Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it"

Transkript

1 1(8) Datum Diarienummer Näringsdepartementet Dokumenttyp STOCKHOLM REMISSVAR Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av landet. Myndigheten ska verka för hållbara lösningar och främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service före företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillväxtverket arbetar med en rad insatser för att främja utvecklingen i små företag vilket också omnämns i slutbetänkandet. Tillväxtverket har en särskild roll i arbetet med it och små företag, bland annat har Tillväxtverket genomfört flera program på uppdrag av Regeringen/Näringsdepartementet i syfte att stödja små och medelstora företag i ITanvändning. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. Tillväxtverkets synpunkter Tillväxtverket ser positivt på förslag som underlättar för små och medelstora företags möjligheter skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Tillväxtverket tillstyrker utredningens förslag att affärskritisk IT i småföretag pekas ut som ett prioriterat delområde under det tematiska området företagsutveckling - öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Resonemangen och förslagen som förs fram i utredningen är i stort bra. Tillväxtverket välkomnar också utredningens definition av småföretag, såsom den beskrivs i delbetänkandet. Utredningen räknar i begreppet småföretag in även mikro- och soloföretagare. Det vittnar om en god verklighetsförankring och medvetenhet om samhällets förändring. De förslag som ges är också i stort sett bra. Dock saknas resonemang kring några aspekter och därur formulerade förslag, för optimal måluppfyllelse. IT för SME är viktigt för att stärka konkurrenskraft och bredda företagens geografiska marknad. En generell synpunkt är att tydliggöra att IT också kan vara själva utgångspunkten för en tjänst och inte bara att det fungerar som ett verktyg, vilket utredningen i vissa skrivningar ibland tangerar. Under rubriken Synliggör IT i småföretag (s 12) redogörs i fyra punkter för vad utredningens förslag syftar till. Dessa fyra punkter är bra. Ännu bättre skulle det bli med tillägg av en femte punkt: förståelse av hur småföretag driver IT-utveckling. Digitaliseringen transformerar affärsmodeller men skapar också nya produkter, tjänster och uppleveler och nya kombinationer inom t.ex. det kulturella/konstnärliga fältet. Det är alltså inte endast så att kulturella och kreativa företag för sin affärsnytta har glädje av ökad IT-användning, det är också ofta så att de i sin affärsidé är drivande i själva IT-utvecklingen. Bakgrunden till detta finns i allt väsentligt med i utredningen (s 64-67) men analysen här landar inte i något förslag. Tillväxtverket Götgatan 74 Box 4044 Tel: Stockholm Fax:

2 2(8) IT behövs men det är viktigt att det kommer företagen, t.ex. inom turism eller vård och omsorg, till nytta och inte enbart eller till största delen bara gynnar IT-företagen. Det generella kunskapsgolvet vad gäller it behöver höjas. De mindre företagen behöver generellt bli duktigare på IT. Det finns många typer av IT-insatser som handlar om ganska enkla grepp för att höja effektiviteten, öka exponeringen, minska administrationen etc. Därutöver finns det insatser som aktivt driver produktutveckling. Generellt uppkommer många aktiviteter i gränslandet mellan IT och turism, dock så är det IT-företagen som kammar hem den huvudsakliga intäktsökningen. Bra för IT-företagen, men det medverkar inte i så stor utsträckning som man kanske hade hoppats till att förbättra lönsamheten för de mindre företagen inom t.ex. besöksnäringen. Här behövs strategiska grepp för att komma vidare. De mindre företagen i besöksnäringen är ofta svagt lönsamma och här kan IT-lösningar medverka till att höja lönsamhet, öka synlighet, bokningsbarhet och effektivitet. Utredningen skriver att poängen med våra förslag är att synliggöra och dra lärdomar av IT:s roll och dynamiska kraft i näringslivsutvecklingen. Utredningen missar dock en avgörande del av denna utveckling, genom att den tenderar att se på näringslivet som ett eget slutet system. Näringslivet kan inte existera utan konsumentledet och samhället i stort. Det räcker inte att nämna makrotrenderna globalisering och tjänstefiering. Det är sannolikt i ännu högre grad avgörande för företagen vilka effekter digitaliseringen ger i samhället i stort. Denna genomgripande och omvälvande utveckling påverkar hela konsumentledet: hur människor agerar, hur man förväntar sig att kunna konsumera varor/tjänster, hur vi tänker. Vi har ännu bara sett början på potentialen med IT, där det inom en mycket snar framtid kommer finnas produkter, tjänster och individuella beteendemönster som kommer utmana de globala samhällskonstruktionerna samt dess funktioner. I närtid kommer vi t.ex. kunna förvänta oss produkter med lövtunna böjliga skärmar, programvara som hanterar multitouchkommandon från fler än två händer, steg mot en mer interaktiv kommunikation i samhällsfunktionerna, röststyrning samt länkade internationella leveranser av tjänster. IT:s påverkan på företagens marknader leder till påverkan av företagen. Kopplingen mellan immaterialrätt och IT-användning i småföretag ges inte tillräckligt utrymme. Utmaningarna inom immateriella rättigheter eller utvecklingen av upphovsrätten är av mycket stor betydelse, särskilt för företag inom kulturella och kreativa näringar. Även Tillväxtverkets program Ungas innovationskraft har funnit anledning att lyfta frågan, genom en kurs tillsammans med PRV om rådgivning kring hantering av immateriella tillgångar i samband med appar och dataspel. Den digitala utvecklingen kommer innebära stora utmaningar för befintliga och nya aktörer avseende framtida kostnads- och prismodeller. Utöver dessa, mer affärsorienterade eller effektivitetshöjande perspektiv, finns det också andra mer tekniska perspektiv. Ett aktuellt sådant frågeområde är sådant som brukar kallas digitala fotavtryck, dvs. följa de elektroniska spår som uppstår av kreditkortsanvändning eller mobiltelefonroaming. Vad har då detta med småföretagen att göra? Jo, småföretagen är nästan alltid de som har minst resurser att skapa kunskap om marknad och kunder. Hjälpmedel av detta slag skulle utgöra ett viktigt komplement till annan marknadskunskap.

3 3(8) Synpunkter från de tre branschområden som lyfts i utredningen Vård omsorg generella synpunkter IT är precis som utredningen beskriver av strategisk betydelse för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. I Tillväxtverkets program Utvecklingscheckar för vård och omsorg - en satsning där företaget har kunnat söka ett direkt stöd för att utveckla nya tjänster/varor/arbetssätt inom vård och omsorg - har en relativt stor andel av medlen gått till att ta in externkompetens gällande IT. Både för att öka IT-användningen i den ordinarie verksamheten men också för att gemensamt utveckla nya produkter kopplade till IT, t.ex. appar och processtöd. Dock finns det en risk i att stimulera till ökad IT-utveckling om det innebär att många företag utvecklar liknande system för att lösa samma problem. Att spridningen och permanentifierandet är ett problem gällande IT i sektorn är något Tillväxtverket också instämmer i. Och bristande samspel mellan olika IT-system, applikationer och gränssnitt är en fortsatt utmaning. Tillväxtverket ser positivt på att utredningen lyfter möjligheten att i ökad utsträckning involvera vård- och omsorgspersonal vid utvecklandet av nya system. Även patienter eller brukare av omsorg skulle kunna involveras i ökad utsträckning vid utvecklingen av nya produkter. Det är viktigt att utveckla lösningar som också passar små företag och inte enbart stora organisationer. KKN generella synpunkter Utredningen innehåller en del missuppfattningar rörande kulturella och kreativa näringar. Missuppfattningarna gäller såväl för branschområdet som för Tillväxtverkets programarbete riktat mot branschområdet. Det gör att utredningens analys på flera ställen har felaktiga utgångspunkter och därmed att lösningsförslagen på några ställen blir oskarpa eller otillräckliga. Utredningen baserar i huvudsak sina skrivningar om kulturella och kreativa näringar på rapporten IT som förändringskraft av Kontigo (bilaga 2 till utredningen). Researchmaterialet kring kulturella och kreativa näringar i Kontigos rapport består av handlingar skrivna , trots rapportens datering Majoriteten av handlingarna är måldokument som inte beskriver resultat och utfall av Tillväxtverkets arbete. Kontigo har inte kompletterat med senare dokument, ej heller genomfört några intervjuer med operativt verksamma personer. Utredningen missar därmed att programmet för kulturella och kreativa näringar stöder en rad IT-relaterade utvecklingsprojekt via uppdraget Mäklarfunktioner samt via företagsstödformen utvecklingscheckar till ny vara/tjänst, liksom att frågor om nya media ingår i uppdraget Kompetensutveckling. Det är problematiskt att rapporten väljer att avgränsa vad som är kulturella och kreativa utifrån UNESCO:s ramverk för kulturstatistik (s 61/s 213). Tillväxtverket och många andra näringspolitiskt inriktade aktörer utgår hellre från DCMS-synen på området, eftersom UNESCO:s variant är mer utformad för att mäta kulturpolitiska effekter. Utredningens perspektiv blir således ur ett småföretagsperspektiv delvis missvisande. Till exempel påstår utredningen att affärslogiken inom kulturella och kreativa näringar är beroende av samspelet med offentligt kulturstöd (s 60), medan utredningen tycks missa sektorns stora betydelse för utvecklingen av globala industriella värdekedjor där IT och småföretag ingår (s 36).

4 4(8) I ett av uppdragen till Tillväxtverket ingår också att belysa hur kulturella och kreativa verksamheter påverkas av och utvecklas i nya media. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Tillväxtanalys, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden och stiftelsen Svenska Filminstitutet. Den belysning som hitintills genomförts visar bl.a. på: En ökad och relevant tillgänglighet till kulturutbudet är en viktig egenskap och stor potential med nya medier. Liksom att det ger möjligheter till interaktion mellan utövare och publik samt nya sätt för konstnärligt utbyte och skapande. Den tekniska utvecklingen har inneburit att fler har möjlighet att utöva fler former av kultur vilket gjort att gränsen mellan kulturkonsumtion och kulturproduktion är mer diffus än vad den varit tidigare: vi har nu ett större fokus på kulturellt deltagande snarare än mottagande. Utvecklingen av nya digitala tjänster i samverkan med den tekniska utvecklingen ställer höga krav på främjandesystemet. För att på ett bra sätt kunna svara upp mot aktörerna är det viktigt att främjandesystemet är delaktigt och kompetent. Myndigheterna behöver lyfta upp och prioritera bevakningen av utvecklingen inom området. Det behövs en bättre flexibilitet för att rikta och anpassa insatser i takt med områdets utveckling. Myndigheterna behöver uppmärksamma och koordinera gemensamma utmaningar för de samverkande myndigheternas respektive bevakningsområden. Utmaningen för t.ex. SFI med de nya streamingtjänsterna NETFLIX samt HBO Nordic och dess implikationer på branschen berör i förlängningen hela sektorn och är ett sådant exempel. Utmaningar som borde drivas horisontellt och i samråd med alla berörda aktörer. Besöksnäring Det finns idag ingen vedertagen definition av begreppet "Besöksnäring" på det sätt som används i utredningen och sektorn är ingen egen bransch varför begreppet "näringsstruktur" blir något problematisk. När utredningen på sidan 75 skriver att Besöksnäringen har beskrivits i termer av en ny (platsbunden) basnäring osv bör ordet "Platsbunden" övervägas då ca en tredjedel av turismens omsättning uppstår som ett resultat av resor och transporter. Man talar även om "förflyttad" konsumtion. När utredningen refererar till statistik från Tillväxtverket (sid 75; sysselsatte besöksnäringen drygt personer år 2010 varav de flesta arbetar inom hotell- och restaurang) är det Turismen som bör används som begrepp vid beräkning av effekterna. Framgången för företag i besöksnäringen bygger så gott som alltid på flerkärnighet, såväl med avseende på insatser från det egna företaget som med avseende på insatser från samarbetspartners av olika slag. Metanivån i besöksnäringen, destination, är lätt att identifiera utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv och det innebär att det kanske inte alltid spelar så stor roll vad det enskilda företaget gör, om destinationen inte fungerar så bra. Detta adresseras också i utredningen på ett rätt tydligt sätt, vilket i sig kan utgöra en bra grund för framtida, väl fokuserade insatser. Ett viktigt ord i sammanhanget är just sammanhang. Att identifiera helheter, komplexa problembilder, där kompetenshöjande insatser på IT-området är en pusselbit, skulle kunna vara önskvärt för att få bra utväxling på insatserna. Här skulle Tillväxtverket kunna erbjuda myndighetens Destinationsuppdrag som arena eller fullskalelaboratorium för sådana efterfrågade insatser.

5 5(8) Synpunkter på de specifika förslagen 5. Synliggör IT i små företag Integrera IT i relevanta åtgärder Förslaget är bra. Att ta fram en handlingsplan för att integrera IT- perspektivet i relevanta typer av program och insatser ser myndigheten som något positivt. Digitaliseringen är en stor samhällsförändring och kan mycket väl komma att ha en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Vi föreslår ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Med hänvisning till den generella diskussionen inledningsvis om hur IT är en del i utvecklingen föreslås Tillväxtverket få i uppdrag att ta fram en strategi och tillhörande handlingsplan för hur affärskritisk IT kan integreras och synliggöras, respektive hur IT som bärande affärsidé kan integreras och synliggöras, inom ramen för relevanta program och åtgärder som myndigheten själv initierar eller genomför på uppdrag av regeringen. I arbetet med att ta fram och implementera en handlingsplan bör det dock tydliggöras att det inte kommer innebära att alla program och insatser kommer inkluderas som myndigheten arbetar med Kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodstöd Förslaget är bra. Att verka för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte är något myndigheten arbetat och arbetar med inom ramen för olika program och insatser. Exempelvis har Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram årligen under ett antal år arrangerat seminarier om gränslandet IT och turism. Den huvudsakliga orsaken till detta har just varit att svenska småföretag inom turism släpar efter i sin IT-utveckling, såväl jämfört med konkurrenter i andra länder som i relation till konsumenternas krav och behov. Seminarierna har varit välbesökta av såväl IT-företag som turistföretag. En framtida möjlighet skulle kunna vara att samarrangera sådana seminarier med sikte på besöksnäring och IT, om vi vill agera gemensamma aktiviteter på detta område. Utvecklingen av branschspecifika och nischade Communitys för informella möten och kunskapsutbyten har också en stor betydelse för utvecklandet av bl.a. KKN-sektorn och ger god kunskap om initiativen för att möta samhällsutmaningarna. Ett exempel på detta är det handlingsplansfinansierade projektet Creative Nodes i Norrbotten inom Mäklarfunktionsuppdraget som Tillväxtverket haft. Eller hur yngre läkemedelsforskare utan möjlighet till insteg på arbetsmarknaden skapar plattformar för open research och därmed erfarenhet, nätverk och potentiellt avlönat entreprenörskap eller arbete vid sidan av forskningsresultat. En utveckling som framöver sannolikt kommer anpassas multisektoriellt för ytterligare innovationshöjd. Inom programmen skulle också diskussioner om möjligheterna till en utvecklad anpassning av myndighetens arbete inom nya medier kunna utvecklas. Vi föreslår ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Tillväxtverket får i uppdrag att ansvara för att kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodstöd kring IT-relaterade insatser sprids externt, företrädesvis via digitala media, mellan aktörer som är direkt involverade i genomförandet av de program och åtgärder som initierats av Tillväxtverket eller där myndigheten har en uppgift i genomförandet Strategisk dialog och samverkan med marknadsaktörer Förslaget är mycket bra. Tillväxtverket deltar gärna i forumet som föreslås bildas av Digitaliseringskomissionen.

6 6(8) Vi föreslår därför ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Digitaliseringskommissionen får i uppdrag att administrera ett samverkansforum kring IT-användning i småföretag och hur småföretagens marknadsförutsättningar påverkas av it-användningen i konsumentledet och samhället i stort. Arbetet, inklusive eventuella förslag policyåtgärder, ska redovisas till regeringen som en del av kommissionens årliga rapportering Utveckling av statistik Behoven av att utveckla kunskap kring hur små företag kan nyttja IT i ökad utsträckning är fortsatt viktigt. Att genomföra en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer riktad till små-företag kring deras IT-användning skulle vara önskvärt i samband med detta. Det är mycket bra att SCB i statistiken föreslås inkludera även företag med 0-9 anställda. Det bör tydliggöras att detta skall gälla även för den undersökning Tillväxtverket föreslås få i uppdrag att genomföra vart tredje år. Det är också av vikt att hitta en relation till forskningen i detta arbete. Våra förslag till förändring; Förslaget är otillräckligt när det gäller uppdraget till SCB att utreda vilka branscher som bör inkluderas. Eftersom IT-utvecklingen + globaliseringen + tjänstefieringen i sig skapar nya affärsmodeller, är det problematiskt att mäta utifrån de branschindelningar/sni-koder som presenteras i utredningen. Dessa återspeglar helt enkelt gårdagens näringsliv mer än IT-erans näringsliv. Som exempel kan nämnas ett företag som producerar föreställningar för barn med liveanimerad teater: företaget hittar ingen lämplig SNI-kod eftersom det är samtidigt scenkonst-, film-, och ITföretag. Ett annat exempel är Spotify: är det kultur och service, handel eller något annat? Det behövs således inledningsvis genomföras en mappning av företag, för att därefter genomföra ett statistikutvecklingsprojekt. Mappningen bör göras av SCB i samråd med lämpliga myndigheter och funktioner med ekonomisk kompetens. 6. Kompetensområdet 6.1 Affärsstrategisk IT-kompetens Stöd för affärsutveckling med IT Tillväxtverket ser positivt på förslaget att ge ett riktat stöd i form av checkar för att stärka småföretagens utveckling och konkurrenskraft genom att stimulera till en ökad och utvecklad användning av IT-lösningar i småföretag. Arbetet med checkarna bör främst kopplas till Tillväxtverkets generella arbete med affärsutveckling Våra förslag till förändring; Tillväxtverket menar att utredningens slutsats att det kraftfullaste incitamentet för affärsutveckling alltid handlar om tydlig ekonomisk lönsamhet är problematisk. Inom kulturella och kreativa näringar och vård och omsorg kan incitamentet lika gärna eller hellre ibland beskrivas som vilja att ge god vård eller tillföra god kultur. Delvis på grund av detta kan det vara svårt att få finansiering såväl från offentliga institutioner som privata. Därför blir analysen här något problematisk. Ett första steg i dessa branscher kan lika gärna vara möjligheten att med IT utveckla en idé för en vara eller tjänst. Således blir det för snävt att checkarna ska avgränsas endast till att göra behovsanalys. Att i exempelvis ett större strategiskt IT-projekt inte kunna ta upp kostnader för användarutbildning kopplat till den nya tjänsten kan göra att företag avstår från att söka stöd eller inte tillämpar lösningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Inköp av viss mjukvara som en delkostnad i projekten bör också vara möjligt

7 7(8) då det ofta är en förutsättning för att sedan anpassa till företagets specifika behov och för att möjliggöra utvecklandet av nya tjänster för exempelvis bättre processer internt. Även fortsatt utveckling och underhåll kan hanteras mer kostnadseffektivt om utvecklingen sker på etablerade plattformar som kräver licenser. En del av stöden bör kunna gå till företag med 0-1 anställda, då vissa branscher som exempelvis företag inom kulturella- och kreativa näringar ofta arbetar i nätverk men där det enskilda företaget enbart är soloföretagare eller har några få anställda. Detta är något Tillväxtverket bör få möjlighet att ta beslut om vid ett eventuellt uppdrag. 50 procents medfinansiering kan vara en för hög gräns vad gäller medfinansiering för vissa små företag. Detta är något Tillväxtverket bör få möjlighet att ta beslut om vid ett eventuellt uppdrag. Arbetet med checkar inom kulturella och kreativa näringar visar att partnerskapen kan behöva höja sin kompetens om upphovsrätt och IT-drivna affärsidéer för att arbeta med ett uppdrag i enligt förslaget. 7. Kapitalförsörjning Företagsstöd Generellt kring kapitalförsörjningsförslagen kan nämnas att föreslagna tekniska förändringar av förordningarna om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) och regionalt investeringsstöd (SFS 2007:61) bör hanteras i redan påbörjat arbete att omforma berörda förordningar. Det är ett arbete som sker i samverkan mellan Näringsdepartementet och Tillväxtverket. De exakta förändringar av texten som utredningen föreslagit bör därmed bli föremål för ytterligare överväganden inom ramen för den nu påbörjade och bredare översynen. Tillväxtverket föreslår också att ett arbete startas upp med att se över förordningen om sysselsättningsbidraget (SFS 1998:996) i samband med detta Tydliggör IT-användning i småföretag i EU:s strukturfondsprogram Tillväxtverket anser i likhet med utredningen att strukturfondsprogrammens genomförande ska bidra till stärkt innovationskraft och genom att tydligt lyfta fram användningen av affärskritisk IT i småföretag öka förutsättningarna för småföretagens innovativa förmåga.

8 8(8) Tillväxtverket anser att det finns ett tydligt behov av ett nationellt program som komplement till de regionala strukturfondsprogrammen i nästa strukturfondsperiod. Syftet med detta är att kunna genomföra åtgärder på ett effektivt sätt över regionala gränser och på områden som är av mer generisk karaktär. Insatser med inriktning på affärskritisk IT är ett exempel på ett sådant område. Beslut i detta ärende har fattats av stf generaldirektör Göran Theolin. I handläggningen har Andreas Ek, Magnus Lundsten, Hans Ahrens, Klas Rabe, Anna Manhem och Tony Meurke (föredragande) medverkat. Göran Theolin Handläggare Tony Meurke

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Slutrapport: Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Slutrapport: Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Slutrapport: Kompetensutveckling av kultur- och näringslivsaktörer inklusive hur kulturella och kreativa verksamheter utvecklas i samt påverkar utvecklingen av it och nya medier Redovisning av deluppdrag

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Remissvar Handlingsprogram Regionala stadskärnor Yttrande 130131 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 09-2012-5210 Maria Weimer-Löfvenberg Ingrid Arltoft-Henriksson

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag PM Sida: 1 av 5 Datum: 2014-09-23 Diarienummer: Af-2014/439613 Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag Avdelningen Rehabilitering till arbete och Internationella staben har fått ett gemensamt

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer