Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011"

Transkript

1 Diarienummer: Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Kanalisation 1

2 Innehåll Svarsfrekvens 3 Grafer 4-8 Kommentarer 9-15 Tabeller Medverkande kommuner 24 2

3 Kommunstorlek Antal invånare/kommun Antal svar Urval Svars% Totalt % 1 > % % % % 5 < % 3

4 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Procentuell andel Antal svar Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte 4 7 Ja (minst ett svarsalternativ är "ja...") Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen eller av andra, t.ex. teleoperatörer Flera svarsalternativ var tillåtna

5 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Procentuell andel Antal svar För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat 4 2 Vet inte För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Uthyrningen av utrymmet till andra MEN INTE För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Frågan ställdes endast till de som på fråga 1 (Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")?) svarat "Ja, och kanalisationen är helt eller delvis outnyttjad". Flera svarsalternativ var tillåtna. 5

6 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Procentuell andel Antal svar Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte 3 6 Svarsalternativ 1 eller Svarsalternativ 1, 2 eller Flera svarsalternativ var tillåtna. 6

7 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation[3] som SKL tagit fram? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte [3] Länk: Markavtal för ledningar i allmän platsmark m.m.- <https://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/praktiska_verktyg_och_lankar/markavtal_for_ledningar> 7

8 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte

9 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? I mindre omfattning och i anslutning till fjärrvärmenätet i centralorten som finns för vissa kommunala arbetsställen/skolor. Bollebygds kommun Stadsnätet drivs av Bjäre kraft som är en ekonomisk förening där kommunen som andelar i. Båstads kommun I samband med gravningar inom kommunen försöker vi att få med kanalisation om det är ekonomiskt möjligt. Heby kommun Kommunen har 36% ägande i det lokala ELbolaget som också är nätägare för det bidragsbyggda fibernätet. Härjedalens kommun Leksands kommun, tillsammans med Gagnefs & Rättviks kommuner, är delägare i ett elbolag, Dala Energi AB (total 49% andel), där vi tre kommuner tillsammans med elbolaget har ett EU-projekt för utbyggnad av fiberanslutning av fastigheter i våra byar. Leksands kommun Varken Borås Stad eller dess bolag lägger ner kanalisation på spekulation, men det kan finnas plats för fler fiberkablar i befintlig kanalisation. Borås stad Finns inte många meter Haparanda stad Vi använder dagvattenrör som kanalisation för egen fiber, men de är knepigare att tillgängliggöra för externa parter. Hultsfreds kommun Kommunen äger ett stadsnät som har kanalisation i vilken optofiberkabel är lagd. Stadsnätet hyr ut kapacitet och svartfiber till alla aktörer, enskilda företag och operatörer. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen nyttjar stadsnätets fiber och kapacitet för sina verksamheter. Kiruna kommun Kommunen lägger oftast ned tomma kanaler i samband med exploatering som sedan tele eller bredbandbolag kan nyttja och köpa ut i samband med eventuell etablering Lerums kommun 9 : 1

10 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Kanalisation som är förlagd i samband med schakt för andra ledningar, el o fjv, utnyttjas ännu inte fullt ut i avvaktan på utbyggnad av stadsnätet. Ljungby kommun All kanalisation ägs av Lunet och är nyttjad eller har en planerad användning. Luleå kommun Det är endast enstaka sträckor som det finns tomma rör. Vid all nyutbyggnad läggs tomma rör. Malå kommun Detaljerna kring detta kan jag inte men vårt energibolag har byggt och bygger kanalisation och fiber inom kommunen. Ljusdals kommun Det finns kanlasiation som i vissa fall inte är nyttjad idagsläget men nedlagt baserat på framtidsplaner i staden. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Liten omfattning Nordanstigs kommun All kanalisation inkl befintlig fiber såldes nyligen. Perstorps kommun Svaret på frågan är att vi planerar att bygga kanalisation och upplåta/hyra ut denna till marknadens operatörer. Idag finns ingen ledig kanalisation. Sunne kommun Nybro har en kanalisation till kommunens lokaler och lite övrig kanalisation Nybro kommun Kanalisationen används av Stokab och möjliggör därför för alla (nu över 800 aktörer) att få tillgång till de fiber de behöver. Att upplåta kanalisation till enskilda operatörer skulle verka högst negativt på konkurrensen och mångfalden. Stockholms stad Nätet har sålts till Svenska Stadsnät AB Svalövs kommun Bara en kost sträcka, någon kilometer. Tanums kommun Mest inom tätorten Torsby kommun 9 : 2

11 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Finns kanalisation som är samförlagd med fjärrvärmeutbyggnad Tranås kommun Det är mycket begränsat till de centrala delarna av centralorten. Vansbro kommun Vi har ett "förvaltningsnät" i centrala Åmål, men ingen fiber för övriga orter. Åmåls kommun Bara i mindre omfattning Ängelholms kommun Saknas idag "bild" över detta. Upplands-Bro kommun Vänersborgs kommun samarbetar dock med två aktörer; Vattenfall och Trollhättan Energi, när det gäller förläggning och utnyttjande av kanalisation. Vänersborgs kommun Här har faktisk kommunen "tvingat" andra aktörer att använda sig av befintlig kanalisation, men det var inte enkelt, eftersom andra aktörer vi äga sin egen infrastruktur. Åsele kommun Arbete pågår med att utreda vad som finns idag, och hur vi skall gå fram med fiber på ett det mest ekonomiska sättet. Öckerö kommun 9 : 3

12 Kommentarer till fråga: 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Vid behov Botkyrka kommun Kommer att användas i samband med den framtida bredbandutbyggnaden. Gullspångs kommun Rören har lagts som en förberedelse, en option om framtida nyttjande. Den framtida användningen är något som en bredbandsutredning och bredbandsstrategi får visa. Marks kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Är positivt om denna kanlisation kommer till användning istället för att gator o torg hela tiden ska grävas upp för nedläggning av ytterligare kanalisation. Malmö stad Håller på med detta projektet nu. Tomelilla kommun I mån av utrymme Torsby kommun Vi kommer inom en tre års period bygga ut ett eget nät för alla kommuninvånare och företagare. Dett aär upphandlat och byggstarten ligger i mars. 10 föreningar har bildats. Se mer på hemsidan. eller prata med Bynet som är byggprojektledare. Vara kommun Osäker på uthyrning till andra operatörer. Töreboda kommun 10 : 1

13 Fritext till svarsalternativet "Annat" 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Framtida utbyggnad Gullspångs kommun ev. bredbandsutbyggnad på landsbygden Strängnäs kommun 11 : 1

14 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Anmärkning: Nyttan prövas från fall till fall. Bollebygds kommun Vi lägger inte ner kanalisation på spekulation, det ska finnas en intern eller extern kund inom en nära framtid. Borås stad Det saknas medel för en osäker investering i form av kanalisation där det inte finns någon direkt kund vid anläggningstillfället. Gällivare kommun Samrådsförfarandet då andra aktörer gräver inom kommunens gränser har fungerat dåligt, och vi har inget kommunalt energibolag. Om kommunen gräver och förlägger annan infrastruktur ska IT-chefen tillfrågas om behov av kanalisations- och /eller fiberförläggning. Hultsfreds kommun 50% ägt kommunalt energibolag som alltid räknar affärsmässigt på nedläggning av fiber/tomrör. Kalmar kommun Kommunens energibolag Ljungby Energi förlägger kanalisation i samband med utbyggnad av deras el- och fjärrvärmenät. Samförläggning görs till viss del även med andra ledningsägare. Ljungby kommun Försöker i samband med grävninga att lägga kanalisation under vägare etc. Haparanda stad Numera finns en vilja i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning att ex. vid grävning av VA kan nätbolag erbjudas samförlägga kanalisation i botten på dike. Härjedalens kommun Sker ibland, se kommentar på förra frågan Lerums kommun I viss mån så samordnas arbetet med kanalisation då det går men detaljerna vet jag inget om utan det är vårt energibolag som hanterar den frågan. Ljusdals kommun 12 : 1

15 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Samordning mellan kommunen (teknisk förvaltning) och i kommunen grävande ledningsägare sker regelbundet årligen och därutöver vid påkallat behov. Samförläggning är ett etablerat förfarande i Luleå. Luleå kommun i Mlamö strad definieras stadsnätet som vår bredbandsenhet Malmö stad Stadsnätet drivs som en egen verksamhet i förvaltningen. Malå kommun detta görs i samarbete med olika förvalningar och IT Nybro kommun Det görs men det finns ingen strategi för detta. Upplands-Bro kommun frågan ligger hos kommunstrategen skall med i planer m.m. Ängelholms kommun Kommunen äger inte det egna stadsnätet (Svenska stadsnät) men agerar i förekommande fall för samförläggning av kanalisation. Mölndals stad Vid nyexploatering sker 100 procents samförläggning. Stockholms stad Vi har gjort några samförläggningar med VA vid vissa sträckor i tätorten. Åmåls kommun Kommunnens fjärrvärmebolag lägger ner tomrör i samverkan med stadsnätsägare (ej kommunalt ägda) Örkelljunga kommun 12 : 2

16 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Vid behov anlägger kommunen fiber till kommunala ställen, behöver inte vara i samband med annan utbyggnad. Arboga kommun Kommunägt elbolag anlägger vid egen i samband med egna behov Gagnefs kommun fjärrvärme Kungälvs kommun Se kommentar nedan Ljungby kommun Det pågår diskussioner om hur kommunala bolag skall anlägga kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur. Bergs kommun Samförlägning m annan aktör i strategiska områden. Knivsta kommun Se tidigare svar Leksands kommun Det kommunala stadsnätet Lunet anlägger kanalisation enbart för eget bruk. Förläggning sker själv eller vid samförläggning med el, va, fjärrvärme mm. Luleå kommun även om andra aktörer lägger ner kanalisation eller fjärrvärme så försöker vi samförlägga när något behov idag eller imorgon kan ses. Malmö stad IT avd Nora kommun Privat aktör läger ner kanalison annan infrastruktur Sjöbo kommun Se svar på tidigare fråga. Sunne kommun vid efterfrågan Sävsjö kommun Stomnät för bredbandsföreningarna att anslua sig till Munkedals kommun samförläggning elproducenter Nordanstigs kommun Staden lägger via Stokab ner kanalisation så att tillgången till fiber blir obegränsad Stockholms stad Kommunen för en dialog med nätägaren om var det kan vara lämpligt Svalövs kommun I begränsad form i samband med nya bostadsområden. Tjörns kommun 13 : 1

17 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Genomförda utbyggnader med stödmedel från bl.a. EU och staten Umeå kommun fibernät i hela kommunen Årjängs kommun se tidigare fråga 5. Vara kommun 13 : 2

18 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Vi ska enligt beslut, men gör inte detta. Bräcke kommun Tror inte det. Hultsfreds kommun Utarbetande av avtal är under framtagande Lilla Edets kommun De avtal som tillämpas är av äldre datum före SKL:s rekomendationer kom till. Lycksele kommun Jag tror inte det sker idag. Mariestads kommun arbete pågår att ta fram strategi Nybro kommun Rekomendationer inte krav Robertsfors kommun Tror inte det sker idag. Töreboda kommun Standardklausul i exploateringsavtalen Vaxholms stad Ligger på Teknikbolaget, troligen inte Haparanda stad Det har Exploatören oftast avtalat med en operatör i utvecklingen av området. Vi kommer att se över ovanstående. Håbo kommun Samordning sker. Luleå kommun fick inte upp sidan men utgår från att det är denna som gäller, alt en väldigt likartad då vårt Gatukontor som koordinerar grävarbeten är väldigt nogsamma i sin hantering. Malmö stad Kommer att finnas med i den nya planen! Melleruds kommun Ej varit aktuellt Nynäshamns kommun Ber att få återkomma med korrekt svar imorgon om det är möjligt... Tidaholms kommun krav finns inte...bara rekomendationer och önskemål Uppvidinge kommun Enligt samarbets- och markavtal med Trollhättan Energi, erbjuds de att förlägga kanalisation, när Vänersborgs kommun gör markarbeten. Vänersborgs kommun 14 : 1

19 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Har inte hunnit kontrollera Västerviks kommun Dock lagt som "eget" förslag Åstorps kommun Ja det finns ett kommunalt fulllmäktige beslut på att samordning inom kommunen ska ske, det brukar hållas ett möte på vår vintern där samtliga aktörer inom kommunen kallas för att se om det går att samordna grävning på något sätt. Åsele kommun Vi försöker göra det på rätt sätt men om vi följer rekommendationen fullt ut är jag inte helt övertygad om. Älmhults kommun 14 : 2

20 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunens energibolag hanterar dessa frågor Bengtsfors kommun Vi får genom avtal stadsnät till komm. bostäder. Detta anläggs med microduct där lediga kanaler finns för den som önskar blåsa fiber. Bräcke kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Inte kommunen men däremot det 50% ägda energibolaget Kalmar kommun Strategi för upplåtelse är under framtagande Lilla Edets kommun Kommunen äger ingen kanalisation. Luleå kommun I dagsläget pågår en planering för en kommunal strategi vad gäller dessa frågor. Bergs kommun Degerfora Energi Stadsnät äger och upplåter kanalisation Degerfors kommun Ligger inom ramen för det kommunala stadsnätsbolaget. Halmstads kommun Kanalisationen hanteras av kommunalt bolag C4 Energi och C4 Stadsnät Kristianstads kommun Det kommunala bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB har ägardirektiv som till viss del reglerar detta. Likaså regleras detta i avtal mellan kommunen och Utsikt i de fall kommunen är medfinansiär till bredbandsnät. Linköpings kommun Kanalisation finns bara i första hand för den egna infrastrukturen. Lycksele kommun 15 : 1

21 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Ingår i vår befintliga bredbandspolicy som ska uppdateras. Grunden i befintligt upplägget är att Malmö stad ska ha en grundläggande fiberstruktur som gör att andra aktörer enkelt och kostnadseffektivt kan förhyra av en neuttral aktör(malmö stad). Detta så att staden inte blir söndergrävd pga fibernedläggningar. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Samverkan med grannkommun i bolagsform Nordanstigs kommun Ligger hos Stadsnätet Norrtälje kommun Kommunen äger och upplåter i enlighet med länets generella överenskommelser Robertsfors kommun Kommunen äger den kanalisation som förläggs men tillåter andra aktörer äm kommunen att dra fiber i den. Norrköpings kommun kommunen håller på att ska en strategi, men kommunen hyr gärna ut kanalisation om önskemål uppkommer till självkostnadspris Nybro kommun För att möjliggöra konkurrens, mångfald och valfrihet samt ett robust nät, upplåter staden inte någon kanalisation utan befinner sig på svart fiber nivå. Stockholms stad 15 : 2

22 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunen kommer inte att konkurrera med marknadens operatörer. Däremot har vi förstått att operatörerna behöver kommunens hjälp för att ta sig ut till de "vita fläckarna". Kommunen kommer att finansiera investeringen och jobba efter principen förskottering. Den kanalisation för stamnät som kommunen planerar att bygga med start Kommer att upplåtas/hyras ut till operatör(er) Kommunen planerar alltså inte att ha någon egen organisation för drift och underhåll (t.ex. via ett kommunalt bolag) utan låter marknaden sköta så mycket som möjligt. Sunne kommun Se ovan Tidaholms kommun Samarbetsavtalet fungerar som affärsplan. Vara kommun Vi lägger endast ned svartfiber. Vi ska inte tända upp fibern. Ovillkorat öppet nät. Älmhults kommun Finns som del av styrdokument för det kommunla elnätsbolaget Västerviks kommun 15 : 3

23 Har kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Antal Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte Andel Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och 73% 100% 82% 67% 74% 67% förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer 43% 67% 71% 50% 39% 29% Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad 25% 67% 25% 37% 24% 18% Nej 15% 0% 7% 10% 20% 16% Vet inte 4% 0% 4% 3% 2% 6% 16

24 Hur använda outnyttjad kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Antal För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat, nämligen: Vet inte Andel För den egna förvaltningen 55% 100% 86% 36% 50% 56% Av det egna stadsnätet 51% 50% 86% 55% 40% 44% Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer 61% 100% 57% 55% 65% 56% Annat, nämligen: 4% 0% 0% 9% 0% 11% Vet inte 20% 0% 14% 18% 25% 22% 17

25 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Antal Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat, nämligen: Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte

26 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Andel Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur 45% 33% 46% 43% 50% 39% (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för 39% 33% 68% 33% 37% 31% V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna 37% 67% 57% 43% 35% 24% ledningar Annat, nämligen: 11% 67% 7% 7% 15% 6% Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband 21% 0% 11% 20% 23% 25% Vet inte 3% 0% 0% 3% 0% 10% 19

27 krav på samordning vid markavtal Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Antal Ja Nej Vet inte Andel Ja 25% 100% 32% 27% 24% 18% Nej 21% 0% 11% 10% 26% 27% Vet inte 54% 0% 57% 63% 50% 55% 20

28 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Affärsplan vad gäller ägande och upplåtelse Alla kommuner Kommunstorlek Totalt Antal Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) Nej Vet ej Andel Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) 12% 67% 29% 7% 9% 10% Nej 72% 0% 54% 67% 80% 75% Vet ej 16% 33% 18% 27% 11% 16% 21

29 Antal slutförda enkäter Registrerade svar Alla kommuner Kommunstorlek Totalt

30 Medverkande kommuner Ale kommun Karlskrona kommun Staffanstorps kommun Alvesta kommun Katrineholms kommun Stockholms stad Arboga kommun Kils kommun Storfors kommun Arvika kommun Kiruna kommun Storumans kommun Askersunds kommun Klippans kommun Strängnäs kommun Avesta kommun Knivsta kommun Strömstads kommun Bengtsfors kommun Kramfors kommun Sunne kommun Bergs kommun Kristianstads kommun Svalövs kommun Bjuvs kommun Kristinehamns kommun Svenljunga kommun Bodens kommun Kumla kommun Säffle kommun Bollebygds kommun Kungsbacka kommun Säters kommun Bollnäs kommun Kungsörs kommun Sävsjö kommun Borås stad Kungälvs kommun Söderköpings kommun Botkyrka kommun Köpings kommun Tanums kommun Bräcke kommun Laholms kommun Tibro kommun Burlövs kommun Landskrona stad Tidaholms kommun Båstads kommun Laxå kommun Tierps kommun Dals-Eds kommun Leksands kommun Tjörns kommun Danderyds kommun Lerums kommun Tomelilla kommun Degerfors kommun Lessebo kommun Torsby kommun Dorotea kommun Lidköpings kommun Torsås kommun Eda kommun Lilla Edets kommun Tranås kommun Ekerö kommun Linköpings kommun Trelleborgs kommun Eksjö kommun Ljungby kommun Trollhättans stad Emmaboda kommun Ljusdals kommun Trosa kommun Eskilstuna kommun Ljusnarsbergs kommun Tyresö kommun Essunga kommun Lomma kommun Töreboda kommun Fagersta kommun Luleå kommun Uddevalla kommun Falkenbergs kommun Lycksele kommun Umeå kommun Falköpings kommun Lysekils kommun Upplands Väsby kommun Filipstads kommun Malmö stad Upplands-Bro kommun Flens kommun Malå kommun Uppsala kommun Forshaga kommun Mariestads kommun Uppvidinge kommun Färgelanda kommun Markaryds kommun Vaggeryds kommun Gagnefs kommun Marks kommun Vansbro kommun Gislaveds kommun Melleruds kommun Vara kommun Gnesta kommun Motala kommun Varbergs kommun Gnosjö kommun Munkedals kommun Vaxholms stad Grums kommun Mölndals stad Vetlanda kommun Grästorps kommun Nacka kommun Vindelns kommun Gullspångs kommun Nora kommun Vingåkers kommun Gällivare kommun Norbergs kommun Vårgårda kommun Göteborgs stad Nordanstigs kommun Vänersborgs kommun Habo kommun Norrköpings kommun Vännäs kommun Hagfors kommun Norrtälje kommun Värnamo kommun Hallstahammars kommun Norsjö kommun Västerviks kommun Halmstads kommun Nybro kommun Västerås stad Hammarö kommun Nyköpings kommun Växjö kommun Haninge kommun Nynäshamns kommun Åmåls kommun Haparanda stad Nässjö kommun Ånge kommun Heby kommun Osby kommun Åre kommun Hedemora kommun Pajala kommun Årjängs kommun Hjo kommun Perstorps kommun Åsele kommun Huddinge kommun Ragunda kommun Åstorps kommun Hultsfreds kommun Robertsfors kommun Älmhults kommun Håbo kommun Rättviks kommun Älvkarleby kommun Hällefors kommun Sala kommun Älvsbyns kommun Härjedalens kommun Salems kommun Ängelholms kommun Härryda kommun Sandvikens kommun Öckerö kommun Hässleholms kommun Sjöbo kommun Örkelljunga kommun Höganäs kommun Skurups kommun Östersunds kommun Högsby kommun Skövde kommun Östhammars kommun Jokkmokks kommun Sollentuna kommun Östra Göinge kommun Kalmar kommun Sorsele kommun Övertorneå kommun Karlskoga kommun Sotenäs kommun 24

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.; SFS 998:38 Utkom från trycket den 27 oktober 998 utfärdad den 5 oktober 998. Regeringen föreskriver följande. erna

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Enkät om kostnader för nyanläggning av fibernät.

Enkät om kostnader för nyanläggning av fibernät. Enkät om kostnader för nyanläggning av fibernät. Bakgrund till behovet av enkäten PTS planerar att under 2010 fatta ett beslut om reglering av tillträde till fibernät. Tillträdet ska enligt PTS förslag

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer