Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete."

Transkript

1 RET 2008/ (8) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Stig Adolfsson, Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete. 1. Sammanfattning I förslaget till reviderade föreskrifter om bergarbete har tillkommit 10 nya paragrafer samt införts ett antal ändringar i befintliga paragrafer. De allmänna råden har fått en tydligare och fylligare utformning. Dessutom har uppdatering skett av hänvisningarna till andra föreskrifter liksom hänvisningar till andra myndigheter och institutioner. 2. Problemanalys Sverige är fortfarande en av de ledande producenterna i Europa av malmer och bergmaterial. Teknik- och kunskapsnivåer är höga i jämförelse med många andra länder. Nu gällande regelverk, AFS 2003:2, Bergarbete, har genom den snabba tekniska och sociala utvecklingen delvis föråldrats. I samband med tekniska framsteg samt den samlade erfarenheten från de år som regelverket tillämpats så har det befunnits lämpligt att omarbeta och modernisera textmassan. Många hänvisningar till andra föreskrifter från AV har med tiden blivit inaktuella. Nya föreskrifter från AV har tillkommit till vilka hänvisningar bör ske. 3. Alternativa lösningar Något alternativ till nya föreskrifter torde inte stå till buds. Om nya paragrafer inte läggs till och om modifieringar inte görs av befintlig text kommer regelverket att vara delvis föråldrat. 4. Antal berörda arbetstagare Uppskattningsvis berörs ca manliga och ca. 500 kvinnliga arbetstagare i gruv-, entreprenad- och stenindustrin. Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 RET 2008/ (8) 5. Berörda grupper De företag som berörs är främst privata vinstdrivande företag men även statliga företag som Banverket och Vägverket berörs av föreskrifterna. 6. Antal berörda företag och branscher Antalet små- och medelstora företag torde uppgå till ca. 150 stycken. Antalet berörda större företag torde utgöra ca. 20 stycken. Samtliga företag är verksamma inom gruvbrytning, bergtäktverksamhet, bergentreprenader samt stenindustrin (ornamentsten, natursten). 7. Beskrivning av förslaget till nya föreskrifter Jämfört med de nu gällande föreskrifterna AFS 2003:2 innehåller förslaget till nya föreskrifter om bergarbete nedanstående förändringar. Även en uppskattning av de kostnader som ändringarna innebär redovisas nedan. 3 Enligt SAM skall riskbedömning alltid vara skriftlig 4 Ny paragraf. Paragrafen är en precisering av 3 och föranleds av att flera gruvor nu bedriver verksamhet på så stora djup att bergtrycket överskrider berghållfastheten. Bergspänningar kan leda till att sönderdelat berg med våldsam kraft kastas ut från bergytan vilket innebär stora risker för personskador. Detta har gett upphov till flera olyckor och allvarliga tillbud. Analysen och efterföljande åtgärder syftar till att minska sådana risker. En engångskostnad kan bli fallet för de gruvföretag som inte redan besitter erforderlig kompetens och mätutrustning. Denna eventuella kostnad kommer att återbetalas genom reducerad efterförstärkning av bergtak och väggar med tillhörande driftstörningar som följd. 6 Ny paragraf. Paragrafen har tillkommit genom att byggtider ofta är kraftigt pressade med risktagning, eftersättning av arbetsmiljön samt psykosociala problem som följd. Något längre bygg- och produktionstider kan bli följden men positiva effekter torde uppväga i form av bättre utförda arbeten. 13 En sådan utredning skall utföras enligt SAM. Kravet i sig innebär inte någon ökning av den administrativa bördan eftersom det oftast inte är möjligt att göra en sådan analys utan någon form av dokumentation. 15 Att motorer ska hållas rena innebär ett nytt krav som kan innebära vissa marginella kostnader. Vår bedömning är dock att den säkerhetshöjande effekten, främst minskad risk för fordonsbränder, vilka kan få en katastrofal följd i t ex en gruva, väl motiverar detta.

3 RET 2008/ (8) 21 Ny paragraf. I takt med stigande mekanisering och större risker för stenfall och dolor är det mycket viktigt att operatörer av gruv- och entreprenadmaskiner har tillräckliga kunskaper för att framföra och använda dessa och om de risker som finns i den aktuella miljön. Lämplig utbildning finns tillgänglig. Kunskaperna styrks lämpligen genom någon form av kompetensbevis/intyg. I praktiken existerar redan dessa krav (AML 3 kap 3, AFS 2006:4, 15 o 16 ) men de är av allt att döma obekanta på många arbetsplatser. En kursavgift om några tusen kronor kan bli följden för maskinförare som inte fått erforderlig utbildning. Endagskurser finns. kommersiellt tillgängliga. 25 Ny paragraf. Flera olyckor med personskador och tillbud har inträffat då fordon backat utför tippar. En lämpligt utförd barriär på tippstället kan förhindra sådana händelser. Kostnaden för en sådan är helt marginell. 26 Ny paragraf. I Sverige har prospektering efter nya malmfyndigheter intensifierats. Sådant arbete sker ofta i avlägsna trakter med begränsad täckning av mobiltelefonnät. Samma förhållande kan gälla geotekniska arbeten som t.ex. utförs för stakning av lands- och järnvägar. När sådant arbete kan innebära risk för personskada är det angeläget att tillförlitlig kommunikation kan upprätthållas med de arbetslag som utför dessa arbeten. Kostnaden för en sattelittelefon bedömer vi i sammanhanget vara låg. 35 Ny paragraf. Tillfälliga tillträdesvägar ledande till temporära arbetsplatser främst ovan jord är ofta undermåligt utförda med tanke på den trafik som skall förekomma där. Avsikten med denna paragraf är att särskilt poängtera vikten av att sådana tillträdesvägar har tillräckligt god kvalité för sitt ändamål. Kravet finns redan i Arbetsmiljölagen (Kap 2, 4 och 5 ). Förbättring av tillträdesvägar kan kosta upp till något eller några tiotusentals kronor per tillträdesväg främst i form av maskin- och förarkostnader. Som byggmaterial nyttjas det berg som sprängts på platsen. 38 Ny paragraf. Flera tillbud samt en dödsolycka har inträffat under senare år då bergborraggregat kommit i glidning på lutande underlag. För att förhindra sådana plötsliga rörelser samt för att skydda operatören under aggregatets förflyttning har denna paragraf tillkommit. Att förankra aggregatet under borrning innebär vissa kostnader. Kostnaderna är dock små och motiveras väl av de stora konsekvenser som det kan leda till om aggregatet välter. Under förflyttning kan fjärrmanövrering tillgripas för att minska risken. Behövlig utrustning för fjärrmanövrering finns redan till alla nytillverkade maskiner. Kostnaden för att installera dylik ligger i intervallet kronor per maskinenhet.

4 RET 2008/ (8) 40, 43, 45 och 47 En kraftig ökning av antalet dolor som detonerat i samband med påborrning, lastning och krossning av sprängt berg har under senare år rapporterats till AV. För att skydda operatörer och andra från den stenkastning som blir följden av en detonation behöver åtgärder vidtas. Dolskydd till grävmaskiner kan installeras för en total kostnad som inte överstiger kronor per maskinenhet. Krossanläggningar kan utrustas med extra kastskydd vars installationskostnad inte överstiger kronor. Dolor är ett av branschens största arbetsmiljöproblem. 41 Kontrollen är nödvändig för att förhindra okontrollerad stenkastning, som innebär risk för mycket svåra personskador. Stenar kan hamna upp till flera hundra meter från sprängplatsen. 44 Ny paragraf. Berg kan innehålla kvarts och krossningsprocessen kan därför medföra att kvartshaltigt damm uppstår. Därför måste åtgärder till för att förebygga uppkomst av stendammlunga. Syftet med regeln är att klargöra nödvändigheten av att förebygga detta. Regler om kvarts finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts. Större delen av året kan dammet bindas genom vattenbegjutning av krossmassorna. Vissa kostnader kan uppstå att under främst vintertid hålla bevattningssystemet fungerande. 45 Ny paragraf. Krossning av berg innebär risk för att oupptäckta dolor detonerar. Arbetstagare måste skyddas mot den risk för stenkastning som detta innebär. 47 Ny paragraf. Även då sprängt berg lastas finns stor risk för att dolor detonerar. 48 Krav på förstärkningsåtgärder, t.ex. betongsprutning (om det inte är uppenbart obehövligt) har tillförts denna tidigare paragraftext ( 37 i AFS 2003:2, Bergarbete). En ändring av arbetscykeln kan medföra något högre kostnad per ortmeter genom att ställtiderna ökar något när betongsprutningsaggregat måste köras fram efter varje sprängsalva. I nuläget tillämpas redan regeln hos de flesta större företagen medan andra väljer att förstärka/betongspruta efter varannan var tredje sprängd salva. Förutom ovanstående paragrafer så har ett antal smärre ändringar och förtydliganden införts i nu gällande föreskrifter. De allmänna råden till de enskilda föreskrifterna har fått en fylligare och mer omfattande textutformning.

5 RET 2008/ (8) 8. Konsekvenser Arbetsgivare, arbetstagare, arbetsmiljöinspektörer och andra berörda myndigheter får genom de föreslagna tilläggen och förändringarna i de allmänna råden en aktuell och tydligare överblick över de faktorer i arbetsmiljön som skall beaktas. Om föreskrifterna följs ökar förutsättningarna att olyckor kan förebyggas och undvikas. Någon jämförelse med andra regleringsalternativ kan inte göras då det, enligt vår bedömning, saknas verksamma alternativ. 9. Föreskrifternas överensstämmelse med tillämpliga direktiv från Europeiska Kommissionen Nu gällande regelverk 2003:2 har införlivat delar av de bägge minimidirektiven 92/91 EEG (Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning) och 92/104 EEG (Rådets direktiv 92/104/EEG av de 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord). De bägge direktiven innehåller även andra krav som tvättutrymmen, belysning etc som införlivats i andra föreskrifter från AV och föreskrifter från Transportstyrelsen ( fd Luftfartsverket och Sjöfartsverket) och som därmed i din helhet genomförts i svensk lagstiftning. De nu föreslagna ändringarna i AFS 2003:2 är krav som inte finns explicit nämnda i direktiven. Detta gäller främst skydd av arbetstagare från effekterna av detonerande dolor, tydligare krav på bergförstärkning, tydligare krav på spänningsanalys av berg, tydligare krav på operatörskunskap, tydligare krav på förankring och förflyttning av bergborraggregat samt tydligare krav på operatörskunskap. 10. Extra tidsåtgång för företag Kunskapsnivån för de företag som berörs av de nya föreskrifterna är i regel hög varför den extra tidsåtgång som föreskrifterna föranleder blir marginella. 11. Extra administrativa kostnader Bestämmelserna i 3, 4 och 13 innebär krav på skriftlig dokumentation. Kraven finns redan i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) Dessa förtydliganden innebär inga ökade kostnader eftersom kraven i praktiken redan finns. Reglerna syftar till att tydliggöra och precisera att för dessa specifika fall måste särskilda bedömningar/utredningar göras

6 RET 2008/ (8) Bestämmelsen i 21 innebär krav på utbildning. Kraven finns redan i AML (3 kap 3) och föreskriften om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04, 15 och 16). Förtydligandet innebär inga ökade kostnader eftersom kraven i praktiken redan finns. Några påtagliga administrativa kostnader på grund av de föreslagna föreskrifterna bedöms inte uppkomma. 12. Företags förändringar i verksamheten Endast smärre förändringar i planeringsrutiner kan förutses. 13. Konkurrensförhållanden mellan företag De tydligare reglerna kan sannolikt medföra att samtliga företag blir mer jämställda ur konkurrenssynpunkt. 14. Föreskrifternas ytterligare påverkan på företag Såvitt kan bedömas medför de föreslagna föreskrifterna ingen negativ påverkan på berörda företag. 15. Tidpunkt för ikraftträdande Med tanke på att flertalet berörda företag redan informerats om de kommande förändringarna av regelverket är den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande mycket generöst tilltagen. Avsikten är att reglerna ska träda i kraft 3-6 månader efter att de beslutats. 16. Särskilda behov av informationsinsatser Några särskilda behov av informationsinsatser torde inte föreligga. 17. Särskild konsekvensanalys av effekterna på små företags villkor 1. Vilket är problemet och vad händer om inte någon reglering sker? Tydligare regler medför att alla företag (bergentreprenörer) redan på anbudsstadiet måste räkna med vissa kostnader för utförda arbetsmiljöbefrämjande åtgärder. Detta innebär att alla kommer att tävla på samma villkor. Sker ingen reglering finns risken att mindre nogräknade företag eliminerar kostnader för arbetsmiljö vilket ökar riskerna för egna anställda samt andra som vistas på samma arbetsplats. 2. Finns det några alternativa lösningar?

7 RET 2008/ (8) Nej, inte om man vill uppnå samma positiva effekter. 3. Vilka administrativa, praktiska eller andra åtgärder måste småföretag vidta till följd av reglerna? Företagen måste ha kunskap och rutiner för att undersöka och bedöma arbetsmiljön med avseende på alla miljöfaktorer som förekommer inom gruvoch bergshanteringen. Sådan kunskap gynnar en god arbetsmiljö. 4. Vilken tidsåtgång kan reglerna föra med sig för småföretagen? Om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom företaget är de särskilda riskerna redan kartlagda och åtgärdade. 5. Vilka lönekostnader, andra kostnader eller resursbelastning i övrigt för småföretagen kan reglerna leda till? I detta sammanhang utgörs småföretagen i första hand av entreprenörer till större beställare. Att entreprenören redan på anbudsstadiet räknar in vissa kostnader för arbetsmiljöförbättrande åtgärder befrämjar hälsa och säkerhet i det kommande arbetet. De extra kostnader som kan uppstå, om entreprenaden vinns, täcks av den ersättning som utgår från byggherren varför entreprenörens/småföretagarens kostnad och resursbelastning på anbudsstadiet blir ringa. 6. Kan reglerna komma att snedvrida konkurrensförhållandena till nackdel för småföretagen eller i övrigt försämra deras konkurrensförutsättningar? Småföretagen emellan torde konkurrensförhållandena förbättras så att alla kan leva i enlighet med de tydligare reglerna. 7. Kommer reglerna att i andra avseenden påverka småföretagen? Så långt kan bedömas medför reglerna ingen annan ändring. 8. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna och hur kommer reglernas effekter för småföretagen att uppmärksammas och granskas? Arbetsmiljöverket kontrollerar regelefterlevnad genom tillsyn. 9. Bör reglerna gälla endast viss begränsad tid för att hindra eventuella negativa effekter för småföretagen? Ingen sådan begränsning bör införas. 10. Behöver särskilda hänsyn tas till småföretagens villkor när det gäller tiden för reglernas ikraftträdande? Nej. Alla åtgärder är sådana att de går att införa ganska snabbt. Tiden mellan beslut och ikraftträdande är 3 6 månader. Under denna tid planeras informationsinsatser.

8 RET 2008/ (8) 11. Finns det behov av speciella informationsinsatser? Särskild informationsinsats kommer att göras vid ett årligen återkommande seminarium, Bergsprängardagarna vilket samlar en stor del av små och medelstora företag i branschen. 12. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskilt berörs och vilka synpunkter av betydelse har kommit fram? Diskussioner om de nya reglerna har förts med såväl fackliga representanter som arbetsgivarerepresentanter liksom med företrädare för branschorganisationer och yrkesutbildare. Synpunkter på de ursprungligen föreslagna texterna har då framkommit vilka positivt påverkat utformningen av regeltexterna och tillhörande allmänna råd. 18. Motivering till straffsanktionering Bestämmelserna i 27, 28, 53 och 54 är direkt straffsanktionerade. Straffsanktioneringen följer automatiskt av Arbetsmiljölagen så som de är formulerade. Bestämmelserna i 27, 28 och 53 motiveras av att de, om de inte efterlevs, kan leda till mycket allvarlig sjukdom. Bestämmelsen i 54 motiveras av att det är av utomordentlig vikt för säkerheten på arbetsplatsen att uppgiften som samordningsansvarig sköts på ett riktigt sätt. 9. Mäns och kvinnors skilda förhållanden i arbetslivet Kvinnor arbetar på samma villkor som män i såväl gruvindustrin, inom bergentreprenadbranschen som i stenindustrin. 20. Konsekvenser för den yttre miljön De omarbetade och nya föreskrifterna om bergarbete bedöms inte medföra några konsekvenser för den yttre miljön. 21. Kontaktperson (på Arbetsmiljöverket) Stig Adolfsson Tel

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Berg- och gruvarbete AFS 2010:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Berg- och gruvarbete AFS 2010:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Säkrare byggarbetsplatser

Säkrare byggarbetsplatser Halmstad Högskola Sektion för Ekonomi och Teknik Byggingejörsprogrammet Säkrare byggarbetsplatser En rapport om arbetsmiljö i allmänhet och fallolyckor i synnerhet Martin Andersson & Peter Vikard Halmstad,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Utredning avseende proposition 2004/05:119, Ökad säkerhet i pass m.m.

Utredning avseende proposition 2004/05:119, Ökad säkerhet i pass m.m. FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-06-10 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-002 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Företagarnas förslag till regelförenklingar

Företagarnas förslag till regelförenklingar 1(30) Till Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet Cc: Arbetsmarknadsdepartementet, enheten f arbetsrätt och arbetsmiljö, Per Ewaldsson Finansdepartementet, skatteenheten, Niklas Ekstrand,

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund Medlingsinstitutet The Swedish National Mediation Office Chefsjurist Kurt Eriksson Datum 2014-05-22 1(13) Dnr 2014/52 Regelrådet Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm Konsekvensutredning angående förändringar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 2011-11-15 RET 2011/100183 1 (2) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Jan Westman, 08-705 89 27 arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram

Läs mer

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning 1 (21) Området för strategisk utveckling och stöd Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning Rådets direktiv 2013/51/Euratom

Läs mer