Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Bilaga F8 Från: Nils Skickat: den 18 september :30 Till: Ämne: Stefan Brattlöf Avsägelse Jag avsäger mig härmed alla mina uppdrag inom Stiftelsen kårhuset. Jag vill samtidigt tacka för förtroendet och önska nuvarande styrelse lycka till i deras viktiga arbete. Vänligen, Nils Hultin Kuhlefelt Från: Jocke Skogberg Skickat: den 19 september :44 Till: Ämne: Avsägelse Hej, jag avsäger mig härmed platsen som styrelserepresentant för Umeå Studentkår i bolagstyrelsen för Kårhuset. Jag har inte tid att vara med där nu i höst och därför är det bättre om KF väljer en annan representant. MVH Joakim Skogberg Från: Emma Strömberg Skickat: den 22 september :40 Till: Stefan Brattlöf Ämne: Avsägelse Härmed avsäger jag mig platsen som suppleant i Stiftelsen Universitetshallen. Emma Strömberg Skickat från min iphone

13 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1 - Klassrumsbesök: Jag har besökt alla nybörjarkurser under Betsek, tillsammans med deras studentombud Maria, samt alla nya lärarstudenter, tillsammans med Umpes studentombud Frida och Sophie. - Sektionsträffar: Jag har besökt Betseks och Umpes styrelsemöten samt träffat deras ordföringar för att diskutera våra respektive verksamhetsår. - Medlemsvärvning: Presidiet och tjänstemännen har, genom klassrumsbesök samt deltagande vid välkomstmässan och Mecenat-besöket, arbetat hårt för att lyfta fram och marknadsföra fördelarna med medlemskapet. - Remiss om studieavgifter: besvarade en remiss om införande av studieavgifter vid internationella utbildningssamarbeten. Svar skickades till SFS, UmU och utbildningsdepartementet. - Kontorsuthyrningar: har tecknat kontorsuthyrningsavtal med Kårhuset och Credo. - Umeå studentradio: Diskussioner med Umeå studentradio har förts, i och med det förändrade verksamhetsbidragsläget. Detta ledde till att studentradion erbjöds en lokal i samhällsvetarhusets källare, avgiftsfritt. - Kårhuset/Kårhusstiftelsen: Kårhusstiftelsen har tagit beslut om att erbjuda att köpa alla andelar i Kårhuset Pålebacken AB. En process kring detta är nu inledd. - Bostadsfrågan: Jag och Cecilia var på möte hos Bostaden tillsammans med de andra kårerna i Umeå. Förhoppningsvis kan vi gå vidare med frågan om separata bostadsköer. Bostadsfrågan har också lyfts genom pressmeddelande och i kontakter med universitetsledningen. - Kårmedia i Umeå AB: Arbetet har fokuserats på två saker: att säkerställa den ekonomiska långsiktigheten i företaget samt att få tidningen att fokusera på studentnyheter aktiviteter och händelser kopplade till studentkårerna och studentlivet vid Umeå universitet. För året måste fokus vara att få till en med NTK gemensam syn på tidningens framtid. - Internationaliseringsprocess: Som ett led i internationaliseringsåret har presidiet tagit beslut om att all kommunikation ska ske tvåspråkigt: Både på engelska som på svenska Sidan 1 av 6

14 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Kursplaner: Deltagit arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för kursplaner vars arbete nu i princip är slutfört och förslaget kommer gå ut på remiss inom kort. I nuläget ser förslaget ut att bli riktigt bra ur ett studentperspektiv. Uppsatser/Examensarbeten: Deltagit vid Samhällsvetenskapliga fakultetens lärardag 26/8 på temat examensarbeten och uppsatser. Temat är valt bland annat mot bakgrund av fakultetens prioriteringar utifrån studentfallsskrivelsen En kanondag! Digitala tentor: Arbetat med att utreda förutsättningarna för konceptet: digitala tentor. Bland annat haft en träff tillsammans med Studiesocialt ansvarig, prorektor och UPL angående detta. Doktorander: Träffat alla nya doktorander vid Humanistisk fakultet och presenterat Umeå studentkår och vår verksamhet 1/9. Studentfackliga utbildningsdagen: Påbörjat planeringen av höstterminens studentfackliga utbildningsdag. Dagen äger rum 22/9, många intressanta punkter på programmet. Remissvar: Författat s remissvar avseende Yrkeskvalifikationsdirektivet Remissvar: Författat s remissvar angående UKÄ:s kartläggning av klagomålsrutiner vid olika lärosäten. Remissvar finns alltid på vår hemsida och på facebook att ta del av. Utbildningsstrategis rådet 9/9: o Nya regelverket för betyg och examination samt regel och handläggningsordning för salstentamen behandlades. Förslag till beslut är att alla regler träder i kraft utom regeln angående att ett första omprov ska ske efter 2 månader (istället för 3), som träder i kraft o Det kommer att ske en Audit (granskning) av Humanistisk fakultet för att för att hitta förbättringar inom organisation och struktur. Granskningen gäller enbart utbildning och kommer att genomföras hårt men rättvist. Granskarna kommer att bestå av en panel av representanter från samtliga fakulteter. Cecilia Wagenius är studentrepresentant i panelen. Tanken är att senare kommer samtliga fakulteter/lh att granskas i tur och ordning. o HumFak kommer att ansöka hos rektor att lägga ner examensbeskrivningarna för kandidatexamen i konstvetenskap och masterexamen i arkeologi (inte miljöarkeologi) som en konsekvens av bristande kvalitet hos UKÄ samt att det av olika anledningar inte är lönt att arbeta med att åtgärda bristerna. Enligt uppgift kommer ingen student att drabbas. Detta kommer att bevakas. o USSR gav Prorektor i uppdrag att tillsätta 2st arbetsgrupper för att: Ta fram nyckeltal för mätning av internationalisering Utreda förutsättningarna för en schablonersättning för studenter vid VFU/Praktik samt förutsättningarna (resurstilldelning) vid VFU/Praktik inom Hum/Sam Studenter kommer vara representerade i båda arbetsgrupperna Regelverkets efterlevnad: o UPL har tagit fram ett förslag till utbildning i regelverk för lärare och pedagogiskt ansvariga. Allt enligt förslag från arbetsgrupp som arbetet kring saken. o Utbildningsledarna har tagit fram en checklista för lärare med saker som ska ordnas inför kurs, under kurs samt efter kurs. Därav är 2 av 5 förslag i rapporten redan infriade Sidan 2 av 6

15 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Dialogmöte med Prorektor 11/9 o Diskussion kring arbetssätt för utredning kring kostnadsersättning för studenter vid VFU/Praktik samt resurstilldelning till praktikkurser inom Hum/Sam o Diskussion kring arbetet med de 3 övriga förslagen från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad (se ovan). Kårerna fick i uppdrag att presentera former och syftet med en examinationskommitté till USSR:s möte 5-6/11 o Diskussion kring arbete med förbättrade rutiner vid saltentamina. Skrivningsbevakningen ska närvara vid nästa möte. o Finns två universitetscentrala arbetsgrupper som ska arbete utifrån studentfallsskrivelsen. Kårerna ska inkomma med förslag till uppdrag och syfte för dessa arbetsgrupper. o Bestämdes att forumet ska arbeta med 2 projekt under året. Salstentor/examination och fusk/plagiat. Anonyma hemtentor. En pilot genomfördes i slutet av våren med en hemtenta i Ekonomisk historia enligt s modell för anonymisering via Cambro. Piloten blev lyckad. Studentombuden undersöker nu intresset inom respektive fakultet för att genomföra flera försöksomgångar. GutBev. Terminens första GutBev 11/9. Stor uppslutning med representanter från alla kårer. Vice Kårordförande: Nya internationella studenter: Presenterat för alla nya internationella studenter i Aula Nordica i samband med Orientation Course 25/8 Nya Lärarstudenter: Representerat i samband med de nya lärarstudenternas första dag 29/8 och bland annat träffat studenter, pratat studenträtt och sålt kårmedlemskap. Nya studenter: Representerat i samband med välkomstmässan 4/9 och bland annat träffat studenter, pratat studenträtt och sålt kårmedlemskap. Klassrumsbesök: Deltagit i ett flertal klassrumsbesök som representant för kårstyrelsen. Ambitionen är att samtliga nya programstudenter på grundnivå ska få besök av studentombud, representant från kårstyrelsen samt i förekommande fall sektion/förening. Kårstyrelsehelg: Medverkat vid kårstyrelsehelgen i Vindeln 23-24/8 där förslaget till verksamhetsplan, handlingsplan samt ramarna till det utbildningspolitiska programmet tagits fram. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HHUS:s styrelsemöte 24/8. Kontaktperson för HumSek: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HumSek:s styrelsemöte 9/9. BetSek: Deltagit vid BetSek:s styrelsemöte 11/9 som ersättare för kårordförande (ordinarie kontaktperson). Kårhuset: Arbetat fram förslag till säkerställd finansiering och förändrad ägarstruktur för Kårhuset. Presenterat förslaget för representanter för sektionerna och Kårhusstiftelsen. Kårhusstiftelsen: Beslutat om att kårhusstiftelsen ska förvärva Kårhusbolaget samt diskuterat förutsättningarna för en framtida verksamhet vid Scharinska villan Sidan 3 av 6

16 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Blå Huset: Det har fixats och trixats. Eva-Lis (nyanställningen tillsammans med Folkuniversitetet) har ansvar för kontakt med hyresgästerna och att åtgärda eventuella problem. Bostadsfrågan & Inspark: En hel del intervjuer har gjorts om både bostadssituationen och om insparken. Dialogmöten med övriga kårer såväl som med universitetet har initierats angående båda dessa frågor och arbetet med det kommer fortsätta. En enkät ska genomföras i samarbete med UmU för att undersöka boendesituationen. Vi har ju även medel avsatta i Stiftelsen Studenthälsan för att utvärdera den psykosociala situationen för studenter med boende. Specifika möten: o 8/9 Möte med Bostaden. o 11/9 Dialogmöte med prorektor och övriga kårer (vid UmU) om bl.a. bostäder och inspark. o 16/10 Temadag Bostäder för studenter arrangerad av bl.a UmU. Tillgänglighetsgruppen: Temavecka Tillgänglighet planeras, på initiativ av undertecknad som tyvärr har kört fast men jobbar på att hitta nya alternativ. Åsikter, idéer och ingångar välkomnas. Arbetsmiljö: Det ska sättas upp Less is more -klisterlappar på toalettspeglar för att motverka stark parfymanvändning. Studiebarometern: Det diskuteras fortfarande vilka frågor som ska vara med och inte främst gällande diskrimineringsområdet. Arbetsgruppen ska träffas ytterligare någon gång för att avsluta sitt förslag till enkät för att sedan lyftas vidare för beslut. Enkäten ska ut i oktober och ska till dess vara klar. Rådet för lika villkor diskuterar möjligheten för ytterligare en enkät för att täcka de frågeställningar de har och de inte upplever att studiebarometern täcker in. DJ-utbildning för tjejer: Kontakt med Studiefrämjandet har återupptagits gällande DJutbildning för tjejer för andra året i rad. I skrivande stund har 3/6 anmälningar kommit in. Självförsvarskurs för tjejer: Ett samarbete med föreningen UNBOUND har initierats för att ge möjligheter till kvinnliga studenter att prova på självförsvar kostnadsfritt. Kultpub: Ett samarbete mellan undertecknad, Folkuniversitetet, Kårhuset. och projektansvarig vid US (som ansvarar för Kultpub) har dragit igång. Boka upp tisdagseftermiddagar och kvällar för Kultpub på Kårhuset! Klassrumsbesök och Välkomstmässa: Har träffat en massa människor och pratat studentfacklig verksamhet Representerade även då Mecenat stod på campus den 9/9. Problem med Mecenat återstår, även detta år var det informationsproblem om deras avtal de har med oss. Men jag stod där hela dagen och pinkade in vårt revir. Samfaks lärardag: Deltog under Samfaks lärardag. Föredömligt arbete. Digitala tentamina: I dialog med Utbildningsansvarig, UPL och Prorektor har det arbetats med digitala tentamina. Vi vill säkerställa att detta system införs (OM det ska införas) försiktigt och korrekt. Inga studenter ska bli lidande, gediget underlag ska finnas till eventuella upphandlingar Sidan 4 av 6

17 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande och fungerande samordning och lokaler mm. ska vara förberedd för eventuellt införande av detta system. Pedagogiska priset vårterminen 14: Kicki Johansson, vinnare av det pedagogiska priset VT14, har äntligen fått sina blommor och sin choklad. Det blev aldrig av i våras pga sjukskrivningar och tidsbrist. Helt underbar människa som verkligen var värdig priset. Förhoppningen är att hon kan ta ett pass under studentfackliga utbildningsdagen under våren 15. Studentfackliga utbildningsdagen höstterminen 14: Planerandet är igång. Klart är prorektor, universitetsjurist, vinnaren av studievägledarpriset VT14, organisationssekreteraren SB och Studentombuden. Ung cancer: En föreläsning kommer anordnas tillsammans med UmPe om Ung Cancer, särskild riktad mot lärarstudenter. Ska även försöka nå ut till andra studentgrupper. Konferens: Kommer följa med UPL på en konferens utomlands där studentinflytandet bland annat kommer diskuteras Sidan 5 av 6

18 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Projektmedel: Sitter som allra mest och söker olika sorters medel till kåren och evenemang t.ex. utomhusbio. Har även sökt medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att bli en ungdomsorganisation och från Konung Gustaf V:s 90-års fond för att kunna bli en HBT-certifierad organisation. Scharinska: Har sökt medel från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och kommer söka medel från andra fonder, stiftelser och bidrag. Kommer även att kontakta olika företag som vill sponsra Scharinska. Kårhuset: Där anordnar kåren tillsammans med Folkuniversitetet kultpuben och har visat filmer varje tisdag under september och sedan kommer det att vara var fjärde tisdag, filmerna hittills har varit Terminator 2, Mean Girls och härnäst Monty Python and the Holy Grail och Picassos Äventyr. o Jag har även sökt medel från Boverket för att kunna utveckla verksamheten där och underlätta för studenter att anordna events där. Räkmackan: har haft två planeringsmöten inför höstterminens stundande Räkmackor och denna gång för vår del blir det socionom- och sociologprogrammet. Har sökt studentrepresentanter men inte fått svar än. Campusloppis: Terminens första loppis var den 7 september. Det var många besökare och runt 40 utställare. Dock behövs det mer hjälp till att ställa i ordning innan och efter Sidan 6 av 6

19 Meddelande Maja Westling Kårfullmäktiges ordförande Bilaga M2 I enlighet med Arbetsordning för kårfullmäktige, lämnas härmed denna rapport från organ inom Umeå studentkår. Inget att rapportera just nu. Stiftelsen har tagit beslut om att erbjuda att köpa alla andelar i Kårhuset Pålebacken AB. En process kring detta är nu inledd. Inget att rapportera just nu. Arbetet har fokuserats på två saker: att säkerställa den ekonomiska långsiktigheten i företaget samt att få tidningen att fokusera på studentnyheter aktiviteter och händelser kopplade till studentkårerna och studentlivet vid Umeå universitet. För året måste fokus vara att få till en med NTK gemensam syn på tidningens framtid. Personalen på FU har redovisat för styrelsen om den rådande ekonomiska situationen i verksamheten och dragit slutsatsen att likviditetsläget är för tillfället bra på grund av en ökad årsomsättning. FU följer för tillfället en amorteringsplan från ett lån ämnat att finansiera kursutbyggnad vilket de beräknas betala av under årsskiftet. Just nu pågår en kvalitetsgranskning över FU, Nygatan för att garantera fortsatt personaltrivsel. Fastigheten på Nygatan 48 genomgår diverse renoveringar på grund av bl.a. fuktskador på fasaden september arrangerar FU seminarium under temat "Medborgarnas Europa" där civilsamhällets utmaningar i EU diskuteras. Nästa möte med styrelsen: oktober Styrelsen har beslutat att fastigheten skall indelas i olika komponenter med olika avskrivningstider. Styrelsen har godkänt delårsbokslutet. Styrelsens har uppdragit åt Göran Sandberg och Bo Andersson att kontakta Statens fastighetsverk och ta reda på vad fastighetsverket har för ambitioner i frågan om att sälja marken på fastigheten Stadsliden 6:8. Stiftelsens styrelse har inte sammanträtt sedan sist. Utlysning av stipendier har skett på totalt med sista ansökningsdag den 17e oktober. Ordföranden har hoppat av och därmed ska nyval om ordförandeposten göras under hösten. Sidan 1 av 1

20 Bilaga M4 Varje år rapporterar s sektioner in den verksamhet de bedrivit, den verksamhet de avser bedriva samt budget, för att ge en övergripande bild av kårens verksamhet i dess olika delar. Stefan Brattlöf För verksamhetsåret 2014/2015

21 1

22 2

23 Möten: Vi har deltagit i möten gällande: - Sektionsrådet - Utbildningsrådet - Kårstyrelsen - Kårfullmäktige - Husrådet - Pedagogiska institutionens utbildningsutskott - Studentrådet Arrangemang: - Vi har anordnat en styrelsekickoff. - Vi har fortsatt driva Betseks barlag med en kvällschef på Epuben. - Vi har genomfört en gemensam sittning för alla Betseks studenter. - Vi har hållit en gemensam examensceremoni med bankett för alla BetSek studenter med undantag för psykologstudenterna då de anordnar en egen examensceremoni för avgående studenter. Samarbete/sammanhållning: - Utbildningsbevakaren har aktivt deltagit i alla möten och har varit en bra länk mellan sektionen och kåren. Utbildningsbevakaren har alltid varit inbjuden till Betseks samkväm. - Vi har hållit kårföreningarna uppdaterade vad som hänt i sektionen genom kontakt med kårföreningarna. Utskotten: - Vi har drivit arrangemangsutskottet - Vi har drivit pubutskottet Övriga uppdrag: - Vi deltog i rekryteringsarbetet när BetSek och HHUS söker en ny utbildningsbevakare. - Vi marknadsförde Betsek genom Betsek sittningen och utdelning av profilkondomer i samband med sittningen. - Vi har uppdaterat och lagt ut information angående Betsek via sociala medier 3

24 Möten: Fortsätta gå på de möten där BetSek har en plats: - Sektionsrådet - Utbildningsrådet - Kårstyrelsen - Kårfullmäktige - Husrådet - Pedagogiska institutionens utbildningsutskott - Studentrådet Arrangemang: - Anordna en styrelsekickoff. - Fortsätta driva/utveckla BEPP (BeteendevetarEPP). - Undersöka möjligheterna till att genomföra en arbetsmarknadsdag för alla studenter inom BetSek, liknande tidigare Headhunt och Uniaden. - Genomföra en Beteendevetardag för alla stundeter inom BetSek där fokus kommer att ligga på att informera studenterna om sina rättigheter samt sektionsverksamheten. - Återigen genomföra en gemensam examensceremoni för alla BetSeks studenter och påbygga traditionen. - Återigen anordna en sittning för Beteendevetarsektionens studenter och påbygga traditionen. Samarbete/sammanhållning: - Bibehålla och vidareutveckla sektionssamarbetet bland annat genom att delta i sektionsrådet samt skapa projekt och arrangemang mellan de olika sektionerna. - Arrangera gemensamma nollnings-aktiviteter för alla BetSeks studenter. - Bibehålla en god kontakt samt ett gott samarbete med utbildningsbevakaren. - Fortsätta delta i kårföreningarnas tillställningar. - Bibehålla god stämning med kårföreningarna, bland annat genom att hålla dem underrättade om vad som händer i sektionen samt arrangera mingelkvällar för dem. Utskotten: - Fortsätta driva och utveckla arrangemangsutskottet - Fortsätta driva och utveckla pubutskottet Övriga uppdrag: - Delta i rekryteringsarbetet när BetSek och HHUS söker en ny utbildningsbevakare. - Inreda och använda kontorslokalen. - Att marknadsföra Betsek genom profilering av valfri produkt. - Skapa ett mer organiserat val inför årsmötet. - Att delta i drivandet av Kårhuset Pålebacken AB där Betsek äger 10% av aktierna. 4

25 Tillgångar Företagskonto Swedbank Placeringskonto Swedbank ,12 kr ,95 kr Intäkter 2013/2014 Sektionsbidrag kr Utgifter Terminsbidrag ht14/vt15 Enskilda bidrag Bankkostnad Kontorsmaterial Arrangemangskostnad Styrelseomkostnad Marknadsföring Utbildningsbevakare (äskning) Utbildningsbevakare (arvode) Överlämningsmiddag Övriga kostnader Buffert kr 4000 kr 3100 kr 300 kr 5500 kr 2500 kr 1500 kr 3000 kr 4000 kr 2500 kr 1000 kr 1100 kr Resultat 0kr 5

26 Under verksamhetsåret 2013/2014 har DokSek till stor del haft en vilande verksamhet och huvuddelen av arrangemang har skett inom dess doktorandföreningar. Av de årliga verksamhetsmedlen till sektionen, går ca: 75% vidare i verksamhetsmedel till DokSeks föreningar Genomförda frågor under året: Under året har DokSek avhandlat ett antal frågor inom ramen för sin verksamhet: - Doktorandråd: Diskussioner har börjat föras med DokSeks föreningar, men även med NTK och UMS, om formerna för sektionen. Målsättningen har varit att verksamheten i allt högre utsträckning ska drivas av doktorandföreningarna själva och även framöver inbegripa företrädare för doktorander inom samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Tyvärr har responsen varit dålig från föreningshåll men arbetet kommer fortgå i frågan. - Kårgemensam forskarutbildningsbevakare: Fortsatt arbete har bedrivits kring en kårgemensam forskarutbildningsbevakare och möjligheterna till finansiering av en sådan. Kontakt togs bland annat med ett fackförbund i syfte att få delfinansiering, dock utan framgång. - Doktorandföreningar: Under året har DokSek agerat stödjande till SamDok i dess nystartande av sin verksamhet. Vid verksamhetsårets slut genomfördes också ett mycket lyckat årsmöte för föreningen där de flesta poster i styrelsen fylldes. - Doktorandrätt: Under året reviderades Doktorandrätt och den har även fortsatt delats ut. Diskussioner har börjat föras kring att göra en engelsk översättningen av broschyren. 6

27 För det kommande året avser DokSek fortsätta arbetet med följande: Universitetsövergripande forskarutbildningsbevakare För att kunna vara ett stöd för doktorander som hamnar i konflikt med sin handledare, ha ett professionellt stöd för sektionen i dess arbete och ha en person som på heltid jobbar med doktoranders frågor, behövs en forskarutbildningsbevakare som tillsätt på mandat av doktoranderna själva. Personen bör dessutom själv komma från forskarutbildningen. Det är helt centralt att en forskarutbildningsbevakare inte på något sätt tar bort fokus från utbildningsfrågor på föreningsnivå, utan snarare bidrar till ett ökat intresse för just doktoranders rättigheter och möjligheter att påverka sin utbildningssituation. Därför är det också av största vikt att personen tillsätts av doktorander. Vi har ännu ej fått med oss samtliga kårer i arbetet, däremot är universitetet positiva till idén. En preliminär arbetsbeskrivning och formerna för finansiering har under föregående år tagits fram, nu bör fokus ligga på att driva igenom frågan hos universitetet. Under året ska DokSek: Jobba för att samtliga kårer vid Umeå universitet kan stödja arbetet med forskarutbildningsbevakaren. Kårgemensam doktorandsektion DokSek började driva frågan kring en doktorandsektion under 2011/2012, dock med dåligt gensvar från NTK och UMS. Detta är därför ett arbete vi måste fortsätta med. En kårgemensam doktorandsektion skulle kunna engagera många fler doktorander i sin verksamhet, få en tryggare ekonomisk grund att stå på samt bli en starkare röst inom respektive studentkår. Under året kommer DokSek: Doktorandrätt Kontakta doktorandsektionerna vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Medicinsk fakultet i syfte att undersöka intresset för en kårgemensam doktorandsektion. Tillsammans med doktorander från hela universitetet ta fram en organisationsmodell för en kårgemensam doktorandsektion. Genomföra en översyn över vilka universitetsorgan som skulle vara av relevans för doktoranderna. DokSek har tidigare tagit fram broschyren doktorandrrätt. Det har däremot efterfrågats att den ska översättas till engelska. Under året kommer DokSek: Översätta Doktorandrätt till engelska. Expenser för forskarstuderande Vissa doktorander vid Umeå universitet tilldelas i dagsläget expenser som ska täcka erforderlig kurslitteratur och smärre övriga kostnader. Det finns dock ingen översikt över vilka fakulteter och institutioner som har detta arbetssätt eller hur höga dessa miniminivåer är. DokSek ska: Arbeta för att alla doktorander antagna till forskarutbildning, i samband med antagningen, tilldelas expenser motsvarande en miniminivå som täcker erforderlig kurslitteratur och smärre övriga kostnader. Dessa medel kan till exempel avsättas ur det ackumulerade myndighetskapitalet. 7

28 Intäkter Verksamhetsmedel :- Kostnader Verksamhetsmedel HDF 5 000:- Verksamhetsmedel SamDok 5 000:- Verksamhetsmedel DUV 5 000:- Resultat: 5 300:- Eget kapital DokSek :- HDF :- SamDok :- DUV :- Totalt: :- 8

29 Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning är en av de tre kärnverksamheterna inom HHUS Detta är ett fortlöpande arbete där Utbildningsutskottet bedriver det aktiva arbetet från sektionens sida tillsammans med den arvoderade utbildningsbevakaren som under året har varit Maria Kapell. Fokus ligger som alltid på att kunna kvalitetssäkra våra medlemmars utbildning vid Handelshögskolan i Umeå. Då Handelshögskolan har genomgått en stor förändring där även statistik och nationalekonomi har implementerats i verksamheten så ligger det nu i vårt intresse att fortsätta övervaka denna förändring. Maria Kapell som är sektionens arvoderade utbildningsbevakare är den person som våra medlemmar och studenter kan vända sig till då problem gällande utbildningen har dykt upp. HHUS har under året deltagit i arbetet med U9 som är ett samarbete mellan de nio största ekonomiutbildningarna i Sverige, bestående av Handelshögskolorna i Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg, Växjö, Lindköping, Jönköping och Umeå. Syftet med U9 är att utbyta erfarenheter bland annat när det kommer till utbildningsbevakning. Föreningens verksamhet Sociala utskottet har under året arrangerat sittningar, event, sportevenemang och resor. Finsittningen under hösten var väldigt lyckad. E-puben hade ett bra verksamhetsår där intresset för pubens verksamhet ökade och det tidigare försäljningsrekordet under en höst slogs. Puben har även bedrivit samarbete med Betsek och JF som båda har egna barlag på puben. Ekonomiutskottet har under året arbetat med föreningens interna kontroll och förbättringar av rutinerna. Detta för att säkerställa att HHUS ekonomiska ställning även i fortsättningen ska vara god. 9

30 Sektionens kärnverksamhet kommer under det kommande året att vara fokuserad på utbildningsbevakning. Övergripande mål Ett övergripande mål som är satt av HHUS styrelse är att föreningen ska gå mot att bli mer internationaliserad. Detta kommer uppnås genom ökade antal internationella evenemang samt att mer kommunikation kommer att ske på engelska. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakningen kommer att likt tidigare år bedrivas i samarbete med och den arvoderade utbildningsbevakaren som HHUS delar på med BetSek. Den arvoderade utbildningsbevakaren kommer under året att representera sektionen i olika beslutande organ. Nationell utbildningsbevakning kommer främst att ske genom get nationella samarbetet U9 som består av studentföreningarna vid de nio stycken största ekonomiutbildningarna i landet. U9 kommer under året ha fyra stycken sammankomster dit HHUS skickar två representanter. Årets träffar går av stapeln i Lund, Växjö, Göteborg och Stockholm. Sektionen kommer att fortsätta delta i de beslutande organ där vi finns representerade och verka för att bibehålla ett tätt samarbete med Handelshögskolan. Föreningens verksamhet HHUS sociala utskott kommer under året att arrangera ett flertal events, sittningar och sportevenemang. Bland sittningarna finns de årligen återkommande Jaktstarten, Finsittningen, Återsparken samt examensmiddagen. Näringslivsutskottet kommer även i år att försöka jobba mot att bredda vårt spektrum av samarbetspartners. Tidigare har ett stort fokus legat på revisionsbranschen där vi även vill se att andra företag som kan vara intressanta för våra studenter tillkommer. Under hösten kommer HHUS att arrangera den årliga tävlingen KPMG Case Competition. Arbete kommer även fokusera på arbetsmarknadsdagen Uniaden som HHUS driver i samarbete med andra föreningar på skolan. Ekonomiutskottet kommer att arbeta för att stärka sektionens finansiella situation. Ett stort fokus kommer att ligga på den interna kontrollen. Konsultgruppens mål är likt tidigare år att sluta till sig fler uppdrag från kårens andra sektioner. Marknadsföringsutskottets strategi för det kommande året är att stärka HHUS varumärke i sociala medier. Ett stort arbete kommer bedrivas med hjälp av Twitter och Instagram för att på så sätt avlasta våra mer traditionella marknadsföringskanaler. E-puben fortsätter att jobba mot att vara studenternas självklara val på campus. Vi vill att E-puben ska vara en del av våra medlemmars vardag och jobbar mot detta genom att bredda utbudet av event genom tex trubadurkvällar. Puben har även fått en ny entreprenör som kommer bedriva lunchverksamhet, vilket kommer leda till ett mer varierat matutbud på campus och en extra intäktskälla till E-puben. 10

31 1. Intäkter Sämsta Troligt Bästa Kåravgift Summa kr kr kr Sämsta Troligt Bästa 5. Budgeterat utfall kr kr kr Notförklaringar 11

32 Sektionen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och har en enda underliggande studentförening, Juridiska föreningen (JF). Sektionens löpande arbete sköts, förutom av utbildningsbevakaren, av studentföreningens styrelse. Sektionens styrelse utgörs av sittande styrelse för studentföreningen JF och tillsätts enligt studentföreningens stadgar. Då Juridiska föreningen (Sektionen) formellt sätt blev en sektion den 1 juli 2014 har arbetet under perioden 2013/2014 varit fokuserat på förberedelser och uppstartsåtgärder. En hel del tid har nedlagts på att skriva sektionsstadgar. Stadgarna skulle uppfylla s krav, samt vara förenlig med föreningens stadgar. Resultatet får sägas vara tillfredställande. Som sektion ansvarar vi tillsammans med för utbildningsbevakning. Tillsammans med SamSek har vi utsett en ny arvoderad utbildningsbevakare, Pontus Neander, för perioden 2014/2015. Som sektion ansvarar man för mottagning av nya studenter. Eftersom tidigare mottagningar har varit helt frånskilt från föreningen har stora förändringar skett och Sektionen ansvarar nu helt och hållet för insparken. Allt detta har lagts över på föreningen, men det som kan rapporteras är att föreningen rekryterat ett nytt utskott som består av sex stycken generaler. 12

33 Sektionens kärnverksamhet kommer under det kommande året vara fokuserad på utbildningsbevakning. Utbildningsbevakningen kommer att bedrivas i samarbete med och den arvoderade utbildningsbevakaren som JF delar på med SamSek. Den arvoderade utbildningsbevakaren kommer under året representera sektionen i olika beslutande organ. Som nybliven sektion ska vi utnyttja att vi kommer närmare utbildningsbevakaren. Detta ska vi göra genom att ha ett tätt samarbete med utbildningsbevakaren, klassbesök och marknadsföring. Planen är att nå ut till juriststudenterna i större utsträckning än tidigare. Sektionen kommer fortsättningsvis upprätthålla den goda relationen jämnt emot Juridiska Institutionen eftersom det är en förutsättning för god utbildningsbevakning samt utbildningskvalitet. Verksamhetsplan Föreningen 2014 Det övergripande målet för 2014 är att upprätthålla medlemmarnas starka engagemang som varit under de senaste åren. Juridiska föreningen (JF) planerar att göra detta genom att erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter och evenemang. Under året kommer en rad studiesociala aktiviteter äga rum. Inplanerat är återkommande tider i landstingshallen för valfria aktiviteter, beachvolleybollturnering, sittningar, tentafester, Snow wars, fotbollsturnering, Jurister vs Odontologer samt regelbundna EPP med Quiz. Det studiesociala utskottet kommer fokusera på att integrera de nya studenterna i aktiviteterna, och entusiasmera dem så att vi får ett brett och levande studiesocialt studentliv. Studenttidningen de Facto är en publikation med mål att spegla JF och programmets studenter på ett trevligt och seriöst sätt. de Facto kommer ges ut två gånger per termin och nytt för i år är att vi satsar på att leverera hem varenda nummer till studenternas brevlådor. Detta medför ökade kostnader, men pengarna går tillbaka till medlemmarna och det löser det problem som varit tidigare; att tidningen inte nådde ut i tillräckligt tillfredställande grad. Juriststudenternas rådgivning (JR), kommer att fortsätta erbjuda allmänheten kostnadsfri juridisk rådgivning och de kommer arbeta aktivt för att locka till sig ännu fler medlemmar att engagera sig. Målet är även att fortsätta att nå ut med den nya hemsidan. Kontakten med näringslivet kommer framförallt bestå i gästföreläsningar, företags-epp, en stockholmsresa och Juristens dag (JD). JD är en arbetsmarknadsdag som årligen arrangeras av JD, som ligger under JF. JD växer i stor takt, och förutom att detta är kul och positivt, undersöks ständigt om man kan vidta förändringar anpassade efter den allt större kostymen. JF kommer i samarbete med och de andra sektionerna fortsätta att utveckla projektet Kårhuset. JF kommer utse en representant för aktiebolaget, som ska fungera som JFs språkrör inom företaget. 13

34 Intäkter Verksamhetsmedel Summa intäkter kr kr Kostnader Föreningens andelar i sektionsavgifter Administrativa kostnader Övriga kostnader Summa kostnader: kr kr kr kr Resultat 0 kr 14

35 I Samseks interna arbete har presidiet traditionellt haft ett stort ansvar. Det har därför varit tidigare styrelsers vilja att utveckla överlämningsarbetet, för att underlätta transitionsperioderna. Arbetet med detta fortsatte in i detta verksamhetsår, där ordentliga arbetsbeskrivningar upprättades för ordföranden, vice ordföranden och utbildningsbevakaren. För att förmedla arbetsbeskrivningarna och övriga erfarenheter anordnade det avgående presidiet en gemensam överlämning tillsammans med tillträdande ordförande samt tillträdande vice ordförande. Avsikten var att även tillträdande utbildningsbevakare skulle delta, men denne var vid denna tidpunkt ännu inte utsedd. Samarbetet med Juridiska föreningen (JF) har under året skett främst genom den gemensamma utbildningsbevakaren. För att säkerställa att JF fortsättningsvis, även nu efter sitt utträde ur Samsek, har inflytande vid tillsättningen av utbildningsbevakare arbetades ett samarbetsavtal gällande detta fram. Arbetet med detta tog tyvärr längre tid än önskat, vilket ledde till att tillsättningsprocessen för det nämnda uppdraget skedde väl sent. Den avgående styrelsen beklagar detta, och hoppas att samarbetsavtalets utformning ska göra att tillsättningsprocessen inleds i ett tidigare skede under det kommande verksamhetsåret. En ytterligare förhoppning hos den avgående styrelsen var att lyfta fram det internfeministiska arbetet inom sektionen. fastställde under året en jämställdhetspolicy, där sektionerna och föreningarna uppdrogs att göra 1) en översyn av könsfördelningen inom olika styrelser och utskott samt; 2) en översyn av aktiviteterna under mottagningsverksamheten. Detta implementerades i Samseks arbete genom att kårföreningarna förväntas redogöra för dessa i sin återrapportering. Förhoppningen är att kommande styrelse ska kunna använda dessa för att utveckla arbetet vidare. Under året har Samsek också arbetat med att försöka synas mer, med målet att öka kåranslutningsgraden. Vid terminsstarterna har sektionspresidiet genomfört klassrumsbesök hos de nya studenterna inom verksamhetsområdet där man har informerat om Samseks verksamhet samt vikten av studentfackligt arbete. Samsek har försökt vara aktiva på Facebook, tillse att hemsidan hålls uppdaterad med relevant information samt utveckla egna aktiviteter. Genom att skriva samarbetsavtal med Fackförbundet ST och Akademikerförbundet SSR har sektionen lyckats genomföra fem stycken gästföreläsningar för sina medlemmar. Vidare har sektionen också arbetat för att stötta utvecklingen av Kårhuset genom ett aktivt deltagande i möten med Kårhuset samt genom att försöka rikta fler föreningsaktiviteter dit. Sektionen har haft en regelbunden och välfungerande kontakt med kårstyrelsen och kårpresidiet under årets gång, vilket kommit verksamheten till gagn. En annan, ny aktivitet, för året var genomförandet av den första gemensamma examensceremonin för studenter inom Samseks verksamhetsområde. Ungefär 120 studenter deltog, med mer än totalt 500 antalet besökare. Ceremonin var uppskattad från såväl studenter och besökare som institutioner. Uppsatsstipendium utlystes för både höst- som vårtermin, men då inga medlemmar ansökte om stipendiet för hösten delades inget sådant ut. Till vårens stipendium inkom fem uppsatser, varav två tilldelades stipendium om totalt kr. Vårens stipendium utlystes, till skillnad från tidigare, på första halvan av terminen, för att studenter som annars inte har möjlighet att genomföra kostnadskrävande uppsatser fick tillfälle att göra så. Vidare antogs också nya principer för fördelning av verksamhetsmedel till föreningarna för att uppmuntra kårföreningarna att själva bedriva mer medlemsinriktade aktiviteter. Under året har anslutningsgraden förändrats från 43 % våren 2013 till 45 % våren 2014, föreningarnas egna anslutningsgrader presenteras i bilaga 2. Arbetet med detta under året har kännetecknats av gott samarbete med övriga utbildningsbevakare vid Umeå studentkårs sektioner, samt ansvariga inom kårstyrelsen. Utöver att hjälpa, samt ge råd och stöd till studenter som upplever problem under sin utbildning och vill rikta klagomål mot universitet, har fokus under året lagts på: - Genomföra en studenträttslig lunchföreläsning - Medverka vid planering och genomförande av s studentfackliga utbildningsdag - Genomföra en granskning av fakultetens samtliga kursplaner, med fokus på formuleringarna för examinationsformerna - Verka för ökad rättssäkerhet för examination genom Cambro - Verka för införandet av anonyma hemtentamina. - Verka för bättre rutiner och arbetsmiljö i samband med salstentamina. 15

36 Samhällsvetarsektionen vid Umeå universitets (Samsek) huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna och förbättra förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Att verka för en förbättrad utbildningskvalitet och studiemiljö ska genomsyra all Samseks verksamhet. Samseks utbildningsbevakning sker i samarbete med Juridiska föreningen (JF), och en god kontakt med JF ska därför upprätthållas. För att säkerställa Samseks framtida utveckling måste sektionen fortsätta utveckla och formalisera samarbetet med kårföreningarna. Engagemanget från kårföreningarnas måste bli större, men sektionen bör också tydligare visa närvaro i föreningarnas verksamhet, bland annat genom att regelbundet besöka kårföreningarnas styrelsemöten. Samsek måste arbeta aktivt för att öka anslutningsgraden, målet för verksamhetsåret är att minst hälften av alla företrädda studenter inom verksamhetsområdet ska erlagt medlemsavgift till (US) och därigenom också är medlem i Samsek samt ansvarig kårförening. En högre anslutningsgrad kommer förbättra förutsättningarna för Samsek och dess föreningar att bedriva en bra medlemsinriktad verksamhet. För att öka antalet medlemmar måste Samsek synas, på internet men framförallt i verkligheten, men också uppmuntra kårföreningarna till aktiv medlemsrekrytering samt stödja denna process. Alla nya studenter, men med fördel också andra, ska genom klassrumsbesök mötas och informeras om Samsek, relevant kårförening och US. Vidare ska Samsek också fortsätta arbeta tillsammans med sina samarbetspartner Akademikerförbundet SSR samt Fackförbundet ST, med vilka man fortsätter bedriva för studenterna relevanta föreläsningar. Examensceremonin ska anordnas även Målsättningen är att respektive institution ska ta ett större ansvar, främst gällande monetärt stöd för att täcka de utgifter ceremonin har. Samsek ska fortsatt arbeta för ett aktivt Kårhus. 16

37 Preliminärt Preliminär budget Intäkter: utfall 13/14: 14/15: Kommentar: Sektionsbidrag: kr kr 5% minskning av studenter och medlemmar. Genomsnitt 2549 studenter och 1008 medlemmar. 20kr per student och 80kr per medlem. Sponsorintäkt: kr kr Ränteintäkt: 400 kr 300 kr Väskförsäljning, netto: 0 kr 360 kr 20st, 100kr/st, kostnad 82kr/st Övrig intäkt: kr 0 kr Summa Intäkter: kr kr Utgifter: Arvoden inkl soc.avg: Preliminärt utfall 13/14: Preliminär budget 14/15: Kommentar: Arvode ordförande: kr kr Arvode vice ordförande: kr kr kr brutto, räknat på 31,42% soc. avg kr brutto, räknat på 31,42% soc. avg. Arvode Sekreterare/Kassör: kr kr 6 000kr (500kr/månad) brutto, räknat på 31,42% soc. avg. Administrativa kostnader: Avskrivning inventarier: kr kr Hemsida: 299 kr 299 kr Styrelsemiddag: kr kr Mötesfika: kr kr Utbildningsbevakning: 0 kr kr Projekt: Uppsatsstipendium: kr kr Event: kr kr Föreningsbidrag: Verksamhetsstöd till föreningar: kr kr Övrigt: Buffert/övrigt: 700 kr kr Summa utgifter: kr kr Resultat: kr kr 17

38 Verksamhetsplanerna för året har följts bra och alla undersektioner har hållit igång som planerat och ekonomin har sköts galant utöver hela SFCS. Styrelsen för SFCS har haft sina kontinuerliga möten under verksamhetsårets gång och det har fungerat bra. Vi har bjudit in berörda kårer där de fått informera styrelsen samt övriga som deltagit på årsstämmorna(höst samt vårstämman) om eventuella händelser. Kommunrepresentanter har deltagit på två möten vi haft där samarbetet mellan kommun och Campus har tagits upp och där studenter får föreslå förändringar som sedan kommunen får ta ställning till. På vårstämman som hölls 2014/03/10 röstades den nya styrelsen fram och där då den gamla styrelsen steg av. Övergången har sköts smidigt och den nya styrelsen fått tagit lärdomar från tidigare styrelsen. Planen var att nya styrelsen skulle även söka styrelseutbildning hos ABF men vi har inte fått svar från dom än. Vi har haft två olika lokalbyten under sommaren, där vår expeditionen har flyttat från E-huset till STOCK. Samt att vårt gym har bytt lokal från undervåningen i Campushallen till övervåningen. Nolleperioden har gått väl och de nya ettorna har introducerats in till studentlivet. Medlemskap till kårerna säljs på våran expedition men vi rekommenderar att de gör ansökan till medlemskapet på kårernas hemsida då det är smidigare. 18

39 Under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 skall Studentföreningen Campus Skellefteå framförallt arbeta med att vidare utforma samarbetet mellan kårerna i Luleå och Umeå via Luleå Teknologkår och Umeå Studentkår, fortsätta sprida information till studenterna om utbildningsbevakning samt fortsätta arbetet för att ta fram en bra struktur för föreningen. Utbildning av styrelse Då nya ledamöter tillsätts i styrelsen är det viktigt att dessa får en bra introduktion till styrelsearbetet inom SFCS genom: - Överlämning ansvarad av hela styrelsen Utbildning av ny styrelse utförs av föregående styrelse. Se över verksamheten och rutinerna För en organisation är det alltid viktigt att kontinuerligt se till att rutiner inom organisationen fungerar. Under tidigare år har rutinerna kring ekonomin fungerat dåligt. Detta anser vi behöver arbetas vidare med: - Ta in ekonomiska rapporter på varje styrelsemöte så hela styrelsen är insatt i hur föreningens ekonomi fungerar - Se över och fastställa rutiner kring dagordningar Detta bör upprätthållas: - Dokumentation i form av mötesprotokoll över samtliga möten - Skicka ut information i god tid - Månadsrapporter för varje undersektioner Utöka verksamheten SFCS vill vara knytpunkten för engagemang på Campus Skellefteå. För att detta skall ske måste SFCS marknadsföra att vi är en hjälp för att starta olika föreningar på Campus Skellefteå och ge information och stöd till de som vill börja. Hemsidan För att hemsidan för en organisation skall ha någon funktion är det viktigt att den innehåller relevant information, att den är enkel att använda och att den är känd bland medlemmarna. Det måste arbetas vidare med att: - Marknadsföra hemsidan - Uppdatera hemsidan kontinuerligt. Påverkansarbete Påverkanskanaler är en viktig del i föreningens arbete. Goda kontakter med kårerna, universiteten, kommunen och olika grupper på Campus Skellefteå är av stor vikt för att organisationen skall fungera. Detta bör upprätthållas: - Aktivt bedriva ett samarbete med kårerna, universiteten och kommunen. 19

40 Intäkter SFCS Phöseriet Fusk Idrottssektionen Replokalen 8000 Sexmästeriet Smygfixarna Kreets 0 Kulturarna Summa Utgifter SFCS Phöseriet Fusk 5000 Idrottssektionen Replokalen 3000 Sexmästeriet Smygfixarna Kreets 0 Kulturarna Summa Resultat

41 Utförda aktiviteter Under höstterminen 2013 utfördes och av kåren anordnades aktiviteter såsom; mottagning av nya studenter under tre veckor, sittningar, sportarrangemang och grillkvällar. Under vårterminen 2014, fram till årsmötet för kårsektionen anordnades diverse fester i kårlokalen. Studentmottagning Under tre intensiva veckor, hösten 2013, mottogs och välkomnades blivande studenter till Programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering i Sollefteå med varierande aktiviteter såsom; burträskbingo, temafester, sportaktiviteter, grillkvällar och fadderaktiviteter. Sittningar Under hösten 2013 anordnades en sittning, där kåren bjöd sina medlemmar på mat och erbjöd dryck till självkostnadspris under trivsamma former. Sportarrangemang Den legendariska fotbollsmatchen mellan de båda IKK-klasserna samordnas av kåren och avgörs årligen under hösten och likaså Hyra av gymnastikhall för veckovisa sportaktiviteter. Grillkvällar I anslutning till kårlokalen anordnades ett antal grillkvällar där kåren bjöd på kol och tändvätska utöver tillgång till grillar. 21

42 Fortlöpande Studentservice (utbildningsbevakning) Studentservice är en stor del av S.O.S. verksamhet. Ett mål med studentservicen är att få fler studenter medvetna om sina rättigheter och skyldigheter för att studentinflytandet, över lag, ska öka inom fakulteten/institutionen för utbildningens program och kurser. Ett led i detta är rekrytering av studentrepresentanter och utbildning av dessa. Ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter och frågor är studentrepresentantträffar som anordnas av studentservicen inom kårsektionen. En viktig fråga är att se över hur studentinflytandet i Sollefteå ska organiseras i framtiden. Mottagande av nya studenter Kåren är en given del i välkomnandet av nya studenter vid höstantagningen. Vid dessa tillfällen informerar S.O.S. om sin verksamhet samt inbjuder alla nya programstudenter att aktivt deltaga i aktiviteter som kårsektionen anordnar. I samband med terminsstarterna anordnas insparkar av kårens kommittéer. De studenter som anordnar insparken, generaler och faddrar, ska under våren delta i Umeå Studentkårs insparksutbildning där alkohol- och aktivitetspolicyn gås igenom. Informationsspridning För att öka intresset samt kunskapen om verksamheten och evenemangen som arrangeras i S.O.S. och dess kommittéers regi kommer styrelsen arbeta med kontinuerlig informationsspridning. Detta ombesörjs i huvudsak av kårstyrelsen med hjälp av kårsektionens Facebooksida ( anslagstavlor, nyhetsbrev och informationsbord vid speciella tillfällen, men också av studenter som sprider sina kunskaper vidare samt inte minst genom de återkommande medlemsmötena. Aktiviteter S.O.S. har i uppgift att arrangera minst en aktivitet per termin öppen för alla medlemmar. Till sådan aktiviteter räknas bland annat; inspark, utspark, sittningar, dekanträffar, temadagar, arbetsmarknadsdagar, erfarenhetsföreläsningar och medlemsmöten. Arbetsplatsinformation S.O.S. har för avsikt att årligen ordna ett evenemang med avsikt att förbereda studenterna för arbetslivet efter programmet. Syftet är att du som medlem ska få ökad information om vad examinerade studenter arbetar med idag, information om vilka arbetsplatser som finns samt en ökad kontaktyta mot näringslivet, kommunen, staten och ideella organisationer inför kommande yrkesverksamhet, VFU, examensarbete eller liknande. Pedagogiska erfarenhetsföreläsningar Erfarenhetsföreläsningar med ett aktuellt tema eller intressanta personliga historier och bakgrunder som kan tänkas berika våra medlemmar. Det är viktigt att ha varierande teman så att alla våra studenter kan finna något som tilltalar dem. Nationellt samarbete Arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor genom deltagande på konvent och andra relevanta arrangemang som berör fakulteten/institutionens program och kurser samt föra diskussioner med studentservice och dylika vid andra lärosäten som erbjuder liknande utbildningar. Överlämning För att ta tillvara erfarenheter som gjorts under föregående år, ska den avgående styrelsen, i enlighet med Umeå Studentkårs policy, se till att den tillträdande styrelsen får insyn i styrelsearbetet och S.O.S. som organisation. Överlämningen är en viktig del i att skapa kontinuitet i organisationen och att underlätta de nya styrelseledamöternas arbete. Samverkan S.O.S. ska verka för ett fortsatt gott och aktivt samarbete mellan sektionsföreningarna, Umeå Studentkår, övriga sektioner, Umeå Universitet, Akademi Norr, Reveljen Lärcenter, Sollefteå Kommun, lokala och regionala näringsidkare, berörda myndigheter, etc. 22

43 SOS-budget Inspark Utspark Övriga aktiviteter Hallen Försäkring Sparat kapital 5500 Uppskattade minimum bidrag Summa Resultat

44 2013/2014 bedrev vi i stort sätt samma verksamhet som vi kommer att bedriva 2014/2015. Stung organiserade olika fester och finsittningar samt skidresan till Hemmavan. 24

45 Det nya verksamhetsåret börjar som alltid med insparksveckan som kommer att innehåller massa aktiviteter för de nya studenterna. Studenterna kommer från Umeå universitetet campus Örnsköldsvik, YHutbildningar (musikmakare, inköpare, säljare och fot terapeut), ITH Institutet för tillämpad hydraulik samt distansstudenterna på lärcentrum. Vi kommer att bedriva en verksamhet som inriktar sig på att arrangera olika evenemang för alla studenter i Örnsköldsvik. Evenemangen kommer vara bland annat förfester och storfester där vi också säljer alkohol samt icke alkoholhaltiga drycker. Vi bjuder på roliga kvällar med musik och dans. Nya studenter på Umeå universitetet får möjligheten att träffa andra nya studenter från andra högskolor. Sedan kommer vi att ha två finsittningar varje termin. Vi kommer även att organisera en skidresa till studenterna i januari/februari som ger studenter möjlighet till en rolig och prisvärd resa. Stung kommer stå för en liten del av priset för resan och även för finsittningarna. Om Budgeten tillåter det funderar vi på att skaffa ny kyl och frys för att kunna bevara all dryck och mat som vi kommer sälja. Detta tror vi kommer bli mycket bättre för både studenter och de som arbetar för att alla skall få en bättre miljö. Med tanke på att kylen och frysen börjar gå sönder, saker faller ut ifrån den vid öppning så anser vi att detta är en bra investering. Vi hoppas även på att kunna organisera andra aktiviteter för studenterna som till exempel paintball, bowling och fiska. 25

46 Intäkter & Kostnader Bidrag från kommunen Aktivitetsstöd från kommunen för exempelvis finsittningar, skidresa Inköp av varor och material Underhåll av lokalen (elektricitet, bredband) 45000kr 55000kr 25000kr 26000kr Reparation/Underhåll av fastighet Försäljning av alkohol Kostnader för revisor Säkerhetsföretag Verksamhetsmedel från US Finsittningar, skidresa, aktiviteter Total summa 0kr +/- 0kr 11000kr 5000kr 15000kr 30000kr 18000kr 26

47 Fortlöpande utbildningsbevakning UmPes styrelse med utbildningsbevakarna har bedrivit fortlöpande utbildningsbevakning och har arbetat aktivt för att få studenter inom Lärarhögskolan att förstå att utbildningsbevakarna finns till för dem och hur de kommer i kontakt med oss. I regelbundna möten med övriga utbildningsbevakare vid, NTK och UMS har UmPes dito samarbetat om gemensamma frågor. Lärarhögskolan Under detta verksamhetsår har Lärarhögskolans ledning med UmPe haft öppna dialogmöten för studenter i syfte att diskutera, lyfta synpunkter och ställa frågor kring studenternas utbildningar. I de olika råd som finns inom Lärarhögskolan har UmPe arbetat aktivt för att tillsätta studentrepresentanter på de platser UmPe förfogar över. Studententrepresentanterna har varit engagerade och råden har uttryckt att studenterna är en viktig del för hur råden ska gå framåt, då det skapar en bra samverkan mellan Lärarhögskolan och dess studenter. UmPe har under verksamhetsåret samarbetat med Lärarhögskolan vid olika event, såsom upptakten för de nya studenterna, examensceremonin för de studenter som tar examen, sommarringning till nya studenter och student för en dag etc. Mottagandet av nya studenter Under HT 13 var det tre olika mottagningar för de nya studenterna. TUFF, Hectos och Smisk har alla haft var sin för de studenter som faller inom föreningen. UmPe har innan detta inte haft någon egen mottagningsutbildning för generaler och faddrar, utan uppmanade alla inblandade att anmäla sig till Umeå studentkårs utbildning. Denna mottagningsutbildning innehåller allt som är viktigt att veta när man är delaktig i en mottagning och UmPe kände att det var nödvändning att anordna en egen när US besitter på mycket kompetens kring detta. Mottagningarna var lyckade och det var många nya studenter som deltog. Under mottagningarna har även nya studenter hittat in i kårföreningarnas styrelser, vilket enligt UmPe är fantastiskt! Under mottagningarna anordnades det en gemensam UmPe-kväll som bestod av massor av olika lekar och team-building utmaningar. Kommunikationsarbete Under verksamhetsåret har våra utbildningsbevakare arbetat väldigt aktivt med att nå ut till våra studenter. Den största kommunikationskällan har varit Facebook. Via Facebook skriver presidiet ut viktig information till studenterna om exempelvis rättigheter, skyldigheter, vart man kan vända sig vid behov av skrivhjälp etc. De har också lagt ut information om kommande event, både inom UmPes ramar men även annat, som exempelvis US eller andra organisationer anordnar. UmPe anordnade under vårterminen ett arbetsmarknadsevent med föreläsningar riktade till studenter i slutet av sin utbildning. UmPe bjöd Lärarhögskolans studenter på smörgåsar. Eventet var, trots lågt studentdeltagande, lyckat. Till nästa arbetsmarknadsevent kan man dock tänka på att börja planera ännu tidigare. Aktiviteter Styrelsen har under verksamhetsåret anordnat eller deltagit i en rad olika aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: - Fem rektorsträffar. - Kick-off för UmPes styrelse. - Arrangerat ett arbetsmarknadsevent. - Arrangerat en UmPe-kväll i Naturvetarhuset. - Styrelsesamkväm, där alla kårföreningarna samlades och lärde känna varandra. - Examensceremonier. 27

48 Fortlöpande utbildningsbevakning - Driva och utveckla utbildningsbevakningens inriktning och uppbyggnad i strävan att höja dess kvalitet. Studentfallsskrivelse - Föra en dialog med Lärarhögskolan kring arbetet med de prioriterade områdena utifrån studentfallsskivelsen. - Under verksamhetsåret 2014/2015 utvärdera om en särskild studentfallsskrivelse bör författas till Lärarhögskolan. Utbildningskvalitet - Genom studentrepresentanter verka för sina medlemmars intressen i respektive programråd. - Arbeta för att tillsätta de studentrepresentantsplatser som man förfogar över samt att informera om Studentrepresentationspolicyn. - Arbeta för att dialogmöten med Lärarhögskolans ledning, som är öppna för alla studenter inom Lärarhögskolan hålls under verksamhetsåret samt att få fler studenter att närvara och medverka under dialogmötena. - Fortsatt representera studenter och arbeta med att förebygga problem inom utbildningen. - Ha ett fortsatt samarbete med de andra utbildningsbevakarna på de tre kårerna kring utbildningsfrågor. - Fortsätta att utveckla UmPes representantforum för att fortlöpande diskutera aktuella utbildningsfrågor. Lärarhögskolan - Fortsätta verka för att studenternas intressen tas till vara i Lärarhögskolan. Verksamhetsförlagd utbildning - Följa upp hur det nya VFU-avtalet efterlevs i 2011 års lärarutbildning. Mottagande av nya studenter - Informera studenterna om UmPes organisation och verksamhet. - Distribuera väskor till nya programstudenter. - Verka för en gemensam mottagningskväll. Kommunikationsarbete: - Fortsätta arbetet med att utveckla kommunikationen med sina studenter genom exempelvis Facebook. På hemsidan lägga upp all den information som kommer ut via övriga kommunikationskanaler. - I större utsträckning använda sig av s kommunikationskanaler för att sprida information om aktiviteter och dylikt. - Arbeta med att synliggöra den dagliga verksamheten för att öka intresset för och kunskapen om UmPe. - Verka för att föreningarna i större utsträckning använder sig av UmPes kommunikationskanaler och att UmPe i sin tur använder sig av föreningarnas kommunikationskanaler för att nå ut till studenterna inom Lärarhögskolan. Arbetsmarknadsevent - Arrangera arbetsmarknadsevent under 2014/ Verka för att öka antalet aktörer och besökande studenter. - Ta in lärarstudenternas åsikter om vad dagen bör innehålla. - Samverka med Lärarhögskolan kring eventet. Samarbete med - Arbeta för att sprida information och delta i de studentfackliga utbildningsdagar som kåren anordnar under verksamhetsåret. - Informera om US gemensamma aktiviteter. - Fortsätta verka för att UmPes medlemmars intressen tas tillvara inom. Samverkan - Arbeta för att skapa goda relationer och god stämning mellan föreningarna. - Arbeta för gemensamma aktiviteter och evenemang. - Verka för att vidareutveckla samverkansgruppen inom UmPes styrelse. Ekonomi - Kontinuerligt föra samtal med kassören om UmPes placeringar av medel. Kårhuset Pålebacken AB - Säkerställa UmPes representation i Kårhuset Pålebacken AB. Aktiviteter - Verka för ett fortsatt samarbete med Kårhuset, eftersom Kårhuset skulle kunna vara en resurs för UmPe och föreningarnas sociala verksamhet. Överlämning - Ansvara för att överlämning sker till den kommande styrelsen. - Om möjligt anordna en överlämningsaktivitet mellan den avgående- och tillträdande styrelse. 28

49 29

50 Organisation Under detta verksamhetsår genomgick Humanistiska sektionen en generationsväxling vilket gjort att sektionens styrelse inte fungerat optimalt vad gällande styrelsemöten. glädjande nog har våra kårföreningar fungerat bättre. detta i kombination med konsekvenserna av ombyggnationen av Humanisthuset har gjort att vi inte synts lika mycket från sektionen bland studenterna. PR och information Sociala Medier Även detta år fanns en ambition att öka vår närvaro på sociala medier, och kanske då primärt på facebook. Vi har en, för oss, stark kanal via vår "gilla"-sida och den används för att dela relevant information till våra medlemmar. Hemsida Vår hemsida har börjat omarbetas men är mycket tunn. ambitionen är nu att färdigställa denna under nästkommande verksamhetsår med hjälp av våra kårföreningar. Mottagningsveckor Även detta år har våra kårföreningar skött mottagningen av våra nya studenter till primärt de olika programmen som finns under HumFak. vi ser även en ökad försäljning av kårmedlemskap av kårföreningarna själva vilket resulterar i en starkare ekonomi för varje kårförening. Ekonomi Vi har fortsatt en god kontakt med HHUS konsultgrupp och vår ambition är att fortsatt ha en sådan. Umeå Studentkår har flaggat för en förändring i ekonomiska medlen vi får och framtiden får nu utvisa vilka eventuella förändringar vi som sektionen måste genomföra för att anpassa oss. Utbildningsfrågor När det gäller utbildningsfrågor har Humsek arbetat med utbildningsbevakning, utredning av studentfall och studentrepresentation i kommitteer och råd. Det har under verksamhetsåret suttitmed studentrepresentanter i några av institutionens GA-råd medanutbildningsbevakaren suttit med vid andra. Utbildningsbevakaren och ordföranden har deltagiti fakultetsnämnden och övriga möten Under året har även studentrepresentationen vid institutionernas GA-råd ökat och vår ambition inför framtiden är att varje GA-råd har en representant från program/kurs framöver. Kårföreningar. Under verksamhetsåret har Språkföreningen kommit igång igen vilket vi tycker är väldigt roligt. vidare har vår kårförening Medium visat framfötterna och placerat sig som en av de starkast växande kårföreningarna på campus i form av medlemsantal och studie-sociala aktiviteter. HumSek har beslut från tidigare verksamhetsår att varje kårförening skall närvara vid 3 styrelsemöten med en representant för att få sitt terminsbidrag. under nuvarande verksamhetsår har vi varit tvungna att lätta på dessa regler tillfälligt då antalet möten som hållits varit få till antalet. Humseks nuvarande föreningar är som följer : Musum, Arkeologiföreningen, KEFF, Medium, HumSamPro, FOSA, Ordern samt WHB. Studiesocialt och övriga aktiviteter Då HumSek genomgått en generationsväxling och humanisthuset byggs om har vår närvaro inte varit lika tydligt hos studenterna under det senaste verksamhetsåret. Under hösten genomfördes dock ett arrangemang på Kårhuset, en Halloween-fest som togs väl emot. vidare har våra kårföreningar varit flitiga på att nyttja det nya kårhuset och nyttjat lokalen ofta. Vad gäller Sektionen har vi deltagit på välkomstmässan som universitetet anordnar, både under Hösten som Våren. 30

51 Humsek har fyra fokusområden som vi arbetar med på olika sätt. De olika områdena är följande: 1. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning innebär att värna om studenternas rättigheter, utbildningarnas kvalitet, arbetsmiljön på universitet mm. Detta gör vi främst genom representation i olika kommitteer och råd. Vi har också en arvoderad utbildningsbevakare som arbetar med frågorna på heltid. Humsek bedriver detta med fokus på utbildningar under humanistiska fakulteten. 2. Studentrepresentation Vi utser också studentrepresentanter till olika råd. För att kunna göra det informerar vi om vilka platser som är lediga till de studenter som vill engagera sig. Humsek utgör alltså kopplingen mellan student och fakultet. 3. Studiesociala aktiviteter Syftet med studiesociala aktiviteter är att skapa social gemenskap för studenter på humanistiska fakulteten. Hit hör till exempel sittningar, filinkvällar och föreläsningar. 4. Stöd till kårföreningar Under Humsek finns ett antal underföreningar (kårföreningar). Dessa stöttar vi dels ekonomiskt, Men även på andra sätt. Mer om detta under rubriken Vad ska Humsek göra under hösten? Vad ska Humsek göra i höst? Styrelsen ska fortsätta stödja kårföreningarna i deras arbete med Mottagning under terminstart men även studiesociala aktiviteter efter denna period. Studenten kommer i första hand möta sin kårförening då vi under hösten kommer flytta tillbaka till humanisthuset efter ombyggnationen. Den senare delen av hösten kommer därför att fokusera på att positionera HumSek bland studenterna med sitt nya kontor, och andra utåtriktade aktiviteter. Då situationen med vårt kontors utlokalisering under höstterminens början gör att vi inte kan vara lika närvarande för studenterna förväntas varje kårförening ta ett större ansvar för att representera Humsek. Det rekommenderas även att kårföreningarna säljer kårmedlemskap då detta gynnar dom själva ekonomiskt och bidrar till ett ökat medlemsantal. Vi kommer även flytta tillbaka till humanisthuset och vårt nya kontor/konferensrum. Det blir sedan aktuellt med att kampanja bland studerna och visa upp oss Vår utbildningsbevakare jobbar vidare med utbildningsfrågor, med ett särskilt fokus på Konstnärligt Campus där vår kårförening WHB kan behöva lite extra uppmärksamhet. Vad ska Humsek göra i vår? Till våren kommer stora delar av vårt presidium att bytas ut varför det är extra viktigt att belysa vikten av ett fungerande humsek för kårföreningarnas styrelse samt studenter vid fakulteten. Vidare kommer Humsek att arrangera seminarium under nationella humanistdagen som äger rum under Mars månad. 31

52 Budgeterade intäkter Intäkter Summa intäkter Budgeterade utgifter Studiesocialt 4000 Profilmaterial 2000 Gemensamma studiesociala aktiviteter 3000 Föreningsstöd Resors bevakare, styrelse 1000 Kontorsutrustning 3000 Telefonkostnader 4000 Fika 2000 Styrelsen 2000 Bankkostnader 3000 Internettjänster 1100 Övriga kostnader 5000 Summa utgifter Resultat

53 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M5 Förkortningar i detta dokument: SFS: Sveriges förenade studentkårer US: NTK: Umeå naturvetar- och teknologkår UMS: Umeå medicinska studentkår SHS: Skogshögskolans studentkår UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet KF: Kårfullmäktige SFI: Svenska för invandrare UCGS: Umeå centrum för genusstudier RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter ENS: Enheten för näringsliv och samverkan UB: Universitetsbiblioteket (H)SAMO: (Huvud)studerandearbetsmiljöombud Handlingsplan för s styrelse 2014/ Innehåll... 1 Inledning... 2 Övergripande... 2 Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling... 5 Deltagande och studentinflytande... 9 Information, externa relationer och arbetsmarknad Information Externa relationer Arbetsmarknad Utbildning Studiesocialt Allmänt Miljö Bostäder Kårhus Övriga projekt Sidan 1 av 33

54 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Handlingsplanen är kårstyrelsens arbetsdokument, där samtliga områden som berörs i verksamhetsplanen ska omsättas i projektform för att stärka transparensen av vilken verksamhet kåren avser bedriva under det kommande året. Projekt 1 Vad: Varför: Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. Tillsammans utgör kårerna en starkare motpart gentemot universitetet, samtidigt som vi tillsammans lättare genomför större arrangemang. Hur: Veckovisa möten med övriga kårer. Lägg en gemensam planering över årets aktiviteter. Gemensamma utvärderingar av gemensamma projekt. Samkväm med alla tre kårstyrelser. Bjuda in övriga kårer till US årshögtider. När: Hela året. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordförande. NTK, UMS, SHS. Bättre kommunikation och gemenskap, starkare påverkan. Vad: Varför: Utveckla samarbetet mellan kårens olika organisationsled: kårstyrelsen, sektionerna och föreningarna. För att skapa en organisation som alla känner starkare samhörighet inom. Hur: Sektioner närvarar vid kårstyrelsemöten. Kårstyrelserepresentanter närvarar vid sektionsmöten. Kårstyrelserepresentanter besöker kårföreningar. Använda sektionerna som remissinstanser. Sammankalla till sektionsråd. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Sektionsordföranden. Minska trösklarna Sidan 2 av 33

55 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Genomföra regelbundna gruppledarträffar med representanter från kårpartierna. Varför: Bredare förankra viktigare beslut, ta in ytterligare synpunkter. Hur: Månadsvisa gruppledarträffar, samt vid behov. När: Varje månad. Vem: Kårordföranden. Samarbete: Gruppledare. Målsättning: En långsiktighet som bidrar till bättre beslut. Vad: Varför: Se över alla intäkter och övrig ekonomi för US i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser riktas till direkt verksamhet. Administrationen ska ses över. För att fortsätta anpassningen av kårens ekonomi efter kårobligatoriets avskaffande. Hur: Planera för kansliets framtida utformning o Använda externa aktörer för administrativa tjänster. o Planera för kommande pensionsavgångar. Förbereda inför en ansökan av ungdomsstyrelsen. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordföranden. Projektansvarig. Kanslichef. Organisationssekreterare. Frigöra medel för studentfacklig verksamhet. Vad: Fortsätta utveckla kårvalet. Varför: Kåren ska vara relevant att påverka. Hur: Genom att planera kårens insatser inför kårvalet. Se över valnämndens arbetsordning. När: - Vem: Valnämnden. Kårstyrelsen. Kostnad: kr. Samarbete: - Målsättning: Högre valdeltagande, fler kårpartier och fler kandidater för ledamotsplatser Sidan 3 av 33

56 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Ta fram riktlinjer för hur vi skriver avtal och säkerställa den juridiska kvaliteten inom befintliga avtal för att trygga s intressen. För att trygga US intressen. Hur: Se över kostnadsbild och utforma en prioriteringsordning. Tillse att en juridisk kunnig person ser över befintliga avtal. Ta fram riktlinjer för hur framtida avtal ska skrivas. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordföranden. Juriststudenternas rådgivning. Bättre och säkrare avtal. Vad: Varför: Arbeta för att ska bli bättre på att ta hand om sina engagerade och arvoderade. För att de engagerade och arvoderade ska känna att det är värt att engagera sig i US. Hur: Genomföra US årshögtid, se separat projekt. Dela upp ansvar bättre. När: Löpande. Vem: Samarbete: - Målsättning: Kårstyrelseledamot. Presidiet. Engagerade och arvoderade ska känna sig uppskattade och lämna organisationen med goda minnen för livet. Vad: Ta fram ett utbildningspolitiskt program. Varför: För att aktiva inom US ska veta vad organisationen står för. Hur: Författa ett. Sprida det. När: Till andra kårstyrelsesammanträdet. Vem: Kårstyrelsen Sidan 4 av 33

57 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Samarbete: - Målsättning: Alla inom organisationen ska ha ett stöd att luta sig mot. Vad: Varför: Utveckla nationella kårsamarbeten. För att kunna påverka nationellt efter ett utträder ur SFS. Hur: Kontakta andra kårer i Norrland, i ett första steg. Söka medel från Ungdomsstyrelsen. När: Våren. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordförande. Projektansvarig. Kårer i Norrland. Ett norrländskt kårsamarbete för uppmärksammande på nationell nivå av norrländska högskolefrågor. Vad: Varför: Fortsätta samarbete med RFSL och inled samarbete med RFSU i HBTQ-frågor. För att uppmärksamma HBTQ-frågor på UmU. Hur: Undersöka möjligheten till att bli HBT-certifierade av RFSL. Undersöka vad ett samarbete med RFSU kan innebära. Uppmärksamma Umeå Pride. När: Våren. Våren. September. Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. Studiesocialt ansvarig. RFSL, RFSU, Queerförvaltningen. Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring HBTQfrågor. Vad: Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU. Varför: För att uppmärksamma jämlikhetsfrågor på UmU. Hur: Delta vid feministiskt forum. Uppmärksamma internationella kvinnodagen. Aktivt delta i Råd för lika villkor Sidan 5 av 33

58 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande När: Vem: Samarbete: Målsättning: Mars. Studiesocialt ansvarig. Feministiskt forum Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring jämlikhetsfrågor. Vad: Varför: Aktivt stödja tillgänglighetsarbete och -grupper vid UmU. För att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor på UmU. Hur: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation, se eget projekt. Utveckla samarbete med relevanta organisationer. Aktivt delta i Tillgänglighetsgruppen. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. Ungdomsorganisationer. UmU. Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring tillgänglighetsfrågor. Vad: Varför: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation För att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor på UmU. Hur: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation. Utveckla samarbete med relevanta organisationer. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. Ungdomsgrupper. UmU (Tillgänglighetsgruppen). Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring tillgänglighetsfrågor Sidan 6 av 33

59 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Arbeta med trygghet på campus och mot sexuella trakasserier, mobbning och trakasserier. För att campus ska vara en trygg plats att vistas på. Hur: Genomföra en samtyckeskampanj. Utveckla kampanjplan mot mobbing och trakasserier. När: Våren. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Projektansvarig. Alla ska känna sig trygga på campus. Vad: Lyfta upp positiv särbehandling vid tillsättning av kvinnliga professorer. Varför: För att bryta den patriarkala normen bland professorer. Bäst är inte gott nog för UmU vi ska vara bra! Hur: Lyfta frågan vid rektorsmöten. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordförande. Studentombud vid fakultetsmöten. Jämn könsfördelning i det akademiska toppskiktet. Vad: Varför: Verka för jämn könsfördelning och etnisk mångfald bland förtroendevalda och företrädare för. För att bryta patriarkatet och vithetsnormen i studentkåren. Hur: Lyfta frågan för studentkårens valberedningar på olika nivåer. I framtida översyn av organisationens tjänstemän. Påverkan av övriga organisationer och företag kopplade till eller ägda av studentkåren. Upprätta en mall för verksamhetsberättelser för kårsektioner. När: Vid val, nomineringar och tillsättningar. Vem: Samarbete: Presidiet. Sektioner och föreningar. Vertex, Kårhuset, Scharinska och övriga organisationer och stiftelser Sidan 7 av 33

60 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Målsättning: Jämn könsfördelning i det studentfackliga toppskiktet. Vad: Varför: Verka för att UmU ska utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar där studenter tillsätts efter intervjuer eller liknande. För att bryta patriarkatet och vithetsnormen vid homogena utbildningar. Hur: Utreda situationen i dag, vid utbildningar under US som tillsätter via intervjuer. När: Vem: Samarbete: - Målsättning: Våren. Studentombuden. Utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar som tillsätts via intervju eller liknande. Vad: Varför: Arbeta för att ett genus- och mångfaldsperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation, samt studentambassadörer. För att studenterna är en heterogen grupp och ska därmed behandlas och benämnas som en sådan. Hur: Översynsarbete över befintliga kurskataloger och kursinformation. Dialog med Kommunikation och Internationella Relationer. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. KIR. Kurskataloger och kursinformation med mångfald. Vad: Varför: Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. För att lyfta diskussionen om de patriarkala strukturerna och maktförhållandena i samhället och bland studenter. Hur: Erbjuda föreläsningar. Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU, se eget projekt. Stödja arrangemang som tar upp dessa frågor. Studentfackliga utbildningsdagar. När: Sidan 8 av 33

61 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vem: Kårstyrelseledamot samt studiesocialt. Samarbete: Utbildningsansvarig. Målsättning: Att öka studenternas och UmUs medvetenhet kring dessa frågor. Vad: Varför: Verka för att stödja kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar genom regelbundna träffar, organisatoriskt och ekonomiskt stöd. För att garantera fortsatt levande kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar samt för att skapa en organisation som alla känner starkare samhörighet inom. För att få kårföreningar och kårsektioner att känna sig som en del och ta sitt ansvar i den studentfackliga rörelsen. Hur: Erbjuda verksamhetsstöd. Informera och uppmuntra kårföreningar och kårsektioner till att våga utöva sin lagstadgade inflytanderätt. Informera och dela ut verksamhetsstipendium. Genomföra mottagningsutbildningen, se eget projekt. Genomföra studentfackliga utbildningsdagar, se eget projekt. Regelbundna kårförenings- och kårsektionsträffar, se eget projekt. När: - Vem: Kostnad: Samarbete: - Målsättning: Presidiet. Verksamhetsstipendium: kr. Livskraftiga kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar. Kårförenings- och kårsektionsrepresentanter på institutions- och fakultetsnivå ska känna trygghet i att ha studentkåren bakom sig, och inte känna sig sitta ensamma på ett personligt mandat. Vad: Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation. Varför: För att göra kåren mer transparent och lättigenkännlig. Hur: Se över studentkårens informationskanaler. Delta vid klassrums-, förenings- och sektionsbesök. Delta vid välkomstmässor och liknande. Föreningsdag och studentfacklig utbildningsdag. När: - Vem: Informationssekreteraren. Presidiet Sidan 9 av 33

62 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Samarbete: - Målsättning: En majoritet av US studenter ska veta vilka som företräder dem. Vad: Varför: Utveckla arbetet inom kårstyrelsen så att hela styrelsen blir aktiv i kårens verksamhet. För att få en jämnare ansvarsfördelning som innebär avlastning och mindre risk för utslitning av presidialerna och ta tillvara på kårstyrelsens kollektiva kompetens. Hur: Dela upp handlingsplansprojekt inom hela kårstyrelsen. Kårstyrelseledamöter i fler universitetscentrala organ. När: Vid fastställande av handlingsplan. Vem: Samarbete: - Målsättning: Kårstyrelsen. En aktivare, intelligentare kårstyrelse som känner en större gemenskap. Vad: Varför: Tydliggöra studentföreningars rättighet att verka på universitetet samt deras relation och koppling till kåren. För att uppmuntra fler studiesociala sammanslutningar och stärka de som redan finns. Hur: Upprätta ett studentföreningsregister, se separat projekt. Underlätta för studentföreningar vid lokalbokning och dylikt. När: - Vem: - Samarbete: Målsättning: Studentföreningar. Få en överblick över studentföreningar och utveckla fler samarbeten. Vad: Arrangera kårföreningsdag vid UmU och utveckla konceptet. Varför: För att utbilda och stärka samarbetet mellan föreningarna. Hur: Arrangera minst en föreningsdag. När: Hösten Sidan 10 av 33

63 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vem: Kostnad: Samarbete: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Studiesocialt ansvarig kr. Presidiet, kårsektioner och kårföreningar. Föreningar ska känna en större gemenskap mellan varandra Sidan 11 av 33

64 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Arbeta för att kårens informationsmaterial är könsneutralt och tillgängligt för samtliga studenter. För att studenterna är en heterogen grupp och kårens informationsmaterial ska spegla detta. Hur: Översätta samtliga texter och dokument till engelska, se separat projekt. Börja kommunicera på engelska via kårens informationskanaler. Göra en genomgång av befintliga texter och dokument i syfte att göra dessa könsneutrala. Se över möjligheten att göra texter och dokument anpassade för syntolkning. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordförande. Studenter vid institutionen för språkstudier. För att alla studenter ska kunna ta del av kårens informationsmaterial. Vad: Varför: Förbättra informationen till studenterna om deras rättigheter och möjligheter att påverka universitetet. För att det finns studenter som inte känner sig trygga med vilka rättigheter en har. Hur: Klassrumsbesök, kårföreningsbesök och sektionsbesök. Studentfackliga utbildningsdagar, se separat projekt. Välkomstmässor och dylikt. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Kårsektioner och kårföreningar. Alla studenter ska känna till sin rätt, och veta vilka dess företrädare är. Vad: Varför: Ta fram en prioriteringsordning för översättning av information om kåren samt kårens material och tillse att det sedan översätts i enlighet med den. För att fokusera på internationalisering, öka tillgängligheten samt att det viktigaste ska Sidan 12 av 33

65 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande översättas först. Hur: Inventera befintligt informationsmaterial. Utreda möjligheterna att samarbeta med institutionen för språkstudier angående detta. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Kårordförande. Institutionen för språkstudier Kårens informationsmaterial ska finnas på både svenska och engelska. Vad: Varför: Utveckla kårens informationskanaler och hur kåren kommunicerar med sina (potentiella) medlemmar Kåren måste bli bättre på att nå ut med sin verksamhet till studenterna. Hur: Utveckla en ny, lättillgänglig hemsida. Aktivt arbeta med att sprida kårens befintliga informationskanaler. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Informationssekreterare. Presidiet. Webbyrå. Alla studenter ska ha tillräckliga kunskaper om studentkårens verksamhet. Vad: Se över kårens varumärken Varför: Det finns ett behov av att kommunicera effektivare. Hur: Undersöka vilka varumärken vi äger och använder. När: - Vem: Kårordförande. Samarbete: - Målsättning: Minska antalet varumärken. Vad: Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia i syfte att bättre visa upp s framsteg och bakgrund både i våra egna Sidan 13 av 33

66 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Varför: lokaler och genom portabla utställningar. För att visa vad kåren har åstadkommit genom historien, samt visa på värdet av det studentfackliga arbetet. Hur: Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Organisationssekreteraren. Kårordförande. US studenter ska ha en översiktlig kunskap av kårens historia. Vad: Aktivt arbeta för en relevant, studentdriven tidning. Varför: Öka studentnyttan. Hur: Aktiv styrning av Vertex. När: - Vem: - Samarbete: Vertex. NTK. Målsättning: Högre kvalitet i Vertex. Vad: Se över vad UmU-kortet innebär och kårens relation till det. Varför: För att minska risken för sammanblandning med vårat eget kårleg. Hur: Dialog med UmU. Delta i Arbetsgrupp för UmU-kortet. När: - Vem: Organisationssekreterare. Samarbete: Kortansvarig på UmU. Målsättning: Värna värdet av kårmedlemskap Sidan 14 av 33

67 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Verka för bättre kårunika studentrabatter. Varför: Öka värdet av ett medlemskap. Hur: Knyta till sig fler samarbetspartners. När: - Vem: Informationssekreterare. Samarbete: Företag och organisationer. Målsättning: Fler medlemmar. Vad: Varför: Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera Räkmacka, se separat projekt. Samverka med fackliga organisationer, se separat projekt. Samverka med representanter från arbetsmarknaden. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. Presidiet. Kårsektioner och kårföreningar. Arbetsmarknadens partner. UmU. Kontakter och kunskap till studenterna. Vad: Varför: Samverka med Enheten för externa relationer (ER) vid UmU, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera Räkmacka. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. ER. Umeå kommun. Kårsektioner och kårföreningar. NTK. Kontakter och kunskap till studenterna Sidan 15 av 33

68 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera föreläsningar. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Fackliga organisationer. Kontakter och kunskap till studenterna Sidan 16 av 33

69 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Verka för att praktik/vfu möjliggörs för samtliga studenter, samt att förutsättningarna för att bevara de praktikinslag som idag finns inom humaniora och samhällsvetenskap stärks genom ökad resurstilldelning till dessa kurser. Stärka kvaliteten i utbildningen samt sammankoppla studenter till relevanta verksamheter. Hur: Medverka i och påverka UmU:s utredning. När: Vem: Samarbete: Målsättning: Hösten. Utbildningsansvarig. UmU. Humfak och Samfak. Värna praktik för Hum-/Sam-studenter Vad: Varför: Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB och att en större andel av kurslitteraturen ska finnas som nedladdningsbara kompendier. Det är i dag kostsamt och svårt att få tag i kurslitteratur. Alla studenter ska ha samma förutsättningar oavsett bakgrund och utbildning. Hur: Aktivt deltagande i Biblioteksstyrelsen. Driva och samarbeta i frågan om samlingshäften mot och med institutioner. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: UB-styrelseledamot. Studentombud. UB-styrelsen. Institutioner. Kårsektioner och kårföreningar. Utökat utbud av kurslitteratur på UB. Billigare och mer tillgänglig kurslitteratur för studenter. Vad: Varför: Arbeta för att universitetets ersättningssystem till fakulteterna anpassas så att resurserna sprids jämnare över hela universitet. Det behövs ett rättvisare fördelningssystem för ökad kvalitet i HumSam utbildningar. Hur: Påverkansarbete genom debattartikel. Ge stöd till de förändringsförslag som i längden/indirekt gynnar ett mer rättvist fördelningssystem Sidan 17 av 33

70 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Utbildningsansvarig. Ordförande. Studentombud. Övriga kårer nationellt. Att studenter inom HumSam-utbildningar får mer lärarledd tid, högre kvalitet vid seminarier och liknande. Vad: Varför: Anonyma hemtentamina Detta behövs av samma anledningar som varför anonyma salstentamina infördes: att öka rättssäkerheten vid examination. Hur: Sprida kunskap om vilka tillvägagångssätt som är möjliga, gällande anonyma hemtentamina, för institutionerna vid UmU. När: Löpande under året. Vem: Samarbete: Målsättning: Utbildningsansvarig. Studentombuden. Intresserade institutioner. Att vi får en ökad rättssäker examination vid UmUs utbildningar. Vad: Varför: Verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar. Antalet salar för skriftliga tentamina är i dagsläget för få, och de som används som komplement till ÖP innefattar vanligtvis dålig arbetsmiljö och osäker rättssäkerhet. Hur: Verka för att salarna i ÖP finns kvar. Verka för att fler skrivningssalar byggs på campus (framförallt i Universum). När: Vid relevanta möten. Vem: Samarbete: Målsättning: Ordföranden. Utbildningsansvarig. Studiesocialt ansvarig. Ledamot i gruppen för långsiktig campus-planering. UmU. Att studenters rättssäkerhet och arbetsmiljö vid salstentamina förbättras samt att färre skrivningar utförs under kvällstid och helger Sidan 18 av 33

71 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Verka för ett införande av digitala tentamina. Skulle lösa många problem och kan teoretiskt leda till bättre studieresultat, fler lärarledda timmar, sparande på naturresurser samt ökad rättssäkerhet och förenkling av rutiner vid salsskrivningar eventuellt även för dem med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Hur: Aktivt arrangera och delta i USSR-seminarium i fråga. Föra dialoger, sprida information och peppa studenter och personal. När: Oktober. Löpande. Vem: Samarbete: Målsättning: Utbildningsansvarig. Studiesocialt ansvarig. Studentombuden. USSR. Fakulteterna. ITS. UPL. Kårsektioner och kårföreningar. Att digitala tentamina införs vid UmU först i liten skala men långsiktigt hela universitetet. Vad: Dela ut årets pedagogiska pris och studievägledarpriset. Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Vad: Varför: Verka för att alla doktorandstudenter ska vara antagna till forskarutbildning och ha doktorandanställning. Därför att det är en utsatt grupp som kan hamna i otrygga, orättvisa och helt enkelt dåliga situationer. Hur: Skaffa kunskap om vad som gäller och hur det ser ut idag. Sprida denna kunskap till doktorander och potentiella doktorander. Stärka och stötta doktorandföreningarna så att de kan arbeta med frågan. När: - Vem: Samarbete: Utbildningsansvarig. Doktorandföreningar. GUPP Sidan 19 av 33

72 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Målsättning: Att inga skuggdoktorander existerar vid UmU. Vad: Verka för införandet av en kårgemensam doktorandsektion och forskarutbildningsombud i samarbete med NTK och UMS. Varför: Vi vill stärka doktorandernas trygghet, representation och position. Vi anser att en kårövergripande sådan är rätt väg att gå av flera anledningar (representationsmässigt, kunskapsmässigt och ekonomiskt). Hur: Fråga de andra kårerna. När: Vem: Samarbete: Målsättning: Augusti Utbildningsansvarig. NTK och UMS. Att vi har en gemensam doktorandsektion och forskarutbildningsombud. Vad: Varför: Arrangera den studentfackliga utbildningsdagen både under höst- och vårtermin samt fortsätta utveckla konceptet. Samt att arrangera Du har rätt-kampanjen. Stärka det studentfackliga arbetet genom att stötta, inspirera och informera våra studentrepresentanter och övriga studenter. Hur: Genom att genomföra bra utbildningar Genom att genomföra genomtänkta kampanj När: 22a oktober och i februari. Vem: Kostnad: Samarbete: Målsättning: GUPP Mat/fika till deltagare + liten present till de som bjudits in att tala. Organisationssekreterare. Personal vid UmU (inbjudna talare). Kårsektioner och kårföreningar. Stärkt studentinflytande och att så många studentrepresentanter som möjligt får kunskap och inspiration. Vad: Varför: Verka för att UmU samt på ett ändamålsenligt sätt informerar internationella studenter om regler för fusk och plagiat, men också regelverket i allmänhet samt studentkårernas verksamhet och funktion. Kunskap är makt. Hur: Tala för internationella studenter på UmU-dagar Sidan 20 av 33

73 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Föra dialog med UmU-personal som har kontakt med internationella studenter. Se över infomaterial på engelska (plagiat och fusk, Know your rights, mm.) Du har rätt-kampanj på engelska (i november) När: Vem: Kostnad: Samarbete: Målsättning: International course week. Välkomstmässor. Dialogträffar med prorektor (Anders F). Löpande. Utbildningsansvarig. GUPP. Ordföranden. Tryck av infomaterial. Prorektor. Universitetsjurist. Att kunskapen om kåren, regelverket samt fusk och plagiat ökar hos internationella studenter. Att medlemsantalet hos internationella studenter ökar. Att undvikbara ärenden inte kommer till Disciplinnämnden (dvs de ärenden som beror på dålig kunskap om regelverket och inte vilja att fuska). Vad: Varför: Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Studentgruppen ska känna tillhörighet till kåren likväl som till universitetet. Många problem som rör denna studentgrupp kommer många gånger inte fram. Dessutom kan de drabbas hårdare av små förändringar eller otydligheter än vad campus-studenter gör. Hur: Skicka ut bra information till distansstudenter som är kårmedlemmar. Säkerställa att institutionerna skickar ut information som rör även kåren och vår verksamhet i sina välkomstbrev. Göra off-campusbesök. Se till att fånga upp distansstudenter om och när de kommer till vårt campus. Nära samarbete med studentombudet vid campus-skellefteå. När: Vem: Kostnad: Samarbete: Målsättning: Vid terminsstart höst och vår. Minst en gång per termin ska besök till övriga campus göras. Ordföranden. Studentombuden. Presidial som är kontaktperson för off-campussektioner. Resekostnader. Informationssekreterare och kanslist. Institutioner. Off-campus-sektioner. Regelverkets efterlevnad. Att denna, många gånger utsatta, studentgrupper får hjälp och stöd samt känner tillhörighet till och UmU. Vad: Se över och utvecklar nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till Sidan 21 av 33

74 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande internationella studenter. Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: Sidan 22 av 33

75 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher. Vad: Varför: Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer. Studenter ska må bra. UmU är studenternas arbetsplats och ska därmed fungera som en bra sådan både ur ett fysiskt och ett psykosocialt förhållningssätt. Idag ser vi brister i detta och anser att förändringar bör ske. Hur: Informera studenter om att vi arbetar med dessa frågor så problem uppmärksammas. Aktivt deltagande vid möten som rör ombyggnationer eller husråd. När: Klassrumsträffar och studentfackliga utbildningsdagen. Relevanta möten. Vem: Samarbete: Målsättning: GUPP. Kårsektioner och kårföreningar. AMK. Att studenter mår bra när de vistas på campusområden. Vad: Verka för fler och bättre förvaringsutrymmen och lokaler för studentföreningar. Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: Sidan 23 av 33

76 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Samarbete: - Målsättning: - Vad: Varför: Utveckla registret för studentföreningar. Det fungerar inte ändamålsenligt idag. Hur: Dialog med UmU. När: Vem: Samarbete: Målsättning: Hösten. Ordföranden och Organisationssekreteraren. UmU. Att tar över arbetet med register för studentföreningar och kan förbättra denna tjänst. Vad: Varför: Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. För att ge verktyg, kunskap och inspiration till de studenter som anordnar insparken/mottagningen. Det åligger även i vårt uppdrag att arrangera ett mottagande av nya studenter och detta mottagande ska bygga på ansvarstagande, öppenhet, glädje och trygghet. Alla negativa inslag ska motverkas och för detta krävs en god mottagningsutbildning och uppföljning. Hur: Projektanställning för att kunna ge mer fokus och kvalitet. Denna ska genomföra utbildningar till s studenter samt utvärdera mottagningarna. När: Utvärdering: efter mottagningen på hösten och efter mottagningen på våren. Vem: Utbildning: en under hösten och en under våren. Projektanställde Kostnad: Ca Samarbete: Målsättning: Kårsektioner och kårföreningar, Polisen, Studenthälsan, Landstinget, mfl. Att alla, nya studenter såväl som faddrar och generaler, genomgår en trevlig mottagning och får lärdom om gott bemötande, hälsorisker mm. Vad: Tillhandahålla och marknadsföra akutlån för studenter, samt se över möjligheterna att förbättra servicen Sidan 24 av 33

77 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Varför: Studenter befinner sig i en utsatt situation och är i behov av alla skyddsnät de kan få vid ekonomiska, oförutsedda, situationer. Hur: Marknadsföra tjänsten. Se över möjligheterna att höja lånet till 5000 kr När: Marknadsföring: Klassrumsbesök vid terminsstart, affischering, info på hemsidan Vem: Kostnad:? Samarbete: Målsättning: Se över möjligheten till att höja lånet: oktober Studiesocialt ansvarig Kanslichef Att öka det ekonomiska stödet för studenter vid behov. Vad: Varför: Verka för att starta en nattöppen alkoholfri mötesplats på campus. Det finns en stor efterfrågan från studenter att kunna vistas i en alkoholfri-miljö under kvällstid. vill aktivt motverka de osunda alkoholvanorna och alkoholkulturen som studentlivet indirekt uppmuntrar till. Hur: Bra samarbete med Kårhuset. Pub sober Kultpub Kvälls-/nattöppet café Enskilt event under ordinarie nattklubbstid. - Om möjligheterna öppnar sig för en lokal för detta ändamål ska möjligheterna för en alkoholfri mötesplats utredas. När: Vem: Löpande under året. Främst tisdagar och torsdagar. Alkoholfri nattklubb: oktober. Studiesocialt ansvarig & Projektansvarig Kostnad: Alkoholfri nattklubb: Samarbete: Målsättning: Kårhuset, Landstinget Skapa alkoholfria mötesplatser för studenter. Erbjuda alternativ till miljöer som uppmuntrar alkoholkonsumtion. Motverka den osunda alkoholkulturen på campus. Vad: Arbeta för att dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt. Varför: Främja mindre pappersförbrukning. Värna om miljön. Hur: Dialog och påverkansarbete vid UB-styrelse Sidan 25 av 33

78 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande När: Höstterminen Vem: Ledamot i UB-styrelse Samarbete: UmU och UB Målsättning: Att fler träd får leva genom minskad pappersförbrukning vid UmU. Vad: Varför: Kårens miljöpåverkan Värna om miljön. Föregå med gott exempel. Hur: Spara in fotokopior Köp miljöcert. fika (eko, krav etc) Vid resor uppmuntra tåg istället för flyg Förbättra sopsorteringen När: Löpande. Sopsorteringen: förbättrade rutiner innan december Vem: - Samarbete: Målsättning: Fikakonsumtion: förbättrade rutiner innan december Personal Att s negativa miljöpåverkan minskar. Vad: Varför: Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus ska införas. Minska UmUs ekologiska avtryck. Hur: Dialog med husservice vid de olika byggnaderna Dialog med fiken på campus När: Våren Vem: - Samarbete: Målsättning: Husservice och fik. Att fler återvinningsmöjligheter införs Sidan 26 av 33

79 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Arbeta för att universitetet höjer kraven på hållbar upphandling inom exempelvis administration och kaféer. Vad: Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Uppmärksamma studenter om klimat- och miljöfrågor och arbeta för hållbar utveckling. Vad: Varför: Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön, med möjlighet till dubbelanslutning. Underlätta för studenter att få boende efter sina studier vilket kan leda till att färre fd studenter stannar kvar i sina studentboenden och möjliggör för nya studenter att få tillgång till studentboende. Hur: Dialog med AB Bostaden i Umeå När: Vem: Samarbete: Målsättning: Hösten Studiesocialt ansvarig och Kårstyrelseledamot med ansvar för bostadsfrågan AB Bostaden, NTK, UMS. Att en separat bostadskö införs i systemet Sidan 27 av 33

80 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vad: Varför: Verka för en social och medveten bostadspolitik genom fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd. Verka för en modernisering, renovering och miljöanpassning av studentboenden. Studenter är i behov av högre grad av kvalitativt boende än det som erbjuds idag (gällande främst korridorsboenden). Hur: Dialog med AB Bostaden När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Vad: Verka för att bostäder lämpliga för alla typer av studenter ska byggas. Varför: Studenterna måste ha någonstans att bo. UmU kan inte växa som universitet om studenter måste tacka nej till sin utbildning på grund av boendesituationen. Detta påverkar även på längre sikt kvaliteten i utbildningarna, arbetsmarknaden och samhället i stort. Hur: Dialog med kommunen. När: Vem: - Samarbete: Målsättning: Hösten UmU, NTK, UMS Att samtliga studenter har en trygg boendesituation. Ingen student ska tacka nej till, eller hoppa av, sin utbildning på grund av boendesituationen. Vad: Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Genomföra en totalundersökning i enkätform av studenters vid Umeå universitets boendesituation. Utvärdera resultatet och presentera en det för kommunen, utvalda fastighetsbolag samt utvalda byggnadsentreprenörer Sidan 28 av 33

81 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Vad: Verka för kårrabatterat internet för alla studenter. Varför: - Hur: Punkt 1 När: - Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Vad: Varför: Fortsatt arbeta med Akutrumsförmedlingen. Samt se över möjligheterna att ta över International Housing Office-verksamheten UmU bedriver i dagsläget. tror att vi är bäst på att förmedla denna typ av tjänst för studenter. Vi får dessutom bra inblick i studenters boendesituation. Hur: Fortsätta uppdraget vi fått från Umeå kommun Föra dialog med UmU och IHO. Lägga förslag om det blir tal om upphandling. När: Löpande Vem: - Samarbete: Målsättning: Upphandling kan tänkas bli tidigast hösten 15 UmU, IHO, Umeå kommun Att studenter i behov av akutboende kan få det. Effektivisering och förbättring av förmedling av studentbostäder. Vad: Bygga upp US bostadsportal UmeBo. Varför: - Hur: Punkt 1 När: Sidan 29 av 33

82 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vem: - Samarbete: - Målsättning: - Vad: Verka som hyresvärd och se över möjligheten att utöka beståndet. Varför: Hjälpa studenter med bostäder. För det behövs. Hur: Få Blå Huset att fungera felfritt. Strukturera upp kommunikationsvägar och ansvarsfördelning. Om möjligheter uppenbarar sig för utökat bestånd ska utredning genomföras. När: Löpande. Vem: Ansvarig för Blå Huset, Presidiet Samarbete: Kanslipersonal, Målsättning: Att studenterna som bor i Blå Huset trivs under sin tid där. Vad: Lösa finansiering för Scharinska villan. Varför: För att kunna starta upp en verksamhet, se separat projekt. Hur: Söka finansieringspengar från både stiftelser, bidragsgivare, fonder och externa företag/sponsorer. När: Hösten. Vem: Projektansvarig Kostnad: + Samarbete: Stiftelser, bidragsgivare, fonder och sponsorer. Målsättning: Tillräcklig finansiering för att starta verksamhet. Vad: Starta upp verksamhet på Scharinska villan. Varför: För att öka studentnyttan och förvalta det studentfackliga arvet. Hur: Starta upp en arbetsgrupp. Utreda organisationsform. Anställa en verksamhetschef/vd Sidan 30 av 33

83 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande När: Hösten. Vem: Projektansvarig. Kårstyrelsen. Samarbete: Umeå kommun, UmU, Kårhuset, SHS. Målsättning: Starta upp en verksamhet på Scharinska villan. Vad: Fortsätta att på ett ansvarsfullt sätt driva Kårhuset Pålebacken AB. Varför: Värna studentlivet på campus Hur: Lösa organisationsform och finansiering. När: Augusti/september. Vem: Kårstyrelsen. Kårhus-VD. Samarbete: KHS. Målsättning: En långsiktig verksamhet. Vad: Varför: Genomföra arrangemanget Snow Wars, gokart-turnering och minst ett annat liknande event under verksamhetsåret. För att öka studentnyttan. Hur: Arrangera ovannämnda events, och minst ett annat liknande. När: - Vem: Samarbete: Målsättning: Vad: Varför: Projektansvarig. Kårstyrelseledamot. JF. Ett roligare studentliv! Starta upp och genomföra årshögtider. För att uppmärksamma och visa uppskattning för kårens engagerade. Hur: Genomföra jul-årshögtid (lunch). Genomföra ytterligare årshögtid. Lösa finansiering för årshögtider. När: Jul och vår Sidan 31 av 33

84 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Vem: Kårstyrelseledamot. Projektansvarig. Samarbete: Kårsektioner och kårföreningar. Målsättning: Skapa en gemenskap inom kåren. Vad: Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. Varför: För att studenterna uppskattar det. Hur: Arbeta fram en fungerande samarbetsform. Tillsätta en arrangemangsgrupp. När: Våren. Vem: Kårstyrelsen. Kostnad: 0 kr. Samarbete: NTK, UMS. UmU. Målsättning: En uppskattad vårbal. Vad: Genomföra valborg på campus. Varför: För att studenterna efterfrågar det. Hur: Lösa finansiering för ett valborgsfirande. Tillsätta en arrangemangsgrupp. När: Våren. Valborgsmässoafton. Vem: Projektansvarig. Kårstyrelsen. Samarbete: NTK och UMS. UmU. Umeå kommun. Målsättning: Ett uppskattat valborgsfirande på campus. Vad: Genomföra välkomstmässa på våren. Varför: För att välkomna nya studenter vid UmU. Hur: Arrangera eventet enligt framarbetat modell. När: Januari. Vem: Projektansvarig. Informationssekreterare Sidan 32 av 33

85 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Samarbete: UmU. Målsättning: Att studenterna känner sig välkomna Sidan 33 av 33

86 Underlag Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B1_1 Av s stadgar framgår att kårens syfte är att vara en verksamhet som: är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas av medlemmarna. har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Det studentfackliga arbetet är därför kårens kärnverksamhet, ett arbete som fokuserar på att bevaka och stärka studenterna rättigheter under sin studietid. Vi är också en organisation som växer med våra medlemmar. Med fler medlemmar stärker vi vår röst, får in ett bredare engagemang och visar att vi har en organisation som studenterna efterfrågar. Vårt studentfackliga arbete, mottagning av nya studenter, kårhusverksamhet, särskilda förmåner och medlemsexklusiva arrangemang är alla en del av detta starka medlemskap. Det studentfackliga arbetet får däremot aldrig stå tillbaka till förmån för övrig verksamhet. Dessa områden ska istället komplettera varandra. Sedan verksamhetsåret 13/14 har åter ett eget kårhus. Det samägs i ett bolag, Kårhuset Pålebacken AB (KårAB), tillsammans med sex av våra sektioner och har redan blivit en viktig samlingsplats för många av våra medlemmar. KårAB hyr i sin tur lokalerna av Kårhusstiftelsen (KHS), en av kåren helägd stiftelse vars syfte är: att, förvalta/förhyra del av Stadsliden 6:5 byggnad å, den s.k. Universumfastigheten, på ett sådant sätt att balans erhålls mellan intäkter och kostnader. att, verka för att naturliga mötesplatser skapas för utbyte av sociala, kulturella och internationella kontakter. Det första året med egen kårhusverksamhet har kantats av mycket utmaningar och lärdomar. Det har också medfört omfattande merarbete för kårens arvoderade och tjänstemän. Verksamheten har under sitt första år backat ekonomisk och har därför tillfört medel till verksamheten. Vi ser att mer medel kommer att behöva tillföras från samtliga ägare, såväl US som sektionerna, tills verksamheten kan stå på egna ben. I nuläget går det dock inte specificera hur mycket. Vid bolagets bildande erbjöds sektionerna att förvärva en ägarandel om 10 % vardera för totalt kr. Då olika sektioner har olika stark finansiell ställning, har olika sektioner olika möjlighet Sidan 1 av 3

87 Underlag Wilmer Prentius Kårordförande att bidra till att kapitalisera bolaget till en nivå som kan täcka nödvändiga investeringar och täcka förluster innan bolaget är lönsamt. Därför har alla ägare att fatta beslut om man vill vara med och delta i en eller flera nyemissioner, och då behålla sin nuvarande ägarandel, eller att avstå från deltagande i bolagets finansiering, och således få sin ägarandel utspädd. Således gäller inte lägre det som förmedlades vid bolagets bildande, att en investering om kr ger en ägarandel om 10 %. Bolaget skulle då potentiellt få en mycket splittrad och ojämn ägarbild, vilket inte skulle gynna verksamheten. För att säkra den kortfristiga finansieringen av verksamheten har investerat kr i ett villkorat aktieägartillskott. Utan detta tillskott hade det inte varit möjligt för bolaget att uppfylla sina åtaganden. Den här investeringen belastar dock medel avsett för studentfacklig verksamhet, vilket inte är hållbart. Mot bakgrund av vikten att stärka kårens studentfackliga arbete, med bibehållen kårhusverksamhet och en långsiktig verksamhetsutveckling för ökat medlemsantal, vill Umeå studentkår och Kårhusstiftelsen därför föreslå en långsiktig lösning som ger Kårhuset finansiell trygghet kan fortsätta utvecklas. I dagsläget ägs KårAB av US och sex av dess sektioner med följande ägarfördelning: US: 40 % BetSek: 10 % Samsek: 10 % HHUS: 10 % JF: 10 % UmPe: 10 % HumSek: 10 % KårAB hyr lokalerna av KHS, en stiftelse helägd av och med ett större kapital som byggts upp genom bland annat försäljningen av kårhuset till akademiska hus för c:a 10 år sedan. För att stärka upp bolaget och skapa en tydlig ägare med mindre administration så föreslås följande reform denna höst: 1. KHS köper s ägarandel till anskaffningsvärde i KårAB. Samtidigt så ersätter KHS för villkorade och ovillkorade aktieägartillskott som Umeå studentkår genomfört. Totalt kr. 2. KHS erbjuder kårsektionerna att köpa deras ägarandelar till anskaffningsvärde i KårAB, samt de villkorade aktieägartillskott som kårsektionerna genomfört. Totalt kr per sektion, kr totalt. 3. Givet att kårsektionerna accepterar budet blir nu KHS ensam ägare av KårAB och tar även över ansvaret för hyra och drift av Kårhuset. 4. Den styrelse som tillsätts via bolagsstämman för KårAB utgörs av de redan nominerade personerna från och dess sektioner Sidan 2 av 3

88 Underlag Wilmer Prentius Kårordförande Det behövs kapital för att göra nödvändiga investeringar och för att få verksamheten lönsam på längre sikt. KHS har detta kapital och är en stiftelse skapad just för förvaltning av dessa lokaler. Som ägare av bolaget säkras därmed dess framtid för överskådlig tid. När KHS är en ensam ägare av Kårhuset är det mycket enklare att från KHS tillföra ytterligare kapital vid behov, då man slipper genomföra nyemissioner, något som man måste göra med en splittrad ägarbild. Detta medför också att och våra sektioners egna kapital skyddas, ett kapital som främst ska nyttjas i vår studentfackliga verksamhet. Genom förslaget ovan gör ingen av de nuvarande ägarna några förluster på sin investering, vilket skyddar den studentfackliga verksamheten. Vi behåller däremot fortfarande kontrollen över KårAB genom KHS och kan fokusera på att skapa mer aktiviteter i Kårhuset Sidan 3 av 3

89 Bilaga B1_2

90

91

92

93

94 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B2 Förkortningar som används i detta dokument: US: UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsplan 2014/ Innehåll... 1 Inledning... 2 Övergripande... 2 Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling... 2 Deltagande och studentinflytande... 3 Information, externa relationer och arbetsmarknad... 4 Information... 4 Externa relationer... 4 Arbetsmarknad... 5 Utbildning... 6 Studiesocialt Allmänt Miljö Bostäder Kårhus Övriga projekt Sidan 1 av 12

95 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. Sedan kårobligatoriets avskaffande har den ekonomiska realiteten för studentkårer i Sverige förändrats. Därför är det av vikt att det ekonomiska översynsarbetet fortsätter, både genom kostnadseffektivisering som uppsökning av nya intäktsområden. vill också värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter engagerade i sektioner, föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. Genom tydligare kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla organisationsled utvecklas. ska: Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. Utveckla samarbetet mellan kårens olika organisationsled; kårstyrelsen, sektionerna och föreningarna. Genomföra regelbundna gruppledarträffar med representanter från kårpartierna. Se över alla intäkter och övrig ekonomi för US i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser riktas till direkt verksamhet. Administrationen ska ses över. Fortsätta utveckla kårvalet. Ta fram riktlinjer för hur vi skriver avtal och säkerställa den juridiska kvaliteten inom befintliga avtal för att trygga s intressen. Arbeta för att ska bli bättre på att ta hand om sina engagerade och arvoderade. Ta fram ett utbildningspolitiskt program. Utveckla nationella kårsamarbeten. Människors likavärde och behandling därefter är något som anser borde vara självklart men ser att det inte alltid är fallet. I vårt samhälle som stort såväl som vid vårt universitet samt inom vår egen organisation finns brister som rör jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Som en central del i sitt arbete ska verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. En del i detta arbete är att säkerställa att vår egen organisation är Sidan 2 av 12

96 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande så jämställd och tillgänglig som möjligt. ska arbeta proaktivt i dessa frågor. Vi vill leda utvecklingen, inte följa den. ska: Fortsätta samarbete med RFSL och inled samarbete med RFSU i HBTQ-frågor. Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU. Aktivt stödja tillgänglighetsarbete och -grupper vid UmU. Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation. Arbeta med trygghet på campus och mot sexuella trakasserier, mobbning och trakasserier. Lyfta upp positiv särbehandling vid tillsättning av kvinnliga professorer. Verka för jämn könsfördelning och etnisk mångfald bland förtroendevalda och företrädare för. Verka för att UmU ska utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar där studenter tillsätts efter intervjuer eller liknande. Arbeta för att ett genus- och mångfaldsperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation, samt studentambassadörer. Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. s verksamhet och påverkansarbete sker på flera nivåer, från kårföreningar som arbetar mot institutioner, till studentkårens presidium som arbetar mot universitetsledningen. För att fortsätta bedriva en handlingskraftig kårverksamhet krävs inte bara ett bra utbyte mellan de olika delarna, utan också att studenterna förstår hur vi arbetar. ska: Verka för att stödja kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar genom regelbundna träffar, organisatoriskt och ekonomiskt stöd. Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation. Utveckla arbetet inom kårstyrelsen så att hela styrelsen blir aktiv i kårens verksamhet. Tydliggöra studentföreningars rättighet att verka på universitetet samt deras relation och koppling till kåren. Arrangera kårföreningsdag vid UmU och utveckla konceptet Sidan 3 av 12

97 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande vill vara relevant för studenterna, även när man inte är i behov av hjälp eller direkt stöd. Därför måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda innehållet som att informera om detsamma. har redan i dag en bred verksamhet, som utöver kärnområdena med studentombud som bevakar utbildnings- och studiesociala frågor, också omfattar Kårhuset, studentrabatter och mycket mer. Frågan är dock: Hur når studentkåren ut med detta? Studentkåren ska under året arbeta för att alla medlemmar, oavsett utbildning, studieort eller förstaspråk, nås av information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och medlemskapets förmåner. ska: Arbeta för att kårens informationsmaterial är könsneutralt och tillgängligt för samtliga studenter. Förbättra informationen till studenterna om deras rättigheter och möjligheter att påverka universitetet. Ta fram en prioriteringsordning för översättning av information om kåren samt kårens material och tillse att det sedan översätts i enlighet med den. Utveckla kårens informationskanaler och hur kåren kommunicerar med sina (potentiella) medlemmar Se över kårens varumärken Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia i syfte att bättre visa upp s framsteg och bakgrund både i våra egna lokaler och genom portabla utställningar. Aktivt arbeta för en relevant, studentdriven tidning. För att fler medlemmar ska känna mervärdet av medlemskapet ska studentkåren, genom att utnyttja storleken på organisationen, utöka sitt utbud av studentnyttiga rabatter och erbjudanden. ska: Se över vad UmU-kortet innebär och kårens relation till det. Verka för bättre kårunika studentrabatter Sidan 4 av 12

98 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande ska verka för att studenterna får inblick i verksamhet vid potentiella arbetsgivare. De kan genom olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare. Dessa arrangemang anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör. Om studenterna vill ska det finnas möjlighet att arbeta under studietiden och/eller sommaruppehållet. Arbetsplatsen ska erbjuda erfarenheter eller praktiska inslag som är till nytta vid utbildningen alternativt ger mervärde vid senare arbete. ska: Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. Samverka med Enheten för externa relationer (ER) vid UmU, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher Sidan 5 av 12

99 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Likt högskolesektorn i stort står Umeå universitet inför stora utmaningar i framöver. Antalet 20- åringar i riket just nu är på topp och beräknas minska med ca 25 % till år 2020, vilket innebär en stor minskning av det potentiella antalet studenter. Den här utvecklingen innebär en utmaning för att kunna behålla hålla en fortsatt hög kvalité på utbildningen, eller för att allra helst kunna höja kvalitén. Något som ser som sin kärnverksamhet. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna genom höjd utbildningskvalité och förbättrade förutsättningar för studier, så väl som förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande organ av relevans för utbildning och studenters situation. Här finns representerad på universitetets alla tre organisatoriska nivåer. har stora möjligheter att påverka universitet för förbättrad utbildningskvalité. Kåren ska bland annat i dialog med universitetet utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Detta är både en rättighet och en möjlighet vi har, men det är också en av våra skyldigheter. Enligt högskolelagen är kvalitén inom utbildningen en gemensam angelägenhet för både universitetets personal men också för studenterna. Därför ska kåren också verka för att studenterna tar tillvara kurs- och programutvärderingsinstrumentet för att påverka sin utbildning. Systematiserat kvalitetsarbete kommer utav ett tydligt arbete med att utvärdera utbildningen och vara orädd för att gå i spetsen i att utveckla den samma. Umeå universitet har idag ett regelverk för kurs- och programutvärderingar som är bra. Regelverket innebär att utvärderingar alltid ska genomföras på alla program, kurser och moment. Att varje utvärdering ska analyseras och resultera i slutsatser och åtgärder som ska dokumenteras på ett sätt som gör de möjligt att kommunicera resultatet med både studenter och ansvariga inom universitetet. Vid kommande utvärdering av samma kurs ska föregående kursutvärdering och vidtagna åtgärder diskuteras med studenterna. Även beslut om att inte vidta åtgärder ska återföras. ska nu verka för att det gällande regelverket implementeras och följs fullt ut. Kåren har tillsammans med sektionerna till uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och stöd i specifika ärenden. Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå studentkårs verksamhet fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor. Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden på kårstyrelsenivå behöver fortsätta att utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen, genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning. ska också verka för att Umeå universitet, i brist på nationella bestämmelser, inför en intern omfördelning av medel till praktik/vfu-kurser inom Humanistiska och Samhällsvetenskapliga utbildningar. Som det är nu, erhåller dessa kurser enbart den vanliga låga studentpengen för vanliga Humanistiska och Samhällsvetenskapliga utbildningar. Då dessa utbildningar har högre kostnader, bland annat för ersättningar för dubbelt boende och resor, så Sidan 6 av 12

100 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande täcker inte den medelstilldelningen kostnaderna för dessa kurser, därför är nu alla praktik/vfukurser inom Humaniora och Samhällsvetenskap nedläggningshotade. Något som Umeå studentkår måste lägga mycket energi och fokus för att motverka. På lång sikt ska vi dessutom verka för att samtliga programstudenter vid Umeå universitet, någon gång under sin utbildning, erbjuds möjligheten till praktik. s kontakt med studenter på distans- och nätbaserade utbildningar har länge varit bristfällig men har under en senare period förbättrats. För kårens del måste detta arbete fortgå och utvecklas, det är annars väldigt lätt att dessa studenter glöms bort i arbetet med studenter på campus. Målet är att underlätta för dessa studenter att inhämta kunskap om sina rättigheter och skyldigheter gentemot universitetet. Bland annat så måste kåren bli bättre att ta tillvara på de tillfällen då dessa studenter är fysiskt på plats vid Campus Umeå. Vi måste också genomföra fler besök vid Umeå universitets övriga Campus. Doktorandernas situation på universitetet skiljer sig i många avseenden från studenterna på grund- och avancerad nivå. Detta gör att vill fortsätta arbetet med att stärka och utveckla doktorandföreningarna. Ambitionen är att på sikt få fram ett bra samarbete med de andra kårerna, men också yrkesfackförbund avseende doktoranders situation. Vi behöver öka kunskapen kring doktorandernas situation och behov och stärka rättssäkerheten för forskarstudenter. Det är av allra yttersta vikt att doktorandernas påverkansarbete och samarbetsorgan fungerar och får möjlighet att utvecklas och stärkas. I ett första steg bör vi verka för att doktorander finns representerade i alla beslutande och beredande organ där de har rätt att vara. ska fortsätta arbetet med att verka för att alla skriftliga examinationsuppgifter ska bedömas anonymt, på samma sätt som salstentamina idag är anonyma. I ett första skede ska kåren tillsammans med de institutionen och enheter som visar intresse, ta fram rutiner för hur detta kan ske med minsta möjliga administrativa kostnad. Ett införande av anonyma bedömningar av skriftliga examinationsuppgifter skulle kraftigt stärka studenternas rättssäkerhet, samtidigt som rättande lärare skulle känna sig trygga med att slippa bli anklagade för favorisering och orättvis bedömning. märker ofta att studenter vänder sig till kåren med klagomål på att rutinerna vid saltentamina inte fungerar. Ofta handlar det om att utdelningen av tentamensfrågorna drar ut på tiden, vilket belastar studenternas skrivtid utan kompensation. har tagit fram förslag på förändrade rutiner vid saltentamina som har testats under våren Kåren ska nu verka för att dessa rutiner, som bland annat innebär att tentamensfrågorna redan ligger utdelat på borden innan studenterna kommer in i salen, blir standard för alla salskrivningar vid UmU. Studenter klagar också på arbetsmiljön i skrivsalar inte är ändamålsenlig, framförallt berör detta skrivsalar som inte är en del av Östra paviljongerna. Därför bör Umeå universitet på sikt avveckla alla tentamensskrivningar vid salarna på Nolia, IKSU och hörsalar. En annan lösning på problemet med bristande rutiner vid saltentamina är att Umeå universitet inför s.k. digitala tentor. Vilket innebär att studenterna skriver sina tentor på sin egen, medhavda dator. I sin dator har studenten installerat en programvara som låser datorn under tentamensskrivningen för allt annat än att svara på tentamensfrågorna. Utöver att det skulle lösa problemet med strul under utdelningen av tentamensfrågorna, innebär det många andra fördelar Sidan 7 av 12

101 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Studenterna får skriva sina tentor i ett verktyg som de är vana att hantera, dvs. en dator istället för med papper och penna. De kan löpande göra redigeringar i texten, de slipper lägga energi på att försöka skriva med en snygg handstil. Dessutom spar lärare mycket tid under rättningen då hen slipper försöka tyda olika handstilar, tid som med fördel kan läggas på mer undervisning. Dessutom innebär digitala tentor en stor miljövinst och kostnadsbesparing då man inte har behov av papperskopior. Digitala tentor har i olika stor omfattning redan införts vid ett flertal svenska lärosäten med stor framgång. Det är nu dags att även Umeå universitet inför detta. Om inte Umeå universitet åtgärdar de omfattande problem som idag förekommer i samband med salstentamina, riskeras på sikt universitetets legitimitet som ett kvalitativt lärosäte när inte studenter, men också det omgivande samhället har förtroende för den examinationen som sker vid universitetet. ska: Verka för att praktik/vfu möjliggörs för samtliga studenter, samt att förutsättningarna för att bevara de praktikinslag som idag finns inom humaniora och samhällsvetenskap stärks genom ökad resurstilldelning till dessa kurser. Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB och att en större andel av kurslitteraturen ska finnas som nedladdningsbara kompendier. Verka för införande av anonymiserad bedömning av hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter. Verkar för efterlevnad av gällande regelverk för kursutvärderingar, så att utvärderingarna genomförs, sammanställs, återkopplas, beaktas i kursutvecklingen samt arkiveras. Arbeta för att universitetets ersättningssystem till fakulteterna anpassas så att resurserna sprids jämnare över hela universitet. Verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar. Verka för ett införande av digitala tentamina. Dela ut årets pedagogiska pris och studievägledarpriset. Verka för att alla doktorandstudenter ska vara antagna till forskarutbildning och ha doktorandanställning. Verka för införandet av en kårgemensam doktorandsektion samt att tillsätta en kårgemensam forskarutbildningsbevakare i samarbete med NTK och UMS. Arrangera den studentfackliga utbildningsdagen både under höst- och vårtermin samt fortsätta utveckla konceptet. Verka för att UmU på ett ändamålsenligt sätt informerar internationella såväl som nationella studenter om regler för fusk och plagiat, men också regelverket i allmänhet samt studentkårernas verksamhet och funktion Sidan 8 av 12

102 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Se över och utvecklar nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till internationella studenter Sidan 9 av 12

103 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande ska verka för att ge alla studenter en så bra studietid som möjligt. Centrala delar av det arbetet är jämlikhet och tillgänglighet samt studenters allmänna arbetsmiljö. Studenter är en heterogen grupp, detta anser vi är något positivt som universitetet fortsatt bör eftersträva. Tyvärr är många av de lagar och regler snarare anpassade efter en homogen studentgrupp, vilket måsta förändras, något som syns tydligt i det nuvarande, bristfälliga, trygghetssystemen för studenter. För att främja mångfald bland studenter är en riktad rekrytering viktig samt att avskaffa terminsavgifter för högskolor i Sverige och stötta studenter med barn. Ett av de studiesociala projekten detta verksamhetsår kommer vara att arbeta för en alkoholfri mötesplats för studenter under kvällstid. Att en sådan mötesplats finns är viktigt för att erbjuda alternativ till de befintliga platserna, som mångt om mycket har en stark tonvikt på alkohol. ska: Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer. Verka för att US tar över ansvaret för UmU:s studentföreningsregister. Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. Tillhandahålla och marknadsföra akutlån för studenter, samt se hur denna service kan förbättras. Verka för att starta en nattöppen alkoholfri mötesplats på campus. US ska arbeta för att uppmärksamma klimatfrågan och underlätta för att studenterna ska kunna bidra med miljöarbete för att främja en hållbar utveckling. En framtidsvision är ett grönare campus där UmU, externa parter och studenter samarbetar för en bättre värld. ska: Se över kårens miljöpåverkan i syfte att minimera densamma Arbeta för att dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt. Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus ska införas. Under hösten 2013 rödlistade SFS för första gången Umeå utifrån bostadssituationen för studenter. Allt pekar mot att läget inte förändrats till HT14. Finns det ingen möjlighet till ett boende med acceptabel standard det vill säga inte tältplats på camping utanför Umeå eller fem Sidan 10 av 12

104 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande personer inträngda i en etta finns det heller ingen möjlighet att förvänta sig att studenter flyttar till Umeå för att studera. Ett gott boende av bra standard är grundläggande för att studenter ska känna trygghet och ha möjlighet att fokusera på sina studier. Av den anledningen ser mycket allvarligt på situationen och kommer att arbeta kraftfullt för att förbättra den genom en rad av insatser som sträcker sig mellan påverkansarbete till att gå in själv som hyresvärd på bostadsmarknaden. ska: Fortsätta, utveckla och stärka samarbetet med Umeå universitet och de övriga kårerna i bostadsfrågor. Det samarbetet syftar till att: o Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön, med möjlighet till dubbelanslutning. o Verka för att fler bostäder, lämpliga för alla typer av studenter, ska byggas. o Arbeta för en modernisering, renovering och miljöanpassning av studentbostäder, med bibehållen hyresnivå. o Genomföra en totalundersökning i enkätform av studenters vid Umeå universitets boendesituation. Utvärdera resultatet och presentera en det för kommunen, utvalda fastighetsbolag samt utvalda byggnadsentreprenörer. Fortsatt arbeta med Akutrumsförmedlingen, samt se över ett samarbete med International Housing Office. Bygga upp US bostadsportal UmeBo. Verka som ansvarstagande hyresvärd och se över möjligheten att utöka beståndet. Efter att ha drivit Kårhuset i över ett år ska detta arbete fortsättas för att stärka denna plattform för studentaktiviteter på campus. Tillsammans med sektionerna ska kåren driva Kårhuset engagerat. Kåren siktar på att Scharinska Villan kommer att öppnas under våren 2015 och för att detta ska ske måste finansieringen lösas. När detta är löst ska kåren driva en fungerande verksamhet i Scharinska Villan. ska: Lösa finansiering för Scharinska villan. Starta upp verksamhet på Scharinska villan. Fortsätta att på ett ansvarsfullt sätt driva Kårhuset Pålebacken AB Sidan 11 av 12

105 Styrdokument Wilmer Prentius Kårordförande Kåren ska genomföra minst tre events för studenterna under verksamhetsåret, detta för att öka studenternas samvaro på universitetet men också för att uppmärksamma kårens engagemang gentemot studenterna. Dessa event kan vara Snow Wars, gokart-turneringar och minst ett annat event som liknar dessa. Årshögtider ska startas upp och genomföras av kåren. Detta för att skapa traditioner och något formellt som kan vara roligt för studenterna att delta i och få en större förankring till kåren och universitetet i stort. En av dessa årshögtider är vårbalen som genomfördes för första gången verksamhetsåret 13/14 tillsammans med NTK och UMS och är ett samarbete som bör fortsätta. En av dessa årshögtider bör också fira kårens jubileum. Valborg på campus är något kåren ska återuppta efter att ha varit borta under några år. Ett nytt koncept arbetas fram under hösten för att kunna genomföras under våren med sitt uppenbara avslut på valborgsmässoafton. +- I början av vårterminen ska kåren genomföra en välkomstmässa för alla nya, men också gamla, studenter som börjar under vårterminen. ska: Genomföra arrangemanget Snow Wars, gokart-turnering och minst ett annat liknande event under verksamhetsåret. Starta upp och genomföra årshögtider. Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. Genomföra valborg på campus. Genomföra välkomstmässa på våren Sidan 12 av 12

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-09-16 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/2011... 3 Verksamhetsplan 2011/2012... 5 Budget 2011/2012... 7 Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Samsek Carl Larsson Sekreterare Protokoll Årsmöte - 13/14 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2014-05-15 Tid: 16:00 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Wilmer Prentius Ordförande Nina Svensson Vice ordförande Carl

Läs mer

Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är

Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är 1 Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är kårsektionerna som samordnar verksamheten för kårens föreningar.

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Kostnader för utskrift i samband med utbildningsbevakning Det har historiskt sett funnits ett avtal att Umeå Studentkår fakturerar sektionerna för kostnader för utskrift i samband med utbildningsbevakning.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Åsa Zetterberg Kårordförande 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 2 Närvaro Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-10 -09 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande 2012-05-18 Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar

Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar 1(6) 1. Utgångspunkter för Jönköpings Studentkårs föreningssamverkan 1.1 Detta dokument Detta dokument reglerar hur Jönköpings Studentkår

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Handlingsplan för 2015/2016

Handlingsplan för 2015/2016 1(7) för 2015/2016 Inledning en för s verksamhetsår 16/17 anger de särskilda satsningar som studentkåren ska genomföra under året. ansvarar för att handlingsplanen genomförs, men det är hela studentkårens

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer