Swedish Institute of Toxicology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish Institute of Toxicology"

Transkript

1 Swedish Institute of Toxicology

2 2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll Sammanfattning Förkortningar och ordlista Inledning SIT - Swedish Institute of Toxicology SIT ur ett nätverksperspektiv Ett nytt institut inom SP-koncernen Strategi och affärsmodell Marknad Tjänster och forskningsområden Finansiell data Nästa steg Appendix Exempel på framgångsrika PPP-strukturer Exempel på finansieringsstrukturer för svenska forskningsinstitut Intervjuer och uttalanden Detaljerad beskrivning av forskningsområden Uppdraget

3 Swedish Institute of Toxicology 3

4 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Sammanfattning Vi lever i ett kemikaliesamhälle på gott och ont. Den alltmer utbredda användningen av kemikalier kommer inte bara att påverka vår ekonomi och de konsumentprodukter som vi dagligen omges av utan även vår förmåga att bota sjukdomar och att bromsa den pågående klimatförändringen. Samtidigt måste vi klara av att rensa bort hälsooch miljöfarliga ämnen och förhindra att nya miljögifter tillverkas. För att klara detta krävs en betydligt snabbare utveckling av testmetoder för att pröva kemikaliers effekt på människor, djur och natur. SIT- Swedish Institute of Toxicology kan erbjuda en helhetslösning för toxikologisk utredning av kemikalier inklusive nanomaterial och läkemedelssubstanser. NEDLÄGGNING SKAPAR EN UNIK MÖJLIGHET FÖR SVERIGE Den 2:a februari 2012 meddelade AstraZeneca att de ämnar avveckla all forskningsverksamhet i Södertälje. Nedläggningen omfattar bland annat ett toxikologiskt laboratorium med 245 anställda, många av vilka är högt utbildade inom toxikologi. De direkta följdverkningarna av nedläggningen är betydande då laboratoriet är ett av de främsta i sitt slag i världen och har spelat en avgörande roll för svensk och internationell toxikologi. Toxikologer är en viktig grupp av experter som behövs för riskbedömning av mat, läkemedel, kemikalier, miljöföroreningar samt industri- och konsumentprodukter. Detta beslut försvagar yrkesgruppen som helhet och ökar risken att allt fler beslut tas utanför Sveriges gränser. I Södertälje har högkvalificerad forskning och utveckling bedrivits i kombination med att man har rekryterat och utvecklat ett stort antal experttoxikologer. Många av landets toxikologer har eller har haft anställning där, och laboratoriet har även fungerat som en rekryteringsbas, utbildningsleverantör samt samarbetspartner för andra företag, myndigheter, organisationer och akademiska institutioner. kemikalier, samtidigt som Sverige får en betydelsefull resurs i att lösa de komplexa problem inom riskbedömning som vi står inför idag i takt med nya regleringar och direktiv från EU. SIT:S KOMPETENS SAKNAR MOTSVARIGHET I SVERIGE Forskare i Sverige har idag inte tillgång till en fullskalig verksamhet som har möjlighet att utföra de in vitro (provrör), in silico (datormodellering) och in vivo (djur) tester som krävs för fullständig säkerhetsbedömning av kemikalier. I synnerhet är djurförsök ett stort problem för många företag att få tillgång till och kostnaderna för denna verksamhet är mycket höga. Svensk industri tvingas ofta vända sig utomlands för att erhålla säkerhetsdata från djurtester. Även myndigheter vill förstå risker men saknar oftast den erfarenhet som behövs för att översätta data från cell- och djurförsök till människa. Kompetensen i att jobba med både djurmodeller och humana modeller är unikt för SIT. SIT kommer att erbjuda möjligheter till såväl forskning, kommersiell verksamhet som utbildning. Marknadsanpassade tjänster kommer att erbjudas inom skräddarsydda lösningar för riskbedömning genom bland annat in vivo studier i gnagare och hund, säkerhetsfarmakologiska studier, immunotoxikologi, toxikologisk patologi, genetisk och reproduktionstoxikologi, exponering-effekt samband, toxicitetscreening och utveckling av in vitro modeller samt molekylär profilering och biomarkörer. Arbetet på SIT kommer att ha en problemlösande karaktär och SIT kommer att sträva efter att vara en partner mot sina kunder snarare än ett kontraktslaboratorium. Detta arbetssätt att erbjuda en helhetslösning inklusive, studieplanering, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter tillsammans med experimentella metoder skulle bli unikt i Europa. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har ett intresse i att bilda ett institut för toxikologi, SIT- Swedish Institute of Toxicology, inom sin verksamhet och ser stora synergieffekter mellan befintliga forskningsinstitut inom koncernen. Med detta initiativ kommer det att skapas möjligheter för akademiska grupper, myndigheter samt små- och medelstora bolag att säkerhetsvärdera

5 Swedish Institute of Toxicology 5 I kombination med att SIT har expertis och möjligheter att utföra kvalitativa försök i djur är det av högsta vikt att följa de drivande krafter som återfinns både inom industrin, politiken samt från patient- och konsumentgrupper i denna fråga. Därför är det essentiellt att 3R principen genomsyrar allt arbete vid SIT. De tre R:en som står för Reduction, Refinement och Replacement (minska, förbättra och ersätta) syftar till utveckling av nya metoder för att minska antal djur som används i försök, göra djurförsöken lindrigare för djuren samt slutligen fullständigt ersätta djurförsök. GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BILDANDET AV SIT EN GIFTRI MILJÖ 2020 KRÄVER TOXIKOLOGISKA UTREDNINGAR Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål fram till 2020 som syftar till att lösa Sveriges nuvarande miljöproblem samt att nå en långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling. Ett av dessa miljömål relaterar till hur miljön ska behållas giftfri och beskriver hur människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas från främmande substanser. För att uppnå detta mål behövs möjligheter att utreda hur substanser påverkar människor, djur och natur. I dagsläget saknas fortfarande mycket kunskap om egenskaper hos kemikalier och föroreningar. Av denna anledning är det svårt att begränsa riskerna och det är inte sannolikt att miljökvalitetsmålet Giftfri kommer att uppnås till år 2020 om inga förändringar genomförs. I linje med miljömålen ökar de regulatoriska kraven på flera andra industrier; både livsmedelsindustrin och kosmetikaindustrin kommer inom ett par år att behöva göra säkerhetsvärderingar av sina produkter, en tjänst SIT kommer att erbjuda. SIT kommer dessutom att vara en betydande aktör för kemikalieindustrin inom ramen för REACH-förordningen där den första vågen av förändringar redan genomförts. EU har instiftat förordningen som på regional nivå reglerar användandet av kemikalier och förekomsten av kemikalier i miljön. Detta ställer krav på att alla substanser som utnyttjas inom EU registreras samt utreds ur hälso- och miljösynpunkt. SMF:ER INOM LIFE SCIENCE SEKTORN BEHÖVER TILLGÅNG TILL TOXIKOLOGISKA TESTER Även Life Science industrin står inför nya utmaningar. Sektorn transformeras från att bestå av få stora företag till många små nischade företag. Det är viktigt för Life Science företagen att kunna presentera en relevant toxikologisk utvärdering av sina produkter för att öka möjligheterna att intressera större företag och andra finansiärer. Små företag har sällan möjlighet eller den kritiska massan som krävs för att själva genomföra toxicitetstester utan måste lägga arbetet på externa aktörer. Det har tydligt framkommit i intervjuer med svenska SMF:er inom Life Science sektorn att det finns små möjligheter till att genomföra toxikologiska säkerhetsvärderingar i Sverige. SIT skulle kunna bli den struktur där denna kompetens och kritiska massa finns, och där skalekonomier skapas vilket ger nya möjligheter för de mindre bolagen. SIT FÖRESLÅS FINANSIERAS MED PPP-MODELL SIT som ett institut inom SP-sfären föreslås finansieras med en Public Private Partnership-struktur, vilket inkluderar statlig finansiering, nationella och internationella forsknings- och innovationsanslag samt privat finansiering. Genom intervjuer med representanter inom för SIT viktiga marknadssegment har det framkommit att marknaden är stort varför institutet förväntas generera intäkter från främst kommersiella toxikologiska utredningar på kort sikt, med möjligheter till IP-licensiering och försäljning på längre sikt. En utgångspunkt för institutets bildande är att SIT verkar i befintliga lokaler. Finansieringsbehovet varierar beroende på huruvida driftansvaret för lokalerna i Gärtuna överlåts åt SIT (genom SP) eller om de behöver hyras från en extern aktör. I det fallet driftsansvaret överlåts krävs en grundinvestering på 126 MSEK för att starta upp verksamheten. För det fall lokalerna behöver hyras är grundinvesteringen 201 MSEK. Denna investering skulle täcka samtliga nyinvesteringar samt personal- och andra löpande kostnader under de tre första åren och möjliggör att SIT når break-even. NÄSTA STEG För att säkerställa att kompetensen som idag finns i Gärtuna överförs till den nya organisationen är det essentiellt att investeringar i institutet görs så snart som möjligt. Nästa steg är att besluta om omfattning för det nya initiativet samt få klartecken för att realisera projektet. 80 % av personalen kommer att ha lämnat AstraZeneca den sista augusti, vilket innebär att beslut och implementering behöver påbörjas så snart som möjligt.

6 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förkortningar och Ordlista ADME Absorption, distribution, metabolism, excretion AXLR8 Forskningsprogram finansierat av EU kommissionens GD för forskning och innovation som syftar till att öka samarbetet, kunskapsutbyte, problemlösning samt strategisk planering av övergången till djurfria toxikologiska tester AZ AstraZeneca 3R Reduction, Refinement och Replacement (minska, förbättra och ersätta) syftar till utveckling av nya metoder för att minska antal djur som används i försök, göra djurförsöken lindrigare för djuren samt att fullständigt ersätta djurförsök CRO Contract Reseach Organisation, kontraktsforskningsorganisation DMPK Drug Metabolism and Pharmakokinetics, kemikaliers omsättning i kroppen. ECVAM European Center for the Validation of Alternative Methods EFSA European Food Safety Authority EPAA European Partnership for Alternative Approaches for Animal Testing FDA Food and Drug Administration FICAM Finnish Center for Alternative Methods FTE Full Time Equivalent GCP Good Clinical Practise In vivo djurmodeller In vitro provrör IP Intellectual Property, Immateriella rättigheter OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PPP Public Private Partnership, Offentliga-privata partnerskap REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals SEURAT Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing SIT Swedish Institute of Toxicology SLU Sveriges Lantbruksuniversitet SMF Små och medelstora företag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tox21 Initiativ under amerikanska EPA (Environment Protection Agency) med syfte att identifiera mekanismer av kemiskt inducerad biologisk aktivitet, prioritera kemikalier för grundligare undersökning samt utveckling av prediktiva modeller för in vivo respons. ToxCast Initiativ under amerikanska EPA som arbetar för att prediktera potentiell toxicitet hos kemikalier och utveckling av en kostnadseffektiv metod för toxikologiska tester VC Venture Capital, Riskkapital GLP Good Laboratory Practise IMI Innovative Medicines Initiative In silico Datormodeller

7 Swedish Institute of Toxicology 7 Akvareller: Scientific Art av Ina Schuppe-Koistinen

8 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning UTAN TILLGÅNG TILL TOXIKOLOGISKA UTREDNINGAR KAN SÄKRA PRODUKTER INTE GARANTERAS Dagligen exponeras vi för kemikalier från ett otal olika håll, både avsiktlig exponering från läkemedel och hygienprodukter samt oavsiktlig från hushållsprodukter och föda. Trots de insatser som görs både på nationell och internationell nivå ökar användningen och spridningen av kemikalier i samhället. För att garantera att inga hälsoskadliga produkter når den svenska marknaden krävs det att både ingående ingredienser samt färdiga produkter genomgår toxikologisk testning och utredning vilket innebär noggranna analyser av påverkan på människa, djur och natur. Det finns starka regelverk inom flertalet branscher som ämnar till att öka produktsäkerheten och dessa regler förväntas bli mer stringenta framöver. INGEN FULLSKALIG VERKSAMHET FÖR TOXIKOLOGISK UTREDNING I SVERIGE Toxikologi är en komplex vetenskap som kräver kunskap inom en rad forskningsområden såsom biokemi, analytisk kemi, molekylärbiologi, fysiologi och patologi. Svenska aktörer har idag inte tillgång till någon fullskalig verksamhet inom landet med möjlighet att utföra de tester och utredningar som krävs för att bestämma kemikaliers hälsorisker samt miljöpåverkan. Detta beror bland annat på att det råder brist på erfarenhet med riskbedömningsarbete, samt att toxikologiska forskargrupper på universitet ofta är små och relativt isolerade. FÖRETAG TVINGAS UTOMLANDS En indirekt effekt av denna avsaknad är att företag som är i behov av toxikologiska studier ofta vänder sig till utländska aktörer i framförallt Storbritannien, Frankrike, Tyskland eller Holland. Det rör sig om stora kostnader och avsaknaden av en partner på hemmaplan leder ofta till att studier utförs i senare utvecklingsskeden och i många fall hade toxikologiska effekter kunnat upptäckas betydligt tidigare. Negativa resultat i toxikologiska studier leder till att många substanser läggs ner. Om detta kan upptäckas tidigare i utvecklingen innebär det stora kostnads- och tidsbesparingar. För att överbrygga dessa svårigheter krävs en infrastruktur som möjliggör för mindre företag att få tillgång till toxikologisk kompetens och heltäckande testningsverksamhet i Sverige. RÖST MOT EU FÖRSVINNER Toxikologi är inte bara viktigt för Sveriges näringsliv utan även för att stärka Sveriges röst mot EU. Sverige har haft en stor inverkan på toxikologins utveckling inom allt från miljöskydd till kunskapen att riskvärdera kemiska hälsorisker. Sveriges regering har gett uttryck för att landet ska agera proaktivt och ambitiöst inom miljö- och kemikaliearbetet samt 3R (initiativ som bygger på att djurförsök minimeras, förbättras och slutligen ersätts helt) inom EU. departementet har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att intensifiera aktiviteter inom exempelvis hälsoeffekter av hormonstörande ämnen, nanopartiklar och allergiframkallande ämnen hos konsumenter och särskilt barn. En nationell organisation med kapacitet att utföra avancerade hälsoriskbedömningar skulle ha möjlighet att stödja kemikaliesäkerhetsarbetet i Sverige och inom EU. Genom att data genereras i Sverige får svenska myndigheter en stark position i förhandlingar kring lagstiftning. MÖJLIGHET ATT BERIKA SVENSK FORSKNING OCH GARANTERA SÄKRA PRODUKTER Med bakgrund av detta föreslås bildandet av SIT - Swedish Institute of Toxicology i de lokaler och med de resurser som frigörs i samband med AstraZenecas nedläggning i Södertälje, Genom SIT tillhandahålls ett ledande nationellt center för toxikologi och säkerhetsvärderingar av substanser som kan nyttjas av både akademiska grupper, myndigheter samt små- och medelstora företag. Samtidigt får Sverige en betydelsefull resurs för att lösa de komplexa problem inom riskbedömning som vi står inför idag i takt med nya regleringar och direktiv från EU. Grunden för institutets verksamhet är specialistkompetens inom integrerade riskbedömningsstrategier, experimentella metoder samt utbildning inom området toxikologi och 3R. Tjänster kommer att erbjudas inom viktiga områden som integrerade in vivo studier i gnagare och hund, toxicitetscreening och utveckling av in vitro modeller, immunotoxikologi, toxikologisk molekylär patologi, molekylär profilering och biomarkörer, samt DMPK (Drug Metabolism and Pharmacokintecs).

9 Swedish Institute of Toxicology 9 Kompetensen i att arbeta med både djurmodeller och humana modeller är en viktig del i riskbedömningsarbetet och unikt för SIT. Genom att akademin i och med bildandet av SIT får tillgång till de unika lokalerna och analysmetoderna som tidigare endast använts internt inom AstraZeneca, öppnas nya möjligheter för svensk forskning. Institutet kommer även möjliggöra för myndigheter att få tillgång till de data som krävs för att få kunskap om kemikaliers påverkan på människor och därmed förstå potentiella risker. SIT - ETT INSTITUT INOM SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en statlig helägd koncern av forskningsinstitut som främjar såväl innovation och värdeskapande i näringslivet samt en hållbar samhällsutveckling, lämpar sig som huvudman för SIT av ett flertal anledningar. För det första stärker erfarenhet och kompetens från läkemedelsindustrin SP:s arbete inom Life Science, ett av SP:s sex affärsområden. För det andra finns inom SP en befintlig infrastruktur för t.ex. upprättande av forskningsinstitut, vilket underlättar och påskyndar SIT:s grundande. Slutligen har de tjänster som SIT kan erbjuda efterfrågats starkt bland SP:s kunder, vilket innebär goda förutsättningar för institutets kommersiella verksamhet. 3R och djurskydd är i dagsläget en högaktuell fråga inom nationell och internationell politik såväl som för konsument- och patientgrupper. Integration av 3R som ett nyckelbegrepp i institutets verksamhet öppnar upp för att Sverige kan bli ledande i att utveckla och validera nya europeiska testmetoder. Svenska företag kan få stora fördelar av att ligga i framkant när reglerna kräver att nya material, läkemedel och kemiska produkter ska utvecklas med ett minimum av försöksdjur. Ytterligare en gynnsam faktor för bildandet av ett toxikologiskt institut i Gärtuna är att lokalerna där verksamheten bedrivs idag är unikt anpassade för toxikologiarbete. För att få tillstånd att bedriva annan verksamhet i lokalerna krävs att både lokaler och mark saneras, varför det finns ett stort intresse från de nuvarande ägarnas sida att fortsätta liknande verksamhet här. INVESTERINGAR I INSTITUTET MÅSTE SÄKRAS OMGÅENDE Då AstraZenecas verksamhet i Södertälje läggs ner försvinner en stor del av svensk toxikologi. Utan en ny stor aktör på marknaden försvinner ett stort incitament för nya generationer att söka sig till toxikologiska utbildningar samt att tillgången på bra lärare skulle minska. Dessutom finns det stor risk att den kompetens som idag finns inom landet kan komma att förflyttas utomlands för att bedriva sin verksamhet. För att säkerställa att nyckelkompetens kanaliseras in i den nya organisationen är det viktigt att investeringar i institutet säkras omgående. Redan till sommaren 2012 lämnar många personer organisationen i Södertälje. I tillägg till detta finns det ett stort mervärde i att inte låta den nuvarande verksamheten stängas ned helt innan institutverksamheten initieras. Att återuppta verksamheten efter att datasystem och instrument varit avslagna leder till en mycket längre uppstartsfas än om verksamheten fortsätter direkt. Genom SIT ges ytterligare en möjlighet att bibehålla och stärka den svenska kompetensen inom toxikologi genom att vara en partner till universitetsutbildningarna och på så sätt behålla en högklassig toxikologisk utbildningsnivå både på grundnivå och på forskarnivå. GYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN Det faktum att institutets tjänster är attraktiva för många olika aktörer inom multipla branscher medför att den potentiella marknaden är stor. Dessutom finns i dagsläget ett flertal drivkrafter som gör att marknadsklimatet för SIT är fördelaktigt exempelvis de ökade kraven på säkerhetstestning inom EU. En marknadsundersökning av potentiella kunder och samarbetspartners visar på ett starkt intresse och ett stort marknadsstöd för SIT:s verksamhet och tjänster. Det finns även ett starkt stöd och intresse för skapa ett svenskt institut inom toxikologi från nyckelpersoner inom den nuvarande verksamheten i Södertälje.

10 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SIT- Swedish Institute of Toxicology FORSKNING UPPDRAGS- VERKSAMHET UTBILDNING INNOVATION 3R EXPERIMENTELL DATA SKYDDA SAMHÄLLET FRÅN KEMISKA RISKER RISKBEDÖMNING SIT kommer att sträva efter att vara en brygga mellan grundforskning och tillämpad riskbedömning och ska fokusera på de tre för toxikologi så viktiga M:en Modeller, Mekanismer och (bio)markörer. Genom att utnyttja ett register av in silico, in vitro och in vivo modeller kan forskare få en grundlig förståelse för toxikologiska mekanismer och hur dessa translateras över olika arter för att i slutändan kunna utveckla mycket exakta säkerhetsbiomarkörer med vilka de kan förstå hur människokroppen påverkas av olika kemikalier och miljöfaktorer. Denna målbild ligger i linje med nuvarande trender inom toxikologisk forskning där man går från en patologidriven riskbedömningsparadigm och strävar mot en som är mekanistiskt driven

11 Swedish Institute of Toxicology 11 VISION & MÅL SIT:s huvuduppgift är att få säkrare produkter på marknaden genom att: leverera en helhetslösning inom integrerade riskbedömningsstrategier, högkvalitativ experimentell data och utbildning inom området toxikologi, DMPK och 3R fokusera på toxikologiska mekanismer och translation mellan experimentella modeller och risker för människa tillhandahålla svenska industriaktörer och myndigheter med kapacitet inom in vivo försök som annars hade fått utföras utomlands vara ett institut med högkvalitativ forskning och utbildningsverksamhet som samverkar effektivt med universitet och högskolor utgöra en effektiv och flexibel organisation där forskning stimulerar den kommersiella verksamheten och vice versa vara en stödfunktion för svensk Life Science samt sätta Sverige på kartan som en föredragen samarbetspartner för industri och samhällsaktörer. Institutet kommer att bedriva viss utbildningsverksamhet både genom att erbjuda doktorandtjänster men även att tillåta universiteten att förlägga delar av den praktiska verksamheten inom toxikologiundervisningen i lokalerna. Institutet kommer dock inte ha rätt att examinera studenter utan att doktorander och studenter behöver vara knutna till universiteten. Dessutom föreslås forskare från institutet agera gästföreläsare inom toxikologi och 3R vid universiteten och om intresse finns på företag för att på så sätt sprida kunskap om det senaste forskningsläget inom toxikologi i Sverige och världen. KOMMERSIELL VERKSAMHET VERKSAMHETSBESKRIVNING SIT: FORSKNING, KOMMERSIELL VERKSAMHET OCH UTBILDNING SIT kommer att bestå av 3 delar, en forskningsdel, en kommersiell del och en utbildningsdel. Institutet kommer att erbjuda möjligheter till både publikt finansierad forskning för akademiska forskningsgrupper och kommersiell verksamhet mot privata aktörer och myndigheter som syftar till att göra institutet självförsörjande på lång sikt. Marknadsanpassade tjänster kommer att erbjudas inom skräddarsydda lösningar för riskbedömning genom bland annat in vivo studier i gnagare och hund, säkerhetsfarmakologiska studier, immunotoxikologi, toxikologisk patologi, genetisk och reproduktionstoxikologi, exponering-effekt samband, toxicitetscreening och utveckling av in vitro modeller samt molekylär profilering och biomarkörer. Forskningen som bedrivs vid institutet kommer delvis att vara av intern kompetensbyggande art där institutet med hjälp av eventuella medlemsorganisationer beslutar om områden där det är relevant att tillskansa sig spetskompetens för att förbli konkurrenskraftig i att attrahera kommersiella projekt. Dessutom kommer forskning att utföras under nationella och internationella ramprogram (t.ex. IMI, SEURAT, AXLR8 Tox 21, ToxCast) i konsortium med representanter från andra institut, den privata sektorn och akademin som syftar till att studera specifika problemställningar inom toxikologi samt utveckla nya försöksmetoder. SIT FORSKNING UTBILDNINING INSTITUTETS OMFATTNING Institutet föreslås omfatta 80 FTE:er där 60 personer förväntas arbeta med uppdragsverksamhet och 20 med rena forskningsuppdrag. Verksamheten föreslås bedrivas på en yta av m2 i de lokaler som tidigare tillhört AstraZenecas säkerhetslaboratorium i Gärtuna, Södertälje. I tillägg till de personer som är direkt knutna till institutet förväntas omfattningen även att kunna inkludera kompetens från landets universitet och högskolor genom nära samarbeten. Institutets storlek står i relation till det bedömda behovet från den svenska marknaden. Det antas dock finnas en stor marknad för institutet utanför Sveriges gränser och i det fall många internationella uppdrag attraheras kan institutet tillåtas växa då intäkter genereras.

12 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut FRAMGÅNGSFAKTORER Nedan presenteras ett antal faktorer som anses vara särskilt värdefulla för att SIT ska bli ett framgångsrikt institut. GLP-STATUS Möjlighet att utföra in vivo försök i gnagare och hund med såväl oral administration som administration genom inhalation i GLP miljö med användning av bedömningskompetens inom allt från patologi till telemetri på levande djur är unik för Gärtuna. Detta gäller även möjligheten att utföra reproduktionstoxikologiska studier något som bedöms vara särskilt viktigt för att kemikalieindustrin ska ha möjlighet att fullfölja kraven från REACH-förordningen. GLP-klassificering är ett krav för att få utföra icke-kliniska säkerhetsstudier av produkter inför registering och godkännande. 3R OCH ANSVARSTAGANDE DJURFÖRSÖK I kombination med att SIT har expertis och möjligheter att utföra kvalitativa försök i djur är det av högsta vikt att vara lyhörd inför de åsikter som finns inom industrin, politiken samt från patient och konsumentgrupper i denna fråga. Därför är det essentiellt att 3R principen genomsyrar allt arbete vid SIT. Institutet kommer att driva ett aktivt arbete med att utveckla nya in vitro modeller för att i så stor utsträckning som möjligt ersätta de djurförsök som används. Dessutom finns en vilja att verka som valideringscenter för alternativa metoder inom EU. Detta tänkande har varit en stor del av den tidigare verksamheten vid AstraZeneca. HELHETSLÖSNINGAR INKLUSIVE STUDIEDESIGN, PROJEKTLEDNING OCH RÅDGIVNING Inom SIT finns kompetens och kunskap kring korrekt studieplanering för toxikologiska studier. Interna krav kan ställas på studiedesign för att garantera att alla studier planeras för att stödja uttalanden kring relevansen för människor, vilket krävs för riskbedömning. SIT har därmed möjlighet att skapa ett arbetssätt som skulle vara unikt i Europa, genom att ge tillgång till och integrera experimentella mätmetoder, in vivo och toxikologikompetens i ett nära samarbete med uppdragsgivare. Detta arbetssätt är en helhetslösning som innefattar både problemlösning, projektledning och interaktion med myndigheter. DE SENASTE 5 ÅREN HAR CA 140 MSEK INVESTERATS I LOKALERNA OCH UTRUSTNINGEN I SÖDERTÄLJE Byggnaderna i Gärtuna i vilka verksamheten har bedrivits är unikt anpassade för säkerhetsvärdering, med sterila system och godkända lokaler för djurhållning. Dessutom har AstraZeneca under de senaste åren gjort stora investeringar i verksamheten i Gärtuna, bland annat ett utbyte av hela ventilationssystemet 2010 till ett värde av 100 MSEK.

13 Swedish Institute of Toxicology 13 VIKTIG LÄNK FÖR SÄKRARE PRODUKTER PÅ MARKNADEN SIT SWEDISH INSTITUTE FOR TOXICOLOGY FOU Life Science MARKNAD Kosmetik & hygienprodukter Kemikalier Konsumentprodukter Uppfyllda regulatoriska krav Nanoteknik Livsmedel 1 PROTOTYP & INNOVATION 2 SÄKERHETSVÄRDERINGAR/ RISKBEDÖMNINGAR 3 PRODUKT OCH TILLÄMPNING Swedish Institute of Toxicology, (SIT), kommer att fungera som en avgörande länk mellan akademi och näringsliv varifrån kunskap och idéer förädlas och vidareutvecklas och skräddarsys för marknadens krav och behov.

14 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SIT ur ett nätverksperspektiv Nedan följer en beskrivning av SIT:s potentiella samarbeten med olika aktörer inom svensk och internationell innovationsstruktur och näringsliv. Trots att majoriteten av toxikologiforskningen inom den svenska Life Science sektorn befinner sig i Mälardalen är det viktigt att SIT verkar som ett nationellt initiativ och erbjuder och samarbetsformer som är attraktiva för akademi och industri över hela landet. AKADEMI INSTITUT MYNDIGHETER SIT SPIN-OFF EU CRO INDUSTRI AKADEMI SIT kommer att ha ett integrerat samarbete där intresserade universitet och högskolor föreslås bli delägare i institutet. Dessutom finns möjligheter till mer direkta samarbeten mellan forskargrupper där universiteten finansierar professurer vid institutet eller enskilda forskare ansöker om anslag som kan utnyttjas vid forskning på institutet. Då det är sannolikt att AstraZenecas nuvarande personal, med starka kompetenser inom det toxikologiska arbete som utförs inom läkemedelsindustrin, kommer att bidra både i ledningen av och i det operativa arbetet vid SIT är det absolut nödvändigt att knyta starka band till forskargrupper runt om i landet. Detta är viktigt för att kunna tillgodogöra sig den expertis som finns inom övriga toxikologiska discipliner. Med ett nära samarbete kan även komplexa problem inom till exempel ekotoxikologi, nanotoxikologi och arbetsmiljöfrågor behandlas vid SIT. SIT kommer även att interagera med högskolor och universitet genom att bli en förlängd arm i toxikologiundervisningen både genom att forskare föreläser för studenter och att viss praktisk undervisning kan förläggas vid institutet.

15 Swedish Institute of Toxicology 15 Nedan beskrivs i detalj potentiella akademiska samarbetspartners. Representanter från Karolinska Institutet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet har deltagit i diskussioner kring uppbyggnaden av SIT varför dessa samarbetsformer är förankrade i dessa organisationer. GÖTEBORGS UNIVERSITET EKOTOXIKOLOGI OCH TOXIKOLOGI Vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet bedrivs forskning kring ekotoxikologi, studier av kemikaliers påverkan på ekosystem. Vid Sahlgrenska akademin finns även en forskningsgrupp som studerar hur miljöfaktorer, i synnerhet tungmetaller och luftföroreningar, påverkar människan. Då ekotoxikologi är en gren av toxikologin som ej finns representerad inom SIT:s kärnverksamhet skulle ett eventuellt samarbete med den ekotoxikologiska forskningsgruppen vara mycket intressant. En särskilt viktig samarbetspunkt skulle vara läkemedels miljöpåverkan där starka synergieffekter kan uppnås mellan de olika gruppernas spetskompetenser. KAROLINSKA INSTITUTET MILJÖMEDICIN OCH FARMAKOLOGI Vid Karolinska Institutet ligger IMM (Institutet för miljömedicin) som innefattar toxikologisk forskning och riskbedömning inom bland annat biokemisk och molekylär toxikologi, arbetsmiljötoxikologi samt nanotoxikologi. IMM har en myndighetsstödjande uppdrag inom det miljömedicinska området. Vid diskussioner har det framkommit att IMM har ett intresse av att samarbeta med SIT inom flera forskningsområden till exempel kring humanstudier och modellering med inriktning både mot DMPK och inhalationstoxikologi. Dessutom skulle dos-responsmodellering i syfte att förfina djurtoxikologitester vara ett potentiellt samarbetsområde. Det finns ett betydande intresse av hormonstörande kemikalier bland annat med fokus på reproduktionstoxicitet. IMM driver även ett nationellt masterprogram i toxikologi sedan 1976 med stöd från tidigare AZ safety assessment och IMMs forskare medverkar i ett stort antal olika EU projekt. På Karolinska Institutet finns även institutionen för fysiologi och farmakologi som bland annat bedriver forskning inom farmakogenetik och mer specifikt kring skillnaden mellan individer för metabolism av läkemedel samt läkemedelseffekt och -toxicitet. Vidare bedrivs neurotoxikologisk forskning vid institutionen för neurovetenskap. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LIVSMEDELSTOXIKOLOGI SAMT DJURSKYDD Den förstnämnda gruppen fokuserar på analys av kemiska ämnen i livsmedel och vilka hälsorisker dessa kan orsaka. Dessutom arbetar en grupp vid SLU med toxikologi i relation till veterinärmedicin. Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU har blivit utsedd av regeringen till att agera som svensk kontaktpunkt mot EU för validering av alternativa metoder för djurförsök. Då SIT strävar efter att bli ett valideringscentrum för alternativa metoder kommer denna organisation att bli en mycket viktig samarbetspartner. UPPSALA UNIVERSITET LÄKEMEDELSSÄKERHET SAMT EKOTOXIKOLOGI Vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet finns avdelningen för toxikologi och läkemedelssäkerhet. Under läkemedelsutvecklingsprocessen finns säkerhetstänkande i alla led av kedjan i syntesformulering, biofarmaci vad gäller absorption och metabolism, farmako-(toxico)-kinetik, farmakologi, säkerhetsfarmakologi, toxisk effekt och läkemedelsanvändning. Alla dessa komponenter är väsentliga delar i undervisning och forskning vid den farmaceutiska fakulteten. Gruppen forskar kring utvecklingstoxikologi, genetisk toxikologi, neurotoxikologi samt bioaktivering och toxicitet. Ekotoxikologiavdelningen vid Uppsala universitet arbetar med att förstå hur miljöföroreningar långsiktigt påverkar människa, djur och natur. Avdelningen bedriver även ett masterprogram i miljö/ekotoxikologi. Mer specifikt ägnar sig avdelningen åt studier av toxiners effekt på hormonsystemet, de reproduktiva systemen samt hjärnans tidiga utveckling hos ryggradsdjur. Dessutom är forskning om läkemedelseffekter på miljön en stor och växande verksamhet. Som beskrivet ovan om Göteborgs universitet finns stora vinningar i att samarbeta med den ekotoxikologiska forskningsgruppen då denna kompetens inte finns på SIT. STOCKHOLMS UNIVERSITET MILJÖTOXIKOLOGI Vid Stockholms universitet förekommer toxikologisk forskning inom bland annat områdena genetisk toxikologi, neurotoxikologi, ekotoxikologi, biokemisk toxikologi, riskbedömning, strålningsbiologi, neurokemi och miljökemi fördelad på flera olika institutioner. Den mest omfattande enskilda verksamheten förekommer på institutionen för tillämpad miljöforskning (ITM). LINKÖPINGS UNIVERSITET ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN SAMT RÄTTSTOXIKOLOGI Avdelningen för miljömedicin utreder misstänkta samband mellan yrkesoch miljöexponeringar av kemikalier, fysikaliska faktorer, ergonomiska faktorer och psykosociala faktorer samt sjuklighet på individ- och gruppnivå. Gruppen inom miljömedicin arbetar med att bistå organisationer med riskbedömningar i samband med hälsokonsekvensbeskrivningar, riskkommunikation samt utrednings- och metodstöd (bland annat epidemiologi och toxikologi). Den toxikologiska forskningen vid institutionen är bland annat fokuserad kring att förstå miljöfaktorers roll vid allergi samt bildning och verkan av reaktiva syreoch kväveföreningar. Inom området för rättstoxikologi utförs forskning kring bestämmelser av hur nya droger och läkemedel påverkar människokroppen. Specifikt utförs djurtester för att studera farmako-/toxikokinetik samt tolkning och kvalitetssäkring av postmortala toxikologidata. UMEÅ UNIVERSITET YRKES- OCH MILJÖMEDICIN Inom institutionen för yrkes och miljömedicin utförs forskning kring luftföroreningar och hälsa, exponeringshalter vid hudexponering samt hur exponering för metaller påverkar människor, Här finns även en grupp som arbetar med hälsokonsekvensanalys som visar på långsiktiga socioekonomiska följder av exponering, exempelvis vinster av mindre trafikföroreningar genom trängselavgifter.

16 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MYNDIGHETER (NATIONELLA) Det finns en rad olika myndigheter som har behov av att det finns en toxikologisk kompetensbas inom Sverige och att den kompetensen bottnar i ett kunnande i utförandet av säkerhetsvärderingar. Det finns i dagsläget viss finansiering inom myndigheterna som är öronmärkt åt konsultuppdrag vilka skulle kunna användas då SIT anlitas. SIT kan verka som denna nationella bas genom att: vara en del i utbildningen och kompetensutvecklingen av toxikologer utföra utredningar och andra uppdrag vara ett centralt diskussionsforum utföra dator- och cellbaserade studier samt djurstudier vilket skulle innebära en avsevärd kompetenshöjning SIT kommer även vara en rekryteringskanal för myndigheter - en kompetenspool med erfarna toxikologer som är värdefulla på myndighetspositioner Dessutom kommer SIT även att kunna bistå djurförsöksetiska nämnder med expertkunskap till deras arbete med att bedöma forskningsansökningar som rör toxikologiska studier. Det kan gälla både hjälp med att avgöra om djurtester är nödvändiga för att uppfylla krav för en viss produkt eller kemikalie, metodval samt om det finns andra 3R-aspekter nämnderna bör känna till. De myndigheter som SIT huvudsakligen kommer att interagera med är Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket. Inom denna verksamhet kommer SIT att arbeta i nära samarbete med och komplettera IMM som redan är ett nationellt stöd till myndigheter inom miljömedicin- riskbedömning/toxikologi. STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT (SVA) MILJÖFÖRÄNDRINGARS EFFEKTER HOS HUSDJUR OCH VILT SVA registrerar och följer upp miljöförändringars effekter hos husdjur och vilt till följd av utsläpp av föroreningar och försurning. Sådana effekter är bland annat ökad rörlighet av skadliga grundämnen såsom aluminium, kadmium och bly, samt förhöjda kvicksilverhalter i fisk med mera även minskad biotillgänglighet av vissa livsnödvändiga grundämnen till exempel selen och molybden. EU MYNDIGHETER En stor del av de svenska myndigheternas arbete är att delta i EUsamarbeten med t.ex. förberedelser av nya direktiv. För att Sverige ska kunna ha ett fortsatt inflytande i arbetet, runt exempelvis livsmedelssäkerhet eller kemikalieinnehåll i leksaker, är det viktigt att kunna skicka representanter med gedigen toxikologisk kompetens. Det finns dessutom ett flertal EU-myndigheter och organ som har behov av att lägga ut uppdrag för testning av produkters hälso- och miljöeffekter. Då SIT kommer att vara ett GLP-certifierat laboratorium finns stora möjligheter att ta del av många uppdrag då det i Europa råder brist på laboratorier med denna certifiering. Dessutom är trenden att de nya metoder för säkerhetstestning som utvecklas är alltmer komplexa vilket kräver mer avancerade laboratorier och expertis. SIT är ett av få laboratorier som kan utföra denna testning. En annan viktig uppdragsgivare på EU-nivå är EU-kommissionens valideringscenter för nya testmetoder, ECVAM. ECVAM kommer inom en snar framtid att lägga ut en ökad mängd uppdrag för att validera alternativa metoder för bedömning av hälso- och miljörisker av kemiska substanser som ingår framförallt i kosmetika, kemiska produkter och biomaterial. De första utlysningarna, som kommer efter sommaren, rör uppdrag för ca EUR. Andra viktiga EU-organisationer för SIT att samarbeta med är EPAA (European partnership for alternatives to Animal Testing), EFSA (European Food Safety Agency), ECHA (European Chemical Agency) samt Cosmetics Europe (kosmetikaindustrins branschorganisation). INDUSTRI Både små och stora företag inom ett stort antal branscher kommer att ha möjlighet att vara kunder hos SIT exempelvis genom att vara beställare av riskbedömningar för kemikalier samt regulatoriska toxicitetstester för läkemedel och medicintekniska produkter. Intentionen är att institutet Optimalt alternativ kommer att arbeta i en nära relation med de samarbetande (MAX-case) företagen och erbjuda en helhetslösning inom toxikologisk problemlösning snarare än enstaka studier eller analyser. I ett optimalt scenario skulle det kunna anstiftas särskilda fonder från VINNOVA och Formas där SMF:er kan få tillgång till medel som kan utnyttjas vid institutet. Företag kommer också att ha möjlighet att delta i större forskningsprogram vid institutet och som finansieras genom både offentliga och privata medel. Genom en eventuell medlemsorganisation skulle företag som väljer att samarbeta med institutet även ha visst inflytande på den grundforskning som utförs.

17 Swedish Institute of Toxicology CRO OCH TOXIKOLOGISKA KONSULTER I det fall SIT kommer att erbjuda tjänster inom ren uppdragsanalys kommer konkurrens att finnas från ett flertal CRO på både den Europeiska och globala marknaden. Många nischade CRO kommer dock att kunna bli partners med SIT genom att vissa analyser läggs ut till dessa organisationer. Till största del saknar dock SIT konkurrenter då det föreslagna arbetssättet med tvärvetenskaplig problemlösande karaktär inte är en modell som används av många CRO. SIT kommer att ha möjlighet att utföra avancerade såväl som enklare tester och kommer även utöver detta kunna erbjuda strategisk studieplanering samt analys av testresultat med uppföljande rådgivning, en helhetslösning som ger en unik profil på marknaden. INSTITUT OCH ANDRA INITIATIV SIT kommer att kunna samarbeta med andra forskningsinstitut i Sverige samt anda initiativ som till exempel Medicon Village i Lund och FICAM i Finland. Inom ramen för Medicon Villages målsättning att bli bäst i Sverige på Life Science finns en direkt vinning i att samarbeta med SIT då de flesta bolag som utvecklar produkter som ska användas i människokroppen förr eller senare behöver genomgå toxikologiska utredningar. 3R-verksamheten kompletterar FICAM mycket väl då de själva inte har alla tre R inom sin verksamhet. FICAM (The Finnish Center for Alternative Methods) är Finlands organisation för utveckling och validering av djurfria testmetoder. 3R-verksamheten vid SIT kompletterar FICAM:s verksamhet mycket väl då SIT kommer att ha kompetenser inom alla tre R (Reduce, Refine och Replace) där FICAM endast har två. SPIN-OFF FÖRETAG FRÅN SIT Det finns möjligheter att bilda företag vars verksamhet grundar sig på teknik som har utvecklats på SIT. Om spin-off företagen har möjlighet att samlokaliseras i närliggande lokaler ger detta stora fördelar genom kompetensbyggande och resursdelning. 17

18 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut EXEMPEL 1: BISFENOL A HUR HADE DISKUSSIONEN KRING BISFENOL A KUNNAT SE UT OM SIT EXISTERAT? BISFENOL A ÄR EN HÖGVOLYMKEMIKALIE SOM VARIT MYCKET OMDISKUTERAD DE SENASTE ÅREN. EUS RISKBEDÖMNING ÄR BASERAT PÅ ETT FÅTAL DJURSTUDIER SOM INDUSTRIN GENOMFÖRT OCH SOM VISAT ATT DET KRÄVS GANSKA HÖG EXPONERING INNAN ÄMNET KAN ORSAKA EFFEKTER. SAMTIDIGT HAR ETT STORT ANTAL MINDRE AKADEMISKA STUDIER GENOMFÖRTS, SOM VISAT PÅ EFFEKTER VID MYCKET LÅGA DOSER. DESSA HAR DOCK VARIT SVÅRTOLKADE AV FLERA SKÄL, DELS HAR STUDIEDESIGN OCH KVALITETSSÄKRING VARIT DÅLIG OCH DELS HAR FÖRMÅGAN ATT TOLKA RESULTATENS RELEVANS FÖR MÄNNISKA VARIT BEGRÄNSAD BÅDE HOS DE SOM GENOMFÖRT STUDIERNA OCH DE SOM SKA TOLKA RESULTATEN I EFTERHAND. SVENSKA MYNDIGHETER HAR VELAT AGERA FÖR ATT MINSKA EXPONERINGEN MED HÄNVISNING TILL FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN, MEN HAR VARIT UTLÄMNADE ÅT EUS RISKBEDÖMNINGAR OCH PASSIVT FÅTT INVÄNTA OCH FÖLJA VAD OLIKA EXPERTGRUPPER BESLUTAT. SIT HADE KUNNAT BIDRA PÅ FLERA SÄTT: 1. I DE FALL SVENSKA ELLER EUROPEISKA MYNDIGHETER SJÄLVA ELLER I SAMARBETE MED INDUSTRIN HADE VELAT GENOMFÖRA STUDIER PÅ ETT OBEROENDE OCH KVALITETSSÄKRAT LABB HADE SIT VARIT ETT MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT OCH KOMPETENT ALTERNATIV. 2. ATT DATA GENERERATS I SVERIGE SKULLE ÄVEN HA GETT SVENSKA MYNDIGHETER EN MYCKET STARK POSITION I FÖRHANDLINGAR KRING LAGSTIFTNING ETC. 3. I DE FALL SVENSKA FORSKARE HADE VELAT GENOMFÖRA STUDIER FÖR ATT BELYSA VISSA DELAR AV RISKERNA MED BISFENOL A HADE KUNNANDET PÅ SIT OM HUR MAN DESIGNAR OCH KVALITETSSÄKRAR STUDIER SÅ ATT DE BLIR ANVÄNDBARA I ETT STÖRRE SAMMANHANG VARIT OVÄRDERLIGT. DESSA STUDIER HADE DÅ HAFT BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI KRITISKA I RISKBEDÖMNINGAR VÄRLDEN ÖVER. 4. FÖRMÅGAN ATT TOLKA HURUVIDA RESULTAT FRÅN CELLSTUDIER OCH DJURFÖRSÖK ÄR RELEVANTA FÖR MÄNNISKOR KRÄVER MYCKET ERFARENHET. VID SIT HADE MAN HAFT ERFARENHET ATT "ÖVERSÄTTA" FRÅN OLIKA EXPERIMENTELLA MODELLER TILL MÄNNISKORS HÄLSA. BISFENOL A ÄR BARA ETT EXEMPEL SOM TYDLIGT BELYSER PÅ VILKET SÄTT SIT HADE KUNNAT SPELA EN AVGÖRANDE ROLL BÅDE SOM EUROPEISKT KOMPETENSCENTER, SOM STÖD TILL SVENSKA MYNDIGHETER, SOM PARTNER TILL SVENSKA FORSKARE, OCH SOM EN PLATS DÄR FORSKNINGSRESULTAT FRÅN CELLER OCH FÖRSÖKSDJUR BLIR RELEVANTA FÖR MÄNNISKORS HÄLSA..

19 Swedish Institute of Toxicology 19 Ett nytt institut inom SP-koncernen SP SOM HUVUDMAN Tjänsterna som SIT kan erbjuda finns idag inte inom SP. Däremot finns närliggande verksamheter som kommer att ha möjlighet att samarbeta med SIT t.ex. Cytotoxicititetslaboratoriet vid SP:s tekniska enhet för kemi och materialteknik i Borås. Det nya institutets verksamhet kommer till stor del att utgöras av verksamhet som tidigare efterfrågats av SP:s kommersiella partners och kunder, vilket därmed kommer att stärka och komplettera SP:s befintliga erbjudande utan att konkurrera om dess nuvarande intäkter. Som en del i SP-koncernen kommer finansieringen vara i enlighet med resten av koncernen vilket inkluderar statlig finansiering via Strategiska kompetensmedel (20 % av institutets totala omsättning), nationella och internationella forsknings- och innovationsanslag samt privat finansiering. De strategiska kompetensanslagen är ämnade att användas för kompetensbyggande inom den egna organisationen. Storleken på detta anslag är kopplat till mängden privata medel som attraheras av institutets tjänster vilket syftar till att ge mer stöd åt institut som erbjuder relevanta tjänster mot industrin. PUBLIK OCH KOMMERSIELL VERKSAMHET SÄRSKILJS I likhet med övriga institut inom SP-koncernen särredovisas statligt finansierade aktiviteter från kommersiellt finansierade aktiviteter. De strategiska kompetensmedlen utnyttjas därmed inte för att finansiera någon form av kommersiell verksamhet, vilket säkerställs genom fördelning av aktiviteterna på två olika juridiska huvudmän. SIT kommer dessutom att anta samma hållning som resten av SP-koncernen med avseende på de verksamheter där uppdrag kan åtas. Tjänster bör i huvudsak inte erbjudas inom områden där direkt konkurrens föreligger från kommersiella aktörer eller andra forskningsinitiativ. Slutligen ska upparbetad vinst inom SIT återinvesteras i verksamheten, varför ingen vinstutdelning kommer ske till ägarstrukturen. Den långsiktiga visionen för SIT inom SP är att utgöra en internationellt attraktiv aktör inom toxikologi vilket stärker Sveriges kompetens och attraktionskraft i ett internationellt perspektiv inom forskning, innovation och utveckling. Ett nystartat institut inom toxikologi ligger dessutom i linje med SP-koncernens tillväxtstrategi, både med avseende på verksamhetsområde och regionstillhörighet. ATT VARA EN DEL AV SP GER MÅNGA FÖRDELAR Att bedriva SIT:s verksamhet i SP:s regi medför många fördelar. Koncernens övriga tekniska forskningsinstitut och teknikenheter bidrar till att det nya institutet från start har tillgång till ett brett och tvärvetenskapligt nätverk med kompletterande kompetens och utrustning, samt erfarenhet kring EU-ansökningar för forskningsprojekt. Ytterligare en tydlig vinst med att ingå i SP-koncernen är möjligheten att erbjuda tjänster under ett välkänt och trovärdigt varumärke inom svensk forskning. Det finns dessutom effektivitetsvinster och synergieffekter i att det nya institutet snabbt kan få tillgång till det administrativa ramverk och tjänster som finns etablerade inom SP. Slutligen innebär det faktum att institutet erhåller en substantiell summa publika medel att kompetensnivån inom institutet uppehålls vilket kan utnyttjas i marknadsföringssyfte. FAKTA OM SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) är en koncern helägd av staten genom holdingbolaget RISE (Research Institutes of Sweden). SP-koncernen innefattar i dagsläget sex dotterinstitut: CBI, SIK, YKI, SMP, Glafo och JTI. Verksamheten inom moderbolaget har sitt huvudsäte i Borås och är organiserad i nio tekniska enheter: Brandteknin, Bygg och mekanik, Ventrifiering, Elektronik, Energiteknik, Kalibrering och verifiering, Kemi och materialteknik, Mätteknik och Trä. SP är Sveriges största industriforskningskoncern och anställer idag ca 1200 personer. INSTITUTEN INOM SP-KONCERNEN CBI - Cement och betong (Stockholm) SIK - Livsmedel och Bioteknik (Göteborg) YKI - Ytkemi (Stockholm) SMP - Svensk Maskinprovning ( Uppsala) Glafo - Glas och Glasframställning (Växjö) JTI - Jordbruks- och teknik (Uppsala)

20 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Strategi och affärsmodell INTÄKTS- OCH AFFÄRSMODELLER Affärsmodellerna kan kategoriseras enligt följande modell: Kortsiktiga affärsmodeller Långsiktiga affärsmodeller 1 KONTRAKTSFORSKNING* 2 KOMPETENSUTHYRNING 1 IP-LICENS OCH FÖRSÄLJNING 1a 1b 3 UTHYRNING AV LOKALER UPPDRAGS- ANALYS PROJEKT 4 REFERENSMATERIAL OCH ARKIVERING *PRIORITERAD LEVERANTÖR Den kortsiktiga verksamheten föreslås att till stor del att utgöras av med viss input från SIT och lägger ut endast ett avgränsat specifikt projekt kontraktsforskning men det finns även möjlighet att generera intäkter åt institutets forskare. genom att tillgängliggöra utrustning och lokaler, med eller utan bemanning, för externa parter. Ambitionen är att bli prioriterad leverantör för de Alternativt kan kunder kontraktera personal som allmänna konsulter tjänster institutet erbjuder. På längre sikt finns även möjlighet att generera utan att definiera specifika typer av tester och studier, vilket potentiella intäkter från licenser och försäljning av IP som skapats i de integrerade kunder redan har visat intresse för. forskningsprojekten vid institutet. Nedan finns en detaljerad beskrivning I normalfallet uppkommer ingen ny IP under dessa förhållanden och i de av ett antal tänkbara intäktsmodeller. fall detta inträffar tillfaller alla rättigheter kunden. KORTSIKTIG MODELL 1: KONTRAKTSFORSKNING Inom modellen kontraktsforskning finns potential för två olika verksamheter a) en fee-for-service verksamhet (uppdragsanalys) och b) integrerad projektbaserad forskning. Intäktsmodellen för all kontraktsforskning inom SIT kommer huvudsakligen vara FTE-baserad. Institutet tillhandahåller ett komplett team med tillhörande lokaler och utrustning för kundens projekt, och en fast avgift som täcker alla utgifter debiteras baserat på projektteam och tidsenhet. I båda följande fall kan prissättningen av tjänsten delvis bestå av en prestationspremie som är kopplad till kostnadsbesparingar eller riskreduktion för kunden. MODELL 1a: UPPDRAGSANALYS Denna modell bygger på att kunderna betalar för att få en specifik analys utförd. Kunden bibehåller ansvar för utveckling och strategisk inriktning MODELL 1b: PROJEKTBASERAD FORSKNING Den andra modellen syftar till skräddarsydda lösningar och riskbedömningsstrategier vilka utnyttjas då större integrerade projekt utförs inom institutet. Exempel på en situation när detta är relevant är då projekt utförs inom ramen för EU- eller VINNOVA-anslag, eller då ett enskilt företag söker hjälp att göra utforskade toxikologiska studier kring en substans. Forskning kan segmenteras i basprojekt och tillämpade projekt, där de förstnämnda genererar baskunskap och de sistnämnda är mer kommersiellt anpassade. I denna modell är kunden och SIT tillsammans ansvariga för organisation av projektteamet, och institutet kan även erbjuda företagen helhetslösningar genom att inkludera resurser så som projektledning, rådgivning och dokumentation. Modellen lämpar sig såväl för längre typer av studier, som för kortare specifika projekt. I dessa projekt behövs tydliga ramverk för att fördela potentiella IPrättigheter och intäkter från projektet.

21 Swedish Institute of Toxicology 21 KORTSIKTIG MODELL 2: KOMPETENSUTHYRNING Ett närliggande alternativ till kontraktsforskning är kompetensuthyrning av såväl SIT:s personal som annan tillgänglig kompetens länkad till institutet. Kunder och samarbetspartners som själva har lokal och utrustning men inte den kompetens som behövs internt kan hyra in personal på t.ex. timbasis eller projektbasis, där institutet administrerar en databas av forskare och förmedling till kund. Personal från institutet kan även arbeta på expertkonsultbasis mot myndigheter eller företag inom områden som patologi, klinisk kemi, DMPK etc. Denn affärsmodell innefattar även forskare vid institutet som arbetar med utbildning tillsammans med samarbetspartners eller med externa aktörer. KORTSIKTIG MODELL 3: UTHYRNING AV LOKALER, DJURHUS OCH UTRUSTNING För forskare och organisationer som har personal internt men saknar erforderlig infrastruktur, kan institutets dyra och högkvalitativa utrustning, djurhus samt dess industrianpassade labblokaler hyras ut. Det finns flera alternativ på hur denna uthyrning kan struktureras. Forskningsgrupper från både industri och akademi kan erbjudas tillgång till en särskild apparatur, djurhus eller ett labb för ett fast pris per månad/år. Alternativt kan betalning ske per användningstillfälle. involverade parter i relation till investeringsgrad. Detsamma gäller alla eventuella licensieringsinkomster som uppkommer från samma IP. Detta är även ett vanligt upplägg hos flera svenska institut. Företaget får en option på en exklusiv fullständig eller begränsad licens att kommersialisera resultaten från ett specifikt projekt. Om kommersialiseringen är lyckad kommer ett avtal gällande intäktsdelande att träda i kraft och institutet får ta del av en förbestämd procentandel av intäkterna. Skulle företaget välja att inte ta del av licensen eller väljer att endast licensera en del av resultaten kan alternativa licenstagare sökas till resterande IP. Utöver etableringen av en IP-strategi skall dessutom en publikationsstrategi finnas på plats. Denna syftar till att sprida kunskap och på så sätt gynna teknikutvecklingen. Då publikationsstrategier kan komma i konflikt med kommersiella intressen bör detta regleras genom att exempelvis definiera tidsperioder i vilka patent och andra immateriella rättigheter kan ansökas om före information publiceras och därmed offentliggörs. KORTSIKTIG MODELL 4: REFERENSMATERIAL OCH ARKIVERING Det finns möjlighet att vid SIT generera intäkter genom att erbjuda samarbetspartners och kunder tillgång till en referensbank med referensmaterial från olika arter. Dessutom skulle förvaring och arkivering av värdefullt provmaterial kunna vara en attraktiv tjänst för SIT:s kunder. LÅNGSIKTIG MODELL1: LICENSIERING OCH FÖRSÄLJNING AV IP Intäkter kan genereras till institutet genom licensavgifter från IP som skapats vid forskning på institutet. IP kan både licenseras till intresserade parter inom industrin eller utvecklas vidare i spin-off projekt. Vid all transaktion av IP bör, utöver en direkt kompensation som sker vid det initiala transaktionstillfället, ett belöningssystem sättas i bruk för att säkerställa att proportionerliga framtida inkomster tillfaller institutet i de fall den fortsatta kommersialiseringen av tekniken utanför institutet är framgångsrik. Detta belöningssystem kan bygga på royalties som tillfaller institutet baserat på sålda produkter eller licenser, eller på att särskilda förbestämda etappmål nås i utvecklingen, exempelvis att riskbedömning/ säkerhetsvärdering uppnåtts. IP- OCH PUBLIKATIONSSTRATEGI IP strategi kan varieras till lika stor grad som val av affärsmodell; allt från ingen IP transaktion till fullständigt delade rättigheter mellan ingående parter. Nedan följer några olika strategier för hur IP hanteras i samarbeten som involverar både publika och privata aktörer. All IP som genereras i utförda projekt hos SIT fördelas mellan

22 22 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE SP AKADEMI INDUSTRI CBI STYRELSE VETENSKAPSRÅD (SCIENTIFIC COUNCIL) SIK SIT LEDNING STÖD- FUNKTIONER YKI SMP VD CTO Head of BD Sälj- och marknad IPR Ekonomi HR IT FORSKNINGS- OCH AFFÄRSOMRÅDEN RÅDGIVARE GLAFO JTI SYSTERINSTITUT ORGANISATIONSSTRUKTUR Vetenskapsrådet/The Scientific Council finns på plats för att få en extern granskning och insyn i verksamheten. Denna kan till exempel bestå av välrenommerade forskare med industriell erfarenhet och kan assistera styrelsen gällande fokus på framtida forskningsområden. För att SIT ska kunna bygga en verklig samverkan över hela landet krävs det även att denna grupp innefattar både personer med geografisk spridning såväl som kompetensspridning. bedömer dess potential. Aspekter som bör tas hänsyn till är exempelvis relevans för själva institutet, vetenskaplig forskning och kommersiell gångbarhet. Stödfunktioner, t.ex. försäljnings- och marknadsföringstjänster, tillhandahålls av SP vilket innebär lägre omkostnader för institutet. VD:n ansvarar för ekonomi och ledning av verksamheten, samt samverkan mellan de olika områdesansvariga. Rådgivarna kan bestå av representanter från partnerföretag som finansierar institutet samt akademiska samarbetspartners. Denna grupp fokuserar på den kontinuerliga utvecklingen av de olika affärsområdena samt på efterfrågan och nödvändigheten av tjänsterna som erbjuds. På grund av att de har en övergripande insyn i det som sker inom de olika områdena kan de lätt identifiera synergier samt nya tänkbara tjänster som saknas. Om nya idéer kommer in till institutet är det denna grupp som

23 Swedish Institute of Toxicology 23 FINANSIERINGSMODELLER Nedan presenteras 3 förslag på hur SIT kan komma att finansieras. Det första förslaget gällande en PPP-struktur är det föredragna alternativet då det är denna modell som används inom SP. MODELL 1. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP Public-Private Partnerships (PPP) är samlingsnamnet för samarbeten där både privata och publika medel finansierar verksamheter med syftet att t.ex. främja forskning och teknikutveckling inom utvalda industrisektorer. Det finns många exempel på PPP-finansierade institut och organisationer på både regional, nationell och internationell nivå. Inom EU drivs projekt som IMI, Innovative Medicine Initiative, och flera länder har specialiserade institut inom olika forskningsområden som drivs i samarbete mellan stat och nationell, i vissa fall internationell, industri. I Sverige bedrivs många forskningsinstitut med PPP-modeller. Antingen helägda eller delägda av staten genom holdingbolaget RISE (Research Institutes of Sweden). Andra delägare är industriföreningar och universitet. I huvudsak består finansieringen av de svenska industriforskningsinstituten av fyra delar: STRATEGISKA KOMPETENSMEDEL Statliga anslag som är ämnade till att användas för intern kompetensutveckling. Dessa medel kan även utnyttjas för att delfinansiera projekt som i övrigt är finansierade med statliga medel. Storleken på detta anslag är kopplat till mängden privata medel som attraheras av institutets tjänster vilket syftar till att ge mer stöd åt institut som erbjuder relevanta tjänster mot industrin. NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA FORSKNINGSANSLAG Projekt kan bedrivas med finansiering från nationella initiativ som VINNOVA eller nischade forskningsfonder samt från internationella fonder exempelvis EUs ramprogram. Många anslag kräver att minst en industriell aktör medfinansierar projektet.. INDUSTRIFINANSIERING PÅ PROJEKTBASIS Kontraktsforskning med både längre och kortare engagemang. Fakturering kan ske på timbasis eller på projektbasis eventuellt med tillägg för etappmål. Konsortier av industrier kan samfinansiera basforskningsinitiativ där syftet är att öka kunskaperna i pre-kompetetiva forskningsområden. intressentförening. Fullständiga medlemsfördelar inkluderar ofta förtur och rabatterat pris på institutets tjänster, möjlighet att delta i öppna kompetensbyggande forskningsprojekt samt ta del av resultaten från dessa och dessutom ha inflytelse över den strategiska riktningen av forskningen vid institutet. Intressentföreningarna har tillgång till resultat från öppen forskning samt till det nätverk som skapas vid institutet. Medlemsavgifterna justeras i många fall i relation till medlemsbolagens storlek eller omsättning. Det är dessutom vanligt att medlemsorganisationen är delägare av institutet. Inom denna modell finns även möjlighet för akademiska institutioner att bli delägare i institutet. Statligt finansierade aktiviteter särredovisas från kommersiellt finansierade aktiviteter och är organiserade under två separata juridiska huvudmän. I appendix presenteras i mer detalj ett antal exempel på hur ägar- och finansieringsstrukturen ser ut hos svenska forskningsinstitut. Statligt engagemang i institutet anses nödvändigt i ett uppstartskede för att kunna initiera verksamheten fort nog för att dra nytta av det möjligheternas fönster som skapats i och med AstraZenecas nedläggning. I appendix presenteras ett antal framgångsrika PPP-koncept. MODELL 2. STIFTELSEBASERAT INSTITUT SIT bedrivs som ett icke-vinstdrivande stiftelsebaserat institut där universitet, andra myndigheter, filantroper och privata investerare är delägare. Intäkter till verksamheten kan genereras genom kontraktuppdrag från industrin och akademi. Priset på kontraktsforskningen kan antingen sättas på en kostnadstäckande nivå eller med en marginal, pengar som kan återinvesteras i institutets verksamhet. En stiftelse har även möjlighet att söka nationella och internationella anslag för forskningen. Medicon Village i Lund är ett exempel på ett initiativ som är grundat som en stiftelse. Efter en större filantropisk donation kunde stiftelsen teckna ett banklån för resterande summa pengar som krävdes för att förvärva lokaler och utrustning till den nya verksamheten. MEDLEMSAVGIFTER Institutet knyter en medlemsorganisation till sig som betalar årsavgifter i utbyte mot ett antal medlemsförmåner. I många fall finns både möjligheten att bli fullskalig medlem eller att till ett reducerat pris endast ingå i en

24 24 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MODELL 3. PRIVAT CRO SIT bedriver sin verksamhet som en privatägd CRO (Contract Reserach Organisation). Denna verksamhet kan antingen vara vinstdrivande eller icke-vinstdrivande. I detta alternativ kommer all finansiering ur forskningskontrakt som skrivs med akademiska forskningsgrupper eller företag. Lead Discovery Center (LDC) i Tyskland är ett exempel på ett Drug Discovery center som driver sin verksamhet som privatägt ickevinstdrivande bolag. Centret har inget eget kapital som finansierar verksamheten utan all forskning sker på projektbasis där kunderna står för de totala kostnaderna eller får hjälp med att söka statliga anslag för att täcka kostnaderna. Centret utför inga rena analysuppdrag utan enbart projektbaserad forskning där de tillsammans med kunden delar risk och avkastning på forskningen. Detta gör att centret på längre sikt kommer att ha möjlighet att vara självförsörjande och investera egna pengar i forskningsprojekt. En vinstdrivande struktur ger möjlighet att delvis finansiera verksamheten med riskkapital vilket dock leder till att en viss anpassning måste göras mot finansmarknadens krav på snabb avkastning på investerade pengar. I en icke-vinstdrivande organisation återinvesteras allt överskott exempelvis genom att placera det i en fondstruktur liknade för att på längre sikt utnyttjas för att stötta underfinansierade projekt eller köpa in IP för vidareutveckling och upparbetning för att sedan licensera ut efter värdeökningen. Som i fallet i LDC i Tyskland finns möjlighet att centret i en uppstartsfas finansieras delvis med statliga medel för att på lång sikt bli självförsörjande. Även i fallet med en privat CRO kan EU anslag och andra innovationsanslag sökas för specifika projekt.

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

LIF policy. LIF Policy om djurförsök 2006:2

LIF policy. LIF Policy om djurförsök 2006:2 LIF policy LIF Policy om djurförsök 2006:2 November 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Väl utformade djurstudier är idag nödvändiga... 5 Framsteg för alternativa metoder... 5 LIFs principer

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4TX15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18 1. Basdata 1.1. Programkod 4TX15 1.2. Programmets namn Masterprogrammet

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning

Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning Maria Wallén, toxikolog Avdelningen Reach Kemikalieinspektionen Nationellt miljömedicinskt möte 2008 Karolinska

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret

Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret Medical Products Agency Läkemedelsverket Ledande kraft i samverkan för bättre hälsa Susanne Baltzer, ansvarig Innovationskontoret 1 Läkemedelsverket Statlig myndighet under Socialdepartementet Huvudsakligen

Läs mer

Synpunkter på förslagen i utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök (L 2012:1591).

Synpunkter på förslagen i utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök (L 2012:1591). p 2012-11-30 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslagen i utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök (L 2012:1591). Sammanfattning Forska Utan Djurförsök vill inleda

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox

Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox Plan 2016-2018 Inledning Swetox är ett forskningscentrum där elva av Sveriges största universitet samverkar genom ett konsortium inom området kemikalier,

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE (SweTox)

SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE (SweTox) SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () Förslag till etablerings- /verksamhetsplan SÄKRA KEMIKALIER 2 Förord Detta förslag till etablerings-/verksamhetsplan för Sweden Toxicology Scienses Institute ()

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Insatser för att nå etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Insatser för att nå etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt Insatser för att nå etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt Jerker Forssell Kansliråd Kemikalieenheten jerker.forssell@regeringskansliet.se Insatser för att nå

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK Med Andra Metoder Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 Med Andra Metoder ges ut av Forska Utan Djurförsök Ansvarig utgivare Cecilia Clemedson Redaktör Ingrid Lindmark Hemsida www.forskautandjurforsok.se

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Hearing om TTIP. Kommerskollegium 11 December 2013. Heidi Lund

Hearing om TTIP. Kommerskollegium 11 December 2013. Heidi Lund Hearing om TTIP Kommerskollegium 11 December 2013 Heidi Lund Upplägg Utgångspunkter för hearingen: en förhandling och en utredning Hur hanteras tekniska handelshinder i ett frihandelsavtal? Regulativa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Försöksdjursanvändning LU: 4 fakulteter använder djur i forskning: Medicinska, Naturvetenskapliga,

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Läkemedel och miljö 2016-2020 efter MistraPharma. Förslag från MistraPharmas styrelse 2015-09-22

Läkemedel och miljö 2016-2020 efter MistraPharma. Förslag från MistraPharmas styrelse 2015-09-22 Läkemedel och miljö 2016-2020 efter MistraPharma Förslag från MistraPharmas styrelse 2015-09-22 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Inledning... 3 3. MistraPharma... 4 3.1. Viktigaste resultat hittills...

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI

KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI 1 KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI ProNano Nanoproducts for the Future Ett första steg mot en värdekedja för en nordeuropeisk nanomaterialindustri RISE Research Institutes

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning

Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning Utvärdering av HÄMI i Saltsjöbaden 6 feb 2014 Per Nordmalm, KemI 2014-02-04 Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö Förekomsten av ämnen i miljön som

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer