DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER"

Transkript

1 DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER!"#$%&''(% )*+,*-%.)!"!"#$%"&'$(()&*+#,-./%0.1"#.23&40.5"(1#"&6/7%#"(189&:,0;&6(<0.77,(&,=8& /01*234%.)!"',A$7"&B-C#(77,(&,=8&!$/".0&'"(%D& & & & " *172:!"#$%&''"($)*+,)-"($)./0&"1+2,&/%3*).+.,).-"($)./0&"4&/%3*).+.,)."256" ($)./07"8&77).9"

2 SAMMANFATTNING Rapporten är en inventering av råvarumängderna från matavfall, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam, gödsel samt restprodukter från industri, lantbruk och skogsbruk som finns i Sverige och som är lämpade för biogasframställning. Inventeringen har huvudsakligen skett länsvis för att få en överblick över hur råvarorna är fördelade över landet. För varje råvarukategori beskrivs hur datainsamling, avgränsningar och antaganden har gjorts. Förutom den totala råvarumängden diskuteras även hur mängden råvaror begränsas med hänsyn till dagens tekniska och ekonomiska situation Den totala biogaspotentialen från inhemsk råvara, exklusive råvara från skog, uppgår till drygt 15,2 TWh/år, varav den totala biogaspotentialen med begränsning bedöms vara 10,6 TWh/år. Detta kan emellertid snabbt komma att ändras med förändrade konkurrenssituationer, energipriser m.m. Restprodukter från skogen innebär en betydande potential för framtida biometanproduktion. Av restprodukterna från skogsbruk och skogsindustri bedöms den totala energipotentialen till cirka 59 TWh metan per år. Metanproduktion ur träråvara sker genom termisk förgasning, som används i begränsad omfattning idag. Det är därmed svårt att ange när tekniken kan vara kommersiellt tillgänglig. Den totala biogas- och energipotentialen uppgår därmed till 74 TWh/år, varav skogsrelaterade restprodukter utgör cirka 80 %. Naturvårdsverket har som mål att senast 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. I denna rapport antas att minst 60 % av allt matavfall kan vara tillgängligt för biogasproduktion. Denna mängd motsvarar cirka 760 GWh årligen och utgör 7 % av den totala biogaspotentialen med begränsning. Den totala biogaspotentialen från allt matavfall i Sverige uppgår till 1346 GWh/år. Restprodukter från olika industrier utgör en stor potential, ungefär 10 % av den totala biogaspotentialen med begränsning beräknas komma härifrån. Från växtodlingsrester och gödsel finns en betydande framtida potential, 10,8 TWh/år. Den totala biogaspotentialen med begränsning under dagens förhållanden bedöms dock vara lägre, cirka 8 TWh/år, vilket bl.a. beror på att betesgödsel inte inkluderats samt att en del halm kan behöva lämnas kvar för att inte riskera markens mullhalt m.m. Avloppsreningsverken har en lång tradition av att röta slam eftersom metoden varit ett sätt att stabilisera och reducera mängden avloppsslam. En stor del av Sveriges avloppsslam rötas redan idag, men med något ökade slammängder till rötning och genom att optimera processerna kan mer biogas produceras. Av den totala biogaspotentialen med begränsning utgör avloppsslammet 7 %. Vid en länsvis fördelning av biogaspotentialen har framförallt Skåne och Västra Götaland särskilt stora råvarutillgångar. Förutom tillgång på råvaror är det viktigt att se till möjligheten för avsättning av biogas och biogödsel. Förutsättningar för ett gemensamt gasnät samt närhet till produktiv mark där den näringsrika biogödseln kan spridas ses som fördelaktigt. På den politiska agendan står klimat- och energifrågor ständigt i fokus och under 2008 och 2009 förväntas flera klimat- och energipolitiska beslut att fattas. Föreliggande rapport avser att utgöra ett informationsmaterial från biogasbranschen om hur mycket inhemsk råvara som finns att tillgå för biogasproduktion. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING!"" #$%&'$#$( """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")"!"!"" #$%&'()*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!","" -./ ):)&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!";"" 36/$00):)&23452$<&'9)-):)&$' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!"="" '$>>3'01)-2(>>89&&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?"!"+"" *1/:):0:3)1'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?" *"" +,-,./,%%0/12$034532%%601&5-41,$(& :30;4-#8&105,+-0 <,18=07:30-1>'(21'5,./,%% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?","!"" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' $</$88-69)&*1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A",";"" #:3&$-(0#.01""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B","="" #:3&$->301)0:$82/C'26$0$</$88 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B","+"" 1&5-<17'48-&10/12$0#$'45-1#$ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)" ;"!"" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+" ;","" $</$88-69)&*1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+" ;";"" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",?" ;"="" #:3&$->301)0:$82>1'2#'$)-45 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",A" ;"+"" #:3&$->301)0:$82>1'289) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;E" A"" 5%,+0/12$0,.%7<<51&$#$(5.&18 ="!"" *$0$:)-$68:)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;=" =","" $<&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;=" =";"" -8$669)&*1'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;+" ="="" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;?" ="+"" #:3&$->301)0:$8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +"!"" *$0$:)-$68:)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +","" ->14:/:%$2*1/:):0:3)1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +";"" $<&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;B" +"="" &C*-18""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =E" +"+"" 3*8:)&-'1-01' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ==" +"?"" #:3&$-(0#.01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =B" 030$82#:3&$->301)0:$8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +;" +"A"" 030$82#:3&$->301)0:$8261*2#1&'9)-):)&$'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ++" D"" 1&5-<17'48-&10/12$0587(5;14807:30587(5#$'45-1#"""""""""""""""""""""""""""""" )E"?"!"" 01'6:-%2/C'&$-):)&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +A"?","" *$0$:)-$68:)&23452$<&'9)-):)&$' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?";"" ->14:/:%$2*1/:):0:3)1'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?"="" 1)1'&:>301)0:$8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +B"?"+"" 6:8FC """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?!"?"?"" -8(0-$0-1'2362-%3&-'18$01'$*12'1-0>'3*(%01' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?,"?"" /C'#15$)*8:)&261*2(80'$8F(* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?=" 3

4 -1':1%3>>8$*12>'341--1' /C'#900'$*2>'341--%3)0'388 <9'*1':)&2$<2).201%):%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?+" E"" 5,++,$5->%%$#$("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D?" A"!"" #:3&$->301)0:$82>1'2'7<$'(%$01&3': A","" #:3&$->301)0:$82>1'289) C"" 1&/&1&$5&1 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?*" 4

5 1. INLEDNING 1.1. Bakgrund På den politiska agendan står klimat- och energifrågor ständigt i fokus och under 2008 och 2009 förväntas flera klimat- och energipolitiska beslut att tas. På nationell nivå arbetar klimatberedningen med ett underlagsmaterial till den kommande klimatpropositionen och från EU har ett klimatpaket föreslagits. Föreliggande rapport skall utgöra informationsmaterial från biogasbranschen inför kommande politiska klimatrelaterade beslut. Det finns sedan tidigare bedömningar av den inhemska biogaspotentialen som baseras på råvarutillgången från avfall, slam, gödsel och energigrödor från mark i träda (Jönsson & Linné, 2004 och Nordberg et al, 1998). Sedan dessa potentialuppskattningar publicerats har dels nya uppgifter om råvarutillgången framkommit och dels har teknikutvecklingen gått framåt. Exempelvis uppskattar de tidigare potentialbedömningarna energimängden från gödsel till 2,5 TWh, men i en nyligen publicerad undersökning från Jordbruksdepartementet har den totala potentialen för rötning av gödsel beräknats till 4-6 TWh. I de tidigare undersökningarna redogörs metoder och avgränsningar för beräkningarna av råvarutillgång och biogaspotential bristfälligt. Flera faktorer motiverar således en ny utredning av råvarumängder inom Sverige och biogaspotentialen från dessa råvaror. BioMil AB och Envirum AB har fått i uppdrag av Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Svenska Gasföreningen att genomföra en ny inventering och bedömning av biogaspotentialen baserad på inhemska råvaror Syfte och målsättning Syftet med föreliggande studie av biogaspotentialen i Sverige är att uppdatera tidigare potentialstudier eftersom teknikutvecklingen gått framåt sedan dess och nya uppgifter om råvarutillgången framkommit. Projektet syftar vidare till att ta fram ett underlagsmaterial som ger information om den nationella biogaspotentialen från inhemska restprodukter. Målsättningen är att publicera en utredning som, med tydlig metodik och tydliga avgränsningar, bedömer den totala samt den totala biogaspotentialen med begränsning på nationell nivå, samt redovisar hur stor den inhemska råvarumängden och biogaspotentialen är länsvis Omfattning och avgränsningar Följande kategorier utgör avgränsningar för potentialstudien: avfall, avloppsslam, växtodlingsrester och gödsel samt restprodukter från skogsbruk och skogsindustri. Inom avfallskategorin ingår biologiskt hushållsavfall inklusive avfall från restauranger, storkök, butiker (både retur och som ingår i insamlingskedjan), rötbart trädgårds- och parkavfall samt rötbara restprodukter från industri och livsmedelsindustri. Mer detaljerade avgränsningar för råvarukategorierna redovisas i respektive kapitel. 5

6 Den totala biogaspotentialen beräknas med antagandet att de mest effektiva tekniker som finns i kommersiellt bruk nyttjas. Vidare ingår merparten av alla restprodukter i den totala biogaspotentialen. Med total biogaspotential med begränsning avses generellt en rimlig bedömning av potentialen under rådande ekonomiska förhållanden. Både den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning redovisas på olika sätt beroende av råvarukategori eftersom förutsättningarna för kategorierna skiljer sig åt. När det gäller biogasutbyten används data som bedöms vara rimliga med konventionell teknik och det görs ingen skillnad i biogasutbyten mellan den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning. För skogen gäller istället den totala energipotentialen samt den totala energipotentialen med begränsning, eftersom biometan och inte biogas tillverkas i förgasningsprocessen Rapportens upplägg I rapporten redovisas varje råvarukategori var för sig, i kapitel 2 till 6. BioMil AB är författare till kapitel 2, 3, 4 och 6. Envirum AB är författare till kapitel 5 om odlingsrester och gödsel. BioMil och Envrium står tillsammans som författare till kapitel 7 och 8. Vid den specifika kategorigenomgången redovisas tillämpad metod för datainsamling och specifika avgränsningar, avfallsmängder, biogasutbyte och biogaspotential. För råvarukategorier med flera delkategorier redovisas varje delkategori för sig. Detta gäller främst för restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri samt för växtodlingsrester och gödsel. Efter genomgången av råvarukategorierna lyfts olika metoder och tekniker fram som skulle kunna öka biogasutbytet för befintliga råvaror. Idag finns ett flertal företag som specialiserat sig på att optimera biogasprocessen, men ingen av dessa metoder kan idag sägas vara i kommersiellt bruk. I stället förs en diskussion om hur kommande teknik kan komma att påverka biogaspotentialen för de olika råvarukategorierna. Slutligen görs en sammanställning över den totala och den totala biogaspotentialen med begränsning för alla ingående råvarukategorier, både per kategori och per län Definitioner Följande begrepp används i rapporten: TWh GWh MWh Nm 3 TS VS Terawattimmar, 1000 GWh Gigawattimmar, 1000 MWh Megawattimmar, 1000 kwh (kilowattimmar) Normalkubikmeter, Gasvolym vid 273,15 K (0 ºC) och 1,01325 bar Torrsubstans Volatile solids, ett mått på mängden organiskt material 6

7 2. MATAVFALL FRÅN HUSHÅLL, RESTURANGER, STORKÖK OCH BUTIKER SAMT PARK- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL 2.1. Datainsamling och avgränsningar Matavfall Insamling av uppgifter på matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker har skett genom antagande av ett nyckeltal för insamlingspotentialen per person och år. I en studie från 2005 lät Avfall Sverige genomföra plockanalyser av hushållens avfall (Avfall Sverige, 2005). Av rapporten framgår att varje person i ett hushåll ger upphov till 1,9 kg matavfall varje vecka eller 98,8 kg matavfall per år. Enligt Avfall Sverige uppskattas mängden matavfall från hushåll till 900 kton/år. Utifrån nyckeltal (Avfall Sverige, 2006) för matavfall från restauranger, storkök och butiker har den totala mängden matavfall från restauranger, storkök och butiker beräknats till cirka 250 kton/år. Baserat på dessa uppgifter skulle totalt cirka 1160 kton matavfall uppstå årligen i Sverige. I en undersökning åt Naturvårdsverket 2007 (Linné, 2007) framgår att nyckeltalet per behandlingsanläggning för organiskt avfall varierar, vilket beror på att nyckeltalet har baserats på antingen potentiella insamlingsmängder eller på faktiska mottagna mängder. Den faktiskt insamlade avfallsmängden är betydligt lägre än den potentiella, vilket är möjligt att åtgärda genom bl.a. information om betydelsen med bättre källsortering som leder till förändring av människors beteenden men även tekniska aspekter såsom tillämpning av bästa möjliga insamlingssystem. Det genomsnittliga nyckeltalet för anläggningarna i studien uppgick till 92 kg matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker per person och år, vilket är betydligt lägre än totalmängden som uppskattats av Avfall Sverige. Skillnaden bedömdes bero på att en del av nyckeltalen som ingick i beräkningen av genomsnittsnyckeltalet var relativt låga. En förklaring är också att i de fall som verkligt mottagen mängd redovisas, är mängden organiskt material som gick till biologisk behandling mindre än potentialen pga. att en del organiskt material sorterats bort i anläggningen före rötkammaren. Studien visar på att det finns en rundgång i de nyckeltal som har använts av respektive uppgiftslämnare avseende de uppskattade totalmängderna. Utifrån sammanställningen i rapporten har ett nyckeltal som anses rimligt i förhållande till uppgifterna om insamlingspotentialen i Avfall Sveriges rapport 2005:05 samt i dess årliga statistik använts. Om nyckeltalet på 98,8 kg matavfall från hushåll per person och år används innebär detta att 910 kton matavfall från hushållen uppkommer varje år, vilket överensstämmer med Avfall Sveriges uppgifter. Om den totala mängden matavfall som uppkommer i Sverige fördelas per person erhålls ett nyckeltal på 126 kg matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker per person och år. Detta nyckeltal bedöms vara relevant. Utifrån underlaget till Naturvårdsverkets rapport (Linné, 2007) har dock ett annat trovärdigt nyckeltal valts ut. Detta nyckeltal används även av ett avfallsbolag i södra Sverige för att beräkna den potentiella mängden matavfall i bolagets verksamhetsområde. Nyckeltalet är 128 kg matavfall per person och år från hushåll, restauranger, storkök och butiker. Uppgifter på antalet invånare har inhämtats från SCB. Nyckeltalet har därefter multiplicerats med invånarantalet i respektive län. 7

8 Park- och trädgårdsavfall Mängden park- och trädgårdsavfall som uppkommer i Sverige har baserats på uppgifter hämtade i statistik från Avfall i Sverige 2004 samt kompletterats med uppgifter på behandlade mängder enligt statistik från Avfall Sverige. Beräkning av hushållens andel har gjorts genom antagande att 7 % av säck- och kärlsoporna består av trädgårdsavfall (Avfall Sverige, 2005). Park- och trädgårdsavfall fördelas inte länsvis Avfallsmängder Matavfall Den potentiella mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker redovisas som 100 %, 35 % och 17 %. 100 % motsvarar den totala mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som beräknas uppstå i Sverige. 35 % motsvarar Naturvårdsverkets miljömål 15, delmål 5 om att senast 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling. 17 % motsvarar ungefär dagens situation. Under 2007 hemkomposterades cirka ton matavfall (Svensk Avfallshantering 2007). Tabell 1. Resultat av inventeringen av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. (Data i kton matavfall/år) MÄNGDPOTENTIAL FÖR MATAVFALL 100 % 35 % 17 % Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt

9 Park- och trädgårdsavfall Det uppkommer cirka 450 kton park- och trädgårdsavfall per år i Sverige, varav cirka 275 kton härrör från den kommunala renhållningssektorn och utgörs av utsorterat trädavfall samt park- och trädgårdsavfall (Naturvårdsverket, 2006). Under 2006 komposterades totalt cirka 335 kton park- och trädgårdsavfall (Svensk Avfallshantering 2007), vilket motsvarar cirka 75 % Biogasutbyte Den potentiella biogasproduktionen beräknas genom ett nyckeltal för metanutbytet i m 3 CH 4 per ton våtvikt. Nyckeltalet för biogasutbytet har baserats på den procentuella fördelningen mellan matavfall från handel i förhållande till den totala insamlingspotentialen per person och år, vilket innebär att 78 % härrör från hushåll och restauranger och 22 % härrör från handeln. I Tabell 2 redovisas en sammanställning av metanutbyten per avfallsslag (Basdata om biogas, 2006) samt det beräknade nyckeltalet. Tabell 2. Metanproduktion från respektive råvara. Avfallslag Metanutbyte Enhet Källsorterat matavfall från hushåll 125 m 3 CH 4 /ton våtvikt och restauranger Källsorterat matavfall från butiker 77 m 3 CH 4 /ton våtvikt Nyckeltal i potentialbedömning 114,5 m 3 CH 4 /ton våtvikt Park- och trädgårdsavfall* 250 m 3 CH 4 /ton VS * Nordberg & Nordberg, Biogaspotential för matavfall Vid behandling av 100 % matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i biogasanläggningar skulle 1346 GWh biogas kunna produceras. Om det källsorterade matavfallet som samlats in för att nå miljömålet på 35 % biologisk behandling, skulle behandlas i biogasanläggningen skulle 471 GWh biogas kunna produceras. Som jämförelse kan nämnas att befintliga biogasanläggningar som samrötar olika organiska material (inte reningsverk) producerade cirka 230 GWh biogas tillsammans under Observera att denna biogasproduktion även omfattar rötning av restprodukter från livsmedelsindustri och annan produktion. Hemkompostering av ton matavfall motsvarar cirka 80 GWh biogas per år. I Tabell 3 redovisas biogaspotentialen för matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. 9

10 Tabell 3. Biogaspotential för matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker uppdelad per län. (Data i GWh/år) BIOGASPOTENTIAL FÖR MATAVFALL 100 % 35 % 17 % Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Prognos över insamlingsmöjligheterna för matavfall Allt fler kommuner inför insamling av källsorterat matavfall. I en studie från Avfall Sverige (2007) framgår att en tredjedel av landets kommuner samlar in källsorterat matavfall från hushåll. Jämförelsevis med 2005 ökade insamlingen av matavfall med 10 % under 2006 och insamlingen förväntas öka för varje år som går. Totalt behandlades cirka 135 kton källsorterat matavfall från hushåll biologiskt under 2006, varav cirka 45 kton i biogasanläggningar. Baserat på dessa uppgifter samt uppgifter från KLIMP (Klimatinvesteringsprogram) görs bedömningen att antalet biogasanläggningar för behandling av bl.a. matavfall kommer att öka inom de närmaste åren. Vidare indikerar uppgifter från Avfall Sverige att 14 av 20 befintliga komposteringsanläggningar planerar att övergå till biogasproduktion. Det är främst komposteringsanläggningar lokaliserade i regioner med relativt stor befolkning som planerar att övergå till biogasproduktion. I två oberoende studier har befintlig och planerad behandlingskapacitet för organiskt avfall i Sverige kartlagts (Avfall Sverige, 2006a och Linné, 2007). Båda studierna har kommit fram till att mer än 800 kton livsmedelsbaserat avfall skulle kunna behandlas biologiskt. I den ena utredningen anges att den biologiska behandlingskapaciteten troligtvis kommer att öka cirka 50 % till år 2010 (under förutsättning av planerade behandlingsanläggningar verkligen byggs).! av den totala biologiska behandlingskapaciteten antas utgöras av biogasanläggningar år

11 För att komma fram till vad som är praktiskt möjligt och samtidigt ekonomiskt rimligt att samla in av matavfallet har information inhämtats från Länsstyrelsen i respektive län. Baserat på uppgifter från länen har sedan en realistisk bedömning av insamlingsoch behandlingspotentialen kunnat göras. Nedan ges en kortfattad sammanfattning för respektive i län i punktform:! I Stockholms läns miljömålsprogram från 2006 gjordes bedömningen att miljömålen avseende återvinning av matavfall kommer att klaras. Detta innebär att minst 35 % av matavfallet ska kunna sorteras ut. Merparten av de källsorterade matavfallet behandlas på komposteringsanläggningar, varav merparten av dessa anläggningar vill övergå till biogasproduktion. Under förutsättning att en eller flera biogasanläggningar byggs i länet skulle det vara möjligt att samla in merparten av det källsorterade matavfallet.! I Uppsala sker källsortering av matavfall i de större kommunerna. Tre av de mindre kommunerna har uppmuntrat till hemkompostering.! Södermanlands län planerar biogasanläggningar i två av städerna i länet, varav den ena planerar att röta matavfall. Den största staden beräknas därmed uppnå miljömålet på 35 % i god tid innan En stor del av matavfallet i Södermanland rötas eller komposteras inom länet.! I Östergötland har en av de två största kommunerna långtgående planer på att bygga en biogasanläggning som skall behandla källsorterat matavfall. Denna anläggning kommer troligtvis att medföra att även grannkommunerna kommer att införa källsortering av matavfall. I den andra av de två större kommunerna går i dagsläget allt hushållsavfall till förbränning. Östergötland är ett konkret exempel på en biogasregion, så det är troligt att även källsorterat matavfall kommer att behandlas i en biogasanläggning i framtiden.! I Jönköping har en förbehandlingsanläggning med kapacitet att ta emot allt matavfall som uppstår i länet tagits i drift. Det behandlade avfallet kommer att transporteras till en biogasanläggning i Jönköpings kommun.! I Kronobergs län rötas en del matavfall från skolkök i Älmhult och Växjö kommuner. Biogasanläggningen som har kapacitet att behandla betydligt mer matavfall har under den senaste tiden dessvärre haft diverse driftproblem.! I Kalmar län finns en biogasanläggning som har möjlighet att ta emot mer organiskt material. En av de mindre kommunerna samlar in matavfall som sedan skickas till kompostering i Blekinge. Flertalet av de resterande kommunerna har långtgående planer på att införa källsortering av matavfall. Det skulle vara möjligt att behandla en del av matavfallet i länet i befintlig biogasanläggning! På Gotland har utsortering av källsorterat matavfall nyligen påbörjats och kommer successivt att införas över hela ön. Matavfallet skall komposteras i s.k. ag-bags.! I Blekinge satsas både på kompostering och på biogasproduktion. En relativt ny komposteringsanläggning finns i Karlskrona och både i Karlshamn och i Sölvesborg planeras biogasanläggningar. Fördelningen av mängden matavfall till de olika biologiska behandlingsprocesserna uppskattas till 50 procent. En 11

12 stor del av matavfallet sorteras dock ut mekaniskt, och ingår därmed inte i miljömålet. Kommunerna i Blekinge kommer att börja med källsortering av matavfall så snart biogasanläggningarnas framtid har beslutats.! I Skåne finns sju avfallsbolag varav merparten bedriver eller avser att bedriva biogasproduktion bl.a. från matavfall. De av avfallsbolagen som idag komposterar matavfall planerar att behandla det i biogasanläggningar istället. Uppgifter från ett av avfallsbolagen visar dessutom att insamlingsmängden av matavfall skulle kunna vara högre än den är idag. Det skulle allstå vara möjligt att behandla merparten av matavfallet från hushållen i Skåne.! I Halland förbränns i princip allt hushållsavfall. Eftersom det saknas behandlingskapacitet för den organiska fraktionen avvaktas införande av källsortering. Den största kommunen avser dock att utreda förutsättningarna för biogasproduktion bl.a. baserad på källsorterat hushållsavfall.! I Västra Götaland finns fyra biogasanläggningar, varav tre behandlar källsorterat matavfall. Ytterligare en biogasanläggning planeras i länets storstadsregion.! I Värmland visar en systemstudie att i de delar av länet som är glest befolkade äts miljövinsterna med central biologisk behandling upp av ökade transporter. Här uppmuntras till ökad hemkompostering via en sänkning av avfallstaxan. Några av de större kommunerna har planer på centraliserad biogasproduktion av bl.a. källsorterat hushållsavfall.! I Örebro har de större kommunerna startat system för utsortering av källsorterat matavfall. Den största kommunen med cirka hälften av befolkningen satsar även fortsättningsvis på kompostering.! I Västmanland finns en biogasanläggning som bl.a. tar emot källsorterat organiskt matavfall från hela regionen.! I Dalarna satsar de större kommunerna på fortsatt kompostering. Länsstyrelsen har kommit överens med samliga kommuner om att de ska införa de nationella miljömålen avseende avfallshanteringen i sina avfallsplaner under 2006.! I Gävleborg finns ett avfallsförbund som tar hand om hushållsavfall från 53 % av länets befolkning och komposterar det. Resterande mängder hushållsavfall förbränns. Resterande kommuner i regionen har börjat fundera på källsortering av matavfall.! I Jämtland är det i dagsläget enbart invånarna i Östersund som källsorterar matavfallet. En systemstudie i Östersunds kommun visar att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga en biogasanläggning för enbart behandling av matavfall från en mindre ort, i detta fall med mindre än invånare. Systemstudien visar också på att en biogasanläggning på en mindre ort är beroende av andra substrat såsom restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri eller från jordbruket. Vidare är det i länet enbart en av de mindre kommunerna som förberett sig på att börja sortera ut matavfall. Det skulle vara möjligt att införa källsortering av matavfall även i övriga angränsande kommuner. 12

13 ! I Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län har norrlandskommunerna Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik genomfört en gemensam förstudie. De nämnda kommunerna svarar för 50 % av befolkningen i de tre länen. Begränsningar i biogaspotentialen från matavfall Den länsvisa genomgången visar att det är möjligt att utöka källsorteringsgraden av hushållsavfall eftersom de flesta regioner har en ambition om utökad källsortering. Genomgången visar på att betydande mängder hushållsavfall, däribland organiskt matavfall som kan källsorteras, går till förbränning idag. En angelägen fråga i Avfall Sveriges rapport 2006:10 var att studera hur stora mängder organiskt avfall som kan komma att materialåtervinnas i framtiden. En ökad materialåtervinning skulle direkt leda till mindre behovskapacitet i förbränningsanläggningar samtidigt som biologisk behandling behöver byggas ut. Av rapporten framgår att materialåtervinningen inte är en konkurrent till slutbehandlingen dvs. förbränning eller rötning av det organiska avfallet. Materialåtervinning styrs främst av politiska beslut såsom producentansvaret, men också av politiska incitament såsom de nationella miljömålen. Av den länsvisa genomgången framgår tydligt att många kommuner tagit fram eller reviderat sina avfallsplaner i enlighet med Naturvårdsverkets miljömål att 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker skall behandlas biologiskt Beroende av t.ex. miljömålens framtida revidering är det möjligt att återvinningsmålet ökas. Det är också möjligt att fler kommuner inför källsortering av matavfall, vilket skulle påverka biogaspotentialen positivt. I kapacitetsutredningen (Avfall Sverige, 2006a) nämns att det skulle vara möjligt att i högre grad satsa på att återvinna sådana material som ger stor miljönytta och minska resurserna för sådan återvinning som av miljöskäl inte anses lika kostnadseffektiv. Behandling av organiskt matavfall i en biogasanläggning är ett steg i strävan mot hållbar utveckling, eftersom det genereras både förnyelsebar energi och näringsämnen återförs marken. Separeringsgraden för kommersiellt tillgänglig förbehandlingsutrustning för källsorterat matavfall varierar mellan uppskattningsvis % av inkommande substratsmängd. Ett försök med pressning av matavfall visar att endast 44 % av det organiska materialet hamnar i pressvätskan (Carlsson, 2005). Andra uppgifter indikerar på att cirka 75 % av det organiska materialet kan återfinnas i pressvätskan (Stockholms stad, 2005 ). Genom optimering av förbehandlingsprocessen skulle det vara möjligt att erhålla en högre separeringsgrad. Baserat på ovanstående uppgifter har den totala biogaspotentialen med begränsningar uppskattats till cirka 60 % av den totala biogaspotentialen minus biogaspotentialen från hemkomposteringen dvs. cirka 760 GWh/år Biogaspotential för park- och trädgårdsavfall Den totala biogaspotentialen för park- och trädgårdsavfall beräknas till cirka 400 GWh/år. Park- och trädgårdsavfall har dock egenskaper som inte lämpar sig för vanlig traditionell rötning med våta substrat. Istället passar torrötning, en teknik som inte är särskilt vanlig i Sverige då enbart två anläggningar är konstruerade enligt metoden. I Tyskland finns däremot uppskattningsvis drygt 300 torrötningsanläggningar, främst baserade på torrötning av restprodukter från jordbruket. JTI har under 2007 genomfört en studie avseende torrötning och kommit fram till att det krävs både teknikutveckling och demonstrationsanläggningar innan torrötning kan bli vanligt i Sverige (Nordberg 13

14 & Nordberg, 2007). Vidare påpekas i rapporten att våtrötning ger lägre produktionskostnader än torrötning både vad gäller fastgödsel och vallensilage. Detta beror främst på att våtrötning har utvecklats under en betydligt längre tid jämfört med torrötning. Tekniken för att producera biogas ut park- och trädgårdsavfall finns alltså, men är ännu inte särskilt välkänd i Sverige vilket därmed begränsar den totala biogaspotentialen. Genom kontinuerlig bevakning av den tyska utvecklingen, som JTI förutsätter kommer att fortsätta, kan torrötning så småningom komma att bli vanligare i Sverige. Termisk förgasning skulle också kunna vara möjlig, men även produktion med denna teknik är minimal i dagsläget och bedöms därmed inte som relevant ännu. Vidare är park- och trädgårdsavfall stapelbara substrat som medger längre transportavstånd (Nordberg & Nordberg, 2007). Detta skulle kunna innebära goda förutsättningar för både torrötning och termisk förgasning i framtiden. 14

15 3. RESTPRODUKTER FRÅN INDUSTRIN Inom kategorin restprodukter från industrin ingår både livsmedelssektorn samt övrig industri som genererar organiskt avfall lämpligt för biogasproduktion. Till övrig industri härrör flygplatser, pappers-, massa- och cellulosaindustrin samt producenter av etanol och RME Datainsamling och avgränsningar Datainsamlingen har skett på olika sätt beroende på restprodukt och industri. I och med detta kommer varje avfallskategori att redovisas var för sig. Eventuella avgränsningar som gjorts för kategorierna redovisas tillsammans med datainsamlingen. I en tidigare studie (Linné, 2007) hänvisade Livsmedelsföretagens organisation i Sverige (LI) till de fyra största branschföreningarna som täcker in en stor del av verksamheten inom livsmedelsindustrin. Dessa branschföreningar är: kött och chark, mejeri, bryggeri och bageri/kvarnar. Utöver dessa branscher uppkommer stora mänger restprodukter från den svenska produktionen av socker, potatisstärkelse och konsumtionssprit. Förpackat avfall från livsmedelsindustrin ingår också som restprodukter från livsmedelssektorn. I sammanställningen redovisas den totala biogaspotentialen samt den totala biogaspotentialen med begränsning, som baseras på uppgifter om den totala mängden restprodukter som kan samlas in samt respektive restprodukts eventuella begränsning. Bedömning av den begränsande mängden restprodukter som finns tillgängliga för biogasproduktion varierar beroende på bransch, vilket diskuteras under respektive bransch. Generellt gäller att restprodukter som idag avsätts som djurfoder inte är tillgängliga för biogasproduktion och därmed utgör en begränsning av den totala biogaspotentialen. Detta motiveras vidare med att djurfoder i ett sådant fall måste importeras till Sverige, vilket varken bedöms vara ekonomiskt eller miljömässigt hållbart med dagens förutsättningar. Om den totala biogaspotentialen jämförs med dess begränsningar ges ändå en indikation på vad som skulle kunna vara möjligt om förutsättningarna ändras för djurfoder inom lantbruket Avfallsmängder Kött och chark Enligt branschorganisationen Kött och Chark svarar SCAN AB för cirka 60 % av branschens verksamhet i Sverige. Baserat på data i SCAN:s miljöredovisning 2006 har mängden animaliskt kategori 1,2 och 3 (avfall, gödsel och slam) beräknats för Sverige. I en studie (Herstad & Sterngård, 2004). som undersökt hur ABP-material (animaliska biprodukter) ska omhändertas i Sverige kan utläsas att cirka hälften av den totala mängden animaliskt avfall var kategori 1 och 2-material samt kategori 3- material som blandats med SRM (specificerat riskmaterial) från charkföretag och som enligt gällande regelverk inte får behandlas i en biogasanläggning. Tillgänglig mängd animaliskt avfall som är möjligt att behandla i en biogasanläggning har beräknats enligt dessa uppgifter. I Tabell 4 redovisas en sammanställning av restprodukter från slakteri och charkuteri. 15

16 Tabell 4. Sammanställning av restprodukter från slakterier och charkuterier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN KÖTT OCH CHARK Total Total med begränsning Kategori 3-material 48 - Gödsel mm. samt fettslam 66 - SUMMA Under 2007 behandlades 89 kton slakteri- och charkuteriavfall i de biogasanläggningar som ingår i Avfall Sveriges statistik samt på en gårdsanläggning. Utöver dessa avfallsmängder finns uppgifter från en biogasinventering att cirka 5 kton restprodukter från slakterier och charkuterier kan vara tillgängligt för biogasproduktion. Merparten av detta slakteriavfall transporteras idag till en behandlingsanläggning utanför Sverige pga. långa transportavstånd till befintliga svenska biogasanläggningar. En biogasanläggning som togs i drift 2007 har erhållit tillstånd att ta emot detta slakteriavfall. De svenska biogasanläggningarna skulle tillsammans kunna behandla minst 94 kton slakteriavfall, vilket motsvarar mer än 80 % av den totala mängden restprodukter från kött- och charkindustrin. Resterande mängder avsätts idag som djurfoder, och utgör därmed en begränsning av den totala mängdpotentialen. Restprodukter från slakterier och charkuterier fördelas inte länsvis, främst pga. att några av de kontaktade slakterierna och charketurierna inte vill att uppgifterna redovisas öppet. Uppgifter har också hämtats från Avfall Sveriges anläggningsstatistik som inte är offentlig. Vidare råder det idag stor konkurrens om dessa restprodukter, vilket medfört omfattande transporter av slakteriavfall till olika biogasanläggningar i Sverige. I och med detta bedöms det inte som relevant för biogaspotentialen var slakteriavfallet uppkommer. Mejerier Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk förädlas 99 % av all mjölk av följande sex företag: Arla, Milko, Skånemejerier, Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Gefleortens mejeri. Därutöver finns uppgifter på ostproduktionen vid Gäsene mejeri i Västra Götaland. Uppgifterna är hämtade från underlag till Naturvårdsverket (Linné, 2007) samt kompletteringar med uppgifter från respektive mejeris hemsida. Mejerierna har vid tidigare tillfälle påpekat problemet med att definiera vad som är biologiskt avfall (Linné, 2007). Inom mejeribranschen förekommer stora volymer biprodukter i form av vassle, vasslebiprodukter och fodermjölk 1. Vanligen är biprodukterna lätta att sälja som djurfoder, men periodvis vid t.ex. låg svinproduktion kan det bli svårt att få avsättning för de stora volymerna. Mejerierna har, enligt indikation från både Milko och Skånemejerier, för avsikt att ständigt försöka minska mängden fodermjölk. Vid tillfällen då kvaliteten på biprodukterna är bristfällig och inte duger som foder, blir det avfall. Även fettslam från interna reningsverk uppstår i verksamheten. En del av detta slam behandlas i befintliga biogasanläggningar, medan 1 Fodermjölk eller populärt kallad gränsmjölk är sådan mjölk som uppkommer i gränsfaser tex. vid uppstart och rengöring av maskiner samt i returer. 16

17 resterande mängder sprids direkt på åkermark. Det skulle vara möjligt att behandla allt detta fettslam i en biogasanläggning. För att beräkna mängden av dessa restprodukter har uppgifter på total mängd invägd mjölk samt total ostproduktion under 2007 vid respektive mejeri tagits fram. Den totala mjölkinvägningen i Sverige under 2007 uppgick till 2986 kton. Vassle uppkommer vid ostproduktion och för varje kg ost som produceras uppkommer 10 liter vassle. Enligt statistik från Svensk Mjölk uppgick den totala ostproduktionen under 2007 till 108 kton som i sin tur resulterade i 1080 kton vassle. Uppgifter på ostproduktionen vid Milko, Norrmejerier, Falköping och Gäsene har tagits från respektive bolags årsredovisning. Milko och Skånemejerier äger tillsammans Ostkompaniet, som står för 25 % den svenska av osttillverkningen. Ostproduktionen vid Skånemejerier har beräknats utifrån dessa uppgifter. Resterande mängder ost har antagits tillhöra Arla. Fördelningen av Arlas ostproduktion har beräknats genom procentuell andel av den invägda mjölken vid respektive mejeri samt med hjälp av nyckeltal från Svensk Mjölk på mängd invägd mjölk samt ostproduktion under 2007, där 1 ton invägd mjölk ger 0,1 ton ost. Uppgifter på mängden fodermjölk från respektive mejeri har beräknats med nyckeltal från ett mejeri, 0,006 kg TS fodermjölk/kg invägd mjölk. Även för mängden avloppsslam används nyckeltal från ett mejeri, 0,00328 kg TS avloppsslam/kg invägd mjölk. Baserat på uppgifter från ett mejeri antas vassle ha 5,5 % TS, fodermjölk 2 % TS och avloppsvatten från mejerierna ha 0,07 % TS. I Tabell 5 redovisas mängden restprodukter från de svenska mejerierna. Tabell 5. Sammanställning över mängden restprodukter från mejerier. (Data i kton TS/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN MEJERIER Total Total med begränsning Vassle 59,8 29,9 fodermjölk 17,9 8,9 Fettslam från reningsverk 9,8 9,8 SUMMA 87,5 48,6 Av den totala mängden restprodukter från mejerier avsätts nästan all vassle och gränsmjölk som djurfoder idag. Det förekommer ett fall där vassle och fodermjölk behandlas i biogasanläggning. I ett flertal biogasinventeringar som gjorts under senare år har vassle varit av intresse som substrat. I en planerad biogasanläggning är fodermjölk av intresse som substrat. Till skillnad från den generella avgränsningen inom projektet att alla restprodukter som idag avsätts som djufoder skall exkluderas från den begränsande potentialen, har ett antagande som baserat på ovanstående information gjort om att endast 50 % av mängden vassle och gränsmjölk utgör en begränsning av den totala mängdpotentialen. Denna begränsning har gjorts eftersom det råder en viss efterfrågan på restprodukter från mejerier till biogasproduktion. 17

18 I Tabell 6 redovisas en länsvis sammanställning av den totala mängdpotentialen samt dess begränsning av restprodukter från mejerierna. Tabell 6. Länsvis sammanställning över mängden restprodukter från mejerier. (Data i kton TS/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN MEJERIER Total Total med begränsning Stockholm 3,0 2,0 Östergötland 2,0 1,4 Jönköping 3,1 2,1 Kalmar 5,3 2,8 Skåne 12,5 6,8 Halland 11,9 6,3 Västra Götaland 34,6 18,7 Värmland 1,9 1,1 Dalarna 0,7 0,5 Gävleborg 3,6 1,9 Västernorrland 0,6 0,4 Jämtland 2,5 1,3 Västerbotten 5,0 2,7 Norrbotten 0,8 0,6 Totalt 87,5 48,6 Bryggerier Enligt Svenska Bryggareföreningen står Carlsberg, Spendrups, Kopparbergs, Åbro och Krönleins för 99 % av den totala öl- och läsktillverkningen i Sverige. Lämpliga restprodukter från bryggerierna är dravavfall (skal) och jäst, som idag avsätts som djurfoder. Vid bryggerierna uppkommer också stora mänger avloppsvatten som antingen går till kommunala reningsverk med efterföljande biogasproduktion eller i ett fall till en egen biogasanläggning. Det är endast slammet från bryggeriet med egen biogasanläggning som kategoriseras som restprodukt från livsmedelsindustrin. Mängden slam från resterande bryggerier redovisas under avfallskategori slam eftersom det behandlas i kommunala reningsverk. Uppgifter för Carlsberg, Spendrups, Åbro och Krönleins har hämtats från underlaget till en tidigare studie (Linné, 2007). För beräkning av Kopparbergs andel har uppgifter på den tillståndspliktiga produktionsmängden använts (Kopparberg, 2008). Den tillståndspliktiga produktionen uppgår till 149,5 miljoner liter, varav Kopparbergs och Sofiero står för 100 respektive 15 miljoner liter. Resterande mängd antas vara lika fördelad mellan Zeunerts och Banco. Uppgifter för Kopparbergs har baserats på ett beräknat medelvärde av mängden avloppsvatten, dravavfall och jäst som uppkommer vid de förstnämnda bryggerierna. Dessa medelvärden har sedan multiplicerats med den beräknade produktionsmängden vid respektive av Kopparbergs bryggerier. Dravavfall och jäst utgör en begränsning av den totala mängdpotentialen, eftersom dessa restprodukter även fortsättningsvis antas kommer att avsättas som djurfoder. Antagandet stärks av uppgifter från det bryggeri med egen biogasanläggning som inte behandlar dessa restprodukter i sin anläggning. Detta visar på att det finns en tydlig 18

19 efterfrågan på dravavfall och jäst som djurfoder. För sammanställning över mängden restprodukter från de svenska bryggerierna, se Tabell 7. Tabell 7. Sammanställning över mängden restprodukter från svenska bryggerier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN BRYGGERIER Total Total med begränsning Dravavfall (21 % TS) 59 0 Jäst (15 % TS) 9 0 Slam till intern biogasanläggning SUMMA I Tabell 8 görs en länsvis fördelning över mängden restprodukter från bryggerierna. Både den totala mängdpotentialen och dess begränsningar är betydligt högre i Halland, vilket beror på att bryggeriet med intern biogasanläggning är lokaliserad här. Tabell 8. Länsvis sammanställning av mängden restprodukter från svenska bryggerier. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN BRYGGERIER Total Total med begränsning Stockholm 11 0 Kronoberg 2 0 Kalmar 3 0 Gotland 0,04 0 Halland Dalarna 27 0 Västernorrland 2 0 Totalt 798, Bageri/kvarnar Från bagerier uppstår främst förpackade kassationer i samband med tillverkningen samt returbröd från butiker som går tillbaka till bagerierna. Denna fraktion redovisas under rubriken förpackat livsmedelsavfall. Merparten av det förpackade returbrödet avsätts som djurfoder. Mindre mängder t.ex. spill och kladdiga kakor går som brännbart. Vid kvarnar uppstår främst avrens och skal från spannmål. I en tidigare studie (Linné, 2007) redovisas att det totalt uppkommer 78 kton restprodukter från bagerier och kvarnar, varav cirka 21 kton bedöms vara förpackat (Avfall Sverige, 2007). Den totala avfallsmängden från kvarnarna uppgår därmed till 57 kton. Restprodukterna redovisas inte länsvis pga. konkurrenssituationen mellan involverade företag. Om en länsvis fördelning görs, finns en uppenbar risk att någon kvarn pekas ut. Merparten av restprodukterna från kvarnindustrin används idag som biobränsle i biobränsleeldade förbränningsanläggningar. Det finns därmed ett uppbyggt system för förbränning av kvarnarnas restprodukter. Vidare tyder indikationer från branschen på att flera är stolta över sin självförsörjning. Samtidigt indikerar andra uppgifter från 19

20 diverse biogasinventeringar på att det finns mindre kvarnar som är intresserade av att finna mer långsiktiga lösningar för avsättningen av sina restprodukter. Det skulle vara möjligt att ersätta spannmålsavrens med andra restprodukter såsom t.ex. flis. Även om det finns ett uppbyggt system för förbränningen av spannmålsavrens, anses detta inte som en begränsning. I Tabell 9 redovisas en sammanställning av mängden restprodukter från kvarnindustrin. Tabell 9. Sammanställning av mängden restprodukter från kvarnar. (Data i kton våtvikt/år) MÄNGDPOTENTIAL FRÅN KVARNAR Total Total med begränsning Övrigt Restprodukter från övrig livsmedelsindustri I Sverige finns idag ett tjugotal biogasanläggningar där olika substrat samrötas. Enligt statistik från Avfall Sverige (2008) behandlades cirka 86 kton restprodukter från livsmedelsindustrin (ej slakterier) i dessa biogasanläggningar under Exempel på livsmedelsindustrier som ingår i denna kategori är bl.a. grönsaksberedning, fiskerier/rökerier, äggproduktion, kycklingslakterier samt färdigmatstillverkning. Uppgifterna i Avfall Sveriges anläggningsstatistik är inte offentliga, och därmed kan ingen länsvis uppdelning av dessa restprodukter erhållas. Om en länsvis uppdelning ändå skulle försöka göras, finns en risk att specifika biogasanläggningar pekas ut då det i vissa län endast finns en anläggning. Vidare är, i likhet med slakteri- och charkuteriavfallet, en del av restprodukterna från övrig livsmedelsindustri utsatta för en viss konkurrens. Ett flertal kommuner har ansökt om, och några har beviljats, bidrag från KLIMP för nya biogasanläggningar. Flera av dessa biogasanläggningar är lokaliserade i områden med relativt god tillgång på restprodukter lämpliga för biogasproduktion. En sammanställning av tio planerade samrötningsanläggningar visar att nästan 50 % av ingående avfall till dessa anläggningar redan idag går till biogasanläggningar, cirka 40 % går till djurfoder och att resterande avfallsmängder antingen sprids direkt på åkermark eller förbränns. Detta bevisar att det råder konkurrens om vissa avfallslag och stärker argumentet för att vissa avfallsslag inte behöver fördelas länsvis. Resultatet av inventeringar vid de planerade biogasanläggningarna visar att cirka 55 kton restprodukter från livsmedelsindustrin inte behandlas i biogasanläggningar idag, varav cirka 80 % avsätts som djurfoder idag och utgör därmed en begränsning av mängdpotentialen.. Baserat på ovanstående uppgifter finns det totalt cirka 140 kton restprodukter från övrig livsmedelsindustri, varav 60 % redan idag behandlas i biogasanläggningar. Med hänsyn taget till den mängd restprodukter som idag avsätts som djurfoder, utgör den begränsande mängdpoteintalen cirka 100 kton. 20

Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092

Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092 Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092 FÖRORD Klimat- och energifrågor står högt på den politiska dagordningen och många klimat- och energipolitiska beslut

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden 1 Tillgång på utsorterat matavfall idag Årligen uppkommer nationellt knappt 100 kg matavfall per invånare och år

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar?

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Upplägg Utgångspunkt Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Vad satsar vi på inom VA-teknik Södra Vad begränsar biogasproduktionen vid

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Andreas Berg Scandinavian Biogas Fuels 1 Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk projekt S09-204 Projektteam Andreas Berg

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se Biogas i Sverige och Europa Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik www.jti.se Från forskning...... till tillämpning www.bioenergiportalen.se idébränsle på nätet Plattform för fakta

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Biogas i Blekinge. Sammanställd av Stefan Halldorf Energi- och Miljörådgivare

Biogas i Blekinge. Sammanställd av Stefan Halldorf Energi- och Miljörådgivare Biogas i Blekinge Sammanställd av Stefan Halldorf Energi- och Miljörådgivare Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB ägs av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Hushållningssällskapet

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion

Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion September 2011 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet InfraBiogas Öst

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V0640003 Den svenska biogasproduktionen uppgick år 2008 till drygt 1,3 TWh varav huvuddelen producerades på avloppsreningsverk och deponier.

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion 2 700 000 9000000 30

Förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion 2 700 000 9000000 30 Namn på organisation Välj län Åtgärd Beviljade stödbelopp kr Total invest. kostnad kr Stödandel % av investe ring Eskilstuna Energi och Miljö AB Södermanland Förbehandlingsanläggning för matavfall till

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

... till tillämpning

... till tillämpning Rötning av avfall från jordbruk och samhälle Värmeforskdagen 27 januari 2011 Mats Edström JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Från forskning...... till tillämpning 1 Biogasforskning vid JTI -

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1.

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. BILAGA 1 version 07 Sid 1 (2) Bilaga 1a Substrat Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. Om en anläggning önskar ta emot ett substrat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner Uppdragsnr: 10154330 1 (5) BILAGA 1 Kompletterande substratinventering Krönsmon I den föregående utredningen (Utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby) genomfördes en omfattande substratinventering

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 FÖRORD På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall

Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall Resultat från VA-tekniks delstudie och studieresa Hamse Kjerstadius VA-teknik (LTH) Outline Bakgrund LTH s studie om matavfall och svartvatten Hållbara

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer