Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No."

Transkript

1 Stämpel/Etikett Security stamp/lable KONSTRUKTIONSANVISNINGAR DESIGN INSTRUCTIONS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig (33)

2 ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev. requision No. Äo-nr Rev order No Berörda paragrafer + kort beskrivning Relevant paragraph + brief description Punkt 1 och 2: Text uppdaterad. Figurer och tabeller har placerats sist i dokumentet. Tidigare bilaga 1 utgår och tillhörande tabell infogas i huvuddokumentet Tekniska förändringar : Pkt 2.1: TB Blästring införd (ref i pkt 6.2), samt titel ändrad på -71 och -72. Pkt 3.2: skikttjocklekskrav för gängade artiklar infört. Pkt 5.2.1: Förtydligande att texten avser fästelement i aluminium Pkt 5.2.4: Förtydligande att texten avser fästelement i stål Pkt 6.2: Krav på kompatibilitet infört. Pkt 6.3: tillägg att kromatering även utförs på zink och hårdkrom. Komplettering att värmebeständighet upp till 60 C avser oskyddade skikt. Pkt 6.4: skikttjocklekskrav kompletterade. Pkt 6.8: rekommendation om spärrskikt infört. Tabell 5: Tenn struket från grupp 2. Redaktionella förändringar : Pkt 1, 3.3, 3.3.1, 3.5, 3.6.7, 4.1.1, 4.2.1, 6.6, 6.8: nedan efter tabell/figur X har ersatts med referens i innehållsförteckning. Pkt 3.6.1, 3.6.4, 4.2.1, 6.2, 6.4, 6.5: text omskriven. Pkt 3.6.3, 3.6.5: Väder och vind har ersatt med utomhusklimat Pkt 3.7.1: löslighet ersatt av vidhäftningsbenägenhet. Pkt 5.2.3: Ytbehandling ersätter förbehandling. Tillåten ersätter rekommenderad. Figur 1: el-förzinkad ersatt av elektrolytiskt utfällt skikt på. tb_tvåspråkig (33)

3 Innehållsförteckning 1 Omfattning Referenser Tillhörande dokument Allmänna krav Material Allmänt Elektrolytisk ytbehandling Hål Kemisk ytomvandling Varmdoppning Målning Allmänt Val av färg Ytor som ska målas Ytor som inte ska målas Brutna kanter Ytdefekter Målning av hål Nötning Adhesiv nötning Abrasiv nötning Korrosion Atmosfärisk korrosion Allmänt Galvanisk korrosion Allmänt Val av fästelement Specifika krav Allmänt Ytbehandling Hål för fästelement Ytor med måttolerans O-ringsspår Roterande axlar med tätningsringar Fjädrar Bussningar Splines Detaljer med kuggar Lådkonstruktioner och fickor Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar Glidytor tb_tvåspråkig (33)

4 6 Ytbehandlingsmetoder Allmänt Fosfatering Kromatering Elförzinkning Elektropolering Anodisering Blästring Hårdförkromning Varmförzinkning Bilder och tabeller tb_tvåspråkig (33)

5 1 Omfattning Denna bestämmelse är en konstruktionsanvisning som anger de material och metoder som ska användas vid ytbehandling och målning. Tabell 1 är en guide för val av ytbehandling och målning beroende på material och driftsmiljö. 2 Referenser Följande dokument utgör, i tillämplig omfattning, en del av denna bestämmelse. Såvida inte en särskild utgåva anges, avses den senaste utgåvan. 2.1 Tillhörande dokument TB Kvalificering och applicering av grundfärger TB TB Kvalificering och applicering av täckfärger Blästring SS-EN 1403 Oorganiska ytbeläggningar - Galvaniska beläggningar - Metod att specificera allmänna krav SS-EN SS-EN ISO 4042 SS-EN ISO Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i atmosfärisk miljö - Klassificering, bestämning och skattning av korrosivitet hos atmosfäriska miljöer Fästelement - Elektrolytiska beläggningar på fästelement Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 2: Miljöklassificering 3 Allmänna krav 3.1 Material Materialval ska ske från material godkända av BAE Systems Bofors AB. 3.2 Allmänt Ytbehandling och målning ska, där så är möjligt, utföras i detaljstadiet för att öka sammanbyggnadens miljötålighet. Skarpa hörn och kanter ska generellt gradas/brytas för att öka förutsättningarna för en god ytbehandling. Ytor med krav på elektrisk ledningsförmåga ska ha elektriskt ledande ytbehandlingar alternativt ytbehandlingar med låg kontaktresistans på metalliska material. Metallpigmenterade packningar, lacker och lim kan orsaka galvanisk korrosion. Varje sådan konstruktion ska därför bedömas och skyddas på lämpligt sätt. tb_tvåspråkig (33)

6 Vid metallisk ytbeläggning av gängade artiklar ska skikttjockleken vara lägst 10 µm. 3.3 Elektrolytisk ytbehandling Vid elektrolytisk utfällning av metaller erhålls mer eller mindre jämna skikttjocklekar beroende på detaljens utformning och badens spridningsförmåga. Ytor som ligger långt från anoden samt ytor som ligger skymda av utstående delar får ett tunnar skikt än medeltjockleken. Hörn, kanter och utstående delar får ett tjockare skikt än medeltjockleken (s.k. kanteffekter, se figur 1). Vid elektrolytisk ytbehandling av höghållfasta stål måste hänsyn tas till risk för väteförsprödning Hål Vid elektrolytisk ytbehandling av hål erhålls metallutfällning till ett djup approximativt motsvarande hålets diameter, se figur 2. Elektrolytiskt ytbehandlade gängade hål blir generellt sett belagda i samma utsträckning som ogängade hål. Lämplig skikttjocklek för elektrolytiskt utfällda skikt i gängade hål anges i SS-EN ISO Om monteringssvårigheter uppstår ska gängade hål rensas. 3.4 Kemisk ytomvandling Samtliga ytor som kommer i kontakt med badet blir belagda. Ett krav är att ytorna är väl rengjorda, ingen olja, fett eller andra föroreningar får finnas på ytan. I de fall en ytoxid bildats (vid värmebehandling eller lagring) måste ytan aktiveras genom blästring eller betning för att en kemisk reaktion ska ske. Vid betning av höghållfasta material måste hänsyn tas till risk för väteförsprödning. Kemisk ytomvandling medför inga kanteffekter. 3.5 Varmdoppning Vid varmdoppning erhålls en metallbeläggning genom att artikeln doppas i smält metall. Under doppningen bildas ett legeringsskikt, med en eller flera faser, i gränsytan mellan basmetall och beläggningen. Beläggningens vidhäftning är mycket god tack vare legeringsskiktet. För artiklar som ska varmdoppas ska: metallsmältan kunna komma i kontakt med samliga ytor som ska beläggas metallsmältan fritt kunna rinna av från alla ytor vid upptagning ur badet, för att undvika droppar och rinningar inga slutna utrymmen finnas, då dessa kan medföra risk för söndersprängning av materialet pga tryckökning. Ihåliga konstruktioner som rör, behållare och svetsade förstärkningar måste förses med hål för luftning och dränering. Hålen ska placeras så att utluftningen blir god och så att betlösningar och metallsmälta lätt kan rinna ut. Rekommenderad minsta håldiameter ges i tabell 2. tb_tvåspråkig (33)

7 En sammanbyggnad bör företrädesvis utformas som mindre delar, som efter varmdoppningen monteras ihop. Artiklar bör förses med lyfthål eller lyftöglor där varmdoppningssverktyg kan kopplas. Material med stora skillnader i godstjocklek bör inte kombineras. Ojämn uppvärmning kan resultera i att någon del slår sig. Långa slanka artiklar, liksom stora plana plåtytor i tunnare plåt utan förstyvning, kan slå sig. Olika yttillstånd och materialtyper bör ej kombineras. Skillnader i reaktivitet gör att både utseende och skikttjocklek kan komma att variera. Konstruktioner ska utformas så att trånga spalter undviks. Har en spalt en anliggningsyta större än ca 70 cm 2 ska luftningshål tas upp pga explosionsrisk. Förekomst av spalter kan medföra att vätska från förbehandlingsbad innesluts. Innesluten vätska kan sedan inverka på konstruktionens utseende och korrosionshärdighet. Vid tveksamheter om konstruktionsutformning bör varmdoppare konsulteras för granskning av konstruktionen. 3.6 Målning Allmänt Lackskikt är inte helt täta varför materialet före målning ofta ges en förbehandling i form av kemisk ytomvandling eller elektrolytisk ytbehandling. Syftet med förbehandlingen är att förbättra ytans korrosionshärdighet och erhålla ett gott lackeringsunderlag Val av färg Grund- och täckfärg ska väljas enligt TB och TB Ytor som ska målas Alla ytor som utsätts för utomhusklimat ska målas. Ytor som normalt inte utsätts för utomhusklimat men som kan blottläggas vid underhållsarbeten (dörrar eller presenning öppnas/tas bort) ska också målas Ytor som inte ska målas Ytor på vilka färg kan påverka artikelns funktion negativt, ska inte målas. Nedan följer några exempel: elektriska kontaktytor glidytor gängor tb_tvåspråkig (33)

8 Artiklar som inte målas ska skyddas på annat sätt, t.ex. genom temporärt korrosionsskydd med olja eller fett. Artiklar som skyddas på detta vis ska ha en fastställd inspektions- och underhållsplan. Se även pkt Brutna kanter Om inte annat föreskrivs ska alla kanter på artiklar som utsätts för utomhusklimat vara brutna till en radie/fas på minst 2,4 mm Ytdefekter Där mindre ytdefekter finns, som t.ex. svets- eller gjut-porositeter, ska ytan målas med grundfärg och fyllas med grundfärg Målning av hål Vid sprutmålning av hål med diameter ø och djup d gäller generellt att inslag enligt tabell 3 ska erhållas. Avvikelser från detta ska anges i konstruktionsunderlaget. 3.7 Nötning Adhesiv nötning Vid adhesiv nötning svetsas de mötande ytorna samman lokalt. Adhesiv nötning motverkas genom att välja material med låg vidhäftningsbenägenhet. Silver är ett bra torrsmörjmedel på stål, men dyrt. Det är ofta billigare och enklare att använda smörjmedel som grafit eller molybdendisulfid eller s.k. glidlack där flera olika smörjmedel ingår. I korrosiv miljö kan vissa smörjmedel, som t ex innehåller grafit, påskynda korrosion på material som aluminium och låglegerat stål Abrasiv nötning Vid abrasiv nötning förslits ytorna p.g.a. hårda partiklar. Abrasiv nötning motverkas genom att välja ytor som är hårdare än partiklarna. Det är lämpligt att ha olika hårdhet i ytorna så den artikel som är lättast att byta kan ersättas vid nötningsskador. Aluminium kan hårdanodiseras för att ge ett bra skydd mot nötning. 4 Korrosion 4.1 Atmosfärisk korrosion Allmänt För att underlätta valet av ytbehandling, med avseende på atmosfärisk korrosion, har indelning i två korrosivitetskategorier utförts enligt tabell 4. tb_tvåspråkig (33)

9 4.2 Galvanisk korrosion Allmänt I närvaro av elektrolyt föreligger risk för galvanisk korrosion vid direkt kontakt mellan material från olika grupper i tabell 5. Korrosionsrisken är särskilt stor i utomhusmiljö med hög luftfuktighet och/eller salthalt, men risk kan föreligga även i inomhusmiljö. Ytbeläggning och/eller tätning med icke elektrisk ledande material krävs alltid mellan material från olika grupper enligt tabell Val av fästelement Vid val av fästelement ska hänsyn tas till risken för galvanisk korrosion. Därför ska kontakt mellan material från olika grupper i tabell 5 undvikas. Kan kontakt mellan de olika materialen inte undvikas ska dessa skyddas. Fästelement av låglegerat stål ska vara förzinkade. För att minimera risken för galvanisk korrosion mellan fästelement av rosthärdiga stål och aluminiumstruktur i korrosiv miljö ska fästelementen vara ytbehandlade på samma sätt som för låglegerat stål. 5 Specifika krav 5.1 Allmänt Under denna punkt definieras krav för ytbehandling och målning av artiklar och ytor där specifika krav föreligger. 5.2 Ytbehandling Hål för fästelement I hål för fästelement med presspassning och i försänkningar krävs ej ytbehandling. I hål för fästelement i aluminium där bussning ska monteras och anodisering ej går att använda ska kromatering utföras Ytor med måttolerans Vid ytbehandling av ytor med måttolerans ska hänsyn tas till de dimensionsförändringar som ytbehandlingen medför O-ringsspår Ur funktionssynpunkt har en O-ring i regel bättre egenskaper i kontakt med ytor utan ytbehandling. Härdade och finslipade spår ska vara obehandlade. tb_tvåspråkig (33)

10 Under förutsättning att konstruktionsdata, t.ex. hastighet och tryck, ej är för stora tillåts vissa ytbehandlingar. För stål är tillåten ytbehandling zinkfosfatering och för aluminium är gulkromatering eller anodisering tillåten ytbehandling Roterande axlar med tätningsringar Roterande axlar i stål som har vätsketätande funktion mot tätningsringar bör hårdförkromas. Vid tätning mot fett och smuts i driftsmiljöer med låg miljöpåkänning rekommenderas zinkfosfatering för stål och gulkromatering för aluminium Fjädrar Stålfjädrar med påkänning < 600 MPa ska fosfateras och infettas med rostskyddsmedel Stålfjädrar med påkänning > 600 MPa fosfateras ej p.g.a. risk för väteförsprödning utan infettas endast med rostskyddsmedel Bussningar Bussningar av koppar och kopparlegeringar ska i regel ej ytbehandlas Splines Splines tillverkade av stål ska zinkfosfateras Detaljer med kuggar Glidytorna på detaljer med kuggar av stål såsom snäckskruvar, snäckhjul, kugghjul och kuggsegment ska vara zink- eller manganfosfaterade. Manganfosfatering rekommenderas vid höga yttryck Lådkonstruktioner och fickor Lådkonstruktioner och konstruktioner med svåråtkomliga fickor korrosionsskyddas genom inoljning med rostskyddsmedel Vid inoljning bör konstruktionen ha minst 2 hål med min. 8 mm på lämpligt avstånd från varandra, så att alla ytor blir inoljade och överflödig olja kan rinna ut Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar Ytor utsatta för mekaniskt slitage i samband med tätningar ska målas med nötningsbeständig färg enligt TB Glidytor Glidytor ytbehandlas med självsmörjande teflonbeläggning till en tjocklek av 25 till 45 µm. tb_tvåspråkig (33)

11 6 Ytbehandlingsmetoder 6.1 Allmänt Ytbehandling ska väljas enligt tabell 1. Generell beskrivning av de olika ytbehandlingsmetoderna ges nedan. 6.2 Fosfatering Fosfatering används som underlag för målning (organisk ytbeläggning) eller som bärare av olja eller fett. Fosfatskiktet ska vara kompatibelt med organiska ytbeläggningar och ska i kombination med organiska ytbeläggningar medverka till att optimala egenskaper beträffande slagtålighet uppnås. Fosfatering används primärt på låglegerat stål. Legeringar med över 5 % koppar, kisel, krom, vanadin, molybden eller volfram kan vara svåra eller omöjliga att fosfatera om inte en mekanisk behandling (blästring, trumling) utförs före fosfateringen. Härdade detaljer, liksom svetsade konstruktioner ska alltid genomgå en lätt blästring före fosfateringen. Utan kompletterande ytbehandling ger fosfatering endast en obetydlig förbättring av korrosionsskyddet. För ytor som ska slitas in mot varandra vid förhöjda yttryck t ex kugghjul används manganfosfatering med inoljning. Fosfatering kan utföras antingen genom doppning eller genom sprutning. Detaljer fosfaterade genom sprutning används som underlag för målning av ståldetaljer i serieproduktion av t.ex. granatkroppar. Fosfatering ska inte användas för artiklar, vars ytor ska vara elektriskt ledande. Fosfatskikt ska ej upphettas långvarigt över 100 C. Där fosfatering ej är möjligt att utföra (exempelvis p.g.a. artikelns storlek) ska istället blästring utföras enligt TB Fosfatering kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid fosfatering på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter fosfateringen. 6.3 Kromatering Kromatering används för att ge ett förbättrat korrosionsskydd samt som underlag för målning. Då det föreligger krav på låg kontaktresistans ska färglös kromatering användas. tb_tvåspråkig (33)

12 Kromatering används på aluminium, magnesium och deras legeringar samt som kompletterande korrosionsskydd på zink och hårdkrom. Kromateringsskikt är ömtåliga och repas lätt. Ytan är kärv och har dåliga glidegenskaper. Oskyddade kromateringsskikt (t ex skikt som inte är lackerade) är värmebeständiga upp till 60 C. Korrosionsskyddet hos oskyddade kromateringsskikt minskar vid högre temperatur. Kromateringsskikt och kromateringslösningar innehåller sexvärt krom (krom VI) och utgör en miljöbelastning. Alternativa ytbeläggningar, fria från krom VI, ska användas om så är möjligt. 6.4 Elförzinkning Elförzinkning används för att ge ett korrosionsskydd vid främst lagring av detaljer som kommer att utsättas för ringa korrosionspåkänningar. För extra korrosionsskydd rekommenderas efterföljande målning. Om inte annat anges gäller att skikttjocklek på ytor exponerade utomhus ska vara minst 20 µm och skikttjocklek på invändiga ytor minst 10 µm. Skikttjocklek på standarddetaljer (fästelement, skruvar etc.) ska vara minst 5 µm. Normalt ska zinkskiktet kromateras. Elförzinkning bör inte användas på rörliga delar, då kromateringsskiktet kan gnidas loss. Korrosionsprodukter som då bildas kan påverka funktionen negativt. Elförzinkning kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid elförzinkning på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter förzinkningen. 6.5 Elektropolering Elektropolering är en elektrolytisk metod för att avverka grader på detaljer samt för att utseendemässigt förhöja detaljernas finish. Elektropolering kan användas på detaljer av legerat järn och stål. Vid elektropolering på material med brottgräns över 1000 MPa (hårdhet 30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivning utföras efter elektropoleringen. 6.6 Anodisering Anodisering är en elektrolytisk oxidationsprocess som skapar ett inert oxidskikt (anodiserskikt) på materialets yta. Anodiserskiktet är hårt, sprött och elektriskt isolerande. Anodisering används primärt på aluminium, men även på magnesium och zink. Anodisering utförs för att öka beständigheten mot korrosion, kemikalier och nötning med även som ytbehandling före limning och målning. tb_tvåspråkig (33)

13 Anodiserskiktet ska inte eftertätas då det används som underlag för limning och målning. Oxidskiktets tjocklek varierar på samma sätt som ett elektrolytiskt utfällt skikt, se figur 1. Sambandet mellan oxidskikt och dimensionsförändring visas i figur 3. Anodisering ska utföras först sedan alla övriga tillverkningsoperationer såsom svetsning, maskinbearbetning, bockning, värmebehandling etc. utförts. Anodisering ska inte utföras på artiklar med insatser av andra material än aluminium (såvida dessa insatser inte kan maskeras), punktsvetsade eller limmade konstruktioner utan specifikt godkännande. Då ett infärgat skikt erfordras ska detta anges i konstruktionsunderlaget. 6.7 Blästring Blästring utförs genom att blästermedel blåses eller slungas mot underlaget vilket resulterar i viss ytavverkning samt förändring av ytans topografi. Blästring av metalliska material utförs huvudsakligen för: rengöring före efterföljande ytbehandling förbehandling före målning och termisk sprutning avlägsnande av ytbehandlingsskikt. Olika typer och former av blästermedel används där vanliga typer är stål- eller olivinsand samt aluminiumoxid. Ytor som ska blästras kräver fri siktlinje från blästermunstycket. Beroende på blästringsteknik, utrustning samt typ av artikel som ska blästras kan processen automatiseras i större eller mindre omfattning. 6.8 Hårdförkromning Hårdförkromning är en elektrolytisk ytbehandlingsmetod som vanligtvis används för att erhålla: låg friktionskoefficient minskad risk för skärning ökad nötningshärdighet ökad korrosionshärdighet uppbyggnad av nedslitna ytor. Kromskiktet har vanligtvis en skikttjocklek på µm, men kan läggas i tjocklekar upp till 500 µm. tb_tvåspråkig (33)

14 Vägledning för val av skikttjocklek för beläggningar som används utan efterföljande bearbetning och som färdigställs endast genom polering eller hening ges i tabell 6. Skikten är hårda och spröda och spricker vid väsentlig deformation, varför basmetallen bör vara sådan att den motstår pålagda spänningar som orsakar deformation i djupled. Vid risker för deformation eller snabb belastning bör skikttjockleken vara minsta möjliga. Stål med brottgräns 1000 MPa (30 HRC, 300 HV, 285 HB) ska väteutdrivas efter hårdförkromning. Ett spärrskikt av t ex. nickel rekommenderas vid hårdförkromning. Eventuell väteutdrivning ska då utföras efter hårdförkromningen. 6.9 Varmförzinkning Vid varmförzinkning doppas artikeln i flera förbehandlingsbad samt i ett bad av smält zink. Allmänna krav enligt pkt. 3.5 gäller för denna process. Zink är anodiskt mot järn och ger därför katodiskt skydd till underliggande stålytor. Skiktet ska inte kontinuerligt utsättas för temperaturer över 200 C då detta kan leda till flagning av zinkskiktet. Höghållfasta stål, med sträckgräns > 650 Mpa, får efter varmförzinkning en kraftig reduktion av utmattningshållfasthet. Vidhäftningsprovning utförs normalt inte, då tillräcklig bindning erhålls för normal användning. Om den förzinkade artikeln kommer att utsättas för exempelvis hög mekanisk belastning kan krav på vidhäftning vara relevant. Provningsmetod samt kriterium för godkännande ska specificeras av beställaren. tb_tvåspråkig (33)

15 Table of contents 1 Scope References Appurtenant documents General requirements Materials General Electrolytic surface treatment Holes Chemical surface conversion Hot dipping Painting General Selection of paint Surfaces to be painted Surfaces not to be painted Broken edges Surface imperfections Painting of holes Wear Adhesive wear Abrasive wear Corrosion Atmospheric corrosion General Galvanic corrosion General Choice of fasteners Specific requirements General Surface treatment Fastener holes Toleranced surfaces O-ring grooves Rotating shafts with sealing rings Springs Bushings Splines Parts with teeth Box type designs and cavities Surfaces exposed to mechanical wear related to seals Sliding surfaces tb_tvåspråkig (33)

16 6 Surface treatments General Phosphating Chromating Zinc electroplating Electro-polishing Anodizing Blasting Hard Chromium Plating Hot Dip Galvanizing Objects and tables tb_tvåspråkig (33)

17 1 Scope This specification is a design instruction which establishes materials and methods used for surface treatment and painting. Table 1 is a guide for choosing surface treatment and painting dependent on material and working environment. 2 References The following documents below shall be considered a part of this specification to the extent indicated. Except where a specific issue is stated, the current issue applies. 2.1 Appurtenant documents TS Application of Primer TS TS EN 1403 Application of Topcoat Blasting Corrosion protection of metals Electrodeposited coatings Method of specifying general requirements EN Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in atmospheric environment Classification, determination and estimation of corrosivity of atmospheric environments ISO 4042 ISO Fasteners - Electroplated coatings Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -Part 2: Classification of environments 3 General requirements 3.1 Materials Materials shall be selected from material approved by BAE Systems Bofors AB. 3.2 General Surface treatment and painting shall, where possible, be performed in detail stage to increase the environmental endurance of the assembly. Sharp corners and edges shall generally be de-burred/chamfered to increase the conditions for a good surface treatment. Surfaces with electrical conductivity requirements shall have electrical conductive surface treatments or surface treatments with low contact resistance on metallic surfaces. tb_tvåspråkig (33)

18 Metal-pigmented gaskets, paints and adhesives may cause galvanic corrosion. Hence, every such design shall be evaluated and properly protected. At metallic surface treatment of threaded parts the coating thickness shall be minimum 10 µm. 3.3 Electrolytic surface treatment Electrodeposited metals provide more or less even coating thickness depending on the shape of the part and the throwing power of the bath. Surfaces that are far from the anode and surfaces obscured by protrusions receive a thinner coating that the mean thickness. Corners, edges and protrusions receive a thicker coating than the mean thickness (so called edge effects, see fig. 2). In electrolytic surface treatment of high strength steel, consideration must be given to the risk of hydrogen embrittlement Holes At electrolytic surface treatment of holes, a coating is obtained to a depth approximately corresponding to the diameter of the hole, see figure 3. Electrolytic surface treated threaded holes generally receive a coating within the same extent as non-threaded holes. Suitable coating thicknesses for electrolytically deposited coatings in threaded holes are given in ISO If mounting problems arises, the threaded holes shall be cleared out. 3.4 Chemical surface conversion All surfaces that come into contact with the bath will be coated. One requirement is that surfaces are well cleaned there shall be no oil, grease or other contaminants on the surface to be coated. In cases where a surface oxide is formed (during heat treatment or storage) the surface must be blasted or pickled to enable the chemical reaction. When pickling high tensile materials consideration must be given to the risk of hydrogen embrittlement. Chemical surface conversion does not give any edge effects. 3.5 Hot dipping At hot dipping a metallic coating is obtained when the part is dipped in molten metal. During dipping an alloy layer with one or more phases is created at the interphase between the base metal and the coating. The adhesion of the coating is very good due to the alloy layer. For parts to be hot dipped shall: the molten metal reach all surfaces to be coated. the molten metal be able to freely run off all surfaces when the part is removed from the bath, to avoid droplets and runnings. tb_tvåspråkig (33)

19 no closed cavities exist, since these may result in bursting of the material due to increased pressure. Hollow constructions such as pipes, containers and welded reinforcements shall be provided with holes for aeration and drainage. The holes shall be placed in such locations that the aeration is good and so that pickling solution and molten metal easily may run out. Recommended minimum hole diameters are given in table 2. An assembly should preferably be designed in smaller parts, which are assembled after the hot dip operation. Parts should be equipped with lifting holes or eye bolt nuts where hot dip tools may be connected. Materials with too great differences in material thicknesses should not be combined. As a result of uneven warming the parts may skew. Long slender parts, as large plane sheets without reinforcements, may skew. Different surface conditions and types of material should not be combined. Differences in reactivity may result in variations in appearance and coating thickness. Constructions shall be designed in such way that narrow crevices are avoided. If a crevice has a contact surface greater than approx 70 cm 2 aeration holes shall be made due to risk of explosion. Occurrence of crevices may result in entrapment of pre-treatment solutions. Entrapped solution may later affect the construction appearance and corrosion resistance. When in doubt regarding construction design, a hot dipper should be consulted regarding design revision. 3.6 Painting General Paint coatings are not completely sealed and for that reason the material is often pre-treated using chemical surface conversion or electrolytical surface treatment prior to painting. The purpose of the pre-treatment is to improve the corrosion resistance and receive a good paint basis Selection of paint Primer and topcoat shall be selected per TS and TS Surfaces to be painted All surfaces exposed to outdoor environment shall be painted. tb_tvåspråkig (33)

20 Surfaces that normally not are exposed to outdoor environment but may be exposed during maintenance work (doors opened/tarpaulins removed) shall also be painted Surfaces not to be painted At surfaces where paint can interfere with the function of the article, the article shall not be painted. Some examples are given below: electrical contact surfaces sliding surfaces threads. Parts that are not painted shall be protected by other means such as temporary corrosion protection with oil or lubricants. Parts that are protected this way shall have an established inspection and maintenance plan. See also para Broken edges Unless otherwise specified all edges of external parts and parts subject to outdoor environment shall have minimum 2.4 mm radius/chamfer edge break Surface imperfections Where smaller surface imperfections are present, such as weld or casting porosity, the surface shall be painted with primer and then filled flush with primer Painting of holes When spray-painting holes with diameter ø and depth d, coverage according to table 3 generally applies. Deviations from this shall be noted in the design documentation. 3.7 Wear Adhesive wear At adhesive wear the mating surfaces are locally welded. Selecting materials with anti-stick properties prevents adhesive wear. Silver is a good solid lubricant for steel, but expensive. It is often less expensive and simpler to use lubricants such as graphite or molybdenum disulfide or a dry film lubricant which often include a number of different lubricants. In a corrosive environment there is a risk that some lubricants, e.g. carbon based, accelerates corrosion on materials like aluminium and low alloyed steel Abrasive wear At abrasive wear the surfaces are damaged due to hard particles. Selecting surfaces harder than the particles prevents the abrasive damage. It is an advantage tb_tvåspråkig (33)

21 to have a slight difference in hardness in the two surfaces and to have the lower hardness on the part that is easier to replace. Aluminium can be hard anodised to give a good protection against abrasion. 4 Corrosion 4.1 Atmospheric corrosion General To facilitate the choice of surface treatment, regarding atmospheric corrosion, a classification of two corrosivity categories has been performed according to table Galvanic corrosion General In the presence of an electrolyte there is a risk of galvanic corrosion when dissimilar materials from different groups, see table 5, are in contact with each other. This risk is especially pronounced in outdoor environment with high air moisture and/or salt saturation, but there is a risk also in indoor environment areas. Coating and/or sealing with a non electric conductive material are therefore always required between materials from different groups according to table Choice of fasteners When choosing fasteners the risk for galvanic corrosion shall be considered. Therefore, contact between materials from different groups in table 5 shall be avoided. If contact between the different materials cannot be avoided these materials shall be protected. Fasteners of low alloy steel shall be zinc plated. To minimise corrosion between fasteners of corrosion resistant steel and aluminium structure in corrosive environment the fasteners shall be plated in the same way as described for low alloy steel. 5 Specific requirements 5.1 General This paragraph defines requirements for surface treatment and painting of parts and surfaces where specific requirements exists. 5.2 Surface treatment Fastener holes Fastener holes with press fit and countersinks do not require surface treatment. tb_tvåspråkig (33)

22 In holes where an aluminium bushing shall be mounted and anodising is not possible to use, chromating shall be used Toleranced surfaces When surface treating surfaces with size tolerance, dimension changes caused by the surface treatment shall be taken into consideration O-ring grooves From a performance point of view an O-ring generally performs better in contact with surfaces free from any surface treatment. Hardened and polished grooves shall be untreated. Considered the engineering data, for example speed and pressure, are not too big - some surface treatments are accepted. For steel accepted surface treatment is zinc phosphate and for aluminium yellow chromating or anodizing are accepted surface treatments Rotating shafts with sealing rings Rotating steel axles/shafts with fluid sealing function against seal rings should be hard chromium plated. When sealing against grease and dirt in environments with low environmental stress zinc phosphate is recommended for steel and yellow chromating for aluminium Springs Steel springs loaded to a tension < 600 MPa shall be phosphated and greased with anticorrosive agent Steel springs loaded to a tension > 600 MPa shall not be phosphated, due to the risk of hydrogen embrittlement, but is greased with anticorrosive agent Bushings Bushings of copper and copper alloys shall generally not be surface treated Splines Steel splines shall be zinc phosphated Parts with teeth The sliding surfaces on parts with steel teeth such as worm screws, worm wheels, teeth and tooth segments shall be zinc- or manganese phosphated. Manganese phosphate is recommended at high surface pressures Box type designs and cavities Box type designs and parts with hard to reach cavities shall be corrosion protected by oiling with anticorrosive agent tb_tvåspråkig (33)

23 When oiling, the construction should have at least 2 holes with min 8 mm at appropriate distances from each other, so that all surfaces gets oiled and excessive oil can run off Surfaces exposed to mechanical wear related to seals Surfaces exposed to mechanical wear related to seals shall be painted with wear resistant paint according to TS Sliding surfaces Sliding surfaces are surface treated with self-lubricating Teflon coating to a thickness of 25 to 45 µm. 6 Surface treatments 6.1 General Surface treatment shall be chosen per table 1. A general description of the different surface treatment methods are given below. 6.2 Phosphating Phosphating is used as a base for painting (organic coating) or as a carrier for oil or grease. The phosphate coating shall be compatible with organic coatings and shall in combination with organic coatings contribute to reach optimal characteristics for impact resistance. Phosphating is is primarily used on low alloyed steel. Alloys containing more than 5 % copper, silicon, chrome, vanadium, molybdenum or wolfram can be difficult or impossible to phosphate unless a mechanical pre-treatment (blasting, barrel polishing) is performed prior to phosphating. Hardened parts, as well as welded parts shall always be lightly blasted prior to phosphating. Without supplementary surface treatment phosphating only gives a very slight increase in corrosion protection. Surfaces that shall brake in against each other, at elevated surface pressures, for example gears shall be manganese phosphated and oiled. Phosphating can be performed either by immersion or spraying. Parts phosphated by spraying are used as a base for painting of steel parts in serial production of for example shell casings. Phosphating shall not be used for parts where the surface shall be electrical conductive. Phosphate coatings shall not be kept at temperatures above 100 C for long terms. tb_tvåspråkig (33)

24 Where it is not possible to perform phosphating (for example due to the size of the part) blasting shall be performed according to TS Phosphating can be used on parts of iron alloys and steel. When phosphating parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the phosphating. 6.3 Chromating Chromating is used to give enhanced corrosion protection and as an undercoat for painting. Where there are requirements on low contact resistance colourless chromating shall be used. Chromating is used on aluminium, magnesium and their alloys and furthermore as supplementary corrosion protection of zinc coatings and hard chromium platings. Chromate coatings are easily damaged and easily scored. The surface is harsh and has low anti-friction properties. Non-protected chromate coatings (e.g. unpainted surfaces) are heat resistant up to 60 C. The corrosion protection of non-protected surfaces decreases at higher temperatures. Chromate coatings and chromate solutions contains hexavalent chromium (chrome VI) and constitutes an environmental risk. Alternative coatings, free from chrome VI, shall be used if possible. 6.4 Zinc electroplating Zinc electroplating is used to provide corrosion protection primarily during storage of parts that will be subjected to minor corrosion stress. Subsequent painting is recommended for increased corrosion protection. If no other stated, coating thickness of surface exposed outdoor shall be minimum 20 µm and coating thickness of indoor surface shall be minimum 10 µm. Coating thickness of standardized part (attachments, screws etc.) shall be minimum 5 µm. Normally the zinc coating shall be chromated. Zinc electroplating should not be used in moving parts as the chromate coating can rub off if subjected to friction. The corrosion products thus formed may have negative effect on the function. Zinc electroplating can be used on parts of iron alloys and steel. When zinc electroplating parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the zinc electroplating. tb_tvåspråkig (33)

25 6.5 Electro-polishing Electro-polishing is an electrolytic method used to de-burr parts and to enhance the finish of the parts. Electro-polishing can be used on parts of iron alloys and steel. When electropolishing parts with an ultimate tensile strength above 1000 MPa (hardness 30 HRC, 300 HV, 285 HB) baking shall be performed after the electro-polishing. 6.6 Anodizing Anodizing is an electrolytic oxidation process that creates an inert oxide coating (anodic oxide film) on the material surface. The anodic oxide film is hard, brittle and electrical insulating. Anodizing is primarily used on aluminium, but also on magnesium and zinc. Anodizing it performed to enhance the durability against corrosion, chemicals and wear but also as surface-treatment prior to adhesive bonding and painting. The anodic coating shall not be sealed when it is used as a base for adhesive bonding and painting. The thickness of the oxide coating varies in the same way as an electrodeposited coating, see figure 1. The correlation between oxide coating and change of dimension is shown in figure 3. Anodizing shall be carried out after all other operations such as welding; machining, bending, heat treatment etc have been performed. Anodizing shall not be applied to parts containing non-aluminium components (unless such components can be masked); spot-welded or adhesively bonded assemblies without specific approval. If a dyed coating is required, this shall be noted in the design documentation. 6.7 Blasting Blasting is performed by blowing or throwing the blasting media against the surface that results in a certain degree of surface removal and change in topography. Blasting of metallic materials is mainly performed for: cleaning in preparation for subsequent surface treatment pre-treatment prior to painting and thermal spraying. removal of surface treatment. Different types and shapes of blasting media are used where common types are steel or olivine sand and alumina. Surfaces to be blasted shall be in line of sight of the blasting nozzle. tb_tvåspråkig (33)

26 Depending on type of blasting technique, equipment and type of part to blast the process can be more or less automated. 6.8 Hard Chromium Plating Hard chromium plating is an electrolytic surface treatment that commonly is used to obtain: low coefficient of friction reduced risk for seizure increased wear resistance increased corrosion resistance repair of worn surfaces. The chromium plating usually has a thickness of µm, although thicknesses up to 500 µm is possible. Guidelines for selection of coating thickness for coatings used in the as-plated condition of finished by polishing or honing are given in table 6. The coatings are hard and brittle and crack at significant deformation, wherefore the basis metal should be such that it will resist applied stresses in depth. Under conditions of deformation or shock loading, the thickness of the coating should be kept to a minimum. Steel with an ultimate tensile strength 1000 MPa (approx. 330 HB), shall be baked after hard chromium plating. An undercoat of e.g. nickel is recommended at hard chromium plating. Baking, if required, shall be performed after the hard chromium plating. 6.9 Hot Dip Galvanizing At hot dip galvanizing the part in dipped in several pre-treatment baths and in a bath of molten zinc. The general requirements according to para 3.5 applies for this process. Zinc is anodic to iron and therefore gives cathodic protection to underlying steel surfaces. The coating shall not be continuously exposed to temperatures above 200 C since this may lead to peeling of the zinc coating. High strength steels, with a yield point > 650 MPa, exhibits a considerable decrease in fatigue strength after hot dip galvanizing. tb_tvåspråkig (33)

27 Adhesion testing is not usually performed as adequate bonding is achieved for normal use. If the galvanized part will be subjected to high mechanical stresses, adhesion requirements may be relevant. The test method and criterion for approval shall be specified by the purchaser. tb_tvåspråkig (33)

28 Bilder och tabeller / Objects and tables Figur 1 / Figure 1: Exempel på elektrolytiskt utfällt skikt på en artikel. Skikttjockleken varierar beroende på artikelns geometri / Example of electrolytical coating on a part. The coating thickness varies depending of part geometry. Figur 2 / Figure 2: Exempel på skikttjockleksfördelning i genomgående hål / Example of coating distribution in a through hole. tb_tvåspråkig (33)

29 Maskerad yta Masked surface t T T = ursprunglig godstjocklek T = original material thickness t = oxidskiktets tjocklek, förändringen i dimension motsvarar ungefär halva skikttjockleken Figur 3 / Figure 3: Anodiserad aluminiumplåt I genomskärning / Anodized aluminium sheet in cross section. t = oxide coating thickness, the change in dimension corresponds to approx. half of the coating thickness Tabell 1 / Table 1: Korrosionsskydd för artiklar och svetsade delsammanbyggnader / Corrosion protection of parts and welded subassemblies. Material / Tillämpning Material / Application Icke rosthärdigt Stål Non CRES Steel Ytor som ej kan målas Surfaces that can not be painted Invändiga ytor Interior surfaces Utvändiga ytor Exterior surfaces Funktionsytor / Significant surfaces Utvändiga ytor med kamouflageegenskaper Exterior surfaces with camouflage properties Korrosivitetskategori / Corrosivity category Medium / Medium EZ02 eller EZ04 EZ02 or EZ04 PH02 + PR01+TC01 - PH02 + PR01+TC01 PH02 + PR01+TC20 Hög / High - PH02 + PR02+TC02 ( PH02+PR12+TC12 ) PH02+ PR02+TC20 tb_tvåspråkig (33)

30 Tabell 1 (forts.) / Table 1 (cont.): Korrosionsskydd för artiklar och svetsade delsammanbyggnader / Corrosion protection of parts and welded subassemblies. Material / Tillämpning Material / Application Korrosivitetskategori / Corrosivity category Medium / Medium Hög / High Rosthärdigt stål CRES Allmänt inklusive smätsvetsade konstruktioner Generally, including fusion welded parts Aluminium Aluminium Ytor som ej kan målas Surfaces that can not be painted Invändiga ytor Interior surfaces Utvändiga ytor Exterior surfaces Funktionsytor / Significant surfaces Utvändiga ytor med kamouflageegenskaper Exterior surfaces with camouflage properties SA02 SA03 SA01 + PR01+TC01 - SA01 + PR01+TC01 SA02 + PR02+TC02 ( SA02+PR12+TC12 ) SA01 + PR01+ TC20 SA02 + PR02+ TC20 Kopparlegeringar Copper alloys Funktionsytor / Significant surfaces Magnesiumlegeringar Magnesium alloys Funktionsytor / Significant surfaces tb_tvåspråkig (33)

31 Tabell 2 / Table2: Lämpliga hålstorlekar för luftning av rörkonstruktioner / Suitable hole dimensions for aeration of tubular constructions. Inre rördiameter (mm) Interior pipe diameter (mm) Min. håldiameter (mm) Min hole diameter (mm) < > 50 >15 Tabell 3 / Table 3: Inslag vid sprutmålning av hål / Coverage at spray-painting of holes. Håldiameter (mm) Hole diameter (mm) ø 20 mm visst inslag certain coverage Inslag Coverage 20 ø 80 mm ø d ø d ø 80 mm visst inslag certain coverage fullt inslag full coverage fullt inslag full coverage tb_tvåspråkig (33)

32 Tabell 4 / Table 4: Indelning i korrosivitetskategorier / Classification of corrosivity categories. Korrosivitetskategorier Corrosivity categories Exempel på miljö Typical environment Bofors EN ISO EN 1403 Drift inomhus där kondens kan uppstå eller utomhus under tempererade förhållande med låga halter av föroreningar och låg salthalt. Medium Medium C2 till C3 C2 to C3 2 to 3 Service indoors in places where condensation may occur or outdoors in temperate conditions with low levels of pollution and salinity. Drift utomhus under svåra korrosiva förhållanden, med moderata till höga nivåer av föroreningar och salthalt. Hög High C4 till C5 C4 to C5 4 Service outdoors in severe corrosive conditions, with moderate to high levels of pollution and salinity. Tabell 5 / Table 5: Klassificering av material med avseende på risk för galvanisk corrosion / Classification of materials with respect to galvanic corrosion. Grupp 1 Group 1 Grupp 2 Group 2 Grupp 3 Group 3 Grupp 4 Group 4 Magnesium Magnesium Kadmium, zink, aluminium Cadmium, zinc, aluminium Lågleg stål, tenn Low alloy steel, tin Kol, koppar, krom, nickel, silver, guld, platina, titan, kobolt, kolfiberarmerad plast, rostfria stål Carbon, copper, chromium, nickel, silver, gold, platinum, titanium, cobalt, carbon fibre composites, CRES -steel. tb_tvåspråkig (33)

33 Tabell 6 / Table 6: Rekommenderad skikttjocklek för hårdkromskikt, obearbetade eller polerade / Recommended coating thickness for hard chromium coatings, as plated or polished Skikttjocklek (µm) Coating thickness (µm) Exempel på användningsområde Typical field of application < 12 µm Anti-stick applikationer Anti-stick applications µm Beläggning av tryckkolvar och cylinderfoder Coating of rams and cylinder liners > 50 µm Korrosions- och/eller nötningsskydd på artiklar utan krav på utseende och snäva toleranser. Corrosion and/or wear protection on parts without finish and close tolerance requirements. tb_tvåspråkig (33)

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

STÖRST I SVERIGE PÅ ROSTSKYDDS- MÅLNING!

STÖRST I SVERIGE PÅ ROSTSKYDDS- MÅLNING! STÖRST I SVERIGE PÅ ROSTSKYDDS- MÅLNING! VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA ROSTSKYDDSENTREPRENÖR! Alucrom AB (etablerat 1953) är idag Sveriges klart största rostskyddsentreprenör. Med nästan 60 års erfarenhet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way TÄNK I PLAST Think the Plastic Way ISO 9001 Ett fullserviceföretag inom formsprutning av plastprodukter Från ide till färdig plastdetalj Affärsidé MAKENI skall lönsamt utveckla och producera formsprutade

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10 Basstationer - Mobiltelefoni - SSM http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/magnetfalt--tradlos-teknik/mobi... Page 1 of 2 2010-08-25 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Denna monteringsanvisning avser ASSA panikregel 1125 med följande artikelnummer: 361282, 361283 samt 361284 i kombination med ASSA låshus modell 761-50/70,

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information TEKNISK INFORMATION Kapitel 10 - Teknisk information Innehåll Sida 0. Typer av kontrolldokument 366 1. Märkning av fästelement 367 2. Hållfasthet 369 3. Korrosion Ytbehandling 376 4. Monteringsmoment 379

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer