Använder ej internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använder ej internet"

Transkript

1 Rapport från Företagarna

2 Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 2 Internetanvändning... 3 Försäljning via internet... 6 Betalningar via internet...8 Uppgiftslämnande och regel-värk... 9 Behövs mer internet?... 1 Hinder för ökad internetanvändning... 1 Slutsatser Bilaga 1: Hur används internet inom ditt företag? Bilaga 2: Ser du något av följande som hinder för ökad internetanvändning i ditt företag? Bilaga 3: Ungefär hur stor del av den totala omsättningen i ert företag sker genom försäljning genom hemsidan? Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 7 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 26 lokala nätverk och mötesplatser

3 Om någon hade talat om för Sveriges småföretagare i mitten av 198-talet att de skulle komma att bli beroende av megabyte, fiberkablar och W-LAN för att kunna göra affärer, hade de trott att det rörde sig om science fiction. Men i takt med den mycket snabba teknikutvecklingen och ökande internationaliseringen blir företagens närvaro på internet alltmer vardaglig. Affärskontakterna blir mer och mer internationella, och för att hålla kontakten blir en egen webbsida, eller åtminstone tillgång till e-post, ett måste. I internationella jämförelser rankas Sverige högt som IT-nation. ITanvändningen blir också allt viktigare för många svenska företag och kan ha stor påverkan på ett företags produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt. Genom fortsätta satsningar på den digitala infrastrukturen kan Sverige försvara sin framstående position på IT-området och ytterligare främja företagens internetanvändning. Att regeringen har ambitioner om bredband i världsklass är därför välkommet. Enligt Handelns Utredningsinstituts, HUI:s, E-barometer för andra kvartalet 21 är konsumenterna fortsatt positiva till att handla på internet. 81 procent tror att de kommer att handla varor på internet under det kommande halvåret, endast 7 procent uppger att de inte kommer att handla på internet. Konsumenterna i åldersspannet år är mest positiva, där tror hela 94 procent att de kommer att handla varor på internet. 1 Det är naturligt att konsumenternas positiva inställning till internetshopping avspeglar sig även på företagare. Företagarna har frågat 4 15 företagare med 1-49 anställda i alla branscher och i hela landet om deras internetvanor. Och resultaten ger en samstämmig bild med HUI:s statistik endast 4 procent av företagarna uppger att de inte använder internet för att sköta verksamheten. Alla andra använder internet för t.ex. e-post, informationssökning, internetbetalning och marknadsföring. För den genomsnittlige företagaren är tillgång till internet inte science fiction längre, det är snarare ett grundkrav för att kunna hålla igång verksamheten. Men detta ställer högre krav på att infrastrukturen fungerar och att IT-kunskaperna utvecklas. Undersökningen bygger på 4 15 telefonintervjuer med företagare i hela Sverige med 1 49 anställda, utförda mellan 2 september och 11 oktober 21. Studien genomfördes av SIFO Research International. 1 E-barometern Q2 21, Handelns Utredningsinstitut, 2

4 Östergötland Stockholm Södermanland Norrbotten Kalmar Västerbotten Halland Jämtland Skåne VGL Örebro Gävleborg Jönköping Värmland Västernorrland Västmanland Kronoberg Gotland Blekinge Uppsala Dalarna Riket % Internet är numera en helt naturlig och integrerad del av företagandet i Sverige. Det märks genom att endast 4 procent av småföretagarna uppger att de inte använder internet alls 96 procent använder alltså internet i sin verksamhet. 2 I Uppsala och Dalarna uppger 1 procent av företagarna att de inte använder internet. I Östergötland är internetanvändningen störst, där uppger inget företag att de inte har internet. Använder ej internet Det märks bara små skillnader mellan olika företagsstorlekar: av de allra minsta företagen med 1-4 anställda uppger 4 procent att de inte använder internet, medan andelen bland företag med 5-19 anställda ligger på 3 procent och bland de med 2-49 anställda på 2 procent. Tendensen är alltså att internetanvändningen ökar något i takt med att företaget växer. 2 Statistiska Centralbyrån, SCB, undersökte 21 företagens IT-användning med inriktning på företag som har 1 eller fler anställda. I den undersökningen har 96 procent av företagen med 1 anställda eller fler internet, liksom 86 procent av företagen med 1-9 anställda (SCB, Företagens användning av IT 21). 3

5 % På frågan Hur används internet inom ditt företag? svarar de allra flesta att man använder internet till e-post (88 procent). Därefter kommer informationssökning (79 procent) och betalning (77 procent). Uppgiftslämnande till myndigheter (64 procent) och nyheter (63 procent) är också två stora användningsområden. 3 Hur används internet inom ditt företag? Internetanvändningen är generellt sett något högre i tjänste- än i industriföretagen. Störst skillnad märks när det gäller marknadsföring via internet, vilket 62 procent av tjänsteföretagen ägnar sig åt, jämfört med 49 procent av industriföretagen. En förklaring till detta är att tjänsteföretag i högre utsträckning vänder sig direkt till konsumenter, medan industriföretagen säljer till andra företag och offentlig sektor. 3 Enligt SCB:s undersökning är det även vanligt med egen webbplats. 58 procent av företagen med 1-9 anställda och 89 procent av företag med 1-49 anställda har egen hemsida (SCB, Företagens användning av IT 21). 4

6 % Internetanvändning i industri- resp. tjänsteföretag 4 2 Industri Tjänster 5

7 Jönköping Dalarna Jämtland Gotland Blekinge Halland Norrbotten Östergötland Stockholm Uppsala Värmland Kronoberg Västerbotten Västmanland Västernorrland Skåne VGL Örebro Gävleborg Södermanland Kalmar Riket % Sammantaget utgör försäljning via internet fortfarande endast en liten del av småföretagens omsättning. 9 procent av Sveriges småföretagare får mer än hälften av sin omsättning genom försäljning via webbsida. Internetförsäljning är klart vanligare bland tjänsteföretag än industriföretag. Av tjänsteföretagen är det mer än dubbelt så stor andel som har mer än 5 procent av omsättningen via internetförsäljning (12 procent) jämfört med industriföretagen (5 procent). Detta är naturligt då tjänsteföretag i vissa branscher kan sköta bokning och betalning via internet (t.ex. hotell och restaurang, samfärdsel/transporter, detaljhandel) och på så vis generera en stor del av sina intäkter från internetförsäljning. Storleken på företaget är inte avgörande för hur stor del av omsättningen som utgörs av internetförsäljning. De allra minsta företagen, med 1-4 anställda, säljer i princip lika mycket via nätet som de med 2-49 anställda (1 resp. 12 procent har mer än hälften av sin omsättning via internetförsäljning). En fördel för de små är att de kan använda sin webbsida som alternativ till att hyra en dyr affärslokal. Flitigast är internetförsäljarna i Kalmar län, där 18 procent av företagarna har mer än 5 procent av sin omsättning via internetförsäljning. I Jönköping och Dalarna är det däremot inget företag som har så stor del av sin omsättning genom försäljning via internet Andel av omsättningen som sker genom internetförsäljning 5-1 % 1-5 % -1 % 6

8 % Enligt SCB:s undersökning Företagens användning av IT 21 har 25 procent av svenska företag med 1 eller fler anställda tagit emot beställningar via internet eller andra automatiserade datornätverk under 29. Uppgiften gäller alltså inte enbart beställningar via webbshop utan även andra automatiserade datornätverk men däremot inte beställning via vanlig e-post. Svenska företag ligger bra till i en internationell jämförelse. Enligt en sammanställning av Eurostat 4 kommer svenska företag på en fjärdeplats bland europeiska företag, när det gäller e- handel. Allra bäst på e-handel är norska företag med 34 procent men de svenska hävdar sig väl med 24 procent jämfört med genomsnittet för EU 27 som är 14 procent. Enligt SCBs undersökning svarade beställningar via internet eller andra datornätverk för ungefär 2 procent av omsättningen, varav ca 7 procent från webbsidor (för svenska företag med 1 eller fler anställda). 5 Tagit emot beställningar via internet eller andra datornätverk motsv. minst 1 procent av omsättningen Källa: Eurostat. 4 Eurostats sammanställning gäller 29 för företag med 1 eller fler anställda som har minst 1 procent av sin omsättning från e-handel. 5 SCB, Företagens användning av IT 21. 7

9 % En stor del av småföretagarna, 77 procent, sköter betalningar via internet, men andelen varierar relativt kraftigt mellan länen. Bland företagen i Västerbotten sköter 84 procent betalningar över nätet, medan endast 66 procent gör det i Västmanland och Jämtland. Detta verkar åtminstone delvis hänga ihop med hur man ser på internetanvändande i allmänhet, eftersom att sköta något så centralt som sina betalningar via nätet borde tyda på en viss trygghet och säkerhet i internetanvändningen. Det är något man gör först när man har blivit van vid att använda internet för andra, mindre betydelsefulla uppgifter, och sett att det fungerar. 47 procent av företagarna i Västerbotten anser inte att de har något behov av ökad internetanvändning, medan motsvarande andel är lägre i Västmanland och Jämtland 38 resp. 32 procent. I de län där internetbetalning är minst vanligt är andelen som anser att de inte behöver öka sin internetanvändning mindre Internetbetalning och syn på ökad internetanvändning i några län Betalar via internet Inget behov av ökad internetanvändning Företagarna gjorde en panelundersökning om e-faktura bland ett urval av medlemmar (95 personer) i juli 21. Endast två av tio företag i undersökningen använder e-faktura, och då är det allra vanligast att man tar emot e-faktura, inte att man skickar själv. 6 När vi bad om förslag för att förenkla användningen av e- faktura föreslog företagarna billigare system för hanteringen, mottagarbevis samt att man skulle få ett mejl när man fått en ny e-faktura. Det är tydligt att flera anser att pdf-faktura är enklare att använda än e-faktura, även om man med en pdf-faktura inte får del av alla de fördelar som e-faktura innebär. Flera oroar sig också för bristande säkerhetslösningar. 6 Enligt SCB:s undersökning tog 23 procent av företagen med 1 eller fler anställda emot e-faktura 21, och 17 procent skickade e-faktura (SCB, Företagens användning av IT 21). 8

10 % Betydligt fler än hälften av småföretagarna, 64 procent, har tagit till sig möjligheten att lämna uppgifter till myndigheter via internet. 7 Det verkar ha slagit igenom allra mest i Norrbotten, där 76 procent gör detta, medan endast 56 procent av företagen på Gotland gör det Lämnar uppgifter till myndigheter via internet (botten 5 och topp 5) Denna bild stämmer med Företagarnas rapport Småföretagens regel-värk från december 21, som bygger på en webbpanel med 1 36 svarande. 8 Enligt den använder 54 procent alltid internetlösningar när det är möjligt för uppgiftslämnande till myndigheter. 56 procent lämnar momsdeklarationen via internet. Nästan hälften, 49 procent, sköter mer än hälften av uppgiftslämnandet till myndigheterna via internet. Jämfört med webbpanelen visar denna undersökning alltså ytterligare något högre internetanvändning för uppgiftslämnande. I webbpanelen uppgav 56 procent att de skulle lägga mer tid på säljinsatser/marknadsföring om de kunde frigöra en timme i veckan genom minskad administration. 18 procent skulle använda tiden till expansionsplaner och 9 procent till rationaliseringar. Hjulen i Sveriges småföretag skulle alltså kunna snurra fortare om företagarna slapp lite av sin administrationstid. 7 Enligt SCB:s undersökning har 9 procent av företagen med 1 eller fler anställda använt internet vid kontakter med myndigheter under 29. För företag med 1-9 anställda är motsvarande andel 76 procent (SCB, Företagens användning av IT 21). 8 Småföretagens regel-värk med Irritationstoppen 21, Företagarna, december 21. 9

11 % 41 procent av småföretagarna anser inte att de har något behov av ökad internetanvändning. Detta kan hänga ihop med att de i dagsläget inte använder internet till nödvändiga funktioner för företaget. Som exempel kan tas företagen på Gotland, som har lägst andel uppgiftslämnande via internet i riket, och som samtidigt verkar klara sig bra utan internet i större utsträckning (5 procent) än företagare i andra län. Allra högst är denna andel i Dalarna, där 56 procent menar att de inte behöver använda internet mer än i dagsläget, medan den lägsta andelen finns bland företagarna i Jämtland (32 procent). Den största gruppen, 41 procent, uppger att de inte har något behov av ökad internetanvändning i företaget. Av de som ser behov av ökad internetanvändning ser drygt vart tredje företag inga hinder för detta (22 procent av samtliga). Av de som ser hinder är bristande IT-kompetens vanligast (16 procent). Därefter kommer spam och säkerhetsrisker (12 procent vardera). 9 procent anser att för långsam uppkoppling är deras största hinder medan 6 procent uppger kostnadsskäl Ser du något av följande som hinder för ökad internetanvändning i ditt företag?

12 % Höga kostnader är inte ett stort problem för företagen. Inget län uppger att detta är det främsta hindret i själva verket når inte höga kostnader upp till mer än en tredjeplats bland de största hindren för ökad internetanvändning i något län. En förklaring till detta kan vara den hårda konkurrensen och prispressen mellan landets internetoperatörer om man tycker att internetabonnemanget är för dyrt, finns det många alternativ att välja bland. Även i de fall då man med kostnader menar investerings-, program- eller uppgraderingskostnader kan man anta att snabbt fallande priser och tuff konkurrens bidrar till att kostnaderna inte uppfattas som något större problem. Vissa hinder, som bristande IT-kompetens, för långsam uppkoppling och kostnader, verkar konstanta oavsett hur stort företaget är. Däremot ökar problemen med skräppost och säkerhetsrisker i takt med att företaget växer. Internet blir samtidigt allt viktigare för växande företag, vilket märks genom att andelen som inte har något behov av ökad internetanvändning minskar ju större företaget är Hinder för ökad internetanvändning, per företagsstorlek 1-4 anst 5-19 anst 2-49 anst 11

13 Dalarna Östergötland Gotland Skåne VGL Uppsala Stockholm Blekinge Örebro Västmanland Jönköping Kalmar Halland Västernorrland Västerbotten Gävleborg Norrbotten Södermanland Värmland Kronoberg Jämtland Riket Problemet med långsam uppkoppling varierar inte nämnvärt mellan företagsstorlekar, men desto kraftigare mellan olika län. I Dalarna tycker endast 2 procent att uppkopplingen är för långsam, medan nära en av fem företagare i Kronoberg och Jämtland tycker så. Detta kan naturligtvis vara ett resultat av hur infrastrukturen på IT-området ser ut i olika delar av landet. 2 För långsam uppkoppling som hinder för ökad internetanvändning, per län

14 När i snitt 96 procent av Sveriges småföretag använder internet i sin verksamhet, kan man konstatera att det är en teknik som är här för att stanna. Ingen tänker längre på e-post eller internetbetalningar som science fiction. I takt med att IT-användningen blir allt viktigare för många svenska företag, blir regeringens ambitioner om bredband i världsklass viktiga. Till år 22 är målsättningen att minst 9 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s. Särskilda satsningar görs också för att stärka bredbandstillgången i glesbygdsområden. Det är viktigt att höga ambitioner följs av faktiska framsteg. En utbyggd och väl fungerande infrastruktur för bredband behövs för att tillvarata småföretagens möjligheter att växa och därmed skapa fler jobb. Tillgång till internet och säkra rutiner för e-handel kan även ge företagare tillgång till nya marknader, som i princip varit stängda för dem tidigare. De kan, eller kommer åtminstone i framtiden kunna, exempelvis på elektronisk väg delta i offentlig upphandling i andra länder på helt nya sätt. Här finns dock ännu en rad problem med olika tekniska lösningar mellan länderna liksom att kvalificerade digitala signaturer bara har nationell räckvidd. EU-kommissionen har också identifierat möjligheter och problem i flera av förslagen om en inre marknadsakt för Europa. Ambitionerna att företagen ska kunna kontakta förvaltningsmyndigheter på elektronisk väg i andra EU-länder är välkomna. Det är också nödvändigt för att tjänstedirektivet och handlingsplanen för elektronisk offentlig upphandling ska kunna bli verklighet. I inre marknadsakten för Europa märks även en ambition att utveckla e-handeln på den inre marknaden. Det är viktigt med en samordning för att undvika att stora aktörer låser sig vid olika tekniska lösningar som får konsekvenser för deras underleverantörer och kunder. Samtidigt är det extra viktigt att hitta balanserade avvägningar mellan företagens och konsumenternas intressen i samband med e-handel där köpare och säljare ofta finns i olika länder. Vidare kan företagen få nya möjligheter till ökat förädlingsvärde genom att både få och ge bättre service via internet. Inköpen skulle kunna effektiviseras ytterligare fortfarande uppger bara en dryg tredjedel av företagarna, 37 procent, att de sköter inköp på webben. Även här kan snabba och smidiga lösningar minska tiden för administration och ge företagarna tillfälle att utveckla det de brinner för och är bra på affärsidén. De kan få tid att marknadsföra sig på bättre sätt, ägna sig åt expansionsplaner eller kanske hitta ny personal. Småföretagen hävdar sig väl mot större företag, och det finns en mycket stor utvecklingspotential inom detta område. Det kan vara rationellt för småföretag att satsa på e-lösningar eftersom det kräver jämförelsevis låga kostnader, och kan generera intäkter även när småföretagaren behöver ägna sig åt annat än att fysiskt finnas i en lokal och sälja. 13

15 Vår undersökning visar att det finns potential för att utveckla alla typer av internetanvändning bland Sveriges företagare. I vissa län är det fortfarande bara drygt hälften av företagarna som lämnar uppgifter till myndigheter via internet. Om fler gjorde det, skulle både de och myndigheterna kunna spara tid och pengar och få en minskad administrativ börda. De flesta håller nog med om att när man väl är bekant med tekniken är internetlösningar klart smidigare än pappersblanketter som ska skrivas ut, skrivas under och postas. Att öka användningen av internetlösningar tjänar alltså både företagare och myndigheter på. 14

16 Län för län Försäljning via hemsida Inlogg för kunder Inköp via hemsida Marknadsföring Bokning Betalning Infosök Uppgiftslämnande E- post Annat till myndigheter Nyheter Använder ej internet Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket

17 Län för län För långsam Bristande IT-kompetens uppkoppling Kostnadsskäl Skräppost Säkerhetsrisker Inget behov av ökad användning Vet ej Inget Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket

18 Län för län -1 % 1-5 % 5-1 % Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sysselsättningstillväxt i småföretag, större företag samt offentlig sektor 1990-2010

Sysselsättningstillväxt i småföretag, större företag samt offentlig sektor 1990-2010 Rapport från Företagarna juli 211 juli 211 Bakgrund småföretagen är motorn i ekonomin... 2 Kompetenser avgörande... 3 Brist på företagare... 3 Brist på entreprenörskap i skolan... 5 Arbetskraftsbrist ett

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer