3D-fastighetsbi. EijeSjödin. 3D- fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen MEX-dagarna 2005 Halmstad. B;l'änge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3D-fastighetsbi. EijeSjödin. 3D- fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen 2005-09-21. MEX-dagarna 2005 Halmstad. B;l'änge"

Transkript

1 MEX-dagarna 005 Halmstad 3D-fastighetsbi Idn ing EijeSjödin EijeSjMn D- fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen st byggnad 5 st övrig anläggning st bro l st bergrum oktober 3D-utrymmen 54 (3D-fastighet 7) (3D-fast.utr. 7) Avregistrerade 3D-förrättningar 43 EijeStMn B;l'änge Eskilstuna Göteborg Helsingborg Jönköping Karlshamn Karlstad Lidköping Linköping Ljungby Lysekil Malmö Ona Partille Ronneby Simrishamn Staffanstorp Stockholm Sundbyberg Södertölje Trollhällan Uppsala Väster6s Ängelholm Örebro Överlome6 Summa 9.4 () 9 l 49

2 Studerade 3D-förrättningar Förrättningar registrerade förrättningar(klm8, SLM6) - 3D-fastigheter 7 st - 3D-fastighetsutrymmen 4 st Åtgärder - Avstyckning 5 st - Fastighetsreglering 9 st - Klyvning st 3 EijeSj6din ,. I L Utrymmestyper Bergrum Byggnad Bro Tunnel O Övrig anläggning - garage - pumpstation m.m. 4 EijeSjödin005-,.,O.,. I L

3 Ändamål Bostad, hotell 7 Garage, parkering 7 Handel, kontor 4 Industri, hantverk 3 Gång-, körtrafik 3 Utbildning & forskning Övrigt (förråd, pumpstn) 5 flj8 Sj6cM 00$--0. I I,, Ett par andra siffror Befintlig anläggning Ja 6 Nej 8 Inom detaljplan Ja Nej Utmärkning Ja O Nej 4..,. t 3

4 Rättigheter Gemensamhetsanläggning Ja 8 (4 st) Nej 6 Servitut Ja 8 (47 st) Nej 6 Samfällighetsförening Ja Nej 7 Eijl~()05.IHO I I. I L Gemensamhetsanläggningar Ledningar (5) Trapp, hiss, kommunikationsytor () Gårdsanläggning, sophantering (6) Grund, stomme (6) Tak, fasad (6) Övrigt; tv, tekniska installastallationer, konferensanläggning m.m. (4) 8 EijeoSjödn I,, 4

5 Servitut 9 EijeSjIkM Kommunikation 49 - Tillträde, in- och utfart, väg, hiss, entre utrymningsväg, gångförbindelse, trappa Ledningar 37 - VA, el värme, kyla, gas, tele, bredband Parkering Tekniska anläggningar 9 Ventilationsanläggning, kylanläggning, sprinklercentral, undercentral, fettavskiljare, fasadskylt, staket, brotillbehör Utrymmen 3 - Lägenhetsförråd, teknikbyggnad, telerum, soprum, balkong, tvättstuga, cykelrum Grund, stomme 3 ~ Nödvändiga rättigheter. Vid"vanlig"fastighetsbildning Bildar lantmäterimyndigheten de rättigheter som "behövs" för att fastigheten skall bli lämplig för sitt ändamål. Om t.ex. en utfart fungerar utan rättighet, "behövs" inte särskild rättighet Vid 3D-fastighetsbildning Harkravenskärpts:Nödvändigarättigheter~ tillförsäkras. Och det räcker inte med personliga avtal. Rättigheten måste vara knuten till fastigheten, dvs. servitut eller gemensamhetsanläggning Nödvändig rättighet - Är alltså en sådan rättighet som krävs för att en 3D-fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål (3 kap. a första stycket FBl) 0 Eije Sj6cM

6 Den egentliga innebörden. Bestämmelsernaom "nödvändiga rättigheter" är ett krav från "det allmänna" på 3D-fastigheter - Utan sådana rättigheter- ingen fastighetsbildning. Lantmäterimyndighetenskallalltså i varje enskiltfall Tydligt definiera vilka rättigheter som är nödvändiga aven viss fastighet Om berörda fastighetsägare inte vill att den nödvändiga bildas ska förrättningen inställas för lämpligheten rättigheten Därutöverkan förstås på sedvanligt sätt Sådana rättigheter bildas som fastighetsägarna vill ha och som uppfyller lagens villkor för rättigheterna i fråga Eije Sjödin Den praktiska innebörden? Vilka rättigheter är då nödvändiga? Ingen vägledning ges i förarbetena. Måste därför bli en bedömning från fall till fall Sällan rimligt att tvinga fastighetsägare in i ett rättighetsförhållande som de inte vill ha. Den framtida förvaltningen bär alltså sättas i förgrunden liksom hur fastighetsägarna har avtalat vid t.ex. en försäljning Sens moral? Bestämmelserna om nödvändiga rättigheter torde inte bli en alltför drastisk förändring av den lämplighetsprövning som alltid görs vid all fastighetsbildning Men en viss skärpning är nödvändig för att lantmäterimyndigheternas beslut skall bli lagenliga. Vissa rättigheter mmm således tillskapas för att 3D-fastighetsbildning skall kunna ske Eijl Sj6dn

7 Nödvändiga rättigheter - typfall Trapphus, förbindelsegångar, hissar etc. Behovet av att ta sig tilloch från en 3D-fastighet bör alltid ses som nödvändigt Alltså krav på att behovet tillförsäkras genom en säker rättighet Ledningar,ventilationsanläggningarm.m. - Även behovet av ledningar m.m. bör alltid ses som nödvändigt Som alltså skalltillförsäkras genom att en säker rättighet tillskapas Bärande konstruktioner 3 Eij8SjöÖn005-IHO Inte alls givet att rättigheter tillskapas Finns grannelagsräitsliga regler i jordabalken sam ger ett grundskydd Komplicerad förvaltning om hela byggnaden belastas med rättigheter Inte lika viktigt med rättigheter för anläggningar sam sällan behöver åtgärdas Men, å andra sidan Rättigheter ger ökad säkerhet för framtiden Nödvändiga rättigheter - typfall Fasader och tak I huvudsak samma resonemang som för bärande konstruktioner - Dock större behov av löpande underhållsåtgärder Vilket kan tala för ett större behav av att bilda gemensamhetsanläggningar? Brandskydd Varje fastighetsägare ansvarar för att fastigheten uppfyller brandskyddskraven Alltså viktigt att med rättigheter tillse att utrymningsvägar m.m. kan hållas i bästa skick 7

8 Servitut eller gemensamhetsanläggning? Måste bedömas från fall till fall Och givetvis utifrån om behovet är enskilt eller gemensamt - Utifrån vad som är lämplig förvaltning på längre sikt Gemensamhetsanläggning- några för- och nackdelar: Kostnadsansvaret utklarat "Säkerhetför framtidenmenlitekrångligarepå vägen" Förvaltningsformen kan upplevas som komplicerad i enkla fall Förmånsrätten kan uppfattas både som ett plus och ett minus Servitut- några för- och nackdelar: Enklare att administrera Vid enkla förhållandenoch/eller ojämna partsförhållanden Klarlagt hur anläggningen skall utformas, men samtidigt mindre Rexibelt Kostnadsansvaret inte reglerat 5 EijloSj&cM

Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning

Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning Allmänna lämplighets- och planvillkor 3:1 1 st Fastighetsbildning skall ge fastigheter (varför pluralis?) som är varaktigt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson Johan Benjaminsson Svante Nilsson Copyright Johan Benjaminsson och Svante Nilsson Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5194 SE 2 Extern

Läs mer

Stockholm den 22 september 2014

Stockholm den 22 september 2014 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

HUR SKA ELFÖRSÖRJNINGEN TRYGGAS VID

HUR SKA ELFÖRSÖRJNINGEN TRYGGAS VID Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 158 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik HUR SKA ELFÖRSÖRJNINGEN TRYGGAS VID TREDIMENSIONELL FASTIGHETSBILDNING?

Läs mer

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95)

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) UFV 2000/2060 REMISSYTTRANDE 2001 03 15 Justitiedepartementet Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) IFF avstyrker att utredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. De principiella skälen

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Positiva prestationer för tjänande fastigheter vid servitut och ledningsrätt. Linus Lundin

Positiva prestationer för tjänande fastigheter vid servitut och ledningsrätt. Linus Lundin Positiva prestationer för tjänande fastigheter vid servitut och ledningsrätt Linus Lundin Linus Lundin Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Servitut en analys av 14:1 JB

Servitut en analys av 14:1 JB Servitut en analys av 14:1 JB Examensarbete i fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Liselott Holmberg Handledare: Docent Margareta Brattström HT 2007 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

DOM 2013-03-19 Stockholm

DOM 2013-03-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-03-19 Stockholm Mål nr F 6231-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-15 i mål nr F 6625-11, se bilaga A KLAGANDE Storholmens

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013 Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013 Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr F 9619-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr F 1092-13, se bilaga

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer