Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potentialutjämning/Skyddsutjämning"

Transkript

1 Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med poten tialutjämning. Systemet ansluts till jord och får då optimal funktion. Ledande delar som kommer in i byggnaden förbinds till huvudpotentialutjämningen, så nära som möjligt där de kommer in i byggnaden. Vid ny- och ombyggnation ska samtliga ledande delar införas på samma ställe till fastigheten. I en potentialutjämnad byggnad minskar risken för farliga beröringsspänningar både ifrån det matande nätet men även för fel inom anläggningen. Krav Krav enligt Elinstallationsreglerna SS utg 2. Läs även Handbok 449: Potentialutjämning i industriella elanläggningar. I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en huvud jord ningsskena. Till potentialutjämningsskenan skall enligt elinstallationsreglerna följande delar vara anslutna: Skyddsutjämningsledare. Jordtagsledare. Skyddsledare. Rörledningar av metall som förs in i byggnaden, t ex gas- och vattenledningar. Armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad. Främmande ledande delar som är del av byggnaden. Jordledare från överspänningsskydd. Om åskledarsystem finns ansluts även det. Följer du våra råd så klarar du föreskriftskraven. Nya begrepp Potentialutjämning är samlingsnamnet. Man delar in det i 2 områden. Skyddsutjämning = Potentialutjämning av skyddsskäl. Det tidigare begreppet huvudpotentialutjämning har ersatts med skyddsutjämning. Funktionsutjämning = Potentialutjämning av andra skäl än skyddsskäl. T ex driftsskäl. Färgmärkning av ledare för jordning och potentialutjämning, enligt Handbok 449 Ledare Förkortning Färg Skyddsledare PE Gul/grön Funktionsjordledare FE inte standardiserat 1 Skyddsutjämningsledare PB Gul/grön Funktionsutjämningsledare FB inte standardiserat 1 Neutralledare N Blå Kombinerad skydds- och neutralledare PEN Gul/grön 1 Inte gul/grön eller blå. 104

2 Kompletterande potentialutjämning För att förbättra potentialutjämningen kan man via ytterligare potentialutjämningsskenor sammankoppla andra ledande konstruktionsdelar inom fastigheten med varandra. Med kompletterande potentialutjämning menas led ande delar som egentligen inte utgör någon del av den elektriska installationen men som under normal drift eller vid fel, kan anta en elektrisk potential (normal jordpotential). Dessa delar bör ha en utjämningsförbindelse till potentialutjämningssystemet. Exempel på dessa delar är: I de nya Elinstallationsreglerna SS utg 2 är det ett krav på kompletterande potentialutjämning i badrum. För att bäst förstå vad som skall göras hänvisar vi till den kommenterade utgåvan som publicerades våren Här är ett utdrag: En lokal kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt ska utföras. Denna kompletterande skyddsutjämning ska omfatta skyddsledare som är anslutna till utsatta delar och berörbara främmande ledande delar i badrummet och/eller duschrummet. Hissar Stålkonstruktioner Kylanläggningar Ventilationskanaler Centralvärmeanläggning Kabelstegar mm Potentialutjämning i badrum Huvudpotentialutjämningssystem I samband med potentialutjämning bör man observera att det mellan ett potentialutjämnat och ett icke potentialutjämnat område blir en potentialskillnad. Den kompletterande skyddsutjämningen kan monteras utanför eller inne i badrummet och/ eller duschrummet, företrädesvis i närheten av den punkt där främmande ledande delar förs in i utrymmet. Anses uppfyllt om skyddsutjämning utförts vid matande gruppcentral, annars skall den göras lokalt i eller i anslutning till badrummet Tilläggsskydd: Kompletterande skyddsutjämning. Följande fordring gäller som tillägg: Där en ledande folie eller ett metallnät finns monterat ovanför eller under golvvärmeelementet respektive takvärmeelementet ska folien/nätet anslutas till skyddsutjämningssystemet. Åskledare Potentialutjämning OBS! Vid nyinstallation skall samtliga kablar och rör införas vid samma ställe i byggnaden. 105

3 Jordning Överspänningsskydd för el och tele/data skall anslutas till potentialutjämningsskenan och införas till fastigheten på samma ställe. Jordspetten bör slås ner minst 1 m ifrån byggnaden. Då grovskydd installeras bör de anslutas till jordspett eller ringlina. I åskledarstandarden SS-EN anges ett rekommenderat värde på <10Ω. Jordspett har goda egenskaper för avledning av lågfrekventa strömmar samt även högfrekventa då tilledningarna är korta. Jordningsresistansen för jordspett/jordlina kan beräknas efter denna formel: R=ρ/l R=jordelektrodens resistans (Ω) ρ=jordens resistivitet (Ωm) l=jordelektrodens längd (m) Jordningsresistans (Ω) Sand/lerblandning (ρ=100ωm) Matjord (ρ=500ωm) Sand/jordblandning (ρ=500ωm) Grus (ρ=1000ωm) ,5 2, Olika typer av jordning Jordspett Ringjordning Fundamentjord Utförande Ett eller flera jordspett drivs ner ovanpå varandra. Våra jordspett är utformade för montage på varandra utan tillbehör. Min dimension vid rör: Cu 20 mm Ø, Fe 25 mm Ø En lina i form av koppar eller stål grävs ner och förläggs runt byggnaden. Arean skall vara minst 50 mm 2 Cu eller 10 mm Ø Fe. En lina eller oftare plattjärn gjuts in i betongen i plattan. För-/Nackdelar Ger ett lågt ohmtal, enkelt och billigt. Optimalt att kombinera med ringlina. Ger förutom ett jordtag även ett markspänningsskydd. Krävs dock grävning. Metod som dock enbart är aktuell vid nybyggnation. Befintliga anläggningar I befintliga anläggningar kan man oftast inte göra på samma sätt som vid ett nybygge. Det enklaste är att använda jordspett eller dra en ringlina runt byggnaden på minst 50 mm 2 (se ovan). Till dessa ansluts i möjligaste mån ledningar till byggnadsdelar och andra metallföremål i byggnaden. Allt sammankopplas till en potentialutjämnings skena dit också överspänningsskydden ansluts. 106

4 Potentialutjämning av bottenplatta I platsgjutna bjälklag, väggar och pelare på varje våningsplan förläggs skyddsutjämningsledare som fästs till den nätformade armeringen. Utjämningsledarna bör vara av stållinor och minst ha arean 50 mm 2 /8 mmø. Förbindningen görs med skruv-, kläm- eller svetsförband. Avståndet mellan anslutningspunkterna bör vara <1m. ANM. Svetsförband till armeringsjärn får endast göras efter samråd med den byggnadsansvariga. Förbindningarna till armeringen ska anslutas till anslutningspunkter, t ex ingjutna gänghylsor i betongen. I pelare ska det finnas anslutningspunkter på varje våning. Ovanstående är hämtat ur Handbok 449. En tillförlitlig förbindning uppnås endast med klämförband. Man får en betydligt större kontaktyta. Anslutning via najning etc ger dålig kontakt. Ej godkänt, najning ger dålig kontakt. Stor anläggningsyta ger god kontakt, godkänt. Åskledare Potentialutjämning Kontaktplattan monterad innan gjutning. Anslutning mot järnbalk. 107

5 För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materielåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel. Materielåtgång för potentialutjämning av bottenplatta. Kan variera beroende på storlek på armeringsmattor mm. Area (m 2 ) Meter tråd E mm armering E Antal multiklämmor 8-10 mm armering E Antal kontaktplattor E Materiel Utförande Typbeteckning E-nummer Tråd av varmförzinkat stål. Z350 enl. EN mm Ø (50mm 2 ) m/rulle Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, för 8-10 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, S för 4-6 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Rostfri syrafast (V4A) kontaktplatta för ingjutning, för anslutning av armering, jordtag mm

6 Potentialutjämning av bottenplattor skall göras enligt följande: Samtliga armeringsmattor förbinds ordentligt med varandra via en galvaniserad tråd (E ) med minst 2 klämmor (E , 8-10 mm eller E , 4-6 mm armering)/matta. Tråden ansluts till rostfri kontaktplatta (E ), dels för att förenkla framtida anslutningar dels för att minimera galvanisk korrosion. Kontaktplattan ansluts sedan till potentialutjämningsskena. Potentialutjämning av bottenplatta Potentialutjämning av armering i vägg PUS-Paket (E ) för mindre fastigheter samt komplettering PUS-Paketet är ett paket för potentialutjämning/skyddsutjämning av mindre fastigheter som har en bottenplatta upp till 200 m 2. Paketet innehåller stållina, multiklämmor (för att fästa stållinan mot 4-6 mm armeringsmatta) samt rostfri kontaktplatta för smidig anslutning mot huvudjordningsskenan. Paketet innehåller: Ca 60 m varmförzinkad stållina, 8 mm/50 mm 2 (E ) 30 st multiklämmor av varmförzinkat stål 4-6/8 mm (E ) 1 st rostfri syrafast kontaktplatta (E ) Åskledare Potentialutjämning För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som ingår i PUS-paketet uppfyller gällande krav både vad gäller materiel samt mängd. För större bottenplattor, ta fler paket eller använd lösa delar. Utförande Typbeteckning E-nummer PUS-Paket lina + klämmor PUS-SATS

7 Vid byggmöte informeras entreprenören att alla ledningar skall komma in på samma ställe. Råd vid planering och installation Informera om potentialutjämning och hur du vill att denna skall utföras. Nedan visas några exempel på utföranden som även kan kombineras: Med våra multi- och varioklämmor blir systemet flexibelt och lättarbetat. Avstånden mellan förbindningarna varierar. Viktigast är att samtliga armeringsmattor är ordentligt sammanfogade med varandra och minst 2 klämmor/matta. Vid flera nivåer ska det göras på den högsta nivån. Nivåerna förbinds med varandra. Skarvar i jorden ska korrosionskyddas, t ex med godkänd korrosionsskyddstape eller använd klämmor och lina i rostfritt. Tänk på att potentialutjämningsledare skall vara minst halva största skyddsledararean dock lägst 6 mm 2 och behöver ej vara större än 25 mm 2. Du kan använda koppar eller andra metaller. En galvad lina på 8 mm motsvarar ca 25 mm 2 Cu. En 10 mm motsvarande lina ger ledningsförmåga motsvarande ca 39 mm 2 Cu. Ett plattjärn på 30 x 3,5 mm motsvarar ca 52 mm 2 Cu. Om åskledare installeras på taket är det lämpligt med extra jordspett vid nedledarna, förutom att den skall anslutas till potentialutjämningen. Varmförzinkning av stål innebär normalt ett långvarigt korrosionskydd (hög luftfuktighet, aggressiv atmosfär inom industrin samt hög salthalt snabbar på). Uppkommer då olika materiel sammanfogas, men kan även uppstå mellan två metaller av samma ämne. Galvanisk korrosion Den oädlare metallen (anoden) angrips. En elektrolyt krävs, normalt vatten. Detta är en risk vid potentialutjämning t ex vid ihopkoppling av varmförzinkad stållina och ingjuten armering. Lösningen är att använda kontaktplattan eller en annan övergångsklämma av rostfritt stål. 110

8 Allmänt om åskledarsystem Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla åskskyddsanläggningen med husets installationer och större metallföremål. För skydd mot direktnedslag i TV-antenn kan den anslutas med en yttre åskledare utanpå byggnaden ner till ett jordtag (jordspett eller ringlina). Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem: Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixturladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effektivaste sätt fördela blixtströmmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtströmmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet Jordledarsystemet avleder blixtströmmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras. Mer om detta finns att läsa i den nya svenska åskskyddsstandarden SS-EN Åskledare Potentialutjämning Minmiarea för jordtagsledare i marken enligt SS-EN Jordspett Koppar Solid 15 mm Ø Rör 20 mm Ø Stål Solid 16 mm Ø Rör 25 mm Ø Tråd 50 mm 2 10 mm Ø Ringlina Ringledarjordning skall läggas som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet skall vara 0-5 m (riktvärde ca 2 m) från fundamentet och minst 0,5 m djupt. Skarvar i jorden skall korrosionskyddas, t ex med godkänt korrosionsskyddsband (tape) eller skarvhylsor av samma materiel som ringlinan. 111

9 Val av material Ovan jord kan aluminium användas som ledare för blixtströmmen. Även rostfritt stål, varmförzinkat stål, kop par eller eventuellt speciallegeringar av dessa metaller kan användas. Aluminium är ofta ett bra val då det är lättarbetat samt leder åskströmmen bra. Korrosions- och mekaniska risker gör att aluminium endast bör användas i form av tråd eller band. Under jord kan galvaniserad stållina användas men rostfri ståltråd eller -band har längre livslängd. Koppar i jord är mycket motståndskraftig mot korrosion men kan förorsaka angrepp på ledningar av annat materiel i marken, t ex stål- eller blymantlade kablar och gas- eller vattenledningar. Koppar bör därför inte användas utan speciella skyddsåtgärder om risk för korrosion på ledningar föreligger. Detta innebär i praktiken att stål (rostfritt) bör väljas i största möjliga utsträckning. Material Blixtledarna/nedledarna som går från taket och ner till jord leder de största strömmarna. Genom att förbinda åskledarna med potentialutjämningsledarna fördelar man strömmarna och utjämnar spänningar och förhindrar gnistor. Ifall takplåten används som del av systemet bör följande minimivärden uppfyllas (enligt SS-EN 62305) : Stålplåt 0,5 mm Aluminiumplåt 0,65 mm Kopparplåt 0,5 mm Detta kräver dock att taket är svetsat eller ihopfogat på liknande sätt. Våra produktspecialister hjälper gärna till med dimensionering. Mer om jordning och potentialutjämning finns under kapitlet: Potentialutjämning. Materialtabell Följande tabell är till hjälp för att avgöra vilka material som passar ihop. Detta under normala förutsättningar, dvs att inga aggressiva ämnen kan påverka t ex från luften. Varmförzinkat Aluminiumlegering Koppar Rostfritt stål stål / Aluminium Varmförzinkat stål JA JA NEJ JA Aluminiumlegering / Aluminium JA JA NEJ JA Koppar NEJ NEJ JA JA Rostfritt stål JA JA JA JA 112

10 Åskledarsystem riskanalys/klassindelning Åskledare - sammanfattning En åskledaranläggning delas in i 4 olika klasser. Valet görs antingen av att man bestämmer sig för en viss klass eller så gör man en riskanalys för att därigenom komma fram till ett val. α ( ) I II III IV Förklaringar: Skyddsvinkel - Vinkeln mellan uppfångare och den byggnad som skall skyddas. Ju högre mast ju större yta av byggnaden täcks. Se bilder. Skyddsklass - indelning beroende på hur väl man vill skyddda sin anläggning. Ledningsavstånd - avstånd mellan nedledare. Effektivitet - Till hur många procents sannolikhet är man helt skyddad h (m) Skyddsklotsradie - radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner. Masknät - rutstorlek på takledarsystemet. För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA 10/350µs. (table 5 i standarden). Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering. Åskledare Potentialutjämning Skyddsklass Effektivitet Ledningsavstånd Skyddsklotsradie Masknät Erforderligt överspänningsskydd I 98% 10 m 20 m 5 x 5 m ED150 / ED250 II 95% 10 m 30 m 10 x 10 m ED150 / ED250 III 90% 15 m 45 m 15 x 15 m ED60 / ED150 / ED250 IV 80% 20 m 60 m 20 x 20 m ED60 / ED150 / ED

11 Dimensionering av åskledare Area hos tak-, ned- och anslutningsledare mm 2 Area hos blixtjordtagsledare mm 2 Area hos uppfångarstång mm 2 Koppar Stål (10 mm Ø) 50 Rostfritt stål (10 mm Ø) 50 Aluminium OBS! Minimiarea för åskledare oavsett metall är nu 50 mm 2. Teknisk information för konstruktörer Standarder inom åskledarsystem och potentialutjämning som bör ligga till grund för planering är svensk standard SS-EN Produkterna skall uppfylla kraven inom t ex area, korrosionsskydd, elektrisk förbindning och mekanisk hållfasthet. Gårdagens metoder inom åskledarsystem är ofta helt otillräckliga. En del produkter är tekniskt omoderna och har en korrosionstålighet som inte klarar dagens miljökrav. Galvaniserad lina som används som nedledare eller jordlina, korroderar och är inte funktionsduglig efter en kortare tid. Vår erfarenhet inom åskskyddsanläggning motiverade oss att fram en helt ny serie produkter som tekniskt och kvalitativt uppfyller de höga krav man bör ställa. Många av våra uppfinningar är idag standard i branschen. Vi kan idag erbjuda ett komplett program i rostfritt stål, aluminium, koppar och varmförzinkat stål. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi åskskydd. Då kunskap är oerhört viktigt inom åskskydd ger det er en stor trygghet. Kontakta oss med era åskskyddsproblem. Många åskledarsystem t ex på kyrkor eller andra höga byggnader är svårtillgängliga. Systemet är utsatt för stora mekaniska påfrestningar och skall därför vara gjort av hög kvalitet. Komponenter gjorda av plast skall inte användas vid industriapplikationer med stora snömassor eller vid kraftigt förorenad omgivning. Informationen kring applikationer för våra produkter är endast avsedda som produktspecifik information. Applikationsexemplen i diagram mm är resultatet av många års erfarenhet och bör efterföljas. Förklaring till de olika typerna av nedledarfästen De flesta fästen som har niro-clip funktionen kan erhållas i 2 versioner: Fixerad (standard) innebär att linan sitter fast i fästet. Lös innebär att linan kan löpa fritt vilket behövs vid längre distanser då linans längd kan expandera beroende på temperatur. Avstånd mellan fästen Normalt avstånd mellan åskledarfästen är ca 1st/m. Takfästen monteras gärna med max detta avstånd eller ca 0,8-1m per fäste medan nedledarfästen kan monteras med dryga avståndet 1st/m. Men riktmärket är 1st/m. Vid stora anläggningar skall expansionsenheter monteras ungefär var 20:e meter. 114

12 Multifunktionella produkter Framgång inom modernt åskskyddsbyggande Tidigare var man tvungen att använda ett stort antal produkter för att kunna montera ett åskledarsystem. Detta för att kunna hitta rätt förbindning och hållare för den speciella applikationen. Idag kan man med ett mycket mindre antal produkter t o m få en bättre åskledarinstallation. Orsaken är de multifunktionella klämmorna. De multifunktionella klämmorna ger följande fördelar: Förenklad planering och kalkylering Minskad montagetid Mindre lagerhållning och kapitalbindning Idén med de multifunktionella produkterna är att den individuella produkten är designad som en produkt med många olika applikationer. Vi pratar om system och inte produkter. Multiklämma Original-Multi-Klämman - en uppfinning av Pröpster från Miljoner monterade genom åren. Världens mest använda blixtskyddsprodukt. - Universellt användbar som T-, kors, parallell och skarvanslutning. T-koppling Korskoppling Parallell Skarvning Klämma Ledare/ plåtskarv Varioklämma Original-Vario-System - en kostnadseffektiv och praktisk lösning för anslutning av olika ledare. Alla delar är utbytbara och tillverkas genom pressteknik. Ø 8-10/8-10 Ø 8-10/16 Ø 8-10/30x3,5 30x3,5/30x3,5 Ø 8-10/40x4 40x4/40x4 Diagonalklämma Det monteringsvänliga anslutningssystemet för jordanslutningar, platt och rundledare. Fördelar: kostnadsbesparande enkelt montage 2st M 10 x 30 bultar, varmförzinkade platt/platt platt/platt platt/platt+rund rund/rund (Ø10) platt/platt + rund koppling korskoppling parallell anslutn korskoppling parallell anslutn Åskledare Potentialutjämning Niro-Clip Niro-Clip-snäppfästet - helt i rostfritt - som tak- och väggfäste. 100% väderbeständig maximal mekanisk hållfasthet med lös eller fast ledaranslutning Bimetall Det ideala systemet - i enlighet med VDE-standarder - för alla förbindningar mellan olika materiel. Fördelar: Korrosionsfri anslutning mellan kopparlinor och materiel av andra materiel, t ex aluminium och varmförzinkat stål. För potentialutjämningsskenor, takfönster, mätpunkter, och metallkonstruktioner. Multiklämma Varioklämma Hängränneklämma Falsklämma 115

13 Potentialutjämning respektive åskledare behövs i en mängd olika anläggningar. Här följer några utsatta områden där vi kan erbjuda Applikationer lösningar. Dessutom är vi en helhetsleverantör i och med att vi även erbjuder överspänningsskydd samt UPS-lösningar. Villor, lantbruk och industribyggnader mm Potentialutjämning av villor görs enkelt med PUS paketet (E ). Innehåller vad som behövs för en bottenplatta upp till ca 200m 2. När det gäller lantbruk och industrifastigheter kan man ta hjälp av åtgångstabellen. Radiobasstationer, pumpstationer och kraftstationer Åtgärder för dessa anläggningar är potentialutjämning av bottenplattan samt att ringlina förläggs. För pumpstationer bör röranslutningar installeras. Helst i rostfritt pga livslängd men även för att undvika stöldrisken av synliga linor mm. Järnvägsapplikationer Det mycket utsatta läget gör det viktigt med speciallösningar för den svenska järnvägen. Särskilt potentialutjämningsmateriel för järnvägsapplikationer som används vid broar och tunnlar finns också i programmet. Här har vi ett komplett program järnvägsgodkända produkter för potentialutjämning. 116

14 Vindkraft Fundamentet är mycket viktigt med avseende på jordning, potentialutjämning samt åskskydd. Vi har stor erfarenhet inom detta område och har färdiga systemlösningar av olika metaller. Solcellsanläggningar Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda solcellsanläggningar. För solcellsinstallationer har vi åskledarmateriel som är väl lämpat antingen för att skydda anläggningen eller hela fastigheten Bensinstationer Inom detta område som är riskfyllt och därför Ex klassas har vi materiel för både potentialutjämning samt åskskydd. Vi har medverkat både vid etanolsatsningen och biogasanläggningar med potentialutjämningsmateriel och jordning. Här är krav på kompletterande potentialutjämning. Se även separat Ex handbok 427. Åskledare Potentialutjämning 117

15 Ringledarjordning Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet från fundamentet ska vara minst 0,5 m (riktvärde ca 2 m) och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan Åskledarsystem 1 Åskledarlina, Al 2 Ringlina, Cu eller Fe 3 Expansionsenhet 4 Uppfångare 5 Fäste för uppfångare 6 Uppfångare 7 Betongfot för uppfångare 8 Skyddsplatta för uppfångare 9 Klämma för uppfångare/lina 10 Takfäste 11 Multiklämma 12 Nedledarfäste 13 Mätkoppling 118

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap OBO skydds- och skiljegnistgap fungerar som galvanisk isolering och överbryggning av anläggningsdelar, som inte får ha kontakt med varandra under drift. Den galvaniska isoleringen förhindrar t. ex. korrosionsströmmar

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

SPBI rekommendation Potentialutjämning

SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer Titel: Utgiven av: SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer SPBI Service AB Utgåva:

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Fallarmsmarkis Stabilo ST340

Fallarmsmarkis Stabilo ST340 ST0 Väggmontage/Takmontage Detalj A Montagekonsol Vägg A Montagekonsol tak 98 Fallarmsmarkis ST 0 Fallarmsmarkis ST 0 är en kraftig markiskonstruktion som användes vid stora fönsterpartier där stor vindpåkänning

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 2 Strukturella och redaktionella ändringar samt klargöranden i hela dokumentet.

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter 2 En ny produktgeneration är här El- och mediacentraler El- och mediacentraler En ny produktgeneration är här Ny

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok 94621631 2014-07-01, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 5 DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER HÖGMASTER Högmastserien består av 3-sidiga koniska master med ett komplett tillbehörs program. Masterna finns i höjderna 12, 15, 18, 20, 22 och 24 meter som standard

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

En snabbguide från ABB. Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide

En snabbguide från ABB. Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide En snabbguide från ABB Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide Nya guiden från ABB gör det enklare att välja rätt överspänningsskydd Överspänningar på lågspänningsnät orsakas oftast

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-15 Samråd SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skruvklämmor

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT Skarvskåp BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07 ARBETSINSTRUKTION 1. Introduktion 2 Allmänt 3 Satsinnehåll 4 Kabelförsegling med foamtape 5 INSTALLATION 6 Kabelpreparering 7 Kabelmontage i delbar SEAL-BLOCK 8 Kabelmontage

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör

HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör Sida 1 Utförande Masten är tillverkad av helsvetsade, massiva rundstänger av kvalitetstål enligt svensk standard, i ett 3-sidigt fackverk. Den öppna konstruktionen med homogent material eliminerar den

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. "snöskydd modell borst"

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. snöskydd modell borst 2012-01-16 Per Axelsson 5 1(24) Produktbeskrivning samt monteringsanvisning "snöskydd modell borst" 2012-01-16 Per Axelsson 5 2(24) 2012-01-16 Per Axelsson 5 3(24) Innehållsförteckning 1 Systembeskrivning

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Ilsbo Entreprenadprodukter

Ilsbo Entreprenadprodukter Ilsbo Entreprenadprodukter llsbo Kedjeröjare H-serien llsbo Universalblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard och Pro Ilsbo H-serien är hydrauldrivna röjaggregat för kranspetsmontage.

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer