Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn"

Transkript

1 Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn

2

3 Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun Skåne län

4 Sydsvensk Arkeologi AB Kristianstad Box Kristianstad Telefon (Regionmuseets växel): Malmö Erlandsrovägen Vintrie Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2014:5 Omslag: Fotografi på del av undersökningen på Väktaren 4. Foto: Joakim Frejd Fyndteckningar: Namn Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle.

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 5 Topografi och fornlämningsmiljö 6 Tidigare undersökningar 6 Syfte och metod 6 Undersökningsresultat 7 Referenser 9 Administrativa uppgifter 10 Bilaga 1. Fyndtabell Väktaren 4. 11

6 Figur 1. Undersökningsområdets läge i Skåne, Malmö kommun markerat med blått. Figur 2. Undersökningsområdets läge i Malmö stad. Fornlämning nr 20, Malmö stad är markerat med rött.

7 Sammanfattning Sydsvensk Arkeologi AB utförde i april 2013 en förundersökning i form av en schaktövervakning i samband med utbyggnad av Hamnkontoret i Malmö stad. I samband med övervakningen påträffades ett sandlager strax under havsnivå, som var fyndförande. I detta lager framkom keramikskärvor, porslin och relativt mycket djurben. Sandlagret hade förut ett strandnära läge och troligen kan fynden i lagret tolkas som att man under slutat av 1700-talet har börjat deponera skräp på platsen. Inledning Malmö stad, Stadsfastigheter fick i januari 2013 tillstånd av Länsstyrelsen att göra ingrepp inom fastigheten Väktaren 4, som är belägen inom fornlämningen Malmö stad nr 20, vilken utgörs av Malmös medeltida stadsområde (figur 1 och 2). Ingreppet omfattade schaktningsarbete till en utbyggnad av en källare för Hamnkontoret i Malmö (dnr ) (figur 3). Figur 3. Undersökningsområdets, Väktaren 4, lokalisering i Malmö stad. Undersökningsområdet är markerat med grönt. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning

8 Topografi och fornlämningsmiljö Undersökningsområdet ligger inom ett område som var sjö- /havsbotten fram till slutet av 1700-talet och början av talet, då utfyllnaden påbörjades. Inom stora delar av hamnområdet i Malmö förkommer torv- och gyttjelager från övergången mellan boreal och atlantisk tid och dessa ligger troligen i låglänta partier. Mellan dessa partier har det troligen funnits en topografi som varit gynnsam för bosättning. Tidigare undersökningar År 2000 genomförde Malmö Kulturmiljö en förundersökning i form av en schaktningsövervakning, ca 350 m öster om Väktaren 4. Vid denna förundersökning framkom en välbevarad del av de yttre befästningsverken som började uppföras i slutet av 1600-talet (Kockum 2000). Drygt 400 m nordost om Väktaren 4 genomfördes en förundersökning i form av en schaktningsövervakning under åren , varvid lämningar från framför allt mesolitikum (Kongemose) påträffades, bl.a. mjärdar (Hadevik m.fl. 2008). År 2012 genomförde Sydsvensk Arkeologi AB en förundersökning i form av en schaktningsövervakning knappt 400 m öster om Väktaren 4. Där påträffades rikligt med flintavslag, varav en större del var svallade. Dessa avslag daterades stratigrafiskt till att vara ca 8000 år gamla och de var därmed samtida med de ovan nämnda mjärdarna. Vidare framkom en bit av en kanalkant från 1800-talet, samt submarina torv- och gjyttjelager (Sarnäs 2013). Syfte och metod Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att följa markarbetet/schaktningen inom Väktaren 4, och vid behov dokumentera eventuella framkomna lämningar. Markarbetet/schaktningen övervakades av personal från Sydsvensk Arkeologi AB. Schaktet mättes in med GPS i koordinatsystemet SWEREF99 TM och överfördes till Intrasis. Dokumentation gjordes också genom fotografering och de fynd som framkom i form av keramik och porslin tillvaratogs. 6 Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013

9 Undersökningsresultat Grävarbetena inom Väktaren 4 bestod av ett ca 600 m 2 stort område som grävdes till ett djup av ca 3,5 m under befintlig marknivå (figur 4). Området har tidigare varit strandnära havsbotten och de översta ca 2 metrarna utgjordes av utfyllnadsmassor. Vid ett djup av ca 0,2 meter under havsnivå fanns ett grått sandlager, vilket överlagrades av ett tunt brunt vegetationsskikt. Sandlagret var upp till en meter tjockt och bestod av sand, varvat med tunna vegetationshorisonter (figur 5 och 6). Sandlagret var fyndförande (bilaga 1) och innehöll relativt mycket djurben (djurbenen tillvaratogs ej), samt en del keramik och porslin (figur 7). Keramiken och porslinet kan dateras till tal (Therese Ohlsson, muntlig uppgift). Cirka 0,5 meter ner i sanden fanns också en horisont med små svallade stenar och moränflinta. Under sandlagret fanns blålera. På platsen påträffades inga mesolitiska markhorisonter med trädstubbar och/eller trädstammar som tidigare har påträffats i liknande miljöer i Malmös hamnområde. Ej heller fanns några konstruktioner som kunde föras till äldre skeden av hamnutbyggnaden eller till befästningsanläggningarna från 1600-talet (se avsnitt om topografi och fornlämningsmiljö). Keramiken och djurbenen i sandlagret tolkas som att man, fram till att hamnen börjar fyllas ut på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, har deponerat skräp i detta strandnära läge. Figur 4. Undersökningsområdet, tillika schaktet som övervakades. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning

10 Figur 5. Fotografi på del av undersökningsområdet och lagret med den grå sanden. Figur 6. Fotografi på det grå sandlagret. Figur 7. Fotografi på pinnar och djurben som framkom i det grå sandlagret. 8 Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013

11 Referenser Hadevik, C. Hammarstrand Dehman, K. & Serlander, D Malmö C nedre I samband med byggande av tunnel och ny stationsbyggnad. Enheten för Arkeologi Rapport 2008:030. Malmö Kulturmiljö. Kockum, J Centralplan Järnvägshamnen. Rapport över arkeologisk förundersökning. Malmö Kulturmiljö. Ohlsson, T. Muntlig uppgift. Sydsvensk Arkeologi AB. Sarnäs, P Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö kommun, Malmö stad. Arkeologisk förundersökning Sydsvensk Arkeologi AB. Rapport 2013:17. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning

12 Administrativa uppgifter Sydsvensk Arkeologi AB dnr/projektnr: Länsstyrelsen i Skåne dnr: Datum för beslut: Projektnummer: Län: Kommun: Socken: Skåne Malmö Malmö stad Fastighet: Väktaren 4 Läge: Koordinatsystem: Ekonomiska kartan, blad 2C:3E SWEREF 99 TM X koordinat: ,56 Y koordinat: ,72 Höjdsystem: RH 2000 M ö.h. ca 2,3 M ö.h. ca 1,2 M u.h. Fältarbetstid: Antal arbetsdagar: 6 Antal arkeologtimmar: 18 Exploateringsyta: ca 600 m 2 Platschef: Uppdragsgivare: Fynd: Dokumentationsmaterial: Kostnader: Joakim Frejd Malmö stad, Stadsfastigheter Fynden förvaras på Malmö Museer med inventarienummer MMA 79. Intrasisundersökning, digitala bilder och övrigt arkivmaterial förvaras på malmö Museer under arkivnummer S118: kr 10 Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013

13 Bilaga 1. Fyndtabell Väktaren 4. Fyndnr Material Sakord Vikt Antal Kontext MMA79:50002 Keramik Skärva Lösfynd, sandlager MMA79:50003 Keramik Kritpipa Lösfynd, sandlager MMA79:50004 Keramik Porslin 6 1 Lösfynd, sandlager MMA79:50005 Flinta Avslag 8 1 Lösfynd, sandlager MMA79:50006 Keramik Skärva Lösfynd MMA79:50007 Keramik Porslin 40 2 Lösfynd MMA79:50008 Keramik Kritpipa 6 3 Lösfynd Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning

14 Sydsvensk Arkeologi AB Rapporter Hamnen 21:147, Innerstaden 1:14. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 2. Skabersjö 26:1. Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson 3. Vä 157:5 och 157:9, Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, Tony Björk. 4. Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4. Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arekologisk förundersökning Therese Ohlsson. 5. Väktaren 4. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn.

15

16

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun

Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2013:21 Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Per Sarnäs Rapport 2013:21 Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13.

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13. Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:13 Per Sarnäs Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE

Läs mer

Kv Slussen 1 i Malmö

Kv Slussen 1 i Malmö Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 20 Kv Slussen 1, Malmö

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003 Adelgatan 4 Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:053

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Ekeby gård. Arkeologisk utredning. RAÄ Eskilstuna 577:1 Ekeby 3:1 Eskilstuna socken Eskilstuna kommun Södermanland.

Ekeby gård. Arkeologisk utredning. RAÄ Eskilstuna 577:1 Ekeby 3:1 Eskilstuna socken Eskilstuna kommun Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:58 Ekeby gård Arkeologisk utredning RAÄ Eskilstuna 577:1 Ekeby 3:1 Eskilstuna socken Eskilstuna kommun Södermanland Kristina Jonsson Ekeby gård Arkeologisk utredning

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Förundersökning i kvarteret Hovslagaren, Enköping

Förundersökning i kvarteret Hovslagaren, Enköping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:15 Förundersökning i kvarteret Hovslagaren, Enköping Arkeologisk förundersökning Fornlämning RAÄ 26:1-2 Kvarteret Hovslagaren Centrum 2:3 Enköpings socken Enköpings

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer