LUX. Stadsbyggnadspriset Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter. aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUX. Stadsbyggnadspriset 2014. Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter. aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr 1-2015"

Transkript

1 aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr LUX Stadsbyggnadspriset 2014 kontext nr Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter

2 innehåll 1 15 nyheter 3 Lund C 4 södra Sandby 7 helsingkrona nation 8 Kristallen nyheter 11 gatunamnen 12 science village 13 arkitekttävling 14 solkartan 15 projektkavalkad 16 ledaren Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Välkommen till Kontext Du håller nu i din hand det första numret av Kontext. Med denna tidning vill vi berätta för dig om hur Lund växer och utvecklas och vad vi tycker är viktigt för att bygga en bra stad. Vi tror att du som läser Kontext också brinner för stadsbyggnadsfrågorna och därför kommer vi ibland att fördjupa oss i något ämne och problematisera. Vi vill inte bara lyfta fram det som är enkelt och självklart utan även visa vilka utmaningar vi stundtals ställs inför. Andra gånger tar vi chansen att berätta om sådant som fortfarande är lite osäkert och där inga beslut är tagna. Vi vill vara öppna för synpunkter och dialog och vet att ju tidigare vi bjuder in, desto större möjlighet att förändra riktningen på vårt arbete och skapa ett bra resultat. I det här numret berättar vi om de spännande planerna för området runt Lunds station. De närmaste åren ser vi fram emot att området ska förvandlas för att på ett riktigt bra sätt kunna ta hand om allt fler resenärer, samtidigt som stadsmiljön runt om behöver göras mer attraktiv. Vi är med i världens största arkitekttävling Europan, som startat under våren. Med vårt deltagande räknar vi med att få in innovativa förslag kring hur den sydvästra delen av Lund kan utvecklas när området planeras få en helt ny pågatågstation om sju år. Vi kommer också att titta på nya byggnader i kommunen. Exempel på god arkitektur blir bra förebilder, fast visst kan man lära också av dåliga exempel. Kristallen är ett bra exempel som har blivit en god förebild, i vart fall att döma av de många studiebesöken och att byggnaden nominerades till Kasper Salinpriset Nästa nummer av Kontext hoppas vi kommer någon gång under hösten. Vore kul om du som läser detta nummer vill berätta vad du tycker och vad du vill läsa om i kommande nummer. kontext 1 15 Nyheter och information från Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret. Nr 1 maj Utgiven v 22 Adress Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund. E-post Redaktör Petra Kling Gutenwik, tel , Redaktionsgrupp Annika André, Jonas Andreasson, Inga Hallén, Cecilia Hansson, Ole Kasimir, Malin Sjögren, Barbro Yngvesson Grafisk form och layout Art Industry, artindustry.se Omslagsbild Kasper Dudzik Upplaga ex Tryck GigantPrint för fler exemplar av tidningen eller för prenumeration. 2 kontext nr

3 Stort och smått från stadsbyggnadskontoret Lunds stadsbyggnadspris 2014 på omslaget Lunds stadsbyggnadspris instiftades 1990 som en gåva till Lund med syfte att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling gick priset till arkitekterna Mats White och Jacob Peetre för gestaltningen av nya LUX på Sölvegatan. Utdrag ur juryns motivering:»genom en skickligt utformad tillbyggnad av befintliga institutionsbyggnader, har arkitekterna lyckats understödja stadsutvecklingen längs Kunskapsstråket, där ett av huvudsyftena är att genom förtätning och nytillskott vitalisera stadsrummet och skapa intressanta mötesplatser. Genom den transparenta fasadutformningen som synliggör kreativa och moderna studiemiljöer och hörnet som sträcker sig ut mot gatan, bjuder byggnaden in till möten och nya samarbeten.«miljöbyggprogram Syd Miljö Den 1 januari i år infördes en ny lag som förhindrar kommuner att ställa egna högre miljökrav på byggnader än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler. Detta innebär att Miljöbyggprogram Syd (MBP), som under flera år utvecklats tillsammans med Malmö stad och Lunds universitet, måste revideras. Under våren kommer därför en utvecklad version av MBP Syd att tas fram. Utgångspunkten är att växla över från att ställa specifika tekniska krav till att i dialogform samverka med byggbranschen med målsättning att tillskapa hållbara byggnader och stadsmiljöer. Attefall succé eller platt fall? foto: istockphoto Bygga nytt För snart ett år sedan ändrades plan- och bygglagen och det är nu möjligt att bygga»attefallshus«utan bygglov. Förhoppningen var bland annat att komplementbyggnader, tillbyggnader och takkupor skulle leda till fler bostäder. Hur har då intresset varit? Bygglovavdelningen konstaterar att intresset för attefallsåtgärderna hittills är ganska svalt med ett inflöde på 3 4 anmälningar i månaden. Av samtliga anmälningar avser 13 uppförande av komplementbyggnader medan resterande 25 avser tillbyggnader. Komplementbyggnaderna ska bland annat användas som hobbyrum, gästhus och växthus medan tillbyggnader bland annat sker i form av carport, förråd och uterum. Intresset för takkupor och inredande av ytterligare en bostad har följaktligen varit mycket litet. De tre gästhusen kan förstås komma att hyras ut som bostäder, men generellt tyder inte inlämnade anmälningar på ett särskilt stort intresse för att skapa fler bostäder. Med andra ord: ännu ingen succé men kanske heller inget platt fall. Framtiden får utvisa. kontext nr

4 » En av de största förändringarna vi vill genomföra är att samla kollektivtrafiken runt ett nytt resecentrum«4 kontext nr

5 Illustration: Olof Eriksson Illustration: Olof Eriksson lunds central Ett enklare och mer attraktivt stationsområde Så mycket smidigare att resa kollektivt. Men också ett helt nytt första möte med Lund för den som kommer utifrån och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida. Det blir resultatet om föreslagna förändringar för Lund C blir verklighet. text: Petra Kling Gutenwik och Christoffer Lindskov Det nya resecentrum sträcker sig över hela spårområdet, här sett från västra sidan. Anledningarna till att Lund C behöver utvecklas är flera. Resandet har ökat starkt, och förväntas fortsätta öka hade Lund C tågresenärer vilket gör stationen till landets tredje största och Skånes största centralstation. Samtidigt upplevs stationsmiljön som rörig och stundtals trång, det är onödigt komplicerat att röra sig mellan tåg och buss. En av de största förändringarna vi vill genomföra är att samla kollektivtrafiken runt ett nytt resecentrum, ungefär på mitten av stationsområdet, vid Clemenstorget. Där ska man kunna röra sig fritt mellan tåg, bussar, spårväg och cykelparkering utan att behöva korsa en gata med en massa biltrafik, säger Ole Kasimir, planchef på stadbyggnadskontoret, Lunds kommun. kontext nr

6 Illustration: Olof Eriksson» Den nya byggnadens placering gör det tydligt för besökarna på Lund C att det är här samlingspunkten ligger.«resecentrum, som innebär nya byggnader med olika former av service till resenärerna, ska kunna nås både från östra och västra sidan. Byggnaden på den östra sidan kommer att anpassas så att den samspelar med Tullkammaren från slutet av 1800-talet då den har stora kulturhistoriska värden. Den nya byggnadens placering gör det tydligt för besökarna på Lund C att det är här samlingspunkten ligger, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt. Som ny besökare till stationsområdet som det ser ut idag kan man känna sig osäker på vart man ska gå om man exempelvis behöver hjälp att köpa en biljett. Den befintliga Mittelbron breddas och när Bangatan längs med spårets östra sida stängs av för biltrafik blir det främst från väster man närmar sig stationen om man kommer med bil. Det blir ett sätt att öka stationens kapacitet men görs också för att bygga ihop staden och göra den västra sidan mer stadslik. Något som känns naturligt med den nya bebyggelsen på bland annat Sockerbruket och som också innebär den förtätning som Lund strävar mot. Idag finns det ungefär 3500 cykelparkeringsplatser runt stationen. Planen är att omvandlingen ska fördubbla den siffran. Under Bangatan planeras för ett helt nytt underjordiskt cykelgarage och även vid de andra stationsentréerna är avsikten att bygga parkeringar där man enkelt kan ställa sin cykel för att sedan snabbt komma till sin plattform eller busshållplats. Garagen blir ett sätt att få plats med betydligt fler cyklar än idag men bidrar också till att stadsmiljön runt stationen blir mer tilltalande. Ramprogrammet för Lund C är nu ute på samråd. Programmet kommer att ligga till grund för alla detaljplaner i området och är alltså vägledande för hur Lund C och området runt omkring kommer att utvecklas de kommande åren. Andra nämnder inom Lunds kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket och sakägare ska yttra sig senast den 12 juni. Parallellt med detta ges lundaborna möjlighet att sätta sig in i planerna och lämna synpunkter. Till sin hjälp har man en utställning som presenterar huvud dragen i ramprogrammet och det har även hållits ett öppet, välbesökt, ininfo clemenstorget Under 2014 hölls en arkitekttävling kring utformningen av Clemenstorget och Ban gatan. Det vinnande förslaget från White Arkitekter har nu arbetats in ramprogrammet. Torgets utseende förändras då befintliga staket, gräsytor och cykelparkeringar ersätts med en gemensam yta under träden där fotgängare kan röra sig fritt. Många lundabor har uttryckt oro för vad som ska hända med platanerna på torget. Av hundra plataner ser det ut som om bara tolv stycken behöver tas bort för att ge plats åt folkliv och en planerad spårvägshållplats. formationsmöte. Synpunkterna kommer att sammanställas och vara en av handlingarna som politikerna har som underlag för att fatta beslut om ramprogrammet. Beslut om ramprogrammet förväntas fattas efter sommaren. 6 kontext nr

7 Nytt kvarter i Södra Sandby Fler bostäder och en ny vårdcentral planeras i Södra Sandby. text: Ivan Gallardo info södra sandby Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska återspegla att den är från vår tid genom modern teknik och detaljering, men med koppling bakåt i tiden till traktens traditionella uttryck och material. Kvarterets nya bebyggelse föreslås utformas med sadeltak, olika tegel och puts. En detaljplan för Södra Sandby är ute på samråd. Planens huvudidé är att skapa ett kvarter där det är möjligt att bygga flerbostadshus med främst små lägenheter. Detta ska kombineras med en vårdcentral och lokaler för handel och service. Det är en central del av Södra Sandby som i och med planförslaget ges möjlighet att utvecklas. Redan idag finns det hus på tomten och en del av dem kommer att finnas kvar. Tillsammans ska nya och befintliga hus bilda slutna kvarter mot söder och Revingevägen, som man hoppas ska bli mer stadslik med handel i bottenvåningen. Om den nya detaljplanen antas kommer en ny vårdcentral att byggas i kvarteret, preliminär byggstart I väster i kvarteret föreslås att Sandbymaskiners monteringshall från 1949 bevaras så att man kan bygga om den till ett bibliotek, men möjligheten till det behöver utredas vidare. En genomgående tanke i planen är att entréer och portar i möjligaste mån ska placeras mot gatan för att få liv och rörelse i området. I anslutning till entréerna mot Revingevägen vidgas gaturummet till en upphöjd plats där det kan bli uteservering på sommaren. Besökare som kommer i bil ska ha möjlighet att stanna till för kortare stopp utmed Revingevägen och ett mindre antal parkeringsplatser föreslås centralt i kvarteret med närhet till vårdcentralen. Genom olika avstånd från gatan och olika hushöjder skapas en varierad gatubild. Att husen i norr inte ligger precis intill varandra gör det möjligt att passera från gatan till innergården och öppnar upp för solinstrålning mot norr och inblickar till de gröna gårdarna. De viktiga kulturhistoriska värdena bevaras och ger en mångfald till den nya bebyggelsen. Utöver omvandlingen av Sandbymaskiners byggnad till bibliotek föreslår Stadsbyggnadskontoret att Svenssons bageri, en samling byggnader från olika tider från 1912 och framåt, bevaras för både verksamheter och bostäder. kontext nr

8 Bygglovsarkitekt Pia Laike och planarkitekt Katarina Meijer resonerar kring Lunds nya studentboende. en lykta i parken foto: Fojab arkitekter Helsingkrona nations nya studentboende: Inte underordnat utan inordnat. Arkitektens ord text: Johanna Edberg, Pia Laike, Katarina Meier Att ge något tillbaka En utmaning i förtätningsprojekt är att hitta plats för en byggnadsvolym som inte bara tränger sig på utan också tillför kvalitet till sina omgivningar. Lösningen blev ett ganska högt, runt hus som ställer sig med tårna på kanten till M-parken, men utan att stjäla något av den fina gräsovalen. Vi bestämde oss också för att hitta en gestalt som med många vinklar sticker ut men som inte har någon egentlig baksida. och med högeffektiva planlösningen och många repetitiva element. Mattias Hedberg Ek, FOJAB arkitekter»god arkitektur är en viktig del av en stads attraktionskraft och därför en viktig parameter för en framgångsrik utveckling«. Så säger Arkitektur Lund tankar om Lunds arkitektur och gestaltning, en skrift som i första hand skall tjäna som inspiration och vägvisare i kontorets dagliga arbete. Hur står sig då Helsingkronas nya studentbostadshus när det gäller denna skrivning? Handläggarna för detaljplan, bygglov och tekniskt skede tog sig till platsen i ett försök att minnas den diskussion som fördes. Det skulle bli en skulptural byggnad närmast en lykta i parken. Planarkitekten minns en positiv men annorlunda planprocess. Studentnationerna representeras ofta av såväl unga som äldre ideellt engagerade, som inte nödvändigtvis är så insatta byggnadstekniska frågor eller plan- och bygglag. Däremot är perspektivet ofta långsiktigt och alla inblandade vill ha en god lösning. I Helsingkronafallet hade det ursprungliga förslaget stora kvalitéer i både placering och utformning. Som planarkitekt analyserar man alltid projektet utifrån hur det passar på platsen och vad det ger tillbaka till staden. Inte sällan handlar diskussionerna om att reducera byggnadshöjden i någon del eller dra tillbaka byggrätten för att möta omgivningen på ett bättre sätt. I Helsingkronaplanen gjorde vi precis 8 kontext nr

9 »En inordnad chokladpinne med attraktionskraft«tvärtom. Vi bad byggherren att lägga till två våningsplan för att få en förstärkt reslighet i projektet. Tornet höjdes från tio till tolv våningar och det fick ett offentligt bottenplan, men också en kaxig takvåning för centrumverksamhet. Tillsammans med bygglovarkitekten analyserades hur vi bäst kunde säkerställa en skulptural byggnad med vackert fasadmaterial. Vi landade i en rund byggrätt men med möjlighet att uppföra även ett icke runt hus. Detaljplanen styrde med en ovanlig bestämmelse att byggnaden inte fick uppföras med samtliga hörn i rät vinkel. På så sätt undvek vi en fyrkantig form intill Helsingkronas skivhus, men lämnade ändå möjligheter för byggherre och arkitekt att utveckla gestaltningen. Dessutom reglerades att bottenvåningen endast fick omfatta 70 procent av den byggbara ytan. Vi hoppades på ett lättare avslut mot marken. Val av fasadmaterialet diskuterades redan under planskedet, men har inte reglerats med bestämmelser, utan prövats i bygglov. När vi nu står på platsen och ser slutresultatet är det bra att vi inte förordade rött tegel. Nu är det koppar i två olikåldrade nyanser samt betongsockel. Arkitekten utvecklade gestaltningen till något unikt för konstruktören och arbetet har verkligen varit annorlunda, för att citera platschefen. Byggnaden är uppförd i platsgjutna innerväggar av betong och betongsandwich som ytterväggar. Huset kommer att värmas med ett vattenburet golvvärmesystem med fjärrvärme som primär energikälla och ventileras med ett lägenhetsbaserat FTX-system som blåser in förvärmd luft och återvinner värme ur frånluften. Ur energisynpunkt har byggnaden en mycket gynnsam geometri men det är just detta som leder till bekymmer. Förlusterna som köldbryggorna ger ska nämligen fördelas på en förhållandevis liten yta. Byggnaden klarar ställda energikrav med nöd och näppe. Huset består totalt av 69 studentlägenheter, huvudsakligen små kompislägenheter som delas av två personer. Det finns även två lägenheter på bottenvåningen, tillsammans med en salladsbar som är öppen för allmänheten. På våning två till elva finner man sex likadana lägenheter per våningsplan och högst upp finns en lite större lägenhet samt en gemensam festlokal. Är detta då god arkitektur med attraktionskraft? Eller är det bara en»snickers«som några passerande studenter kallade huset när de ombads reflektera kring det. Kanske en»en inordnad chokladpinne med attraktionskraft«? I vilket fall som helst så står den där nu och får väl ur attraktionssynpunkt kunna sägas mäta sig väl med andra nyare högre byggnader i Lund en sinnlig byggnad inom ramen för den lundensiska arkitekturens dialekt. kontext nr

10 Mellan tio och tolv Den bästa servicen finns på Kristallen, enligt besökarna. Text: Annika André Foto: Adam Mörk info kristallen I huset Kristallen finns fem förvaltningar: socialförvaltningen, serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen. I receptionen, öppen vardagar 8 17, kan du får hjälp med en del enklare ärenden ärenden, till exempel att ta fram ritningar. På Kristallens bottenplan finns även detaljplaner utställda. I entrén på Kristallen sitter lundabor och väntar på tur att få framföra sitt ärende i receptionen. Några besökare går förbi kön och direkt fram till bygglovsdisken. Där sitter biträdande stadsarkitekten Pia Laike beredd på att svara på frågor om bygglov varje vardag mellan Bredvid Pia sitter Jonas Valentinson som svarar på frågor om ritningar i det digitala ritningsarkivet. Jag märker att allmänheten uppskattar att det är så enkelt att kunna få prata med bygglovsavdelningen, säger Pia. Jag trivs bra med att sitta här och när jag inte har någon besökare kan jag svara på frågor på telefonen. Hon berättar att det oftast handlar om korta frågor av typen: Vilka handlingar behöver jag lämna in när jag söker bygglov? Hur ska jag tolka detaljplanens bestämmelser och vad innebär det för min del om jag vill göra en tillbyggnad? Om det kommer frågor som ska hanteras och besvaras av någon annan på avdelningen hjälper Pia och Jonas till med kontakterna till rätt person. En av besökarna är Romesh Luthra. Jag är jättenöjd med att jag kan komma hit utan att behöva boka tid och servicen är den bästa man kan tänka sig. Jag har varit här många gånger och har verkligen inget att klaga på, säger Romesh. 10 kontext nr

11 Stort och smått från stadsbyggnadskontoret Ny guide för tillgänglighet Illustration: Peter Jönsson Tillgänglighet Lunds kommun har nyligen lanserat en webbaserad tillgänglighetsguide Handtag. Möjligheten att i förväg bilda sig en uppfattning om tillgängligheten på platsen som man ska besöka är mycket värdefull, främst för personer med rörelsenedsättning. Den nya guiden betygsätter inte tillgängligheten. Istället kan alla söka information utifrån sina egna behov och önskemål. I guiden finns foton och detaljerad information om tillgängligheten, till exempel om de finns hiss eller hörselslinga. Guiden är utvecklad av lundaföretaget AGS, men vem som helst, både användare och butiksinnehavare eller fastighetsägare, kan enkelt ändra eller komplettera med ny information. Denna möjlighet gör att guiden kan hållas uppdaterad och utvecklas. Skissernas museum Tävling Under 2013 genomfördes en arkitekttävling avseende en tillbyggnad av Skissernas museum. Tillbyggnaden kan genomföras med stöd av en donation och syftet är att tillföra en restaurang till museet samt att förbättra entréfunktionen och även överbygga en innergård. Tävlingen vanns av Elding Oscarson Arkitekter. Fasadmaterialet utgörs av cortenstål, vilket valts som en samtida flirt med omgivande byggnaders rödbruna tegelpalett. Bygglovet beviljades i mars 2015 och projektet förväntas vara klart om cirka ett år. På plats i Stångby Stångby En av de orter i Lund som växer fortast är Stångby. Tjänstemän som på olika sätt arbetar med utvecklingen av orten, vill gärna veta vad de som bor och verkar i byn har för synpunkter och idéer. Därför är representanter för stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och kommunkontoret på plats i Torngården en eftermiddag varje vecka mellan kl fram till midsommar. Efter uppehåll över sommaren är man tillbaka i höst igen. Byggstart södra Brunnshög Brunnshög Under sommaren kommer man att börja bygga gator och ledningar i den södra delen av Brunnshög, i nordöstra Lund. Det innebär att området blir klart för byggstart av husen under bostäder, kvadratmeter kontor, förskolor, ett hotell, ett parkeringshus och 4000 kvadratmeter lokaler för handel och service finns bland annat i det första utbyggnadsområdet. Visionsbild: Atkins Mer regionalt samarbete Den regionala integrationen ökar i Skåne och i Öresundsregionen samtidigt som sydvästra Skåne har en stark befolkningstillväxt. För Lund och andra kommuner innebär detta att den regionala dimensionen blir allt viktigare för den fysiska samhällsplaneringen. Sedan några år tillbaka har en nysatsning gjorts i MalmöLundregionen, ett mellankommunalt samarbete där Lund, Malmö och nio andra sydvästskånska kommuner ingår. Genom ett arbete med Strukturplan för MalmöLund-regionen ska kommunerna samlas i en framtidsbild och visa på en gemensam viljeriktning när det gäller frågor om infrastruktur, bebyggelseutveckling, tillväxt och bostadsförsörjning. Arbetet påbörjades 2014 och pågår under kontext nr

12 Hur gatorna får sina namn Nästan fyra tusen namnsatta gator, kvarter, parker, torg och andra platser finns det Lund och fler tillkommer hela tiden. Text och foto: Petra Kling Gutenwik Kan gatan heta Galjebacksvägen? Finns inte det redan? Eller kanske Bödelsvägen? Ingen vill väl bo på Bödelsvägen! Diskussionen böljar fram och tillbaka när referensgruppen för namnärenden har möte. Ungefär två gånger per år träffas den, utöver det har man tät mejlkontakt. Denna gång har man till uppgift att ta fram förslag på vad gator, kvarter och andra platser i två nya områden i Dalby och Stångby ska heta. Sedan kommer byggnadsnämnden att fatta de formella besluten så att namnet kan föras in i nödvändiga register. Ofta försöker vi hitta namn runt ett eller fler teman, gärna med koppling till platsen. Det är bra om man på namnet kan gissa sig till var i Lund gatan ligger, förklarar Jonas Andreasson, Stadsbyggnadskontoret, som är ordförande i gruppen. Många gånger anknyter temat till platsens historia och experter på den frågan är flera av gruppens medlemmar, till exempel Dick Harrisson, professor i historia vid Lunds universitet och Henrik Borg, stadsantikvarie. Andra i gruppen har kunskap i arkitektur, lingvistik och språkvård. Namn engagerar. Här tar gruppen fram namn för ett nytt område i Stångby. Som namntema diskuteras bland annat danstermer och en park kan få namnet Tangorabatten. Ett bra namn ska inte riskera att förväxlas med något annat och dubbletter får inte förekomma inom Lund när nya namn sätts. Det handlar inte minst om säkerhet, räddningstjänsten ska aldrig riskera att åka till fel adress när de larmas ut. Ändå förekommer det att en gata har en namne. Vid kommunsammanslagningen gick det helt enkelt inte att byta alla dubblettnamn ligger de i olika kommundelar har det mindre betydelse. Varje år lämnar gruppen förslag på ungefär 200 nya gator, kvarter och platser. Att sätta namnen är ofta en del i arbete med att planera nya områden i Lund och då involveras naturligt också den arkitekt som har arbetat med att ta fram den nya detaljplanen. På vissa håll i Sverige har man valt att sätta namn även cykelvägar och gångvägar, något som sker i Lund efterhand som nya områden planeras och där det behövs av olika skäl. Ett helhetsgrepp är dock inte beslutat. Det har varit uppe som ett politiskt förslag men röstades ned, bland annat av ekonomiska skäl. Det kostar en hel del att sätta upp skyltar, berättar Jonas Andreasson. 12 kontext nr

13 Ett atrium sträcker sig genom Ikonbyggnadens alla våningar och dagsljuset strömmar ner från takets fribärande och överglasade fackverkskonstruktion, vilken liksom byggnaden i övrigt utförs helt i trä. Illustration: Fojab Arkitekter Illustration: Fojab Arkitekter MAX IV ESS Science Village är området mellan ESS och MAX IV mellan E22:an och Odarslövsvägen.Ikonbyggnaden kommer inledningsvis att trona i ensamt majestät, väl synlig på långt avstånd från flera väderstreck. I takt med att området färdigställs, inordnas den med kringliggande bebyggelse. Ikonbyggnader i Science Village Mitt emellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordöstra Lund kommer Science Village att växa fram. Vinnarna av markanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village har föreslagit en vacker byggnad i trä. Wihlborgs Fastigheter har, tillsammans med FOJAB Arkitekter, vunnit med ett förslag som enligt juryns utlåtande erbjuder en varierad, spännande och mänsklig helhet, stärkt av en skandinavisk tidlös ikonbyggnad. Den klassiska rutnätsstadens kvartersstruktur med korta fasadlängder i ett finmaskigt gatunät visas i förslaget. Små förskjutningar av byggnaderna bryter de långa perspektiven och minskar vindpåverkan. Byggnadshöjderna varierar mellan fyra och sex våningar. Huvudbyggnaden är en tydlig ikon med synlig träkonstruktion. I den härligt ljusa byggnaden ska finnas ett Guest House för forskarna på MAX IV och ESS, restaurang, gym, livsmedelsbutik och en utställningslokal. info Science Village Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Science Village ska bli en forskarby med ett övergripande mål: att underlätta möten mellan människor. En plats där forskare, studenter, företag, boende och besökare kan mötas på nya sätt och se nya idéer födas. Vy mot spårvagnshållplatsen och huvudbyggnaden från den restaurerade Odarslövs mölla. Klippta plataner och körsbärsträd ska pryda torget. kontext nr

14 Unga arkitekter formger Lund I världens största arkitekttävling ger europeiska arkitekter som ännu inte fyllt 40 förslag på hur sydvästra Lund ska se ut i framtiden. text: Vesna Vasiljkovic Om sju år kan en ny järnvägsstation stå klar vid Klostergården. Kring stationen planeras nya bostäder, service och kontor växa upp i samspel med idrott och rekreation som idag finns i området. En urban miljö med grön karaktär växer fram. Stationen kommer att ha 4 6 avgångar i timmen och de som bor och arbetar i området får goda möjligheter att nå stora delar av Skåne. Pendlingspotentialen gör att området runt stationen blir intressant för fler människor. Genom att involvera unga arkitekter från hela Europa är förhoppningen att tidigt i processen få ett nytänkande och innovativa idéer. Flera spännande frågor kommer arkitekterna försöka svara på. Hur kan vi till exempel på bästa sätt hushålla med marken i området? Hur kan vi på ett kreativt och smart sätt organisera en stadsdel som är levande stora delar av dygnet och året runt? Hur kan flera olika funktioner finnas på en och samma yta? Vad kan alla som bor i området, arbetar i området och besöker området dela på? Tillgång till vatten är viktigt i området. Här finns Höje å och ett antal stora dammar. Om några år kommer reningsverket inte behöva dammarna, de kan då utvecklas och vara en del i nya rekreativa miljöer. En grön lunga för lundabor utvecklas knappt en kilometer från stadskärnan. Arkitekterna kommer att skicka in sina förslag senast den 30 juni. Under hösten ska en internationell jury titta på de inkomna förslagen och i december utses det vinnande förslaget. 14 kontext nr

15 » Att göra det lättare för dessa personer att gå från tanke till handling är ett av syftena med vår solpotentialkarta.«text: Jonas Andreasson och Petra Kling Gutenwik Lunds soligaste adress? Lunds kommun gör det lättare för fastighetsägare och byggherrar som går i solcellstankar. En solpotentialkarta visar hur lämpligt varje tak är för solceller och hur mycket el som solcellerna skulle kunna producera. Över 60 procent av Sveriges befolkning ser gärna att deras hus försörjs med solkraft, det visar en trendrapport från förra året. Att göra det lättare för dessa personer att gå från tanke till handling är ett av syftena med vår solpotentialkarta, säger Jonas Andreasson som har varit med att ta fram kartan från Stadsbyggnadskontorets sida. Solkartan är ett verktyg för att stimulera solelproduktionen men det är också ett verktyg som kan användas i planeringen av nya byggnader. Kartan hittar man på webbplatsen solkartan.se som är en energi- och miljöstrategisk portal där själva kartan står i centrum. Varje fastighetsägare ser den egna potentialen i sitt hustak klassificerat i fyra nivåer: från mycket god till ej lämpligt. Det är inte bara takets lutning och väderstreck som har betydelse, utan även hur taket skuggas av träd och andra byggnader påverkar potentialen. Förhoppningen är att solkartan kommer bidra till att uppfylla Lunds kommuns mål kring att verka för att ha en god bebyggd miljö med minskad klimatpåverkan i fokus. Att utnyttja solens energi är klimatsmart särskilt i Skåne. Solkartan har tagit fram genom att laserskanna Lund från ett flygplan, producera en 3D-modell och sedan med ett simuleringsprogram räkna fram bästa solelpotentialen i alla ytor. Kartan har tagits fram i samarbete med Kraftringen, Lunds Tekniska Högskola och Solar Region Skåne. Foto: James Wheeler, creative commons info om solel Solceller genererar elektricitet. En väl fungerande solcellsanläggning på en privatbostad kan producera kwh solel under ett år vilket ofta täcker årsbehovet av hushållsel. Dock produceras mest el sommartid och därför är det ofta en god idé att när hushållet behöver som minst sälja elen vidare genom elnätet. kontext nr

16 Projektkavalkad text: Malin Sjögren Värpinge gård har fått ett tillskott på 50 små lägenheter. Bakom gestaltningen står Bjartmar & Hylta Arkitekter. 2. En förskola har byggts på Pinnvången i Dalby. Huset har ritats av arkitekt Leif Hörberg på Wigot konsult AB. 3. I kv Solhällan uppför Sundprojekt ca 75 bostadsrätter. Arkitekt är Mårten Belin på Sydark Konstruera. 4. På Södra Esplanaden har AF Bostäder uppfört ett studentbostadshus. Arkitekt är Peter Torudd. 5. Radhus på Södra Råbylund. Byggherre är Veidekke och husen har ritats av arkitekt Marie Ericsson Foto: Frida Rundberg, SydArk Konstruera, Birgitta Rydberg Mitchell 16 kontext nr

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Helsingkrona nation Stadsbyggnadspriset 2015

Helsingkrona nation Stadsbyggnadspriset 2015 aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr 1-2016 Helsingkrona nation Stadsbyggnadspriset 2015 kontext nr 1-2016 1 Spårväg utbyggnadsstrategi Regionalt samarbete nya bostäder innehåll 1 15 nyheter 3 Spår ger

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER

UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER MED DAGLIGVARUHANDEL, BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING INBJUDAN Vill du vara med och utveckla framtidens kvarter med dagligvaruhandel och

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26

UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26 UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26 VISION Inledning Malmö stad, genom UngBo 12, bjuder in till en markanvisningstävling för ett utvecklingsprojekt som berör morgondagens bostäder

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-13 Handläggare Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-02-06 Förslag till

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande PROTOKOLLSUTDRAG Tid Torsdagen den 16 januari 2014, kl. 16.00 17:05 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 28 januari 2014 Regina Kevius Andrea Femrell Gunni

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

FOTO: NEWS ØRESUND NEWS ØRESUNDS MÅNADSINTERVJU: HON PLANERAR FÖR LUNDS NYA FORSKARBY MELLAN ESS OCH MAX IV. Reportage: JENNY ANDERSSON

FOTO: NEWS ØRESUND NEWS ØRESUNDS MÅNADSINTERVJU: HON PLANERAR FÖR LUNDS NYA FORSKARBY MELLAN ESS OCH MAX IV. Reportage: JENNY ANDERSSON NEWS ØRESUNDS MÅNADSINTERVJU: HON PLANERAR FÖR LUNDS NYA FORSKARBY MELLAN ESS OCH MAX IV Reportage: JENNY ANDERSSON En forskarby med 250 000 kvm laboratorier, besökscentrum, kontor, forskarbostäder och

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Tankebyggarorden 2, Björksätravägen 22, Bredäng. Nybyggnad av studentbostäder, tidsbegränsat bygglov

Tankebyggarorden 2, Björksätravägen 22, Bredäng. Nybyggnad av studentbostäder, tidsbegränsat bygglov STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE BYGGLOVSAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-05-03 Handläggare: Fredrik Zachrisson Tfn 08-508 27 472 Till Stadsbyggnadsnämnden Tankebyggarorden 2, Björksätravägen 22, Bredäng

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl. 17:00-20:15 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M)

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA 07-54 September 2011 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheten RAN 7 i centrala stan i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län Ett förslag till detaljplan för fastigheten Ran 7 har upprättats

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-08-19 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-01-29 Diarienummer BUN-2012-1621.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer