DOM meddelad i VÄXJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-02-10 meddelad i VÄXJÖ"

Transkript

1 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM meddelad i VÄXJÖ Mål nr SÖKANDE Sydskånska Avfallsaktiebolaget, SYSAV Box Malmö Ombud: Advokaten Thomas Carlberg Alrutz' Advokatbyrå AB Box Stockholm SAKEN Ansökan om ändringstillstånd avseende förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsförbränningsanläggning i Malmö kommun, Skåne län DOMSLUT Ändringstillstånd lämnar Sydskånska Avfallsaktiebolaget ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 miljöbalken av tillstånd meddelat genom deldom den 24 maj 2005 i mål M , att inom tomten nr 7 i kvarteret Sjölunda i Malmö uppföra och driva en anläggning för mottagning och förbehandling av högst ton matavfall per år. Villkor För ändringstillståndet ska de villkor som föreskrivits för tillståndet i deldom den 24 maj 2005 (M ) gälla i tillämpliga delar med följande tillägg. 21. Avloppsvatten från förbehandlingen av matavfall ska så långt möjligt recirkuleras. Vid utsläpp ska vattnet passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3, varefter det ska överledas till Sjölunda avloppsreningsverk i den mängd och föroreningsinnehåll som huvudmannen för reningsverket kan godkänna. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 81 Kungsgatan måndag fredag VÄXJÖ E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 22. Bolaget ska, i händelse av haveri eller brand, vidta åtgärder så att föroreningar inte kan nå recipienten via dagvattennätet. 23. Skriftliga, ändamålsenliga instruktioner för personalens agerande i händelse av driftstörning eller olyckstillbud ska finnas tillgängliga vid anläggningen. Miljökonsekvensbeskrivning godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. Verkställighet Tillståndet får utnyttjas omedelbart.

3 3 TIDIGARE AVGÖRANDEN har i deldom den 24 maj 2005 i mål M lämnat bolaget tillstånd enligt miljöbalken dels att i anslutning till befintliga förbränningsanläggningar inom tomten nr 7 i kvarteret Sjölunda i Malmö uppföra en ny avfallseldad kraftvärmeenhet, linje 4, alternativt två linjer om tillsammans motsvarande avfallskapacitet, en destruktionsugn för specialavfall och en kremeringsugn för döda smådjur, dels att på de befintliga linjerna 1 och 2 utföra de ombyggnader av pannorna och de andra utsläppsbegränsande åtgärder som behövs för att uppfylla gällande bestämmelser om förbränning av avfall och dels att driva nya och befintliga anläggningar vid en årlig förbränning av högst ton avfall, varav högst ton farligt avfall. Det icke farliga avfallet omfattas av kategorierna Q1-Q16 i bilaga 1 till avfallsförordningen (2001:1063). Det farliga avfallet ingår i Q1-Q15 med högst ton i vardera kategori och i Q16 med högst ton. Tillståndet för linjerna 1 och 2 gäller fram till den 1 juni I deldomen sköt miljödomstolen upp frågan om vilka villkor som ska gälla dels för utsläppet av förorenat avloppsvatten och dels beträffande omhändertagandet av fosfor vid förbränning av slam. I deldom den 27 januari 2009 avslutade miljödomstolen prövotiden såvitt avser omhändertagandet av fosfor vid förbränning av slam och sköt på nytt upp frågan om villkor för utsläpp av förorenat avloppsvatten. Bolaget ålades att utreda frågan ytterligare och redovisa resultaten senast den 30 november Hanteringen av matavfall på avfallsförbränningsanläggningen godtogs av länsstyrelsen 2006 genom ett anmälningsförfarande. Anmälan avsåg förbehandling av upp till ton matavfall per år. Den anmälda anläggningen togs i drift under hösten 2008.

4 4 YRKANDE Bolaget har ansökt om ändringstillstånd att komplettera avfallsförbränningsanläggningen vid Sjölunda med en förbehandlingsanläggning för mottagning och behandling av matavfall samt att vid anläggningen mottaga och förbehandla högst ton matavfall per år. Bolaget anser att nuvarande tillståndvillkor är tillräckliga också för den nu ansökta verksamheten. Bolaget har yrkat att igångsättningstiden bestäms till fem år, samt att blivande tillstånd får tas i anspråk även innan domen har vunnit laga kraft. Slutligen har bolaget yrkat att miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. ANSÖKAN Anläggningens huvudsyfte är att ta emot och förbehandla matavfall och producera en pumpbar slurry, som kommer att behandlas på en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel. Produktionen av biogas och biogödsel kommer åtminstone inledningsvis att ske vid en extern biogasanläggning. Ansökan omfattar en anläggning med fyra linjer, linje 1-4, samt ett hygieniseringssteg med bufferttank. Linje 1-3 har redan uppförts. Anläggningen ska kunna ta emot och behandla samtliga typer av källsorterat mat avfall och fettavskiljarslam från hushåll, restauranger, storkök (framför allt skoloch vårdkök) samt även kunna ta emot organiskt avfall från handel och industrier. Slakteriavfall och liknande fraktioner kommer däremot inte att tas emot och behandlas i anläggningen. Linje 1 består av en mottagningstank med kringutrustning och en bufferttank. I linje 1 omhändertas flytande matavfall.

5 5 Linje 2 är avsedd för mottagande av flytande matavfall avlämnat på pall och som fortfarande är kvar i sin konsumentförpackning. Avfallet kommer framför allt att härröra från livsmedelsproducenter och butiker. Det uppsamlade flytande matavfallet pumpas till mottagningstanken i linje 1. De i linjen avskiljda förpackningsresterna utnyttjas som bränsle i avfallsförbränningsanläggningen. Linje 3 är avsedd för att kunna ta emot och behandla samtliga typer av källsorterat matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker samt matavfall från livsmedelproducerande industrier. I linjen sönderdelas och pressas avfallet så att dess rötningsbara del blir pumpbar. Vid pressningen avskiljs brännbara fraktioner, framför allt bestående av plast och fiberrikt material som utnyttjas som bränsle i avfallsförbränningsanläggningen. Avfallet är relativt torrt och späds därför i flera positioner, i första hand med flytande avfall från mottagningstanken i linje 1 och i andra hand med vatten. Linje 4 byggs för att förbehandla samma typer av matavfall som i linje 3. Det förbehandlade matavfallet korttidslagras i bufferttanken i linje 1 innan det transporteras med tankbil till behandling på en biogasanläggning. Det kan därvid bli aktuellt att hygienisera slurryn inom bolagets anläggning. Anläggningen kommer då att kompletteras med ett hygieniseringssteg och en ytterligare bufferttank. Hygieniseringen består i upphettning av avfallet till minst 70 o C under minst en timme innan det pumpas till den nya bufferttanken. Hygieniseringssteget kan också komma att bestå av flera mindre hygieniseringstankar. Ett ventilationssystem anordnas så att frånluft från verksamhetsutrymmena samlas upp och slutligen kan utnyttjas som primärluft till förbränningsugnarna i avfallsförbränningsanläggningen. Buffert- och mottagningstankarna kommer att ventileras med ett separat självdragsystem. I detta monteras en luftjoniserande apparat för reducering av lukt.

6 6 Vid lastning av tankbilar kommer luften i tankarna att samlas upp och ledas till bufferttanken i syfte att minimera risken för spridning av lukt till omgivningen. Spillvatten från spolning och rengöring av anläggningen kommer att behandlas på Sjölunda avloppsreningsverk. Mängden uppskattas till totalt ca 2000 m 3 /år. Huvudmannen för reningsverket, VA SYD, har förklarat sig villig att ta emot vattnet. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Själva verksamheten är i sig positiv ur miljösynpunkt, dels eftersom den gas som kan produceras från den i anläggningen framställda slurryn kan ersätta fossilt bränsle och därmed medför en minskning av utsläppen av fossil koldioxid, och dels eftersom återföring av den producerade biogödseln till åkermark innebär att näringsämnena i inkommande avfall utnyttjas i ett kretslopp för livsmedelsproduktion. Den huvudsakliga miljörisken kopplad till anläggningen har bedömts vara påverkan genom lukt. Lokalerna med tillhörande ventilationssystem och övrig utrustning är dock konstruerade så att luktande ämnen inte sprids. Verksamheten ger därutöver upphov till emissioner från transporter. Merparten av det avfall som kommer att behandlas i anläggningen tas dock redan idag emot för förbränning i avfallsförbränningsanläggningen blandat med andra avfallsslag. Därutöver tillkommer transporter av det förbehandlade avfallet till en extern rötningsanläggning. Även om vissa nya enheter tillkommer vid avfallsförbränningsanläggningen bedöms ökningen av bullernivån jämfört med förhållandena med dagens verksamhet vara försumbar. YTTRANDEN Länsstyrelsen i Skåne län har i första hand yrkat att följande villkor föreskrivs. Avloppsvatten ska avledas till reningsanläggningen för lakvattnet från avfallsanläggningen Spillepeng. Fram till dess detta system är taget i drift ska avlopps-

7 7 vattnet passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3 eller genomgå motsvarande rening av organiskt material innan utsläpp till recipient. Länsstyrelsen har i andra hand yrkat att följande villkor föreskrivs. Avloppsvatten ska passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3 eller genomgå motsvarande rening av organiskt material innan utsläpp till recipient. Vid driftstörning eller olycka ska avledning av avloppsvatten till reningsverket förhindras. Mot bakgrund av anläggnings placering och utformning avser länsstyrelsen att det utöver ovanstående reglering inte är nödvändigt med ytterligare villkor för verksamheten. Malmö Stad, kommunstyrelsen och miljönämnden, bedömer att den utökade verksamheten kan omfattas av idag gällande villkor. Avstängningsventilerna till dagvattenbrunnarna ska vara automatiska och kopplade till det larm och nivåvakter som beskrivs i ansökan. Av ansökan framgår att verksamheten ska drivas av sökandes dotterbolag SYSAV Biotec AB. Vid en framtida tillsyn kommer denna att riktas mot den verklige verksamhetsutövaren; SYSAV AB rörande förbränningen och SYSAV Biotec AB rörande den kompletterande verksamheten. Tillståndet bör därför utformas så att det klart framgår vilka villkor som gäller för den kompletterande delen av anläggningen. Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun har anfört bl.a. följande. Som villkor bör ställas att förutom att information om ett eventuellt haveri eller motsvarande i ventilationsanläggningen ska lämnas till tillsynsmyndigheten, information om detta även ska lämnas till miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Luktproblem kan även uppstå i samband med transporter av matavfall i otäta fordon

8 8 liksom vid omlastning. Åtgärder måste vidtas för att minska risken för olägenheter vid denna hantering. Till hanteringen kommer att utnyttjas ca ton färskvatten per år. Om med detta avses drickvatten måste det anses vara ett resursslöseri att tillföra vatten av livsmedelskvalitet för avfallshantering. Ett godtagbart alternativ borde kunna erhållas. I anslutning till mottagningen och invid mottagnings- och bufferttankar finns dagvattenbrunnar. Dessa ska enligt ansökan förses med avstängningsanordning. Verksamheten borde ha ett system för avstängning som inte är lika beroende av insatstiden, dvs. att dagvattennätet i området bör förses med ett magasin med avstängningsmöjlighet för dagvattnet i området. Detta med anledning av att de föroreningar det här rör sig om kraftigt ökar på mängden organiskt material i Sege å och Öresund om de kommer ut. Från hanteringen på pall från livsmedelindustrin kommer restavfall att uppstå. Det är planerat att detta avfall ska gå till förbränningsanläggningen. En stor andel kommer troligtvis att utgöras av metall- resp. glasförpackningar. Detta avfall lämpar sig bättre för källsortering än förbränning. Vidare finns ju krav på att förpackningar av olika material ska återvinnas. Det vore därför önskvärt att anläggningen anpassades för att kunna sortera detta restavfall så att endast en brännbar fraktion går till förbränningsanläggningen. Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har tillstyrkt ansökan. Bolaget har i bemötande anfört bl.a. följande. Mängden avloppsvatten kommer att uppgå till ca m 3 per år vid sökt produktion. Farliga ämnen eller prioriterade ämnen enligt direktivet 2008/105/EG används inte vid anläggningen. I själva förbehandlingen av matavfall används över huvud taget inga kemikalier. Eftersom det avfall som tas emot på anläggningen består av

9 9 källsorterat matavfall och fettavskiljarslam från hushåll, restauranger och storkök samt organiskt avfall från handel och industrier, är risken för innehåll av sådana ämnen i avfallet extremt liten. Vid rengöringen används ett alkaliskt rengöringsmedel. Volymer kommer att vara under 10 liter per år. Avloppsvattnet från anläggningen leds till en sedan tidigare befintlig slambassäng belägen intill anläggningen innan det pumpas till Sjölunda reningsverk. I bassängen, som har en volym om ca 150 m 3 sedimenterar en betydande del av det organiska materialet i avloppsvattnet. Slammet hämtas med slambil, behandlas i bolagets bränsleberedningsanläggning och förbränns därefter i avfallsförbränningsanläggningen och utan att således nå reningsverket. Bolaget bedömer att avloppsvattnet från förbehandlingsanläggningen är väl lämpat för behandling i ett konventionellt reningsverk av den typ som Sjölunda reningsverk representerar. Överledning av det avslammade avloppsvattnet till Sjölunda reningsverk är därför det mest fördelaktiga behandlingssättet ur miljösynpunkt. Risken för att avloppsvatten från anläggningen innehållande matavfallsrester skulle kunna slå ut reningsverket måste bedömas som obefintlig. Bolaget har beslutat att bygga om anläggningen så att spillvattnet från förbehandlingsanläggningen kan samlas upp separat och recirkuleras in i processen för spädning av matavfall vid slurryberedningen. Det är dock nödvändigt att möjligheten till överledning av spillvatten till Sjölundaverket finns kvar. Bolagets egenkontroll kommer att omfatta avloppsvatten från anläggningen. kontrollen kommer att utgå från och avse att gällande krav på avloppsvatten, det vill säga ABVA med tilläggsbestämmelser innehålls. Inleveranser av avfall till anläggningen sker huvudsakligen i täckta containrar. Avfallet har i dessa fall hämtats från regionala omlastningsstationer. Alternativt sker inleveranser med konventionella sopbilar. Någon anledning att befara luktolägenhe-

10 10 ter från denna hantering finns inte. Uttransporter av färdig slurry sker med tankbil. Inte heller dessa transporter bedöms därför medföra luktolägenheter. Bolaget arbetar för att förbrukningen av färskvatten ska bli så låg som möjligt. Avfallet i linje 3 måste dock spädas för att en pumpbar slurry ska erhållas. I första hand används andra avfallsfraktioner som spädmedium, såsom flytande matavfall från linje 2, flytande kvarnat matavfall och fettavskiljarslam från restauranger och storkök samt andra flytande matavfall från livsmedelindustrier. Färskvatten används endast i sista hand om inga flytande matavfall finns att tillgå. Den i anläggningen producerade slurryn kommer att behandlas i en biogasanläggning. Restprodukten från biogasanläggningen utgörs av biogödsel som används som gödselmedel på produktiv åkermark. För att detta kretslopp ska vara möjligt krävs bland annat en hög kvalitet på biogödseln. Detta ställer i sin tur krav på vilka spädmedia som kan användas. Finns inte avfallsfraktioner enligt ovan att tillgå måste därför färsktvatten användas. Bolaget har installerat manuella avstängningsanordningar på tre dagvattenbrunnar i anslutning till matavfallsmottagningen och invid mottagnings- och bufferttankar. Bolaget anser att sådana ventiler utgör en tillräcklig försiktighetsåtgärd för att begränsa ett utsläpp. Sannolikheten för att ett haveri till följd av konstruktionsfel ska inträffa är mycket liten. Tillbud har rapporterats som berott på yttre omständigheter såsom påkörning med fordon, åverkan vid grävning och markarbeten. Skulle något sådant inträffa ger det en omedelbar signal och att stänga de aktuella ventilerna. Glasförpackningar behandlas inte i anläggningen och glas kommer därför inte att förekomma i någon betydande mängd i den brännbara resten från linje 2. Metallförpackningar kan komma att hanteras i linje 2, men dessa kommer att sorteras ut före eller efter förbränningen och materialet att återvinnas. Ansvarig verksamhetsutövare vad gäller förbehandlingsanläggningen kommer att vara bolaget, även om verksamheten kommer att skötas av Sysav Biotec AB. Något

11 11 behov av separata villkor för anläggningsdelarna finns inte. Någon sådan gränsdragning vore heller inte möjlig att upprätthålla vad gäller till exempel emissioner av buller och eventuell lukt. DOMSKÄL Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven på en sådan beskrivning i 6 kap. miljöbalken. Beskrivningen kan därför godkännas. bedömer att den ansökta förbehandlingsanläggningen för matavfall, belägen på samma tomt som bolagets avfallsförbränningsanläggning, går att driva med iakttagande av sådana försiktighetsmått m.m. att det inte föreligger risk för skada eller olägenhet av väsenlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Hinder mot ändringstillstånd föreligger inte och ansökan kan bifallas. Bolaget anser att inga ytterligare villkor utöver vad som gäller för grundtillståndet behöver föreskrivas. Länsstyrelsen yrkar att frågan om avledning av avloppsvatten regleras i villkor. Flera remissmyndigheter framför krav på automatiska avstängningsventiler till dagvattenbrunnarna för att säkerställa att föroreningar inte når Sege å och Öresund. Miljö och byggnämnden i Burlövs kommun har uttryckt farhågor vad gäller risken för luktstörningar och även krävt villkor om information i händelse av driftstörningar i ventilationsanläggningen. Bolaget är genom villkor 1 det s.k. allmänna villkoret i grundtillståndet bundet av vad man angivit eller åtagit sig i ansökan. bedömer att ytterligare villkor behöver föreskrivas i de frågor som varit föremål för diskussion. Beträffande hanteringen av det avloppsvatten som eventuellt uppkommer från anläggningen bedömer miljödomstolen att detta vatten normalt är av sådan mängd och karaktär att det utan olägenhet kan avledas till Sjölunda avloppsreningsverk. Huvudmannen för verket har godtagit förfarandet. Avloppsvattnet leds till en befintlig slambassäng med volymen ca 150 m 3. Bolaget har uppgivit att man, i händelse av driftstörning, kommer att se till att vattnet inte avleds på ett okontrollerat sätt.

12 12 Bolaget har motsatt sig automatiska avstängningsventiler på dagvattenbrunnarna, då man vill ha möjlighet att utnyttja dagvattennätet som buffertvolym vid eventuell driftstörning. godtar manuella avstängningsanordningar men anser att bolaget bör säkerställa att föroreningar vid haveri inte kan nå recipienten, t.ex. genom möjlighet till avstängning vid dagvattennätets utloppspunkt. delar bolagets bedömning att risken för uppkomst av luktstörningar är liten, varför något särskilt villkor inte behövs. Merparten av de invändningar som riktats mot ansökan har gällt åtgärder i händelse av haverier och andra driftstörningar. Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att driftspersonalen vidtar rätt åtgärder. Det finns därför anledning att särskilt föreskriva att driftsinstruktioner ska finnas. Av 6 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll följer att tillsynsmyndigheten ska underrättas vid driftstörningar. Någon informationsskyldighet därutöver är inte nödvändig. Verksamheten har redan startat även om linje 4 och hygieniseringssteget ännu inte byggts. Det finns därför ingen anledning att föreskriva någon tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång. Det finns skäl att medge yrkandet om verkställighetsförordnande. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 425) Överklagande senast den 3 mars Jonny Boo Bertil Varenius I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo, ordförande, och miljörådet Bertil Varenius samt de sakkunniga ledamöterna Börje Andersson och Kjell Karlsson.

13 Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I MILJÖMÅL DV 425 (Dom A och S) Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till miljödomstolen. Överklagandet prövas av Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till miljödomstolen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till miljödomstolen och det måste ha kommit in till miljödomstolen inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som miljödomstolen har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som miljödomstolen har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Miljööverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av miljödomstolens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende miljödomstolens dom enligt klagandens mening är oriktig, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar ombud ska ombudet sända in fullmakt i original samt uppge namn, adress och telefonnummer. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 2304-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-18 i mål nr M 831-11, se bilaga

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 8241-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-20 i mål nr M 2355-13,

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall Maj 2009 Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall SYSAV BIOTEC Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Energi

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-05-21 Stockholm

DOM 2014-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2014-05-21 Stockholm Mål nr F 9964-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-09 i mål F 2851-13, se bilaga A

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-11-10 Stockholm

DOM 2014-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-11-10 Stockholm Mål nr M 8182-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-20 i mål nr M 2143-14,

Läs mer

DOM 2015-05-21 Stockholm

DOM 2015-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060202 DOM 2015-05-21 Stockholm Mål nr M 10964-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-11 i mål nr M 2929-14, se

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 4696-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål M 4168-11, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr P 121-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-12 i mål nr P 2590-14, se bilaga KLAGANDE H F MOTPARTER 1. A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr M 10232-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-23 i mål nr M 2455-14, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2005:64

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2005:64 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2005:64 Målnummer: M2812-05 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-11-03 Rubrik: Tillsynsavgift och verksamhetsutövarbegreppet vid miljöfarlig verksamhet-----efter att

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM 2013-12-19 Stockholm

DOM 2013-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2013-12-19 Stockholm Mål nr P 4206-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr P 258-13, se bilaga KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr M 7644-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr M 1586-13,

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

DOM 2015-06-04 Stockholm

DOM 2015-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-06-04 Stockholm Mål nr P 382-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-17 i mål nr P 2474-14, se

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

DOM 2013-06-13 Stockholm

DOM 2013-06-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-13 Stockholm Mål nr P 2238-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr P 3996-12, se

Läs mer

DOM 2013-11-18 Stockholm

DOM 2013-11-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-18 Stockholm Mål nr F 9006-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-13 i mål nr F 2721-12, se

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund 1 Meddelad i Östersund Mål nr PARTER KÄRANDE Rolf PETER Johansson, 590406-8219 Blåhammarvägen 60 Lgh 8030 831 72 Östersund Ombud: Niclas Sundell c/o Hyresgästföreningen Region Norrland Götgatan 4 903 27

Läs mer