Krönika Utan en bra lagstiftning i botten blir kollektivavtalen tandlösa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krönika Utan en bra lagstiftning i botten blir kollektivavtalen tandlösa!"

Transkript

1 MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS GÄVLE DALA DISTRIKT NR Ordförande har ordet Bruksorterna måste leva! Stefan Löfven Vi vet att det finns en stark växtkraft på svensk landsbygd Krönika Utan en bra lagstiftning i botten blir kollektivavtalen tandlösa! 1

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET LARS GÖRAN JOHANSSON Bruksorterna måste leva! D en tradi onella svenska basnäringen, grundad på järnet, stålet, skogen och massa pappersindustrin är trots allt tal om industrisamhällets död for arande den ojämförligt största ne oexportören, och bidrar posi vt ll Sveriges handelsbalans på e sä som inga andra branscher kan konkurrera med. Industrins andel av BNP ökar. Pappers och massabruken, sågverken, stålverken och gruvorna ligger med få undantag i små eller medelstora bruksorter. Dessa orter har under en följd av år drabbats av allt större försämringar, skolor läggs ned, vägar och järnvägar saknar nödvändigt underhåll, kollek vtrafiken försämras, vård och omsorg får allt svårare a fungera på dessa orter. Samhällsservicen i stort försvinner stegvis. Hårda personalneddragningar inom basindustrin slår mot mindre kommuners ekonomi, på e sä som gör a bruksorterna sakta men säkert blir oa rak va platser a leva och verka i. Basnäringens problem är inte bara vikande e erfrågan på grund av den starka kronan, eller låglönekonkurrens från andra länder, utan också ll stor del en följd av bristande tydlighet i energipoli ken, bristande infrastruktur och bristen på industripoli k värd namnet. Industri och näringspoli ken, regionalpoli ken och energipoli ken är väsentlig för a dessa för Sveriges totalekonomi så vik ga delar skall överleva, men de senaste årens poli k inom dessa områden har tyvärr inriktats på de så kallade llväxtregionerna. När det gäller industripoli k och regionalpoli k, är det tveksamt om man överhuvudtaget kan se någon linje i Alliansregeringens agerande. Möjligen är den röda tråden i agerandet a inte agera alls. Bruksorter behandlas mer som något ka en släpat in i finrummen, än som en vik g resurs för a hela Sverige ska leva. När man lyssnar på närings och regionministern Lööv, får man lä uppfa ningen a allt utanför de tre storstadsregionerna är a betrakta som landsbygd, som i fram den ska leva på småskalig verksamhet och entreprenörskap, i pi oreska röda stugor i det öppna landskapet. Regeringen väljer a blunda, när företag läggs ner eller fly ar utomlands, och har inga som helst lösningar a leverera. Inför valet 2014 är det därför mycket vik gt, a de poli ska frågorna inte enbart handlar om storstadsfrågor, där par erna jagar de lä rörliga väljarna inom en rela vt välbeställd medelklass. Pelle på IT företaget i Stockholm, har med största sannolikhet mor och far, mor och farföräldrar och andra äldre släk ngar, som bor i något mindre samhälle i landsorten. Det kommer a vara minst lika vik gt för honom a dessa kan ha en dräglig llvaro där de bor, som a han själv kan förkorta res den ll jobbet med 10 minuter, genom miljardsatsningar i storstaden. Brukssamhällens problem kan inte lösas enbart genom kommunalpoli ken, utan det krävs en poli k på riksnivå, som stöder och underlä ar verksamheter utanför storstadsregionerna. Landsortskommunerna tyngs dessutom av ökade kostnader på grund av den obefintliga och ojämlika socialpoli ken, som vältrar över statens kostnader för arbetslöshet och ohälsa på kommunernas sociala budgetar, vilket slår särskilt hårt i landsorten och i de mindre brukssamhällena. Som representant för Pappersindustriarbetareförbundet Pappers, kan man i den dagliga verksamheten se effekterna av regeringspoli ken på många orter där Pappers är verksamma. Våra arbetsplatser finns o ast på små orter, med en enda dominerande industri. Denna industri är i sin tur förutsä ningen för många kringverksamheter i form av småföretag och annan service. Nedrustningen av samhällsservicen är påtaglig, infrastrukturen runt orterna förfaller, frustra on 2

3 en bland invånarna är stor. Tyvärr riktas o a ilskan mot lokalsamhället, mot kommunalpoli ker av olika valörer, mot lokala företagsledaren, när ilskan borde riktas mot den förda regeringspoli ken. Alliansregeringen har tydligt visat, a man inte klarar av a vara en regering för hela landet, och de ska esänkningar man genomför, drabbar på sikt industriorter och landsorten hårt. Det saknas pengar i statsbudgeten för a göra nödvändiga satsningar, som skulle underlä a en fortsa utveckling på bruksorter och mindre samhällen. På lite längre sikt kommer de a a vara förödande för Sverige som industrina on och välfärdsstat. En röst på allianspar erna i valet 2014, är en röst för fortsa nedrustning av basindustrin och landsorten riskerar a utarmas än mer. FRÅN FÖRBUNDET JAN HENRIK SANDBERG D en 11 april i år blev Pappers nya kollek vavtal med Skogsindustrierna klart. Det blev e treårigt avtal med årliga löneökningar. E ersom avtalet sträcker sig över tre år dröjer det innan förberedelserna inför nästa avtalsrörelse tar fart ordentligt. Det innebär dock inte a vi si er sysslolösa på förbundskontoret. Avtalet resulterade även i arbetsgrupper som där Pappers och Skogsindustrierna llsammans ska ta fram förslag på lösningar av olika problem. En arbetsgrupp undersöker vad som behöver göras för a Pappers medlemmar ska orka arbeta fram ll pensionen vid 65 år. Det handlar dels om förbä ringar av arbetsförhållandena, dels hur medlemmarna kan förbä ra sin livsföring för a orka. Denna arbetsgrupp jobbar inom ramen för pappers och massabranschens samverkansorgan SIRIUS. Gå gärna in på och läs senaste numret av SIRIUS dningen. En annan arbetsgrupp tar fram förslag på hur Pappers medlemmars pensionssystem kan komple eras så a de får bä re möjlighet a gå i delpension. Även de a är vik gt för a orka jobba fram ll 65 år. I en tredje arbetsgrupp försöker vi bli överens om hur lokala lönesystem bör vara beskaffade för a fungera både rä vist och s mulerande. Inom SIRIUS kommer vi under första kvartalet 2014 a hålla tre ledarkonferenser. Det handlar om möten mellan lokala fackliga företrädare och chefer av olika slag på pappers och massabruken. Tanken är a ge inspira on ll lokal samverkan mellan fack och företag överallt. Jag hoppas a Pappers i Hallstavik anmäler många deltagare ll SIRIUS ledarkonferenser. Hösten 2014 håller Pappers kongress. Det är då medlemmarnas valda ombud beslutar om vad Pappers ska göra i fram den. Kongressen väljer också vilka personer som ska leda Pappers. En förbundsstyrelse ska väljas. Det är alltså då det avgörs om jag får förtroendet a fortsä a som förbundsordförande eller om ni medlemmar hi ar någon annan som ni tycker skulle passa bä re. Jag hoppas förstås på a få fortsä a, för det finns mycket kvar a ta itu med. Inför kongressen pågår en utredning som ska ta fram förslag på hur vi i Pappers kan anpassa vårt förbund för a kunna fortsä a a stå starka i fram den. Utredningen går nu in i slutspurten. Vilka förändringar kommer den a föreslå? Ska förbundsstyrelsens storlek ändras? Ska distriktskartan ritas om? Ska nya funk oner inrä as på förbundskontoret? Det är förändringar som i längden kommer a påverka dig som medlem i Pappers. Vi väntar med spänning på utredningens slutrapport. 3

4 AVDELNING 2 SKUTSKÄR N är vi på det senaste distriktsmötet kom ll punkten distrikts dningen så kände vi nog alla. A nu har vi su t i 2 dar och pratat neddragningar uppsägningar MBL förhandlingar LASförhandlingar a det måste finnas något posi vt (eller mindre nega vt) som händer/hänt på våra respek ve bruk/orter. E förslag kom a vi åtminstone skulle försöka skriva någon ng med en posi vare inriktning som ll exempel ak viter medlemsförmåner eller posi va saker som hänt på bruket. Sagt och gjort nu si er jag här och försöker hi a något posi vt a skriva om och som ni märker så går det så där. Det faktum a jag är inne på det andra stycket och inte kommit med något än säger nog en del. Men jag ger inte upp och är i grunden en posi v person så jag fortsä er. Vi har fak skt ha en förhandling i höst med en posi v inriktning företaget kallade ll en MBLinfo som handlade om förändringar på vår räddningstjänst. Vilket som alla vet har legat på Securi tas sedan e antal år llbaka. När vi blir kallade ll en MBL info så funderar man ju en del men i de a fall så hade vi svårt a komma på vad förändringen skulle kunna vara. Men ll vår förvåning så meddelade företaget a man har för avsikt a avbryta samarbetet med Securitas (när det gäller räddningstjänsten) och ta in räddningstjänsten i företaget. En insourcing ll skillnad från outsourcing som varit så på tapeten de senaste åren. Även om det inte är så stor förändring så är det i grunden posi vt a företaget ser en vinst i a ha egen personal mot a ha det på en firma. När det gäller det gäller ak viterer och medlemsförmåner så är det svårt och förslag mo ages tacksamt. Vi har tandklubb sedan e antal år llbaka och även kulturbidrag där medlemar kan få 30% llbaka på bilje priset om man varit på bio, konserter, ishockey eller annat evenemang erbjudandet gäller max 8 bilje er/år eller 1000 kr/ år. Min erfarenhet är a det är hyffsat populärt det har hängt med under e antal år i olika former. Här nedan kan ni se bilder på den serie teckningar som hänger på väggen utanför vår expedi on i fabriken (p huset). Det är inte så många som ser dessa men när man ar på dem så säger de en hel del. Mvh Mikael Ybert ordförande avd 2 Skutskär 4

5 Serie teckningar som hänger på väggen utanför vår expedi on 5

6 AVDELNING 3 KARSKÄR 6

7 7

8 KRÖNIKA PAULA THUNBERG BERTOLONE IF METALL D et spelar roll hur många som är med i facket. Det är inte bara en floskel när man säger a alla ska med. Det är organisa onsgraden som ll syvende och sist avgör vilka avtal som kan förhandlas fram med arbetsgivarna. Det är antalet medlemmar som gör a vi kan sä a tryck bakom våra krav. Hur skulle våra kollek vavtal se ut om organisa onsgraden var under 30 procent som i Storbritannien eller 12 procent som i USA istället för de 70 procent vi for arande har i Sverige? Och hur skulle våra kollek vavtal ha se ut om vi hade ha en organisa onsgrad på 90 procent eller ll och med 100 procent? En hög organisa onsgrad är vik gt för a fackföreningsrörelsen ska kunna förhandla fram starka kollek vavtal. Men sam digt är det kanske ännu vik gare a vi använder oss av våra medlemmars kunskaper i arbetet med a formulera innehållet i avtalen. Vad som är en stark organisa on bestäms inte bara genom a räkna huvuden, utan också genom a använda det som finns i dessa huvuden. Vad har Fredrik Reinfeldt med våra kollek vavtal a göra? Kort sagt, det är han och andra poli ker som genom arbetsmarknadslags ningen lägger golvet som vi sedan ska bygga vidare på i avtalsförhandlingarna. När den borgerliga regeringen försämrar grundförutsä ningarna, försämrar de också våra möjligheter a förhandla fram bra avtal. Utan en bra lags ning i bo en blir kollek vavtalen tandlösa. Arbetsgivarna har ställt avtalskrav om a försämra reglerna exempelvis för viss ds 8

9 anställning. Det kan de göra på grund av a den borgerliga regeringen har försämrat lags ningen. En lags ning som innebär a vi idag har daglönare. Arbetsgivarna har en framgångsrik samverkan med den moderatledda regeringen. Villkoren på arbetsmarknaden är inte bara beroende av arbetsmarknadens parter. Våra medlemmars krav handlar o a om förbä rade villkor som trygga anställningar, säkrare arbetsmiljö och en a kassa som man kan leva på om olyckan är framme. Det här är krav som är beroende av poli ska beslut. Det är i riksdagen som dessa frågor avgörs. Det är därför vik gt med facklig poli sk samverkan. Det är den som ger oss möjlighet a driva medlemmarnas krav även i poli ken. Det spelar roll vilka som si er i de poli ska församlingarna. Inte bara vilket par de llhör, utan vilka de fak skt är. Precis som a det är vik gt a våra medlemmar påverkar kollek vavtalen är det också vik gt a de ak vt påverkar poli ken. Den facklig poli ska samverkan får aldrig reduceras ll a handla om ekonomiska bidrag. Det måste också handla om a vi har fackliga ak vister i Europaparlamentet, riksdagen, i lands ngsfullmäk ge och i kommunfullmäk ge. Och e er valet 2014 på statsministerposten. BOKRECENSION D et är inte givet a den man, pappa, son eller bror som går ll jobbet på morgonen kommer llbaka hem e er arbetsdagens slut. Ca 50 personer om året, en i veckan, omkommer på jobbet. I huvudsak är det män. Långt många fler skadar sig i arbetet. I Arbetsmiljöverkets rapport över arbetsskadorna 2012 kan man läsa: För år 2012 har det ll och med första kvartalet 2013 rapporterats och registrerats arbetsskador och merparten av dessa är arbetsolyckor. Under år 2012 ökade alla typer av arbetsskador utom färdolyckor, alltså olyckor på väg ll och från arbetet. Under året anmäldes arbetsskador med sjukfrånvaro. Arbetsskador som inte orsa kade sjukfrånvaro ökade markant från år 2011 ll år Även anmälda arbetssjukdomar ökade från år 2011 ll år Bakom varje siffra finns en människa. I boken Döden på jobbet med under teln en berä else om det nya arbetslivet berä ar reportern Elinor Torp om en av dessa olyckor. Olyckan på Nordkalk i Luleå i november 2011 där sju personer brännskadades i samband med en explosion i en kalkugn. Johan, 23 år, avlider e er e tag på grund av sina skador, Gustaf, 19 år, överlever med omfa ande brännskador. Boken är indelad i fyra avsni Olyckan, Bro et, Den osynliga döden och Kort om arbetsmiljö. Även om boken skildrar olyckan och rä sprocessen så är den starkaste berä elsen den om de drabbade ungdomarna Gustaf och Johan och deras närstående. Boken har blivit en av höstens mest uppmärksammade och resulterade bl. a. i a socialdemokraterna krävde a riksdagen skulle hålla en särskild riksdagsdeba ägnad dödsolyckorna i arbetet. Boken är utgiven av förbunds dningen Dagens Arbete i samarbete med dningen Arbetarskydd och kan beställas på Roger Berglund, Hallstavik 9

10 AVDELNING 4 FORS växa i Sverige. D en 19 december blir e vik gt startsko för en bred samverkan. En samverkan med en gemensam mission kring a ge basindustrin kra a När vi fick om besked om nerdragningarna här i Fors så kontaktade vi Lars Isacsson kommunalråd i Avesta och gemensamt kläcktes då iden a föra upp frågan på e högre plan. Det är Avesta kommun och LO facken på Stora Enso Fors och Outokumpu Avesta som bjuder in ll bred basindustriell konferens 19 december. Konferensen är inte målet, utan starten på något ny. Vi behöver göra e omtag i Sverige för samverkan mellan fack, näringsliv och poli k, Sveriges lösning vad gäller arbets llfällen handlar inte enbart om fler småföretag. Småföretag behöver också uppdragsgivare, ll exempel basindustrin i Sverige. Till konferensen kommer bland andra Magdalena Andersson, ekonomisk poli sk talesperson (S). Inbjudna är Pappers förbundsordförande Jan Henrik Sandberg, vår ekonom Christer Larsson, IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, LO:s ordförande Karl Pe er Thorwaldsson, Jernkontoret, näringslivsorganisa oner. I skrivandes stund så är inte all klart än men inom kort får vi reda på vilka övriga poli ker och representanter från näringslivet som kommer. Vi hoppas a den här konferensen kan vara e startsko för a belysa basindustrins betydelse för Sverige nu och i fram den och a vi kommer ut i media för en fortsa deba. Janne Westman Vad gör dom på facket e er tre eller varför ska man vara med i facket? A lla som är, eller varit förtroendevalda i en fackklubb har säkerligen få den frågan många gånger. Vad får man för de där hundralapparna som dras på lönen varje månad? Är det värt det? A vara många är en styrka när det blåser hårt på arbetsmarknaden. Men många har uppfa ningen a facket har rä ll veto ll arbetsgivarens alla beslut och förändringar. Så är det givetvis inte, ll syvende och sist är det ju arbetsköparen som bestämmer om si företag. Men facket kan och skall all d utny ja de lagliga möjligheter a skydda sina medlemmar och stå på den lilla människan sida. Endast llsammans är vi starka!! Men mer då, det där låter ju väl flummigt för 80 och 90 talisterna som från modersmjölken få sig imatat a man skall satsa på sig själv och ensam är stark.. Vad mer kan facket ge medlemmarna, mer än trygghet via förhandlingar, försäkringar och arbetslagar? Det här var diskussioner vi i Avd 4 förde för e par år sedan. Vi var många som var nya i styrelsen och kände för a ta nya tag i avdelningen. Några eldsjälar bildade då Ak vitetsgruppen e er a vi på e årsmöte få ja av medlemmarna. Vi diskuterade mycket om vad som kunde vara e fackligt mervärde för våra medlemmar, dvs konkreta saker som medlemmarna kunde utny ja och känna a de fick för sina medlemsavgi er. E ersom vi är en avdelning som är stadd vid kassa ansåg vi a alterna vet ll a sänka avgi en med några kronor per månad var a försöka få ll de a mervärde för medlemmarna 10

11 Det första vi beslutade a göra var a undersöka möjligheten a bilda Tandklubb. E er Studiebesök hos Hallstavikarna och lite research hos andra klubbar som hade liknande sa e vi igång kronor i medlemsavgi per år och rä en ll a få llbaka 50% på tandfakturan, gjorde a medlemmarna strömmade in. Hi lls har Tandklubben i stort se varit självfinansierande trots a vi som startkapital beslutade sä a in en buffert på kronor från avdelningens pengar. Ideérna och diskussionerna i Ak vitetsgruppen var många, en del genomförbara och en del väl vilda! Släpkärror för gra s utny jande var en senare genomförd ide. Vi köpte in en med täckkåpa och en utan. Vi fick okey ll a Securitas, som sköter inpasseringsfunk onen på Bruket, också kunde sköta vår släpkärrebokning, både via telefon och intranätet. Och det är inte många dagar dessa kärror står outny jade på sina parkeringsplatser. Vi ordnar också diverse resor och llställningar där vi sponsrar en del av bilje och resekostnaden för våra medlemmar. Ullared, Hockeyresor och musikkonserter är några av de llfällen vi ordnat. Tillsammans med de övriga tre facken på Bruket ordnar vi varje år en sommarresa för alla anställda. Vi har åkt ll Eskilstuna, Stockholm och Furuvik de senaste åren. Vi har då varit upp ll 10 fullpackade bussar på varje resa. En högt uppska ad ak vitet! Biobilje er för 50 kronor styck som sedan kan utny jas på biograf i Avesta, Hedemora och Sala. De är då värda ca kronor beroende på biografens bilje pris. Det har blivit en mycket utny jad och uppska ad förmån för inte minst våra medlemmar med barn. Man märker direkt när någon populär barnfilm har premiär, då går biobilje erna åt som smör i solsken. Det börjar snart bli dags a få fram nästa genera on Ak vitetsgrupp för a hi a nya fräscha ideer. För man skall aldrig si a för länge i en sådan grupp. Det gäller a hela den få in ny blod och nya ideer. Men komihåg. Tillsammans är vi starka.på alla områden!! Lilian Haas 11

12 AVDELNING 50 KVARNSVEDEN Dags för tandvården a ingå fullt ut i den allmänna sjukvården. S edan september 1997 har vi i avdelning 50 ha en tandvårdsklubb och under den den har ca 6,5 miljoner betalats ut i tandvårdsersä ning ll medlemmarna. Således är behovet stort a få denna hjälp och med tanke på de som inte har möjligheten a ingå i en tandvårdsklubb så bör tandvården ingå i den allmänna sjukvården för alla medborgare. Visserligen har e statligt tandvårdsstöd införts för e antal år sedan men det räcker inte på sikt, kostnaderna ökar för tandvården men tandvårdsstödet ligger for arande på 150: per år. J a då kom den domen från Arbetsdomstolen. Så meddelas det a Pappers inte får rä mot StoraEnso Kvarnsveden. Frågan som AD hade a ta ställning ll var om Kvarnsvedens pappersbruk hade gjort fel då de nyanställt sju personer som operatörer då vår medlem hade företrädesrä enligt 25 LAS. Frågan gällde om vår medlem hade llräckliga kvalifika oner för dessa arbeten då han inte hade genomgå högskola. Arbetsdomstolen som inte var enig i si utslag konstaterade a, visst, arbetsgivaren kan ställa krav på e ergymnasial utbildning i form av högskola, och a det slår undan llräckliga kvalifika oner som a man har erfarenhet av maskiner och arbetsplats. I vårt tycke e mycket märkligt domstolsutslag. Vad AD egentligen gör är a de stadfäster begreppet a leda och fördela arbetet och fri anställa. Det visar hur djupt denna orä visa rä si er i kvar i svensk arbetsmarknad. Arbetsledningsrä en verkar vara av Gud given ll arbetsköparen, och vi arbetare får vackert se på när denna arbetsgivarmakt utövas. Denna makt ska numera också utövas när det gäller a bedöma om vem som har llräckliga kvalifika oner. Det är någon som sagt a LAS ser ut som Schweizerost, full med hål, och det är bara a instämma. LAS har framstå som arbetarens sista hopp i uppsägningssitua oner med företräde llbaka ll lediga jobb. Men ju längre d som går, så framstår LAS alltmer som en schweizerost. När vi från fackligt håll ifrågasä er arbetsledningsrä en så a ackeras vi stenhårt av kapitalägare och högern, arbetsledningsrä en ska lämnas orörd, e ersom de som har pengar och kapital också fullt ut ska bestämma, leda och fördela. Vad vi behöver göra är a stärka arbetarnas posi oner, genom a driva krav på bä re regler i 12

13 LAS, bä re kollek vavtal som stärker den enskilde medlemmens rä gheter på svensk arbetsmarknad. Det blir en paradox när arbetsgivarna hela den ropar på moderna avtal och lagar, men när det gäller arbetsledningsrä en så är den inte det minsta omodern enligt deras uppfa ning. Även om vi vet a arbetsledningsrä en är lika gammal som inlandsisen som drog sig llbaka från de a land, så ska den inte alls moderniseras. Utan den ska vara lika. Arbetsledningsrä en ska lämnas oinskränkt är arbetsgivarorganisa onernas paroll. Just därför så måste vi försöka mobilisera oss för a kräva en modernare arbetsledningsrä, som svarar emot dagens samhälle. Som förbund och medlemmar i Pappers så skulle vi mobilisera kring a ge oss inflytande över vår vardag, alltså skapa rä ll inflytande över arbets der, arbetsuppgi er, möjligheter ll utbildning. A garantera en löneutveckling som är så objek v som möjligt och ger oss arbetare en rä vis andel över produk onsresultatet. A skapa bestämmelser som gör a vi arbetare får reella möjligheter a påverka arbetsmiljön, a stärka fri och rä gheter på arbetsplatsen, a stärka jämställdheten. En fackförening måste ha krav som är möjliga a förverkliga i fram den, en fackföreningsrörelse som bara försvarar uppnådda posi oner är ingen rörelse som långsik gt kan värva nya medlemmar eller driva en förändring. För a driva krav på förändringar så krävs det visioner om en ny och bä re fram d, om den ska bli verklighet. Så därför ska vi inte nedslås av a vi inte fick rä i Kvarnsveden, utan nu gäller det a formulera och ställa kraven, forma en vision och sedan går vi framåt! 13

14 STEFAN LÖFVENS TANKAR OM BRUKSSAMHÄLLEN S verige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år Det är vårt besked. Då behövs fler jobb i hela landet. Hela Sverige måste bidra. Vi vet a det finns en stark växtkra på svensk landsbygd, om vi kan ta llvara den. Reinfeldt misslyckades med a behålla Sveriges låga avgi i förhandlingarna om EU:s lång dsbudget. Sveriges landsbygd fick betala. Sverige mister 500 miljoner från landsbygdsprogrammet. Det är dåliga nyheter för landsbygden. Nedskärningarna innebär stora problem för många lant bruksföretags lönsamhet, för Sveriges möjlighet a klara miljömålen och för produk onen av bra mat i Sverige. Vi socialdemokrater väljer därför, i vårt förslag ll budget, a kompensera för hela bor allet under Vi llför 371 miljoner mer än regeringen ll landsbygdsprogrammet. Vi ska utveckla landsbygdens näringsliv och säkra jobben. Det handlar om a ge bä re förutsä ningar för landsbygdsföretag. A investera i en grundläggande service för näringsidkare i hela landet. Om en bensinmack eller en livsmedelsbu k kan hållas öppen så ger det möjlighet ll a hämta ut såväl paket som varor från apotek och Systembolag, betala räkningar och u öra andra tjänster. En basservice gör en bygd mer a rak v 14

15 för fri dsboende och turister, vilket skapar y erligare grund för jobb och företagande. I vårt förslag ryms anslag ll utbyggnad av bredband. För a landsbygden ska utvecklas och bidra ll svensk llväxt måste llgången ll ITinfrastruktur, inte minst bredband, förbä ras. Vi vill också modernisera landsbygdsprogrammet ll förmån för fler innova oner på landsbygden. Investeringsstöd ska leda ll mer konkurrenskra iga företag. Landsbygdsprogrammet är därutöver e vik gt redskap för a vi ska nå Sveriges miljömål. Regeringen misslyckas med 14 av 16 miljömål. A investera i landsbygdsprogrammet är därför en vik g åtgärd för a klara fler av miljömålen. Vi sä er också höga ambi oner för det ekologiska jordbruket, Vi gör det av miljöskäl men också för a stärka konkurrenskra en. E erfrågan på ekologiskt ökar och om inte svensk produk on hänger med ökar importen istället. Vi hävdar a ekologiskt jordbruk kan vara en specialisering som är lösningen för en del av det svenska jordbruket. Det visar inte minst den ekologiska mjölkproduk onen som ökat kra igt i Sverige. Människor har rä ll mat av hög kvalitet. Svensk mat har o a högre kvalitet då den är producerad e er höga miljökrav och med go djurskydd. Vi vill bygga vidare på just de a som är grunden ll a köpa just svensk mat, Vår satsning på landsbygdsprogrammet är inte bara större än regeringens det är också en omprioritering ll något ny, modernt och konkurrenskra igt. Hela Sverige kan leva med rä förutsä ningar! Stefan Löfven 15

16 AVDELNING 68 HALLSTAVIK T illbakagång har vi hållit på med i Hallstavik i många år. Med en nedlagd Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialkontor, en mödravård under lupp. Hopplösheten bredde ut sig över samhället. Som lök på laxen började vi 2008 också förlora jobb i stor skala när bruket lade e varsel omfa ande 260 anställda. De ledande kommunpoli kerna togs på sängen, vana vid a det stora starka pappersbruket tog hand om ruljangsen i Hallstavik men nu knäade den store, tyngd av branschens bristande lönsamhet. De ekonomiska musklerna krampade, fyllda med finansiell mjölksyra. Kramperna och knäståendet har fortsa och resulterat i nya varsel 2010 och En avmagrad organisa on håller igång fabriken. På sängkanten si er poli kerna kvar, yrvaket, tryckandes på snooze knappen. Summa 600 arbets llfällen färre! Självklart e oerhört hårt slag för den lilla orten Hallstavik! Men i hopplöshetens spillror syntes små rörelser formera sig de ideella kra erna, några som for arande trodde på samhällets möjligheter, de som betraktade utmaningarna som utmanande. Pappers ordförande var en av två ini a vtagarna ll det som sedermera skulle bli ll det opoli ska Hallstaviksnätverket. Hallstaviksnätverket hade tre huvudmål: Jobbskapande, trivsel och trygghet. Nätverket s mulerade även bildandet av Hallstaviks Invest AB, som är e investmentbolag med uppgi en a investera i och utveckla företag för a skapa sysselsä ning i Hallstaviksområdet. De a har så här långt resulterat i e 30 tal nya jobb. Finns då något mer Pappers lokalt kan göra när samhällsservicen avrustas? Det Avd 68 försöker göra är a påverka genom a vara med och på där vi kan påverka! Medlemmar, medborgare, poli ker, organisa oner, företag etc. De a sker bl.a. genom a sjösä a olika ak viteter. En modern tradi on har de blivit manifesta onerna som Pappers och Facken i poli ken arrangerar. Det är torgmöten på Hallstaviks centrum, eller på annan medarrangörsort, med olika teman och talare, Demokra för allas lika värde!, För e levande Hallstavik, Manifesta on för arbete. Nu senast i kombina on med e manifesta onståg. För a u rycka a Hallstavik ska utvecklas i en annan, mer posi v riktning, med bra skolor, bra busskommunika oner, e levande föreningsliv, bra äldreboenden, hög servicegrad, bra förutsä ningar för företag a etablera sig och möjligheter ll kultur och bra samlingslokaler o.s.v. gjordes manifesta onen llsammans med alla andra som ville ge u ryck för a de vill bo i e levande och ak vt samhälle. Fram dsdagen är en jobbmässa som arrangerats varje år sedan Närvarande arbetsgivare söker förmågor inom flera olika branscher. En del för anställning nu, andra för fram da behov. Arbetsgivare och arbetssökande får möjlighet a mötas öga mot öga vilket är mycket uppska at. Den som funderar på a starta företag har möjlighet a ställa frågor ll Nyföretagarcentrum, Coompanion i Roslagen och Roslagens Sparbank som är med och ger råd och ps om hur det är a starta och driva eget. Dessutom ges informa on om lokala yrkesutbildningar av Carl Wahrens gymnasium I Hallstavik och Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Men Pappers undersöker också möjligheterna för en egen vuxenutbildning i Hallstavik. Som något y erligare för Pappers medlemmar. Med långa anställnings der och lång erfarenhet av arbetet inom processindustrin med alla dess ski ande arbetsuppgi er och med många olika kunskaper, men inte all d 16

17 Paneldeba en om Hallstaviks fram d med betygen. Skulle det gå a använda de kunskaperna inom en ny bransch? Svaret är säkert ja om man fyller på med mer av de speciallistkunskaper som behövs i den nya branschen eller yrket. Vi tror a det är möjligt på rela vt kort d då man under sin prak k träffar företag och nya poten ella arbetsgivare och får llfällen a visa upp si kunnande. Är en konvertering ll t.ex. rörmokare eller frisör möjlig för a få jobb snabbt? Det här vill vi försöka göra möjligt. Pappers har ini erat diskussionen med några olika samarbetspartners. Vår förhoppning är a utbildningen ska kunna komma igång våren Men alltmedan de sängsi ande gnider törnrosasömnen ur ögonen, den knästående lurar över nästa 5:2 diet håller något på a hända: E engagemang på bred front! I e fullständigt fullsa Folkets Hus väntade över 300 Hallstabor! Uppslutningen var enorm. Trasiga stolar från bra a haförrådet fick kånkas fram för a fler skulle få si a. En paneldeba väntade. Folket skulle få möjlighet a träffa dem som bestämmer om vilken fram d som vår bygd går ll mötes! Kommunens ledande poli ker blev troligen helt tagna på sängen över bygdens uppslutning. Vilka svar hade poli kerna i panelen a ge? Egentligen inget visade det sig. Intet ny för de nordliga utposterna! Men de a var troligen jobbigt även för poli kerna så många frågor, så många som ville ha svar, men inga svar a ge. En sak visade sig tydligt: Medborgarna har lämnat öronlappsfåtöljerna och vill ha svar för a de vill något med samhället och dess fram d! I november arrangerar Pappers en uppföljningsdeba. Alla poli ker kommer och kanske har de snört på sig skorna den här gången, insiktsfulla om läget? Deba erna kommer a fortsä a med ca sex månaders mellanrum ända lls ve ga svar finns. Kampen för medlemmarna och samhället fortsä er. Diskussion om vuxenutbildning 17

18 AVDELNING 111 GRYCKSBO Och utanför grindarna då? P appers i Grycksbo har sedan en rad av år en policy, a då olika grupper, organisa oner eller föreningar ansöker om bidrag ll olika ak viteter, så ställer vi krav på a dessa ak viteter skall vara ll för våra medlemmar på e eller annat sä. Man kan ha en ganska vid defini on på de a, men allmänna bidrag utan koppling ll orten, eller utan tydlig inriktning beviljas inte. Det är trots allt våra medlemmars pengar det handlar om, och dessa skall man inte hantera hur som helst. Sam digt kan man inte blunda för a på bruksorterna, är fackföreningen en av de vik gaste organisa onerna, inte bara innanför grindarna ll bruket, utan också ute i samhället i stort. För a exemplifiera de a så kommer vi här a redovisa några av de ak viteter vi deltagit i på e eller annat sä under det senaste året. Först och främst, lägger vi varje år pengar på en familjedag, där våra medlemmar och deras familjer bjuds in ll ädelfiske i en sjö nära bruket, och där vi serverar enklare förtäring, pspromenad och utlo ning av fina priser. De a har pågå i mera än 25 år, och är for arande mycket uppska at. Fri fiske för medlemmarna och deras anhöriga i en vecka, utöver själva familjedagen. Wolf FM Summer Jamboree, en förenings och musikfest i två dagar i Grycksboparken, där översko et llfaller föreningarna i byn, sponsras av oss genom utlo ning av bilje er vi bekostar ll denna allt större fest i Grycksbos Folkets Park. Den festen besöks av många medlemmar och deras familjer, och håller dessutom liv i både folkpark och föreningsliv. Familjedagen 18

19 Även om festen har en tydlig rockabilly profil, besöks den varje år av både äldre och yngre, musikaliska allätare. (Wolf FM är en lokal radiosta on, som helt bygger på frivilliga insatser). S elsen Tandådalsstugorna, där anställda kan hyra både sommar som vinter, bro as med ekonomiska bekymmer, varför vi bidrar ll porslin och köksgeråd i stugorna, allt e ersom det behöver fyllas på. Tandådalsstugorna PRO har många av våra pensionerade medlemmar inom sin organisa on. Vi bidrar varje år ll en hemlig resa för +80 medlemmar, och som är otroligt uppska ad. Bussresa ll hemligt mål, kaffe, lunch och trevligt umgänge. Annonsstöd ll Grycksbo IF, genom a vi annonserar i programblad och matchblad. Vi ser det som vik gt a det finns en ak v idro sförening på orten, inte minst för våra medlemmars barn. En del av föreningarna i samhället utny jar också det faktum, a vi har skriv och kopieringsmöjligheter, och vi brukar inte säga nej, utan hjälpa ll så go vi kan. Skulle även föreningslivet i e litet brukssamhälle falla samman, upphör nästan samhället a finns ll. Därför kommer vi också i fortsä ningen a stödja lokala ini a v. Utöver sådant vi beslutar om själva, deltar vi e er bästa förmåga i företagets Kul Fri dsak viteter, som är allt från mo onsidro ll konstvernissager. 19

20 Robert Nyberg LAYOUT: Pappers Gävle Dala FRAMSIDA: Aleksandar Srndovic BAKSIDA: Robert Nyberg NÄSTA NR: mars2014 ANSVARIG UTGIVARE : Lars Göran Johansson REDAKTIONEN: Mikael Ybert Kjell Olsson Jan Westman Sonny Waern Aleksandar Srndovic Lars Göran Johansson 20 KONTAKT: Lars Göran Johansson Morbygden Falun

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

VALET 2014. Krönika. Jag säger nej ll a höja a kassan (Trots a den är inte ändrat på 13 år)

VALET 2014. Krönika. Jag säger nej ll a höja a kassan (Trots a den är inte ändrat på 13 år) MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 SPECIAL UTGÅVA Krönika Jag säger nej ll a höja a kassan (Trots a den är inte ändrat på 13 år) Fas 3 kommer a avskaffas. Människor ska ha rik ga jobb eller utbildning istället

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 5 2013 Vykortet Oslo Krönika Det spelar roll hur många som är med i facket. Ordförande har ordet Har fabriken en ljusare framtid? PAPPERS MAGASINET NR 5 1 ORDFÖRANDE

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbo en. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsik ga förutsä ningarna för fram da llväxt

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN SOMMAR 2015 Tema ska fördjupningar Ökad befolkning beror på utländsk infly ning Kan arbetspendling lösa kompetensförsörjningen? Ökning av investeringar i Västerbo en Bostadsbrist

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna?

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS GÄVLE DALA DISTRIKT NR. 3 Ordförande har ordet Nyval! Mikael Damberg Aktiv närings politik för fler jobb! Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? 1

Läs mer

Omvärldsanalys Håkan Svärdman

Omvärldsanalys Håkan Svärdman MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS GÄVLE - DALA DISTRIKT Omvärldsanalys Håkan Svärdman Välfärdsanalys Kjell Rautio Krönika Karl-Petter Thorwaldsson 1 NR. 1 2013 ORDFÖRANDE HAR ORDET LARS-GÖRAN JOHANSSON D e flesta

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VINTER 2014 Konjunkturläget Sysselsa a Varsel Hotellnä er Personbilar Bygglov, area +2,5 % +160 % +9 % +13 % +4,5 % Tema ska fördjupningar Industrins betydelse för sysselsä

Läs mer

Boendestrategi - D e l 2

Boendestrategi - D e l 2 1.1 Verka för a skapa fler arbets llfällen inom kommunen 1.1.2.1 Ta fram en plan för utbyggnad av bredband 2.4 Verka för e rikt fri ds- och kulturutbud m.m. (se 5.2) 4.3 Verka för a få ll stånd bä re vägar,

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

En berättelse om Järfälla förr och idag

En berättelse om Järfälla förr och idag En berättelse om Järfälla förr och idag Arbetshäfte ARBETSHÄFTE Text och layout: SARAH MAGNUSSON Illustra on: EMILIE MAGNUSSON Järfälla Kultur, 2010 INNEHÅLL FRÅGOR ATT PRATA OM OCH ATT ARBETA MED Kommunen...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal MBF NYTT Mars 2015 nummer 1 mars MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal 2 Mars 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 3 2013 Vykortet London Bildreportage Företaghälsovård Krönika Vi är inte unika! Ordförande har ordet Vilket spår väljer bruket? PAPPERS MAGASINET NR 3 1 ORDFÖRANDE

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 4 2013 Vykortet Thailand Bildreportage Restaurang Valhall Krönika Samhällsutveckling måste vändas! Ordförande har ordet Vi får ändra namnet från LAS till FIS om...

Läs mer

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport Västmanland Hösten 2012 Framtidens ridsport År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sä! I Västmanland och Sörmland

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2012 Krönika Min längtan till fabriksgolvet Vykortet Vietnam - kontrasternas land Samtal med Tobias Baudin PAPPERS MAGASINET NR 2 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 3 2012 Krönika Denna gång kan vi inte lita på räntepolitiken Vykortet Kuba - mojito, salsa och cigarrer PAPPERS MAGASINET NR 3 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 5 2014. 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna?

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 5 2014. 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 5 2014 Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? Vykortet Kilimanjaro Ordförande har ordet Mer pengar i plånboken är inte allt men definitivt

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2013 Vykortet Indien & Nepal Krönika Det lönar sig att höja lägstalönen Paneldebatten Hallstaviks framtid Bildreportage Mek. underhåll PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Vatten och avlopp i Hörby och Höörs kommun Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Tomtgräns/förbindelsepunkt Servisven l Servisledning Fas ghetsägarens ansvar Mi skåne Va

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2014 Vykortet USA Bildreportage Förrådet Krönika Någonting håller på att gå sönder i Sverige Ordförande har ordet Friska arbetare presterar mer! PAPPERS MAGASINET

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet

Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet Stay WebSecurity Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet Stay WebSecurity Webb det nya hotet Idag är webb det största säkerhetshotet för många organisa oner. Så mycket som var tredje bedrägeribro

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2015 Profilen Erik Jansson Vykortet Uganda Ordförande har ordet Om dina handlingar inspirerar. PAPPERS MAGASINET NR 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

Läs mer

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se Senast uppdaterad 2012-06-14 Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2012 Samtal med Jan Eliasson Krönika Min första kontakt med ett pappersbruk... Vykortet Med Rosa Bussen genom Afrika PAPPERS MAGASINET NR 1 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Prag - den romantiska staden

Prag - den romantiska staden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 3 2011 80 års minnet Ådalen 31 Krönika Bryssel och EU ligger närmare än man tror! Vykortet Prag - den romantiska staden PAPPERS MAGASINET NR 3 2011 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 5 2011 Samtal med Jan Guillou del 2 Krönika Från Gamla Tvätten till Uppsala Vykortet Santorini - den vackra vulkanön PAPPERS MAGASINET NR 5 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 4 2012 Krönika Vi måste ompröva gamla sanningar Vykortet Côte d Azur - i Taubes spår... PAPPERS MAGASINET NR 4 Bildreportage ÅKC ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

Läs mer

Med sikte på marknadsnotering

Med sikte på marknadsnotering Implementa Hebe AB (publ) Organisa onsnr 556581-9272 Med sikte på marknadsnotering Emissionsmemorandum Maj 2014 Innovativa Lösningar för Solenergi och Lab Inbjudan till teckning av aktier i Implementa

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer