Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag"

Transkript

1 Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag

2 Vad vi skall gå igenom! Några allmänna begrepp Historiskt perspektiv Markavattningsföretag Hitta markavvattningsföretag Praktiskt och ibland problematiskt Lite om framtiden

3 Några allmänna begrepp Rådighet över det aktuella området behövs för att kunna utföra önskade åtgärder En bäck är naturligt smalt vattendrag med rinnande vatten (där det strömmar vatten året om annars kallas det rännil). Ett dike är däremot på människligt initiativ utförd anläggning.

4 Vatten rinner neråt Och när det är platt och låglänt kan det bli problem

5 Lagstiftningen ur ett historiskt perspektiv Miljöbalken (MB) och i Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) (1992 NVL Dikningsförbud i delar av Sverige) (1991 NRL Krav på MKB) (1986 NVL markavvattning tillståndspliktigt) 1983 Vattenlagen 1918 Äldre vattenlagen 1880 Vattenrättsförordningen (byggningabalken 20 kap) 1879 dikningslagen m.m. (pga sjösänkningar och utdikning) Landskapslagarna: bestämmelser om fiskverk, kvarnar m.m.

6 Markavvattningsföretag 1: Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för visst ändamål" t.ex. för jordbruksdrift eller exploatering. Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning. När markavvattning berör flera fastigheter bildas vanligen en samfällighet - ett dikningsföretag.

7 Markavvattningsföretag2: I Sverige finns omkring lagstadgade dikningsföretag Ett dikningsföretag kan ha alltifrån två till flera hundra delägare (sakägare) som alla har en båtnadsandel (nyttoandel) av avvattningen. Vid ägarskifte följer skyldigheten att delta i företaget med fastigheten. I dikningsföretagets handlingar finns en kostnadsfördelning för avvattningen och de löpande underhållskostnaderna som har fastlagts vid en förrättning.

8 Markavvattningsföretag 3: Dikningsföretaget är en juridisk person som har laga kraft för all framtid såvida det inte kan anses övergivet, vilket måste fastställas i domstol. Dikningsföretaget har skyldighet att se till att vattendraget fastställda bottendjup bibehålls. Delägarna skall/bör utse en styrelse (och en syssloman) som löpande tar hand om rensning, kallelse till årsmöten, förrättningssammanträden, kontakt med övriga intressen mm. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av dikningsföretagen.

9 Hur kan ett beslut se ut?!

10 Hur kan ett beslut se ut?!

11 Eller så här i mordern tid!!

12 Var kan man hitta markavvattningsföretag? Att hitta handlingar för markavvattningsföretag är en krånglig och i många fall tidskrävande process då de inte är registrerade i fastighetsregistret. Markavvattningsföretagen är inte systematiskt sorterade i ett enda register utan återfinns i huvudsak på Miljödomstolen i Vänersborg (fr.o. m. 1918), Lantbruksenheten i Skara, Landsarkivet samt i mindre omfattning lantmäteriets arkiv.

13 Praktiska frågor kring markavvattning Många markavvattningsföretag är gamla. Det kan då ha inträffat ändringar som inverkar på kostnadsfördelningen eller företagets omfattning (vilka diken som ska vara gemensamma). Lagen ger möjlighet att ompröva markavvattningsföretag. Sådan omprövning görs som ansökningsmål i miljödomstolen. Ansökan lämnas in till länsstyrelsen. En omprövning är relativt kostnads- och tidskrävande process. Även om markavvattningsföretagen i många fall är äldre bör de i de flesta fall bibehållas då de ligger till grund (juridiskt) för fortsatt underhåll om markavvattningsföretaget kontinuerligt har vidmakthållits enligt ursprunglig förrättning/dom.

14 Sammanfattande problematik Redovisning av befintliga markavvattningsföretag Inte synkad med fastighetsbildning (inkl reg) Omprövning tidskrävande och dyrt Svår balansgång mellan fastighetsnytta och miljöhänsyn Svår problematik och begränsade ekonomiska resurser

15 och något om framtiden I dagsläget sker långsamma trendförändringar

16 Och SMHI:s prognos till C ökning mot slutet av seklet. Temperaturökningen är störst under vinterperioden men framträder under alla årstider. Förändringen av årsmedelnederbörd ligger i medeltal på en ökning med 10 % till 30 % i slutet av seklet. Den största ökningen av nederbörden sker under vinterhalvåret. Det regionala nederbördsmönstret över länet kvarstår och nederbördsökningen i mm är störst längs kusten och minskar inåt landet. De kraftiga regnen förväntas öka. Perioden med snötäckt mark minskar redan i mitten av seklet med ca 1 månad.

17 Tack för uppmärksamheten Ulf Täng

18 Vad är på gång Statlig utredning om markavvattning Direktiv: 2012:29 (klar sommaren 2013?) Lantbruksverket tar fram en handbok

19 Nyttiga Länkar: Jordbruksverket: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/draneringochbevattning/markavvattningochdagvatten.4.7a446fa21 1f3c824a0e html Länsstyrelsen Västra Götaland:

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och juridiken

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och juridiken Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna Klimatförändringarna och juridiken Klimatförändringarna och juridiken Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

FÖRRÄTTNING FABV 981447 En utredning av Vårdkasens Vägförenings Förrättning och dess innebörd

FÖRRÄTTNING FABV 981447 En utredning av Vårdkasens Vägförenings Förrättning och dess innebörd Vårdkasens Vägförening 2010-10-06 Sid. 1 av 14 FÖRRÄTTNING FABV 981447 En utredning av Vårdkasens Vägförenings Förrättning och dess innebörd Av: Styrelsen Vårdkasens Vägförening Vårdkasens Vägförening

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Omprövning av vattenverksamhet

Omprövning av vattenverksamhet Omprövning av vattenverksamhet fakta 8287 APRIL 2007 Förord Naturvårdsverkets faktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en verksamhet, process, sakfråga eller metod. Faktabladen är ett

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion KRAFTSAMLING VÄXTODLING Bevattningsdammar Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion Innehåll INLEDNING 3 Vattenresurser 4 Vattenkvalitet 4 ARBETSGÅNG 5 1 PLANERING 7 Vattenbehov 7 Rådighet

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer