Interaktiva arenor - kulturmöten som gnisslar och berikar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva arenor - kulturmöten som gnisslar och berikar"

Transkript

1 Interaktiva arenor - kulturmöten som gnisslar och berikar Författare: Agneta Hansson, Kicki Stridh, Mia Swärdh och Christina Scholten Sammanfattning Samverkan mellan forskare och praktiker är en form för kunskapsutveckling som idag föreskrivs av flera finansiärer av arbetslivets forsknings- och utvecklingsprogram. Denna interaktiva forskning utgår från teoriramar som skiljer den från traditionell forskning. Den innebär också att forskaren möter praktiska problem att hantera i sitt arbete. Vårt paper handlar om gnisslet i den interaktiva forskningens kulturmöten: det som i synonymordboken beskrivs som slitning, konflikt, motsättning, skavning och motstånd. Forskningstraditioner. I vår genomgång belyser vi problem (missförstånd och motstånd) som kan uppstå i mötet mellan olika forskningstraditioner och ämnesdiscipliner, t ex i mötet mellan positivistisk och interaktiv forskningssyn, mellan genusforskare och naturvetare/tekniker. Interaktiv praktik. Här reflekterar vi över erfarenheter från tillämpad genusforskning, över problem kring rollidentitet och rollkonflikter som finns inbyggda i konstruktionen i möten mellan forskare och praktiker där rollerna är svåra att urskilja, och över det motstånd vi möter i processer som syftar till att integrera genus och att åstadkomma jämställdhet. I vår diskussion reflekterar vi över det motstånd vi möter i förändringsarbetet, vilket bland annat genereras av de metoder vi använder i vårt interaktiva förhållningssätt. Olika kulturer möts aktörer med olika bakgrund, erfarenheter och logik. Vi ser ett ökat behov av teoretiskt reflekterad metod- och metodologiutveckling och inte minst en förståelse för detta hos dem som finansierar forskning och utveckling. Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet, i drygt två decennier, har vi som författat detta paper befunnit oss i forsknings- och utvecklingsmiljöer där vi i samverkan med olika aktörer försökt skapa förändring för ett mer demokratiskt, mer jämställt, mer inkluderande, mer samverkande, eller mer lönsamt arbetsliv. I roller som forskare och konsulter, forskande konsulter och konsulterande forskare har vi deltagit i, initierat och lett projekt där interaktiv samverkan med praktiker och gemensamt kunskapande setts som en nyckel till förändringsprocesser. Våra roller som forskare har skiftat något beroende på om vi befunnit oss inom eller utanför akademin och om finansiärerna och programmen varit Arbetsmiljöfonden, Arbetslivsfonden, RALF, NUTEK, KK-Stiftelsen, VINNOVA eller olika EUprogram. De praktiker vi samverkat med har varit allt från industriarbetare och arbetslösa invandrare till företagsledare, företagens intresseorganisationer och forskare i frontlinjen inom high-tech. Ömsom antar vi rollen som prakademiker (begreppet hämtat från Norbäck et al i Homo Pracademicus, 2006), med en fot i praktiken och den andra i akademin. Ömsom delar vi upp rollerna och agerar forskare respektive intermediärer. Vi har vår hemvist i den tradition, med rötter i 1940-talets USA, som traditionellt benämnts aktionsforskning men som utifrån forskares olika perspektiv och bakgrund går under varierande beteckningar, där interaktiv forskning idag tycks vara den mest förekommande i Sverige. Vi har som forskare och praktiker arbetat bland annat i de KK-stiftelse- och VINNOVA-finansierade programmen kraft (Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling, Tillväxt) och TIGER (Tillämpad Genusforskning i starka FoI-miljöer) i projekt som har syftat till utveckling och till att förändra befintliga strukturer. I projekten har vi arbetat gemensamt med forskare från olika vetenskapsområden 1

2 och med olika vetenskapsteoretiska forskningstraditioner. De projekt vi deltagit i har haft ett medvetet genusperspektiv och i vissa fall explicit handlat om att integrera genus i könsblinda miljöer. Vi intresserar oss här särskilt för gnisslet i de interaktiva forsknings- och utvecklingsprocessernas kulturmöten. Gnisslet: det som i synonymordboken också kan beskrivas som slitning, konflikt, motsättning, skavning och motstånd. Forskningstraditioner Här belyser vi problem (missförstånd och motstånd) som kan uppstå i mötet mellan olika forskningstraditioner och ämnesdiscipliner, t ex i mötet mellan positivistisk och interaktiv forskningssyn, mellan genusforskare och naturvetare/tekniker. Forskning i omvandling Idag talar vi vanligen om aktionsforskning, eller interaktiv forskning, som en forskningstradition vars utveckling vi kan följa fram och tillbaka över Atlanten sedan 1930-talet (se Hansson 2003). Idealt kännetecknas denna forskningstradition bland annat av praktisk inriktning på verkliga problem förändring som en integrerad del av forskningen cyklisk process där återkoppling sker deltagarnas aktiva medverkan i forskningsprocessen det hermeneutiska kunskapsidealet värdegemenskap mellan praktiker och forskare gemensamt lärande helhetsförståelse som leder till såväl praktisk problemlösning som teoriutveckling (Hansson 2003) I praktiken lyckas vi endast i varierande omfattning nå dessa ideala villkor för vår forskning, vilket vi visar på nedan. Med de är mål att sträva efter. Redan i början av 1990-talet förkunnade vår gamla läromästare Hans van Beinum 1 att aktionsforskning är en del i en större utveckling som går emot ett ökat intresse för kunskapsteoretiska frågor (van Beinum 1996). Björn Gustavsen (1990, 2002), forskningsledare för det nationella programmet LOM 2, konstaterar att den modell han kallar tayloristisk inte längre fungerar i vår nuvarande snabbt föränderliga samhällsstruktur varken som utvecklingsstrategi eller som forskningsideal. Samhällsekonomin idag kännetecknas av ständigt pågående innovations- och lärprocesser. Vi har en informell nätverksbaserad ekonomi där mer eller mindre osynliga aktörer är sammankopplade i globala nätverk, vad Castells benämner den informationella kapitalismen (Svensson et al 2002 s.40). Paradoxalt nog ställer denna informella nätverksekonomi större krav på lokala och regionala innovations- och lärprocesser, vilket i sin tur ställer nya krav på universitet och högskolor och den forskning som bedrivs. I det traditionella akademiska forskningsidealet är det akademiska ämnet med professionella regler och hierarkiska relationer centralt. Forskningen delas upp i grundforskning och tillämpad forskning. Målet är objektiv, teoretisk och generaliserbar kunskap, och systemet är inkapslat och slutet för utomstående. Särskilt inom forskningsdiscipliner med bakgrund i det naturvetenskapliga fältet är ännu det positivistiska idealet rådande. 1 Gästprofessor vid CAU, Högskolan i Halmstad Det nationella FoU-programmet LOM (Ledning, Organisation och Medbestämmande) drevs inom dåvarande Arbetsmiljöfonden. I LOM-programmet lyftes aktionsforskning fram både som teori och metod (se Hansson 2003) 2

3 Den positiva tilltron till vetenskapen utformades, främst av 1800-talssociologen Auguste Comte, till ett vetenskapsideal, positivismen, som hävdar att vetenskapen bygger helt på rådata i form av observationer. Mårtensson och Nilstun (1988) beskriver den här traditionen som att den:...producerar kunskap om lagmässiga samband....är objektiv och förutsätter frihet från förutfattade meningar....är motsatsen till icke verifierbar spekulation....föredrar kvantitativa metoder framför kvalitativa metoder....har sitt värde i dess tekniska och sociala tillämpningar. Inom positivismen ser man verkligheten som lineär där forskaren genom empiriska studier försöker hitta egenskaper hos studieobjektet som återkommer regelbundet också i andra fall och situationer. Först när forskarna kartlagt ett tings regelbundenheter är det möjligt att förutsäga och ingripa i ett skeende. Det som kan förutsägas genom experiment är det som kan betraktas som kunskap. Det som inte kan vägas eller mätas betraktas som mindre intressant. Detta forskningsideal rimmar dåligt med de krav samhället nu ställer på universitet och högskolor att möta nya kunskapskrav, bidra med expertkunskap och professionellt medverka i den snabbt föränderliga utvecklingen. Dessa krav på en förändrad och mer utvecklingsorienterad roll för forskningen är inget specifikt svenskt problem. De kännetecknar hela I-världen och angår alla ämnesdiscipliner. En alternativ idealbild till det traditionella vetenskapsidealet har under de senaste decennierna vuxit fram inom den forskningspolitiska debatten och vi kan nu skönja hur denna får allt starkare genomslagskraft såväl inom universitets- och högskolevärlden om hos forskningsråd och fonder. Några internationella forskare som utmanat universitetens traditionella kunskapssyn har fått betydelse för vår svenska forskningspolitik. En av dessa är Henry Etzkowitz (1997) som lanserat Triple Helixmodellen, som bl a fått stark genomslagskraft hos VINNOVA. Andra är Michael Gibbons, Helga Nowonty och Peter Scott (1994, 2001) som mot den traditionella kunskapssyn som de kallar Mode 1, som är en följd av den snabba förändringen inom samhälle och arbetsliv, ställer upp en alternativ modell Mode 2, modell 2. Kunskapsutvecklingen inom modell 2 bestäms framför allt av nyttan, effektiviteten och användbarheten för de deltagande aktörerna. Den präglas av ett processinriktat arbetssätt där forskare och experter samverkar under öppna, flexibla och jämlika former. Forskningen sker i interaktion mellan olika aktörer: Närheten till praktiken är en viktig faktor som kan bidra till att utveckla forskningen /---/. Teoriutvecklingen stimuleras av möten, utvecklingsprocesser, nätverk, samverkan, debatt inte av avskildhet och isolering /---/. Nya grupper måste inkluderas i kunskapsbildningen, inte utestängas från denna genom att ett oreflekterat perspektiv utgör en mall för frågeställningar och analys. (Svensson, Brulin & Ellström 2002 s.7). Forskaren Casten von Otter, en av nyckelpersonerna inom LOM-programmet, är också kritisk till den traditionella forskningsmodellen: Jag menar att det konstlade i en traditionell forskningssituation har två svagheter: Sökandet begränsas i hög grad till vad forskaren med sina förkunskaper kommer på att undersöka; och empirins tillförlitlighet hämmas av den markerade distansen mellan forskaren och uppgiftslämnaren. (von Otter 2001 s.198) När vi kunskapsteoretiskt letar rötterna till Gibbons modell 2 och Etzkowitz Triple Helix -system landar vi i traditionen aktionsforskning vars ursprung ofta härleds till Kurt Lewin och 1940-talets USA. Fältet eller traditionen går utifrån forskarnas olika perspektiv och bakgrund under varierande benämningar, t ex; Interaktiv forskning, Utvecklingsinriktad forskning, Deltagarorienterad forskning, Dialogbaserad forskning, Emancipatory Action Research, Action Learning, Action Science, Praxisforskning, Participatory Research, Collaborative Inquiry, Pragmatic Action Research eller Deltagarorienterad genusforskning. Även om det finns skillnader i förhållningssätt, metoder och 3

4 värderingar i dessa perspektiv så har de gemensamt en strävan till förändring och att forskningen ska bidra till utveckling, och problemlösning och gemensamt lärande för de inblandade. Vi ger nedan en rad exempel på hur interaktiva forskare beskriver forskningsperspektivet och rollen som interaktiv forskare. De belyser bland annat hur det nya perspektivet kräver nya förhållningssätt av forskaren, och nya färdigheter i metoder och metodologi: To proceed beyond limitations of a given level of knowledge, the researcher, as a rule, has to break down methodological taboos which condemn as unscientific or illogical the very methods of concepts which later on prove to be basic for the next major progress. (Kurt Lewin i Svensson et al 2002 s.2) On a very general level, action research can be described as the study of, and with, social systems in action. It is not a method in the limited or traditional sense of the word. Like all forms of social research, action research represents a certain way of understanding and managing the relationship between theory and practice, between the epistemic subject (the researcher), and the empirical object (the researched). (Hans van Beinum et al, 1996 s.180) Det är samhandlingen med praktikerna och den gemensamma kunskapsbildningen som står i centrum för den interaktiva forskningsmodellen. Forskaren medverkar i en gemensam kunskapsbildning, men utifrån ett självständigt kritiskt perspektiv. Det handlar inte om att ge deltagarna den enda eller bästa organisationslösningen, utan om att praktiker och forskare gemensamt söker olika gemensamma lösningar. (Svensson, Brulin, Ellström 2002 s.52) En forskningsprocess där berörda deltagare/praktiker och forskare deltar på mer jämlika villkor är en metod och strategi som även ger större möjlighet att uppnå en mer hållbar utvecklings- och förändringsprocess. Detta i sin tur kan ge större motstånd mot normaliseringstillfällen och återställarmekanismer, d v s krafter som verkar för att allt återgår till det gamla när projektet är slut. (Gunnarsson et al 2007 s. 14) Ewa Gunnarsson och Hanna Westberg, som i sin forskning kombinerar en könsteori och metod med en interaktiv teori och metod, problematiserar denna dubbla forskarrolls dilemma. I sin rapport Learning by fighting? (2007), från ett projekt med syftet att öka kunskapen om genus och jämställdhet i VINNOVAs verksamhetsområde och organisation, beskriver forskarna den komplexitet, som vi väl känner igen från våra egna projekt, där inte bara två helt olika kunskapstraditioner kolliderar, den naturvetenskapliga med rötter i positivistisk tradition (modell 1) och den interaktiva (modell 2), utan där fokus för projektet ligger på att förklara och implementera ett könsteoretiskt perspektiv i en organisation där flertalet av aktörerna upplever jämställdhet och genus som politiskt tyckande...den dubbla forskarrollen, att vara både processtödjande och expert, byggdes in som ett dilemma i projektet i och med dess dubbla målsättning och valet att kombinera ett könsteoretiskt forskningsperspektiv med ett interaktivt. Detta framför allt mot bakgrund av den sammanblandning som ofta sker ute på fältet mellan jämställdhet som politisk diskurs och könsteori som vetenskapligt fält. En sammanblandning som blir tydligare här (på VINNOVA, vår kommentar) än när forskarna är experter på andra kunskapsområden, som inte är lika ifrågasatta, men naturligtvis bör problematiseras i lika hög grad. (Gunnarsson et al 2007 s. 84) Den dubbla forskarrollen implicerar en problematisering av pedagogiska förhållningssätt och synen på kunskap. I boken Homo pracademicus diskuterar Norbäck, Olsson och Odenrick (2006) de bärande kunskapsteoretiska utgångspunkterna för de metoder som användes inom KK-stiftelsens kraftprogram. De beskriver två modeller för lärande: modell A och B, och placerar sig själva och kraftkonceptet i modell B. Modell A, som forskarna menar kan jämföras med Gibbons modell 1, kännetecknas av att Auktoritet och expert i form av lärande där uppe överför vetandet till okunnig och novis elev är nere i ett vertikalt och linjärt förhållningssätt. Modell B, som de jämför med modell 2, kännetecknas av att Auktoritativ och ämneskompetent handledare samspelar i lärandet med 4

5 en utifrån sina utgångspunkter kompetent elev på samma nivå i ett gemensamt utforskande ett horisontellt och cirkulärt förhållningssätt. Vi hoppas att den här genomgången visar en del av den komplexitet som den interaktiva forskaren bär med sig ut på fältet: vad betyder de nya utgångspunkterna? De dubbla målsättningarna? Att gemensamt söka olika lösningar? Vilka uppgifter har forskaren och hur, konkret, ska hon/han utföra dem med en kvalitet som fångar teorins dynamiska förväntningar? Den tillväxtpolitiska programlogiken Flera finansiärer av forskning och utveckling i arbetslivet utgår från de strömningar vi beskrivit ovan, och föreskriver i sina programskrivningar interaktiva processer mellan forskare och praktiker. Interaktiviteten är tänkt att berika processerna. Vi ger här några exempel: ESF. En viktig influens till interaktivitet är arbetsmetoderna inom Europeiska socialfonden (ESF) som varit aktuell i Sverige sedan I projektens utvärderingar har ofta akademiska resurser använts. I ESFs programdokument har man under hela perioden betonat utvärderingens karaktär av en pågående, interaktiv process något som idag betecknas lärande utvärdering, och som Lennart Svensson beskriver så här i Lärande Utvärdering (2009): En lärande utvärdering karaktäriseras av att den: 1 är formativ, dvs processbaserad och sker löpande; 2 kommer in tidigt i ett program-, respektive projektgenomförande; 3 kräver en närhet till deltagarna 4 ska vara till omedelbar nytta för olika berörda 5 förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer (från en ensidig feedback till dialog och gemensam analys); 6 bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning; 7 studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid; 8 bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning. I den här modellen är forskarna inte sakexperter, utan deras roll är framförallt att organisera en kritisk lärprocess. Tillväxtverket. I de regionala strukturfondsprogrammen anlägger Tillväxtverket (och tidigare Nutek) samma perspektiv som ESF, men här kallas angreppssättet för följeforskning, som betecknar utvärderingsansatsen s k on-going evaluation eller följeforskning och processtödjande utvärdering (Göran Brulin i Lärande Utvärdering 2009). Syftet är att främja förändring och utveckling. Ansatsen relaterar till utgångspunkterna för interaktiv kunskapsbildning mellan följeforskare/utvärderare och projekt- eller programledning. KK-stiftelsen. Vårt exempel här är från expertkompetensprogrammet kraft, Expertkompetens Strategisk affärsutveckling. Här handleddes lärande nätverk med småföretagsledare av ett team om två personer: en från akademin (innehållsledare) och en från näringslivet (krafthandledare). Deras uppgifter beskrivs så här i Homo Pracademicus (2006), av Norbäck et al: I kraftkonceptet var /krafthandledaren/ tänkt som någon som kunde hjälpa deltagaren att ta med sig frågor, ärenden och problem från företaget till de gemensamma seminarierna, men också att översätta tankar och idéer som dessa resulterar i till handling i det egna företaget. I kraftteamet ingick också en akademiker, en projektledare, vars roll var att representera förklararnas stora skara på universitet och högskolor, men också att ansvar för att det skulle avsättas tillräckligt med tid för reflektion /---/. Men i praktiken kan var och en i ledningsteamet fungera i båda rollerna. 5

6 VINNOVA. I TIGER-programmet (Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer) genomförs förändringsprocesserna av team sammansatta av genusforskare och praktiker i samverkan. För att överbrygga förståelsen mellan forskare och praktiker förordar VINNOVA att intermediärer (konsulter) deltar i projekten i team tillsammans med forskare. Detta ställer krav på ett internt och nära samarbete i projektprocessen. Sammantaget motiveras kraven på att forskaren deltar i och leder interaktiva processer med att dessa förväntas öka lärandet i aktionerna, främja innovation samt bidra till kunskapsspridning, påverkan och implementering med målet ökad tillväxt. Interaktiv praktik Tillämpad genusforskning en utmaning för aktionsforskare Vi lyfter här fram erfarenheter från två nationella projekt som båda haft till syfte att verka för mer jämställda processer i arbetslivet. Det ena är projektet Makten över maten skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv inom VINNOVAs TIGER-program och det andra är projektet Kraftverk Halland inom KK-Stiftelsens expertkompetensprogram kraft (kompetens, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt). Att modernisera och jämställa livsmedelssektorn i Skåne Syftet med projektet Makten över maten är (projektet pågår t o m 2011, och beskrivs inte närmare här) att höja medvetenheten och kunskapen inom livsmedelsinnovationssystemet i Skåne om vad ett genus- och jämställdhetsperspektiv innebär, att integrera detta perspektiv i verksamheten samt att därmed stärka förutsättningarna för utvecklandet av nya innovationer och marknadsområden. Jämställdhet och genus hade vid projektets start i det närmaste varit en icke-fråga i verksamheten, långt ifrån en integrerad del i den strategiska idén, det som man nu genom TIGER-projektet vill åstadkomma. Livsmedelsbranschen är konservativ med traditionella föreställningar om kön som tenderar att sortera in kvinnor och män på olika positioner och funktioner. Ålderdomliga strukturer och disciplinära hemvister förmår inte heller uppmärksamma unga människors kompetenser och preferenser. Därmed uppstår ett glapp mellan en äldre kunskapssyn och en yngre. För att livsmedelsnäringen ytterligare ska kunna utvecklas och konkurrera på internationella marknader måste man, enligt projektbeskrivningen, fortsättningsvis beakta betydelsen av genus- och jämställdhet. Genom avgränsade forsknings- och utvecklingsinsatser är tanken att ett genusvetenskapligt perspektiv och praktisk jämställdhetskunskap ska föras in i lednings- och stödstrukturerna för Skånes Livsmedelsakademi. Projektet leds av projektledaren för VINNOVAS VinnVäxt-projekt Innovation i Gränsland, professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet i samarbete med ett genusprojektteam bestående av två genusforskare och, med VINNOVAS terminologi, två intermediärer (konsulter) med lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor och aktionsorienterat utvecklingsarbete. Genusperspektiv på företagsstöd Under deltog vi, genom Högskolan i Halmstad, i KK-Stiftelsens kraftprogram) vars syfte var att genom samverkan med universitet och högskolor bidra till affärsutveckling i små och medelstora företag. Programmet bestod av projekt med utvecklingsgrupper med företagare i varje grupp. När vi kom i kontakt med programmet var det uteslutande män som var både deltagare och projektledare i grupperna. Även programledningen bestod av män. När vi påpekade detta fick vi höra att man gärna även ville rekrytera kvinnor, men att inga kvinnor hade sökt sig till dessa insatser. Mot bakgrund av att under flera år ha drivit, medverkat i och studerat praktiskt inriktade utvecklingsoch förändringsprojekt med syfte att främja kvinnors företagande såg vi denna misslyckade rekrytering som en utmaning och beslutade oss för att starta kraft-utvecklingsgrupper med enbart 6

7 kvinnor (chefer och företagsledare) som deltagare. Vi bedömde att fördjupad kunskap om varför kvinnor inte nås, eller tilltalas av, tillväxtfrämjande offentliga (könsneutrala) åtgärder skulle kunna leda till nya modeller, metoder och verktyg för att stimulera och möjliggöra ett tillväxtklimat för kvinnors företagande och långsiktigt förbättra förutsättningarna för kvinnor att skapa, driva och utveckla företag i Sverige. För att nå kvinnor i företagsledande befattningar var vi tvungna att göra riktade rekryteringsinsatser, dels för att hitta dem i befintliga företagarregister, dels för att få dem intresserade och förstå att de var välkomna att delta. Vi fick också göra vissa avsteg utifrån programmets ursprungliga struktur, då det visade sig att de förutsättningar och villkor man ställt för deltagande var rent kontraproduktivt om man ville ha med kvinnor (Stridh m fl 2003). Rollidentitet och rollkonflikter Här reflekterar vi framför allt över konstruktionen av team av forskare och praktiker, där rollerna är svåra att urskilja. Kulturer möts aktörer med olika bakgrund, erfarenheter och logik. Konstruktionen där intermediärer (konsulter) och forskare verkar tillsammans ställer krav på ett internt och nära samarbete i projektprocessen. För att överbrygga förståelsen mellan forskare och praktiker förordar VINNOVA och KK-stiftelsen att intermediärer (konsulter) deltar i projekten i team tillsammans med forskare. Detta ställer krav på ett internt och nära samarbete i projektprocessen, där två kulturer möts aktörer med olika bakgrund, erfarenheter och logik (t ex krav på resultatredovisning, tidsperspektiv, öppenhet, affärsmässighet). Problem gnissel kan uppstå (såväl internt och externt) i såväl definition som utförande av olika roller i projektet? Två centrala nyckelbegrepp i den interaktiva forskningen är forskare och praktiker. Det är de som interagerar. I den interaktiva praktik där vi verkat är begreppen suddiga och otydliga: - praktikern kan vara projektledare/finansiär av ett utvecklingsprojekt (som hos ESF) - praktikern kan vara företagare i nätverk (som i kraft) - praktikern kan vara en annan forskare (som i Vinnovas program för implementering av genusperspektiv i innovationsmiljöner, TIGER) - praktikern kan också vara exempelvis en konsult från näringslivet/en intermediär (som i kraft och TIGER) Forskaren har som synes att förhålla sig till olika aktörer parallellt och samtidigt, olika slags aktörer med olika agendor och förståelse av de kunskapsprocesser hon/han deltar i, aktörer från olika organisationer med skilda synsätt. I kraft-programmets konstruktion för lärande nätverk framhölls det dubbla ledarskapet i facilitatorteamet som en framgångsfaktor: idealt en forskare och en konsult. När vi själva arbetade med nätverksgrupper inom kraft bildade vi en egen konstruktion för att planera och driva processerna i de grupper vi drev samtidigt (en omgång med tre parallella grupper, en omgång med två parallella grupper). Vår kraftledning bestod av två forskare (företagsekonomi och sociologi) och två konsulter. I praktiken suddades gränserna ut mellan de olika tänkta uppgifterna för forskare respektive praktiker något som var vanligt i dessa konstellationer generellt, vilket Norbäck et al (2006) konstaterar: Men i praktiken kan var och en i ledningsteamet fungera i båda rollerna. I kraftprogrammet myntades därför ett nytt begrepp för dessa processledare, ett begrepp som också omfattar de övriga praktikerna i utvecklingsarbetet, småföretagsledarna. I Homo Pracademicus (2006) beskriver Norbäck et al hybriden prakademikern (vars namn alluderar på Bourdieus Homo Academicus): Med begreppet homo pracademicus avses akademiker som är intresserade av att utveckla vetenskaplig kunskap men som samtidigt har ett starkt intresse av att den ska vara relevant för praktiken. Översättningen prakademiker kan också användas för praktiker som förstår poängen med vetenskaplig kunskap för den egna verksamheten och därmed behovet av samverkan med akademin. 7

8 Det kan således stå både för praktiska akademiker och akademiska praktiker, vilka båda söker former för att gemensamt utveckla ny kunskap. Forskare som följt arbetet i kraft understryker hur akademins forskare och småföretagens praktiker har olika agendor och förståelse av samverkansprocessen. Bengt Johannisson vid Växjö Universitet, ser ett viktigt hinder i den generella olust vi har kring förändringar och att bryta ny mark. Han beskriver hur det kan se ut i högskolevärlden: Jag tycker mig ha fog för att säga att de flesta vid högskola och universitet är alldeles för bekväma för att ge sig ut i det obekväma fältet där företagen finns. Där tvingas de stå upp för de kunskaper som okunniga studenter inte ifrågasätter, men som de inte är vana att diskutera med företagare på fältet. Och de är ju människor de också, som inte tycker om att utsätta sig för osäkerhet. (Melander et al 2009) Göran Reitberger, associerad forskare vid SISTER, säger: För att motivera högskolan att arbeta med småföretag måste det finnas goda anledningar att göra det. Det måste bli meriterande med den här typen av arbete, och det är ett kulturarbete inom högskolan. (Melander et al 2009) Motstånd och gnissel Vi noterar att processer som syftar till att integrera genus och att åstadkomma jämställdhet genererar motstånd (explicit och implicit) och vi ser att motståndet också genereras av de metoder vi använder i vårt interaktiva förhållningssätt. De projekt vi deltagit i har haft ett medvetet genusperspektiv och i vissa fall explicit handlat om att integrera genus i könsblinda miljöer. Att ett sådant arbete möter motstånd är ett självklart konstaterande, och skildrat av snart sagt av alla dem som är verksamma med det här slaget av förändringsprocesser. Och när vi då kombinerar genusperspektiv med ett interaktivt forskningsperspektiv uppstår situationer och tillfällen när motståndet ser ut att vara sammansatt av motstånd mot båda perspektiven: det gnisslar. I Learning by Fighting (Gunnarsson et al 2007, s 18) beskriver forskarna som arbetade i Vinnovas organisation och verksamhetsområde situationer när spänningsfält uppstod och riktningsförändringar skapades /---/: när inneforskarna gick ur, de hade haft en stödjande roll när en interaktiv mötesteknik anlades tydligare och forskarna fick en mer stödjande än styrande roll på de gemensamma mötena när en forskare skrev ett utkast till en beskrivning av projektet och jämställdhetsaktörerna bestämde sig för att skriva en egen 4-siding när värderingsövningar genomfördes på internat när jämställdhetsaktörerna bytte namn när jämställdhetsaktörerna började med egna möten. I Eva Amundsdotters Gemensamt kunskapande om motstånd och förändring (i Johannisson et al 2008 s 277 f) beskriver hon olika typer av motstånd i de organisationer och hos de individer hon arbetat med. Hon beskriver motståndets ansikten : omgivningens bemötande, organisationens villkor, kvinnliga kollegor, egen rädsla, underordningens vana och bekvämlighet. Motståndet är det motstånd mot förändring? Vilket motstånd är specifikt för genusperspektivet? Och vilket motstånd är i första hand gnisslet mellan linjära och cirkulära synsätt, mellan traditionell forsknings- och utvecklingssyn och ett interaktivt förhållningssätt? 8

9 Vår tes är här att mycket av gnisslet i kulturmötena handlar om bristande kompetens (därmed inget sagt om kompetensen i specifika fall, exempelvis dem vi nyss citerat!) hos forskaren i den praktiska interaktionen: metodval, metodologi. Arbete i interaktiva processer kräver kunskap och handlag, vi skulle närmast vilja kalla det ett hantverk. Hur dessa interaktiva processer kan genomföras rent praktiskt är något som vi själva lärt oss i själva arbetet, handledda av kollegor med erfarenhet, närmast ett slags lärlingsskap. Phronesis och inte techne. Många till synes triviala och betydelselösa faktorer spelar in och påverkar processens kvalitet (Fürst et al 2006). Ett par konkreta exempel från vårt arbete i KK-stiftelsens kraftprogram: När vi skulle rekrytera in företag tog vi kontakt per telefon och e-post med företagsledare och bjöd in dem till ett informationsmöte, där vi ville berätta mer om vårt erbjudande. Mötena lade vi kl 15 på eftermiddagen. Själva tidpunkten var en signal till företagarna att vi hade insikt i och respekt för deras vardag småföretagare har inte tid att mötas kl 10, som är en vanlig mötestid på högskolan, det saboterar hela deras arbetsdag. Vid själva nätverksträffarna med företagarna var vi noga med att inte sätta oss vid bordets ordförandeplats, detta för att fysiskt markera att kommunikationen var på lika villkor mellan alla i gruppen, etc. Trivialt ja, men betydelsefullt, liksom en mängd andra små detaljer som signalerar kommunikationens villkor. I en av de skrifter som beskriver kraftprogrammets innehåll, arbete och metod, Homo Pracademicus (Norbäck et al 2006), ägnas stort utrymme åt författarnas försök att berätta för forskare vad de behöver reflektera över i det interaktiva mötet med småföretagarna (exempelvis i kapitlet Behovet av kompetenta kraftledare). Budskapet är att den som är skolad i traditionell forsknings- och kunskapssyn behöver tänka om och agera på ett nytt sätt, vilket dessutom beskrivs. Norbäck et al ger kunskapsteori och metodråd. Sådana praktiskt inriktade skrivningar, kring metod och metodologi, är inte så vanliga i litteraturen om interaktiv forskning. Vi strävar själva vidare i att minska gnisslet, arbetar för att lära oss mer om att organisera möten och driva processer. Diskussion Vi har här intresserat oss för gnisslet i interaktiva forsknings- och utvecklingsprocesser. Vi upplever gnisslet i interaktionen mellan olika aktörer: en funktion som både generar kunskapsutveckling och lärande, men som också försvårar eller hindrar processen. Det motstånd vi möter i förändringsarbetet genereras av de metoder vi använder i vårt interaktiva förhållningssätt. Vi ser ett ökat behov av teoretiskt reflekterad metod- och metodologiutveckling i den interaktiva praktik där olika kulturer möts aktörer med olika bakgrund, erfarenheter och logik. De arenor som byggs av forskningsfinansiärerna är komplexa och ibland med motsägelser inbygga i spannet mellan mål och medel. Retoriken i arbetslivsforskning som finansieras med statliga medel formulerar innovativa mål. Metoderna, däremot, framgår snarast i ramar som den enskilde forskaren har att själv fylla, och ser ut att utvecklas mer vildvuxet än vad man i de svepande anvisningarna tänkt. Begreppet intermediär, som Vinnova myntat i sitt TIGER-program, ser exempelvis ut att innehålla en förmodan att genusforskare generellt behöver särskilt stöd i kommunikationen i sitt arbete. Den liknande konstruktionen i KK-stiftelsens kraftprogram säger uttryckligen att i teamet handledare/innehållsledare är handledaren (konsulten) tänkt som en översättare. I takt med att vi vinner allt mer erfarenhet ur arbetet inom dessa ramar tror vi att reflektion över hur dessa roller genomförs i praktiken kommer att generera nya rollbeskrivningar: dags för prakademikern? Diskussionen om interaktivitetens praktik tror vi är viktig för resultatens hållbarhet och långsiktighet i program för arbetslivets utveckling. Skrivningar i programmen som antyder hur projekten skulle kunna arbeta med akademins motstånd i arbetet med att organisera lärprocesser på ett nytt sätt vore troligen både intressanta och fruktbara. Vi som forskare har ett ansvar för att beskriva gnisslet så att det kan leda till kunskapsutveckling och lärande även i arbetet hos finansiärerna i programskrivandet. 9

10 Referenser Aagaard Nielsen, Kurt, Svensson, Lennart, eds (2006). Action Research and Interactive Research. Beyond practice and theory. Shaker publishing Amundsdotter, Eva. (2010). Att framkalla och förändra ordningen. Gestalthusets förlag, Stockholm Etzkowitz, Henry, och Leydesdorff, Loet, ed (1997). Universities and the global knowledge economy: A triple helix of university-industry-government relations. London, Pinter Fürst Hörte, G & Hansson, A (2006) Projekthanteringskompetens nödvändigt för långsiktigt arbete. I Sundin, E & Göransson, U (red) Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under och 90-talen. VINNOVA rapport 2006:08 Gibbons Michael, Limoges, Camille, Nowotny Helga, Schwartzmann Simon, Scott, Peter & Trow Martin (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Science. Sage Publications Gunnarsson, Ewa, Westberg, Hanna, Andersson, Susanne, och Balkmar, Dag (2007). Learning by Fighting? Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde. Växjö Gustavsen, Björn (1990). Vägen till bättre arbetsliv. Stockholm: Arbetslivscentrum. Hansson, Agneta (2003). Praktiskt taget Aktionsforskning som teori och praktik i spåren efter LOM, Akademisk avhandling, No 14, Sociologiska inst, Göteborgs univ Johannisson, Bengt, Gunnarsson, Ewa, Stjernberg, Torbjörn, red (2008). Gemensamt kunskapande den interaktiva forskningens praktik. Växjö Universitet Larsson, Pär, Göransson, Ulla, Lagerholm, Magnus, red (2008). Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova rapport 2008:20 Melander, Anders, Stridh, Kicki, Swärdh, Mia (2009). Interaktion mellan småföretagare och akademiker. På spaning efter modeller för vanliga småföretag. Paper HSS09 Mårtensson, Bertil, och Nilstun, Tore (1988). Praktisk vetenskapsteori. Studentlitteratur Norbäck, Lars Erik, Olsson, Lars-Erik, och Odenrick, Per (2006). Homo Pracademicus. Om att lära om om sig själv och sin verksamhet. Bilda förlag van Otter, Casten (2001). Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv. Slutsatser från en trendanalys. Arbetslivsinstitutet 2003:64 Stridh m fl (2003) Kraftnätverk för strategisk affärsutveckling. Kvinnliga ledare i mansdominerade branscher formar själva sin utbildning. Högskolan i Halmstad. Konferenspaper till HSS03 Högskolan i Blekinge. Karlskrona. Svensson, Lennart, Brulin, Göran, Jansson, Sven, och Sjöberg, Karin, red (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. Studentlitteratur Svensson, Lennart, Brulin, Göran, Ellström, Per-Erik, och Widegren, Örjan, red (2002). Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik. Arbetsliv i omvandling, 2002:7, Arbetslivsinstitutet Sundin, E & Göransson, U (red) Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under och 90- talen. VINNOVA rapport 2006:08 Toulmin, Stephen, Gustavsen, Björn (1996). Beyond Theory, Changing organizations through participation. John Benjamins Wahl, Anna, Eduards, Maud, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, och Linghag, Sophie (2010). Motstånd och fantasi : historien om F. Studentlitteratur 10

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström och Örjan Widegren (red) Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik ARBETSLIV I OMVANDLING 2002:7 ISBN 91-7045-637-2 ISSN 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring Aktionsforskning og utvikling i organisationer 4 5 november 2010 Aalborg universitet Ewa Gunnarsson, professor Eva Amundsdotter, fil.dr Avdelning Genus & innovation Luleå tekniska universitet Sverige ewa.gunnarsson@ltu.se

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet Susanne Andersson Eva Amundsdotter 2013-07-31 Projektet har varit placerat

Läs mer

Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde

Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde Learning by fighting? - Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde Ewa Gunnarsson, Hanna Westberg, Susanne Andersson, Dag Balkmar Förord Föreliggande forskningsrapport

Läs mer

Det som upplevs i sinnet stannar i minnet

Det som upplevs i sinnet stannar i minnet Master of Science Gestalt in Organisations Det som upplevs i sinnet stannar i minnet En studie om interaktiva metoder och processer i arbete med jämställdhetsintegrering Katarina Olsson O 20 2010 Handledare:

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN VINNOVA RAPPORT VR 2012:12 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN SAMSPEL SAMTAL KOLLEKTIVT ORD KUNSKAPSDEL RD LÄRANDE KUNSKAPSSPRIDNING REGISSÖR SOCI CESS REGISSERA KOMMUNIKATION DIALOG LÄRAND RPROCESS LÄROBJEKT

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

VR 2011:08. Genusvägar till innovation

VR 2011:08. Genusvägar till innovation VINNOVA Rapport VR 2011:08 Genusvägar till innovation Erfarenheter från VINNVÄXT Ann-Christin Nyberg Titel: Genusvägar till innovation - Erfarenheter från VINNVÄXT Författare: Ann-Christin Nyberg Serie:

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet Ingalill Thor Per-Erik Ellström Bodil Ekholm Eva Ellström Dan Rönnqvist FoU-rapport 34:2006 Denna studie är delfinansierad

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1 Ur: Nahnfeldt, Cecilia & Lindberg, Malin. 2013. Är det nå n innovation?! Om nyttiggörande av hum/samforskning. Karlstad: Karlstad university studies. Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Förutsättningar för styrning av samverkan

Förutsättningar för styrning av samverkan Förutsättningar för styrning av samverkan En studie om etableringen av ett samverkansinitiativ mellan kommuner och högskola Mikael Holmgren Caicedo, Leif Jonsson och Maria Mårtensson RAPPORT 21 Förutsättningar

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

MOPS: en potentiell praktikgemenskap

MOPS: en potentiell praktikgemenskap 2011-03- 21 MOPS: en potentiell praktikgemenskap Av: Mikael Holmgren Caicedo STAMP- gruppen vid Mälardalens högskola Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Samverkan: från Mode 1 till Mode 2... 5 Samhällsengagemang...

Läs mer