En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik."

Transkript

1 I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven for de myndigheter som har skott inskrivningarna. Fram till 1 juni 2008 var domstolsvasendet ansvarigt for inskrivningsmyndigheterna. I aldre tid var det de ordinarie domstolarna (haradsratterna pa landsbygden och radhusratterna i staderna) som skotte inskrivningarna. Uppgiften overtogs 1933 av speciella inskrivningsdomare som inrattades vid domstolarna och 1971 av inskrivningsmyndigheterna som forst fanns vid varje tingsratt och fran 2001 pa sju platser i landet. Fran och med 1 juni 2008 ar det Lantmateriet som ar inskrivningsmyndighet. Harads- och radhusratternas arkiv forvaras pa landsarkiven runtom i landet. Inskrivningsdomarnas och inskrivningsmyndigheternas arkiv for hela landet forvaras pa Landsarkivet i Harnosand. Lantmateriets handlingar fran 1 juni 2008 forvaras pa Lantmateriet. ^Om man soker en fastighets agare bakat i tiden kan man i normalfallet gora pa foljande sa'tt: Aktuella uppgifter Kontakta Lantmateriet (www.lantmateriet.se, ) och begar utdrag ur fastighetsregistret pa den fastighet du vill forska om. For att kunna bestalla utdraget behover du veta i vilken kommun fastigheten ligger och vilkerji J,a^ejis,fast^gjietsb^eteclming^ar^yr fastighetsregistret far du veta fastighetens foregaende agare, hur fastigheteiflsrvarvats (t.ex. genom arv eller kop) och nar den lagfarits. Dessutom far du information om eventuella rattigheter eller skyldigheter (servitut) kopplade till fastighetsinnehavet. Du far med andra ord aktuella uppgifter samt de senaste forandringarna i agandet. Agarhistorik i fastighetsbockerna Bestall agarhistorik pa fastigheten via formular pa Riksarkivets hemsida http ://riksarkivet, sc/inskrivningshandlingar. Du behover ange dagens fastighetsbeteckning samt vilket Ian fastigheten ligger i. Pa detta sa'tt far man de uppgifter om fastighetens agare som firms i fastighetsbockerna (ett slags fastighetsregister). De aldsta fastighetsbockerna, som kallas lagfartsbocker, lades upp 1875^Det varierar fran fastighet till fastighet hur langt bakat i tiden som lagfartsboken ger upplysningar om agare. I lagfartsbockerna forde man in den forsta ansokan om lagfart som gjordes pa en fastighet efter bokens tillkomst Man antecknade da bade den nya agare som sokte lagfart och den foregaende a'garen samt datum for foregaende lagfart. Lagfartsbockerna ga'ller under perioderi, 1875-caJ933. "parefter lades en nyare sorts fastighetsbocker upp, dar alia uppgifter orn en'fastighet finns samlade och darfor latt kan tas fram. Lagfartsbockerna daremot ar inte lika overskadligt upplagda. Uppgifter om en fastighet finns ofta spridda pa flera stallen, ibland utan logisk ordning, och att ta fram en agarhistorik kra'ver darfor efterforskning.

2 Agarhistorik fore fastighetsbockerna For att komma langre bakat i tiden an uppgifterna i lagfartsbockerna ta'cker far man va'nda sig till det landsarkiv som forvarar arkivet for den domstol som galler for fastigheten i fraga. (Landsarkivens distrikt framgar bar: Fore 1875 finns inga fastighetsregister utan man far soka efter varje overlatelse for sig. Det gor man med hja'lp av lagfartsbokens tidigaste uppgift om lagfart. Darefter soker man upp lagfarten i lagfartsprotokollet som finns i haradsrattens eller radhusrattens arkiv. En bit in pa 1700-talet firms fastighetsoverlatelserna med i de vanliga dombockerna, bland brott- och tvistemalen. Pa 1700-talet lyftes vissa typer av ratta'renden, bland dem fastighetsoverlatelserna, ut ur dombockerna och sammanfordes i egna volymer, de sa kallade smaprotokollen. Fram till 1876 var man inte tvungen att ta ut lagfart om man forva'rvat en fastighet genom arv. Detta betyder att inte alia fastighetsoverlatelser ar med i lagfartsprotokollen. Arvsoverlatelser far man istallet forsoka spara med hja'lp av kyrkbockernas personuppgifter och bouppteckningar. Fran och med 1806 kravdes att man visade upp saljarens atkomsthandling for att lagfart skulle beviljas. Atkomsthandlingen ar det dokument som visar hur man forvarvat egendomen, exempelvis ett kopebrev. Detta betyder att varje lagfartsarende ger information om bade den overlatelse som man soker lagfart for och overlatelsen i foregaende led. Det gor det mojligt att soka sig bakat direkt fran en overlatelse till overlatelsen innan o.s.v. Man kan antingen besta'lla sokning fran det aktuella landsarkivet (och da ange lagfartsbokens tidigaste uppgift om lagfart), vilket sker mot avgift, eller sjalv besoka landsarkivet och genomfora forskningen. For tiden fore 1806 kan man inte ga direkt fran overlatelse till overlatelse pa samma sa'tt. Nar man inte behovde visa upp atkomsthandlingen for foregaende overlatelse saknas ocksa dessa uppgifter i lagfartsprotokollet. For att kunna folja agarna bakat i tiden aterstar darfor endast att systematiskt la'sa igenom lagfartsprotokollen for att se nar fastigheten i fraga dyker upp. En hja'lp i sokningen ar att man ofta noterat gards- eller bynamn i protokollets marginal. Aven med derma hja'lp ar dock sokningen ofta tidsodande. Uppbud och fasta Till och med ar 1875 ga'llde sa kallat uppbudsfo'rfarande nar en fastighet bytte agare. Detta innebar att overlatelsen skulle tillkannages vid domstolen tre ganger innan den nya a'garen kunde fa fasta, alltsa sfadfa'stelse pa sitt forvarv (motsvarande nutidens lagfart). Under uppbudstiden var det meningen att slaktingar till den som avyttrade fastigheten kunde fa klandra (ogilla, ifragasatta) overlatelsen och krava att fa utnyttja sin bordsra'tt (fortur till fastigheten p.g.a. slaktskap). Uppbuden skedde vid tingen efter varandra och fastan skulle beviljas vid ett fja'rde ting (a'ven om det i praktiken ibland skedde i samband med tredje uppbudet). Det betyder att en overlatelse skulle tas upp infb'r domstol minst fyra ganger och att det kunde ta tid innan affaren behandlats fardigt. Forsta gangen som overlatelsen tas upp i lagfartsprotokollet, alltsa vid det forsta uppbudet, firms den information som man oftast vill komma at: en kopia av den nya agarens fangeshandling (t.ex. ett kopebrev eller en bouppteckning) samt upplysningar om hur den som nu avyttrar fastigheten en gang forvarvade den. Fastighetsbeteckningar

3 Nufortiden ar fastighetsbeteckningarna individuella och unika. Sa var det inte fore Tidigare benamndes fastigheterna med byanamn och hemmantal (t.ex. 1/48, 1/8) som anger barkraft. I varje by fanns som regel flera fastigheter och om tva fastigheter i byn hade samma hemmantal benamndes de pa samma salt. Nar man ska fb'lja en fastighet bakat i tiden maste man darfor registrera varje agobyte ett steg i taget, och halla noga reda pa agarna, for att veta att man verkligen foljer ratt fastighet. Servitut Ett servitut ar ett avtal som reglerar rattigheter eller skyldigheter knutna till en fastighet. Det kan t.ex. rora sig om ratten att passera over en grannes tomt eller skyldigheten att lata en granne utnyttja ens brunn. Upplysningar om vilka servitut som galler for en fastighet fas via Lantmateriet (tel ). Dar far man veta vilket datum (eller atminstone vilket ar) servitutet skrivits in samt aktnummer. For att se hur avtalet ar formulerat maste man ga till sjalva servitutet. Servitut aldre an 1 juni 2008 far sokas hos Riksarkivet medan yngre servitut finns hos Lantmateriet. Servitutet pa Riksarkivet ar uppdelade pa olika landsarkiv; servitut fran perioden finns pa Inskrivningsmyndighetens arkiv i Harnosand medan aldre servitut finns pa respektive landsarkiv. Vi rekommenderar att ni bestaller servitutskopior via bestallningsformularet pa var hemsida: Dar syns klart vilka uppgifter som behovs och bestallningen hamnar automatiskt pa ratt stalle inom Riksarkivet.

4 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL Kronofogdearkiv 1600-talet-1917 Arkivbildare Pa nivan under lansstyrelsen var lansforvaltningen organisation pa landsbygden i grova drag den samma fran 1600-talet till 1917, nar den omorganiserades. Lansforvaltningen var indelad i fogderier. Fogderitjanstemannens uppgifter var att ha hand om skatteuppborden och se till att lagar och forordningar efterlevdes. I varje fogderi fanns en kronofogde, av sina samtida oftast kallad haradsfogde eller kronobefallningsman. Jamte kronofogden fanns en haradsskrivare med uppgifter uteslutande inom uppbordsvasendet. Fogderierna var indelade i lansmansdistrikt, som ofta anknot till haradsindelningen. Lansmannen var underordnade kronofogden. Socknarnas fjardingsman verkade som bitraden at kronofogdar och lansman. Staderna stod utanfor fogderiorganisationen; dar fungerade magistraterna som statliga forvaltningsmyndigheter. Furstliga personers underhallslander forvaltades ocksa for sig. Exempelvis lag de omraden i Sodermanland som tillhorde det s.k. ankedrottning Hedvig Eleonoras livgeding utanfor kronans lansforvaltning. Handlingar rorande livgedingets forvaltning finns pa Riksarkivet. Fogderiindelningen vaxlade ofta under den forsta tiden, men vid 1600-talets slut stabiliserades den. Darefter skedde fram till 1800-talets sista artionden ganska fa andringar. Fogderierna gavs ibland namn efter de harader som ingick, ibland pa andra grunder. Fogderierna i Uppsala, Sodermanlands och Vastmanlands Ian benamndes under en period ibland efter en faststalld nummerordning, ibland efter de omraden de omfattade. Exempelvis avsag namnet "Uppsala lans fjarde fogderi" fram till 1869 det fogderi som samtidigt kunde kallas "Balinge, Vaksala och Rasbo haraders fogderi". Genom sammanslagning av lanets forsta och andra fogderier forskots darefter numreringen; nyssnamnda fogderi blev da det tredje. Efter ytterligare en fogderisammanlaggning avskaffades numreringen I Sodermanlands och Vastmanlands Ian upphorde den ungefar samtidigt. Kronofogdearkiven belyser, tillsammans med haradsskrivararkiven, till stora delar samma sakomraden och beslutsprocesser som lansstyrelsernas arkiv (landskansli och landskontor), men uteslutande pa lokal niva. De aldsta handlingarna, fran och 1700-talen, ar ofullstandigt och ojamnt bevarade. Fran 1800-talet och 1900-talets borjan finns jamforelsevis rikhaltiga bestand. Bland arkivserierna kan namnas kronofogdarnas in- och utgaende brevvaxling, diarier till denna, handlingar rorande utsokningar, utmatningar och handrackningar samt kronorakenskaper. Dar finns ocksa amnesordnat material angaende gastgiverier, skjuts- och vaghallning, losorekop, rotering m.m. Vand!

5 Ett kronofogdearkiv kan innehalla handlingar fran mer an en arkivbildare. Som exempel kan tas arkivet efter kronofogden i Uppsala lans sodra fogderi, som existerade (de fbrsta aren med namnet Uppsala lans forsta fogderi). De aldsta handlingarna i detta arkiv ar fran 1699! I sjalva verket innehaller detta kronofogdearkiv handlingar saval fran kronofogden i sodra fogderiet som fran bans foregangare i de tva fogderier som upphorde nar sodra fogderiet bildades 1870, namligen Uppsala lans (dittillsvarande) forsta respektive (dittillsvarande) andra fogderi. (Jamfor upplysningarna ovan om 1870 ars forskjutning av fogderiernas numrering.) Dessa bade fogderiers kronofogdearkiv ingar belt och ballet i sodra fogderiets arkiv och sarredovisas inte nagonstans. Sokhjalpmedel Den forskare som ar intresserad av att ta fram uppgifter om en viss socken ur ett kronofogdearkiv maste naturligtvis forst faststalla vilket fogderi socknen tillhorde vid den aktuella tiden. Sadana uppgifter finns i bokverket Indelningsregister. Ecklesiastik, administrativ, judiciell, kommunal och militdr indelning inom Uppsala landsarkivdistrikt, \5 (finns tillgangligt i forskarexpeditionen). Indelningsregistrets uppgifter galler tiden fr.o.m och darmed tacker den i stort sett den period fran vilken kronofogdearkivalier ar bevarade. Angaende indelningen fore 1720 finns uppgifter om Uppsala och Sodermanlands Ian i J.A. Almquists nedan namnda arbete talets och det tidiga 1700-talets fogderiindelning i Orebro, Vastmanlands och Kopparbergs Ian ar daremot ofullstandigt kand. Med kannedom om ratt fogderi galler det sedan att hitta ratt arkiv. I allmanhet sker detta latt med hjalp av landsarkivets bestandsregister och forteckningar. Men som framgar av exemplet ovan forekommer det att ett kronofogdearkiv, t.ex. arkivet efter kronofogden i Uppsala lans forsta fogderi t.o.m. 1869, inte redovisas i register och forteckningar. Det beror da pa att det ingar i en efterfoljande myndighets arkiv, i detta fall Uppsala lans sodra fogderi. For att i det senare arkivet skilja handlingarna efter kronofogden i forsta fogderiet t.o.m fran handlingarna efter bans kollega i lanets andra fogderi under samma period ar det nodvandigt att bestalla fram och oppna volymerna. Lastips J.A. Almquist, Fralsegodsen isverige under storhetstiden, 1:1 (1931) & 2:1 (1934). Par Frohnert, Kronans shatter och bondens brod. Den lokala forvaltningen och bonderna i Sverige (1993). Bo Westerhult, Kronofogde, hdradsskrivare, lansman. Den svenska fogderiforvaltningen (1965). Se ocksa den lokalhistoriska litteraturen om respektive omrade! Landsarkivet i Uppsala Bjorn Asker Uppdaterad Sara Tedebrand

6 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL Polls- och aklagararkiv Arkivbildningen for polis- och aklagarvasendet kan variera valdigt fore 1965, da polisen fb'rstatligades och en enhetlig organisation aven skapades for aklagarvasendet och kronofogdevasendet. Pa Landsarkivet i Uppsala firms polisarkiv och aklagararkiv fran Uppsala, Sodermanlands, Orebro, Dalarnas och Vastmanlands Ian. Polisverksamheten pa landsbygden t. o. m. ar 1917 Polisverksamheten pa landsbygden utovades av kronofogdar och lansman, vilka var tjansteman understallda lansstyrelsen. Kronofogden hade ansvar for att uppratthalla ordningen och aven fungera som polischef. Under sig hade han ett antal av lansstyrelsen tillsatta lansman (Ikronolansmari), var och en med sitt distrikt (se sarskild vagledning om kronofogdearkiv). Lansmansarkiv Lansmannen ansvarade for allman ordning och sakerhet men skulle ocksa se till att skatter betalades samt hjalpa till vid haktningar och fangtransporter. Lansmannen kan alltsa ses som en polischef inom sitt distrikt och kunde ibland fungera som aklagare pa lagsta niva. Under sig hade lansmannen fjardingsman som fungerade som polisbitraden och aven hjalpte till med andra uppgifter inom distriktet. Forr anvandes den samlande beteckningen kronobetjante for kronolansman och fjardingsman, i deras roll som underordnade s. k. landsstatstjansteman pa landsbygden. Vid arsskiftet 1917/1918 omorganiserades lansforvaltningen och kronofogden och lansmannen ersattes med en landsfogde for hela lanet, och landsfiskaler pa lokal niva. Lansmansarkiven ar vanligen ganska sma och bestar till stor del av diarier och korrespondens fran mitten/slutet av 1800-talet fram till Arkiven har ordnats i volymer med lopnummer. I stort sett fb'ljer anda ordningsfoljden det allmanna arkivschemat (brevkoncept, diarier, inkomna skrivelser etc.). Polisverksamheten pa landsbygden Med landsbygd ra'knas har aven de stader som lag under landsratt, d. v. s. de som inte hade magistrat. Lansstyrelsen fungerade som hogsta polisvasende pa landsbygden med en landsfogde, som var overaklagare i lanet tillika lanspolischef, och landsfiskaler i olika distrikt. Landsfiskalsarkiv ( ) Landsfiskalen var en kombination av polischef, aklagare och kronofogde inom sitt distrikt. Dessa distrikt omfattade ofta fiera socknar och fran 1940-talet aven stader som saknade magistrat eller stadsfiskal. Landsfiskalen ansvarade aven for att handel och naringsliv, samfardsel och kommunikationer, brandskydd, fattigvard, byggande m. m. fungerade enligt Vand!

7 gallande regler, och hade sarskild tillsyn over utlanningar, tiggare, losdrivare och alkoholister samt tillverkning och forsaljning av rusdrycker. Landsfiskalen tillsattes av lansstyrelsen genom fullmakt av Kungl. Maj:t, och inspekterades av landsfogden. Ar 1965 upphorde landsfiskalsambetet da det svenska polisvasendet fbrstatligades och de tre verksamhetsgrenarna polls, aklagare och kronofogde skildes at. Vid periodens borjan, ar 1918, farms 86 landsfiskaldistrikt i de fern Ian som utgor landsarkivets omrade. Ar 1964 var antalet 57 efter flera sammanslagningar. Arkiven avspeglar landsfiskalens verksamhet som polischef, allman aklagare och utmatningsman. Landsfiskalsarkiven ar hart gallrade. Diarier av olika slag, t. ex. brottmalsdagboken eller allmanna dagboken, ar i regel bevarade men det kan finnas luckor, sarskilt for den aldsta tiden. Handlingarna/akterna till dagbockerna ar emellertid ofta gallrade. Perioden har daremot i regel bevarats. Nagra s. k. typarkiv har i storre utstrackning undantagits fran gallring. Exempel pa sadana ar landsfiskalen i Ulleraker och landsfiskalen i Rono. Landsfogdearkiv ( ) Inom de Ian som fmns representerade pa landsarkivet firms aven handlingar kopplade till ambetet landsfogde. Landsfogden var overaklagare i lanet och fungerade aven som lanspolischef. Nar polisvasendet forstatligades 1965 overtogs landsfogdens uppgifter av lanspolischef och lansaklagare. Landsfogdarnas arkiv innehaller bland annat stora mangder brottmalsakter. Grovre brott som kunde ge flera ars fangelse handlades vanligen av landsfogden. Landsfogdearkiven kan darfb'r i viss utstrackning kompensera att landsfiskalernas arkiv ofta ar hart gallrade. Polisverksamheten i stader och kopingar t o. m. ar 1964 I staderna fungerade polisen i stort sett ofb'randrat fram till Uppratthallandet av ordningen och brottsbekampningen i staderna var ursprungligen magistratens ansvar. Aldre polishandlingar kan darfor aterfinnas i radhusratts- och magistratsarkiven (se sarskild vagledning om radhusratts- och magistratsarkiv). Fran 1800-talets andra halft, i vissa fall a'nnu tidigare, firms det sarskilda polis- eller aklagararkiv. Stadsfiskalsarkiv Stadsfiskalen var aklagare i staden och som sadan en statlig tjansteman, men lydde aven under magistraten. Borgmastaren eller annan i stadens magistrat var polischef. Vissa storre stader, som Uppsala och Orebro, fick fran 1870-talet en poliskammare med polismastare som polischef, medan chefskapet i 6'vriga fall oftast utovades av borgmastaren. Detta chefskap kom sa smaningom dock att overtas av stadsfiskalen. I de fall stadsfiskalen var polischef ar arkivet ett kombinerat polis- och aklagararkiv. Detta galler for de fiesta stader. Undantagen ar Uppsala, Orebro och Vasteras dar stadsfiskalen endast fungerade som aklagare och de polisiara handlingarna aterfmns i egna arkiv (se vidare under Polisdistriktsarkiv nedan). Under 1940-talet, da det skedde forandringar i polisdistriktsindelningen i stort, indrogs stadsfiskalstjansten utom i nagra fall, dar den farms

8 Riksarkivet Landsarkivet i Uppsala LANDSARKIVETS VAGLEDNING TILL kvar anda till polisens forstatligande Stader utan stadsfiskal kom att lyda under det omgivande landsfiskalsdistriktet. Stadsfiskalsarkiven har i regel inte varit utsatta for lika hard gallring som landsfiskalsarkiven. Stadsfiskalen i Falun ar s. k. typarkiv som bevarats i hogre utstrackning an ovriga. Polisdistriktsarkiv (kommunala) Pa landsarkivet firms aven polisdistriktsarkiv for kommunala polismyndigheter. De storsta ar Polisen i Uppsala, Poliskammaren i Orebro och Polisen i Vasteras. Dessa stader skotte under manga ar polisverksamheten belt pa egen hand. Arkivforteckningarna firms bland kommunala fb'rteckningar (grona parmar) i landsarkivets lasesalsexpedition. Polisarkiven for Orebro och Uppsala ar typarkiv och darfb'r relativt val bevarade for hela perioden. Aven Vasteras polisdistriktsarkiv ar valbevarat. Statspolisarkiv ( ) Efter handelserna i Adalen 1931, da militar 6'ppnade eld mot ett demonstrationstag och fern personer skots ihjal, beslutade riksdagen att militar inte fick anvandas mot civila. Man inrattade darfb'r 1933 en statspolis for hela riket. Statspolisen indelades vanligen i kriminalavdelning och ordningsavdelning, som bada kunde skickas ut pa uppdrag pa landsbygden. Ordningsavdelningen arbetade med olika typer av overvakning och allman ordning. Kriminalavdelningen kunde rekvireras av landsfogden eller landsfiskalen vid grova brottmal. Statspolisen stationerades i residensstaderna (Uppsala, Nykoping, Vasteras, Orebro och Falun). Den kunde ocksa vid behov anvandas i den lokala polisverksamheten och fick daimed en stor rorlighet som saknades hos andra polisiara verksamheter. Arkiven ar i nagra fall hart gallrade (Uppsala och Vasteras). Handlingar rorande aren ar i regel bevarade. Polls- och aklagarvasendet fr. o. m Ar 1965 forstatligades polisen och gick fran att vara en kommunal angelagenhet till att styras av staten. Tre fristaende organisationer skapades: polisvasendet, aklagarvasendet och kronofogdevasendet. Det bildades 118 polisdistrikt (1998 hade de minskat till 21) och organisationen centraliserades alltmer under en rikspolisstyrelse. Polismyndighetsarkiv ( talets mitt) Fran och med 1965 ar polisen organiserad i distrikt och alia dessa polisdistrikt har annu inte lamnat in sina arkiv till landsarkivet. De upphorda polismyndighetsarkiv som annu inte Vand!

9 levererats ar Polismyndigheten i Tierp (Uppsala Ian), Polismyndigheten i Katrineholm och i Nykoping (Sodermanlands Ian), Polismyndigheten i Fagersta och i Koping (Vastmanlands Ian). Polismyndighetsarkiven innehaller bland annat kriminaldiarier. I dessa firms dokumentation om anmalda brott och varje brott har tilldelats ett nummer. Detta nummer kan man anvanda for att ta sig vidare till handlingarna gallande arendet. Det firms aven ett allmant diarium dar ansokningar och liknande som inkommit till myndigheten tas upp. Namn pa inblandade i ett brottmal kan ofta sokas i malsaganderegister eller personblad over misstankta. Aklagararkiv Varje polisdistrikt motsvaras i regel av ett aklagardistrikt. Med nagot undantag (t. ex. Uppsala) har alia aklagardistrikts arkiv levererats till landarkivet. I aklagararkiven firms diarium for de mal som behandlats av aklagare. Handlingar gallande brottmal hos aklagaren gallras efter viss tid. Man kan aven i diariet hitta hanvisningar gallande mal som gatt vidare till domstol och liknande. Tillganglighet Det mesta av materialet i polis- och aklagararkiven som ar yngre an 70 ar omfattas av sekretess, vilket innebar att varje utlamnande maste provas. Vilka uppgifter behovs? De uppgifter som underlattar for att hitta ett arende ar tid, plats och vilken sorts handelse det galler. Landsarkivet i Uppsala 2013 Erik Carlsson

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946 SE/RA/420004 Riksarkivet. Inledning

Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946 SE/RA/420004 Riksarkivet. Inledning Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946 SE/RA/420004 Riksarkivet Inledning För att förhindra överbringandet av krigsunderrättelser till obehöriga utfärdade Kungl. Maj:t den 10 juni 1938 den s.k. säkerhetskungörelsen,

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå den 30 maj 2013 Närvarande: Från Arbetsmiljöverket: tillsynsdirektör administratör administratör

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

(Dnr 3166-2001) Anmälan

(Dnr 3166-2001) Anmälan Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Nässjö kommunarkiv Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Bakgrund Nässjö kommun saknar komplett arkivredovisning Flera förvaltningar förvarar handlingar från 1800- talet Arkivförteckningen

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Bli klar med din arkivredovisning

Bli klar med din arkivredovisning Bli klar med din arkivredovisning Intensivkurs i att ordna och förteckna arkiv 2-3 februari och 16-17 mars 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Från fjärdingsman till närpolis - en kortfattad svensk polishistoria

Från fjärdingsman till närpolis - en kortfattad svensk polishistoria BJÖRN FURUHAGEN ISSN: 1654-6776 FRÅN FJÄRDINGSMAN TILL NÄRPOLIS - EN KORTFATTAD SVENSK POLISHISTORIA Björn Furuhagen är är docent i historia och verksam som lärare och forskare vid Uppsala Universitet.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås

Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås Den här skriften tar upp några exempel på arkiv och arkivhandlingar som kan vara av intresse för den som uppsöker oss i släktforskningssyften.

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION

GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION GRUNDKURS I DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVFUNKTION Tid: 27 29.11. 2012 Plats: Föreläsare: Statens ämbetshus, auditorium Präntöö, Wolffskavägen 35, Vasa Karin Gref, forskare, Riksarkivet Jussi Jääskeläinen,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer