olika processer och mellan processer och it-applikationer. Principen är att man gör (logiska) beskrivningar av sitt företag i nuläge och i ett önskat framtida läge. Baserat på skillnaderna gapen kan men sedan slå fast vilka olika delförändringar som den stora förändringen består av. Man beskriver också de olika delarna i förändringen påverkar varandra, t ex En viss processförändring är en förutsättning för en annan processförändring, som är tänkt att stödjas med ett förändrat IT-system. En kompetensutvecklingsinsats inom Avdelning A är en förutsättning för att Avdelning B skall kunna börja arbeta på ett nytt sätt när man hanterar kundklagomål. Eftermarknadsavdelningen och säljavdelningen använder idag två olika kundbegrepp, som antingen måste bli samma, eller som det måste finnas en automatisk översättning mellan, innan den nya reservdelsförsörjningsprocessen kan börja tillämpas. Beskrivningarna skall också koppla ihop de olika önskade effekterna t ex ökad kundnöjdhet med de förändringar som görs. Dessa så kallade arkitekturbeskrivningar görs ur ett antal olika perspektiv. Samma förändring måste i allmänhet belysas från ett antal olika håll, beroende på vilka saker som är angelägna, och var man kan anta att eventuella problem kan dyka upp. Exempelvis kan man behöva ha tydliga bilder över hur företagets interaktion med sina kunder förändras, men också över hur samarbetet mellan olika avdelningar i företaget förändras, och över hur kunduppgifter kommer att hanteras i och med att vi övergår från två olika kundregister till ett enda. Olika intressenter kommer att vilja förstå olika aspekter av förändringen. Marknadsavdelningen vill se bilder som visar vilken förändring som kunderna kommer att uppleva, medan de som arbetar med produktkostnadsredovisning vill kunna förstå vilka olika delar ett produktpaket skall bestå av, och de som skall förvalta och underhålla systemen måste förstå vilka sorters användare som kommer att använda olika IT-system. När man jämför beskrivningar av samma tänkta framtida läge ur de olika perspektiven bygger man upp en slags modell av det framtida företaget. Men kan använda vanliga textdokument och enkla ritverktyg för grafiska beskrivningar, men det också finns särskilda modelleringsverktyg som fungerar och ser ut ungefär som CAD/CAM-verktyg, som man kan använda för att binda ihop de olika beskrivningarna. Enligt ADM skall man för varje intressentkategori (typ av person som berörs av förändringen) medvetet tänka igenom vilka saker som kan vara viktiga. Man bör se till att man i sin modell av förändringen har perspektiv som täcker allt som kan tänkas bekymra intressenterna. Så säkerställer man att man inte missat att tänka igenom och beskriva några viktiga beroenden. Vi har mycket att vinna på att tänka igenom förändringens struktur innan vi gör en detaljerad investeringskalkyl och drar igång omfattande förändringsprojekt, eller börjar handla upp mjukvarusystem. Vi minimerar risken för större överraskningar under det kommande förändringsarbetet, genom att vi så långt möjligt förstått beroendena mellan olika delar i företaget, och mellan olika delar av förändringen. Genom att förändringen beskrivits ur samtliga viktiga intressenters perspektiv, har vi maximerat vår förståelse av de beroenden som kan vara kända på förhand. Beskriv inte för mycket För att vi skall få ett fungerande förändringsarbete gäller det dock att beskriva lagom detaljerat, och framförallt att beskriva rätt aspekter av förändringen. Syftet med de arkitekturbeskrivningar vi gör i en ADM-förstudie är endast att kunna planera etapper och projekt i ett förestående förändringsprogram. Det måste vara tillräckligt för att förstå vilka förändringar som skall göras, hur dessa förändringar påverkar varandra, och vad i övrigt som påverkas. Syftet är absolut inte att utvärdera om den ena eller andra teknologin är lämplig, vilken programvara vi skall köpa in, eller exakt vilka kontroller som behöver göras när kunden beställer en produkt online. Därför skall beskrivningarna som man gör inom ramen för en ADM-förstudie, hålla sig på vad man kallar logisk nivå. Vi talar här om motsvarigheten till arkitektritningar för ett hus övergripande Biner Tel: +46 (0) Epost:

8 planritningar, elevationer som visar fasaderna, och några perspektivskisser. Vi skall inte göra konstruktionsritningar där vi ser hur många balkar som behövs, och om de skall vara av stål eller limträ. Inte heller ritar vi in rör- eller eldragningar. Denna så kallade lösningsnivå, sparar man till projekten. Det minst fyra viktiga anledningar att man måste begränsa arbetet till att endast omfatta den arkitekturella nivån Tid. Det är sällan acceptabelt att ha ett förstudiearbete gående under många månader innan vi ens med säkerhet vet att den tänkta förändringen bör genomföras. Vi vill så snart som möjligt kunna starta de första praktiska stegen för att ta oss en första bit på vägen mot målet. Flexibilitet: Att på ett tidigt skede låsa sig för en t ex viss teknisk lösning eller en viss ordning i vilken arbetsmoment skall utföras hämmar kreativiteten och är begränsande för senare utvecklingsarbetes möjligheter att ta fram den bästa lösningen Delaktighet. Det finns ingen möjlighet att inom ramen för en övergripande förstudie åstadkomma en bredare delaktighet bland t ex systemanvändare. Mera detaljerade anvisningar om lösningars utformning (såväl beträffande processer som system) bör göras i nära samarbete med en bred grupp som har egen erfarenhet av det verkliga arbetet och kan fungera som ambassadörer för ett förändrat arbetssätt. Kvalitet: Det är ett mindre team som gör de övergripande beskrivningarna. De har inte möjlighet eller tid att göra alla de detaljerade undersökningar som krävs för att fånga och prioritera alla krav på den framtida processen, eller att bestämma vilka olika attribut som skall kunna lagras om kunderna i den nya kundmastern. Då krävs att olika intressenter fungerar som referenspersoner, och deltar i kravarbetet. Man behöver ofta arbeta med prototyper, mock-ups och tydliga hjälpmedel för att kunna säkerställa att man gör rätt här. Det är inte bara för att det är onödigt att göra en fullständig bild av förändringen under förstudien som vi undviker det. Det är också för att undvika att vara till skada för det efterföljande arbetet som vi medvetet avstår från att beskriva exakt hur saker bör göras. Inte heller kraven på lösningarna skall i förstudieskedet beskrivas på mera detaljerad nivå än den som krävs. Det är i projekten som man designar och framställer de detaljerade lösningarna. Faserna i ADM TOGAF delar in ADM tio faser. Utöver arbetet som är direkt kopplat till det enskilda programmet ger ADM också vägledning om: Vad man bör göra för att etablera en förmåga att arbeta enligt ADM (Fas P: Preliminär) Hur den löpande övervakningen av yttre och inre förändringskrav omsätts till initiativ till förstudier enligt ADM (Fas H: Arkitekturell förändringshantering). Detta arbete måste både vara responsivt i förhållande till förändringsinitiativ som kommer från olika delar av organisationen, och proaktivt genom att den nuvarande arkitekturen ständigt granskas och ifrågasätts baserat på företagets t ex strategiutveckling, trender på kund- och leverantörssidan, och teknikutveckling. Hur man genom hela ADM arbetar med kravhantering, och hur man hanterar följverkningar av förändringar av krav. (Fas RM: Kravhantering) De övriga sju faserna beskriver arbetet som är kopplat till varje specifikt förändringsprogram: FAS A: Fastslå kontext, syfte och förändringsvision I Fas A: Arkitekturvision, tar man fram en vision för vad man vill åstadkomma med förändringen. Om förändringen handlar om en kraftigt förbättrad eftermarknadsservice, beskriver vi varför det är viktigt och vad vi menar med en förbättrad eftermarknadsservice i konkreta måltermer. Vidare beskriver vi översiktligt hur kundens framtida upplevelse skall te sig, vilka sorters människor (roller) som blir inblandande på vår sida, ungefär vad de gör och vilka sorters stödsystem som de skulle behöva ha. Visionen är till för det skall vara tydligt vad det är för förändring man vill åstadkomma och för att vara riktningsmässigt vägledande. Man planerar också det vidare arbetet inom ramen för förstudien, och gör en liten projektplan för själva förstudien, som man godkänner mellan sponsor och ADM-projektet. Vår rekommendation är att i allmänhet inte planera längre förstudier än 8 veckor.

9 9 FAS B-D: Beskriv förändringen på logisk nivå Fas B: Verksamhetsarkitektur innehåller bland annat strategier, mål, organisation och processer, Det kan finnas skäl att beskriva produkt- och tjänstestrukturer och interna verksamhetstjänster mellan t ex företagets olika avdelningar. Man beskriver både målarkitekturen (slutmålet i logiska termer) och basarkitekturen (nuläget i motsvarande termer) för att kunna beskriva gapen skillnaderna däremellan. Man analyserar sedan gapen, för att gruppera ihop dem till ett första utkast på en logisk ordning av förändringsåtgärder Fas C: Informationsarkitektur När man förstått hur företaget fungerar, kan man ta de identifierade verksamhetsobjekten, t ex kundorder, leverans, faktura, osv, och förstå hur de skall förhålla sig till varandra. Vilka processer som använder de olika informationsmängderna är också viktigt att förstå. Detta kallar man den konceptuella informationsmodellen. Man bör också fundera igenom hur verksamhetsbegreppen skall avbildas i informationssystemen. En faktura kanske skall bestå av fakturahuvud och fakturarader, där varje fakturarad består av artikel, kvantitet, listpris, rabatt och belopp, och där listpris är kopplat till en viss prislista, som gäller mellan två datum. Detta är den så kallade logiska datamodellen. Informationsarkitekturen beskrivs i målläge och i basläge, och gapen analyseras som i Fas B. Fas C: Applikationsarkitektur, är helt enkelt den övergripande strukturen för de IT-system, eller applikationer, som skall stödja processerna. Vilka applikationsfunktioner behövs för olika processer, vilka applikationer skall använda andra applikationer, vilka informationsmängder hanteras av olika applikationer. Applikationsarkitekturen beskrivs i målläge och i basläge, inklusive kopplingarna till verksamhetsarkitektur och informationsarkitektur, och gapen analyseras som i Fas B och C. FAS D: Teknologikarkitektur, beskriver fortfarande på en övergripande nivå, de tekniska plattformstjänster som kan behövas, och vilken typ av mjukvara och hårdvara som kan behövas. Ett exempel på teknologiarkitektur på logisk nivå skulle kunna vara beslutet om systemet skall kunna nås endast med traditionell skrivbordsdator eller om den också skall kunna användas med tablet (padda) eller smartphone. Även här beskriver man målläge och basläge, analyserar gapen, och grupperar ihop till en logisk ordning av förändringar vad gäller IT-infrastruktur. FAS E: Definiera programmet Fas E: Möjligheter och lösningar. Fram till och med fas D har vi enligt ADM hållit oss på en helt konceptuell-logisk nivå. Vi har beskrivit vilket hus vi vill ha och hur vi vill använda det och vilket hus vi har nu. Vi har inte funderat över med vilken sorts teknik vi skall realisera våra övergripande planer. Vi har inte bestämt om de dolda balkarna skall vara av stål eller av trä, om vi skall riva den befintliga västra flygeln, och bygga helt nytt, eller om vi skall bygga till den befintliga huskroppen. I Fas E tar man samtliga gap och går igenom alternativa sätt som man skulle kunna överbrygga dem på och kartlägger eventuella beroenden mellan gapen beträffande de olika lösningsalternativ. Man funderar igenom vilka naturliga etapper på vägen som kan finnas för hela förändringen, och vilka olika förändrade förmågor (i termer av processer, system, kompetens, organisation osv) som måste fram, för att nå dessa etappmål, eller transitionsarkitekturer som TOGAF kallar dem. Ur denna samlade bild bygger man så en logisk bild av programmet En arkitektur för programmet om man så vill. Vilka logiska projekt och aktiviteter, vilka olika leveranser, hur förhåller sig projektleveranserna till gapen, och hur ser beroendena ut mellan projektleveranser och förändringsaktiviteter i linjen, och vice versa? Nu och först nu har vi tillräcklig förståelse för att börja kunna tids- och kostnadsuppskatta projektinsatser, och göra en något sånär trygg investeringskalkyl. FAS F: Planera programmet Fas F: Migrationsplanering. Detta är den fas då man går igenom varje tänkt projekt, analyserar vilket tillskott till den totala affärsnyttan det ger, och tids- och resurssätter det, med hänsyn till begränsade resurser och beroenden av andra pågående aktiviteter inom företaget. Man kan här behöva prioritera om på ett sätt som påverkar transitionsarkitekturerna, och till och med själva målarkitekturen. Visar det sig att investeringen i projektarbetet inte kan räknas hem, så har vi ju inte stöd för vår hypotes om målet för förändringen. Eftersom beroendena är relativt väl genomtänkta, är det dock ganska enkelt att backa i processen, och snabbt göra omtag av exempelvis fas B-E, för att få ett investeringsunderlag som är hållbart. Biner Tel: +46 (0) Epost:

10 När allt är genomräknat, och man är säker på att man åtminstone har tillräckligt underlag för att påbörja programmets första etapp, kan man ett beslut om programmets inriktning tas. Efter detta beslut, måste de beskrivningar av alla samband, och beroenden och alla krav som dessa ställer på de individuella projekten kontrolleras, och eventuellt korrigeras så att de slutgiltiga arkitekturbeskrivningarna (inklusive transitionsarkitekturerna) stämmer med den inriktning som beslutats för programmet. När man sett till att beskrivningarna finnas tillgängliga för kommande användning inom projekten, och för återanvändning i framtida ADM-arbeten stängs själva förstudieprojektet. FAS G: Tillsyn och uppföljning under programmet Fas G är det arbete som handlar om att leda de individuella projekten och åtgärderna rätt, så att de hanterar de övergripande krav och de kritiska beroenden och som man tagit fram under förstudien. Såväl projekt med större IT-innehåll som förändringsprojekt och -åtgärder med litet teknikinnehåll kräver arkitekturell styrning. Styrningen handlar om två saker: Se till att de relevanta arkitekturkraven ingår i projektets uppdragsbeskrivning. Med arkitekturkrav menar vi de tvingande förutsättningarna för lösningen, som kommer av att sambanden mellan de olika komponenterna i företaget skall se ut på ett visst sätt. Enkelt uttryckt kan man säga att projektet bör ha frihet att självt oavsett projektmetod eller utvecklingsapproach genom sina egna valda metoder för kravfångst hos intressenter, samla de krav som inte påverkar beroendena till andra projekt eller till andra delar i företaget. Arkitekturkraven, däremot, som man måste ta hänsyn till för att hela programmet skall fungera tillsammans, är givna av ADM-förstudien, och utgör avgränsningar, inom vilka projektet kan ha stor frihet att verka och utforma den bästa lösningen. Följ löpande upp att de fastslagna arkitekturkraven uppfylls. TOGAF använder en särskild arkitekturrevisionsprocess för detta, och rekommenderar en särskild organisation, ett arkitekturråd, för att besluta om åtgärder, medge temporära avsteg osv. Då ett projekts framgång i regel formuleras som uppnådd funktionalitet, tid och kostnad, och det dessutom ligger i sakens natur att projektet skall fokusera på den egna leveransen, måste man hela tiden se till att de arkitekturella kraven tillgodoses. Det är också viktigt att tidigt fånga upp de fall där de arkitekturella kraven av någon anledning blir dyrare eller mer tidskrävande att tillgodose än vad man kunnat förutse under programplaneringen i fas F. I så fall kan arkitekturrådet behöva beställa en ny iteration av faserna A-F, för att gå igenom konsekvenserna, och om så krävs, planera om i programmet. Fördelar med att planera och styra sitt program med hjälp av ADM Vid det här laget, om inte tidigare, bör det stå klart att programplanering och programstyrning inte är triviala uppgifter. Det finns en handfull olika metoder för programledning som marknadsförs, och i alla ingår förstås planering av projekten med hänsyn till beroendena mellan dem som och koordination mellan projekt som centrala uppgifter för programledningen. De flesta förespråkar också att man skall tänka i etapper, så att man kan låta feedback från genomförda förändringar justera vägen framöver. I allmänhet säger programmetoderna dock väldigt lite om hur man bör gå tillväga för att få en så robust planering som möjligt. I ADM har vi alltså hittat vad vi saknar. Om man planerar sitt program med hjälp av ADM, så får man typiskt sett: Bättre genomtänkt programplan Tydligare vision för förändringen Distinktare projekt Oftast möjlighet att kunna ha mindre projekt Tydligare etappmål Bätttre realism i investeringsbedömningen Tydligare projektdefinitioner Kortare projekttider och mindre arbete med kravfångst Enklare och effektivare koordination Man skulle också kunna säga att med ett medvetet och strukturerat arbetssätt för planering och koordination, så ökar sannolikheten för lyckade och effektiva förändringsprogram. Sammanfattningsvis kan en arkitekturorienterad ansats tillföra följande till ditt förändringsarbete: Medveten styrning av förändringsarbete, istället för reaktiv koordinering av ett antal projekt med såväl överlappande som motverkande syften. Snabbare förändring till lägre kostnad Bättre utnyttjande av lärdomar

11 11 Bättre följsamhet mot förändringar i omvärlden Gladare medarbetare, som känner att de lyckas med förändring. Vad krävs för att det skall fungera Det är viktigt att förstå att ADM är en styrprocess. För att den skall fungera krävs ett verkligt engagemang av personer med direkt inflytande över förändringsagendan. Det handlar om att definiera och besluta om vilka företagsövergripande projekt som skall genomföras. Detta arbete måste alltså förstås som en del av företagets övergripande styrmedel, tillsammans med processerna för affärsplanering, strategiutveckling och budgetering. Det måste samordnas och inordnas i de processer och ramverk som företaget tillämpar för projekt-, program- och portföljhantering. Någon måste vara ansvarig för att det finns en organisation för detta. Många företag har redan etablerat ett programkontor, ofta som en förlängning, eller ett utvidgat ansvar för ett projektkontor. Ibland har man valt att lägga detta projekt/programkontor som en enhet under IT-avdelningen, ibland ingår det i en stab för affärsstöd, och ibland ligger det under ekonomi- och finans, då det ofta är budget- och uppföljningsaspekterna av projekt och programhantering som uppfattas som centrala. I regel uppfattar man programledning som en stödfunktion, precis som projektledning. Man tänker sig att olika verksamheter skall kunna utnyttja den administrativa kompetensen hos en eller ett par programledare som finns i en gemensam stödfunktion. Det som beskrivits ovan gör dock att vi tvingas skifta fokus lite. Det kanske inte alls skall hanteras på samma sätt som ett projektkontor, som (oftast) är en administrativ stödfunktion. För att planera förändringens logiska struktur krävs struktur, logiskt tänkande och ett mått av ingenjörsskap. De som skall arbeta med att ta fram beskrivningarna måste ha en specifik kompetens i att förstå företaget som ett system av samverkande komponenter för att kunna analysera och beskriva samband och beroenden. Denna kompetens är kärnan i disciplinen Enterprisearkitektur, och många som har tillägnat sig denna kompetens har idag en bakgrund på inom IT, som lösningsarkitekter, eller liknande yrkestitlar. Många företag föredrar att låta funktionen för enterprisearkitektur rymmas inom IT-avdelningen, som en stödfunktion för projekten. Programplanering är dock inte en IT-aktivitet, och det är inte en stödfunktion. Att lägga företagets programplaneringsfunktion under IT är knappast att rekommendera. Itavdelningen uppfattas i allmänhet som en underleverantör till resten av verksamheten, och CIOns roll är i första hand att leverera det IT-stöd som verksamheten behöver, så snabbt, bra och billigt som möjligt. Att sätta ansvaret för företagets hela förändringsplanering under IT-avdelningen, tillsammans med de lösningsarkitekter och systemanalytiker som arbetar inom de enskilda projekten för att ta fram så bra, effektiva och flexibla IT-lösningar som möjligt, är att spänna vagnen framför hästen. Eller som att be sin frisör om kärleksråd. En ny frisyr kan hjälpa, men det finns fler perspektiv att beakta. Programplanering en av företagets viktigaste ledningsfunktioner, och bör vara placerat i omedelbar närhet till den högsta ledningen, exempelvis som en av funktionerna i en stab för strategi- affärs- och verksamhetsutveckling. Vad är nästa steg? Om du gjorde självtestet i början av artikeln och svarade nej på någon av frågorna, finns det anledning för dig att försöka stärka ditt företags förmåga att planera program på ett smart sätt. Beroende på vilket inflytande du har i företaget kan du välja olika sätt att angripa detta på. Sitter du i ditt företags ledningsgrupp? Då har du ett ansvar, tillsammans med dina ledningskollegor att ändra på de övergripande styrprocesserna så att de stöttar ett fungerande förändringsarbete. Några saker ni kan överväga att se över är: Aktivitetsplanering/budget för nästkommande år. De flesta företag har en budgetallokering till projekt oftast på hösten där pengar fördelas i förväg. Dina projekt tävlar med dina kollegors projekt om prioritet, och eventuella beröringspunkter eller beroenden mellan projekten hanteras ad hoc. Ändra på det, så att ni istället identifierar ett fåtal övergripande förändringsområden programkandidater helst med största möjliga oberoende sinsemellan. Anslå budgetmedlen till hela området, och vänta med de faktiska projektallokeringarna till ni har gjort förstudie enligt ADM. Eller slopa den tidiga budgetprocessen helt, om det fungerar för er. Programkontoret/projektkontoret. Vilken är deras roll? Är de en stödfunktion en pool av projektarbetesspecialister som kan ha olika tillfälliga arbetsuppgifter? Övervakar de att projektformalia sköts rätt? Kanske ser de till att projektens kostnader blir rätt redovisade? Eller har programkontoret en roll i att faktiskt tydliggöra de olika delar som en tänkt förändring består av, och se till att förändringsarbetet hänger ihop? Om inte, vems jobb är det att göra det? Biner Tel: +46 (0) Epost:

12 Förändringsstrategier: Respekterar ni lärande och komplexitet? Anses en förändring av en strategisk förändringsplan vara ett nederlag eller något ibland önskvärt? Lyckas ni dela upp vägen mot en förändringsvision i tydliga etapper, där ni efter varje etapp har möjlighet att utvärdera arbetet hittills, och omvärdera vad nästa steg bör vara? Eller har ni för vana att göra enorma åtaganden som intecknar all förändringsenergi för flera år framöver, och när man väl börjat, så finns det bara ett möjligt slutmål? Är ni kloka, eller bara visionära? Enterprisearkitekturfunktionen. Har ni en enterprisearkitekturfunktion? Är den placerad på IT-avdelningen, istället för på staben för strategisk utveckling och affärsplanering? Har de ett nära samarbete med affärsplanering, programplanering, affärs- och verksamhetsutveckling? Eller jobbar de mest IT-standarder, IT-säkerhet och sådant? Vilka förändringar skulle ni behöva göra i hur ni arbetar med förändringsstyrning för att utnyttja enterprisearkitekternas kompetens bättre och få förändringsprogram som fungerar? Ert eget ansvar i ledningsgruppen. Har ni emellan er tillräcklig kompetens att kunna i grunden förstå hur man skall hantera komplexitet i affär och process? Tänker ni i termer av komponenter, funktioner och samband mellan komponenter när ni bestämmer hur ni skall organisera er för att företaget skall ha det man kallar agilitet förmåga att kontinuerligt anpassa sig till efter förutsättningarna? Har ni förstått att förändringsledarskap inte handlar om karisma eller gudabenådad talang, utan om tillämpade kunskaper och färdigheter, förvärvade genom praktiska och teoretiska studier och erfarenheter, misstag och framgångar? Biner Biner är ett konsult- och utbildningsföretag specialiserat på förändringsledning, enterprisearkitektur och verksamhetsanalys. Våra konsulter och kursledare håller en mycket hög kompetensnivå och har förmågan att tänka out of the box för att möta våra kunders och kursdeltagares behov och förväntningar. Vi är oberoende konsulter som vägleder utan kopplingar till systemleverantörer. Vårt arbete sker alltid med ert bästa i fokus för att nå optimala resultat. Vårt namn Biner kommer från det engelska ordet carabiner, vilket betyder karbinhake. Karbinhaken symboliserar vår förmåga att sammankoppla verksamheten och IT. Vi har ett övergripande synsätt på samspelet mellan verksamhetsutveckling och utvecklingen av en effektiv och stödjande IT-arkitektur. Biner fokuserar på helheten och leder våra kunder i rätt riktning. Biner håller ett flertal öppna- och företagsanpassade kurser per år. Mest kända är vi som ledande utbildare av TOGAF i Sverige. Sedan 2010 är vi även The Open Groups representant på den svenska marknaden och kan erbjuda ackrediterade TOGAF-utbildningar med certifiering i samband med kurstillfället. Vill du läsa mer om oss besök oss på Securing progress

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Vässa din affärsmodell

Vässa din affärsmodell En tidning om effektiv system-, verksamhets- och affärsutveckling från Frontwalkerkoncernen Ingen tillit Ingen förbättring Krönika: Patrik Jonsson om hans erfarenheter från USA 1 2010 sid 12 Vässa din

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 1 Vägledning i Nyttorealisering E-delegationen Version 2.0 Sammanfattning Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

KENTOR. Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka

KENTOR. Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka KENTOR Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka KENTOR Aktiv förvaltning Kentor Vasagatan 38, 111 20 Stockholm Telefon 08-587 650 00 www.kentor.se Rapport: Aktiv

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt

Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng. Institutionen för Informatik, Lunds Universitet. Framlagd: Juni, 2012 Författare: Handledare: Examinatorer:

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer