SÄKERHETSDATABLAD. 1. BESKRIVNING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/PROJEKTET Beskrivning av ämnet/beredningen Strep A REAG 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. 1. BESKRIVNING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/PROJEKTET Beskrivning av ämnet/beredningen Strep A REAG 1"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. BESKRIVNING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/PROJEKTET Beskrivning av ämnet/beredningen Strep A REAG 1 Synonym/synonymer OSOM Strep A extraktionsreagens 1 CAS-nr. Blandning Satsnummer: 141; 141E; 141E-20 Produktbeskrivning Användningsområde: Vandbaseret, alkalisk blanding indeholdende sporfarveindikator. Del av OSOM Strep A-testsats. Till den kvalitativa detektionen av streptokock antigen grupp A från svalgprover eller bekräftelse av presumtiva kolonier med streptokocker grupp A som tagits från odling. Endast för in vitro-diagnostiskt bruk. Huvudkontor Genzyme Corporation 500 Kendall Street Cambridge, MA USA Telefon: Tillverkare/Distributör Genzyme Diagnostics 6659 Top Gun Street San Diego, CA USA Telefon: Nödtelefonnummer: Genzyme (USA): CHEMTREC (USA): CHEMTREC (Utanför USA): Distributör 50 Gibson Drive Kings Hill, West Malling Kent ME19 4AF Storbritannien Telefon: 44 (0) FARLIGA EGENSKAPER Gällande föreskrifter Klassificering Riskfras(er) Fysiske farer Hälsorisker Miljörisker Försiktighetsåtgärder Potentiella hälsoeffekter Inandning Ögon Hud Förtäring Denna beredning klassificeras som farlig enligt EU-direktiv 1999/45/EG och U.K. CHIPS T, R25 R25 Giftig vid förtäring. Klassificeras ej som fysisk risk. Giftig vid förtäring. Klassificeras ej som miljörisk. VARNING! De kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna hos denna beredning har inte karaktäriserats grundligt. Giftig vid förtäring. Undvik kontakt med ögon och hud. Får ej förtäras eller inandas. Beredningens utseende: klar rosa vätska.. Inandning av aerosol i betydande mängder kan orsaka liknande symptom som vid förtäring.. Ögonkontakt kan orsaka allvarlig irritation, rodnad, tårflöde, svullnad och sveda.. Hudkontakt med tillräckliga mängder genom kemisk absorption kan orsaka liknande symptom som vid förtäring. Förtäring av natriumnitrit kan orsaka magirritation, illamående, kräkning och buksmärtor. Förtäring av betydande mängder kan medföra blodtrycksfall, huvudvärk, yrsel, snabb puls och synpåverkan. Huden kan bli röd och svettig och sedan kall. Hud och läppar kan bli blå.

2 Kroniska effekter Målorgan Långsiktig exponering för nitriter kan ge huvudvärk, synpåverkan och lågt blodtryck. Natriumnitrit: Cirkulationssystemet och centrala nervsystemet. 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Delar CAS-nr. Procent EC-nr. Klassificering Natriumnitrit T, O, N, R8, R25, R50 Andra delar på så låga nivåer att de inte rapporteras FÖRSTA HJÄLPEN Indånding Ögonkontakt Om beredningen har inandats, lämna exponeringsstället och få frisk luft. Uppsök läkare/ sjukhus om andningssvårigheter uppkommer och om hosta eller andra symptom uppkommer. Skölj ögonen omedelbart i rikligt med tempererat vatten i 15 minuter och sära ögonlocken med fingrarna. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare/sjukhus omedelbart. Hudkontakt Vid kontakt, skölj omedelbart huden i kallt vatten och avlägsna förorenade klädesplagg. Uppsök läkare/sjukhus vid behov eller om irritation eller andra symtom uppstår. Förtäring I händelse av förtäring, kontakta giftcentralen eller läkare för anvisningar. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel Släckmedel som inte får användas av säkerhets skäl Använd släckmedel som lämpar sig för att innesluta branden, som t.ex. koldioxid, kemisk skum, torra kemikalier eller vattenspruta. Okänt. Specifika risker Farliga förbrännings produkter Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Natriumnitrit är ett oxiderande ämne. Det är inte självt antändligt, men det kan göra brännbara material mer antändliga om det absorberas och torkar. Vid uppvärmning till nedbrytning kan det framkalla kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx). Brandbekämpningspersonal ska bära NIOSH-godkänd eller motsvarande bärbar andningsapparat och heltäckande skyddsutrustning. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Åtgärder till skydd för människor Bär personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Sörj för god ventilation. Undvik fysisk kontakt med materialet och undvik att inandas aerosol. Tvätta händerna noga efter hantering. Åtgärder till Låt inte produkten komma i avlopp. Skydd för miljön Städningsmetoder Sug upp spillet med ett inert material/absorberande medel Utför dekontaminering på spillområdet enligt standard rutiner. Allt material ska omhändertas enligt gällande statliga och lokala miljöföreskrifter. Se avsnitt HANTERING OCH FÖRVARING Hantering Förvaring Följ god laboratoriesed avseende hygien. Se avsnitt 8, Begränsning av exponeringen. Blanda Strep A Reagenserna 1 och 2 bildar salpetersyra som omedelbart kan sönderfalla till toxisk kvävgas, som är en kortlivad reaktionsbiprodukt. Håll kontakt med och kontaminering av personliga plagg och huden till ett minimum. Undvik att inandas ånga eller aerosol. Tvätta händerna noga efter hantering. Förvara i 15 till 30 C. Håll behållaren noga stängd på en torr och välventilerad plats. Får ej förvaras med ämnen som är oförenliga med denna produkt; se avsnitt 10. Specifika användningsområden Avsedd för in vitro-diagnostik.

3 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering Inga EU- eller landsspecifika gränsvärden för exponering i arbetet har fastställts för denna beredning eller dess beståndsdelar. Begränsning av exponering Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hud- och kroppsskydd Allmänt Håll risken för aerosolisering till ett minimum. Hantera inom ett inneslutningssystem eller med lokal utsläpps ventilation. Lokaler i vilka detta material förvaras eller används ska vara utrustade med ögon- och säkerhetsdusch Andningsapparat antas inte vara nödvändig vid normal användning. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar. Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddsglasögon. Bär lämplig skyddsklädsel, såsom laboratorierock eller annat långärmat klädesplagg över egna kläder för att minimera risken för att kläderna förorenas. Följ företagets skyddsanvisningar. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysiskt tillstånd Färg Lukt Kemisk släkt ph Smältpunkt Fryspunkt Kokpunkt Flampunkt Brandfarlighet Övre gränser för brandfarlighet i luft, procent per volym Nedre gränser för brandfarlighet i luft, procent per volym Självantändningstemperatur Oxideringsegenskaper Ångtryck Vätska. Specifik vikt 1,08 Klar, rosa Alkalisk lösning 9,0 (ungefärligt) Ej tillämpligt Relativ densitet 1,08 /CM 3 Fördelningskoefficient (n-oktanol/ vatten) Löslighet (vatten) Viskositet Ångdensitet Vattenlöslig 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet Blandning av reagenserna Strep A 1 och 2 bildar salpetersyra som omedelbart kan sönderfalla till toxisk kvävgas, som är en kortlivad reaktionsbiprodukt. Stabilitet Stabil vid normala användnings- och förvaringsförhållanden. Se avsnitt 7. Möjliga farliga reaktioner Farlig polymerisering inträffar inte.

4 Förhållanden som ska undvikas Material som ska undvikas Lösningen oxideras i luft. Undvik höga temperaturer. Undvik aminer, ammoniumsalter, cyanider och reducerande ämnen. Värme och syror medför frigöring av kvävgaser. Under vissa förhållanden kan nitritföreningar reagera med sekundära och tertiära aminer och bilda nitrosaminer som är kända carcinogener i djur. Farliga nedbrytnings produkter Termisk nedbrytning kan leda till frigöring av irriterande gaser och ångor. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Exponeringssätt Akut toxicitet Typisk yrkesmässig exponering sker genom inandning, absorption genom huden samt ögon- eller hudkontakt. Exponering för natriumnitrit kan ge blodtrycksfall, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, synpåverkan, methemoglobinemi, andningssvårigheter och andningsdepression. Toxikologiska uppgifter Komponenter Hudkorrosion/-irritation Kronisk toxicitet Karcinogenicitet Mutagenicitet Effekter på reproduktionssystemet Teratogenicitet Sensibilisering 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxikologiska data Komponenter Rörlighet i miljö-medier Persistens/nedbrytbarhet Bioackumulation Testresultat Akut inandning LC50 råtta: 5,5 mg/i 4 timmar Akut oralt LD50 råtta: 85 mg/kg Testresultater EC50 glansräka (Metapenaeus ensis): 16,14-26,61 mg/i 48 timmar LC50 prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus): 0,048 mg/i 96 timmar LC50 regnbågslax (Oncorhynchus mykiss): 0,19-0,24 mg/i 96 timmar AVFALLSHANTERING Anvisningar för kassering All oanvänd produkt, allt spillt material och avfall ska omhändertas enligt gällande statliga. 14. TRANSPORTINFORMATION ADR UN-nummer UN1500 Korrekt transportbenämning NATRIUMNITRITLÖSNING Farlighetsklass 5.1 (6.1) IATA UN-nummer UN1500 Korrekt transportbenämning NATRIUMNITRITLÖSNING Farlighetsklass 5.1 (6.1)

5 ADR IATA 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Internationella föreskrifter EU CLP EC/1272/2008, bilaga VI, tabell 3.2: Koncentrationer (1) T R25>=5 EU CLP EC/1272/2008, bilaga VI, tabell 3.2: Koncentrationer (2) >= 1 Xn R22<5 EU CLP EC/1272/2008, bilaga VI, tabell 3.2: Märkning Inom EU regleras produkten enligt EU-direktivet om in vitro-diagnostisk medicinsk utrustning (98/79/EC). O, T, N R8-R25-R50 S(1/2)-S45-S61 EU-direktiven 76/464/EEC - grå lista: Upptaget ämne Upptaget. EU EINECS: Registreringsstatus/EINECS-nummer Upptaget. Tyskland Ämnen som kan skada vatten (WGK): WGK:s identifikationsnummer/klassificering/källa till klassificering: Bilaga 2 c Källan till klassificeringen är bilaga 2. Kan skada vattnet. Schweiz Konsoliderad förteckning: Registreringsstatus Upptaget. Schweiz Giftliste 1 (ämnen): Identifikationsnummer/Toxisk kategori Schweiz Giftliste 1 (ämnen): Identifikationsnummer/Toxisk kategori Toxicitet kategori 2. Märkning Symbol(er) T Toxicitet Toxisk R-fras(er) S-fras(er) R25 Giftig vid förtäring. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/39 Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare, Visa om möjligt etiketten. 16. ANNAN INFORMATION Lista över relevanta R-fraser Tilläggsinformation R8 Kontakt med brännbara material kan ge upphov till brand. R25 Giftig vid förtäring. R50 Mycket toxisk för vattenlevande organismer. Detta säkerhetsdatablad har förberetts i enlighet med farokriterierna och innehållkraven enligt UK Chemical Hazard Information and Packaging Regulations och Europeiska gemenskapernas föreskrifter för farliga beredningar och REACH-föreskrifterna. Produktnamnet i avsnitt 1 har reviderats. Transportinformationen i avsnitt 14 har reviderats.

6 Säkerhetsdatabladets nummer: 998 Versionsnummer 02 Utgivningsdatum Revisionsdato Ansvarsfriskrivning Ovanstående information är given i god tro. Den antas vara korrekt och representerar den bästa information som är oss tillgänglig. VI LÄMNAR DOCK INGEN GARANTI AV- SEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE DE BESKRIVNA PRODUKTERNA ELLER DATA ELLER INFORMATIONEN OVAN. VIDARE PÅTAR VI OSS INGEN SKADESTÅNDSSKYLDIGHET MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA, DATA ELLER INFORMATION. Användaren ska göra egna efterforskningar för att avgöra informationens lämplighet för dennes särskilda ändamål och användaren tar på sig alla risker förknippade med användning av materialet. Användaren ska följa alla gällande lagar och föreskrifter om inköp, användning, lagring och kassering av materialet och måste vara införstådd med och följa allmänna säkerhetsrutiner för hantering. Under inga omständigheter ska Genzyme bli skadeståndsskyldigt avseende anspråk, förluster eller skador för någon enskild person eller för förlorade intäkter eller andra särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador eller för skadestånd i syfte att avskräcka eller bestraffa, oavsett skadornas orsak och även om Genzyme har informerats om möjligheten av sådana skador.

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer - Synonymer Inga. Utrustningens nummer

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: TRIPAK DIESELBOOSTER 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cat ELC (Extended Life Coolant) Extender Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 3

SÄKERHETSDATABLAD Cat ELC (Extended Life Coolant) Extender Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 3 Utfärdat: 20110611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER PON/CAT: 1195152, 2100786, Chevron: CPS236279 RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SCALE REMOVER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SOFT LOCK Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning RIGID SEAL Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemvit Ab Sida 1 / 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn: Natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Marker Pen Röd Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Metal Free Paste

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2014-08-15 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum 23.11.2012 Version 1.2 AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning REACH-registreringsnummer Denna produkt är en blandning. REACH-registreringsnummer

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Motor Protect Aerosol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr 101085 1. Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING - ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning High Temperature Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning HEAVY DUTY DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning EINECS-nummer: 923-751-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer