Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014"

Transkript

1 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan Vi lyfter Motala! 1

2 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är vår vision och efter den arbetar vi i Motala. Motala är en fantastisk kommun, med stora styrkor och än större möjligheter. Läget vid Vättern är fördelaktigt och gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs. Motala är en bra kommun att leva och verka i, men den kan bli bättre. Vi står för en politik som värnar välfärden, skapar fler jobb och satsar på miljön. Välfärd för oss betyder möjlighet att färdas väl genom livet. Vi vill att Motala ska vara en plats där människor vill tillbringa alla skeden i livet. Motala ska vara en bra stad för alla att växa upp i. Vi vill att alla invånare ska ha goda uppväxtvillkor och att folkhälsan, för så väl gammal som ung, ska vara god oavsett var man bor i kommunen. Vi vill skapa jobb i allmänhet och jobb till unga i synnerhet. En investering i de unga är en investering i framtiden. I dagens välfärdsland måste arbetslinjen också vara en utbildningslinje. Vi värnar det livslånga lärandet med bra utbildning, från förskola, till högskola och vuxenutbildning. Vi har ett differentierat näringsliv som kan utvecklas ytterligare och bli än mer konkurrenskraftigt. Framförallt vill vi skapa förutsättningar för miljöinnovativa verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling och där det finns en stor marknad för nyföretagande. Vi strävar också efter att göra kommunen till en mönsterarbetsplats genom att erbjuda trygga anställningar, rätt till heltid och god arbetsmiljö där jämlikhet råder. Vi vill också skapa en stad med öppna mötesplatser där invånare från alla delar av Motala får tillgång till stadens fördelar. Vi vill framförallt utveckla Borensberg, Centrum, Motala Verkstad och Varamon. Men lika viktigt är utvecklingen i de mindre orterna i kommunen. Hela kommunen ska få del av utvecklingen. På fritiden ska motalaborna ha tillgång till ett rikt och brett kultur - och föreningsliv. Vi vill skapa förutsättningar för föreningarnas fortlevnad och kompetensutveckling och ett kulturliv där eget skapande står i fokus. Idrotten är viktig för Motalas identitet, något som kan tydliggöras i skapandet av ett idrottscenter. Vi vill ha en kommun med en utbyggd och kvalitativ välfärd där alla har möjlighet till heltidsjobb och där hållbar utveckling leder vägen mot framtiden. För att skapa ett Motala där alla har möjligheter att bo, arbeta, studera, leva och trivas behövs en politik med vilja och visioner. Det har vi! Visionen är ledstjärnan som tillsammans med våra politiska prioriteringar påverkar målen för kommunens alla verksamheter. Vi har satt mål som bland annat innebär att du såväl som medborgare som företagare ska vara än mer nöjd med kommunens verksamhet i fråga om tillgänglighet, bemötande och inflytande. Motala ska vara en attraktiv plats för boende och företagande, där sysselsättningen och utbildningsnivån ökar. Resultatet ska bli ett hållbart samhälle som är säkert och tryggt, klimatsmart och där folkhälsan förbättras. Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) är fastställt av kommunfullmäktige och utgör grunden för den politiska styrningen av kommunens verksamhet under mandatperioden. Kommunens gemensamma vision ska genomföras med att prioritera investeringar i: en aktiv arbetsmarknadspolitik barn och ungdomars uppväxtvillkor insatser för äldre ett klimatsmart och attraktivt Motala Motala kommunen där människor och möjligheter möts! 2

3 Styrmodell För att politiken ska bli verklighet och för att Motala ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare arbetar vi sedan 2010 med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). Det innebär regler, riktlinjer och verktyg för ledning och styrning av den kommunala organisationen. Ledningssystemet visar vägen för hur de olika verksamheterna inom kommunen gemensamt arbetar med vision, prioriteringar och mål. Men också hur samverkan med näringsliv, organisationer och andra offentliga myndigheter ska formas för att främja Motalas utveckling. I det Lokala utvecklingsprogrammet (LUP) finns visionen och de politiska prioriteringar som gäller för mandatperioden. Prioriteringarna i LUP bygger på den politiska majoritetens valprogram. Det är den politik som en majoritet av medborgarna valt ska genomföras. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att genomföra LUP genom mål och verksamhetsplaner som leder mot att uppfylla visionen och de politiska prioriteringarna. Målen på olika nivåer och med olika långa tidsperspektiv visar vad vi prioriterar. Utifrån målen väljer vi i verksamhetsplaner vilka aktiviteter vi ska genomföra under året. På så vis påverkar målen våra dagliga beslut och vägval och styr vår verksamhet i rätt riktning. Tydliga mål gör det möjligt att följa upp resultat och effekter, så att vi vet om vi är på rätt väg eller om vi behöver prioritera om och genomföra andra typer av aktiviteter. Med en gemensam vision som utgångspunkt och med mål som är tydliga och väl förankrade i hela verksamheten får vi utvecklingskraft. För när alla känner till och känner engagemang för våra mål, blir det naturligt för oss att hela tiden arbeta med dem för ögonen. Det gör att vi går i samma riktning, vilket ger kraft i verksamhetens och kommunens utveckling. Även om kommunens organisation är fungerande så måste arbetet bedrivas både inom respektive funktion (nämnd/förvaltning/sektor) och över respektive funktion i en mer horisontell styrning (sektorsövergripande). Våra politiska prioriteringar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet redovisar en gemensam Mål och Resursplan (MoR) för Motala kommun. MoR gäller för år 2012 med plan för Genom satsningar på bland annat jobb, skola och omsorg samt miljö, fritid och kultur vill vi utveckla Motala till en kommun med möjligheter. Vårt förslag bygger på oförändrad skattesats. Vi prioriterar fler jobb, bättre miljö, kvalitativ välfärd och god livskvalitet. Aktiv arbetsmarknadspolitik Den ekonomiska krisen och regeringens politik har satt välfärden på prov. Den ekonomiska nedgången i Sverige under de senaste åren har varit påtaglig och arbetslösheten är rekordhög. Detta har drabbat även Motala. Många unga saknar möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och flera av dem tvingas leva på försörjningsstöd. Våra ungdomar är en resurs. Deras kunskaper, talanger och idéer behövs i vår kommun inte minst för att utveckla nya företag och för att vidareutveckla vår välfärd. Genom att ge unga jobb får de, förutom egen inkomst, meriter för framtida jobb och behovet av försörjningsstöd minskar. Motala behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger våra unga en plats på arbetsmarknaden! Människor ska rustas med kunskap och företagen växa med rätt kompetens. Att kunna försörja sig, ha en meningsfull sysselsättning och ett rikt socialt liv är grundläggande mänskliga värden. Alla här i Motala har rätten, men också skyldigheten, att efter bästa förmåga bidra till vårt eget och samhällets välstånd och utveckling. Därför har arbete och utbildning högsta politiska prioritet. Vi väljer att möta den höga arbetslösheten med en bred investering i utbildning ett kunskapslyft som speglar både individens och marknadens behov. Men det handlar också om att skapa bra förutsättningar för företagande 3

4 och förutom kunskapslyftet arbetar vi med infrastrukturfrågor och samhällsservice riktad mot företagen. Vi satsar också på att främja innovationer och förbättra förutsättningarna för lokala småföretag. Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra chans i livet och möta omställning på arbetsmarknaden genom att anpassa sina former till individens behov och begränsningar. Verksamheten ska arbeta med validering och utveckla metoder för lärande för de med mindre studievana. Satsningen på yrkesgymnasiala utbildningar ska fortsätta samtidigt som vuxenutbildningen ska erbjuda möjlighet till studier för behörighet till högskola och grundläggande vuxenutbildning. Motalas stora generationsväxlingar och behov av kompetensförsörjning ska särskilt uppmärksammas. Ungdomar som är arbetslösa ska erbjudas arbete, utbildning, praktik eller lärlingsplats så fort som möjligt. Vår bedömning är att ungdomsarbetslösheten är så allvarlig att det krävs en särskild prioritering för kommunens alla verksamheter att arbeta med detta. En samverkan ska ske med näringslivet och andra aktörer i Motala. Det ska finnas plats för unga att mötas. I detta sammanhang är de ungas möjligheter att få sommarjobb av stor betydelse. Inom ramen för samarbetet med näringslivet står den frågan högt på dagordningen. Den höga arbetslösheten i Motala ska mötas genom att vi investerar brett i utbildning som speglar både individens och marknadens behov - ett nytt kunskapslyft i Motala. För individerna handlar det om att få bättre möjlighet till arbete och för samhället handlar det om att tillgodose efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och att stärka Motalas konkurrenskraft. En högre utbildningsnivå leder också till mera av spetskompetens och kreativitet, vilket skapar nya lösningar och nya produkter - och på så sätt en ny och vidare arbetsmarknad. Vi behöver ha alla våra invånare i sysselsättning för att upprätthålla hög kvalitet i välfärden. Motala ska bli bättre på att integrera nya medborgare genom högre kvalitet på insatser som leder till arbete. Den ständiga förändringen av arbetsmarknaden ställer krav på samhällets insatser för att underlätta omställning till nytt arbete. Det livslånga lärandet innebär att kontinuerligt under livets skiften kunna få ny kunskap och möjligheter att gå från ett jobb till ett annat. Det kräver en väl utbyggd vuxenutbildning som inrymmer studier från grundskola till högskola och som har en nära koppling till näringslivet. Investera i en aktiv arbetsmarknadspolitik Vi kommer under investera i en aktiv arbetsmarknadspolitik genom att: Erbjuda ett brett utbud av utbildningar som speglar individens och marknadens behov och önskemål I 2010-talets välfärdsland måste också arbetslinjen vara en utbildningslinje. Vi vill se en starkare vuxenutbildning i Motala. Vi vill också se att kopplingen mellan utbildning och näringsliv förbättras. Ingen under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd Det är viktigt att rusta dagens unga generation för att klara framtidens utmaningar. I Motala ska ingen under 25 år behöva söka ekonomiskt bistånd. Inom alla politikområden prioriteras aktiva åtgärder för att en person ska kunna gå till ett arbete, framför passiv kontantersättning. Vi kan och vi måste möta ungdomsarbetslösheten genom snabba och omfattande insatser. Vi vill på olika sätt jobba för att garantera våra ungdomar meningsfull sysselsättning. Unga har rätten, men också skyldigheten, att efter bästa förmåga bidra till samhällets välstånd och utveckling. Vi vill se kreativa arbetsmarknadsprojekt med dubbel vinst. Vid upphandlingsförfarandet bör Motala kommun ställa krav på att leverantörerna tar emot praktikanter, trainees eller andra former av lärlingar. Vi tycker det är viktigt att offentlig upphandling här används som ett verktyg för att råda bot på arbetslösheten bland våra ungdomar. Vi vill också 4

5 erbjuda ungdomar sommarjobb i kommunen. Ungas entreprenörskap ska uppmuntras. Skolan ska stimulera till företagande genom kunskap och kontakter med näringslivet. Förbättra kommunikationerna så att arbetsmarknaden utökas Sysselsättningen ska öka både genom satsningar på näringslivet i Motala och att möjliggöra arbetspendling. Genom förbättrade kommunikationer blir Motala en del av en större arbetsmarknad. För att utveckla goda kommunikationer inom regionen och till omvärlden krävs ett modernt och funktionellt resecentrum. Vi vill därför jobba för att utveckla täta pendeltågsturerna mellan Motala - Mjölby, Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro och Stockholm. Underlätta för företagande och entreprenörskap Kommunen ska stimulera tillväxten i framtidens branscher med produkter och tjänster med ett ökat kunskapsinnehåll och en högre förädlingsgrad. Näringslivet i Motala ska konkurrera med kompetens och effektivitet. Motala kommun stöder bildandet av ett näringslivsbolag. Kommunen ska ha strategier och insatser för att främja innovationer och nya produkter i kommunens företagande och entreprenörskap. Det lokala näringslivets småföretag ska ges bättre förutsättningar att lämna anbud på kommunala upphandlingar. Hög sysselsättningsnivå är grundläggande för den generella välfärden. Se kulturen/fritiden som lokaliseringsfaktor Förutsättningarna för företagande skapas genom samma utveckling som leder till ett allmänt gott samhälle. Nyckelfrågorna handlar om utbildningsnivå, infrastruktur, nivån på samhällsservicen riktat mot företag och entreprenörer och inte minst det kulturella klimatet samt förenings- och fritidsverksamheten. Vi vill därför utveckla Motala-verkstadsområdet till ett kulturcentrum och på sikt utveckla ett idrottscenter. Motala kommun ska verka för en kvalitativ integration i samhället Möjligheten till praktik i näringslivet och företagsrådgivning till invandrade företagare ska stärkas och invandrares kunskaper och kompetens ska tas tillvara genom att de erbjuds goda möjligheter till validering av kompetensen. Barns och ungdomars uppväxtvillkor Barn är samhällsmedborgare med tankar om sin historia, nuet och med drömmar om framtiden. De har rätt att ställa krav och bli bemötta med respekt. Ett starkt inflytande för barn och elever i skolåldern, förbättrar och fördjupar kunskaperna de senare i livet ska använda. Motala arbetar generellt med ett förebyggande folkhälsoarbete för att skapa ett rättvisare samhälle med ökad jämlikhet. Motala prioriterar särskilt att stärka barns och ungdomars hälsa. Prioritet ska ges insatser för att skolan ska kunna kompensera för de skillnader som barnen bär med sig. Motala ska vara attraktivt för barn och ungdomar genom fler mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. De nya idéerna ska tas fram så att barn och unga är delaktig och har inflytande. Skolan för alla: Motala ska fortsätta att utvecklas som kunskapsstad. Alla barn, unga och vuxna ska få möjligheter att genom livslångt lärande utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan ska utjämna maktskillnader mellan kön, samhällsklasser och grupper, förstärka samhällsgemenskapen samt skapa förståelse för naturens begränsningar och möjligheter. Detta kräver att kvaliteten är hög och likvärdig på alla skolor och inom alla skolformer samt att insatser och resurser fördelas efter behov. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Alla ska nå målen genom att undervisningen utgår ifrån en helhetssyn, där elever- 5

6 nas inre motivation oavsett om den är teoretisk, kulturell, estetisk eller hantverksmässig tas tillvara. Utbildningen ska uppmuntra kreativitet, innovationsförmåga och entreprenöriellt förhållningssätt. Demografiförändringarna har inneburit att elevantalet minskat i grundskolan under ett antal år. Denna förändring påverkar nu gymnasieskolan som kommer få ett kraftigt minskat elevunderlag fram till år 2015 och innebär stora utmaningar avseende anpassning till dessa förutsättningar. Reformer inom gymnasieskolan samt en ny skollag 2011 innebär ett gediget arbete för att anpassa verksamheten utifrån dessa krav. Meritvärdet för elever i årskurs 9 har successivt ökat sedan I jämförelse ligger Motala lägre än riket men tendensen de senaste åren har varit att skillnaden minskar. Samma tendenser kan skönjas för elevers studieresultat på gymnasiet. Alltför många barn och unga mår dåligt och upplever psykisk ohälsa. I en jämförelse med Norrköping och Linköping ligger Motala högt när det gäller faktiska diagnoser. För att kunna möta detta på bästa möjliga sätt krävs tidig upptäckt och tidiga insatser. Många olika aktörer psykiatrin, primärvården, skolhälsovården, socialtjänsten med flera är också inblandade, vilket kan komplicera situationen för den enskilde. Ansvarsfördelningen mellan olika organisationer och huvudmän måste vara tydlig, samtidigt som formerna för att få hjälp är flexibla. Detta kräver en förbättrad samverkan mellan dessa olika samhällsinstanser. Barnfattigdomen breder tyvärr ut sig även i vår kommun. Det måste vara vår uppgift att göra allt för att motverka utvecklingen. Det kan vi göra genom att bedriva en aktiv utbildnings- och jobbpolitik som skapar jobb och höjer kompetensen hos dem som söker jobben. Faktum kvarstår dock att det finns stora inkomstklyftor i vår kommun. Därför har vi en avgiftsfri skola och fritidsaktiviteter med låga avgifter. Den kommunala musikskolans utveckling är en förutsättning för att på sikt skapa en aktiv kulturskola i Motala. Förskolan är en mycket viktig del i varje barns liv. Här läggs grunden för det livslånga lärandet. Personaltätheten och kompetensen hos personalen både inom förskolan och inom skolbarnomsorgen är avgörande för att barnen ska känna sig uppmärksammade och trygga. Att få lära sig saker i förskolan är en självklarhet. Personalen ska ha en god pedagogisk kompetens; därför ska vi möjliggöra kompetensutveckling för barnskötare för att ta tillvara deras kunskaper och erfarenhet. Denna satsning är för oss viktigare än ett vårdnadsbidrag som vi tagit bort Investera i barns och ungdomars uppväxtvillkor Motala ska vara den bästa kommunen i Sverige för barn och unga att växa upp i. För att vi ska nå detta högt ställda mål krävs ordentliga satsningar i den kommunala verksamheten. Den allra viktigaste uppgiften vi har framför oss är att råda bot på den mycket ojämlika hälsan i kommunen. Det är fullständigt oacceptabelt att det skiljer så mycket i hur våra barn och ungdomar växer upp. Alla barn har rätt till en trygg och god uppväxt. Folkhälsoarbete handlar om planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn och deras tillvaro, men har rätt till stöd när de behöver det. Alla barn ska ha samma förutsättningar till stöd; i hemmet, på fritiden och i skolan. Samhället ska reagera och agerar vid första tecknet på att ett barn kan fara illa och sätta barnet i fokus med helhetssyn på insatserna. Vi genomför satsningar på en bra skola, där barnen får likvärdiga förutsättningar och känner sig trygga, men också får möjlighet till en meningsfull fritid med mötesplatser och bra aktiviteter. Skolans uppgift är att så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för varje individ att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling. 6

7 Vi kommer under investera i barns och ungdomars uppväxtvillkor genom att: Satsa på kompensatoriska insatser Antalet ungdomar som är behöriga till gymnasiet ska öka. Vi ska ge stöd och verktyg för att alla ska få möjlighet att klara kunskapsmålen. Varje elevs specifika behov ska tillgodoses exempelvis genom att lärarstödd läxhjälp ska erbjudas. Digital läsförståelse är en förmåga som blir allt mer betydelsefull i dagens samhälle. Därför vill vi genomföra en IT-satsning under planperioden. Målet är att IT ska bli en integrerad del av den dagliga pedagogiken. Vi vill göra en särskild satsning på matematik och svenska. Andelen elever med högskolebehörighet ska öka. Motala ska ha en modern gymnasieskola, anpassad till morgondagens pedagogik. Därför satsar vi på kompensatoriska insatser under en treårsperiod. Stärka barn och ungdomars hälsa Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdom ska öka. Strukturerad samverkan inom ramen för skola-socialtjänst och andra aktörer är centralt i detta sammanhang. Redan utredningsmetodiken ska speglas av barnets behov i centrum samtidigt som hela familjens behov ska belysas. Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Motala är hög. Vi prioriterar elevstödjande verksamhet. Vår bedömning är att en mer samordnad organisation med multiprofessionella team måste skapas. Vi vill därför förstärka resurserna till elevstödjande verksamhet. Vi vill utveckla familjepolitiken i Motala så att den bättre möter dagens familjers behov. Så ska exempelvis förskolan passa föräldrarnas olika arbetstider. Vi satsar årligen under planperioden för att förverkliga en mer flexibel tillgång till förskolan. Barngrupperna ska inte vara större än att varje barn blir sedd och bemött utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Skapa fler mötesplatser för barn och ungdomar Föreningslivet skapar sammanhang och en meningsfull fritid för många unga. Allas möjlighet till idrottsaktiviteter bygger på ett starkt föreningsliv, välanpassade lokaler, goda förbindelser samt ett stort frivilligt engagemang. En satsning på föreningslivet ger också positiva effekter på folkhälsan. Vi prioriterar satsningar på breddidrotten och då främst för barn - och ungdomar. Barn och ungas möjlighet att ta del av och själva lära sig att spela musik och teater, göra film och annat är en grundbult i vår kulturpolitik. Kulturen ska vara en naturlig del av den ordinarie skolans arbete med Hallen som ett kulturcentrum för ungdomar. Stärka individens känsla för delaktighet och inflytande Genom ett aktivt deltagande i nya sociala medier kan vi också möta fler unga. Så kan medborgarna i vår kommun inhämta ny information och aktivt öka sitt engagemang i samhällsprocessen. Ungdomar utgör en resurs i utvecklingen av kommunen. Deras perspektiv, tankar och idéer bör därför genomsyra arbetet inom alla politikområden och utgå från kunskap om hur olika insatser påverkar deras liv. Kommunen ska därför kontinuerligt jobba med olika former där barn och ungas åsikter efterfrågas och är nödvändiga. Insatser för äldre I Motala ska man kunna se fram emot att bli äldre. Våra äldre har rätt att uppleva trygghet, god samvaro och meningsfull sysselsättning. När det inte längre går att klara sig hemma på egen hand ska vård och omsorg finnas där och den ska vara av hög kvalité. Det stora antalet äldre innebär höga krav på samhällsplanering och byggande. Ingen ska behöva känna sig begränsad i den fysiska miljön. Det ska vara möjligt att bo kvar i sitt hem med hjälp av god omvårdnad, funktionella bostäder och moderna hjälpmedel. Par ska kunna bo tillsammans i våra äldreboenden. Delaktighet, inflytande och gemenskap 7

8 är lika grundläggande behov som mat, hygien och vård. Verksamhet ska utformas med stor flexibilitet utifrån individens behov och önskemål. Äldreomsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i syfte att förebygga och skjuta upp ohälsa och sjukdom. Maten är en viktig del i äldres livskvalitet. Motala kommun investerar för framtiden i bra vård och omsorg med kunnig personal. Sammanhållen vård är viktigt för dem som är i behov av insatser från flera huvudmän. Pensionärer är en stor grupp med varierande behov. Äldre ska mötas med respekt och tilltro. Somliga behöver vård dygnet runt, medan andra mest är i stort behov av socialt umgänge och mötesplatser. Kommunens omsorg ska inkludera alla. Målet är att stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val. Äldreomsorgens kvalitet i Motala ska vara bland de bästa i landet. Den samlade bilden av kommunen äldreomsorg i dess olika delar är att den är förhållandevis kostnadseffektiv och har en god kvalitet. Åldersutvecklingen pekar stadigt mot en årlig ökning av de äldres andel av befolkningen. Det betyder att äldreomsorgen ställs inför stora utmaningar då allt fler behöver kommunens omsorger. Framtidens utmaning är dock mer än en fråga om statistik. En ökad betoning på eget inflytande och egna val kommer att påverka både former och utförande av olika tjänster för äldre. Att kunna fortsätta leva sitt eget liv utifrån sin personlighet, sina behov och vanor innebär att behålla makten över sin egen vardag. En viktig grund, som förstärker förutsättningarna för detta, är en utveckling av boendeformer som är anpassade efter äldres behov. Nya tekniklösningar kan göra hemmiljön säkrare och underlätta kommunikation och kontakt med andra, både privat och i sammanhang där individen har nytta av en förenklad kommunikation med olika servicegivare. Detta ingår i en helhetsbild där äldre får bättre möjlighet att behålla sin autonomi under en längre tid. Sannolikt kan ett övertagande av hemsjukvården i Östergötland bli verklighet under senare delen av denna mandatperiod med åtföljande skatteväxling. Ett förberedelsearbete i länet har påbörjats. Investera i de äldre Kommunens mål under mandatperioden uttrycker ambitionen att möta och stärka en värdegrund som utgår mer från individen och mindre från standardiserade lösningar i utbud och arbetsformer. Därigenom skapas en omsorg som grundas på respekt för den äldre och för den livstillvaro som skänker välbefinnande för var och en. Mycket kan göras för att förbättra för våra äldre i kommunen. Vi vill bland annat anpassa bostäder och göra dem tillgängliga och trygga för äldre att bo i. Genom kompetenshöjning, ökad personaltäthet och individanpassning kan vi även höja kvaliteten på äldreomsorgen. Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val. Vi kommer under investera i de äldre genom att: Ge de äldre ett tryggt och individanpassat boende Fler trygghetsboenden ska erbjudas Motalas äldre. Här ska tryggheten vara hög med trygghetslarm och gemensamhetslokaler där de boende kan äta och umgås. En god tillgång på anpassade boenden minskar behovet av platser inom det särskilda boendet. Par där någon beviljats bistånd i form av särskilt boende ska vara nöjda med sin boendelösning. Antalet bostäder anpassade efter äldres behov ska öka med minst 100 bostäder fram till Stödet i hemmet ska utvecklas genom ny teknik och funktionella bostäder. Fler fixartjänster minskar risken för onödiga skador. Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet 8

9 Många äldre vill inget hellre än att få fortsätta arbeta och bidra med sin kompetens och sitt engagemang. Hos Motalas vitala äldre pensionärer finns en bank av kunskaper och erfarenheter som alla kan ha nytta av. Många äldre gör stora insatser i föreningslivet, men också i yrkeslivet. Vi stödjer de aktiviteter som idag finns för pensionärer runt om i kommunen. Många föreningar arbetar med aktiviteter för äldre och de ska uppmuntras i sin insats genom ett stöd till föreningslivet. Tillsammans med olika aktörer ska vi utveckla och stärka hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsinsatser för äldre. Pensionärer ska enkelt och billigt kunna förflytta sig i kommunen. Utveckla sjukvård och omvårdnad kring äldre Det är angeläget att kommunen tar ett helhetsgrepp för att öka kvaliteten på vårdprocesserna kring äldre för att möta de specifika behov som en åldrande människa har. Det handlar om att stärka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med det omgivande samhället och att förhindra att äldre slussas runt. Vi vill därför att man utvecklar avsiktsförklaringen mellan Motala kommun och landstinget. Syftet är bland annat att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården samt att inrätta platser för mellanvård eller samvård för multisjuka äldre och äldre med specifika rehabiliteringsbehov i samarbete med landstinget. Det handlar också om se över möjligheten att förlägga ett Demenskompetenscentrum till Motala där fokus ligger på att samordna forskning som rör vården av äldre och deras specifika behov ska utredas. Västra Östergötland har en hög kompetens inom demensvård och med ett medicinskt och omvårdnadsmässigt stabilt underlag för såväl utbildning inom området som möjligheter till forskning och utveckling. Det ska inte vara för många olika människor som kommer hem till den äldre i hemmet. Det måste finnas kontinuitet för att säkra kvaliteten. Principen att var och en själv bestämmer över sin vardag ska vara styrande i all äldreomsorg. I äldreomsorgen ska man mötas med ett språk man förstår. Äldre ska få större möjlighet att bestämma över hur hemtjänsttimmarna används. Att uppmuntra och stödja anhörigvårdare är en självklar uppgift för kommunens verksamhet. Vi är positiva till att verksamhet drivs som så kallat intraprenad. Ett klimatsmart och attraktivt Motala Vi vill att kommunens verksamheter ska vara miljövänliga och långsiktigt hållbara. Vi ska kunna tillfredsställa våra behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. Utmaningen består bland annat i att både minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara alternativ. Det hållbara samhället vilar på tre ben: det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Alla lika viktiga, men det ekologiska benet är fortfarande det svagaste. Det vill vi ändra på. Det finns många åtgärder som kan göra kommunen mer klimat- och miljösmart. Flertalet är på sikt dessutom ekonomiskt lönsamma. I det klimatsmarta Motala förbättras livskvaliteten utan att den skadar vår miljö. Motala har stora möjligheter att bli en hållbar och attraktiv stad genom utveckling av den mångfald som finns i stadsmiljön och omgivningarna. Vi har en vision om hur Motala ska utvecklas, både i staden och på landsbygden. Några områden som redan pekats ut är Borensberg, Motala Verkstad, Varamon och stadskärnan. I utvecklingsarbetet finns också utrymme för de mindre orter som ingår i kommunen. Detta beskriver den potential som starkt bidrar till Motalas attraktivitet. En utveckling i denna riktning skulle gynna såväl oss som bor i Motala, näringslivet och de som besöker oss. I det attraktiva Motala utvecklas en hållbar livsmiljö med attraktivitet och mångfald för boende, företagande och besökare. Hela samhället präglas av inbjudande värdskap och bemötande. Kultur och fritidsverksamhet är en viktig lokaliseringsfaktor för företag och medborgare som vill flytta hit. I det attraktiva Motala är evenemang och idrott en viktig del av vår identitet. I det attraktiva Motala lämnar varje generation över en bättre miljö till nästa generation. 9

10 Utvecklingen i Motala ska så långt möjligt vara hållbar, exempelvis fortsatt stöd till byggandet av passiv hus. För att kunna skapa detta krävs insatser på många olika plan. Det handlar bland annat om att öka användningen av förnybar el i kommunen. Det handlar om att förbättra kollektivtrafiken och cykelvägarna i Motala. Det handlar om att satsa på hållbart byggande där lösningar med förnybara energikällor ingår. Förutom att fossila bränslen leder till förstärkt växthuseffekt, så bidrar de också till övergödning och försurning av sjöar miljöproblem som fortfarande är högst aktuella. Vi behöver alla engagera oss i energiomställningen, där kommunen bör vara föregångare och motor i förändringsprocesserna. Utmaningarna består i att både minska den totala energianvändningen och att samtidigt öka användningen av förnybara alternativ. Den stora boven är utsläppen från fossila bränslen, primärt från transporter och uppvärmningen av våra lokaler och bostäder. Trafiken står för ungefär hälften av koldioxidutsläppen. I det perspektivet blir det angeläget att förändra våra resemönster. Då måste många ersätta bil med kollektivtrafik och fler välja cykeln i stället för bilen till jobbet. Investera i ett klimatsmart och attraktivt Motala Cykelstaden Motala kan och ska vidareutvecklas Motala har stora möjligheter att bli en cykelstad eftersom de flesta arbetsresor är kortare än fem kilometer. Att använda den miljövänliga cykeln ger dessutom positiva effekter på folkhälsan. Viktigt är att färdigställa resecentrum i Motala och att pendeltågstrafiken kommer igång. I Motala ska de olika stadsdelarna planeras med gröna rum för rekreation, vila och lek Inriktningen är att utveckla ekologiskt hållbara kommundelar och levande landsbygd. Motala ska ta tillvara innovationer inom klimatområdet och i detta arbete särskilt stimulera lokala företag att medverka. Vi ska fortsätta att bygga anläggningar för produktion av biogas. Avfallshanteringen ska effektiviseras genom minimering och återvinning. Rent vatten är en av de viktigaste faktorerna i det klimatsmarta Motala. Här har omhändertagandet av dagvattnet stor betydelse. Motala är huvudort i västra Östergötland Vi ska i högre grad samverka med våra grannkommuner och mycket aktivt delta i den regionala utvecklingen. När det går bra för Vadstena, Mjölby och Östergötland, går det också bra för Motala. Statskärnan ska vara levande med centrala mötesplatser för alla åldrar Vi måste utveckla våra torg i stadskärnan så att de fungerar i många olika sammanhang. Våra torghandlare ska givetvis ha en naturlig plats samtidigt som vi vill använda torgen till olika andra arrangemang. I det attraktiva Motala har idrotten sin naturliga plats För många idrotter är arenor och lokaler avgörande för utövandet. Här kan och ska kommunen spela en stor roll. I idrottsföreningarna finns många tankar och strategier för utveckling. Genom samtal och dialog kan vi gemensamt nå resultat. En sådan tanke är utveckling av ett idrottscenter. En viktig utveckling är också skapandet av näridrottsplatser på de mindre tätorterna i kommunen. Politiska mål Kommunen sätter upp mål för sin verksamhet. Målen är till för att styra och se till att det som leder till att målen uppfylls blir utfört. De anger vad som är viktigt att utveckla och förbättra. De ger grund för prioriteringar av resurser och för utveckling av metoder och arbetssätt i verksamheterna. 10

11 Grunden för målen är kommunfullmäktiges vision om Motala kommun. Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål. En del av dessa är gemensamma och gäller för alla nämnder och styrelsen, andra är specifika för en nämnds eller styrelsens verksamhet. Syftet med de gemensamma inriktningsmålen är att tillföra styrningen ett kommunövergripande perspektiv samt att få en enhetlig inriktning inom de områden som de gemensamma målen berör. Gemensamma inriktningsmål Kund Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Alla människors lika värde är den grundläggande inställningen. Motala kommun ska i alla avseenden arbeta för det jämlika samhället. Då blir kommunens uppgift att arbeta för att varje individ ska få dom bästa möjligheterna att leva ett så bra och rikt liv som möjligt. Det innefattar faktorer som att kunna förverkliga sina drömmar, att känna trygghet, att få ha god hälsa och att veta att kommunens verksamhet finns när den behövs. Då måste verksamheten ha siktet inställt på god service och medborgarnas behov. För att lyckas kräver det goda relationer mellan verksamhet och medborgare. Detta kan bland annat uppnås genom olika typer av dialog där de demokratiskt valda representanterna har en viktig uppgift. Politikens primära uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm för att bidra till att verksamheten motsvarar medborgarnas förväntningar. Samtidigt måste politiken föra samtal och dialog som skapar förståelse för att prioriteringar är nödvändiga. Grunden för detta ligger i att medborgarnas behov och önskemål om vad skattepengarna ska räcka till är större än tillgängliga resurser. Medarbetare Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Motala kommun ska verka för att bli en mönsterarbetsplats, resultatet ska bli att medarbetarna upplever att ledarskapet förbättras, att kompetensen ökar i organisationen och att de är mer nöjda med sitt arbete. Ett annat resultat är att sjukfrånvaron ska minska och att öka jämställdheten. Genom en hög grad av delaktighet och inflytande ska alla vara med och ta ansvar för att det praktiska arbetet fungerar väl. Alla ska känna att man har makt över den egna arbetssituationen. För att detta ska fungera krävs en organisation som är transparant i sitt sätt att fatta beslut. Då bidrar vi till att skapa reella möjligheter för inflytande och delaktighet. Viktigt för kommunens möjligheter att erbjuda medborgarna god service är möjligheten att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Därför måste arbetet med personalpolitiska frågor sättas högt på dagordningen. Ekonomi Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Kommunens ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Grunden för hur kommunen hanterar sin ekonomi är sund hushållning med de resurser som förvaltas på medborgarnas uppdrag. De styrande principerna handlar om rättvis fördelning över tid och mellan generationer samt god framförhållning. Kommunen måste ha beredskap för att de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan ändras. Behovsstyrd resursfördelning: Det faktum att bland annat hälsan är orättvist fördelad i befolkningen gör att kommunens resurser i större omfattning måste styras mot de behov som finns. De med störst behov ska få dessa tillgodosedda först. I grunden handlar det om att prioritera de befintliga resurserna 11

12 rätt. För att kunna göra detta krävs att den kommunala verksamheten är demokratiskt styrd och offentligt finansierad. Kommunens grundläggande prioriteringsprinciper blir allt viktigare med tanke på att efterfrågan på kommunal service är större än tillgången. Ett problem när det gäller prioriteringar är att de som har störst behov av kommunal service i allmänhet inte är de som är bäst på att efterfråga servicen. Behovet av att kunna utöva bra kostnadskontroll för att kunna prioritera är ett avgörande skäl till att kommunal service bör styras genom demokratiskt fattade beslut. De beslut som måste fattas är ofta obekväma och tenderar att komma i konflikt med olika gruppers intressen. Det är därför särskilt viktigt att de är transparenta och väl förankrade. Utveckling Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som tar vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan. Resultatet ska bli att befolkningen ökar både i tätorter och på landsbygden. Andelen av befolkningen som är nöjda med Motala som boplats ska öka. Vidare ska både andelen sysselsatta och antalet arbetstillfällen öka. Ingen invånare under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd. Ett resultat ska också vara att invånarnas utbildningsnivå ska öka. Alla människors lika värda är den grundläggande inställningen. Motala kommun ska i alla avseende arbeta för det jämlika samhället. Det innebär att principen om lika behandling ska gälla i fråga om kön, etnicitet, sexuell läggning, religion osv. Men lika viktigt är jämlikhet med utgångspunkt i socioekonomiska aspekter. Exempelvis vet vi idag att föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för barnens resultat i skolan. Med den kunskapen ska vi arbeta med kompensatoriska insatser i skolan för att räta ut den orättvisan. Hållbarhet Motala kommun ska genom sin verksamhet och sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle. I det attraktiva Motala lämnar varje generation över en bättre miljö till nästa generation. Därför måste exempelvis underhållet av gator och fastigheter skötas på ett tillfredsställande sätt. I kommunens uppdrag ligger också ett ansvar att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen vad gäller förutsättningar för arbete, näringsliv, miljö och folkhälsa. Hållbar utveckling innebär att även kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö och att kommunens verksamheter präglas av ett kretsloppstänkande. Kommunen ska på ett systematiskt sätt och med en lång planeringshorisont säkra en utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta kräver en gedigen omvärldsbevakning och en skarp framtidsanalys som leder till att mer resurser kan ledas till exempelvis hälsofrämjande insatser och satsningar inom miljö- och klimatarbetet Det handlar också om att ta ansvar för vilka effekter kommunens agerande indirekt får för andra människor, exempelvis genom upphandling av varor. Att möta kraven på en hållbar utveckling ska vara en självklar del i kommunens förnyelsearbete. Nämndernas inriktningsmål Kommunstyrelsen Motala kommun ska utgöra en attraktiv livsmiljö för invånare, företag och besökare. Bildningsnämnden Bildningsnämnden vill förändra tre av sina fem inriktningsmål: 12

13 Nuvarande lydelse Fritidsverksamheten i Motala kommun skall präglas av mångfald för att stimulera barn, ungdomar och vuxna till en meningsfull och aktiv fritid samt god hälsa Nytt förslag Motala kommun ska stimulera barn, ungdomar och vuxna till en meningsfull och aktiv fritid samt god hälsa Nuvarande lydelse Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald. Musikskola och bibliotek ska vara attraktiva mötesplatser med uppdrag att skapa förutsättningar för ett rikt musikliv samt främja kunskap och bildning Nytt förslag Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald Nuvarande lydelse Motala kommuns verksamhet för sysselsättning och integration ska skapa möjligheter för individer att uppnå försörjning, meningsfull sysselsättning och anställningsbarhet Nytt förslag Motala kommun ska verka för en kvalitativ integration i samhället Motala kommun ska erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta ska individer utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till fortsatt kunskapssökande Medborgarna skall erbjudas en plattform för god konsumentrådgivning. Plan- och miljönämnden Inom plan- och miljönämndens verksamheter ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informationsgivningen ska vara god. Socialnämnden Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdom ska öka Stöd till vuxna ska främja individens självständighet och delaktighet Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val. Tekniska nämnden Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativ och ekonomiskt hållbart sätt Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukaren som möjligt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Vatten- och avfallsnämnden Avfallsmängden ska minska och tas tillvara på ett säkert och miljömässigt sätt med fokus på teknikutveckling, ekonomi och information Dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen ska kännetecknas av hög kvalitet, leveranssäkerhet och ett miljö- och klimattänkande med fokus på teknikutveckling och samordningsvinster. 13

14 Uppdrag Verksamhetsplanen är en plan för årets verksamhet där det anges hur förvaltningen ska uppfylla sitt uppdrag utifrån de politiska målen. Verksamhetsplanen beslutas i den ansvariga nämnden/styrelsen. Inför MoR ska nämnderna och styrelsen i verksamhetsplanerna för respektive år se till att inarbeta aktiviteter kopplat till följande politiska uppdrag. Ansvarig nämnd/styrelsen framgår under respektive uppdrag. Särskilda uppdrag arbetsmarknadspolitik. 1. Näringslivsbolag Under våren 2011 bildades en ekonomisk förening Tillväxt Motala vars tillkomst kommunen stödjer. Den ekonomiska föreningen ska efterhand övergå till ett bolag med preliminär start under Motala kommun avser att under 2011 definiera de tjänster som kommunen vill upphandla i ett upphandlingsunderlag. Den ekonomiska ramen för upphandlingen är kostnaden för befintlig verksamhet. Det tänkta näringslivsbolaget har möjlighet att lägga anbud och kan därmed komma att driva kommunens näringslivsservice mm. Syftet med konstruktionen är en organisatorisk samverkan mellan kommunen och näringslivet som ger en ökad attraktivitet och tillväxt i Motala. Ansvar: Kommunstyrelsen 2. Motala verkstad som kulturområde Kommunen har en långsiktig plan för investeringar i Motala Verkstad som inledningsvis har använts för att säkra de kommunalägda byggnadernas skal. Ett ökat fokus sker nu på den innehållsmässiga utvecklingen genom att ta fram en långsiktig verksamhetsidé för Motala Verkstadsområdet i samband med detaljplanearbete. I detaljplanearbetet prövas förutsättningarna för ett stadsmuseum. Ansvar: Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen 3. En sammanhållen vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen. Fortsatta förstärkningar ska bygga på en strategi och plan med ett helhetsperpektiv på en sammanhållen vuxenutbildning. Insatserna ska bygga på fördjupade analyser av berörda gruppers kompetensnivå och systematiska och långsiktiga bedömningar av behovet hos offentliga och privata arbetsgivare. Ansvar: Bildningsnämnden 4. Förskola på obekväm arbetstid Förskolans öppettider ska anpassas efter familjernas behov av omsorg. Barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas i varje stadsdel och i centralorten ska finnas barnomsorg på natten. Ansvar: Bildningsnämnden 5. Försörjningsstöd Mot bakgrund av det arbete som pågår i kommunen för gruppen under 25 år ska socialförvaltningen och bildningsförvaltningen se över och förnya arbetsformerna i syfte att fördjupa samverkan. Ansvar: Bildningsnämnden och Socialnämnden 6. Sommarjobb Ungdomar i gymnasieåldern ska erbjudas sommarjobb inom bildningsnämndens ekonomiska ramar under Syftet är att möjliggöra introduktion på arbetsmarknaden och minska ungdomsarbetslösheten. En långsiktig bedömning av behovet av sommarjobb med nivåprioritering ska tas fram för fortsatta beslut i mål och resursplanen. Utifrån arbetet med lokala branschprogram vill vi också utreda möjligheterna att stimulera sommarjobb för ungdomar på gymnasiets yrkeslinjer. Ansvar: Bildningsnämnden 14

15 Särskilda utredningsuppdrag unga 7. Skolnärvaro En grundförutsättning för att lyckas är att man är närvarande i skolan. Det finns stora mänskliga och ekonomiska vinster att göra på att satsa på skolnärvaro som en del av arbetet med goda skolresultat. Barn och ungas livsvillkor ska ses i ett sammanhang där den viktigaste samarbetspartnern är föräldrarna. Vi ger därför ett uppdrag att bygga upp ett strukturerat arbetssätt och samverkan kring skolfrånvaro. De barn och unga som har ogiltig frånvaro ska upptäckas i ett tidigt skede och de barn, unga och familjer som har behov av insatser får snabb hjälp. Ansvar: Bildningsnämnden 8. Insatser för barn och unga i samhällets vård. Barn som växer upp i samhällets vård har större risk för en ogynnsam utveckling enligt olika rapporter. De lämnar grundskolan med mycket lägre betyg än andra barn. Placerade barn har större risk till allvarlig psykisk ohälsa. Ett barn eller en ungdom placeras av flera olika skäl, men det innebär alltid att samhället har ett särskilt ansvar för barnet det är därför oacceptabelt att placerade barns framtida möjligheter och hälsa ska försämras. Vi ger därför ett uppdrag att arbeta fram en metodik för att alla dygnsplacerade barn och unga, utifrån sina förutsättningar, får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna lyckas under skoltiden och få god psykisk och somatisk hälsa. Ansvar: Socialnämnden 9. Samordnad socialtjänst med gemensamt utbud I syfte att bättre nyttja tillgängliga resurser ska socialtjänsten skapa samsyn kring behoven. I sin tur leder det till att utbudet av insatser ska vara gemensamt. Syftet är att barn- och ungdomar ska erhålla likvärdigt stöd oavsett vilken port som är ingången till stödet. Ansvar: Socialnämnden 10. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder ska få bättre stöd. Elever som har svårt med uppmärksamhet, socialt samspel med mera, behöver stöd för att klara av sin vardag. Större kunskaper och förslag till åtgärdsprogram måste spridas gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos. Ansvar: Bildningsnämnden 11. Tidig upptäckt Många gånger är fokus för samhällets insatser på det barn som har de synliga behoven. Att se hela familjens behov är svårt. En ökad betoning på en socialtjänst med uppsökande och förebyggande ambitioner är viktigt för Motala. Tidig kontakt förutsätter också arbetsformer där det är enkelt att få tillgång till stöd och tjänster som upplevs attraktiva och med möjlighet att se individens och familjens samlade behov. Vi vill därför att ett utvecklingsarbete genomförs för att tidigt upptäcka hela familjens behov av tidiga och långsiktiga insatser. Därför satsar vi på stödinsatser kring barn och ungas uppväxtvillkor. Ansvar: Socialnämnden Särskilda utredningsuppdrag äldre 12. Hälsa och självständigt liv Att kunna fortsätta leva sitt liv utifrån sin personlighet och sina behov och vanor innebär att behålla makten över sin egen vardag. Ett fortsatt oberoende och ett privatliv i det egna hemmet behöver således mötas med möjligheter till positiva sociala kontakter och upplevelser utanför den egna bostaden. Det sociala innehållet i form av relationer, möjligheter till aktiviteter, delaktighet och känslan att kunna påverka har stor betydelse. Vi vill därför ta fram ett program för hälsa och självständigt liv för äldregruppen. Ansvar: Socialnämnden 15

16 Särskilda utredningsuppdrag 13. Det attraktiva Motala. Kommunen har startat utvecklingsarbeten i Motala centrum, Varamobaden, Motala Verkstad och Borensberg. Dessa områden har hög prioritet för Motalas attraktivitet och framtida utveckling för boende, företagande och besökare. För en högre verkningsgrad krävs tydliga mål, långsiktiga investeringar och en organisation där ansvar och resurser tydliggjorts för genomförande. Genomförandet av centrumplanen sker i samverkan med näringsidkare och fastighetsägare inom ramen för föreningen Mitt i Motala där kommunen medverkar till finansieringen av en centrumledare. Av särskild vikt är att involvera och samordna investeringar i centrum med berörda fastighetsägare. En affärsplan och idéprogram har tagits fram för Varamobaden bland annat i syfte att utveckla besöknäringen. En organisation för kommunens utvecklingsarbete och samverkan med näringsidkare och intressenter ska tillkomma under I Borensberg pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan för samhällets långsiktiga utveckling. Borensberg bedöms ha en hög potential för utveckling som boendeort med sitt läge mellan Motala och Linköping. I samband med att den fördjupade översiktsplanen ska antas ska en beskrivning av mål och organisation för genomförande finnas med. De angivna områdena ska ingå i handlingsplanen för LUP i ett prioriterat utvecklingsarbete. Från 2012 och framåt ska de finnas tydligt avvägda och prioriterade i Mål och resursplanen avseende både drift och investering samt organiserade enligt en enhetlig struktur. Ansvar: Kommunstyrelsen 14. Idéprogram för fritidsanläggningar Ett idéprogram för fritidsanläggningar ska tas fram under 2011 med underlag för långsiktiga investeringar. En dialog pågår med föreningar och allmänhet. Avsikten är att idéprogrammet i vissa delar ska kunna hanteras i Mål och resursplan för Ansvar: Bildningsnämnden 15. Idrottscenter Ett utvecklingsprogram tas fram under 2012 för ett samlat idrottsområde kring simhallen, fotbollsarenan, bandy, hockeyhallen etc. Programmet ska innehålla framtida behov av markexploatering, investeringar och infrastruktur. Som ett led i landsbygdsutvecklingen ska arbetet med näridrottsplatser i kommunens mindre tätorter fortgå. För 2012 prioriteras Fornåsa/Fågelsta. Ansvar: Bildningsnämnden 16. Detaljplanearbete. Stadsbyggnadsenhetens underlag för planprioriteringar och hanteringen av den fysiska planeringen ska ses över. Avsikten är att göra planprioriteringarna mer politiskt transparanta, att tydliggöra ansvaret och effektivisera arbetet med detaljplaner. En del av effektivisering ska vara att se över delegationer kring fysisk planering med mera. Ansvar: Kommunstyrelsen 17. Framtida bostadsområden Motala ska växa i storlek. För att vara attraktivt behöver vi börja planera för nya bostadsområden. I det syftet bör vi föra en dialog med Motalaborna om framtida bostadsområden, hur de ska utformas för att bli bra boendemiljöer för alla åldrar. Ansvar: Kommunstyrelsen 16

17 18. Samordnad kostlösning Kommunstyrelsen tar initiativ till en samordnad lösning för den framtida kosthanteringen i samverkan med berörda nämnder. En utredning avseende kosthanteringen i kommunen ska med ett helhetsperspektiv bland annat belysa förutsättningarna för att öka andelen råvaror som är ekologiska och/eller närproducerade samt att maten tillagas nära kunderna. Ansvar: Kommunstyrelsen 19. Klimatsmarta lösningar Kommunen ska i sina upphandlingar formulera underlagen så att vi ökar andelen klimatsmarta varor och tjänster. Kollektivtrafiken är en klimatsmart lösning. Därför bör andelen motalabor som väljer kollektivtrafik öka. Kommun ska uppmuntra och underlätta det valet genom exempelvis parkeringsplatser för samåkning. Dessutom ska andelen trygga cykelvägar öka. Ansvar: Kommunstyrelsen 20. Biogas Ju fler fordon som drivs med biogas desto bättre blir vår miljö. Hur kan vi öka och utveckla Biogasproduktionen i Motala för att bli mer klimatsmarta? Ansvar: Tekniska nämnden 21. Fastighetsutredning. Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ännu mer verkningsfullt än att effektivisera energianvändning och drift i våra lokaler är att effektivisera lokalanvändningen som helhet. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. En kontinuerlig lokalresursplanering ger kännedom om det samlade lokalbehovet på både kort och lång sikt samt ger underlag för beslut om samordning, lokaleffektivisering, fastighetsinvesteringar och externa förhyrningar. I sammanhanget ska även olika incitament för lokaleffektivisering övervägas. En fastighetsutredning ska tas fram kring hur vi kan samverka med Platen eller andra aktörer kring kommunens fastighetsförvaltning. Ansvar: Kommunstyrelsen Resultatbudget I resultatbudgeten redovisas verksamhetens intäkter och kostnader, avskrivningar, skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt eventuella extraordinära intäkter och kostnader. Respektive nämnds/styrelsens resultatbudget innehåller en verksamhetsbeskrivning, inriktningsmål och ekonomisk ram. Vårt förslag till innebär en förändring av eget kapital (årets resultat) för år 2012 med tkr, år 2013 med tkr och för år 2014 med tkr. Detta innebär att resultatmålet infrias; Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen ska över tid uppgå till minst två procent. Det finns inte ekonomiskt utrymme att göra utökningar av nämndernas och styrelsens ekonomiska ramar. Befintlig verksamhet och politiska prioriteringar ska rymmas inom de ekonomiska ramarna genom omfördelning inom nämndernas/styrelsens ramar och genom effektivisering. Ett självklart krav är att kommunen använder tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alla delar av den kommunala verksamheten måste därför ständigt arbeta för att förbättra sig, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet ur effektivitetsperspektiv. Snabba och effektiva processer, effektivisering av moment i arbetet, borttagande av flaskhalsar i produktionen och smidigare service är bra både för medborgaren och för effektivt resursutnyttjande. Vi vill utveckla system för att på ett tydligare sätt belöna de delar av kommunen som lyckas med det egna utvecklingsarbetet i syfte att nå en högre utvecklingstakt. 17

18 Kommunen har sedan några år tillbaka arbetat med att införa olika modeller för styrningen av resurser till verksamheterna. Fördelningsmodellerna tar hänsyn till ett flertal parametrar. Här finns dock behov av utveckling. Modellerna bör innehålla ett moment som ger snabbare effekt när behoven av verksamhet ökar eller minskar. Investeringsbudget Vårt förslag utgår från investeringarna i dokumentet Reviderad investeringssammanställning ( ). Dessa kompletteras med det som framgår av blanketten Förändringar av investeringsbudgeten, se nedan. Investeringsprojekten kommer till beslutet i kommunfullmäktige sammanställas i investeringsområden. Respektive nämnd och styrelsen kommer i samband med beslut i december månad att specificera områdena ner på projektnivå. Förslaget till investeringsbudget innebär att nettoinvesteringarna uppgår för år 2012 till tkr, år 2013 till tkr och år 2014 till tkr. Resultatmålet är Kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel. I vårt förslag exkluderas investeringarna Bana/väg och EPC från resultatmålet. Resultatmålet infrias. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur kommunens rörelsekapital förändras samt hur kommunen avser att finansiera sina investeringar. Rörelsekapitalet består av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder och kan sägas vara ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Det är viktigt att skapa ett positivt rörelsekapital för att kunna ha en bra handlingsberedskap inför framtiden och detta genomföres bäst genom en stark resultatbudget som bland annat möjliggör en högre grad av självfinansiering av investeringar. I förslaget finns en positiv förändring av rörelsekapitalet varje år. Eftersom detta har ett nära samband med investeringsnivåerna kan det vissa år innebära en negativ förändring av rörelsekapitalet vid en hög investeringsnivå. Förslaget till finansieringsbudget visar en positiv förändring av rörelsekapitalet respektive år. Det finns enligt finansieringsbudgeten ett upplåningsbehov med 110 miljoner kronor under planeringsperioden. 18

19 Resultatbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Justerad Ram Ram Ram Nämndernas/Styrelsens nettokostnader Fullmäktiges beredningar Personalnämnden Revision Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och renhållningsnämnden Fonddisposition/avsättn Summa nämnderna/styrelsens ramar Politiska prioriteringar Reducering av nämndernas ramar Kompensation inflation Tilläggshyror Hyra ny räddningstjänststation Max utrymme löneökningar Nettoram nämnder/styrelsen Pensioner Löneskatt på pensioner Avsättning ansvarsförbindelsen inkl löneskatt Semesterlöneskuld Justering kap kostnader Kommunstyrelsen finans Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader V-netto / skatteint och ujämn % 97,6 97,7 98,0 97,5 97,8 Skatteintäkter Avräkning skatt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Mellankommunal utjämning LSS-utjämning Konjunkturstöd Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord.poster Res.2 /skatteint. Mål: 2 % 2,3 2,0 1,8 2,2 1,9 Extraordinära kostn/intäkter Årets resultat (förändring av eget kapital ) Resultatnivå ,0% 19

20 Specifikation av styrelsens och nämndernas ramar 2012 Nämnd/styrelsen Justerad ram 2011 Tilläggsbudget 2011 Avgår politisk prio 2011 KF plan beslut nov 2010 Prisförändring Demografi Statsbidrag Politisk prio i planförutsättningarn Politisk prio Förslag ram 2012 KF:s beredningar Personalnämnden Revisionen Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden 0 0 Summa Specifikation av styrelsens och nämndernas ramar 2013 Nämnd/styrelsen Ram 2012 Demografi Statsbidrag Politisk prio Förslag ram 2013 KF:s beredningar Personalnämnden Revisionen Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Summa

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer