VISION Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport 2004-02-27"

Transkript

1 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med!

2 2

3 Bakgrundsmaterial Under våren 2003 har det i Enköpings kommun pågått ett arbete som syftat till att ta fram ett nytt visions och strategidokument med fokus på år För att kunna arbeta på ett strukturerat sätt har konsulterna Karin Andersson och Göran Krafft från Kairos Future fungerat som processledare under huvuddelen av arbetet och därmed svarat för arbetsmetod och arbetsgång. Arbetet har skett i två grupperingar dels en breddgrupp bestående av politiker och tjänstemän dels en analysgrupp, som arbetat i en process bestående av ett antal steg enligt nedanstående bild. Analysera Trender Analysera osäkerheter/ scenarier Identifiera tillgångar Formulera Vision/ hörnstenar Generera strategier Metodiken utgår från en bred omvärldsanalys och scenarioanalys via strategiutveckling till förändring på bredden. För att få perspektiv på arbetet startade arbetet med en historisk återblick på ca 20 år. Syftet var att få fram betydelsefulla händelser i omvärld, närvärld och invärld. Beskrivningen visar att mycket har hänt under dessa 20 år som starkt påverkat vårt samhälle men även den offentliga verksamheten. IT-utvecklingen, miljömedvetandet och internationaliseringen som följd av inträdet i EU har allt mer och allt påtagligare präglat utvecklingen under denna 20-årsperiod. Arbetet fortsatte därefter med att identifiera säkra och osäkra trender. Trend betyder riktning och beskriver en långsiktig förändring i samhället. Många av trenderna är säkra medan några är osäkra vilket innebär att utvecklingen kan gå åt olika håll. I den fullständiga rapporten beskrivs alla dessa trender och i den efterföljande analysen av vilka trender som påverkar andra framkom det att några trender har en starkt pådrivande effekt på samhällsutvecklingen. Nästa steg i arbetsprocessen var därefter att studera centrala osäkerheter och scenarier. För att underlätta arbetet utgick detta arbete från de fyra scenarier som beskrivs i boken Fördel Sverige- en tankebok om regioner, drivkrafter och möjligheter utgiven av Kairos Future och skriven av Karin Andersson, Christian Lundberg och Mats Lindgren. 3

4 De fyra scenarier som beskrivs utgår från variationen i dels boendepreferenserna dels företagsstrukturen. I rapporten beskrivs konsekvenserna för Enköping om respektive scenario blir verklighet i sin yttersta form. Här kan man tydligt se att de olika scenarierna får stora konsekvenser för såväl boende som företagande i Enköping. Nu är emellertid inte ytterlighetsscenarierna särskilt troliga men dessa ger ändå ett underlag för kommunens strategiska vägval. Vilken utveckling vill kommunen se och hur skall kommunen strategiskt arbeta för att öka förutsättningarna för att det önskvärda scenariot blir verklighet? En tillgångsinventering av nuläget i kommunen resulterade i att sjutton olika tillgångar identifierades som i varierande grad kan stödja våra strategier och därmed hjälpa oss att möta de olika scenarierna. Detta är naturligtvis inte alla tillgångar utan de som bedömdes vara av störst vikt för utvecklingen av Enköping. Tillgångsinventering år 2003 Levande landsbygd och aktivt livskraftigt jordbruk Aktiva föreningar och bra idrottsanläggningar Sund kommunal ekonomi Närhet till Mälaren Småstadsatmosfär med nära mellan människorna Bra kvalitet i barnomsorg, utbildning och äldreomsorg Kretsloppskunskap t ex vattenrening, fjärrvärme Bra kommunikationer Kända parker och trädgårdskunskaper Bra läge Sveriges närmaste stad, med goda etableringsmöjligheter Levande regemente och kompetent lasarett KY-utbildningar Aktivt småföretagande med stor bredd Stadsnät bredbandsutbyggnad Levande kultur då och nu Valmöjligheter i boendet och lätt att få bygga Ventilations- och verkstadskompetens Med det ovan beskrivna materialet som grund har kommunfullmäktige i Enköping formulerat dels nedanstående vision för Enköping år 2015 dels de strategier som skall leda fram till att visionen förverkligas. Syftet med visions- och strategidokument för Enköping 2015 är att det skall utgöra ramen för kommunens fortsatta utvecklingsarbete med en tydlig angivelse av riktning fram till Visionen och de formulerade strategierna bör därför göras väl kända och förankrade såväl politiskt som hos näringsliv och allmänhet för att kunna utgöra den strategiska utgångspunkten när kommunstyrelse och fullmäktige skall formulera inriktningsmålen för mandatperioderna men även som grund för de årliga effektmål som skall formuleras och relateras till de ekonomiska resurserna. För ett framgångsrikt arbete krävs att visionen, strategierna och de formulerade målen är sammanfallande i alla sina delar. 4

5 Vision för Enköping år 2015 En vision är en positivt laddad bild av en önskad framtid. Den skall ge ledning och inspiration samtidigt som den skall uttrycka en klar och tydlig förväntan av vad vi vill göra. Utmärkande drag för en bra strategisk vision är: En viss storslagenhet och meningsfullhet som förmår skapa engagemang och alltså är värd att anstränga sig för En långsiktighet och därför en viss stabilitet över tiden Att den ofta vida överstiger dagens befintliga resurser och kompetens, men ändå inte är helt orealistisk Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande centrum, en rik kulturbygd och närhet mellan människor ger livskvalitet, medmänsklighet, trygghet och värme. Vinterträdgården, attraktiva utbildningar och de stora utvecklingsprojekten, särskilt inom trädgård, kretslopp och miljöteknik, sätter sin tydliga prägel. Det företagsvänliga klimatet och det nära samarbetet med universitet och högskolor lockar allt fler utvecklingsinriktade företag att etablera sig i Enköping Enköping är det gröna livsrummet, rikt på aktiva nätverk, upplevelser, kulturevenemang och fritidsaktiviteter, vilket lockar många att besöka, bosätta och etablera sig här. Denna vision har sin utgångspunkt i de trender och strategier som analyserats i visions- och strategiarbetet men bygger framför allt på de fem följande hörnstenarna. Hörnstenar till visionen Attraktivt boende Tillväxt och framgångsrikt företagande Sveriges närmaste stad Attraktiva utbildningar Stimulerande upplevelser 5

6 Sveriges närmaste stad Enköping är staden på landet med landet i staden. Det är nära mellan människorna som verkligen bryr sig om varandra och kommunen präglas av medmänsklighet och värme. Det är också nära till service och möjlighet att påverka för alla. Det är nära till regionens attraktioner, service och tjänster men även till stora världen. Närhet till Mälaren, vacker natur och rik fritid ger livskvalitet. Attraktivt boende Enköping har år 2015 ca invånare och erbjuder boende i staden, kransorterna, på landet och nära vattnet med stor valfrihet. Småstadens atmosfär är påtaglig inte minst i ett levande centrum med liv och rörelse i butiker, caféer, saluhall och restauranger. Fokusering på trädgård, kretslopp och miljöteknik präglar Enköping. Stimulerande upplevelser Enköping är trädgårdskommunen. I staden är parkerna gröna rum som förgyller stadsmiljön. De är också kulturella arenor med restauranger, caféer och kulturevenemang. Utanför staden finns slottsparker, vacker natur och ett väl hävdat kulturlandskap. Om man vill kan man också hitta arenor för fritid och aktivitet eller oaser för stillhet och eftertanke. En vinterträdgård ger förutsättningar för evenemang året runt. Attraktiva utbildningar Enköping präglas starkt av sina attraktiva utbildningar med särskild de med inriktning på trädgård, kretslopp och miljöteknik. Utbildningarna röner internationellt intresse och många elever kommer från övriga Europa och stora delar av världen. Ett nära och väl utvecklat samarbete mellan utbildning och forskning skapar synergieffekter och ger företagen bra förutsättningar för utveckling av produkter och tjänster. Tillväxt och framgångsrikt företagande Enköping är den företagsvänliga kommunen där näringslivet är en del av ett växande och framgångsrikt företagskluster inom trädgård, kretslopp och miljöteknik. Ett stort internationellt företag eller organisation har etablerat sig och dragit till sig en flora av småföretag som samarbetar i kreativa nätverk. Verksamheterna växer och en stor del av produkter och tjänster exporteras till andra regioner. 6

7 Strategier För att formulera kraftfulla strategier gick vi tillbaka till de säkra trenderna. Vi analyserade tänkbara konsekvenser av trenderna för Enköping och byggde strategier för att möta dels konsekvenserna av de säkra trenderna, dels de olika scenarierna. Strategierna skall sedan också helst hjälpa oss att nå visionens hörnstenar samt dra nytta av Enköpings tillgångar. Detta komplexa uppdrag resulterade i följande strategier: A. Samhällsbyggnad och infrastruktur All utveckling av samhälle och infrastruktur i och kring Enköping ska utgå från ett helhetsperspektiv som innefattar dagens och morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, spårtrafik, IT och service i kommunen beaktas. Möjligheterna till utbyggnad i närheten av Mälaren och i andra attraktiva lägen ska tillvaratas i samklang med natur- och kulturvärden. B. Demokrati och delaktighet I takt med minskat intresse för det traditionella politiska systemet ökar behovet av nya former för demokrati och delaktighet. Enköpings kommun ska utveckla medborgardialogen genom olika kanaler, både fysiskt och virtuellt. Människor ska uppmuntras att engagera sig och framföra sina åsikter. Olika IT-lösningar blir ett viktigt hjälpmedel. C. IT-tjänster Kraven på tillgänglighet, snabbhet och interaktivitet kommer att fortsätta att öka. I Enköping ska bredband vara tillgängligt för alla. Webbaserad service och tjänster till medborgare och företag ska utvecklas för att förbättra öppenhet, information och effektivitet. D. Näringsliv och tillväxt Att skapa förutsättningar för ett livaktigt och växande näringsliv är en avgörande framgångsfaktor. Enköping ska kännetecknas av ett positivt företagsklimat och nära samverkan mellan näringsliv och kommun. Denna samverkan ska utvecklas och stärkas och kommunen ska underlätta för företag och verksamheter, att etablera sig och växa genom förbättrad infrastruktur, bättre service samt genom att undanröja onödiga hinder. Enköping ska vara ledande inom trädgård, kretslopp och miljöteknik och aktivt locka företag inom dessa områden att lokalisera sig i Enköping. 7

8 E. Internationalisering Enköpings kommun ska öka kompetensen gällande internationalisering och bli mer aktiv i internationella nätverk. Arbete ska i första hand genomföras tillsammans med andra aktörer. Detta kan ske genom att aktivt delta i projekt som finansieras av EU eller andra internationella samarbetsorgan. I Enköping bör även initiativ tas till att etablera och utveckla strategiska kontakter inom områdena miljö, kretslopp och förnyelsebara energikällor. Internationaliseringen innebär också att Enköping i högre grad kommer att präglas av etnisk mångfald och integrering blir därför allt viktigare. Alla måste arbeta för att öka intresset och förståelsen för andra länder och andra länders kultur. F. Regional samverkan Den nya regionala kartan innebär såväl en funktionell som en administrativ indelning. I Enköping ska vi dels verka inom de etablerade formerna för samverkan dels söka nya kontakter inom utvecklingsområden där Enköping kan bidra och lära. Viktiga arenor för samverkan är Landstinget, C-Framåt, Mälardalsrådet samt i bolag där Enköpings kommun har ett direkt intresse. G. Kompetensfokusering En framgångsfaktor för Enköping är tillgången på kompetens. Avgörande är företagens och kommunens förmåga att dels locka kompetens, dels skapa möjligheter för flexibelt och livslångt lärande, både fysiskt och via distans i ett utbud med stor valfrihet. Ett prioriterat område är att etablera utbildningar, främst inom trädgård, kretslopp och energiteknik för att på sikt skapa ett kluster av företag, forskning och utbildning inom dessa områden. H. Upplevelser och attraktioner Det blir allt viktigare att kunna erbjuda upplevelser i samband med besök och turism. Enköpings attraktionskraft bygger mycket på lantliv och småstadskaraktär. Kommunen ska i samverkan med näringslivet stötta etablering och utveckling av småföretag inom upplevelsesektorn och försöka attrahera minst en större aktör. För att utveckla småstadskaraktären ska Enköping utvecklas till ett tillgängligt, livaktigt och estetiskt tilltalande centrum. Viktiga bidrag kan vara vinterträdgård, saluhall samt caféer och restauranger i hamnen. Korsängsfältet med sitt centrala läge utgör en stor potential och kan på olika sätt utnyttjas för idrotts- och friluftsliv. 8

9 I. Marknadskommunikation Enköping Sveriges närmaste stad ska utgöra en grundpelare i vår verksamhet och kommunikation. Med närhet menas också närhet mellan människor såväl utåt som inåt. Enköpings kommun ska fortsätta att utveckla varumärket som stödjer utvecklingen inom angivna nischområden. J. Valfrihet Människors behov och önskemål blir allt mer individuella. Kraven på service ökar och måste därför individanpassas. Ökade krav på valfrihet innebär nya sätt att organisera verksamheten. K. Verksamhetsutveckling och effektivisering För att effektivisera verksamheter och möta ökande medborgarkrav ska Enköpings kommun, med utgångspunkt i kund- och intressentbehov årligen låta utvärdera verksamheten i syfte att ständigt förbättra service, kvalitet och resursanvändning. Prioriteringar av kommunens kärnverksamheter kommer att bli nödvändiga. Ett gott ledarskap skall stimulera och uppmuntra till verksamhetsförbättringar och effektivisering. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter ska ske utifrån ett helhetsperspektiv. L. Kommunen som attraktiv arbetsplats Utvecklingen på arbetsmarknaden ställer stora krav på ledarskap och kommunen som arbetsgivare både när det gäller att rekrytera och behålla befintlig personal. Kommunen skall därför satsa på flexibla arbetsformer, flexibel förläggning av arbetstider, delaktighet, kompetensutveckling och hälsa i arbetet. M. Hållbar utveckling Under 2003 vann Enköping 1:a pris i Nations in Bloom, en tävling för städer och kommuner i hela världen. Vad vi hittills uppnått inom de fem kriteriområdena landskapsutveckling, arvsvård, miljövänlig hantering, samhällsengagemang och långsiktig planering för ett hållbart samhälle var det som avgjorde tävlingen. Detta skall Enköping vara stolt över och bygga vidare på så att Enköping uppnår en hållbar utveckling såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt så att utvecklingen inte äventyrar tillvaron för kommande generationer. 9

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Omvärldsanalys 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar 4 5 6 12 18 24 28 33 34 Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer