Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potentialutjämning/Skyddsutjämning"

Transkript

1 Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med poten tialutjämning. Systemet ansluts till jord och får då optimal funktion. Ledande delar som kommer in i byggnaden förbinds till huvudpotentialutjämningen, så nära som möjligt där de kommer in i byggnaden. Vid ny- och ombyggnation ska samtliga ledande delar införas på samma ställe till fastigheten. I en potentialutjämnad byggnad minskar risken för farliga beröringsspänningar både ifrån det matande nätet men även för fel inom anläggningen. Krav Krav enligt Elinstallationsreglerna SS utg 2. Läs även Handbok 449: Potentialutjämning i industriella elanläggningar. I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en huvud jord ningsskena. Till potentialutjämningsskenan skall enligt elinstallationsreglerna följande delar vara anslutna: Skyddsutjämningsledare. Jordtagsledare. Skyddsledare. Rörledningar av metall som förs in i byggnaden, t ex gas- och vattenledningar. Armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad. Främmande ledande delar som är del av byggnaden. Jordledare från överspänningsskydd. Om åskledarsystem finns ansluts även det. Följer du våra råd så klarar du föreskriftskraven. Nya begrepp Potentialutjämning är samlingsnamnet. Man delar in det i 2 områden. Skyddsutjämning = Potentialutjämning av skyddsskäl. Det tidigare begreppet huvudpotentialutjämning har ersatts med skyddsutjämning. Funktionsutjämning = Potentialutjämning av andra skäl än skyddsskäl. T ex driftsskäl. Färgmärkning av ledare för jordning och potentialutjämning, enligt Handbok 449 Ledare Förkortning Färg Skyddsledare PE Gul/grön Funktionsjordledare FE inte standardiserat 1 Skyddsutjämningsledare PB Gul/grön Funktionsutjämningsledare FB inte standardiserat 1 Neutralledare N Blå Kombinerad skydds- och neutralledare PEN Gul/grön 1 Inte gul/grön eller blå. 104

2 Kompletterande potentialutjämning För att förbättra potentialutjämningen kan man via ytterligare potentialutjämningsskenor sammankoppla andra ledande konstruktionsdelar inom fastigheten med varandra. Med kompletterande potentialutjämning menas led ande delar som egentligen inte utgör någon del av den elektriska installationen men som under normal drift eller vid fel, kan anta en elektrisk potential (normal jordpotential). Dessa delar bör ha en utjämningsförbindelse till potentialutjämningssystemet. Exempel på dessa delar är: I de nya Elinstallationsreglerna SS utg 2 är det ett krav på kompletterande potentialutjämning i badrum. För att bäst förstå vad som skall göras hänvisar vi till den kommenterade utgåvan som publicerades våren Här är ett utdrag: En lokal kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt ska utföras. Denna kompletterande skyddsutjämning ska omfatta skyddsledare som är anslutna till utsatta delar och berörbara främmande ledande delar i badrummet och/eller duschrummet. Hissar Stålkonstruktioner Kylanläggningar Ventilationskanaler Centralvärmeanläggning Kabelstegar mm Potentialutjämning i badrum Huvudpotentialutjämningssystem I samband med potentialutjämning bör man observera att det mellan ett potentialutjämnat och ett icke potentialutjämnat område blir en potentialskillnad. Den kompletterande skyddsutjämningen kan monteras utanför eller inne i badrummet och/ eller duschrummet, företrädesvis i närheten av den punkt där främmande ledande delar förs in i utrymmet. Anses uppfyllt om skyddsutjämning utförts vid matande gruppcentral, annars skall den göras lokalt i eller i anslutning till badrummet Tilläggsskydd: Kompletterande skyddsutjämning. Följande fordring gäller som tillägg: Där en ledande folie eller ett metallnät finns monterat ovanför eller under golvvärmeelementet respektive takvärmeelementet ska folien/nätet anslutas till skyddsutjämningssystemet. Åskledare Potentialutjämning OBS! Vid nyinstallation skall samtliga kablar och rör införas vid samma ställe i byggnaden. 105

3 Jordning Överspänningsskydd för el och tele/data skall anslutas till potentialutjämningsskenan och införas till fastigheten på samma ställe. Jordspetten bör slås ner minst 1 m ifrån byggnaden. Då grovskydd installeras bör de anslutas till jordspett eller ringlina. I åskledarstandarden SS-EN anges ett rekommenderat värde på <10Ω. Jordspett har goda egenskaper för avledning av lågfrekventa strömmar samt även högfrekventa då tilledningarna är korta. Jordningsresistansen för jordspett/jordlina kan beräknas efter denna formel: R=ρ/l R=jordelektrodens resistans (Ω) ρ=jordens resistivitet (Ωm) l=jordelektrodens längd (m) Jordningsresistans (Ω) Sand/lerblandning (ρ=100ωm) Matjord (ρ=500ωm) Sand/jordblandning (ρ=500ωm) Grus (ρ=1000ωm) ,5 2, Olika typer av jordning Jordspett Ringjordning Fundamentjord Utförande Ett eller flera jordspett drivs ner ovanpå varandra. Våra jordspett är utformade för montage på varandra utan tillbehör. Min dimension vid rör: Cu 20 mm Ø, Fe 25 mm Ø En lina i form av koppar eller stål grävs ner och förläggs runt byggnaden. Arean skall vara minst 50 mm 2 Cu eller 10 mm Ø Fe. En lina eller oftare plattjärn gjuts in i betongen i plattan. För-/Nackdelar Ger ett lågt ohmtal, enkelt och billigt. Optimalt att kombinera med ringlina. Ger förutom ett jordtag även ett markspänningsskydd. Krävs dock grävning. Metod som dock enbart är aktuell vid nybyggnation. Befintliga anläggningar I befintliga anläggningar kan man oftast inte göra på samma sätt som vid ett nybygge. Det enklaste är att använda jordspett eller dra en ringlina runt byggnaden på minst 50 mm 2 (se ovan). Till dessa ansluts i möjligaste mån ledningar till byggnadsdelar och andra metallföremål i byggnaden. Allt sammankopplas till en potentialutjämnings skena dit också överspänningsskydden ansluts. 106

4 Potentialutjämning av bottenplatta I platsgjutna bjälklag, väggar och pelare på varje våningsplan förläggs skyddsutjämningsledare som fästs till den nätformade armeringen. Utjämningsledarna bör vara av stållinor och minst ha arean 50 mm 2 /8 mmø. Förbindningen görs med skruv-, kläm- eller svetsförband. Avståndet mellan anslutningspunkterna bör vara <1m. ANM. Svetsförband till armeringsjärn får endast göras efter samråd med den byggnadsansvariga. Förbindningarna till armeringen ska anslutas till anslutningspunkter, t ex ingjutna gänghylsor i betongen. I pelare ska det finnas anslutningspunkter på varje våning. Ovanstående är hämtat ur Handbok 449. En tillförlitlig förbindning uppnås endast med klämförband. Man får en betydligt större kontaktyta. Anslutning via najning etc ger dålig kontakt. Ej godkänt, najning ger dålig kontakt. Stor anläggningsyta ger god kontakt, godkänt. Åskledare Potentialutjämning Kontaktplattan monterad innan gjutning. Anslutning mot järnbalk. 107

5 För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materielåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel. Materielåtgång för potentialutjämning av bottenplatta. Kan variera beroende på storlek på armeringsmattor mm. Area (m 2 ) Meter tråd E mm armering E Antal multiklämmor 8-10 mm armering E Antal kontaktplattor E Materiel Utförande Typbeteckning E-nummer Tråd av varmförzinkat stål. Z350 enl. EN mm Ø (50mm 2 ) m/rulle Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, för 8-10 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, S för 4-6 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Rostfri syrafast (V4A) kontaktplatta för ingjutning, för anslutning av armering, jordtag mm

6 Potentialutjämning av bottenplattor skall göras enligt följande: Samtliga armeringsmattor förbinds ordentligt med varandra via en galvaniserad tråd (E ) med minst 2 klämmor (E , 8-10 mm eller E , 4-6 mm armering)/matta. Tråden ansluts till rostfri kontaktplatta (E ), dels för att förenkla framtida anslutningar dels för att minimera galvanisk korrosion. Kontaktplattan ansluts sedan till potentialutjämningsskena. Potentialutjämning av bottenplatta Potentialutjämning av armering i vägg PUS-Paket (E ) för mindre fastigheter samt komplettering PUS-Paketet är ett paket för potentialutjämning/skyddsutjämning av mindre fastigheter som har en bottenplatta upp till 200 m 2. Paketet innehåller stållina, multiklämmor (för att fästa stållinan mot 4-6 mm armeringsmatta) samt rostfri kontaktplatta för smidig anslutning mot huvudjordningsskenan. Paketet innehåller: Ca 60 m varmförzinkad stållina, 8 mm/50 mm 2 (E ) 30 st multiklämmor av varmförzinkat stål 4-6/8 mm (E ) 1 st rostfri syrafast kontaktplatta (E ) Åskledare Potentialutjämning För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som ingår i PUS-paketet uppfyller gällande krav både vad gäller materiel samt mängd. För större bottenplattor, ta fler paket eller använd lösa delar. Utförande Typbeteckning E-nummer PUS-Paket lina + klämmor PUS-SATS

7 Vid byggmöte informeras entreprenören att alla ledningar skall komma in på samma ställe. Råd vid planering och installation Informera om potentialutjämning och hur du vill att denna skall utföras. Nedan visas några exempel på utföranden som även kan kombineras: Med våra multi- och varioklämmor blir systemet flexibelt och lättarbetat. Avstånden mellan förbindningarna varierar. Viktigast är att samtliga armeringsmattor är ordentligt sammanfogade med varandra och minst 2 klämmor/matta. Vid flera nivåer ska det göras på den högsta nivån. Nivåerna förbinds med varandra. Skarvar i jorden ska korrosionskyddas, t ex med godkänd korrosionsskyddstape eller använd klämmor och lina i rostfritt. Tänk på att potentialutjämningsledare skall vara minst halva största skyddsledararean dock lägst 6 mm 2 och behöver ej vara större än 25 mm 2. Du kan använda koppar eller andra metaller. En galvad lina på 8 mm motsvarar ca 25 mm 2 Cu. En 10 mm motsvarande lina ger ledningsförmåga motsvarande ca 39 mm 2 Cu. Ett plattjärn på 30 x 3,5 mm motsvarar ca 52 mm 2 Cu. Om åskledare installeras på taket är det lämpligt med extra jordspett vid nedledarna, förutom att den skall anslutas till potentialutjämningen. Varmförzinkning av stål innebär normalt ett långvarigt korrosionskydd (hög luftfuktighet, aggressiv atmosfär inom industrin samt hög salthalt snabbar på). Uppkommer då olika materiel sammanfogas, men kan även uppstå mellan två metaller av samma ämne. Galvanisk korrosion Den oädlare metallen (anoden) angrips. En elektrolyt krävs, normalt vatten. Detta är en risk vid potentialutjämning t ex vid ihopkoppling av varmförzinkad stållina och ingjuten armering. Lösningen är att använda kontaktplattan eller en annan övergångsklämma av rostfritt stål. 110

8 Allmänt om åskledarsystem Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla åskskyddsanläggningen med husets installationer och större metallföremål. För skydd mot direktnedslag i TV-antenn kan den anslutas med en yttre åskledare utanpå byggnaden ner till ett jordtag (jordspett eller ringlina). Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem: Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixturladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effektivaste sätt fördela blixtströmmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtströmmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet Jordledarsystemet avleder blixtströmmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras. Mer om detta finns att läsa i den nya svenska åskskyddsstandarden SS-EN Åskledare Potentialutjämning Minmiarea för jordtagsledare i marken enligt SS-EN Jordspett Koppar Solid 15 mm Ø Rör 20 mm Ø Stål Solid 16 mm Ø Rör 25 mm Ø Tråd 50 mm 2 10 mm Ø Ringlina Ringledarjordning skall läggas som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet skall vara 0-5 m (riktvärde ca 2 m) från fundamentet och minst 0,5 m djupt. Skarvar i jorden skall korrosionskyddas, t ex med godkänt korrosionsskyddsband (tape) eller skarvhylsor av samma materiel som ringlinan. 111

9 Val av material Ovan jord kan aluminium användas som ledare för blixtströmmen. Även rostfritt stål, varmförzinkat stål, kop par eller eventuellt speciallegeringar av dessa metaller kan användas. Aluminium är ofta ett bra val då det är lättarbetat samt leder åskströmmen bra. Korrosions- och mekaniska risker gör att aluminium endast bör användas i form av tråd eller band. Under jord kan galvaniserad stållina användas men rostfri ståltråd eller -band har längre livslängd. Koppar i jord är mycket motståndskraftig mot korrosion men kan förorsaka angrepp på ledningar av annat materiel i marken, t ex stål- eller blymantlade kablar och gas- eller vattenledningar. Koppar bör därför inte användas utan speciella skyddsåtgärder om risk för korrosion på ledningar föreligger. Detta innebär i praktiken att stål (rostfritt) bör väljas i största möjliga utsträckning. Material Blixtledarna/nedledarna som går från taket och ner till jord leder de största strömmarna. Genom att förbinda åskledarna med potentialutjämningsledarna fördelar man strömmarna och utjämnar spänningar och förhindrar gnistor. Ifall takplåten används som del av systemet bör följande minimivärden uppfyllas (enligt SS-EN 62305) : Stålplåt 0,5 mm Aluminiumplåt 0,65 mm Kopparplåt 0,5 mm Detta kräver dock att taket är svetsat eller ihopfogat på liknande sätt. Våra produktspecialister hjälper gärna till med dimensionering. Mer om jordning och potentialutjämning finns under kapitlet: Potentialutjämning. Materialtabell Följande tabell är till hjälp för att avgöra vilka material som passar ihop. Detta under normala förutsättningar, dvs att inga aggressiva ämnen kan påverka t ex från luften. Varmförzinkat Aluminiumlegering Koppar Rostfritt stål stål / Aluminium Varmförzinkat stål JA JA NEJ JA Aluminiumlegering / Aluminium JA JA NEJ JA Koppar NEJ NEJ JA JA Rostfritt stål JA JA JA JA 112

10 Åskledarsystem riskanalys/klassindelning Åskledare - sammanfattning En åskledaranläggning delas in i 4 olika klasser. Valet görs antingen av att man bestämmer sig för en viss klass eller så gör man en riskanalys för att därigenom komma fram till ett val. α ( ) I II III IV Förklaringar: Skyddsvinkel - Vinkeln mellan uppfångare och den byggnad som skall skyddas. Ju högre mast ju större yta av byggnaden täcks. Se bilder. Skyddsklass - indelning beroende på hur väl man vill skyddda sin anläggning. Ledningsavstånd - avstånd mellan nedledare. Effektivitet - Till hur många procents sannolikhet är man helt skyddad h (m) Skyddsklotsradie - radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner. Masknät - rutstorlek på takledarsystemet. För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA 10/350µs. (table 5 i standarden). Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering. Åskledare Potentialutjämning Skyddsklass Effektivitet Ledningsavstånd Skyddsklotsradie Masknät Erforderligt överspänningsskydd I 98% 10 m 20 m 5 x 5 m ED150 / ED250 II 95% 10 m 30 m 10 x 10 m ED150 / ED250 III 90% 15 m 45 m 15 x 15 m ED60 / ED150 / ED250 IV 80% 20 m 60 m 20 x 20 m ED60 / ED150 / ED

11 Dimensionering av åskledare Area hos tak-, ned- och anslutningsledare mm 2 Area hos blixtjordtagsledare mm 2 Area hos uppfångarstång mm 2 Koppar Stål (10 mm Ø) 50 Rostfritt stål (10 mm Ø) 50 Aluminium OBS! Minimiarea för åskledare oavsett metall är nu 50 mm 2. Teknisk information för konstruktörer Standarder inom åskledarsystem och potentialutjämning som bör ligga till grund för planering är svensk standard SS-EN Produkterna skall uppfylla kraven inom t ex area, korrosionsskydd, elektrisk förbindning och mekanisk hållfasthet. Gårdagens metoder inom åskledarsystem är ofta helt otillräckliga. En del produkter är tekniskt omoderna och har en korrosionstålighet som inte klarar dagens miljökrav. Galvaniserad lina som används som nedledare eller jordlina, korroderar och är inte funktionsduglig efter en kortare tid. Vår erfarenhet inom åskskyddsanläggning motiverade oss att fram en helt ny serie produkter som tekniskt och kvalitativt uppfyller de höga krav man bör ställa. Många av våra uppfinningar är idag standard i branschen. Vi kan idag erbjuda ett komplett program i rostfritt stål, aluminium, koppar och varmförzinkat stål. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi åskskydd. Då kunskap är oerhört viktigt inom åskskydd ger det er en stor trygghet. Kontakta oss med era åskskyddsproblem. Många åskledarsystem t ex på kyrkor eller andra höga byggnader är svårtillgängliga. Systemet är utsatt för stora mekaniska påfrestningar och skall därför vara gjort av hög kvalitet. Komponenter gjorda av plast skall inte användas vid industriapplikationer med stora snömassor eller vid kraftigt förorenad omgivning. Informationen kring applikationer för våra produkter är endast avsedda som produktspecifik information. Applikationsexemplen i diagram mm är resultatet av många års erfarenhet och bör efterföljas. Förklaring till de olika typerna av nedledarfästen De flesta fästen som har niro-clip funktionen kan erhållas i 2 versioner: Fixerad (standard) innebär att linan sitter fast i fästet. Lös innebär att linan kan löpa fritt vilket behövs vid längre distanser då linans längd kan expandera beroende på temperatur. Avstånd mellan fästen Normalt avstånd mellan åskledarfästen är ca 1st/m. Takfästen monteras gärna med max detta avstånd eller ca 0,8-1m per fäste medan nedledarfästen kan monteras med dryga avståndet 1st/m. Men riktmärket är 1st/m. Vid stora anläggningar skall expansionsenheter monteras ungefär var 20:e meter. 114

12 Multifunktionella produkter Framgång inom modernt åskskyddsbyggande Tidigare var man tvungen att använda ett stort antal produkter för att kunna montera ett åskledarsystem. Detta för att kunna hitta rätt förbindning och hållare för den speciella applikationen. Idag kan man med ett mycket mindre antal produkter t o m få en bättre åskledarinstallation. Orsaken är de multifunktionella klämmorna. De multifunktionella klämmorna ger följande fördelar: Förenklad planering och kalkylering Minskad montagetid Mindre lagerhållning och kapitalbindning Idén med de multifunktionella produkterna är att den individuella produkten är designad som en produkt med många olika applikationer. Vi pratar om system och inte produkter. Multiklämma Original-Multi-Klämman - en uppfinning av Pröpster från Miljoner monterade genom åren. Världens mest använda blixtskyddsprodukt. - Universellt användbar som T-, kors, parallell och skarvanslutning. T-koppling Korskoppling Parallell Skarvning Klämma Ledare/ plåtskarv Varioklämma Original-Vario-System - en kostnadseffektiv och praktisk lösning för anslutning av olika ledare. Alla delar är utbytbara och tillverkas genom pressteknik. Ø 8-10/8-10 Ø 8-10/16 Ø 8-10/30x3,5 30x3,5/30x3,5 Ø 8-10/40x4 40x4/40x4 Diagonalklämma Det monteringsvänliga anslutningssystemet för jordanslutningar, platt och rundledare. Fördelar: kostnadsbesparande enkelt montage 2st M 10 x 30 bultar, varmförzinkade platt/platt platt/platt platt/platt+rund rund/rund (Ø10) platt/platt + rund koppling korskoppling parallell anslutn korskoppling parallell anslutn Åskledare Potentialutjämning Niro-Clip Niro-Clip-snäppfästet - helt i rostfritt - som tak- och väggfäste. 100% väderbeständig maximal mekanisk hållfasthet med lös eller fast ledaranslutning Bimetall Det ideala systemet - i enlighet med VDE-standarder - för alla förbindningar mellan olika materiel. Fördelar: Korrosionsfri anslutning mellan kopparlinor och materiel av andra materiel, t ex aluminium och varmförzinkat stål. För potentialutjämningsskenor, takfönster, mätpunkter, och metallkonstruktioner. Multiklämma Varioklämma Hängränneklämma Falsklämma 115

13 Potentialutjämning respektive åskledare behövs i en mängd olika anläggningar. Här följer några utsatta områden där vi kan erbjuda Applikationer lösningar. Dessutom är vi en helhetsleverantör i och med att vi även erbjuder överspänningsskydd samt UPS-lösningar. Villor, lantbruk och industribyggnader mm Potentialutjämning av villor görs enkelt med PUS paketet (E ). Innehåller vad som behövs för en bottenplatta upp till ca 200m 2. När det gäller lantbruk och industrifastigheter kan man ta hjälp av åtgångstabellen. Radiobasstationer, pumpstationer och kraftstationer Åtgärder för dessa anläggningar är potentialutjämning av bottenplattan samt att ringlina förläggs. För pumpstationer bör röranslutningar installeras. Helst i rostfritt pga livslängd men även för att undvika stöldrisken av synliga linor mm. Järnvägsapplikationer Det mycket utsatta läget gör det viktigt med speciallösningar för den svenska järnvägen. Särskilt potentialutjämningsmateriel för järnvägsapplikationer som används vid broar och tunnlar finns också i programmet. Här har vi ett komplett program järnvägsgodkända produkter för potentialutjämning. 116

14 Vindkraft Fundamentet är mycket viktigt med avseende på jordning, potentialutjämning samt åskskydd. Vi har stor erfarenhet inom detta område och har färdiga systemlösningar av olika metaller. Solcellsanläggningar Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda solcellsanläggningar. För solcellsinstallationer har vi åskledarmateriel som är väl lämpat antingen för att skydda anläggningen eller hela fastigheten Bensinstationer Inom detta område som är riskfyllt och därför Ex klassas har vi materiel för både potentialutjämning samt åskskydd. Vi har medverkat både vid etanolsatsningen och biogasanläggningar med potentialutjämningsmateriel och jordning. Här är krav på kompletterande potentialutjämning. Se även separat Ex handbok 427. Åskledare Potentialutjämning 117

15 Ringledarjordning Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet från fundamentet ska vara minst 0,5 m (riktvärde ca 2 m) och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan Åskledarsystem 1 Åskledarlina, Al 2 Ringlina, Cu eller Fe 3 Expansionsenhet 4 Uppfångare 5 Fäste för uppfångare 6 Uppfångare 7 Betongfot för uppfångare 8 Skyddsplatta för uppfångare 9 Klämma för uppfångare/lina 10 Takfäste 11 Multiklämma 12 Nedledarfäste 13 Mätkoppling 118

Allmänt om åskledarsystem

Allmänt om åskledarsystem Allmänt om åskledarsystem Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Kontaktplattor Fär Jordningsmateriel Jordningsmaterial 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap OBO skydds- och skiljegnistgap fungerar som galvanisk isolering och överbryggning av anläggningsdelar, som inte får ha kontakt med varandra under drift. Den galvaniska isoleringen förhindrar t. ex. korrosionsströmmar

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

SPBI rekommendation Potentialutjämning

SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer Titel: Utgiven av: SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer SPBI Service AB Utgåva:

Läs mer

Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem. Uppfångare, isolerade åskledarsystem

Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem. Uppfångare, isolerade åskledarsystem Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem Uppfångare, isolerade åskledarsystem 185 Betongsockel med kilteknik Optimal uppfångare utan gänga Fördelar: Inställbar lutning av uppfångaren gentemot

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd.

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec teknologin Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec innebär en helt ny standard inom överspänningsskydd för inkommande matning. Det är helt ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vid överlast

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Fallarmsmarkis Stabilo ST340

Fallarmsmarkis Stabilo ST340 ST0 Väggmontage/Takmontage Detalj A Montagekonsol Vägg A Montagekonsol tak 98 Fallarmsmarkis ST 0 Fallarmsmarkis ST 0 är en kraftig markiskonstruktion som användes vid stora fönsterpartier där stor vindpåkänning

Läs mer

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter 2 En ny produktgeneration är här El- och mediacentraler El- och mediacentraler En ny produktgeneration är här Ny

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ Ett av nordens mest sålda cykelställ. PUBLICUS är ett cykelställ uppmärksammat för sin goda design. Den enkla, rena formen ger denna eleganta klassiker en naturlig plats i det offentliga rummet. cykelställ

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Produktkatalog. Elpress system för djupjordning

Produktkatalog. Elpress system för djupjordning Produktkatalog Elpress system för djupjordning Djupjordning System för djupjordning 2 Systemets uppbyggnad och funktion 3 Elpress tillbehör för djupjordning 4 Slagnackar för Elpress djupjordningssystem

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000

Utgåva Ändringsnot Datum. A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A Denna Riktlinje är totalt omarbetad och ersätter TR5:113 från 14 september 2000 2 Strukturella och redaktionella ändringar samt klargöranden i hela dokumentet.

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com UNI Gerdins Components Västerås AB tillhör familjeägda Gerdins Group. Våra ledord är Kvalitet, Effektivitet, Engagemang och Trygghet. Det gäller i såväl kundkontakter och organisation som i produktion

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Brandmursplatta Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användninsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok 94621631 2014-07-01, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 5 DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Brandvattenledning i segjärn

Brandvattenledning i segjärn Brandvattenledning i segjärn Arbetstryck upp till 100 bar Snabbt och enkelt att installera Motstår brand - 60 min vid 900 grader Mer än 400 000 meter erfarenhet Brandvattenledning med VRS-System Historien

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Översikt LCD-monitorer

Översikt LCD-monitorer Översikt LCD-monitorer TruVision GEL-17VGA 17" LCD VGA-monitor Monitorer LCD GEL-19VGA 19" LCD VGA-monitor TVM-1700 17" monitor, 1280x1024, BNC, VGA, HDMI, ljud TVM-1900 19" monitor, 1280x1024, BNC, VGA,

Läs mer

Innehållsförteckning. Val av ytbehandling Potentialutjämning. Kabelstegar Kabelrännor/ Armaturskenor. Trådstegar. Montageprofiler.

Innehållsförteckning. Val av ytbehandling Potentialutjämning. Kabelstegar Kabelrännor/ Armaturskenor. Trådstegar. Montageprofiler. Innehållsförteckning MP- Ett nytt delavsnitt i vårt sortiment. MP- består av ingjutningslådor, golvboxar med el-, data- eller mediauttag m m. Ingjutningslådor flera storlekar flera höjder matas med rör

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

för standardapplikationer CLASS för krävande applikationer VÄLJ DIN KONTAKT

för standardapplikationer CLASS för krävande applikationer VÄLJ DIN KONTAKT i CLASS för krävande applikationer VÄLJ DIN KONTAKT i w w w. i l m e. c o m Välj SÄKERHETSSYSTEM ELSKÅP RADIOKONTROLLER EL-FÖRSÖRJNING AUTOMATION Insatser i JEI sortimentet består av självslocknande termoplast

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER VÄGBELYSNING I SVERIGE AB HÖGMASTER HÖGMASTER Högmastserien består av 3-sidiga koniska master med ett komplett tillbehörs program. Masterna finns i höjderna 12, 15, 18, 20, 22 och 24 meter som standard

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer