9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande över medborgarförslag - låt arbetslösa städa på allmänna platser 2 Ny vägledningsfunktion 3 Ekonomisk prognos jan-okt Ansökan om Yrkesvux 5 Botkyrka nästa 6 Reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhällsorientering 7 Samverkan SFX 8 Justerad sammanträdesordning Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök 10 Redovisning av delegationsbeslut

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Anmälningsärenden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder måndagen den 3 december kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 17:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 17:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Den ändrade tiden för gruppmöte beror på att vi äter julbord på Arbets- och kompetenscenter 18:00-19:00. Separat inbjudan skickas via e-post. Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller, eller Varmt välkomna! Jill Melinder Ordförande Vanja Möller Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:83 Yttrande över medborgarförslag Låt arbetslösa städa på allmänna platser (AVUX/2012:83) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget är besvarat. Sammanfattning Medborgarförslaget syftar till att arbetslösa ska anställas av kommunen för att göra jobb som behöver göras. Förslagsställaren pekar här på något viktigt. Det är centralt för människan att kunna försörja sig själv. Ett jobb medför självständighet, bättre självkänsla och bättre hälsa. Därför är det viktigt för den politiska majoriteten i Botkyrka kommun att vidta en rad olika åtgärder för att arbetslösa Botkyrkabor ska kunna få ett arbete. Under 2013 kommer Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bland annat att i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen anställa personer som idag får försörjningsstöd på grund av att man är arbetslös. Det ska ske på ett sådant sätt att befintliga jobb inte trängs undan. Majoriteten har tidigare beslutat om en ungdomsgaranti som innebär att sju av tio ungdomar får jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. Vidare avser majoriteten att i början av 2013 presentera ett samlat jobbpaket. Det aktuella medborgarförslaget begränsas till renhållning. Med hänvisning till ovanstående beskrivning av ambitioner finner vi därför medborgarförslaget för besvarat.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens: Anette Berggren Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Sammanfattning Vi uppskattar att medborgarna lämnar in förslag på förbättringar. På grund av upphandlingslagstiftningen och den kommunala organisationens uppdelning av ansvar begränsas vi att påverka vem som får sköta den yttre skötseln. När program för arbetslösa personer tas fram läggs stor vikt vid den enskilda personens intressen, behov och att personen ska kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Med hänsyn till det skulle medborgarförslaget i så fall behöva nyanseras och formas till ett bredare upplägg än att enbart omfatta diverse städtjänster. Vi tar till oss förslaget som ett värdefullt bidrag till vårt fortsatta arbete. Yttrande Vi uppskattar när medborgarna lämnar in förslag på förbättringar. Detta nu aktuella förslag innebär att låta arbetslösa arbeta och bidra till trevnaden genom att städa på allmänna platser i kommunen. Inom den kommunala organisationen är det flera som har delansvar för olika uppgifter. När det gäller skötsel av kommunens yttre områden med avseende på allmänna platser så hanteras detta av en annan gren av kommunen förvaltningar. Ibland sker skötseluppgifterna också av upphandlade externa entreprenörer vilket gör hela frågan lite mer komplex. Vi har också en upphandlingslagstiftning som påverkar vårt sätt att agera. Sammantaget innebär detta en viss begränsning i vilken omfattning vi kan påverka vem som får i uppdrag att genomföra den yttre skötseln. När program för arbetslösa personer tas fram läggs stor vikt vid den enskilda personens intressen och behov. För att ett program ska vara meningsfullt och leda till arbete och egen försörjning är det angeläget att det i största, möjliga utsträckning anpassas till personens förutsättningar att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Med hänsyn till det skulle medborgarförslaget i så fall behöva nyanseras och formas till ett bredare upplägg än att enbart omfatta diverse städtjänster. I nuläget skrivs handlingsplaner för 2013 för hur vi skall tas oss an utmaningarna med att få allt fler i arbete och egen försörjning. Vi kommer också att fortsätta vår dialog med andra förvaltningar i kommunen för att nå bästa resultat. Vi tar till oss medborgarens förslag som ett värdefullt bidrag till hur vi på bästa sätt kan möta såväl enskilda personers strävan att komma i arbete men även för att hålla en bra skötselnivå av allmänna platser. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef AKC Expedieras till Kommunstyrelsen

6 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:346 Referens Lena Bogne Mottagare Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Begäran om yttrande över medborgarförslag Låt arbetslösa städa på allmänna platser Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ska yttra sig över medborgarförslaget. Nämndernas yttranden ska överlämnas till kommunstyrelsen snarast efter nämndernas januarisammanträden Handläggning av medborgarförslag Förvaltningen/nämnden ska: utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.) kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens informera förslagsställaren om beräknad svarstid (räkna med 2-3 månader för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges hantering, efter att nämnden expedierat sitt yttrande) expediera yttrandet till kommunstyrelsen. Med vänliga hälsningar Lena Bogne Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

7 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Stig Goetzinger Stig Goetzinger Gatuadress Hammerstavägen 16 Postadress Postnummer Norsborg Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Mitt förslag är att man ger arbetslösa möjlighet att arbeta och bidra till den allmänna trevnaden genom att städa på allmänna platser som utäfter gångvägar och övriga frekventerade platser som centrum (Norsborg/Hallunda/Tumba). Nerskräpningen är bedrövlig och behovet av städning är stor. Ta en tur runt i kommunen och skapa en prioritering efter behov av vård (städning). Vi hjar en naryenära och vacker kommun därför är der angeläget att hålla efter städning och renhållning. Det behöver väl inte sägas att det är mycket deprimerande att se nedskräpningen runt om. Känt är också att "skit föder skit", om det är skräpigt så struntar jag i att lägga sopor där de skall vara. "Varför skall jag, ingen annan gör det ju"!!

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Ny vägledningsfunktion (AVUX/2012:51) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att driftsätta en ny vägledningsfunktion senast Sammanfattning Med medborgarens intresse i fokus är målet att inrätta en vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor. Funktionen ska möta individens behov och villkor med inriktning mot studier och arbete. Verksamheten ska utifrån nedanstående uppdrag och riktlinjer, driftsättas med beaktande av den kostnadskalkyl som presenteras i utredningen om en ny vägledningsfunktion. Uppdrag: 1. Bedriva studie- och yrkesvägledning med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. 2. Skapa förutsättningar för bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 3. Bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning (skollagen) 4. Ansvara för antagning till kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering 5. Upprätta individuella studieplaner för studerande 6. Ansvara för att möta individens behov av validering 7. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård 8. Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare

9 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ORDFÖRANDEFÖRSLAG [2] Riktlinjer: 1. Bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. Utveckla den uppsökande verksamheten 3. Integrera jämställdhetsperspektiv i verksamheten genom att i sitt utvärderings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållanden utifrån kön. Verksamheten ska redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. 4. Utveckla arbetet med interkulturella förhållningssätt i verksamheten

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Referens Andreas Liljenrud Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Förslag till beslut om ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kommun Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att driftsätta en ny vägledningsfunktion senast Sammanfattning Vägledningsfunktionen ska driftsättas utifrån följande mål, uppdrag och riktlinjer. Målet är att inrätta en vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor som ska möta individens behov och villkor av vägledning i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska driftsättas med beaktande av den kostnadskalkyl som tagits fram i utredningen av ny vägledningsfunktion. Uppdrag Vägledningsfunktionen ska: 1. Bedriva studie- och yrkesvägledning med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. 2. Skapa förutsättningar för bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 3. Bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning (skollagen) 4. Ansvara för antagning till kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering 5. Upprätta individuella studieplaner för studerande 6. Ansvara för att möta individens behov av validering 7. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård 8. Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE [3] Riktlinjer Vägledningsfunktionen ska: 1. Bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. Utveckla den uppsökande verksamheten 3. Integrera jämställdhetsperspektiv i verksamheten genom att i sitt utvärderings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållanden utifrån kön. Verksamheten ska redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. 4. Utveckla arbetet med interkulturella förhållningssätt i verksamheten Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2012 haft i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kan utformas. En kartläggning och analys av befintlig vägledning har genomförts. Resultatet presenterades i skrivelsen Delrapport ny vägledningsfunktion för vuxna. Innehållet föredrogs för nämnden i maj. Utredningens slutrapport presenterades för nämnden i november. Förslaget till ny vägledningsfunktionen tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov och villkor. Uppdrag och riktlinjer anger att verksamheten ska bedrivas så att alla vuxna Botkyrkabor som är i behov av studie och yrkesvägledning ska få det. Vägledning och antagning till utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får en väg in till studier. Den uppsökande verksamheten ska utvecklas. Syftet är att nå individer som är i behov av vägledning men av olika anledningar inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning. Tillgängligheten ska öka genom att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Genom samverkan med centrala aktörer ska kontaktytor och arenor för uppsökande verksamhet och individanpassad vägledning utvecklas. Studie- och yrkesvägledning ska ske med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hon/han ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål,

12 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE [3] som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra myndigheter och med näringslivet. Botkyrkabon erbjuds vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att utveckla samverkan mellan centrala aktörer kring individens behov av vägledning. Arbetsförmedlingen, CSN, kommunala verksamheter, högskolor, branschorganisationer, näringsliv och civilsamhället är aktörer som en ny vägledningsfunktion behöver samverka med. Jan Strandbacke Förvaltningschef Andreas Liljenrud Utvecklingsledare Bilagor Slutrapport ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka, bilaga 1 Delrapport ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka, bilaga 2

13 Delrapport 1 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Delrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna Slutsatser och analys utifrån en kartläggning av befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun. Under 2012 är ett av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens (Avux) operativa mål att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion i Botkyrka kan utformas. Utredningsarbetet bedrivs i projektform och leds av utvecklingsfunktionen på förvaltningskontoret. Denna delrapport har till syfte att redovisa de viktigaste slutsatserna som projektgruppen har dragit i arbetet med att analysera och kartlägga befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun. Kartläggningen presenteras i sin helhet i bilaga 1. Den lägger grunden för den analys som projektgruppen genomfört. Nationella och lokala förändringar i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken kommer sannolikt att påverka framtidens vägledning i Botkyrka, 1 dessa perspektiv behandlas i den mån det är möjligt i denna delrapport. Ett förslag på utformningen av en framtida vägledningsfunktion kommer att presenteras i en slutrapport, senast den 31 augusti Andreas Liljenrud Projektledare / Målägare 1 Till exempel Sfi-pengsutredningen, utredningen av grundläggande vuxenutbildning samt Botkyrka Nästa! ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

14 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 2 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund Den operativa visionen för Avux är; Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. I Avux ettårsplan för 2012 anges två strategiska fokusområden; anställningsbarhet och meningsfulla jobb och sysselsättning. Utifrån den strategiska visionen har nämnden antagit sex operativa mål. Ett av målen adresserar ett uppdrag till förvaltningen att utveckla / förändra vägledningsverksamheten. Delrapportering från arbetet med ny vägledningsfunktion I denna delrapport presenteras resultatet av projektets första fas, analysfasen. Projektgruppen har inventerat och kartlagt hur vägledning till vuxna kvinnor och män genomförs i kommunen i dag. Kartläggningen omfattar även externa aktörer, såsom ideella sektorn och andra myndigheter. Syftet med detta är att få en bild av vilken vägledning Botkyrkaborna erbjuds, samt vilka faktorer som påverkar kommunens vägledningsverksamhet. Projektets fokus är dock på kommunala aktörer, och kommande förslag till en ny funktion kommer endast att omfatta det kommunala ansvarsområdet. Kartläggningen finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. Slutsatser från analysfasen presenteras enligt följande: Medborgarna i centrum Kommunala mål och lagens krav Avgränsning Målgruppen Aktörer som arbetar med vägledning Verksamhet Ledning och styrning Resurser och personal Placering och lokaler

15 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 3 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Medborgarna i centrum Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har identifierat vägledning som en av de främsta framgångsfaktorerna för att stärka medborgarnas möjligheter till meningsfull sysselsättning och arbete. Kartläggningen visar att åtgärder och insatser i nuvarande vägledningsverksamhet inte alltid utgår från medborgarens behov och förutsättningar. Varje enskild aktör försöker sätta medborgaren i centrum, men åtgärder och insatser i samverkan mellan aktörer brister i förmåga att möta individens behov. Det förekommer målkonflikter mellan olika aktörer. Olika aktörers förutsättningar för att möta medborgarens behov i fråga om kompetens och åtgärder skiljer sig åt. Resurser för att möta medborgarnas behov är inte alltid tillräckliga. Information och kommunikation sker inte alltid på medborgarens villkor. Brister i språk- och systemkunskap hos medborgare lyfts fram som de främsta hindren. Vår slutsats är att framtidens vägledningsfunktion i betydligt högre utsträckning kan utgå från medborgarens behov. Denna ansats utgör utgångspunkten i följande analys och slutsatser. Kommunala mål och lagens krav Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning till studerande som söker eller läser inom vuxenutbildningen 2. Men det finns även andra anledningar till att kommunen bör bedriva vägledning för vuxna. Vi ser att en effektiv och optimal vägledningsfunktion tydligt stödjer de kommunala målen, särskilt följande mål: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar. 2 Elever i alla skolformer utan förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet ska tillgodoses. Även den som avser att påbörja utbildning ska ha tillgång till vägledning. (Skollagen, 29 )

16 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 4 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Förändrad lagstiftning kring sfi-peng kommer sannolikt att kräva utökade behov av vägledning för medborgare som ska läsa sfi. Avgränsning Vårt uppdrag har varit att utifrån en bred utblick kartlägga medborgarnas behov av vägledning för att identifiera vad som kan ingå i en framtida vägledningsfunktion. Därmed är det inte sannolikt att alla dessa behov ska tillgodoses och inkorporeras i en ny gemensam struktur. Främst identifieras behoven av vägledning inom följande områden: Studier Yrke Försörjning Samhällsinformation (boende, förskola/skola, systemkunskap) Mentorskap/kontakter Entreprenörskap/eget företagande I princip alla aktörer under kartläggningen inklusive medborgarna pekar på bristen på arbetsmarknadsfokus. Vår slutsats är att en framtida vägledningsfunktion bör ha ett avgränsat och tydligt kärnuppdrag. Detta uppdrag bör begränsas till att innehålla vägledning mot studier och arbete. Skälen till detta återfinns under avsnittet Ledning och styrning. Målgruppen Kartläggningen visar att de medborgare som nås genom interna aktörers vägledning är vuxna Botkyrkabor i behov av vägledning. Kartläggningen visar även att det finns grupper som har behov av särskilda vägledningsinsatser eller -kompetenser: Utrikes födda akademiker Individer med olika svårigheter/diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning Unga vuxna Personer med studiesocial problematik Vår slutsats är att målgruppen även fortsättningsvis ska vara bred och omfatta vuxna Botkyrkabor i behov av vägledning. Detta ställer höga krav på vägledningsfunktionens förmåga att möta olika behov och villkor. Vi kan konstatera att kartläggningen visar att det finns målgrupper som i betydligt mindre utsträckning än andra nås av relevant vägledning.

17 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 5 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Aktörer som arbetar med vägledning Kartläggningen visar att vägledning utförs av en mängd aktörer, såväl interna som externa. Bland de interna aktörerna utförs vägledning framför allt inom Botkyrka Vägledningscenter, Medborgarkontoren, Arbets- och kompetenscentrum, Daglig verksamhet, Ungdomens hus, fritidsgårdar, socialtjänsten samt gymnasieskolorna. Bland de externa utgör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN viktiga samverkansaktörer, då flera studerande har sin försörjning från någon av myndigheterna. I dagsläget brister samverkan mellan kommunen och myndigheterna, vilket i en del fall får konsekvensen att individer förlorar sin försörjning eller avbryter studier och andra insatser i förtid. Föreningar inom den idéburna sektorn utgör ytterligare en aktör som erbjuder vägledning till medborgare. Våra slutsatser är att: Aktörerna har olika och ibland motstridiga mål och uppdrag Aktörerna har ibland bristande kunskaper om varandras verksamhet Sannolikt sker en omfattande informell vägledning av den idéburna sektorn och av medborgarnas egna nätverk. Sannolikt är kvalitén i denna högst skiftande, och i en del fall missledande för medborgaren. Det finns en uppenbar vinst för kommunen att öka samarbetet med föreningarna, i syfte att underlätta för föreningarna att genomföra vägledning eller hänvisa till rätt kommunal verksamhet. Vissa aktörer överlappar varandra med likvärdiga insatser för medborgaren. Det finns en efterfrågan på ökad samverkan och erfarenhetsutbyte Det finns behov av tätare samarbete kring medborgaren. Detta understryker vikten av ökad samverkan och tydlig styrning. Det finns behov av resurssamlande åtgärder Verksamhet Uppdraget att se över hur en ny vägledningsfunktion kan utformas siktar huvudsakligen på dess organisering och uppdrag. Kartläggningen synliggör dock en rad förbättringsområden som avser verksamheten, vilka kan ha stor betydelse för en framtida vägledningsfunktion. Våra slutsatser är att det finns behov av: ökat arbetsmarknadsfokus ökad individualisering att vägledningen ska komma in tidigare i processen, särskilt för utrikes födda

18 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 6 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen information och kommunikation på medborgarens villkor, t.ex. tolkhjälp ökad samverkan med relevanta myndigheter ökad samverkan med andra utbildningsanordnare, framför allt högskolor och universitet. mentorskap och nätverksbyggande utökad valideringsverksamhet att utveckla förståelsen för vad vägledning kan stödja medborgaren med att utveckla uppsökande verksamhet. Detta krävs sannolikt för att nå fler ungdomar inom det kommunala informationsansvaret, samt för att nå medborgare som sällan eller aldrig är i kontakt med kommunen (exempelvis genom utökad samverkan med idéburna sektorn). Kartläggningen visar på brister avseende uppföljning av jämställdhetsperspektiv på verksamheter. Kvinnor och mäns villkor och behov kan inte belysas på ett kvalitativt sätt utifrån vår kartläggning. Det saknas bl.a. könsuppdelad statistik. Vår slutsats är att det är angeläget att verksamheten i en framtida vägledningsfunktion utformas utifrån en grundlig jämställdhetsanalys och att man har ett tydligt uppdrag kring detta. Ledning och styrning Dagens vägledning utförs av många aktörer, som styrs och leds utifrån respektive aktörs eget mål och uppdrag. Vår slutsats är att det krävs mer formaliserad samverkan med utgångspunkt i gemensamma mål. Det krävs även tydligare styrning för att skapa en effektiv och optimal vägledningsfunktion. Vidare kan vi se att: Aktörerna efterfrågar tydliga mål, uppdrag och ansvarsfördelning, samt relevant uppföljning. Vår omvärldsbevakning visar exempel på vinster med att ha ett tydligt övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken, där vägledning ingår som en viktig del. Ett sådant mål kan vara en stärkt arbetslinje. 3 Flera aktörer förespråkar en fristående organisering av en framtida vägledningsfunktion. Det vill säga att vägledningsfunktionen inte ska organiseras under en annan verksamhet. Flera aktörer förespråkar En väg in för medborgaren, att samla resurser och kompetenser under ett tak med ett gemensamt mål och syfte. 3 Exempel från Malmö stad, Eskilstuna kommun och Växjö kommun.

19 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 7 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Flera aktörer lyfter fram stuprörstänk och protektionism som ett hinder för samverkan. Sannolikt har den sitt ursprung i en splittrad styrning. Resurser Medborgarnas behov är i centrum för vår kartläggning. Samtidigt måste analysen beakta krav på kvalitet i förhållande till kostnadseffektivitet för drift och organisation. Målsättningen med att ta fram en optimal och effektiv vägledningsfunktion avser hänsyn till såväl medborgarperspektivet i verksamheten som kraven på att effektivt hantera offentliga medel. Dessa perspektiv ligger båda i medborgarnas intresse. Vägledningsverksamheten idag är omfattande. Bara Avux vägledningscenter hanterade kontakter med Botkyrkabor under 2011, och av dem var ca personliga möten. Kartläggningen visar att behovet av resurser för vägledning sannolikt kommer att öka, och då främst med avseende på: Personalresurser; främst ledningsresurser som är av akut karaktär. Sannolikt kommer behovet av vägledningsresurser att öka, dels på grund av kommande sfi-peng, och dels om man gör bedömningen att sfi-studerande i nuvarande organisation ska få utökade vägledningsinsatser. Lokaler Verksamhetsutveckling rörande insatser, information och kommunikation (exempelvis; uppsökande verksamhet, validering och tolktjänster) Sannolikt kan vissa effektiviseringsvinster uppnås genom ökad samverkan mellan olika aktörer En optimal och effektiv vägledningsfunktion kan sannolikt bidra på ett positivt sätt till kommunens ekonomi, genom att medborgares väg till egen försörjning tar kortare tid. Placering och lokaler Kartläggningen visar att placering och utformning av lokaler för vägledning är viktiga utifrån en rad aspekter. Framför allt betonas synlighet, tillgänglighet och funktionalitet. Våra slutsatser är att: Nuvarande placering av Vägledningscenter i Tumba gymnasiums lokaler är otillfredsställande utifrån en rad olika aspekter.

20 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 8 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen En framtida vägledningsfunktion bör ha centralt placerade och attraktiva lokaler. Det finns en skiljelinje mellan aktörer som efterfrågar en central placering alternativt flera kontaktytor. Detta ser vi dock som en fråga som kan lösas inom verksamheten. Oavsett placering av lokaler behöver man sannolikt arbeta med att möta medborgarna på olika arenor. Studerande på Vuxenutbildningen har framfört att vägledning bör erbjudas i skolan. Lokalfrågan bör beaktas utifrån samverkansparters eventuella behov.

21 REMISSUNDERLAG 1 [16] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Remissunderlag: Slutrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka Remisstid: Remissyttrande ska inkomma till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen senast den 19 oktober. Yttrande skickas med e-post till: Förteckning på remissinstanser bifogas sist i detta dokument. Slutrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka Under 2012 är ett av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens (Avux) operativa mål att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kan utformas. Utredningsarbetet bedrivs i projektform och leds av utvecklingsfunktionen på förvaltningskontoret. Denna slutrapport redovisar styrgruppens 1 förslag till hur en ny vägledningsfunktion kan utformas. Förslagen rör verksamhetens mål och uppdrag, styrning och organisation, målgrupp, lokaler samt budget och finansiering. Styrgruppen lämnar även förslag på tidsplan för verksamhetens förändring med start januari Slutrapporten avslutas med en konsekvensbeskrivning av lagda förslag, avseende ekonomi, mål och förväntade effekter. Förslagen grundar sig på styrgruppens kartläggning av nuvarande vägledningsverksamhet i Botkyrka kommun. Analys och slutsatser har tagit sin utgångspunkt i medborgarnas behov. Kartläggning, analys och slutsatser tillsammans med metod och organisation för projektets genomförande har presenterats i en delrapport. 2 Delrapporten har presenterats för Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden i början av juni Samtliga samverkansparter under analysfasen har delgivits delrapporten, dessa aktörer kommer även få slutrapporten på remiss under hösten I slutrapporten avses styrgruppen när orden; vi eller våra används. Andreas Liljenrud Projektledare / Målägare 1 Andreas Liljenrud (Projektledare), Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Lisbeth Jacobsson Verksamhetschef Vuxenutbildning, Anette Berggren Verksamhetschef AKC och Agneta Göransson Verksamhetschef Xenter 2 Delrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna Slutsatser och analys utifrån en kartläggning av befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

22 BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Bakgrund Den operativa visionen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är; Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. I förvaltningens ettårsplan för 2012 anges två strategiska fokusområden; anställningsbarhet och meningsfulla jobb och sysselsättning. Utifrån den strategiska visionen har nämnden antagit sex operativa mål. Ett av målen adresserar ett uppdrag till förvaltningen att utveckla/förändra vägledningsverksamheten. Under projektets analysfas har bilden av vad vägledning betyder för att stödja medborgarnas väg till arbete och meningsfull sysselsättning stärkts. I utredningsuppdraget Botkyrka nästa 3 har vägledning identifierats som en viktig framgångsfaktor för medborgarnas väg till arbete och meningsfull sysselsättning. Ny vägledningsfunktion med utgångspunkt i medborgarnas behov Vår kartläggning visar att åtgärder och insatser i nuvarande vägledningsverksamhet inte alltid utgår från medborgarens behov och förutsättningar. Utifrån denna kunskap och mot bakgrund av att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden identifierat vägledning som en av de främsta framgångsfaktorerna för att stärka medborgarnas möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning är alla förslag utformade för att i så hög grad som möjligt möta medborgarnas behov. Vi har även vägt in kraven om en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet i de förslag som presenteras. Nämndens förväntan på att en ny vägledningsfunktion möter både kvinnors och mäns villkor och behov samt interkulturellt förhållningssätt ska hanteras enligt särskilda direktiv. 3 Botkyrka nästa - Projektets syfte är att kartlägga kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska området och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse i arbetet med att fler Botkyrkabor ska försörja sig på eget arbete eller företagande samt hur kommunens förmåga att stimulera och stödja entreprenörskap, etablering av nya företag och verksamheter kan utvecklas.

23 BOTKYRKA KOMMUN 3 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Sammanfattning av förslaget Slutrapportens förslag till ny vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor innebär en rejäl uppväxling och breddning av vägledningsarbetet inom kommunen. De främsta förändringarna sker genom: Arbetsmarknadsfokus Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet. Oberoende studie- och yrkesvägledning Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter. En väg in till studier Botkyrkabon får en väg in till sina studier. Vägledning, intest och antagning till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier. Hög tillgänglighet avseende lokaler och kompetens Botkyrkabon kommer ha lätt att hitta och ta sig till en ny vägledningsfunktion. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet för Botkyrkaborna. Tillgängligheten återspeglas också i generösa öppettider och varierande forum för vägledning, exempelvis reception, telefon, digitala informations- och möteskanaler etc. Målsättningen om hög tillgänglighet återspeglas också i den kompetens som Vägledningsfunktionen besitter. Vägledningen ska vara individanpassad och kunna möta individers särskilda behov och förutsättningar. Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, unga vuxna, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning eller personer med studiesocial problematik. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få det utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställt och interkulturellt förhållningssätt.

24 BOTKYRKA KOMMUN 4 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Uppsökande verksamhet Botkyrkabor som normalt inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning, till exempel osynliga gruppen, kan komma att uppsökas av vägledare inom helt nya arenor. Detta skapar möjligheter för Botkyrkabor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Valideringsenhet Botkyrkabor som har reell kompetens inom ett visst område får möjlighet att validera sina kunskaper. Detta är en tidsbesparande åtgärd för individen som kan korta vägen till arbete. Övriga förstärkningar till följd av en ny Vägledningfunktion Ovanstående redovisar vad en ny vägledningsfunktion medför för Botkyrkabon. Därutöver innebär förslaget: förstärkt samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen och CSN samt centrala aktörer som kommunala verksamheter, högskolor, branschorganisationer med flera, stärkt uppdrag avseende kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård av externa anordnare för utbildning, förstärkning av lednings- och vägledningsresurser för att säkerställa en kvalitativ verksamhet. Förväntade effekter Utvecklandet av en ny vägledningsfunktion sker med utgångspunkt i idén att vägledningsinsatser är en viktig framgångsfaktor för individens väg till arbete och meningsfull sysselsättning. De förväntade effekterna av en ny vägledningsfunktion är att fler Botkyrkabor kommer ut i varaktigt arbete och meningsfull sysselsättning.

25 BOTKYRKA KOMMUN 5 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Förslag - Ny vägledningsfunktion 1. MÅL En ny Vägledningsfunktion ska leverera en effektiv studie- och yrkesvägledning för vuxna Botkyrkabor i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. En ny vägledningsfunktion tar sin utgångspunkt i Avux operativa vision. Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. Kommentar: Avux operativa vision anvisar att verksamheten ska bedrivas med sikte på arbete och meningsfull sysselsättning, med utgångspunkt i individens förutsättningar och mål. 2. UPPDRAG RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning och utifrån de riktlinjer som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutat om. Verksamheten ska bedrivas med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny vägledningsfunktion har ett samordningsuppdrag som innebär att samla myndigheter och centrala aktörer i bred samverkan kring individens behov av vägledning. Uppdrag 1. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning (skollagen m.fl.) 2. Studie- och yrkesvägledning ska bedrivas med arbetsmarknadsfokus Ansvara för intest till Sfi samt fatta beslut om antagning till komvux, sfi och samhällsorientering 5 4. Upprätta individuella studieplaner för studerande 5. Ansvara för att möta individens behov av validering 4 Arbetsmarknadsfokus innebär att studie- och yrkesvägledning ska ske med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot arbete eller meningsfull sysselsättning. Det inkluderar vägledning till aktörer för stöd till eget företagande. 5 Arbetsmarknadsdepartementet bereder ett lagförslag om samhällsorientering. Förslaget går ut på att målgruppen för samhällsorientering ska utökas till att även omfatta anhöriginvandrare (i dagsläget omfattas endast flyktingar). Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2013.

26 BOTKYRKA KOMMUN 6 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare 7. Samordningsuppdrag En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att skapa förutsättningar för bred samverkan med myndigheter och centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 8. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård Riktlinjer En ny vägledningsfunktion ska: 1. bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. bedriva verksamheten på ett flexibelt sätt för att kunna möta individer med behov av särskilda insatser eller kompetenser 6 3. implementera jämställdhetsintegrering och interkulturella förhållningssätt i den löpande verksamheten. 4. utveckla arbetet med den uppsökande verksamheten 5. utveckla arbetet med validering 6. utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och andra centrala aktörer för kunskap och erfarenhetsutbyte samt för ökad samordning kring individens behov av vägledning. Kommentar: En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i individens behov och med tydligt arbetsmarknadsfokus. Detta ställer krav på verksamhetens förmåga att ha en god målgruppsanalys för att möta individen med rätt vägledning. Arbetet med jämställdhetsintegrering är en viktig strategi för att säkra servicen mot både kvinnor och män i behov av vägledning. En ny vägledningsfunktion åläggs krav på utökad samverkan med myndigheter och andra centrala aktörer i syfte att stärka individens väg mot arbete och meningsfull sysselsättning. Att utveckla den uppsökande verksamheten har bedömts som avgörande för att nå den del av målgruppen som i dag inte har kontakt med kommunen men som är i behov av vägledning. 6 Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med försörjningsstöd, personer med studiesocial problematik etc

27 BOTKYRKA KOMMUN 7 [16] Utbildning & Arbetsmarknad RAPPORTERING En ny vägledningsfunktion ska bedriva kvalitets- och verksamhetsuppföljning enligt Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ordinarie uppföljningsstruktur 4. MÅLGRUPP Alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studieoch yrkesvägledning. En ny vägledningsfunktion ska vända sig till alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun, inklusive de ungdomar som faller under det kommunala informationsansvaret. Verksamheten ska bedrivas så att de villkor och behov som personer med särskilda behov har inte lägger hinder för tillgången till god vägledning. Kommentar: Eftersom målgruppen för en ny vägledningsfunktion omfattar alla vuxna medborgare i kommunen är det särskilt viktigt att ta till vara på de brister i nuvarande vägledning som vår kartläggning identifierat. Vår kartläggning visar att dagens vägledningsverksamhet inte är anpassad för att möta alla medborgare med de varierande behov och förutsättningar som finns. Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med studiesocial problematik etc. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få detta utifrån sina behov och förutsättningar. Denna målsättning kräver en god målgruppsanalys, därför ligger detta som ett särskilt uppdrag till en nyvägledningsfunktion. Målgruppsanalysen lägger grunden för det val av metoder och insatser som verksamheten behöver använda för att skapa kvalitet i vägledningsarbetet. 5. ORGANISATION En ny vägledningsfunktion har sin organisatoriska tillhörighet i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den är fristående från övriga verksamhetsgrenar i förvaltningen och leds av en verksamhetschef direkt underställd förvaltningschefen. En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som besitter hög kompetens kring arbetsmarknadens villkor och behov.

28 BOTKYRKA KOMMUN 8 [16] Utbildning & Arbetsmarknad En ny vägledningsfunktion har behov av tydliga mål och uppdrag. Verksamhetschefen ansvarar för hur arbetet ska ledas och organiseras. De verksamhetsdelar som ingår i uppdraget är följande: Verksamhetsledning att leda verksamheten mot uppsatta mål, samordning och samverkan med myndigheter och andra centrala aktörer samt verksamhetsutveckling. Verksamhet/drift -Vägledning, intest SFI, validering, antagning komvux, kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård Administration kontor, reception, administration, web, ekonomi etc. Kommentar: Hur en ny vägledningsfunktion ska ledas och organiseras är verksamhetschefens uppdrag. De verksamhetsdelar som följer av uppdraget synliggör ett antal områden som var och en är i behov av tydlig ledning. Flera av dessa kräver också särskild beslutsbehörighet för verksamhetens genomförande, ett sådant exempel är antagning till vuxenutbildning som är rektors ansvar. I den tidsplan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion som presenteras i detta underlag följer att organisering av en ny vägledningsfunktion blir en av verksamhetschefens första uppgifter att lösa. En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som besitter hög kompetens kring arbetsmarknadens villkor och behov. Detta innefattar även kompetens kring vägledning mot aktörer som kan ge stöd och rådgivning kring entreprenörskap/eget företagande. 6. LOKALER En ny vägledningsfunktion ska vara placerad i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet för medborgarna i Botkyrka kommun. Nuvarande lokaler för vägledningscenter ska avvecklas. En ny vägledningsfunktion ska placeras i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion ska vara i drift i nya lokaler senast Kommentar: Processen kring framtagandet av nya lokaler för en ny vägledningsfunktion samordnas av förvaltningskontoret

29 BOTKYRKA KOMMUN 9 [16] Utbildning & Arbetsmarknad BUDGET OCH FINANSIERING En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Under uppbyggnadsfasen behöver investeringsmedel tillföras för lokalanpassning. Avseende finansiering kommer utökade kostnader för lednings- och personalresurser omfördelas inom det verksamhetsanslag som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förfogar över. Förslaget till en ny vägledningsfunktion utgår från nämndens bedömning att studie- och yrkesvägledning är ett framgångsrikt verktyg för att skapa förutsättningar för individens möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning. För att möta nämndens ambitioner kring en utökad satsning på vägledning kommer det förslag som styrgruppen presenterar i denna slutrapport innebära en kostnadsökning för en ny vägledningsfunktion på kronor. Huvuddelen av kostnaderna finns redan i förvaltningen. Vissa kostnader flyttas internt mellan verksamheter i förvaltningen av organisatoriska skäl. En del av kostnaderna blir nya och behöver finansieras genom omprioriteringar inom förvaltningens budget alternativt genom en ramhöjning till Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden. Budgeten för en ny vägledningsfunktion utgår från de kostnader förslagen i denna rapport genererar. Kostnaderna redovisas i sin helhet i en bilaga sist i slutrapporten. Budget för ny vägledningsfunktion: Budget för nuvarande vägledningsfunktion: Differens: kronor kronor kronor Kommentar: Satsningen på en ny vägledningsfunktion innebär en större prioritering av studie- och yrkesvägledning inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den uppsökande verksamheten, valideringsenheten, kvalitetsarbetet tillsammans med nya lokaler och ökade personalkostnader är förklaringen till kostnadsökningen. I takt med att en ny vägledningsfunktion utvecklas kommer detta få budgetkonsekvenser för förvaltningen som helhet.

30 BOTKYRKA KOMMUN 10 [16] Utbildning & Arbetsmarknad PLAN FÖR UPPBYGGNAD AV NY VÄGLEDNINGSFUNKTION Uppbyggnaden av en ny vägledningsfunktion påbörjas i januari Prioriteerade insatser under 2013 är rekrytering av verksamhetschef samt process för lokal- och personalförsörjning. Riktlinjer och uppdrag för en ny vägledningsfunktion träder i kraft när en verksamhetschef rekryterats. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion är driftsatt i nya lokaler, med full bemanning januari Prioriteringar Januari Mars 2013 Rekrytering av ny verksamhetschef Januari december 2013 Lokalförsörjningsprocess 7 April 2013 Implementering av riktlinjer och uppdrag för ny vägledningsfunktion Personalförsörjning och organisationsstruktur 2014 Ny vägledningsfunktion i full drift Kommentar: Under 2012 har Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen haft i uppdrag att utreda hur en ny vägledningsfunktion kan utformas. När projektgruppen lämnar över sitt slutliga förslag till genomförande tar den politiska processen över. Vår plan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion med start i januari 2013 bygger på att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattar erforderliga beslut under Uppbygganden av en ny vägledningsfunktion utifrån det förslag som presenterats i denna rapport kräver långsiktiga beslut förankrade i förvaltningens styrdokument. Lokalförsörjningsprocessen och omdisponering av medel för finansiering av en ny vägledningsfunktion är processer som behöver implementeras i förvaltningens flerårsplan. 7 Lokalförsörjningsprocessen har påbörjats av förvaltningskontoret under 2012

31 BOTKYRKA KOMMUN 11 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Konsekvenser och förväntade effekter av en Ny vägledningsfunktion NY VÄGLEDNINGSFUNKTION Arbetsmarknadsfokus Oberoende studie- och yrkesvägledning En väg in till studier Hög tillgänglighet Varaktigt arbete Meningsfull sysselsättning Uppsökande verksamhet Valideringsenhet Arbetsmarknadsfokus Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning i framtiden. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet. Oberoende studie- och yrkesvägledning Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter. En väg in till studier Botkyrkabon får en väg in till sina studier. Vägledning, intest och antagning till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier.

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Jobbtorg från bidrag till arbete

Jobbtorg från bidrag till arbete Utlåtande 2007:117 RI+VII (Dnr 331-1800/2007) Jobbtorg från bidrag till arbete Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den föreslagna inriktningen av jobbtorg godkänns i enlighet

Läs mer

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2013-02-04 Tid 2013-02-04, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba 2:3 Ärenden Justering 28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Allmänna principer Den viktigaste uppgiften för alla bolag i Skanska-koncernen, nedan kallade Skanska, är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2012-01-31 Tid 2012-01-31, Kl 19:00 Plats Xenter Konferensrummet Ärenden Justering 1 Muntlig information om studieresa till Wales 2 Muntlig information om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-04-09 Tid 2013-04-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Översiktsplan -muntlig information 2 Presentation av FoU -muntlig information

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer