Företagens Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens Kronoberg"

Transkript

1 Företagens Kronoberg Handelskammarens agenda Tillsammans gör vi Kronoberg till en bättre plats för företagen, till en region där människor och företag kan växa och utvecklas. Detta kräver att näringslivet har tillgång till kompetens, infrastruktur och samhällsservice. Företagen i Kronoberg måste vara internationellt konkurrenskraftiga. Konkurrenskraften byggs av personal som har rätt kompetens, det vill säga kunskap, förmåga och vilja. Vi ska ha Sveriges bästa kontakt mellan skola och företag. Linnéuniversitetet ska tillhöra landets främsta lärosäten. Vi vill satsa på lärarna för att därmed bidra till att skapa Sveriges bästa skola. Konkurrenskraften förutsätter också kraftigt utbyggd infrastruktur. Vägar och järnvägar måste förbättras och kollektivtrafiken utvecklas. Smaland Airport ska ha direktflyg till en europeisk navflygplats. Det ska vara lätt att komma till och från Kronoberg och länet ska bli tätare. En bra samhällsservice är en del av företagens konkurrenskraft. Service kring planfrågor och tillstånd måste vara hög klassig. För bredband och mobiltelefoni finns bara ett mål: världsklass. Vård, omsorg och säkerhet ska ha en sådan kvalitet att vi attraherar både människor och företag. Vi behöver leva mer klimatsmart och satsa på ny teknik och energieffektivi sering. Trots att Kronoberg är starkt, kommer vi inte klara allt själva. Vi måste samarbeta tätare både inom länet, med grannregionerna och internationellt.

2 Kompetens är kunskap, förmåga och vilja Utan kompetenta människor finns det inga företag. I synnerhet inte när varor och tjänster blir allt mer kunskapsintensiva. För att möta konkurrensen från låglöneländer måste vi göra produkterna attraktiva med hjälp av kunskap. Vi måste vara flexibla, anpassningsbara och dra fördel av regionens samlade kompetens. Den formella utbildningsnivån i Kronoberg är lägre än i riket i stort, vilket är en utmaning. Det viktiga är dock att Kronoberg har flera tydliga styrkor. För det första har vi ett nytt universitet, som gör att vi kan skaffa nya vanor, som bättre samarbete mellan företag, utbildning och forskning. För det andra har vi ovanligt många internationella tillverkande företag. Lyhörda och resursstarka yrkesskolor som samverkar med dessa och andra företag har goda chanser att hålla högsta kvalitet. För det tredje har vi förslag på hur vi kan skapa Sveriges bästa grundskola. Alvesta Linnéuniversitetet ska tillhöra Sveriges bästa lärosäten Linnéuniversitetets betydelse för regionen kan knappast överskattas. Universitetet utbildar inte bara studenter, utan erbjuder också vidareutbildning och forskning samt attraherar ungdomar till regionen. Det internationella utbytet är omfattande och bidrar till mångfald i länet. Handelskammarens högskoleranking visar att Linnéuniversitetet har stor potential om man kan förena det bästa från respektive lärosäte. På sikt ska Linnéuniversitetet ligga i topp på olika rankingar för grund utbildning och ha flera kända profilområden inom forskning. Men en sådan målsättning kräver också att villkoren för lärosätet ständigt förbättras. Det gäller till exempel fördelningen av forskningsmedel, graden av självständighet samt samverkan med kommuner och region. Här ska vi arbeta tillsammans. Vi ska ha landets bästa kontakt mellan skola och företag Skolan och företagen kan lära av varandra. På så sätt blir steget mellan utbildning och arbetsliv kortare och skolan får lättare att svara mot företagens behov. Vi vill göra vad vi kan för att medverka till en framgångsrik samverkan. Vi vet att det kan vara en utmaning både för skola och företag, men ju mer vi gör, desto enklare blir det. Vi ska vara bäst i landet, på alla nivåer i skolsystemet. Yrkesutbildning en kritisk faktor för Kronoberg Yrkesskolor är särskilt viktiga i Kronoberg eftersom vi har så många tillverkande företag med stora behov av avancerad praktisk kompetens. Målet är att alla företag snabbt kan finna rätt kompetens eller vidareutbildningar. Vi kan korta ledtiden när man ska starta yrkesprogram. Dagens fem år kan kortas till ett år, om bara viljan finns. Då kan utbildningen matcha företagens faktiska behov i närtid. Lärlingssystem kan spela en viktig roll och täta kontakter med företag är en förutsättning. Markaryd Ljungby Älmhult 2

3 Uppvidinge Lessebo Detta gör Handelskammaren: Sveriges bästa skola Bra grund- och gymnasieskolor är viktiga för rekryteringen på två sätt. Kortsiktigt underlättas rekrytering av personer med barn i skolåldern. Långsiktigt höjer det regionens kompetensnivå. Skolan spelar också en nyckelroll för en framgångsrik integration, där allas kompetens tas tillvara, oavsett bakgrund. Kronoberg ligger bra till när det gäller andelen behöriga elever till gymnasiet, men det är ändå ungefär tio procent av eleverna som saknar behörighet. Studier visar att lärarnas kompetens är avgörande. Kommunerna kan öka kvaliteten på skolorna genom att erbjuda konkurrens kraftiga och indivi duellt anpassade löner, som belönar gott ledarskap i klassrummen. På så sätt ökar yrkets status, vilket lockar fler talanger att bli lärare. Vi arrangerar seminarier och utbildningar för kompetensutveckling i näringslivet. Vi erbjuder nätverk för kunskapsutbyte som till exempel Unga Ledare, Human Resources och Trade Network. Vi drev frågan att universitet skulle fusionera med Högskolan i Kalmar. Nu finns Linnéuniversitetet. I Handelskammarens högskoleranking, den första i landet, har potentialen i Linnéuniversitetet kunnat påvisas. Handelskammaren har haft ett långt engageman g i Centrum för Informationslogistik i Ljungby och har representation i dess styrelse. Vi tillfrågas ofta om att utse styrelseledamöter för att säkra näringslivets inflytande inom akademin. När det gäller grund- och gymnasieskolan arbetar vi med opinionsbildning om vad som leder till resultat i skolan och med motivation genom matematiktävlingen Pythagoras Quest (www.pythagorasquest.se) och språktävlingen Språkolympiaden (www.sprakolympiaden.se). Handelskammaren utser Syd sveriges bästa lärare för att visa på lärarnas betydels e för skolan. Vi har lanserat projektet Trampolinen, där företag adopterar en högstadieklass. 3

4 Infrastruktur Det ska vara lätt att komma till och från Kronoberg. För vårt internationella näringsliv finns målpunkterna över hela världen. Därför är vägar, järnvägar och flyg så viktiga. Vi vill knyta samman Sydsverige och skapa ett närmare Kronoberg. Miljö- och klimat utmaningarna måste mötas utan att ge avkall på tillgängligheten. Vi kan arbeta smartare och få mer för pengarna när vi bygger ut. Regionen både kan och vill ta större eget ansvar, så vi vill ha mer regional makt över infrastrukturen. Kronoberg är relativt glesbefolkat, vilket innebär att vägnätet är viktigt. Men också järnvägen är avgörande för förbindelserna till och från regionen. Smaland Airport är den flygplats i sydöstra Sverige som har störst utvecklingspotential. Vägar och järnvägar det finns ingen låg prioritet Alvesta Behoven är stora och resurserna begränsade. Vi har listat objekten i mycket hög och hög prioritet. Det finns ingen låg prioritet. Investeringar måste genomföras samtidigt som drift och underhåll säkrar en hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi behöver kunna färdas och transportera säkert, effektivt och miljövänligt. Ljungby Mycket hög l Södra Stambanan behöver fyra spår från Alvesta och söderut och mellan och Alvesta krävs dubbelspår. l Rv 25 binder samman med Halmstad och Kalmar. Hastigheten ska vara lägst 100 km/h. l Sydostlänken, järnvägen mellan Älmhult och Karlshamn, knyter samman en strategisk kombiterminal med en strategisk hamn och skapar en större arbetsmarknad. l E4 vid Ljungby är den enda delen av Sveriges viktigaste väg som saknar motorväg söder om Stockholm. Det är inte rimligt. l Kust-till-kustbanan knyter samman med Kalmar och Kronoberg med Göteborg, men är också viktig för Linné universitetets integration. Tätare trafik kräver mötesspår. Hög l Rv 23 vidgar s arbetsmarknad och är en viktig länk till Öresundsregionen. l Rv 27 knyter till samt Kronoberg till Blekinge. Hastigheten ska vara 100 km/h. l Rv 30 Jönköping är viktig för till exempel Lammhultföretagen och det är intressant att knyta sig närmare Jönköping och Stockarydsterminalen. Hastigheten ska vara 100 km/h. l Rv 37 Oskarhamn vidgar länets arbetsmarknad. Markaryd Smaland Airport ska ha direktflyg till en europeisk navflygplats Flyg är kollektivtrafik och utan bra flygförbindelser stannar Kronobergs företagande. Därför måste vi satsa på Smaland Airport. Ett par procent av alla koldioxidutsläpp kommer från flyget så med klimatkompensation och ny teknik kommer vi att kunna fortsätta flyga. Ingen annan flygplats i sydöstra Sverige kan uppvisa ett lika stort upptagningsområde som Smaland Airport. Inom tio mil från når man fler än människor. Smaland Airport ska uppfylla följande: l ha linjetrafik till Stockholm l ha linjetrafik till en internationell hub l ha linjetrafik till Oslo och Helsingfors l vara en stark logistikflygplats Älmhult l ha ett utvecklat linjeutbud för inkommande turism 4

5 Uppvidinge Detta gör Handelskammaren: Lessebo Handelskammaren företräder företagen gentemot beslutsfattare på olika nivåer, från riksdag till kommun. Vi analyserar hur infrastruktursystemet kan utvecklas vidare. Vi för en dialog med aktörer som Trafikverket, Regionförbundet södra Småland och Smaland Airport om hur kommunikationerna kan utvecklas. Vi arbetar för att bilda Sydtrafiken och få en kollektivtrafik som ser till människors och företags behov oavsett sida av länsgränsen. Genom projektet Plats för Produktion har vi drivit frågan om Tvärledens utbyggnad tillsammans med bland annat Volvo i Olofström. Som ett resultat har 265 miljoner kr investerats i vägen. Bilda Sydtrafiken för enklare pendling Pendlingen blir allt viktigare för företagens kompetensförsörjning. Skall företag utanför storstäderna kunna växa måste rekryteringen från närområdet fungera, oavsett om det innebär att medarbetarna passerar en kommungräns eller länsgräns. Går inte detta riskerar vi att tillväxten flyttas från regionen. På kort sikt handlar det om att ha en fungeran de kollektivtrafik med buss och tåg. Det kräver dels bra infrastruktur, dels ett gemensamt sydsvenskt huvudmannaskap för kollektivtrafik. På så sätt skulle man ta bort länsgränserna där det uppstår problem för resenärerna och stärka kollektivtrafiken. Vi har länge arbetat för att hela E4, Sveriges viktigast e väg, ska vara motorväg. Det återstår nu bara cirka 30 km vid Ljungby. Sydostlänken, järnvägen mellan Karlshamn och Älmhult, drivs hårt genom Kraftsamling Sydostlänken. Här spelar Handelskammaren tillsammans med viktiga företag som IKEA en stor roll. Som ett första resultat kom utredningen av järnvägen med i planen för Handelskammaren stöttar på olika sätt Smaland Airport med primärt fokus på att åter etablera en linje till en europeisk hub söder om Kronoberg. 5

6 Samhällsservice En bra samhällsservice är en del av företagens konkurrenskraft. Eftersom företagens konkurrens är internationell måste samhällsservicens kvalitet vara internationellt konkurrenskraftig. Lite förenklat handlar det om att offentliga sektorn ska ha hög kvalitet och effektivitet. Vård, omsorg, tillståndshantering, tillsyn och andra verksamheter som den offentliga sektorn kontrollerar måste förbättras. Ibland handlar det om att den offentliga servicen kan skötas av privata aktörer. Det är redan delvis fallet när det gäller kommunikationerna på IT-området. Högklassiga förbindelser för mobiltelefoni och bredband är om något ännu viktigare utanför storstadsregionerna. Vi ska ha en samhällsservice som är en tillgång när man rekryterar och som bidrar till länets attraktionskraft. Trots att Kronoberg är starkt, kommer vi inte klara allt själva. Kommunerna i länet måste samverka och Kronoberg måste också samarbeta med andra län och internationellt. På sikt vill vi se större och starkare regioner, kanske i Sydost, Sydsverige eller Småland. Alvesta Ljungby Högklassig planhantering Kommunerna måste skapa strategiska och lyhörda processe r för nyetableringar. Markfrågor och tillståndsfrågor måste hanteras effektivare. Vi får inte tappa investeringar för att det saknas beredskap. Detta är lika relevant för boende. Det är också viktigt att ha nära kontakter mellan kommuner. En etablering kanske lika gärna kan ske i grannkommunen och attraktiva bostadsområden kan utveckla s inom pendlingsavstånd. Markaryd Älmhult Vård, omsorg, säkerhet Vård, omsorg och säkerhet är några frågor där leveransen ibland inte fungerar från det offentliga. Även om vårdkvaliteten ofta är hög är det vårdköer på flera veckor och ibland månader. Trygghet och skydd av egendom fungerar inte heller alltid tillfredsställande. Tillgänglighet är viktigt, såväl till polis som till läkare. Om människor och företag upplever att den offentliga vården, omsorgen och säkerheten inte fungerar innebär det problem. En del frågor måste lösas genom att företagen köper detta själva sjukvård för anställda, skydd av egendom. Det innebär med andra ord en fördyring. Generellt är det också ett problem för tillväxten, inte minst avseende möjligheten till rekrytering till regionen. Bredband och mobiltelefoni i världsklass Täckningen för bredband och mobiltelefoni är inte bra nog i Kronoberg. Enligt Post- och Telestyrelsen har mindre än 50 % av hushållen möjlighet att få bredband med hastighet 50 Mbit/s eller högre. Mobiltelefonisamtal bryts redan på korta avstånd från centralorterna. Detta är inte bra för att utveckla marknader eller för små entreprenörer. Frågan ägs dels av kommuner, dels av regeringen (och kortsiktigt av operatörerna och PTS). 6

7 Uppvidinge Detta gör Handelskammaren: Lessebo Handelskammaren företräder medlemsföretagen i diskussionen med beslutsfattare. Vi tar fram underlag, gör analyser samt träffar politiker och tjänstemän. Vi uppmärksammar möjligheter och brister i företagens närmiljö. Vi är obekväma när det behövs men är ofta en naturlig samarbetspartner för kommuner och region. Vi driver på och är uthålliga i dialogen med den offentliga sektorn. Vi arbetar för en rationell och effektiv miljöpolitik där varje satsad krona gör största möjliga nytta för miljön. Vi har analyserat biogasens förutsättningar inom trafiksektorn och fjärrvärmenätens utvecklingspotential. Vi verkar för att affärsmöjligheter inom miljöområdet ska tas till vara och erbjuder rådgivning och utbildning till våra medlemsföretag på miljöområdet. Klimat och miljö Vi måste leva mer klimatsmart nu och i framtiden. Vägen dit bygger främst på ny teknik. Effektivare användning av energi är centralt, men även att bygga energieffektiva byggnader och bostäder är viktigt. Redan nu kan man underlätta nybyggen så att klimatsmart boende kan införas eller utveckla möjligheterna att tanka med nya, gröna bränslen som biogas. Ett hållbart företagande handlar om mer än klimatet och även andra miljöaspekter måste hanteras. För att möta utmaningarna krävs en lönsamhet i verksamheten, vilket i sin tur ställer krav på regionens företagsklimat. Regioner för framtiden Vi tror att regionerna är viktiga byggstenar i ett framtidsinriktat samhälle. Här kan man utveckla kraftfulla strategier och investeringar för infrastruktur, turism, näringspolitik, företagsoch forskarbyar samt kultur. På sikt måste samverkan ske över dagens länsgränser. Vi tror på kraftfullare och större regioner. Det finns idag inget självklart svar på var gränserna ska dras, men det behövs större regioner än idag. Kanske Sydsverige, kanske Småland, kanske Sydost. Vi måste börja debatten nu. 7

8 Regionstyrelsen i Kronobergs län Handelskammarens medlemmar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. I Fullmäktige finns det sju regionstyrelser, med uppdrag att företräda medlemmarnas intressen inom det egna geografiska området. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Du når styrelsen via För mig har det alltid varit viktigt att Handelskammaren skapar värde för medlemsföretagen. Tillsammans gör vi Kronoberg till en bättre plats för företagen, till en region där människor och företag kan växa och utvecklas. Patrik Dahlberg Patrik Dahlberg, Fresh AB, Gemla (ordf regionstyrelsen) Caroline Blom Nielsen, Svenssons i Lammhult, Lammhult Thomas Carlzon, IKEA AB, Älmhult Rolf Dahlberg, Visma SPCS AB, Torbjörn Gustavsson, Andritz AB, Ola Hermansson, Hammarplast AB, Sven-Olov Lövgren, Enertech AB, Ljungby Anders Paulsson, Jitech AB, Gunilla Saltin, Södra Cell AB, Ann-Mari Ståhlberg, Energi AB, Handelskammaren Norra Järnvägsgatan 8, Tel Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Läs mer på Foto: Linnéuniversitetet, Mats Samuelsson, Paxson, Mikael Riesedal samt Handelskammarens medlemsföretag.

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda Vision Nordöstra Skåne kan skapa tillväxt genom att bli en del av en gemensam skånsk och sydsven

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 01054 1(2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS140055 Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Det öppna Skåne

Läs mer

Bakgrund. Växjö i april 2015

Bakgrund. Växjö i april 2015 Innehåll Bakgrund... 1 En SWOT för Kronoberg... 2 1. Bakgrund och data... 3 Konjunktur, befolkningen och deras arbetsmarknader... 3 Konjunktur - Kronoberg har pallat krisåren... 3 Urbanisering stark trend

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

Bra ska bli bättre. i Kronoberg 10. Ny karta för Kalmar 11 Sydsverige först med app-utbildning 16

Bra ska bli bättre. i Kronoberg 10. Ny karta för Kalmar 11 Sydsverige först med app-utbildning 16 Nr 2.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Införandet av elområden blir i realiteten en brandbeskattning av Sydsverige. 13 Bra ska bli bättre i Kronoberg 10 Ny karta för Kalmar 11 Sydsverige

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

a a a ` Milltech på världsarenan ` Bixias elhandel mer internationell ` IEC nytt it-nätverk ` Fresh växer så det knakar nr. 1.

a a a ` Milltech på världsarenan ` Bixias elhandel mer internationell ` IEC nytt it-nätverk ` Fresh växer så det knakar nr. 1. nr. 1. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Milltech på världsarenan ` Bixias elhandel mer internationell ` IEC nytt it-nätverk ` Fresh växer så det knakar a a a VINNARE I TILLVÄXT- LIGAN Växjöregionen

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Handelskammaren 2014. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför

Handelskammaren 2014. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför Handelskammaren 2014 Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför Handelskammaren gör skillnad Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar på uppdrag av ägarna, våra medlemsföretag. Vi påverkar

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer