DOM meddelad i VÄXJÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-02-10 meddelad i VÄXJÖ"

Transkript

1 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM meddelad i VÄXJÖ Mål nr SÖKANDE Sydskånska Avfallsaktiebolaget, SYSAV Box Malmö Ombud: Advokaten Thomas Carlberg Alrutz' Advokatbyrå AB Box Stockholm SAKEN Ansökan om ändringstillstånd avseende förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsförbränningsanläggning i Malmö kommun, Skåne län DOMSLUT Ändringstillstånd lämnar Sydskånska Avfallsaktiebolaget ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 miljöbalken av tillstånd meddelat genom deldom den 24 maj 2005 i mål M , att inom tomten nr 7 i kvarteret Sjölunda i Malmö uppföra och driva en anläggning för mottagning och förbehandling av högst ton matavfall per år. Villkor För ändringstillståndet ska de villkor som föreskrivits för tillståndet i deldom den 24 maj 2005 (M ) gälla i tillämpliga delar med följande tillägg. 21. Avloppsvatten från förbehandlingen av matavfall ska så långt möjligt recirkuleras. Vid utsläpp ska vattnet passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3, varefter det ska överledas till Sjölunda avloppsreningsverk i den mängd och föroreningsinnehåll som huvudmannen för reningsverket kan godkänna. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 81 Kungsgatan måndag fredag VÄXJÖ E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 22. Bolaget ska, i händelse av haveri eller brand, vidta åtgärder så att föroreningar inte kan nå recipienten via dagvattennätet. 23. Skriftliga, ändamålsenliga instruktioner för personalens agerande i händelse av driftstörning eller olyckstillbud ska finnas tillgängliga vid anläggningen. Miljökonsekvensbeskrivning godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. Verkställighet Tillståndet får utnyttjas omedelbart.

3 3 TIDIGARE AVGÖRANDEN har i deldom den 24 maj 2005 i mål M lämnat bolaget tillstånd enligt miljöbalken dels att i anslutning till befintliga förbränningsanläggningar inom tomten nr 7 i kvarteret Sjölunda i Malmö uppföra en ny avfallseldad kraftvärmeenhet, linje 4, alternativt två linjer om tillsammans motsvarande avfallskapacitet, en destruktionsugn för specialavfall och en kremeringsugn för döda smådjur, dels att på de befintliga linjerna 1 och 2 utföra de ombyggnader av pannorna och de andra utsläppsbegränsande åtgärder som behövs för att uppfylla gällande bestämmelser om förbränning av avfall och dels att driva nya och befintliga anläggningar vid en årlig förbränning av högst ton avfall, varav högst ton farligt avfall. Det icke farliga avfallet omfattas av kategorierna Q1-Q16 i bilaga 1 till avfallsförordningen (2001:1063). Det farliga avfallet ingår i Q1-Q15 med högst ton i vardera kategori och i Q16 med högst ton. Tillståndet för linjerna 1 och 2 gäller fram till den 1 juni I deldomen sköt miljödomstolen upp frågan om vilka villkor som ska gälla dels för utsläppet av förorenat avloppsvatten och dels beträffande omhändertagandet av fosfor vid förbränning av slam. I deldom den 27 januari 2009 avslutade miljödomstolen prövotiden såvitt avser omhändertagandet av fosfor vid förbränning av slam och sköt på nytt upp frågan om villkor för utsläpp av förorenat avloppsvatten. Bolaget ålades att utreda frågan ytterligare och redovisa resultaten senast den 30 november Hanteringen av matavfall på avfallsförbränningsanläggningen godtogs av länsstyrelsen 2006 genom ett anmälningsförfarande. Anmälan avsåg förbehandling av upp till ton matavfall per år. Den anmälda anläggningen togs i drift under hösten 2008.

4 4 YRKANDE Bolaget har ansökt om ändringstillstånd att komplettera avfallsförbränningsanläggningen vid Sjölunda med en förbehandlingsanläggning för mottagning och behandling av matavfall samt att vid anläggningen mottaga och förbehandla högst ton matavfall per år. Bolaget anser att nuvarande tillståndvillkor är tillräckliga också för den nu ansökta verksamheten. Bolaget har yrkat att igångsättningstiden bestäms till fem år, samt att blivande tillstånd får tas i anspråk även innan domen har vunnit laga kraft. Slutligen har bolaget yrkat att miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. ANSÖKAN Anläggningens huvudsyfte är att ta emot och förbehandla matavfall och producera en pumpbar slurry, som kommer att behandlas på en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel. Produktionen av biogas och biogödsel kommer åtminstone inledningsvis att ske vid en extern biogasanläggning. Ansökan omfattar en anläggning med fyra linjer, linje 1-4, samt ett hygieniseringssteg med bufferttank. Linje 1-3 har redan uppförts. Anläggningen ska kunna ta emot och behandla samtliga typer av källsorterat mat avfall och fettavskiljarslam från hushåll, restauranger, storkök (framför allt skoloch vårdkök) samt även kunna ta emot organiskt avfall från handel och industrier. Slakteriavfall och liknande fraktioner kommer däremot inte att tas emot och behandlas i anläggningen. Linje 1 består av en mottagningstank med kringutrustning och en bufferttank. I linje 1 omhändertas flytande matavfall.

5 5 Linje 2 är avsedd för mottagande av flytande matavfall avlämnat på pall och som fortfarande är kvar i sin konsumentförpackning. Avfallet kommer framför allt att härröra från livsmedelsproducenter och butiker. Det uppsamlade flytande matavfallet pumpas till mottagningstanken i linje 1. De i linjen avskiljda förpackningsresterna utnyttjas som bränsle i avfallsförbränningsanläggningen. Linje 3 är avsedd för att kunna ta emot och behandla samtliga typer av källsorterat matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker samt matavfall från livsmedelproducerande industrier. I linjen sönderdelas och pressas avfallet så att dess rötningsbara del blir pumpbar. Vid pressningen avskiljs brännbara fraktioner, framför allt bestående av plast och fiberrikt material som utnyttjas som bränsle i avfallsförbränningsanläggningen. Avfallet är relativt torrt och späds därför i flera positioner, i första hand med flytande avfall från mottagningstanken i linje 1 och i andra hand med vatten. Linje 4 byggs för att förbehandla samma typer av matavfall som i linje 3. Det förbehandlade matavfallet korttidslagras i bufferttanken i linje 1 innan det transporteras med tankbil till behandling på en biogasanläggning. Det kan därvid bli aktuellt att hygienisera slurryn inom bolagets anläggning. Anläggningen kommer då att kompletteras med ett hygieniseringssteg och en ytterligare bufferttank. Hygieniseringen består i upphettning av avfallet till minst 70 o C under minst en timme innan det pumpas till den nya bufferttanken. Hygieniseringssteget kan också komma att bestå av flera mindre hygieniseringstankar. Ett ventilationssystem anordnas så att frånluft från verksamhetsutrymmena samlas upp och slutligen kan utnyttjas som primärluft till förbränningsugnarna i avfallsförbränningsanläggningen. Buffert- och mottagningstankarna kommer att ventileras med ett separat självdragsystem. I detta monteras en luftjoniserande apparat för reducering av lukt.

6 6 Vid lastning av tankbilar kommer luften i tankarna att samlas upp och ledas till bufferttanken i syfte att minimera risken för spridning av lukt till omgivningen. Spillvatten från spolning och rengöring av anläggningen kommer att behandlas på Sjölunda avloppsreningsverk. Mängden uppskattas till totalt ca 2000 m 3 /år. Huvudmannen för reningsverket, VA SYD, har förklarat sig villig att ta emot vattnet. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Själva verksamheten är i sig positiv ur miljösynpunkt, dels eftersom den gas som kan produceras från den i anläggningen framställda slurryn kan ersätta fossilt bränsle och därmed medför en minskning av utsläppen av fossil koldioxid, och dels eftersom återföring av den producerade biogödseln till åkermark innebär att näringsämnena i inkommande avfall utnyttjas i ett kretslopp för livsmedelsproduktion. Den huvudsakliga miljörisken kopplad till anläggningen har bedömts vara påverkan genom lukt. Lokalerna med tillhörande ventilationssystem och övrig utrustning är dock konstruerade så att luktande ämnen inte sprids. Verksamheten ger därutöver upphov till emissioner från transporter. Merparten av det avfall som kommer att behandlas i anläggningen tas dock redan idag emot för förbränning i avfallsförbränningsanläggningen blandat med andra avfallsslag. Därutöver tillkommer transporter av det förbehandlade avfallet till en extern rötningsanläggning. Även om vissa nya enheter tillkommer vid avfallsförbränningsanläggningen bedöms ökningen av bullernivån jämfört med förhållandena med dagens verksamhet vara försumbar. YTTRANDEN Länsstyrelsen i Skåne län har i första hand yrkat att följande villkor föreskrivs. Avloppsvatten ska avledas till reningsanläggningen för lakvattnet från avfallsanläggningen Spillepeng. Fram till dess detta system är taget i drift ska avlopps-

7 7 vattnet passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3 eller genomgå motsvarande rening av organiskt material innan utsläpp till recipient. Länsstyrelsen har i andra hand yrkat att följande villkor föreskrivs. Avloppsvatten ska passera sedimenteringsdamm med en minsta volym av 150 m 3 eller genomgå motsvarande rening av organiskt material innan utsläpp till recipient. Vid driftstörning eller olycka ska avledning av avloppsvatten till reningsverket förhindras. Mot bakgrund av anläggnings placering och utformning avser länsstyrelsen att det utöver ovanstående reglering inte är nödvändigt med ytterligare villkor för verksamheten. Malmö Stad, kommunstyrelsen och miljönämnden, bedömer att den utökade verksamheten kan omfattas av idag gällande villkor. Avstängningsventilerna till dagvattenbrunnarna ska vara automatiska och kopplade till det larm och nivåvakter som beskrivs i ansökan. Av ansökan framgår att verksamheten ska drivas av sökandes dotterbolag SYSAV Biotec AB. Vid en framtida tillsyn kommer denna att riktas mot den verklige verksamhetsutövaren; SYSAV AB rörande förbränningen och SYSAV Biotec AB rörande den kompletterande verksamheten. Tillståndet bör därför utformas så att det klart framgår vilka villkor som gäller för den kompletterande delen av anläggningen. Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun har anfört bl.a. följande. Som villkor bör ställas att förutom att information om ett eventuellt haveri eller motsvarande i ventilationsanläggningen ska lämnas till tillsynsmyndigheten, information om detta även ska lämnas till miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Luktproblem kan även uppstå i samband med transporter av matavfall i otäta fordon

8 8 liksom vid omlastning. Åtgärder måste vidtas för att minska risken för olägenheter vid denna hantering. Till hanteringen kommer att utnyttjas ca ton färskvatten per år. Om med detta avses drickvatten måste det anses vara ett resursslöseri att tillföra vatten av livsmedelskvalitet för avfallshantering. Ett godtagbart alternativ borde kunna erhållas. I anslutning till mottagningen och invid mottagnings- och bufferttankar finns dagvattenbrunnar. Dessa ska enligt ansökan förses med avstängningsanordning. Verksamheten borde ha ett system för avstängning som inte är lika beroende av insatstiden, dvs. att dagvattennätet i området bör förses med ett magasin med avstängningsmöjlighet för dagvattnet i området. Detta med anledning av att de föroreningar det här rör sig om kraftigt ökar på mängden organiskt material i Sege å och Öresund om de kommer ut. Från hanteringen på pall från livsmedelindustrin kommer restavfall att uppstå. Det är planerat att detta avfall ska gå till förbränningsanläggningen. En stor andel kommer troligtvis att utgöras av metall- resp. glasförpackningar. Detta avfall lämpar sig bättre för källsortering än förbränning. Vidare finns ju krav på att förpackningar av olika material ska återvinnas. Det vore därför önskvärt att anläggningen anpassades för att kunna sortera detta restavfall så att endast en brännbar fraktion går till förbränningsanläggningen. Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har tillstyrkt ansökan. Bolaget har i bemötande anfört bl.a. följande. Mängden avloppsvatten kommer att uppgå till ca m 3 per år vid sökt produktion. Farliga ämnen eller prioriterade ämnen enligt direktivet 2008/105/EG används inte vid anläggningen. I själva förbehandlingen av matavfall används över huvud taget inga kemikalier. Eftersom det avfall som tas emot på anläggningen består av

9 9 källsorterat matavfall och fettavskiljarslam från hushåll, restauranger och storkök samt organiskt avfall från handel och industrier, är risken för innehåll av sådana ämnen i avfallet extremt liten. Vid rengöringen används ett alkaliskt rengöringsmedel. Volymer kommer att vara under 10 liter per år. Avloppsvattnet från anläggningen leds till en sedan tidigare befintlig slambassäng belägen intill anläggningen innan det pumpas till Sjölunda reningsverk. I bassängen, som har en volym om ca 150 m 3 sedimenterar en betydande del av det organiska materialet i avloppsvattnet. Slammet hämtas med slambil, behandlas i bolagets bränsleberedningsanläggning och förbränns därefter i avfallsförbränningsanläggningen och utan att således nå reningsverket. Bolaget bedömer att avloppsvattnet från förbehandlingsanläggningen är väl lämpat för behandling i ett konventionellt reningsverk av den typ som Sjölunda reningsverk representerar. Överledning av det avslammade avloppsvattnet till Sjölunda reningsverk är därför det mest fördelaktiga behandlingssättet ur miljösynpunkt. Risken för att avloppsvatten från anläggningen innehållande matavfallsrester skulle kunna slå ut reningsverket måste bedömas som obefintlig. Bolaget har beslutat att bygga om anläggningen så att spillvattnet från förbehandlingsanläggningen kan samlas upp separat och recirkuleras in i processen för spädning av matavfall vid slurryberedningen. Det är dock nödvändigt att möjligheten till överledning av spillvatten till Sjölundaverket finns kvar. Bolagets egenkontroll kommer att omfatta avloppsvatten från anläggningen. kontrollen kommer att utgå från och avse att gällande krav på avloppsvatten, det vill säga ABVA med tilläggsbestämmelser innehålls. Inleveranser av avfall till anläggningen sker huvudsakligen i täckta containrar. Avfallet har i dessa fall hämtats från regionala omlastningsstationer. Alternativt sker inleveranser med konventionella sopbilar. Någon anledning att befara luktolägenhe-

10 10 ter från denna hantering finns inte. Uttransporter av färdig slurry sker med tankbil. Inte heller dessa transporter bedöms därför medföra luktolägenheter. Bolaget arbetar för att förbrukningen av färskvatten ska bli så låg som möjligt. Avfallet i linje 3 måste dock spädas för att en pumpbar slurry ska erhållas. I första hand används andra avfallsfraktioner som spädmedium, såsom flytande matavfall från linje 2, flytande kvarnat matavfall och fettavskiljarslam från restauranger och storkök samt andra flytande matavfall från livsmedelindustrier. Färskvatten används endast i sista hand om inga flytande matavfall finns att tillgå. Den i anläggningen producerade slurryn kommer att behandlas i en biogasanläggning. Restprodukten från biogasanläggningen utgörs av biogödsel som används som gödselmedel på produktiv åkermark. För att detta kretslopp ska vara möjligt krävs bland annat en hög kvalitet på biogödseln. Detta ställer i sin tur krav på vilka spädmedia som kan användas. Finns inte avfallsfraktioner enligt ovan att tillgå måste därför färsktvatten användas. Bolaget har installerat manuella avstängningsanordningar på tre dagvattenbrunnar i anslutning till matavfallsmottagningen och invid mottagnings- och bufferttankar. Bolaget anser att sådana ventiler utgör en tillräcklig försiktighetsåtgärd för att begränsa ett utsläpp. Sannolikheten för att ett haveri till följd av konstruktionsfel ska inträffa är mycket liten. Tillbud har rapporterats som berott på yttre omständigheter såsom påkörning med fordon, åverkan vid grävning och markarbeten. Skulle något sådant inträffa ger det en omedelbar signal och att stänga de aktuella ventilerna. Glasförpackningar behandlas inte i anläggningen och glas kommer därför inte att förekomma i någon betydande mängd i den brännbara resten från linje 2. Metallförpackningar kan komma att hanteras i linje 2, men dessa kommer att sorteras ut före eller efter förbränningen och materialet att återvinnas. Ansvarig verksamhetsutövare vad gäller förbehandlingsanläggningen kommer att vara bolaget, även om verksamheten kommer att skötas av Sysav Biotec AB. Något

11 11 behov av separata villkor för anläggningsdelarna finns inte. Någon sådan gränsdragning vore heller inte möjlig att upprätthålla vad gäller till exempel emissioner av buller och eventuell lukt. DOMSKÄL Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven på en sådan beskrivning i 6 kap. miljöbalken. Beskrivningen kan därför godkännas. bedömer att den ansökta förbehandlingsanläggningen för matavfall, belägen på samma tomt som bolagets avfallsförbränningsanläggning, går att driva med iakttagande av sådana försiktighetsmått m.m. att det inte föreligger risk för skada eller olägenhet av väsenlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Hinder mot ändringstillstånd föreligger inte och ansökan kan bifallas. Bolaget anser att inga ytterligare villkor utöver vad som gäller för grundtillståndet behöver föreskrivas. Länsstyrelsen yrkar att frågan om avledning av avloppsvatten regleras i villkor. Flera remissmyndigheter framför krav på automatiska avstängningsventiler till dagvattenbrunnarna för att säkerställa att föroreningar inte når Sege å och Öresund. Miljö och byggnämnden i Burlövs kommun har uttryckt farhågor vad gäller risken för luktstörningar och även krävt villkor om information i händelse av driftstörningar i ventilationsanläggningen. Bolaget är genom villkor 1 det s.k. allmänna villkoret i grundtillståndet bundet av vad man angivit eller åtagit sig i ansökan. bedömer att ytterligare villkor behöver föreskrivas i de frågor som varit föremål för diskussion. Beträffande hanteringen av det avloppsvatten som eventuellt uppkommer från anläggningen bedömer miljödomstolen att detta vatten normalt är av sådan mängd och karaktär att det utan olägenhet kan avledas till Sjölunda avloppsreningsverk. Huvudmannen för verket har godtagit förfarandet. Avloppsvattnet leds till en befintlig slambassäng med volymen ca 150 m 3. Bolaget har uppgivit att man, i händelse av driftstörning, kommer att se till att vattnet inte avleds på ett okontrollerat sätt.

12 12 Bolaget har motsatt sig automatiska avstängningsventiler på dagvattenbrunnarna, då man vill ha möjlighet att utnyttja dagvattennätet som buffertvolym vid eventuell driftstörning. godtar manuella avstängningsanordningar men anser att bolaget bör säkerställa att föroreningar vid haveri inte kan nå recipienten, t.ex. genom möjlighet till avstängning vid dagvattennätets utloppspunkt. delar bolagets bedömning att risken för uppkomst av luktstörningar är liten, varför något särskilt villkor inte behövs. Merparten av de invändningar som riktats mot ansökan har gällt åtgärder i händelse av haverier och andra driftstörningar. Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att driftspersonalen vidtar rätt åtgärder. Det finns därför anledning att särskilt föreskriva att driftsinstruktioner ska finnas. Av 6 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll följer att tillsynsmyndigheten ska underrättas vid driftstörningar. Någon informationsskyldighet därutöver är inte nödvändig. Verksamheten har redan startat även om linje 4 och hygieniseringssteget ännu inte byggts. Det finns därför ingen anledning att föreskriva någon tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång. Det finns skäl att medge yrkandet om verkställighetsförordnande. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 425) Överklagande senast den 3 mars Jonny Boo Bertil Varenius I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo, ordförande, och miljörådet Bertil Varenius samt de sakkunniga ledamöterna Börje Andersson och Kjell Karlsson.

13 Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I MILJÖMÅL DV 425 (Dom A och S) Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till miljödomstolen. Överklagandet prövas av Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till miljödomstolen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till miljödomstolen och det måste ha kommit in till miljödomstolen inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som miljödomstolen har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som miljödomstolen har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Miljööverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av miljödomstolens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende miljödomstolens dom enligt klagandens mening är oriktig, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar ombud ska ombudet sända in fullmakt i original samt uppge namn, adress och telefonnummer. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

DELDOM meddelad i Nacka Strand

DELDOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2014-11-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5717-07 SÖKANDE SRV återvinning AB, 556053-7515 Box 1173 141 24 Huddinge Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-10-06 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3468-10 KLAGANDE Henrik Sundström Bågvägen 26 132 37 Saltsjö-Boo MOTPARTER 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2011-03-23 Stockholm Mål nr M 3546-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-03-26 i mål nr M 2818-09, se bilaga A KLAGANDE Ragn-Sells

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-04-14 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1376-15 KLAGANDE 1. Jan Engholm Hov Säby 107 592 92 Vadstena 2. Lars Engholm Hov Säby 111 592 92 Vadstena MOTPART

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Enhet 3:2 DOM 2012-06-05 meddelad i Växjö Mål nr M 1005-12 KLAGANDE 1. Roland Lindgren Måletorpet Breviken 1 575 91 Eksjö 2. Rune Lindgren Måletorpet 575 91 Eksjö

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund Mål nr M 225-13 KLAGANDE 1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 871 45 Härnösand 2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-05-24 Stockholm Mål nr M 9186-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-10-18 i mål M 2661-11, se bilaga

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-22 meddelad i Vänersborg Mål nr M 979-12 KLAGANDE B.E. Ombud: L.O. c/o Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1206-12 Mark- och miljödomstolen 2012-09-21 meddelad i Växjö KLAGANDE Last och Transport HB, TN Ombud: Jur.kand. MM c/o AdvokatFirman Kronan Box 18 391 20 Kalmar Ombud: Advokat

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-12-08 Stockholm Mål nr M 5877-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2016-06-13 i mål nr M 2028-16, se bilaga A KLAGANDE Lantmännen

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 4:1 DOM 2015-11-13 meddelad i Växjö Mål nr M 1466-15 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige i likvidation AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5638-11 Dok.Id 289490 KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bostadsrättsföreningen Pungpinan 7. Bostadsrättsföreningen Segelskutan 8. 9. 10. 11. 12.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 73-15 KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, 131 81 Nacka MOTPART Grundets vägförening, c/o

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-12-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2133-12 KLAGANDE Naturskyddsföreningen i Danderyd c/o Eivor Niklasson Ekbacksvägen 33 B 182 38 Danderyd MOTPART

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr M 2756-11 Mark- och milj ödomstolen 2011-10-31 meddelad i Nacka Strand KLAGANDE Närkes Kils Bil & Plåt AB, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro SAKEN

Läs mer

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ Mål nr KLAGANDE Neova AB Bjälkgatan 1 824 43 HUDIKSVALL MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 KALMAR ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-10-21 meddelad i Nacka strand Mål nr P 4477-16 KLAGANDE EJSelenkonsult AB Genetikvägen 11 B 756 51 Uppsala MOTPART Uppsala kommun 753 75 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-10 meddelad i Växjö Mål nr P 2990-13 KLAGANDE 1. Katarina Fors Thulingatan 15 262 41 Ängelholm 2. Mats Fors Thulingatan 17 262 41 Ängelholm 3. Anders

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-12-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3050-15 KLAGANDE L.Y.X by T Cosmetics AB, 556788-6196, Box 10422, 137 22 Västerhaninge Ombud: Advokaten Nicklas

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-10-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 3993-14 KLAGANDE 1. Monica Lööf, Fylkesvägen 15, 174 46 Sundbyberg 2. Sven Malmros, Fylkesvägen 15, 174 46 Sundbyberg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö

DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö VÄXJÖ TINGSRÄTT 4:4 KLAGANDE Carl-Johan Lindquist Mullbärsgatan 2 241 36 Eslöv DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö k')rv Mål nr P 1887-15 FSILÖV:T KOMMUN korntri:.fnstaikhis('w fnk. -06-7 1 MOTPART Eslövs

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1302-16 KLAGANDE 1. 2. Adress som 1. MOTPART Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ÖVERKLAGAT BESLUT Energimarknadsinspektionens

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2014-02-24 Stockholm

DOM 2014-02-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 2014-02-24 Stockholm Mål nr M 8448-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-28 i mål nr M 3447-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden i Mora

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västernorrlands län beslut 2010-07-07 i ärende nr 505-7865-09, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västernorrlands län beslut 2010-07-07 i ärende nr 505-7865-09, se bilaga 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr M 2004-10 Milj ödomstolen 2011-01 -27 meddelad i Östersund KLAGANDE Lidl Sverige KB Box 4093 171 04 Solna Ombud: A.F. Lidl Sverige KB Box 4093 171 04 Solna MOTPART Sollefteå

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-10-23 Stockholm Mål nr M 6999-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-02 i mål nr M 2030-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2012-07-27 meddelad i Växjö Sid 1 (4) Mål nr M 2015-12 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun Box 610 391 26 Kalmar ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-11-14 meddelad i Nacka strand Mål nr M 4315-16 KLAGANDE Per-Olof Andersson Bäcktorps Gård 115 732 73 Fellingsbro MOTPART Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro SAKEN Dispens

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-11-21 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-11-21 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Enhet 4 DOM 2012-11-21 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6926-11 KLAGANDE Bra Lokal i Vallentuna AB, 556105-9188, Vargmötesvägen 20, 186 30 Vallentuna Ombud: advokat

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2017-02-06 Stockholm Mål nr P 7394-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-08-01 i mål nr P 3139-16, se bilaga A KLAGANDE 1. KW 2. WW MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö

DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 4:3 DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö Mål nr M 4403-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Belinda Andreazon Bråstorp 370 33 Tving 2. Leif Andreazon Bråstorp 370 33 Tving KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-06-29 meddelad i Vänersborg Mål nr P 1011-17 KLAGANDE 1. Urban Carlsson 2. Susanne Eriksson 3. Siri Karlsson 4. Barbro Lundqvist Banvallsvägen 1 5. Bertil Lundqvist Banvallsvägen

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2017-02-09 meddelad i Nacka strand Mål nr P 5942-16 KLAGANDE Karel Fast Skurusundsvägen 90 131 46 Nacka MOTPART 1. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr M 7502-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-03 i mål nr M 2374-15,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-10-07 meddelad i Nacka strand 1 Mål nr M 116-16 KÄRANDE Nacka kommun 131 81 Nacka Ombud: Advokaten Ann-Christine Johnsson Box 19543 104 32 Stockholm SVARANDE HANS Folke Lönn, 380318-1415

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-01 meddelad i Vänersborg Mål nr M 494-11 KLAGANDE Stiftelsen M/S Hamen ex d/s Tandik c/o Arne Öistein Holm John Colletts Allé 67 0854 Oslo NORGE

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-07-25 Stockholm Mål nr M 3768-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-28 i mål nr M 1175-13, se

Läs mer

DOM 2012-12-07 Stockholm

DOM 2012-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2012-12-07 Stockholm Mål nr M 5773-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-05 i mål nr M 1652-12, se bilaga A KLAGANDE Avfallshantering

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer