wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet"

Transkript

1 wallenstam wallenstam årsredovisning 211 årsredovisning 211 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet

2 det här är wallenstam 5MKR I ökat driftnetto Ansvar för utveckling Vår vision är att vara ledande stadsutvecklare och marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Stadsutveckling för oss handlar lika mycket om att utveckla det befintliga beståndet som att bygga nytt kombinationen skapar värde för bolaget, våra ägare och staden. Vi bygger och utvecklar med fokus på trygghet, hållbarhet, smarta planlösningar och en rimlig månadskostnad för hyresgästen. Under nuvarande affärsplan ska vi bygga 2 5 lägenheter. Hittills har byggnationen av drygt 1 2 lägenheter startats och ytterligare 9 är på gång 212. G YTA TEBORG 53% 8Engagemang för boendet Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som sedan 1944 satsat på ett hållbart boende och byggande. Idag erbjuder vi drygt 9 familjer ett brett utbud av lägenheter i attraktiva innerstadslägen samt populära närområden i Göteborg, Stockholm och Hel singborg. Vi är även en lyhörd partner och förvaltare av lokaler för cirka 1 företag, på en marknad som är koncentrerad till Göteborgs innerstad och attraktiva kontorslägen. Respekt för människa och miljö I nära samarbete med staden arbetar vi för att skapa trygga, trevliga områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Vi bygger energi effektiva hus och producerar miljövänlig energi med hjälp av egna vind- och vattenkraftverk. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom ett kontinuerligt trygg- och säkerhetsarbete i våra områden, sponsring av bred ungdomsidrott och bidrag till hjälporganisationer som verkar mot utanförskap. FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE ÖVRIGT 6% GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE HELSINGBORG 5% ÖVRIGT 6% INDUSTRI/LAGER 3% BOSTÄDER 5% GÖTEBORG 53% INDUSTRI/LAGER 3% HELSINGBORG 5% ÖVRIGT 6% UTBILDNING 4% GÖTEBORG STOCKHOLM 62% 42% INDUSTRI/LAGER 3% BOSTÄDER UTBILDNING 5% 4% BOSTÄDER 5% STOCKHOLM 33% BUTIK 13% UTBILDNING 4% BUTIK 13% BUTIK 13% Antal fastigheter: cirka 3 GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE KONTOR 24% KONTOR 24% Bedömt hyresvärde 212: 1,7 Mdr HELSINGBORG 5% 5 % ÖVRIGT ÖVRIGT 7 % KONTOR 6% GÖTEBORG 24% 53% 62 % INDUSTRI/LAGER 3 % 3% BOSTÄDER 445% % Fastighetsvärde: 26 Mdr Total uthyrningsbar yta: kvm STOCKHOLM 42% 33 % UTBILDNING 4 % 4% BUTIK BUTIK 13 % 13% Uthyrningsgrad, yta: 98 % KONTOR KONTOR 29 % 24% UKTION 37% 211 sprojekt tnad. VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS FÖRSÄLJNINGSPRIS/ VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS VÄRDESKAPANDE SÅLDA FASTIGHETER VÄRDETILLVÄXT NYPRODUKTION ANSKAFFNINGSVÄRDE/ VÄRDETILLVÄXT VÄRDERING NYPRODUKTION SÅLDA FASTIGHETER SÅLDA FASTIGHETER FASTIGHETSAFFÄRER FÖRSÄLJNINGSPRIS/ FÖRSÄLJNINGSPRIS VÄRDETILLVÄXT NYPRODUKTION VÄRDERING % SÅLDA FASTIGHETER 2 21% % % 21% 2 21% % % 1% 21% % % FÖRSÄLJNINGSPRIS/ 6 5% VÄRDETILLVÄXT 5% NYPRODUKTION 1 5 VÄRDERING 5SÅLDA FASTIGHETER 1 23% 1 23% 1 23% % X% 3 34% 34% 4 13% X% 13% 7 13% 47% 2 13% 3 21% 1 23% 5 7% % 5 7% 5 7% 5 7% % 1 41% 31% % 31% % 1 6% 41% 31% % X% Värdering Värdering Anskaffningskostnad Försäljningspris Anskaffningskostnad Värdering 34% Försäljningspris Värdering X% 13% Värdeökning under innehavstiden Försäljningspris Värdering 2 Värdering 5 7% Anskaffningskostnad Försäljningspris Värdering Realiserat Försäljningspris resultat 1 41% 31% Försäljningspris jämfört med värdering Värdeökning Värdering av nyproduktionsprojekt Försäljningspris jämfört med Avyttringar värdering under respektive år i vid närmast föregående årsskifte. jämfört med anskaffningskostnad. vid närmast föregående årsskifte. förhållande till anskaffningsvärde Anskaffningskostnad Värdering Värdering Försäljningspris ANSKAFFNINGSVÄRDE/ FÖRSÄLJNINGSPRIS 81% VÄRDESKAPANDE 5 FASTIGHETSAFFÄRE 7% % 23% % Värdering 3 Försäljningsp Värdeökning Realiserat resultat Värdeskapande fastighetsaffä stapel visar värdeutveckling u innehavstiden, den blå visar re realiserad värdeökning vid bok tillfället.

3 211 på en minut investeringar FÖRSÄLJNINGAR ny- och ombyggnation mkr förvärv 1 98 mkr vindkraft 414 mkr drift avyttrade FASTIGHETER mkr TOTALRESULTAT 742 mkr substansvärde 8 kr/aktie* värdeökning fastigheter 97 mkr värde förvaltningsresultat 343 mkr utdelning 1,2 kr/aktie** nyckeltal Resultat Hyresintäkter, Rörelseresultat, Förvaltningsresultat, Resultat efter skatt, Räntabilitet på eget kapital, % Uthyrningsgrad, yta, % Finansiell ställning Fastigheternas värde, Soliditet, % Genomsnittlig låneränta per 31 dec, % 3,92 3,81 3,87 Data per aktie, kr* Resultat efter skatt Eget kapital Substansvärde Utdelning 1,2** 1,17 1,8 * Omräknat för split. ** Föreslagen utdelning för verksamhetsåret 211.

4 211 kvartalsvis kvartal 1: Omorganiserar verksamheten till regioner HÅLLBAR STADSUTVECKLING kvartal 2: TILLTRÄDER CITYFASTIGHETER PÅ 55 KVM I GÖTEBORG CKLING ECKLING MILJÖMÄSSIG Tecknar avtal om förvärv av sju kommersiella innerstadsfastigheter i Göteborg. Utökar koncernledningen med kommunikationsdirektör. Omorganiserar verksamheten från affärsområden till regioner: Göteborg/Skåne och Stockholm. Köper central fastighet i Mölnlycke. Påbörjar nybyggnation av 1 lägenheter i centrala Mölnlycke. HÅLLBAR STADSUTVECKLING Beslutar att överklaga förvaltningsrättens dom i skattemål. Genomför aktiesplit med villkor 3:1. Säljer bostadsfastighet i centrala Göteborg. Tillträder cityfastigheter på 55 kvadratmeter i Göteborg. MILJÖMÄSSI EKONOMISK kvartal 3: Säljer Husbybestånd med 1 5 lägenheter MILJÖMÄSSIG kvartal 4: Får markanvisning för 15 lägenheter SOCIAL MILJÖMÄSSIG EKONOMISK CKLING EKONOMISK Säljer Husbybestånd med 1 5 lägenheter, får möjlighet till nyproduktion i Tyresö. Förändrar antalet aktier, röster samt aktiekapital. Säljer familjehotellet i Hässelby. Startar nybyggnation av 61 lägenheter på Östermalm. Engagerade i Bergsjön 221. Prisas för ir-webb och delårsrapport. Köper fem cityfastigheter i Göteborg. Lanserar helhetskoncept för 1 % grön energiförsörjning. Utsedda MILJÖMÄSSIG till årets börsbolag 21. SOCIAL Utsedda att bidra till utvecklingen av Östra Sala backe, Uppsala. Får markanvisning för 15 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Satsar på Green Building-hus tillsammans med Schneider Electric. Fördjupar samarbetet med Stockholm stads bostadsförmedling. Planerar byggstart av 9 lägenheter 212. Skapar gästforskarbostäder vid Guldheden i Göteborg. HÅLLBAR STADSUTVECKLING EKONOMISK

5 innehåll 2VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 22 VÅRT Fastighetsbestånd verksamhet 211 på en minut och kvartalsvis se flik Det här är Wallenstam se insida flik Vision, affärsidé och mål 2 Strategier och kärnvärden 4 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 8 Koncernledning och revisorer 1 Styrelse 11 Organisation och medarbetare 12 Miljö- och samhällsansvar 15 Fastighetsbestånd, marknad och projekt Våra marknader 2 Vårt fastighetsbestånd 22 Fastighetsöversikt 26 En vilja att utveckla 27 Region Göteborg/Skåne 28 Region Stockholm 34 Finansiell strategi 38 Möjligheter och risker 41 Wallenstamaktien 44 Flerårsöversikt 48 finansiell rapportering Förvaltningsberättelse 5 Koncernens rapporter 54 Koncernens redovisningsprinciper och noter 58 Moderbolagets räkningar 78 Moderbolagets redovisningsprinciper och noter 82 Revisionsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport 91 fastighetsförteckning Stockholm 96 Göteborg 98 Helsingborg 12 Hela Wallenstamkoncernen 13 Fastighetsförsäljningar, förvärv och färdigställd nybyggnation 13 förvaltningsberättelse GRI-index 14 Välkommen till årsstämman 15 Ordlista 15 5Definitioner Kalendarium se flik se flik Innehåll 1

6 Vision, affärsidé och mål Wallenstam är ett långsiktigt stadsutvecklande fastighetsbolag. Vi arbetar för att på ett hållbart sätt bygga, förvalta och utveckla fastigheter där människor vill bo, vistas och verka. Därför har vi valt att koncentrera vårt fastighetsbestånd till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Vision Att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Affärsidé Att köpa, bygga, utveckla samt sälja fastigheter i utvalda storstadsregioner med långsiktig hållbarhet för människor och företag. Mål Vårt övergripande mål är att vid utgången av 213 uppnå ett substansvärde per aktie på 1 kr. Målet är fastställt av styrelsen och har under nuvarande affärsplan som gäller för perioden kompletterats med verksamhetsmål, så kallade ledstjärnor, som alla är viktiga verktyg för att nå det övergripande målet. Målstyrning Mål och ledstjärnor är väl förankrade i organisationen och har även kompletterats med interna nyckeltal för att ytterligare bidra till bolagets utveckling. Några exempel på nyckeltalen är: avkastning på investeringar, administrationskostnadernas andel av omsättningen i procent, driftkostnad per kvadratmeter, nöjdkundindex, nöjdmedarbetarindex, uthyrningsgrad och överskottsgrad. I samband med att affärsplanen fastställdes 28 erbjöds samtliga tillsvidareanställda att delta i ett syntetiskt optionsprogram för att ytterligare bidra till att medarbetare och aktieägare strävar mot samma mål. Intresset och engagemanget är mycket stort; drygt 9 % av de som fick erbjudandet deltar. Affärsprocess/affärsmodell: Wallenstam köper, bygger och utvecklar fastigheter för människor och företag utifrån behoven från kunder, samhälle och aktieägare. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet. 2 Vision, affärsidé och mål

7 25 SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE ÖVERGRIPANDE Mål Substansvärde per aktie ska uppgå till 1 kr Målet sammanfattar resultatet av vårt arbete med en effektiv och lönsam förvaltning, värdeskapande investeringar, framgångsrik affärsverksamhet och lönsam nyproduktion. Tillsammans med ett positivt marknadsläge bidrar detta sammantaget till en god värdetillväxt för substansvärdet. Nyckeltalet ger också en indikation på hur verksamheten värderas jämfört med aktiekursen. Utfall 31 december 211: 8 kr/aktie, vilket främst är en effekt av en stabil lönsamhet, högt tempo i nyproduktionen och goda investeringar under året. Kr Målet är reviderat efter split 3: % SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE LEDSTJÄRNOR/VERKSAMHETSMål SOLIDITET SOLIDITETEN SKA ÅRLIGEN ÖVERSTIGA 25 % Soliditeten visar vår stabilitet och förmåga att överleva på längre sikt. Den anger också hur vår kapitalbas ska vara anpassad till verksamhetens risktagande. SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE Utfall för 211 är 36 %, vilket för oss ger en Kr 1 betryggande 8 bas för framtida investeringar SOLIDITET Målet är reviderat efter split 3:1. % UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET 28 % SVÄRDE PER AKTIE UTHYRNINGSGRADEN I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET SKA ÅRLIGEN ÖVERSTIGA 95 % Kr % En stabil och 1hög uthyrningsgrad ger möjlighet Den 315 december 211 uppgick uthyrningsgraden att i större utsträckning 8 fokusera på kundernas för våra kommersiella lokaler till 95 %, cirka 6 behov och utveckling av fastigheterna, vilket är 2 procentenheter 25 bättre än för kontorslokaler i 4 något vi prioriterar. Göteborg i genomsnitt SOLIDITET Målet är reviderat efter split 3: UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET % % ANTAL 29LÄGENHETER I PRODUKTION, ACKUMULERAT Antal * 9 21 LIDITET LIDITET r reviderat efter split 3: UNDER PERIODEN SKA 2 5 LÄGENHETER PRODUCERAS TILL EN DIREKTAVKASTNING SOM ÖVERSTIGER 7 % % Vår produktionsprocess är kvalitetsstyrd och 5 kostnadseffektiv. Vi bygger i bra lägen där efterfrågan 25 är hög, vilket genererar en god avkastning och bra värdetillväxt UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET 213 Hittills % under affärsplanen har byggstartats och ytterligare 9 lägenheter 1 är 8 på gång 6 under ANTAL 28 LÄGENHETER I PRODUKTION, ANTAL ACKUMULERAT LÄGENHETER I PRODUKTION, ACKUMULERAT Antal * 21* 211* 212 PRODUKTION AV TOTALT BEHOV PÅ MÅNADSBASIS PRODUKTION AV TOTALT BEHOV PÅ MÅNADSBASIS * Ackumulerat Wallenstam ska ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kwh månadsbehov % % Antal 75 % För att 1uppnå målet krävs en installerad 2 uppgår 5 till 45,7 MW. Utöver det har vi ett 1 % Antal 5 effekt på 8 cirka 1 MW. Till och med 211 har flertal projekt under projektering och utredning % vi fattat 8beslut om investeringar motsvarande drygt MW, varav den installerade effekten * 21* 211* * 21* 211* * Ackumulerat 29* 21* 211* * Ackumulerat 28 29* 21* 211* * Ackumulerat * Ackumulerat EN FORTSATT POSITIV UTVECKLING % AV VERKSAMHETSRESULTATET 75 Verksamhetsresultatet är ett internt mått som 5 uttrycker vårt resultatmål. Det definieras som resultat från fastighetsförvaltningen 25 inklusive försäljning av lägenheter Verksamhetsresultatet för 211 uppgick till 365. Resultatet är lägre än föregående år då färre antal lägenheter har sålts % 75 Vision, affärsidé och mål 3 5

8 Strategier och kärnvärden Strategier Strategier för verksamheten har utarbetats inom sex nyckelområden som alla har en naturlig koppling till mål och ledstjärnor: Affärsstrategi Wallenstam ska arbeta utifrån handlingsplaner för köp, nyproduktion, fastighetsutveckling, produktutveckling, kundvård samt fastighetsförsäljning. Aktieägarstrategi Wallenstam ska tillvarata aktieägarnas intresse genom att pröva samtliga på marknaden relevanta aktierelaterade instrument för att inneha en för bolaget optimal kapitalstruktur. Förvaltningsstrategi Förvaltningsarbetet ska utgå från kundens behov. Wallenstam ska ha handlingsplaner för att uppnå mål inom kvalitet, trygghet, socialt ansvar och ekonomi. Hållbarhetsstrategi Wallenstam ska verka för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Handlingsplaner ska finnas för att minska miljöbelastningen. Wallenstam ska minska energiförbrukningen samt bli självförsörjande på miljövänlig el genom egen produktion. Organisationsstrategi Wallenstams organisation ska utgå från kundens behov. Wallenstam driver verksamheten i regioner som har eget ansvar inom ramen för uppsatta mål. Specialiserade staber stödjer regionernas verksamhet. Personalstrategi Wallenstam ska möta omvärldens krav genom att bolagets personal ska vara positiv, flexibel och kundorienterad. Wallen stam ska ständigt utveckla, utbilda och värna om bolagets personal. Kärnvärden Arbetet med att systematiskt sprida och tydliggöra bilden av Wallenstam hos aktieägare, kunder, politiker, allmänhet och andra beslutsfattare är en ständigt pågående process. Vi vet av erfarenhet att förståelse för, och engagemang i, stadens utveckling är nödvändigt för att på bästa sätt bidra och få möjlighet att arbeta med intressanta projekt. Därför lägger vi stor vikt vid hur varumärket vårdas och uppfattas av vår omgivning. Våra kärnvärden är: Att ta aktivt ansvar för utveckling. Att visa respekt för människa och miljö. Att ha ett djupt och äkta engagemang för boendet. 4 Strategier och kärnvärden

9 Gemensamt synsätt Våra kärnvärden stärker organisationens sammanhållning och är vägledande i arbetet. Under 211 har vårt gemensamma synsätt mynnat ut i ett flertal konkreta projekt. Vi har haft cirka 7 lägenheter i produktion och driftstartat sju vindkraftverk. Utöver kvalitetshöjande renoveringar såväl i som runt omkring våra fastigheter har vårt engagemang i boendet tagit sig uttryck i flertalet aktiviteter: kostnadsfri läxläsning på Universeum, teaterkväll i Nacka, kostnadsfria fot bollsskolor under sommar- och höstlov i ett flertal bostadsområden. Värdeskapande faktorer Wallenstams värdeskapande faktorer utgörs av en dynamisk affärsprocess i vilken hållbart boende, stadsutveckling och lönsam förvaltning utgör en bas för värdetillväxt och kontinuerlig utveckling av bolaget. I kombination med våra strategier, mål, ledstjärnor och väl förankrade kärn värden, drivs och utvecklas verksamheten på ett sätt som skapar värde för ägare, kunder, medarbetare, investerare och övriga intressenter. De parametrar som i olika omfattning påverkar bolagets utveckling på kort och lång sikt är: Attraktiva fastigheter och god förvaltning Ett attraktivt fastighetsbestånd och en god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, vilket i sig säkerställer en hög uthyrningsgrad, stabila hyresintäkter och goda affärsmöjligheter för verksamheten. Tillgång till mark Wallenstam verkar i tre attraktiva städer där inflyttningen är omfattande och bostadsbristen enorm. Tillgången till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa vår nyproduktion. Marknadsläge Fastigheternas värde påverkas av marknadens villkor som förändras över tid. Vi bygger fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög, vilket genererar en god avkastning och bra värdetillväxt. Trygg finansiering tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning. God företagskultur och kompetens att attrahera och engagera rätt personal och behålla en sund och tilltalande företagskultur är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling. Strategier och kärnvärden 5

10 VD hans wallenstam har ordet Stor transaktionsvolym, lönsam nyproduktion och en god aktieutveckling sammanfattar i mina ögon Wallenstams utveckling under 211 ett framgångsrikt år i en turbulent omvärld. Jag är riktigt nöjd med årets resultat och det vi åstadkommit. Vi har nu två år i rad haft stränga vintrar som påverkat våra driftkostnader, därför är det extra trevligt att för 211 presentera ett driftnetto som överstiger 1 Mdr. Stabilt ekonomiskt läge Nu förbereder vi oss för en stor och spännande utmaning i form av en omfattande investeringsvolym de närmaste åren. En så pass offensiv satsning är möjlig tack vare vår stabila ekonomiska situation, goda soliditet och fina resultatutveckling. Vi har ett långt och väl fungerande samarbete med våra kreditgivare, vilket jag är tacksam för, eftersom vi är en aktiv aktör i en kapitalkrävande bransch. Priset på pengar kommer att bli en utmaning för branschen framöver, trots förväntade räntesänkningar. Vi har som ett komplement till traditionell bankupplåning lanserat ett företagscertifikatsprogram under våren 212. Ett fastighetsbestånd i utveckling Nyproduktionen av bostäder börjar bli en allt mer central del av verksamheten och volymen projekt ökar stadigt. Något som ger lönsam värdetillväxt för bolaget och är ett tydligt kvitto på framtidsfokus och utveckling för organisationen. Under 211 har vi föryngrat fastighetsbeståndet både genom nybyggnation av bostäder och försäljning av för oss färdigutvecklade bostadsfastigheter. Vi har även köpt fina kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad. Värdetillväxt genom nyproduktion Att bidra till nya hem är och förblir stort för oss på Wallenstam och vårt engagemang i boendet visar sig tydligt i vår nyproduktion. I början av 2-talet gick vi i bräschen och började bygga hyresrätter i en tid då ingen annan gjorde det. Vi gjorde nyproduktion av hyresrätter kommersiellt lönsamt och även om det är en stor utmaning i varje liten detalj, håller vi fortfarande strikt på vårt avkastningskrav på 7 % för nyproduktion av bostäder. Det gör att vi kan bygga bostäder oavsett konjunktur. Och nya bostäder behövs, framför allt i våra regioner där behovet är enormt. Vi gör vad vi kan för att bidra med nya, kvalitativa lägenheter till en rimlig kostnad. När vi bygger gör vi det med miljön i fokus vilket jag tror skapar ett engagemang hos våra hyresgäster. Full fart mot målet Jag är nöjd med hur långt vi har kommit under nuvarande affärsplan, både vår nyproduktion och vindkraftsutbyggnad går enligt plan. Vi har under affärsplanen produktionsstartat drygt 1 2 lägenheter och är en god bit på 6 Vd har ordet

11 väg mot målet med 2 5 lägenheter i och med våra planerade nybyggnationer framöver. Vårt finansiella mål är att uppnå ett substansvärde på 1 kr/aktie 213. Vi ligger väl till, substansvärdet uppgår till 8 kr/aktie men det krävs fortsatt idogt arbete för att nå vårt mål. Wallenstamaktien en bra investering Vår aktie har haft en fin utveckling under året och är den enda aktie inom OMX Real Estate-index som visade en positiv utveckling 211. Ser man över tid så är fastigheter en klok och långsiktig investering och jag vill passa på att tacka våra trogna aktieägare för förtroendet. Ansvarsfullt företagande För mig handlar ansvarsfullt företagande om att ge, bygga och utveckla med hjärtat. Även om vi har lönsamhetsfokus i allt vi gör, har vi ett stort engagemang i de områden vi verkar. När vi bygger nytt gör vi mer än tillför nya bostäder, vi utvecklar områden. Utöver att stödja välgörande ändamål och engagera oss i meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar, tar vi ansvar för en hållbar utveckling genom att prioritera och fullfölja våra satsningar inom förnybar energi och miljövänlig byggnation. För mig är FÖRVALTNINGSRESULTAT det en självklarhet att vi alltid är med och utvärderar innovationer inom nybyggnation för att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Framgångskoncept Vår koncentrationsstrategi är ett framgångskoncept som vi kommer fortsätta att utveckla. Mycket pekar på att det inom vår bransch kommer att hända väldigt mycket framöver och jag vill påstå att de som har fel produkter kommer att påverkas. Fastigheter i bra lägen blir allt viktigare, det handlar om att finnas i attraktiva städer och på rätt adresser och där finns Wallenstam. Ser ljust på framtiden Jag ser positivt på 212! Wallenstam har duktiga medarbetare, en trogen aktieägarkår och fullt fokus på lönsamhet vilket bidrar till en positiv utveckling av verksamheten. Stort tack för ett fantastiskt engagemang under 211, nu fortsätter vi resan i vår affärsplan mot 213! Hans Wallenstam vd FASTIGHETSVÄRDE FÖRVALTNINGSRESULTAT Vd har ordet 7

12 styrelseordförande christer Villard har ordet I Wallenstams styrelse har vi förmånen att strategiskt styra och utveckla ett fastighetsbolag som gör mer än förvaltar fastigheter. Wallenstam är också en betydande leverantör av hyresrätter som 213 ska ha en egen miljövänlig energiproduktion motsvarande fastigheternas behov. Det vill jag påstå är unikt! Strategiska vägval Inriktning och strategi för Wallenstam har varit densamma under en rad av år. Bolaget drivs och utvecklas med en framgångsrik drivkraft och entreprenörsanda. Verksamheten är mångfacetterad med som jag ser det kontrollerad och begränsad risk. En av de främsta anledningarna till detta är just Wallenstams medvetna koncentrationsstrategi, med bostäder i Stockholm, Göteborg och Helsingborg och ett väl sammansatt kommersiellt bestånd som är samlat i Göteborg. Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning är densamma som föregående år. Vi är fem personer med olika bakgrund och kompetens som har stor respekt för varandra och varandras synpunkter. Styrelsen är inte större än att vi alla håller oss väl informerade på löpande basis. I min roll som ordförande har jag näst intill daglig kontakt med vd avseende såväl långsiktiga strategiska frågor som löpande operativa, där det finns ett behov av en samtalspart att testa olika lösningar med. Detta är också viktigt för mig för att kunna följa verksamheten i alla delar. Samtidigt är det viktigt att styrelsen förstår sin roll, det vill säga att inte i någon del blanda sig i operativa frågor. Operativa dagliga löpande ärenden är vd:s ansvar. Det är min uppfattning att styrelsen i Wallen stam har god förmåga att skilja på övergripande strategiska frågor och operativa frågor. 8 Ordförande har ordet

13 Styrelsens arbete under året har främst handlat om strategiska frågor och större affärsbeslut. De beslut som har fattats av styrelsen under året har varit enhälliga. Med det sagt vill jag ändå poängtera att samtliga ledamöter personligen bidrar med kloka infallsvinklar och synpunkter inför förslag och beslut. Bolagsstyrning Wallenstam omorganiserades i början av året och gick från affärsområden till regioner. En övergripande styrningsmodell som fungerar utomordentligt bra och är både enklare och mer logisk för uppföljning utifrån ett styrelseperspektiv. Styrelsen har en god insyn i verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och den operativa verksamheten. Utöver att vi aktivt följer verksamheten får vi också via månadsvisa styrelsebrev ta del av löpande information från verksamheten. Det material som föreläggs vid våra möten håller hög klass och utgör en god grund för våra beslut. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har en intern kontroll. Utvärdering ger utveckling Vi har likt tidigare år genomfört en intern utvärdering av styrelsens arbete genom en öppen och konstruktiv dialog. I den lyfter samtliga ledamöter fram såväl positiva saker som sådant som har förbättringspotential för en fortsatt gynnsam utveckling av vårt styrelsearbete. Styrelsens arbete fungerar mycket väl och jag upplever ett stort engagemang, fokus och ansvarstagande hos samtliga medlemmar. Vi har under året beslutat att 212 komplettera vår egen utvärdering med en extern utvärdering av styrelsens arbete. Stabil verksamhet Wallenstam presenterar ett stabilt och bra resultat för 211 vilket gör att styrelsen föreslår stämman en utdelning på 1,2 kr/aktie. Enligt min uppfattning har Wallen stam utifrån nuvarande marknadsläge goda förutsättningar att nå målen i nuvarande affärsplan. Jag kan inte helt utesluta att bolaget kan komma att bli påverkat av förändringar i konjunkturen men trots det ser jag positivt på möjligheterna! Framtid Min bedömning är att svensk företagsamhet har och kan komma att påverkas av den finansiella oro som råder på världsmarknaden. Vi är ett exportberoende land och svensk industri påverkas av förutsättningarna runt om i världen. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att Wallenstam står tryggt. Våra beslut är väl avvägda. Vi är framtidsorienterade men vill inte medvetet exponera verksamheten för större risker. I samtliga bedömningar och beslut inom styrelsen tar vi utgångspunkt i Wallenstams huvudinriktning och strategi. Något som hittills varit en del av framgångskonceptet och som vi tillsammans ska vårda och utveckla på bästa sätt. Jag ser fram emot ett givande år fyllt av stor potential! Christer Villard Ordförande Ordförande har ordet 9

14 KONCERNLEDNING och revisorer Ovan från vänster: Benny Olsson, Hans Wallenstam, Elisabeth Vansvik och Thomas Dahl. Nedan från vänster: Ulf Ek och Mathias Aronsson. hans wallenstam Vd Wallenstam AB Född 1961, anställningsår 1986 Utbildning: Civilekonom Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Finansdirektör, vd Wallenstam i Göteborg AB Aktieinnehav i Wallenstam: A-aktier, B-aktier** och 45 syntetiska optioner. mathias aronsson Vvd Wallenstam AB med ansvar för region Stockholm Född 1972, anställningsår 1996 Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Vd Wallenstam Stockholm AB, Regionchef Stockholm Wallenstam Bostad AB, vd Wallenstam Bostad AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Bofrämjandet Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier och 45 syntetiska optioner. benny olsson Vvd Wallenstam AB med ansvar för administrativa staber och vindkraft Född 1945, anställningsår 1988 Utbildning: Byggnadsingenjör Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Bygg- och förvaltningschef Wallenstam i Göteborg AB, vd Wallenstam i Göteborg AB, vd Wallenstam Lokaler AB, Byggnadsdirektör, vd Wallenstam Bostad AB Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier* och 45 syntetiska optioner. thomas dahl Vvd Wallenstam AB med ansvar för region Göteborg/Skåne Född 1961, anställningsår 1988 Utbildning: Förvaltningsjurist Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Fastighetschef Wallenstam i Göteborg AB, Fastig hetschef Lennart Wallenstam Byggnads AB, Marknads- och informationsdirektör, vd Wallenstam Företag AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Fastighetsägarna Göteborg 1:a regionen samt Fastighetsägarna Sverige. Aktieinnehav i Wallenstam: 91 B-aktier* och 45 syntetiska optioner. ulf ek Finansdirektör Född 1949, anställningsår 24 Utbildning: Civilekonom MBA Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Finans- och informationsdirektör Externa uppdrag: Styrelseledamot i Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän. Aktieinnehav i Wallenstam: 36 B-aktier och 3 syntetiska optioner. Elisabeth Vansvik Kommunikationsdirektör Född 197, anställningsår 22 Utbildning: Fil. mag. media- och kommunikationsvetenskap Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Kommunikationschef Wallenstam AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Barn i Nöd. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier och 15 syntetiska optioner. revisorer * Aktieinnehavet inkluderar även aktier ägda via bolag. ** Aktieinnehavet inkluderar även aktier ägda via bolag inklusive familjemedlemmar. Ovanstående uppgifter avser förhållandet vid årsskiftet. Sven-Arne Gårdh Revisor Född 1958 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Vald till ordinarie revisor 26. Övriga uppdrag, noterade bolag: Elos AB, Global Health Partner AB, Hemtex AB, New Wave Group AB och Swedbergs AB. Anna Gullmarstrand Revisorssuppleant t o m december 211 Född 1976 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Vald till revisorssuppleant 21. Övriga uppdrag: Botana AB, Resia AB och bolag inom Wallenstamkoncernen. 1 Koncernledning och revisorer

15 styrelse Från vänster: Erik Åsbrink, Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Christer Villard och Anders Berntsson. christer villard Ordförande Född 1949, jur. kand. Styrelseledamot sedan 1995 Tidigare erfarenhet från olika företagsledande positioner bl a som vd för Aragon Fondkommission, Hägglöf och Ponsbach Fondkommission AB, Kaupthing Bank Sverige AB, Retriva AB och vvd för Götabanken och som rådgivare för Världsbanken till regeringarna i Litauen och Indonesien. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Aptic AB, Drottningholmsteaterns vänner, Länsförsäkringar Stockholm, Kaupthing Sverige AB, Segulah III, Segulah IV och Stockholms Köpmansklubb. Ledamot i AB Segulah och Länsförsäkringar Bank. Aktieinnehav i Wallenstam: 63 B-aktier. ulrica jansson messing Vice ordförande Född 1968, gymnasieexamen Samhällsvetenskaplig linje Styrelseledamot sedan 28 Tidigare erfarenhet från Hassela behandlingshem och som riksdagsledamot samt statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet och Näringsdepartementet. Andra uppdrag: Ledamot i Länsförsäkringar Livbolag, Växjö Universitets styrelse och Astrid Lindgrens värld. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. Anders Berntsson Ledamot Född 1954, jur. kand. Styrelseledamot sedan 1997 (Suppleant ) Tidigare erfarenhet från arbete inom Handelsbanken AB och som vice vd på Wallenstam AB samt ett antal andra styrelseuppdrag relaterade till fastighetsbranschen. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Dadbro Holding AB och BRA AB. Ledamot i House of Dagmar AB. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. Agneta Wallenstam Ledamot Född 1952, utbildning inom teologi, etnologi, arkeologi och socialantropologi. Master i Kulturantropologi. Styrelseledamot sedan 21 Tidigare erfarenhet från arbete som pastor och församlingsföreståndare i olika församlingar sedan Andra uppdrag: Pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. erik åsbrink Ledamot Född 1947, fil. kand. och civilekonom Styrelseledamot sedan 2 Tidigare erfarenhet bl a som statssekreterare i Finansdepartementet, ordförande i Riksbanksfullmäktige, skatteminister, vd för Vasakronan, finansminister och medlem i Ecofinrådet samt en rad styrelseuppdrag och ordförande bl a i flera skatteutredningar och Förtroendekommissionen. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Alecta, Handelshögskolan i Stockholm, LightLab Sweden, Svensk Hypotekspension och Återvinningsindustrierna. Styrelseledamot i Nordiska Investeringsbanken och Stiftelsen Cancercentrum Karolinska. International advisor åt Goldman Sachs och senior advisor åt Ernst & Young. Aktieinnehav i Wallenstam: 1 5 B-aktier. * Inklusive familjemedlemmar. Ovanstående uppgifter avser förhållandet vid årsskiftet. Styrelse 11

16 organisation och medarbetare Myran är en del i vårt varumärke och utgör en tydlig symbolik och inspiration i vardagen. Myror är flitiga, uthålliga och samarbetsvilliga. De förespråkar boende i flerfamiljshus och är dessutom specialiserade på bostadsbyggande, Hans Wallenstam, vd. På Wallenstam arbetar 194 personer med att utveckla verksamheten och bolaget. Organisatoriskt är vi indelade i tre affärsdrivande enheter: de två regionerna Stockholm och Göteborg/ Skåne samt vårt energibolag Wallenstam NaturEnergi. De tre enheterna får stöd av gemensamma, specialiserade staber inom exempelvis administration, ekonomi, finans, juridik, kundservice och kommunikation. Delaktiga medarbetare Vår strävan är att alla som arbetar på Wallenstam ska känna delaktighet och engagemang i företagets utveckling och kärnvärden: ansvar för utveckling, respekt för människa och miljö samt ett djupt och äkta engagemang för boendet. Vi erbjuder en öppen miljö i en flexibel organisation som är snabb till beslut. Kunskapsutbyte, utbildning och andra aktiviteter är en naturlig del i vardagen. REGION STOCKHOLM VD REGION GÖTEBORG/ SKÅNE Stabsfunktioner och Wallenstam NaturEnergi Vart tredje år genomförs en medarbetarundersökning i form av Nöjdmedarbetarindex (NMI). Senaste undersökningen visade på bra trivsel, hög arbetsglädje och stort engagemang. Jämställdhet och kompetensutveckling På Wallenstam ska alla medarbetare behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön och andra olikheter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för de tjänster som finns inom bolaget. För att stödja personlig utveckling, följa upp gemensamt satta mål och stämma av arbetssituationen, genomförs årliga medarbetarsamtal. Då planeras också för framtida kompetensutveckling, något som bidrar till både individens och bolagets utveckling. Konkreta exempel på verksamhetsövergripande kompetensutveckling 211 är utbildning i ledarskap för samtliga chefer samt en utbildning i kundbemötande och kommunikation för de som arbetar med kundrelationer. Då vi satsar offensivt på att bidra till fler bostäder på de orter där vi är verksamma har flertalet av de medarbetare som är involverade i vår nyproduktion genomgått utbildning i BasP och BasU (byggarbetsmiljösamordnare projektering och utförande). Välmående medarbetare Wallenstam har friska medarbetare; sjukfrånvaron är låg och uppgick 211 till 1,7 %. Under året har en medveten satsning i hälsans tecken genomförts med ett brett och varierat utbud av träningsaktiviteter och kurser i hälsosam kost. Det finns dessutom goda Bostäder möjligheter Uthyrning Kommersiella till träning i träningsanläggningar Förvaltning lokaler på respektive kontor Projekt Administration samtidigt som friskvårdsaktiviteter generellt subventioneras. Den fysiska arbetsmiljön är god och kontoren är utrustade med ergonomiska arbetsplatser. I syfte att främja fortsatt välmående genomgår alla anställda regelbundet en hälsobedömning. Under 211 fick hela personalen dessutom möjlighet att delta i en utbildning i hjärt- och lungräddning. I anslutning till det har vi investerat i ett antal hjärt- och lungräddningsmaskiner till våra kontor. Vår krishanteringsplan styr hur vi stödjer anställda och deras familjer i händelse av allvarlig sjukdom eller olycka. Rekrytering Så långt det är möjligt försöker vi bereda möjligheter till utveckling inom företaget. Ledig tjänst utlyses först internt och vid nyrekryteringar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter. Trots att bolaget har vuxit snabbt råder fortfarande det mindre företagets klimat, med personlig omtanke om medarbetarna. Majoriteten av personalen är tillsvidareanställd och medelanställningstiden uppgår till 7,5 år. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal med Fastigo. Kvalitet och engagemang Hela Wallenstamkoncernen präglas av kvalitetstänkande. Under 211 har vi fortsatt arbetet med att förbättra våra administrativa processer och att utveckla byggproduktionsprocessen så kostnads- och energieffektivt som möjligt. Vi följer även aktivt den forskning som bedrivs inom hållbar byggnation och förnybar energi. Våra vindkraftsprojekt namnger vi, som ett bevis på uppskattning, efter de medarbetare som har arbetat flest år i bolaget. De som hittills har fått vindkraftsprojekt namngivna efter sig har i snitt arbetat nästan 3 år i bolaget. Policies Arbetet i Wallenstam styrs av beslutsoch attestordning, policies, riktlinjer och instruktioner. Policy finns bland 12 Organisation och medarbetare

17 KVALITETSMÅL för organisationen TRYGGT BOENDE Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och trygghetsprogram, som är uppbyggt i tre steg: Enkätundersökning, besiktning av fastigheter och identifiering av de mest frekventa brotten samt implementering av åtgärdsplaner. Utifrån resultatet har vi under 211 fokuserat på trygghetsinstallationer som utökad belysning och uppdaterade låssystem. KUND I FOKUS Utifrån vår senast genomförda NKIundersökning har de mest prioriterade åtgärderna för respektive område identifierats, åtgärdsplaner beslutats och successivt implementerats. Det innebär främst att vi byggt om utemiljöer för att öka trygghet och trivsel genom mer grönyta, modernare lekutrustning och ökad belysning. ENGAGERAT SAMHÄLLSANSVAR Som ett led i vårt samhällsengagemang erbjuder vi årligen minst 5 lägenhetskontrakt av social eller medicinsk karaktär alternativt öronmärkta lägenheter för studenter. Vid årsskiftet erbjöd vi 149 sådana kontrakt för ungdomar och hemlösa i våra regioner via organisationer/enheter som: Stockholms stads bostadsförmedlings studentkö, Ungdomsstegen, Unga Hem, Vägvalet Väst och Enheten för hemlösa inom Stockholms stad. annat för arbetsmiljö, energi, finansiering, information, inköp, jämställdhet, personal, samhällsengagemang, säkerhet och uthyrning. Utöver det har vi även övergripande etiska riktlinjer för verksamheten. Incitamentsprogram 28 erbjöd Wallenstam samtliga tillsvidareanställda att delta i ett syntetiskt optionsprogram som togs fram i samband med att affärsplanen fastställdes. Med det syntetiska optionsprogrammet strävar både medarbetare och aktieägare mot samma mål i affärsplanen. Drygt 9 % av de som fick erbjudandet deltar. God service och tillgänglighet God tillgänglighet och service är av högsta prioritet för oss. 21 centraliserade vi vår kundservice, vilket resulterat i både längre öppettider och ökad tillgänglighet för våra kunder. Underhåll av våra fastigheter och fastighetsskötsel är tjänster som upphandlas av externa leverantörer genom ett välutvecklat partnerkoncept, Wallenstam Partner. Med Wallenstams logotyp på bilar, kläder samt id-kort, skapas igenkänning och därmed trygghet för kunden. För att kvalitetssäkra fastighetsskötseln besöks samtliga fastigheter av våra egna förvaltare enligt ett rullande schema. Organisation och medarbetare 13

18 ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID INOM KONCERNEN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA ÅLDERSFÖRDELNING ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID ANSTÄLLNINGSTID INOM Antal TOTALT ANTAL Antal KONCERNEN INOM KONCERNEN ANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA >1 ÅR 25 % -2 ÅR 24 % ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID 8 24 Antal Antal INOM KONCERNEN Antal Antal TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA >1 ÅR 25 % >1 ÅR % ÅR 24 % -2 ÅR 24 % Antal Antal >1 ÅR 25 % -2 ÅR 24 % ÅR 27 % ANSTÄLLNINGSTID 7 ÅLDERSFÖRDELNING INOM KONCERNEN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA ÅR 27 % 6-1 ÅR 27 % 4 Antal 3 12 Antal >1 6-1 ÅR ÅR % -2 ÅR 24 % ÅR 24 % ÅR 24 % 3-5 ÅR 24 % År ÅR 24 % 5 År ÅR 27 % 1 År Män Kvinnor % 29 av personalen arbetar i Stockholm År 72 % av personalen arbetar i Göteborg. Män 3 Kvinnor 2-29 Män 3-39 Kvinnor % av 6-69 personalen arbetar 28 % i Stockholm UTBILDNINGSNIVÅ 8 av personalen arbetar i Stockholm. 2 Män Kvinnor 72 % av personalen arbetar 7228 % i Göteborg. % av av personalen personalen arbetar arbetar i Göteborg. i Stockholm. UTBILDNINGSNIVÅ GRUNDSKOLA 2 % UTBILDNINGSNIVÅ 3-5 ÅR 24 % 4 HÖGSKOLA ELLER 1 72 % av personalen arbetar i Göteborg. GRUNDSKOLA 2 % GRUNDSKOLA UTBILDNINGSNIVÅ 2 % MOTSVARANDE 58 % År HÖGSKOLA ELLER HÖGSKOLA ELLER GRUNDSKOLA MOTSVARANDE 2 % 58 % MOTSVARANDE HÖGSKOLA ELLER 58 % Män Kvinnor 28 % av personalen arbetar i Stockholm. GYMNASIUM 4 % MOTSVARANDE 58 % UTBILDNINGAR 72 % av personalen arbetar i Göteborg. GYMNASIUM 4 % GYMNASIUM 4 % UTBILDNINGSNIVÅ Dagar UTBILDNINGAR UTBILDNINGAR GYMNASIUM GRUNDSKOLA 4 % 2 % Dagar 8 HÖGSKOLA ELLER Dagar UTBILDNINGAR MOTSVARANDE 58 % 8 7 Dagar UTBILDNINGAR GYMNASIUM 4 % 4 Dagar ANSTÄLLNINGSTID 5 1 ANSTÄLLNINGSTID ANSTÄLLNINGSTID 4 11< ÅR, 18 % -2 ÅR, 32 % ANSTÄLLNINGSTID 3 11< ÅR, 18 % 11< ÅR, % ÅR, 32 % -2 ÅR, 32 % 2 1 Det totala antalet utbildningsdagar uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 11< ÅR, 18 % -2 ÅR, 32 % 1,8 utbildningsdagar per person. Det totala antalet utbildningsdagar Det totala antalet uppgår utbildningsdagar till 29 st, vilket uppgår i snitt ger till 29 st, vilket i snitt ger ANSTÄLLNINGSTID 1,8 utbildningsdagar per 1,8 person. Det utbildningsdagar totala antalet utbildningsdagar per person. uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 6-1 ÅR, 11< 23 % ÅR, 18 % 3-5 ÅR, 27 % 1,8 utbildningsdagar per person. -2 ÅR, 32 % 6-1 ÅR, 23 % 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 % 3-5 ÅR, 27 % 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 % Det totala antalet utbildningsdagar uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 1,8 utbildningsdagar per person. Säkerhet Kommunikation Juridik Säkerhet Ledarskap Kommunikation Säkerhet Juridik IT Kommunikation Säkerhet Administration Ledarskap Säkerhet KommunikationJuridik Redovisning IT Kommunikation Juridik Ledarskap Administration Skatt Juridik Fastighetsförvaltning Ledarskap Redovisning IT Ledarskap Administration Fastighetsutveckling IT Skatt IT Administration Fastighetsförvaltning Redovisning El Administration Redovisning Fastighetsutveckling Skatt Redovisning Fastighetsförvaltning Skatt El Skatt Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling El Fastighetsutveckling El El 14 Organisation och medarbetare 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 %

19 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Vår strävan är att ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör. Genom att satsa på trygghet och säkerhet i våra områden, utsatta grupper och bred ungdomsverksamhet vill vi motverka utanförskap och bidra till ett bättre samhälle. Som utvecklande fastighetsbolag verkar vi för en långsiktig hållbarhet för människor och företag. Vi letar hela tiden nya möjligheter för att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Hållbar stadsutveckling I vår förvaltning och nybyggnation utgår vi från att fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Vi tillhör de större fastighetsägarna på orterna där vi är verksamma och är också en relativt stor bostadsproducent som bidrar till sysselsättning när nya fastigheter och områden utvecklas. Vi utvecklar kontinuerligt processer och rutiner för att arbeta mer hållbart; ett arbete som ger mervärde för bolaget, våra intressenter och samtidigt bidrar till en mer hållbar utveckling i våra regioner. Några konkreta exempel är att vi under 211 fortsatte att minska energibehovet i vårt fastighetsbestånd genom flertalet energioptimerande åtgärder och driftstartade sju nya vindkraftverk i egen regi. Organisation och styrning Det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsfrågor hanteras av koncernledningen genom vår kommunikationsdirektör. Inom varje region finns driftpersonal som har ansvar för den dagliga driften och arbetar med att minska fastigheternas energiförbrukning. Arbetet med att kartlägga vår miljöpåverkan och de samhällskrav som omger verksamheten pågår ständigt. Ett verksamhetsövergripande hållbarhetsforum arbetar löpande med att samordna och utveckla hållbarhetsarbetet. Aktiv dialog och tydligt fokus För oss handlar ett aktivt miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete ligger väl i linje med FN:s uppförandekod Global Compacts tio principer. För att ta intryck från omvärlden och vidareutveckla vårt arbete för vi en löpande dialog med samarbetspartners, företagarföreningar och intresseorganisationer i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är sedan 26 godkända för samtliga Roburs etikfonder och har valt att redovisa vårt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer, nivå c, se sid. 14. Vi rapporterar även inom ramen för Hållbart Värdeskapande och CDP (Carbon Disclosure Project). Våra fokusområden är: en minskad energiförbrukning, förnybara energikällor, energieffektiv byggnation, kontinuerlig förbättring av fastigheternas miljöstatus och ett aktivt samhällsansvar. HÅLLBAR STADSUTVECKLING MILJÖMÄSSIG SOCIAL EKONOMISK Ansvarsfullt företagande för Wallenstam är att utveckla och arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Miljö- och samhällsansvar 15

20 Övriga prioriterade frågor Utöver våra prioriterade miljömål och miljöaktiviteter arbetar vi aktivt med att undersöka miljörisker och prioritera hållbarhetsfokus när det gäller exempelvis fastighetsförvärv, tjänstebilar, avfall etc. Hantering av miljörisker I samband med fastighetsförvärv undersöker vi förekomsten av kemikalier och analyserar tidigare samt nuvarande verksamhet i fastigheten utifrån eventuella miljörisker. En genomgång av energiförbrukningen görs och en åtgärdsplan tas fram för att minska miljöpåverkan. Även i befintligt bestånd arbetar vi systematiskt med att undersöka och ta fram handlingsplaner utifrån eventuella miljörisker i samband med ombyggnation. inklusive närmiljöer utifrån ett hyresgästperspektiv. Arbetet har resulterat i en åtgärdsplan för varje område. Under 211 har vi fortsatt arbetet med trygghetshöjande renoveringar och på flertalet ställen installerat nya passersystem för våra kommersiella hyresgäster. Vi har även inventerat utemiljön för att skapa mer upplysta parkeringsplatser och angöringsytor till fastigheterna och byggt om hissar enligt de nya normerna på hissäkerhet. Vi har också medverkat i upprustningen av flertalet gårdsgator vilket ger en tryggare innerstadsmiljö ur trafiksynpunkt. För våra bostadsfastigheter har städning av trapphus och tvättstugor, upprustning av utemiljö och gårdar med ny lekutrustning och kompletterande belysning prioriterats. och personal som behöver någon att tala med. Boende för ungdomar och hemlösa Som ett led i kampen mot hemlöshet tillhandahöll vi under 211 försöksoch träningslägenheter i Stockholm för att hjälpa hemlösa till rehabilitering. Det görs i ett trestegsprogram där den hemlöse erbjuds rum, träningslägenhet och därefter försökslägenhet. Totalt sett har 35 kontrakt erbjudits sedan samarbetet inleddes. Vi deltar även i projekt som Ungdomsstegen, Unga Hem och Vägvalet Väst som på olika sätt arbetar för att erbjuda ungdomar lägenheter. Ett arbete som innebär att vi vid årsskiftet hade 149 aktiva kontrakt av social eller medicinsk karaktär. Tydlig resepolicy Vi arbetar aktivt för att minimera antalet resor och transporter. I resepolicyn ingår att tjänsteresor i första hand ska göras med tåg. Under 211 har vi utökat möjligheterna till videokonferenser samt implementerat en it-plattform som integrerar och effektiviserar vår kommunikation såväl internt som externt. Aktiv avfallshantering En annan viktig fråga är att minska avfallsmängden från egen verksamhet samt från hyresgäster, entreprenörer och leverantörer. Avfall ska så långt som möjligt omhändertas enligt kretsloppsprincipen. Vi har fortsatt att utveckla möjligheterna för våra kommersiella hyresgäster att återvinna och hantera farligt och skrymmande avfall, sekretessmaterial etc. Kartläggning av trygghet och utveckling av fastigheter I vårt kvalitets- och trygghetsprogram som startade 28 har vi inventerat och kartlagt fastighetsbeståndet Sponsring och stöd Vårt samhällsengagemang är tydligt kopplat till våra kärnvärden. Vi koncentrerar främst våra insatser till de områden där vi verkar. Under 211 har vi arrangerat fotbolls- och hockeyskolor för våra lite yngre hyresgäster i flera av våra bostadsområden. I sam arbete med Universeum, Nordens största science center, har vi arrangerat kostnadsfri läxläsning. Vi anser att en aktiv och meningsfull fritidssysselsättning är viktig och sponsrar i första hand breda idrotter och ungdomsverksamheter. Några exempel är Pixbo Wallenstam, Frölunda Hockey och Nacka Wallenstam IBK. Vi stödjer även organisationer som arbetar mot drogproblem och utanförskap samt organisationer som hjälper barn som är utsatta på olika sätt. Barn i Nöd, BRIS, Brottsofferjouren, Mitt Liv, Räddningsmissionen i Göteborg och Stockholms Stadsmission är några exempel. Utöver det stödjer vi två krogpastorer i Göteborg och samarbetar också med en huspastor som finns till hands för både hyresgäster I DRIFT TOTALT 45,7 MW UNDER BYGGNATION MIDDAGSBERGET, 9, MW VETTÅSEN, 23, MW MIDDAGSBERGET STENTJÄRNÅSEN, ERIKA S KÖJKEBERGET, ANDERS A TÄNGELSBOL, ANN-MARIE S VÄSTERGÅRDEN, BIRGITTA L RÅLANDA 1 & 2, DAN C TORSERÖD LYNGBY, ROSE-MARIE G RÄTANS-DIGERBERGET, KAJ L VETTÅSEN GATEGÅRDEN, BENGT C DOMNEÅN HÖRBY, SUSAN H 16 Miljö- och samhällsansvar

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling wallenstam årsredovisning 212 Tema ansvar för utveckling det här är wallenstam 212 Offensiv byggnation och en hög investeringstakt. Så var vårt 212 på tre sekunder. Med en fortsatt stadig ökning av volymen

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling wallenstam årsredovisning 212 Tema ansvar för utveckling det här är wallenstam 212 Offensiv byggnation och en hög investeringstakt. Så var vårt 212 på tre sekunder. Med en fortsatt stadig ökning av volymen

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2010 Tema värdetillväxt

wallenstam årsredovisning 2010 Tema värdetillväxt wallenstam årsredovisning 21 Tema värdetillväxt det här är wallenstam YTA EBORG 53% ING YTA UKTION GÖTEBORG 53% 31% 21 ODUKTION 1944 satte vi spaden i marken Antal fastigheter: 3 Bedömt hyresvärde 211:

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling wallenstam årsredovisning 29 Tema stadsutveckling HUR VI DRIVER AFFÄRER, FÖR STADEN. Wallenstam är ett fastighetsbolag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi engagerat för

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet VI BYGGER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER. Och vi bygger för en hållbar tillväxt. För varje investerad miljon i byggnation skapar vi ett års heltidsjobb för

Läs mer

WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007. Tema hållbart boende

WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007. Tema hållbart boende WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007 WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007 Tema hållbart boende HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL 2007 ÅRS REDOVISNING Visst är vi extremt stolta över allt vi gjorde 2007. När nya året ringde in

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

Verksamhetsöversikt... 3 2002 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 10

Verksamhetsöversikt... 3 2002 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 10 ÅRSREDOVISNING 22 Wallenstam i korthet Verksamhetsöversikt... 3 22 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 1 Verksamhetsbeskrivning Bostadsmarknaden... 12 Lokalmarknaden... 16

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser Det här är ATRIUM LJUNGBERG Atrium Ljungbergs arbete handlar om att skapa hållbara miljöer som människor vill vistas i, idag såväl som i framtiden.

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 212 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 23 april 213 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Svenska Bostäder Årsredovisning 2010

Svenska Bostäder Årsredovisning 2010 Svenska Bostäder Årsredovisning 2010 1 Innehåll 3 Svenska Bostäder Svenska Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vi har skapat

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning Ä 2009 p l Ä Ä G Innehåll 2009 i korthet Inledning Verksamheten Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget 2009 i korthet 1 Detta

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer