9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande över medborgarförslag - låt arbetslösa städa på allmänna platser 2 Ny vägledningsfunktion 3 Ekonomisk prognos jan-okt Ansökan om Yrkesvux 5 Botkyrka nästa 6 Reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhällsorientering 7 Samverkan SFX 8 Justerad sammanträdesordning Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök 10 Redovisning av delegationsbeslut

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Anmälningsärenden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder måndagen den 3 december kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 17:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 17:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Den ändrade tiden för gruppmöte beror på att vi äter julbord på Arbets- och kompetenscenter 18:00-19:00. Separat inbjudan skickas via e-post. Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller, eller Varmt välkomna! Jill Melinder Ordförande Vanja Möller Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:83 Yttrande över medborgarförslag Låt arbetslösa städa på allmänna platser (AVUX/2012:83) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget är besvarat. Sammanfattning Medborgarförslaget syftar till att arbetslösa ska anställas av kommunen för att göra jobb som behöver göras. Förslagsställaren pekar här på något viktigt. Det är centralt för människan att kunna försörja sig själv. Ett jobb medför självständighet, bättre självkänsla och bättre hälsa. Därför är det viktigt för den politiska majoriteten i Botkyrka kommun att vidta en rad olika åtgärder för att arbetslösa Botkyrkabor ska kunna få ett arbete. Under 2013 kommer Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bland annat att i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen anställa personer som idag får försörjningsstöd på grund av att man är arbetslös. Det ska ske på ett sådant sätt att befintliga jobb inte trängs undan. Majoriteten har tidigare beslutat om en ungdomsgaranti som innebär att sju av tio ungdomar får jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. Vidare avser majoriteten att i början av 2013 presentera ett samlat jobbpaket. Det aktuella medborgarförslaget begränsas till renhållning. Med hänvisning till ovanstående beskrivning av ambitioner finner vi därför medborgarförslaget för besvarat.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens: Anette Berggren Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Sammanfattning Vi uppskattar att medborgarna lämnar in förslag på förbättringar. På grund av upphandlingslagstiftningen och den kommunala organisationens uppdelning av ansvar begränsas vi att påverka vem som får sköta den yttre skötseln. När program för arbetslösa personer tas fram läggs stor vikt vid den enskilda personens intressen, behov och att personen ska kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Med hänsyn till det skulle medborgarförslaget i så fall behöva nyanseras och formas till ett bredare upplägg än att enbart omfatta diverse städtjänster. Vi tar till oss förslaget som ett värdefullt bidrag till vårt fortsatta arbete. Yttrande Vi uppskattar när medborgarna lämnar in förslag på förbättringar. Detta nu aktuella förslag innebär att låta arbetslösa arbeta och bidra till trevnaden genom att städa på allmänna platser i kommunen. Inom den kommunala organisationen är det flera som har delansvar för olika uppgifter. När det gäller skötsel av kommunens yttre områden med avseende på allmänna platser så hanteras detta av en annan gren av kommunen förvaltningar. Ibland sker skötseluppgifterna också av upphandlade externa entreprenörer vilket gör hela frågan lite mer komplex. Vi har också en upphandlingslagstiftning som påverkar vårt sätt att agera. Sammantaget innebär detta en viss begränsning i vilken omfattning vi kan påverka vem som får i uppdrag att genomföra den yttre skötseln. När program för arbetslösa personer tas fram läggs stor vikt vid den enskilda personens intressen och behov. För att ett program ska vara meningsfullt och leda till arbete och egen försörjning är det angeläget att det i största, möjliga utsträckning anpassas till personens förutsättningar att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Med hänsyn till det skulle medborgarförslaget i så fall behöva nyanseras och formas till ett bredare upplägg än att enbart omfatta diverse städtjänster. I nuläget skrivs handlingsplaner för 2013 för hur vi skall tas oss an utmaningarna med att få allt fler i arbete och egen försörjning. Vi kommer också att fortsätta vår dialog med andra förvaltningar i kommunen för att nå bästa resultat. Vi tar till oss medborgarens förslag som ett värdefullt bidrag till hur vi på bästa sätt kan möta såväl enskilda personers strävan att komma i arbete men även för att hålla en bra skötselnivå av allmänna platser. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef AKC Expedieras till Kommunstyrelsen

6 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:346 Referens Lena Bogne Mottagare Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Begäran om yttrande över medborgarförslag Låt arbetslösa städa på allmänna platser Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ska yttra sig över medborgarförslaget. Nämndernas yttranden ska överlämnas till kommunstyrelsen snarast efter nämndernas januarisammanträden Handläggning av medborgarförslag Förvaltningen/nämnden ska: utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.) kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens informera förslagsställaren om beräknad svarstid (räkna med 2-3 månader för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges hantering, efter att nämnden expedierat sitt yttrande) expediera yttrandet till kommunstyrelsen. Med vänliga hälsningar Lena Bogne Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

7 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Stig Goetzinger Stig Goetzinger Gatuadress Hammerstavägen 16 Postadress Postnummer Norsborg Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Mitt förslag är att man ger arbetslösa möjlighet att arbeta och bidra till den allmänna trevnaden genom att städa på allmänna platser som utäfter gångvägar och övriga frekventerade platser som centrum (Norsborg/Hallunda/Tumba). Nerskräpningen är bedrövlig och behovet av städning är stor. Ta en tur runt i kommunen och skapa en prioritering efter behov av vård (städning). Vi hjar en naryenära och vacker kommun därför är der angeläget att hålla efter städning och renhållning. Det behöver väl inte sägas att det är mycket deprimerande att se nedskräpningen runt om. Känt är också att "skit föder skit", om det är skräpigt så struntar jag i att lägga sopor där de skall vara. "Varför skall jag, ingen annan gör det ju"!!

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Ny vägledningsfunktion (AVUX/2012:51) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att driftsätta en ny vägledningsfunktion senast Sammanfattning Med medborgarens intresse i fokus är målet att inrätta en vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor. Funktionen ska möta individens behov och villkor med inriktning mot studier och arbete. Verksamheten ska utifrån nedanstående uppdrag och riktlinjer, driftsättas med beaktande av den kostnadskalkyl som presenteras i utredningen om en ny vägledningsfunktion. Uppdrag: 1. Bedriva studie- och yrkesvägledning med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. 2. Skapa förutsättningar för bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 3. Bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning (skollagen) 4. Ansvara för antagning till kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering 5. Upprätta individuella studieplaner för studerande 6. Ansvara för att möta individens behov av validering 7. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård 8. Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare

9 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ORDFÖRANDEFÖRSLAG [2] Riktlinjer: 1. Bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. Utveckla den uppsökande verksamheten 3. Integrera jämställdhetsperspektiv i verksamheten genom att i sitt utvärderings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållanden utifrån kön. Verksamheten ska redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. 4. Utveckla arbetet med interkulturella förhållningssätt i verksamheten

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Referens Andreas Liljenrud Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Förslag till beslut om ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kommun Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att driftsätta en ny vägledningsfunktion senast Sammanfattning Vägledningsfunktionen ska driftsättas utifrån följande mål, uppdrag och riktlinjer. Målet är att inrätta en vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor som ska möta individens behov och villkor av vägledning i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska driftsättas med beaktande av den kostnadskalkyl som tagits fram i utredningen av ny vägledningsfunktion. Uppdrag Vägledningsfunktionen ska: 1. Bedriva studie- och yrkesvägledning med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. 2. Skapa förutsättningar för bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 3. Bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning (skollagen) 4. Ansvara för antagning till kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering 5. Upprätta individuella studieplaner för studerande 6. Ansvara för att möta individens behov av validering 7. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård 8. Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE [3] Riktlinjer Vägledningsfunktionen ska: 1. Bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. Utveckla den uppsökande verksamheten 3. Integrera jämställdhetsperspektiv i verksamheten genom att i sitt utvärderings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållanden utifrån kön. Verksamheten ska redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. 4. Utveckla arbetet med interkulturella förhållningssätt i verksamheten Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2012 haft i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kan utformas. En kartläggning och analys av befintlig vägledning har genomförts. Resultatet presenterades i skrivelsen Delrapport ny vägledningsfunktion för vuxna. Innehållet föredrogs för nämnden i maj. Utredningens slutrapport presenterades för nämnden i november. Förslaget till ny vägledningsfunktionen tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov och villkor. Uppdrag och riktlinjer anger att verksamheten ska bedrivas så att alla vuxna Botkyrkabor som är i behov av studie och yrkesvägledning ska få det. Vägledning och antagning till utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får en väg in till studier. Den uppsökande verksamheten ska utvecklas. Syftet är att nå individer som är i behov av vägledning men av olika anledningar inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning. Tillgängligheten ska öka genom att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Genom samverkan med centrala aktörer ska kontaktytor och arenor för uppsökande verksamhet och individanpassad vägledning utvecklas. Studie- och yrkesvägledning ska ske med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot varaktigt arbete eller meningsfull sysselsättning. Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hon/han ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål,

12 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE [3] som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra myndigheter och med näringslivet. Botkyrkabon erbjuds vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att utveckla samverkan mellan centrala aktörer kring individens behov av vägledning. Arbetsförmedlingen, CSN, kommunala verksamheter, högskolor, branschorganisationer, näringsliv och civilsamhället är aktörer som en ny vägledningsfunktion behöver samverka med. Jan Strandbacke Förvaltningschef Andreas Liljenrud Utvecklingsledare Bilagor Slutrapport ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka, bilaga 1 Delrapport ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka, bilaga 2

13 Delrapport 1 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Delrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna Slutsatser och analys utifrån en kartläggning av befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun. Under 2012 är ett av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens (Avux) operativa mål att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion i Botkyrka kan utformas. Utredningsarbetet bedrivs i projektform och leds av utvecklingsfunktionen på förvaltningskontoret. Denna delrapport har till syfte att redovisa de viktigaste slutsatserna som projektgruppen har dragit i arbetet med att analysera och kartlägga befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun. Kartläggningen presenteras i sin helhet i bilaga 1. Den lägger grunden för den analys som projektgruppen genomfört. Nationella och lokala förändringar i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken kommer sannolikt att påverka framtidens vägledning i Botkyrka, 1 dessa perspektiv behandlas i den mån det är möjligt i denna delrapport. Ett förslag på utformningen av en framtida vägledningsfunktion kommer att presenteras i en slutrapport, senast den 31 augusti Andreas Liljenrud Projektledare / Målägare 1 Till exempel Sfi-pengsutredningen, utredningen av grundläggande vuxenutbildning samt Botkyrka Nästa! ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

14 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 2 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund Den operativa visionen för Avux är; Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. I Avux ettårsplan för 2012 anges två strategiska fokusområden; anställningsbarhet och meningsfulla jobb och sysselsättning. Utifrån den strategiska visionen har nämnden antagit sex operativa mål. Ett av målen adresserar ett uppdrag till förvaltningen att utveckla / förändra vägledningsverksamheten. Delrapportering från arbetet med ny vägledningsfunktion I denna delrapport presenteras resultatet av projektets första fas, analysfasen. Projektgruppen har inventerat och kartlagt hur vägledning till vuxna kvinnor och män genomförs i kommunen i dag. Kartläggningen omfattar även externa aktörer, såsom ideella sektorn och andra myndigheter. Syftet med detta är att få en bild av vilken vägledning Botkyrkaborna erbjuds, samt vilka faktorer som påverkar kommunens vägledningsverksamhet. Projektets fokus är dock på kommunala aktörer, och kommande förslag till en ny funktion kommer endast att omfatta det kommunala ansvarsområdet. Kartläggningen finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. Slutsatser från analysfasen presenteras enligt följande: Medborgarna i centrum Kommunala mål och lagens krav Avgränsning Målgruppen Aktörer som arbetar med vägledning Verksamhet Ledning och styrning Resurser och personal Placering och lokaler

15 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 3 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Medborgarna i centrum Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har identifierat vägledning som en av de främsta framgångsfaktorerna för att stärka medborgarnas möjligheter till meningsfull sysselsättning och arbete. Kartläggningen visar att åtgärder och insatser i nuvarande vägledningsverksamhet inte alltid utgår från medborgarens behov och förutsättningar. Varje enskild aktör försöker sätta medborgaren i centrum, men åtgärder och insatser i samverkan mellan aktörer brister i förmåga att möta individens behov. Det förekommer målkonflikter mellan olika aktörer. Olika aktörers förutsättningar för att möta medborgarens behov i fråga om kompetens och åtgärder skiljer sig åt. Resurser för att möta medborgarnas behov är inte alltid tillräckliga. Information och kommunikation sker inte alltid på medborgarens villkor. Brister i språk- och systemkunskap hos medborgare lyfts fram som de främsta hindren. Vår slutsats är att framtidens vägledningsfunktion i betydligt högre utsträckning kan utgå från medborgarens behov. Denna ansats utgör utgångspunkten i följande analys och slutsatser. Kommunala mål och lagens krav Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning till studerande som söker eller läser inom vuxenutbildningen 2. Men det finns även andra anledningar till att kommunen bör bedriva vägledning för vuxna. Vi ser att en effektiv och optimal vägledningsfunktion tydligt stödjer de kommunala målen, särskilt följande mål: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar. 2 Elever i alla skolformer utan förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet ska tillgodoses. Även den som avser att påbörja utbildning ska ha tillgång till vägledning. (Skollagen, 29 )

16 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 4 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Förändrad lagstiftning kring sfi-peng kommer sannolikt att kräva utökade behov av vägledning för medborgare som ska läsa sfi. Avgränsning Vårt uppdrag har varit att utifrån en bred utblick kartlägga medborgarnas behov av vägledning för att identifiera vad som kan ingå i en framtida vägledningsfunktion. Därmed är det inte sannolikt att alla dessa behov ska tillgodoses och inkorporeras i en ny gemensam struktur. Främst identifieras behoven av vägledning inom följande områden: Studier Yrke Försörjning Samhällsinformation (boende, förskola/skola, systemkunskap) Mentorskap/kontakter Entreprenörskap/eget företagande I princip alla aktörer under kartläggningen inklusive medborgarna pekar på bristen på arbetsmarknadsfokus. Vår slutsats är att en framtida vägledningsfunktion bör ha ett avgränsat och tydligt kärnuppdrag. Detta uppdrag bör begränsas till att innehålla vägledning mot studier och arbete. Skälen till detta återfinns under avsnittet Ledning och styrning. Målgruppen Kartläggningen visar att de medborgare som nås genom interna aktörers vägledning är vuxna Botkyrkabor i behov av vägledning. Kartläggningen visar även att det finns grupper som har behov av särskilda vägledningsinsatser eller -kompetenser: Utrikes födda akademiker Individer med olika svårigheter/diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning Unga vuxna Personer med studiesocial problematik Vår slutsats är att målgruppen även fortsättningsvis ska vara bred och omfatta vuxna Botkyrkabor i behov av vägledning. Detta ställer höga krav på vägledningsfunktionens förmåga att möta olika behov och villkor. Vi kan konstatera att kartläggningen visar att det finns målgrupper som i betydligt mindre utsträckning än andra nås av relevant vägledning.

17 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 5 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Aktörer som arbetar med vägledning Kartläggningen visar att vägledning utförs av en mängd aktörer, såväl interna som externa. Bland de interna aktörerna utförs vägledning framför allt inom Botkyrka Vägledningscenter, Medborgarkontoren, Arbets- och kompetenscentrum, Daglig verksamhet, Ungdomens hus, fritidsgårdar, socialtjänsten samt gymnasieskolorna. Bland de externa utgör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN viktiga samverkansaktörer, då flera studerande har sin försörjning från någon av myndigheterna. I dagsläget brister samverkan mellan kommunen och myndigheterna, vilket i en del fall får konsekvensen att individer förlorar sin försörjning eller avbryter studier och andra insatser i förtid. Föreningar inom den idéburna sektorn utgör ytterligare en aktör som erbjuder vägledning till medborgare. Våra slutsatser är att: Aktörerna har olika och ibland motstridiga mål och uppdrag Aktörerna har ibland bristande kunskaper om varandras verksamhet Sannolikt sker en omfattande informell vägledning av den idéburna sektorn och av medborgarnas egna nätverk. Sannolikt är kvalitén i denna högst skiftande, och i en del fall missledande för medborgaren. Det finns en uppenbar vinst för kommunen att öka samarbetet med föreningarna, i syfte att underlätta för föreningarna att genomföra vägledning eller hänvisa till rätt kommunal verksamhet. Vissa aktörer överlappar varandra med likvärdiga insatser för medborgaren. Det finns en efterfrågan på ökad samverkan och erfarenhetsutbyte Det finns behov av tätare samarbete kring medborgaren. Detta understryker vikten av ökad samverkan och tydlig styrning. Det finns behov av resurssamlande åtgärder Verksamhet Uppdraget att se över hur en ny vägledningsfunktion kan utformas siktar huvudsakligen på dess organisering och uppdrag. Kartläggningen synliggör dock en rad förbättringsområden som avser verksamheten, vilka kan ha stor betydelse för en framtida vägledningsfunktion. Våra slutsatser är att det finns behov av: ökat arbetsmarknadsfokus ökad individualisering att vägledningen ska komma in tidigare i processen, särskilt för utrikes födda

18 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 6 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen information och kommunikation på medborgarens villkor, t.ex. tolkhjälp ökad samverkan med relevanta myndigheter ökad samverkan med andra utbildningsanordnare, framför allt högskolor och universitet. mentorskap och nätverksbyggande utökad valideringsverksamhet att utveckla förståelsen för vad vägledning kan stödja medborgaren med att utveckla uppsökande verksamhet. Detta krävs sannolikt för att nå fler ungdomar inom det kommunala informationsansvaret, samt för att nå medborgare som sällan eller aldrig är i kontakt med kommunen (exempelvis genom utökad samverkan med idéburna sektorn). Kartläggningen visar på brister avseende uppföljning av jämställdhetsperspektiv på verksamheter. Kvinnor och mäns villkor och behov kan inte belysas på ett kvalitativt sätt utifrån vår kartläggning. Det saknas bl.a. könsuppdelad statistik. Vår slutsats är att det är angeläget att verksamheten i en framtida vägledningsfunktion utformas utifrån en grundlig jämställdhetsanalys och att man har ett tydligt uppdrag kring detta. Ledning och styrning Dagens vägledning utförs av många aktörer, som styrs och leds utifrån respektive aktörs eget mål och uppdrag. Vår slutsats är att det krävs mer formaliserad samverkan med utgångspunkt i gemensamma mål. Det krävs även tydligare styrning för att skapa en effektiv och optimal vägledningsfunktion. Vidare kan vi se att: Aktörerna efterfrågar tydliga mål, uppdrag och ansvarsfördelning, samt relevant uppföljning. Vår omvärldsbevakning visar exempel på vinster med att ha ett tydligt övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken, där vägledning ingår som en viktig del. Ett sådant mål kan vara en stärkt arbetslinje. 3 Flera aktörer förespråkar en fristående organisering av en framtida vägledningsfunktion. Det vill säga att vägledningsfunktionen inte ska organiseras under en annan verksamhet. Flera aktörer förespråkar En väg in för medborgaren, att samla resurser och kompetenser under ett tak med ett gemensamt mål och syfte. 3 Exempel från Malmö stad, Eskilstuna kommun och Växjö kommun.

19 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 7 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Flera aktörer lyfter fram stuprörstänk och protektionism som ett hinder för samverkan. Sannolikt har den sitt ursprung i en splittrad styrning. Resurser Medborgarnas behov är i centrum för vår kartläggning. Samtidigt måste analysen beakta krav på kvalitet i förhållande till kostnadseffektivitet för drift och organisation. Målsättningen med att ta fram en optimal och effektiv vägledningsfunktion avser hänsyn till såväl medborgarperspektivet i verksamheten som kraven på att effektivt hantera offentliga medel. Dessa perspektiv ligger båda i medborgarnas intresse. Vägledningsverksamheten idag är omfattande. Bara Avux vägledningscenter hanterade kontakter med Botkyrkabor under 2011, och av dem var ca personliga möten. Kartläggningen visar att behovet av resurser för vägledning sannolikt kommer att öka, och då främst med avseende på: Personalresurser; främst ledningsresurser som är av akut karaktär. Sannolikt kommer behovet av vägledningsresurser att öka, dels på grund av kommande sfi-peng, och dels om man gör bedömningen att sfi-studerande i nuvarande organisation ska få utökade vägledningsinsatser. Lokaler Verksamhetsutveckling rörande insatser, information och kommunikation (exempelvis; uppsökande verksamhet, validering och tolktjänster) Sannolikt kan vissa effektiviseringsvinster uppnås genom ökad samverkan mellan olika aktörer En optimal och effektiv vägledningsfunktion kan sannolikt bidra på ett positivt sätt till kommunens ekonomi, genom att medborgares väg till egen försörjning tar kortare tid. Placering och lokaler Kartläggningen visar att placering och utformning av lokaler för vägledning är viktiga utifrån en rad aspekter. Framför allt betonas synlighet, tillgänglighet och funktionalitet. Våra slutsatser är att: Nuvarande placering av Vägledningscenter i Tumba gymnasiums lokaler är otillfredsställande utifrån en rad olika aspekter.

20 BOTKYRKA KOMMUN Delrapport 8 [8] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen En framtida vägledningsfunktion bör ha centralt placerade och attraktiva lokaler. Det finns en skiljelinje mellan aktörer som efterfrågar en central placering alternativt flera kontaktytor. Detta ser vi dock som en fråga som kan lösas inom verksamheten. Oavsett placering av lokaler behöver man sannolikt arbeta med att möta medborgarna på olika arenor. Studerande på Vuxenutbildningen har framfört att vägledning bör erbjudas i skolan. Lokalfrågan bör beaktas utifrån samverkansparters eventuella behov.

21 REMISSUNDERLAG 1 [16] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Remissunderlag: Slutrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka Remisstid: Remissyttrande ska inkomma till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen senast den 19 oktober. Yttrande skickas med e-post till: Förteckning på remissinstanser bifogas sist i detta dokument. Slutrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka Under 2012 är ett av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens (Avux) operativa mål att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kan utformas. Utredningsarbetet bedrivs i projektform och leds av utvecklingsfunktionen på förvaltningskontoret. Denna slutrapport redovisar styrgruppens 1 förslag till hur en ny vägledningsfunktion kan utformas. Förslagen rör verksamhetens mål och uppdrag, styrning och organisation, målgrupp, lokaler samt budget och finansiering. Styrgruppen lämnar även förslag på tidsplan för verksamhetens förändring med start januari Slutrapporten avslutas med en konsekvensbeskrivning av lagda förslag, avseende ekonomi, mål och förväntade effekter. Förslagen grundar sig på styrgruppens kartläggning av nuvarande vägledningsverksamhet i Botkyrka kommun. Analys och slutsatser har tagit sin utgångspunkt i medborgarnas behov. Kartläggning, analys och slutsatser tillsammans med metod och organisation för projektets genomförande har presenterats i en delrapport. 2 Delrapporten har presenterats för Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden i början av juni Samtliga samverkansparter under analysfasen har delgivits delrapporten, dessa aktörer kommer även få slutrapporten på remiss under hösten I slutrapporten avses styrgruppen när orden; vi eller våra används. Andreas Liljenrud Projektledare / Målägare 1 Andreas Liljenrud (Projektledare), Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Lisbeth Jacobsson Verksamhetschef Vuxenutbildning, Anette Berggren Verksamhetschef AKC och Agneta Göransson Verksamhetschef Xenter 2 Delrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna Slutsatser och analys utifrån en kartläggning av befintlig vägledning för vuxna i Botkyrka kommun ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

22 BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Bakgrund Den operativa visionen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är; Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. I förvaltningens ettårsplan för 2012 anges två strategiska fokusområden; anställningsbarhet och meningsfulla jobb och sysselsättning. Utifrån den strategiska visionen har nämnden antagit sex operativa mål. Ett av målen adresserar ett uppdrag till förvaltningen att utveckla/förändra vägledningsverksamheten. Under projektets analysfas har bilden av vad vägledning betyder för att stödja medborgarnas väg till arbete och meningsfull sysselsättning stärkts. I utredningsuppdraget Botkyrka nästa 3 har vägledning identifierats som en viktig framgångsfaktor för medborgarnas väg till arbete och meningsfull sysselsättning. Ny vägledningsfunktion med utgångspunkt i medborgarnas behov Vår kartläggning visar att åtgärder och insatser i nuvarande vägledningsverksamhet inte alltid utgår från medborgarens behov och förutsättningar. Utifrån denna kunskap och mot bakgrund av att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden identifierat vägledning som en av de främsta framgångsfaktorerna för att stärka medborgarnas möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning är alla förslag utformade för att i så hög grad som möjligt möta medborgarnas behov. Vi har även vägt in kraven om en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet i de förslag som presenteras. Nämndens förväntan på att en ny vägledningsfunktion möter både kvinnors och mäns villkor och behov samt interkulturellt förhållningssätt ska hanteras enligt särskilda direktiv. 3 Botkyrka nästa - Projektets syfte är att kartlägga kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska området och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse i arbetet med att fler Botkyrkabor ska försörja sig på eget arbete eller företagande samt hur kommunens förmåga att stimulera och stödja entreprenörskap, etablering av nya företag och verksamheter kan utvecklas.

23 BOTKYRKA KOMMUN 3 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Sammanfattning av förslaget Slutrapportens förslag till ny vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor innebär en rejäl uppväxling och breddning av vägledningsarbetet inom kommunen. De främsta förändringarna sker genom: Arbetsmarknadsfokus Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet. Oberoende studie- och yrkesvägledning Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter. En väg in till studier Botkyrkabon får en väg in till sina studier. Vägledning, intest och antagning till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier. Hög tillgänglighet avseende lokaler och kompetens Botkyrkabon kommer ha lätt att hitta och ta sig till en ny vägledningsfunktion. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet för Botkyrkaborna. Tillgängligheten återspeglas också i generösa öppettider och varierande forum för vägledning, exempelvis reception, telefon, digitala informations- och möteskanaler etc. Målsättningen om hög tillgänglighet återspeglas också i den kompetens som Vägledningsfunktionen besitter. Vägledningen ska vara individanpassad och kunna möta individers särskilda behov och förutsättningar. Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, unga vuxna, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning eller personer med studiesocial problematik. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få det utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställt och interkulturellt förhållningssätt.

24 BOTKYRKA KOMMUN 4 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Uppsökande verksamhet Botkyrkabor som normalt inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning, till exempel osynliga gruppen, kan komma att uppsökas av vägledare inom helt nya arenor. Detta skapar möjligheter för Botkyrkabor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Valideringsenhet Botkyrkabor som har reell kompetens inom ett visst område får möjlighet att validera sina kunskaper. Detta är en tidsbesparande åtgärd för individen som kan korta vägen till arbete. Övriga förstärkningar till följd av en ny Vägledningfunktion Ovanstående redovisar vad en ny vägledningsfunktion medför för Botkyrkabon. Därutöver innebär förslaget: förstärkt samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen och CSN samt centrala aktörer som kommunala verksamheter, högskolor, branschorganisationer med flera, stärkt uppdrag avseende kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård av externa anordnare för utbildning, förstärkning av lednings- och vägledningsresurser för att säkerställa en kvalitativ verksamhet. Förväntade effekter Utvecklandet av en ny vägledningsfunktion sker med utgångspunkt i idén att vägledningsinsatser är en viktig framgångsfaktor för individens väg till arbete och meningsfull sysselsättning. De förväntade effekterna av en ny vägledningsfunktion är att fler Botkyrkabor kommer ut i varaktigt arbete och meningsfull sysselsättning.

25 BOTKYRKA KOMMUN 5 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Förslag - Ny vägledningsfunktion 1. MÅL En ny Vägledningsfunktion ska leverera en effektiv studie- och yrkesvägledning för vuxna Botkyrkabor i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. En ny vägledningsfunktion tar sin utgångspunkt i Avux operativa vision. Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. Kommentar: Avux operativa vision anvisar att verksamheten ska bedrivas med sikte på arbete och meningsfull sysselsättning, med utgångspunkt i individens förutsättningar och mål. 2. UPPDRAG RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning och utifrån de riktlinjer som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutat om. Verksamheten ska bedrivas med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny vägledningsfunktion har ett samordningsuppdrag som innebär att samla myndigheter och centrala aktörer i bred samverkan kring individens behov av vägledning. Uppdrag 1. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning (skollagen m.fl.) 2. Studie- och yrkesvägledning ska bedrivas med arbetsmarknadsfokus Ansvara för intest till Sfi samt fatta beslut om antagning till komvux, sfi och samhällsorientering 5 4. Upprätta individuella studieplaner för studerande 5. Ansvara för att möta individens behov av validering 4 Arbetsmarknadsfokus innebär att studie- och yrkesvägledning ska ske med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov och villkor så att individens vägval leder mot arbete eller meningsfull sysselsättning. Det inkluderar vägledning till aktörer för stöd till eget företagande. 5 Arbetsmarknadsdepartementet bereder ett lagförslag om samhällsorientering. Förslaget går ut på att målgruppen för samhällsorientering ska utökas till att även omfatta anhöriginvandrare (i dagsläget omfattas endast flyktingar). Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2013.

26 BOTKYRKA KOMMUN 6 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare 7. Samordningsuppdrag En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att skapa förutsättningar för bred samverkan med myndigheter och centrala aktörer kring individens behov av vägledning. 8. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård Riktlinjer En ny vägledningsfunktion ska: 1. bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta 2. bedriva verksamheten på ett flexibelt sätt för att kunna möta individer med behov av särskilda insatser eller kompetenser 6 3. implementera jämställdhetsintegrering och interkulturella förhållningssätt i den löpande verksamheten. 4. utveckla arbetet med den uppsökande verksamheten 5. utveckla arbetet med validering 6. utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och andra centrala aktörer för kunskap och erfarenhetsutbyte samt för ökad samordning kring individens behov av vägledning. Kommentar: En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i individens behov och med tydligt arbetsmarknadsfokus. Detta ställer krav på verksamhetens förmåga att ha en god målgruppsanalys för att möta individen med rätt vägledning. Arbetet med jämställdhetsintegrering är en viktig strategi för att säkra servicen mot både kvinnor och män i behov av vägledning. En ny vägledningsfunktion åläggs krav på utökad samverkan med myndigheter och andra centrala aktörer i syfte att stärka individens väg mot arbete och meningsfull sysselsättning. Att utveckla den uppsökande verksamheten har bedömts som avgörande för att nå den del av målgruppen som i dag inte har kontakt med kommunen men som är i behov av vägledning. 6 Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med försörjningsstöd, personer med studiesocial problematik etc

27 BOTKYRKA KOMMUN 7 [16] Utbildning & Arbetsmarknad RAPPORTERING En ny vägledningsfunktion ska bedriva kvalitets- och verksamhetsuppföljning enligt Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ordinarie uppföljningsstruktur 4. MÅLGRUPP Alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studieoch yrkesvägledning. En ny vägledningsfunktion ska vända sig till alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun, inklusive de ungdomar som faller under det kommunala informationsansvaret. Verksamheten ska bedrivas så att de villkor och behov som personer med särskilda behov har inte lägger hinder för tillgången till god vägledning. Kommentar: Eftersom målgruppen för en ny vägledningsfunktion omfattar alla vuxna medborgare i kommunen är det särskilt viktigt att ta till vara på de brister i nuvarande vägledning som vår kartläggning identifierat. Vår kartläggning visar att dagens vägledningsverksamhet inte är anpassad för att möta alla medborgare med de varierande behov och förutsättningar som finns. Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med studiesocial problematik etc. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få detta utifrån sina behov och förutsättningar. Denna målsättning kräver en god målgruppsanalys, därför ligger detta som ett särskilt uppdrag till en nyvägledningsfunktion. Målgruppsanalysen lägger grunden för det val av metoder och insatser som verksamheten behöver använda för att skapa kvalitet i vägledningsarbetet. 5. ORGANISATION En ny vägledningsfunktion har sin organisatoriska tillhörighet i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den är fristående från övriga verksamhetsgrenar i förvaltningen och leds av en verksamhetschef direkt underställd förvaltningschefen. En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som besitter hög kompetens kring arbetsmarknadens villkor och behov.

28 BOTKYRKA KOMMUN 8 [16] Utbildning & Arbetsmarknad En ny vägledningsfunktion har behov av tydliga mål och uppdrag. Verksamhetschefen ansvarar för hur arbetet ska ledas och organiseras. De verksamhetsdelar som ingår i uppdraget är följande: Verksamhetsledning att leda verksamheten mot uppsatta mål, samordning och samverkan med myndigheter och andra centrala aktörer samt verksamhetsutveckling. Verksamhet/drift -Vägledning, intest SFI, validering, antagning komvux, kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård Administration kontor, reception, administration, web, ekonomi etc. Kommentar: Hur en ny vägledningsfunktion ska ledas och organiseras är verksamhetschefens uppdrag. De verksamhetsdelar som följer av uppdraget synliggör ett antal områden som var och en är i behov av tydlig ledning. Flera av dessa kräver också särskild beslutsbehörighet för verksamhetens genomförande, ett sådant exempel är antagning till vuxenutbildning som är rektors ansvar. I den tidsplan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion som presenteras i detta underlag följer att organisering av en ny vägledningsfunktion blir en av verksamhetschefens första uppgifter att lösa. En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som besitter hög kompetens kring arbetsmarknadens villkor och behov. Detta innefattar även kompetens kring vägledning mot aktörer som kan ge stöd och rådgivning kring entreprenörskap/eget företagande. 6. LOKALER En ny vägledningsfunktion ska vara placerad i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet för medborgarna i Botkyrka kommun. Nuvarande lokaler för vägledningscenter ska avvecklas. En ny vägledningsfunktion ska placeras i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion ska vara i drift i nya lokaler senast Kommentar: Processen kring framtagandet av nya lokaler för en ny vägledningsfunktion samordnas av förvaltningskontoret

29 BOTKYRKA KOMMUN 9 [16] Utbildning & Arbetsmarknad BUDGET OCH FINANSIERING En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Under uppbyggnadsfasen behöver investeringsmedel tillföras för lokalanpassning. Avseende finansiering kommer utökade kostnader för lednings- och personalresurser omfördelas inom det verksamhetsanslag som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förfogar över. Förslaget till en ny vägledningsfunktion utgår från nämndens bedömning att studie- och yrkesvägledning är ett framgångsrikt verktyg för att skapa förutsättningar för individens möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning. För att möta nämndens ambitioner kring en utökad satsning på vägledning kommer det förslag som styrgruppen presenterar i denna slutrapport innebära en kostnadsökning för en ny vägledningsfunktion på kronor. Huvuddelen av kostnaderna finns redan i förvaltningen. Vissa kostnader flyttas internt mellan verksamheter i förvaltningen av organisatoriska skäl. En del av kostnaderna blir nya och behöver finansieras genom omprioriteringar inom förvaltningens budget alternativt genom en ramhöjning till Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden. Budgeten för en ny vägledningsfunktion utgår från de kostnader förslagen i denna rapport genererar. Kostnaderna redovisas i sin helhet i en bilaga sist i slutrapporten. Budget för ny vägledningsfunktion: Budget för nuvarande vägledningsfunktion: Differens: kronor kronor kronor Kommentar: Satsningen på en ny vägledningsfunktion innebär en större prioritering av studie- och yrkesvägledning inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den uppsökande verksamheten, valideringsenheten, kvalitetsarbetet tillsammans med nya lokaler och ökade personalkostnader är förklaringen till kostnadsökningen. I takt med att en ny vägledningsfunktion utvecklas kommer detta få budgetkonsekvenser för förvaltningen som helhet.

30 BOTKYRKA KOMMUN 10 [16] Utbildning & Arbetsmarknad PLAN FÖR UPPBYGGNAD AV NY VÄGLEDNINGSFUNKTION Uppbyggnaden av en ny vägledningsfunktion påbörjas i januari Prioriteerade insatser under 2013 är rekrytering av verksamhetschef samt process för lokal- och personalförsörjning. Riktlinjer och uppdrag för en ny vägledningsfunktion träder i kraft när en verksamhetschef rekryterats. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion är driftsatt i nya lokaler, med full bemanning januari Prioriteringar Januari Mars 2013 Rekrytering av ny verksamhetschef Januari december 2013 Lokalförsörjningsprocess 7 April 2013 Implementering av riktlinjer och uppdrag för ny vägledningsfunktion Personalförsörjning och organisationsstruktur 2014 Ny vägledningsfunktion i full drift Kommentar: Under 2012 har Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen haft i uppdrag att utreda hur en ny vägledningsfunktion kan utformas. När projektgruppen lämnar över sitt slutliga förslag till genomförande tar den politiska processen över. Vår plan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion med start i januari 2013 bygger på att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattar erforderliga beslut under Uppbygganden av en ny vägledningsfunktion utifrån det förslag som presenterats i denna rapport kräver långsiktiga beslut förankrade i förvaltningens styrdokument. Lokalförsörjningsprocessen och omdisponering av medel för finansiering av en ny vägledningsfunktion är processer som behöver implementeras i förvaltningens flerårsplan. 7 Lokalförsörjningsprocessen har påbörjats av förvaltningskontoret under 2012

31 BOTKYRKA KOMMUN 11 [16] Utbildning & Arbetsmarknad Konsekvenser och förväntade effekter av en Ny vägledningsfunktion NY VÄGLEDNINGSFUNKTION Arbetsmarknadsfokus Oberoende studie- och yrkesvägledning En väg in till studier Hög tillgänglighet Varaktigt arbete Meningsfull sysselsättning Uppsökande verksamhet Valideringsenhet Arbetsmarknadsfokus Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning i framtiden. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet. Oberoende studie- och yrkesvägledning Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter. En väg in till studier Botkyrkabon får en väg in till sina studier. Vägledning, intest och antagning till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier.

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rum 230, AKC, Hans stahles väg, Tumba kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Patrik

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Lägesrapport om vägledningsfunktionen

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Lägesrapport om vägledningsfunktionen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP)

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Kommunalhuset 2:3, kl 19:00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ers Arzu Alan (S) Anders Byrsenius

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M)

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:30 ande Serkan Köse (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Stefan Leiding

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Konferensrummet, Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder, (S), ordförande Lars Robin, (M) Bosse Olsson, (MP) Patrik Forslund, (M) Arzu

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

5 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

5 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-10-24 Tid 2012-11-01, Kl 19:00 Plats Plan 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Presentation 2 Information om Ny

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, kl 19:00 20:00 ande Jill Melinder (S) Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Gladh (S), tjg. ersättare Elisabeth Haglund-Nyberg

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, plan 2 rum 2:3, kl 19:00-20:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Staffan Sundin

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 15 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-03-05 Tid 2013-03-14, Kl 19:00 Plats Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba Ärenden Justering 1 Presentation och rundvandring

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Plats och tid Vux, kl 19:00-20.30 ande /DeltagarlistaOrdförande/ Jill Ronnie Andersson (V) Melinder (S), ordförande /Deltagarlistaande/ Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (S) Daniel

Läs mer

Bo Claesson (KD) Inger Grönberg (MP) tjg ersättare Staffan Sundin (M) tjg ersättare

Bo Claesson (KD) Inger Grönberg (MP) tjg ersättare Staffan Sundin (M) tjg ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Plats och tid Kommunalhuset plan 2 konferensrum 2:2, kl 19:00-20:00 Beslutande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Ayisha Farooq (S) tjänstgörande ersättare för Tony Elias (S)

ersättare för Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Ayisha Farooq (S) tjänstgörande ersättare för Tony Elias (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Plats och tid Kommunhuset 2:2, kl. 19:00 Beslutande Marcus Ekman (S), ordförande Lars Johansson (L) andra vice ordförande Inger Grönberg (MP) tjänstgörande Björn Lagerstedt (M)

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Sebastian Lindqvist (SD)

Sebastian Lindqvist (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Xenter Botkyrka, Utbildningsvägen 3 i Tumba, kl. 19:00 Beslutande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP) Magdalena Jonsson (M) Leif Nilsson

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-04-08 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Projekt- och föreningsbidrag, FIFH,

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

KS 13 5 FEBRUARI 2014

KS 13 5 FEBRUARI 2014 KS 13 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2014-01-09 Diarienummer KSN-2013-0401 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. de ersättare för Elias Tony (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. de ersättare för Elias Tony (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Jobbcenter Botkyrka, Hans Stahles väg 13 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-08-30 Tid 2012-08-30, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange Ärenden Justering 1 Motion -

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Utvärdering av feriejobb för unga

Utvärdering av feriejobb för unga Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-11 Handläggare Emma Holmgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Utvärdering av feriejobb

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer