Nyhetsbrev om EU-rätt nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 2 2014"

Transkript

1 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M Skadeståndsrätt... 2 Arbetsrätt... 2 Upphandlingsrätt... 2 Miljörätt... 3 Migrationsrätt... 3 Fri rörlighet... 3 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3 Institutionell rätt och allmänna principer... 4 Processrätt... 4 Skatterätt... 6 Konkurrensrätt och statligt stöd... 8 Inre marknaden... 8 Övriga rättsområden... 9 NYA MÅL DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN ÖVRIGT INLEDNING Välkommen till ett nytt Nyhetsbrev. Hanteringen av ne bis in idem rullar vidare. I Haparanda tingsrätt har Hans Åkerberg Fransson, i det mål där förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen, dömts för kvarvarande brottslighet (bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll) till villkorlig dom och böter. Riksåklagaren har fört talan om resning i omkring 500 mål, efter att ha gått igenom omkring fem gånger så många ärenden. Högsta domstolen kommer enligt uppgift att inom kort, troligen i början av april, ta ställning till om skattetillägg kan hindra ett åtal för bokföringsbrott. Frågor om otillåten dubbelbestraffning har dessutom börjat dyka upp i ett antal andra typer av mål, såsom körkortsingripanden och trafikbrott, vapenlicensingripanden som hinder för åtal eller vice versa och skattetillägg för punktskatt kontra åtal för olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara m.m. Frågorna aktualiseras i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Rapporteringen i EU-rättsligt Nyhetsbrev kommer att koncentreras till avgöranden som rör specifika EU-rättsliga frågor av allmänt intresse. I just detta nummer har inget avgörande rapporterats. Läsekretsen får gärna kontakta redaktörerna med tips om sådana avgöranden, länk återfinns på hemsidan. I övrigt rapporteras bl.a. ett mycket intressant avgörande i ett svenskt mål, nämligen EU-domstolens dom i anledning av Svea hovrätts begäran om förhandsavgörande angående de upphovsrättsliga aspekterna av att tillhandahålla en hemsida med hyperlänkar direkt till, i det fallet, artiklar som publicerats på Göteborgspostens hemsida. Om detta och mycket annat nedan.

2 2 AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M. Skadeståndsrätt Justitiekanslern har i beslut i ärende avslagit ett läkemedelsföretags begäran om skadestånd på bl.a. unionsrättslig grund för att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att ett visst läkemedel skulle ingå i läkemedelsförmånerna med klassificering som generika har varit felaktigt och att detta har medfört att företagets parallellimporterade läkemedel varit utbytbart med generika, med följd att produkten inte omfattades av den möjlighet till prisförhandling direkt med öppenvårdsapotek som ges enligt 7 b förmånslagen för produkter som omfattas av 21 första stycket samma lag. Företaget hade enbart argumenterat utifrån 3 kap. 2 skadeståndslagen, men JK bedömde ändå anspråket även utifrån den rätt till skadestånd på unionsrättslig grund som följer av den s.k. Francovichdoktrinen. JK anförde i den delen bl.a. att utredningen inte gav stöd för att klassificeringen av läkemedel skulle avvika från den underliggande unionsrättsliga lagstiftningen. Det subventionssystem som upprättats genom förmånslagen syftar ytterst till att säkerställa folkhälsan genom att läkemedel ska vara tillgänglig för alla som behöver dem och innefattar avvägningar mellan olika motstående intressen. Folkhälsan i allmänhet och patientsäkerheten i synnerhet är sådana intressen som kan motivera inskränkningar i den fria rörligheten för varor enligt artikel 36 FEUF (tidigare artikel 30 EG). Det system som kommer till uttryck genom förmånslagen och den samhandelspåverkan som följer därav får därför som utgångspunkt bedömas vara förenlig med den fria rörligheten för varor. Arbetsrätt Arbetsdomstolen har i dom i mål A 52/12 inte ansett det vara fråga om en övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening när Malmö stad övertog ansvaret för en brukares assistans från ett bolag och arbetstagarna arbetat vidare en tid med samma arbetsuppgifter, men med Malmö stad som arbetsgivare istället för bolaget. AD:s majoritet ansåg att bl.a. det förhållandet att staden varken tog över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar från bolaget medförde att det inte kunde anses vara någon ekonomisk enhet som övergått från bolaget till staden. Upphandlingsrätt Kammarrätten i Göteborg har i dom i mål slagit fast bl.a. att Västtrafik i en upphandling fick ställa högre krav än de som följer av EU-rätten. Det krav målet rörde var att personuppgifter endast skulle få överföras till tredje land som godkänts av EU-kommissionen eller som anslutit sig till Dataskyddskonventionen, vilket begränsar möjligheterna att överföra personuppgifter till tredje land i förhållande till vad som gäller enligt PUL och dataskyddsdirektivet. Kammarrätten ansåg, utifrån att dataskyddsdirektivet (95/46/EG) innebär i princip en fullständig harmonisering på området, att det inte finns något generellt förbud mot att en upphandlande myndighet vid offentlig upphandling ställer upp krav på den produkt/tjänst som ska upphandlas eller utförandevillkor som är mer långtgående än vad som följer av tillämplig unionslagstiftning, oavsett om regleringen är helt harmoniserad eller inte.

3 3 Miljörätt Högsta domstolen har i beslut i mål Ö , där den inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen (dom i mål C-203/12), avslagit Billeruds ansökan om resning och klagan över domvilla. Billerud skulle enligt beslut från Naturvårdsverket betala avgift för sin underlåtenhet att överföra utsläppsrätter för år Bolaget menade att det inte rörde sig om överskridna utsläpp utan bara en sen överlämning och bristande administration. EU-domstolens avgörande innebar att avgiften skulle betalas oavsett orsaken till att utsläppsrätterna inte överförts. Högsta domstolen konstaterade mot den bakgrunden att det inte fanns någon omständighet som kunde föranleda resning eller utgöra domvilla. Migrationsrätt Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, har i dom i mål UM fastslagit att det var fel av Migrationsdomstolen att pröva Migrationsverkets bedömning att förutsättningarna för att tillämpa 12 kap. 18 utlänningslagen var uppfyllda. I enlighet med vad Migrationsöverdomstolen tidigare fastslagit är ett beslut avseende 12 kap. 18 utlänningslagen inte överklagbart (MIG 2011:26). Eftersom det inte fanns någon annan grund för att pröva ansökan fastställdes Migrationsverkets beslut att avvisa ansökan. Målet rörde en kvinna från Libyen som ansökt om uppehållstillstånd och åberopat anknytning till make och barn i Sverige. Fri rörlighet Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut i mål beviljat prövningstillstånd. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om bevis om specialistkompetens förutsätter att specialiseringstjänstgöring i Sverige har genomförts med svensk tandläkarlegitimation, eller om det kravet innebär en diskriminering på grund av nationalitet i strid med EU-rätten. Högsta förvaltningsdomstolen har i mål meddelat prövningstillstånd. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om rätt till barnbidrag kan föreligga när barnet och vårdnadshavaren är bosatta i Sverige, men vårdnadshavaren omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat EU-land. EU-DOMSTOLEN Avgöranden rörande Sverige Tidningsartiklar skrivna av svenska journalister hade publicerats och gjorts fritt tillgängliga på Göteborgs-Postens webbplats. Det svenska bolaget Retriever Sverige driver en webbplats som till sina kunder tillhandahåller klickbara internetlänkar (hyperlänkar) till artiklar som publicerats på andra webbplatser, däribland Göteborgs- Postens webbplats. Retriever Sverige hade dock inte bett om medgivande från journalisterna för att få skapa hyperlänkar till artiklar som publicerats på Göteborgs- Postens webbplats. Svea hovrätt begärde i målet mellan journalisterna och bolaget med fyra tolkningsfrågor förhandsavgörande av EU-domstolen. EU-domstolen preciserade frågorna 1 3, vilka prövades gemensamt, på följande sätt: Dessa frågor har ställts för att få klarhet i om artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG om harmonisering av

4 4 vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas på så sätt att tillhandahållandet, på en webbplats, av klickbara länkar till skyddade verk, som är tillgängliga på en annan webbplats, utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse, om verken i fråga är tillgängliga utan begränsningar på den andra webbplatsen. Svea Hovrätts fråga 4 hade enligt EU-domstolen ställts för att få klarhet i om artikeln utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse. - EU-domstolen gav i dom (mål C 466/12) följande svar: Artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse. Artikeln utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse. / Domen har redan kommenterats. Se: / Institutionell rätt och allmänna principer I mål C 656/11 tvistade Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( UK ) och rådet om korrekt rättslig grund vid anpassning av bestämmelser om fri rörlighet och sociala rättigheter i avtal med Schweiz. UK ansåg att rådet hade använt felaktig grund då det fattade sitt beslut. EU-domstolens konstaterade emellertid i dom bl.a. följande: Det huvudsakliga syftet med det angripna beslutet är att, som en följd av att nya unionsbestämmelser trätt i kraft på området för samordning av systemen för social trygghet, anpassa även de bestämmelser som har utsträckts till att omfatta Schweiz, genom avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om fri rörlighet för personer, och således att även fortsättningsvis upprätthålla utsträckningen av de sociala rättigheterna i förhållande till medborgarna i de berörda staterna. Av detta följer att - med beaktande av det sammanhang i vilket det angripna beslutet har antagits samt beslutets innehåll och syfte - det får anses ha varit riktigt att det antogs med artikel 48 FEUF som rättslig grund. UK:s argument att artikel 48 FEUF har till syfte att underlätta den fria rörligheten för medborgarna i medlemsstaterna på den inre marknaden och inte kan utgöra rättslig grund för en rättsakt som har till syfte att underlätta den fria rörligheten mellan unionen och ett tredje land, föranleder inte annan bedömning. UK:s argument, att artikel 2.1 i förordning nr 883/2004 innebär att tillämpningsområdet utsträcks till att omfatta samtliga icke ekonomiskt aktiva personer som inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, och således även dem som inte omfattades av de rättigheter som anges i förordning nr 1408/71, föranleder inte heller annan bedömning. EU-domstolen ogillade UK:s talan och förpliktade UK att ersätta rättegångskostnaderna. Processrätt Italiensk domstols begäran om förhandsavgöranden i de förenade målen C 162/12 och C 163/12 innehöll önskemål om att få svar på om vissa unionsbestämmelser är till hinder för nationell och regional lagstiftning om villkor för tillstånd och drift av verksamhet i form av uthyrning med chaufför. EU-domstolen fann i beslut att begäran inte innehöll de uppgifter om de faktiska och rättsliga

5 5 omständigheterna som krävs för att EU-domstolen ska kunna avgöra under vilka villkor som de lagstiftningar som är i fråga skulle kunna omfattas av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF jämförda med artikel 4.3 FEU respektive artikel 106 FEUF. Vad gällde artikel 49 FEUF konstaterade EU-domstolen att tolkningen av etableringsrätten inte var relevant för prövningen av målen vid den italienska domstolen. EU-domstolen saknar därmed behörighet att besvara de tolkningsfrågor som framställts såvitt dessa avsåg tolkning av artikel 49 FEUF. I den del de avsåg tolkning av andra bestämmelser i unionsrätten avvisade EU-domstolen frågorna. Lika illa gick det samma dag i de förenade målen C 419/12 och C 420/12. Här hade samma italienska domstol begärt förhandsavgöranden i syfte att få svar på frågor om bestämmelser i unionsrätten utgör hinder för vissa villkor som införts i nationella, regionala och kommunala bestämmelser om tillstånd för och tillhandahållande av tjänsten uthyrning med chaufför i Roms kommun. EU-domstolen fann i dessa mål att begäran inte innehöll sådana upplysningar som skulle göra det möjligt för EU-domstolen att fastställa de villkor under vilka sådana bestämmelser som dem som var aktuella skulle kunna omfattas av de unionsrättsliga bestämmelserna på konkurrensområdet. Under dessa omständigheter skulle den fråga som har ställts avvisas, i den del den avsåg tolkning av unionens konkurrensregler. Vad gällde artikel 49 FEUF, fanns det enligt EU-domstolen inget som antydde att målen hade något gränsöverskridande intresse eller samband med någon av de situationer som avses i unionsrätten. Av detta följde att en eventuell tolkning av artikel 49 FEUF inte skulle ha något samband med omständigheterna eller saken i dessa mål. EU-domstolen saknade därför behörighet att besvara de tolkningsfrågor som har framställts av den italienska domstolen såvitt dessa avsåg tolkning av artikel 49 FEUF. I den del frågorna avsåg tolkning av andra bestämmelser i unionsrätten avvisade EU-domstolen frågorna. Ungern yrkade, med åberopade av tre grunder, i mål C 31/13 P att EU-domstolen skulle upphäva den dom som meddelats av tribunalen i mål T 194/10. Genom den överklagade domen hade tribunalen ogillat Ungerns talan om ogiltigförklaring av införandet av den skyddade ursprungsbeteckningen Vinohradnícka oblasť Tokaj, vilken finns upptagen i det s.k. E Bacchus, dvs. det elektroniska registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar beträffande viner. Ingen av grunderna vann gehör hos EU-domstolen, som i dom fann att införandet i databasen inte utgjorde en rättsakt mot vilken talan kunde väckas. EU-domstolen ogillade därmed Ungerns talan. Den portugisiska skiljedomstolen Tribunal Arbitral necessário begärde i mål C 555/13 förhandsavgörande gällande tolkning av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel. Skiljedomstolen ville ha svar på om artikel 13 i förordningen utgör hinder för att den som innehar både patent och tilläggsskydd kan göra gällande hela giltighetstiden för tilläggsskyddet i ett fall där innehavaren då skulle kunna ha ensamrätt för en aktiv substans under en period som är längre än 15 år. EU-domstolen prövade i sitt beslut först frågan om skiljedomstolen skulle betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. EUdomstolen fann följande: Skiljedomstolen kan variera i form, sammansättning och handläggningsregler utifrån parternas val. Dessutom upplöses den efter att den har meddelat sitt avgörande. Dessa omständigheter kan förvisso framkalla vissa tvivel

6 6 avseende dess stadigvarande karaktär. I detta fall ska dock villkoret om stadigvarande karaktär anses vara uppfyllt, med hänsyn till att skiljedomstolen har inrättats med stöd av lag, att den har en stadigvarande, tvingande behörighet och att den nationella lagstiftningen dessutom fastställer och sätter ramarna för de handläggningsregler som den tillämpar. Med hänsyn härtill konstaterar EUdomstolen att skiljedomstolen uppfyller de villkor som EG-domstolen uppställt i rättspraxis och ska betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. EU-domstolen prövade därefter sakfrågan och kom fram till artikeln 13 utgör hinder för ensamrätt under en period som är längre än 15 år. Franska Cour de cassation begärde i mål C 1/13 svar på om artikel 27.2 i förordning (EG) 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att det för att det ska vara fastställt att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig räcker att ingen av parterna invänt mot rättens behörighet eller om rätten underförstått eller uttryckligen måste ha konstaterat sig vara behörig i ett lagakraftvunnet beslut. EU-domstolen gav följande svar i dom : Artikeln 27.2 ska tolkas så, att det med förbehåll för att den domstol vid vilken talan väckts senare är exklusivt behörig enligt förordningen ska anses fastställt att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig när den domstolen inte ex officio förklarat sig obehörig och ingen av parterna invänt mot rättens behörighet före eller senast vid den tidpunkt då det gjorts ett ställningstagande som enligt den nationella processrätten är att betrakta som det första svaromålet. I mål C 470/12 hade slovakisk domstol begärt tolkning av direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal och av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( Stadgan ). Den ville ha svar på om direktivet och Stadgan innebär hinder för nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet för en konsumentskyddsförening att intervenera till stöd för en konsument i ett mål om verkställighet som inletts mot denne med avseende på en lagakraftvunnen skiljedom. EU-domstolen uttalade följande i dom : Direktiv 93/13/EEG särskilt artiklarna 6.1, 7.1 och 8, jämförda med artiklarna 38 och 47 i Stadgan utgör inte hinder för nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet för en konsumentskyddsförening att intervenera till stöd för en konsument i ett mål om verkställighet som inletts mot denne med avseende på en lagakraftvunnen skiljedom. (Domen innehåller också uttalanden om begäran kunde tas upp till sakprövning samt om yrkanden som framställts sedan det muntliga förfarandet avslutats.) Skatterätt I mål C 323/12 gällde begäran om förhandsavgörande av rumänsk domstol tolkning av rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG som gäller återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium. Den domstolen ville ha svar på om direktivet ska tolkas så att den omständigheten att en beskattningsbar person, som är etablerad i en medlemsstat och som har tillhandahållit el i en annan medlemsstat, utser en skatterepresentant som är registrerad till mervärdesskatt i den sistnämnda medlemsstaten leder till att den beskattningsbara personen inte kan göra gällande direktivet i den medlemsstaten i syfte att den ingående mervärdesskatt som erlagts ska återbetalas. EU-domstolen gav följande svar i dom : Bestämmelserna

7 7 direktivet 79/1072/EEG ska tolkas så satt en beskattningsbar person, som är etablerad i en medlemsstat och som har tillhandahållit el till beskattningsbara återförsäljare som är etablerade i en annan medlemsstat, har rätt att åberopa direktivet i sistnämnda medlemsstat i syfte att ingående mervärdesskatt ska återbetalas. Den rättigheten bortfaller inte enbart av det skälet att den beskattningsbara personen har utsett en skatterepresentant som är registrerad till mervärdesskatt i den sistnämnda medlemsstaten. Direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och principen om skatteneutralitet tolkades av EU-domstolen genom dom i mål C 424/12. Det hade begärts svar på tre frågor som gällde utnyttjande av avdragsrätt samt återkallelse av skattebeslut. EU-domstolen slog fast följande: Direktivet utgör inte hinder för att en tjänstemottagare, vid en transaktion som är föremål för förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, nekas avdragsrätt för mervärdesskatt som han felaktigt har erlagt till tjänsteleverantören på grund av en faktura som upprättats på ett felaktigt sätt, inbegripet då det är omöjligt att rätta felaktigheten på grund av att tjänsteleverantören har försatts i konkurs. Rätts-säkerhetsprincipen utgör inte hinder för nationell förvaltningspraxis som består i att skattemyndigheten inom preklusionsfristen återkallar ett beslut varigenom den beskattningsbara personen har medgetts avdragsrätt för mervärdesskatt och sedan, efter en ny kontroll, kräver betalning av mervärdesskatten jämte dröjsmålsränta och vite. I mål C 18/13 hade bulgarisk domstol med fem frågor begärt förhandsavgörande rörande bl.a. avdragsrätt. EU-domstolen klargjorde följande i dom : 1) Direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt utgör hinder för att en beskattningsbar person gör avdrag för mervärdesskatt som anges på fakturor som utfärdats av en leverantör, när det, trots att tjänsten har tillhandahållits, framgår att den inte har tillhandahållits av denna leverantör eller dennes underleverantör. Detta bland annat därför att leverantören och underleverantören inte förfogade över den personal, det material och de tillgångar som krävdes, att kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten inte har angetts i redovisningen och att ställningen för personerna som har undertecknat vissa handlingar för leverantörerna visat sig vara oriktig. Detta gäller under förutsättning att dessa omständigheter utgör skatteundandragande och att det fastslås, - - -, att den beskattningsbara personen kände till eller borde ha känt till att den transaktion som åberopats till stöd för avdragsrätten ingick i skatteundandragandet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. 2) När de nationella domstolarna är skyldiga eller har möjligheten att ex officio beakta rättsliga grunder som följer av en tvingande regel i nationell rätt, måste de också göra detta i förhållande till en tvingande regel i unionsrätten såsom den regel som kräver att nationella myndigheter och domstolar nekar avdragsrätt för mervärdesskatt om det mot bakgrund av objektiva omständigheter är fastslaget att avdragsrätten har åberopats på ett sätt som utgör skatteundandragande eller missbruk. Vid prövningen av om åberopandet av avdragsrätten utgör skatteundandragande eller missbruk ankommer det på de nationella domstolarna att i möjligaste mån tolka den nationella rätten mot bakgrund av ordalydelsen och syftet med direktiv 2006/112 för att uppnå det resultat som avses i direktivet ) Direktiv 2006/ utgör inte hinder för att den berörda medlemsstaten, inom de gränser som anges i artikel 273 i direktivet, kräver av varje beskattningsbar person att denne i detta hänseende följer samtliga nationella bestämmelser om

8 8 redovisning, vilka överensstämmer med internationella redovisningsstandarder. Detta gäller under förutsättning att de vidtagna åtgärderna inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen att säkerställa en riktig uppbörd av skatten och att förebygga skatteundandragande. I detta hänseende utgör direktiv 2006/112 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken tillhandahållandet av en tjänst anses äga rum vid den tidpunkt då villkoren för erkännandet av intäkterna som härrör från den har uppfyllts. Mål C-82/12 gällde en av Spanien beslutad, särskild skatt på detaljhandelsförsäljning av mineraloljor. Genom dom slog EU-domstolen fast att artikel 3.2 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor är till hinder för nationell lagstiftning genom vilken införs en skatt på detaljhandelsförsäljning av mineraloljor, såsom den skatt på försäljning av vissa mineraloljor som är aktuell i det nationella målet. En sådan skatt kan nämligen inte anses ha ett särskilt ändamål i den mening som avses i artikeln, eftersom den inte i sig syftar till att säkerställa skyddet för hälsan och miljön. EU-domstolen konstaterade i domskälen också att det saknas anledning att begränsa domens verkningar i tiden. Konkurrensrätt och statligt stöd Företaget Mediaset och det italienska ekonomiministeriet tvistar hos italiensk domstol om återkrav av statligt stöd. Detta har föranlett den italienska domstolen att med tre frågor begära förhandsavgörande av EU-domstolen. Det har begärts klarhet i om en nationell domstol när den ska säkerställa verkställigheten av ett beslut från kommissionen i vilket en stödordning förklaras vara olaglig samt i vilket det förordnas om återkrav är bunden inte bara av detta beslut utan även av de ställningstaganden som kommissionen har gjort. EU-domstolen gav i dom ( mål C 69/13) följande svar: 1) En nationell domstol är när den ska säkerställa verkställigheten av ett beslut från kommissionen i vilket en stödordning förklaras vara olaglig och oförenlig med den inre marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet, utan att de individuella stödmottagarna identifieras eller de exakta stödbelopp som ska återbetalas anges visserligen bunden av detta beslut, men däremot inte av de ställningstaganden som kommissionen gjort inom ramen för verkställandet av beslutet. Den nationella domstolen ska emellertid, med hänsyn till principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU, låta dessa ställningstaganden ingå i bedömningsunderlaget i det mål den har att avgöra. 2) När den nationella domstolen ska fastställa de exakta stödbelopp som ska återkrävas i ett sådant fall då kommissionen inte i det beslut i vilket en stödordning förklaras vara olaglig och oförenlig med den inre marknaden identifierat de enskilda stödmottagarna eller fastställt de exakta stödbelopp som ska återbetalas kan den utan att giltigheten av kommissionens beslut eller skyldigheten att återbetala stödet ifrågasätts slå fast att det stödbelopp som ska återbetalas är lika med noll, när detta framgår av beräkningar som utförts på grundval av alla relevanta omständigheter som kommit till dess kännedom. Inre marknaden Ungersk domstol ville i mål C 385/12, som rör lagstiftning om omsättningsskatt inom vissa sektorer för detaljhandel, ha svar på om artiklar i FEUF utgör hinder för sådan

9 9 lagstiftning, när skatten har en potentiellt diskriminerande verkan gentemot juridiska personer som i en koncern är sammanlänkade med ett bolag med säte i en annan medlemsstat. EU-domstolen gav i dom följande svar: Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF utgör hinder för nationell lagstiftning om omsättningsskatt för detaljhandeln i butik som ålägger beskattningsbara personer som inom en koncern utgör sammanlänkade företag i den mening som avses i denna lagstiftning att sammanlägga sin omsättning vid tillämpningen av en mycket progressiv skatteskala, och sedan fördela det sålunda framräknade skattebeloppet mellan sig i proportion till sin verkliga omsättning. Detta under förutsättning att de beskattningsbara personer som ingår i en koncern och som omfattas av den högsta skattesatsen i de flesta fall är sammanlänkade med bolag som har sitt säte i en annan medlemsstat. Portugisisk domstol hade i mål C 509/12 begärt svar på fråga om artiklar i FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som föreskriver att de unionsmedborgare som vill erhålla ett behörighetsbevis från den berörda medlemsstaten ska vara bosatta i landet. EU-domstolen uttalade följande i dom : Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som föreskriver att de unionsmedborgare som vill erhålla behörighetsbevis för förande av fritidsbåt utfärdat av den berörda medlemsstaten ska vara bosatta i landet. Mål C 528/12 gällde rätt till fri etablering. Tysk domstol önskade svar på fråga om nationell lagstiftning - enligt vilken ett bolag som lyder under medlemsstatens lagstiftning endast är undantaget från bestämmelserna i artikel 57.1 i direktivet rörande årsbokslut om dess moderbolag lyder under samma medlemsstats lagstiftning - är förenlig med etableringsfriheten. EU-domstolen lämnade följande svar i dom : Artikeln utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning enligt vilken undantaget för ett dotterbolag, som lyder under denna medlemsstats lagstiftning, vad rör detta direktivs föreskrifter om innehåll, revision och offentliggörande av årsredovisning, endast gäller om även moderbolaget lyder under dess lagstiftning. Österrikisk domstol hade i mål C 367/12, som gällde etableringsfrihet, begärt svar på frågor om det föreligger hinder mot nationell bestämmelse i vilken det inte fastställs tillräckligt tydliga kriterier för att avgöra om det föreligger behov av läkemedelsförsörjning som motiverar att det öppnas ett nytt apotek. EUdomstolen kom fram till följande i dom : Artikel 49 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning vilken som huvudsakligt kriterium för att avgöra om det föreligger behov av läkemedelsförsörjning som motiverar att det öppnas ett nytt apotek föreskriver en strikt gräns vad gäller antalet personer som i fortsättningen ska betjänas i den mån behöriga nationella myndigheter inte har möjlighet att göra undantag från denna gräns för att beakta lokala särdrag. Övriga rättsområden EU-domstolen tolkade i mål C 285/12 direktiv 2004/83/EG som gäller miniminormer för när tredjelandsmedborgare ska betraktas som flyktingar. Conseil d État, Belgien, hade begärt klarlägganden rörande begreppet intern väpnad konflikt. EUdomstolen uttalade i dom sammanfattningsvis: Artikel 15 c i direktivet

10 10 ska tolkas enligt följande. Det ska anses föreligga en intern väpnad konflikt när de reguljära styrkorna i en stat konfronterar en eller flera väpnade grupper eller när två eller flera väpnade grupper drabbar samman, utan att det är nödvändigt att denna konflikt kan kvalificeras som en väpnad konflikt som ej är av internationell karaktär i den mening som avses i internationell humanitär rätt och utan att intensiteten i de väpnade sammandrabbningarna, graden av organisation hos de väpnade styrkorna eller konfliktens varaktighet görs till föremål för en bedömning som skiljer sig från den som gäller hur allvarligt det rådande våldet i det berörda området är. / Domen har redan kommenterats, se: / Danska Højesteret hade i mål C 98/13 begärt klargörande av begreppen spridning till allmänheten och användning i näringsverksamhet för att kunna bedöma om det skett intrång i immateriell rättighet. EU-domstolen uttalade sammanfattningsvis följande i dom : Förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter ska tolkas på följande sätt. Innehavaren av en immateriell rättighet avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat via en internetbutik i ett tredjeland åtnjuter, vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten, det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt förordningen, enbart på grundval av köpet av varan. Varan behöver härutöver inte innan den såldes ha ingått i ett försäljningsutbud eller i reklam riktad till konsumenterna i den aktuella medlemsstaten. I de förenade målen C 512/11 och C 513/11 tolkade EU-domstolen efter begäran om förhandsavgörande av Arbetsdomstolen i Finland direktiv rörande föräldraledighet. Målen rör den omständigheten att två arbetstagare av sina respektive arbetsgivare och enligt kollektivavtal hade nekats den ersättning som vanligtvis föreskrivs enligt avtalen under mammaledighet, på grund av att arbetstagarnas mammaledighet avbrutit obetalda föräldraledigheter. EUdomstolen slog fast följande i dom : Direktiv 96/34/EG om ramavtalet om föräldraledighet utgör hinder för nationell bestämmelse som föreskrivs i kollektivavtal, enligt vilken en gravid arbetstagare, som avbryter en obetald föräldraledighet för att i omedelbar anslutning därtill påbörja en mammaledighet, inte har rätt till den bibehållna lön, vilken hon skulle ha haft rätt till om mammaledigheten hade föregåtts av en viss minsta period under vilken hon återgått till arbetet. Arbeidshof te Antwerpen, Belgien, hade i mål C 588/12 med följande fråga begärt förhandsavgörande av EU-domstolen: Utgör 2 punkt 4 i ramavtalet om föräldraledighet hinder mot att den schablonersättning som ska utges när en arbetstagare som är tillsvidareanställd på heltid ensidigt sägs upp av arbetsgivaren, utan att grundade eller tillräckliga skäl föreligger, under en period under vilken arbetstagaren är föräldraledig på deltid, fastställs på grundval av den reducerade lön som arbetstagaren uppbär vid tidpunkten för uppsägningen. EU-domstolen gav följande svar i dom : 2 punkt 4 i ramavtalet utgör, med beaktande av såväl ramavtalets mål som 2 punkt 6 i avtalet, hinder mot att den schablonersättning som en arbetstagare har rätt till som är tillsvidareanställd på heltid och som, utan att grundade eller tillräckliga skäl föreligger, ensidigt sägs upp av arbetsgivaren under en period under vilken arbetstagaren är föräldraledig på deltid

11 11 fastställs på grundval av den reducerade lön som arbetstagaren uppbär vid tidpunkten för uppsägningen. I mål C 32/13 hade Sozialgericht Nürnberg, Tyskland, ställt två frågor som gällde tolkning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, resp. tolkning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den tyska domstolen ville ha svar på frågan om en särskild pension för vård av barn enligt den tyska lagstiftningen kan likställas med pension enligt de definitioner som finns i de två EG-förordningarna. EUdomstolen gav i huvudsak följande svar i dom : Artikel 77.1 i förordning (EEG) nr 1408/71 ska tolkas så, att en sådan förmån som den pension för vård av barn som föreskrivs i 47 stycke 1 sociallagen, del VI, som i samband med dödsfall beviljas den avlidnes tidigare make för vård av denne tidigare makes barn, inte kan likställas med pension till följd av ålderdom, invaliditet, olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom, i den mening som avses i förordningen. - Artikel 67 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska tolkas så, att en sådan förmån som den pension för vård av barn som föreskrivs i 47 stycke 1 sociallagen, del VI, omfattas av begreppet pension i artikeln. Belgisk domstol hade i mål C 79/13 begärt tolkning av direktiv 2003/9/EG som gäller miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Den ville ha svar på frågor om bidragsbelopp och på fråga om hänvisning i det fall då förläggningar för asylsökande är överbelastade. EU-domstolen kom fram till följande i dom : 1) Artikel 13.5 i direktiv 2003/9/EG ska tolkas så, att när en medlemsstat valt att tillhandahålla de materiella mottagningsvillkoren i form av ekonomiska bidrag eller kuponger ska bidragen utgå från och med dagen för asylansökan i enlighet med vad som stadgas i artikel 13.1 i direktivet och de ska uppfylla de miniminormer som fastställs i artikel 13.2 i direktivet. Medlemsstaten ska se till att det totala belopp som bidraget ska utgå med och som ska täcka de materiella mottagningsvillkoren är tillräckligt för att ge en värdig levnadsstandard som täcker de asylsökandes behov i fråga om hälsa och uppehälle och samtidigt ge dem möjlighet bland annat att disponera över en bostad. Medlemsstaten ska beakta att de intressen som tillkommer personer med särskilda behov ska tillvaratas, i enlighet med artikel 17 i direktivet. De materiella mottagningsvillkor som föreskrivs i artikel 14.1, 14.3, 14.5 och 14.8 i direktivet gäller inte för medlemsstaterna när de valt att tillhandahålla dessa villkor i form av enbart ekonomiska bidrag. Bidragsbeloppet ska emellertid vara tillräckligt för att möjliggöra för minderåriga barn att bo tillsammans med sina föräldrar så att de asylsökandes familjer kan hållas samman. 2) Direktiv 2003/9 utgör inte hinder för att medlemsstaterna vid överbelastning av de förläggningar som är avsedda för inkvartering av asylsökande kan hänvisa de asylsökande till organ inom det allmänna systemet för socialt bistånd, under förutsättning att dessa organ ser till att de miniminormer som föreskrivs i direktivet iakttas för de asylsökande. NYA MÅL ---

12 12 DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN Tisdagen den 1 april kl meddelar generaladvokaten förslag till avgörande i mål C-83/13, Fonnship och Svenska Transportarbetarförbundet. Målet handläggs av domstolens stora avdelning och rör en begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen angående frågan om regleringen i EES-avtalet om fri rörlighet för tjänster, sjötransporttjänster - vilken reglering har sin motsvarighet i EG-fördraget är tillämplig för ett bolag med säte i en EFTA-stat såvitt avser dess verksamhet i form av transporttjänster till en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat med ett fartyg som är registrerat, flaggat, i ett tredje land utanför EG/EES-området. Torsdagen den 3 april kl hålls muntlig förhandling i mål C , Ivansson m.fl., angående en begäran om förhandsavgörande från Helsingborgs tingsrätt rörande följande tolkningsfrågor: Medför den förkortning av genomförandetiden från den 1 maj 2003 till den 15 april 2003 som förekom vid införandet av 9 djurskyddsförordningen (2003:105) en skyldighet för Sverige som medlemsstat att anmäla förslaget på nytt i enlighet med artikel 8.1 tredje stycket i direktiv 98/34/EG? Om svaret på fråga 1 innebär att ny anmälan skulle ha gjorts, vilka rättsverkningar har den omständigheten att så inte har skett? ÖVRIGT Den 4 februari 2014 bordlades två propositioner som rör reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Se härom: Prop 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande och Prop 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare Samma dag bordlades en proposition med förslag på lagändringar med anledning av ändringarna i EU:s direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Se härom: Prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Den 11 februari 2014 antog EU:s ministerråd tre nya direktiv för offentlig upphandling. Se härom: Den 17 februari 2014 beslöts lagrådsremiss gällande ändringar i fiskelagen. Ändringarna innebär bland annat att licensbestämmelserna förenklas och anpassas till EU-lagstiftningen. Se härom: Lagrådsremiss; Ändringar i fiskelagen Samma dag beslöts kommittédirektiv om genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal. Se härom: Den 25 februari 2014 bordlades proposition med förslag om en effektivare kriminalisering av penningtvätt. Se härom: Prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt

13 Den 4 mars 2014 bordlades prop. 2013/14:153 om Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd. Se härom: 13

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 6790-01 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 KLAGANDE S MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 24 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att HFD 2014 ref 53 Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer