LUX. Stadsbyggnadspriset Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter. aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUX. Stadsbyggnadspriset 2014. Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter. aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr 1-2015"

Transkript

1 aktuellt från Stadsbyggnadskontoret Nr LUX Stadsbyggnadspriset 2014 kontext nr Lund C science Village Helsingkrona Nation unga arkitekter

2 innehåll 1 15 nyheter 3 Lund C 4 södra Sandby 7 helsingkrona nation 8 Kristallen nyheter 11 gatunamnen 12 science village 13 arkitekttävling 14 solkartan 15 projektkavalkad 16 ledaren Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Välkommen till Kontext Du håller nu i din hand det första numret av Kontext. Med denna tidning vill vi berätta för dig om hur Lund växer och utvecklas och vad vi tycker är viktigt för att bygga en bra stad. Vi tror att du som läser Kontext också brinner för stadsbyggnadsfrågorna och därför kommer vi ibland att fördjupa oss i något ämne och problematisera. Vi vill inte bara lyfta fram det som är enkelt och självklart utan även visa vilka utmaningar vi stundtals ställs inför. Andra gånger tar vi chansen att berätta om sådant som fortfarande är lite osäkert och där inga beslut är tagna. Vi vill vara öppna för synpunkter och dialog och vet att ju tidigare vi bjuder in, desto större möjlighet att förändra riktningen på vårt arbete och skapa ett bra resultat. I det här numret berättar vi om de spännande planerna för området runt Lunds station. De närmaste åren ser vi fram emot att området ska förvandlas för att på ett riktigt bra sätt kunna ta hand om allt fler resenärer, samtidigt som stadsmiljön runt om behöver göras mer attraktiv. Vi är med i världens största arkitekttävling Europan, som startat under våren. Med vårt deltagande räknar vi med att få in innovativa förslag kring hur den sydvästra delen av Lund kan utvecklas när området planeras få en helt ny pågatågstation om sju år. Vi kommer också att titta på nya byggnader i kommunen. Exempel på god arkitektur blir bra förebilder, fast visst kan man lära också av dåliga exempel. Kristallen är ett bra exempel som har blivit en god förebild, i vart fall att döma av de många studiebesöken och att byggnaden nominerades till Kasper Salinpriset Nästa nummer av Kontext hoppas vi kommer någon gång under hösten. Vore kul om du som läser detta nummer vill berätta vad du tycker och vad du vill läsa om i kommande nummer. kontext 1 15 Nyheter och information från Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret. Nr 1 maj Utgiven v 22 Adress Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund. E-post Redaktör Petra Kling Gutenwik, tel , Redaktionsgrupp Annika André, Jonas Andreasson, Inga Hallén, Cecilia Hansson, Ole Kasimir, Malin Sjögren, Barbro Yngvesson Grafisk form och layout Art Industry, artindustry.se Omslagsbild Kasper Dudzik Upplaga ex Tryck GigantPrint för fler exemplar av tidningen eller för prenumeration. 2 kontext nr

3 Stort och smått från stadsbyggnadskontoret Lunds stadsbyggnadspris 2014 på omslaget Lunds stadsbyggnadspris instiftades 1990 som en gåva till Lund med syfte att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling gick priset till arkitekterna Mats White och Jacob Peetre för gestaltningen av nya LUX på Sölvegatan. Utdrag ur juryns motivering:»genom en skickligt utformad tillbyggnad av befintliga institutionsbyggnader, har arkitekterna lyckats understödja stadsutvecklingen längs Kunskapsstråket, där ett av huvudsyftena är att genom förtätning och nytillskott vitalisera stadsrummet och skapa intressanta mötesplatser. Genom den transparenta fasadutformningen som synliggör kreativa och moderna studiemiljöer och hörnet som sträcker sig ut mot gatan, bjuder byggnaden in till möten och nya samarbeten.«miljöbyggprogram Syd Miljö Den 1 januari i år infördes en ny lag som förhindrar kommuner att ställa egna högre miljökrav på byggnader än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler. Detta innebär att Miljöbyggprogram Syd (MBP), som under flera år utvecklats tillsammans med Malmö stad och Lunds universitet, måste revideras. Under våren kommer därför en utvecklad version av MBP Syd att tas fram. Utgångspunkten är att växla över från att ställa specifika tekniska krav till att i dialogform samverka med byggbranschen med målsättning att tillskapa hållbara byggnader och stadsmiljöer. Attefall succé eller platt fall? foto: istockphoto Bygga nytt För snart ett år sedan ändrades plan- och bygglagen och det är nu möjligt att bygga»attefallshus«utan bygglov. Förhoppningen var bland annat att komplementbyggnader, tillbyggnader och takkupor skulle leda till fler bostäder. Hur har då intresset varit? Bygglovavdelningen konstaterar att intresset för attefallsåtgärderna hittills är ganska svalt med ett inflöde på 3 4 anmälningar i månaden. Av samtliga anmälningar avser 13 uppförande av komplementbyggnader medan resterande 25 avser tillbyggnader. Komplementbyggnaderna ska bland annat användas som hobbyrum, gästhus och växthus medan tillbyggnader bland annat sker i form av carport, förråd och uterum. Intresset för takkupor och inredande av ytterligare en bostad har följaktligen varit mycket litet. De tre gästhusen kan förstås komma att hyras ut som bostäder, men generellt tyder inte inlämnade anmälningar på ett särskilt stort intresse för att skapa fler bostäder. Med andra ord: ännu ingen succé men kanske heller inget platt fall. Framtiden får utvisa. kontext nr

4 » En av de största förändringarna vi vill genomföra är att samla kollektivtrafiken runt ett nytt resecentrum«4 kontext nr

5 Illustration: Olof Eriksson Illustration: Olof Eriksson lunds central Ett enklare och mer attraktivt stationsområde Så mycket smidigare att resa kollektivt. Men också ett helt nytt första möte med Lund för den som kommer utifrån och ett stationsområde där även den västra sidan är framsida. Det blir resultatet om föreslagna förändringar för Lund C blir verklighet. text: Petra Kling Gutenwik och Christoffer Lindskov Det nya resecentrum sträcker sig över hela spårområdet, här sett från västra sidan. Anledningarna till att Lund C behöver utvecklas är flera. Resandet har ökat starkt, och förväntas fortsätta öka hade Lund C tågresenärer vilket gör stationen till landets tredje största och Skånes största centralstation. Samtidigt upplevs stationsmiljön som rörig och stundtals trång, det är onödigt komplicerat att röra sig mellan tåg och buss. En av de största förändringarna vi vill genomföra är att samla kollektivtrafiken runt ett nytt resecentrum, ungefär på mitten av stationsområdet, vid Clemenstorget. Där ska man kunna röra sig fritt mellan tåg, bussar, spårväg och cykelparkering utan att behöva korsa en gata med en massa biltrafik, säger Ole Kasimir, planchef på stadbyggnadskontoret, Lunds kommun. kontext nr

6 Illustration: Olof Eriksson» Den nya byggnadens placering gör det tydligt för besökarna på Lund C att det är här samlingspunkten ligger.«resecentrum, som innebär nya byggnader med olika former av service till resenärerna, ska kunna nås både från östra och västra sidan. Byggnaden på den östra sidan kommer att anpassas så att den samspelar med Tullkammaren från slutet av 1800-talet då den har stora kulturhistoriska värden. Den nya byggnadens placering gör det tydligt för besökarna på Lund C att det är här samlingspunkten ligger, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt. Som ny besökare till stationsområdet som det ser ut idag kan man känna sig osäker på vart man ska gå om man exempelvis behöver hjälp att köpa en biljett. Den befintliga Mittelbron breddas och när Bangatan längs med spårets östra sida stängs av för biltrafik blir det främst från väster man närmar sig stationen om man kommer med bil. Det blir ett sätt att öka stationens kapacitet men görs också för att bygga ihop staden och göra den västra sidan mer stadslik. Något som känns naturligt med den nya bebyggelsen på bland annat Sockerbruket och som också innebär den förtätning som Lund strävar mot. Idag finns det ungefär 3500 cykelparkeringsplatser runt stationen. Planen är att omvandlingen ska fördubbla den siffran. Under Bangatan planeras för ett helt nytt underjordiskt cykelgarage och även vid de andra stationsentréerna är avsikten att bygga parkeringar där man enkelt kan ställa sin cykel för att sedan snabbt komma till sin plattform eller busshållplats. Garagen blir ett sätt att få plats med betydligt fler cyklar än idag men bidrar också till att stadsmiljön runt stationen blir mer tilltalande. Ramprogrammet för Lund C är nu ute på samråd. Programmet kommer att ligga till grund för alla detaljplaner i området och är alltså vägledande för hur Lund C och området runt omkring kommer att utvecklas de kommande åren. Andra nämnder inom Lunds kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket och sakägare ska yttra sig senast den 12 juni. Parallellt med detta ges lundaborna möjlighet att sätta sig in i planerna och lämna synpunkter. Till sin hjälp har man en utställning som presenterar huvud dragen i ramprogrammet och det har även hållits ett öppet, välbesökt, ininfo clemenstorget Under 2014 hölls en arkitekttävling kring utformningen av Clemenstorget och Ban gatan. Det vinnande förslaget från White Arkitekter har nu arbetats in ramprogrammet. Torgets utseende förändras då befintliga staket, gräsytor och cykelparkeringar ersätts med en gemensam yta under träden där fotgängare kan röra sig fritt. Många lundabor har uttryckt oro för vad som ska hända med platanerna på torget. Av hundra plataner ser det ut som om bara tolv stycken behöver tas bort för att ge plats åt folkliv och en planerad spårvägshållplats. formationsmöte. Synpunkterna kommer att sammanställas och vara en av handlingarna som politikerna har som underlag för att fatta beslut om ramprogrammet. Beslut om ramprogrammet förväntas fattas efter sommaren. 6 kontext nr

7 Nytt kvarter i Södra Sandby Fler bostäder och en ny vårdcentral planeras i Södra Sandby. text: Ivan Gallardo info södra sandby Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska återspegla att den är från vår tid genom modern teknik och detaljering, men med koppling bakåt i tiden till traktens traditionella uttryck och material. Kvarterets nya bebyggelse föreslås utformas med sadeltak, olika tegel och puts. En detaljplan för Södra Sandby är ute på samråd. Planens huvudidé är att skapa ett kvarter där det är möjligt att bygga flerbostadshus med främst små lägenheter. Detta ska kombineras med en vårdcentral och lokaler för handel och service. Det är en central del av Södra Sandby som i och med planförslaget ges möjlighet att utvecklas. Redan idag finns det hus på tomten och en del av dem kommer att finnas kvar. Tillsammans ska nya och befintliga hus bilda slutna kvarter mot söder och Revingevägen, som man hoppas ska bli mer stadslik med handel i bottenvåningen. Om den nya detaljplanen antas kommer en ny vårdcentral att byggas i kvarteret, preliminär byggstart I väster i kvarteret föreslås att Sandbymaskiners monteringshall från 1949 bevaras så att man kan bygga om den till ett bibliotek, men möjligheten till det behöver utredas vidare. En genomgående tanke i planen är att entréer och portar i möjligaste mån ska placeras mot gatan för att få liv och rörelse i området. I anslutning till entréerna mot Revingevägen vidgas gaturummet till en upphöjd plats där det kan bli uteservering på sommaren. Besökare som kommer i bil ska ha möjlighet att stanna till för kortare stopp utmed Revingevägen och ett mindre antal parkeringsplatser föreslås centralt i kvarteret med närhet till vårdcentralen. Genom olika avstånd från gatan och olika hushöjder skapas en varierad gatubild. Att husen i norr inte ligger precis intill varandra gör det möjligt att passera från gatan till innergården och öppnar upp för solinstrålning mot norr och inblickar till de gröna gårdarna. De viktiga kulturhistoriska värdena bevaras och ger en mångfald till den nya bebyggelsen. Utöver omvandlingen av Sandbymaskiners byggnad till bibliotek föreslår Stadsbyggnadskontoret att Svenssons bageri, en samling byggnader från olika tider från 1912 och framåt, bevaras för både verksamheter och bostäder. kontext nr

8 Bygglovsarkitekt Pia Laike och planarkitekt Katarina Meijer resonerar kring Lunds nya studentboende. en lykta i parken foto: Fojab arkitekter Helsingkrona nations nya studentboende: Inte underordnat utan inordnat. Arkitektens ord text: Johanna Edberg, Pia Laike, Katarina Meier Att ge något tillbaka En utmaning i förtätningsprojekt är att hitta plats för en byggnadsvolym som inte bara tränger sig på utan också tillför kvalitet till sina omgivningar. Lösningen blev ett ganska högt, runt hus som ställer sig med tårna på kanten till M-parken, men utan att stjäla något av den fina gräsovalen. Vi bestämde oss också för att hitta en gestalt som med många vinklar sticker ut men som inte har någon egentlig baksida. och med högeffektiva planlösningen och många repetitiva element. Mattias Hedberg Ek, FOJAB arkitekter»god arkitektur är en viktig del av en stads attraktionskraft och därför en viktig parameter för en framgångsrik utveckling«. Så säger Arkitektur Lund tankar om Lunds arkitektur och gestaltning, en skrift som i första hand skall tjäna som inspiration och vägvisare i kontorets dagliga arbete. Hur står sig då Helsingkronas nya studentbostadshus när det gäller denna skrivning? Handläggarna för detaljplan, bygglov och tekniskt skede tog sig till platsen i ett försök att minnas den diskussion som fördes. Det skulle bli en skulptural byggnad närmast en lykta i parken. Planarkitekten minns en positiv men annorlunda planprocess. Studentnationerna representeras ofta av såväl unga som äldre ideellt engagerade, som inte nödvändigtvis är så insatta byggnadstekniska frågor eller plan- och bygglag. Däremot är perspektivet ofta långsiktigt och alla inblandade vill ha en god lösning. I Helsingkronafallet hade det ursprungliga förslaget stora kvalitéer i både placering och utformning. Som planarkitekt analyserar man alltid projektet utifrån hur det passar på platsen och vad det ger tillbaka till staden. Inte sällan handlar diskussionerna om att reducera byggnadshöjden i någon del eller dra tillbaka byggrätten för att möta omgivningen på ett bättre sätt. I Helsingkronaplanen gjorde vi precis 8 kontext nr

9 »En inordnad chokladpinne med attraktionskraft«tvärtom. Vi bad byggherren att lägga till två våningsplan för att få en förstärkt reslighet i projektet. Tornet höjdes från tio till tolv våningar och det fick ett offentligt bottenplan, men också en kaxig takvåning för centrumverksamhet. Tillsammans med bygglovarkitekten analyserades hur vi bäst kunde säkerställa en skulptural byggnad med vackert fasadmaterial. Vi landade i en rund byggrätt men med möjlighet att uppföra även ett icke runt hus. Detaljplanen styrde med en ovanlig bestämmelse att byggnaden inte fick uppföras med samtliga hörn i rät vinkel. På så sätt undvek vi en fyrkantig form intill Helsingkronas skivhus, men lämnade ändå möjligheter för byggherre och arkitekt att utveckla gestaltningen. Dessutom reglerades att bottenvåningen endast fick omfatta 70 procent av den byggbara ytan. Vi hoppades på ett lättare avslut mot marken. Val av fasadmaterialet diskuterades redan under planskedet, men har inte reglerats med bestämmelser, utan prövats i bygglov. När vi nu står på platsen och ser slutresultatet är det bra att vi inte förordade rött tegel. Nu är det koppar i två olikåldrade nyanser samt betongsockel. Arkitekten utvecklade gestaltningen till något unikt för konstruktören och arbetet har verkligen varit annorlunda, för att citera platschefen. Byggnaden är uppförd i platsgjutna innerväggar av betong och betongsandwich som ytterväggar. Huset kommer att värmas med ett vattenburet golvvärmesystem med fjärrvärme som primär energikälla och ventileras med ett lägenhetsbaserat FTX-system som blåser in förvärmd luft och återvinner värme ur frånluften. Ur energisynpunkt har byggnaden en mycket gynnsam geometri men det är just detta som leder till bekymmer. Förlusterna som köldbryggorna ger ska nämligen fördelas på en förhållandevis liten yta. Byggnaden klarar ställda energikrav med nöd och näppe. Huset består totalt av 69 studentlägenheter, huvudsakligen små kompislägenheter som delas av två personer. Det finns även två lägenheter på bottenvåningen, tillsammans med en salladsbar som är öppen för allmänheten. På våning två till elva finner man sex likadana lägenheter per våningsplan och högst upp finns en lite större lägenhet samt en gemensam festlokal. Är detta då god arkitektur med attraktionskraft? Eller är det bara en»snickers«som några passerande studenter kallade huset när de ombads reflektera kring det. Kanske en»en inordnad chokladpinne med attraktionskraft«? I vilket fall som helst så står den där nu och får väl ur attraktionssynpunkt kunna sägas mäta sig väl med andra nyare högre byggnader i Lund en sinnlig byggnad inom ramen för den lundensiska arkitekturens dialekt. kontext nr

10 Mellan tio och tolv Den bästa servicen finns på Kristallen, enligt besökarna. Text: Annika André Foto: Adam Mörk info kristallen I huset Kristallen finns fem förvaltningar: socialförvaltningen, serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen. I receptionen, öppen vardagar 8 17, kan du får hjälp med en del enklare ärenden ärenden, till exempel att ta fram ritningar. På Kristallens bottenplan finns även detaljplaner utställda. I entrén på Kristallen sitter lundabor och väntar på tur att få framföra sitt ärende i receptionen. Några besökare går förbi kön och direkt fram till bygglovsdisken. Där sitter biträdande stadsarkitekten Pia Laike beredd på att svara på frågor om bygglov varje vardag mellan Bredvid Pia sitter Jonas Valentinson som svarar på frågor om ritningar i det digitala ritningsarkivet. Jag märker att allmänheten uppskattar att det är så enkelt att kunna få prata med bygglovsavdelningen, säger Pia. Jag trivs bra med att sitta här och när jag inte har någon besökare kan jag svara på frågor på telefonen. Hon berättar att det oftast handlar om korta frågor av typen: Vilka handlingar behöver jag lämna in när jag söker bygglov? Hur ska jag tolka detaljplanens bestämmelser och vad innebär det för min del om jag vill göra en tillbyggnad? Om det kommer frågor som ska hanteras och besvaras av någon annan på avdelningen hjälper Pia och Jonas till med kontakterna till rätt person. En av besökarna är Romesh Luthra. Jag är jättenöjd med att jag kan komma hit utan att behöva boka tid och servicen är den bästa man kan tänka sig. Jag har varit här många gånger och har verkligen inget att klaga på, säger Romesh. 10 kontext nr

11 Stort och smått från stadsbyggnadskontoret Ny guide för tillgänglighet Illustration: Peter Jönsson Tillgänglighet Lunds kommun har nyligen lanserat en webbaserad tillgänglighetsguide Handtag. Möjligheten att i förväg bilda sig en uppfattning om tillgängligheten på platsen som man ska besöka är mycket värdefull, främst för personer med rörelsenedsättning. Den nya guiden betygsätter inte tillgängligheten. Istället kan alla söka information utifrån sina egna behov och önskemål. I guiden finns foton och detaljerad information om tillgängligheten, till exempel om de finns hiss eller hörselslinga. Guiden är utvecklad av lundaföretaget AGS, men vem som helst, både användare och butiksinnehavare eller fastighetsägare, kan enkelt ändra eller komplettera med ny information. Denna möjlighet gör att guiden kan hållas uppdaterad och utvecklas. Skissernas museum Tävling Under 2013 genomfördes en arkitekttävling avseende en tillbyggnad av Skissernas museum. Tillbyggnaden kan genomföras med stöd av en donation och syftet är att tillföra en restaurang till museet samt att förbättra entréfunktionen och även överbygga en innergård. Tävlingen vanns av Elding Oscarson Arkitekter. Fasadmaterialet utgörs av cortenstål, vilket valts som en samtida flirt med omgivande byggnaders rödbruna tegelpalett. Bygglovet beviljades i mars 2015 och projektet förväntas vara klart om cirka ett år. På plats i Stångby Stångby En av de orter i Lund som växer fortast är Stångby. Tjänstemän som på olika sätt arbetar med utvecklingen av orten, vill gärna veta vad de som bor och verkar i byn har för synpunkter och idéer. Därför är representanter för stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och kommunkontoret på plats i Torngården en eftermiddag varje vecka mellan kl fram till midsommar. Efter uppehåll över sommaren är man tillbaka i höst igen. Byggstart södra Brunnshög Brunnshög Under sommaren kommer man att börja bygga gator och ledningar i den södra delen av Brunnshög, i nordöstra Lund. Det innebär att området blir klart för byggstart av husen under bostäder, kvadratmeter kontor, förskolor, ett hotell, ett parkeringshus och 4000 kvadratmeter lokaler för handel och service finns bland annat i det första utbyggnadsområdet. Visionsbild: Atkins Mer regionalt samarbete Den regionala integrationen ökar i Skåne och i Öresundsregionen samtidigt som sydvästra Skåne har en stark befolkningstillväxt. För Lund och andra kommuner innebär detta att den regionala dimensionen blir allt viktigare för den fysiska samhällsplaneringen. Sedan några år tillbaka har en nysatsning gjorts i MalmöLundregionen, ett mellankommunalt samarbete där Lund, Malmö och nio andra sydvästskånska kommuner ingår. Genom ett arbete med Strukturplan för MalmöLund-regionen ska kommunerna samlas i en framtidsbild och visa på en gemensam viljeriktning när det gäller frågor om infrastruktur, bebyggelseutveckling, tillväxt och bostadsförsörjning. Arbetet påbörjades 2014 och pågår under kontext nr

12 Hur gatorna får sina namn Nästan fyra tusen namnsatta gator, kvarter, parker, torg och andra platser finns det Lund och fler tillkommer hela tiden. Text och foto: Petra Kling Gutenwik Kan gatan heta Galjebacksvägen? Finns inte det redan? Eller kanske Bödelsvägen? Ingen vill väl bo på Bödelsvägen! Diskussionen böljar fram och tillbaka när referensgruppen för namnärenden har möte. Ungefär två gånger per år träffas den, utöver det har man tät mejlkontakt. Denna gång har man till uppgift att ta fram förslag på vad gator, kvarter och andra platser i två nya områden i Dalby och Stångby ska heta. Sedan kommer byggnadsnämnden att fatta de formella besluten så att namnet kan föras in i nödvändiga register. Ofta försöker vi hitta namn runt ett eller fler teman, gärna med koppling till platsen. Det är bra om man på namnet kan gissa sig till var i Lund gatan ligger, förklarar Jonas Andreasson, Stadsbyggnadskontoret, som är ordförande i gruppen. Många gånger anknyter temat till platsens historia och experter på den frågan är flera av gruppens medlemmar, till exempel Dick Harrisson, professor i historia vid Lunds universitet och Henrik Borg, stadsantikvarie. Andra i gruppen har kunskap i arkitektur, lingvistik och språkvård. Namn engagerar. Här tar gruppen fram namn för ett nytt område i Stångby. Som namntema diskuteras bland annat danstermer och en park kan få namnet Tangorabatten. Ett bra namn ska inte riskera att förväxlas med något annat och dubbletter får inte förekomma inom Lund när nya namn sätts. Det handlar inte minst om säkerhet, räddningstjänsten ska aldrig riskera att åka till fel adress när de larmas ut. Ändå förekommer det att en gata har en namne. Vid kommunsammanslagningen gick det helt enkelt inte att byta alla dubblettnamn ligger de i olika kommundelar har det mindre betydelse. Varje år lämnar gruppen förslag på ungefär 200 nya gator, kvarter och platser. Att sätta namnen är ofta en del i arbete med att planera nya områden i Lund och då involveras naturligt också den arkitekt som har arbetat med att ta fram den nya detaljplanen. På vissa håll i Sverige har man valt att sätta namn även cykelvägar och gångvägar, något som sker i Lund efterhand som nya områden planeras och där det behövs av olika skäl. Ett helhetsgrepp är dock inte beslutat. Det har varit uppe som ett politiskt förslag men röstades ned, bland annat av ekonomiska skäl. Det kostar en hel del att sätta upp skyltar, berättar Jonas Andreasson. 12 kontext nr

13 Ett atrium sträcker sig genom Ikonbyggnadens alla våningar och dagsljuset strömmar ner från takets fribärande och överglasade fackverkskonstruktion, vilken liksom byggnaden i övrigt utförs helt i trä. Illustration: Fojab Arkitekter Illustration: Fojab Arkitekter MAX IV ESS Science Village är området mellan ESS och MAX IV mellan E22:an och Odarslövsvägen.Ikonbyggnaden kommer inledningsvis att trona i ensamt majestät, väl synlig på långt avstånd från flera väderstreck. I takt med att området färdigställs, inordnas den med kringliggande bebyggelse. Ikonbyggnader i Science Village Mitt emellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordöstra Lund kommer Science Village att växa fram. Vinnarna av markanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village har föreslagit en vacker byggnad i trä. Wihlborgs Fastigheter har, tillsammans med FOJAB Arkitekter, vunnit med ett förslag som enligt juryns utlåtande erbjuder en varierad, spännande och mänsklig helhet, stärkt av en skandinavisk tidlös ikonbyggnad. Den klassiska rutnätsstadens kvartersstruktur med korta fasadlängder i ett finmaskigt gatunät visas i förslaget. Små förskjutningar av byggnaderna bryter de långa perspektiven och minskar vindpåverkan. Byggnadshöjderna varierar mellan fyra och sex våningar. Huvudbyggnaden är en tydlig ikon med synlig träkonstruktion. I den härligt ljusa byggnaden ska finnas ett Guest House för forskarna på MAX IV och ESS, restaurang, gym, livsmedelsbutik och en utställningslokal. info Science Village Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Science Village ska bli en forskarby med ett övergripande mål: att underlätta möten mellan människor. En plats där forskare, studenter, företag, boende och besökare kan mötas på nya sätt och se nya idéer födas. Vy mot spårvagnshållplatsen och huvudbyggnaden från den restaurerade Odarslövs mölla. Klippta plataner och körsbärsträd ska pryda torget. kontext nr

14 Unga arkitekter formger Lund I världens största arkitekttävling ger europeiska arkitekter som ännu inte fyllt 40 förslag på hur sydvästra Lund ska se ut i framtiden. text: Vesna Vasiljkovic Om sju år kan en ny järnvägsstation stå klar vid Klostergården. Kring stationen planeras nya bostäder, service och kontor växa upp i samspel med idrott och rekreation som idag finns i området. En urban miljö med grön karaktär växer fram. Stationen kommer att ha 4 6 avgångar i timmen och de som bor och arbetar i området får goda möjligheter att nå stora delar av Skåne. Pendlingspotentialen gör att området runt stationen blir intressant för fler människor. Genom att involvera unga arkitekter från hela Europa är förhoppningen att tidigt i processen få ett nytänkande och innovativa idéer. Flera spännande frågor kommer arkitekterna försöka svara på. Hur kan vi till exempel på bästa sätt hushålla med marken i området? Hur kan vi på ett kreativt och smart sätt organisera en stadsdel som är levande stora delar av dygnet och året runt? Hur kan flera olika funktioner finnas på en och samma yta? Vad kan alla som bor i området, arbetar i området och besöker området dela på? Tillgång till vatten är viktigt i området. Här finns Höje å och ett antal stora dammar. Om några år kommer reningsverket inte behöva dammarna, de kan då utvecklas och vara en del i nya rekreativa miljöer. En grön lunga för lundabor utvecklas knappt en kilometer från stadskärnan. Arkitekterna kommer att skicka in sina förslag senast den 30 juni. Under hösten ska en internationell jury titta på de inkomna förslagen och i december utses det vinnande förslaget. 14 kontext nr

15 » Att göra det lättare för dessa personer att gå från tanke till handling är ett av syftena med vår solpotentialkarta.«text: Jonas Andreasson och Petra Kling Gutenwik Lunds soligaste adress? Lunds kommun gör det lättare för fastighetsägare och byggherrar som går i solcellstankar. En solpotentialkarta visar hur lämpligt varje tak är för solceller och hur mycket el som solcellerna skulle kunna producera. Över 60 procent av Sveriges befolkning ser gärna att deras hus försörjs med solkraft, det visar en trendrapport från förra året. Att göra det lättare för dessa personer att gå från tanke till handling är ett av syftena med vår solpotentialkarta, säger Jonas Andreasson som har varit med att ta fram kartan från Stadsbyggnadskontorets sida. Solkartan är ett verktyg för att stimulera solelproduktionen men det är också ett verktyg som kan användas i planeringen av nya byggnader. Kartan hittar man på webbplatsen solkartan.se som är en energi- och miljöstrategisk portal där själva kartan står i centrum. Varje fastighetsägare ser den egna potentialen i sitt hustak klassificerat i fyra nivåer: från mycket god till ej lämpligt. Det är inte bara takets lutning och väderstreck som har betydelse, utan även hur taket skuggas av träd och andra byggnader påverkar potentialen. Förhoppningen är att solkartan kommer bidra till att uppfylla Lunds kommuns mål kring att verka för att ha en god bebyggd miljö med minskad klimatpåverkan i fokus. Att utnyttja solens energi är klimatsmart särskilt i Skåne. Solkartan har tagit fram genom att laserskanna Lund från ett flygplan, producera en 3D-modell och sedan med ett simuleringsprogram räkna fram bästa solelpotentialen i alla ytor. Kartan har tagits fram i samarbete med Kraftringen, Lunds Tekniska Högskola och Solar Region Skåne. Foto: James Wheeler, creative commons info om solel Solceller genererar elektricitet. En väl fungerande solcellsanläggning på en privatbostad kan producera kwh solel under ett år vilket ofta täcker årsbehovet av hushållsel. Dock produceras mest el sommartid och därför är det ofta en god idé att när hushållet behöver som minst sälja elen vidare genom elnätet. kontext nr

16 Projektkavalkad text: Malin Sjögren Värpinge gård har fått ett tillskott på 50 små lägenheter. Bakom gestaltningen står Bjartmar & Hylta Arkitekter. 2. En förskola har byggts på Pinnvången i Dalby. Huset har ritats av arkitekt Leif Hörberg på Wigot konsult AB. 3. I kv Solhällan uppför Sundprojekt ca 75 bostadsrätter. Arkitekt är Mårten Belin på Sydark Konstruera. 4. På Södra Esplanaden har AF Bostäder uppfört ett studentbostadshus. Arkitekt är Peter Torudd. 5. Radhus på Södra Råbylund. Byggherre är Veidekke och husen har ritats av arkitekt Marie Ericsson Foto: Frida Rundberg, SydArk Konstruera, Birgitta Rydberg Mitchell 16 kontext nr

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 HÖGT BELÄGET KONTOR I FUNKISHUS NÄRA DEN NYA STADSDELEN HAGASTADEN. På attraktiv adress i gränslandet mellan Stockholms nya stadsdel Hagastaden och Vasastaden

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer