Bevarade miljöer viktiga för framtiden Rätt fart i staden MAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevarade miljöer viktiga för framtiden Rätt fart i staden MAKT"

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # I detta nummer: Bevarade miljöer viktiga för framtiden Rätt fart i staden MAKT Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Sjöbo i förändring Roger Larsson är kommundirektör i Sjöbo kommun. Här skriver han om Sjöbo kommuns väg mot framtiden. Vad är Sjöbo? Det vill planarkitekt Jesper Nordström veta av Sjöboborna när han leder projektet med att förändra det nästan hundra år gamla spårområdet i Sjöbo till ett spännande framtida utvecklingsområde för bostäder, verksamhet och kollektivtrafik. Frågan är berättigad på många sätt och inte så enkel att svara på som man först tror eftersom Sjöbo kommun är stadd i förändring. Från en ganska sluten kommun till en allt mer öppen kommun, från en lite passiv kommun till en aktiv kommun, från en östlig orientering till en västlig, från traditionell landsbygd till en modern landsbygd. I takt med att Sjöbo närmar sig Malmö/Lund-området rent fysiskt med bättre kommunikationer blir våra värden i kommunen alltmer påtagliga. Vi är unika som den första kommun utanför storstadsområdena man möter som har toppklass på natur- och kulturvärden, mångfald i upplevelser och boendemiljöer i kombination med ny teknik som till exempel bredband. Den moderna, storstadsnära landsbygden med en tydlig hållbarhetsprofil som Sjöbo kommun är, tror jag verkligen har framtiden för sig. Ta del av allt det som pågår i kommunen i detta numret av Sjöbomagasinet och följ med på resan mot det framtida Sjöbo! God jul och gott nytt år önskar alla Sjöbo kommuns medarbetare. Roger Larsson Kommundirektör Läs om planeringen av Spårområdet på nästa uppslag. SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Bilden av skridskoåkarna på Vombsjön är tagen av Mikael Billred. Bilden vann 2010 års fototävling som arangeras av Sjöbo Photoclub. I detta nummer: # Bevarade miljöer viktiga för framtiden Lifescape främjar samarbete Sjöboklasser tävlade i fotokonst...10 MAKT Rätt fart i staden Utvecklad syn på barnen Swevet Information och nyheter Föreningsliv: Sjöbo scoutkår Annika brinner för kulturen Kultur SJÖBOMAGASINET

5 Planeringsarbete tar tid. Ibland så lång tid som år. Det är tidsperspektivet som Jesper Nordström, planarkitekt, arbetar med när det gäller projekt Spårområdet. Vi står inför en möjlighet som formger Sjöbo tätort under en väldigt lång tid, säger Jesper Nordström, projektledare för arbetet med Spårområdet. Hållbar planering av Spårområdet Simrishamnsbanan kommer till Sjöbo någon gång på 2030-talet. Tills dess ligger spårområdet där det ligger och marken kan användas på andra sätt. Vi kan inte enbart prata om slutmålet i det här projektet. Platsen där bangården ska ligga kan användas som ett reservat att förändras och anpassas efter behov samtidigt som det är redo att användas när tågen ska börja gå, säger Jesper Nordström. Den blivande bangården kan vara allt från en trädgårdsutställning till en yta för att placera stadsmöbler i innovativa material och integrerade aktiviteter i form av exempelvis en skatearena. Jesper Nordströms uppdrag är, att tillsammans med sina medarbetare och arbetsgrupper där även medborgarna ingår, skapa en vision för platsen. Vi ska arbeta med förtätning och öka bostadsunderlaget i kollektivtrafiknära lägen, i processen att öka attraktiviteten i tätorten, säger Jesper Nordström. Vad är Sjöbo? Men hur vet vi vad som ska finnas på bangården och i spårområdet till dess? För att ta reda på det tar Jesper Nordström hjälp av kollegor, politiker och medborgare. Under vintern och våren pågår arbetet med dialogen med medborgarna. Även skolorna ska besökas och ungdomsrådet tas med i arbetet. Vi arbetar tillsammans på temat vad är Sjöbo? Det är viktigt att ha en dialog och fånga upp varandras kunskaper och idéer tidigt. Det gör också projektet transparent och skapar en hållbarhet i frågorna, säger Jesper Nordström. Livsstilen är viktig här, tror han. Alla platser har sina villkor och behov. Jag tror att det är viktigt att Sjöbos invånare för en dialog och att det skapas en delaktighet från medborgarna som har möjligheten att bidra med idéer och utöka perspektivet på de mjuka värdena. I arbetet med att skapa ett attraktivt område är livsstilen viktig och de mjuka värdena bör få stor plats i det sammanhanget. Vill du veta mer? Kontakta planarkitekt Jesper Nordström. eller Besök även facebooksidan sparomradet som skapats för projekt Spårområdet. Information publiceras också på SJÖBOMAGASINET Illustrationen är gjord för Malmö Stad av Jesper Nordström 5

6 Bevarade miljöer viktiga för framtiden Sjöbo kommun har fått två nya naturreservat: Lövestads åsar och Ekskiftet - Linneskogen. Skåneleden går genom Lövestads åsar. Bild: Martin Stoltze -Det är viktigt att bevara värdefulla naturmiljöer med hjälp av långsiktiga skötselplaner för att stärka den biologiska mångfalden, säger Eva Osterman, Sjöbo kommuns hållbarhetsstrateg. Det kan finnas restriktioner i hur man får använda området men det innebär inte att man inte får lov att röra sig i området. - Man får inte försämra i området och inte exploatera det. I vissa fall kan det vara den enda livsmiljön för en art. Då vill vi öka förutsättningen för att den ska klara sig i fortsättningen, eftersom ett naturreservat ska vara en Ett naturreservat ska vara en spridningskorridor. spridningskorridor, alltså en plats som ger möjlighet att arten ska kunna etablera sig även utanför reservatet, säger Eva Osterman. Naturreservaten har också en annan funktion: - Det finns starka kopplingar till en förbättrad folkhälsa. Att vistas i naturen är bra för kropp och själ, och att vandra är den bästa formen av motion, menar Eva Osterman som gärna ser fler reservat i Sjöbo kommun. -Heinge strövområde står på tur att bli ett kommunalt naturreservat. Heinge strövområde är en av få tysta platser som finns kvar i Skåne och har en mängd arter som bör bevaras. Jag ser fram emot att området tas upp till diskussion. Fakta Skåne har en rik natur- och kulturmiljö med unika naturtyper och många hotade arter. Länsstyrelsen och regionens kommuner samarbetar för att upprätta naturreservat i områden som anses behöva särskilt skydd eller stöd. I Skåne finns idag över 220 naturreservat. Flera av dem ligger i Sjöbo kommun: Borstbäcken (2009), Froenahejdan (2003), Humlarödshus fälad (1964), Klingaväl åns dalgång (1923), Navröd (1972), Ramnakullabackarna (1973), Riddarhagen - Simontorp (1992), Vitabäckshällorna (2001), Verkeåreservatet - Agusa - Hallamölla (2009), Lindskiftet - Linneskogen (2011). Beslutade som inte vunnit laga kraft är Lövestads åsar och Ekskiftet - Linneskogen. På förslag finns även Frihult. Läs mer på 6 SJÖBOMAGASINET

7 Naturreservat Geovetenskapligt värde i Lövestads åsar Lövestads åsar är välkänt för många som promenerar och upplever naturen där. Som namnet säger är det ett åskomplex med stora variationer i topografin. Åsarna utgör rullstensåsar och har ett stort geovetenskapligt värde. Skåneleden löper genom området. Länsstyrelsen har i samarbete med Sjöbo kommun tagit beslut om att Lövestads åsar ska vara ett naturreservat eftersom där finns många naturvärden som ska bevaras för framtiden. Här finns både geologiska och hydrologiska aspekter att ta hänsyn till och en stor biologisk mångfald. Skogen består av bok, alm, sykomorlönn, hassel, rönn med flera. Syftet med att bilda naturreservatet är: bevara och utveckla natur-, geologiska- och rekreationsvärdena långsiktigt. gynna friluftslivet och göra området tillgängligt. bidra till att gynnsam bevarandestatus nås och upprätthålls för de arter och livsmiljöer som omfattas av EUs art- och habitatdirektiv. långsiktigt bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området, samt bevara och skydda rödlistade och hotade arter. bevara och utveckla lövskogen med avseende på ålders- och artmässig variation Lövestas åsar är det perfekta stället att uppleva våren på. Bild: Sophia Callmer och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och grovlekar. En bevarande- och skötselplan för området ska fastställas. Orört och ostört i Ekskiftet Linneskogen Ekskiftet Linneskogen är ett område med en värdefull skogsmiljö, beläget i Bjärsjölagård. Spritt i området finns riktigt gamla och grova ekar som är viktiga för den biologiska mångfalden. Området har också ett kulturhistoriskt värde med fina stengärdesgårdar och en torpruin. Här blommar många växter som till exempel vitsippa, blåsippa, lungört och vildkaprifol. Att här finns fjädermossa vittnar om att skogen varit orörd länge närmare bestämt 60 år. Området är inte särskilt tillgängligt för allmänheten. En orörd skog kanske ska förbli ostörd? Vi får fundera på hur vi ska gå vidare med det, säger Eva Osterman. Syftet med naturreservatet är att: långsiktigt bevara och utveckla områdets biologiska mångfald. Trolskt i Linneskogen. Här finns värdefull skogsmiljö. Bild: Martin Stoltze långsiktigt bevara och utveckla en ädellövskog med lång trädkontinuitet, gamla och grova träd samt tillgång på olika former av död ved. Skydda och vårda förekommande kulturhistoriska element som exempelvis stengärdesgårdar. Tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv. En bevarande- och skötselplan för området ska fastställas. SJÖBOMAGASINET 7

8 Hur kan vi arbeta med EU:s landskapskonvention i det dagliga arbetet med fysisk planering? Och hur får man med brukaren i processen att ta fram ett dokument som ska främja samarbetet kring planering av landskapet? De frågorna ska det internationella pilotprojektet Lifescape behandla. Lifescape främjar samarbete kring landskapsfrågor Sanna Månsson, planingenjör, är projektsamordnare för Lifescape i Sjöbo kommun: Nu vill vi arbeta med större deltagande från brukare och boende i området och ha en bredare syn på landskapets värden. Istället för att enbart skydda natur ska värdefull natur ingå i den fysiska planeringen. Sjöbo kommun är mycket intressant ur natursynpunkt och har samarbetat med Lunds kommun kring Vombsänkan under en längre tid. Vombsänkan, som är ett område med våtmarksstatus, är fortsatt fokusområdet. Social hållbarhet Lifescape handlar helt enkelt om brukarsamverkan. Bara de som brukar naturen kan berätta vad som är värdefullt och därför skapar Lifescape forum för diskussion och samtal. Vi ska inte ta fram ett styrande dokument utan fokuserar på själva metodutvecklingen, säger Sanna Månsson vars uppgift är att fånga upp dialogen kring landskapets värden och sammanställa den i ett hanterbart underlag för fysisk planering. 8 SJÖBOMAGASINET

9 Nu talar man mycket om begreppet social hållbarhet. De innebär att människans grundläggande behov av utveckling, delaktighet och hälsa tillvaratas och det ska vi göra i Lifescape. Vi ska inkludera de människor som brukar marken det är de som använder landskapet som vet mest om det, säger Sanna Månsson. Lifescape ska vara nyskapande och ingen lagstyrd samrådsprocess. Nya forum och mötesrum ska skapas. Internetbaserade kanaler, möten på platser och tider där människor kan närvara och olika former för hur mötena kan gå till, liksom agendan ska vara brukarstyrda. Frågorna ska komma underifrån jag vill inte skapa frågeställningar det är brukarna som ska göra det. De ska också få vara med och besluta om vilka forum vi ska använda. Delmål Förutom ett dokument baserat på brukarsamverkan ska en informationskampanj om Vombsänkans landskapsvärden Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Målsättningen är att skapa stödjande miljöer där individen kan tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa. och Landskapskonventionen produceras. Två studieresor för att lära mer om arbetet med landskapet och dess värden och fem internationella konferenser, ett i respektive partnerland och två i Polen, ska genomföras. Dessutom ska en handbok i landskapsplanering med brukarmedverkan vara klar hösten 2013 då projektet Lifescape ska summeras och avslutas. Ökad medvetenhet Sverige har nyligen ratificerat erkänt EU:s landskapskonvention. Med det förbinder Sverige sig att öka medvetandet och statusen kring landskapskonventionen. Det innebär bland annat att Sverige ska: -erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen. -öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter. -främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt. -utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa. -utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet. Ett landskap är inte lika med landsbygd. Ett landskap är alla platser där människor vistas i sin vardag och på sin fritid, säger Sanna Månsson. Lär av varandra Projektet drivs i samarbete med polska Elblag High-Plain Landscape Park, Lead Beneficiary Tolmicko Commune, litauiska Zemaitija National Park Klaipeda University, Institute of Marine and Cultural Landscape, danska Slagelse municipality, Lunds kommun och Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Närmast på agendan står en resa till Polen för att träffa alla projektdeltagarna och delta i en mängd föreläsningar och studiebesök. Samtidigt som Landscape främjar medborgarens delaktighet verkar projektet som internutbildning för politiker och tjänstemän i Sjöbo kommun. Eftersom det är ett nytt sätt att arbeta och vi samarbetar internationellt är det ett utmärkt tillfälle att lära sig nya saker och utbyta idéer mellan länderna, säger Sanna Månsson. Fakta Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid. SJÖBOMAGASINET 9

10 1. Bilden på valpen Gizmo vann första pris. Klass 5a Sandbäcksskolan, blev 3500 kronor rikare. Sjöboklasser tävlade i fotokonst Handelsklubben utlyste en fototävling på temat Djur och natur i Sjöbo kommun och bjöd in alla klasser i kommunen. Temat passade bra tillsammans med temat Landet i byn på Sjöbodagarna men även i skolans läroplan för NO och Bild. 2. Lila skönhet klass 6b Sandbäcksskolan, 1500 kronor. Deltog gjorde Storkskolan (Blentarp), Grundsärskolan (Sjöbo) och Sandbäcksskolan (Sjöbo). Eleverna fick uppmaningen att ge sig ut i naturen med kamerorna och fotografera. Varje klass fick skicka in ett bidrag per klass. Priserna går till hela klassen oavsett vem som tog fotot. Det fanns ingen sittande jury utan det gällde för klasserna att fiska röster bland släkt och vänner. Röstningen skedde i utställningslokalen på Färs & Frosta Sparbank under Sjöbodagarna och vinnarna annonserades på Gamla torg på söndagen. Första pris är 3500 kronor, andra pris 1500 kronor och tredje pris biobiljetter till hela klassen. Vad klassen använder sina prispengar till är upp till var och en. 3. Droppen Klass 8a Sandbäcksskolan, biobiljetter till hela klassen. 10 SJÖBOMAGASINET

11 MAKT mer antirasism kommunalt, tack! MAKT är ett antirasistiskt projekt inom Ungdom mot rasism. Projektet är ett samarbete mellan Ungdom mot rasism och Sveriges kommuner och landsting och Sveriges ungdomsråd. Projektet uppstod med anledning av ökad rasism och nazism i samhället och projektet syftar till att praktiskt arbeta mot rasism och nazism. Och i Sjöbo nappade ungdomsrådet, med Linnea Olsson och Patrick Nielsen i spetsen, på idén och snart är det dags för Sjöbo att arbeta med MAKT. Projektet i Sjöbo riktar sig i första hand till eleverna i årskurs 8. Innehållet har planerats tillsammans av ungdomsrådet, lärare från varje skola samt fritidsledare. Projektet startade den november då Ungdom mot rasism hade konferensdagar med eleverna. Välkomna på dagarna var också lärare och politiker. Som en uppstart har vi valt att satsa på information och förståelse hos personalen. De ska få mer insikt i hur man bemöter fördomar och rasism, säger Linnea Olsson i Sjöbo Ungdomsråd. fritidsgårdarna. Då blir det ett varierat innehåll för eleverna med både teori och praktik. Den 30 november är det gemensam avslutning på Qvarnen. Då kommer det att bli musik och dansinslag från olika kulturer samt lunch med mat från olika kulturer. Faller projektet väl ut hoppas Sjöbo ungdomsråd så klart på att projektet blir ett årligt inslag och att vi i Sjöbo kan uppleva en större förståelse och tolerans mot alla människor i samhället. Vi har valt att satsa på information och förståelse hos personalen. De ska få mer insikt i hur man bemöter fördomar och rasism. Vill du läsa mer om MAKT och Ungdom mot rasism gå gärna in på hemsidan Efter konferensen sker sedan arbete på varje skola och Vollsjös nya lekplats I Vollsjö är en ny tillgänglighetsanpassad lekplats anlagd i samråd med Wollsjö byalag. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatser ingår i lekplatspolicyn som togs fram 2008 av politiker och tjänstemän på teknik- och fastighetsförvaltningen. I arbetet med lekplatspolicyn gjordes en kartläggning av var lekplatserna fanns samt vilken standard de hade. Ett av målen i policyn är att fyra lekplatser i Sjöbo samt en i varje detaljplanelagd ort i kommunen ska tillgänglighetsanpassas. Bild:Sprisse SJÖBOMAGASINET 11

12 30, 40 eller 60? Rätt fart i staden Sjöbo kommun ser över hastigheterna på vägarna i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. Det är ett led i att skapa ett attraktivt samhälle och en tryggare miljö, säger Angelica Svensson, trafikingenjör. Samhället ska vara tillgängligt för alla Redan nästa år ska de nya hastigheterna införas men först ska en utredning göras. Nu ska vi se på hur gatan ser ut och inte sätta 50 kilometer i timmen slentrianmässigt, menar Angelica Svensson.Det innebär att hastigheter kan komma att sänkas men också höjas där det är lämpligt. Färre olyckor Rätt fart i staden är ett projekt som initierats av Trafikverket. Nollvisionen, att ingen ska skadas eller dödas i trafiken ligger som grund för projektet. Flera faktorer ska tas i beaktande innan en ny hastighet kan sättas, bland annat hur gatan ser ut och används. Riksdagen bedömer att de nya hastigheterna bör leda till bättre efterlevnad och ökad acceptans då det sker en anpassning efter gatans förutsättning för hastigheten. Förändringarna ska också leda till positiva effekter för trafiksäkerheten och miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. Riksdagen uppmuntrar kommunerna att göra hastighetsförändringen genom att bidra med 50 procent av vad utredningen kostar. I Sjöbo kommun ska konsulter genomföra utredningen tillsammans med Angelica Svensson och andra kommunanställda representanter. Därefter tar politikerna ett beslut. Många rädda i trafiken Det kan hända att vägar både skyltas om och byggs om beroende på vad man kommer fram till, säger Angelica Svensson. Vägar och gator är byggda för bilism och inte för andra trafikanter. Nu ska också de oskyddade trafikanternas intresse tas tillvara. Många människor är rädda i trafiken. Det märker Angelica Svensson på antalet telefonsamtal hon får. Framförallt blir man mer orolig när man får barn. Då Illustration: Jesper Nordström 12 SJÖBOMAGASINET

13 upptäcker man att trafiken är farlig på ett helt nytt sätt. Tillgängligt och tryggt Samhället ska vara tillgängligt för alla - det är ett av de nationella målen. Med det menas att trafiksystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets transportbehov kan tillgodoses. Det är också en del av ett jämställt transportsystem, där olika åldersgrupper och kön ska ges möjlighet att förflytta sig utan problem. Man kan säga att ju högre hastighet på gatan desto större utrymme måste ges till gång- och cykelleder, säger Angelica Svensson. Andra faktorer att se över är till exempel belysning, bänkar och cykelparkering. Kanske kan man skilja av cykelbanan från gatan med planteringar. Staden blir faktiskt attraktivare med lägre hastigheter eftersom karaktären blir annorlunda. Bättre miljö Inte minst minskar bullernivån när hastigheterna sänks. Det blir allt svårare att bygga bort buller i vår närmiljö. Effektivast är att trafiken kör saktare, menar Angelica Svensson. När trafiken flyter långsammare frigörs färre skadliga partiklar från däck och vägyta. Däcken slits mindre vid lägre hastighet och det är bra för bilistens plånbok och för miljön, säger Angelica Svensson. Visste du att 150 liv kan sparas per år om trafikanter respekterade hastighetsgränsen? koldioxidutsläppen kan minskas med ton, vilket motsvarar utsläppen för personbilar om alla höll hastighetsgränsen? stoppsträckan vid 30 kilometer i timmen är 13 meter om förarens reaktionsförmågan är en sekund vilket är längre än den normala reaktionsförmågan? vid 50 kilometer i timmen är stoppsträckan 26 meter? blir en människa påkörd av ett fordon som kör i 50 kilometer i timmen överlever endast två av tio. Smällen motsvarar ett fall från 10 meters höjd. Säkrare korsning Västergatan/Planteringsgatan Den efterlängtade cirkulationsplatsen vid Västergatan/Planteringsgatan i Sjöbo tätort är påbörjad. Helt klart ska bygget vara den 30 april Det är positivt att cirkulationsplatsen blir av. Det är en olycksdrabbad korsning som åtgärdas, säger Christel Wohlin, enhetschef för trafik- och beställarenheten, Sjöbo kommun. Cirkulationsplatsen består dels av en rondell i mitten, men även av refuger som delar in utrymmet i vägen. Särskild kontroll och hänsyn tas till de tunga transporterna, som måste svänga vänster i rondellen och därför förses platsen med många överkörningsbara ytor. Rondellen och refugerna strukturerar upp området och körytan begränsas för att leda trafiken rätt. Hänsyn tas till gång- och cykeltrafiken som binder ihop Sjöbo tätort med nybyggnadsområdet Sjöbo Väst. Därför förses korsningen in till företagsverksamheten med en upphöjd yta för gång- och cykelvägen. Någon form av konstverk ska så småningom pryda cirkulationsplatsens centrala parti. Vi samarbetar med vår kultursekreterare om ett konstverk som ska anknyta till Sjöbo kommuns profil. Konstverket måste rymmas inom en viss omkrets och vara trafiksäkert vid en eventuell olycka, säger Angelica Svensson, trafikingenjör vid trafik- och beställarenheten, Sjöbo kommun. Under arbetets gång kommer följande gator att stängas av under dagtid, kl 07-16: Planteringsgatan mellan Västergatan och Håkantorpsvägen: 12/12-23/12. Västergatan mellan Planteringsgatan och Getinggränd: 27/ / Trafiken leds om via skyltning. Vi hoppas på att kommuninvånarna har tålamod med oss under byggnationstiden, säger Christel Wohlin. SJÖBOMAGASINET 13

14 Utvecklad syn på barnen Att upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd det är målet när kommunerna i sydöstra Skåne gör en unik gemensam satsning på fortbildning av förskolepersonal. I framtiden vill vi inte att någon personal i mellan- eller högstadiet ska säga det där såg vi ju redan på förskolan utan att vi har tagit ansvar och agerat i ett tidigt skede, säger Camilla Persson, arbetslagsledare på Råd och stödenheten, om satsningen som är unik i sitt innehåll, målsättning och omfattning. Genom utbildningen, som bedrivs både med föreläsningar och hemuppgifter, ska förskolans personal få större kunskaper som stödjer en tidig upptäckt av beteende som avviker från en förväntad utveckling hos barnet. Förskoleverksamheterna ska utveckla tydliga lokala strukturer och rutiner som beskriver hur man ska gå tillväga då man ser ett särskilt behov hos ett barn. De strukturerna och ru- tinerna ska vara väl kända av all förskolepersonal. Genom att öka kunskaper ökar vi möjligheten till att tidigt upptäcka barn mellan noll och fem år som är i behov av särskilt stöd och kan erbjuda stödinsatser i ett tidigt skede, säger Camilla Persson. Totalt utbildas mer än 850 medarbetare inom förskolorna i regionen under hösten och fram till våren Det är all personal som arbetar i förskolan från Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo som deltar. Utbildningen omfattar hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, och andra aktörer som spelar roll för barns och ungas psykiska hälsa såsom BUP, BVC, MVC, Habilitering med flera. Utbildning över gränserna Eleonore Larsson, Tofta och Blockflöjtens förskola, Nilla Lindgren, Lillgårdens förskola och Madeleine Håkansson, Lillstugans förskola, har en spännande tid framför sig. De är överens om att utbildningen ger ett helt nytt perspektiv och är en stor vinst för personal, barn och föräldrar. Alla tre är så kallade nyckelpersoner i projektet och leder arbetet på sina arbetsplatser och ser till att allt fungerar. Det är unikt att vi har en gemensam utbildning med alla som är anställda i Sjöbo kommun och i grannkommunerna. Det ger en öppenhet i diskussionerna och vi pratar mer kring enskilda barn, säger Nilla Lindgren. Barn kan ha särskilda behov. Det kan vara att barnets utveckling är lite annorlunda, att det är utåtagerande, att det inte får alla behov tillgodosedda hemma, saknar omsorg som kläder, mat, hygien, men också saknar att få känslomässig omsorg. Det kan också vara barn som är tysta, blyga och rädda. Madeleine Håkansson, Eleonore Larsson och Nilla Lindgren uppskattar den unika utbildningen. 14 SJÖBOMAGASINET

15 Näringslivsnytt Drop-in för företagare Drop-in för företagare är ett pilotprojekt som fortsätter våren Vi testade arrangemanget i Lövestad 2 november och Blentarp 29 november. Våren 2012 fortsätter vi med att besöka Vollsjö-Bjärsjölagård och Sjöbo tätort. Återkommer med datum/tid. Tjänstemän från enheterna för bygglov, miljö, renhållning, gatukontor och näringsliv träffar under några timmar företagare som har speciella frågeställningar som berör deras verksamhet. Företagarna får på detta sätt möjlighet att träffa olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Språngbräda Sjöbo En annan nyhet för våren 2012 blir att entreprenörer och företagare i Sjöbo första fredagen varje månad får möjlighet att träffa personer från i olika förvaltningar vid ett och samma tillfälle i kommunhuset under min. per företag Tidpunkt: kl :15. Det är de här barnen som vi lär oss möta. Vi ser mer medvetet på dem och tar tag i problemen, säger Madeleine Håkansson. Tidigare kunde vi bara konstatera att något var fel men inte göra något åt det, säger Eleonore Larsson. Många föräldrar bär ofta på en stor oro för de här barnen och för dem kan våra nya kunskaper bidra till ett större stöd och de kan få hjälp med både att knyta an till barnet och med omsorgen av det. Vi gör inga insatser om inte föräldrarna är med på det, säger Madeleine Håkansson. Större säkerhet Men far fler barn illa idag? Det tro inte Eleonore, Madeleine och Nilla. Bild: Sophia Callmer Samhället är förändrat jämfört med för 30 år sedan. Då hade barnen inte samma stress runt omkring sig. Då kunde man gå från grundskola till arbetsliv. Så fungerar det inte längre. Man måste ta sig igenom skolan med bra resultat och gärna bygga på med ytterligare utbildning för att komma ifråga på arbetsmarknaden. Med den här utbildningen blir vi bättre rustade att ta hand om barnens problem eftersom den ger mycket större säkerhet och kunskap, säger Eleonore Larsson. Med vid mötet tänker vi oss att stadsarkitekt, bygg- och miljöenheten, förvaltningschef för miljö-, bygg- och teknik förvaltningen sitter med. Självfallet kan andra tjänstemän också vara aktuella. För att vi ska kunna förbereda oss, så behöver vi få frågeställningen och ärendet presenterat för oss minst två veckor innan mötet. Frukostmöten Frukostmöten arrangeras varannan månad under nästa år. Vi ska fortsätta att belysa aktuella ämnen för näringslivet i Sjöbo kommun. Företagare är alltid välkomna med förslag på aktuella ämnen till dessa träffar. Finns det dessutom någon företagare som skulle vilja att vi besöker dem på någon frukostträff, så vore det naturligtvis väldigt spännande och lärorikt. Passar på att önska hela näringslivet i kommunen ett riktigt lyckosamt år Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare SJÖBOMAGASINET 15

16 Swevet: Experter på veterinärmedicinsk utrustning De skandinaviska veterinärerna vänder sig till Swevet i allt större utstäckning för att köpa produkter till sin dagliga verksamhet. Det kan bero på Swevets framgångsrecept: service, tillgänglighet och flexibilitet. Swevet, som bildades 1985, kan utrusta ett helt djursjukhus. Som leverantör och agentur för över 6000 artiklar: operationsbord, instrument, röntgen, ultraljud, utrustning för operation, saxar, har Swevet allt en veterinär kan önska sig. Målet är att vara en totalleverantör av utrustning till veterinärer och alla andra som arbetar med veterinärmedicin. Vi har tagit stora marknadsandelar de senaste åren, men vårt mål är inte att vara störst - vi ska helt enkelt vara den leverantör som kunderna, det vill säga veterinärerna, uppfattar som bäst, ger mest mervärde och upplevelser för dem, säger Heléne Sjöström, VD på Swevet sedan Snabbare, smartare, enklare Det är inte stora skillnad på de produkter som en human läkare använder jämfört med de produkter som en veterinär använder. Utrustningen anpassas till veterinärmedicinen. Swevets artiklar har två inriktningar. Dels förbrukningsartiklar och dels avancerad utrustning som kräver mycket kunskap och service som till exempel röntgen- och diagnostikutrustning. Vi ska vara veterinärens första val, snabbare, smartare och enklare. Det är bland annat därför vi har webbshop på hemsidan där kunderna kan beställa artiklarna. När beställningen kommer in packar och sänder vi varorna genast. Logistiken är oerhört viktig för oss, säger Heléne Sjöström och berömmer de fyra kvinnorna som sköter lager och packning. De är fantastiska och vet exakt var allting finns. Blir det strömavbrott och kolsvart i lokalen så klarar de logistiken ändå! Att Swevet kan hålla så stort lager är förutsättning för att de kan leverera alla beställda artiklar på kort tid. Några kunder, till exempel djursjukhus, är så stora att Swevet har lager hos dem. Då kan de plocka vad de behöver och betalar efterhand för vad de förbrukar. Utbildar En annan del av Swevets verksamhet, och ytterligare en service till kunderna, är kurser och utbildningar för veterinärer och andra som arbetar med veterinärmedicin. Det kan vara specialkurser inom medicin och kirurgi framtagna främst med tanke på veterinärer som vidareutbildar sig för att få specialistkompetens, eller kurser för djursjukvårdare. Swevet bjuder in föreläsare från bland annat USA. Snabb utveckling Visionen är att bli ledande i hela Norden och inte bara i Sverige, Swevet har snabbt vunnit terräng och omsättningen har gått från 15 miljoner till 40 miljoner kronor på bara fem år! Många har nog höjt på ögonbrynen över vår snabba positiva utveckling. Jag vet att vår flexibilitet och kundservice bidrar starkt till utvecklingen, säger Heléna 16 SJÖBOMAGASINET

17 Näringsliv Swevet Ägare: Jan Alexandersson VD: Heléne Sjöström Grundades: Inriktning: allt inom veterinärmedicinsk utrustning; ultraljud, röntgen och annan diagnostisk utrustning, till förbrukningsartiklar så som bomullsvadd och kanyler, kursverksamhet för veterinärer och veterinärmedicinsk personal. Antalet anställda: 16 Sjöström. Men det finns fler faktorer som medverkar till Swevets framgång: I Sverige är husdjuren försäkrade och veterinärvård är en självklarhet. Så är det inte i alla länder. Antalet husdjur ökar också. Även när det är lågkonjunktur tar vi hand om våra husdjur för vi ser dem som familjemedlemmar, menar Heléne Sjöström. Stark marknadsföring Heléne Sjöström, VD, har alltid varit intresserad av försäljning och kundrelationer. Med gedigen erfarenhet inom marknadsföring och försäljning och medicinsk utbildning så är det enkelt att förstå att det är ett framgångskoncept för både henne och Swevet. Jag är en utpräglad tävlingsmänniska med passion för att göra affärer och utvekla företag och medarbetare. Hemsida: Kunderna: veterinärer, veterinärkliniker, stuterier men finns också inom lantbruk, myndigheter och forskning. Att aktivt arbeta med marknadsföring tycker hon är viktigt, men det är ännu viktigare hur man gör det. Vi arbetar aktivt med vårt varumärke i alla hänseenden; hur vi presenterar oss, hur hemsidan ser ut och fungerar, hur det sr ut i våra montrar när vi är på mässor, hur försändelser ser ut. Det ska aldrig råda tvivel om att det är Swevet som är avsändare. Hemsidan är lite av nyckeln. Där finns webbshopen och dess tillgänglighet slår de flesta på samma marknad med snabb, och inte minst, miljövänlig service. Vi är antipapper. Vi vill ha kunden till hemsidan och skriver elektroniska nyhetsbrev, även om vi än så länge också har en katalog. Egentligen är Heléne biomedicinsk analytiker. Tidigare har hon arbetat med försäljning och marknadsföring inom humanmedicin och livsmedel. Jag är passionerad på mitt jobb. Djur och medicin har alltid intresserat mig. Här kan jag kombinera intressena och ser det som en styrka att jag kan resa och träffa kunderna så mycket. Då ser jag deras behov bättre. Heléne Sjöström har faktiskt sjöboanknytning: Min morfar grundade Nordwalls tryckeri så jag känner mig ganska hemma i Sjöbo. Swevets framgång är inte gratis men Heléne Sjöströms recept är enkelt: Fokus på sitt mål, mod, passion, engagemang, massor av vinarsinstinkt och hårt arbete - det är det som behövs för att nå framgång. Heléne Sjöström är VD för Swevet. Bilden är hennes egen. SJÖBOMAGASINET 17

18 Information & nyheter till att ingen kommer till skada på grund av fallande snö och is från tak. Du kan läsa kommunens vinterväghållningspolicy på Gång- och cykelled längs Tolångavägen En ny gång- och cykelbana byggs på norra sidan av Tolångavägen, mellan Östergatan och Badgatan. Vinterväghållning och snöröjning Ansvaret för snöröjning delar kommunen med bland annat Trafikverket och ett antal privata väghållare (de som ansvarar för vägen). Fastighetsägare har skyldighet att underlätta framkomlighet på gångbanor som gränsar till deras fastighet. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för kommunens körbanor, cykelvägar, torg, med mera. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid 2 cm snödjup, huvudgator påbörjas vid 3 cm snödjup och övriga gator (t ex villakvarter) påbörjas vid 6 cm snödjup. Arbetet utförs av entreprenörer under arbetsledning från gata/park och fritidsenheten. Kommunens gata/park och fritidsenhet deltar också i snöröjningsarbetet. På gator och vägar som inte är kommunens delar Trafikverket och ett antal enskilda väghållare ansvaret. Bortforsling av snö sker i centrala delar av Sjöbo tätort när snövallarna överstiger 70 cm. I övrigt sker bortforsling av snö endast i undantagsfall där snövallar hindrar sikt och framkomlighet, detta pga. miljö- och kostnadsskäl. Fastighetsägarens ansvar Som fastighetsägare inom deltaljplanelagt område har du skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana eller annat område för gångtrafik som gränsar till fastigheten. Om gångbana saknas räknas en meter närmast fastighetsgränsen som gångbana. När det är halt ska fastighetsägaren sanda gångbanan eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Gång- och cykelbanan finns med i cykelledsplanen som är ett styrdokument framtaget av kommunen i samråd med dåvarande vägverket, politiker och kommuninvånare år Behovet av gång- och cykelleder i Sjöbo tätort är kartlagt i planen och nollvisionen ligger till grund. Nollvisionen är ett nationellt långsiktigt mål där man strävar efter att inga skadas eller dödas i trafiken. Parkeringsövervakning Ny upphandling om parkeringsövervakning träder i kraft i december i år. Upphandling pågår. Parkeringsövervakningen omfattar 16 timmar i månaden men det finns möjlighet att utöka med upp till 20 timmar mer/år. Övervakningen sker slumpmässigt, både i tid och plats. Ny cirkulationsplats Väg 13/ Esplanaden En ny cirkulationsplats byggs vid riksväg 13/Esplanaden. Bygget är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöbo kommun och en förutsättning för en mer trafiksäker korsning till det planerade industriområdet väster om riksväg 13. Byggstart är planerad till nästa år men redan i år anläggs en gång- och cykelbana som förbinder Sjöbo väst med Omma återvinningscentral via avloppsreningsverket. Följ med på sjobo.se På Sjöbo kommuns nya hemsida publiceras aktuella nyheter löpande: Vi vill också påminna om fastighetsägarnas ansvar att se 18 SJÖBOMAGASINET

19 Miljöinformation Användning av kemiska bekämpningsmedel Användningen av kemiska bekämpningsmedel visar tendenser på att öka - även hemma i trädgården. Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Många innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Tyvärr återfinns ofta kemiska bekämpningsmedel i våra vattendrag och i vårt grundvatten. Innan besprutning på villatomter och åkermark sker ska behovet av att använda bekämpningsmedel utredas. I många fall kan mekanisk rensning räcka. För att skydda människor, djur och växter finns det regler om hur hanteringen får gå till. Det gäller bland annat vilka medel som får användas och vem som får använda dem. Att hålla skyddsavstånd till vattendrag, dränerings-, dagvatten- och dricksvattenbrunnar samt tomtgränser vid bekämpning är bland det viktigaste man kan göra för att minska risken för att bekämpningsmedel hamnar på fel ställe och orsakar skada. Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Anmälan eller tillstånd Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för kemisk bekämpning krävs för yrkesmässig spridning på: Tomtmark för flerfamiljshus På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser Inom skyddsområde för vattentäkt Vid planerings- och anläggningsarbeten Anmälan till miljö- och byggnadsnämnden krävs för kemisk bekämpning på: Banvall Idrottsanläggning Områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark. Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Vid frågor kontakta miljöenheten på tel Läkemedel i avloppet Den största källan till att läkemedel hamnar i naturen är att rester hamnar i avloppet via vår urin och avföring efter det att vi använt läkemedel. I en del fall följer läkemedlet med det renade vattnet ut i den omgivande miljön. Läkemedel kan även hamna i naturen om man spolar ner överblivna läkemedel i avloppet. Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten eller kastas i soporna kan ställa till med stor skada. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, kan de spridas till grundvatten, sjöar och vårt dricksvatten. Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika ger resistenta bakterier en chans att växa till och bli motståndskraftiga. Man vet ännu inte exakt på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. ATT de påverkar är däremot helt säkert. Returpåsar för överblivna läkemedel kan hämtas på de flesta apotek och apoteken ska också kunna ta emot och hantera dina överblivna läkemedel på ett korrekt sätt. Läkemedlen skickas till en förbränningsanläggning som är godkänd för att förbränna läkemedel. Att bränna läkemedel i hög temperatur är det bästa ur miljösynpunkt. Tips och råd: Hämta ut just så mycket läkemedel som du behöver. Förvara dina läkemedel säkert. Lägg dina överblivna läkemedel i en returpåse (kan hämtas på de flesta apotek) och lämna den till apoteket för destruktion! Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel lämnas till apotek. Läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material t ex tuber och burkar, aerosolbehållare och pulverinhalatorer, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser lämnas till apotek. Synligt tomma förpackningar kan sorteras som andra förpackningar och behöver inte lämnas in på apotek. Källor: Apoteket Hjärtat och FASS Tips på läsning: Kan mitt läkemedel skada miljön? Frågor och svar om hur använda och oanvända läkemedel kan påverka vår natur. En skrift från Läkemedelsrådet i region Skåne och apoteket. SJÖBOMAGASINET 19

20 Föreningsliv Sjöbo scoutkår fick besök När scouterna från Egypten klev av bussen vid Blenta för att vandra ner till Sövdesjön och Sjöbo Scoutkårs Camp in Camp, var det första gången ungdomarna vandrade genom en grönskande skog. I Egypten finns inte skogar. De amerikanska scouterna förundrades över att Sjöbos Scoutkår fick lov att bygga upp sitt läger i skogen vid en sjö. Det skulle aldrig ha tillåtits i USA, där man har fasta uppbyggda lägerplatser. Omkring scouter mellan 14 och 17 år samlades i slutet av juli till världsmöte Jamboree - på Rinkabyfältet vid Kristianstad för att under två veckor lära känna varandra och varandras hemländer. Ett hundratal av dessa ungdomar kom på besök till Sjöbo och Sjöbo Scoutkår, men i kommunen fanns under de mest intensiva dagarna över scouter på de olika lägren och vandrande genom kommunen på väg till Kristianstad. Speciellt för denna svenska Jamboree var de s k Camp in Camp. Scoutkårer över hela Sverige bjöd in sina utländska gäster att sa vad svenska scouter gör. I Sjöbo fanns flera Camp in Camp arrangerade av svenska och europeiska scoutkårer. Vi började bygga vårt läger på fredagen och på måndagen kom de första gästerna med buss från Kristianstad, berättar Björn Andersson, ordförande för Sjöbo Scoutkår. De kom vid middagstid och stannade till middagstid nästa dag, då ett nytt gäng kom. Vid Sövdesjön fick sedan de gästande scouterna prova på kanoting, att bygga en risflotte och ett pionjärarbete att bygga en katapult. På kvällen fanns extra aktiviteter, lekar och spel. I lägret fanns alla dagarna nio ungdomar från Sjöbo och sju vuxna ledare. För många av de gästande ungdomarna var Sövdesjön nog så exotisk, liksom de svenska scouternas läger och aktiviteter. Det finns mång likheter mellan olika länders scouting, men också många skillnader. För ungdomarna i Sjöbos Scoutkår, liksom för de gästande ungdomarna, gav utbytet och samarbetet många nya intryck att ta med hem. Var och en grupp levde med sitt land. Olika länder har olika regler, tjejer och killar måste delas, vuxna får inte sova med barnen t ex, men det löste sig för alla. Vi hade gemensamt lägerbål på kvällen, lagade mat tillsammans i köksområdet där vi hade sju spisar för matlagningen, berättar Björn Andersson. Detta var mitt i Ramadan och några av gästerna åt därför endast efter mörkrets inbrott. Efter tre dagar med många besök och många upplevelser var det dags för Sjöbos scouter att åka till Jamboree i Kristianstad. Där alla under den dagen samlades och hälsade på hos varandra. Kvällen avslutades med ett jättelikt lägerbål. Vi hade möjligheten att erbjuda våra besökare en fantastisk lägerplats i naturen och vi tackar markägaren som lånar ut marken till oss, säger Björn Andersson. Sjöbo Scoutkår har cirka 70 medlemmar och sin scoutstuga vid Oran. Mer information om Sjöbo Scoutkår finns på hemsidan 20 SJÖBOMAGASINET

21 Kultur Bibliotek, barn- och ungdomskultur och kulturskola de tre delarna får en gemensam chef i Annika Kharraziha som brinner för kulturverksamhet. Ny chef brinner för kulturen Det är viktigt att barn och ungdomar får ta del av kultur, och får öva sig på att uttrycka sig på olika sätt genom kultur. Därigenom kan de undersöka sin egen situation och kanske kunna få perspektiv på sin tillvaro, säger Annika Kharraziha, nyligen tillträdd chef för verksamheterna. Det är viktigt för alla människor att vidga sin vyer och kunna sätta sig in i hur andra människor tänker, och det kan man träna sig på både genom att ta del av olika former av kultur och att själv få möjlighet att skapa och utveckla sin uttrycksförmåga och kreativitet. Vilka kulturformer; musik, teater, konst, text och litteratur spelar ingen roll. Själv är hon i grunden utbildad textilkonstnär och konstvetare, men tyckte att konstnärsjobbet var lite ensamt. Hon är speciellt intresserad av samtidskonst reser gärna till konstbiennalen i Venedig - och läser gärna böcker av nya, aktuella författare, även om Dorothy Sayers är en favorit på deckarområdet. Jag läser både för avkopplingens och för bildningens skull, gärna deckare men även facklitteratur. Annika Kharraziha är uppvuxen i Staffanstorp och efter ett antal år som kultur- och utvecklingsledare i Partille har hon och hennes familj valt att flytta till Lund. I början av september tillträdde hon tjänsten som verksamhetschef i Sjöbo kommun. Jag vill arbeta för att öka det kulturella utbudet för barn och ungdomar, öka tillgängligheten på biblioteket och öka utbudet på Kulturskolan. Annika Kharraziha tar över en stor verksamhet med ett 20-tal anställda. En vinst med den nya organisationen är att samarbetet mellan verksamheterna underlättas betydligt genom att finnas under samma tak som skolorna. Mitt mål är att vi ska fördjupa samarbetet mellan barnoch ungdomskulturen och skolan. Kulturskolan större än någonsin Kulturskolan har nästan 400 elever som deltar i teater- och musikundervisning och dockverkstad. Kulturskolan har samarbete med Sjöbo Ungdomsorkester, grundskolan och studieförbund. I år genomförde kulturskolanför fjärde året i rad en stora höstkonsert med eleverna i centrum, tillsammans med Sjöbo Gospel och skådespelerskan, författaren och komikern Anna-Lena Brundin som gästartist. Närmare 400 personer genomförde en pampigförställning i Färsingahallen. Temat för kvällen var cerise och lila vilket speglades både i klädsel och ljussättning och gav en storslagen inramning. Vill du också gå på Kulturskolan? Läs mer: SJÖBOMAGASINET 21

22 Kultur Biografen Flora genomgår under oktober/november en omfattande teknisk upprustning och en mindre uppfräschning av biosalongen och entrén. Maskinen som gör det möjligt att till och med se direktsänd opera från New York. Digitalt på Biografen Flora Under andra halvan av november öppnade biografen igen och då med nytt digitalt biosystem och möjlighet att visa 3D-film och digitala utsändningar, bland annat opera från Metropolitan i New York. De gamla projektorerna har visat film sedan biografen öppnade 1939 och är utslitna efter 1000-tals bioföreställningar. I dag är den gamla typen av film, på rulle, på väg att försvinna och den digitala filmen tar över. Samtidigt ökar också utbudet av digitala sändningar. I dag kan opera och teater visas, men snart kommer också konserter och sportevenemang att direktsändas digitalt. Efter renoveringen visar Bio Flora film oftare. Det blir nyare filmer, opera och teater. Det blir också möjligt att visa lite smalare filmer. Det kommer att bli en invigningsperiod med många av höst och vinterns nya filmer, 3dvisning och digitala visningar. Den nya tekniken ökar utbudet av teater och film och öppnar nya möjligheter för t ex filmintresserade genom filmklubbsvisningar och idrottsintresserade genom digitala direktsändningar. Floras program finns på hemsidan och i bioprogrammet som finns att hämta på turistbyrån. Hydman-Vallien visar glas och måleri Årets julutställare är konsnären Ulrica Hydman-Vallien, som visar glaskonst och målningar. Utställningen varar till och med den 6 januari års första utställning visar konstnär Eva Bergs målningar. 22 SJÖBOMAGASINET

23 Årets kulturstipendiater utsedda 2011 års pristagare inom kultur- och fritidsområdet har utsetts av kommunstyrelsens kultur-,tillväxt och fritidsutskott. Här är mottagarna! De fem utmärkelserna är: ungdomsstipendium inom kulturområdet, ungdomsstipendium inom fritidsområdet, ledarstipendium, kulturpris, mottagare av Röddinge IF:s stipendium. Ungdomsstipendiet inom kulturområdet 2011 om 3000:- tilldelas Victor Hjalmar - som stöd och uppmuntran för sin gärning inom musik, teater och dans. Victor är en förebild för andra unga, hans intresse och engagemang har fört honom genom bl a körer, kommunala musikskolan, musikprofil på högstadiet, Lunds dans- och musikalgymnasium fram till sina nu pågående studier vid The Urdang Academy i London. Ungdomsstipendiet inom fritidsområdet 2011 om 3000:- Erica Sjöholm - som stöd och uppmuntran för sin gärning inom simning. Erica har genom träning, engagemang och vilja nått simtoppen i sin åldersgrupp med flera fina resultat och placeringar på bl a Junior SM, SM och Ungdoms OS. Hennes vilja och inställning till att alltid göra det bästa inspirerar och är ett föredöme för många unga. Ledarstipendium 2011 om 7000:- tilldelas Leif Nilsson - som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt ledarskap. Leif har som medlem, spelare, styrelseledamot, ungdomsledare, lagledare och ordförande varit BW90 IF trogen under en lång period. Hans ledarskap med absolut närvaro, engagemang och idérikedom har visat resultat inom hela föreningens verksamhet. Sjöbo kommuns kulturpris 2011 om 7000:- tilldelas Margareta Waldemarsson-Ringheim - som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet. Margareta har producerat och framfört åtskilliga föreställningar med sin dockteater Speldosan. Med inlevelse, kunskap och engagemang förmedlar och befäster hon många intryck till både barn och vuxna. Röddinge IF:s Stipendium 2011 om 1000:- tilldelas ungdomar under 16 år, bosatta inom Sjöbo kommun, som utför någon stor prestation inom valfri idrottsgren. Simon Botvidsson - för sin utveckling, sina framsteg och resultat som skicklig kastare. Simon har under året befäst och ligger i toppen av Skånestatistiken i samtliga kastgrenar. Han har under utomhussäsongen slagit 13 nya klubbrekord samt nått topplaceringar vid Ungdoms SM i både diskus och slägga. Årets utmärkelser delas ut vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14 december. INFORMATION OCH ÖPPETTIDER Biblioteken Huvudbiblioteket i Sjöbo Gamla torget 10, oktober-mars: måndag, 10-19, tisdag 10-18, onsdag 12-18, torsdag 10-19, fredag 10-17, lördag Blentarp Storkskolan, Slimmingevägen, måndag 13-16, tisdag 14-19, torsdag Färsinga lärcentrums bibliotek Ågatan 3, Sjöbo, Främst service till studerande Måndag , , tisdag , , onsdag 13-16, torsdag , Lövestad bibliotek Lövestad skola, måndag 15-19, tisdag 9-14, torsdag Vollsjö bibliotek Trädgårdsgatan 3, Vollsjö skola tisdag 9-11, 12-14, onsdag 14-18, torsdag 9-11, SJÖBOMAGASINET 23

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga?

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga? Vardagsliv Barn och ungas folkhälsoplan Varför? Barn och ungdomar är en viktig målgrupp. Det är värdefullt att barn och ungdomar förstår vad som menas i folkhälsoplanen. De ska vara delaktiga i de planer

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna a k c e 8 V Sportlovsprogrammet 2013 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver föranmälan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn,

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Riktlinjer för vinterväghållning

Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 Dnr. KS 2011.625 Serviceförvaltningen-Kommunteknik Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 RIKTLINJER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING I SKURUPS KOMMUN ALLMÄNT Inom detaljplanlagt område i Skurup,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Täkter hot eller tillgång eller både och?

Täkter hot eller tillgång eller både och? Täkter hot eller tillgång eller både och? Värdering av naturresurser Karin Grånäs och Gunnel Ransed, SGU Grus, Sand, bergkross Naturlandskap Geologisk mångfald Utbildning, forskning, vetenskap Rekreation,

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer