LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003"

Transkript

1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april 2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Lånets namn: Emittent: Lånekapital: Emissionssätt: Skuldebreven ställda på innehavare eller bestämd person: Skuldebrevens nominella belopp och littera: ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION PRIVATE MEDICAL, alternativ Avkastning och alternativ Tillväxt Ålandsbanken Abp Högst euro och minst euro. Skuldebreven är tryckta på papper och inte anslutna till värdeandelssystemet. Skuldebreven utställda på innehavaren Femtusen (5.000) euro. Emissionsdag: Emissionskurs: 100 % alternativ Avkastning 110 % alternativ Tillväxt Löptid: Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp: Ränta eller annan gottgörelse: På återbetalningsdagen betalas femtusen (5.000) euro plus eventuell ränta eller annan gottgörelse såsom beskrivs nedan till innehavaren av varje skuldebrev med nominella värdet femtusen (5.000) euro: På Lånet betalas ingen nominell årlig ränta. I alternativ Avkastning betalas på Återbetalningsdagen utöver det nominella beloppet det högre av följande (i) en ränta på 3 % (motsvarar en årlig avkastning på 0,5 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision) eller (ii) en gottgörelse ( Tilläggsbelopp ) som fastställs på nedan angivet sätt. I alternativ Tillväxt betalas på Återbetalningsdagen utöver nominella beloppet det högre av följande (i) 0 % (motsvarar en negativ årlig avkastning på 3,4 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision och 10 % överkurs) eller (ii) en gottgörelse ( Tilläggsbelopp ) som fastställs på nedan angivet sätt. Tilläggsbeloppets storlek fastställs som Beräknad indexutveckling multiplicerad med Deltagandegraden enligt formeln: Nominellt belopp x Deltagandegrad x Beräknad indexutveckling, där, 1

2 Beräknad indexutveckling beräknas enligt formeln [(I1-I0)/I0] där, I0 är Indexets startvärde och har fastställts till 100 på Startdagen, I1 är Indexets slutvärde. Index avser Ålandsbanken Medical -index, vilket har skapats och sammansatts för Aktieindexobligationen Medical och beräknas av Kalkyleringsagenten eller en Tredje part, som Kalkyleringsagenten har utsett. Indexet dividendjusteras inte. Med Aktie i avses Aktie, som ingår i Indexet i enlighet med förteckningen nedan. Samtliga aktier har samma vikt om 1/6 i indexet. Aktierna beskrivs närmare i bilaga 1. Aktie ISIN-kod Börskod (Bloomberg) Börs Merck (Aktie01) US MRK UN New York Pfizer (Aktie02) US PFE UN New York Wyeth (Aktie03) US WYE UN New York AstraZeneca (Aktie04) GB AZN LN London Novartis (Aktie05) CH NOVN VX Zürich Sanofi~Synthélabo (Aktie06) FR SAN FP Paris Indexets slutvärde beräknas enligt formeln där 1 6 Avkastning(i) 6 i1 x 100 Avkastning(i) anger avkastningen för Aktie i beräknad enligt formeln: 1 där SL anger Slutvärdet på Aktie i och ST anger Startvärdet på Aktie i. Startvärdet avser Stängningsvärdet för Aktie i på Startdagen; Slutvärdet avser det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena för Aktie i på Värderingsdagarna. Tilläggsbeloppet betalas för alternativ Avkastning under förutsättning att den Beräknade indexutvecklingen är positiv och överstiger en ränta på 3 % (motsvarar en årlig avkastning om 0,5 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision). Om den Beräknade indexutvecklingen understiger en ränta på 3 % (motsvarar en årlig avkastning om 0,5 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision) eller är negativ betalas för alternativ Avkastning en ränta om 3 % (motsvarar en årlig avkastning om 0,5 % med beaktande av 1,5 % teckningsprovision). Tilläggsbeloppet betalas för alternativ Tillväxt under förutsättning att den Beräknade indexutvecklingen är positiv. Om den Beräknade indexutvecklingen är negativ betalas för alternativ Tillväxt inte något Tilläggsbelopp. De indikerade Deltagandegraderna 45 % (minimi 40 %) för alternativ Avkastning och 165 % (minimi 155 %) för alternativ Tillväxt. Slutliga Deltagandegraderna fastställs och kan påverkas av eventuella ränteförändringar samt förändringar i valuta- och aktiekurser. SL ST 2

3 Startdag: Avser (1 startdag) och används vid beräkning av Index ( Startvärde ). Om sådan dag inte är en Börsdag på en relevant börs eller tillämplig options- eller terminsmarknadsbörs avses närmast påföljande Börsdag förutsatt att Marknadsavbrott inte anses föreligga. Anses Marknadsavbrott föreligga skall den ursprungliga Startdagen vara Startdag för de Aktier som inte berörs av Marknadsavbrott och Startdagen för de Aktier som berörs av Marknadsavbrott skall vara närmast påföljande Börsdag förutsatt att Marknadsavbrott inte föreligger. I fall att sådan Startdag för Aktie i inte har infallit på eller före femte Börsdagen efter den ursprungliga Startdagen skall sådan femte Börsdag som skulle ha varit Startdag om Marknadsavbrott inte ansetts föreligga ändock vara Startdag för Aktie i oavsett föreliggande Marknadsavbrott, varvid Kalkyleringsagenten efter bästa förmåga skall fastställa värdet för Aktie i vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Aktie i fastställs på sådan femte Börsdag till värde som, med användande av beräkningssätt som Kalkyleringsagenten finner lämpligt, är så nära som möjligt det värde som skulle ha gällt om Marknadsavbrott inte hade förelegat. Värderingsdagar: Avser 15.3, 15.6, 15.9, , 15.3, 15.6, 15.9, , 15.3, 15.6, 15.9, (12 värderingsdagar) och används vid beräkning av Index ( Slutvärde ). Om sådan dag inte är en Börsdag på en relevant börs eller tillämplig options- eller terminsmarknadsbörs avses närmast påföljande Börsdag förutsatt att den dagen inte är en annan Värderingsdag och Marknadsavbrott inte anses föreligga. Anses Marknadsavbrott föreligga skall den ursprungliga Värderingsdagen vara Värderingsdag för de Aktier som inte berörs av Marknadsavbrott och Värderingsdag för de Aktier som berörs av Marknadsavbrott skall vara närmast påföljande Börsdag förutsatt att den dagen inte är en annan Värderingsdag och att inte Marknadsavbrott föreligger. Om en sådan Börsdag inte har infallit på den femte Börsdagen efter den sista Värderingsdagen skall sådan femte Börsdag som skulle ha varit Värderingsdag om Marknadsavbrott inte ansetts föreligga ändock vara Värderingsdag för Aktie i oavsett föreliggande Marknadsavbrott eller annan Värderingsdag, varvid Kalkyleringsagenten efter bästa förmåga skall fastställa värdet för Aktie i vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Aktie i fastställs på sådan femte Börsdag till värde som, med användande av beräkningssätt som Kalkyleringsagenten finner lämpligt, är så nära som möjligt det värde som skulle ha gällt om Marknadsavbrott inte hade förelegat. Marknadsavbrott: Börs: Marknadsavbrott anses föreligga om handeln med Aktie i på Börsen eller handeln med options- och terminskontrakt relaterade till Aktie i på tillämplig options- eller terminsmarknadsbörs har upphört eller inskränkts under den sista halvtimmen före Stängningsvärdet fastställs, förutsatt att Kalkyleringsagenten betraktar upphörandet eller inskränkningen som betydande. I detta sammanhang skall en begränsning av handel som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt Börsen eller tillämplig options- eller terminsmarknadsbörs anses utgöra ett Marknadsavbrott. Med Börs avses New York Stock Exchange avseende Aktie 01-03, London Stock Exchange avseende Aktie 04, SWX Swiss Exchange avseende Aktie 05 och Euronext Paris avseende Aktie 06. Om sådan Aktie i upphör att handlas på nämnda börs ersätts den av annan börs som fastställs av Kalkyleringsagenten. 3

4 Börsdag: Stängningsvärde: Justeringar: Avser varje dag då handel på Börsen och/eller annan relevant options- eller terminsmarknadsbörs sker, eller om Marknadsavbrott föreligger skulle ha skett, förutom sådan dag då Börsen och/eller annan relevant options- eller terminsmarknadsbörs stänger tidigare än ordinarie stängningstid. Avser den av Börsen noterade och publicerade officiella stängningskursen för Aktie i. Om Börsen inte noterar och publicerar Stängningsvärdet utan det publiceras av annan relevant börs, skall Kalkyleringsagenten enligt bästa förmåga och gällande praxis fastställa Stängningsvärdet på basis av det av annan relevant börs publicerade värdet. Kalkyleringsagenten skall justera lånevillkoren, om det från och med Startdagen till och med den sista Värderingsdagen beträffande Aktie i eller bolaget som emitterat denna verkställs företagsarrangemang eller motsvarande åtgärd som t.ex. split av aktier, fondemission, nyemission, emission av instrument som berättigar till värdepapper, offentligt köpeanbud, fusion, delning eller konkurs eller annan händelse som har en utspädande eller koncentrerande effekt på Aktie i teoretiska värde, på så sätt att skuldebrevsinnehavarnas ekonomiska ställning bibehålls så oförändrad som möjligt i relation till hur förhållandena var före arrangemanget alternativt åtgärden. Vid korrigering av lånevillkoren tillämpas de principer och standardvillkor som allmänt används för derivatkontrakt. Justeringar kan bland annat påverka Aktie i (Startvärde) och andra lånevillkor. Justeringen kan omfatta att Aktie i ersätts av en aktiekorg med andra aktier eller vid en fusion ersätts av en andel i det övertagande eller nybildade bolaget. Emittenten får ändra lånevillkoren i syfte att klargöra otydlighet eller i syfte att korrigera eller komplettera bestämmelse häri utan medgivande av skuldebrevsinnehavare förutsatt att ändringen inte är till nackdel för skuldebrevsinnehavare. Ändring av lånevillkoren kan dock alltid ske utan skuldebrevsinnehavarnas samtycke om ändringen enligt Emittentens uppfattning är nödvändig p.g.a. lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut. Skuldebrevsinnehavarna informeras om en justering i enlighet med punkt 24 av de allmänna villkoren. Kalkyleringsagent: Räntans minimi-/ maximi belopp: Bankdagsantagande: Ålandsbanken Asset Management Ab, med hemort i Helsingfors. Kalkyleringsagenten skall fastställa samtliga uppgifter och detaljer som ankommer på Kalkyleringsagenten enligt vad som stadgas i dessa villkor. Kalkyleringsagentens beslut avseende sådana uppgifter och detaljer skall, såvida inte uppenbara fel föreligger, vara bindande för Emittenten och skuldebrevsinnehavare. Varken Emittenten eller Kalkyleringsagenten ansvarar för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av någon variabel som används vid beräkningen av Återbetalningsbeloppet. Avkastning har en minimiränta om 3 % för hela lånetiden men ingen maximigottgörelse. Tillväxt har ingen minimiränta eller maximigottgörelse. Följande : angivet datum förskjuts till närmast följande bankdag. 4

5 Företrädesrätt: Säkerhet: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Fordringsägarens rätt att kräva förtida återbetalning: Betalningssätt för ränta och kapital: Övriga villkor: Densamma som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerhet. Ingen säkerhet har ställts för Lånet. Nej. Emittenten har dock rätt att återköpa skuldebreven på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. Nej. Låneandelarna kan dock säljas vidare under lånetiden. Varje skuldebrevs Återbetalningsbelopp erläggs i enlighet med Återbetalningsbelopp och Ränta eller annan gottgörelse ovan. Skuldebrevets återbetalning sker på Ålandsbankens samtliga kontor mot uppvisande av den till skuldebrevet fogade betalningskupongen. Om dagen för återbetalning inte är en bankdag, uppskjuts betalningen till följande bankdag. Uppskjutning av betalning påverkar inte det belopp som skall betalas. Fastställande av lånevillkoren De lånevillkor som kan förändras i samband med det slutliga fastställandet gäller Deltagandegraden för alternativ Avkastning och alternativ Tillväxt. Slutliga Deltagandegrader fastställs Förbehåll för emissionens genomförande Emittenten kommer att återkalla emissionen om Deltagandegraden för alternativ Avkastning inte uppnår 40 % och för alternativ Tillväxt inte uppnår 155 %. Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis senast ifall Emittenten anser att det har inträffat en sådan förändring i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden, i räntor, valuta- eller aktiekurser eller några andra omständigheter vilka väsentligt påverkar emissionen av lånet, vilket skulle kunna störa eller försvåra genomförandet av emissionen. Meddelande om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen Information om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen på grund av överteckning finns tillgänglig på Ålandsbanken Abp:s kontor senast Om emissionen återkallas, återbetalar Emittenten teckningsbeloppet inom fem bankdagar från återkallelsedagen till det konto tecknaren angett. Därutöver, om emissionen återkallas eller teckningen avbryts på grund av överteckning beslutar Emittentens ledningsgrupp skilt om de åtgärder som skall vidtas i enlighet med punkt 24 av de allmänna villkoren. Lånets avkastning och duration: I alternativ Avkastning är den minsta effektiva årliga avkastningen 0,5 %. För varje skuldebrev med ett nominellt värde på femtusen (5.000) euro återbetalas även då femtusen (5.000) euro jämte 3 % ränta för hela lånetiden. I alternativ Tillväxt kan lånets effektiva årliga avkastning vara negativ på grund av 5

6 teckningsprovisionen och överkursen, då Tilläggsbeloppets storlek understiger det sammanlagda värdet av teckningsprovisionen och överkursen. För varje skuldebrev med ett nominellt värde på femtusen (5.000) euro återbetalas även då femtusen (5.000) euro. I så fall består förlusten av teckningsprovisionen om 1,5 % och överkursen på 10 %. Exempel: Avkastning Avkastning Avkastning Tillväxt Tillväxt Tillväxt Nominell placering Beräknad indexutveckling 50 % 30 % -25 % 50 % 30 % -25 % Tilläggsbelopp eller ränta Återbetalningsbelopp Årlig avkastning Med beaktande av teckningsprovision och överkurs 6,5 % 3,8 % 0,5 % 17,9 % 10,3 % (förlust) Observera att detta endast är ett exempel och skall inte ses som en försäkran om viss avkastning. I exemplet har inte skattekonsekvenser beaktats. Lånets duration är 2,96 år. Lånets Beskattning: FI för alternativ Avkastning FI för alternativ Tillväxt Enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är räntor och annan därmed jämförlig gottgörelse för investerat kapital skattepliktig kapitalinkomst för i Finland allmänt skatteskyldiga fysiska personer och dödsbon. Enligt förmögenhetsskattelagen (1537/1992) är placering skattepliktig tillgång för i Finland allmänt skatteskyldiga fysiska personer och dödsbon. UPPGIFTER OM EMITTERING AV MASSKULDEBREV Beslut och befogenheter som emitteringen av lånet grundar sig på: Emissionstyp: Enligt Emittentens ledningsgrupps beslut av som baserar sig på styrelsens befullmäktigande av Enskilt lån. Teckningstid: Teckningsställen: Samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor. 6

7 Betalning av teckning: Minimiteckning: Teckningsprovision: Teckningsrätter: Över- och underteckning: Utgivning av skuldebreven: Teckningsförbindelser: Börslistning och uppskattad tidpunkt: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Betydande uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod eller senaste delårsrapport: Vid teckning. Trettiotusen (30.000) euro. 1,5 % på det nominella beloppet. Teckningsrätten har begränsats till av Ålandsbanken Abp utvalda tecknare. Emittentens ledningsgrupp fattar beslut om förfaringssättet vid eventuell övereller underteckning. Ledningsgruppen fattar beslut om höjning eller sänkning av lånekapitalet samt om en eventuell nedskärning av antalet teckningar och har även rätt att avbryta teckningen eller förlänga teckningstiden. Över betald teckning ges ett teckningsbevis. Skuldebreven överlåts vid en tidpunkt som närmare framgår av teckningsbekräftelsen på teckningsstället mot teckningsbeviset till tecknaren eller till den vilken tecknarens rätt övergått. Nej. Offentlig notering kommer inte att göras. Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Emittentens ledningsgrupp har inte kännedom om omständigheter i bankens resultatbildning eller förmögenhetsställning som väsentligt påverkar värdet av det masskuldebrevslån som emitteras och som inte redovisas i detta prospekt. ÖVRIGT Förändringar i Emittentens förvaltning: Emittentens förvaltningsråd har vid sitt möte den 24 april 2003 utsett ny styrelse för Emittenten, vilken består av Göran Lindholm, ordförande, Sven- Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Leif Nordlund och Tom Palmberg. Den nya styrelsen har tillträtt den 9 maj Med anledning av att Göran Lindholm och Leif Nordlund ingår som medlemmar i styrelsen för Emittenten, har dessa avgått som medlemmar från förvaltningsrådet. Mariehamn den 2 december 2003 ÅLANDSBANKEN ABP 7

8 BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE AKTIER BILAGA 1 MERCK & CO INC Merck & Co. Inc. (Aktie01) är ett globalt läkemedelsbolag som upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för såväl människor och djur. Företaget är också aktivt inom hälsovårdssektorn. Bland företagets produkter kan nämnas Zocor, ett läkemedel mot för höga kolesterolhalter och Propecia, ett läkemedel mot för tidigt hårfall. US MRK UN Antal utestående (31 juli 2003) Eget kapital: USD (31 juli 2003) Eget kapital av totalt kapital: 39,11 % (september 2003) Enligt årsredovisning 2002: Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier N/A Utöver förenämnda finns preferensaktier utestående, vars utspädningseffekt är inte känd. PFIZER INC Pfizer Inc. (Aktie02) är ett forskningsbaserat, globalt läkemedelsbolag som upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för såväl människor och djur. Företagets produktutbud består av läkemedel (såväl receptbelagda som icke receptbelagda), samt hälsoprodukter och produkter för djur såsom antiinflammatoriska läkemedel och vaccin. US PFE UN Antal utestående (11 augusti 2003) Eget kapital: USD (11 augusti 2003) Eget kapital av totalt kapital: 56,56 % (juni 2003) Enligt årsredovisning 2002 Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning

9 Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier USD varav gjorda Utöver förenämnda finns preferensaktier utestående, vars utspädningseffekt är inte känd. WYETH Wyeth (Aktie03) är ett forskningsbaserat bolag aktivt inom läkemedel och hälsovårdsprodukter. Företaget upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, vaccin och bioteknologiska produkter. US WYE UN Antal utestående (31 juli 2003) Eget kapital: USD (31 juli 2003) Eget kapital av totalt kapital: 40,29 % (november 2003) Enligt årsredovisning 2002 Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier stycken Utöver förenämnda finns preferensaktier utestående, vars utspädningseffekt är inte känd. ASTRAZENECA PLC AstraZeneca Plc (Aktie04) är ett holdingbolag. Dess dotterbolag utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och andra produkter inom medicin. Företagets verksamhet är inriktat på sju viktiga sjukdomsområden: hjärta/kärl, mage/tarm, cancer, smärtlindring, centrala nervsystemet, andningsvägar och infektioner. GB AZN LN Antal utestående (29 oktober 2003) Eget kapital: GBP (29 oktober 2003) Eget kapital av totalt kapital: 52,87 % (oktober 2003) 9

10 Enligt årsredovisningen 2002 Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier USD varav gjorda Utöver förenämnda finns preferensaktier ( GBP) utestående, vars utspädningseffekt är inte känd. NOVARTIS AG-REG SHS Novartis AG (Aktie05) tillverkar läkemedel och hälsokostprodukter (för såväl privat som för kliniskt bruk). Företaget tillverkar bl.a. produkter som motverkar stress, cancer, hudsjukdomar samt olika blod- och kärlsjukdomar. Dessutom producerar bolaget barnmat och läkemedel för djur. CH NOVN VX Antal utestående (30 september 2003) Eget kapital: CHF (30 september 2003) Eget kapital av totalt kapital: 62,61 % (september 2003) Enligt årsredovisning 2002 Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier CHF varav gjorda Preferensaktier N/A SANOFI~SYNTHELABO SA Sanofi~Synthelabo SA (Aktie06) tillverkar receptbelagda läkemedel bl.a. inom följande sjukdomsområden; cancer, centrala nervsystemet, hjärta/kärl. Av bolagets produkter kan Aprovel, Corotrope, Stilnox, Depakine och Xatral nämnas. FR SAN FP Antal utestående (3 oktober 2003) Eget kapital: EUR (3 oktober 2003) 10

11 Eget kapital av totalt kapital: 64,32 % (oktober 2003) Enligt årsredovisning 2002 Före utspädning Efter relevant utspädning Totalt antal optionsrätter Efter total utspädning Ytterligare utrymme för att ge optionsrätter Återköp av aktier 10 % av utestående antal aktier varav gjorda 5,26 % Preferensaktier N/A 11

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 1 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN KREDITRISKCERTIFIKAT FÖRETAG FINLAND som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 EMISSIONSBILAGA Lån 286 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 Swing Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-09-30 Risk En placering i detta lån

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie B utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer