Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it"

Transkript

1 1(8) Datum Diarienummer Näringsdepartementet Dokumenttyp STOCKHOLM REMISSVAR Remissvar på slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag stora möjligheter med it Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av landet. Myndigheten ska verka för hållbara lösningar och främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service före företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillväxtverket arbetar med en rad insatser för att främja utvecklingen i små företag vilket också omnämns i slutbetänkandet. Tillväxtverket har en särskild roll i arbetet med it och små företag, bland annat har Tillväxtverket genomfört flera program på uppdrag av Regeringen/Näringsdepartementet i syfte att stödja små och medelstora företag i ITanvändning. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. Tillväxtverkets synpunkter Tillväxtverket ser positivt på förslag som underlättar för små och medelstora företags möjligheter skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Tillväxtverket tillstyrker utredningens förslag att affärskritisk IT i småföretag pekas ut som ett prioriterat delområde under det tematiska området företagsutveckling - öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Resonemangen och förslagen som förs fram i utredningen är i stort bra. Tillväxtverket välkomnar också utredningens definition av småföretag, såsom den beskrivs i delbetänkandet. Utredningen räknar i begreppet småföretag in även mikro- och soloföretagare. Det vittnar om en god verklighetsförankring och medvetenhet om samhällets förändring. De förslag som ges är också i stort sett bra. Dock saknas resonemang kring några aspekter och därur formulerade förslag, för optimal måluppfyllelse. IT för SME är viktigt för att stärka konkurrenskraft och bredda företagens geografiska marknad. En generell synpunkt är att tydliggöra att IT också kan vara själva utgångspunkten för en tjänst och inte bara att det fungerar som ett verktyg, vilket utredningen i vissa skrivningar ibland tangerar. Under rubriken Synliggör IT i småföretag (s 12) redogörs i fyra punkter för vad utredningens förslag syftar till. Dessa fyra punkter är bra. Ännu bättre skulle det bli med tillägg av en femte punkt: förståelse av hur småföretag driver IT-utveckling. Digitaliseringen transformerar affärsmodeller men skapar också nya produkter, tjänster och uppleveler och nya kombinationer inom t.ex. det kulturella/konstnärliga fältet. Det är alltså inte endast så att kulturella och kreativa företag för sin affärsnytta har glädje av ökad IT-användning, det är också ofta så att de i sin affärsidé är drivande i själva IT-utvecklingen. Bakgrunden till detta finns i allt väsentligt med i utredningen (s 64-67) men analysen här landar inte i något förslag. Tillväxtverket Götgatan 74 Box 4044 Tel: Stockholm Fax:

2 2(8) IT behövs men det är viktigt att det kommer företagen, t.ex. inom turism eller vård och omsorg, till nytta och inte enbart eller till största delen bara gynnar IT-företagen. Det generella kunskapsgolvet vad gäller it behöver höjas. De mindre företagen behöver generellt bli duktigare på IT. Det finns många typer av IT-insatser som handlar om ganska enkla grepp för att höja effektiviteten, öka exponeringen, minska administrationen etc. Därutöver finns det insatser som aktivt driver produktutveckling. Generellt uppkommer många aktiviteter i gränslandet mellan IT och turism, dock så är det IT-företagen som kammar hem den huvudsakliga intäktsökningen. Bra för IT-företagen, men det medverkar inte i så stor utsträckning som man kanske hade hoppats till att förbättra lönsamheten för de mindre företagen inom t.ex. besöksnäringen. Här behövs strategiska grepp för att komma vidare. De mindre företagen i besöksnäringen är ofta svagt lönsamma och här kan IT-lösningar medverka till att höja lönsamhet, öka synlighet, bokningsbarhet och effektivitet. Utredningen skriver att poängen med våra förslag är att synliggöra och dra lärdomar av IT:s roll och dynamiska kraft i näringslivsutvecklingen. Utredningen missar dock en avgörande del av denna utveckling, genom att den tenderar att se på näringslivet som ett eget slutet system. Näringslivet kan inte existera utan konsumentledet och samhället i stort. Det räcker inte att nämna makrotrenderna globalisering och tjänstefiering. Det är sannolikt i ännu högre grad avgörande för företagen vilka effekter digitaliseringen ger i samhället i stort. Denna genomgripande och omvälvande utveckling påverkar hela konsumentledet: hur människor agerar, hur man förväntar sig att kunna konsumera varor/tjänster, hur vi tänker. Vi har ännu bara sett början på potentialen med IT, där det inom en mycket snar framtid kommer finnas produkter, tjänster och individuella beteendemönster som kommer utmana de globala samhällskonstruktionerna samt dess funktioner. I närtid kommer vi t.ex. kunna förvänta oss produkter med lövtunna böjliga skärmar, programvara som hanterar multitouchkommandon från fler än två händer, steg mot en mer interaktiv kommunikation i samhällsfunktionerna, röststyrning samt länkade internationella leveranser av tjänster. IT:s påverkan på företagens marknader leder till påverkan av företagen. Kopplingen mellan immaterialrätt och IT-användning i småföretag ges inte tillräckligt utrymme. Utmaningarna inom immateriella rättigheter eller utvecklingen av upphovsrätten är av mycket stor betydelse, särskilt för företag inom kulturella och kreativa näringar. Även Tillväxtverkets program Ungas innovationskraft har funnit anledning att lyfta frågan, genom en kurs tillsammans med PRV om rådgivning kring hantering av immateriella tillgångar i samband med appar och dataspel. Den digitala utvecklingen kommer innebära stora utmaningar för befintliga och nya aktörer avseende framtida kostnads- och prismodeller. Utöver dessa, mer affärsorienterade eller effektivitetshöjande perspektiv, finns det också andra mer tekniska perspektiv. Ett aktuellt sådant frågeområde är sådant som brukar kallas digitala fotavtryck, dvs. följa de elektroniska spår som uppstår av kreditkortsanvändning eller mobiltelefonroaming. Vad har då detta med småföretagen att göra? Jo, småföretagen är nästan alltid de som har minst resurser att skapa kunskap om marknad och kunder. Hjälpmedel av detta slag skulle utgöra ett viktigt komplement till annan marknadskunskap.

3 3(8) Synpunkter från de tre branschområden som lyfts i utredningen Vård omsorg generella synpunkter IT är precis som utredningen beskriver av strategisk betydelse för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. I Tillväxtverkets program Utvecklingscheckar för vård och omsorg - en satsning där företaget har kunnat söka ett direkt stöd för att utveckla nya tjänster/varor/arbetssätt inom vård och omsorg - har en relativt stor andel av medlen gått till att ta in externkompetens gällande IT. Både för att öka IT-användningen i den ordinarie verksamheten men också för att gemensamt utveckla nya produkter kopplade till IT, t.ex. appar och processtöd. Dock finns det en risk i att stimulera till ökad IT-utveckling om det innebär att många företag utvecklar liknande system för att lösa samma problem. Att spridningen och permanentifierandet är ett problem gällande IT i sektorn är något Tillväxtverket också instämmer i. Och bristande samspel mellan olika IT-system, applikationer och gränssnitt är en fortsatt utmaning. Tillväxtverket ser positivt på att utredningen lyfter möjligheten att i ökad utsträckning involvera vård- och omsorgspersonal vid utvecklandet av nya system. Även patienter eller brukare av omsorg skulle kunna involveras i ökad utsträckning vid utvecklingen av nya produkter. Det är viktigt att utveckla lösningar som också passar små företag och inte enbart stora organisationer. KKN generella synpunkter Utredningen innehåller en del missuppfattningar rörande kulturella och kreativa näringar. Missuppfattningarna gäller såväl för branschområdet som för Tillväxtverkets programarbete riktat mot branschområdet. Det gör att utredningens analys på flera ställen har felaktiga utgångspunkter och därmed att lösningsförslagen på några ställen blir oskarpa eller otillräckliga. Utredningen baserar i huvudsak sina skrivningar om kulturella och kreativa näringar på rapporten IT som förändringskraft av Kontigo (bilaga 2 till utredningen). Researchmaterialet kring kulturella och kreativa näringar i Kontigos rapport består av handlingar skrivna , trots rapportens datering Majoriteten av handlingarna är måldokument som inte beskriver resultat och utfall av Tillväxtverkets arbete. Kontigo har inte kompletterat med senare dokument, ej heller genomfört några intervjuer med operativt verksamma personer. Utredningen missar därmed att programmet för kulturella och kreativa näringar stöder en rad IT-relaterade utvecklingsprojekt via uppdraget Mäklarfunktioner samt via företagsstödformen utvecklingscheckar till ny vara/tjänst, liksom att frågor om nya media ingår i uppdraget Kompetensutveckling. Det är problematiskt att rapporten väljer att avgränsa vad som är kulturella och kreativa utifrån UNESCO:s ramverk för kulturstatistik (s 61/s 213). Tillväxtverket och många andra näringspolitiskt inriktade aktörer utgår hellre från DCMS-synen på området, eftersom UNESCO:s variant är mer utformad för att mäta kulturpolitiska effekter. Utredningens perspektiv blir således ur ett småföretagsperspektiv delvis missvisande. Till exempel påstår utredningen att affärslogiken inom kulturella och kreativa näringar är beroende av samspelet med offentligt kulturstöd (s 60), medan utredningen tycks missa sektorns stora betydelse för utvecklingen av globala industriella värdekedjor där IT och småföretag ingår (s 36).

4 4(8) I ett av uppdragen till Tillväxtverket ingår också att belysa hur kulturella och kreativa verksamheter påverkas av och utvecklas i nya media. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Tillväxtanalys, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden och stiftelsen Svenska Filminstitutet. Den belysning som hitintills genomförts visar bl.a. på: En ökad och relevant tillgänglighet till kulturutbudet är en viktig egenskap och stor potential med nya medier. Liksom att det ger möjligheter till interaktion mellan utövare och publik samt nya sätt för konstnärligt utbyte och skapande. Den tekniska utvecklingen har inneburit att fler har möjlighet att utöva fler former av kultur vilket gjort att gränsen mellan kulturkonsumtion och kulturproduktion är mer diffus än vad den varit tidigare: vi har nu ett större fokus på kulturellt deltagande snarare än mottagande. Utvecklingen av nya digitala tjänster i samverkan med den tekniska utvecklingen ställer höga krav på främjandesystemet. För att på ett bra sätt kunna svara upp mot aktörerna är det viktigt att främjandesystemet är delaktigt och kompetent. Myndigheterna behöver lyfta upp och prioritera bevakningen av utvecklingen inom området. Det behövs en bättre flexibilitet för att rikta och anpassa insatser i takt med områdets utveckling. Myndigheterna behöver uppmärksamma och koordinera gemensamma utmaningar för de samverkande myndigheternas respektive bevakningsområden. Utmaningen för t.ex. SFI med de nya streamingtjänsterna NETFLIX samt HBO Nordic och dess implikationer på branschen berör i förlängningen hela sektorn och är ett sådant exempel. Utmaningar som borde drivas horisontellt och i samråd med alla berörda aktörer. Besöksnäring Det finns idag ingen vedertagen definition av begreppet "Besöksnäring" på det sätt som används i utredningen och sektorn är ingen egen bransch varför begreppet "näringsstruktur" blir något problematisk. När utredningen på sidan 75 skriver att Besöksnäringen har beskrivits i termer av en ny (platsbunden) basnäring osv bör ordet "Platsbunden" övervägas då ca en tredjedel av turismens omsättning uppstår som ett resultat av resor och transporter. Man talar även om "förflyttad" konsumtion. När utredningen refererar till statistik från Tillväxtverket (sid 75; sysselsatte besöksnäringen drygt personer år 2010 varav de flesta arbetar inom hotell- och restaurang) är det Turismen som bör används som begrepp vid beräkning av effekterna. Framgången för företag i besöksnäringen bygger så gott som alltid på flerkärnighet, såväl med avseende på insatser från det egna företaget som med avseende på insatser från samarbetspartners av olika slag. Metanivån i besöksnäringen, destination, är lätt att identifiera utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv och det innebär att det kanske inte alltid spelar så stor roll vad det enskilda företaget gör, om destinationen inte fungerar så bra. Detta adresseras också i utredningen på ett rätt tydligt sätt, vilket i sig kan utgöra en bra grund för framtida, väl fokuserade insatser. Ett viktigt ord i sammanhanget är just sammanhang. Att identifiera helheter, komplexa problembilder, där kompetenshöjande insatser på IT-området är en pusselbit, skulle kunna vara önskvärt för att få bra utväxling på insatserna. Här skulle Tillväxtverket kunna erbjuda myndighetens Destinationsuppdrag som arena eller fullskalelaboratorium för sådana efterfrågade insatser.

5 5(8) Synpunkter på de specifika förslagen 5. Synliggör IT i små företag Integrera IT i relevanta åtgärder Förslaget är bra. Att ta fram en handlingsplan för att integrera IT- perspektivet i relevanta typer av program och insatser ser myndigheten som något positivt. Digitaliseringen är en stor samhällsförändring och kan mycket väl komma att ha en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Vi föreslår ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Med hänvisning till den generella diskussionen inledningsvis om hur IT är en del i utvecklingen föreslås Tillväxtverket få i uppdrag att ta fram en strategi och tillhörande handlingsplan för hur affärskritisk IT kan integreras och synliggöras, respektive hur IT som bärande affärsidé kan integreras och synliggöras, inom ramen för relevanta program och åtgärder som myndigheten själv initierar eller genomför på uppdrag av regeringen. I arbetet med att ta fram och implementera en handlingsplan bör det dock tydliggöras att det inte kommer innebära att alla program och insatser kommer inkluderas som myndigheten arbetar med Kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodstöd Förslaget är bra. Att verka för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte är något myndigheten arbetat och arbetar med inom ramen för olika program och insatser. Exempelvis har Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram årligen under ett antal år arrangerat seminarier om gränslandet IT och turism. Den huvudsakliga orsaken till detta har just varit att svenska småföretag inom turism släpar efter i sin IT-utveckling, såväl jämfört med konkurrenter i andra länder som i relation till konsumenternas krav och behov. Seminarierna har varit välbesökta av såväl IT-företag som turistföretag. En framtida möjlighet skulle kunna vara att samarrangera sådana seminarier med sikte på besöksnäring och IT, om vi vill agera gemensamma aktiviteter på detta område. Utvecklingen av branschspecifika och nischade Communitys för informella möten och kunskapsutbyten har också en stor betydelse för utvecklandet av bl.a. KKN-sektorn och ger god kunskap om initiativen för att möta samhällsutmaningarna. Ett exempel på detta är det handlingsplansfinansierade projektet Creative Nodes i Norrbotten inom Mäklarfunktionsuppdraget som Tillväxtverket haft. Eller hur yngre läkemedelsforskare utan möjlighet till insteg på arbetsmarknaden skapar plattformar för open research och därmed erfarenhet, nätverk och potentiellt avlönat entreprenörskap eller arbete vid sidan av forskningsresultat. En utveckling som framöver sannolikt kommer anpassas multisektoriellt för ytterligare innovationshöjd. Inom programmen skulle också diskussioner om möjligheterna till en utvecklad anpassning av myndighetens arbete inom nya medier kunna utvecklas. Vi föreslår ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Tillväxtverket får i uppdrag att ansvara för att kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodstöd kring IT-relaterade insatser sprids externt, företrädesvis via digitala media, mellan aktörer som är direkt involverade i genomförandet av de program och åtgärder som initierats av Tillväxtverket eller där myndigheten har en uppgift i genomförandet Strategisk dialog och samverkan med marknadsaktörer Förslaget är mycket bra. Tillväxtverket deltar gärna i forumet som föreslås bildas av Digitaliseringskomissionen.

6 6(8) Vi föreslår därför ett tillägg i uppdragsskrivningen, kursiverat nedan: Digitaliseringskommissionen får i uppdrag att administrera ett samverkansforum kring IT-användning i småföretag och hur småföretagens marknadsförutsättningar påverkas av it-användningen i konsumentledet och samhället i stort. Arbetet, inklusive eventuella förslag policyåtgärder, ska redovisas till regeringen som en del av kommissionens årliga rapportering Utveckling av statistik Behoven av att utveckla kunskap kring hur små företag kan nyttja IT i ökad utsträckning är fortsatt viktigt. Att genomföra en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer riktad till små-företag kring deras IT-användning skulle vara önskvärt i samband med detta. Det är mycket bra att SCB i statistiken föreslås inkludera även företag med 0-9 anställda. Det bör tydliggöras att detta skall gälla även för den undersökning Tillväxtverket föreslås få i uppdrag att genomföra vart tredje år. Det är också av vikt att hitta en relation till forskningen i detta arbete. Våra förslag till förändring; Förslaget är otillräckligt när det gäller uppdraget till SCB att utreda vilka branscher som bör inkluderas. Eftersom IT-utvecklingen + globaliseringen + tjänstefieringen i sig skapar nya affärsmodeller, är det problematiskt att mäta utifrån de branschindelningar/sni-koder som presenteras i utredningen. Dessa återspeglar helt enkelt gårdagens näringsliv mer än IT-erans näringsliv. Som exempel kan nämnas ett företag som producerar föreställningar för barn med liveanimerad teater: företaget hittar ingen lämplig SNI-kod eftersom det är samtidigt scenkonst-, film-, och ITföretag. Ett annat exempel är Spotify: är det kultur och service, handel eller något annat? Det behövs således inledningsvis genomföras en mappning av företag, för att därefter genomföra ett statistikutvecklingsprojekt. Mappningen bör göras av SCB i samråd med lämpliga myndigheter och funktioner med ekonomisk kompetens. 6. Kompetensområdet 6.1 Affärsstrategisk IT-kompetens Stöd för affärsutveckling med IT Tillväxtverket ser positivt på förslaget att ge ett riktat stöd i form av checkar för att stärka småföretagens utveckling och konkurrenskraft genom att stimulera till en ökad och utvecklad användning av IT-lösningar i småföretag. Arbetet med checkarna bör främst kopplas till Tillväxtverkets generella arbete med affärsutveckling Våra förslag till förändring; Tillväxtverket menar att utredningens slutsats att det kraftfullaste incitamentet för affärsutveckling alltid handlar om tydlig ekonomisk lönsamhet är problematisk. Inom kulturella och kreativa näringar och vård och omsorg kan incitamentet lika gärna eller hellre ibland beskrivas som vilja att ge god vård eller tillföra god kultur. Delvis på grund av detta kan det vara svårt att få finansiering såväl från offentliga institutioner som privata. Därför blir analysen här något problematisk. Ett första steg i dessa branscher kan lika gärna vara möjligheten att med IT utveckla en idé för en vara eller tjänst. Således blir det för snävt att checkarna ska avgränsas endast till att göra behovsanalys. Att i exempelvis ett större strategiskt IT-projekt inte kunna ta upp kostnader för användarutbildning kopplat till den nya tjänsten kan göra att företag avstår från att söka stöd eller inte tillämpar lösningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Inköp av viss mjukvara som en delkostnad i projekten bör också vara möjligt

7 7(8) då det ofta är en förutsättning för att sedan anpassa till företagets specifika behov och för att möjliggöra utvecklandet av nya tjänster för exempelvis bättre processer internt. Även fortsatt utveckling och underhåll kan hanteras mer kostnadseffektivt om utvecklingen sker på etablerade plattformar som kräver licenser. En del av stöden bör kunna gå till företag med 0-1 anställda, då vissa branscher som exempelvis företag inom kulturella- och kreativa näringar ofta arbetar i nätverk men där det enskilda företaget enbart är soloföretagare eller har några få anställda. Detta är något Tillväxtverket bör få möjlighet att ta beslut om vid ett eventuellt uppdrag. 50 procents medfinansiering kan vara en för hög gräns vad gäller medfinansiering för vissa små företag. Detta är något Tillväxtverket bör få möjlighet att ta beslut om vid ett eventuellt uppdrag. Arbetet med checkar inom kulturella och kreativa näringar visar att partnerskapen kan behöva höja sin kompetens om upphovsrätt och IT-drivna affärsidéer för att arbeta med ett uppdrag i enligt förslaget. 7. Kapitalförsörjning Företagsstöd Generellt kring kapitalförsörjningsförslagen kan nämnas att föreslagna tekniska förändringar av förordningarna om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) och regionalt investeringsstöd (SFS 2007:61) bör hanteras i redan påbörjat arbete att omforma berörda förordningar. Det är ett arbete som sker i samverkan mellan Näringsdepartementet och Tillväxtverket. De exakta förändringar av texten som utredningen föreslagit bör därmed bli föremål för ytterligare överväganden inom ramen för den nu påbörjade och bredare översynen. Tillväxtverket föreslår också att ett arbete startas upp med att se över förordningen om sysselsättningsbidraget (SFS 1998:996) i samband med detta Tydliggör IT-användning i småföretag i EU:s strukturfondsprogram Tillväxtverket anser i likhet med utredningen att strukturfondsprogrammens genomförande ska bidra till stärkt innovationskraft och genom att tydligt lyfta fram användningen av affärskritisk IT i småföretag öka förutsättningarna för småföretagens innovativa förmåga.

8 8(8) Tillväxtverket anser att det finns ett tydligt behov av ett nationellt program som komplement till de regionala strukturfondsprogrammen i nästa strukturfondsperiod. Syftet med detta är att kunna genomföra åtgärder på ett effektivt sätt över regionala gränser och på områden som är av mer generisk karaktär. Insatser med inriktning på affärskritisk IT är ett exempel på ett sådant område. Beslut i detta ärende har fattats av stf generaldirektör Göran Theolin. I handläggningen har Andreas Ek, Magnus Lundsten, Hans Ahrens, Klas Rabe, Anna Manhem och Tony Meurke (föredragande) medverkat. Göran Theolin Handläggare Tony Meurke

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Diarienummer 2009-08-28 013-2009-904715 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dokumenttyp Yttrande Tillväxtverkets synpunkter på EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter Ett integrerat,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Små företag stora möjligheter med it

Små företag stora möjligheter med it Små företag stora möjligheter med it Slutbetänkande av Utredningen om ökad it-användning i småföretag Stockholm 2012 SOU 2012:63 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar Marie Wall, +4684733293 Marie.Wall@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr 1 (5) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag Regeringsbeslutet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Slutrapport: Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Slutrapport: Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Slutrapport: Kompetensutveckling av kultur- och näringslivsaktörer inklusive hur kulturella och kreativa verksamheter utvecklas i samt påverkar utvecklingen av it och nya medier Redovisning av deluppdrag

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer