Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Lennart Ohlsson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 230 Meddelanden KS 2012 Dnr 2012 KS0013 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: - Protokollsutdrag kommunfullmäktige 66, Stora Enso. Yttrande ändringstillstånd förbränning. - Länsstyrelsen Tillstånd anordna motionslopp på cykel. - Statskontoret - utjämningssystemet - Samordningsförbundet protokoll mm. - BRÅ protokoll SKL - esamhälle nyhetsbrev juni Skolverket statsbidrag - Länsstyrelsen anmälan samråd underhållsröjning Torup med omnejd. - Vänersborgs tingsrätt Eskil Krantz - Region Halland Temadag 19 oktober Småkom juni Regeringskansliet. bredband - Länsstyrelsen. Beslut nedgrävning markkabel, Saraböke mm. - Länsstyrelsen. Beslut nedgrävning markkabel, Skogsgärde - Budget färdtjänst SKL. Sveriges viktigaste jobb om välfärdens unga medarbetare. - HallWan registeringsbevis - West Sweden extrastämma 9 nov SKL Inbjudan Mänskliga rättighetsdagarna - SmåKom.Yttrande en sammanhållen svensk polis 4 juli.doc - Länsstyrelsen samhälsplanering farligt gods - Kungörelse Stora Enso Mål M HallWan Informationsplikt enl ägardirektiv - Länsstyrelsen. Våtmark Kammarebo 1:15 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 231 Information och rapporter O-Ringen O-Ringens Hylte-etapp fungerade bra. VEKA entreprenad Företaget har stämt kommunen angående en entreprenad. Processen pågår. Kommunjuristen är involverad. De nedgångna fastigheterna Hur är läget avseende de fastigheter man beslutat att kommunen ska köpa och riva? Per Borg återkommer med besked. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 232 Kommunberedning Nästa kommunberedning äger rum 15 augusti. Ronny Löfquist deltar och rapporterar vid nästa KSAU-sammanträde.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 233 Lantbrevbärarservice Dnr 2012 KS0021 Posten AB beslutade tidigare att slå ihop brevbärarkontoret i Hylte kommun med brevbärarkontoret i Smålandsstenar. Därmed stängde brevbärarkontoret i Hylte kommun 1 juni Skrivelser har skickats till Posten AB, Post- och telestyrelsen (PTS), Näringsdepartementet mfl. Under våren 2012 konstaterades att endast Posten hade svarat kommunen. Vid sammanträdet beslutade därför kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka en ny skrivelse till PTS och övriga man tidigare kontaktat och efterhöra när man koman förvänta sig svar. Svarsskrivelser har nu inkommit från PTS och Näringsdepartementet. Svar från PTS Svar från Näringsdepartementet Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att nämnden följer utvecklingen när det gäller bl a inkomna klagomål och vid behov tar upp ärendet igen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att man ska följa utvecklingen när det gäller bl a inkomna klagomål och vid behov ta upp ärendet igen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 234 Ny renhållningsordning Dnr 2012 KS0188 Hylte kommun antog en ny avfallsplan Där står att vi ska sortera ut och behandla matavfall från hushållen, restauranger, storkök och livsmedelsaffärer för produktion av biogas eller kompostering. Förberedelser pågår nu i form av upphandlande av ny avfallsentreprenör som kan genomföra detta. Ett förslag till uppdatering av renhållningsordning för Hylte kommun har också tagits fram och föreslås börja gälla från och med Som en följd av den nya renhållningsordningen påverkas även nämndernas ansvarsområden och delegationsordningen, se ärendebeskrivning från Torbjörn Sundsten. Renhållningsordningen skickas även på remiss till tillsynsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens företagarföreningar, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen och flerbostadsfastighetsbolag, svar ska vara inskickad till samhällsbyggnadskontoret senast Därefter skickas renhållningsordningen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan som ett informationsärende vid sammanträdet Protokollsutdrag KSAU 219, Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 71, Förslag till ny renhållningsordning för Hylte kommun Föreskrifter om avfallshantering från 2007 Beskrivning av renhållningsordningen Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att man inte har några synpunkter i detta läge. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har inga synpunkter i detta läge. Samhällsbyggnadsnämnden

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 235 Förfrågan om köp av mark Västra Hylte 4:1 Dnr 2012 KS0204 Mellersta Nissadalens Konsumentförening har kommit in med en förfrågan om att få köpa delar av Västra Hylte 4:1. Det skulle ge möjlighet att få en symmetri med den planerade parkeringsplatsen på Västra Hylte 1:93 samt möjliggöra en flytt av Konsums nuvarande entré till nordvästliga hörnet av byggnaden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 228, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att diskutera frågan med ledningen för Mellersta Nissadalens Konsumentförening och återkomma till arbetsutskottet med ett förslag. Kommunchef Per Borg rapporterar från dialogen med ledningen för Mellersta Nissadalens Konsumentförening. Protokollsutdrag KSAU 228, Yrkanden Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att frågan avgörs i samband med hanteringen av ny detaljplan. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att frågan avgörs i samband med hanteringen av ny detaljplan. Mellersta Nissadalens Konsumentförening Samhällsbyggnadsnämnden

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 236 Remiss - Framtid Oskarström Dnr 2012 KS0196 Halmstads kommun har skickat en remiss Framtid Oskarström bästa livsplatsen utvecklingsprogram och åtgärdslista. Det är ett utvecklingsprogram med långsiktiga ambitioner och strategier för samhället 20 år framåt i tiden. Programmet kompletteras av en åtgärdslista med konkreta insatser som ses över årligen. Myndigheter, föreningar och allmänhet har nu möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter. Halmstads kommun vill ha in eventuella synpunkter senast 31 augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan som ett informationsärende vid sammanträdet Protokollsutdrag KSAU 222, Utvecklingsprogrammet Framtid Oskarström Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: Hylte kommun är positiv till att Halmstad satsar på utveckling i Oskarström / Hallands inland och ser fram emot fortsatt samarbete, inte minst för att utveckla kollektivtrafik och övriga kommunikationer. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Hylte kommun är positiv till att Halmstad satsar på utveckling i Oskarström / Hallands inland och ser fram emot fortsatt samarbete, inte minst för att utveckla kollektivtrafik och övriga kommunikationer. Halmstads kommun

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 237 Ansökan Arise Windpower Vindkraftpark Halmstad, Hylte, Ljungby - Treriksröset Dnr 2012 KS0046 Arise Windpower har till Länsstyrelsen Hallands län inkommit med en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för uppförande av 13 vindkraftverk med totalhöjden maximalt 198 meter på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3 mfl i Halmstads Hylte och Ljungby kommuner Treriksröset. Länsstyrelsen har begärt att få besked om ansökan behöver kompletteras. Svar ska vara inne hos Länsstyrelsen senast Samhällsbyggnadsnämnden kommer att svara Länsstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan som ett informationsärende vid sammanträdet och beslutade att det skulle återkomma vid dagens sammanträde tillsammans med yttrande från bygg- och miljöchefen. Ärendet återkommer senare för behandling i kommunstyrelsen då man ska besluta om man tillstyrker eller avstyrker ansökan. Protokollsutdrag KSAU 229, Yttrande Treriksröset Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden MS144, , Stefan Andersson, bygg- och miljöchef Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom yttrandet från bygg- och miljöchef Stefan Andersson med ett undantag: Texten i punkten 6 tas bort och ersätts med Hylte kommun kommer inte att godkänna verk som är över 150 meter. Kjell Wåxnäs (M) yrkar att punkten 6 står kvar i nuvarande form. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på de två yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Kjell Wåxnäs yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet från bygg- och miljöchef Stefan Andersson. Reservation Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) reserverar sig mot beslutet.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Länsstyrelsen Halland län

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 238 Ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder vid Bosgårdsfallet Dnr 2012 KS0207 Torups Samhällsförening har kommit in med en ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder vid Bosgårdsfallet. För att genomföra årets åtgärdsplan ansöker föreningen om ett bidrag på kr för att täcka den del av projektkostnaderna som inte stöds av tilldelade medel från Länsstyrelsens vattenregleringsfond för Nissan (Fonderade bygdemedel). Ansökan från Torups Samhällsförening med åtgärdsplan 2012, ansökningshandling till Länsstyrelsen och Länsstyrelsens beslut om bidrag ur fonderade bygdemedel. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bevilja ansökan från Torups Samhällsförening om bidrag med kr. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar ansökan från Torups Samhällsförening om bidrag med kr. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Torups Samhällsförening Ekonomienheten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 239 Inventering av storleken på hästnäringen i Hylte kommun Dnr 2012 KS0206 Niclas Erlandsson (FP) väckte en motion i fullmäktige angående möjligheten att utveckla häst-näringen i Hylte kommun. Ärendet utreddes av arbets- och näringslivsnämnden och kommunfullmäktige gav , 53, kommunstyrelsen i uppdrag att göra en inventering av hästnäringens storlek. Övriga förslag i motionen avslogs. Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag kommunfullmäktige 53, Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt arbets- och näringslivsnämnden att göra en inventering av hur stor hästnäringen är i Hylte kommun. Resultatet ska vara kommunkansliet tillhanda under hösten 2012, senast 1 november. Arbets- och näringslivsnämnden

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 240 Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun Dnr 2012 KS0157 Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. I motionen föreslås att - ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag på kr i månaden i Hylte kommun i enlighet med de nationella reglerna för kommunalt vårdnadsbidrag. - ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en marknadsföringsplan för vårdnadsbidraget i Hylte kommun i syfte att göra invånarna medvetna om alternativet med vårdnadsbidrag. Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Motion , Thomas Silfros (SD) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 70, Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar, i ett första steg, åt barn- och ungdomsnämnden att lämna förslag på svar på motionens första del. Svaret ska vara kommunkansliet tillhanda under hösten 2012, senast 1 november. Barn- och ungdomsnämnden

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 241 Motion bättre företagsklimat Hylte kommun Dnr 2012 KS0162 Niclas Erlandsson (FP) har lämnat in en motion om bättre företagsklimat i Hylte kommun. I motionen föreslås att - kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka hur näringslivsutvecklaren i Hylte kommun på ett mer aktivt sätt kan få det stöd och uppbackning av politiker som behövs - det i kommunens policy införs att näringslivsutvecklaren kan välja ut en politiker som på ett positivt sätt kan hjälpa till, stötta, ge ett signalvärde till företagen att företagsklimat i Hylte kommun är viktigt. Tillsammans med näringslivsutvecklaren ett dreamteam. Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Motion Niclas Erlandsson (FP) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 71, Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt arbets- och näringslivsnämnden att lämna förslag på svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet tillhanda under hösten 2012, senast 1 november. Arbets- och näringslivsnämnden

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 242 Motion: Stöd till fiberutbyggnaden Dnr 2012 KS0193 Thom Ericsson (M) har lämnat in en motion om stöd till fiberutbyggnaden. I motionen föreslås att kommunfullmäktige - undersöker möjligheten att ge enskilda fastighetsägare ekonomiskt stöd i form av ett fiberbidrag - undersöker möjligheten att bidra ekonomiskt till de bildade fiberföreningarna - skapar/hittar en spindel i nätet på kommunen för att underlätta för alla fiberföreningars vidareutveckling - startar en arbetsgrupp som kan hålla ihop kommunens olika fiberföreningar även på sikt. Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Motion Thom Ericsson (M) Hyltemoderaterna Protokollsutdrag kommunfullmäktige 72, Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna förslag på svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet tillhanda under hösten 2012, senast 1 november. Kommunledningskontoret

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 243 Anmälan av nya ärenden Inga nya ärenden anmäls.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 244 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2012 Dnr 2012 KS0017 Per Borg informerar om att ekonomichefen ska vara föräldraledig fr o m december. Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att tjänsten som vikarie för ekonomichefen tillsätts.

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer