fantastiskt stimulerande och omfattat affärsstrategier, varumärken, företagskulturer, verksamhetsutveckling, kommunikation och mycket annat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fantastiskt stimulerande och omfattat affärsstrategier, varumärken, företagskulturer, verksamhetsutveckling, kommunikation och mycket annat."

Transkript

1

2 Våra nästa 25 år! Den 1 oktober 1986 startas Askus. Under 25 år har vi bidragit till utveckling i många företag, men även själva prövats och förändrats. Våra kunder har lärt känna oss som strategiska rådgivare, undersökare, kommunikatörer och t o m IT-konsulter. Idag är vi mer renodlade och tillbaka där vi en gång började. Vi är strategiska rådgivare som bidrar till våra kunders konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Dessutom bär vi med oss en gedigen kunskap om hur strategier ska förstås och genomföras. Vi har samarbetat med styrelser, koncern- och divisionsledningar kring föränd ringsprocesser i många av Sveriges största och mest dynamiska företag. Vi har engagerats vid omvärldsförändringar, strategiska vägval och interna förändringar. Bredden i uppdragen har varit stor, 2

3 fantastiskt stimulerande och omfattat affärsstrategier, varumärken, företagskulturer, verksamhetsutveckling, kommunikation och mycket annat. En sak förenar dessa insatser strävan efter att göra kundföretagen effektivare, tydligare och mer lönsamma. Lika viktigt är det att bidra till ett engagemang och ett tydligt åtagande hos alla dem som ska göra jobbet. I denna korta historiebetraktelse vill vi ge exempel på händelser som förändrat svenskt näringsliv samt fört in Askus i händelsernas centrum och påverkat vår utveckling. Som en följd av detta har vi idag en fan tastisk kunskaps- och erfarenhetsbank liksom ett stort nätverk av kunder, partners, nuvarande och tidigare medarbetare. Nu ser vi fram mot våra nästa 25 år. Förutsättningarna är helt olika än 1986, men Askus förmåga att överföra kunskap, utmana, stödja och stimulera är starkare än någon sin. 3

4 Börsnoteringar & privatiseringar I slutet av 1980-talet tar både börsnoteringarna och privatise ringarna fart. Procordia börsnoteras Trygg-Hansa omvandlas till aktiebolag och blir en tidig folkaktie. Mängder av företag går till börsen kommande år, bl a AssiDomän, Nordbanken och Pharmacia. Senare noteras eller privatiseras Telia, Vin & Sprit, Vasakronan och OMX. När utvecklingen summeras 2007 har Sverige gjort statliga utförsäljningar för mer än 200 miljarder kronor. STATOIL FÖRST PÅ PLAN Askus grundas 1986 och formar verksamheten kring områdena affärsutveckling och kommunikation. Det saknas rådgivare som kan utveckla begripliga strategier och sedan genomföra dem. Vi löser behovet. Vår första kund är Statoil som köpt Essos svenska bensinstationer. De satsar på ett förändringsprogram med bäring på varumärke och företagskultur. De följande 25 åren får vi många liknande uppdrag, där vi hjälper till att formulera affärsmål och förankra värderingar i entreprenörsdrivna företag. 4

5 Fusioner & strukturaffärer Alltfler stora fusioner genomförs. Procordia, Pharmacia och Volvos livsmedelsbolag Provendor går 1989 samman och bildar den nya Procordia-koncernen. Året efter bildas Kabi-Pharmacia som blir Pharmacia Upjohn och lämnar Sverige genom affären med Pfizer. Fusionsvågen växer och på 1990-talet slås rekord vad gäller antalet transaktioner. Bolag som ABB, Astra Zeneca, Stora Enso, NCC bildas. NYA STRATEGIER OCH STRUKTURER Förändringsarbetet i det nya Procordia är intensivt. Askus är i händelsernas centrum och bidrar med strategiska analyser och verksamhets utveckling. Vår BPS-modell formas i samarbete med bl a Pharmacia, där helhetsgrepp måste tas för att möta en snabb internationell expansion. Senare knoppas bl a Swedish Match, Abba Seafood, Pripps, Procordia Food, Partena och Liber av och är alltjämt ledande eller ingår i starka strukturer i sina branscher. 5

6 Kris och tillväxt inom finans I början av 90-talet drabbas Sverige av en finans- och fastighetskris. Bankernas kreditförluster skjuter i höjden. En Bankstödsnämnd inrättas. Nordbanken får omfattande stöd och övertar Gota Bank, som ägs av staten. Första Sparbanken räddas av sina ägare. Mellan 1990 och 1993 uppgår kreditförlusterna till 180 miljarder kronor. Krisen har även kopplingar till avregleringen av finansmarknaden några år tidigare. Avregleringen lägger även grunden för nya aktörer och tillväxten tar återigen fart. Branschen internationaliseras. Många produkter och tjänster lanseras på privat- och företagsmarknaden. 6 SPRIDD AKTIEBOK! Trygg Hansa börsnoteras 1988 och vårt dotterbolag Anno Ekonomisk Information producerar boken Att bli med aktier, som ännu idag är Sveriges mest spridda bok i aktiekunskap. Askus deltar i förändringsarbetet när Trygg Hansa gör struktur affärer i skiftet mellan 80- och 90-tal. Strategier och bolag prövas, utvecklas eller avvecklas allt i ljuset av den värsta finans- och fastighetskrisen på flera decennier. VOLVO VÄLJER VÄG På en allt hårdare fordonsmarknad väljer Volvo att öka tempot och sätta tuffare mål. Askus får möjlighet att stå nära koncernledningen och medverka i utvecklingen av tillväxtscenarier, stödja fusionsprocesser och organisationsutveckling. Affärsplaner analyseras och förfinas allt med sikte på bättre strukturer och ökad lönsamhet. Självförtroendet växer. Planerna på en fusion med Renault ifrågasätts. Samgåendet kollapsar 1993 och uppmärksamheten är stor.

7 Banbrytande teknikskifte I mitten av 1990-talet stöps informations- och telekommunikationssektorn om. Internet, digitalisering och mobila lösningar utmanar befintliga affärsmodeller. Till detta kommer avregleringar och en tilltagande branschglidning, som ändrar spelplanen i många företag. Samtidigt finns det en övertro på den nya teknologin, som underhålls av media, investmentbanker och slagkraftiga it-profiler. Senare spricker IT-bubblan och orsakar ett gigantiskt börsras. ATT BLI VID SIN LÄST Askus sveps med i överoptimismen kring IT. Vi fusionerar med ett IT-bolag som är nästan fyra gånger större än Askus. Vi växer snabbt, alltför över tygade om möjligheterna som den nya kommunikationsteknologin och IT-systemen skapar. Men vi är för tidigt ute och satsningen går snett. Vi startar om Askus 2003 med viktiga erfarenheter i bagaget, men rejält bantade och med ett nygammalt fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. 7

8 Effektivitetsjakten accelererar Efter millennieskiftet har vart tionde svenskt företag flyttat produktion till lågkostnadsländer. År 2010 har cirka 600 svenska företag egen tillverkning i Kina, som sysselsätter över personer. Indien har blivit världens kompetenscentrum och Kina är mer en marknad än en fabrik. Industrin söker nya lågkostnadsmarknader. Utvecklingen tvingar fram nya tänkesätt och kravet på effektivitet ökar fokus på det man är riktigt bra på. BEHOV AV NYA VISIONER Vi blir rådgivare i företag som påverkas av århundradets paradigmskifte. Avregleringar, teknik skiften och branschglidning driver förändringar i t ex Ericsson, Posten, Telia liksom i bankerna. Omvärldsscenarier, visioner och strukturer utvecklas. Kundorientering blir ett ledord. Askus är med i avgörande sammanhang. Vår styrmodell med fokus på både hårda och mjuka framgångs faktorer får betydelse för många kunder. 8

9 Ägandet i centrum I början av 00-talet inträffar skandaler i bolag som Enron, Worldcom och svenska Skandia. De efterföljande analyserna pekar på allt från girighet och slarv till insiderhandel, bokföringsbrott och korruption. Lagar och uppförandekoder införs i näringslivet. Samtidigt växer diskussionerna om det ansiktslösa ägarkapitalet kontra familjeföretag med ägare av kött och blod. I centrum står begrepp som ansvar, aktieägarvärde, långsiktighet och transparens. FOKUS PÅ ÄGARLEDDA FÖRETAG I början av 2000-talet kommer ägarfrågorna i centrum. Askus engageras alltmer i strategi och strukturprojekt i företag med olika ägarstrukturer. Pensionsfonder söker tydliga ägarstrategier och blir kunder, men vårt fokus är de stora familjeföretagen med engagerade ägare och tydligt entreprenörskap. Tillsammans med ägare, styrel se och ledning utvecklar vi nya inriktningar och arbetssätt i flera av Sveriges mest välrenommerade ägarledda företag. 9

10 Jordbrukssverige ställer om De globala händelserna med kostnadsjakt, allt mer medvetna konsumenter och vidöppna gränser påverkar alla branscher i västvärlden, även livsmedelsindustrin. Omställningen av livsmedelsproduktionen accelererar vid sekelskiftet. Svensk mat tappar marknadsandelar. LRF med starkt stöd av politikerna blåser upp till kamp. NY GIV FÖR LANTBRUK OCH LIVSMEDEL Lantbruks- och livsmedelssektorn genomgår förändringar efter millennieskiftet. Det är många utmaningar i projekten vi arbetar i lågpriskonkurrens, ökat intresse för närproducerat, hälso- och miljöfrågor samt avregleringar och strukturförändringar. Kooperationerna med sina komplexa ägar- och organisationsstrukturer börjar tänka om och slaktar allt fler heliga kor. De väljer nya vägar och byter styrprinciper, påhejade av sina alltmer affärsdrivande ägare de nya jordbrukarna! Askus hjälper verksamheter inom lantbruk och livsmedel att genomföra stora förändringar. 10

11 Global finanspanik Våren 2008 övertas investmentbanken Bear Stearns av JPMorgan Chase på grund av akuta likviditetsproblem. I september går USA:s fjärde största investmentbank Lehman Brothers i konkurs. Chockvågor går genom de finansiella systemen. Börserna är i fritt fall. Stödprogram lanseras. Den konstgjorda andningen får fart på konjunkturen men skenet bedrar. Stödprogram är också nyckelordet i den skuldkris, som sprider sig i Europa och hotar eurosamarbetet. Riskerna hopar sig så här elva år in på 2000-talet inte minst för näringslivet. Framtiden är svårförutsägbar och det gäller att ständigt hålla örat mot marken för att klara snabba anpassningar. 11

12 Nu börjar det Så långt några nedslag i historien. Nu står Askus inför det som är allra mest spännande framtiden! 25 års erfarenhet gör att vi bättre än någonsin kan bidra i kunders utvecklings- och förändringsprocesser. Det är alltid frestande att peka på att dagens utmaningar är större än någonsin. Så är det naturligtvis inte, men många av dem är i alla fall nya och det kan var nog så krävande. En geografisk förflyttning sker, där Europas näringsliv snart tillhör den gamla världen. Där tyngdpunkten förskjuts och vi måste ställa om för att möta än hårdare konkurrens från den nya världen. Även den politiska spelplanen förändras, samhällen stöps om och nya strukturer bildas över alla gränser. Allt sedan 1986 har Askus sporrats av förändringsprocesser samt stöttat och lotsat våra kunder längs vägen. Det vill vi göra också i framtiden. Tack alla kunder och partners för det förtroende ni visat oss under 25 år. Successionen har inletts och både nya och mer erfarna konsulter ser fram mot att fortsätta bidra till utveckling och tillväxt i ytterligare 25 år minst! ASKUS Grevgatan 34 Box 5241 SE Stockholm +46 (0) Fotografer: Daniel Ohlsson, Jørgen Schytte, Måns Ahnlund, Ulf Palm, Lars Epstein/Scanpix, Krister Nordin/Scanpix, Volvo Trucks, Martin Oeser/AFP, Anders Wiklund/Scanpix, Leif R Jansson /Scanpix, Michael Breuer och Angelos Tzortzinis/AFP. Tryck: TMG Sthlm i november 2011.

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Nya ägare nya utmaningar

Nya ägare nya utmaningar Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 1 08-02-25 15.15.11 Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 2-3 08-02-25 15.15.15 Innehållsförteckning Förord...6 Sammanfattning...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

3. UTMANINGEN. Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping

3. UTMANINGEN. Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping 3. UTMANINGEN Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping De svenska livförsäkringsbolagen har varit mycket framgångsrika

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Bakgrund och verksamhet

Bakgrund och verksamhet Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ritar kartan för nya Karolinska s. 24. Soki Choi. Följ med på en tidsresa kantad av skandaler

Ritar kartan för nya Karolinska s. 24. Soki Choi. Följ med på en tidsresa kantad av skandaler No. 01 2013 KPMG Sweden kpmg.se Soki Choi Ritar kartan för nya Karolinska s. 24 ENKÄT: Biologin styr vår inre kompass s. 08 INTERVJU: Lord Michael Hastings s. 20 Följ med på en tidsresa kantad av skandaler

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 2006

Securitas AB Årsredovisning 2006 Securitas AB Årsredovisning 2006 Inledning Koncernen Årsredovisning Bolagsstyrning Företagsfakta Innehåll 3 En världsledare i säkerhet 5 2006 i sammandrag 8 Koncernchefens kommentarer 18 Marknad 20 Strategi

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Stålindustrin Stålindustrin i Sverige Bakgrund till fusionen

Stålindustrin Stålindustrin i Sverige Bakgrund till fusionen Stålindustrin De första decennierna efter andra världskriget blev en guldålder för industriell tillväxt, inte minst för den industri som sysslade med tillverkning av investerings- och insatsvaror. Mellan

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos nr 10 december 2013 BERG PROPULSION FRÅN KONKURSBO TILL GLOBAL EXPANSION HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN

Läs mer