* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel."

Transkript

1 * KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 4 (Draft) ABS Temper Tech. FLYGT GRUNDFOS HYDRO Kylma MBS-nordic WILO Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel. Policy Köldbärarlaget är en ideell sammanslutning som skall Verka för ökad förståelse för köldbärarsystem. Verka för energi- och miljöriktiga köldbärarsystem. Vara oberoende av kommersiella intressen. Vara drivande för optimala lösningar (t.ex. med hjälp av LCC) i samverkan med extern sakkunskap.

2 Innehåll Slutet, avluftat köldbärarsystem. 3 Korrosion i köldbärarsystem... 6 Kontroll & Skötsel :... 9 Denna publikation från * KÖLDBÄRARLAGET * belyses i huvudsak vikten av slutna och väl avluftade indirekta kylsystem, korrosion samt kontroll och skötsel av köldbärarsystem. För att på ett sakligt och korrekt sätt kunna belysa området korrosion har följande företag bistått med kompetens och rådgivning i ämnet. Från * KÖLDBÄRARLAGET * vill vi tacka: - Energiteknik SP Borås - 2 -

3 Slutet, avluftat köldbärarsystem Slutet system I tidigare publikationer har vi berört behovet av att avlufta systemet för att bl.a. förhindra korrosion och för att erhålla rätt systemfunktion. Ett system som befriats från syre(o 2 ) enligt våra rekommendationer är att betrakta som, ett på syre undermättat system med lägre korrosionsrisk. Naturen strävar efter jämvikt med likartad syrenivå (O 2 ) såväl inne som utanför systemet. Genom att hålla ett högre tryck i det slutna systemet än utanför, får vi ett system där luft ej kan läcka in och minskar därmed risken att vätskan mättas med syre (O 2 ). Statiskt tryck När vi fyllt upp systemet med köldbärarvätska, kommer vätskepelarens höjd och vätskans densitet att utgöra ett tryck som kan avläsas på en manometer. Exempel: Totala höjden från systemets lägsta punkt till dess högsta är 10 meter. Vätskan består av en blandning av organiskt salt och avjoniserat vatten. Vätskans densitet anges av tillverkaren till 1200 kg/m 3. Manometern P1 placerad i systemets lägsta punkt kommer då att visa: 1,18 bar Trycket i systemets högsta punkt P2 blir då: 0 bar Om vi däremot önskar ett övertryck i systemet på 0,5 bar, även vid högpunkt P2 kommer manometern P1 att visa: 1,18 + 0,5 dvs. 1,68 bar. Ovanstående värden gäller när cirkulationspumpen är avstängd

4 Expansionskärl Enligt ovan önskar vi hålla ett övertryck i hela systemet vid drifttillstånd. Vanligen startas systemet vid rumstemperatur och temperatursänks successivt. Vätskan kommer av naturen att minska i volym. Denna volymminskning måste kompenseras genom påfyllning av ytterligare vätska. För att kunna hålla ett konstant övertryck vid varierande temperaturer samt när gas lämnar systemet (avluftning) installeras ett expansionskärl. Detta kan vara av sluten, förtryckt typ, försedd med ett membran eller en bälg av syntetiskt gummi. Kärlet består av två kammare, varav den ena är avsedd för systemvätskan och den andra kammaren innehåller komprimerad kvävgas, alternativt luft. Trycksatta kärl, skall av säkerhetsskäl, besiktigas periodvis. I större system kan trycket i kärlet upprätthållas av en kompressor eller en pump. Ett kompressorkärl med gummibälg har en ännu större möjlighet att upprätthålla ett övertryck, tack vare kompressorn. Ett öppet system med tryckhållningspump är en lösning som automatiskt håller systemtrycket. Risk för luftsättning av vätskan kan förekomma, men kan förhindras med trycklöst membran. Vi rekommenderar att expansionskärl i köldbärarsystem överdimensioneras i de fall man inte har kontinuerlig tillsyn av systemet. Vid uppstart och när systemet håller rumstemperatur, skall kärlet innehålla maximal volym vätska för att kunna tillföra systemet vätska när temperaturen sänks. I ett system med förtryckt expansionskärl är det viktigt att kärlets förtryck kontrolleras och justeras regelbundet. Kontroll och justering kan bara göras när kärlet är tomt på vätska. Ändamålsriktig avstängnings- och avtappningsventil skall därför monteras i anslutning till expansionskärlet. Därmed kan justering av förtryck göras utan att man behöver göra större nertappning av köldbäraren. För dimensionering av expansionskärlets volym och materialval mm, kontakta leverantören. (Vid beräkning av storleken på ett slutet expansionskärl, beräknas först systemets expansionsvolym. Denna beror på vätskemängd, volymutvidgningskoefficienten (varierar starkt med typen av vätska) och temperaturområde. Därefter tas hänsyn till lägsta respektive högsta tillåtna tryck i systemet, vilket avgör hur stor volym gaskudden skall ha. Denna volym ger tillsammans med expansionsvolymen, kärlets totala volym)

5 Förtryck i expansionskärlet Som installatör är det viktigt att Du känner till förtryckets betydelse för rätt anläggningsfunktion. Köldbärarlaget har i tidigare publikationer rekommenderat låg placering av cirkulationspumpar och att expansionskärlet bör placeras i anslutning till pumpens sugsida. Om expansionskärlet placeras enligt denna rekommendation i tidigare exempel där vi önskar ett övertryck i högsta punkt P2 på 0,5 bar, blir erfodligt förtryck i kärlet P3 1,68 bar eller mer praktiskt: 1,7 bar. Vanligen levereras membrankärl med ett påfyllt förtryck av 0,5 bar. Driftstörningar I ett trycksatt och avluftat (avgasat) system med stängda högpunktsavluftare kan i princip ingen luft ta sig in. Dock är det så att vid ingrepp / service av systemet, kan luft ta sig in. Om vätskans strömningshastighet i någon del av systemet är för hög (över 1,2 m/s), kommer det statiska trycket i denna punkt att sjunka drastiskt. Så sker också vid tvära dimensionsövergångar. I värsta fall kan vakuum uppträda i dessa punkter under drift och här kan luft ta sig in i systemet. Om cirkulationspumpen placeras högt i systemet, finns risk för att luft fälls ut i skovelhjulet. Detta har till följd att pumpens kapacitet minskar, oljud och pumphaveri kan uppstå. Dessutom kommer inte anläggningens avluftare att fungera på rätt sätt. Viktigt Kontrollera att expansionskärlet är anslutet till pumpens sugsida,höj systemtrycket och förtrycket tills luften och driftstörningen försvinner. Kontrollera under drift, att manometern (P1) vid pumpens sugsida visar erforderligt tilloppstryck. Detta tryck kan hämtas från pumpens manual/ driftinstruktion

6 Korrosion i köldbärarsystem Det finns alltid risk för att någon form av korrosion sker i system med vattenbaserade köldbärare. Korrosion kan i värsta fall leda till att det går hål på rörväggar och liknande, men restprodukter från korrosion kan även leda till åverkan på exempelvis pumphjul och tätningar. Genom att utforma systemen så att de passar ihop med den valda köldbäraren kan korrosionsrisken dock minimeras eller så kan korrosionshastigheten göras försumbart liten. Korrosionsprocesserna är av elektrokemisk natur, vilket betyder att reaktionerna sker under avgivande (oxidation) eller upptagna (reduktion) elektroner. För att korrosion ska kunna förekomma krävs att elektroner lätt kan vandra i mellan de ställen där dessa reaktioner äger rum. Metaller är som bekant bra elektriska ledare, vilket även är anledningen till att metaller har stor benägenhet att korrodera. Dessutom krävs det att det korroderande materialet är i kontakt med en ledande vätska. Vätskor som innehåller joner i lösning är ledande, vilket alla vattenbaserade köldbärare gör i större eller mindre utsträckning. Köldbärare som består av vattenblandningar av metanol eller etanol är minst ledande. Därefter kommer vattenblandningar av glykoler, glycerin eller urea. Mest ledande är köldbärare som består av vattenlösningar av oorganiska (t.ex. kalciumklorid) eller organiska salter (t.ex. kaliumformat eller kaliumacetat). Det krävs även att ett oxidationsmedel finns närvarande för att korrosion ska kunna äga rum. I köldbärarsystem är det nästan uteslutande syre löst i vätskan som är oxidationsmedel. Koppar kan till exempel inte korrodera alls om inte syre finns närvarande och även när det gäller stål kan korrosionshastigheten minskas mycket kraftigt genom att avlägsna syre från systemet. Därför är det väldigt viktigt att avlägsna syre från köldbärarvätskan. Först och främst handlar det om att få bort den fria syrgasen som finns i eventuella luftbubblor i vätskan. Detta görs efter fyllning via högpunktsavluftare eller mikrobubbelavskiljare. Dessutom är det viktigt att det bundna syret, det vill säga det syre som finns löst i vätskan avlägsnas. Ju högre temperatur och ju lägre tryck vätskan har ju mindre syre kan vara löst i den. Det bundna syret kan därför avlägsnas via undertrycksavgasare och genom att höja vätskans temperatur efter fyllning så att den bundna syrgasen avgår från vätskan. Det är även viktigt att systemet har ett visst övertryck så att inte ny luft sugs in via packningar i pumpar eller liknande. Vanliga typer av korrosion som kan förekomma i köldbärarsystem är allmän korrosion, galvanisk korrosion, lokal korrosion, exempelvis spalt- eller avlagringskorrosion och strömnings- eller erosionskorrosion

7 Allmän korrosion Allmän korrosion sker jämnt över hela den yta som utsätts för den ledande vätskan. I vissa fall stannar korrosionen upp efter ett tag eftersom det bildas ett skyddande lager av korrosionsprodukter på ytan, vilket skyddar metallen från vidare korrosion metallen passiveras. Olika metaller passiveras i olika miljöer (typ av vätska, ph etc) och ibland kan metallens förmåga att passiveras förbättras genom att ett legeringselement tillsätts till metallen, exempelvis rostfritt stål. Exempel på andra material som ofta passiveras är titan, aluminium och koppar. Eftersom köldbärarvätskans ph (surhetsgrad) kan vara avgörande för om ett material passiveras eller inte är det viktigt att se till att köldbärarvätskan har rätt ph för de olika material som finns i systemet eller tvärtom. Allmän korrosion kan även förhindras eller bromsas upp genom att justera vätskemiljön. Detta kan dels göras genom att tillsätta ämnen så att ph korrigeras till en lämplig nivå eller genom att tillsätta så kallade passivatorer eller inhibitorer. Passivatorer fungerar på så sätt att de reagerar med metallytan så att denna passiveras. Inhibitorer hämmar korrosionsförloppet genom att bromsa upp antingen reduktions- eller oxidationsreaktionen. Galvanisk korrosion Denna typ av korrosion uppkommer då två metaller av olika ädelhet är förbundna med varandra i en ledande vätska. Man ska därför inte koppla samman material som har stor skillnad i självkorrosionspotential. Denna beror dock till viss del på vätskan. I system med koppar som är en ädel metall bör därför oädla metaller såsom zink, magnesium och aluminium undvikas. Särskilt gäller detta för vätskor med extra hög ledningsförmåga. Galvanisk korrosion kan också förekomma i en legering som består av två metaller med olika ädelhet. Ett vanligt exempel är avzinkning av mässing, vilket innebär selektiv utlösning av zink ur legeringen. Kvar blir en porös rest av koppar med dålig hållfasthet. Mässing används exempelvis i armaturer och pumphjul. Avzinkning av mässing kan dock undvikas om zinkhalten inte är för hög (<34 %) och legeringen dessutom innehåller små mängder av andra ämnen (arsenik, antimon, bly aluminium och kisel). I köldbärarsystem ska alltså enbart så kallade avzinkade mässingskomponenter användas. Vid lödning i koppar i köldbärarsystem ska så kallad hårlödning med silverlod användas och inte mjuklod då detta innehåller tenn. Man bör därför se upp med vissa microbubbelavskiljare och manometrar (tryckgivare), eftersom dessa kan innehålla mjuklod

8 Lokal korrosion Exempel på lokal korrosion som kan förekomma i köldbärarsystem är så kallad spaltkorrosion eller avlagringskorrosion. Båda dessa korrosionstyper uppkommer där oxidationsmedlets (syrets) koncentration skiljer från ställe till ställe. I spalter är vätskan ofta stillastående och när syret har förbrukats där bli dess koncentration lägre jämfört med det övriga vätskesystemet. Anledningen är att potentialskillnaden mellan de två ställena ökar och metallen i kontakt med den syrefattiga vätskan korroderar. De passiverbara metaller, som har ett skyddande lager av korrosionsprodukter på ytan, är särskilt känsliga. Lagret, som består av olika metalloxider, löses upp och korrosion uppstår. Samma fenomen uppkommer under avlagringar av smutspartiklar som kan förekomma i dåligt rengjorda system. Vid metallytan under avlagringen blir syrekoncentrationen låg, vilket leder till att potentialskillnaden ökar och korrosion uppstår. Det är därför viktigt att man efter montering av köldbärarsystemet rengör det ordentligt innan det fylls. Strömnings- och erosionkorrosion En del material är känsliga för strömmande medier. Detta gäller särskilt för koppar, vilket är ett vanligt material i köldbärarsystem. Anledningen är att de korrosionsprodukter som bildas på ytan och skyddar metallen mot korrosion är vattenlösliga. Ökas flödeshastigheten kommer dessa forslas bort, metallytan blottläggas och korrosionshastigheten öka. Om vätskan har hög ledningsförmåga, vilket många köldbärarvätskor har, blir det skyddande oxidskiktet (korrosionsprodukterna) porösare och får sämre vidhäftning på ytan, vilket medför att risken för strömningskorrosion ökar. Kolstål och gjutjärn är också känsliga för strömningskorrosion medan titan och rostfritt är helt okänsliga. Strömningskorrosion och erosionskorrosion används ofta synonymt, men i strikt mening förutsätter erosionskorrosion förekomst av fasta partiklar i vätskan. Dessa partiklar slipar på mekanisk väg metallen eller dess skyddande skikt av korrosionsprodukter så att korrosionshastigheten ökar. Även fria luftbubblor kan leda till erosion och risken för erosionskorrosion ökar i takt med att vätskans flödeshastighet ökar. Strömnings- och erosionskorrosion förekommer ofta samtidigt eftersom den första korrosionstypen leder till att det finns fasta partiklar i vätskan. För att undvika strömnings- och erosionskorrosion är det viktigt att köldbärarsystemen är väl rengjorda och avluftade samt att flödeshastigheten inte är för hög. Särskilt gäller detta för värmeväxlare som har kopparrör med små dimensioner och 180 rörböjar på kortsidorna. För att hålla halten partiklar i vätskan låg kan en delström av vätskan ledas genom ett filter där dessa filtreras bort

9 Kontroll & Skötsel Först och främst skall material och komponenter som är kompatibla med köldbäraren i fråga användas. Uppgifter om detta finns att inhämta av respektive leverantör. Om inte anläggningen är i rätt balans kan det bli kostsamt i form av hög energiförbrukning eller andra driftproblem i anläggningen. Kontinuerlig kontroll och skötsel av anläggningen innebär att livslängden ökas då eventuella fel och läckage upptäcks tidigt. Vätskan Kontrollera regelbundet vätskan enligt leverantörens anvisningar. Antingen genom självkontroll eller genom att skicka prov till leverantören eller dennes representant för analys. Provet på ca. ½ liter sändes i väl paketerad i okrossbar, företrädesvis, plastförpackning. Provet märkes med företagsnamn, köldbärarvariant, provtagningsdatum samt kontaktperson etc. eller enligt leverantörens anvisningar. Följ transportörens försändelseregler. För att kunna dra rätt slutsatser av analysresultaten är det viktigt att även bifoga information om anläggningen som kan vara av betydelse för en korrekt slutsats av analysen. Ju tydligare beskrivning desto entydigare slutsatser kan dras. Analys av: ph vätskans ph-värde (surhetsgrad). Rätt värde erhålls av leverantören. Densitet/Brytningsindex ger ett mått på vätskans frysskydd. Rätt värde erhålls av leverantören. Färg Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Lukt - Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Korrosionsprodukter eller rostprodukter kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant. Korrosionsskydd/inhibitor - kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant

10 Komponenter Funktion Pumpar kontrollera regelbundet att pumpen med heltäckande dropplåt och stänkskydd är väl fungerande. Skölj omgående bort eventuellt spill. Ventiler kontrollera regelbundet att ventilen är fungerande och tät. Skölj omgående bort eventuellt spill. Avluftningsanordningar kontrollera regelbundet att anordningen är väl fungerande och läckfri vilket är viktigt för tillfredställande drift. Luft bidrar inte bara till sämre värmeöverföring och försämrad pumpkapacitet i systemet utan ökar också risken för korrosion och läckage. Avluftningsventiler skall vid behov demonteras och rengöras, lämpligen med vatten. Avluftning sker effektivast vid varmt system. Se även Köldbärarlaget tidigare publicering. Expansionskärlets förtryck skall kontrolleras för att tillförsäkra pumpen tillräckligt högt statiskt tryck. Tillse att anordningen har rätt inställt förtryck i tryckisolerat tillstånd. Självklart skall utrustningen vara läckfri. Systemets tryck skall kontrolleras regelbundet. Filter placeras på pumpens trycksida. Välj lämplig maskstorlek samt rengör filtret regelbundet. Mätdon, manometrar etc. - kontrollera att utrustningen fungerar samt är läckfri. Läckage Svetsskarvar kontrollera att skarvarna är läckfria. Åtgärda eventuellt läckage. Lödskarvar - kontrollera att skarvarna är läckfria. Åtgärda eventuellt läckage. (Använd hårdlod.) Flänsförband - kontrollera att flänsarna är läckfria. Efterdragning kan behövas. Kopplingar - kontrollera att kopplingarna är läckfria. Efterdragning kan behövas. Kylbatterier och värmeväxlare - kontrollera att apparaterna är rena och läckfria. Åtgärda eventuella läckage

11 Spill och läckage skall alltid samlas upp och därefter renspolas med vatten - för att undvika t.ex. utvändiga korrosionsproblem. OBS! Använd köldbärare får ej slås i avlopp. Var uppmärksam på läckage genom isolering. Håll jämna serviceintervaller och dokumentera utförd service. Åtgärda inte enbart ett fel utan att ta reda på orsaken till problemet, annars är risken stor att problemet återkommer. Byt inte enbart en viss komponent och hoppas att det fungerar i fortsättningen utan ta reda på varför problemet uppkommit och använd om så krävs en annan typ eller variant av en viss komponent

12 Publikationer från * KÖLDBÄRARLAGET * 1: Publikation 1999 Allmänna råd och anvisningar för köldbärarsystem. 2: Publikation 2000 Avluftningsteknik och pumpar i köldbärarsystem. 3: Publikation 2001 Kylsystem, köldbärare och miljöaspekter 4: Publikation 2003 Slutna kylsystem, korrosion och kontroll & skötsel. Köldbärarlagets publikationer får ej kopieras utan vårt medgivande (Copyright) * KÖLDBÄRARLAGET * ABS Pump AB Temper Technology AB ITT Flygt Pumpar Box 1 Iberovägen 2 Box MÖLNDAL HINDÅS SUNDBYBERG Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Grundfos AB Hydro Chemicals AB AB Kylmateriel Box 63 Box 516 Box ANGERED KÖPING SOLNA Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax MB-Sveda AB WILO Sverige AB Box 48 Box GÖTEBORG VÄXJÖ Telefon Telefon Telefax Telefax Rätt till ändringar förbehålls

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.:

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Analys av Temper Företagsnamn: Kontaktperson: Kund / Anläggning: Märkning av provflaska*: Provtagningsdatum: Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Anläggningsvolym: Fyllningsdatum: Analyser: ph Densitet

Läs mer

Glykolfri köld- och värmebärare. Den intelligenta lösningen

Glykolfri köld- och värmebärare. Den intelligenta lösningen Glykolfri köld- och värmebärare Den intelligenta lösningen 1. Temper produkten Glykolfri köld- och värmebärare, icke-toxisk och miljöanpassad FÖRDELAR Icke-toxisk, ej brandfarlig eller explosiv Miljöanpassad

Läs mer

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH Materiallära för Maskinteknik, 4H1063, 4p Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, Korrosion Corrodere (latin) = gnaga sönder Fritt efter Callisters bok: avsnitt

Läs mer

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Material föreläsning 7 HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Fredag 11:e December 10:15 12:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Hållbarhet: oxidation och korrosion ch 17 Paus Processers egenskaper ch 18 2 Hållbarhet:

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING PROBLEM: UTAN KUNSKAP OM AVGASNING ÄR DET MYCKET SOM KAN BLI FEL I VÄRME OCH KYLSYSTEM LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING Solutions for heating and cooling systems 2 AVGASNING Att driftstörningar och

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 3 ABS ASPEN FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Kylsystem, köldbärare och miljöaspekter.

* KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 3 ABS ASPEN FLYGT. GRUNDFOS HYDRO Kylma. Kylsystem, köldbärare och miljöaspekter. * KÖLDBÄRARLAGET * Utgåva 3 ABS ASPEN FLYGT GRUNDFOS HYDRO Kylma MBS-nordic WILO Kylsystem, köldbärare och miljöaspekter. Policy Köldbärarlaget är en ideell sammanslutning som skall Verka för ökad förståelse

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Bruksanvisning för pumpmodul

Bruksanvisning för pumpmodul Bruksanvisning för pumpmodul Utgåva 05 Innehållsförteckning Innan installation Sid. 3 Mottagande Sid. 3 Intransport & uppställning Sid. 3 El anslutning Sid. 3 Rör anslutning Sid. 3 Avluftningsmöjligheter

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

VÅTKORROSION ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER. I tekniska vattensystem. 2000 BJÖRN CARLSSON

VÅTKORROSION ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER. I tekniska vattensystem. 2000 BJÖRN CARLSSON VÅTKORROSION I tekniska vattensystem. ANLEDNINGAR OCH ÅTGÄRDER 2000 BJÖRN CARLSSON 1 Korrosion i tekniska vattensystem Korrosion på insidan av rörledningar och komponenter i våra vanligast förekommande

Läs mer

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made ELYSATOR trio Korrosionsskydd för värmesystem Rost- och slamskydd för rent värmevatten i befintliga eller nya installationer från hushållssystem till storskaliga installationer. 3 gånger så mycket sinnesfrid

Läs mer

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser Agenda o Flamco företagsinformation o Energieffektivt vatten, konsekvenser o Produkter för energieffektivisering och förlängning av systemens livslängd o Frågor och kontaktuppgifter 1 o Flamco ett världsledande

Läs mer

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper En halv är mer än en Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen White Paper Flamco B.V. October 15 En halv är mer än en Förhållandet mellan förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket Det finns

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Följande begrepp är viktiga i samband med val av rätta Flexcon kärl: Kärlets rymd, brutto Denna motsvarar Flexcon kärlets totala rymd.

Följande begrepp är viktiga i samband med val av rätta Flexcon kärl: Kärlets rymd, brutto Denna motsvarar Flexcon kärlets totala rymd. Grundbegrepp för beräkning av ett Flexcon kärl (se VVA 1993, kap.6/1) Följande begrepp är viktiga i samband med val av rätta Flexcon kärl: Kärlets rymd, brutto Denna motsvarar Flexcon kärlets totala rymd.

Läs mer

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17 Driftsinstruktion I nedanstående beskrivning hänvisas till bilden som heter Drivkrets solfångare. Där framgår de olika beteckningarna på pumpar, ventiler, mm. Driftsättning 1. Kontrollera att eventuella

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

SANODAL Deep Black MLW

SANODAL Deep Black MLW TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM SANODAL Deep Black MLW Sanodal Deep Black MLW är ett färgämne med mycket goda all-round egenskaper, framförallt hög ljushärdighet och mycket god väderbeständighet. Huvudsakliga

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering UH-Tekniker Facit till Självtest sid. 1: UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Försämringen av den volymetriska verkningsgraden i en pump är

Läs mer

Rostskydd för värmesystem

Rostskydd för värmesystem Rostskydd för värmesystem Bortledning av gas Avskiljning av luftbubblor Anodskydd ELYSATOR-system mot rost Magnetflödesfilter för rent varmvatten Tredubbel säkerhet vid renovering och nybyggnation av allt

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT

PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT PROBLEM: SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT EXPANSIONSKÄRL LÖSNING: ETT RÄTT DIMENSIONERAT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM GÖR ATT VÄRME OCH KYLA FÖRDELAS OPTIMALT Solutions for heating and cooling systems FÖRTRYCKTA KÄRL AV BÄLG

Läs mer

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Utförs av: William Sjöström (SENSUR) Rapport skriven av: William Sjöström Sammanfattning Om en metall inte är stabil i den omgivande miljön så kan

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Luft. Problem - Orsaker - Teknik. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

Luft. Problem - Orsaker - Teknik. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Luft Problem - Orsaker - Teknik Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Christer Johansson Marknads- och Produktansvarig Hur kan luft och andra gaser tränga in i ett värme- och kylsystem?

Läs mer

SPILLVAC modell PumpOut

SPILLVAC modell PumpOut modell PumpOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Artikel nummer Standard: 20W200POS ATEX: 20W200POA Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. Silkorgen separerar föroreningar från

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM Ett tryggt och ekonomiskt val för fastighetsägare Länge har korrosion och beläggningar på vattensidan i kyl- och värmesystem varit någonting att leva med, trots

Läs mer

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service SE Skydd för uppvrmningsvatten SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx r det revolutionra vattenfiltret för energieffektiva vrmesystem. Det har 4 funktioner förpackade i en enhet: - Demineralisering

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem 5.1 Drift- och Skötselanvisning 1(8) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens tekniska data Funktionsbeskrivning Solsystemets ingående delar Uppstart

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L Aquasol Drivpaket DPN 18L Aquasol Big 6,6 S Innehåll: Beskrivning av Aquasol solvärmesystem Montering och installation Uppfyllning av systemet Drift, underhåll och skötsel Bilagor - Bruksanvisning till

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Airvec. Luftavskiljare För värme- och kylsystem.

Airvec. Luftavskiljare För värme- och kylsystem. www.hogforsgst.com Luftavskiljaren AirtVec är tekniskt högkvalitativ, lätthanterlig med goda installationsegenskaper. Airvec Luftavskiljare För värme- och kylsystem HögforsGST När du väljer luftavskiljare:

Läs mer

Glykoler för hållbara miljöer

Glykoler för hållbara miljöer Warengy Glykoler för hållbara miljöer Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande vätskeburet system är att det är fritt från korrosion, mögel, bakterier och andra beläggningar. System innehållande

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

Användarguide. Lödapparat mod. L / 45. Maxab AB T F

Användarguide. Lödapparat mod. L / 45. Maxab AB T F Användarguide Lödapparat mod. L / 45-1 - Snabbguide för L/45 Maskinen anländer till er med elektrolyt påfylld i vattentanken, bild 2. Anslut strömkabeln. Tryck på knappen (bild 1), den nedre delen, markerad

Läs mer

Purotap. Installation - Funktion - Drift - Underhåll

Purotap. Installation - Funktion - Drift - Underhåll Information från Impreva Purotap Installation - Funktion - Drift - Underhåll Mineraler och salter i tekniska vattenanläggningar leder till korrosion och avlagringar. Purotap filtrerar bort aggressiva ämnen

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Innehåll Innehåll Produkt Sida Avhärdningsfilter M9000V 2 ECO 3 Dosermedelskärl

Läs mer

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Flamcovent luftseparator 4-24-189//2002, Flamco 18503871 S Monterings- och användarmanual Monterings- och användarmanual Tekniska specifikationer Maximalt arbetstryck Maximal arbetstemperatur

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

CTN-METODEN för RENGÖRING-SPOLNING av VÄRME- OCH KYLSYSTEM samt AVGASNING

CTN-METODEN för RENGÖRING-SPOLNING av VÄRME- OCH KYLSYSTEM samt AVGASNING CTN-METODEN för RENGÖRING-SPOLNING av VÄRME- OCH KYLSYSTEM samt AVGASNING COPYRIGHT, Postadress Telefon Telefax Heffnersvägen 32 +46 60 789 35 00 +46 60 64 15 99 S-856 33 SUNDSVALL www.svenskvarme.com

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning 1 A-press, elförzinkade rördelar med V-profil... sid 3 1.1 Information om presskopplingar... sid 3 1.2 Korrosion...

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren Renare samvete under broarna Smutsigt vatten från vägarna ska inte tillåtas rinna ut i Mälaren. Detta är självklart viktigt för växt- och djurlivet, men

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer