Produkt: Gasningsvätska Gv100 Företag: LKAB Kimit AB Datum: 25 maj 2015 SÄKERHETSDATABLAD. Gasningsvätska Gv100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkt: Gasningsvätska Gv100 Företag: LKAB Kimit AB Datum: 25 maj 2015 SÄKERHETSDATABLAD. Gasningsvätska Gv100"

Transkript

1 Produkt: Företag: Sida 1 (9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från. Gasningsvätskan används för att känsliggöra emulsionsmatris. Tillverkning av explosiv vara. All annan användning är olämplig. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Tillverkare:, Tel: Upprättat av: E-post: Victoria Klippmark 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Tel: (Beredskapshavande Föreståndare) Kemiakuten: ( ) Utfärdat: 31 januari 2003 Omarbetat: 25 maj FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av blandningen Klassificering enligt Förordningen (EG) 1272/2008 Akut toxicitet, kategori 4 (oralt): H Märkningsuppgifter Faropiktogram: Signalord: Varning

2 Produkt: Företag: Sida 2 (9) Faroangivelse: H302 Skadligt vid förtäring Skyddsangivelser Förebyggande: P264 Tvätta händerna grundligt efter användning P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten Åtgärder: P330 Skölj munnen P301 +P312 VID FÖRTÄRING av obetydliga mängder ge ett par glas vatten och kontakta läkare. Avfall: P501 Innehållet lämnas till auktoriserad avfallsanläggning 2.3 Andra faror Blodskada kan uppstå vid förtäring (methemoglobin bildas), vilket medför andnöd (cyanos). Nitrösa gaser kan bildas vid brand. Släck med stora mängder vatten. Nitrösa gaser bildas vid lågt ph, undvik syror. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELARNA 3.2 Blandningar Ingående ämnen CAS-nr EG-nr Halt Natriumnitrit ,2 % Klassning av Ingående ämnen Förordning (EG)nr 1272/2008 Ingående ämne Faroklass/Farokategori Faroangivelser 1 Natriumnitrit Oxid.solid 3 H272 Acute tox 3 H301 Eye irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 1 För förklaring av faroangivelser se under punkt 16 (annan information)

3 Produkt: Företag: Sida 3 (9) 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Hudkontakt: Förtäring: Skölj näsa och mun. Frisk luft och vila. Om nitrösa gaser skulle utvecklas och dessa andas in i större mängder bör läkare alltid kontaktas. Se vidare punkt 11. Tvätta med tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder. Om mer än obetydliga mängder har svalts ge ett par glas vatten/mjölk/ grädde eller annan vätska. Kontakta läkare. Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola ögonen med vatten i minst 5 minuter så fort som möjligt. Kontakta läkare om besvär uppstår. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Vid långvarig kontakt med huden uppstår sveda. Hamnar produkten i små sår uppstår en mer intensiv sveda. Produkten orsakar omfattande sveda i ögonen. Handflatorna kan gulfärgas och bli torra och nariga vid upprepad kontakt. Vid förtäring kan andnöd (methemoglobinemi) uppstå, se avsnitt Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Om större mängder svalts bör kräkning framkallas och sjukvård uppsökas. Symptomatisk behandling samt beakta risken för methemoglobinemi, se vidare avsnitt 11. Allmän information: Vid osäkerhet eller om besvär kvarstår kontakta läkare. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Produkten i sig brinner inte. Vid långvarig upphettning kan, efter vattenavdunstning, kvarvarande natriumnitrit verka oxiderande och brandunderstödjande. Släck med stora mängder vatten. 5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra Vid brand sönderdelas produkten till bland annat giftiga nitrösa gaser. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Andningsapparat mot nitrösa gaser bör användas. Vid brand kan giftiga nitrösa gaser utvecklas, var alltså uppmärksam hur brandröken sprider sig.

4 Produkt: Företag: Sida 4 (9) 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Natriumnitrit är ett oorganiskt salt med mycket lågt ångtryck och avdunstar inte med lätthet, dock avdunstar vattnet och koncentrationen av natriumnitrit ökar. Undvik upphettning av produkten. För skyddsutrustning se avsnitt Miljöskyddsåtgärder Begränsa vidare spridning i t ex avloppsnätet eller vattendrag. Använd helst oorganiska absorbenter. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Uppsamling kan ske i tät plastbehållare. Kontakta leverantören för mer upplysningar. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se punkt 13 för avfallshantering. Risker för människor se avsnitt 11. Risker för miljön se avsnitt 12. Hantering o lagring se avsnitt 7. Personlig skyddsutrustning vid sanering se avsnitt HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Ögonsköljutrustning skall finnas tillgängligt. Tillämpa god arbetshygien. Notera fryspunkten under vilken produkten inte kan hanteras. 7.2 Förhållande för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagra åtskilt från matvaror och djurfoder. Lagringstemperaturen bör vara mellan +30 C och +3 C. 7.3 Specifik slutanvändning Produktens specifika slutanvändning är känsliggörning av emulsionsmatris, alltså tillverkning av sprängmedel för sprängningsarbete. Laddning sker med mekaniserad laddutrustning. Kontakta leverantören för vidare upplysning.

5 Produkt: Företag: Sida 5 (9) 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Spränggaser: Vid sprängning bildas giftiga spränggaser. Normalt mäter man förekomst av nitrösa gaser (mäts som NO2) och kolmonoxid (CO). Direkt efter skjutning kan halterna vara höga. Kontrollera nivåerna innan salvan besiktas/lastas. Detta gäller framförallt vid sprängning under jord. Hygieniska gränsvärden redovisas nedan, notera att lokala gränsvärden som är lägre kan förekomma inom vissa verksamheter. Gränsvärden enligt AFS 2011:18 Ämne CAS-nummer Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde Kolmonoxid ppm ppm Kvävedioxid ppm 5 ppm Begränsning av exponering Ögonsköljutrustning bör finnas tillgängligt. Undvik all typ av förtäring i samband med hantering. Skyddshandskar (Gummi, Nitril, Neopren, PVC) av typen arbetshandske som tål mekanisk nötning bör användas. Skyddsglasögon bör användas. Andningsskydd behövs inte. Eventuellt kan skyddskläder och visir vid risk för större stänk vid sanering behövas. För att minimera miljöbelastning bör arbetsmetoder användas som minskar uppkomsten av spill. Hantering av spill se avsnitt FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende: Klar gulaktig vätska Sönderdelningstemp: >380 C Lukt: Obefintlig Explosiva egenskaper: Nej Oxiderande egenskaper: Nej Densitet: ~1000 kg/m 3 Brännbarhet: Dålig Löslighet i vatten: Obegränsad ph: ~9 Fryspunkt: 0 C 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Produkten utvecklar giftiga nitrösa gaser i stark sur miljö.

6 Produkt: Företag: Sida 6 (9) 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala tryck- och temperaturförhållanden Risken för farliga reaktioner Upphettning och kontakt med syror kan orsaka bildning av nitrösa gaser Förhållanden som skall undvikas Höga temperaturer (> 380 C) då natriumnitrit börjar sönderfalla till bland annat nitrösa gaser Oförenliga material Undvik kontakt med oädla metaller såsom koppar, kopparlegeringar och järn. Använd rostfritt, (gärna syrafast). Plast fungerar också bra, dock ej plaster som inte tål oxiderande varor Farliga sönderdelningsprodukter Vid sprängning bildas gaserna kolmonoxid och nitrösa gaser. Detsamma gäller vid förbränning. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Ingen information finns framtagna för själva produkten. Eftersom det handlar om en blandning kan en god uppfattning erhållas med vägledning av de ingående komponenterna, vilket redovisas nedan Information om de toxikologiska effekterna Natriumnitrit Förtäring: Hudkontakt: Kan orsaka illamående och kräkningar. Ämnet förorsakar bildning av methemoglobin i blodet, vilket blockerar blodets förmåga att transportera syre med andnöd (cyanos) som symptom. Kontakt med huden under lång tid kan orsaka sveda samt gulfärgning. Vid kontakt med starka syror, upphettning, eld eller heta arbeten kan giftiga nitrösa gaser bildas. Inandning av nitrösa gaser kan orsaka vätska i lungorna (lungödem). Symptomen kan uppträda upp till 48 timmar efter exponering. Natriumnitrit tillsammans med aminer kan vid upphettning/sur miljö bilda cancerframkallande nitrosaminer.

7 Produkt: Företag: Sida 7 (9) Spränggaser Efter detonationen bildas giftiga gaser, bland andra CO (kolmonoxid) och NOx (nitrösa gaser), som kan vara farliga vid inandning. Kolmonoxid är akuttoxisk och blockerar blodets förmåga att transportera syre. Nitrösa gaser kan upp till 48 timmar efter exponering ge symptom som lungödem (vätska i lungorna). Toxikologiska data Ämne Test Resultat Väg Arter Natriumnitrit LD50 85 mg/kg Oralt Råtta 12. EKOLOGISK INFORMATION Ingen information finns framtagna för själva produkten. Eftersom det handlar om en blandning (beredning) kan en god uppfattning erhållas med vägledning av de ingående komponenterna, vilket redovisas nedan 2. Uppgifterna gäller för det rena ämnet Toxicitet Mycket giftig för vattenlevande organismer Persistens och nedbrytbarhet Ingen information föreligger 12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleras ej i vattenmiljö Rörlighet i jord Ingen information föreligger 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingen information föreligger 12.6 Andra skadliga effekter Övergödande p g a det höga kväveinnehållet Ekologiska toxicitetsdata Ämne Test Resultat Art Natriumnitrit LC50 48h mg/l guldid, DIN 38412/15 LC50 96h 0,56-1,78 mg/l Oncorhynchus mykiss, litt EC50 48h >12,5 mg/l Daphnia magna EC50 16h 123 mg/l Pseudomonas putida IC mg/l Scenedesmus quadricuada 2 Datakälla är bl.a. råvaruleverantörens säkerhetsdatablad

8 Produkt: Företag: Sida 8 (9) 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Uppsamlande kar (miljölåda) under tankar är lämpligt för att förhindra att vätskan hamnar i grundvattnet. Samla upp spill och annat avfall och lämna för destruktion. Kontakta leverantören för mer information. Avfallet klassificeras med EWC-kod med egenskaperna H6 enligt Avfallsförordningen SFS 2001: TRANSPORTINFORMATION ADR Produkten klassificeras inte som farligt gods. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Vid sprängarbete skall Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Sprängarbeten AFS 2007:01) efterlevas Kemikaliesäkerhetsbedömning Ej tillämpar på blandningar. 16. ANNAN INFORMATION Om det finns några frågor kring säkerhetsdatabladet eller risker förknippade med produkten kontakta leverantören för ytterligare upplysningar. Omarbetning Avsnitt 2 Farliga Egenskaper Klassificering av blandningen enligt Förordningen (EG) 1275/2008 Avsnitt 3 Sammansättning/Information om beståndsdelarna Klassning enligt direktiv 67/548/EEG borttagen Avsnitt 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden enligt AFS 2011:18 Avsnitt 16 Klassning enligt direktiv 67/548/EEG borttagen

9 Produkt: Företag: Sida 9 (9) Faroklass/Farokategori Faroangivelser Oxid.solid 3 H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande Acute tox 3 H301 Giftig vid förtäring Eye irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Aquatic Acute 1 H400 Mycket giftig för vattenlevande organismer Informationen i detta säkerhetsdatablad bygger på tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Informationen är ingen specifikation på produkten. För produktspecifikationer kontakta. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter/processer sker under användarens ansvar.

Produkt: Kimulux SS 0000 Företag: LKAB Kimit AB Datum: 25 maj 2015 SÄKERHETSDATABLAD. Kimulux SS 0000

Produkt: Kimulux SS 0000 Företag: LKAB Kimit AB Datum: 25 maj 2015 SÄKERHETSDATABLAD. Kimulux SS 0000 Produkt: Företag: Sida 1 (12) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cat ELC (Extended Life Coolant) Extender Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 3

SÄKERHETSDATABLAD Cat ELC (Extended Life Coolant) Extender Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 3 Utfärdat: 20110611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER PON/CAT: 1195152, 2100786, Chevron: CPS236279 RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING - ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121211 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING /Ren Vatten Tank ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sanosil S010 Spezial Utfärdat: 2012-08-17 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Sanosil S010 Spezial Utfärdat: 2012-08-17 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1 Utfärdat: 2012-08-17 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING 175200 ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING EPOBAR HARDENER UTFÄRDAD: 20071211 OMARBETAD: 20110505 ARTIKELNUMMER 050993, 050998, 050995 RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-09-12 Version 4 Ersätter 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR PU350, B 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning EINECS-nummer: 923-751-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad Crystal Simple Green Utfärdat: 2014-09-22 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2015-03-08 Sida: 1

Säkerhetsdatablad Crystal Simple Green Utfärdat: 2014-09-22 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2015-03-08 Sida: 1 Utfärdat: 20140922 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20150308 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(9) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ACO Sense & Care Nail Polish Remover Art Nr 101642 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 222-XXXX KEMI (Reg.nr): 505252-7 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-12-12 Versionnummer: 4 Omarbetad: 2015-02-16 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-12-12 Versionnummer: 4 Omarbetad: 2015-02-16 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET DecaFlux Pincel Ecogel Utfärdat: 20121212 Versionnummer: 4 Omarbetad: 20150216 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER DecaFlux Pincel Ecogel RSK nr

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ZINKKLORID 98 % REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer