Mätning av galvanisk korrosion mellan titan och bly samt mätning av titans korrosionspotential under y-bestrålning. 3 tekniska PM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätning av galvanisk korrosion mellan titan och bly samt mätning av titans korrosionspotential under y-bestrålning. 3 tekniska PM"

Transkript

1 67 Mätnng av galvansk korroson mellan ttan och bly samt mätnng av ttans korrosonspotental under y-bestrålnng. 3 teknska PM Sture Henrkton Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar 1978

2 MÄTNING AV GALVANISK KORROSION MELLAN TITAN OCH BLY SAMT MÄTNING AV TITANS KORROSIONS- POTENTIAL UNDER ^-BESTRÅLNING. 3 ST TEKNISKA PM Sture Henrkson Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar 1978 Denna rapport utgör redovsnng av ett arbete som utförts på uppdrag av KBS, Slutsatser och värderngar rapporten är författarens och behöver nte nödvändgtvs sammanfalla med uppdragsgvarens. I slutet av rapporten har bfogats en förtecknng över av KBS httlls publcerade teknska rapporter denna sere.

3 Denna teknska rapport består av följande delar: HENRIKSSON, Sture och POTURAJ, Stefan: Bestämnng av redoxpotentalen och ttans korrosonspotental under t -strålnng. KBS-uppdrag nr 223, reg nr LEWIS, Derek: Termodynamsk uppskattnng av redoxpotentalen för väteperoxdlösnngar som skulle kunna bldas genom radolys grundvatten 'd slutlg förvarng av högaktvt avfall. HENRIKSSON, S och ÅSBERG, M: Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag nr 209.

4 Summary Measurements of the redox potental on electrodes of platnum and the corroson potental on ttanum n a smulated ^ -rradated envronment for dsposal have verfed that ttanum remans passve n the ph nterval establshed n a mxture of bentonte, quarz sand and water. The potental of ttanum s not nfluenced by K-rays, whereas the platnum potental s lowered 100 mv at radaton. Redox potentals have been calculated for water contanng low concentratons of hydrogen peroxde, whch can be formed by radolyss. The galvanc corroson of lead n contact wth ttanum has been measured n water saturated wth ar at 80 C, wth and wthout buffer materal. The objectve s to study the galvanc corroson of the lead canster f lead s uncovered by local corroson of the ttanum canster. The nvestgaton shows several factors of practcal nterest to reduce corroson of lead: - the establshment of a protectve surface layer n ground water contanng carbonates; - a certan corroson reducton effect of buffer materals; - effectve cathodc polarsaton of ttanum n the drecton to lead; - reducng corroson as a larger surface area of lead s uncovered. The oxygen content durng the experments was 8 ppm 0, whch s about tmes hgher than the oxygen content n the fnal storage. An extrapolaton to ths low oxyqen content, shows that the rate for local corroson of lead corresponds to 5^4 m/year n the fnal storage. The thckness of lead s 10 cm.

5 Arbetsrapport :h nr E t.h> art (artattara Teraodynamsk uppskattnng av redoxpotentalen fsr vsteperoxdlösnngar K M skull* kunna bldas genom radolys grundvatten vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. Of»* ack M A " E-214 AMal at/ Derek Lews U>»4«é*II n SAÄIA1IFATTNIKG En bcrknng av vlrden pa.redoxpotcntaun vd olka temperaturer utspldda lösnngar av vteperoxd har efterfrågats saaband ned en»s-utrednng. Förelggande rapport Återger vlrden erhllna ur tcmodynaaska berlknngar ned den aetod soa beskrvts tdgare publkatoner detta saaaanhang. Berknngarna har baserats p gvna data beträffande halten av vteperoxd och syre som bldas radolytskt under de aktuella betngelserna och på antagandet att redoxförloppet styrs av dessa halter enlgt massverkans lag. Eventuella felkällor har tdgare dskuterats utförlgare rapporter om radolys vatten och om syrgaselektroden vatten vd förhöjda temperaturer. Dtffo år «n Infarn rapport,» 1MB 521.

6 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-E INLEDNING Vd slutlg förvarng av högaktvt avfall kan radolya ge upphov tll syre och vlteperoxd oagvande grundvatten. Således har jämvktspotentalen för redoxparet syre/vlteperoxd under de aktuella betngelserna efterfrågats som ett led bedömnngen av korrosonsbengenheten hos avfallsbehllarna. Jämvktshalterna av syre och vteperoxd grundvatten under 500 rad/s Y-bestrlnng har beräknats av Chrstensen [1]. Ur dessa data kan värden p jäavktspotentalen enlgt en (förenklad) modell för väteperoxdens redoxbeteende [2] franräknas med en väletablerad metod [3, 4, 5]. 2. REDOXBETEENDET AV VÄTEPEROXID Det är välkänt att väteperoxd vattenlösnng vd rumstemperatur är metastabl och under sönderfallet kan fungera antngen som oxdatons- eller som reduktonsmedel. Redukton av väteperoxd (fungerande som oxdatonsmedel) motsvarar dess framställnng genom oxdaton av vatten och detta väntas cke ske rent vatten nnehållande upplöst syrgas. Oxdaton av väteperoxd (fungerande som reduktonsmedel) motsvarar dess framställnng genom reduktonen av upplöst syrgas genom elektrodförloppet: H 2 O 2 pe - log T K 02 \ log {O 2 MH 2 O 2 >~ 1 - ph lo «2 98 K 02 " U#53 I syresatta utspädda neutrala lösnngar av väteperoxd väntas jämvkten (02) bl pe-(potental-)bestämmande, dvs värdet pl pe vd varje gven temperatur och värde på ph beror huvudsaklgen p värdet på log^^ ( en första approxmaton

7 AKTIEBOLAGET ATOMMEBGI Al-E ttu {0 2 )/{H ) - 1). Gvetvs uppstår aera koaplcerade förhållanden oa andra redoxpar aed stor buffertkapactet också fnns lösnngen. Trolgen r denna enkla aodell för vlteperoxdens redoxbeeeende tllfredsstllande fsr ladaaålet Ivan oa det Ir Mat att modellen Ir ofullständg. 3. RESULTAT BerSknngar av vlrdet på lot-fn* *** olka tcaperatorer har förelggande stude utförts aed nmgom-prograaaet [3] och data ur Tabell 1. Dessa bertknngar, dr teraodynaaska data för 0 2 (g) och HJOJ (1) har tagts soa approxaaton för aotsvarande data för 0 2 (aq) och HJOJ («q), leder tll följande vlrden: t C lo «T K På saaas stt får aan för vltgaselektroden Redoxpotentalen, E_, dvs eak för den sotemska cellen u PP^y**d ur syre/vteperoxdelektroden och vltgasreferens elektroden (P(H 2 > - 1), erhållcs ur H In 10 Ape - f^ log In 10 In

8 AKTIEBOLAGET ATOMENEKGI AE-E Chrstensens bertknngar leder tll vlrden på aktvtetskvoten, y log {O-HH-O»)", vd radolya av grundvatten ned tre olka ntalhaltar av ayr«. C (0 9 ). naalgen lo" 4, 10~ 5 och 10-6 M. Ur dassa vrden, toa Ir 0.14, raap 0.81, och ovanstlanda vlrdan fsr jtavkt»konstanterna och oavandlngtfaktorn, =^ In 10, får aan resultaten soa aaamanttlllts Tabell 2.

9 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI UPEBEMSEt AE-E OÄISTEMSÖl H Bertknng av radoly» vattenlösnngar vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. AB Atomenerg, AE-MC-174, AHRNBOM L and LEWIS D The addton of oxygen or hydrogen peroxde to feed water n steam power plant. - Thermodynamcs and morphology of oxde-flms on ron n neutral aqueous soluton at elevated temperatures. AB Atomenerg, AB-514 (1977). LEWIS D Studes of redox equlbra at elevated temperatures. I. the estmaton of equlbrum constants and standard potentals for aqueous systems up to 374 C. Ark Kam 32 (1971) p 385. LEWIS D Theoretcal studes of aqueous systems above 25 C. 1. The llustraton of data on aqueous equlbra and equlbrum data for the system 0, (g) - H,0 (1) r H, (g). Cfem Scrpt! 6 (1974) p 49. LEWIS D Termodynamken för systemet Cu - H,0 - Cl -CO' 2- vd förhöjda temperaturer - En förundersöknng. AB Atomenerg, AE-MS-142,

10 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-E Tabell 1. Teraodynaaska grunddata för systeaet 0, - B.0 - Speces -A 298 Gj -*298 H? W S a bxlo3 cal.aol^deg" 1 cxlo" 4 H 2 (g) H* OH" H 2 0 (1) H 2 O 2 (1) H 2 O 2 (aq) 0 2 (aq) o 2 (g) (22) Tabell 2. t c C (0 2 ) M Uppskattade vrden på redoxpotentalen för vlteperoxdlönngar bldad genom radolys syrehaltgt vatten. 25 ; so E R «V lo" 4 o- 5 10" Felgränserna uppskattas vara * 50 mv.

11 Arbetsrapport Org *nh och nr AE- Tr*l ack mv vcw vwfrmv*v Bestämnng av redoxpotentalen och ttans korrosonspotental under Y~bestrålnng. KBS-uppdrag nr 223, reg nr Sture Henrkson, Stefan Poturaj Al- MC / COMMERCIAL ntfn tll > I 1 W K Hannerz, AA I Lndholm, KBS L Ekbom, Kl SAMMANFATTNING Matnngar av redoxpotentalen på elektroder av blank platna och korrosonspotentalen på elektroder av betat och luftpassverat ttan smulerad, Y~bestrålad deponerngsmljö har verferat att ttanet förblr passvt nom det pr-ntervall som råder en blandnng av bentont, kvarts och vatten. Ttanets potental påverkas över huvudtaget nte av y-bestrålnngen. Platnats potental sjunker vd bestrålnng med ca 100 av och återgår då strålnngen avbryts tll stt ursprunglga värde. Lknande resultat har tdgare rapporterats från försök utspädd svavelsyra med dosrater av samma storleksordnng. Denna effekt har emellertd tolkats som en specfk egenskap hos platnaelektroden och nte som ett tecken på en generell sänknng av mljöns redoxpotental motsvarande mer reducerande korrosonsförhållanden. I! Detta Ar en ntarn rapsort, s IHs 521.

12 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inlednng Expermentellt utförande Resultat Ltteratur Tabeller Fgurer Blaga

13 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC INLEDNING Kännedom om redoxpotentalen och pl-värdet hos den korrosonsmljö som omger ett metallskt materal gör det möjlgt att med hjälp av teoretska potental-ph-dagram (Pourbax* dagram) tämlgen väl avgöra om frågavarande metall är termodynamskt stabl, korroderar eller passveras den aktuella mljön. De teoretska potental-ph-dagraramtn, som är upprättade på bass av jämvktsdata för olka grundämnen närvaro av vatten, kan emellertd, som påpekats av Wranglén [l], ge en något mssvsande bld av korrosonsegenskaperna. Detta gäller specellt passverbara metaller av typen ttan, krom osv. Wranglén har därför konstruerat emprska potental-ph-dagram (Fg 1) utgående från praktska erfarenheter av respektve materal. Han bedömer det vara möjlgt att avgöra om korroson uppstår eller ej på bass av dessa dagram, förutsatt att lösnngens redoxpotental, ph och metallens korrosonspotental uppmätts [2]. Några värden på de ovan beskrvna potentalerna uppmätta relevant deponerngsmljö för förglasat upparbetat avfall under y-bestrålnng fnns gvetvs nte ltteraturen. Valet av ttan som prmär korrosonsbarrär har därför grundats på praktska erfarenhter från närbesläktade mljöer, företrädesvs havsvatten och olka jordar, samt antagandet att den aktuella deponerngsmljön även omfattas av det mycket stora passvtetsfältet ttanets potetal-ph-dagram (Fg 1). Förelggande undersöknng har beställts av KBS syfte att genom experment utförda under så verklghetstrogna förhållanden som möjlgt verfera att ttanec verklgen förblr passvt under yb^strålnng med relevant dosrat, 0.4 rad/s [3]. 2. EXPERIMENTELLT UTFÖRANDE Potentalerna uppmättes vd 25 C på elektroder av blank platna (redoxpotentaler) och HNO-+HF-hetat och spontant luftpassverat ttan av grade 1 (korrosonspotentaler) nedsänkta en

14 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC blandnng av 67% av en buffertmassa bestående av 10Z bentont och 90% kvarts samt 33% av följande vattenkvalteter: Naturlgt östersjö-vatten, ph 7.8, 8 ppm C> 2 Naturlgt östersjö-vatton, ph 7.8, 15 ppb 0 2 Syntetskt grundvatten [A], ph 8.5, 8 ppm (K Syntetskt grundvatten [4], ph 8.5, 15 ppb 0 I blandnngarna av buffertmassa och vatten uppmättes ph Orsaken tll att mätnngarna nte utfördes vd relevant temperatur (60-80 C) och tryck (50 bar) var att frågavarande skllnader temperatur och tryck nte nämnvärt bedömdes påverka radolysprodukternas jämvktskoncentratoner. Avgasnngen av leran skedde mätcellerna genom upprepad vakuumerng tll 0.04 bar omväxlande med nlednng av högren kvävgas. Upprepade analyser av syre (medelst en Hersch Oxygen Meter) efter avdrvnng med kväve vsade att lägre halter än 15 ppb 0. nte kunde garanteras. Fg 2 vsar en skss av mätcellen, vars utseende även framgår av fotot över bestrålnngsarrangemanget (Fg 3). Dosraten uppgck tll 0.4 rad/s under Io8 h. Potentalerna uppmättes förutom un ler denna td även under 144 h före och under 120 h efter bestrålnngen. Potentalerna hos fyra elektroder av platna respektve ttan uppmättes turvs under 100 s mot mättad kalomelektrod (+244 mv/ SHE) med en elektrometer av märket Kethley 602 Sold State Electrometer. Detta skedde helt automatskt med hjälp av en Scanner 702 av samma fabrkat och under kontnuerlg regstrerng på en tvåkanal skrvare av märket Servogor från frman Goertz. Skrvaren hade kompletterats med en polartetsomkopp-- lare som fungerade så att de postva potentalerna regstrerades på den ena och de negatva på den andra kanalen. Under projektet bstod Hlbert Chrstensen med strålnngukemsk kunskap, Uno Andersson med kemska analyser och preparerng av mätcellerna samt Åke Andersson med tllverknng av de sstnämnda. Själva bestrålnngen skedde under övernspsnde av Stefan Westerberg. U

15 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC RESULTAT Erhållna prmärvärden för potentalmätnngarna mot mättad kalomelektrod före, under och efter y-bestrålnngen har sammanställts Tabell 1-3. Motsvarande värden, omräknade tll vätgasskalan (SCE mv/she), redovsas dagramform Fg 4-7. Ttanets potental, som genomgående är något ädlare luftmättad än kvävemättad mljö, förändras nte påtaglgt av y-bestrålnngen. Om denna potental ( mv/she) och lerblandnngens ph ( ) nförs ttans potental/phdagram Fg 1 fnner man som väntat att den erhållna punkten lgger nom passvtetsområdet,där TO- är den stabla formen av ttan. Platnas potental är före bestrålnngen stabl och ca 100 mv ädlare luftmättad än kvävemättad mljö. Någon större potentalskllnad förelgger däremot nte mellan värden uppmätta de två typerna av vatten. Så snart cellerna bestrålas sjunker platnats potental med ca 100 mv för att då strålnngen avbryts åter närma sg stt ursprunglga värde. En potentalsänknng på platna under ^-bestrålnng med dos-* rater av samma storleksordnng som den aktuella har tdgare akttagts av Arey utspädd svavelsyra [5]. En kopa av frågavarande sdor Areys artkel bfogas Blaga 1. Det är tydlgt att potentalsänknngen på platna nte behöver tolkas som en sänknng av lösnngens redoxpotental utan snarare som ett specfkt uppträdande hos en platnaelektrod kontakt med väte. Enlgt Wranglén 3kulle det röra sg om redukton av platnaoxd på elektrodens yta [6], Undersöknngen har således verferat att ttan förblr passvt även under ybestrålnng. Med tanke på drektdeponerngskonceptet vore ett lknande experment med kopparelektroder att rekommendera.

16 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC-25O LITTERATUR WRANGLEN, G Metallers korroson och ytskydd. Almqvst & Wksell, Stockholm, 1967, p WRANGLEN, G An ntroducton to corroson and protecton of metals. Butler 4 Tanner Ltd, Frome and London, 1972, p 245. CHRISTENSEN, H Beräknng av radolys vattenlösnngar vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. AE-MC-174, HENRIKSON, S, ÅSBERG, M Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag 209. AE-MC-244, AIREY, P L The effect of radaton of electrode processes. Radaton Research Revews 5 (1973), pp WRANGLEN, G Uttalande vd sarmantrade med referensgruppen för Korroson kapslngsmateral den 31 januar /El

17 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC K!-08 ', O en CN m CN vo r-4 t o m CN m -l r-l co m co oo O r- CN r m o r- oo O CO CN CO CO CN CN CN CN O > o o o o CO O 00 CO CM c o bo tr) U co O m co m o co oo O O CN CO XI o> u :o o o r-l o m co m o o j u m o -100 W O C/5 Kanal F 1 CN CO m vo rs. co 01 c o OJ.o Ostersjovattea Pt 8 ppm 0- T U fr C OJ w k -rl H o 4J m CM 01 U <t -4 ca «N«) 0 as o Grundvatten Pt 8 ppm 0_ T fr- C 01 U H CN O A «g. % a a C Un U o CNCfl 2 o

18 Tabell 2. Potentaler mv/sce erhållna under y-bestrålnng med 0.4 rad/s Östersjövatten Pt 8 ppm O~ T Kanal m oo o g Cl 3 rn o Östersjövatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0- T Grundvatten Pt 8 ppm 0~ T to n -4 I 00 S O I ro ro - o Grundvatten Pt N. atm T ca 15 ppb O De två redovsade mätvärdena har avlästs på skrvardagransnet kl 0800 resp 2000 varje dag oo

19 Tabe11 3. Potentaler mv/sce erhållna efter bestrålnngen s 8 Kanal o w \ \ Östersjövatten Pb m 8 ppm 0- T Östersjövatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0 2 T Grundvatten Pt 8 ppm 0. T ? B O I to ro v> - o Grundvatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0. T De två redovsade Mätvärdena har a/lästs på skrvardagrammet kl 0800 resp 2000 varje dag

20 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC E(V) 2.0 yv// \Corro- \son V 0.5 TO? 0 ^ Passvty 1 0,5 '.o. //>Vyx^>X /.Corroson //>. Passvty %^///%W^. T ' 2 3 Y//W///tW7Z\ T0 T ^ Immunty ph Fgur 1. Emprskt ph-potentaldagram för ttan enlgt Wranglen [2]

21 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Måad kajome - N - Fgur 2. Måtr.skss av cell för potencalnätnng lera under y-bestrålnng

22 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 3. Foto vsande uppställnngen av mätceller radalt krng den centrum placerade,-stralkäl1 an. Kalomelelektroderna är placerade cellernas yttre del bakom strålskyddande blyblock. Jfr Fg 2.

23 r. :!. : :! :. : o n k -' I 60 < u. av/sa tar* t, r...j 1 I rttr "fa rr-ffhrf :.:.-! ": f»tale* ( mv/she) ; : : : :, : :. 11 n -"- + : a l! lufttoättat ös^ersjp-vatten,' 25 C _,., j. p..,... ^ v " :.' tm er b< ^atrå ; {.. ; efter bestrålnng * Pt r 1 " t:. :: ;.t l -rrrf : :-f M : L.t.:.' rr - T...;.- rffr :. : 1 : : : 1^' :'::',!!!:; - 1 : -....,.:..j.... : t. ~ ' - : t j : ' I ;. ' ] :. _-.- 1 t; : '. L! :=H--:::.. M.. :. ; :: r.:! '* :u4u.:. : : ; ; '.. ; ] ] rtrr ^~.! ' :... : : : : :; :. : : ; ( ; ;..:.. t..". '' - *' * ~y. ' ' ':' ' Ht* ;.] * --1. ;... T " L -... : ;.., :.. - -,,.1::. MM* M h "* T rt : ' r:rr ": :! ' "! ' ^ ' - - -f :;.t t. -.. ; 1 100,..... j.. \ td, fa,. J

24 »ItlTl

25 !! :! : :...! - -. _ :.... ) : : ' ; - ; :! ' 1. ;. ;. ;.. " ; - : t : '. : :. ", ; : :. L.. mjå 4uv t- r- :: tw'. ff.-4.:.- -A ' '... : :!. : : ; ;; ^ ' ~ r:~ :':': ; '. I; : : :! : : :: : 1.:. : - - ttt«.ex.. e te (tta VI ;. IE)' j luft..1..;.. j :;: : :::l.;;, "71 11 ; : ;! ::; :: 1 \ \ tu...j.. 1 Kl [ tn< er k< 'crjlan r:' ^.tto, ;... _._.. n; : : 25 4 : : t.... * """" ] -: -T 1 : t ; - - J......! fter b»trqlnn t (n :. ^.1 '!. t.... J- H^ u... T" mm II I 1.:.1. "I UIJ, " l: Ot"" : :::; EM l ' ::(..;: IS r*t* :.[::, :f *r ; :. frn :;..' '... _. ^-* 2 ^ ~ --- -t: lof ^ ; : : 'j : : : : : ) : : ; j ;j :..:. rr MM r ' rr' - 'T 1. :.... :... -.! * U - - : 301Q II -, j. T : :. I :. :. AQO tjd, h

26 = ' : 1 *.. :!. :... : { ' '.. - : : : : : - ; : f l ' '. ' \ ' '. - - : : ; : ) - v/s * - - * - - :* ; Pot _... l«r ( V/SHE) jkvivtaxtt at grundvatten, 2^G 'c.._..... o CN t*. u. * Ml III \ ' :.: : : Lt * * V 1 \ ~r.'. : ; t.: u-:'' :;: -.1 '.. : :r. '! J, t : - 1 : : : J..!. _. ' t!! t : ' I j.- j ; : j : I " - ;.- - t. 1 J : J.. t - : t 1 :-):::: :::^u;: tn Ap) ^fc J '. _ ;.. ; 1.:..:.:.:.! " ' I;-..;... T j J {.: : :!.:::h :. :^;:.!. * : t. ' { :: - - t ' - jfc ;. (.. :. r : r 4-- PI r -.:.:.;.:: > ' t - \ * : 4 L ' L. : j! be stranng j 1 ;, t... :,.... ^..'." _J [.. : t ;..'.. 1 ~~ ; J 1 1 IT : ;!, 1... l «f ter b«strll nu«: t ;.-^ " Pt - -\. l t - - " ::!n" r '" : ' I:':.: ; : ^ 1!..:.;; : j..j..:. : 1.: qo "1 j..._u 1. 2L " ' " : T td, h * --

27 1. KuJul,.» Xwurr* *«., 3 (197)) t EUever Scentfc Publshng Compjn>, Amsterdam - Prnted n The Netherlands THE EFFECT OF RADIATION ON ELECTRODE PROCESSES P. L. AIREY /»'»«* DrsoH, Aéuralum Atomc nf0/ Cemmuskm, Lutat Hegk, S.S.W (Atalnla) CONTENTS I. Introducton 342 II. Radaton electrochemcal effects due to the absorpton of radaton n the bulk electrolyte 343 A. The effect of stable product* 343 B. The rradaton of platnum and gold electrodes n acd solutons 343 C The rradaton of ron, steel and nckel electrodes n acd solutons 344 O. Irradaton of platnum electrodes n acdfed solutons of hydrogen or hydrogen peroxde 344 E. The rradaton of platnum electrodes n oxygenated solutons 347 F. The rradaton of platnum electrodes n dlute aqueous solutons of redox couples 341 C. Prolonged rradaton of dlute aqueous solutons of redox couples. The equvalent redox potental 341 III. Electrochemcal convequenccs of the absorpton of radaton n the elcctrode-eleclrolyte nterfacal regon 350 A. The raw of energy absorpton at nterface» 330 B. Equlbrum dstrbuton of solutes at the nterface 353 C. Dstrbuton of radaton products around the electrode 353 D. The electrochemcal behavour of unstable ntermedates 355 E. The effect of adsorpton of radaton at the nterface on electrode processes The hydrogen electrode The slver electrode 360 IV. Electrochemcal effects of the absorpton of radalot n hc electrode materal A. The absorpton of radaton n metal electrodes - physcal processes 360 B. Electrochemcal effects resultng prncpally from the absorpton of rad-lon n metal electrodes The effect of radaton on the hydrogen electrode Irradaton of the hydrogen peroxde electrode J64 3. Oxdsed platnum electrodes 164 C. Metal electrodes wth a semconductng oxde Am M6 1. The absorpton of low LIT radaton n semconductng materals Aspects of the radaton electrochemstry of oxde-coated metal electrodes References '61

28 ABSORPTION IN THE BULK ELECTROLYTE 343 II. RADIATION ELECTROCHEMICAL EFFECTS DUE TO THE ABSORPTION OF RADIATION IN THl BLLK ELECTROLYTE A. The effect o/sahle products The absorpton or radaton n a dlute aqueous soluton can be descrbed by he reacton 21 H,O-W«H,, H,O 2, e^. H. OH-, H*. OFT 0) The unstable ntermedales react amongst themselves, wth the molecular products or wth the added solutes to form a range of stable products, many or whch are ckctrochcmcjlly actve. Unless care s taken n Ihe choce of the system, the potental of the rradated electrode wll be determned by a large number of competng electrochemcal reactons. The varaton wth dose wll depend on the relatve effcences of the processes, whch are determned not only by the actvtes of the reactng speces but also by the potental of the electrode and. n some cases, by the competton for reacton stes on the electrode surface. B. Th* rradaton of platnum and gold electrodes n acd solutons The rradaton of platnum electrodes n deaeraed acd solutons has been the most extensvely studed of all radaton electrochemcal systems. Poneerng work was done by Veselovsk and co-workers'" 4, and extended by Clark', Doln, Kokoulna and co-workers*, and by Feates'. The results of Feates are shown n Fg. I, where t s seen (curve I) that on rradaton the potental decreases wth dose to the reversble hydrogen electrode value even though both hydrogen and hydrogen peroxde are generated radolytcally (eqn. (I)). The hydrogen potental s establshed snce the effcency of the exchange HVe^-MH, (2) s ntally much greater than that of the competng hydrogen peroxde reactons 1 J ** H,O, 4-0.6S2V (3) *2 H,0 E,m 1.77 V (4) As (he dose s ncreased, the concentraton rato (H,O,J/[H,J ncreases snce G(HJOJ) > C(Hj). Eventually hydrogen peroxde becomes potental-determnng, and (he potental ncreases to E(H,O,), the value of whch s 14 (H,0,) ph (V) (3) Purgng he soluton wth an nert gas reduces the concentraton of hydrogen and facltates the establshment of the hydrogen peroxde potental (curve 3, Fg. I).

29 344 P. L.»l«t,»LfCTRODE PROCLSSIS DOSC 10"" («Vt*' Fg. I. The vrdon wth do»* of (he potental of a "Co y-rwdatcd P electrode mmersed n Arutur»ed 0.1 S N,$0 t. Curve I, dou rare - J x 10" ev.i'.e^''; curve 2. dote ran - 5- IO'*eV.r'.>*c~';cyr»e3.do»e rale JxlO" tv.-'.sw'; curvet I,»utc argon, curve 3 At bubblng 1.»4 The rradated gold electrode behaves more smply 5. The hydrogen potental s not establshed because the excha ge current densty (IO"*-I<T 5 A. cm' 2 )", whch s at least two orders of magntude less than that at platnum (~ 10"' A. cm" J ), s too low to establsh the hydrogen exchange as a knetcally sgnfcant process. On rradaton the potental ncreases wth dose to the hydrogen peroxde value. C. The rradaton of ron, sletl and nckel electrodes n acd soluton Many other rradated electrodes show some smlartes n behavour to that of brght platnum. The rradaton of both stanless steel and nckel electrodes leads to an ntal decrease n potental followed by a net ncrease. Clark' studed the * Co y-rradaton of a type 347 stanless steel electrode n 0.5 M sulphurc acd at 85 C. Two types of behavour were observed, dependng on whether or not there was rapd corroson at the potental mnmum (curves I, 2, Fg. 2).

30 Arbetsrapport?ch nt AE- Ttel och författar» Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag nr 209. Orf wk Kk *r A E - MC-244 Antal M/Artl tm Dahrn S Henrkson, M Åsberg Commercal Q*4kt*é av tll Cf Fl KBS I Lndholm 2 M Sammanfattnng På uppdrag av KBS har den galvanska korroson som uppstår vd sammankopplng av ttan med bly luftmättat vatten med och utan tllsats av buffertmassa studerats vd 80 C. Även om de erhållna höga absolutvärdena på korrosonen hos bly nte drekt kan tllämpas på den syrefattga deponerngsmljön svenskt urberg, vsar resultaten av undersöknngen dock på en rad korrosonshämmade faktorer av praktskt ntresse: uppkomsten av skyddande ytskkt karbonathaltgt grundvatten vss korrosonsnedsättande effekt hos buffertmassorna effektv katodsk polarsaton av ttanet rktnng mot blyets potental avtagande korroson vartefter som en större blyyta frläggs. Datfo flr»n nftrn rapport, t IHB 521.

31 MudsvkO AB ATOMENERGI SWEDEN Matter handlad by -Oat* III 4ka Your date ' Our rafaranca SH/blj MS 77/7 I» ntonaa - Your ralaranca Tekn lc Ingemar Lndholm Kärnbränslesakerhet Fack STOCKHOLM Galvansk korroson T/Pb syrehaltg mljö. Uppdrag nr 209. Härmed översändes slutrapport över rubrcerade uppdrag. Då uppdraget erhölls förelåg som bekant nte några tllförltlga vattenanalyser från djupa borrhål. Dessa vsade sedermera att syrehalten den aktuella deponerngsmljön var mycket låg, < 10 ppb 0.. Utrednngen rörande radolys vsade också att högre syrehalter än så knappast kunde uppkomma genom y-strålnng p g a det effektva strålskydd som Pb-manteln ger. Detta nnebär att den syrehalt vd vlken försöken utförts är ca 1000 gånger högre än verklgheten. En grov extrapolaton vsar alltså att de denna undersöknng uppmätta maxmala korrosonshastgheterna på Pb (ca 5 mm/år) själva verket skulle motsvara ca 5um/år deponerngsmljön. Om den av Göran Eklund utgående från tllgänglga oxdanter beräknade maxmala upplösnngen av 7 mg Pb/år antas ske lokalt på en yta av storleken 1 cm erhålles på denna korrosonshastgheten 6,2 pm/år. Överensstämmelsen med ovanstående extrapolaton är således oväntat god. För övrgt hänvsas tll de relatva effekter på korrosonen som framkommt vd undersöknngen och som gvetvs är tllämplga även vd låga syrehalter. Med vänlg hälsnng Sture Henrkson Sektonen för Kem t Fack NYKÖPING 1 SWEDEN TaMfft Talaphona Tflafram - C«bl«fala T«lt< mkflr* - Bndng account PMlff* Potl account torg nykopng aterg

32 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Inlednng För slutlg förvarng av upparbetat förglasat kärnbränsleavfall har KBS föreslagt en 100 mm tjock blykapsel nnesluten ett tätsvetsat hölje av 6 mm ttan, Grade 1. I syfte att åskådlggöra vlken maxmal galvansk korroson som kan uppstå på blyet, om detta frlägges lokalt genom mekansk åverkan eller lokal korroson på ttanetjhar de det följande beskrvna försöken rörande galvansk korroson utförts luftmättade ca (8 ppm CL) blandnngar av vatten och buffertmassa. Ek lund har tdgare utrett vlken maxmal korroscn blyet kan ut- sättas för vd de ytterst låga syrehalter syrehalte] (ca 10 ppb 0.) som bedömts förelgga deponerngsmljön (1). 2. Materal 2 A Metallska_materal 1. Olegerat ttan, Grade 1 (Avesta AT-24), form av 1.5 mm plåt leveranstllstånd dvs kallvalsat, glödgat och Hooker-betat utförande. 2. Raffnadbly (Bolden) form av 3 mm plåt leveranstll stånd Tabell 1. Kemsk sammansättnng Materal Ttan C N % 0.07 M ppm 14 Fe ppm 400 Cu ppm Ag ppm B ppm Zn, Cd, Sn, Sn, As N, vardera ppm Bly < <10

33 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Buffertmassa % bentont kvartssand. Bentonten är av kvaltet SPV 200 mesh (Ahlsell & Ågren) och kvartssanden av kvaltet Fylekvartstnjöl 240 mesh M/nr 9M (Fyleverken AB, Sjöbo). 2. Zeolt 13X form av 4-5 mm långa stavar med (fabrkat Fluka AB, erhållet från KTH, Insttutonen för oorgansk kem). 3. Mljö Korrosonsprovnngen har utförts följande mljöer 3a Tabell 2. tllastående_luftmättat_östersövatten Kemsk sammansättnng, Östersjövatten Cl S0 4~ Ca** Na* Mg 2 * 0. mg/l n_ "- "- "-»_ KMnO,- förbruk."- PH < ^2 Ö8ter8övatten_+_buffertmassa_l Buffertmateralet hopbakades med ca 30 % vatten tll en kompakt massa. Vattnet nnehöll ursprunglgen ca 8 ppm CL men massans konsstens medgav ngen luftmättnng under själva provnngen. l l Öster8övatten_+_buffertmassa_2 Samma konsstens som hos mljö 2.

34 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC _.4 tllastående x _ajntetskt_grundvatten A _lufmättat Tabell 3. Kemsk sammansättnng, grundvatten HCO, Cl SO 2-4 F" Na H + Ca 2+ K + Mg 2+ SO 2 PH mg/l Grundvatten + buffertmassa 1 Samma konsstens som hos mljö Grundvatten + buffertmassa 2 Samma konsstens som hos mljö 2. Temperaturen var vd samtlga försök 80-1 C och exponerngstder 60 dygn mljö 1 och 4 samt 30 dygn övrga mljöer. 4. Utförande Försöken utfördes bägare av plast ryumande 3 1 med proverna helt nedsänkta de sex provmljöe^na. Tre olka areaförhållanden T:Pb, 100:1 10:1 och 1:1, undersöktes samt dessutom frstående prover av bly. Samtlga blyprover vägdes före provnngen, Mellan de hopkopplade proverna av ttan och bly uppmättes de galvanska korrosonsströmmarna lksom särpotental^rna för Pb och T samt blandpotentalen för cellen T:Pb. MStnnfrarna utfördes med en prersonspotentalmeter typ A mel 668/RM,

35 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC omställbar för mätnng av strömstyrka respektve potental. Detta skedde under den första veckan daglgen och därefter en gång per vecka. Mellan varje mätnng av strömstyrka och särpotentaler var proverna kortslutna. Bandpotentalen T:Pb uppmättes omedelbart efter det att proverna kortslutts pä nytt. Efter avslutad provnng vägdes samtlga blyprover och korrosonshastgheten beräknades på bass härav. Blyproverna underkastades även en okulärgransknng för att fastställa eventuella angrepp av lokal korroson. Ttanproverna analyserades på H. efter exponerngen. På grund av avdunstnng tllsattes små mängder avjonserat vatten vd några tllfällen. 5. Resultat 5.1 Korr 2ä25 s t römmar _och_p_otent aler Samtlga prmärvärden för de uppmätta korrosonsströmmarna och potentalerna redovsas tabell 4-5 på det åskådlga sätt som lanserats av Kuron (2). Korrosonsströmnensvaratoner med tden presenteras dessutom grafsk form fg 1-6. De uppmätta korrosonsströmmarna varerar nom vda gränser som funkton av katod/anodförhållandet, mljön och tden. De högsta 2 korrosonsströmmarna, > 200 ua/cm, har gvetvs erhållts vd det största areaförhållandet T:Pb, dvs 100:1. Vd areaförhållandet 1:1 har strömtätheten allmänhet nte överstgt 10 pa/cm. Enlgt 2 Faradays lag motsvarar strömtätheten 100 pa/cm en jämn avfrätnng av 2.9 mm Pb/år. Om man jämför fg 1 (Östersjövatten utan buffertmassa) med fg 4 (grundvatten utan buffertmass') fnner man att korrosonsströmmen början är högre Östersjövattnet, sannolkt beroende på den höga lednngsförmågan hos detta, och att den även sjunker snabbare grundvattnet, vlket kan tänkas bero på uppkomst av skyddande blykarbonatflmer på ytan. Sven närvaro av bentont och kvarts (fg 2

36 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC resp 5) samt zeolt (fg 3 resp 6) kan en lknande sänknng av strömtätheten med tden akttagas. De lägsta korrosonsströmmarna har genomgående erhållts vatten tllsatt med zeolt. Korrosonspotentalen för bly varerar omkrng mv/sce och för ttan nom oväntat vda gränser, allmänhet tll mv/sce. Om man även betraktar bandpotentalen Pb:T fnner man emellertd, specellt vd låga areaförhållanden mellan T och Pb, att de låga potentalvärdena härrör av påverkan från blyet. Ttanet utsätts alltså för en kraftg katodsk polarsaton kontakt med blyet och därmed reduceras även korrosonen. Trots enstaka mycket låga T-potentaler, ca mv/sce, som och för sg förefaller osannolka, tangeras aldrg det för hydrerng krtska gränsvärdet mv/sce. Någon sgnfkant öknng av ttanets vätehalt har nte heller påvsats som framgår av tabell 6. Av nedanstående tabell framgår vlka korrosonshastgheter som erhölls på bass av en vägnng av Pb-proverna före och efter exponerngen. På grund av svårgheterna att rengöra proverna från korrosonsprodukter får emellertd dessa värden endast betraktas som en mycket grov ndkaton pä blyets korroson. Tabell 7- Korrosonshastgheter mm/år för Pb erhållna genom vägnng av proverna. Areaförhållande T:Pb 100:1 10:1 1:1 rent ös: 'sjövatten bentont zeolt rent Syntetsk grundvatten bentont zeolt Separata blyprover exponerade samma bägare som ovanstående kopplade prover

37 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Trots den osäkerhet som vdlåder de gravmetrska korrosonsvärdena vsar de dock nverkan av katod/anodförhållandet samt att korrosonshastgheten är lägre närvaro av buffertmassa än utan. De vsar också som väntat en tendens tll lägre korrosonshastghet grundvatten än Östersjövatten. Öknngen av blyets korroson dessa luftmättade mljöer är som väntat stor, mnst 20 gånger relatvt blyets egenkorroson vd provnng rent vatten och mnst 10 gånger våt buffertmassa. Det är svårt att göra en drekt jämförelse mellan de gravmetrska korrosonshastgheterna och motsvarande värden beräknade på bass av uppmätta strömtätheter. De sstnämnda varerar nämlgen kraftgt under provnngsperoden under det att de gravmetrska värdena ute;r en genomsnttlg korrosonshastghet beräknad på hela exponerngen. Det förefaller dock som om strötntätheterna skulle ge avsevärt högre korrosonshastgheter än de vägda proverna, trolgtvs beroende på att alla korrosonsprodukter nte avlägsnats från blyproverna. Den vsuella gransknngen av proverna efter avslutad provnng vsade klart att angreppen huvudsak var av typen allmän korroson, även om denna vd det högsta katod/anodförhållandet kunde vara oregelbunden, t ex med kraftgare avverknng av kanterna. 6. Slutsatser Försök avseende galvansk korroson, som utförts vd 80 C lufttätt.t Östersjövatten resp syntetskt grundvatten med och utan tllsatf av buffertmassa, vsar entydgt att korrosonen på bly accelereras I kraftgt av en galvansk kontakt med ttan* De uppmätta, korrpsonsströmmarna Östersjövatten tyder på korros nr. s- hastgheter 1 överskrdande 5 mm/år ntalskedet vd det högsta T:Pb-förhallandet 100:1. Motsvarande gravnetrskt erhållna k>u-nsonsbnstgheter', som avser hela provnngsperoden på 60 dygn, är dock endast! hälften härav, ca 2.5 mm/år.

38 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC I syntetskt grundvatten sjunker ntalkorrosonen nom loppet av en vecka tll lägre än 1.5 mm/ar vd areaförhållande 100:1. I närvaro av buffertmassa, specellt zeolt, reduceras korrosoner, såväl på bass av strötntätheter som gravmetrska bestämnngar, tll storleksordnngen 0.5 mm/år vd samma areaförhållande. De ovan angvna korrosonshastgheterna är att betrakta som mycket höga, vlket även var väntat med hänsyn tll den närmast obegränsade tllgången på syre provnngsmljöerna. Inga absoluta slutsatser, möjlga att tllämpa på deponerng av kärnbränsleavfall syrefattg buffertmassa, kan därför dragas av resultaten. Av undersöknngen kan emellertd följande korrosonshämmade effekter utläsas: 1. Korrosonshastgheten reduceras karbonathaltgt grundvatten, sannolkt genom att skyddade flmer av Pb-karbonat bldas. 2. Buffertmassorna reducerar korrosonen jämfört med rent Östersjöeller grundvatten. 3. Ttanet polarseras kacodskt mot blyets ootental vlket reducerar korrosonen. 4. Korrosonen avtar snabbt då areaförhållandet T:Pb mnskar, dvs då en större yta av blyet frläggs. 5. Ttanets potental tangerar aldrg de krtska värden vd vlka rsk för väteupptagnng nträder. Ingen sgnfkant väteupptagnng har heller påvsats efter försöket. 7. Referenser 1. Eklund G Katodskt skydd av kromncketst.l med bly. Insttutet för MetJl1 forsknng. Kl Reg nr 51065, , pp Kuron D, Morn E M, Gräfen M Metalloberfläche 26 (1972) 11, pp /ul

39 Tabell 4. Korrosonsströnmar och potentaler för mljö Potental T.raV.'SCE 2. Blandpot, mv/sce 3. Potental Pb, mv/sce A. Korrosonsström, ua/cm

40 Tabell 5. Korrosonsströmmar och potentaler för mljö Potental T, mv /scfc 2. Blandpot, mv/sce 3. Potental Pb, rav/sce 4. Kor ros onsst rött,

41 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Tabell 6. Resultat av väteanalys på ttanprov. Prov nr Mljö Syntetskt grundvatten "- "- Östersjövatten "- "- Syn. grundvatten + bentont +kvarts "- "- östersjövatten bentont +kvarts "- "- Ostersjövatten + zeolt "- "- Syn. grundvatten + zeolt "- "- Oexponerat Areaförhållande T:Pb 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1-14, , 12 12, , 11,!1,

42 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 1 :o

43 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 2 :o O ^-* o -o o O 00 cj -O -O a. X! o C :o C Q 0) : II XI t n XI &4 H? 11 1 o -l II XI H j k en C O r o o o

44 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 3 c 4-1 :O O o o CL. 0H v o c H H H oo x: oo H C O o00 :0 U en <A co co O u o o 4) N C II ca :O C cg CA co 00 s o O o O O

45 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 4 o o II n II O* Prf (*4.^ -W.H H H H :o g CO o O <! (fl O) c o o o H O (O OC O h "O V «P* H fl C > fl T o e o o ^ ^ o n» <

46 Galvanska fcorrc-onsströmusr mellan T och Pb (anod) mljö 5, luftmättat grundvatten + bentont + kvarts vd 80 C M W 03 O I # T:Pb - 100:1 O O T:Pb - 10:1 X T:Pb - 1:1 ** dygn» oo

47 ua/cm 200 Galvanska korrosonsströmnar mellan T och Pb (anod) mljö 6, luftmättat grundvatten + zeolt vd 80 C > s s 150 sz T:Pb - 100:1 O O T:Pb - 10:1 * K T:Pb = 1: dygn

48 FÖRTECKNING ÖVER KBS TEKN'SKA RAPPORTER 01 Källstyrkor utbränt bränsle och Iögaktvt nvf.nl I fr/n >n PWR beräknade med ORIGEN Nls Kjellbert AB Atomenerg 77-O< PM angående värmelednngstal hos jordmateral Sven Knutsson Roland Pusch Högskolan Luleå Deponerng av högaktvt avfall borrhål med buffertsubstans Arvd Jacobsson Roland Pusch Högskolan Luleå Deponerng av högaktvt avfall tunnlar med buffertsubstans Arvd Jacobsson Roland Pusch Högskolan Luleå Orenterande temperaturberäknngar för slutförvarng berg av radoaktvt avfall, Rapport 1 Roland Blomqvst AB Atomenerg Groundwater movements around a repostory, Phase 1, State of the art and detaled study plan Ulf Lndblom Hagconsult AB Rcsteffekt studer för KBS Del 1 Ltteraturgenomgång Del 2 Beräknngar Km Kkbcrg Nls Kjellbert Göran Olsson AB Atomenerg Utlaknng av franskt, engelskt och kanadensskt glas med högaktvt avfall Göran Blomqvst AB Atomenerg

49 09 Dffuson of soluble materals n a flud fllng a porous medum Hans Haggblom AB Atomenerg Translaton and development of the BNWL-Geosphere Model Bertl Grundfel t Kemakta Konsult AB Utrednng rörande ttans lämplghet som korrosonshärdg kapslng för kärnbränsleavfall Sture Henrksson AB Atomenerg Bedömnng av egenskaper och funkton hos betong samband med slutlg förvarng av kärnbränsleavfall berg Sven C Bergström Göran Fagerlund Lars Rombén Cement- och Betongnsttutet Urlaknng av använt kärnbränsle (bestrålad uranoxd) vd drektdeponerng Ragnar Gel n AB Atomenerg Influence of cementaton on the deformaton propertes of bentontc/quartz buffer substance Roland Pusch Högskolan Luleå Orenterande temperaturberäknngar för slutförvarng berg av radoaktvt avfall Rapport 2 Roland Blomqust AB Atomenerg Överskt av utländska rskanalyser samt planer och projekt rörande slutförvarng Åke Hultgren AB Atomenerg august The gravty feld n Fennoscanda and postglacal crustal movements Arne Bjerhammar Stockholm august Rörelser och nstabltet den svenska berggrunden N Is-Axel Mörner Stockholms Unverstet august Studer av neotektonsk aktvtet mellersta och norra Sverge, flygbldsgenomgång och geofyssk tolknng av reccnta förkastnngar Robert Lagerbäck Herbert Henkel Sverges Geologska Undersöknng september 1977

50 20 T-klosk.malys av södra Sverge, Vättern - Norra Skåne Kennert Röshoff Erk Lagerlund Lunds Unverstet och Högskolan Luleå september Earthquakes of Sweden , Ota Kulhänek Rutger VJahlström Uppsala Unverstet september The nfluence of rock movement on the stress/stran stuaton n tunnels or bore holes wth radoactve conssters embedded n a bentonte/quartz buffer mass Roland Pusch Högskolan Luleå Water uptake n a bentonte buffer mr.ss A model study Roland Pusch Högskolan Luleå Beräknng av utlaknng nv vssa fssonsprodukter och aktnder från en cylnder av franskt glas Göran Blomqvst AB Atomenerg Bleknge kustgnejs, Geolog och hydrogeolog Ingemar Larsson KTH Tom Lundgren SGI Ulf Wklander SGU Stockholm, august Bedömnng av rsken för fördröjt brott ttan Kjell Pettersson AB Atomenerg A short revew of the fonr.t on, stablty and cementng propertes of natural zeoltes Arvd Jacobsson Högskolan Luleå Värmelednngsförsök på bv for t substans av benton t/p tes 11 Sven Knutsson Högskolan Luleå Deformatoner sprckgt borg Ove Stephansson Högskolan Luleå 1977-O'WH 30 Retardaton of escapn., nucldes from a fnal depostory Ivars Neretneks Kunglga Teknska Höp ölan Stockholm Bedömnng av korros nsbep'.andgheten hos materal avsedda för kapsl ng av kärn rns 1 f.nvf al 1. Lägesrapport samt kompletterand yttranden. Korrosonsnst ttt <>rh dess referensgrupp

51 32 Long term mneralogc.l propertes of bentonte/quartz buffer substanre Prelmnär rapport november 1977 Slutrapport februar 1978 Ro lend Pusch Arvd Jacobsson Högskolan Luleå 33 Requred "physcal and mechancal propertes of buffer masses Roland Pusch ' Högskolan Luleå Tllverknng av bly ttan'kapsel Follte Sandeln AB VBB ASKA-Kabel Insttutet för metal 1 forsknng Stockholm november Project for the handlng and storage of vtrfed hgh-level waste Sant Coban Technques Nouvelles October, Sammansättnng av grundvatten på större djup grantsk berggrund Jan Kenncrfelt Orrje & Co, Stockholm Hanterng av buffertmateral av bentont och kvarts llnns F.gerström, VBB Björn Lundahl, Stab!ator Stockholm oktober Utformnng av bergrumsanläggnngar Arne Fnne, KBS Alf Engelbrektson, VBB Stockholm december Konstruktonsstuder, drektdeponerng ASI;A-ATOM VBB Västerås 40 Ekologsk transport och stråldoser från grundvattenburna radoaktva ämnen Ronny Bergman Ulla Bergström Sverker Evans AB Atomenerg 41 Säkerhet och strålskydd nom kärnkraftområdet. L.gar, normer och bedömnngsgrunder Chrstna Gylaulor Segfred F Johnson Stg Rolandson AB Atomenerg och ASKA-ATOM

52 42 Säkerhet vd hanterng, lagrng och transport av använt kärnbränsle och förglasat högaktvt avfall Ann Margret Ercsson Kemakta november Transport av radoaktva ämnen med grundvatter från ett bergförvar Bertl Grundfelt Kemakta november Beständghet hos borslkatglas Tbor Lakatos Glasteknsk Utvecklng AB 45 Beräknng av temperaturer ett envånngs slutförvar berg för förglasat radoaktvt avfall Rapport 3 Roland Blomqust AB Atomenerg Temperaturberäknngar för använt bränsle Tavo Tarand VBB 47 Teoretska studer av grundvattenrörelser Prelmnär rapport oktober 1977 Slutrapport februar 1978 Lars Y Nlsson John Stokes Roger Thunvk Inst för kulturteknk KTH 48 The mechancal propertes of the rocks n Strpa, Kråkemala, Fnnsjön and Bleknge Graham Swan Högskolan Luleå Bergspännngsmätnngar Strpa gruva Hans Carlsson Högskolan Luleå Laknngsförsök med högaktvt franskt glas Studsvk Göran Blomqvst AB Atomenerg november Sesmotechtonc rsk modellng for nuclear waste dsposal n the Swedsh bedrock F Rngdal H Gjöystdal E S Hysebye Royal Norwegan Councl for scentfc and ndustral research 52 Calculatons of nuclde mgraton n rock and porous meda, penetrated by water H Häggblom AB Atomenerg

53 53 Mätnng av dffusonshastghet för slver lera-sand-blamlnng Bert Allärd Heno Kpats Chalmers teknska högskola Groundwater movements around a repostory 54:01 Ceologcal and geotechncal condtons Håkan Stlle Anthony Burgess Ulf E Lndblom Hagconsult AB september :02 Thermal analyses Part 1 Conducton heat transfer Part 2 Advectve heat transfer Joe L Ratgan Hagconsult AB september :03 Regonal groundwater flow analyses Part 1 Intal condtons Part 2 Long term resdual condtons Anthony Burgess Hagconsult AB oktober :04 Rock mechancs analyses Jce L Ratgan Hagconsult AB september :05 Repostory doman grounduater flow analyses Part 1 Permeablty perturbatons Part 2 Inflow to repostory Part 3 Thermally nduced flow Joe L Ratgan Anthony S Burgess Edward L Skba Robn Charlwood 54:06 Fnal report Ulf Lndblom et al Hagconsult AB oktober Sorpton av långlvade radonuklder lera och berg Del 1 Bestämnng av fördelnngskoeffcenter Del 2 Ltteraturgenomgång Bert Allard Heno Kpats Jan Rydberg Chalmers teknska högskola Radolys av utfyllnadsmateral Bert Allard Heno Kpats Jan Rydberg Chalmers tknska högskola

54 57 Stråldoser vd haver under sjötransport av kärnbränsle Anders Appelgren Ulla Bergström Lennart Devell AB Atomenerg Strålrsker och högsta tlltlga stråldoser för männskan Gunnar Walnder FOA A november Tectonc lneaments n the Baltc from Gävle to Smrshamn Tom Floden Stockholms Unverstet Förarbeten för platsval, berggrundsundersöknngar Sören Scherman Berggrundvattenförhållande Fnnsjöområdets nordöstra del Carl-Erk Klockars Ove Persson Sverges Geologska Undersöknng januar Permeabltetsbestämnngar Anders Hult Gunnar Gdlund Ulf Thoregren Geofyssk borrhålsmätnng Kurt-Ake Magnusson Oscar Duran Sverges Geologska Undersöknng januar Analyser och åldersbestämnngar av grundvatten på stora djup Gunnar Gdlund Sverges Geologska Undersöknng Geologsk och hydrogeologsk grunddokumentaton av Strpa försöksstaton Andre Olkewcz Kenth Hansson Karl-Erk Almén Gunnar Gdlund Sverges Geologska Undersöknng februar Spännngsmätnngar Skandnavsk berggrund - förutsättnngar, resultat och tolknng Sten G A Bergman Stockholm november Säkerhetsanalys av nkapslngsprocerser Göran Carleson AB Atomenerg Några synpunkter på mekansk säkerhet hos kapsel för kärnbränsleavfall FreJ Nlsson Kjngl Teknska Högskolan Stockholm februar 1978

55 67 Mätnng av galvansk korroson mellan ttan och bly samt mätnng av ttans korrosonspotental under "2^ bestrålnng. 3 st teknska PM. Sture Henrkson Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar Degraderngsmekansmer vd bassänglagrng och hanterng av utbränt kraftreaktorbränsle Gunnar Vesterlund Torsten Olsson ASEA-ATOM A three-dmensonal method for calculatng the hydraulc gradent n porous and cracked meda Hans Häggblom AB Atomenerg Läknng av bestrålat UO -bränsle Ulla-Brtt Eklund Ronald Forsyth AB Atomenerg Bergsprcktätnng med bentont Roland Pusch Högskolan Luleå Värmelednngsförsök på buffertsubrtans av kompakterad bentont Sven Knutsson Högskolan Luleå Self-njecton of hghly compacted bentonte nto rock jonts Roland Pusch Högskolan Luleå Hghly compacted Na bentonte as buffer substance Roland Pusch Högskolan Luleå Small-scale bentonte njecton test on rock Roland Pusch Högskolan Luleå Expermental determnaton of the stress/stran stuaton n a sheared tunnel model wth canster Roland Pusch Högskolan Luleå I 77 Nukldvandrng från ett bergförvar för utbränt bränsle Bertl Grundfelt Kemakta konsult AB, Stockholm 78 Bedömnng av radolys grundvatten Hlbert Chrstenssen AB Atomenerg

56 AB Tffltpljn SOLNA 1978

8 Strålningsnivå och till vatten deponerad

8 Strålningsnivå och till vatten deponerad 8 Strålningsnivå och till vatten deponerad strålningsenergi utanför kapslar i slutförvaret Klas Lundgren ASEA-ATOM 1978-05-29 POSTADRESS: Kimbrtn$h$it($itt0t,F»ok, 102 40 Stockholm. T9*tonO647964O mm KIM

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

;- * */- - - * * /, .*-.

;- * */- - - * * /, .*-. RAPPORT AVSEENDE FRAMTAGNING, TILLVERKNING OCH UTPROVNING AV FOKUSERANDE SÖKARE TILL IMMERSIONS- PROVNING I KÄRNKRAFTVERK SKI-projektnr B84/81 (G. 2.1/1471/81) ;- * */- - - *.*-. * /, RAPPORT AVSEENDE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Maskininlärningsbaserad koreferensbestämning för nominalfraser applicerat på svenska texter

Maskininlärningsbaserad koreferensbestämning för nominalfraser applicerat på svenska texter Masknnlärnngsbaserad koreferensbestämnng för nomnalfraser applcerat på svenska texter Magnus Danelsson Examensarbete för 0 p, Insttutonen för datavetenskap, Naturvetenskaplga fakulteten, Lunds unverstet

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Foton: Håkan Flank Cancer har många anskten hjälp oss rädda fler Nytt behandlngskoncept för sprdd prostatacancer Forskarteam

Läs mer

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer