* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel."

Transkript

1 * KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT GRUNDFOS HYDRO Kylma MBS-nordic WILO Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel. Policy Köldbärarlaget är en ideell sammanslutning som skall Verka för ökad förståelse för köldbärarsystem. Verka för energi- och miljöriktiga köldbärarsystem. Vara oberoende av kommersiella intressen. Vara drivande för optimala lösningar (t.ex. med hjälp av LCC) i samverkan med extern sakkunskap.

2 Innehåll Slutet, avluftat köldbärarsystem. 3 Korrosion i köldbärarsystem... 6 Kontroll & Skötsel :... 9 Denna publikation från * KÖLDBÄRARLAGET * belyses i huvudsak vikten av slutna och väl avluftade indirekta kylsystem, korrosion samt kontroll och skötsel av köldbärarsystem. För att på ett sakligt och korrekt sätt kunna belysa området korrosion har följande företag bistått med kompetens och rådgivning i ämnet. Från * KÖLDBÄRARLAGET * vill vi tacka: - Energiteknik SP Borås - 2 -

3 Slutet, avluftat köldbärarsystem Slutet system I tidigare publikationer har vi berört behovet av att avlufta systemet för att bl.a. förhindra korrosion och för att erhålla rätt systemfunktion. Ett system som befriats från syre(o 2 ) enligt våra rekommendationer är att betrakta som, ett på syre undermättat system med lägre korrosionsrisk. Naturen strävar efter jämvikt med likartad syrenivå (O 2 ) såväl inne som utanför systemet. Genom att hålla ett högre tryck i det slutna systemet än utanför, får vi ett system där luft ej kan läcka in och minskar därmed risken att vätskan mättas med syre (O 2 ). Statiskt tryck När vi fyllt upp systemet med köldbärarvätska, kommer vätskepelarens höjd och vätskans densitet att utgöra ett tryck som kan avläsas på en manometer. Exempel: Totala höjden från systemets lägsta punkt till dess högsta är 10 meter. Vätskan består av en blandning av organiskt salt och avjoniserat vatten. Vätskans densitet anges av tillverkaren till 1200 kg/m 3. Manometern P1 placerad i systemets lägsta punkt kommer då att visa: 1,18 bar Trycket i systemets högsta punkt P2 blir då: 0 bar Om vi däremot önskar ett övertryck i systemet på 0,5 bar, även vid högpunkt P2 kommer manometern P1 att visa: 1,18 + 0,5 dvs. 1,68 bar. Ovanstående värden gäller när cirkulationspumpen är avstängd

4 Expansionskärl Enligt ovan önskar vi hålla ett övertryck i hela systemet vid drifttillstånd. Vanligen startas systemet vid rumstemperatur och temperatursänks successivt. Vätskan kommer av naturen att minska i volym. Denna volymminskning måste kompenseras genom påfyllning av ytterligare vätska. För att kunna hålla ett konstant övertryck vid varierande temperaturer samt när gas lämnar systemet (avluftning) installeras ett expansionskärl. Detta kan vara av sluten, förtryckt typ, försedd med ett membran eller en bälg av syntetiskt gummi. Kärlet består av två kammare, varav den ena är avsedd för systemvätskan och den andra kammaren innehåller komprimerad kvävgas, alternativt luft. Trycksatta kärl, skall av säkerhetsskäl, besiktigas periodvis. I större system kan trycket i kärlet upprätthållas av en kompressor eller en pump. Ett kompressorkärl med gummibälg har en ännu större möjlighet att upprätthålla ett övertryck, tack vare kompressorn. Ett öppet system med tryckhållningspump är en lösning som automatiskt håller systemtrycket. Risk för luftsättning av vätskan kan förekomma, men kan förhindras med trycklöst membran. Vi rekommenderar att expansionskärl i köldbärarsystem överdimensioneras i de fall man inte har kontinuerlig tillsyn av systemet. Vid uppstart och när systemet håller rumstemperatur, skall kärlet innehålla maximal volym vätska för att kunna tillföra systemet vätska när temperaturen sänks. I ett system med förtryckt expansionskärl är det viktigt att kärlets förtryck kontrolleras och justeras regelbundet. Kontroll och justering kan bara göras när kärlet är tomt på vätska. Ändamålsriktig avstängnings- och avtappningsventil skall därför monteras i anslutning till expansionskärlet. Därmed kan justering av förtryck göras utan att man behöver göra större nertappning av köldbäraren. För dimensionering av expansionskärlets volym och materialval mm, kontakta leverantören. (Vid beräkning av storleken på ett slutet expansionskärl, beräknas först systemets expansionsvolym. Denna beror på vätskemängd, volymutvidgningskoefficienten (varierar starkt med typen av vätska) och temperaturområde. Därefter tas hänsyn till lägsta respektive högsta tillåtna tryck i systemet, vilket avgör hur stor volym gaskudden skall ha. Denna volym ger tillsammans med expansionsvolymen, kärlets totala volym)

5 Förtryck i expansionskärlet Som installatör är det viktigt att Du känner till förtryckets betydelse för rätt anläggningsfunktion. Köldbärarlaget har i tidigare publikationer rekommenderat låg placering av cirkulationspumpar och att expansionskärlet bör placeras i anslutning till pumpens sugsida. Om expansionskärlet placeras enligt denna rekommendation i tidigare exempel där vi önskar ett övertryck i högsta punkt P2 på 0,5 bar, blir erfodligt förtryck i kärlet P3 1,68 bar eller mer praktiskt: 1,7 bar. Vanligen levereras membrankärl med ett påfyllt förtryck av 0,5 bar. Driftstörningar I ett trycksatt och avluftat (avgasat) system med stängda högpunktsavluftare kan i princip ingen luft ta sig in. Dock är det så att vid ingrepp / service av systemet, kan luft ta sig in. Om vätskans strömningshastighet i någon del av systemet är för hög (över 1,2 m/s), kommer det statiska trycket i denna punkt att sjunka drastiskt. Så sker också vid tvära dimensionsövergångar. I värsta fall kan vakuum uppträda i dessa punkter under drift och här kan luft ta sig in i systemet. Om cirkulationspumpen placeras högt i systemet, finns risk för att luft fälls ut i skovelhjulet. Detta har till följd att pumpens kapacitet minskar, oljud och pumphaveri kan uppstå. Dessutom kommer inte anläggningens avluftare att fungera på rätt sätt. Viktigt Kontrollera att expansionskärlet är anslutet till pumpens sugsida,höj systemtrycket och förtrycket tills luften och driftstörningen försvinner. Kontrollera under drift, att manometern (P1) vid pumpens sugsida visar erforderligt tilloppstryck. Detta tryck kan hämtas från pumpens manual/ driftinstruktion

6 Korrosion i köldbärarsystem Det finns alltid risk för att någon form av korrosion sker i system med vattenbaserade köldbärare. Korrosion kan i värsta fall leda till att det går hål på rörväggar och liknande, men restprodukter från korrosion kan även leda till åverkan på exempelvis pumphjul och tätningar. Genom att utforma systemen så att de passar ihop med den valda köldbäraren kan korrosionsrisken dock minimeras eller så kan korrosionshastigheten göras försumbart liten. Korrosionsprocesserna är av elektrokemisk natur, vilket betyder att reaktionerna sker under avgivande (oxidation) eller upptagna (reduktion) elektroner. För att korrosion ska kunna förekomma krävs att elektroner lätt kan vandra i mellan de ställen där dessa reaktioner äger rum. Metaller är som bekant bra elektriska ledare, vilket även är anledningen till att metaller har stor benägenhet att korrodera. Dessutom krävs det att det korroderande materialet är i kontakt med en ledande vätska. Vätskor som innehåller joner i lösning är ledande, vilket alla vattenbaserade köldbärare gör i större eller mindre utsträckning. Köldbärare som består av vattenblandningar av metanol eller etanol är minst ledande. Därefter kommer vattenblandningar av glykoler, glycerin eller urea. Mest ledande är köldbärare som består av vattenlösningar av oorganiska (t.ex. kalciumklorid) eller organiska salter (t.ex. kaliumformat eller kaliumacetat). Det krävs även att ett oxidationsmedel finns närvarande för att korrosion ska kunna äga rum. I köldbärarsystem är det nästan uteslutande syre löst i vätskan som är oxidationsmedel. Koppar kan till exempel inte korrodera alls om inte syre finns närvarande och även när det gäller stål kan korrosionshastigheten minskas mycket kraftigt genom att avlägsna syre från systemet. Därför är det väldigt viktigt att avlägsna syre från köldbärarvätskan. Först och främst handlar det om att få bort den fria syrgasen som finns i eventuella luftbubblor i vätskan. Detta görs efter fyllning via högpunktsavluftare eller mikrobubbelavskiljare. Dessutom är det viktigt att det bundna syret, det vill säga det syre som finns löst i vätskan avlägsnas. Ju högre temperatur och ju lägre tryck vätskan har ju mindre syre kan vara löst i den. Det bundna syret kan därför avlägsnas via undertrycksavgasare och genom att höja vätskans temperatur efter fyllning så att den bundna syrgasen avgår från vätskan. Det är även viktigt att systemet har ett visst övertryck så att inte ny luft sugs in via packningar i pumpar eller liknande. Vanliga typer av korrosion som kan förekomma i köldbärarsystem är allmän korrosion, galvanisk korrosion, lokal korrosion, exempelvis spalt- eller avlagringskorrosion och strömnings- eller erosionskorrosion

7 Allmän korrosion Allmän korrosion sker jämnt över hela den yta som utsätts för den ledande vätskan. I vissa fall stannar korrosionen upp efter ett tag eftersom det bildas ett skyddande lager av korrosionsprodukter på ytan, vilket skyddar metallen från vidare korrosion metallen passiveras. Olika metaller passiveras i olika miljöer (typ av vätska, ph etc) och ibland kan metallens förmåga att passiveras förbättras genom att ett legeringselement tillsätts till metallen, exempelvis rostfritt stål. Exempel på andra material som ofta passiveras är titan, aluminium och koppar. Eftersom köldbärarvätskans ph (surhetsgrad) kan vara avgörande för om ett material passiveras eller inte är det viktigt att se till att köldbärarvätskan har rätt ph för de olika material som finns i systemet eller tvärtom. Allmän korrosion kan även förhindras eller bromsas upp genom att justera vätskemiljön. Detta kan dels göras genom att tillsätta ämnen så att ph korrigeras till en lämplig nivå eller genom att tillsätta så kallade passivatorer eller inhibitorer. Passivatorer fungerar på så sätt att de reagerar med metallytan så att denna passiveras. Inhibitorer hämmar korrosionsförloppet genom att bromsa upp antingen reduktions- eller oxidationsreaktionen. Galvanisk korrosion Denna typ av korrosion uppkommer då två metaller av olika ädelhet är förbundna med varandra i en ledande vätska. Man ska därför inte koppla samman material som har stor skillnad i självkorrosionspotential. Denna beror dock till viss del på vätskan. I system med koppar som är en ädel metall bör därför oädla metaller såsom zink, magnesium och aluminium undvikas. Särskilt gäller detta för vätskor med extra hög ledningsförmåga. Galvanisk korrosion kan också förekomma i en legering som består av två metaller med olika ädelhet. Ett vanligt exempel är avzinkning av mässing, vilket innebär selektiv utlösning av zink ur legeringen. Kvar blir en porös rest av koppar med dålig hållfasthet. Mässing används exempelvis i armaturer och pumphjul. Avzinkning av mässing kan dock undvikas om zinkhalten inte är för hög (<34 %) och legeringen dessutom innehåller små mängder av andra ämnen (arsenik, antimon, bly aluminium och kisel). I köldbärarsystem ska alltså enbart så kallade avzinkade mässingskomponenter användas. Vid lödning i koppar i köldbärarsystem ska så kallad hårlödning med silverlod användas och inte mjuklod då detta innehåller tenn. Man bör därför se upp med vissa microbubbelavskiljare och manometrar (tryckgivare), eftersom dessa kan innehålla mjuklod

8 Lokal korrosion Exempel på lokal korrosion som kan förekomma i köldbärarsystem är så kallad spaltkorrosion eller avlagringskorrosion. Båda dessa korrosionstyper uppkommer där oxidationsmedlets (syrets) koncentration skiljer från ställe till ställe. I spalter är vätskan ofta stillastående och när syret har förbrukats där bli dess koncentration lägre jämfört med det övriga vätskesystemet. Anledningen är att potentialskillnaden mellan de två ställena ökar och metallen i kontakt med den syrefattiga vätskan korroderar. De passiverbara metaller, som har ett skyddande lager av korrosionsprodukter på ytan, är särskilt känsliga. Lagret, som består av olika metalloxider, löses upp och korrosion uppstår. Samma fenomen uppkommer under avlagringar av smutspartiklar som kan förekomma i dåligt rengjorda system. Vid metallytan under avlagringen blir syrekoncentrationen låg, vilket leder till att potentialskillnaden ökar och korrosion uppstår. Det är därför viktigt att man efter montering av köldbärarsystemet rengör det ordentligt innan det fylls. Strömnings- och erosionkorrosion En del material är känsliga för strömmande medier. Detta gäller särskilt för koppar, vilket är ett vanligt material i köldbärarsystem. Anledningen är att de korrosionsprodukter som bildas på ytan och skyddar metallen mot korrosion är vattenlösliga. Ökas flödeshastigheten kommer dessa forslas bort, metallytan blottläggas och korrosionshastigheten öka. Om vätskan har hög ledningsförmåga, vilket många köldbärarvätskor har, blir det skyddande oxidskiktet (korrosionsprodukterna) porösare och får sämre vidhäftning på ytan, vilket medför att risken för strömningskorrosion ökar. Kolstål och gjutjärn är också känsliga för strömningskorrosion medan titan och rostfritt är helt okänsliga. Strömningskorrosion och erosionskorrosion används ofta synonymt, men i strikt mening förutsätter erosionskorrosion förekomst av fasta partiklar i vätskan. Dessa partiklar slipar på mekanisk väg metallen eller dess skyddande skikt av korrosionsprodukter så att korrosionshastigheten ökar. Även fria luftbubblor kan leda till erosion och risken för erosionskorrosion ökar i takt med att vätskans flödeshastighet ökar. Strömnings- och erosionskorrosion förekommer ofta samtidigt eftersom den första korrosionstypen leder till att det finns fasta partiklar i vätskan. För att undvika strömnings- och erosionskorrosion är det viktigt att köldbärarsystemen är väl rengjorda och avluftade samt att flödeshastigheten inte är för hög. Särskilt gäller detta för värmeväxlare som har kopparrör med små dimensioner och 180 rörböjar på kortsidorna. För att hålla halten partiklar i vätskan låg kan en delström av vätskan ledas genom ett filter där dessa filtreras bort

9 Kontroll & Skötsel Först och främst skall material och komponenter som är kompatibla med köldbäraren i fråga användas. Uppgifter om detta finns att inhämta av respektive leverantör. Om inte anläggningen är i rätt balans kan det bli kostsamt i form av hög energiförbrukning eller andra driftproblem i anläggningen. Kontinuerlig kontroll och skötsel av anläggningen innebär att livslängden ökas då eventuella fel och läckage upptäcks tidigt. Vätskan Kontrollera regelbundet vätskan enligt leverantörens anvisningar. Antingen genom självkontroll eller genom att skicka prov till leverantören eller dennes representant för analys. Provet på ca. ½ liter sändes i väl paketerad i okrossbar, företrädesvis, plastförpackning. Provet märkes med företagsnamn, köldbärarvariant, provtagningsdatum samt kontaktperson etc. eller enligt leverantörens anvisningar. Följ transportörens försändelseregler. För att kunna dra rätt slutsatser av analysresultaten är det viktigt att även bifoga information om anläggningen som kan vara av betydelse för en korrekt slutsats av analysen. Ju tydligare beskrivning desto entydigare slutsatser kan dras. Analys av: ph vätskans ph-värde (surhetsgrad). Rätt värde erhålls av leverantören. Densitet/Brytningsindex ger ett mått på vätskans frysskydd. Rätt värde erhålls av leverantören. Färg Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Lukt - Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Korrosionsprodukter eller rostprodukter kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant. Korrosionsskydd/inhibitor - kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant

10 Komponenter Funktion Pumpar kontrollera regelbundet att pumpen med heltäckande dropplåt och stänkskydd är väl fungerande. Skölj omgående bort eventuellt spill. Ventiler kontrollera regelbundet att ventilen är fungerande och tät. Skölj omgående bort eventuellt spill. Avluftningsanordningar kontrollera regelbundet att anordningen är väl fungerande och läckfri vilket är viktigt för tillfredställande drift. Luft bidrar inte bara till sämre värmeöverföring och försämrad pumpkapacitet i systemet utan ökar också risken för korrosion och läckage. Avluftningsventiler skall vid behov demonteras och rengöras, lämpligen med vatten. Avluftning sker effektivast vid varmt system. Se även Köldbärarlaget tidigare publicering. Expansionskärlets förtryck skall kontrolleras för att tillförsäkra pumpen tillräckligt högt statiskt tryck. Tillse att anordningen har rätt inställt förtryck i tryckisolerat tillstånd. Självklart skall utrustningen vara läckfri. Systemets tryck skall kontrolleras regelbundet. Filter placeras på pumpens trycksida. Välj lämplig maskstorlek samt rengör filtret regelbundet. Mätdon, manometrar etc. - kontrollera att utrustningen fungerar samt är läckfri. Läckage Svetsskarvar kontrollera att skarvarna är läckfria. Åtgärda eventuellt läckage. Lödskarvar - kontrollera att skarvarna är läckfria. Åtgärda eventuellt läckage. (Använd hårdlod.) Flänsförband - kontrollera att flänsarna är läckfria. Efterdragning kan behövas. Kopplingar - kontrollera att kopplingarna är läckfria. Efterdragning kan behövas. Kylbatterier och värmeväxlare - kontrollera att apparaterna är rena och läckfria. Åtgärda eventuella läckage

11 Spill och läckage skall alltid samlas upp och därefter renspolas med vatten - för att undvika t.ex. utvändiga korrosionsproblem. OBS! Använd köldbärare får ej slås i avlopp. Var uppmärksam på läckage genom isolering. Håll jämna serviceintervaller och dokumentera utförd service. Åtgärda inte enbart ett fel utan att ta reda på orsaken till problemet, annars är risken stor att problemet återkommer. Byt inte enbart en viss komponent och hoppas att det fungerar i fortsättningen utan ta reda på varför problemet uppkommit och använd om så krävs en annan typ eller variant av en viss komponent

12 Publikationer från * KÖLDBÄRARLAGET * 1: Publikation 1999 Allmänna råd och anvisningar för köldbärarsystem. 2: Publikation 2000 Avluftningsteknik och pumpar i köldbärarsystem. 3: Publikation 2001 Kylsystem, köldbärare och miljöaspekter 4: Publikation 2003 Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel. Köldbärarlagets publikationer får ej kopieras utan vårt medgivande (Copyright) * KÖLDBÄRARLAGET * ABS Pump AB Temper Technology AB ITT Flygt Pumpar Box 1 Iberovägen 2 Box MÖLNDAL HINDÅS SUNDBYBERG Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Grundfos AB Hydro Chemicals AB AB Kylmateriel Box 63 Box 516 Box ANGERED KÖPING SOLNA Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax MB-Sveda AB WILO Sverige AB Box 48 Box GÖTEBORG VÄXJÖ Telefon Telefon Telefax Telefax Rätt till ändringar förbehålls

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING PROBLEM: UTAN KUNSKAP OM AVGASNING ÄR DET MYCKET SOM KAN BLI FEL I VÄRME OCH KYLSYSTEM LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING Solutions for heating and cooling systems 2 AVGASNING Att driftstörningar och

Läs mer

VÅTKORROSION ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER. I tekniska vattensystem. 2000 BJÖRN CARLSSON

VÅTKORROSION ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER. I tekniska vattensystem. 2000 BJÖRN CARLSSON VÅTKORROSION I tekniska vattensystem. ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER 2000 BJÖRN CARLSSON 1 Korrosion i tekniska vattensystem Korrosion på insidan av rörledningar och komponenter i våra vanligast förekommande

Läs mer

Rostskydd för värmesystem

Rostskydd för värmesystem Rostskydd för värmesystem Bortledning av gas Avskiljning av luftbubblor Anodskydd ELYSATOR-system mot rost Magnetflödesfilter för rent varmvatten Tredubbel säkerhet vid renovering och nybyggnation av allt

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem 5.1 Drift- och Skötselanvisning 1(8) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens tekniska data Funktionsbeskrivning Solsystemets ingående delar Uppstart

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten.

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten. 1 IPX Allmänna säkerhetsföreskrifter Din och andras säkerhet är väldigt viktigt vid installation, användandet och vid service av trycksatta expansionskärl med fixerade och utbytbara membran. Många säkerhetsrelaterade

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT Solutions for heating and cooling systems FÖRTRYCKTA KÄRL AV BÄLG

Läs mer

TTM NoXygen AVP. Avgasare med automatisk vattenpåfyllning Montageanvisning Drift- och skötselinstruktion 2015.08.25

TTM NoXygen AVP. Avgasare med automatisk vattenpåfyllning Montageanvisning Drift- och skötselinstruktion 2015.08.25 TTM NoXygen AVP Avgasare med automatisk vattenpåfyllning Montageanvisning Drift- och skötselinstruktion Funktionsprincip Innehållsförteckning A Allmänt Översiktsbild... 2 Manöverpanel... 2 Allmänna säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte Version F, juni 2003 Sida 2 Tel. 08-629 07 00 Innehållsförteckning Sida 3 Innehållsförteckning 4 1. Manualen 2. Ansvarsområden och begränsningar 2.1

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se GROHE BLUE BRUKSNVISNING grohe.se GROHE BLUE EN FÄRSKVTTENSKÄLL I ITT KÖK Grattis till din nya GROHE Blue. För att få största möjliga utbyte av din GROHE Blue, är det några saker som du behöver veta.

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

530117 Materialfysik vt 2007. 5. Kinetik 5.3. Korrosion. 5.3.1 Allmänt om korrosion

530117 Materialfysik vt 2007. 5. Kinetik 5.3. Korrosion. 5.3.1 Allmänt om korrosion 530117 Materialfysik vt 2007 5. Kinetik 5.3. Korrosion [Mitchell 3.1; Callister 17; en del bilder ur http://www.coe.montana.edu/composites/213%20files/chbe%20213%20 Ch%2017%20Corrosion_2.pdf ] 5.3.1 Allmänt

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Cyklisk korrosionsprovning behövs det?

Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Cyklisk korrosionsprovning behövs det? AB Temadag Korrosionsprovning aktuellt från branschen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 28 april 2009, Borås Page 1 Cyklisk korrosionsprovning behövs det? Svaret

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer