Nyhetsbrev om EU-rätt nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 2 2014"

Transkript

1 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M Skadeståndsrätt... 2 Arbetsrätt... 2 Upphandlingsrätt... 2 Miljörätt... 3 Migrationsrätt... 3 Fri rörlighet... 3 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3 Institutionell rätt och allmänna principer... 4 Processrätt... 4 Skatterätt... 6 Konkurrensrätt och statligt stöd... 8 Inre marknaden... 8 Övriga rättsområden... 9 NYA MÅL DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN ÖVRIGT INLEDNING Välkommen till ett nytt Nyhetsbrev. Hanteringen av ne bis in idem rullar vidare. I Haparanda tingsrätt har Hans Åkerberg Fransson, i det mål där förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen, dömts för kvarvarande brottslighet (bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll) till villkorlig dom och böter. Riksåklagaren har fört talan om resning i omkring 500 mål, efter att ha gått igenom omkring fem gånger så många ärenden. Högsta domstolen kommer enligt uppgift att inom kort, troligen i början av april, ta ställning till om skattetillägg kan hindra ett åtal för bokföringsbrott. Frågor om otillåten dubbelbestraffning har dessutom börjat dyka upp i ett antal andra typer av mål, såsom körkortsingripanden och trafikbrott, vapenlicensingripanden som hinder för åtal eller vice versa och skattetillägg för punktskatt kontra åtal för olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara m.m. Frågorna aktualiseras i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Rapporteringen i EU-rättsligt Nyhetsbrev kommer att koncentreras till avgöranden som rör specifika EU-rättsliga frågor av allmänt intresse. I just detta nummer har inget avgörande rapporterats. Läsekretsen får gärna kontakta redaktörerna med tips om sådana avgöranden, länk återfinns på hemsidan. I övrigt rapporteras bl.a. ett mycket intressant avgörande i ett svenskt mål, nämligen EU-domstolens dom i anledning av Svea hovrätts begäran om förhandsavgörande angående de upphovsrättsliga aspekterna av att tillhandahålla en hemsida med hyperlänkar direkt till, i det fallet, artiklar som publicerats på Göteborgspostens hemsida. Om detta och mycket annat nedan.

2 2 AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M. Skadeståndsrätt Justitiekanslern har i beslut i ärende avslagit ett läkemedelsföretags begäran om skadestånd på bl.a. unionsrättslig grund för att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att ett visst läkemedel skulle ingå i läkemedelsförmånerna med klassificering som generika har varit felaktigt och att detta har medfört att företagets parallellimporterade läkemedel varit utbytbart med generika, med följd att produkten inte omfattades av den möjlighet till prisförhandling direkt med öppenvårdsapotek som ges enligt 7 b förmånslagen för produkter som omfattas av 21 första stycket samma lag. Företaget hade enbart argumenterat utifrån 3 kap. 2 skadeståndslagen, men JK bedömde ändå anspråket även utifrån den rätt till skadestånd på unionsrättslig grund som följer av den s.k. Francovichdoktrinen. JK anförde i den delen bl.a. att utredningen inte gav stöd för att klassificeringen av läkemedel skulle avvika från den underliggande unionsrättsliga lagstiftningen. Det subventionssystem som upprättats genom förmånslagen syftar ytterst till att säkerställa folkhälsan genom att läkemedel ska vara tillgänglig för alla som behöver dem och innefattar avvägningar mellan olika motstående intressen. Folkhälsan i allmänhet och patientsäkerheten i synnerhet är sådana intressen som kan motivera inskränkningar i den fria rörligheten för varor enligt artikel 36 FEUF (tidigare artikel 30 EG). Det system som kommer till uttryck genom förmånslagen och den samhandelspåverkan som följer därav får därför som utgångspunkt bedömas vara förenlig med den fria rörligheten för varor. Arbetsrätt Arbetsdomstolen har i dom i mål A 52/12 inte ansett det vara fråga om en övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening när Malmö stad övertog ansvaret för en brukares assistans från ett bolag och arbetstagarna arbetat vidare en tid med samma arbetsuppgifter, men med Malmö stad som arbetsgivare istället för bolaget. AD:s majoritet ansåg att bl.a. det förhållandet att staden varken tog över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar från bolaget medförde att det inte kunde anses vara någon ekonomisk enhet som övergått från bolaget till staden. Upphandlingsrätt Kammarrätten i Göteborg har i dom i mål slagit fast bl.a. att Västtrafik i en upphandling fick ställa högre krav än de som följer av EU-rätten. Det krav målet rörde var att personuppgifter endast skulle få överföras till tredje land som godkänts av EU-kommissionen eller som anslutit sig till Dataskyddskonventionen, vilket begränsar möjligheterna att överföra personuppgifter till tredje land i förhållande till vad som gäller enligt PUL och dataskyddsdirektivet. Kammarrätten ansåg, utifrån att dataskyddsdirektivet (95/46/EG) innebär i princip en fullständig harmonisering på området, att det inte finns något generellt förbud mot att en upphandlande myndighet vid offentlig upphandling ställer upp krav på den produkt/tjänst som ska upphandlas eller utförandevillkor som är mer långtgående än vad som följer av tillämplig unionslagstiftning, oavsett om regleringen är helt harmoniserad eller inte.

3 3 Miljörätt Högsta domstolen har i beslut i mål Ö , där den inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen (dom i mål C-203/12), avslagit Billeruds ansökan om resning och klagan över domvilla. Billerud skulle enligt beslut från Naturvårdsverket betala avgift för sin underlåtenhet att överföra utsläppsrätter för år Bolaget menade att det inte rörde sig om överskridna utsläpp utan bara en sen överlämning och bristande administration. EU-domstolens avgörande innebar att avgiften skulle betalas oavsett orsaken till att utsläppsrätterna inte överförts. Högsta domstolen konstaterade mot den bakgrunden att det inte fanns någon omständighet som kunde föranleda resning eller utgöra domvilla. Migrationsrätt Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, har i dom i mål UM fastslagit att det var fel av Migrationsdomstolen att pröva Migrationsverkets bedömning att förutsättningarna för att tillämpa 12 kap. 18 utlänningslagen var uppfyllda. I enlighet med vad Migrationsöverdomstolen tidigare fastslagit är ett beslut avseende 12 kap. 18 utlänningslagen inte överklagbart (MIG 2011:26). Eftersom det inte fanns någon annan grund för att pröva ansökan fastställdes Migrationsverkets beslut att avvisa ansökan. Målet rörde en kvinna från Libyen som ansökt om uppehållstillstånd och åberopat anknytning till make och barn i Sverige. Fri rörlighet Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut i mål beviljat prövningstillstånd. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om bevis om specialistkompetens förutsätter att specialiseringstjänstgöring i Sverige har genomförts med svensk tandläkarlegitimation, eller om det kravet innebär en diskriminering på grund av nationalitet i strid med EU-rätten. Högsta förvaltningsdomstolen har i mål meddelat prövningstillstånd. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om rätt till barnbidrag kan föreligga när barnet och vårdnadshavaren är bosatta i Sverige, men vårdnadshavaren omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat EU-land. EU-DOMSTOLEN Avgöranden rörande Sverige Tidningsartiklar skrivna av svenska journalister hade publicerats och gjorts fritt tillgängliga på Göteborgs-Postens webbplats. Det svenska bolaget Retriever Sverige driver en webbplats som till sina kunder tillhandahåller klickbara internetlänkar (hyperlänkar) till artiklar som publicerats på andra webbplatser, däribland Göteborgs- Postens webbplats. Retriever Sverige hade dock inte bett om medgivande från journalisterna för att få skapa hyperlänkar till artiklar som publicerats på Göteborgs- Postens webbplats. Svea hovrätt begärde i målet mellan journalisterna och bolaget med fyra tolkningsfrågor förhandsavgörande av EU-domstolen. EU-domstolen preciserade frågorna 1 3, vilka prövades gemensamt, på följande sätt: Dessa frågor har ställts för att få klarhet i om artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG om harmonisering av

4 4 vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas på så sätt att tillhandahållandet, på en webbplats, av klickbara länkar till skyddade verk, som är tillgängliga på en annan webbplats, utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse, om verken i fråga är tillgängliga utan begränsningar på den andra webbplatsen. Svea Hovrätts fråga 4 hade enligt EU-domstolen ställts för att få klarhet i om artikeln utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse. - EU-domstolen gav i dom (mål C 466/12) följande svar: Artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse. Artikeln utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse. / Domen har redan kommenterats. Se: / Institutionell rätt och allmänna principer I mål C 656/11 tvistade Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( UK ) och rådet om korrekt rättslig grund vid anpassning av bestämmelser om fri rörlighet och sociala rättigheter i avtal med Schweiz. UK ansåg att rådet hade använt felaktig grund då det fattade sitt beslut. EU-domstolens konstaterade emellertid i dom bl.a. följande: Det huvudsakliga syftet med det angripna beslutet är att, som en följd av att nya unionsbestämmelser trätt i kraft på området för samordning av systemen för social trygghet, anpassa även de bestämmelser som har utsträckts till att omfatta Schweiz, genom avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om fri rörlighet för personer, och således att även fortsättningsvis upprätthålla utsträckningen av de sociala rättigheterna i förhållande till medborgarna i de berörda staterna. Av detta följer att - med beaktande av det sammanhang i vilket det angripna beslutet har antagits samt beslutets innehåll och syfte - det får anses ha varit riktigt att det antogs med artikel 48 FEUF som rättslig grund. UK:s argument att artikel 48 FEUF har till syfte att underlätta den fria rörligheten för medborgarna i medlemsstaterna på den inre marknaden och inte kan utgöra rättslig grund för en rättsakt som har till syfte att underlätta den fria rörligheten mellan unionen och ett tredje land, föranleder inte annan bedömning. UK:s argument, att artikel 2.1 i förordning nr 883/2004 innebär att tillämpningsområdet utsträcks till att omfatta samtliga icke ekonomiskt aktiva personer som inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, och således även dem som inte omfattades av de rättigheter som anges i förordning nr 1408/71, föranleder inte heller annan bedömning. EU-domstolen ogillade UK:s talan och förpliktade UK att ersätta rättegångskostnaderna. Processrätt Italiensk domstols begäran om förhandsavgöranden i de förenade målen C 162/12 och C 163/12 innehöll önskemål om att få svar på om vissa unionsbestämmelser är till hinder för nationell och regional lagstiftning om villkor för tillstånd och drift av verksamhet i form av uthyrning med chaufför. EU-domstolen fann i beslut att begäran inte innehöll de uppgifter om de faktiska och rättsliga

5 5 omständigheterna som krävs för att EU-domstolen ska kunna avgöra under vilka villkor som de lagstiftningar som är i fråga skulle kunna omfattas av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF jämförda med artikel 4.3 FEU respektive artikel 106 FEUF. Vad gällde artikel 49 FEUF konstaterade EU-domstolen att tolkningen av etableringsrätten inte var relevant för prövningen av målen vid den italienska domstolen. EU-domstolen saknar därmed behörighet att besvara de tolkningsfrågor som framställts såvitt dessa avsåg tolkning av artikel 49 FEUF. I den del de avsåg tolkning av andra bestämmelser i unionsrätten avvisade EU-domstolen frågorna. Lika illa gick det samma dag i de förenade målen C 419/12 och C 420/12. Här hade samma italienska domstol begärt förhandsavgöranden i syfte att få svar på frågor om bestämmelser i unionsrätten utgör hinder för vissa villkor som införts i nationella, regionala och kommunala bestämmelser om tillstånd för och tillhandahållande av tjänsten uthyrning med chaufför i Roms kommun. EU-domstolen fann i dessa mål att begäran inte innehöll sådana upplysningar som skulle göra det möjligt för EU-domstolen att fastställa de villkor under vilka sådana bestämmelser som dem som var aktuella skulle kunna omfattas av de unionsrättsliga bestämmelserna på konkurrensområdet. Under dessa omständigheter skulle den fråga som har ställts avvisas, i den del den avsåg tolkning av unionens konkurrensregler. Vad gällde artikel 49 FEUF, fanns det enligt EU-domstolen inget som antydde att målen hade något gränsöverskridande intresse eller samband med någon av de situationer som avses i unionsrätten. Av detta följde att en eventuell tolkning av artikel 49 FEUF inte skulle ha något samband med omständigheterna eller saken i dessa mål. EU-domstolen saknade därför behörighet att besvara de tolkningsfrågor som har framställts av den italienska domstolen såvitt dessa avsåg tolkning av artikel 49 FEUF. I den del frågorna avsåg tolkning av andra bestämmelser i unionsrätten avvisade EU-domstolen frågorna. Ungern yrkade, med åberopade av tre grunder, i mål C 31/13 P att EU-domstolen skulle upphäva den dom som meddelats av tribunalen i mål T 194/10. Genom den överklagade domen hade tribunalen ogillat Ungerns talan om ogiltigförklaring av införandet av den skyddade ursprungsbeteckningen Vinohradnícka oblasť Tokaj, vilken finns upptagen i det s.k. E Bacchus, dvs. det elektroniska registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar beträffande viner. Ingen av grunderna vann gehör hos EU-domstolen, som i dom fann att införandet i databasen inte utgjorde en rättsakt mot vilken talan kunde väckas. EU-domstolen ogillade därmed Ungerns talan. Den portugisiska skiljedomstolen Tribunal Arbitral necessário begärde i mål C 555/13 förhandsavgörande gällande tolkning av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel. Skiljedomstolen ville ha svar på om artikel 13 i förordningen utgör hinder för att den som innehar både patent och tilläggsskydd kan göra gällande hela giltighetstiden för tilläggsskyddet i ett fall där innehavaren då skulle kunna ha ensamrätt för en aktiv substans under en period som är längre än 15 år. EU-domstolen prövade i sitt beslut först frågan om skiljedomstolen skulle betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. EUdomstolen fann följande: Skiljedomstolen kan variera i form, sammansättning och handläggningsregler utifrån parternas val. Dessutom upplöses den efter att den har meddelat sitt avgörande. Dessa omständigheter kan förvisso framkalla vissa tvivel

6 6 avseende dess stadigvarande karaktär. I detta fall ska dock villkoret om stadigvarande karaktär anses vara uppfyllt, med hänsyn till att skiljedomstolen har inrättats med stöd av lag, att den har en stadigvarande, tvingande behörighet och att den nationella lagstiftningen dessutom fastställer och sätter ramarna för de handläggningsregler som den tillämpar. Med hänsyn härtill konstaterar EUdomstolen att skiljedomstolen uppfyller de villkor som EG-domstolen uppställt i rättspraxis och ska betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. EU-domstolen prövade därefter sakfrågan och kom fram till artikeln 13 utgör hinder för ensamrätt under en period som är längre än 15 år. Franska Cour de cassation begärde i mål C 1/13 svar på om artikel 27.2 i förordning (EG) 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att det för att det ska vara fastställt att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig räcker att ingen av parterna invänt mot rättens behörighet eller om rätten underförstått eller uttryckligen måste ha konstaterat sig vara behörig i ett lagakraftvunnet beslut. EU-domstolen gav följande svar i dom : Artikeln 27.2 ska tolkas så, att det med förbehåll för att den domstol vid vilken talan väckts senare är exklusivt behörig enligt förordningen ska anses fastställt att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig när den domstolen inte ex officio förklarat sig obehörig och ingen av parterna invänt mot rättens behörighet före eller senast vid den tidpunkt då det gjorts ett ställningstagande som enligt den nationella processrätten är att betrakta som det första svaromålet. I mål C 470/12 hade slovakisk domstol begärt tolkning av direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal och av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( Stadgan ). Den ville ha svar på om direktivet och Stadgan innebär hinder för nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet för en konsumentskyddsförening att intervenera till stöd för en konsument i ett mål om verkställighet som inletts mot denne med avseende på en lagakraftvunnen skiljedom. EU-domstolen uttalade följande i dom : Direktiv 93/13/EEG särskilt artiklarna 6.1, 7.1 och 8, jämförda med artiklarna 38 och 47 i Stadgan utgör inte hinder för nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet för en konsumentskyddsförening att intervenera till stöd för en konsument i ett mål om verkställighet som inletts mot denne med avseende på en lagakraftvunnen skiljedom. (Domen innehåller också uttalanden om begäran kunde tas upp till sakprövning samt om yrkanden som framställts sedan det muntliga förfarandet avslutats.) Skatterätt I mål C 323/12 gällde begäran om förhandsavgörande av rumänsk domstol tolkning av rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG som gäller återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium. Den domstolen ville ha svar på om direktivet ska tolkas så att den omständigheten att en beskattningsbar person, som är etablerad i en medlemsstat och som har tillhandahållit el i en annan medlemsstat, utser en skatterepresentant som är registrerad till mervärdesskatt i den sistnämnda medlemsstaten leder till att den beskattningsbara personen inte kan göra gällande direktivet i den medlemsstaten i syfte att den ingående mervärdesskatt som erlagts ska återbetalas. EU-domstolen gav följande svar i dom : Bestämmelserna

7 7 direktivet 79/1072/EEG ska tolkas så satt en beskattningsbar person, som är etablerad i en medlemsstat och som har tillhandahållit el till beskattningsbara återförsäljare som är etablerade i en annan medlemsstat, har rätt att åberopa direktivet i sistnämnda medlemsstat i syfte att ingående mervärdesskatt ska återbetalas. Den rättigheten bortfaller inte enbart av det skälet att den beskattningsbara personen har utsett en skatterepresentant som är registrerad till mervärdesskatt i den sistnämnda medlemsstaten. Direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och principen om skatteneutralitet tolkades av EU-domstolen genom dom i mål C 424/12. Det hade begärts svar på tre frågor som gällde utnyttjande av avdragsrätt samt återkallelse av skattebeslut. EU-domstolen slog fast följande: Direktivet utgör inte hinder för att en tjänstemottagare, vid en transaktion som är föremål för förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, nekas avdragsrätt för mervärdesskatt som han felaktigt har erlagt till tjänsteleverantören på grund av en faktura som upprättats på ett felaktigt sätt, inbegripet då det är omöjligt att rätta felaktigheten på grund av att tjänsteleverantören har försatts i konkurs. Rätts-säkerhetsprincipen utgör inte hinder för nationell förvaltningspraxis som består i att skattemyndigheten inom preklusionsfristen återkallar ett beslut varigenom den beskattningsbara personen har medgetts avdragsrätt för mervärdesskatt och sedan, efter en ny kontroll, kräver betalning av mervärdesskatten jämte dröjsmålsränta och vite. I mål C 18/13 hade bulgarisk domstol med fem frågor begärt förhandsavgörande rörande bl.a. avdragsrätt. EU-domstolen klargjorde följande i dom : 1) Direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt utgör hinder för att en beskattningsbar person gör avdrag för mervärdesskatt som anges på fakturor som utfärdats av en leverantör, när det, trots att tjänsten har tillhandahållits, framgår att den inte har tillhandahållits av denna leverantör eller dennes underleverantör. Detta bland annat därför att leverantören och underleverantören inte förfogade över den personal, det material och de tillgångar som krävdes, att kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten inte har angetts i redovisningen och att ställningen för personerna som har undertecknat vissa handlingar för leverantörerna visat sig vara oriktig. Detta gäller under förutsättning att dessa omständigheter utgör skatteundandragande och att det fastslås, - - -, att den beskattningsbara personen kände till eller borde ha känt till att den transaktion som åberopats till stöd för avdragsrätten ingick i skatteundandragandet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. 2) När de nationella domstolarna är skyldiga eller har möjligheten att ex officio beakta rättsliga grunder som följer av en tvingande regel i nationell rätt, måste de också göra detta i förhållande till en tvingande regel i unionsrätten såsom den regel som kräver att nationella myndigheter och domstolar nekar avdragsrätt för mervärdesskatt om det mot bakgrund av objektiva omständigheter är fastslaget att avdragsrätten har åberopats på ett sätt som utgör skatteundandragande eller missbruk. Vid prövningen av om åberopandet av avdragsrätten utgör skatteundandragande eller missbruk ankommer det på de nationella domstolarna att i möjligaste mån tolka den nationella rätten mot bakgrund av ordalydelsen och syftet med direktiv 2006/112 för att uppnå det resultat som avses i direktivet ) Direktiv 2006/ utgör inte hinder för att den berörda medlemsstaten, inom de gränser som anges i artikel 273 i direktivet, kräver av varje beskattningsbar person att denne i detta hänseende följer samtliga nationella bestämmelser om

8 8 redovisning, vilka överensstämmer med internationella redovisningsstandarder. Detta gäller under förutsättning att de vidtagna åtgärderna inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen att säkerställa en riktig uppbörd av skatten och att förebygga skatteundandragande. I detta hänseende utgör direktiv 2006/112 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken tillhandahållandet av en tjänst anses äga rum vid den tidpunkt då villkoren för erkännandet av intäkterna som härrör från den har uppfyllts. Mål C-82/12 gällde en av Spanien beslutad, särskild skatt på detaljhandelsförsäljning av mineraloljor. Genom dom slog EU-domstolen fast att artikel 3.2 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor är till hinder för nationell lagstiftning genom vilken införs en skatt på detaljhandelsförsäljning av mineraloljor, såsom den skatt på försäljning av vissa mineraloljor som är aktuell i det nationella målet. En sådan skatt kan nämligen inte anses ha ett särskilt ändamål i den mening som avses i artikeln, eftersom den inte i sig syftar till att säkerställa skyddet för hälsan och miljön. EU-domstolen konstaterade i domskälen också att det saknas anledning att begränsa domens verkningar i tiden. Konkurrensrätt och statligt stöd Företaget Mediaset och det italienska ekonomiministeriet tvistar hos italiensk domstol om återkrav av statligt stöd. Detta har föranlett den italienska domstolen att med tre frågor begära förhandsavgörande av EU-domstolen. Det har begärts klarhet i om en nationell domstol när den ska säkerställa verkställigheten av ett beslut från kommissionen i vilket en stödordning förklaras vara olaglig samt i vilket det förordnas om återkrav är bunden inte bara av detta beslut utan även av de ställningstaganden som kommissionen har gjort. EU-domstolen gav i dom ( mål C 69/13) följande svar: 1) En nationell domstol är när den ska säkerställa verkställigheten av ett beslut från kommissionen i vilket en stödordning förklaras vara olaglig och oförenlig med den inre marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet, utan att de individuella stödmottagarna identifieras eller de exakta stödbelopp som ska återbetalas anges visserligen bunden av detta beslut, men däremot inte av de ställningstaganden som kommissionen gjort inom ramen för verkställandet av beslutet. Den nationella domstolen ska emellertid, med hänsyn till principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU, låta dessa ställningstaganden ingå i bedömningsunderlaget i det mål den har att avgöra. 2) När den nationella domstolen ska fastställa de exakta stödbelopp som ska återkrävas i ett sådant fall då kommissionen inte i det beslut i vilket en stödordning förklaras vara olaglig och oförenlig med den inre marknaden identifierat de enskilda stödmottagarna eller fastställt de exakta stödbelopp som ska återbetalas kan den utan att giltigheten av kommissionens beslut eller skyldigheten att återbetala stödet ifrågasätts slå fast att det stödbelopp som ska återbetalas är lika med noll, när detta framgår av beräkningar som utförts på grundval av alla relevanta omständigheter som kommit till dess kännedom. Inre marknaden Ungersk domstol ville i mål C 385/12, som rör lagstiftning om omsättningsskatt inom vissa sektorer för detaljhandel, ha svar på om artiklar i FEUF utgör hinder för sådan

9 9 lagstiftning, när skatten har en potentiellt diskriminerande verkan gentemot juridiska personer som i en koncern är sammanlänkade med ett bolag med säte i en annan medlemsstat. EU-domstolen gav i dom följande svar: Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF utgör hinder för nationell lagstiftning om omsättningsskatt för detaljhandeln i butik som ålägger beskattningsbara personer som inom en koncern utgör sammanlänkade företag i den mening som avses i denna lagstiftning att sammanlägga sin omsättning vid tillämpningen av en mycket progressiv skatteskala, och sedan fördela det sålunda framräknade skattebeloppet mellan sig i proportion till sin verkliga omsättning. Detta under förutsättning att de beskattningsbara personer som ingår i en koncern och som omfattas av den högsta skattesatsen i de flesta fall är sammanlänkade med bolag som har sitt säte i en annan medlemsstat. Portugisisk domstol hade i mål C 509/12 begärt svar på fråga om artiklar i FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som föreskriver att de unionsmedborgare som vill erhålla ett behörighetsbevis från den berörda medlemsstaten ska vara bosatta i landet. EU-domstolen uttalade följande i dom : Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som föreskriver att de unionsmedborgare som vill erhålla behörighetsbevis för förande av fritidsbåt utfärdat av den berörda medlemsstaten ska vara bosatta i landet. Mål C 528/12 gällde rätt till fri etablering. Tysk domstol önskade svar på fråga om nationell lagstiftning - enligt vilken ett bolag som lyder under medlemsstatens lagstiftning endast är undantaget från bestämmelserna i artikel 57.1 i direktivet rörande årsbokslut om dess moderbolag lyder under samma medlemsstats lagstiftning - är förenlig med etableringsfriheten. EU-domstolen lämnade följande svar i dom : Artikeln utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning enligt vilken undantaget för ett dotterbolag, som lyder under denna medlemsstats lagstiftning, vad rör detta direktivs föreskrifter om innehåll, revision och offentliggörande av årsredovisning, endast gäller om även moderbolaget lyder under dess lagstiftning. Österrikisk domstol hade i mål C 367/12, som gällde etableringsfrihet, begärt svar på frågor om det föreligger hinder mot nationell bestämmelse i vilken det inte fastställs tillräckligt tydliga kriterier för att avgöra om det föreligger behov av läkemedelsförsörjning som motiverar att det öppnas ett nytt apotek. EUdomstolen kom fram till följande i dom : Artikel 49 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning vilken som huvudsakligt kriterium för att avgöra om det föreligger behov av läkemedelsförsörjning som motiverar att det öppnas ett nytt apotek föreskriver en strikt gräns vad gäller antalet personer som i fortsättningen ska betjänas i den mån behöriga nationella myndigheter inte har möjlighet att göra undantag från denna gräns för att beakta lokala särdrag. Övriga rättsområden EU-domstolen tolkade i mål C 285/12 direktiv 2004/83/EG som gäller miniminormer för när tredjelandsmedborgare ska betraktas som flyktingar. Conseil d État, Belgien, hade begärt klarlägganden rörande begreppet intern väpnad konflikt. EUdomstolen uttalade i dom sammanfattningsvis: Artikel 15 c i direktivet

10 10 ska tolkas enligt följande. Det ska anses föreligga en intern väpnad konflikt när de reguljära styrkorna i en stat konfronterar en eller flera väpnade grupper eller när två eller flera väpnade grupper drabbar samman, utan att det är nödvändigt att denna konflikt kan kvalificeras som en väpnad konflikt som ej är av internationell karaktär i den mening som avses i internationell humanitär rätt och utan att intensiteten i de väpnade sammandrabbningarna, graden av organisation hos de väpnade styrkorna eller konfliktens varaktighet görs till föremål för en bedömning som skiljer sig från den som gäller hur allvarligt det rådande våldet i det berörda området är. / Domen har redan kommenterats, se: / Danska Højesteret hade i mål C 98/13 begärt klargörande av begreppen spridning till allmänheten och användning i näringsverksamhet för att kunna bedöma om det skett intrång i immateriell rättighet. EU-domstolen uttalade sammanfattningsvis följande i dom : Förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter ska tolkas på följande sätt. Innehavaren av en immateriell rättighet avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat via en internetbutik i ett tredjeland åtnjuter, vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten, det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt förordningen, enbart på grundval av köpet av varan. Varan behöver härutöver inte innan den såldes ha ingått i ett försäljningsutbud eller i reklam riktad till konsumenterna i den aktuella medlemsstaten. I de förenade målen C 512/11 och C 513/11 tolkade EU-domstolen efter begäran om förhandsavgörande av Arbetsdomstolen i Finland direktiv rörande föräldraledighet. Målen rör den omständigheten att två arbetstagare av sina respektive arbetsgivare och enligt kollektivavtal hade nekats den ersättning som vanligtvis föreskrivs enligt avtalen under mammaledighet, på grund av att arbetstagarnas mammaledighet avbrutit obetalda föräldraledigheter. EUdomstolen slog fast följande i dom : Direktiv 96/34/EG om ramavtalet om föräldraledighet utgör hinder för nationell bestämmelse som föreskrivs i kollektivavtal, enligt vilken en gravid arbetstagare, som avbryter en obetald föräldraledighet för att i omedelbar anslutning därtill påbörja en mammaledighet, inte har rätt till den bibehållna lön, vilken hon skulle ha haft rätt till om mammaledigheten hade föregåtts av en viss minsta period under vilken hon återgått till arbetet. Arbeidshof te Antwerpen, Belgien, hade i mål C 588/12 med följande fråga begärt förhandsavgörande av EU-domstolen: Utgör 2 punkt 4 i ramavtalet om föräldraledighet hinder mot att den schablonersättning som ska utges när en arbetstagare som är tillsvidareanställd på heltid ensidigt sägs upp av arbetsgivaren, utan att grundade eller tillräckliga skäl föreligger, under en period under vilken arbetstagaren är föräldraledig på deltid, fastställs på grundval av den reducerade lön som arbetstagaren uppbär vid tidpunkten för uppsägningen. EU-domstolen gav följande svar i dom : 2 punkt 4 i ramavtalet utgör, med beaktande av såväl ramavtalets mål som 2 punkt 6 i avtalet, hinder mot att den schablonersättning som en arbetstagare har rätt till som är tillsvidareanställd på heltid och som, utan att grundade eller tillräckliga skäl föreligger, ensidigt sägs upp av arbetsgivaren under en period under vilken arbetstagaren är föräldraledig på deltid

11 11 fastställs på grundval av den reducerade lön som arbetstagaren uppbär vid tidpunkten för uppsägningen. I mål C 32/13 hade Sozialgericht Nürnberg, Tyskland, ställt två frågor som gällde tolkning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, resp. tolkning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den tyska domstolen ville ha svar på frågan om en särskild pension för vård av barn enligt den tyska lagstiftningen kan likställas med pension enligt de definitioner som finns i de två EG-förordningarna. EUdomstolen gav i huvudsak följande svar i dom : Artikel 77.1 i förordning (EEG) nr 1408/71 ska tolkas så, att en sådan förmån som den pension för vård av barn som föreskrivs i 47 stycke 1 sociallagen, del VI, som i samband med dödsfall beviljas den avlidnes tidigare make för vård av denne tidigare makes barn, inte kan likställas med pension till följd av ålderdom, invaliditet, olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom, i den mening som avses i förordningen. - Artikel 67 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska tolkas så, att en sådan förmån som den pension för vård av barn som föreskrivs i 47 stycke 1 sociallagen, del VI, omfattas av begreppet pension i artikeln. Belgisk domstol hade i mål C 79/13 begärt tolkning av direktiv 2003/9/EG som gäller miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Den ville ha svar på frågor om bidragsbelopp och på fråga om hänvisning i det fall då förläggningar för asylsökande är överbelastade. EU-domstolen kom fram till följande i dom : 1) Artikel 13.5 i direktiv 2003/9/EG ska tolkas så, att när en medlemsstat valt att tillhandahålla de materiella mottagningsvillkoren i form av ekonomiska bidrag eller kuponger ska bidragen utgå från och med dagen för asylansökan i enlighet med vad som stadgas i artikel 13.1 i direktivet och de ska uppfylla de miniminormer som fastställs i artikel 13.2 i direktivet. Medlemsstaten ska se till att det totala belopp som bidraget ska utgå med och som ska täcka de materiella mottagningsvillkoren är tillräckligt för att ge en värdig levnadsstandard som täcker de asylsökandes behov i fråga om hälsa och uppehälle och samtidigt ge dem möjlighet bland annat att disponera över en bostad. Medlemsstaten ska beakta att de intressen som tillkommer personer med särskilda behov ska tillvaratas, i enlighet med artikel 17 i direktivet. De materiella mottagningsvillkor som föreskrivs i artikel 14.1, 14.3, 14.5 och 14.8 i direktivet gäller inte för medlemsstaterna när de valt att tillhandahålla dessa villkor i form av enbart ekonomiska bidrag. Bidragsbeloppet ska emellertid vara tillräckligt för att möjliggöra för minderåriga barn att bo tillsammans med sina föräldrar så att de asylsökandes familjer kan hållas samman. 2) Direktiv 2003/9 utgör inte hinder för att medlemsstaterna vid överbelastning av de förläggningar som är avsedda för inkvartering av asylsökande kan hänvisa de asylsökande till organ inom det allmänna systemet för socialt bistånd, under förutsättning att dessa organ ser till att de miniminormer som föreskrivs i direktivet iakttas för de asylsökande. NYA MÅL ---

12 12 DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN Tisdagen den 1 april kl meddelar generaladvokaten förslag till avgörande i mål C-83/13, Fonnship och Svenska Transportarbetarförbundet. Målet handläggs av domstolens stora avdelning och rör en begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen angående frågan om regleringen i EES-avtalet om fri rörlighet för tjänster, sjötransporttjänster - vilken reglering har sin motsvarighet i EG-fördraget är tillämplig för ett bolag med säte i en EFTA-stat såvitt avser dess verksamhet i form av transporttjänster till en EG-medlemsstat eller en EFTA-stat med ett fartyg som är registrerat, flaggat, i ett tredje land utanför EG/EES-området. Torsdagen den 3 april kl hålls muntlig förhandling i mål C , Ivansson m.fl., angående en begäran om förhandsavgörande från Helsingborgs tingsrätt rörande följande tolkningsfrågor: Medför den förkortning av genomförandetiden från den 1 maj 2003 till den 15 april 2003 som förekom vid införandet av 9 djurskyddsförordningen (2003:105) en skyldighet för Sverige som medlemsstat att anmäla förslaget på nytt i enlighet med artikel 8.1 tredje stycket i direktiv 98/34/EG? Om svaret på fråga 1 innebär att ny anmälan skulle ha gjorts, vilka rättsverkningar har den omständigheten att så inte har skett? ÖVRIGT Den 4 februari 2014 bordlades två propositioner som rör reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Se härom: Prop 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande och Prop 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare Samma dag bordlades en proposition med förslag på lagändringar med anledning av ändringarna i EU:s direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Se härom: Prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Den 11 februari 2014 antog EU:s ministerråd tre nya direktiv för offentlig upphandling. Se härom: Den 17 februari 2014 beslöts lagrådsremiss gällande ändringar i fiskelagen. Ändringarna innebär bland annat att licensbestämmelserna förenklas och anpassas till EU-lagstiftningen. Se härom: Lagrådsremiss; Ändringar i fiskelagen Samma dag beslöts kommittédirektiv om genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal. Se härom: Den 25 februari 2014 bordlades proposition med förslag om en effektivare kriminalisering av penningtvätt. Se härom: Prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt

13 Den 4 mars 2014 bordlades prop. 2013/14:153 om Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd. Se härom: 13

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Migrationsrätt... 1 Allmänna principer... 2 Fri rörlighet... 2 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 3 2013

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 3 2013 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 3 2013 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Processrätt... 1 Skatterätt... 2 Förvaltningsrätt... 2 Arbetsrätt... 3 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige...

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Allmänna principer... 1 Skatterätt... 2 Straffrätt... 2 Civilrätt... 2 EU-DOMSTOLEN... 2 Avgöranden rörande Sverige...

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.06.1997 SEK(97) 1193 slutlig KOMMISSIONENS TOLKNINGSMEDDELANDE om frihet att tillhandahålla tjänster och begreppet "det allmännas bästa" i andra bankdirektivet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

BESLUT 2013-04-11 Malmö

BESLUT 2013-04-11 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 BESLUT 2013-04-11 Malmö Mål nr B 985-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Malmö tingsrätts dom 2012-03-14 i mål B 354-11, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Kammaråklagare

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN och det fria valet av ombud Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Programmet för juris kandidatexamen Examensarbete i ersättningsrätt, 30 hp Författare:

Läs mer

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62008j0271:sv:ht... 2010-07-19

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62008j0271:sv:ht... 2010-07-19 Sida 1 av 16 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 15 juli 2010 (*) "Fördragsbrott - Direktiven 92/50/EEG och 2004/18/EG - Offentlig upphandling av tjänster - Tjänstepensionsförsäkring för kommunalt anställda

Läs mer

Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv. Då, nu och framåt.

Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv. Då, nu och framåt. Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv Då, nu och framåt. Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv Då, nu och framåt. Lena Malmberg Författaren till denna skrift

Läs mer

I mål C-285/09, R., ytterligare deltagare i rättegången: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach,

I mål C-285/09, R., ytterligare deltagare i rättegången: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach, R. DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)den 7 december 2010 * I - 12633 I mål C-285/09, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) genom beslut

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer 2006:7 Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

PROTOKOLL 2010-04-27 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen Lia von Sivers

PROTOKOLL 2010-04-27 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen Lia von Sivers 1 PROTOKOLL 2010-04-27 Stockholm Mål nr 5404-08 NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Gustaf Sandström, Anna-Karin Lundin, Annika Brickman, Kristina Ståhl och Anita Saldén Enérus FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 05 SOLVIT Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium, Maj 2010 första tryckningen. ISBN: 978-91-86575-03-8 MISSIV Enheten för Inre marknaden och tekniska

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer