Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011"

Transkript

1 Diarienummer: Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Kanalisation 1

2 Innehåll Svarsfrekvens 3 Grafer 4-8 Kommentarer 9-15 Tabeller Medverkande kommuner 24 2

3 Kommunstorlek Antal invånare/kommun Antal svar Urval Svars% Totalt % 1 > % % % % 5 < % 3

4 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Procentuell andel Antal svar Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte 4 7 Ja (minst ett svarsalternativ är "ja...") Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen eller av andra, t.ex. teleoperatörer Flera svarsalternativ var tillåtna

5 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Procentuell andel Antal svar För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat 4 2 Vet inte För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Uthyrningen av utrymmet till andra MEN INTE För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Frågan ställdes endast till de som på fråga 1 (Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")?) svarat "Ja, och kanalisationen är helt eller delvis outnyttjad". Flera svarsalternativ var tillåtna. 5

6 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Procentuell andel Antal svar Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte 3 6 Svarsalternativ 1 eller Svarsalternativ 1, 2 eller Flera svarsalternativ var tillåtna. 6

7 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation[3] som SKL tagit fram? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte [3] Länk: Markavtal för ledningar i allmän platsmark m.m.- <https://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/praktiska_verktyg_och_lankar/markavtal_for_ledningar> 7

8 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte

9 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? I mindre omfattning och i anslutning till fjärrvärmenätet i centralorten som finns för vissa kommunala arbetsställen/skolor. Bollebygds kommun Stadsnätet drivs av Bjäre kraft som är en ekonomisk förening där kommunen som andelar i. Båstads kommun I samband med gravningar inom kommunen försöker vi att få med kanalisation om det är ekonomiskt möjligt. Heby kommun Kommunen har 36% ägande i det lokala ELbolaget som också är nätägare för det bidragsbyggda fibernätet. Härjedalens kommun Leksands kommun, tillsammans med Gagnefs & Rättviks kommuner, är delägare i ett elbolag, Dala Energi AB (total 49% andel), där vi tre kommuner tillsammans med elbolaget har ett EU-projekt för utbyggnad av fiberanslutning av fastigheter i våra byar. Leksands kommun Varken Borås Stad eller dess bolag lägger ner kanalisation på spekulation, men det kan finnas plats för fler fiberkablar i befintlig kanalisation. Borås stad Finns inte många meter Haparanda stad Vi använder dagvattenrör som kanalisation för egen fiber, men de är knepigare att tillgängliggöra för externa parter. Hultsfreds kommun Kommunen äger ett stadsnät som har kanalisation i vilken optofiberkabel är lagd. Stadsnätet hyr ut kapacitet och svartfiber till alla aktörer, enskilda företag och operatörer. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen nyttjar stadsnätets fiber och kapacitet för sina verksamheter. Kiruna kommun Kommunen lägger oftast ned tomma kanaler i samband med exploatering som sedan tele eller bredbandbolag kan nyttja och köpa ut i samband med eventuell etablering Lerums kommun 9 : 1

10 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Kanalisation som är förlagd i samband med schakt för andra ledningar, el o fjv, utnyttjas ännu inte fullt ut i avvaktan på utbyggnad av stadsnätet. Ljungby kommun All kanalisation ägs av Lunet och är nyttjad eller har en planerad användning. Luleå kommun Det är endast enstaka sträckor som det finns tomma rör. Vid all nyutbyggnad läggs tomma rör. Malå kommun Detaljerna kring detta kan jag inte men vårt energibolag har byggt och bygger kanalisation och fiber inom kommunen. Ljusdals kommun Det finns kanlasiation som i vissa fall inte är nyttjad idagsläget men nedlagt baserat på framtidsplaner i staden. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Liten omfattning Nordanstigs kommun All kanalisation inkl befintlig fiber såldes nyligen. Perstorps kommun Svaret på frågan är att vi planerar att bygga kanalisation och upplåta/hyra ut denna till marknadens operatörer. Idag finns ingen ledig kanalisation. Sunne kommun Nybro har en kanalisation till kommunens lokaler och lite övrig kanalisation Nybro kommun Kanalisationen används av Stokab och möjliggör därför för alla (nu över 800 aktörer) att få tillgång till de fiber de behöver. Att upplåta kanalisation till enskilda operatörer skulle verka högst negativt på konkurrensen och mångfalden. Stockholms stad Nätet har sålts till Svenska Stadsnät AB Svalövs kommun Bara en kost sträcka, någon kilometer. Tanums kommun Mest inom tätorten Torsby kommun 9 : 2

11 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Finns kanalisation som är samförlagd med fjärrvärmeutbyggnad Tranås kommun Det är mycket begränsat till de centrala delarna av centralorten. Vansbro kommun Vi har ett "förvaltningsnät" i centrala Åmål, men ingen fiber för övriga orter. Åmåls kommun Bara i mindre omfattning Ängelholms kommun Saknas idag "bild" över detta. Upplands-Bro kommun Vänersborgs kommun samarbetar dock med två aktörer; Vattenfall och Trollhättan Energi, när det gäller förläggning och utnyttjande av kanalisation. Vänersborgs kommun Här har faktisk kommunen "tvingat" andra aktörer att använda sig av befintlig kanalisation, men det var inte enkelt, eftersom andra aktörer vi äga sin egen infrastruktur. Åsele kommun Arbete pågår med att utreda vad som finns idag, och hur vi skall gå fram med fiber på ett det mest ekonomiska sättet. Öckerö kommun 9 : 3

12 Kommentarer till fråga: 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Vid behov Botkyrka kommun Kommer att användas i samband med den framtida bredbandutbyggnaden. Gullspångs kommun Rören har lagts som en förberedelse, en option om framtida nyttjande. Den framtida användningen är något som en bredbandsutredning och bredbandsstrategi får visa. Marks kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Är positivt om denna kanlisation kommer till användning istället för att gator o torg hela tiden ska grävas upp för nedläggning av ytterligare kanalisation. Malmö stad Håller på med detta projektet nu. Tomelilla kommun I mån av utrymme Torsby kommun Vi kommer inom en tre års period bygga ut ett eget nät för alla kommuninvånare och företagare. Dett aär upphandlat och byggstarten ligger i mars. 10 föreningar har bildats. Se mer på hemsidan. eller prata med Bynet som är byggprojektledare. Vara kommun Osäker på uthyrning till andra operatörer. Töreboda kommun 10 : 1

13 Fritext till svarsalternativet "Annat" 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Framtida utbyggnad Gullspångs kommun ev. bredbandsutbyggnad på landsbygden Strängnäs kommun 11 : 1

14 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Anmärkning: Nyttan prövas från fall till fall. Bollebygds kommun Vi lägger inte ner kanalisation på spekulation, det ska finnas en intern eller extern kund inom en nära framtid. Borås stad Det saknas medel för en osäker investering i form av kanalisation där det inte finns någon direkt kund vid anläggningstillfället. Gällivare kommun Samrådsförfarandet då andra aktörer gräver inom kommunens gränser har fungerat dåligt, och vi har inget kommunalt energibolag. Om kommunen gräver och förlägger annan infrastruktur ska IT-chefen tillfrågas om behov av kanalisations- och /eller fiberförläggning. Hultsfreds kommun 50% ägt kommunalt energibolag som alltid räknar affärsmässigt på nedläggning av fiber/tomrör. Kalmar kommun Kommunens energibolag Ljungby Energi förlägger kanalisation i samband med utbyggnad av deras el- och fjärrvärmenät. Samförläggning görs till viss del även med andra ledningsägare. Ljungby kommun Försöker i samband med grävninga att lägga kanalisation under vägare etc. Haparanda stad Numera finns en vilja i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning att ex. vid grävning av VA kan nätbolag erbjudas samförlägga kanalisation i botten på dike. Härjedalens kommun Sker ibland, se kommentar på förra frågan Lerums kommun I viss mån så samordnas arbetet med kanalisation då det går men detaljerna vet jag inget om utan det är vårt energibolag som hanterar den frågan. Ljusdals kommun 12 : 1

15 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Samordning mellan kommunen (teknisk förvaltning) och i kommunen grävande ledningsägare sker regelbundet årligen och därutöver vid påkallat behov. Samförläggning är ett etablerat förfarande i Luleå. Luleå kommun i Mlamö strad definieras stadsnätet som vår bredbandsenhet Malmö stad Stadsnätet drivs som en egen verksamhet i förvaltningen. Malå kommun detta görs i samarbete med olika förvalningar och IT Nybro kommun Det görs men det finns ingen strategi för detta. Upplands-Bro kommun frågan ligger hos kommunstrategen skall med i planer m.m. Ängelholms kommun Kommunen äger inte det egna stadsnätet (Svenska stadsnät) men agerar i förekommande fall för samförläggning av kanalisation. Mölndals stad Vid nyexploatering sker 100 procents samförläggning. Stockholms stad Vi har gjort några samförläggningar med VA vid vissa sträckor i tätorten. Åmåls kommun Kommunnens fjärrvärmebolag lägger ner tomrör i samverkan med stadsnätsägare (ej kommunalt ägda) Örkelljunga kommun 12 : 2

16 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Vid behov anlägger kommunen fiber till kommunala ställen, behöver inte vara i samband med annan utbyggnad. Arboga kommun Kommunägt elbolag anlägger vid egen i samband med egna behov Gagnefs kommun fjärrvärme Kungälvs kommun Se kommentar nedan Ljungby kommun Det pågår diskussioner om hur kommunala bolag skall anlägga kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur. Bergs kommun Samförlägning m annan aktör i strategiska områden. Knivsta kommun Se tidigare svar Leksands kommun Det kommunala stadsnätet Lunet anlägger kanalisation enbart för eget bruk. Förläggning sker själv eller vid samförläggning med el, va, fjärrvärme mm. Luleå kommun även om andra aktörer lägger ner kanalisation eller fjärrvärme så försöker vi samförlägga när något behov idag eller imorgon kan ses. Malmö stad IT avd Nora kommun Privat aktör läger ner kanalison annan infrastruktur Sjöbo kommun Se svar på tidigare fråga. Sunne kommun vid efterfrågan Sävsjö kommun Stomnät för bredbandsföreningarna att anslua sig till Munkedals kommun samförläggning elproducenter Nordanstigs kommun Staden lägger via Stokab ner kanalisation så att tillgången till fiber blir obegränsad Stockholms stad Kommunen för en dialog med nätägaren om var det kan vara lämpligt Svalövs kommun I begränsad form i samband med nya bostadsområden. Tjörns kommun 13 : 1

17 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Genomförda utbyggnader med stödmedel från bl.a. EU och staten Umeå kommun fibernät i hela kommunen Årjängs kommun se tidigare fråga 5. Vara kommun 13 : 2

18 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Vi ska enligt beslut, men gör inte detta. Bräcke kommun Tror inte det. Hultsfreds kommun Utarbetande av avtal är under framtagande Lilla Edets kommun De avtal som tillämpas är av äldre datum före SKL:s rekomendationer kom till. Lycksele kommun Jag tror inte det sker idag. Mariestads kommun arbete pågår att ta fram strategi Nybro kommun Rekomendationer inte krav Robertsfors kommun Tror inte det sker idag. Töreboda kommun Standardklausul i exploateringsavtalen Vaxholms stad Ligger på Teknikbolaget, troligen inte Haparanda stad Det har Exploatören oftast avtalat med en operatör i utvecklingen av området. Vi kommer att se över ovanstående. Håbo kommun Samordning sker. Luleå kommun fick inte upp sidan men utgår från att det är denna som gäller, alt en väldigt likartad då vårt Gatukontor som koordinerar grävarbeten är väldigt nogsamma i sin hantering. Malmö stad Kommer att finnas med i den nya planen! Melleruds kommun Ej varit aktuellt Nynäshamns kommun Ber att få återkomma med korrekt svar imorgon om det är möjligt... Tidaholms kommun krav finns inte...bara rekomendationer och önskemål Uppvidinge kommun Enligt samarbets- och markavtal med Trollhättan Energi, erbjuds de att förlägga kanalisation, när Vänersborgs kommun gör markarbeten. Vänersborgs kommun 14 : 1

19 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Har inte hunnit kontrollera Västerviks kommun Dock lagt som "eget" förslag Åstorps kommun Ja det finns ett kommunalt fulllmäktige beslut på att samordning inom kommunen ska ske, det brukar hållas ett möte på vår vintern där samtliga aktörer inom kommunen kallas för att se om det går att samordna grävning på något sätt. Åsele kommun Vi försöker göra det på rätt sätt men om vi följer rekommendationen fullt ut är jag inte helt övertygad om. Älmhults kommun 14 : 2

20 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunens energibolag hanterar dessa frågor Bengtsfors kommun Vi får genom avtal stadsnät till komm. bostäder. Detta anläggs med microduct där lediga kanaler finns för den som önskar blåsa fiber. Bräcke kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Inte kommunen men däremot det 50% ägda energibolaget Kalmar kommun Strategi för upplåtelse är under framtagande Lilla Edets kommun Kommunen äger ingen kanalisation. Luleå kommun I dagsläget pågår en planering för en kommunal strategi vad gäller dessa frågor. Bergs kommun Degerfora Energi Stadsnät äger och upplåter kanalisation Degerfors kommun Ligger inom ramen för det kommunala stadsnätsbolaget. Halmstads kommun Kanalisationen hanteras av kommunalt bolag C4 Energi och C4 Stadsnät Kristianstads kommun Det kommunala bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB har ägardirektiv som till viss del reglerar detta. Likaså regleras detta i avtal mellan kommunen och Utsikt i de fall kommunen är medfinansiär till bredbandsnät. Linköpings kommun Kanalisation finns bara i första hand för den egna infrastrukturen. Lycksele kommun 15 : 1

21 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Ingår i vår befintliga bredbandspolicy som ska uppdateras. Grunden i befintligt upplägget är att Malmö stad ska ha en grundläggande fiberstruktur som gör att andra aktörer enkelt och kostnadseffektivt kan förhyra av en neuttral aktör(malmö stad). Detta så att staden inte blir söndergrävd pga fibernedläggningar. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Samverkan med grannkommun i bolagsform Nordanstigs kommun Ligger hos Stadsnätet Norrtälje kommun Kommunen äger och upplåter i enlighet med länets generella överenskommelser Robertsfors kommun Kommunen äger den kanalisation som förläggs men tillåter andra aktörer äm kommunen att dra fiber i den. Norrköpings kommun kommunen håller på att ska en strategi, men kommunen hyr gärna ut kanalisation om önskemål uppkommer till självkostnadspris Nybro kommun För att möjliggöra konkurrens, mångfald och valfrihet samt ett robust nät, upplåter staden inte någon kanalisation utan befinner sig på svart fiber nivå. Stockholms stad 15 : 2

22 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunen kommer inte att konkurrera med marknadens operatörer. Däremot har vi förstått att operatörerna behöver kommunens hjälp för att ta sig ut till de "vita fläckarna". Kommunen kommer att finansiera investeringen och jobba efter principen förskottering. Den kanalisation för stamnät som kommunen planerar att bygga med start Kommer att upplåtas/hyras ut till operatör(er) Kommunen planerar alltså inte att ha någon egen organisation för drift och underhåll (t.ex. via ett kommunalt bolag) utan låter marknaden sköta så mycket som möjligt. Sunne kommun Se ovan Tidaholms kommun Samarbetsavtalet fungerar som affärsplan. Vara kommun Vi lägger endast ned svartfiber. Vi ska inte tända upp fibern. Ovillkorat öppet nät. Älmhults kommun Finns som del av styrdokument för det kommunla elnätsbolaget Västerviks kommun 15 : 3

23 Har kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Antal Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte Andel Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och 73% 100% 82% 67% 74% 67% förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer 43% 67% 71% 50% 39% 29% Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad 25% 67% 25% 37% 24% 18% Nej 15% 0% 7% 10% 20% 16% Vet inte 4% 0% 4% 3% 2% 6% 16

24 Hur använda outnyttjad kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Antal För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat, nämligen: Vet inte Andel För den egna förvaltningen 55% 100% 86% 36% 50% 56% Av det egna stadsnätet 51% 50% 86% 55% 40% 44% Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer 61% 100% 57% 55% 65% 56% Annat, nämligen: 4% 0% 0% 9% 0% 11% Vet inte 20% 0% 14% 18% 25% 22% 17

25 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Antal Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat, nämligen: Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte

26 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Andel Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur 45% 33% 46% 43% 50% 39% (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för 39% 33% 68% 33% 37% 31% V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna 37% 67% 57% 43% 35% 24% ledningar Annat, nämligen: 11% 67% 7% 7% 15% 6% Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband 21% 0% 11% 20% 23% 25% Vet inte 3% 0% 0% 3% 0% 10% 19

27 krav på samordning vid markavtal Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Antal Ja Nej Vet inte Andel Ja 25% 100% 32% 27% 24% 18% Nej 21% 0% 11% 10% 26% 27% Vet inte 54% 0% 57% 63% 50% 55% 20

28 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Affärsplan vad gäller ägande och upplåtelse Alla kommuner Kommunstorlek Totalt Antal Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) Nej Vet ej Andel Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) 12% 67% 29% 7% 9% 10% Nej 72% 0% 54% 67% 80% 75% Vet ej 16% 33% 18% 27% 11% 16% 21

29 Antal slutförda enkäter Registrerade svar Alla kommuner Kommunstorlek Totalt

30 Medverkande kommuner Ale kommun Karlskrona kommun Staffanstorps kommun Alvesta kommun Katrineholms kommun Stockholms stad Arboga kommun Kils kommun Storfors kommun Arvika kommun Kiruna kommun Storumans kommun Askersunds kommun Klippans kommun Strängnäs kommun Avesta kommun Knivsta kommun Strömstads kommun Bengtsfors kommun Kramfors kommun Sunne kommun Bergs kommun Kristianstads kommun Svalövs kommun Bjuvs kommun Kristinehamns kommun Svenljunga kommun Bodens kommun Kumla kommun Säffle kommun Bollebygds kommun Kungsbacka kommun Säters kommun Bollnäs kommun Kungsörs kommun Sävsjö kommun Borås stad Kungälvs kommun Söderköpings kommun Botkyrka kommun Köpings kommun Tanums kommun Bräcke kommun Laholms kommun Tibro kommun Burlövs kommun Landskrona stad Tidaholms kommun Båstads kommun Laxå kommun Tierps kommun Dals-Eds kommun Leksands kommun Tjörns kommun Danderyds kommun Lerums kommun Tomelilla kommun Degerfors kommun Lessebo kommun Torsby kommun Dorotea kommun Lidköpings kommun Torsås kommun Eda kommun Lilla Edets kommun Tranås kommun Ekerö kommun Linköpings kommun Trelleborgs kommun Eksjö kommun Ljungby kommun Trollhättans stad Emmaboda kommun Ljusdals kommun Trosa kommun Eskilstuna kommun Ljusnarsbergs kommun Tyresö kommun Essunga kommun Lomma kommun Töreboda kommun Fagersta kommun Luleå kommun Uddevalla kommun Falkenbergs kommun Lycksele kommun Umeå kommun Falköpings kommun Lysekils kommun Upplands Väsby kommun Filipstads kommun Malmö stad Upplands-Bro kommun Flens kommun Malå kommun Uppsala kommun Forshaga kommun Mariestads kommun Uppvidinge kommun Färgelanda kommun Markaryds kommun Vaggeryds kommun Gagnefs kommun Marks kommun Vansbro kommun Gislaveds kommun Melleruds kommun Vara kommun Gnesta kommun Motala kommun Varbergs kommun Gnosjö kommun Munkedals kommun Vaxholms stad Grums kommun Mölndals stad Vetlanda kommun Grästorps kommun Nacka kommun Vindelns kommun Gullspångs kommun Nora kommun Vingåkers kommun Gällivare kommun Norbergs kommun Vårgårda kommun Göteborgs stad Nordanstigs kommun Vänersborgs kommun Habo kommun Norrköpings kommun Vännäs kommun Hagfors kommun Norrtälje kommun Värnamo kommun Hallstahammars kommun Norsjö kommun Västerviks kommun Halmstads kommun Nybro kommun Västerås stad Hammarö kommun Nyköpings kommun Växjö kommun Haninge kommun Nynäshamns kommun Åmåls kommun Haparanda stad Nässjö kommun Ånge kommun Heby kommun Osby kommun Åre kommun Hedemora kommun Pajala kommun Årjängs kommun Hjo kommun Perstorps kommun Åsele kommun Huddinge kommun Ragunda kommun Åstorps kommun Hultsfreds kommun Robertsfors kommun Älmhults kommun Håbo kommun Rättviks kommun Älvkarleby kommun Hällefors kommun Sala kommun Älvsbyns kommun Härjedalens kommun Salems kommun Ängelholms kommun Härryda kommun Sandvikens kommun Öckerö kommun Hässleholms kommun Sjöbo kommun Örkelljunga kommun Höganäs kommun Skurups kommun Östersunds kommun Högsby kommun Skövde kommun Östhammars kommun Jokkmokks kommun Sollentuna kommun Östra Göinge kommun Kalmar kommun Sorsele kommun Övertorneå kommun Karlskoga kommun Sotenäs kommun 24

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Delrapport 2014

Stimulansbidrag LOV. Delrapport 2014 Stimulansbidrag LOV Delrapport 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Upplysningar om innehållet: Lars Strid, 08-452 76 43,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer