Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering"

Transkript

1 Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering 1

2 Innehållsförteckning Sid. Uppdrag och bakgrund 3 Förslag 3 Verksamhet till och med Framtida verksamhet 8 Bilaga 1 Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 12 Bilaga 2 Bolagsordning 14 2

3 Tjänsteskrivelse Gustav Höjer Valideringscentrums framtida organisation Uppdrag och bakgrund GRs förbundsstyrelse beslöt den 17oktober 2003( 49) att inrätta ett regionalt valideringscentrum med verksamhetsstart 1 jan Avsikten var att det första verksamhetsåret skulle genomföras i projektform för att under denna tid ta ställning till en permanent verksamhetsform från och med I tjänsteskrivelsen, som låg till grund för styrelsens beslut, angavs bl.a. att det är av stor betydelse att under första projektåret hitta den organisationsform som bäst passar en permanent valideringsverksamhet. En organisationsform som kan ge samtliga intressenter det inflytande som krävs för ett brett och djupt engagemang i valideringscentrets verksamhet. GRs styrgrupp för arbetsmarknad (GR Arbetsmarknad) har med Valideringscentrums intressenter värderat olika alternativ. Någon given associationsform för samhällsprojekt som bedrivs i samverkan mellan kommunala, statliga, privata och ideella organisationer finns inte. En genomgång av liknande samarbetsprojekt visade att det primärt förekommer två typer av samarbetsformer. Kortfattat kan sägas att i tiden begränsade projekt oftast sker i form av civilrättsliga samarbetsavtal, medan permanenta samarbeten ofta sker i aktiebolagsform. Valideringscentrums parter värderade alternativet att bilda ett gemensamt ägt aktiebolag, men detta alternativ var inte formellt möjligt för Länsarbetsnämnden eller Göteborgs Universitet. Ett annat alternativ, som valideringscentrums styrgrupp enades om skulle kunna vara en möjlighet, var att bilda en ideell förening. GRs styrelse gick också ut med en förfrågan om intresse att bilda en ideell förening. Frågan ställdes till de parter som då var representerade i Valideringscentrums styrgrupp, dvs. Företagarna, LO, TCO, Länsarbetsnämnden, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Universitet. På förslag från GR Arbetsmarknad beslöt GR styrelse den 15 oktober 2004, att under förutsättning att parterna i valideringscentrum var överens om att bilda en ideell förening för, lämna över verksamheten till föreningen när den etablerats. Föreningsbildandet genomfördes inte då bl.a. Länsarbetsnämnden bedömde att det för deras del kunde uppstå jävsituationer. Förslag GR Kompetens- och Valideringscentrum AB I en värld med ständig och snabba förändringar blir en organisations förmåga att upprätthålla rätt kompetens på kort och lång sikt allt viktigare. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden och därmed skapa tillväxt. Validering är ett redskap för företag och organisationer att effektivisera sin kompetensförsörjning utifrån bestämda mål och ambitioner. Validering och strategisk kompetensförsörjning är intimt förknippade med varandra i såväl metodutveckling som analys, planering och genomförande. Sedan 1998 har arbetsmarknadens parter, privata och offentliga branschföreträdare samt företrädare för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverket gemensamt utvecklat 3

4 valideringsverksamheten i Göteborg och de senaste två åren även i Göteborgsregionen med GR som huvudman. Modellen och metoderna, som parterna utvecklat gemensamt har väckt stort intresse också i andra delar av landet. Det finns en samstämmighet hos samarbetsparterna, som igår i styrgruppen för Valideringscentrum, att fortsätta utveckla verksamheten med inriktning på många olika avnämare. I styrgruppen ingår idag representanter (fortsättningsvis benämnda Intressenterna) från; Företagarna Teknikföretagen LO TCO Länsarbetsnämnden och Af-Göteborg BRG Västra Götalandsregionen Göteborgs Universitet GR Efter drygt åtta års expanderande verksamhet ser Intressenterna att det är angeläget att hitta en stabilare organisationsform som tydliggör ansvar och befogenheter samt möjliggör fortsatt delaktighet. För att validering ska ha legitimitet såväl på arbetsmarknaden som inom utbildningsväsendet krävs ett nära samarbete mellan utbildningsväsendets företrädare, parterna på arbetsmarknaden och företrädare för branschorgan. Efter samråd med ovan nämnda Intressenter vill GR Arbetsmarknad föreslå GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för verksamheten kallad GR Kompetens- och Valideringscentrum AB med start 1 september Intressenterna bedömer att det är lämpligt att verksamheten organisatoriskt är kopplat till GR då verksamheten har betydande delar av myndighetskaraktär (se även längre fram, sid. 9 alt 10). För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs, som nämnts, en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Valideringsbegreppet och för vem Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i centrala frågor beträffande strategisk kompetensförsörjning och validering. Verksamheten ska vara arbetslivsinriktad, efterfrågestyrd och intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Detta till skillnad från yrkestester och särskild prövning, som inriktas på att finna avvikelser från ett i förväg definierat kunskapsinnehåll. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Inom ramen för ett kunskapssamhälle, där möjligheten för alla vuxna att delta i ett livslång lärande utgör en bärande tanke, kommer validering att utgöra en insats vid sidan av utbildning och lärande samt prövning. En utveckling av valideringsinsatserna kommer att ställa begrepp som utbildning och lärande i en delvis ny dager. Validering kan ses som en 4

5 överbryggande länk mellan det informella lärandet i arbetslivet och det formella lärandet i utbildningsväsendet. Runt om i landet, så även inom Göteborgsregionen, används begreppet validering för flera olika slag av insatser. Validering som begrepp riskerar att bli både urvattnat och urholkat. GR Kompetens och Valideringscentrum ABs verksamhet ska präglas av de hörnstenar som legat till grund för de senaste årens utvecklingsarbete och dessa är Bekräftelse en validering är inte ett test som du kan misslyckas med, utan en bekräftelse på vad du kan. Branschens krav vad som krävs för att jobba i en viss bransch styrs av branschen själv Reell miljö har man skaffat sina yrkeskunskaper genom att arbeta, så är det bästa sättet att bekräfta sin kompetens att visa vad man kan på en arbetsplats med verkliga arbetsuppgifter Värdering oavsett om man har fått sina kunskaper i skolan eller genom erfarenhet har de samma värde och bör bekräftas i likvärdig dokumentation. Arbetsmodellen Rekrytering Arbetssökande Vuxenstuderande Anställda Intresse/motivation Urval/kartläggning H A N D L I N G S P L A N Bedömning Vägledningssamtal, validerings- och studieplan Validering Betyg Merit- portfölj Kompetens- /yrkesbevis Uppföljning av validerings- och studieplan Individuellt anpassad utbildning /lärande i arbetet Arbete Det är av vikt att man ser validering som en sammanhållen process allt utifrån det första utforskande samtalet till yrkesvalidering. Centrat ska eftersträva en för individen sammanhållen logistik en som ansvarar för hela processen och för validanten en dörr in och en dörr ut. Personer som kan vara aktuella för validering är män och kvinnor födda i Sverige eller annat land som är arbetssökande och deltar i arbetsmarknadspolitiska program är sökande till vuxenutbildning och högskola har praktisk och/eller teoretisk kompetens från annat land är i behov av rehabilitering för att återgå till annat arbete 5

6 är anställda och deltar i utvecklingsarbete på arbetsplatsen eller är i behov av omställning för andra arbetsuppgifter. Verksamhet till och med 2005 Deltagare i utvecklingsarbete Utöver tidigare nämnda Intressenter, som utgör Valideringscentrums styrgrupp, finns fyra Yrkesberedningsgrupper knutna till styrgruppen med representanter för de olika branschernas parter samt för utbildning och arbetsmarknad. Yrkesberedningsgrupperna garanterar valideringsprocessen legitimitet och kvalité och omfattar idag Bygg- och anläggningsbranschen Vård-, skol- och omsorgsyrken Serviceyrken Teknik och produktionsyrken Yrkesberedningsgruppernas uppdrag är att visa på vilka kompetenser och utbildningar som arbetslivet i Göteborgsregionen har behov av, verka för en samverkan mellan arbetsförmedling och kommunal vuxenutbildning avseende utbildningsbeställningar och projekt. De ska också peka på behov inom strategisk kompetensförsörjning och validering för respektive bransch. Personal Nio personer (cirka 7 årsarbeten) är projektanställda och fördelade på tjänsterna projektledare, sekreterare/ekonom, vägledare samt metodutvecklare. Personerna är utlånade av sina respektive moderorganisationer där de har sina ordinarie anställningar. Utöver projektanställd personal finns rektorsfunktion för utfärdande av betyg, 410 valideringshandledare på 340 valideringsarbetsplatser och 120 lärare knutna till valideringscentrum. De ersätts med arvode enligt särskild överenskommelse. Centrets verksamhet och uppgift Fram tills idag har valideringsmetoder för betyg, yrkes- och kompetensbevis samt meritportföljer utvecklats för ett drygt tjugotal yrkesområden främst på gymnasial nivå. Utvecklingsprojekt som inletts under 2005 är bl.a. med Business Region Göteborg stödja organisationer i Göteborgsregionen i att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt Strategisk kompetensförsörjning där validering är ett verktyg i processen. utveckla valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin såväl inom Volvo Cars som med SAAB, Volvo AB och Scania inom ramen för det så kallade Mera-projektet. att med högskola och universitet ta fram valideringsmetoder för lärare i förskola och sjuksköterska lärande på arbetsplats, LPA. Fram till och med 2005 har cirka personer( 60 % kvinnor och 40 % män) validerats och ungefär hälften av dessa personer är födda utanför Sverige. Den validerade kunskapen bekräftas med gymnasiebetyg och/eller kompetensbevis av olika slag, såsom i arbetslivet förekommande yrkesbevis mästar- och gesällbrev med mera samt meritportfölj. Många deltagare har efter validering fått kompletterande och individuellt anpassad utbildning som lett till gymnasiekompetens eller yrkesbevis och därefter arbete. Utbildning efter validering svarar statliga, privata eller kommunal yrkesutbildning för. 6

7 Valideringscentrets uppgift är att samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete. svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Avgränsning Valideringscentrets uppgift är inte att svara för vägledning och utformande av utbildning för de individer som genomgått validering och där det ofta konstateras att det krävs individuellt, kompletterande utbildning. Det svarar kommunernas vuxenutbildning, arbetsförmedlingen och arbetslivet för samt när det blir aktuellt också högskolan och universitet som utbildningsanordnare. Verksamhetens utveckling och omfattning De senaste fyra åren har verksamheten expanderat i flera avseenden såväl ekonomiskt, branschmässigt, volymmässigt och geografiskt. Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Huvudman Göteborg Göteborg GR GR GR Antal valideringar Kostnader(kkr) ,2 Intäkter Lan/AF-kontor Vuxenutbildn. och arbetsgiv. ESF-rådet Valideringsdelegationen Övrigt Summa intäkter ,2 Resultat Från och med 2004 har Vuf, Gbg, svarat för anordnarens kostnad pga. Ludvikamomsen. Därav den lägre omsättningen både på intäkts- och kostnadssidan. 1 Utöver ökning av antalet valideringar beror intäkts- och kostnadsförändringen främst på två nya uppdrag - Strategisk Kompetensförsörjning samt Mera-projektet" (valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin). 7

8 Balanserat mot överskott Överskott/ Eget kapital Valideringscentrums verksamhet är efterfrågestyrt och finansierar den löpande valideringskostnaden främst via avgifter för genomförd validering. Socialfondsprogrammet Växtkraft Mål 3 svarade inledningsvis för en betydande del av centrets utvecklingskostnad ( med branscher framtagande av modeller och metoder för nya yrkesområden). Från och med 2004 bär centret själv huvuddelen av utvecklingskostnaden. De som köper valideringstjänsterna är geografiskt spridda. Af-kontor samt Vuxenutbildningen och arbetsgivare i Göteborgs stad dominerar tjänsteköpen. Under de senaste två åren har allt fler företrädare för Vuxenutbildningen, arbetsgivare och Af-kontor i Göteborgsregionen samt Västra Götaland köpt tjänster av eller inlett ett metodutvecklingsarbete med Valideringscentrum. Samarbete finns också etablerat med bl.a. Värmland, Malmö och Jönköpings län samt med några regioner i Europa bl.a. Catalonien, Toscana och Wales inom ESVAC (European Scheme for Validation of Competences - Leonardo da Vinciprogrammet). Samhälleliga och personliga vinster två exempel Här nedan bifogas två fallbeskrivningar som illustrerar de vinster som såväl berörda personer som samhället gör när validering används. Valda exempel är inte unika utan är vanligt förekommande. Hassan 48 år kom till Sverige från Iran, där han hade en egen byggnadsfirma. Hassan har under långa perioder varit arbetslös i Sverige och under en kortare period arbetat som cykelreparatör. Under 5 veckor blev Hassan validerad hos Bräckegymnasiet och blev godkänd i samtliga delkurser, erhöll lärlingsboken och blev placerad på 73 % i timskalan. Idag har Hassan yrkesbevis och fast anställning som snickare. Valideringen kostade AF-Göteborg 45 kkr. En motsvarande arbetsmarknadsutbildning för Hassan hade kostat ca 130 kkr. Aktivitetsstödet som betalades ut för den tid som valideringen pågick var ca 20 kkr. Hade Hassan genomgått den ordinarie utbildningen hade kostnaden för aktivitetsstödet blivit ca 150 kkr. Till detta ska läggas värdet av att Hassan nu deltar i ett arbetsliv som han tidigare inte haft inträdesbiljett till. Lena 49 år sökte reguljär utbildning till omvårdnadsprogrammet. Målet för Lena var att få undersköterskekompetensen för att kunna söka de vårdarbeten som hon är intresserad av. I och med valideringen förkortade Lena ned tiden för att nå sitt mål från ordinarie 50 till 32 veckor. Detta medförde bl. a. mindre studielån för Lena med ca 30 kkr. Kostnaden för Vuxenutbildningen i Göteborg blev ungefär 80 % jämfört med en reguljär utbildning. Framtida verksamhet Nationellt Regeringen har sedan slutet av 1990-talet i olika avseenden utrett frågor i anslutning till validering och beslöt december 2003 att utse en valideringsdelegation. Delegationen, som är en egen myndighet och ska verka mellan åren , har i uppgift att inom ramen för validering av vuxnas kompetens och kunskaper; främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer 8

9 stärka och främja ett regionalt samarbete informera, samt utforma förslag om vilka åtgärder som kan behövas vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering. Valideringscentrum har uppvaktat och även fått besök av företrädare för Valideringsdelegationen ett antal gånger. Valideringscentrum har vid dessa tillfällen påtalat att när det gäller utvecklingsarbete och kunskapsspridning, som syftar till nationell likvärdighet och legitimitet, är det nödvändigt med en statlig finansiering och samordning. Delegationen uppger att de är försenade i sitt arbete. Vilka förslag som delegationen kommer att lägga för regeringen är svårbedömt i dagsläget. Vidare kan den kommande lagen om vuxnas lärande Verksamhetens inriktning Parterna i Valideringscentrums styrgrupp har med Business Region Göteborg utvecklat ett instrument i syfte att stödja företag och organisationer att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden. Genom att arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning säkerställs att organisationer har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov och därmed skapa tillväxt i Göteborgsregionen och en ökad sysselsättning. Kompetensförsörjning och validering samt deras processer är intimt förknippade med varandra. Det handlar både om att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att tillgänglig kompetens tas tillvara på ett optimalt sätt. Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i dessa frågor. Validering ska vara tillväxtorienterad, arbetslivsinriktad och efterfrågestyrd samt intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Den utvecklingspotential som valideringen rymmer ska göras tillgänglig såväl för utbildningsväsendet och arbetsmarknadspolitiken som för näringslivet och den offentliga verksamheten. Denna samsyn bör återspeglas i huvudmannens, GRs, uppdrag till sitt bolag. Regionalt och gemensam plattform för arbetet Det finns flera motiv för att fortsätta organisera arbetet regionalt, bl.a. arbetsmarknaden är regional och det geografiska arbetsmarknadsområdet växer i takt med att olika infrastruktursatsningar bl.a. minskar tider för varu- och persontransporter säkerställer valideringsbegreppet i hela regionala arbetsmarknadsområdet vilket ökar den validerades anställningsbarhet ett brett partnerskap förankrat i Göteborgsregionen och det nära omlandet ger validering legitimitet det är rationellt, alla bör inte arbeta med allt och uppfinna samma hjul flera gånger utan istället bistå varandra i utveckling och utförande Begreppet Regionalt Centrum kan missförstås. Med centrum menas att det ska fungera dels som en stödjepunkt för lokalt utvecklingsarbete och dels som plattform för att kvalitetssäkra metoders användande samt sprida utförandet geografiskt. Certifieringen är centralt för att begreppen Validering och Strategisk Kompetensförsörjning ska behålla sin identitet och inte 9

10 urvattnas. Det bör ligga i allas intressen såväl arbetsmarknadens parter som branschorgan, vuxenutbildare och arbetsmarknadsverk. Organisationsform Bedömningen är att aktiebolagsform är bäst lämpad som organisationsform för driften av verksamheten. Några av de viktigaste aspekterna är: Aktiebolaget som organisationsform är en modell som är skräddarsydd för intäktsfinansierad bedriven verksamhet med ett regelverk som tydligt klargör ansvar och befogenheter för olika bolagsorgan. Bolaget utgör en juridisk person med preciserade krav på redovisning av kostnader och intäkter. Resultatansvaret blir tydligt vilket också underlättar en effektiv ekonomisk styrning. Beslutsprocessen i ett offentligt bolag är inte lika formaliserad som i ett kommunalförbund. Detta leder till snabbare och smidigare beslutsvägar som särskilt borde gagna den här typen av verksamhet, där man ständigt måste ha beredskap på att anpassa verksamheten efter avnämarna. Då det gäller frågan om insyn gäller (sedan 1 januari 1995, 1 kap 9 sekretesslagen) den s.k. offentlighetsprincipen även kommunala företag. Ägarens krav på styrning och insyn m.m. kan preciseras i ägardirektiv. Utgångspunkten för kommunala bolag är att de ska omfattas av samma kommunalrättsliga principer som skulle ha gällt om verksamheten bedrivits i kommunal förvaltningsform. De grundläggande bestämmelserna rörande kommunal företagsbildning finns reglerade i kommunallagens(koml) 3 kap Vår bedömning är att bifogade förslag till bolagsordning har beaktat och står i överensstämmelse med KomLs bestämmelser. För val till bolagets styrelse föreslås en nomineringskommitté. För att För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Kommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Finansiering Utgångspunkten är att medel från tidigare ackumulerat kapital i verksamhet ska täcka bolagets behov av startkapital. Verksamheten ska därefter finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Betyg och myndighetsutövning När det gäller myndighetsutövningen, dvs. validering mot nationella kursplaner med syfte att validanten ska erhålla betyg, så regleras denna i lag och förordning. Denna del kan inte delegeras till ett bolag idag utan åligger enligt dagens lagstiftning styrelsen för den offentliga skolverksamheten och professionen rektor. Myndighetsutövningen kan vidaredelegeras inom samma juridiska person vilket innebär att antagning kan överlåtas till GR. Rätten att utfärda betyg kan överföras till GR under förutsättning att den finns en ansvarig rektor anställd på GR, vilket förslagsvis löses i samverkan mellan GR och dess medlemskommuner. Den 16 mars 2006 fattade Regeringen beslut om att överlämna en proposition (prop.2005/06:148) till Riksdagen för ställningstagande. Densamma löser med största 10

11 sannolikhet de myndighetsutövningsaspekter som beskrivs ovan. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli Personal Personal som idag verkar i verksamheten har sin ordinarie anställning i sina respektive moderorganisationer och är utlånade mot ersättning eller projektanställda med tjänstledighet. Fördelarna med denna överenskommelse är flera bl.a. risktagandet i en nybildad verksamhet blir lägre både för ägare och rekryterad personal att knytningen till moderorganisationer främjar utvecklingen av arbetet och underlättar förankring samt spridning av kunskap innebär flexibilitet nya medarbetare kan lätt knytas till nya uppdrag. Vid rekrytering av verkställande chef kan annan anställningsform övervägas. Göteborgsregionens kommunalförbund bildar ett helägt aktiebolag för Validering och Strategisk Kompetensförsörjning och verksamheterna som omfattas av denna utredning överförs till dotterbolaget den 1 september Bilagor 1. Förslag till ägardirektiv 2. Förslag till bolagsordning 11

12 Bilaga Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB Uppdraget Genom strategisk kompetensförsörjning stimuleras tillväxt och konkurrenskraft såväl för enskilda företag som organisationer för Västsverige. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Validering syftar till att omvandla reell kompetens till formell kompetens. Processen är viktig för att tillgodose samhällets behov av att tillvarata kompetens och ge den enskilde möjligheter till vidareutveckling utifrån egna förutsättningar. Uppdraget för bolaget skall vara att: samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Finansiering Den löpande verksamheten ska finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Eventuellt överskott skall kvarbli i bolaget. Nomineringskommitté För att valideringsprocesserna skall behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna visst inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén skall till GR:s valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GR:s styrelse skall vara representerad med minst en ledamot. Förslag skall vara valberedningen till handa senast sex veckor före ordinarie stämma. 12

13 Information Bolaget skall hålla ägaren, GR, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Kompetens- och Valideringscentrum Göteborgsregionen AB skall kontinuerlig och utan dröjsmål översända följande handlingar till ägaren GR: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträden c) årsredovisning d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) budget f) övriga handlingar av vikt 13

14 Bilaga 2 BOLAGSORDNING BOLAGETS FIRMA Bolagets firma är GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län. 3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för strategisk kompetensförsörjning i enlighet med gällande författningar inom området för validering, dvs. att utveckla och kvalitetssäkra metoder för att bekräfta kunskaper och kompetenser som människor förvärvat i yrkesverksamhet eller på annat sätt, i Sverige eller annat land. Bolaget skall även beställa och utföra valideringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet skall utgöra lägst och högst kronor. 5. AKTIERNAS KVOTVÄRDE Antalet aktier skall vara lägst och högst st. 6. STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 11 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 7. REVISORER För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie bolagsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag. 8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 14

15 9. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän. 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning för stämma. 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7) Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 9) Val av styrelseledamöter samt när så erfordras revisorer och revisorssuppleanter. 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår är kalenderår. 15

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2014. Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2014. Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315. Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2014 Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315. Tid: Den 28 april 2014 kl. 11.00. Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer