wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet"

Transkript

1 wallenstam wallenstam årsredovisning 211 årsredovisning 211 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet

2 det här är wallenstam 5MKR I ökat driftnetto Ansvar för utveckling Vår vision är att vara ledande stadsutvecklare och marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Stadsutveckling för oss handlar lika mycket om att utveckla det befintliga beståndet som att bygga nytt kombinationen skapar värde för bolaget, våra ägare och staden. Vi bygger och utvecklar med fokus på trygghet, hållbarhet, smarta planlösningar och en rimlig månadskostnad för hyresgästen. Under nuvarande affärsplan ska vi bygga 2 5 lägenheter. Hittills har byggnationen av drygt 1 2 lägenheter startats och ytterligare 9 är på gång 212. G YTA TEBORG 53% 8Engagemang för boendet Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som sedan 1944 satsat på ett hållbart boende och byggande. Idag erbjuder vi drygt 9 familjer ett brett utbud av lägenheter i attraktiva innerstadslägen samt populära närområden i Göteborg, Stockholm och Hel singborg. Vi är även en lyhörd partner och förvaltare av lokaler för cirka 1 företag, på en marknad som är koncentrerad till Göteborgs innerstad och attraktiva kontorslägen. Respekt för människa och miljö I nära samarbete med staden arbetar vi för att skapa trygga, trevliga områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Vi bygger energi effektiva hus och producerar miljövänlig energi med hjälp av egna vind- och vattenkraftverk. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom ett kontinuerligt trygg- och säkerhetsarbete i våra områden, sponsring av bred ungdomsidrott och bidrag till hjälporganisationer som verkar mot utanförskap. FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE ÖVRIGT 6% GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE HELSINGBORG 5% ÖVRIGT 6% INDUSTRI/LAGER 3% BOSTÄDER 5% GÖTEBORG 53% INDUSTRI/LAGER 3% HELSINGBORG 5% ÖVRIGT 6% UTBILDNING 4% GÖTEBORG STOCKHOLM 62% 42% INDUSTRI/LAGER 3% BOSTÄDER UTBILDNING 5% 4% BOSTÄDER 5% STOCKHOLM 33% BUTIK 13% UTBILDNING 4% BUTIK 13% BUTIK 13% Antal fastigheter: cirka 3 GEOGRAFISK FÖRDELNING YTA YTA FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE KONTOR 24% KONTOR 24% Bedömt hyresvärde 212: 1,7 Mdr HELSINGBORG 5% 5 % ÖVRIGT ÖVRIGT 7 % KONTOR 6% GÖTEBORG 24% 53% 62 % INDUSTRI/LAGER 3 % 3% BOSTÄDER 445% % Fastighetsvärde: 26 Mdr Total uthyrningsbar yta: kvm STOCKHOLM 42% 33 % UTBILDNING 4 % 4% BUTIK BUTIK 13 % 13% Uthyrningsgrad, yta: 98 % KONTOR KONTOR 29 % 24% UKTION 37% 211 sprojekt tnad. VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS FÖRSÄLJNINGSPRIS/ VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS VÄRDESKAPANDE SÅLDA FASTIGHETER VÄRDETILLVÄXT NYPRODUKTION ANSKAFFNINGSVÄRDE/ VÄRDETILLVÄXT VÄRDERING NYPRODUKTION SÅLDA FASTIGHETER SÅLDA FASTIGHETER FASTIGHETSAFFÄRER FÖRSÄLJNINGSPRIS/ FÖRSÄLJNINGSPRIS VÄRDETILLVÄXT NYPRODUKTION VÄRDERING % SÅLDA FASTIGHETER 2 21% % % 21% 2 21% % % 1% 21% % % FÖRSÄLJNINGSPRIS/ 6 5% VÄRDETILLVÄXT 5% NYPRODUKTION 1 5 VÄRDERING 5SÅLDA FASTIGHETER 1 23% 1 23% 1 23% % X% 3 34% 34% 4 13% X% 13% 7 13% 47% 2 13% 3 21% 1 23% 5 7% % 5 7% 5 7% 5 7% % 1 41% 31% % 31% % 1 6% 41% 31% % X% Värdering Värdering Anskaffningskostnad Försäljningspris Anskaffningskostnad Värdering 34% Försäljningspris Värdering X% 13% Värdeökning under innehavstiden Försäljningspris Värdering 2 Värdering 5 7% Anskaffningskostnad Försäljningspris Värdering Realiserat Försäljningspris resultat 1 41% 31% Försäljningspris jämfört med värdering Värdeökning Värdering av nyproduktionsprojekt Försäljningspris jämfört med Avyttringar värdering under respektive år i vid närmast föregående årsskifte. jämfört med anskaffningskostnad. vid närmast föregående årsskifte. förhållande till anskaffningsvärde Anskaffningskostnad Värdering Värdering Försäljningspris ANSKAFFNINGSVÄRDE/ FÖRSÄLJNINGSPRIS 81% VÄRDESKAPANDE 5 FASTIGHETSAFFÄRE 7% % 23% % Värdering 3 Försäljningsp Värdeökning Realiserat resultat Värdeskapande fastighetsaffä stapel visar värdeutveckling u innehavstiden, den blå visar re realiserad värdeökning vid bok tillfället.

3 211 på en minut investeringar FÖRSÄLJNINGAR ny- och ombyggnation mkr förvärv 1 98 mkr vindkraft 414 mkr drift avyttrade FASTIGHETER mkr TOTALRESULTAT 742 mkr substansvärde 8 kr/aktie* värdeökning fastigheter 97 mkr värde förvaltningsresultat 343 mkr utdelning 1,2 kr/aktie** nyckeltal Resultat Hyresintäkter, Rörelseresultat, Förvaltningsresultat, Resultat efter skatt, Räntabilitet på eget kapital, % Uthyrningsgrad, yta, % Finansiell ställning Fastigheternas värde, Soliditet, % Genomsnittlig låneränta per 31 dec, % 3,92 3,81 3,87 Data per aktie, kr* Resultat efter skatt Eget kapital Substansvärde Utdelning 1,2** 1,17 1,8 * Omräknat för split. ** Föreslagen utdelning för verksamhetsåret 211.

4 211 kvartalsvis kvartal 1: Omorganiserar verksamheten till regioner HÅLLBAR STADSUTVECKLING kvartal 2: TILLTRÄDER CITYFASTIGHETER PÅ 55 KVM I GÖTEBORG CKLING ECKLING MILJÖMÄSSIG Tecknar avtal om förvärv av sju kommersiella innerstadsfastigheter i Göteborg. Utökar koncernledningen med kommunikationsdirektör. Omorganiserar verksamheten från affärsområden till regioner: Göteborg/Skåne och Stockholm. Köper central fastighet i Mölnlycke. Påbörjar nybyggnation av 1 lägenheter i centrala Mölnlycke. HÅLLBAR STADSUTVECKLING Beslutar att överklaga förvaltningsrättens dom i skattemål. Genomför aktiesplit med villkor 3:1. Säljer bostadsfastighet i centrala Göteborg. Tillträder cityfastigheter på 55 kvadratmeter i Göteborg. MILJÖMÄSSI EKONOMISK kvartal 3: Säljer Husbybestånd med 1 5 lägenheter MILJÖMÄSSIG kvartal 4: Får markanvisning för 15 lägenheter SOCIAL MILJÖMÄSSIG EKONOMISK CKLING EKONOMISK Säljer Husbybestånd med 1 5 lägenheter, får möjlighet till nyproduktion i Tyresö. Förändrar antalet aktier, röster samt aktiekapital. Säljer familjehotellet i Hässelby. Startar nybyggnation av 61 lägenheter på Östermalm. Engagerade i Bergsjön 221. Prisas för ir-webb och delårsrapport. Köper fem cityfastigheter i Göteborg. Lanserar helhetskoncept för 1 % grön energiförsörjning. Utsedda MILJÖMÄSSIG till årets börsbolag 21. SOCIAL Utsedda att bidra till utvecklingen av Östra Sala backe, Uppsala. Får markanvisning för 15 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Satsar på Green Building-hus tillsammans med Schneider Electric. Fördjupar samarbetet med Stockholm stads bostadsförmedling. Planerar byggstart av 9 lägenheter 212. Skapar gästforskarbostäder vid Guldheden i Göteborg. HÅLLBAR STADSUTVECKLING EKONOMISK

5 innehåll 2VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 22 VÅRT Fastighetsbestånd verksamhet 211 på en minut och kvartalsvis se flik Det här är Wallenstam se insida flik Vision, affärsidé och mål 2 Strategier och kärnvärden 4 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 8 Koncernledning och revisorer 1 Styrelse 11 Organisation och medarbetare 12 Miljö- och samhällsansvar 15 Fastighetsbestånd, marknad och projekt Våra marknader 2 Vårt fastighetsbestånd 22 Fastighetsöversikt 26 En vilja att utveckla 27 Region Göteborg/Skåne 28 Region Stockholm 34 Finansiell strategi 38 Möjligheter och risker 41 Wallenstamaktien 44 Flerårsöversikt 48 finansiell rapportering Förvaltningsberättelse 5 Koncernens rapporter 54 Koncernens redovisningsprinciper och noter 58 Moderbolagets räkningar 78 Moderbolagets redovisningsprinciper och noter 82 Revisionsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport 91 fastighetsförteckning Stockholm 96 Göteborg 98 Helsingborg 12 Hela Wallenstamkoncernen 13 Fastighetsförsäljningar, förvärv och färdigställd nybyggnation 13 förvaltningsberättelse GRI-index 14 Välkommen till årsstämman 15 Ordlista 15 5Definitioner Kalendarium se flik se flik Innehåll 1

6 Vision, affärsidé och mål Wallenstam är ett långsiktigt stadsutvecklande fastighetsbolag. Vi arbetar för att på ett hållbart sätt bygga, förvalta och utveckla fastigheter där människor vill bo, vistas och verka. Därför har vi valt att koncentrera vårt fastighetsbestånd till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Vision Att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Affärsidé Att köpa, bygga, utveckla samt sälja fastigheter i utvalda storstadsregioner med långsiktig hållbarhet för människor och företag. Mål Vårt övergripande mål är att vid utgången av 213 uppnå ett substansvärde per aktie på 1 kr. Målet är fastställt av styrelsen och har under nuvarande affärsplan som gäller för perioden kompletterats med verksamhetsmål, så kallade ledstjärnor, som alla är viktiga verktyg för att nå det övergripande målet. Målstyrning Mål och ledstjärnor är väl förankrade i organisationen och har även kompletterats med interna nyckeltal för att ytterligare bidra till bolagets utveckling. Några exempel på nyckeltalen är: avkastning på investeringar, administrationskostnadernas andel av omsättningen i procent, driftkostnad per kvadratmeter, nöjdkundindex, nöjdmedarbetarindex, uthyrningsgrad och överskottsgrad. I samband med att affärsplanen fastställdes 28 erbjöds samtliga tillsvidareanställda att delta i ett syntetiskt optionsprogram för att ytterligare bidra till att medarbetare och aktieägare strävar mot samma mål. Intresset och engagemanget är mycket stort; drygt 9 % av de som fick erbjudandet deltar. Affärsprocess/affärsmodell: Wallenstam köper, bygger och utvecklar fastigheter för människor och företag utifrån behoven från kunder, samhälle och aktieägare. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet. 2 Vision, affärsidé och mål

7 25 SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE ÖVERGRIPANDE Mål Substansvärde per aktie ska uppgå till 1 kr Målet sammanfattar resultatet av vårt arbete med en effektiv och lönsam förvaltning, värdeskapande investeringar, framgångsrik affärsverksamhet och lönsam nyproduktion. Tillsammans med ett positivt marknadsläge bidrar detta sammantaget till en god värdetillväxt för substansvärdet. Nyckeltalet ger också en indikation på hur verksamheten värderas jämfört med aktiekursen. Utfall 31 december 211: 8 kr/aktie, vilket främst är en effekt av en stabil lönsamhet, högt tempo i nyproduktionen och goda investeringar under året. Kr Målet är reviderat efter split 3: % SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE LEDSTJÄRNOR/VERKSAMHETSMål SOLIDITET SOLIDITETEN SKA ÅRLIGEN ÖVERSTIGA 25 % Soliditeten visar vår stabilitet och förmåga att överleva på längre sikt. Den anger också hur vår kapitalbas ska vara anpassad till verksamhetens risktagande. SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE Utfall för 211 är 36 %, vilket för oss ger en Kr 1 betryggande 8 bas för framtida investeringar SOLIDITET Målet är reviderat efter split 3:1. % UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET 28 % SVÄRDE PER AKTIE UTHYRNINGSGRADEN I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET SKA ÅRLIGEN ÖVERSTIGA 95 % Kr % En stabil och 1hög uthyrningsgrad ger möjlighet Den 315 december 211 uppgick uthyrningsgraden att i större utsträckning 8 fokusera på kundernas för våra kommersiella lokaler till 95 %, cirka 6 behov och utveckling av fastigheterna, vilket är 2 procentenheter 25 bättre än för kontorslokaler i 4 något vi prioriterar. Göteborg i genomsnitt SOLIDITET Målet är reviderat efter split 3: UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET % % ANTAL 29LÄGENHETER I PRODUKTION, ACKUMULERAT Antal * 9 21 LIDITET LIDITET r reviderat efter split 3: UNDER PERIODEN SKA 2 5 LÄGENHETER PRODUCERAS TILL EN DIREKTAVKASTNING SOM ÖVERSTIGER 7 % % Vår produktionsprocess är kvalitetsstyrd och 5 kostnadseffektiv. Vi bygger i bra lägen där efterfrågan 25 är hög, vilket genererar en god avkastning och bra värdetillväxt UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET UTHYRNINGSGRAD I DET KOMMERSIELLA BESTÅNDET 213 Hittills % under affärsplanen har byggstartats och ytterligare 9 lägenheter 1 är 8 på gång 6 under ANTAL 28 LÄGENHETER I PRODUKTION, ANTAL ACKUMULERAT LÄGENHETER I PRODUKTION, ACKUMULERAT Antal * 21* 211* 212 PRODUKTION AV TOTALT BEHOV PÅ MÅNADSBASIS PRODUKTION AV TOTALT BEHOV PÅ MÅNADSBASIS * Ackumulerat Wallenstam ska ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kwh månadsbehov % % Antal 75 % För att 1uppnå målet krävs en installerad 2 uppgår 5 till 45,7 MW. Utöver det har vi ett 1 % Antal 5 effekt på 8 cirka 1 MW. Till och med 211 har flertal projekt under projektering och utredning % vi fattat 8beslut om investeringar motsvarande drygt MW, varav den installerade effekten * 21* 211* * 21* 211* * Ackumulerat 29* 21* 211* * Ackumulerat 28 29* 21* 211* * Ackumulerat * Ackumulerat EN FORTSATT POSITIV UTVECKLING % AV VERKSAMHETSRESULTATET 75 Verksamhetsresultatet är ett internt mått som 5 uttrycker vårt resultatmål. Det definieras som resultat från fastighetsförvaltningen 25 inklusive försäljning av lägenheter Verksamhetsresultatet för 211 uppgick till 365. Resultatet är lägre än föregående år då färre antal lägenheter har sålts % 75 Vision, affärsidé och mål 3 5

8 Strategier och kärnvärden Strategier Strategier för verksamheten har utarbetats inom sex nyckelområden som alla har en naturlig koppling till mål och ledstjärnor: Affärsstrategi Wallenstam ska arbeta utifrån handlingsplaner för köp, nyproduktion, fastighetsutveckling, produktutveckling, kundvård samt fastighetsförsäljning. Aktieägarstrategi Wallenstam ska tillvarata aktieägarnas intresse genom att pröva samtliga på marknaden relevanta aktierelaterade instrument för att inneha en för bolaget optimal kapitalstruktur. Förvaltningsstrategi Förvaltningsarbetet ska utgå från kundens behov. Wallenstam ska ha handlingsplaner för att uppnå mål inom kvalitet, trygghet, socialt ansvar och ekonomi. Hållbarhetsstrategi Wallenstam ska verka för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Handlingsplaner ska finnas för att minska miljöbelastningen. Wallenstam ska minska energiförbrukningen samt bli självförsörjande på miljövänlig el genom egen produktion. Organisationsstrategi Wallenstams organisation ska utgå från kundens behov. Wallenstam driver verksamheten i regioner som har eget ansvar inom ramen för uppsatta mål. Specialiserade staber stödjer regionernas verksamhet. Personalstrategi Wallenstam ska möta omvärldens krav genom att bolagets personal ska vara positiv, flexibel och kundorienterad. Wallen stam ska ständigt utveckla, utbilda och värna om bolagets personal. Kärnvärden Arbetet med att systematiskt sprida och tydliggöra bilden av Wallenstam hos aktieägare, kunder, politiker, allmänhet och andra beslutsfattare är en ständigt pågående process. Vi vet av erfarenhet att förståelse för, och engagemang i, stadens utveckling är nödvändigt för att på bästa sätt bidra och få möjlighet att arbeta med intressanta projekt. Därför lägger vi stor vikt vid hur varumärket vårdas och uppfattas av vår omgivning. Våra kärnvärden är: Att ta aktivt ansvar för utveckling. Att visa respekt för människa och miljö. Att ha ett djupt och äkta engagemang för boendet. 4 Strategier och kärnvärden

9 Gemensamt synsätt Våra kärnvärden stärker organisationens sammanhållning och är vägledande i arbetet. Under 211 har vårt gemensamma synsätt mynnat ut i ett flertal konkreta projekt. Vi har haft cirka 7 lägenheter i produktion och driftstartat sju vindkraftverk. Utöver kvalitetshöjande renoveringar såväl i som runt omkring våra fastigheter har vårt engagemang i boendet tagit sig uttryck i flertalet aktiviteter: kostnadsfri läxläsning på Universeum, teaterkväll i Nacka, kostnadsfria fot bollsskolor under sommar- och höstlov i ett flertal bostadsområden. Värdeskapande faktorer Wallenstams värdeskapande faktorer utgörs av en dynamisk affärsprocess i vilken hållbart boende, stadsutveckling och lönsam förvaltning utgör en bas för värdetillväxt och kontinuerlig utveckling av bolaget. I kombination med våra strategier, mål, ledstjärnor och väl förankrade kärn värden, drivs och utvecklas verksamheten på ett sätt som skapar värde för ägare, kunder, medarbetare, investerare och övriga intressenter. De parametrar som i olika omfattning påverkar bolagets utveckling på kort och lång sikt är: Attraktiva fastigheter och god förvaltning Ett attraktivt fastighetsbestånd och en god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, vilket i sig säkerställer en hög uthyrningsgrad, stabila hyresintäkter och goda affärsmöjligheter för verksamheten. Tillgång till mark Wallenstam verkar i tre attraktiva städer där inflyttningen är omfattande och bostadsbristen enorm. Tillgången till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa vår nyproduktion. Marknadsläge Fastigheternas värde påverkas av marknadens villkor som förändras över tid. Vi bygger fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög, vilket genererar en god avkastning och bra värdetillväxt. Trygg finansiering tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning. God företagskultur och kompetens att attrahera och engagera rätt personal och behålla en sund och tilltalande företagskultur är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling. Strategier och kärnvärden 5

10 VD hans wallenstam har ordet Stor transaktionsvolym, lönsam nyproduktion och en god aktieutveckling sammanfattar i mina ögon Wallenstams utveckling under 211 ett framgångsrikt år i en turbulent omvärld. Jag är riktigt nöjd med årets resultat och det vi åstadkommit. Vi har nu två år i rad haft stränga vintrar som påverkat våra driftkostnader, därför är det extra trevligt att för 211 presentera ett driftnetto som överstiger 1 Mdr. Stabilt ekonomiskt läge Nu förbereder vi oss för en stor och spännande utmaning i form av en omfattande investeringsvolym de närmaste åren. En så pass offensiv satsning är möjlig tack vare vår stabila ekonomiska situation, goda soliditet och fina resultatutveckling. Vi har ett långt och väl fungerande samarbete med våra kreditgivare, vilket jag är tacksam för, eftersom vi är en aktiv aktör i en kapitalkrävande bransch. Priset på pengar kommer att bli en utmaning för branschen framöver, trots förväntade räntesänkningar. Vi har som ett komplement till traditionell bankupplåning lanserat ett företagscertifikatsprogram under våren 212. Ett fastighetsbestånd i utveckling Nyproduktionen av bostäder börjar bli en allt mer central del av verksamheten och volymen projekt ökar stadigt. Något som ger lönsam värdetillväxt för bolaget och är ett tydligt kvitto på framtidsfokus och utveckling för organisationen. Under 211 har vi föryngrat fastighetsbeståndet både genom nybyggnation av bostäder och försäljning av för oss färdigutvecklade bostadsfastigheter. Vi har även köpt fina kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad. Värdetillväxt genom nyproduktion Att bidra till nya hem är och förblir stort för oss på Wallenstam och vårt engagemang i boendet visar sig tydligt i vår nyproduktion. I början av 2-talet gick vi i bräschen och började bygga hyresrätter i en tid då ingen annan gjorde det. Vi gjorde nyproduktion av hyresrätter kommersiellt lönsamt och även om det är en stor utmaning i varje liten detalj, håller vi fortfarande strikt på vårt avkastningskrav på 7 % för nyproduktion av bostäder. Det gör att vi kan bygga bostäder oavsett konjunktur. Och nya bostäder behövs, framför allt i våra regioner där behovet är enormt. Vi gör vad vi kan för att bidra med nya, kvalitativa lägenheter till en rimlig kostnad. När vi bygger gör vi det med miljön i fokus vilket jag tror skapar ett engagemang hos våra hyresgäster. Full fart mot målet Jag är nöjd med hur långt vi har kommit under nuvarande affärsplan, både vår nyproduktion och vindkraftsutbyggnad går enligt plan. Vi har under affärsplanen produktionsstartat drygt 1 2 lägenheter och är en god bit på 6 Vd har ordet

11 väg mot målet med 2 5 lägenheter i och med våra planerade nybyggnationer framöver. Vårt finansiella mål är att uppnå ett substansvärde på 1 kr/aktie 213. Vi ligger väl till, substansvärdet uppgår till 8 kr/aktie men det krävs fortsatt idogt arbete för att nå vårt mål. Wallenstamaktien en bra investering Vår aktie har haft en fin utveckling under året och är den enda aktie inom OMX Real Estate-index som visade en positiv utveckling 211. Ser man över tid så är fastigheter en klok och långsiktig investering och jag vill passa på att tacka våra trogna aktieägare för förtroendet. Ansvarsfullt företagande För mig handlar ansvarsfullt företagande om att ge, bygga och utveckla med hjärtat. Även om vi har lönsamhetsfokus i allt vi gör, har vi ett stort engagemang i de områden vi verkar. När vi bygger nytt gör vi mer än tillför nya bostäder, vi utvecklar områden. Utöver att stödja välgörande ändamål och engagera oss i meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar, tar vi ansvar för en hållbar utveckling genom att prioritera och fullfölja våra satsningar inom förnybar energi och miljövänlig byggnation. För mig är FÖRVALTNINGSRESULTAT det en självklarhet att vi alltid är med och utvärderar innovationer inom nybyggnation för att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Framgångskoncept Vår koncentrationsstrategi är ett framgångskoncept som vi kommer fortsätta att utveckla. Mycket pekar på att det inom vår bransch kommer att hända väldigt mycket framöver och jag vill påstå att de som har fel produkter kommer att påverkas. Fastigheter i bra lägen blir allt viktigare, det handlar om att finnas i attraktiva städer och på rätt adresser och där finns Wallenstam. Ser ljust på framtiden Jag ser positivt på 212! Wallenstam har duktiga medarbetare, en trogen aktieägarkår och fullt fokus på lönsamhet vilket bidrar till en positiv utveckling av verksamheten. Stort tack för ett fantastiskt engagemang under 211, nu fortsätter vi resan i vår affärsplan mot 213! Hans Wallenstam vd FASTIGHETSVÄRDE FÖRVALTNINGSRESULTAT Vd har ordet 7

12 styrelseordförande christer Villard har ordet I Wallenstams styrelse har vi förmånen att strategiskt styra och utveckla ett fastighetsbolag som gör mer än förvaltar fastigheter. Wallenstam är också en betydande leverantör av hyresrätter som 213 ska ha en egen miljövänlig energiproduktion motsvarande fastigheternas behov. Det vill jag påstå är unikt! Strategiska vägval Inriktning och strategi för Wallenstam har varit densamma under en rad av år. Bolaget drivs och utvecklas med en framgångsrik drivkraft och entreprenörsanda. Verksamheten är mångfacetterad med som jag ser det kontrollerad och begränsad risk. En av de främsta anledningarna till detta är just Wallenstams medvetna koncentrationsstrategi, med bostäder i Stockholm, Göteborg och Helsingborg och ett väl sammansatt kommersiellt bestånd som är samlat i Göteborg. Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning är densamma som föregående år. Vi är fem personer med olika bakgrund och kompetens som har stor respekt för varandra och varandras synpunkter. Styrelsen är inte större än att vi alla håller oss väl informerade på löpande basis. I min roll som ordförande har jag näst intill daglig kontakt med vd avseende såväl långsiktiga strategiska frågor som löpande operativa, där det finns ett behov av en samtalspart att testa olika lösningar med. Detta är också viktigt för mig för att kunna följa verksamheten i alla delar. Samtidigt är det viktigt att styrelsen förstår sin roll, det vill säga att inte i någon del blanda sig i operativa frågor. Operativa dagliga löpande ärenden är vd:s ansvar. Det är min uppfattning att styrelsen i Wallen stam har god förmåga att skilja på övergripande strategiska frågor och operativa frågor. 8 Ordförande har ordet

13 Styrelsens arbete under året har främst handlat om strategiska frågor och större affärsbeslut. De beslut som har fattats av styrelsen under året har varit enhälliga. Med det sagt vill jag ändå poängtera att samtliga ledamöter personligen bidrar med kloka infallsvinklar och synpunkter inför förslag och beslut. Bolagsstyrning Wallenstam omorganiserades i början av året och gick från affärsområden till regioner. En övergripande styrningsmodell som fungerar utomordentligt bra och är både enklare och mer logisk för uppföljning utifrån ett styrelseperspektiv. Styrelsen har en god insyn i verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och den operativa verksamheten. Utöver att vi aktivt följer verksamheten får vi också via månadsvisa styrelsebrev ta del av löpande information från verksamheten. Det material som föreläggs vid våra möten håller hög klass och utgör en god grund för våra beslut. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har en intern kontroll. Utvärdering ger utveckling Vi har likt tidigare år genomfört en intern utvärdering av styrelsens arbete genom en öppen och konstruktiv dialog. I den lyfter samtliga ledamöter fram såväl positiva saker som sådant som har förbättringspotential för en fortsatt gynnsam utveckling av vårt styrelsearbete. Styrelsens arbete fungerar mycket väl och jag upplever ett stort engagemang, fokus och ansvarstagande hos samtliga medlemmar. Vi har under året beslutat att 212 komplettera vår egen utvärdering med en extern utvärdering av styrelsens arbete. Stabil verksamhet Wallenstam presenterar ett stabilt och bra resultat för 211 vilket gör att styrelsen föreslår stämman en utdelning på 1,2 kr/aktie. Enligt min uppfattning har Wallen stam utifrån nuvarande marknadsläge goda förutsättningar att nå målen i nuvarande affärsplan. Jag kan inte helt utesluta att bolaget kan komma att bli påverkat av förändringar i konjunkturen men trots det ser jag positivt på möjligheterna! Framtid Min bedömning är att svensk företagsamhet har och kan komma att påverkas av den finansiella oro som råder på världsmarknaden. Vi är ett exportberoende land och svensk industri påverkas av förutsättningarna runt om i världen. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att Wallenstam står tryggt. Våra beslut är väl avvägda. Vi är framtidsorienterade men vill inte medvetet exponera verksamheten för större risker. I samtliga bedömningar och beslut inom styrelsen tar vi utgångspunkt i Wallenstams huvudinriktning och strategi. Något som hittills varit en del av framgångskonceptet och som vi tillsammans ska vårda och utveckla på bästa sätt. Jag ser fram emot ett givande år fyllt av stor potential! Christer Villard Ordförande Ordförande har ordet 9

14 KONCERNLEDNING och revisorer Ovan från vänster: Benny Olsson, Hans Wallenstam, Elisabeth Vansvik och Thomas Dahl. Nedan från vänster: Ulf Ek och Mathias Aronsson. hans wallenstam Vd Wallenstam AB Född 1961, anställningsår 1986 Utbildning: Civilekonom Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Finansdirektör, vd Wallenstam i Göteborg AB Aktieinnehav i Wallenstam: A-aktier, B-aktier** och 45 syntetiska optioner. mathias aronsson Vvd Wallenstam AB med ansvar för region Stockholm Född 1972, anställningsår 1996 Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Vd Wallenstam Stockholm AB, Regionchef Stockholm Wallenstam Bostad AB, vd Wallenstam Bostad AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Bofrämjandet Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier och 45 syntetiska optioner. benny olsson Vvd Wallenstam AB med ansvar för administrativa staber och vindkraft Född 1945, anställningsår 1988 Utbildning: Byggnadsingenjör Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Bygg- och förvaltningschef Wallenstam i Göteborg AB, vd Wallenstam i Göteborg AB, vd Wallenstam Lokaler AB, Byggnadsdirektör, vd Wallenstam Bostad AB Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier* och 45 syntetiska optioner. thomas dahl Vvd Wallenstam AB med ansvar för region Göteborg/Skåne Född 1961, anställningsår 1988 Utbildning: Förvaltningsjurist Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Fastighetschef Wallenstam i Göteborg AB, Fastig hetschef Lennart Wallenstam Byggnads AB, Marknads- och informationsdirektör, vd Wallenstam Företag AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Fastighetsägarna Göteborg 1:a regionen samt Fastighetsägarna Sverige. Aktieinnehav i Wallenstam: 91 B-aktier* och 45 syntetiska optioner. ulf ek Finansdirektör Född 1949, anställningsår 24 Utbildning: Civilekonom MBA Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Finans- och informationsdirektör Externa uppdrag: Styrelseledamot i Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän. Aktieinnehav i Wallenstam: 36 B-aktier och 3 syntetiska optioner. Elisabeth Vansvik Kommunikationsdirektör Född 197, anställningsår 22 Utbildning: Fil. mag. media- och kommunikationsvetenskap Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam: Kommunikationschef Wallenstam AB Externa uppdrag: Styrelseledamot i Barn i Nöd. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier och 15 syntetiska optioner. revisorer * Aktieinnehavet inkluderar även aktier ägda via bolag. ** Aktieinnehavet inkluderar även aktier ägda via bolag inklusive familjemedlemmar. Ovanstående uppgifter avser förhållandet vid årsskiftet. Sven-Arne Gårdh Revisor Född 1958 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Vald till ordinarie revisor 26. Övriga uppdrag, noterade bolag: Elos AB, Global Health Partner AB, Hemtex AB, New Wave Group AB och Swedbergs AB. Anna Gullmarstrand Revisorssuppleant t o m december 211 Född 1976 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Vald till revisorssuppleant 21. Övriga uppdrag: Botana AB, Resia AB och bolag inom Wallenstamkoncernen. 1 Koncernledning och revisorer

15 styrelse Från vänster: Erik Åsbrink, Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Christer Villard och Anders Berntsson. christer villard Ordförande Född 1949, jur. kand. Styrelseledamot sedan 1995 Tidigare erfarenhet från olika företagsledande positioner bl a som vd för Aragon Fondkommission, Hägglöf och Ponsbach Fondkommission AB, Kaupthing Bank Sverige AB, Retriva AB och vvd för Götabanken och som rådgivare för Världsbanken till regeringarna i Litauen och Indonesien. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Aptic AB, Drottningholmsteaterns vänner, Länsförsäkringar Stockholm, Kaupthing Sverige AB, Segulah III, Segulah IV och Stockholms Köpmansklubb. Ledamot i AB Segulah och Länsförsäkringar Bank. Aktieinnehav i Wallenstam: 63 B-aktier. ulrica jansson messing Vice ordförande Född 1968, gymnasieexamen Samhällsvetenskaplig linje Styrelseledamot sedan 28 Tidigare erfarenhet från Hassela behandlingshem och som riksdagsledamot samt statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet och Näringsdepartementet. Andra uppdrag: Ledamot i Länsförsäkringar Livbolag, Växjö Universitets styrelse och Astrid Lindgrens värld. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. Anders Berntsson Ledamot Född 1954, jur. kand. Styrelseledamot sedan 1997 (Suppleant ) Tidigare erfarenhet från arbete inom Handelsbanken AB och som vice vd på Wallenstam AB samt ett antal andra styrelseuppdrag relaterade till fastighetsbranschen. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Dadbro Holding AB och BRA AB. Ledamot i House of Dagmar AB. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. Agneta Wallenstam Ledamot Född 1952, utbildning inom teologi, etnologi, arkeologi och socialantropologi. Master i Kulturantropologi. Styrelseledamot sedan 21 Tidigare erfarenhet från arbete som pastor och församlingsföreståndare i olika församlingar sedan Andra uppdrag: Pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg. Aktieinnehav i Wallenstam: B-aktier*. erik åsbrink Ledamot Född 1947, fil. kand. och civilekonom Styrelseledamot sedan 2 Tidigare erfarenhet bl a som statssekreterare i Finansdepartementet, ordförande i Riksbanksfullmäktige, skatteminister, vd för Vasakronan, finansminister och medlem i Ecofinrådet samt en rad styrelseuppdrag och ordförande bl a i flera skatteutredningar och Förtroendekommissionen. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Alecta, Handelshögskolan i Stockholm, LightLab Sweden, Svensk Hypotekspension och Återvinningsindustrierna. Styrelseledamot i Nordiska Investeringsbanken och Stiftelsen Cancercentrum Karolinska. International advisor åt Goldman Sachs och senior advisor åt Ernst & Young. Aktieinnehav i Wallenstam: 1 5 B-aktier. * Inklusive familjemedlemmar. Ovanstående uppgifter avser förhållandet vid årsskiftet. Styrelse 11

16 organisation och medarbetare Myran är en del i vårt varumärke och utgör en tydlig symbolik och inspiration i vardagen. Myror är flitiga, uthålliga och samarbetsvilliga. De förespråkar boende i flerfamiljshus och är dessutom specialiserade på bostadsbyggande, Hans Wallenstam, vd. På Wallenstam arbetar 194 personer med att utveckla verksamheten och bolaget. Organisatoriskt är vi indelade i tre affärsdrivande enheter: de två regionerna Stockholm och Göteborg/ Skåne samt vårt energibolag Wallenstam NaturEnergi. De tre enheterna får stöd av gemensamma, specialiserade staber inom exempelvis administration, ekonomi, finans, juridik, kundservice och kommunikation. Delaktiga medarbetare Vår strävan är att alla som arbetar på Wallenstam ska känna delaktighet och engagemang i företagets utveckling och kärnvärden: ansvar för utveckling, respekt för människa och miljö samt ett djupt och äkta engagemang för boendet. Vi erbjuder en öppen miljö i en flexibel organisation som är snabb till beslut. Kunskapsutbyte, utbildning och andra aktiviteter är en naturlig del i vardagen. REGION STOCKHOLM VD REGION GÖTEBORG/ SKÅNE Stabsfunktioner och Wallenstam NaturEnergi Vart tredje år genomförs en medarbetarundersökning i form av Nöjdmedarbetarindex (NMI). Senaste undersökningen visade på bra trivsel, hög arbetsglädje och stort engagemang. Jämställdhet och kompetensutveckling På Wallenstam ska alla medarbetare behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön och andra olikheter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för de tjänster som finns inom bolaget. För att stödja personlig utveckling, följa upp gemensamt satta mål och stämma av arbetssituationen, genomförs årliga medarbetarsamtal. Då planeras också för framtida kompetensutveckling, något som bidrar till både individens och bolagets utveckling. Konkreta exempel på verksamhetsövergripande kompetensutveckling 211 är utbildning i ledarskap för samtliga chefer samt en utbildning i kundbemötande och kommunikation för de som arbetar med kundrelationer. Då vi satsar offensivt på att bidra till fler bostäder på de orter där vi är verksamma har flertalet av de medarbetare som är involverade i vår nyproduktion genomgått utbildning i BasP och BasU (byggarbetsmiljösamordnare projektering och utförande). Välmående medarbetare Wallenstam har friska medarbetare; sjukfrånvaron är låg och uppgick 211 till 1,7 %. Under året har en medveten satsning i hälsans tecken genomförts med ett brett och varierat utbud av träningsaktiviteter och kurser i hälsosam kost. Det finns dessutom goda Bostäder möjligheter Uthyrning Kommersiella till träning i träningsanläggningar Förvaltning lokaler på respektive kontor Projekt Administration samtidigt som friskvårdsaktiviteter generellt subventioneras. Den fysiska arbetsmiljön är god och kontoren är utrustade med ergonomiska arbetsplatser. I syfte att främja fortsatt välmående genomgår alla anställda regelbundet en hälsobedömning. Under 211 fick hela personalen dessutom möjlighet att delta i en utbildning i hjärt- och lungräddning. I anslutning till det har vi investerat i ett antal hjärt- och lungräddningsmaskiner till våra kontor. Vår krishanteringsplan styr hur vi stödjer anställda och deras familjer i händelse av allvarlig sjukdom eller olycka. Rekrytering Så långt det är möjligt försöker vi bereda möjligheter till utveckling inom företaget. Ledig tjänst utlyses först internt och vid nyrekryteringar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter. Trots att bolaget har vuxit snabbt råder fortfarande det mindre företagets klimat, med personlig omtanke om medarbetarna. Majoriteten av personalen är tillsvidareanställd och medelanställningstiden uppgår till 7,5 år. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal med Fastigo. Kvalitet och engagemang Hela Wallenstamkoncernen präglas av kvalitetstänkande. Under 211 har vi fortsatt arbetet med att förbättra våra administrativa processer och att utveckla byggproduktionsprocessen så kostnads- och energieffektivt som möjligt. Vi följer även aktivt den forskning som bedrivs inom hållbar byggnation och förnybar energi. Våra vindkraftsprojekt namnger vi, som ett bevis på uppskattning, efter de medarbetare som har arbetat flest år i bolaget. De som hittills har fått vindkraftsprojekt namngivna efter sig har i snitt arbetat nästan 3 år i bolaget. Policies Arbetet i Wallenstam styrs av beslutsoch attestordning, policies, riktlinjer och instruktioner. Policy finns bland 12 Organisation och medarbetare

17 KVALITETSMÅL för organisationen TRYGGT BOENDE Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och trygghetsprogram, som är uppbyggt i tre steg: Enkätundersökning, besiktning av fastigheter och identifiering av de mest frekventa brotten samt implementering av åtgärdsplaner. Utifrån resultatet har vi under 211 fokuserat på trygghetsinstallationer som utökad belysning och uppdaterade låssystem. KUND I FOKUS Utifrån vår senast genomförda NKIundersökning har de mest prioriterade åtgärderna för respektive område identifierats, åtgärdsplaner beslutats och successivt implementerats. Det innebär främst att vi byggt om utemiljöer för att öka trygghet och trivsel genom mer grönyta, modernare lekutrustning och ökad belysning. ENGAGERAT SAMHÄLLSANSVAR Som ett led i vårt samhällsengagemang erbjuder vi årligen minst 5 lägenhetskontrakt av social eller medicinsk karaktär alternativt öronmärkta lägenheter för studenter. Vid årsskiftet erbjöd vi 149 sådana kontrakt för ungdomar och hemlösa i våra regioner via organisationer/enheter som: Stockholms stads bostadsförmedlings studentkö, Ungdomsstegen, Unga Hem, Vägvalet Väst och Enheten för hemlösa inom Stockholms stad. annat för arbetsmiljö, energi, finansiering, information, inköp, jämställdhet, personal, samhällsengagemang, säkerhet och uthyrning. Utöver det har vi även övergripande etiska riktlinjer för verksamheten. Incitamentsprogram 28 erbjöd Wallenstam samtliga tillsvidareanställda att delta i ett syntetiskt optionsprogram som togs fram i samband med att affärsplanen fastställdes. Med det syntetiska optionsprogrammet strävar både medarbetare och aktieägare mot samma mål i affärsplanen. Drygt 9 % av de som fick erbjudandet deltar. God service och tillgänglighet God tillgänglighet och service är av högsta prioritet för oss. 21 centraliserade vi vår kundservice, vilket resulterat i både längre öppettider och ökad tillgänglighet för våra kunder. Underhåll av våra fastigheter och fastighetsskötsel är tjänster som upphandlas av externa leverantörer genom ett välutvecklat partnerkoncept, Wallenstam Partner. Med Wallenstams logotyp på bilar, kläder samt id-kort, skapas igenkänning och därmed trygghet för kunden. För att kvalitetssäkra fastighetsskötseln besöks samtliga fastigheter av våra egna förvaltare enligt ett rullande schema. Organisation och medarbetare 13

18 ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID INOM KONCERNEN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA ÅLDERSFÖRDELNING ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID ANSTÄLLNINGSTID INOM Antal TOTALT ANTAL Antal KONCERNEN INOM KONCERNEN ANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA >1 ÅR 25 % -2 ÅR 24 % ÅLDERSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSTID 8 24 Antal Antal INOM KONCERNEN Antal Antal TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA >1 ÅR 25 % >1 ÅR % ÅR 24 % -2 ÅR 24 % Antal Antal >1 ÅR 25 % -2 ÅR 24 % ÅR 27 % ANSTÄLLNINGSTID 7 ÅLDERSFÖRDELNING INOM KONCERNEN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA ÅR 27 % 6-1 ÅR 27 % 4 Antal 3 12 Antal >1 6-1 ÅR ÅR % -2 ÅR 24 % ÅR 24 % ÅR 24 % 3-5 ÅR 24 % År ÅR 24 % 5 År ÅR 27 % 1 År Män Kvinnor % 29 av personalen arbetar i Stockholm År 72 % av personalen arbetar i Göteborg. Män 3 Kvinnor 2-29 Män 3-39 Kvinnor % av 6-69 personalen arbetar 28 % i Stockholm UTBILDNINGSNIVÅ 8 av personalen arbetar i Stockholm. 2 Män Kvinnor 72 % av personalen arbetar 7228 % i Göteborg. % av av personalen personalen arbetar arbetar i Göteborg. i Stockholm. UTBILDNINGSNIVÅ GRUNDSKOLA 2 % UTBILDNINGSNIVÅ 3-5 ÅR 24 % 4 HÖGSKOLA ELLER 1 72 % av personalen arbetar i Göteborg. GRUNDSKOLA 2 % GRUNDSKOLA UTBILDNINGSNIVÅ 2 % MOTSVARANDE 58 % År HÖGSKOLA ELLER HÖGSKOLA ELLER GRUNDSKOLA MOTSVARANDE 2 % 58 % MOTSVARANDE HÖGSKOLA ELLER 58 % Män Kvinnor 28 % av personalen arbetar i Stockholm. GYMNASIUM 4 % MOTSVARANDE 58 % UTBILDNINGAR 72 % av personalen arbetar i Göteborg. GYMNASIUM 4 % GYMNASIUM 4 % UTBILDNINGSNIVÅ Dagar UTBILDNINGAR UTBILDNINGAR GYMNASIUM GRUNDSKOLA 4 % 2 % Dagar 8 HÖGSKOLA ELLER Dagar UTBILDNINGAR MOTSVARANDE 58 % 8 7 Dagar UTBILDNINGAR GYMNASIUM 4 % 4 Dagar ANSTÄLLNINGSTID 5 1 ANSTÄLLNINGSTID ANSTÄLLNINGSTID 4 11< ÅR, 18 % -2 ÅR, 32 % ANSTÄLLNINGSTID 3 11< ÅR, 18 % 11< ÅR, % ÅR, 32 % -2 ÅR, 32 % 2 1 Det totala antalet utbildningsdagar uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 11< ÅR, 18 % -2 ÅR, 32 % 1,8 utbildningsdagar per person. Det totala antalet utbildningsdagar Det totala antalet uppgår utbildningsdagar till 29 st, vilket uppgår i snitt ger till 29 st, vilket i snitt ger ANSTÄLLNINGSTID 1,8 utbildningsdagar per 1,8 person. Det utbildningsdagar totala antalet utbildningsdagar per person. uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 6-1 ÅR, 11< 23 % ÅR, 18 % 3-5 ÅR, 27 % 1,8 utbildningsdagar per person. -2 ÅR, 32 % 6-1 ÅR, 23 % 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 % 3-5 ÅR, 27 % 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 % Det totala antalet utbildningsdagar uppgår till 29 st, vilket i snitt ger 1,8 utbildningsdagar per person. Säkerhet Kommunikation Juridik Säkerhet Ledarskap Kommunikation Säkerhet Juridik IT Kommunikation Säkerhet Administration Ledarskap Säkerhet KommunikationJuridik Redovisning IT Kommunikation Juridik Ledarskap Administration Skatt Juridik Fastighetsförvaltning Ledarskap Redovisning IT Ledarskap Administration Fastighetsutveckling IT Skatt IT Administration Fastighetsförvaltning Redovisning El Administration Redovisning Fastighetsutveckling Skatt Redovisning Fastighetsförvaltning Skatt El Skatt Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling El Fastighetsutveckling El El 14 Organisation och medarbetare 6-1 ÅR, 23 % 3-5 ÅR, 27 %

19 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Vår strävan är att ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör. Genom att satsa på trygghet och säkerhet i våra områden, utsatta grupper och bred ungdomsverksamhet vill vi motverka utanförskap och bidra till ett bättre samhälle. Som utvecklande fastighetsbolag verkar vi för en långsiktig hållbarhet för människor och företag. Vi letar hela tiden nya möjligheter för att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Hållbar stadsutveckling I vår förvaltning och nybyggnation utgår vi från att fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Vi tillhör de större fastighetsägarna på orterna där vi är verksamma och är också en relativt stor bostadsproducent som bidrar till sysselsättning när nya fastigheter och områden utvecklas. Vi utvecklar kontinuerligt processer och rutiner för att arbeta mer hållbart; ett arbete som ger mervärde för bolaget, våra intressenter och samtidigt bidrar till en mer hållbar utveckling i våra regioner. Några konkreta exempel är att vi under 211 fortsatte att minska energibehovet i vårt fastighetsbestånd genom flertalet energioptimerande åtgärder och driftstartade sju nya vindkraftverk i egen regi. Organisation och styrning Det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsfrågor hanteras av koncernledningen genom vår kommunikationsdirektör. Inom varje region finns driftpersonal som har ansvar för den dagliga driften och arbetar med att minska fastigheternas energiförbrukning. Arbetet med att kartlägga vår miljöpåverkan och de samhällskrav som omger verksamheten pågår ständigt. Ett verksamhetsövergripande hållbarhetsforum arbetar löpande med att samordna och utveckla hållbarhetsarbetet. Aktiv dialog och tydligt fokus För oss handlar ett aktivt miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete ligger väl i linje med FN:s uppförandekod Global Compacts tio principer. För att ta intryck från omvärlden och vidareutveckla vårt arbete för vi en löpande dialog med samarbetspartners, företagarföreningar och intresseorganisationer i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är sedan 26 godkända för samtliga Roburs etikfonder och har valt att redovisa vårt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer, nivå c, se sid. 14. Vi rapporterar även inom ramen för Hållbart Värdeskapande och CDP (Carbon Disclosure Project). Våra fokusområden är: en minskad energiförbrukning, förnybara energikällor, energieffektiv byggnation, kontinuerlig förbättring av fastigheternas miljöstatus och ett aktivt samhällsansvar. HÅLLBAR STADSUTVECKLING MILJÖMÄSSIG SOCIAL EKONOMISK Ansvarsfullt företagande för Wallenstam är att utveckla och arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Miljö- och samhällsansvar 15

20 Övriga prioriterade frågor Utöver våra prioriterade miljömål och miljöaktiviteter arbetar vi aktivt med att undersöka miljörisker och prioritera hållbarhetsfokus när det gäller exempelvis fastighetsförvärv, tjänstebilar, avfall etc. Hantering av miljörisker I samband med fastighetsförvärv undersöker vi förekomsten av kemikalier och analyserar tidigare samt nuvarande verksamhet i fastigheten utifrån eventuella miljörisker. En genomgång av energiförbrukningen görs och en åtgärdsplan tas fram för att minska miljöpåverkan. Även i befintligt bestånd arbetar vi systematiskt med att undersöka och ta fram handlingsplaner utifrån eventuella miljörisker i samband med ombyggnation. inklusive närmiljöer utifrån ett hyresgästperspektiv. Arbetet har resulterat i en åtgärdsplan för varje område. Under 211 har vi fortsatt arbetet med trygghetshöjande renoveringar och på flertalet ställen installerat nya passersystem för våra kommersiella hyresgäster. Vi har även inventerat utemiljön för att skapa mer upplysta parkeringsplatser och angöringsytor till fastigheterna och byggt om hissar enligt de nya normerna på hissäkerhet. Vi har också medverkat i upprustningen av flertalet gårdsgator vilket ger en tryggare innerstadsmiljö ur trafiksynpunkt. För våra bostadsfastigheter har städning av trapphus och tvättstugor, upprustning av utemiljö och gårdar med ny lekutrustning och kompletterande belysning prioriterats. och personal som behöver någon att tala med. Boende för ungdomar och hemlösa Som ett led i kampen mot hemlöshet tillhandahöll vi under 211 försöksoch träningslägenheter i Stockholm för att hjälpa hemlösa till rehabilitering. Det görs i ett trestegsprogram där den hemlöse erbjuds rum, träningslägenhet och därefter försökslägenhet. Totalt sett har 35 kontrakt erbjudits sedan samarbetet inleddes. Vi deltar även i projekt som Ungdomsstegen, Unga Hem och Vägvalet Väst som på olika sätt arbetar för att erbjuda ungdomar lägenheter. Ett arbete som innebär att vi vid årsskiftet hade 149 aktiva kontrakt av social eller medicinsk karaktär. Tydlig resepolicy Vi arbetar aktivt för att minimera antalet resor och transporter. I resepolicyn ingår att tjänsteresor i första hand ska göras med tåg. Under 211 har vi utökat möjligheterna till videokonferenser samt implementerat en it-plattform som integrerar och effektiviserar vår kommunikation såväl internt som externt. Aktiv avfallshantering En annan viktig fråga är att minska avfallsmängden från egen verksamhet samt från hyresgäster, entreprenörer och leverantörer. Avfall ska så långt som möjligt omhändertas enligt kretsloppsprincipen. Vi har fortsatt att utveckla möjligheterna för våra kommersiella hyresgäster att återvinna och hantera farligt och skrymmande avfall, sekretessmaterial etc. Kartläggning av trygghet och utveckling av fastigheter I vårt kvalitets- och trygghetsprogram som startade 28 har vi inventerat och kartlagt fastighetsbeståndet Sponsring och stöd Vårt samhällsengagemang är tydligt kopplat till våra kärnvärden. Vi koncentrerar främst våra insatser till de områden där vi verkar. Under 211 har vi arrangerat fotbolls- och hockeyskolor för våra lite yngre hyresgäster i flera av våra bostadsområden. I sam arbete med Universeum, Nordens största science center, har vi arrangerat kostnadsfri läxläsning. Vi anser att en aktiv och meningsfull fritidssysselsättning är viktig och sponsrar i första hand breda idrotter och ungdomsverksamheter. Några exempel är Pixbo Wallenstam, Frölunda Hockey och Nacka Wallenstam IBK. Vi stödjer även organisationer som arbetar mot drogproblem och utanförskap samt organisationer som hjälper barn som är utsatta på olika sätt. Barn i Nöd, BRIS, Brottsofferjouren, Mitt Liv, Räddningsmissionen i Göteborg och Stockholms Stadsmission är några exempel. Utöver det stödjer vi två krogpastorer i Göteborg och samarbetar också med en huspastor som finns till hands för både hyresgäster I DRIFT TOTALT 45,7 MW UNDER BYGGNATION MIDDAGSBERGET, 9, MW VETTÅSEN, 23, MW MIDDAGSBERGET STENTJÄRNÅSEN, ERIKA S KÖJKEBERGET, ANDERS A TÄNGELSBOL, ANN-MARIE S VÄSTERGÅRDEN, BIRGITTA L RÅLANDA 1 & 2, DAN C TORSERÖD LYNGBY, ROSE-MARIE G RÄTANS-DIGERBERGET, KAJ L VETTÅSEN GATEGÅRDEN, BENGT C DOMNEÅN HÖRBY, SUSAN H 16 Miljö- och samhällsansvar

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling wallenstam årsredovisning 212 Tema ansvar för utveckling det här är wallenstam 212 Offensiv byggnation och en hög investeringstakt. Så var vårt 212 på tre sekunder. Med en fortsatt stadig ökning av volymen

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling

wallenstam årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling wallenstam årsredovisning 212 Tema ansvar för utveckling det här är wallenstam 212 Offensiv byggnation och en hög investeringstakt. Så var vårt 212 på tre sekunder. Med en fortsatt stadig ökning av volymen

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2010 Tema värdetillväxt

wallenstam årsredovisning 2010 Tema värdetillväxt wallenstam årsredovisning 21 Tema värdetillväxt det här är wallenstam YTA EBORG 53% ING YTA UKTION GÖTEBORG 53% 31% 21 ODUKTION 1944 satte vi spaden i marken Antal fastigheter: 3 Bedömt hyresvärde 211:

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling wallenstam årsredovisning 29 Tema stadsutveckling HUR VI DRIVER AFFÄRER, FÖR STADEN. Wallenstam är ett fastighetsbolag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi engagerat för

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet VI BYGGER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER. Och vi bygger för en hållbar tillväxt. För varje investerad miljon i byggnation skapar vi ett års heltidsjobb för

Läs mer

sju nya vindkraftverk i egen regi. ORGANISATION OCH STYRNING

sju nya vindkraftverk i egen regi. ORGANISATION OCH STYRNING MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Vår strävan är att ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör. Genom att satsa på trygghet och säkerhet i våra områden, utsatta grupper och bred ungdomsverksamhet

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

ÄLSKA STADEN. BYGG MER!

ÄLSKA STADEN. BYGG MER! ÄLSKA STADEN. BYGG MER! ÄLSKA STADEN. BYGG MER! DET HÄR ÄR WALLENSTAM Vårt bidrag till en levande och tillgänglig stad är 1 5 nya hem. Varje år, i fem år. HANS WALLENSTAM, VD Wallenstam är ett utvecklande

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

viktiga intressenter samarbetspartners, företagarföreningar och intresseorganisationer i miljö- och hållbarhetsfrågor.

viktiga intressenter samarbetspartners, företagarföreningar och intresseorganisationer i miljö- och hållbarhetsfrågor. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Som ett av Sveriges större fastighetsbolag letar vi hela tiden nya möjligheter för att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Vi har ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

FANTASTISKT UTGÅNGSLÄGE

FANTASTISKT UTGÅNGSLÄGE ÅRSSTÄMMA 2016 FANTASTISKT UTGÅNGSLÄGE MÅLUPPFÖLJNING 2015: 20 % SNITT: 11,4 % 1 700 LÄGENHETER 6,5 % STARK POSITION > Fastigheter cirka 32 Mdr > Låg belåningsgrad, 45 % > Hög soliditet, 44 % > Stark koncentration

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET HÅLLBART FÖRETAGANDE Vi bygger och förvaltar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för både människor och företag. I allt vi gör har vi ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang, och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer