Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering"

Transkript

1 Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering 1

2 Innehållsförteckning Sid. Uppdrag och bakgrund 3 Förslag 3 Verksamhet till och med Framtida verksamhet 8 Bilaga 1 Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 12 Bilaga 2 Bolagsordning 14 2

3 Tjänsteskrivelse Gustav Höjer Valideringscentrums framtida organisation Uppdrag och bakgrund GRs förbundsstyrelse beslöt den 17oktober 2003( 49) att inrätta ett regionalt valideringscentrum med verksamhetsstart 1 jan Avsikten var att det första verksamhetsåret skulle genomföras i projektform för att under denna tid ta ställning till en permanent verksamhetsform från och med I tjänsteskrivelsen, som låg till grund för styrelsens beslut, angavs bl.a. att det är av stor betydelse att under första projektåret hitta den organisationsform som bäst passar en permanent valideringsverksamhet. En organisationsform som kan ge samtliga intressenter det inflytande som krävs för ett brett och djupt engagemang i valideringscentrets verksamhet. GRs styrgrupp för arbetsmarknad (GR Arbetsmarknad) har med Valideringscentrums intressenter värderat olika alternativ. Någon given associationsform för samhällsprojekt som bedrivs i samverkan mellan kommunala, statliga, privata och ideella organisationer finns inte. En genomgång av liknande samarbetsprojekt visade att det primärt förekommer två typer av samarbetsformer. Kortfattat kan sägas att i tiden begränsade projekt oftast sker i form av civilrättsliga samarbetsavtal, medan permanenta samarbeten ofta sker i aktiebolagsform. Valideringscentrums parter värderade alternativet att bilda ett gemensamt ägt aktiebolag, men detta alternativ var inte formellt möjligt för Länsarbetsnämnden eller Göteborgs Universitet. Ett annat alternativ, som valideringscentrums styrgrupp enades om skulle kunna vara en möjlighet, var att bilda en ideell förening. GRs styrelse gick också ut med en förfrågan om intresse att bilda en ideell förening. Frågan ställdes till de parter som då var representerade i Valideringscentrums styrgrupp, dvs. Företagarna, LO, TCO, Länsarbetsnämnden, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Universitet. På förslag från GR Arbetsmarknad beslöt GR styrelse den 15 oktober 2004, att under förutsättning att parterna i valideringscentrum var överens om att bilda en ideell förening för, lämna över verksamheten till föreningen när den etablerats. Föreningsbildandet genomfördes inte då bl.a. Länsarbetsnämnden bedömde att det för deras del kunde uppstå jävsituationer. Förslag GR Kompetens- och Valideringscentrum AB I en värld med ständig och snabba förändringar blir en organisations förmåga att upprätthålla rätt kompetens på kort och lång sikt allt viktigare. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden och därmed skapa tillväxt. Validering är ett redskap för företag och organisationer att effektivisera sin kompetensförsörjning utifrån bestämda mål och ambitioner. Validering och strategisk kompetensförsörjning är intimt förknippade med varandra i såväl metodutveckling som analys, planering och genomförande. Sedan 1998 har arbetsmarknadens parter, privata och offentliga branschföreträdare samt företrädare för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverket gemensamt utvecklat 3

4 valideringsverksamheten i Göteborg och de senaste två åren även i Göteborgsregionen med GR som huvudman. Modellen och metoderna, som parterna utvecklat gemensamt har väckt stort intresse också i andra delar av landet. Det finns en samstämmighet hos samarbetsparterna, som igår i styrgruppen för Valideringscentrum, att fortsätta utveckla verksamheten med inriktning på många olika avnämare. I styrgruppen ingår idag representanter (fortsättningsvis benämnda Intressenterna) från; Företagarna Teknikföretagen LO TCO Länsarbetsnämnden och Af-Göteborg BRG Västra Götalandsregionen Göteborgs Universitet GR Efter drygt åtta års expanderande verksamhet ser Intressenterna att det är angeläget att hitta en stabilare organisationsform som tydliggör ansvar och befogenheter samt möjliggör fortsatt delaktighet. För att validering ska ha legitimitet såväl på arbetsmarknaden som inom utbildningsväsendet krävs ett nära samarbete mellan utbildningsväsendets företrädare, parterna på arbetsmarknaden och företrädare för branschorgan. Efter samråd med ovan nämnda Intressenter vill GR Arbetsmarknad föreslå GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för verksamheten kallad GR Kompetens- och Valideringscentrum AB med start 1 september Intressenterna bedömer att det är lämpligt att verksamheten organisatoriskt är kopplat till GR då verksamheten har betydande delar av myndighetskaraktär (se även längre fram, sid. 9 alt 10). För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs, som nämnts, en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Valideringsbegreppet och för vem Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i centrala frågor beträffande strategisk kompetensförsörjning och validering. Verksamheten ska vara arbetslivsinriktad, efterfrågestyrd och intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Detta till skillnad från yrkestester och särskild prövning, som inriktas på att finna avvikelser från ett i förväg definierat kunskapsinnehåll. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Inom ramen för ett kunskapssamhälle, där möjligheten för alla vuxna att delta i ett livslång lärande utgör en bärande tanke, kommer validering att utgöra en insats vid sidan av utbildning och lärande samt prövning. En utveckling av valideringsinsatserna kommer att ställa begrepp som utbildning och lärande i en delvis ny dager. Validering kan ses som en 4

5 överbryggande länk mellan det informella lärandet i arbetslivet och det formella lärandet i utbildningsväsendet. Runt om i landet, så även inom Göteborgsregionen, används begreppet validering för flera olika slag av insatser. Validering som begrepp riskerar att bli både urvattnat och urholkat. GR Kompetens och Valideringscentrum ABs verksamhet ska präglas av de hörnstenar som legat till grund för de senaste årens utvecklingsarbete och dessa är Bekräftelse en validering är inte ett test som du kan misslyckas med, utan en bekräftelse på vad du kan. Branschens krav vad som krävs för att jobba i en viss bransch styrs av branschen själv Reell miljö har man skaffat sina yrkeskunskaper genom att arbeta, så är det bästa sättet att bekräfta sin kompetens att visa vad man kan på en arbetsplats med verkliga arbetsuppgifter Värdering oavsett om man har fått sina kunskaper i skolan eller genom erfarenhet har de samma värde och bör bekräftas i likvärdig dokumentation. Arbetsmodellen Rekrytering Arbetssökande Vuxenstuderande Anställda Intresse/motivation Urval/kartläggning H A N D L I N G S P L A N Bedömning Vägledningssamtal, validerings- och studieplan Validering Betyg Merit- portfölj Kompetens- /yrkesbevis Uppföljning av validerings- och studieplan Individuellt anpassad utbildning /lärande i arbetet Arbete Det är av vikt att man ser validering som en sammanhållen process allt utifrån det första utforskande samtalet till yrkesvalidering. Centrat ska eftersträva en för individen sammanhållen logistik en som ansvarar för hela processen och för validanten en dörr in och en dörr ut. Personer som kan vara aktuella för validering är män och kvinnor födda i Sverige eller annat land som är arbetssökande och deltar i arbetsmarknadspolitiska program är sökande till vuxenutbildning och högskola har praktisk och/eller teoretisk kompetens från annat land är i behov av rehabilitering för att återgå till annat arbete 5

6 är anställda och deltar i utvecklingsarbete på arbetsplatsen eller är i behov av omställning för andra arbetsuppgifter. Verksamhet till och med 2005 Deltagare i utvecklingsarbete Utöver tidigare nämnda Intressenter, som utgör Valideringscentrums styrgrupp, finns fyra Yrkesberedningsgrupper knutna till styrgruppen med representanter för de olika branschernas parter samt för utbildning och arbetsmarknad. Yrkesberedningsgrupperna garanterar valideringsprocessen legitimitet och kvalité och omfattar idag Bygg- och anläggningsbranschen Vård-, skol- och omsorgsyrken Serviceyrken Teknik och produktionsyrken Yrkesberedningsgruppernas uppdrag är att visa på vilka kompetenser och utbildningar som arbetslivet i Göteborgsregionen har behov av, verka för en samverkan mellan arbetsförmedling och kommunal vuxenutbildning avseende utbildningsbeställningar och projekt. De ska också peka på behov inom strategisk kompetensförsörjning och validering för respektive bransch. Personal Nio personer (cirka 7 årsarbeten) är projektanställda och fördelade på tjänsterna projektledare, sekreterare/ekonom, vägledare samt metodutvecklare. Personerna är utlånade av sina respektive moderorganisationer där de har sina ordinarie anställningar. Utöver projektanställd personal finns rektorsfunktion för utfärdande av betyg, 410 valideringshandledare på 340 valideringsarbetsplatser och 120 lärare knutna till valideringscentrum. De ersätts med arvode enligt särskild överenskommelse. Centrets verksamhet och uppgift Fram tills idag har valideringsmetoder för betyg, yrkes- och kompetensbevis samt meritportföljer utvecklats för ett drygt tjugotal yrkesområden främst på gymnasial nivå. Utvecklingsprojekt som inletts under 2005 är bl.a. med Business Region Göteborg stödja organisationer i Göteborgsregionen i att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt Strategisk kompetensförsörjning där validering är ett verktyg i processen. utveckla valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin såväl inom Volvo Cars som med SAAB, Volvo AB och Scania inom ramen för det så kallade Mera-projektet. att med högskola och universitet ta fram valideringsmetoder för lärare i förskola och sjuksköterska lärande på arbetsplats, LPA. Fram till och med 2005 har cirka personer( 60 % kvinnor och 40 % män) validerats och ungefär hälften av dessa personer är födda utanför Sverige. Den validerade kunskapen bekräftas med gymnasiebetyg och/eller kompetensbevis av olika slag, såsom i arbetslivet förekommande yrkesbevis mästar- och gesällbrev med mera samt meritportfölj. Många deltagare har efter validering fått kompletterande och individuellt anpassad utbildning som lett till gymnasiekompetens eller yrkesbevis och därefter arbete. Utbildning efter validering svarar statliga, privata eller kommunal yrkesutbildning för. 6

7 Valideringscentrets uppgift är att samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete. svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Avgränsning Valideringscentrets uppgift är inte att svara för vägledning och utformande av utbildning för de individer som genomgått validering och där det ofta konstateras att det krävs individuellt, kompletterande utbildning. Det svarar kommunernas vuxenutbildning, arbetsförmedlingen och arbetslivet för samt när det blir aktuellt också högskolan och universitet som utbildningsanordnare. Verksamhetens utveckling och omfattning De senaste fyra åren har verksamheten expanderat i flera avseenden såväl ekonomiskt, branschmässigt, volymmässigt och geografiskt. Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Huvudman Göteborg Göteborg GR GR GR Antal valideringar Kostnader(kkr) ,2 Intäkter Lan/AF-kontor Vuxenutbildn. och arbetsgiv. ESF-rådet Valideringsdelegationen Övrigt Summa intäkter ,2 Resultat Från och med 2004 har Vuf, Gbg, svarat för anordnarens kostnad pga. Ludvikamomsen. Därav den lägre omsättningen både på intäkts- och kostnadssidan. 1 Utöver ökning av antalet valideringar beror intäkts- och kostnadsförändringen främst på två nya uppdrag - Strategisk Kompetensförsörjning samt Mera-projektet" (valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin). 7

8 Balanserat mot överskott Överskott/ Eget kapital Valideringscentrums verksamhet är efterfrågestyrt och finansierar den löpande valideringskostnaden främst via avgifter för genomförd validering. Socialfondsprogrammet Växtkraft Mål 3 svarade inledningsvis för en betydande del av centrets utvecklingskostnad ( med branscher framtagande av modeller och metoder för nya yrkesområden). Från och med 2004 bär centret själv huvuddelen av utvecklingskostnaden. De som köper valideringstjänsterna är geografiskt spridda. Af-kontor samt Vuxenutbildningen och arbetsgivare i Göteborgs stad dominerar tjänsteköpen. Under de senaste två åren har allt fler företrädare för Vuxenutbildningen, arbetsgivare och Af-kontor i Göteborgsregionen samt Västra Götaland köpt tjänster av eller inlett ett metodutvecklingsarbete med Valideringscentrum. Samarbete finns också etablerat med bl.a. Värmland, Malmö och Jönköpings län samt med några regioner i Europa bl.a. Catalonien, Toscana och Wales inom ESVAC (European Scheme for Validation of Competences - Leonardo da Vinciprogrammet). Samhälleliga och personliga vinster två exempel Här nedan bifogas två fallbeskrivningar som illustrerar de vinster som såväl berörda personer som samhället gör när validering används. Valda exempel är inte unika utan är vanligt förekommande. Hassan 48 år kom till Sverige från Iran, där han hade en egen byggnadsfirma. Hassan har under långa perioder varit arbetslös i Sverige och under en kortare period arbetat som cykelreparatör. Under 5 veckor blev Hassan validerad hos Bräckegymnasiet och blev godkänd i samtliga delkurser, erhöll lärlingsboken och blev placerad på 73 % i timskalan. Idag har Hassan yrkesbevis och fast anställning som snickare. Valideringen kostade AF-Göteborg 45 kkr. En motsvarande arbetsmarknadsutbildning för Hassan hade kostat ca 130 kkr. Aktivitetsstödet som betalades ut för den tid som valideringen pågick var ca 20 kkr. Hade Hassan genomgått den ordinarie utbildningen hade kostnaden för aktivitetsstödet blivit ca 150 kkr. Till detta ska läggas värdet av att Hassan nu deltar i ett arbetsliv som han tidigare inte haft inträdesbiljett till. Lena 49 år sökte reguljär utbildning till omvårdnadsprogrammet. Målet för Lena var att få undersköterskekompetensen för att kunna söka de vårdarbeten som hon är intresserad av. I och med valideringen förkortade Lena ned tiden för att nå sitt mål från ordinarie 50 till 32 veckor. Detta medförde bl. a. mindre studielån för Lena med ca 30 kkr. Kostnaden för Vuxenutbildningen i Göteborg blev ungefär 80 % jämfört med en reguljär utbildning. Framtida verksamhet Nationellt Regeringen har sedan slutet av 1990-talet i olika avseenden utrett frågor i anslutning till validering och beslöt december 2003 att utse en valideringsdelegation. Delegationen, som är en egen myndighet och ska verka mellan åren , har i uppgift att inom ramen för validering av vuxnas kompetens och kunskaper; främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer 8

9 stärka och främja ett regionalt samarbete informera, samt utforma förslag om vilka åtgärder som kan behövas vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering. Valideringscentrum har uppvaktat och även fått besök av företrädare för Valideringsdelegationen ett antal gånger. Valideringscentrum har vid dessa tillfällen påtalat att när det gäller utvecklingsarbete och kunskapsspridning, som syftar till nationell likvärdighet och legitimitet, är det nödvändigt med en statlig finansiering och samordning. Delegationen uppger att de är försenade i sitt arbete. Vilka förslag som delegationen kommer att lägga för regeringen är svårbedömt i dagsläget. Vidare kan den kommande lagen om vuxnas lärande Verksamhetens inriktning Parterna i Valideringscentrums styrgrupp har med Business Region Göteborg utvecklat ett instrument i syfte att stödja företag och organisationer att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden. Genom att arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning säkerställs att organisationer har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov och därmed skapa tillväxt i Göteborgsregionen och en ökad sysselsättning. Kompetensförsörjning och validering samt deras processer är intimt förknippade med varandra. Det handlar både om att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att tillgänglig kompetens tas tillvara på ett optimalt sätt. Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i dessa frågor. Validering ska vara tillväxtorienterad, arbetslivsinriktad och efterfrågestyrd samt intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Den utvecklingspotential som valideringen rymmer ska göras tillgänglig såväl för utbildningsväsendet och arbetsmarknadspolitiken som för näringslivet och den offentliga verksamheten. Denna samsyn bör återspeglas i huvudmannens, GRs, uppdrag till sitt bolag. Regionalt och gemensam plattform för arbetet Det finns flera motiv för att fortsätta organisera arbetet regionalt, bl.a. arbetsmarknaden är regional och det geografiska arbetsmarknadsområdet växer i takt med att olika infrastruktursatsningar bl.a. minskar tider för varu- och persontransporter säkerställer valideringsbegreppet i hela regionala arbetsmarknadsområdet vilket ökar den validerades anställningsbarhet ett brett partnerskap förankrat i Göteborgsregionen och det nära omlandet ger validering legitimitet det är rationellt, alla bör inte arbeta med allt och uppfinna samma hjul flera gånger utan istället bistå varandra i utveckling och utförande Begreppet Regionalt Centrum kan missförstås. Med centrum menas att det ska fungera dels som en stödjepunkt för lokalt utvecklingsarbete och dels som plattform för att kvalitetssäkra metoders användande samt sprida utförandet geografiskt. Certifieringen är centralt för att begreppen Validering och Strategisk Kompetensförsörjning ska behålla sin identitet och inte 9

10 urvattnas. Det bör ligga i allas intressen såväl arbetsmarknadens parter som branschorgan, vuxenutbildare och arbetsmarknadsverk. Organisationsform Bedömningen är att aktiebolagsform är bäst lämpad som organisationsform för driften av verksamheten. Några av de viktigaste aspekterna är: Aktiebolaget som organisationsform är en modell som är skräddarsydd för intäktsfinansierad bedriven verksamhet med ett regelverk som tydligt klargör ansvar och befogenheter för olika bolagsorgan. Bolaget utgör en juridisk person med preciserade krav på redovisning av kostnader och intäkter. Resultatansvaret blir tydligt vilket också underlättar en effektiv ekonomisk styrning. Beslutsprocessen i ett offentligt bolag är inte lika formaliserad som i ett kommunalförbund. Detta leder till snabbare och smidigare beslutsvägar som särskilt borde gagna den här typen av verksamhet, där man ständigt måste ha beredskap på att anpassa verksamheten efter avnämarna. Då det gäller frågan om insyn gäller (sedan 1 januari 1995, 1 kap 9 sekretesslagen) den s.k. offentlighetsprincipen även kommunala företag. Ägarens krav på styrning och insyn m.m. kan preciseras i ägardirektiv. Utgångspunkten för kommunala bolag är att de ska omfattas av samma kommunalrättsliga principer som skulle ha gällt om verksamheten bedrivits i kommunal förvaltningsform. De grundläggande bestämmelserna rörande kommunal företagsbildning finns reglerade i kommunallagens(koml) 3 kap Vår bedömning är att bifogade förslag till bolagsordning har beaktat och står i överensstämmelse med KomLs bestämmelser. För val till bolagets styrelse föreslås en nomineringskommitté. För att För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Kommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Finansiering Utgångspunkten är att medel från tidigare ackumulerat kapital i verksamhet ska täcka bolagets behov av startkapital. Verksamheten ska därefter finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Betyg och myndighetsutövning När det gäller myndighetsutövningen, dvs. validering mot nationella kursplaner med syfte att validanten ska erhålla betyg, så regleras denna i lag och förordning. Denna del kan inte delegeras till ett bolag idag utan åligger enligt dagens lagstiftning styrelsen för den offentliga skolverksamheten och professionen rektor. Myndighetsutövningen kan vidaredelegeras inom samma juridiska person vilket innebär att antagning kan överlåtas till GR. Rätten att utfärda betyg kan överföras till GR under förutsättning att den finns en ansvarig rektor anställd på GR, vilket förslagsvis löses i samverkan mellan GR och dess medlemskommuner. Den 16 mars 2006 fattade Regeringen beslut om att överlämna en proposition (prop.2005/06:148) till Riksdagen för ställningstagande. Densamma löser med största 10

11 sannolikhet de myndighetsutövningsaspekter som beskrivs ovan. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli Personal Personal som idag verkar i verksamheten har sin ordinarie anställning i sina respektive moderorganisationer och är utlånade mot ersättning eller projektanställda med tjänstledighet. Fördelarna med denna överenskommelse är flera bl.a. risktagandet i en nybildad verksamhet blir lägre både för ägare och rekryterad personal att knytningen till moderorganisationer främjar utvecklingen av arbetet och underlättar förankring samt spridning av kunskap innebär flexibilitet nya medarbetare kan lätt knytas till nya uppdrag. Vid rekrytering av verkställande chef kan annan anställningsform övervägas. Göteborgsregionens kommunalförbund bildar ett helägt aktiebolag för Validering och Strategisk Kompetensförsörjning och verksamheterna som omfattas av denna utredning överförs till dotterbolaget den 1 september Bilagor 1. Förslag till ägardirektiv 2. Förslag till bolagsordning 11

12 Bilaga Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB Uppdraget Genom strategisk kompetensförsörjning stimuleras tillväxt och konkurrenskraft såväl för enskilda företag som organisationer för Västsverige. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Validering syftar till att omvandla reell kompetens till formell kompetens. Processen är viktig för att tillgodose samhällets behov av att tillvarata kompetens och ge den enskilde möjligheter till vidareutveckling utifrån egna förutsättningar. Uppdraget för bolaget skall vara att: samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Finansiering Den löpande verksamheten ska finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Eventuellt överskott skall kvarbli i bolaget. Nomineringskommitté För att valideringsprocesserna skall behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna visst inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén skall till GR:s valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GR:s styrelse skall vara representerad med minst en ledamot. Förslag skall vara valberedningen till handa senast sex veckor före ordinarie stämma. 12

13 Information Bolaget skall hålla ägaren, GR, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Kompetens- och Valideringscentrum Göteborgsregionen AB skall kontinuerlig och utan dröjsmål översända följande handlingar till ägaren GR: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträden c) årsredovisning d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) budget f) övriga handlingar av vikt 13

14 Bilaga 2 BOLAGSORDNING BOLAGETS FIRMA Bolagets firma är GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län. 3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för strategisk kompetensförsörjning i enlighet med gällande författningar inom området för validering, dvs. att utveckla och kvalitetssäkra metoder för att bekräfta kunskaper och kompetenser som människor förvärvat i yrkesverksamhet eller på annat sätt, i Sverige eller annat land. Bolaget skall även beställa och utföra valideringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet skall utgöra lägst och högst kronor. 5. AKTIERNAS KVOTVÄRDE Antalet aktier skall vara lägst och högst st. 6. STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 11 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 7. REVISORER För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie bolagsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag. 8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 14

15 9. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän. 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning för stämma. 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7) Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 9) Val av styrelseledamöter samt när så erfordras revisorer och revisorssuppleanter. 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår är kalenderår. 15

2013:6. Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda

2013:6. Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda 2013:6 Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-05-27 2013/25-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 A2012/4286/IU Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Obs tiden! Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Etnisk mångfald på frammarsch!

Etnisk mångfald på frammarsch! Etnisk mångfald på frammarsch! En årsrapport till regeringen, 15 feruari 2002 INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2002:4 ISSN 1651-5676 Innehåll 5 Förord 6 Sammanfattning 8 Inledning 8 Uppdrag 8 Tidigare

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Richard Widén 2015-02-23 RS 2015-178 Regionsstyrelsen Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att tillsammans

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland En rapport från Västra Götalands Bildningsförbunds folkhögskoledelegation med syfte att beskriva folkhögskolornas verksamhet och kompetens

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning 2008-01-21 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 2008-01-21 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog...

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer