Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2 Årsredovisning 2012

3

4

5

6

7

8 Innehållsförteckning erik penser bankaktiebolag i korthet i korthet 9 Erik Penser Bankaktiebolags affärskoncept 9 Affärsidé 9 Strategi 9 Positionering 9 Joachim spetz, vd, har ordet 10 Lönsamhet efter kostnads anpassning och affärsutveckling 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Verksamhetsbeskrivning 13 Verksamheten Marknad 13 Resultatutveckling 13 Affärsområdenas utveckling 14 Privatbanken 14 Corporate Finance 14 Institutionellt mäkleri 14 Kapitalförvaltning 14 Strukturerade produkter 14 Affärsstödjande funktioner 15 Förvaltat kapital 15 Finansiell ställning, investeringar och räntenetto 15 Intern kapitalutvärdering, IKU 15 Aktien 15 Personal 15 Risker 16 Miljö och etik 16 Ersättningspolicy och vinstdelning 16 Bolagsstyrning 17 Styrelsens arbete 17 Händelser efter den 31 december 17 Framtida utveckling 17 Förslag till vinstdisposition 17 Rapport över totalresultat 20 Balansräkning 21 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 22 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 STYRELSENS OCH VD:s UNDERSKRIFT 51 revisionsberättelse 52 bolagsstyrning 56 Årsstämma 56 Styrelsen 56 Arbetsordning för styrelse och VD 56 Styrelsens arbete under året 56 Kommittéer 56 VD och företagsledning 57 Revision 57 Riskhantering 57 Organisation för intern kontroll 57 Regelverk 58 Affärsetik 58 Intressekonflikter 58 Informationssäkerhet 58 Regler kring medarbetares värdepappershandel 59 styrelse 60 Företagsledning 61 En närmare beskrivning av företagets verksamhet och ytterligare finansiell information, som regelbundet uppdateras, finns tillgänglig på

9 erik penser bankaktiebolag i korthet Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde åt sina kunder. Erik Penser Bankaktiebolag har cirka 90 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i fem affärsområden; Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance samt Strukturerade produkter. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. 8

10 2012 i korthet Erik Penser Bankaktiebolags affärskoncept Affärsidé Verksamhetsåret 2012 präglades av kostnadsanpassning. Resultatutfallet speglar de utmanande makroekonomiska förutsättningarna i Sverige och Europa och dess påverkan på investerare. Som en följd av detta minskade affärsaktiviten bland kunderna jämfört med föregående år. Positivt rörelseresultat för andra halvåret, exklusive jämförelsestörande kostnader. Rörelseintäkterna uppgick till 173 (209) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -34 (-116) mkr. Jämförelsestörande kostnader om 21 (58) mkr relaterade till kostnadsneddragningar belastar resultatet. Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda finansiella lösningar som skapar värde för privata och professionella investerare. Strategi Erik Penser Bankaktiebolags strategi är inriktad på att skapa kundvärde genom att erbjuda individanpassade finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. Positionering Erik Penser Bankaktiebolag har positionerat sig som den personliga banken. Personliga relationer är grunden både för verkligt förtroende och för att kunna erbjuda personligt anpassade finansiella lösningar och en personligt anpassad service som sammantaget skapar högt värde för bankens kunder. 9

11 Joachim spetz, VD, har ordet Lönsamhet efter kostnadsanpassning och affärsutveckling Lönsamhet Även om 2012 blev ett förhållandevis bra år på de flesta av världens börser kvarstod mycket av den politiska och makroekonomiska osäkerheten i världen under året. Många sydeuropeiska länder pressades av skuldproblematiken samtidigt som industrikonjunkturen i norra Europa försvagades under hösten. Likaså var konjunkturutvecklingen i både USA och Kina omgärdad av betydande osäkerhet. Vår verksamhet bygger i stor utsträckning på att våra kunder och potentiella kunder vill ta finansiell risk eller åtminstone förändra sin riskexponering och sina positioner. I en orolig omvärld, med många viktiga politiska beslut på agendan, har många kunder varit avvaktande och affärsaktiviteten därmed relativt låg. Samtidigt har de senaste årens förändringstryck inom vår del av bank- och finansbranschen inneburit en fortsatt hård konkurrens. Kostnadseffektivitet Mot denna bakgrund präglades 2012 av fortsatt arbete med att anpassa bankens kostnadsnivå till det rådande affärsklimatet. Under hösten sänktes personal-, lokalsamt systemkostnader ytterligare. Kostnaden för neddragningarna uppgick till cirka 21 mkr och utgör en betydande del av underskottet för helåret. Långsiktig framgång för oss som bank och finansiell rådgivare förutsätter naturligtvis att den verksamhet vi driver är lönsam, inte minst av förtroendeskäl. Det är därför mycket glädjande att vi, exklusive omstruktureringskostnader, kunde redovisa ett positivt rörelseresultat för det andra halvåret 2012 trots att kostnadsneddragningarna ännu inte fått full effekt. Det positiva rörelseresultatet bekräftar att åtgärderna gett önskad effekt och att verksamheten utvecklades positivt trots de svåra marknadsförutsättningar som rådde även under andra halvåret Kostnadseffektivitet kommer att vara högprioriterat även framöver, oavsett marknadsläge. Effekterna av marknadens svängningar på vår verksamhet fortsatte emellertid att minska under 2012, som en följd av att courtagets andel av bankens intäkter minskade till förmån för mer trögrörliga intäkter som förvaltningsprovisioner och rådgivningsarvoden. Vi tar i ökande utsträckning betalt för våra tjänster i form av arvoden eller depåavgifter. Vår kvalitativa individuella rådgivning och service är en viktig del av det mervärde som vi erbjuder och som skiljer oss från både transaktions- och produktorienterade aktörer. Under 2012 har vi breddat vårt erbjudande till såväl företagskunder som institutionella och privata investerare. Lanseringen av EP Access, en analystjänst riktad till mindre noterade företag, är ett bra exempel på detta. EP Access syftar till att skapa ökad uppmärksamhet kring dessa bolag. Vår bedömning är att behovet av så kallad uppdragsanalys ökar i takt med att såväl media som banker och fondkommissionärer reducerar analys och bevakningen av mindre företag. EP Access är också exempel på en tjänst som ger nya trögrörliga intäkter till banken och som därmed minskar beroendet av courtaget. Tjänsten lanserades i augusti och vid årsskiftet hade vi gjort analyser av 15 10

12 företag tillgängliga för en bredare grupp av intressenter. Analyserna är tillgängliga via bankens under året uppgraderade hemsida och distribueras även digitalt via en finansiell nyhetsdistributör. Under 2012 flyttade vi även fram vår position som likviditetsgarant genom närmare 10 nya uppdrag. Likviditetsgaranti innebär att banken bidrar till att skapa likviditet i en aktie, till förmån för köpare och säljare. EP Access Såväl EP Access som likviditetsgarantitjänsten innebär att vi befäst vår starka position som rådgivare på den svenska aktiemarknaden. Under året kom detta också till utryck då vi genomförde ett antal så kallade blockaffärer, det vill säga att vi mäklade större aktieposter. De affärer vi gjorde i Mekonomen och Lindab är exempel på detta. Epoint Ytterligare ett exempel på hur vi breddat erbjudandet under året är Epoint, en nätbaserad plattform som vi lanserade under våren Epoint ger våra samarbetspartners inom främst strukturerade produkter en helhetslösning som dels underlättar hanteringen av strukturerade produkter men även av fonder och andra delar av kunds affärer. Epoint kan också fungera som ett gränssnitt som kan spegla information från andra institut och därigenom underlätta hanteringen av till exempel tjänstepensioner. För banken innebär tillhandahållandet av Epoint ett ökat inflöde av affärer samtidigt som vi stärker relationerna med våra samarbetspartners. Affärsutveckling Även om resultatutfallet för 2012 som helhet blev negativt, känner vi nu att vi kan möta framtida utmaningar med ett betydligt större mått av flexibilitet än som varit möjligt under de senaste åren. Vår målsättning är alltjämt inställd på att bli den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp och vår strategi är inriktad på att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda individ anpassade finansiella lösningar och en hög personlig service. Kombinationen av kvalificerad rådgivningskompetens och en oberoende ställning ger oss en intressant position på den svenska kapitalmarknaden, och den skall vi utveckla ytterligare. Vi kommer att fortsätta att inrikta våra resurser på det som skapar mervärde för våra kunder och vi är övertygade om att förmögna privatpersoner och institutionella investerare är betjänta av finansiella rådgivare och förvaltare som har en helt oberoende ställning. Oberoendet, i bemärkelsen att vi inte är produktstyrda utan inriktade på individuellt anpassad rådgivning och förvaltning, är dessutom något som blir allt mer ovanligt på den svenska marknaden i takt med att storbankernas dominans ökar. Även om aktiviteten på kapitalmarknaderna blivit något större under inledningen av 2013 räknar vi med att den konjunkturella osäkerhet som präglade 2012 kan fortsätta under innevarande år. Förändringarna i omvärlden har samtidigt inneburit goda möjligheter för oss att utveckla våra särdrag inte minst vår kunskap och erfarenhet om den svenska aktiemarknaden. 11

13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Bankaktiebolag, organisationsnummer , får härmed lämna redovisning för verksamhetsåret Till följd av en fortsatt omfattande kostnadsanpassnings- och effektiviseringsprocess reducerades rörelsens löpande kostnader betydligt även under Verksamhetsbeskrivning Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken, som grundades 1994 (då som Erik Penser Fondkommission), erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Privatbanken, Corporate Finance, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri samt Strukturerade produkter. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under tillsyn av Finansinspektionen och är medlem av Stockholmsbörsen, Chi-X, Burgundy, SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. Banken har huvudkontor i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr , med säte i Stockholm). Yggdrasil AB (org nr ) med säte i Eslöv, är moderbolag i koncernen. Marknad Utvecklingen på världens kapitalmarknader präglades 2012 generellt av osäkerhet över den amerikanska konjunkturåterhämtningen och av de statsfinansiella problemen i Europa. I USA dämpades farhågorna successivt under hösten i takt med en förbättrad konjunkturutveckling. I Europa däremot ökade oron för statsfinanserna i ett flertal länder, vilket avspeglades i en successivt försvagad konjunktur. Aktiviteten bland såväl privata som institutionella investerare var mot bakgrund av de osäkra konjunkturutsikterna förhållandevis låg. Stockholmsbörsens breda OMX SPI-index steg under 2012 med 10,5 procent, vilket kan jämföras med en nedgång om 16,7 procent under Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2012 uppgick till mkr, vilket var 23,9 procent lägre än under Verksamheten 2012 Den generella osäkerhet beträffande såväl statsfinanser som konjunkturutveckling i stora delar av Europa och i USA påverkade verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag under 2012, främst genom att aktivitetsnivån bland kunderna var låg. Resultatutveckling Bankens totala rörelseintäkter uppgick under 2012 till 173 (209) mkr, en minskning med 17 procent jämfört med föregående år. Bankens totala rörelsekostnader, inklusive kreditreserveringar, minskade under året med 36 procent till 13

15 -207 (-325) mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till -21 (-58) mkr är i huvudsak relaterade till omstruktureringen för att minska bankens kostnadsbas. Exklusive jämförelsestörande poster minskade kostnaderna med 30 procent. Under 2012 uppgick kreditreserveringar, netto, till 0 ( ) mkr. Rörelseresultatet före skatt för året blev -34 (-116) mkr och resultatet efter skatt blev -60 (-116) mkr. Det redovisade resultatet efter skatt har påverkats negativt av nedskrivning av tidigare bokförd fordran av uppskjuten skatt om -26 (-), vilken tidigare redovisats som en tillgångspost i balansräkningen. Nedskrivningen är gjord i enlighet med IAS 12. Affärsområdenas utveckling Privatbanken Privatbanken erbjuder Erik Penser Bankaktiebolags mest exklusiva och heltäckande servicenivå. Tjänsterna omfattar såväl rådgivning kring enskilda värdepapper som rådgivning kring kapitalförvaltning. Även skatter, familjejuridik och försäkringar är en naturlig del av tillhandahållen service. I september 2012 samlades rådgivning riktad till privata investerare inom affärsområdet Privatbanken. Rörelseintäkterna för Privatbanken minskade under 2012 jämfört med föregående år. Intäkterna påverkades negativt dels av den osäkerhet som var relaterad till konjunkturutvecklingen, dels av att antalet rådgivare minskade under året. Corporate Finance Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar, aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser. Rådgivningen riktar sig främst till den svenska marknaden där banken har en ledande ställning då det gäller tjänster till mindre och medelstora noterade företagen. Även i rollen som Certified Adviser, vilken innebär en övervaknings- och rådgivningsroll avseende bolagens regelefterlevnad och informationsgivning på NASDAQ OMX First North, stärkte banken sin ställning under året genom ett flertal nya uppdrag. Erik Penser Corporate Finance befäste under 2012 sin starka ställning bland noterade mindre och medelstora företag. Intäkterna minskade något i jämförelse med föregående år, vilket ligger inom ramen för normala svängningar i orderingången. Utsikterna för 2013 bedöms som goda. Institutionellt mäkleri Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder kvalificerade mäkleritjänster och analyser till svenska och utländska institutioner. I samarbete med Corporate Financeavdelningen hanterar det institutionella mäkleriet även exempelvis aktieåterköp och så kallade blockaffärer. Därtill betjänar affärsområdet mindre börsnoterade företag med att sörja för likviditet i respektive bolags aktie. Under 2012 påverkades affärsområdets intäkter negativt av relativt låga handelsvolymer samt av ett reducerat antal mäklare. Kapitalförvaltning Affärsområdet Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster anpassade till företag, institutioner, stiftelser och privatpersoner. Målet är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett förutbestämt risktagande. Affärsområdets modellportföljer, placeringar som används för kundernas investeringar, utvecklades väl under året. Den svenska aktieportföljen steg under året med 16,4 procent, i nivå med sitt jämförelseindex som steg 16,5 procent. Den utländska aktieportföljen steg med 7,4 procent medan dess jämförelseindex ökade 9,7 procent. De alternativa placeringarna steg med 5,0 procent jämfört med jämförelseindex som steg 1,4 procent. Ränteportföljen hade en mycket bra utveckling, den steg med 6,5 procent jämfört med jämförelseindexökningen om 1,4 procent. Alla fyra portföljer har sedan respektive portföljs start överavkastat jämfört med sina jämförelseindex. Rörelseintäkterna för affärsområdet var oförändrade 2012 jämfört med föregående år. Under 2012 var inflödet av förvaltat kapital 0,4 mdr. Totalt förvaltat kapital var 2,5 mdr vid årets utgång. Strukturerade produkter Strukturerade produkter är finansiella instrument som kombinerar egenskaperna hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till i förväg bestämd riskexponering. Produkterna kan utgöra ett bra substitut eller komplement till annat långsiktigt sparande såsom fonder och aktier. Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter erbjuder finansiella lösningar till såväl privat- 14

16 personer som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Produkterna marknadsförs via externa distributörer. Affärsområdets rörelseintäkter minskade under året, som en följd av att efterfrågan på strukturerade produkter påverkades negativt av den generella osäkerhet som präglade värdepappersmarknaderna. Affärsstödjande funktioner För att affärsområdena skall kunna leva upp till de höga kraven på effektivitet, kvalitet, kontroll och säkerhet behöver de en rad stödfunktioner. Dessa utgörs av avdelningar för analys, administration, kredit och treasury, marknad, IT samt stab. Därtill finns en compliance- och en riskkontrollfunktion. Staben består, utöver ledningen, av medarbetare inom personal- och ekonomifunktionerna. I juni 2012 lanserades analys- och IR-tjänsten EP Access och vid årsskiftet omfattades femton bolag av den nya tjänsten. EP Access, som är en betald analystjänst, bidrog därmed till bankens trögrörliga intäkter. Förvaltat kapital Totalt förvaltat kapital uppgick per den 31 december 2012 till (15 382) mkr, en ökning med 11 procent. Finansiell ställning, investeringar och räntenetto Likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 902 mkr (898 mkr per den 31 december 2011). Eget kapital uppgick till 234 mkr (294 mkr per den 31 december 2011). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,4 (2,9 per den 31 december 2011). Räntenettot för året uppgick till 29 (27) mkr. Investeringar uppgick under perioden till 4 (1) mkr. Inlåningen uppgick till 219 (225) procent av bolagets kreditgivning till allmänheten. Övervägande del av utlåningen sker med värdepapper som säkerhet och banken har väl utvecklade rutiner för hantering av överbelåning och limituppföljning. Likviditetsöverskottet placeras huvudsakligen i det svenska banksystemet. De lagstadgade skydden och garantierna, t.ex. den statliga insättningsgarantin, gäller för kunder hos Erik Penser Bankaktiebolag. Intern kapitalutvärdering, IKU För att säkerställa att Erik Penser Bankaktiebolags kapital täcker de risker som bolaget är exponerat för skall styrelsen årligen genomföra en intern kapitalutvärdering (IKU). Genom denna görs en egen bedömning av det riskbaserade kapitalbehovet baserad på kvantitativa modeller och eventuella kapitalbehov avseende intjänanderisken. Se vidare not 34. Aktien Aktiekapitalet i Erik Penser Bankaktiebolag uppgår till 100 miljoner kronor fördelat på aktier, motsvarande ett kvotvärde om 50 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr ) med säte i Stockholm. Yggdrasil AB (org. nr ) med säte i Eslöv är moderbolag i koncernen. Personal Antalet medarbetare minskade under året till 88 (102) personer per den 31 december 2012, en nettominskning sedan föregående årsskifte med 14 personer. Av dessa 88 var 25 (30) kvinnor och 63 (72) män. Medeltalet anställda under året uppgick till 97 (141 helåret 2011) personer. Genomsnittsåldern var 42 (42) år. De omstruktureringsprocesser som genomfördes under 2012 innebar att 19 medarbetare blev övertaliga. Samtliga erbjöds att delta i outplacementprogram. Under året har endast ett fåtal rekryteringar gjorts. I en rekryteringsprocess ingår kreditupplysning, utdrag ur belastningsregistret samt nyanställningsundersökning med drog- och personlighetstest samt referenstagning. Total sjukfrånvaro under 2012 var 0,32 (1,76) procent av arbetad tid. Långtidsfrånvaron (längre än 60 dagar) utgjorde 15,23 (31,76) procent av den totala sjukfrånvaron. Banken har en sjukförsäkring för samtliga anställda, vilken ger ett skydd för inkomstförlust vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukvårdsförsäkring. All 15

17 personal erbjuds därutöver hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är äldre än femtio år. Banken har en arbetsmiljökommitté samt friskvårdsombud vilka har till uppgift att främja de anställdas hälsa. Därtill erbjuder banken alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på kr. Risker Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till bolagets styrelse och dess arbete styrs av instruktioner som fastställs av styrelsen. Funktionen, som operativt är underställd verkställande direktören, följer dagligen upp de för bolaget väsentliga riskerna: marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, operativa risker samt likviditetsrisker. Bolagets största marknadsrisker hänförs till de egna positionerna i strukturerade produkter. Kreditriskerna återfinns i utlåning till kunder mot säkerhet i värdepapper samt i den begränsade blancoutlåningen. Motpartsriskerna uppstår i egna positioner i strukturerade produkter och andra positioner i handelslagret. För att säkerställa att koncernens kapital täcker verksamhetens risker, utvärderas regelbundet behovet av eget kapital med utgångspunkt i aktuell och prognosticerad riskexponering samt genom den interna kapitalutvärderingen (IKU). Företaget arbetar löpande med att identifiera och analysera såväl externa som interna risker. Oberoende kontroller och tester samt interna utbildningar genomförs kontinuerligt. Rutinerna för riskhantering anpassas och utvecklas löpande. Under året har riskanalys varit en högt prioriterad fråga för styrelse och företagsledning. Ersättningssystemet för risk- och complianceenheterna är avskilt från det allmänna vinstdelningssystemet. Fördelningen av ersättning till dessa enheter hanteras av styrelsen och dess ersättningskommitté och inte av företagsledningen. Avsikten är att förstärka dessa medarbetares oberoende och integritet. Utförligare beskrivning av riskhanteringen återfinns i not 34. Information som presenteras i noterna om kapitaltäckning (33) och riskhantering (34) motsvarar kraven på offentliggörande av information enligt FFFS 2011:3 Miljö och etik Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet har ingen direkt påverkan på den yttre miljön, och är därmed inte i någon del miljötillståndspliktig. Företaget arbetar aktivt med att minimera energioch resursförbrukning. Det inkluderar bland annat återvinning av kontorsprodukter och annat material. Vid inköp prioriteras miljövänliga alternativ. Etikfrågorna behandlas ytterligare under Bolagsstyrning på sid. 56. Ersättningspolicy och vinstdelning Erik Penser Bankaktiebolag verkar i en marknad som präglas av stark konkurrens om kvalificerad personal. För att långsiktigt kunna upprätthålla en högkvalitativ leverans av finansiella tjänster krävs att banken har möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Detta kräver i sin tur ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt belöningssystem. Även om banken i huvudsak verkar på den svenska marknaden påverkas ersättningen till medarbetarna av de internationella investmentbankernas ersättningssystem. Många medarbetare har en alternativ internationell arbetsmarknad. Flera utländska investmentbanker har också valt att etablera sig i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar en ersättningsmodell som syftar till att erhålla samklang mellan bankens långsiktiga strategi och ersättningsstruktur. Detta sker genom ett ersättningspaket bestående av fast lön, rörlig lön, förmåner och avsättning till pension. Den rörliga delen utfaller i form av vinstdelning varigenom vinsten, efter avdrag för ett avkastningskrav på eget kapital, delas mellan ägare och anställda. Det övergripande målet med ersättningssystemet är att styra organisationen på ett sätt som tar hänsyn till risk, avkastning och kundnytta. Ersättningssystemet skall främja en sund verksamhet och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet skall också uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i verksamheten. I begreppet risk inryms såväl ekonomiska risker i den operativa verksamheten som risker i form av processer, kundklagomål och andra legala risker. 16

18 Vinstdelningssystemet kräver, som namnet indikerar, ett positivt resultat för att någon rörlig ersättning skall utgå. Systemet omfattar all personal i banken utom de anställda inom risk- och complianceenheterna. Ersättning, såväl fast som rörlig, till personal inom risk management och compliance fastställs av styrelse efter beredning i ersättningskommittén. Fördelning av eventuell vinstdelningspott sker efter en diskretionär bedömning, vilken präglas av transparens och tydliga kriterier. Exempel på några av de faktorer som vägs in i bedömningen: Risknivå och kapitalbehov Lönsamhet Kundnytta Individuell prestations påverkan på den övriga organisationen Bidrag till andra enheters affärer Kvalitet och effektivitet i stödjande enheter En viktig princip i vinstdelningssystemet är att ingen enskild chef, oavsett nivå, har möjlighet att ensam fördela rörlig ersättning. Fördelningen sker enligt»farfarsprincipen» vilken innebär att besluten fattas på flera nivåer. Styrelsen fastställer, på VD:s förslag, allokeringen mellan olika enheter. Varje enhetschef får sedan, utifrån den tilldelade potten, göra ett förslag till fördelning som förankras hos VD. Styrelsens ersättningskommitté (se sid 57) fastställer, efter förslag från VD, chefernas rörliga ersättning. Systemet med flera nivåer i beslutsprocessen är ämnat att skapa förtroende för att fördelningsprocessen sker med utgångspunkt från bankens uppsatta mål och med en så objektiv bedömningsgrund som möjligt. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) avseende ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Dessa föreskrifter innebär, bland annat, uppskjuten utbetalning av minst 60 procent av den rörliga ersättningen i minst tre år för de medarbetare som definieras som risktagare. En närmare beskrivning av tillämpningen av ersättningspolicyn finns i bankens riktlinjer som finns tillgängliga för de anställda. Denna är offentliggjord på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida Bolagsstyrning Erik Penser Bankaktiebolag är, såsom icke börsnoterat, inte av lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn och tillämpar de regler och lagar som följer av de tillstånd som myndigheten meddelat. Styrelsens arbete Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten. Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bland de årliga punkterna på styrelsens agenda står översyn av företagets strategi, fastställande av delårsrapport, bokslutskommuniké och årsredovisning, fastställande av budget samt intern kapitalutvärdering. Styrelsen har även fattat beslut i ett antal kreditärenden. Ytterligare information finns i avsnittet Bolagsstyrning sid 56. Händelser efter den 31 december Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Framtida utveckling Erik Penser Bankaktiebolag har som mål att öka intäkterna inom samtliga affärsområden och att öka tillväxten av det förvaltade kapitalet. Bolaget är beroende av möjligheten att behålla och rekrytera personal samt av marknadsutvecklingen. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas. Balanserad vinst Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt kr kr kr kr 17

19

20

21 Resultaträkning (Belopp i mkr) Ränteintäkter Not Räntekostnader Not Räntenetto Provisionsintäkter Not Provisionskostnader Not Nettoresultat av finansiella transaktioner Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Not 9, Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar Not Summa rörelsekostnader Resultat före kreditreserveringar, netto Kreditreserveringar, netto Not Rörelseresultat Skatt Not Årets resultat Rapport över totalresultat (Belopp i mkr) Årets resultat Övrigt totalresultat Tillgångar som kan säljas 0-2 Inkomstskatt relaterad till övrigt total resultat 0 0 Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 0-1 Totalresultat för året

22 Balansräkning (Belopp i mkr) Tillgångar Belåningsbara statskuldsförbindelser m.m. Not Utlåning till kreditinstitut Not Utlåning till allmänheten Not Aktier och andelar Not Immateriella tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Not Övriga tillgångar Not 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa tillgångar Skulder Skulder till kreditinstitut Not Upplåning från allmänheten Not Övriga skulder Not 17, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Avsättningar Avsättningar Not Summa avsättningar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Fond för verklig värde -2-1 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen För egna skulder ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Åtaganden Not

23 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (Belopp i mkr) Aktiekapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Totalt Ingående balans 1 januari Resultatdisposition Totalresultat för året Summa exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelning Aktieägartillskott Utgående balans 31 december Resultatdisposition Totalresultat för året Summa exklusive transaktioner med bolagets ägare Utgående balans 31 december Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 50. Utdelningsbara medel uppgår till 76 (114) mkr. Kapitalbas 234 (267) mkr med avdrag för 158 (153) mkr, det högsta av eget bedömt kapitalbehov enligt Intern kapitalutvärdering (not 34) och lagstadgat kapitalkrav (not 33). 22

24 Kassaflödesanalys (Belopp i mkr) Löpande verksamhet Resultat före skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar: Belåningsbara statskuldsförbindelser 6-7 Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Förändring i den löpande verksamhetens skulder Upplåning från allmänheten Övriga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv/försäljning av materiella och immateriella tillgångar -2-1 Kassaflöde från investeringsverksamhet -2-1 Finansieringsverksamhet Betald utdelning -20 Aktieägartillskott/koncernbidrag 60 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 40 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta: Erhållen utdelning 0 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Utlåning till kreditinstitut Av ovanstående likvida medel är Utlåning till kreditinstitut som är pantsatt Klientmedelskonton Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och delas in i inoch utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. 23

25 Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och bokfört värde om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år. Avrundningar kan ha medfört att beloppen i miljoner kronor i vissa fall inte stämmer om de summeras. NOT 1: FÖRETAGSINFORMATION Bolagsnamn: Erik Penser Bankaktiebolag Org. nr: Säte: Stockholm, Sverige Adress: Biblioteksgatan 9 box Stockholm Den 12 september 2008 erhöll Erik Penser Fondkommission AB, bildat 1994, tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankrörelse och bytte i samband med banktillståndet namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag bedriver bankverksamhet med tillhörande värdepappersrörelse inom områdena: Privatbanken Corporate Finance Institutionellt mäkleri Kapitalförvaltning Strukturerade produkter För ytterligare information om verksamheten, se förvaltningsberättelsen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org.nr , säte i Stockholm). Yggdrasil AB (org.nr ) med säte i Eslöv är moderbolag i koncernen. Årsredovisningen godkändes av styrelsen och verkställande direktören den 18 mars Årsredovisningen fastställs slutligen av årsstämman. NOT 2: REDOVISNINGSPRINCIPER Grundläggande redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt så kallad lagbegränsad IFRS. Lagbegränsad IFRS innebär att de av EU godkända IFRS och IFRIC tillämpas med de begränsningar och tillägg som följer av årsredovisningslagarna. Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559), Rådet för finansiell rapportering RFR 2 samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2008:25 har tillämpats. Redovisningen har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med undantag för derivat och finansiella tillgångar vilka värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Förändrade redovisningsprinciper Inga nya IFRS standarder eller tolkningar som tillämpas från 2012 har påverkat redovisningen i banken. Nya och ändrade internationella redovisningsstandards och tolkningar från IFRIC som ännu ej börjat gälla IFRS 9, Financial Instruments: Recognition and Measurement är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär att huvudkategorierna 24

26 för redovisning är till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultaträkningen. För vissa investeringar i eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa till verkligt värde i balansräkningen med värdeförändringen redovisad direkt i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid avyttring. Vidare har nya regler införts för hur förändringar i egen kreditspread ska presenteras när skulder redovisas till verkligt värde. Standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar och säkringsredovisning. IFRS 9 kommer troligen att tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2015 eller senare. Standarden är ännu ej godkänd av EU. I avvaktan på att alla delar av standarden blir färdiga har banken ej utvärderat effekterna av den nya standarden. IFRS 13, Fair value measurement. Standarden beskriver inte när ett verkligt värde skall användas utan hur det ska fastställas när ett sådant skall eller får användas i enlighet med respektive standard. Nya upplysningar ska enligt standarden lämnas för att förtydliga vilka värderingsmodeller som tillämpas samt vilken information som används i dessa modeller samt vilka effekter värderingen har gett upphov till i resultatet. Standarden tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari Banken har ännu inte utvärderat effekterna av ändringen i standarden. IAS 32 Finansiella instrument, Klassificering. Förtydligande har skett i avsnittet Vägledning vid tilllämpning avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Det har förtydligats vad som avses men en legal rätt att kvitta och vad som avses med att poster regleras med ett nettobelopp i olika situationer. Ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Banken har ännu inte utvärderat effekterna av ändringen i standarden. Övriga nya eller ändrade internationella redovisningsstandarden och tolkningar från IFRIC som ännu ej börjat gälla bedöms ej väsentligt påverka bankens redovisning. Viktiga antaganden och bedömningar Bolaget gör olika uppskattningar för att fastställa värden på vissa tillgångar. Hur finansiella instrument värderas beskrivs under Finansiella tillgångar och skulder. Redovisning av skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle, se vidare under avsnitt under skatt. Finansiella tillgångar och skulder Affärsdagsredovisning tillämpas för samtliga finansiella tillgångar och skulder. Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar delas in i följande tre värderingskategorier: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Lånefordringar och kundfordringar Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Följande tillgångsposter ingår i denna kategori: Belåningsbara statsskuldförbindelser Aktier och andelar Övriga tillgångar (derivatinstrument och strukturerade produkter) Denna kategori omfattar i huvudsak instrument som innehas för handelsändamål. Dessa instrument har förvärvats i syfte att säljas eller återköpas på kort sikt. Instrument som handlas på en aktiv marknad värderas till noterade marknadspriser. I de fall marknadspris saknas värderas instrumentet enligt vedertagna teoretiska modeller. Verkligt värde för finansiella instrument avseende strukturerade produkter som inte handlas på en aktiv marknad, beräknas med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller och kontrolleras mot de emitterande bankernas värderingar. I enlighet med IFRS 7 har sedan de finansiella instrumenten klassificerats utifrån mängden parametrar som behövts för att härleda dess verkliga värde. Hierarki för att fastställa verkligt värde enligt IFRS 7 (not 17). Nivå 1: Marknadspris (ojusterat) i aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder. Nivå 2: Andra data än marknadspris som ingår i nivå 1, som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt (som priser) eller indirekt (härledda från priser). Nivå 3: Andra data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata. 25

27 Strukturerade produkter Bolagets innehav av strukturerade produkter bestod vid årsskiftet till ca 73 procent av produkter med kapitalskydd (en kombination av en obligation och en option). I övrigt består innehavet till ca 26 procent av produkter utan kapitalskydd (en kombination av optioner med en förutbestämd riskbarriär). I allmänhet beror optionens avkastning på utvecklingen hos ett urval av underliggande korgar, index, aktier etc. Optionerna kan ha olika strukturer, de vanligaste är asiatiska-, autocall- samt rainbow optioner. Slutligen fanns ett innehav av ränterelaterade produkter motsvarande ca 1 procent av det totala innehavet, där räntebevis är den vanligaste produkttypen. Alla strukturerade produkter är noterade i SEK och de flesta produkter i lagret har en optionsdel som är av så kallad quanto-typ. Detta innebär att det ej föreligger någon valutarisk i de produkter vars avkastning beror på aktier, index eller råvaror noterade i annan valuta. I de produkter där valutarisk förekommer handlar det i de allra flesta fall om en exponering mot USD (relativt SEK). Obligationsdelen i de strukturerade produkterna, om sådan finns, handlas inte på en aktiv marknad utan värderas med hjälp av diskontering av obligationernas nominella belopp med en ränta som bestäms av den riskfria räntan (räntan på statspapper) med motsvarande löptid samt en kreditriskpremie för respektive emittent. Denna riskpremie är inte direkt observerbar men kan uppskattas genom marknadsdata. Optionsdelen i de strukturerade produkterna handlas inte på en aktiv marknad utan värderas med hjälp av vedertagna teoretiska modeller (Black - Scholes optionsvärderingsmodeller eller med hjälp av Monte Carlosimulering). De teoretiska modellerna tar bland annat hänsyn till indexnivåer, lösenpris, riskfri ränta (både på den svenska och utländska marknaden), framtida utdelningar samt framtida volatilitet. Flertalet parametrar är direkt observerbara, men för framtida utdelningar och framtida volatilitet görs skattningar och bedömningar utifrån begränsade marknadsdata. Dessa begränsade data kan ge upphov till osäkerhet i skattningarna. De teoretiska värderingarna av strukturerade produkter kontrolleras med indikativa priser från de investmentbanker som har emitterat de strukturerade produkterna. Sådana indikativa priser finns att tillgå för större delen av portföljen. För ett visst antal produkter där indikativa priser från emittenten saknas görs istället enbart en teoretisk värdering. Detta motsvarar ca 11 procent av portföljens marknadsvärde. Lånefordringar och kundfordringar Kategorin avser finansiella tillgångar som inte utgör derivat med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad. Tillgångsposter som tillhör denna kategori återfinns i följande balansposter: Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar (exkl. derivatinstrument och aktieindexobligationer) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kundfordringar redovisas till ett belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. Vid varje rapporttillfälle utvärderar banken om det finns objektiva belägg som tyder på att lånefordringar eller en grupp av lånefordringar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att dessa redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från lånen. Objektiva belägg för att lånefordringar eller en grupp av lånefordringar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommit banken till del angående följande förlusthändelser: a. Betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, b. ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp, c. beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt, eller d. det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion. Banken utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns och om en kreditförlust ska redovisas på individuell basis för alla lånefordringar som är väsentliga. Bankens kundstock är väl diversifierad och består till största delen av lån till privatpersoner och småföretag och risken för kreditförluster är kopplad till varje kunds säkerheter, som normalt består av marknadsnoterade värdepapper. Detta gör att det är svårt att identifiera motpartsklasser med samma kreditegenskaper och innebär att banken 26

28 inte gör gruppvisa prövningar av nedskrivningsbehov. En eventuell nedskrivning belastar resultaträkningen och redovisas som en kreditförlust. För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet efter nedskrivningar beräknas som det sammanlagda diskonterade värdet av framtida kassaflöden, redovisas förändringen av det nedskrivna beloppet som ränta till den del som ökningen inte beror på ny bedömning av de förväntade kassaflödena. Vid en förändrad bedömning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen redovisas denna förändring som kreditförlust eller återvinning av kreditförlust. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not 12. Bortskrivningar av lånefordringar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Efter bortskrivning redovisas dessa lånefordringar inte längre i balansräkningen. Återvinning av tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditreserveringar, netto. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar, som pantrealiseras för skyddande av fordran, och som skall säljas värderas till verkligt värde. De värdeförändringar som uppstår redovisas direkt i fond för verkligt värde under eget kapital till dess den finansiella tillgången säljs eller skrivs ned. Finansiella skulder Finansiella skulder delas in i följande två värderingskategorier: Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Övriga finansiella skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori följer samma principer som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen enligt ovan. Övriga finansiella skulder Kategorin innehåller finansiella skulder som inte redovisats inom kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Värdering följer samma princip som för lånefordringar och kundfordringar enligt ovan. Skuldposter som tillhör denna kategori återfinns i följande balansposter: Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Övriga skulder (exkl. derivatinstrument) Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Omräkning av utländska valutor Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till valutakurs som gäller på transaktionsdagen. Efterföljande balansdagar värderas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagskursen. De vinster och förluster, såväl realiserade som orealiserade, som uppstår till följd av värdeförändringar redovisas löpande i resultaträkningen under posten nettoresultat av finansiella transaktioner. Fondlikvider Fondlikvider i kronor nettoredovisas mot respektive clearingorganisation. Fondlikvider i utländsk valuta bruttoredovisas då bolaget inte är medlem i någon utländsk clearingorganisation. Pensioner Bolagets pensionsplaner är avgiftsbestämda pensionsåtaganden. Pensionsåtaganden täcks genom direkt kostnadsförda pensionspremier. Avsättningar I samband med kostnadsanpassnings- och effektiviseringsprocessen samt avvecklingen av tradingverksam- 27

29 het under 2011 har det gjorts en avsättning baserat på en bedömning av kostnaden för omstruktureringen. Avsättningen omfattar kostnader för personal, outnyttjade lokaler och IT-system. Intäkter Courtage redovisas som intäkt på affärsdagen. Övriga provisionsintäkter och avgifter intäktsredovisas under den period då tjänsten utförs. Resultat- och prestationsbaserade intäkter redovisas enligt avtal samt när intäkten säkert kan beräknas. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas som intäkt respektive kostnad i den period de hänför sig till i enlighet med effektivräntemetoden. Nettoresultat från finansiella transaktioner utgörs av realiserade och orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument baserat på verkligt värde av aktier, andelar, obligationer, derivat och övriga värdepapper. Posten inkluderar även räntor, aktieutdelningar och valutakursförändringar i dessa instrument. Kostnader Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande för den period de avser. Värdepapperslån Värdepapper som lånas ut kvarstår i balansräkningen som värdepapper och redovisas som ställd säkerhet. Inlånade värdepapper tas inte upp som tillgång. Om avyttring sker av inlånade värdepapper skuldförs ett belopp motsvarande värdepapprets verkliga värde. Immateriella tillgångar Förvärvade immateriella tillgångar består av kundregister och it-system. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över fem år. Nedskrivningsprövning sker vid indikation på värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar Förvärvade materiella anläggningstillgångar består av inventarier, datorer samt investeringar i förhyrda lokaler. Tillgångarna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på inventarier sker linjärt över fem år, datorer sker linjärt över tre år medan avskrivningar på investeringar i förhyrda lokaler sker linjärt under hyresavtalets återstående löptid. Nedskrivningsprövning sker vid indikation på värdenedgång. Skatt Bolagets skatt för perioden utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som hänför sig till periodens skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt utgörs av skatt på skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde, som i framtiden utgör underlag för aktuell skatt. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen med undantag för transaktioner som redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag och skattemässigt ej avdragsgilla kostnader som i framtiden blir avdragsgilla redovisas i den utsträckning det vid respektive balansdag är sannolikt att de kan utnyttjas. Vinst per aktie och segment Eftersom Erik Penser Bankaktiebolag ej är noterat lämnas inte upplysningar om vinst per aktie och segment. Koncernbidrag Lämnade och erhållna koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekter redovisas direkt mot eget kapital. Närståendetransaktioner Koncernföretag Resultat- och balansposter mellan moderbolaget respektive koncernen och övriga koncernföretag specificeras i noterna till resultat- och balansräkningarna, samt i not 27. Styrelseledamöter, VD och övriga ledande befattningshavare inklusive deras eventuella bolag Transaktioner, mellanhavanden och ersättningar redovisas under not 9 och

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2011

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2011 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Erik Penser Bankaktiebolag i korthet 8 2011 i korthet 9 VD har ordet 10 Förvaltningsberättelse 17 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag Bokslutskommuniké FÖRÄNDRINGSARBETE och effektiviseringar präglade» Rörelseintäkterna minskade med 16 procent till 183 (217) mkr.» Rörelsekostnaderna minskade med 5 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Erik Penser AB. Bokslutskommuniké 2010

Erik Penser AB. Bokslutskommuniké 2010 Erik Penser AB Bokslutskommuniké positiv avslutning på ett händelserikt år Fjärde kvartalet» Rörelseintäkterna uppgick till 84 (81) mkr.» Rörelseresultatet uppgick till 4 (2) mkr.» Resultatet efter skatt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008.

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008. Erik Penser AB Delårsrapport första kvartalet 2008. FORTSATTa SATSNINGAR i TURBULENT MARKNAD Januari - mars» Rörelseintäkterna uppgick till 47 (76) mkr, en minskning med 38 procent hänförlig till lägre

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer