Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No."

Transkript

1 Stämpel/Etikett Security stamp/lable KONSTRUKTIONSANVISNINGAR DESIGN INSTRUCTIONS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig (33)

2 ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev. requision No. Äo-nr Rev order No Berörda paragrafer + kort beskrivning Relevant paragraph + brief description Punkt 1 och 2: Text uppdaterad. Figurer och tabeller har placerats sist i dokumentet. Tidigare bilaga 1 utgår och tillhörande tabell infogas i huvuddokumentet Tekniska förändringar : Pkt 2.1: TB Blästring införd (ref i pkt 6.2), samt titel ändrad på -71 och -72. Pkt 3.2: skikttjocklekskrav för gängade artiklar infört. Pkt 5.2.1: Förtydligande att texten avser fästelement i aluminium Pkt 5.2.4: Förtydligande att texten avser fästelement i stål Pkt 6.2: Krav på kompatibilitet infört. Pkt 6.3: tillägg att kromatering även utförs på zink och hårdkrom. Komplettering att värmebeständighet upp till 60 C avser oskyddade skikt. Pkt 6.4: skikttjocklekskrav kompletterade. Pkt 6.8: rekommendation om spärrskikt infört. Tabell 5: Tenn struket från grupp 2. Redaktionella förändringar : Pkt 1, 3.3, 3.3.1, 3.5, 3.6.7, 4.1.1, 4.2.1, 6.6, 6.8: nedan efter tabell/figur X har ersatts med referens i innehållsförteckning. Pkt 3.6.1, 3.6.4, 4.2.1, 6.2, 6.4, 6.5: text omskriven. Pkt 3.6.3, 3.6.5: Väder och vind har ersatt med utomhusklimat Pkt 3.7.1: löslighet ersatt av vidhäftningsbenägenhet. Pkt 5.2.3: Ytbehandling ersätter förbehandling. Tillåten ersätter rekommenderad. Figur 1: el-förzinkad ersatt av elektrolytiskt utfällt skikt på. tb_tvåspråkig (33)

3 Innehållsförteckning 1 Omfattning Referenser Tillhörande dokument Allmänna krav Material Allmänt Elektrolytisk ytbehandling Hål Kemisk ytomvandling Varmdoppning Målning Allmänt Val av färg Ytor som ska målas Ytor som inte ska målas Brutna kanter Ytdefekter Målning av hål Nötning Adhesiv nötning Abrasiv nötning Korrosion Atmosfärisk korrosion Allmänt Galvanisk korrosion Allmänt Val av fästelement Specifika krav Allmänt Ytbehandling Hål för fästelement Ytor med måttolerans O-ringsspår Roterande axlar med tätningsringar Fjädrar Bussningar Splines Detaljer med kuggar Lådkonstruktioner och fickor Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar Glidytor tb_tvåspråkig (33)

4 6 Ytbehandlingsmetoder Allmänt Fosfatering Kromatering Elförzinkning Elektropolering Anodisering Blästring Hårdförkromning Varmförzinkning Bilder och tabeller tb_tvåspråkig (33)

5 1 Omfattning Denna bestämmelse är en konstruktionsanvisning som anger de material och metoder som ska användas vid ytbehandling och målning. Tabell 1 är en guide för val av ytbehandling och målning beroende på material och driftsmiljö. 2 Referenser Följande dokument utgör, i tillämplig omfattning, en del av denna bestämmelse. Såvida inte en särskild utgåva anges, avses den senaste utgåvan. 2.1 Tillhörande dokument TB Kvalificering och applicering av grundfärger TB TB Kvalificering och applicering av täckfärger Blästring SS-EN 1403 Oorganiska ytbeläggningar - Galvaniska beläggningar - Metod att specificera allmänna krav SS-EN SS-EN ISO 4042 SS-EN ISO Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i atmosfärisk miljö - Klassificering, bestämning och skattning av korrosivitet hos atmosfäriska miljöer Fästelement - Elektrolytiska beläggningar på fästelement Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 2: Miljöklassificering 3 Allmänna krav 3.1 Material Materialval ska ske från material godkända av BAE Systems Bofors AB. 3.2 Allmänt Ytbehandling och målning ska, där så är möjligt, utföras i detaljstadiet för att öka sammanbyggnadens miljötålighet. Skarpa hörn och kanter ska generellt gradas/brytas för att öka förutsättningarna för en god ytbehandling. Ytor med krav på elektrisk ledningsförmåga ska ha elektriskt ledande ytbehandlingar alternativt ytbehandlingar med låg kontaktresistans på metalliska material. Metallpigmenterade packningar, lacker och lim kan orsaka galvanisk korrosion. Varje sådan konstruktion ska därför bedömas och skyddas på lämpligt sätt. tb_tvåspråkig (33)

6 Vid metallisk ytbeläggning av gängade artiklar ska skikttjockleken vara lägst 10 µm. 3.3 Elektrolytisk ytbehandling Vid elektrolytisk utfällning av metaller erhålls mer eller mindre jämna skikttjocklekar beroende på detaljens utformning och badens spridningsförmåga. Ytor som ligger långt från anoden samt ytor som ligger skymda av utstående delar får ett tunnar skikt än medeltjockleken. Hörn, kanter och utstående delar får ett tjockare skikt än medeltjockleken (s.k. kanteffekter, se figur 1). Vid elektrolytisk ytbehandling av höghållfasta stål måste hänsyn tas till risk för väteförsprödning Hål Vid elektrolytisk ytbehandling av hål erhålls metallutfällning till ett djup approximativt motsvarande hålets diameter, se figur 2. Elektrolytiskt ytbehandlade gängade hål blir generellt sett belagda i samma utsträckning som ogängade hål. Lämplig skikttjocklek för elektrolytiskt utfällda skikt i gängade hål anges i SS-EN ISO Om monteringssvårigheter uppstår ska gängade hål rensas. 3.4 Kemisk ytomvandling Samtliga ytor som kommer i kontakt med badet blir belagda. Ett krav är att ytorna är väl rengjorda, ingen olja, fett eller andra föroreningar får finnas på ytan. I de fall en ytoxid bildats (vid värmebehandling eller lagring) måste ytan aktiveras genom blästring eller betning för att en kemisk reaktion ska ske. Vid betning av höghållfasta material måste hänsyn tas till risk för väteförsprödning. Kemisk ytomvandling medför inga kanteffekter. 3.5 Varmdoppning Vid varmdoppning erhålls en metallbeläggning genom att artikeln doppas i smält metall. Under doppningen bildas ett legeringsskikt, med en eller flera faser, i gränsytan mellan basmetall och beläggningen. Beläggningens vidhäftning är mycket god tack vare legeringsskiktet. För artiklar som ska varmdoppas ska: metallsmältan kunna komma i kontakt med samliga ytor som ska beläggas metallsmältan fritt kunna rinna av från alla ytor vid upptagning ur badet, för att undvika droppar och rinningar inga slutna utrymmen finnas, då dessa kan medföra risk för söndersprängning av materialet pga tryckökning. Ihåliga konstruktioner som rör, behållare och svetsade förstärkningar måste förses med hål för luftning och dränering. Hålen ska placeras så att utluftningen blir god och så att betlösningar och metallsmälta lätt kan rinna ut. Rekommenderad minsta håldiameter ges i tabell 2. tb_tvåspråkig (33)

7 En sammanbyggnad bör företrädesvis utformas som mindre delar, som efter varmdoppningen monteras ihop. Artiklar bör förses med lyfthål eller lyftöglor där varmdoppningssverktyg kan kopplas. Material med stora skillnader i godstjocklek bör inte kombineras. Ojämn uppvärmning kan resultera i att någon del slår sig. Långa slanka artiklar, liksom stora plana plåtytor i tunnare plåt utan förstyvning, kan slå sig. Olika yttillstånd och materialtyper bör ej kombineras. Skillnader i reaktivitet gör att både utseende och skikttjocklek kan komma att variera. Konstruktioner ska utformas så att trånga spalter undviks. Har en spalt en anliggningsyta större än ca 70 cm 2 ska luftningshål tas upp pga explosionsrisk. Förekomst av spalter kan medföra att vätska från förbehandlingsbad innesluts. Innesluten vätska kan sedan inverka på konstruktionens utseende och korrosionshärdighet. Vid tveksamheter om konstruktionsutformning bör varmdoppare konsulteras för granskning av konstruktionen. 3.6 Målning Allmänt Lackskikt är inte helt täta varför materialet före målning ofta ges en förbehandling i form av kemisk ytomvandling eller elektrolytisk ytbehandling. Syftet med förbehandlingen är att förbättra ytans korrosionshärdighet och erhålla ett gott lackeringsunderlag Val av färg Grund- och täckfärg ska väljas enligt TB och TB Ytor som ska målas Alla ytor som utsätts för utomhusklimat ska målas. Ytor som normalt inte utsätts för utomhusklimat men som kan blottläggas vid underhållsarbeten (dörrar eller presenning öppnas/tas bort) ska också målas Ytor som inte ska målas Ytor på vilka färg kan påverka artikelns funktion negativt, ska inte målas. Nedan följer några exempel: elektriska kontaktytor glidytor gängor tb_tvåspråkig (33)

8 Artiklar som inte målas ska skyddas på annat sätt, t.ex. genom temporärt korrosionsskydd med olja eller fett. Artiklar som skyddas på detta vis ska ha en fastställd inspektions- och underhållsplan. Se även pkt Brutna kanter Om inte annat föreskrivs ska alla kanter på artiklar som utsätts för utomhusklimat vara brutna till en radie/fas på minst 2,4 mm Ytdefekter Där mindre ytdefekter finns, som t.ex. svets- eller gjut-porositeter, ska ytan målas med grundfärg och fyllas med grundfärg Målning av hål Vid sprutmålning av hål med diameter ø och djup d gäller generellt att inslag enligt tabell 3 ska erhållas. Avvikelser från detta ska anges i konstruktionsunderlaget. 3.7 Nötning Adhesiv nötning Vid adhesiv nötning svetsas de mötande ytorna samman lokalt. Adhesiv nötning motverkas genom att välja material med låg vidhäftningsbenägenhet. Silver är ett bra torrsmörjmedel på stål, men dyrt. Det är ofta billigare och enklare att använda smörjmedel som grafit eller molybdendisulfid eller s.k. glidlack där flera olika smörjmedel ingår. I korrosiv miljö kan vissa smörjmedel, som t ex innehåller grafit, påskynda korrosion på material som aluminium och låglegerat stål Abrasiv nötning Vid abrasiv nötning förslits ytorna p.g.a. hårda partiklar. Abrasiv nötning motverkas genom att välja ytor som är hårdare än partiklarna. Det är lämpligt att ha olika hårdhet i ytorna så den artikel som är lättast att byta kan ersättas vid nötningsskador. Aluminium kan hårdanodiseras för att ge ett bra skydd mot nötning. 4 Korrosion 4.1 Atmosfärisk korrosion Allmänt För att underlätta valet av ytbehandling, med avseende på atmosfärisk korrosion, har indelning i två korrosivitetskategorier utförts enligt tabell 4. tb_tvåspråkig (33)

9 4.2 Galvanisk korrosion Allmänt I närvaro av elektrolyt föreligger risk för galvanisk korrosion vid direkt kontakt mellan material från olika grupper i tabell 5. Korrosionsrisken är särskilt stor i utomhusmiljö med hög luftfuktighet och/eller salthalt, men risk kan föreligga även i inomhusmiljö. Ytbeläggning och/eller tätning med icke elektrisk ledande material krävs alltid mellan material från olika grupper enligt tabell Val av fästelement Vid val av fästelement ska hänsyn tas till risken för galvanisk korrosion. Därför ska kontakt mellan material från olika grupper i tabell 5 undvikas. Kan kontakt mellan de olika materialen inte undvikas ska dessa skyddas. Fästelement av låglegerat stål ska vara förzinkade. För att minimera risken för galvanisk korrosion mellan fästelement av rosthärdiga stål och aluminiumstruktur i korrosiv miljö ska fästelementen vara ytbehandlade på samma sätt som för låglegerat stål. 5 Specifika krav 5.1 Allmänt Under denna punkt definieras krav för ytbehandling och målning av artiklar och ytor där specifika krav föreligger. 5.2 Ytbehandling Hål för fästelement I hål för fästelement med presspassning och i försänkningar krävs ej ytbehandling. I hål för fästelement i aluminium där bussning ska monteras och anodisering ej går att använda ska kromatering utföras Ytor med måttolerans Vid ytbehandling av ytor med måttolerans ska hänsyn tas till de dimensionsförändringar som ytbehandlingen medför O-ringsspår Ur funktionssynpunkt har en O-ring i regel bättre egenskaper i kontakt med ytor utan ytbehandling. Härdade och finslipade spår ska vara obehandlade. tb_tvåspråkig (33)

10 Under förutsättning att konstruktionsdata, t.ex. hastighet och tryck, ej är för stora tillåts vissa ytbehandlingar. För stål är tillåten ytbehandling zinkfosfatering och för aluminium är gulkromatering eller anodisering tillåten ytbehandling Roterande axlar med tätningsringar Roterande axlar i stål som har vätsketätande funktion mot tätningsringar bör hårdförkromas. Vid tätning mot fett och smuts i driftsmiljöer med låg miljöpåkänning rekommenderas zinkfosfatering för stål och gulkromatering för aluminium Fjädrar Stålfjädrar med påkänning < 600 MPa ska fosfateras och infettas med rostskyddsmedel Stålfjädrar med påkänning > 600 MPa fosfateras ej p.g.a. risk för väteförsprödning utan infettas endast med rostskyddsmedel Bussningar Bussningar av koppar och kopparlegeringar ska i regel ej ytbehandlas Splines Splines tillverkade av stål ska zinkfosfateras Detaljer med kuggar Glidytorna på detaljer med kuggar av stål såsom snäckskruvar, snäckhjul, kugghjul och kuggsegment ska vara zink- eller manganfosfaterade. Manganfosfatering rekommenderas vid höga yttryck Lådkonstruktioner och fickor Lådkonstruktioner och konstruktioner med svåråtkomliga fickor korrosionsskyddas genom inoljning med rostskyddsmedel Vid inoljning bör konstruktionen ha minst 2 hål med min. 8 mm på lämpligt avstånd från varandra, så att alla ytor blir inoljade och överflödig olja kan rinna ut Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar ska målas med nötningsbeständig färg enligt TB Glidytor Glidytor ytbehandlas med självsmörjande teflonbeläggning till en tjocklek av 25 till 45 µm. tb_tvåspråkig (33)

11 6 Ytbehandlingsmetoder 6.1 Allmänt Ytbehandling ska väljas enligt tabell 1. Generell beskrivning av de olika ytbehandlingsmetoderna ges nedan. 6.2 Fosfatering Fosfatering används som underlag för målning (organisk ytbeläggning) eller som bärare av olja eller fett. Fosfatskiktet ska vara kompatibelt med organiska ytbeläggningar och ska i kombination med organiska ytbeläggningar medverka till att optimala egenskaper beträffande slagtålighet uppnås. Fosfatering används primärt på låglegerat stål. Legeringar med över 5 % koppar, kisel, krom, vanadin, molybden eller volfram kan vara svåra eller omöjliga att fosfatera om inte en mekanisk behandling (blästring, trumling) utförs före fosfateringen. Härdade detaljer, liksom svetsade konstruktioner ska alltid genomgå en lätt blästring före fosfateringen. Utan kompletterande ytbehandling ger fosfatering endast en obetydlig förbättring av korrosionsskyddet. För ytor som ska slitas in mot varandra vid förhöjda yttryck t ex kugghjul används manganfosfatering med inoljning. Fosfatering kan utföras antingen genom doppning eller genom sprutning. Detaljer fosfaterade genom sprutning används som underlag för målning av ståldetaljer i serieproduktion av t.ex. granatkroppar. Fosfatering ska inte användas för artiklar, vars ytor ska vara elektriskt ledande. Fosfatskikt ska ej upphettas långvarigt över 100 C. Där fosfatering ej är möjligt att utföra (exempelvis p.g.a. artikelns storlek) ska istället blästring utföras enligt TB Fosfatering kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid fosfatering på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter fosfateringen. 6.3 Kromatering Kromatering används för att ge ett förbättrat korrosionsskydd samt som underlag för målning. Då det föreligger krav på låg kontaktresistans ska färglös kromatering användas. tb_tvåspråkig (33)

12 Kromatering används på aluminium, magnesium och deras legeringar samt som kompletterande korrosionsskydd på zink och hårdkrom. Kromateringsskikt är ömtåliga och repas lätt. Ytan är kärv och har dåliga glidegenskaper. Oskyddade kromateringsskikt (t ex skikt som inte är lackerade) är värmebeständiga upp till 60 C. Korrosionsskyddet hos oskyddade kromateringsskikt minskar vid högre temperatur. Kromateringsskikt och kromateringslösningar innehåller sexvärt krom (krom VI) och utgör en miljöbelastning. Alternativa ytbeläggningar, fria från krom VI, ska användas om så är möjligt. 6.4 Elförzinkning Elförzinkning används för att ge ett korrosionsskydd vid främst lagring av detaljer som kommer att utsättas för ringa korrosionspåkänningar. För extra korrosionsskydd rekommenderas efterföljande målning. Om inte annat anges gäller att skikttjocklek på ytor exponerade utomhus ska vara minst 20 µm och skikttjocklek på invändiga ytor minst 10 µm. Skikttjocklek på standarddetaljer (fästelement, skruvar etc.) ska vara minst 5 µm. Normalt ska zinkskiktet kromateras. Elförzinkning bör inte användas på rörliga delar, då kromateringsskiktet kan gnidas loss. Korrosionsprodukter som då bildas kan påverka funktionen negativt. Elförzinkning kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid elförzinkning på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter förzinkningen. 6.5 Elektropolering Elektropolering är en elektrolytisk metod för att avverka grader på detaljer samt för att utseendemässigt förhöja detaljernas finish. Elektropolering kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid elektropolering på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter elektropoleringen. 6.6 Anodisering Anodisering är en elektrolytisk oxidationsprocess som skapar ett inert oxidskikt (anodiserskikt) på materialets yta. Anodiserskiktet är hårt, sprött och elektriskt isolerande. Anodisering används primärt på aluminium, men även på magnesium och zink. Anodisering utförs för att öka beständigheten mot korrosion, kemikalier och nötning med även som ytbehandling före limning och målning. tb_tvåspråkig (33)

13 Anodiserskiktet ska inte eftertätas då det används som underlag för limning och målning. Oxidskiktets tjocklek varierar på samma sätt som ett elektrolytiskt utfällt skikt, se figur 1. Sambandet mellan oxidskikt och dimensionsförändring visas i figur 3. Anodisering ska utföras först sedan alla övriga tillverkningsoperationer såsom svetsning, maskinbearbetning, bockning, värmebehandling etc. utförts. Anodisering ska inte utföras på artiklar med insatser av andra material än aluminium (såvida dessa insatser inte kan maskeras), punktsvetsade eller limmade konstruktioner utan specifikt godkännande. Då ett infärgat skikt erfordras ska detta anges i konstruktionsunderlaget. 6.7 Blästring Blästring utförs genom att blästermedel blåses eller slungas mot underlaget vilket resulterar i viss ytavverkning samt förändring av ytans topografi. Blästring av metalliska material utförs huvudsakligen för: rengöring före efterföljande ytbehandling förbehandling före målning och termisk sprutning avlägsnande av ytbehandlingsskikt. Olika typer och former av blästermedel används där vanliga typer är stål- eller olivinsand samt aluminiumoxid. Ytor som ska blästras kräver fri siktlinje från blästermunstycket. Beroende på blästringsteknik, utrustning samt typ av artikel som ska blästras kan processen automatiseras i större eller mindre omfattning. 6.8 Hårdförkromning Hårdförkromning är en elektrolytisk ytbehandlingsmetod som vanligtvis används för att erhålla: låg friktionskoefficient minskad risk för skärning ökad nötningshärdighet ökad korrosionshärdighet uppbyggnad av nedslitna ytor. Kromskiktet har vanligtvis en skikttjocklek på µm, men kan läggas i tjocklekar upp till 500 µm. tb_tvåspråkig (33)

14 Vägledning för val av skikttjocklek för beläggningar som används utan efterföljande bearbetning och som färdigställs endast genom polering eller hening ges i tabell 6. Skikten är hårda och spröda och spricker vid väsentlig deformation, varför basmetallen bör vara sådan att den motstår pålagda spänningar som orsakar deformation i djupled. Vid risker för deformation eller snabb belastning bör skikttjockleken vara minsta möjliga. Stål med brottgräns 1000 MPa (30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivas efter hårdförkromning. Ett spärrskikt av t ex. nickel rekommenderas vid hårdförkromning. Eventuell väteutdrivning ska då utföras efter hårdförkromningen. 6.9 Varmförzinkning Vid varmförzinkning doppas artikeln i flera förbehandlingsbad samt i ett bad av smält zink. Allmänna krav enligt pkt. 3.5 gäller för denna process. Zink är anodiskt mot järn och ger därför katodiskt skydd till underliggande stålytor. Skiktet ska inte kontinuerligt utsättas för temperaturer över 200 C då detta kan leda till flagning av zinkskiktet. Höghållfasta stål, med sträckgräns > 650 Mpa, får efter varmförzinkning en kraftig reduktion av utmattningshållfasthet. Vidhäftningsprovning utförs normalt inte, då tillräcklig bindning erhålls för normal användning. Om den förzinkade artikeln kommer att utsättas för exempelvis hög mekanisk belastning kan krav på vidhäftning vara relevant. Provningsmetod samt kriterium för godkännande ska specificeras av beställaren. tb_tvåspråkig (33)

15 Table of contents 1 Scope References Appurtenant documents General requirements Materials General Electrolytic surface treatment Holes Chemical surface conversion Hot dipping Painting General Selection of paint Surfaces to be painted Surfaces not to be painted Broken edges Surface imperfections Painting of holes Wear Adhesive wear Abrasive wear Corrosion Atmospheric corrosion General Galvanic corrosion General Choice of fasteners Specific requirements General Surface treatment Fastener holes Toleranced surfaces O-ring grooves Rotating shafts with sealing rings Springs Bushings Splines Parts with teeth Box type designs and cavities Surfaces exposed to mechanical wear related to seals Sliding surfaces tb_tvåspråkig (33)

16 6 Surface treatments General Phosphating Chromating Zinc electroplating Electro-polishing Anodizing Blasting Hard Chromium Plating Hot Dip Galvanizing Objects and tables tb_tvåspråkig (33)

17 1 Scope This specification is a design instruction which establishes materials and methods used for surface treatment and painting. Table 1 is a guide for choosing surface treatment and painting dependent on material and working environment. 2 References The following documents below shall be considered a part of this specification to the extent indicated. Except where a specific issue is stated, the current issue applies. 2.1 Appurtenant documents TS Application of Primer TS TS EN 1403 Application of Topcoat Blasting Corrosion protection of metals Electrodeposited coatings Method of specifying general requirements EN Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in atmospheric environment Classification, determination and estimation of corrosivity of atmospheric environments ISO 4042 ISO Fasteners - Electroplated coatings Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -Part 2: Classification of environments 3 General requirements 3.1 Materials Materials shall be selected from material approved by BAE Systems Bofors AB. 3.2 General Surface treatment and painting shall, where possible, be performed in detail stage to increase the environmental endurance of the assembly. Sharp corners and edges shall generally be de-burred/chamfered to increase the conditions for a good surface treatment. Surfaces with electrical conductivity requirements shall have electrical conductive surface treatments or surface treatments with low contact resistance on metallic surfaces. tb_tvåspråkig (33)

18 Metal-pigmented gaskets, paints and adhesives may cause galvanic corrosion. Hence, every such design shall be evaluated and properly protected. At metallic surface treatment of threaded parts the coating thickness shall be minimum 10 µm. 3.3 Electrolytic surface treatment Electrodeposited metals provide more or less even coating thickness depending on the shape of the part and the throwing power of the bath. Surfaces that are far from the anode and surfaces obscured by protrusions receive a thinner coating that the mean thickness. Corners, edges and protrusions receive a thicker coating than the mean thickness (so called edge effects, see fig. 2). In electrolytic surface treatment of high strength steel, consideration must be given to the risk of hydrogen embrittlement Holes At electrolytic surface treatment of holes, a coating is obtained to a depth approximately corresponding to the diameter of the hole, see figure 3. Electrolytic surface treated threaded holes generally receive a coating within the same extent as non-threaded holes. Suitable coating thicknesses for electrolytically deposited coatings in threaded holes are given in ISO If mounting problems arises, the threaded holes shall be cleared out. 3.4 Chemical surface conversion All surfaces that come into contact with the bath will be coated. One requirement is that surfaces are well cleaned there shall be no oil, grease or other contaminants on the surface to be coated. In cases where a surface oxide is formed (during heat treatment or storage) the surface must be blasted or pickled to enable the chemical reaction. When pickling high tensile materials consideration must be given to the risk of hydrogen embrittlement. Chemical surface conversion does not give any edge effects. 3.5 Hot dipping At hot dipping a metallic coating is obtained when the part is dipped in molten metal. During dipping an alloy layer with one or more phases is created at the interphase between the base metal and the coating. The adhesion of the coating is very good due to the alloy layer. For parts to be hot dipped shall: the molten metal reach all surfaces to be coated. the molten metal be able to freely run off all surfaces when the part is removed from the bath, to avoid droplets and runnings. tb_tvåspråkig (33)

19 no closed cavities exist, since these may result in bursting of the material due to increased pressure. Hollow constructions such as pipes, containers and welded reinforcements shall be provided with holes for aeration and drainage. The holes shall be placed in such locations that the aeration is good and so that pickling solution and molten metal easily may run out. Recommended minimum hole diameters are given in table 2. An assembly should preferably be designed in smaller parts, which are assembled after the hot dip operation. Parts should be equipped with lifting holes or eye bolt nuts where hot dip tools may be connected. Materials with too great differences in material thicknesses should not be combined. As a result of uneven warming the parts may skew. Long slender parts, as large plane sheets without reinforcements, may skew. Different surface conditions and types of material should not be combined. Differences in reactivity may result in variations in appearance and coating thickness. Constructions shall be designed in such way that narrow crevices are avoided. If a crevice has a contact surface greater than approx 70 cm 2 aeration holes shall be made due to risk of explosion. Occurrence of crevices may result in entrapment of pre-treatment solutions. Entrapped solution may later affect the construction appearance and corrosion resistance. When in doubt regarding construction design, a hot dipper should be consulted regarding design revision. 3.6 Painting General Paint coatings are not completely sealed and for that reason the material is often pre-treated using chemical surface conversion or electrolytical surface treatment prior to painting. The purpose of the pre-treatment is to improve the corrosion resistance and receive a good paint basis Selection of paint Primer and topcoat shall be selected per TS and TS Surfaces to be painted All surfaces exposed to outdoor environment shall be painted. tb_tvåspråkig (33)

20 Surfaces that normally not are exposed to outdoor environment but may be exposed during maintenance work (doors opened/tarpaulins removed) shall also be painted Surfaces not to be painted At surfaces where paint can interfere with the function of the article, the article shall not be painted. Some examples are given below: electrical contact surfaces sliding surfaces threads. Parts that are not painted shall be protected by other means such as temporary corrosion protection with oil or lubricants. Parts that are protected this way shall have an established inspection and maintenance plan. See also para Broken edges Unless otherwise specified all edges of external parts and parts subject to outdoor environment shall have minimum 2.4 mm radius/chamfer edge break Surface imperfections Where smaller surface imperfections are present, such as weld or casting porosity, the surface shall be painted with primer and then filled flush with primer Painting of holes When spray-painting holes with diameter ø and depth d, coverage according to table 3 generally applies. Deviations from this shall be noted in the design documentation. 3.7 Wear Adhesive wear At adhesive wear the mating surfaces are locally welded. Selecting materials with anti-stick properties prevents adhesive wear. Silver is a good solid lubricant for steel, but expensive. It is often less expensive and simpler to use lubricants such as graphite or molybdenum disulfide or a dry film lubricant which often include a number of different lubricants. In a corrosive environment there is a risk that some lubricants, e.g. carbon based, accelerates corrosion on materials like aluminium and low alloyed steel Abrasive wear At abrasive wear the surfaces are damaged due to hard particles. Selecting surfaces harder than the particles prevents the abrasive damage. It is an advantage tb_tvåspråkig (33)

21 to have a slight difference in hardness in the two surfaces and to have the lower hardness on the part that is easier to replace. Aluminium can be hard anodised to give a good protection against abrasion. 4 Corrosion 4.1 Atmospheric corrosion General To facilitate the choice of surface treatment, regarding atmospheric corrosion, a classification of two corrosivity categories has been performed according to table Galvanic corrosion General In the presence of an electrolyte there is a risk of galvanic corrosion when dissimilar materials from different groups, see table 5, are in contact with each other. This risk is especially pronounced in outdoor environment with high air moisture and/or salt saturation, but there is a risk also in indoor environment areas. Coating and/or sealing with a non electric conductive material are therefore always required between materials from different groups according to table Choice of fasteners When choosing fasteners the risk for galvanic corrosion shall be considered. Therefore, contact between materials from different groups in table 5 shall be avoided. If contact between the different materials cannot be avoided these materials shall be protected. Fasteners of low alloy steel shall be zinc plated. To minimise corrosion between fasteners of corrosion resistant steel and aluminium structure in corrosive environment the fasteners shall be plated in the same way as described for low alloy steel. 5 Specific requirements 5.1 General This paragraph defines requirements for surface treatment and painting of parts and surfaces where specific requirements exists. 5.2 Surface treatment Fastener holes Fastener holes with press fit and countersinks do not require surface treatment. tb_tvåspråkig (33)

22 In holes where an aluminium bushing shall be mounted and anodising is not possible to use, chromating shall be used Toleranced surfaces When surface treating surfaces with size tolerance, dimension changes caused by the surface treatment shall be taken into consideration O-ring grooves From a performance point of view an O-ring generally performs better in contact with surfaces free from any surface treatment. Hardened and polished grooves shall be untreated. Considered the engineering data, for example speed and pressure, are not too big - some surface treatments are accepted. For steel accepted surface treatment is zinc phosphate and for aluminium yellow chromating or anodizing are accepted surface treatments Rotating shafts with sealing rings Rotating steel axles/shafts with fluid sealing function against seal rings should be hard chromium plated. When sealing against grease and dirt in environments with low environmental stress zinc phosphate is recommended for steel and yellow chromating for aluminium Springs Steel springs loaded to a tension < 600 MPa shall be phosphated and greased with anticorrosive agent Steel springs loaded to a tension > 600 MPa shall not be phosphated, due to the risk of hydrogen embrittlement, but is greased with anticorrosive agent Bushings Bushings of copper and copper alloys shall generally not be surface treated Splines Steel splines shall be zinc phosphated Parts with teeth The sliding surfaces on parts with steel teeth such as worm screws, worm wheels, teeth and tooth segments shall be zinc- or manganese phosphated. Manganese phosphate is recommended at high surface pressures Box type designs and cavities Box type designs and parts with hard to reach cavities shall be corrosion protected by oiling with anticorrosive agent tb_tvåspråkig (33)

23 When oiling, the construction should have at least 2 holes with min 8 mm at appropriate distances from each other, so that all surfaces gets oiled and excessive oil can run off Surfaces exposed to mechanical wear related to seals Surfaces exposed to mechanical wear related to seals shall be painted with wear resistant paint according to TS Sliding surfaces Sliding surfaces are surface treated with self-lubricating Teflon coating to a thickness of 25 to 45 µm. 6 Surface treatments 6.1 General Surface treatment shall be chosen per table 1. A general description of the different surface treatment methods are given below. 6.2 Phosphating Phosphating is used as a base for painting (organic coating) or as a carrier for oil or grease. The phosphate coating shall be compatible with organic coatings and shall in combination with organic coatings contribute to reach optimal characteristics for impact resistance. Phosphating is is primarily used on low alloyed steel. Alloys containing more than 5 % copper, silicon, chrome, vanadium, molybdenum or wolfram can be difficult or impossible to phosphate unless a mechanical pre-treatment (blasting, barrel polishing) is performed prior to phosphating. Hardened parts, as well as welded parts shall always be lightly blasted prior to phosphating. Without supplementary surface treatment phosphating only gives a very slight increase in corrosion protection. Surfaces that shall brake in against each other, at elevated surface pressures, for example gears shall be manganese phosphated and oiled. Phosphating can be performed either by immersion or spraying. Parts phosphated by spraying are used as a base for painting of steel parts in serial production of for example shell casings. Phosphating shall not be used for parts where the surface shall be electrical conductive. Phosphate coatings shall not be kept at temperatures above 100 C for long terms. tb_tvåspråkig (33)

24 Where it is not possible to perform phosphating (for example due to the size of the part) blasting shall be performed according to TS Phosphating can be used on parts of iron alloys and steel. When phosphating parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the phosphating. 6.3 Chromating Chromating is used to give enhanced corrosion protection and as an undercoat for painting. Where there are requirements on low contact resistance colourless chromating shall be used. Chromating is used on aluminium, magnesium and their alloys and furthermore as supplementary corrosion protection of zinc coatings and hard chromium platings. Chromate coatings are easily damaged and easily scored. The surface is harsh and has low anti-friction properties. Non-protected chromate coatings (e.g. unpainted surfaces) are heat resistant up to 60 C. The corrosion protection of non-protected surfaces decreases at higher temperatures. Chromate coatings and chromate solutions contains hexavalent chromium (chrome VI) and constitutes an environmental risk. Alternative coatings, free from chrome VI, shall be used if possible. 6.4 Zinc electroplating Zinc electroplating is used to provide corrosion protection primarily during storage of parts that will be subjected to minor corrosion stress. Subsequent painting is recommended for increased corrosion protection. If no other stated, coating thickness of surface exposed outdoor shall be minimum 20 µm and coating thickness of indoor surface shall be minimum 10 µm. Coating thickness of standardized part (attachments, screws etc.) shall be minimum 5 µm. Normally the zinc coating shall be chromated. Zinc electroplating should not be used in moving parts as the chromate coating can rub off if subjected to friction. The corrosion products thus formed may have negative effect on the function. Zinc electroplating can be used on parts of iron alloys and steel. When zinc electroplating parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the zinc electroplating. tb_tvåspråkig (33)

25 6.5 Electro-polishing Electro-polishing is an electrolytic method used to de-burr parts and to enhance the finish of the parts. Electro-polishing can be used on parts of iron alloys and steel. When electropolishing parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the electro-polishing. 6.6 Anodizing Anodizing is an electrolytic oxidation process that creates an inert oxide coating (anodic oxide film) on the material surface. The anodic oxide film is hard, brittle and electrical insulating. Anodizing is primarily used on aluminium, but also on magnesium and zinc. Anodizing it performed to enhance the durability against corrosion, chemicals and wear but also as surface-treatment prior to adhesive bonding and painting. The anodic coating shall not be sealed when it is used as a base for adhesive bonding and painting. The thickness of the oxide coating varies in the same way as an electrodeposited coating, see figure 1. The correlation between oxide coating and change of dimension is shown in figure 3. Anodizing shall be carried out after all other operations such as welding; machining, bending, heat treatment etc have been performed. Anodizing shall not be applied to parts containing non-aluminium components (unless such components can be masked); spot-welded or adhesively bonded assemblies without specific approval. If a dyed coating is required, this shall be noted in the design documentation. 6.7 Blasting Blasting is performed by blowing or throwing the blasting media against the surface that results in a certain degree of surface removal and change in topography. Blasting of metallic materials is mainly performed for: cleaning in preparation for subsequent surface treatment pre-treatment prior to painting and thermal spraying. removal of surface treatment. Different types and shapes of blasting media are used where common types are steel or olivine sand and alumina. Surfaces to be blasted shall be in line of sight of the blasting nozzle. tb_tvåspråkig (33)

26 Depending on type of blasting technique, equipment and type of part to blast the process can be more or less automated. 6.8 Hard Chromium Plating Hard chromium plating is an electrolytic surface treatment that commonly is used to obtain: low coefficient of friction reduced risk for seizure increased wear resistance increased corrosion resistance repair of worn surfaces. The chromium plating usually has a thickness of µm, although thicknesses up to 500 µm is possible. Guidelines for selection of coating thickness for coatings used in the as-plated condition of finished by polishing or honing are given in table 6. The coatings are hard and brittle and crack at significant deformation, wherefore the basis metal should be such that it will resist applied stresses in depth. Under conditions of deformation or shock loading, the thickness of the coating should be kept to a minimum. Steel with an ultimate tensile strength 1000 MPa (approx. 330 HB), shall be baked after hard chromium plating. An undercoat of e.g. nickel is recommended at hard chromium plating. Baking, if required, shall be performed after the hard chromium plating. 6.9 Hot Dip Galvanizing At hot dip galvanizing the part in dipped in several pre-treatment baths and in a bath of molten zinc. The general requirements according to para 3.5 applies for this process. Zinc is anodic to iron and therefore gives cathodic protection to underlying steel surfaces. The coating shall not be continuously exposed to temperatures above 200 C since this may lead to peeling of the zinc coating. High strength steels, with a yield point > 650 MPa, exhibits a considerable decrease in fatigue strength after hot dip galvanizing. tb_tvåspråkig (33)

27 Adhesion testing is not usually performed as adequate bonding is achieved for normal use. If the galvanized part will be subjected to high mechanical stresses, adhesion requirements may be relevant. The test method and criterion for approval shall be specified by the purchaser. tb_tvåspråkig (33)

28 Bilder och tabeller / Objects and tables Figur 1 / Figure 1: Exempel på elektrolytiskt utfällt skikt på en artikel. Skikttjockleken varierar beroende på artikelns geometri / Example of electrolytical coating on a part. The coating thickness varies depending of part geometry. Figur 2 / Figure 2: Exempel på skikttjockleksfördelning i genomgående hål / Example of coating distribution in a through hole. tb_tvåspråkig (33)

29 Maskerad yta Masked surface t T T = ursprunglig godstjocklek T = original material thickness t = oxidskiktets tjocklek, förändringen i dimension motsvarar ungefär halva skikttjockleken Figur 3 / Figure 3: Anodiserad aluminiumplåt I genomskärning / Anodized aluminium sheet in cross section. t = oxide coating thickness, the change in dimension corresponds to approx. half of the coating thickness Tabell 1 / Table 1: Korrosionsskydd för artiklar och svetsade delsammanbyggnader / Corrosion protection of parts and welded subassemblies. Material / Tillämpning Material / Application Icke rosthärdigt Stål Non CRES Steel Ytor som ej kan målas Surfaces that can not be painted Invändiga ytor Interior surfaces Utvändiga ytor Exterior surfaces Funktionsytor / Significant surfaces Utvändiga ytor med kamouflageegenskaper Exterior surfaces with camouflage properties Korrosivitetskategori / Corrosivity category Medium / Medium EZ02 eller EZ04 EZ02 or EZ04 PH02 + PR01+TC01 - PH02 + PR01+TC01 PH02 + PR01+TC20 Hög / High - PH02 + PR02+TC02 ( PH02+PR12+TC12 ) PH02+ PR02+TC20 tb_tvåspråkig (33)

30 Tabell 1 (forts.) / Table 1 (cont.): Korrosionsskydd för artiklar och svetsade delsammanbyggnader / Corrosion protection of parts and welded subassemblies. Material / Tillämpning Material / Application Korrosivitetskategori / Corrosivity category Medium / Medium Hög / High Rosthärdigt stål CRES Allmänt inklusive smätsvetsade konstruktioner Generally, including fusion welded parts Aluminium Aluminium Ytor som ej kan målas Surfaces that can not be painted Invändiga ytor Interior surfaces Utvändiga ytor Exterior surfaces Funktionsytor / Significant surfaces Utvändiga ytor med kamouflageegenskaper Exterior surfaces with camouflage properties SA02 SA03 SA01 + PR01+TC01 - SA01 + PR01+TC01 SA02 + PR02+TC02 ( SA02+PR12+TC12 ) SA01 + PR01+ TC20 SA02 + PR02+ TC20 Kopparlegeringar Copper alloys Funktionsytor / Significant surfaces Magnesiumlegeringar Magnesium alloys Funktionsytor / Significant surfaces tb_tvåspråkig (33)

31 Tabell 2 / Table2: Lämpliga hålstorlekar för luftning av rörkonstruktioner / Suitable hole dimensions for aeration of tubular constructions. Inre rördiameter (mm) Interior pipe diameter (mm) Min. håldiameter (mm) Min hole diameter (mm) < > 50 >15 Tabell 3 / Table 3: Inslag vid sprutmålning av hål / Coverage at spray-painting of holes. Håldiameter (mm) Hole diameter (mm) ø 20 mm visst inslag certain coverage Inslag Coverage 20 ø 80 mm ø d ø d ø 80 mm visst inslag certain coverage fullt inslag full coverage fullt inslag full coverage tb_tvåspråkig (33)

32 Tabell 4 / Table 4: Indelning i korrosivitetskategorier / Classification of corrosivity categories. Korrosivitetskategorier Corrosivity categories Exempel på miljö Typical environment Bofors EN ISO EN 1403 Drift inomhus där kondens kan uppstå eller utomhus under tempererade förhållande med låga halter av föroreningar och låg salthalt. Medium Medium C2 till C3 C2 to C3 2 to 3 Service indoors in places where condensation may occur or outdoors in temperate conditions with low levels of pollution and salinity. Drift utomhus under svåra korrosiva förhållanden, med moderata till höga nivåer av föroreningar och salthalt. Hög High C4 till C5 C4 to C5 4 Service outdoors in severe corrosive conditions, with moderate to high levels of pollution and salinity. Tabell 5 / Table 5: Klassificering av material med avseende på risk för galvanisk corrosion / Classification of materials with respect to galvanic corrosion. Grupp 1 Group 1 Grupp 2 Group 2 Grupp 3 Group 3 Grupp 4 Group 4 Magnesium Magnesium Kadmium, zink, aluminium Cadmium, zinc, aluminium Lågleg stål, tenn Low alloy steel, tin Kol, koppar, krom, nickel, silver, guld, platina, titan, kobolt, kolfiberarmerad plast, rostfria stål Carbon, copper, chromium, nickel, silver, gold, platinum, titanium, cobalt, carbon fibre composites, CRES -steel. tb_tvåspråkig (33)

33 Tabell 6 / Table 6: Rekommenderad skikttjocklek för hårdkromskikt, obearbetade eller polerade / Recommended coating thickness for hard chromium coatings, as plated or polished Skikttjocklek (µm) Coating thickness (µm) Exempel på användningsområde Typical field of application < 12 µm Anti-stick applikationer Anti-stick applications µm Beläggning av tryckkolvar och cylinderfoder Coating of rams and cylinder liners > 50 µm Korrosions- och/eller nötningsskydd på artiklar utan krav på utseende och snäva toleranser. Corrosion and/or wear protection on parts without finish and close tolerance requirements. tb_tvåspråkig (33)

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable RITNINGSKODER FR YTBEHANDLING OCH MÅLNING DRAWING CODES FOR SURFACE TREATMENT AND PAINTING Granskad av Reviewed by Ninl Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (9)

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ELEKTROLYTISKA ZINKBELÄGGNINGAR ELECTROPLATED COATINGS OF ZINC Granskad av Reviewed by Villy Johansson Tjst Dept. KEG This document and its contents is the property

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVAVELSYRAANODISERING SULPHURIC ACID ANODIZING Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. WEA tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable FOSFATERING PHOSPHATING Granskad av Reviewed by Villy Johansson Tjst Dept. KEG This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and must not

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR MÅLNING GENERAL REQUIREMENTS FOR PAINTING Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 This document and its contents is the property of

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Gängtoleranser Del 4: Gränsmått för varmförzinkade utvändiga gängor avsedda för användning tillsammans

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

YTBEHANDLING/MÅLNINGSMETODER SURFACE TREATMENT/PAINTING METHODS. Tjst Dept. KEG

YTBEHANDLING/MÅLNINGSMETODER SURFACE TREATMENT/PAINTING METHODS. Tjst Dept. KEG YTBEHANDLING/MÅLNINGSMETODER SURFACE TREATMENT/PAINTING METHODS Granskad av Reviewed by Villy Johansson Tjst Dept. KEG tb tvåspråkig 2015-02-03 1 (27) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

MATERIALKLASSER MATERIAL GRADES

MATERIALKLASSER MATERIAL GRADES MATERIALKLASSER MATERIAL GRADES Granskad av Reviewed by Sven Strömberg Tjst Dept. WEC tb tvåspråkig 2010-03-26 1 (10) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev requisition

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Thomas Åberg Tjst Dept. KE This document and its contents is the property

Läs mer

Flanges and welding rings with collar in stainless steel. Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål

Flanges and welding rings with collar in stainless steel. Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål 2014 Flanges and welding rings with collar in stainless steel Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål Innehåll / Contents EN / DIN Fläns- och kragprogram EN standard / Flange- and collar Program

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads General plan

ISO general purpose metric screw threads General plan SVENSK STANDARD SS-ISO 261 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Generalplan ISO general purpose metric screw threads General plan ICS 21.040.10 Språk: engelska, svenska

Läs mer

Standard STD 5742,104 Volvo Group

Standard STD 5742,104 Volvo Group Issue date March 2017 Issue 14 Page 1 (10) The English language version is the original and the reference in case of dispute. Den engelska språkversionen är originalversion och ska åberopas i händelse

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Karl Fahlström Research leader, Joining Technology Ph.D. student at University West karl.fahlstrom@swerea.se

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Godkända färger (Approved Paints) För extern urvalstandard (External selection standard)

Godkända färger (Approved Paints) För extern urvalstandard (External selection standard) Stämpel/Etikett Security stamp/lable Godkända färger (Approved Paints) För extern urvalstandard (External selection standard) Granskad av Reviewed by Thomas Åberg Tjst Dept. WEA This document and its contents

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion Allmänt Detta är en instruktion för hur underhåll av balanseringsdon 3HAC 1475-1 utförs. I instruktionen beskrivs hur kolvstång, lagerhylsa och stödaxel samt de sfäriska rullagren på husets tappar byts

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO SVENSK STANDARD SS-ISO 8501-3 Fastställd 2003-05-09 Utgåva 1 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 3: Förbehandlingsgrader för svetsar,

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Sammanställning över ytbehandlingsstandarder

Sammanställning över ytbehandlingsstandarder Sammanställning över ytbehandlingsstandarder Volvo AB Interiöra komponenter med finishkrav 0001 Lackering av metall Y 600 Ofta refererar kunden till TR 1579275. Denna innehåller kraven i 121-0001 0003

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 20140623 2013/3206 GKN Aerospace Sweden AB, Materials and Processes & Instrumentation, Trollhättan 1960 Analysvariabel (Analyzed variable) Metod (referens) (Method (reference) Utgåva (Issue) Mätprincip

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable BLÄSTRING BLASTING Granskad av Reviewed by Villy Johansson Tjst Dept. KEG This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and must not be reproduced,

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

ÄNDRING CHANGE T = TILLKOMMER / ADDED V = VAR / WAS U = UTGÅR / DELETED

ÄNDRING CHANGE T = TILLKOMMER / ADDED V = VAR / WAS U = UTGÅR / DELETED ÄNDRINGSINFORMATION CHANGE INFORMATION DATUM DATE SIDA PAGE ÄNDRING CHANGE T = TILLKOMMER / ADDED V = VAR / WAS U = UTGÅR / DELETED STANDARD 12791 20121 Se ÄI / See CI SEXKANTSSKRUVAR Mgängor Stål, hållfasthetsklass

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS. Leverantör/Supplier. Utgåva/Issue

Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS. Leverantör/Supplier. Utgåva/Issue Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS Huvudsystem/Main system Artikelbenämning/Part name. Maskinnummer/Machine No. Ritn nr/dwg No. TB nr/tr No. Leverantör/Supplier Funktion/Function

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer