En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik."

Transkript

1 I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven for de myndigheter som har skott inskrivningarna. Fram till 1 juni 2008 var domstolsvasendet ansvarigt for inskrivningsmyndigheterna. I aldre tid var det de ordinarie domstolarna (haradsratterna pa landsbygden och radhusratterna i staderna) som skotte inskrivningarna. Uppgiften overtogs 1933 av speciella inskrivningsdomare som inrattades vid domstolarna och 1971 av inskrivningsmyndigheterna som forst fanns vid varje tingsratt och fran 2001 pa sju platser i landet. Fran och med 1 juni 2008 ar det Lantmateriet som ar inskrivningsmyndighet. Harads- och radhusratternas arkiv forvaras pa landsarkiven runtom i landet. Inskrivningsdomarnas och inskrivningsmyndigheternas arkiv for hela landet forvaras pa Landsarkivet i Harnosand. Lantmateriets handlingar fran 1 juni 2008 forvaras pa Lantmateriet. ^Om man soker en fastighets agare bakat i tiden kan man i normalfallet gora pa foljande sa'tt: Aktuella uppgifter Kontakta Lantmateriet (www.lantmateriet.se, ) och begar utdrag ur fastighetsregistret pa den fastighet du vill forska om. For att kunna bestalla utdraget behover du veta i vilken kommun fastigheten ligger och vilkerji J,a^ejis,fast^gjietsb^eteclming^ar^yr fastighetsregistret far du veta fastighetens foregaende agare, hur fastigheteiflsrvarvats (t.ex. genom arv eller kop) och nar den lagfarits. Dessutom far du information om eventuella rattigheter eller skyldigheter (servitut) kopplade till fastighetsinnehavet. Du far med andra ord aktuella uppgifter samt de senaste forandringarna i agandet. Agarhistorik i fastighetsbockerna Bestall agarhistorik pa fastigheten via formular pa Riksarkivets hemsida http ://riksarkivet, sc/inskrivningshandlingar. Du behover ange dagens fastighetsbeteckning samt vilket Ian fastigheten ligger i. Pa detta sa'tt far man de uppgifter om fastighetens agare som firms i fastighetsbockerna (ett slags fastighetsregister). De aldsta fastighetsbockerna, som kallas lagfartsbocker, lades upp 1875^Det varierar fran fastighet till fastighet hur langt bakat i tiden som lagfartsboken ger upplysningar om agare. I lagfartsbockerna forde man in den forsta ansokan om lagfart som gjordes pa en fastighet efter bokens tillkomst Man antecknade da bade den nya agare som sokte lagfart och den foregaende a'garen samt datum for foregaende lagfart. Lagfartsbockerna ga'ller under perioderi, 1875-caJ933. "parefter lades en nyare sorts fastighetsbocker upp, dar alia uppgifter orn en'fastighet finns samlade och darfor latt kan tas fram. Lagfartsbockerna daremot ar inte lika overskadligt upplagda. Uppgifter om en fastighet finns ofta spridda pa flera stallen, ibland utan logisk ordning, och att ta fram en agarhistorik kra'ver darfor efterforskning.

2 Agarhistorik fore fastighetsbockerna For att komma langre bakat i tiden an uppgifterna i lagfartsbockerna ta'cker far man va'nda sig till det landsarkiv som forvarar arkivet for den domstol som galler for fastigheten i fraga. (Landsarkivens distrikt framgar bar: Fore 1875 finns inga fastighetsregister utan man far soka efter varje overlatelse for sig. Det gor man med hja'lp av lagfartsbokens tidigaste uppgift om lagfart. Darefter soker man upp lagfarten i lagfartsprotokollet som finns i haradsrattens eller radhusrattens arkiv. En bit in pa 1700-talet firms fastighetsoverlatelserna med i de vanliga dombockerna, bland brott- och tvistemalen. Pa 1700-talet lyftes vissa typer av ratta'renden, bland dem fastighetsoverlatelserna, ut ur dombockerna och sammanfordes i egna volymer, de sa kallade smaprotokollen. Fram till 1876 var man inte tvungen att ta ut lagfart om man forva'rvat en fastighet genom arv. Detta betyder att inte alia fastighetsoverlatelser ar med i lagfartsprotokollen. Arvsoverlatelser far man istallet forsoka spara med hja'lp av kyrkbockernas personuppgifter och bouppteckningar. Fran och med 1806 kravdes att man visade upp saljarens atkomsthandling for att lagfart skulle beviljas. Atkomsthandlingen ar det dokument som visar hur man forvarvat egendomen, exempelvis ett kopebrev. Detta betyder att varje lagfartsarende ger information om bade den overlatelse som man soker lagfart for och overlatelsen i foregaende led. Det gor det mojligt att soka sig bakat direkt fran en overlatelse till overlatelsen innan o.s.v. Man kan antingen besta'lla sokning fran det aktuella landsarkivet (och da ange lagfartsbokens tidigaste uppgift om lagfart), vilket sker mot avgift, eller sjalv besoka landsarkivet och genomfora forskningen. For tiden fore 1806 kan man inte ga direkt fran overlatelse till overlatelse pa samma sa'tt. Nar man inte behovde visa upp atkomsthandlingen for foregaende overlatelse saknas ocksa dessa uppgifter i lagfartsprotokollet. For att kunna folja agarna bakat i tiden aterstar darfor endast att systematiskt la'sa igenom lagfartsprotokollen for att se nar fastigheten i fraga dyker upp. En hja'lp i sokningen ar att man ofta noterat gards- eller bynamn i protokollets marginal. Aven med derma hja'lp ar dock sokningen ofta tidsodande. Uppbud och fasta Till och med ar 1875 ga'llde sa kallat uppbudsfo'rfarande nar en fastighet bytte agare. Detta innebar att overlatelsen skulle tillkannages vid domstolen tre ganger innan den nya a'garen kunde fa fasta, alltsa sfadfa'stelse pa sitt forvarv (motsvarande nutidens lagfart). Under uppbudstiden var det meningen att slaktingar till den som avyttrade fastigheten kunde fa klandra (ogilla, ifragasatta) overlatelsen och krava att fa utnyttja sin bordsra'tt (fortur till fastigheten p.g.a. slaktskap). Uppbuden skedde vid tingen efter varandra och fastan skulle beviljas vid ett fja'rde ting (a'ven om det i praktiken ibland skedde i samband med tredje uppbudet). Det betyder att en overlatelse skulle tas upp infb'r domstol minst fyra ganger och att det kunde ta tid innan affaren behandlats fardigt. Forsta gangen som overlatelsen tas upp i lagfartsprotokollet, alltsa vid det forsta uppbudet, firms den information som man oftast vill komma at: en kopia av den nya agarens fangeshandling (t.ex. ett kopebrev eller en bouppteckning) samt upplysningar om hur den som nu avyttrar fastigheten en gang forvarvade den. Fastighetsbeteckningar

3 Nufortiden ar fastighetsbeteckningarna individuella och unika. Sa var det inte fore Tidigare benamndes fastigheterna med byanamn och hemmantal (t.ex. 1/48, 1/8) som anger barkraft. I varje by fanns som regel flera fastigheter och om tva fastigheter i byn hade samma hemmantal benamndes de pa samma salt. Nar man ska fb'lja en fastighet bakat i tiden maste man darfor registrera varje agobyte ett steg i taget, och halla noga reda pa agarna, for att veta att man verkligen foljer ratt fastighet. Servitut Ett servitut ar ett avtal som reglerar rattigheter eller skyldigheter knutna till en fastighet. Det kan t.ex. rora sig om ratten att passera over en grannes tomt eller skyldigheten att lata en granne utnyttja ens brunn. Upplysningar om vilka servitut som galler for en fastighet fas via Lantmateriet (tel ). Dar far man veta vilket datum (eller atminstone vilket ar) servitutet skrivits in samt aktnummer. For att se hur avtalet ar formulerat maste man ga till sjalva servitutet. Servitut aldre an 1 juni 2008 far sokas hos Riksarkivet medan yngre servitut finns hos Lantmateriet. Servitutet pa Riksarkivet ar uppdelade pa olika landsarkiv; servitut fran perioden finns pa Inskrivningsmyndighetens arkiv i Harnosand medan aldre servitut finns pa respektive landsarkiv. Vi rekommenderar att ni bestaller servitutskopior via bestallningsformularet pa var hemsida: Dar syns klart vilka uppgifter som behovs och bestallningen hamnar automatiskt pa ratt stalle inom Riksarkivet.

4 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL Kronofogdearkiv 1600-talet-1917 Arkivbildare Pa nivan under lansstyrelsen var lansforvaltningen organisation pa landsbygden i grova drag den samma fran 1600-talet till 1917, nar den omorganiserades. Lansforvaltningen var indelad i fogderier. Fogderitjanstemannens uppgifter var att ha hand om skatteuppborden och se till att lagar och forordningar efterlevdes. I varje fogderi fanns en kronofogde, av sina samtida oftast kallad haradsfogde eller kronobefallningsman. Jamte kronofogden fanns en haradsskrivare med uppgifter uteslutande inom uppbordsvasendet. Fogderierna var indelade i lansmansdistrikt, som ofta anknot till haradsindelningen. Lansmannen var underordnade kronofogden. Socknarnas fjardingsman verkade som bitraden at kronofogdar och lansman. Staderna stod utanfor fogderiorganisationen; dar fungerade magistraterna som statliga forvaltningsmyndigheter. Furstliga personers underhallslander forvaltades ocksa for sig. Exempelvis lag de omraden i Sodermanland som tillhorde det s.k. ankedrottning Hedvig Eleonoras livgeding utanfor kronans lansforvaltning. Handlingar rorande livgedingets forvaltning finns pa Riksarkivet. Fogderiindelningen vaxlade ofta under den forsta tiden, men vid 1600-talets slut stabiliserades den. Darefter skedde fram till 1800-talets sista artionden ganska fa andringar. Fogderierna gavs ibland namn efter de harader som ingick, ibland pa andra grunder. Fogderierna i Uppsala, Sodermanlands och Vastmanlands Ian benamndes under en period ibland efter en faststalld nummerordning, ibland efter de omraden de omfattade. Exempelvis avsag namnet "Uppsala lans fjarde fogderi" fram till 1869 det fogderi som samtidigt kunde kallas "Balinge, Vaksala och Rasbo haraders fogderi". Genom sammanslagning av lanets forsta och andra fogderier forskots darefter numreringen; nyssnamnda fogderi blev da det tredje. Efter ytterligare en fogderisammanlaggning avskaffades numreringen I Sodermanlands och Vastmanlands Ian upphorde den ungefar samtidigt. Kronofogdearkiven belyser, tillsammans med haradsskrivararkiven, till stora delar samma sakomraden och beslutsprocesser som lansstyrelsernas arkiv (landskansli och landskontor), men uteslutande pa lokal niva. De aldsta handlingarna, fran och 1700-talen, ar ofullstandigt och ojamnt bevarade. Fran 1800-talet och 1900-talets borjan finns jamforelsevis rikhaltiga bestand. Bland arkivserierna kan namnas kronofogdarnas in- och utgaende brevvaxling, diarier till denna, handlingar rorande utsokningar, utmatningar och handrackningar samt kronorakenskaper. Dar finns ocksa amnesordnat material angaende gastgiverier, skjuts- och vaghallning, losorekop, rotering m.m. Vand!

5 Ett kronofogdearkiv kan innehalla handlingar fran mer an en arkivbildare. Som exempel kan tas arkivet efter kronofogden i Uppsala lans sodra fogderi, som existerade (de fbrsta aren med namnet Uppsala lans forsta fogderi). De aldsta handlingarna i detta arkiv ar fran 1699! I sjalva verket innehaller detta kronofogdearkiv handlingar saval fran kronofogden i sodra fogderiet som fran bans foregangare i de tva fogderier som upphorde nar sodra fogderiet bildades 1870, namligen Uppsala lans (dittillsvarande) forsta respektive (dittillsvarande) andra fogderi. (Jamfor upplysningarna ovan om 1870 ars forskjutning av fogderiernas numrering.) Dessa bade fogderiers kronofogdearkiv ingar belt och ballet i sodra fogderiets arkiv och sarredovisas inte nagonstans. Sokhjalpmedel Den forskare som ar intresserad av att ta fram uppgifter om en viss socken ur ett kronofogdearkiv maste naturligtvis forst faststalla vilket fogderi socknen tillhorde vid den aktuella tiden. Sadana uppgifter finns i bokverket Indelningsregister. Ecklesiastik, administrativ, judiciell, kommunal och militdr indelning inom Uppsala landsarkivdistrikt, \5 (finns tillgangligt i forskarexpeditionen). Indelningsregistrets uppgifter galler tiden fr.o.m och darmed tacker den i stort sett den period fran vilken kronofogdearkivalier ar bevarade. Angaende indelningen fore 1720 finns uppgifter om Uppsala och Sodermanlands Ian i J.A. Almquists nedan namnda arbete talets och det tidiga 1700-talets fogderiindelning i Orebro, Vastmanlands och Kopparbergs Ian ar daremot ofullstandigt kand. Med kannedom om ratt fogderi galler det sedan att hitta ratt arkiv. I allmanhet sker detta latt med hjalp av landsarkivets bestandsregister och forteckningar. Men som framgar av exemplet ovan forekommer det att ett kronofogdearkiv, t.ex. arkivet efter kronofogden i Uppsala lans forsta fogderi t.o.m. 1869, inte redovisas i register och forteckningar. Det beror da pa att det ingar i en efterfoljande myndighets arkiv, i detta fall Uppsala lans sodra fogderi. For att i det senare arkivet skilja handlingarna efter kronofogden i forsta fogderiet t.o.m fran handlingarna efter bans kollega i lanets andra fogderi under samma period ar det nodvandigt att bestalla fram och oppna volymerna. Lastips J.A. Almquist, Fralsegodsen isverige under storhetstiden, 1:1 (1931) & 2:1 (1934). Par Frohnert, Kronans shatter och bondens brod. Den lokala forvaltningen och bonderna i Sverige (1993). Bo Westerhult, Kronofogde, hdradsskrivare, lansman. Den svenska fogderiforvaltningen (1965). Se ocksa den lokalhistoriska litteraturen om respektive omrade! Landsarkivet i Uppsala Bjorn Asker Uppdaterad Sara Tedebrand

6 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL Polls- och aklagararkiv Arkivbildningen for polis- och aklagarvasendet kan variera valdigt fore 1965, da polisen fb'rstatligades och en enhetlig organisation aven skapades for aklagarvasendet och kronofogdevasendet. Pa Landsarkivet i Uppsala firms polisarkiv och aklagararkiv fran Uppsala, Sodermanlands, Orebro, Dalarnas och Vastmanlands Ian. Polisverksamheten pa landsbygden t. o. m. ar 1917 Polisverksamheten pa landsbygden utovades av kronofogdar och lansman, vilka var tjansteman understallda lansstyrelsen. Kronofogden hade ansvar for att uppratthalla ordningen och aven fungera som polischef. Under sig hade han ett antal av lansstyrelsen tillsatta lansman (Ikronolansmari), var och en med sitt distrikt (se sarskild vagledning om kronofogdearkiv). Lansmansarkiv Lansmannen ansvarade for allman ordning och sakerhet men skulle ocksa se till att skatter betalades samt hjalpa till vid haktningar och fangtransporter. Lansmannen kan alltsa ses som en polischef inom sitt distrikt och kunde ibland fungera som aklagare pa lagsta niva. Under sig hade lansmannen fjardingsman som fungerade som polisbitraden och aven hjalpte till med andra uppgifter inom distriktet. Forr anvandes den samlande beteckningen kronobetjante for kronolansman och fjardingsman, i deras roll som underordnade s. k. landsstatstjansteman pa landsbygden. Vid arsskiftet 1917/1918 omorganiserades lansforvaltningen och kronofogden och lansmannen ersattes med en landsfogde for hela lanet, och landsfiskaler pa lokal niva. Lansmansarkiven ar vanligen ganska sma och bestar till stor del av diarier och korrespondens fran mitten/slutet av 1800-talet fram till Arkiven har ordnats i volymer med lopnummer. I stort sett fb'ljer anda ordningsfoljden det allmanna arkivschemat (brevkoncept, diarier, inkomna skrivelser etc.). Polisverksamheten pa landsbygden Med landsbygd ra'knas har aven de stader som lag under landsratt, d. v. s. de som inte hade magistrat. Lansstyrelsen fungerade som hogsta polisvasende pa landsbygden med en landsfogde, som var overaklagare i lanet tillika lanspolischef, och landsfiskaler i olika distrikt. Landsfiskalsarkiv ( ) Landsfiskalen var en kombination av polischef, aklagare och kronofogde inom sitt distrikt. Dessa distrikt omfattade ofta fiera socknar och fran 1940-talet aven stader som saknade magistrat eller stadsfiskal. Landsfiskalen ansvarade aven for att handel och naringsliv, samfardsel och kommunikationer, brandskydd, fattigvard, byggande m. m. fungerade enligt Vand!

7 gallande regler, och hade sarskild tillsyn over utlanningar, tiggare, losdrivare och alkoholister samt tillverkning och forsaljning av rusdrycker. Landsfiskalen tillsattes av lansstyrelsen genom fullmakt av Kungl. Maj:t, och inspekterades av landsfogden. Ar 1965 upphorde landsfiskalsambetet da det svenska polisvasendet fbrstatligades och de tre verksamhetsgrenarna polls, aklagare och kronofogde skildes at. Vid periodens borjan, ar 1918, farms 86 landsfiskaldistrikt i de fern Ian som utgor landsarkivets omrade. Ar 1964 var antalet 57 efter flera sammanslagningar. Arkiven avspeglar landsfiskalens verksamhet som polischef, allman aklagare och utmatningsman. Landsfiskalsarkiven ar hart gallrade. Diarier av olika slag, t. ex. brottmalsdagboken eller allmanna dagboken, ar i regel bevarade men det kan finnas luckor, sarskilt for den aldsta tiden. Handlingarna/akterna till dagbockerna ar emellertid ofta gallrade. Perioden har daremot i regel bevarats. Nagra s. k. typarkiv har i storre utstrackning undantagits fran gallring. Exempel pa sadana ar landsfiskalen i Ulleraker och landsfiskalen i Rono. Landsfogdearkiv ( ) Inom de Ian som fmns representerade pa landsarkivet firms aven handlingar kopplade till ambetet landsfogde. Landsfogden var overaklagare i lanet och fungerade aven som lanspolischef. Nar polisvasendet forstatligades 1965 overtogs landsfogdens uppgifter av lanspolischef och lansaklagare. Landsfogdarnas arkiv innehaller bland annat stora mangder brottmalsakter. Grovre brott som kunde ge flera ars fangelse handlades vanligen av landsfogden. Landsfogdearkiven kan darfb'r i viss utstrackning kompensera att landsfiskalernas arkiv ofta ar hart gallrade. Polisverksamheten i stader och kopingar t o. m. ar 1964 I staderna fungerade polisen i stort sett ofb'randrat fram till Uppratthallandet av ordningen och brottsbekampningen i staderna var ursprungligen magistratens ansvar. Aldre polishandlingar kan darfor aterfinnas i radhusratts- och magistratsarkiven (se sarskild vagledning om radhusratts- och magistratsarkiv). Fran 1800-talets andra halft, i vissa fall a'nnu tidigare, firms det sarskilda polis- eller aklagararkiv. Stadsfiskalsarkiv Stadsfiskalen var aklagare i staden och som sadan en statlig tjansteman, men lydde aven under magistraten. Borgmastaren eller annan i stadens magistrat var polischef. Vissa storre stader, som Uppsala och Orebro, fick fran 1870-talet en poliskammare med polismastare som polischef, medan chefskapet i 6'vriga fall oftast utovades av borgmastaren. Detta chefskap kom sa smaningom dock att overtas av stadsfiskalen. I de fall stadsfiskalen var polischef ar arkivet ett kombinerat polis- och aklagararkiv. Detta galler for de fiesta stader. Undantagen ar Uppsala, Orebro och Vasteras dar stadsfiskalen endast fungerade som aklagare och de polisiara handlingarna aterfmns i egna arkiv (se vidare under Polisdistriktsarkiv nedan). Under 1940-talet, da det skedde forandringar i polisdistriktsindelningen i stort, indrogs stadsfiskalstjansten utom i nagra fall, dar den farms

8 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL kvar anda till polisens forstatligande Stader utan stadsfiskal kom att lyda under det omgivande landsfiskalsdistriktet. Stadsfiskalsarkiven har i regel inte varit utsatta for lika hard gallring som landsfiskalsarkiven. Stadsfiskalen i Falun ar s. k. typarkiv som bevarats i hogre utstrackning an ovriga. Polisdistriktsarkiv (kommunala) Pa landsarkivet firms aven polisdistriktsarkiv for kommunala polismyndigheter. De storsta ar Polisen i Uppsala, Poliskammaren i Orebro och Polisen i Vasteras. Dessa stader skotte under manga ar polisverksamheten belt pa egen hand. Arkivforteckningarna firms bland kommunala fb'rteckningar (grona parmar) i landsarkivets lasesalsexpedition. Polisarkiven for Orebro och Uppsala ar typarkiv och darfb'r relativt val bevarade for hela perioden. Aven Vasteras polisdistriktsarkiv ar valbevarat. Statspolisarkiv ( ) Efter handelserna i Adalen 1931, da militar 6'ppnade eld mot ett demonstrationstag och fern personer skots ihjal, beslutade riksdagen att militar inte fick anvandas mot civila. Man inrattade darfb'r 1933 en statspolis for hela riket. Statspolisen indelades vanligen i kriminalavdelning och ordningsavdelning, som bada kunde skickas ut pa uppdrag pa landsbygden. Ordningsavdelningen arbetade med olika typer av overvakning och allman ordning. Kriminalavdelningen kunde rekvireras av landsfogden eller landsfiskalen vid grova brottmal. Statspolisen stationerades i residensstaderna (Uppsala, Nykoping, Vasteras, Orebro och Falun). Den kunde ocksa vid behov anvandas i den lokala polisverksamheten och fick daimed en stor rorlighet som saknades hos andra polisiara verksamheter. Arkiven ar i nagra fall hart gallrade (Uppsala och Vasteras). Handlingar rorande aren ar i regel bevarade. Polls- och aklagarvasendet fr. o. m Ar 1965 forstatligades polisen och gick fran att vara en kommunal angelagenhet till att styras av staten. Tre fristaende organisationer skapades: polisvasendet, aklagarvasendet och kronofogdevasendet. Det bildades 118 polisdistrikt (1998 hade de minskat till 21) och organisationen centraliserades alltmer under en rikspolisstyrelse. Polismyndighetsarkiv ( talets mitt) Fran och med 1965 ar polisen organiserad i distrikt och alia dessa polisdistrikt har annu inte lamnat in sina arkiv till landsarkivet. De upphorda polismyndighetsarkiv som annu inte Vand!

9 levererats ar Polismyndigheten i Tierp (Uppsala Ian), Polismyndigheten i Katrineholm och i Nykoping (Sodermanlands Ian), Polismyndigheten i Fagersta och i Koping (Vastmanlands Ian). Polismyndighetsarkiven innehaller bland annat kriminaldiarier. I dessa firms dokumentation om anmalda brott och varje brott har tilldelats ett nummer. Detta nummer kan man anvanda for att ta sig vidare till handlingarna gallande arendet. Det firms aven ett allmant diarium dar ansokningar och liknande som inkommit till myndigheten tas upp. Namn pa inblandade i ett brottmal kan ofta sokas i malsaganderegister eller personblad over misstankta. Aklagararkiv Varje polisdistrikt motsvaras i regel av ett aklagardistrikt. Med nagot undantag (t. ex. Uppsala) har alia aklagardistrikts arkiv levererats till landarkivet. I aklagararkiven firms diarium for de mal som behandlats av aklagare. Handlingar gallande brottmal hos aklagaren gallras efter viss tid. Man kan aven i diariet hitta hanvisningar gallande mal som gatt vidare till domstol och liknande. Tillganglighet Det mesta av materialet i polis- och aklagararkiven som ar yngre an 70 ar omfattas av sekretess, vilket innebar att varje utlamnande maste provas. Vilka uppgifter behovs? De uppgifter som underlattar for att hitta ett arende ar tid, plats och vilken sorts handelse det galler. Landsarkivet i Uppsala 2013 Erik Carlsson

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentationen fastställd 2016-02-29 av Rosemarie Fiebranz Källunderlag Beteckning som används i databasen, vid administration, uttag m.m. Samling

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning ALLMÄN ANVISNING Dnr 28/31/15 29.2.2016 I kraft 1.3.2016 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Mer information om Boverkets allmänna handlingar lämnas av Boverkets rättschef eller chefen för Registratur och arkiv.

Mer information om Boverkets allmänna handlingar lämnas av Boverkets rättschef eller chefen för Registratur och arkiv. Datum 2014-02-05 Diarienummer 412-504/2014 1(5) Boverkets beskrivning av allmänna handlingar, databaser m.m. samt arkivbeskrivning Enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret Koncernkontoret Regionarkivet Datum 2014-01-16 Ansvarig: Enheten för tillsyn och utredning Version 1.0 Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET Dokumentslag: Styrande Dokumenttyp:

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-11318/09 SID 1 (7) 2009-11-26 SSA 2009:23 Länsrätten i Stockholm Att. Rose-Marie Sundström HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Bredband på landsbygden Fastighet Marksamfällighet Fastighetsregister Lantmäteriförrättning Fastighet 1

Läs mer

Produktkatalog Augusti 2013

Produktkatalog Augusti 2013 Produktkatalog Augusti 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda) (augusti 2013) Hela Sverige är klart.

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Domsagohistorik Nacka tingsrätt

Domsagohistorik Nacka tingsrätt Domsagohistorik Nacka tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Nacka tingsrätt Södertörns domsaga

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17156/10 SID 1 (6) 2011-02-17 SSA 2010:22 Nacka tingsrätt Att. Anja Kimander HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Nils Bäckwall VÅR HEMBYGD. Kolbäck-Munktorps polisdistrikt

Nils Bäckwall VÅR HEMBYGD. Kolbäck-Munktorps polisdistrikt Nils Bäckwall VÅR HEMBYGD Kolbäck-Munktorps polisdistrikt Oktober 2016 Redigerad utskrift av Nils Bäckwalls berättelse, sammanställd av Kent Sjöström Om Nils Bäckwall: Gift med Karin sedan 1957. Karin

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1(5) Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1. Sammanfattning Enligt arkivförordningen (1991:446) 3 ska handlingarna i ett ärende arkiveras när ärendet slutbehandlats. I fråga om diarier

Läs mer

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Att ta fram en ny arkivredovisning Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Sveriges Domstolar organisation De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. OM FASTIGHETSFAKTA I den här sammanställningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2012-04-10 Version 1.0 Inskrivningsinformation i ny struktur Innehåll Inskrivningsinformation i ny struktur...1 Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge

Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1(5) Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1. Sammanfattning Arkivvården vid hovrätten är väsentligen godtagbar; dock ska arkivredovisningen kompletteras med uppgifter om hovrättens

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer