Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering"

Transkript

1 Kompetens- och Valideringscentrum framtida inriktning och organisering 1

2 Innehållsförteckning Sid. Uppdrag och bakgrund 3 Förslag 3 Verksamhet till och med Framtida verksamhet 8 Bilaga 1 Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 12 Bilaga 2 Bolagsordning 14 2

3 Tjänsteskrivelse Gustav Höjer Valideringscentrums framtida organisation Uppdrag och bakgrund GRs förbundsstyrelse beslöt den 17oktober 2003( 49) att inrätta ett regionalt valideringscentrum med verksamhetsstart 1 jan Avsikten var att det första verksamhetsåret skulle genomföras i projektform för att under denna tid ta ställning till en permanent verksamhetsform från och med I tjänsteskrivelsen, som låg till grund för styrelsens beslut, angavs bl.a. att det är av stor betydelse att under första projektåret hitta den organisationsform som bäst passar en permanent valideringsverksamhet. En organisationsform som kan ge samtliga intressenter det inflytande som krävs för ett brett och djupt engagemang i valideringscentrets verksamhet. GRs styrgrupp för arbetsmarknad (GR Arbetsmarknad) har med Valideringscentrums intressenter värderat olika alternativ. Någon given associationsform för samhällsprojekt som bedrivs i samverkan mellan kommunala, statliga, privata och ideella organisationer finns inte. En genomgång av liknande samarbetsprojekt visade att det primärt förekommer två typer av samarbetsformer. Kortfattat kan sägas att i tiden begränsade projekt oftast sker i form av civilrättsliga samarbetsavtal, medan permanenta samarbeten ofta sker i aktiebolagsform. Valideringscentrums parter värderade alternativet att bilda ett gemensamt ägt aktiebolag, men detta alternativ var inte formellt möjligt för Länsarbetsnämnden eller Göteborgs Universitet. Ett annat alternativ, som valideringscentrums styrgrupp enades om skulle kunna vara en möjlighet, var att bilda en ideell förening. GRs styrelse gick också ut med en förfrågan om intresse att bilda en ideell förening. Frågan ställdes till de parter som då var representerade i Valideringscentrums styrgrupp, dvs. Företagarna, LO, TCO, Länsarbetsnämnden, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Universitet. På förslag från GR Arbetsmarknad beslöt GR styrelse den 15 oktober 2004, att under förutsättning att parterna i valideringscentrum var överens om att bilda en ideell förening för, lämna över verksamheten till föreningen när den etablerats. Föreningsbildandet genomfördes inte då bl.a. Länsarbetsnämnden bedömde att det för deras del kunde uppstå jävsituationer. Förslag GR Kompetens- och Valideringscentrum AB I en värld med ständig och snabba förändringar blir en organisations förmåga att upprätthålla rätt kompetens på kort och lång sikt allt viktigare. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden och därmed skapa tillväxt. Validering är ett redskap för företag och organisationer att effektivisera sin kompetensförsörjning utifrån bestämda mål och ambitioner. Validering och strategisk kompetensförsörjning är intimt förknippade med varandra i såväl metodutveckling som analys, planering och genomförande. Sedan 1998 har arbetsmarknadens parter, privata och offentliga branschföreträdare samt företrädare för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverket gemensamt utvecklat 3

4 valideringsverksamheten i Göteborg och de senaste två åren även i Göteborgsregionen med GR som huvudman. Modellen och metoderna, som parterna utvecklat gemensamt har väckt stort intresse också i andra delar av landet. Det finns en samstämmighet hos samarbetsparterna, som igår i styrgruppen för Valideringscentrum, att fortsätta utveckla verksamheten med inriktning på många olika avnämare. I styrgruppen ingår idag representanter (fortsättningsvis benämnda Intressenterna) från; Företagarna Teknikföretagen LO TCO Länsarbetsnämnden och Af-Göteborg BRG Västra Götalandsregionen Göteborgs Universitet GR Efter drygt åtta års expanderande verksamhet ser Intressenterna att det är angeläget att hitta en stabilare organisationsform som tydliggör ansvar och befogenheter samt möjliggör fortsatt delaktighet. För att validering ska ha legitimitet såväl på arbetsmarknaden som inom utbildningsväsendet krävs ett nära samarbete mellan utbildningsväsendets företrädare, parterna på arbetsmarknaden och företrädare för branschorgan. Efter samråd med ovan nämnda Intressenter vill GR Arbetsmarknad föreslå GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för verksamheten kallad GR Kompetens- och Valideringscentrum AB med start 1 september Intressenterna bedömer att det är lämpligt att verksamheten organisatoriskt är kopplat till GR då verksamheten har betydande delar av myndighetskaraktär (se även längre fram, sid. 9 alt 10). För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs, som nämnts, en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Valideringsbegreppet och för vem Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i centrala frågor beträffande strategisk kompetensförsörjning och validering. Verksamheten ska vara arbetslivsinriktad, efterfrågestyrd och intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Detta till skillnad från yrkestester och särskild prövning, som inriktas på att finna avvikelser från ett i förväg definierat kunskapsinnehåll. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Inom ramen för ett kunskapssamhälle, där möjligheten för alla vuxna att delta i ett livslång lärande utgör en bärande tanke, kommer validering att utgöra en insats vid sidan av utbildning och lärande samt prövning. En utveckling av valideringsinsatserna kommer att ställa begrepp som utbildning och lärande i en delvis ny dager. Validering kan ses som en 4

5 överbryggande länk mellan det informella lärandet i arbetslivet och det formella lärandet i utbildningsväsendet. Runt om i landet, så även inom Göteborgsregionen, används begreppet validering för flera olika slag av insatser. Validering som begrepp riskerar att bli både urvattnat och urholkat. GR Kompetens och Valideringscentrum ABs verksamhet ska präglas av de hörnstenar som legat till grund för de senaste årens utvecklingsarbete och dessa är Bekräftelse en validering är inte ett test som du kan misslyckas med, utan en bekräftelse på vad du kan. Branschens krav vad som krävs för att jobba i en viss bransch styrs av branschen själv Reell miljö har man skaffat sina yrkeskunskaper genom att arbeta, så är det bästa sättet att bekräfta sin kompetens att visa vad man kan på en arbetsplats med verkliga arbetsuppgifter Värdering oavsett om man har fått sina kunskaper i skolan eller genom erfarenhet har de samma värde och bör bekräftas i likvärdig dokumentation. Arbetsmodellen Rekrytering Arbetssökande Vuxenstuderande Anställda Intresse/motivation Urval/kartläggning H A N D L I N G S P L A N Bedömning Vägledningssamtal, validerings- och studieplan Validering Betyg Merit- portfölj Kompetens- /yrkesbevis Uppföljning av validerings- och studieplan Individuellt anpassad utbildning /lärande i arbetet Arbete Det är av vikt att man ser validering som en sammanhållen process allt utifrån det första utforskande samtalet till yrkesvalidering. Centrat ska eftersträva en för individen sammanhållen logistik en som ansvarar för hela processen och för validanten en dörr in och en dörr ut. Personer som kan vara aktuella för validering är män och kvinnor födda i Sverige eller annat land som är arbetssökande och deltar i arbetsmarknadspolitiska program är sökande till vuxenutbildning och högskola har praktisk och/eller teoretisk kompetens från annat land är i behov av rehabilitering för att återgå till annat arbete 5

6 är anställda och deltar i utvecklingsarbete på arbetsplatsen eller är i behov av omställning för andra arbetsuppgifter. Verksamhet till och med 2005 Deltagare i utvecklingsarbete Utöver tidigare nämnda Intressenter, som utgör Valideringscentrums styrgrupp, finns fyra Yrkesberedningsgrupper knutna till styrgruppen med representanter för de olika branschernas parter samt för utbildning och arbetsmarknad. Yrkesberedningsgrupperna garanterar valideringsprocessen legitimitet och kvalité och omfattar idag Bygg- och anläggningsbranschen Vård-, skol- och omsorgsyrken Serviceyrken Teknik och produktionsyrken Yrkesberedningsgruppernas uppdrag är att visa på vilka kompetenser och utbildningar som arbetslivet i Göteborgsregionen har behov av, verka för en samverkan mellan arbetsförmedling och kommunal vuxenutbildning avseende utbildningsbeställningar och projekt. De ska också peka på behov inom strategisk kompetensförsörjning och validering för respektive bransch. Personal Nio personer (cirka 7 årsarbeten) är projektanställda och fördelade på tjänsterna projektledare, sekreterare/ekonom, vägledare samt metodutvecklare. Personerna är utlånade av sina respektive moderorganisationer där de har sina ordinarie anställningar. Utöver projektanställd personal finns rektorsfunktion för utfärdande av betyg, 410 valideringshandledare på 340 valideringsarbetsplatser och 120 lärare knutna till valideringscentrum. De ersätts med arvode enligt särskild överenskommelse. Centrets verksamhet och uppgift Fram tills idag har valideringsmetoder för betyg, yrkes- och kompetensbevis samt meritportföljer utvecklats för ett drygt tjugotal yrkesområden främst på gymnasial nivå. Utvecklingsprojekt som inletts under 2005 är bl.a. med Business Region Göteborg stödja organisationer i Göteborgsregionen i att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt Strategisk kompetensförsörjning där validering är ett verktyg i processen. utveckla valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin såväl inom Volvo Cars som med SAAB, Volvo AB och Scania inom ramen för det så kallade Mera-projektet. att med högskola och universitet ta fram valideringsmetoder för lärare i förskola och sjuksköterska lärande på arbetsplats, LPA. Fram till och med 2005 har cirka personer( 60 % kvinnor och 40 % män) validerats och ungefär hälften av dessa personer är födda utanför Sverige. Den validerade kunskapen bekräftas med gymnasiebetyg och/eller kompetensbevis av olika slag, såsom i arbetslivet förekommande yrkesbevis mästar- och gesällbrev med mera samt meritportfölj. Många deltagare har efter validering fått kompletterande och individuellt anpassad utbildning som lett till gymnasiekompetens eller yrkesbevis och därefter arbete. Utbildning efter validering svarar statliga, privata eller kommunal yrkesutbildning för. 6

7 Valideringscentrets uppgift är att samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete. svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Avgränsning Valideringscentrets uppgift är inte att svara för vägledning och utformande av utbildning för de individer som genomgått validering och där det ofta konstateras att det krävs individuellt, kompletterande utbildning. Det svarar kommunernas vuxenutbildning, arbetsförmedlingen och arbetslivet för samt när det blir aktuellt också högskolan och universitet som utbildningsanordnare. Verksamhetens utveckling och omfattning De senaste fyra åren har verksamheten expanderat i flera avseenden såväl ekonomiskt, branschmässigt, volymmässigt och geografiskt. Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Huvudman Göteborg Göteborg GR GR GR Antal valideringar Kostnader(kkr) ,2 Intäkter Lan/AF-kontor Vuxenutbildn. och arbetsgiv. ESF-rådet Valideringsdelegationen Övrigt Summa intäkter ,2 Resultat Från och med 2004 har Vuf, Gbg, svarat för anordnarens kostnad pga. Ludvikamomsen. Därav den lägre omsättningen både på intäkts- och kostnadssidan. 1 Utöver ökning av antalet valideringar beror intäkts- och kostnadsförändringen främst på två nya uppdrag - Strategisk Kompetensförsörjning samt Mera-projektet" (valideringsprocesser för produktionstekniker inom fordonsindustrin). 7

8 Balanserat mot överskott Överskott/ Eget kapital Valideringscentrums verksamhet är efterfrågestyrt och finansierar den löpande valideringskostnaden främst via avgifter för genomförd validering. Socialfondsprogrammet Växtkraft Mål 3 svarade inledningsvis för en betydande del av centrets utvecklingskostnad ( med branscher framtagande av modeller och metoder för nya yrkesområden). Från och med 2004 bär centret själv huvuddelen av utvecklingskostnaden. De som köper valideringstjänsterna är geografiskt spridda. Af-kontor samt Vuxenutbildningen och arbetsgivare i Göteborgs stad dominerar tjänsteköpen. Under de senaste två åren har allt fler företrädare för Vuxenutbildningen, arbetsgivare och Af-kontor i Göteborgsregionen samt Västra Götaland köpt tjänster av eller inlett ett metodutvecklingsarbete med Valideringscentrum. Samarbete finns också etablerat med bl.a. Värmland, Malmö och Jönköpings län samt med några regioner i Europa bl.a. Catalonien, Toscana och Wales inom ESVAC (European Scheme for Validation of Competences - Leonardo da Vinciprogrammet). Samhälleliga och personliga vinster två exempel Här nedan bifogas två fallbeskrivningar som illustrerar de vinster som såväl berörda personer som samhället gör när validering används. Valda exempel är inte unika utan är vanligt förekommande. Hassan 48 år kom till Sverige från Iran, där han hade en egen byggnadsfirma. Hassan har under långa perioder varit arbetslös i Sverige och under en kortare period arbetat som cykelreparatör. Under 5 veckor blev Hassan validerad hos Bräckegymnasiet och blev godkänd i samtliga delkurser, erhöll lärlingsboken och blev placerad på 73 % i timskalan. Idag har Hassan yrkesbevis och fast anställning som snickare. Valideringen kostade AF-Göteborg 45 kkr. En motsvarande arbetsmarknadsutbildning för Hassan hade kostat ca 130 kkr. Aktivitetsstödet som betalades ut för den tid som valideringen pågick var ca 20 kkr. Hade Hassan genomgått den ordinarie utbildningen hade kostnaden för aktivitetsstödet blivit ca 150 kkr. Till detta ska läggas värdet av att Hassan nu deltar i ett arbetsliv som han tidigare inte haft inträdesbiljett till. Lena 49 år sökte reguljär utbildning till omvårdnadsprogrammet. Målet för Lena var att få undersköterskekompetensen för att kunna söka de vårdarbeten som hon är intresserad av. I och med valideringen förkortade Lena ned tiden för att nå sitt mål från ordinarie 50 till 32 veckor. Detta medförde bl. a. mindre studielån för Lena med ca 30 kkr. Kostnaden för Vuxenutbildningen i Göteborg blev ungefär 80 % jämfört med en reguljär utbildning. Framtida verksamhet Nationellt Regeringen har sedan slutet av 1990-talet i olika avseenden utrett frågor i anslutning till validering och beslöt december 2003 att utse en valideringsdelegation. Delegationen, som är en egen myndighet och ska verka mellan åren , har i uppgift att inom ramen för validering av vuxnas kompetens och kunskaper; främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer 8

9 stärka och främja ett regionalt samarbete informera, samt utforma förslag om vilka åtgärder som kan behövas vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering. Valideringscentrum har uppvaktat och även fått besök av företrädare för Valideringsdelegationen ett antal gånger. Valideringscentrum har vid dessa tillfällen påtalat att när det gäller utvecklingsarbete och kunskapsspridning, som syftar till nationell likvärdighet och legitimitet, är det nödvändigt med en statlig finansiering och samordning. Delegationen uppger att de är försenade i sitt arbete. Vilka förslag som delegationen kommer att lägga för regeringen är svårbedömt i dagsläget. Vidare kan den kommande lagen om vuxnas lärande Verksamhetens inriktning Parterna i Valideringscentrums styrgrupp har med Business Region Göteborg utvecklat ett instrument i syfte att stödja företag och organisationer att arbeta strategiskt och effektivt med kompetensförsörjning. En medveten strategi för kompetensförsörjning skapar förutsättningar för organisationer att möta förändringar i omvärlden. Genom att arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning säkerställs att organisationer har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov och därmed skapa tillväxt i Göteborgsregionen och en ökad sysselsättning. Kompetensförsörjning och validering samt deras processer är intimt förknippade med varandra. Det handlar både om att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att tillgänglig kompetens tas tillvara på ett optimalt sätt. Involverade parter i Valideringscentrum har nått en hög grad av samsyn i dessa frågor. Validering ska vara tillväxtorienterad, arbetslivsinriktad och efterfrågestyrd samt intäktsfinansierad. Metodutvecklingen ska realisera valideringens utforskande och positivt bekräftande karaktär i förhållande till individens kunskaper och färdigheter. Den utvecklingspotential som valideringen rymmer ska göras tillgänglig såväl för utbildningsväsendet och arbetsmarknadspolitiken som för näringslivet och den offentliga verksamheten. Denna samsyn bör återspeglas i huvudmannens, GRs, uppdrag till sitt bolag. Regionalt och gemensam plattform för arbetet Det finns flera motiv för att fortsätta organisera arbetet regionalt, bl.a. arbetsmarknaden är regional och det geografiska arbetsmarknadsområdet växer i takt med att olika infrastruktursatsningar bl.a. minskar tider för varu- och persontransporter säkerställer valideringsbegreppet i hela regionala arbetsmarknadsområdet vilket ökar den validerades anställningsbarhet ett brett partnerskap förankrat i Göteborgsregionen och det nära omlandet ger validering legitimitet det är rationellt, alla bör inte arbeta med allt och uppfinna samma hjul flera gånger utan istället bistå varandra i utveckling och utförande Begreppet Regionalt Centrum kan missförstås. Med centrum menas att det ska fungera dels som en stödjepunkt för lokalt utvecklingsarbete och dels som plattform för att kvalitetssäkra metoders användande samt sprida utförandet geografiskt. Certifieringen är centralt för att begreppen Validering och Strategisk Kompetensförsörjning ska behålla sin identitet och inte 9

10 urvattnas. Det bör ligga i allas intressen såväl arbetsmarknadens parter som branschorgan, vuxenutbildare och arbetsmarknadsverk. Organisationsform Bedömningen är att aktiebolagsform är bäst lämpad som organisationsform för driften av verksamheten. Några av de viktigaste aspekterna är: Aktiebolaget som organisationsform är en modell som är skräddarsydd för intäktsfinansierad bedriven verksamhet med ett regelverk som tydligt klargör ansvar och befogenheter för olika bolagsorgan. Bolaget utgör en juridisk person med preciserade krav på redovisning av kostnader och intäkter. Resultatansvaret blir tydligt vilket också underlättar en effektiv ekonomisk styrning. Beslutsprocessen i ett offentligt bolag är inte lika formaliserad som i ett kommunalförbund. Detta leder till snabbare och smidigare beslutsvägar som särskilt borde gagna den här typen av verksamhet, där man ständigt måste ha beredskap på att anpassa verksamheten efter avnämarna. Då det gäller frågan om insyn gäller (sedan 1 januari 1995, 1 kap 9 sekretesslagen) den s.k. offentlighetsprincipen även kommunala företag. Ägarens krav på styrning och insyn m.m. kan preciseras i ägardirektiv. Utgångspunkten för kommunala bolag är att de ska omfattas av samma kommunalrättsliga principer som skulle ha gällt om verksamheten bedrivits i kommunal förvaltningsform. De grundläggande bestämmelserna rörande kommunal företagsbildning finns reglerade i kommunallagens(koml) 3 kap Vår bedömning är att bifogade förslag till bolagsordning har beaktat och står i överensstämmelse med KomLs bestämmelser. För val till bolagets styrelse föreslås en nomineringskommitté. För att För att valideringsprocessen ska behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Kommittén ska till GRs valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GRs styrelse ska vara representerad med minst en ledamot. Finansiering Utgångspunkten är att medel från tidigare ackumulerat kapital i verksamhet ska täcka bolagets behov av startkapital. Verksamheten ska därefter finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Betyg och myndighetsutövning När det gäller myndighetsutövningen, dvs. validering mot nationella kursplaner med syfte att validanten ska erhålla betyg, så regleras denna i lag och förordning. Denna del kan inte delegeras till ett bolag idag utan åligger enligt dagens lagstiftning styrelsen för den offentliga skolverksamheten och professionen rektor. Myndighetsutövningen kan vidaredelegeras inom samma juridiska person vilket innebär att antagning kan överlåtas till GR. Rätten att utfärda betyg kan överföras till GR under förutsättning att den finns en ansvarig rektor anställd på GR, vilket förslagsvis löses i samverkan mellan GR och dess medlemskommuner. Den 16 mars 2006 fattade Regeringen beslut om att överlämna en proposition (prop.2005/06:148) till Riksdagen för ställningstagande. Densamma löser med största 10

11 sannolikhet de myndighetsutövningsaspekter som beskrivs ovan. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli Personal Personal som idag verkar i verksamheten har sin ordinarie anställning i sina respektive moderorganisationer och är utlånade mot ersättning eller projektanställda med tjänstledighet. Fördelarna med denna överenskommelse är flera bl.a. risktagandet i en nybildad verksamhet blir lägre både för ägare och rekryterad personal att knytningen till moderorganisationer främjar utvecklingen av arbetet och underlättar förankring samt spridning av kunskap innebär flexibilitet nya medarbetare kan lätt knytas till nya uppdrag. Vid rekrytering av verkställande chef kan annan anställningsform övervägas. Göteborgsregionens kommunalförbund bildar ett helägt aktiebolag för Validering och Strategisk Kompetensförsörjning och verksamheterna som omfattas av denna utredning överförs till dotterbolaget den 1 september Bilagor 1. Förslag till ägardirektiv 2. Förslag till bolagsordning 11

12 Bilaga Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB Uppdraget Genom strategisk kompetensförsörjning stimuleras tillväxt och konkurrenskraft såväl för enskilda företag som organisationer för Västsverige. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Validering syftar till att omvandla reell kompetens till formell kompetens. Processen är viktig för att tillgodose samhällets behov av att tillvarata kompetens och ge den enskilde möjligheter till vidareutveckling utifrån egna förutsättningar. Uppdraget för bolaget skall vara att: samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och valideringshandledare upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser urval och antagning till validering utfärda kompetensbevis bedriva utvecklingsarbete svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning Finansiering Den löpande verksamheten ska finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse. Eventuellt överskott skall kvarbli i bolaget. Nomineringskommitté För att valideringsprocesserna skall behålla legitimitet krävs en aktiv medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna visst inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén. Nomineringskommittén skall till GR:s valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GR:s styrelse skall vara representerad med minst en ledamot. Förslag skall vara valberedningen till handa senast sex veckor före ordinarie stämma. 12

13 Information Bolaget skall hålla ägaren, GR, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Kompetens- och Valideringscentrum Göteborgsregionen AB skall kontinuerlig och utan dröjsmål översända följande handlingar till ägaren GR: a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträden c) årsredovisning d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) budget f) övriga handlingar av vikt 13

14 Bilaga 2 BOLAGSORDNING BOLAGETS FIRMA Bolagets firma är GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län. 3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för strategisk kompetensförsörjning i enlighet med gällande författningar inom området för validering, dvs. att utveckla och kvalitetssäkra metoder för att bekräfta kunskaper och kompetenser som människor förvärvat i yrkesverksamhet eller på annat sätt, i Sverige eller annat land. Bolaget skall även beställa och utföra valideringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet skall utgöra lägst och högst kronor. 5. AKTIERNAS KVOTVÄRDE Antalet aktier skall vara lägst och högst st. 6. STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 11 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 7. REVISORER För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie bolagsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag. 8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 14

15 9. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän. 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning för stämma. 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7) Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 9) Val av styrelseledamöter samt när så erfordras revisorer och revisorssuppleanter. 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår är kalenderår. 15

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20)

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) KF 122 5 SEPTEMBER 2016 Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna namnändring för ombildande

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer