DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER"

Transkript

1 DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER!"#$%&''(% )*+,*-%.)!"!"#$%"&'$(()&*+#,-./%0.1"#.23&40.5"(1#"&6/7%#"(189&:,0;&6(<0.77,(&,=8& /01*234%.)!"',A$7"&B-C#(77,(&,=8&!$/".0&'"(%D& & & & " *172:!"#$%&''"($)*+,)-"($)./0&"1+2,&/%3*).+.,).-"($)./0&"4&/%3*).+.,)."256" ($)./07"8&77).9"

2 SAMMANFATTNING Rapporten är en inventering av råvarumängderna från matavfall, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam, gödsel samt restprodukter från industri, lantbruk och skogsbruk som finns i Sverige och som är lämpade för biogasframställning. Inventeringen har huvudsakligen skett länsvis för att få en överblick över hur råvarorna är fördelade över landet. För varje råvarukategori beskrivs hur datainsamling, avgränsningar och antaganden har gjorts. Förutom den totala råvarumängden diskuteras även hur mängden råvaror begränsas med hänsyn till dagens tekniska och ekonomiska situation Den totala biogaspotentialen från inhemsk råvara, exklusive råvara från skog, uppgår till drygt 15,2 TWh/år, varav den totala biogaspotentialen med begränsning bedöms vara 10,6 TWh/år. Detta kan emellertid snabbt komma att ändras med förändrade konkurrenssituationer, energipriser m.m. Restprodukter från skogen innebär en betydande potential för framtida biometanproduktion. Av restprodukterna från skogsbruk och skogsindustri bedöms den totala energipotentialen till cirka 59 TWh metan per år. Metanproduktion ur träråvara sker genom termisk förgasning, som används i begränsad omfattning idag. Det är därmed svårt att ange när tekniken kan vara kommersiellt tillgänglig. Den totala biogas- och energipotentialen uppgår därmed till 74 TWh/år, varav skogsrelaterade restprodukter utgör cirka 80 %. Naturvårdsverket har som mål att senast 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. I denna rapport antas att minst 60 % av allt matavfall kan vara tillgängligt för biogasproduktion. Denna mängd motsvarar cirka 760 GWh årligen och utgör 7 % av den totala biogaspotentialen med begränsning. Den totala biogaspotentialen från allt matavfall i Sverige uppgår till 1346 GWh/år. Restprodukter från olika industrier utgör en stor potential, ungefär 10 % av den totala biogaspotentialen med begränsning beräknas komma härifrån. Från växtodlingsrester och gödsel finns en betydande framtida potential, 10,8 TWh/år. Den totala biogaspotentialen med begränsning under dagens förhållanden bedöms dock vara lägre, cirka 8 TWh/år, vilket bl.a. beror på att betesgödsel inte inkluderats samt att en del halm kan behöva lämnas kvar för att inte riskera markens mullhalt m.m. Avloppsreningsverken har en lång tradition av att röta slam eftersom metoden varit ett sätt att stabilisera och reducera mängden avloppsslam. En stor del av Sveriges avloppsslam rötas redan idag, men med något ökade slammängder till rötning och genom att optimera processerna kan mer biogas produceras. Av den totala biogaspotentialen med begränsning utgör avloppsslammet 7 %. Vid en länsvis fördelning av biogaspotentialen har framförallt Skåne och Västra Götaland särskilt stora råvarutillgångar. Förutom tillgång på råvaror är det viktigt att se till möjligheten för avsättning av biogas och biogödsel. Förutsättningar för ett gemensamt gasnät samt närhet till produktiv mark där den näringsrika biogödseln kan spridas ses som fördelaktigt. På den politiska agendan står klimat- och energifrågor ständigt i fokus och under 2008 och 2009 förväntas flera klimat- och energipolitiska beslut att fattas. Föreliggande rapport avser att utgöra ett informationsmaterial från biogasbranschen om hur mycket inhemsk råvara som finns att tillgå för biogasproduktion. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING!"" #$%&'$#$( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")"!"!"" #$%&'()*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!","" -./ ):)&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!";"" 36/$00):)&23452$<&'9)-):)&$' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!"="" '$>>3'01)-2(>>89&&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?"!"+"" *1/:):0:3)1'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?" *"" +,-,./,%%0/12$034532%%601&5-41,$(& :30;4-#8&105,+-0 <,18=07:30-1>'(21'5,./,%% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?","!"" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' $</$88-69)&*1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A",";"" #:3&$-(0#.01""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B","="" #:3&$->301)0:$82/C'26$0$</$88 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B","+"" 1&5-<17'48-&10/12$0#$'45-1#$ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)" ;"!"" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+" ;","" $</$88-69)&*1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+" ;";"" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",?" ;"="" #:3&$->301)0:$82>1'2#'$)-45 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",A" ;"+"" #:3&$->301)0:$82>1'289) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;E" A"" 5%,+0/12$0,.%7<<51&$#$(5.&18 ="!"" *$0$:)-$68:)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;=" =","" $<&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;=" =";"" -8$669)&*1'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;+" ="="" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;?" ="+"" #:3&$->301)0:$8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!"" *$0$:)-$68:)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +","" ->14:/:%$2*1/:):0:3)1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +";"" $<&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +"="" &C*-18""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =E" +"+"" 3*8:)&-'1-01' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ==" +"?"" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =B" 030$82#:3&$->301)0:$8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +;" +"A"" 030$82#:3&$->301)0:$8261*2#1&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ++" D"" 1&5-<17'48-&10/12$0587(5;14807:30587(5#$'45-1#"""""""""""""""""""""""""""""" )E"?"!"" 01'6:-%2/C'&$-):)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +A"?","" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?";"" ->14:/:%$2*1/:):0:3)1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?"="" 1)1'&:>301)0:$8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?"+"" 6:8FC """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?!"?"?"" -8(0-$0-1'2362-%3&-'18$01'$*12'1-0>'3*(%01' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?,"?"" /C'#15$)*8:)&261*2(80'$8F(* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?=" 3

4 -1':1%3>>8$*12>'341--1' /C'#900'$*2>'341--%3)0'388 <9'*1':)&2$<2).201%):%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?+" E"" 5,++,$5->%%$#$("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D?" A"!"" #:3&$->301)0:$82>1'2'7<$'(%$01&3': A","" #:3&$->301)0:$82>1'289) C"" 1&/&1&$5&1 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?*" 4

5 1. INLEDNING 1.1. Bakgrund På den politiska agendan står klimat- och energifrågor ständigt i fokus och under 2008 och 2009 förväntas flera klimat- och energipolitiska beslut att tas. På nationell nivå arbetar klimatberedningen med ett underlagsmaterial till den kommande klimatpropositionen och från EU har ett klimatpaket föreslagits. Föreliggande rapport skall utgöra informationsmaterial från biogasbranschen inför kommande politiska klimatrelaterade beslut. Det finns sedan tidigare bedömningar av den inhemska biogaspotentialen som baseras på råvarutillgången från avfall, slam, gödsel och energigrödor från mark i träda (Jönsson & Linné, 2004 och Nordberg et al, 1998). Sedan dessa potentialuppskattningar publicerats har dels nya uppgifter om råvarutillgången framkommit och dels har teknikutvecklingen gått framåt. Exempelvis uppskattar de tidigare potentialbedömningarna energimängden från gödsel till 2,5 TWh, men i en nyligen publicerad undersökning från Jordbruksdepartementet har den totala potentialen för rötning av gödsel beräknats till 4-6 TWh. I de tidigare undersökningarna redogörs metoder och avgränsningar för beräkningarna av råvarutillgång och biogaspotential bristfälligt. Flera faktorer motiverar således en ny utredning av råvarumängder inom Sverige och biogaspotentialen från dessa råvaror. BioMil AB och Envirum AB har fått i uppdrag av Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Svenska Gasföreningen att genomföra en ny inventering och bedömning av biogaspotentialen baserad på inhemska råvaror Syfte och målsättning Syftet med föreliggande studie av biogaspotentialen i Sverige är att uppdatera tidigare potentialstudier eftersom teknikutvecklingen gått framåt sedan dess och nya uppgifter om råvarutillgången framkommit. Projektet syftar vidare till att ta fram ett underlagsmaterial som ger information om den nationella biogaspotentialen från inhemska restprodukter. Målsättningen är att publicera en utredning som, med tydlig metodik och tydliga avgränsningar, bedömer den totala samt den totala biogaspotentialen med begränsning på nationell nivå, samt redovisar hur stor den inhemska råvarumängden och biogaspotentialen är länsvis Omfattning och avgränsningar Följande kategorier utgör avgränsningar för potentialstudien: avfall, avloppsslam, växtodlingsrester och gödsel samt restprodukter från skogsbruk och skogsindustri. Inom avfallskategorin ingår biologiskt hushållsavfall inklusive avfall från restauranger, storkök, butiker (både retur och som ingår i insamlingskedjan), rötbart trädgårds- och parkavfall samt rötbara restprodukter från industri och livsmedelsindustri. Mer detaljerade avgränsningar för råvarukategorierna redovisas i respektive kapitel. 5

6 Den totala biogaspotentialen beräknas med antagandet att de mest effektiva tekniker som finns i kommersiellt bruk nyttjas. Vidare ingår merparten av alla restprodukter i den totala biogaspotentialen. Med total biogaspotential med begränsning avses generellt en rimlig bedömning av potentialen under rådande ekonomiska förhållanden. Både den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning redovisas på olika sätt beroende av råvarukategori eftersom förutsättningarna för kategorierna skiljer sig åt. När det gäller biogasutbyten används data som bedöms vara rimliga med konventionell teknik och det görs ingen skillnad i biogasutbyten mellan den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning. För skogen gäller istället den totala energipotentialen samt den totala energipotentialen med begränsning, eftersom biometan och inte biogas tillverkas i förgasningsprocessen Rapportens upplägg I rapporten redovisas varje råvarukategori var för sig, i kapitel 2 till 6. BioMil AB är författare till kapitel 2, 3, 4 och 6. Envirum AB är författare till kapitel 5 om odlingsrester och gödsel. BioMil och Envrium står tillsammans som författare till kapitel 7 och 8. Vid den specifika kategorigenomgången redovisas tillämpad metod för datainsamling och specifika avgränsningar, avfallsmängder, biogasutbyte och biogaspotential. För råvarukategorier med flera delkategorier redovisas varje delkategori för sig. Detta gäller främst för restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri samt för växtodlingsrester och gödsel. Efter genomgången av råvarukategorierna lyfts olika metoder och tekniker fram som skulle kunna öka biogasutbytet för befintliga råvaror. Idag finns ett flertal företag som specialiserat sig på att optimera biogasprocessen, men ingen av dessa metoder kan idag sägas vara i kommersiellt bruk. I stället förs en diskussion om hur kommande teknik kan komma att påverka biogaspotentialen för de olika råvarukategorierna. Slutligen görs en sammanställning över den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning för alla ingående råvarukategorier, både per kategori och per län Definitioner Följande begrepp används i rapporten: TWh GWh MWh Nm 3 TS VS Terawattimmar, 1000 GWh Gigawattimmar, 1000 MWh Megawattimmar, 1000 kwh (kilowattimmar) Normalkubikmeter, Gasvolym vid 273,15 K (0 ºC) och 1,01325 bar Torrsubstans Volatile solids, ett mått på mängden organiskt material 6

7 2. MATAVFALL FRÅN HUSHÅLL, RESTURANGER, STORKÖK OCH BUTIKER SAMT PARK- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL 2.1. Datainsamling och avgränsningar Matavfall Insamling av uppgifter på matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker har skett genom antagande av ett nyckeltal för insamlingspotentialen per person och år. I en studie från 2005 lät Avfall Sverige genomföra plockanalyser av hushållens avfall (Avfall Sverige, 2005). Av rapporten framgår att varje person i ett hushåll ger upphov till 1,9 kg matavfall varje vecka eller 98,8 kg matavfall per år. Enligt Avfall Sverige uppskattas mängden matavfall från hushåll till 900 kton/år. Utifrån nyckeltal (Avfall Sverige, 2006) för matavfall från restauranger, storkök och butiker har den totala mängden matavfall från restauranger, storkök och butiker beräknats till cirka 250 kton/år. Baserat på dessa uppgifter skulle totalt cirka 1160 kton matavfall uppstå årligen i Sverige. I en undersökning åt Naturvårdsverket 2007 (Linné, 2007) framgår att nyckeltalet per behandlingsanläggning för organiskt avfall varierar, vilket beror på att nyckeltalet har baserats på antingen potentiella insamlingsmängder eller på faktiska mottagna mängder. Den faktiskt insamlade avfallsmängden är betydligt lägre än den potentiella, vilket är möjligt att åtgärda genom bl.a. information om betydelsen med bättre källsortering som leder till förändring av människors beteenden men även tekniska aspekter såsom tillämpning av bästa möjliga insamlingssystem. Det genomsnittliga nyckeltalet för anläggningarna i studien uppgick till 92 kg matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker per person och år, vilket är betydligt lägre än totalmängden som uppskattats av Avfall Sverige. Skillnaden bedömdes bero på att en del av nyckeltalen som ingick i beräkningen av genomsnittsnyckeltalet var relativt låga. En förklaring är också att i de fall som verkligt mottagen mängd redovisas, är mängden organiskt material som gick till biologisk behandling mindre än potentialen pga. att en del organiskt material sorterats bort i anläggningen före rötkammaren. Studien visar på att det finns en rundgång i de nyckeltal som har använts av respektive uppgiftslämnare avseende de uppskattade totalmängderna. Utifrån sammanställningen i rapporten har ett nyckeltal som anses rimligt i förhållande till uppgifterna om insamlingspotentialen i Avfall Sveriges rapport 2005:05 samt i dess årliga statistik använts. Om nyckeltalet på 98,8 kg matavfall från hushåll per person och år används innebär detta att 910 kton matavfall från hushållen uppkommer varje år, vilket överensstämmer med Avfall Sveriges uppgifter. Om den totala mängden matavfall som uppkommer i Sverige fördelas per person erhålls ett nyckeltal på 126 kg matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker per person och år. Detta nyckeltal bedöms vara relevant. Utifrån underlaget till Naturvårdsverkets rapport (Linné, 2007) har dock ett annat trovärdigt nyckeltal valts ut. Detta nyckeltal används även av ett avfallsbolag i södra Sverige för att beräkna den potentiella mängden matavfall i bolagets verksamhetsområde. Nyckeltalet är 128 kg matavfall per person och år från hushåll, restauranger, storkök och butiker. Uppgifter på antalet invånare har inhämtats från SCB. Nyckeltalet har därefter multiplicerats med invånarantalet i respektive län. 7

8 Park- och trädgårdsavfall Mängden park- och trädgårdsavfall som uppkommer i Sverige har baserats på uppgifter hämtade i statistik från Avfall i Sverige 2004 samt kompletterats med uppgifter på behandlade mängder enligt statistik från Avfall Sverige. Beräkning av hushållens andel har gjorts genom antagande att 7 % av säck- och kärlsoporna består av trädgårdsavfall (Avfall Sverige, 2005). Park- och trädgårdsavfall fördelas inte länsvis Avfallsmängder Matavfall Den potentiella mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker redovisas som 100 %, 35 % och 17 %. 100 % motsvarar den totala mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som beräknas uppstå i Sverige. 35 % motsvarar Naturvårdsverkets miljömål 15, delmål 5 om att senast 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling. 17 % motsvarar ungefär dagens situation. Under 2007 hemkomposterades cirka ton matavfall (Svensk Avfallshantering 2007). Tabell 1. Resultat av inventeringen av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. (Data i kton matavfall/år) MÄNGDPOTENTIAL FÖR MATAVFALL 100 % 35 % 17 % Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt

9 Park- och trädgårdsavfall Det uppkommer cirka 450 kton park- och trädgårdsavfall per år i Sverige, varav cirka 275 kton härrör från den kommunala renhållningssektorn och utgörs av utsorterat trädavfall samt park- och trädgårdsavfall (Naturvårdsverket, 2006). Under 2006 komposterades totalt cirka 335 kton park- och trädgårdsavfall (Svensk Avfallshantering 2007), vilket motsvarar cirka 75 % Biogasutbyte Den potentiella biogasproduktionen beräknas genom ett nyckeltal för metanutbytet i m 3 CH 4 per ton våtvikt. Nyckeltalet för biogasutbytet har baserats på den procentuella fördelningen mellan matavfall från handel i förhållande till den totala insamlingspotentialen per person och år, vilket innebär att 78 % härrör från hushåll och restauranger och 22 % härrör från handeln. I Tabell 2 redovisas en sammanställning av metanutbyten per avfallsslag (Basdata om biogas, 2006) samt det beräknade nyckeltalet. Tabell 2. Metanproduktion från respektive råvara. Avfallslag Metanutbyte Enhet Källsorterat matavfall från hushåll 125 m 3 CH 4 /ton våtvikt och restauranger Källsorterat matavfall från butiker 77 m 3 CH 4 /ton våtvikt Nyckeltal i potentialbedömning 114,5 m 3 CH 4 /ton våtvikt Park- och trädgårdsavfall* 250 m 3 CH 4 /ton VS * Nordberg & Nordberg, Biogaspotential för matavfall Vid behandling av 100 % matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i biogasanläggningar skulle 1346 GWh biogas kunna produceras. Om det källsorterade matavfallet som samlats in för att nå miljömålet på 35 % biologisk behandling, skulle behandlas i biogasanläggningen skulle 471 GWh biogas kunna produceras. Som jämförelse kan nämnas att befintliga biogasanläggningar som samrötar olika organiska material (inte reningsverk) producerade cirka 230 GWh biogas tillsammans under Observera att denna biogasproduktion även omfattar rötning av restprodukter från livsmedelsindustri och annan produktion. Hemkompostering av ton matavfall motsvarar cirka 80 GWh biogas per år. I Tabell 3 redovisas biogaspotentialen för matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. 9

10 Tabell 3. Biogaspotential för matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker uppdelad per län. (Data i GWh/år) BIOGASPOTENTIAL FÖR MATAVFALL 100 % 35 % 17 % Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Prognos över insamlingsmöjligheterna för matavfall Allt fler kommuner inför insamling av källsorterat matavfall. I en studie från Avfall Sverige (2007) framgår att en tredjedel av landets kommuner samlar in källsorterat matavfall från hushåll. Jämförelsevis med 2005 ökade insamlingen av matavfall med 10 % under 2006 och insamlingen förväntas öka för varje år som går. Totalt behandlades cirka 135 kton källsorterat matavfall från hushåll biologiskt under 2006, varav cirka 45 kton i biogasanläggningar. Baserat på dessa uppgifter samt uppgifter från KLIMP (Klimatinvesteringsprogram) görs bedömningen att antalet biogasanläggningar för behandling av bl.a. matavfall kommer att öka inom de närmaste åren. Vidare indikerar uppgifter från Avfall Sverige att 14 av 20 befintliga komposteringsanläggningar planerar att övergå till biogasproduktion. Det är främst komposteringsanläggningar lokaliserade i regioner med relativt stor befolkning som planerar att övergå till biogasproduktion. I två oberoende studier har befintlig och planerad behandlingskapacitet för organiskt avfall i Sverige kartlagts (Avfall Sverige, 2006a och Linné, 2007). Båda studierna har kommit fram till att mer än 800 kton livsmedelsbaserat avfall skulle kunna behandlas biologiskt. I den ena utredningen anges att den biologiska behandlingskapaciteten troligtvis kommer att öka cirka 50 % till år 2010 (under förutsättning av planerade behandlingsanläggningar verkligen byggs).! av den totala biologiska behandlingskapaciteten antas utgöras av biogasanläggningar år

11 För att komma fram till vad som är praktiskt möjligt och samtidigt ekonomiskt rimligt att samla in av matavfallet har information inhämtats från Länsstyrelsen i respektive län. Baserat på uppgifter från länen har sedan en realistisk bedömning av insamlingsoch behandlingspotentialen kunnat göras. Nedan ges en kortfattad sammanfattning för respektive i län i punktform:! I Stockholms läns miljömålsprogram från 2006 gjordes bedömningen att miljömålen avseende återvinning av matavfall kommer att klaras. Detta innebär att minst 35 % av matavfallet ska kunna sorteras ut. Merparten av de källsorterade matavfallet behandlas på komposteringsanläggningar, varav merparten av dessa anläggningar vill övergå till biogasproduktion. Under förutsättning att en eller flera biogasanläggningar byggs i länet skulle det vara möjligt att samla in merparten av det källsorterade matavfallet.! I Uppsala sker källsortering av matavfall i de större kommunerna. Tre av de mindre kommunerna har uppmuntrat till hemkompostering.! Södermanlands län planerar biogasanläggningar i två av städerna i länet, varav den ena planerar att röta matavfall. Den största staden beräknas därmed uppnå miljömålet på 35 % i god tid innan En stor del av matavfallet i Södermanland rötas eller komposteras inom länet.! I Östergötland har en av de två största kommunerna långtgående planer på att bygga en biogasanläggning som skall behandla källsorterat matavfall. Denna anläggning kommer troligtvis att medföra att även grannkommunerna kommer att införa källsortering av matavfall. I den andra av de två större kommunerna går i dagsläget allt hushållsavfall till förbränning. Östergötland är ett konkret exempel på en biogasregion, så det är troligt att även källsorterat matavfall kommer att behandlas i en biogasanläggning i framtiden.! I Jönköping har en förbehandlingsanläggning med kapacitet att ta emot allt matavfall som uppstår i länet tagits i drift. Det behandlade avfallet kommer att transporteras till en biogasanläggning i Jönköpings kommun.! I Kronobergs län rötas en del matavfall från skolkök i Älmhult och Växjö kommuner. Biogasanläggningen som har kapacitet att behandla betydligt mer matavfall har under den senaste tiden dessvärre haft diverse driftproblem.! I Kalmar län finns en biogasanläggning som har möjlighet att ta emot mer organiskt material. En av de mindre kommunerna samlar in matavfall som sedan skickas till kompostering i Blekinge. Flertalet av de resterande kommunerna har långtgående planer på att införa källsortering av matavfall. Det skulle vara möjligt att behandla en del av matavfallet i länet i befintlig biogasanläggning! På Gotland har utsortering av källsorterat matavfall nyligen påbörjats och kommer successivt att införas över hela ön. Matavfallet skall komposteras i s.k. ag-bags.! I Blekinge satsas både på kompostering och på biogasproduktion. En relativt ny komposteringsanläggning finns i Karlskrona och både i Karlshamn och i Sölvesborg planeras biogasanläggningar. Fördelningen av mängden matavfall till de olika biologiska behandlingsprocesserna uppskattas till 50 procent. En 11

12 stor del av matavfallet sorteras dock ut mekaniskt, och ingår därmed inte i miljömålet. Kommunerna i Blekinge kommer att börja med källsortering av matavfall så snart biogasanläggningarnas framtid har beslutats.! I Skåne finns sju avfallsbolag varav merparten bedriver eller avser att bedriva biogasproduktion bl.a. från matavfall. De av avfallsbolagen som idag komposterar matavfall planerar att behandla det i biogasanläggningar istället. Uppgifter från ett av avfallsbolagen visar dessutom att insamlingsmängden av matavfall skulle kunna vara högre än den är idag. Det skulle allstå vara möjligt att behandla merparten av matavfallet från hushållen i Skåne.! I Halland förbränns i princip allt hushållsavfall. Eftersom det saknas behandlingskapacitet för den organiska fraktionen avvaktas införande av källsortering. Den största kommunen avser dock att utreda förutsättningarna för biogasproduktion bl.a. baserad på källsorterat hushållsavfall.! I Västra Götaland finns fyra biogasanläggningar, varav tre behandlar källsorterat matavfall. Ytterligare en biogasanläggning planeras i länets storstadsregion.! I Värmland visar en systemstudie att i de delar av länet som är glest befolkade äts miljövinsterna med central biologisk behandling upp av ökade transporter. Här uppmuntras till ökad hemkompostering via en sänkning av avfallstaxan. Några av de större kommunerna har planer på centraliserad biogasproduktion av bl.a. källsorterat hushållsavfall.! I Örebro har de större kommunerna startat system för utsortering av källsorterat matavfall. Den största kommunen med cirka hälften av befolkningen satsar även fortsättningsvis på kompostering.! I Västmanland finns en biogasanläggning som bl.a. tar emot källsorterat organiskt matavfall från hela regionen.! I Dalarna satsar de större kommunerna på fortsatt kompostering. Länsstyrelsen har kommit överens med samliga kommuner om att de ska införa de nationella miljömålen avseende avfallshanteringen i sina avfallsplaner under 2006.! I Gävleborg finns ett avfallsförbund som tar hand om hushållsavfall från 53 % av länets befolkning och komposterar det. Resterande mängder hushållsavfall förbränns. Resterande kommuner i regionen har börjat fundera på källsortering av matavfall.! I Jämtland är det i dagsläget enbart invånarna i Östersund som källsorterar matavfallet. En systemstudie i Östersunds kommun visar att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga en biogasanläggning för enbart behandling av matavfall från en mindre ort, i detta fall med mindre än invånare. Systemstudien visar också på att en biogasanläggning på en mindre ort är beroende av andra substrat såsom restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri eller från jordbruket. Vidare är det i länet enbart en av de mindre kommunerna som förberett sig på att börja sortera ut matavfall. Det skulle vara möjligt att införa källsortering av matavfall även i övriga angränsande kommuner. 12

13 ! I Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län har norrlandskommunerna Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik genomfört en gemensam förstudie. De nämnda kommunerna svarar för 50 % av befolkningen i de tre länen. Begränsningar i biogaspotentialen från matavfall Den länsvisa genomgången visar att det är möjligt att utöka källsorteringsgraden av hushållsavfall eftersom de flesta regioner har en ambition om utökad källsortering. Genomgången visar på att betydande mängder hushållsavfall, däribland organiskt matavfall som kan källsorteras, går till förbränning idag. En angelägen fråga i Avfall Sveriges rapport 2006:10 var att studera hur stora mängder organiskt avfall som kan komma att materialåtervinnas i framtiden. En ökad materialåtervinning skulle direkt leda till mindre behovskapacitet i förbränningsanläggningar samtidigt som biologisk behandling behöver byggas ut. Av rapporten framgår att materialåtervinningen inte är en konkurrent till slutbehandlingen dvs. förbränning eller rötning av det organiska avfallet. Materialåtervinning styrs främst av politiska beslut såsom producentansvaret, men också av politiska incitament såsom de nationella miljömålen. Av den länsvisa genomgången framgår tydligt att många kommuner tagit fram eller reviderat sina avfallsplaner i enlighet med Naturvårdsverkets miljömål att 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker skall behandlas biologiskt Beroende av t.ex. miljömålens framtida revidering är det möjligt att återvinningsmålet ökas. Det är också möjligt att fler kommuner inför källsortering av matavfall, vilket skulle påverka biogaspotentialen positivt. I kapacitetsutredningen (Avfall Sverige, 2006a) nämns att det skulle vara möjligt att i högre grad satsa på att återvinna sådana material som ger stor miljönytta och minska resurserna för sådan återvinning som av miljöskäl inte anses lika kostnadseffektiv. Behandling av organiskt matavfall i en biogasanläggning är ett steg i strävan mot hållbar utveckling, eftersom det genereras både förnyelsebar energi och näringsämnen återförs marken. Separeringsgraden för kommersiellt tillgänglig förbehandlingsutrustning för källsorterat matavfall varierar mellan uppskattningsvis % av inkommande substratsmängd. Ett försök med pressning av matavfall visar att endast 44 % av det organiska materialet hamnar i pressvätskan (Carlsson, 2005). Andra uppgifter indikerar på att cirka 75 % av det organiska materialet kan återfinnas i pressvätskan (Stockholms stad, 2005 ). Genom optimering av förbehandlingsprocessen skulle det vara möjligt att erhålla en högre separeringsgrad. Baserat på ovanstående uppgifter har den totala biogaspotentialen med begränsningar uppskattats till cirka 60 % av den totala biogaspotentialen minus biogaspotentialen från hemkomposteringen dvs. cirka 760 GWh/år Biogaspotential för park- och trädgårdsavfall Den totala biogaspotentialen för park- och trädgårdsavfall beräknas till cirka 400 GWh/år. Park- och trädgårdsavfall har dock egenskaper som inte lämpar sig för vanlig traditionell rötning med våta substrat. Istället passar torrötning, en teknik som inte är särskilt vanlig i Sverige då enbart två anläggningar är konstruerade enligt metoden. I Tyskland finns däremot uppskattningsvis drygt 300 torrötningsanläggningar, främst baserade på torrötning av restprodukter från jordbruket. JTI har under 2007 genomfört en studie avseende torrötning och kommit fram till att det krävs både teknikutveckling och demonstrationsanläggningar innan torrötning kan bli vanligt i Sverige (Nordberg 13

14 & Nordberg, 2007). Vidare påpekas i rapporten att våtrötning ger lägre produktionskostnader än torrötning både vad gäller fastgödsel och vallensilage. Detta beror främst på att våtrötning har utvecklats under en betydligt längre tid jämfört med torrötning. Tekniken för att producera biogas ut park- och trädgårdsavfall finns alltså, men är ännu inte särskilt välkänd i Sverige vilket därmed begränsar den totala biogaspotentialen. Genom kontinuerlig bevakning av den tyska utvecklingen, som JTI förutsätter kommer att fortsätta, kan torrötning så småningom komma att bli vanligare i Sverige. Termisk förgasning skulle också kunna vara möjlig, men även produktion med denna teknik är minimal i dagsläget och bedöms därmed inte som relevant ännu. Vidare är park- och trädgårdsavfall stapelbara substrat som medger längre transportavstånd (Nordberg & Nordberg, 2007). Detta skulle kunna innebära goda förutsättningar för både torrötning och termisk förgasning i framtiden. 14

15 3. RESTPRODUKTER FRÅN INDUSTRIN Inom kategorin restprodukter från industrin ingår både livsmedelssektorn samt övrig industri som genererar organiskt avfall lämpligt för biogasproduktion. Till övrig industri härrör flygplatser, pappers-, massa- och cellulosaindustrin samt producenter av etanol och RME Datainsamling och avgränsningar Datainsamlingen har skett på olika sätt beroende på restprodukt och industri. I och med detta kommer varje avfallskategori att redovisas var för sig. Eventuella avgränsningar som gjorts för kategorierna redovisas tillsammans med datainsamlingen. I en tidigare studie (Linné, 2007) hänvisade Livsmedelsföretagens organisation i Sverige (LI) till de fyra största branschföreningarna som täcker in en stor del av verksamheten inom livsmedelsindustrin. Dessa branschföreningar är: kött och chark, mejeri, bryggeri och bageri/kvarnar. Utöver dessa branscher uppkommer stora mänger restprodukter från den svenska produktionen av socker, potatisstärkelse och konsumtionssprit. Förpackat avfall från livsmedelsindustrin ingår också som restprodukter från livsmedelssektorn. I sammanställningen redovisas den totala biogaspotentialen samt den totala biogaspotentialen med begränsning, som baseras på uppgifter om den totala mängden restprodukter som kan samlas in samt respektive restprodukts eventuella begränsning. Bedömning av den begränsande mängden restprodukter som finns tillgängliga för biogasproduktion varierar beroende på bransch, vilket diskuteras under respektive bransch. Generellt gäller att restprodukter som idag avsätts som djurfoder inte är tillgängliga för biogasproduktion och därmed utgör en begränsning av den totala biogaspotentialen. Detta motiveras vidare med att djurfoder i ett sådant fall måste importeras till Sverige, vilket varken bedöms vara ekonomiskt eller miljömässigt hållbart med dagens förutsättningar. Om den totala biogaspotentialen jämförs med dess begränsningar ges ändå en indikation på vad som skulle kunna vara möjligt om förutsättningarna ändras för djurfoder inom lantbruket Avfallsmängder Kött och chark Enligt branschorganisationen Kött och Chark svarar SCAN AB för cirka 60 % av branschens verksamhet i Sverige. Baserat på data i SCAN:s miljöredovisning 2006 har mängden animaliskt kategori 1,2 och 3 (avfall, gödsel och slam) beräknats för Sverige. I en studie (Herstad & Sterngård, 2004). som undersökt hur ABP-material (animaliska biprodukter) ska omhändertas i Sverige kan utläsas att cirka hälften av den totala mängden animaliskt avfall var kategori 1 och 2-material samt kategori 3- material som blandats med SRM (specificerat riskmaterial) från charkföretag och som enligt gällande regelverk inte får behandlas i en biogasanläggning. Tillgänglig mängd animaliskt avfall som är möjligt att behandla i en biogasanläggning har beräknats enligt dessa uppgifter. I Tabell 4 redovisas en sammanställning av restprodukter från slakteri och charkuteri. 15

16 Tabell 4. Sammanställning av restprodukter från slakterier och charkuterier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN KÖTT OCH CHARK Total Total med begränsning Kategori 3-material 48 - Gödsel mm. samt fettslam 66 - SUMMA Under 2007 behandlades 89 kton slakteri- och charkuteriavfall i de biogasanläggningar som ingår i Avfall Sveriges statistik samt på en gårdsanläggning. Utöver dessa avfallsmängder finns uppgifter från en biogasinventering att cirka 5 kton restprodukter från slakterier och charkuterier kan vara tillgängligt för biogasproduktion. Merparten av detta slakteriavfall transporteras idag till en behandlingsanläggning utanför Sverige pga. långa transportavstånd till befintliga svenska biogasanläggningar. En biogasanläggning som togs i drift 2007 har erhållit tillstånd att ta emot detta slakteriavfall. De svenska biogasanläggningarna skulle tillsammans kunna behandla minst 94 kton slakteriavfall, vilket motsvarar mer än 80 % av den totala mängden restprodukter från kött- och charkindustrin. Resterande mängder avsätts idag som djurfoder, och utgör därmed en begränsning av den totala mängdpotentialen. Restprodukter från slakterier och charkuterier fördelas inte länsvis, främst pga. att några av de kontaktade slakterierna och charketurierna inte vill att uppgifterna redovisas öppet. Uppgifter har också hämtats från Avfall Sveriges anläggningsstatistik som inte är offentlig. Vidare råder det idag stor konkurrens om dessa restprodukter, vilket medfört omfattande transporter av slakteriavfall till olika biogasanläggningar i Sverige. I och med detta bedöms det inte som relevant för biogaspotentialen var slakteriavfallet uppkommer. Mejerier Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk förädlas 99 % av all mjölk av följande sex företag: Arla, Milko, Skånemejerier, Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Gefleortens mejeri. Därutöver finns uppgifter på ostproduktionen vid Gäsene mejeri i Västra Götaland. Uppgifterna är hämtade från underlag till Naturvårdsverket (Linné, 2007) samt kompletteringar med uppgifter från respektive mejeris hemsida. Mejerierna har vid tidigare tillfälle påpekat problemet med att definiera vad som är biologiskt avfall (Linné, 2007). Inom mejeribranschen förekommer stora volymer biprodukter i form av vassle, vasslebiprodukter och fodermjölk 1. Vanligen är biprodukterna lätta att sälja som djurfoder, men periodvis vid t.ex. låg svinproduktion kan det bli svårt att få avsättning för de stora volymerna. Mejerierna har, enligt indikation från både Milko och Skånemejerier, för avsikt att ständigt försöka minska mängden fodermjölk. Vid tillfällen då kvaliteten på biprodukterna är bristfällig och inte duger som foder, blir det avfall. Även fettslam från interna reningsverk uppstår i verksamheten. En del av detta slam behandlas i befintliga biogasanläggningar, medan 1 Fodermjölk eller populärt kallad gränsmjölk är sådan mjölk som uppkommer i gränsfaser tex. vid uppstart och rengöring av maskiner samt i returer. 16

17 resterande mängder sprids direkt på åkermark. Det skulle vara möjligt att behandla allt detta fettslam i en biogasanläggning. För att beräkna mängden av dessa restprodukter har uppgifter på total mängd invägd mjölk samt total ostproduktion under 2007 vid respektive mejeri tagits fram. Den totala mjölkinvägningen i Sverige under 2007 uppgick till 2986 kton. Vassle uppkommer vid ostproduktion och för varje kg ost som produceras uppkommer 10 liter vassle. Enligt statistik från Svensk Mjölk uppgick den totala ostproduktionen under 2007 till 108 kton som i sin tur resulterade i 1080 kton vassle. Uppgifter på ostproduktionen vid Milko, Norrmejerier, Falköping och Gäsene har tagits från respektive bolags årsredovisning. Milko och Skånemejerier äger tillsammans Ostkompaniet, som står för 25 % den svenska av osttillverkningen. Ostproduktionen vid Skånemejerier har beräknats utifrån dessa uppgifter. Resterande mängder ost har antagits tillhöra Arla. Fördelningen av Arlas ostproduktion har beräknats genom procentuell andel av den invägda mjölken vid respektive mejeri samt med hjälp av nyckeltal från Svensk Mjölk på mängd invägd mjölk samt ostproduktion under 2007, där 1 ton invägd mjölk ger 0,1 ton ost. Uppgifter på mängden fodermjölk från respektive mejeri har beräknats med nyckeltal från ett mejeri, 0,006 kg TS fodermjölk/kg invägd mjölk. Även för mängden avloppsslam används nyckeltal från ett mejeri, 0,00328 kg TS avloppsslam/kg invägd mjölk. Baserat på uppgifter från ett mejeri antas vassle ha 5,5 % TS, fodermjölk 2 % TS och avloppsvatten från mejerierna ha 0,07 % TS. I Tabell 5 redovisas mängden restprodukter från de svenska mejerierna. Tabell 5. Sammanställning över mängden restprodukter från mejerier. (Data i kton TS/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN MEJERIER Total Total med begränsning Vassle 59,8 29,9 fodermjölk 17,9 8,9 Fettslam från reningsverk 9,8 9,8 SUMMA 87,5 48,6 Av den totala mängden restprodukter från mejerier avsätts nästan all vassle och gränsmjölk som djurfoder idag. Det förekommer ett fall där vassle och fodermjölk behandlas i biogasanläggning. I ett flertal biogasinventeringar som gjorts under senare år har vassle varit av intresse som substrat. I en planerad biogasanläggning är fodermjölk av intresse som substrat. Till skillnad från den generella avgränsningen inom projektet att alla restprodukter som idag avsätts som djufoder skall exkluderas från den begränsande potentialen, har ett antagande som baserat på ovanstående information gjort om att endast 50 % av mängden vassle och gränsmjölk utgör en begränsning av den totala mängdpotentialen. Denna begränsning har gjorts eftersom det råder en viss efterfrågan på restprodukter från mejerier till biogasproduktion. 17

18 I Tabell 6 redovisas en länsvis sammanställning av den totala mängdpotentialen samt dess begränsning av restprodukter från mejerierna. Tabell 6. Länsvis sammanställning över mängden restprodukter från mejerier. (Data i kton TS/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN MEJERIER Total Total med begränsning Stockholm 3,0 2,0 Östergötland 2,0 1,4 Jönköping 3,1 2,1 Kalmar 5,3 2,8 Skåne 12,5 6,8 Halland 11,9 6,3 Västra Götaland 34,6 18,7 Värmland 1,9 1,1 Dalarna 0,7 0,5 Gävleborg 3,6 1,9 Västernorrland 0,6 0,4 Jämtland 2,5 1,3 Västerbotten 5,0 2,7 Norrbotten 0,8 0,6 Totalt 87,5 48,6 Bryggerier Enligt Svenska Bryggareföreningen står Carlsberg, Spendrups, Kopparbergs, Åbro och Krönleins för 99 % av den totala öl- och läsktillverkningen i Sverige. Lämpliga restprodukter från bryggerierna är dravavfall (skal) och jäst, som idag avsätts som djurfoder. Vid bryggerierna uppkommer också stora mänger avloppsvatten som antingen går till kommunala reningsverk med efterföljande biogasproduktion eller i ett fall till en egen biogasanläggning. Det är endast slammet från bryggeriet med egen biogasanläggning som kategoriseras som restprodukt från livsmedelsindustrin. Mängden slam från resterande bryggerier redovisas under avfallskategori slam eftersom det behandlas i kommunala reningsverk. Uppgifter för Carlsberg, Spendrups, Åbro och Krönleins har hämtats från underlaget till en tidigare studie (Linné, 2007). För beräkning av Kopparbergs andel har uppgifter på den tillståndspliktiga produktionsmängden använts (Kopparberg, 2008). Den tillståndspliktiga produktionen uppgår till 149,5 miljoner liter, varav Kopparbergs och Sofiero står för 100 respektive 15 miljoner liter. Resterande mängd antas vara lika fördelad mellan Zeunerts och Banco. Uppgifter för Kopparbergs har baserats på ett beräknat medelvärde av mängden avloppsvatten, dravavfall och jäst som uppkommer vid de förstnämnda bryggerierna. Dessa medelvärden har sedan multiplicerats med den beräknade produktionsmängden vid respektive av Kopparbergs bryggerier. Dravavfall och jäst utgör en begränsning av den totala mängdpotentialen, eftersom dessa restprodukter även fortsättningsvis antas kommer att avsättas som djurfoder. Antagandet stärks av uppgifter från det bryggeri med egen biogasanläggning som inte behandlar dessa restprodukter i sin anläggning. Detta visar på att det finns en tydlig 18

19 efterfrågan på dravavfall och jäst som djurfoder. För sammanställning över mängden restprodukter från de svenska bryggerierna, se Tabell 7. Tabell 7. Sammanställning över mängden restprodukter från svenska bryggerier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN BRYGGERIER Total Total med begränsning Dravavfall (21 % TS) 59 0 Jäst (15 % TS) 9 0 Slam till intern biogasanläggning SUMMA I Tabell 8 görs en länsvis fördelning över mängden restprodukter från bryggerierna. Både den totala mängdpotentialen och dess begränsningar är betydligt högre i Halland, vilket beror på att bryggeriet med intern biogasanläggning är lokaliserad här. Tabell 8. Länsvis sammanställning av mängden restprodukter från svenska bryggerier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN BRYGGERIER Total Total med begränsning Stockholm 11 0 Kronoberg 2 0 Kalmar 3 0 Gotland 0,04 0 Halland Dalarna 27 0 Västernorrland 2 0 Totalt 798, Bageri/kvarnar Från bagerier uppstår främst förpackade kassationer i samband med tillverkningen samt returbröd från butiker som går tillbaka till bagerierna. Denna fraktion redovisas under rubriken förpackat livsmedelsavfall. Merparten av det förpackade returbrödet avsätts som djurfoder. Mindre mängder t.ex. spill och kladdiga kakor går som brännbart. Vid kvarnar uppstår främst avrens och skal från spannmål. I en tidigare studie (Linné, 2007) redovisas att det totalt uppkommer 78 kton restprodukter från bagerier och kvarnar, varav cirka 21 kton bedöms vara förpackat (Avfall Sverige, 2007). Den totala avfallsmängden från kvarnarna uppgår därmed till 57 kton. Restprodukterna redovisas inte länsvis pga. konkurrenssituationen mellan involverade företag. Om en länsvis fördelning görs, finns en uppenbar risk att någon kvarn pekas ut. Merparten av restprodukterna från kvarnindustrin används idag som biobränsle i biobränsleeldade förbränningsanläggningar. Det finns därmed ett uppbyggt system för förbränning av kvarnarnas restprodukter. Vidare tyder indikationer från branschen på att flera är stolta över sin självförsörjning. Samtidigt indikerar andra uppgifter från 19

20 diverse biogasinventeringar på att det finns mindre kvarnar som är intresserade av att finna mer långsiktiga lösningar för avsättningen av sina restprodukter. Det skulle vara möjligt att ersätta spannmålsavrens med andra restprodukter såsom t.ex. flis. Även om det finns ett uppbyggt system för förbränningen av spannmålsavrens, anses detta inte som en begränsning. I Tabell 9 redovisas en sammanställning av mängden restprodukter från kvarnindustrin. Tabell 9. Sammanställning av mängden restprodukter från kvarnar. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN KVARNAR Total Total med begränsning Övrigt Restprodukter från övrig livsmedelsindustri I Sverige finns idag ett tjugotal biogasanläggningar där olika substrat samrötas. Enligt statistik från Avfall Sverige (2008) behandlades cirka 86 kton restprodukter från livsmedelsindustrin (ej slakterier) i dessa biogasanläggningar under Exempel på livsmedelsindustrier som ingår i denna kategori är bl.a. grönsaksberedning, fiskerier/rökerier, äggproduktion, kycklingslakterier samt färdigmatstillverkning. Uppgifterna i Avfall Sveriges anläggningsstatistik är inte offentliga, och därmed kan ingen länsvis uppdelning av dessa restprodukter erhållas. Om en länsvis uppdelning ändå skulle försöka göras, finns en risk att specifika biogasanläggningar pekas ut då det i vissa län endast finns en anläggning. Vidare är, i likhet med slakteri- och charkuteriavfallet, en del av restprodukterna från övrig livsmedelsindustri utsatta för en viss konkurrens. Ett flertal kommuner har ansökt om, och några har beviljats, bidrag från KLIMP för nya biogasanläggningar. Flera av dessa biogasanläggningar är lokaliserade i områden med relativt god tillgång på restprodukter lämpliga för biogasproduktion. En sammanställning av tio planerade samrötningsanläggningar visar att nästan 50 % av ingående avfall till dessa anläggningar redan idag går till biogasanläggningar, cirka 40 % går till djurfoder och att resterande avfallsmängder antingen sprids direkt på åkermark eller förbränns. Detta bevisar att det råder konkurrens om vissa avfallslag och stärker argumentet för att vissa avfallsslag inte behöver fördelas länsvis. Resultatet av inventeringar vid de planerade biogasanläggningarna visar att cirka 55 kton restprodukter från livsmedelsindustrin inte behandlas i biogasanläggningar idag, varav cirka 80 % avsätts som djurfoder idag och utgör därmed en begränsning av mängdpotentialen.. Baserat på ovanstående uppgifter finns det totalt cirka 140 kton restprodukter från övrig livsmedelsindustri, varav 60 % redan idag behandlas i biogasanläggningar. Med hänsyn taget till den mängd restprodukter som idag avsätts som djurfoder, utgör den begränsande mängdpoteintalen cirka 100 kton. 20

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Matavfallsmängder i Sverige

Matavfallsmängder i Sverige Matavfallsmängder i Sverige Rapporter Rapporter om matavfallstatistik finansierade av Naturvårdsverket: Stare Malin, Johansson Malin, Dunsö Olof, Stenmarck Åsa, Sörme Louise, Jensen Carl, (2013), Förbättrade

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Matavfall 2010 från jord till bord

Matavfall 2010 från jord till bord SMED Rapport Nr 99 2011 Matavfall 2010 från jord till bord Carl Jensen, IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet Louise Sörme, SCB Olof Dunsö, SCB 2011-12-06 Utgivare: Sveriges

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants)

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Emelie Severinsen Catalyzing energygas development for sustainable

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer