Mätning av galvanisk korrosion mellan titan och bly samt mätning av titans korrosionspotential under y-bestrålning. 3 tekniska PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätning av galvanisk korrosion mellan titan och bly samt mätning av titans korrosionspotential under y-bestrålning. 3 tekniska PM"

Transkript

1 67 Mätnng av galvansk korroson mellan ttan och bly samt mätnng av ttans korrosonspotental under y-bestrålnng. 3 teknska PM Sture Henrkton Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar 1978

2 MÄTNING AV GALVANISK KORROSION MELLAN TITAN OCH BLY SAMT MÄTNING AV TITANS KORROSIONS- POTENTIAL UNDER ^-BESTRÅLNING. 3 ST TEKNISKA PM Sture Henrkson Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar 1978 Denna rapport utgör redovsnng av ett arbete som utförts på uppdrag av KBS, Slutsatser och värderngar rapporten är författarens och behöver nte nödvändgtvs sammanfalla med uppdragsgvarens. I slutet av rapporten har bfogats en förtecknng över av KBS httlls publcerade teknska rapporter denna sere.

3 Denna teknska rapport består av följande delar: HENRIKSSON, Sture och POTURAJ, Stefan: Bestämnng av redoxpotentalen och ttans korrosonspotental under t -strålnng. KBS-uppdrag nr 223, reg nr LEWIS, Derek: Termodynamsk uppskattnng av redoxpotentalen för väteperoxdlösnngar som skulle kunna bldas genom radolys grundvatten 'd slutlg förvarng av högaktvt avfall. HENRIKSSON, S och ÅSBERG, M: Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag nr 209.

4 Summary Measurements of the redox potental on electrodes of platnum and the corroson potental on ttanum n a smulated ^ -rradated envronment for dsposal have verfed that ttanum remans passve n the ph nterval establshed n a mxture of bentonte, quarz sand and water. The potental of ttanum s not nfluenced by K-rays, whereas the platnum potental s lowered 100 mv at radaton. Redox potentals have been calculated for water contanng low concentratons of hydrogen peroxde, whch can be formed by radolyss. The galvanc corroson of lead n contact wth ttanum has been measured n water saturated wth ar at 80 C, wth and wthout buffer materal. The objectve s to study the galvanc corroson of the lead canster f lead s uncovered by local corroson of the ttanum canster. The nvestgaton shows several factors of practcal nterest to reduce corroson of lead: - the establshment of a protectve surface layer n ground water contanng carbonates; - a certan corroson reducton effect of buffer materals; - effectve cathodc polarsaton of ttanum n the drecton to lead; - reducng corroson as a larger surface area of lead s uncovered. The oxygen content durng the experments was 8 ppm 0, whch s about tmes hgher than the oxygen content n the fnal storage. An extrapolaton to ths low oxyqen content, shows that the rate for local corroson of lead corresponds to 5^4 m/year n the fnal storage. The thckness of lead s 10 cm.

5 Arbetsrapport :h nr E t.h> art (artattara Teraodynamsk uppskattnng av redoxpotentalen fsr vsteperoxdlösnngar K M skull* kunna bldas genom radolys grundvatten vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. Of»* ack M A " E-214 AMal at/ Derek Lews U>»4«é*II n SAÄIA1IFATTNIKG En bcrknng av vlrden pa.redoxpotcntaun vd olka temperaturer utspldda lösnngar av vteperoxd har efterfrågats saaband ned en»s-utrednng. Förelggande rapport Återger vlrden erhllna ur tcmodynaaska berlknngar ned den aetod soa beskrvts tdgare publkatoner detta saaaanhang. Berknngarna har baserats p gvna data beträffande halten av vteperoxd och syre som bldas radolytskt under de aktuella betngelserna och på antagandet att redoxförloppet styrs av dessa halter enlgt massverkans lag. Eventuella felkällor har tdgare dskuterats utförlgare rapporter om radolys vatten och om syrgaselektroden vatten vd förhöjda temperaturer. Dtffo år «n Infarn rapport,» 1MB 521.

6 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-E INLEDNING Vd slutlg förvarng av högaktvt avfall kan radolya ge upphov tll syre och vlteperoxd oagvande grundvatten. Således har jämvktspotentalen för redoxparet syre/vlteperoxd under de aktuella betngelserna efterfrågats som ett led bedömnngen av korrosonsbengenheten hos avfallsbehllarna. Jämvktshalterna av syre och vteperoxd grundvatten under 500 rad/s Y-bestrlnng har beräknats av Chrstensen [1]. Ur dessa data kan värden p jäavktspotentalen enlgt en (förenklad) modell för väteperoxdens redoxbeteende [2] franräknas med en väletablerad metod [3, 4, 5]. 2. REDOXBETEENDET AV VÄTEPEROXID Det är välkänt att väteperoxd vattenlösnng vd rumstemperatur är metastabl och under sönderfallet kan fungera antngen som oxdatons- eller som reduktonsmedel. Redukton av väteperoxd (fungerande som oxdatonsmedel) motsvarar dess framställnng genom oxdaton av vatten och detta väntas cke ske rent vatten nnehållande upplöst syrgas. Oxdaton av väteperoxd (fungerande som reduktonsmedel) motsvarar dess framställnng genom reduktonen av upplöst syrgas genom elektrodförloppet: H 2 O 2 pe - log T K 02 \ log {O 2 MH 2 O 2 >~ 1 - ph lo «2 98 K 02 " U#53 I syresatta utspädda neutrala lösnngar av väteperoxd väntas jämvkten (02) bl pe-(potental-)bestämmande, dvs värdet pl pe vd varje gven temperatur och värde på ph beror huvudsaklgen p värdet på log^^ ( en första approxmaton

7 AKTIEBOLAGET ATOMMEBGI Al-E ttu {0 2 )/{H ) - 1). Gvetvs uppstår aera koaplcerade förhållanden oa andra redoxpar aed stor buffertkapactet också fnns lösnngen. Trolgen r denna enkla aodell för vlteperoxdens redoxbeeeende tllfredsstllande fsr ladaaålet Ivan oa det Ir Mat att modellen Ir ofullständg. 3. RESULTAT BerSknngar av vlrdet på lot-fn* *** olka tcaperatorer har förelggande stude utförts aed nmgom-prograaaet [3] och data ur Tabell 1. Dessa bertknngar, dr teraodynaaska data för 0 2 (g) och HJOJ (1) har tagts soa approxaaton för aotsvarande data för 0 2 (aq) och HJOJ («q), leder tll följande vlrden: t C lo «T K På saaas stt får aan för vltgaselektroden Redoxpotentalen, E_, dvs eak för den sotemska cellen u PP^y**d ur syre/vteperoxdelektroden och vltgasreferens elektroden (P(H 2 > - 1), erhållcs ur H In 10 Ape - f^ log In 10 In

8 AKTIEBOLAGET ATOMENEKGI AE-E Chrstensens bertknngar leder tll vlrden på aktvtetskvoten, y log {O-HH-O»)", vd radolya av grundvatten ned tre olka ntalhaltar av ayr«. C (0 9 ). naalgen lo" 4, 10~ 5 och 10-6 M. Ur dassa vrden, toa Ir 0.14, raap 0.81, och ovanstlanda vlrdan fsr jtavkt»konstanterna och oavandlngtfaktorn, =^ In 10, får aan resultaten soa aaamanttlllts Tabell 2.

9 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI UPEBEMSEt AE-E OÄISTEMSÖl H Bertknng av radoly» vattenlösnngar vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. AB Atomenerg, AE-MC-174, AHRNBOM L and LEWIS D The addton of oxygen or hydrogen peroxde to feed water n steam power plant. - Thermodynamcs and morphology of oxde-flms on ron n neutral aqueous soluton at elevated temperatures. AB Atomenerg, AB-514 (1977). LEWIS D Studes of redox equlbra at elevated temperatures. I. the estmaton of equlbrum constants and standard potentals for aqueous systems up to 374 C. Ark Kam 32 (1971) p 385. LEWIS D Theoretcal studes of aqueous systems above 25 C. 1. The llustraton of data on aqueous equlbra and equlbrum data for the system 0, (g) - H,0 (1) r H, (g). Cfem Scrpt! 6 (1974) p 49. LEWIS D Termodynamken för systemet Cu - H,0 - Cl -CO' 2- vd förhöjda temperaturer - En förundersöknng. AB Atomenerg, AE-MS-142,

10 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-E Tabell 1. Teraodynaaska grunddata för systeaet 0, - B.0 - Speces -A 298 Gj -*298 H? W S a bxlo3 cal.aol^deg" 1 cxlo" 4 H 2 (g) H* OH" H 2 0 (1) H 2 O 2 (1) H 2 O 2 (aq) 0 2 (aq) o 2 (g) (22) Tabell 2. t c C (0 2 ) M Uppskattade vrden på redoxpotentalen för vlteperoxdlönngar bldad genom radolys syrehaltgt vatten. 25 ; so E R «V lo" 4 o- 5 10" Felgränserna uppskattas vara * 50 mv.

11 Arbetsrapport Org *nh och nr AE- Tr*l ack mv vcw vwfrmv*v Bestämnng av redoxpotentalen och ttans korrosonspotental under Y~bestrålnng. KBS-uppdrag nr 223, reg nr Sture Henrkson, Stefan Poturaj Al- MC / COMMERCIAL ntfn tll > I 1 W K Hannerz, AA I Lndholm, KBS L Ekbom, Kl SAMMANFATTNING Matnngar av redoxpotentalen på elektroder av blank platna och korrosonspotentalen på elektroder av betat och luftpassverat ttan smulerad, Y~bestrålad deponerngsmljö har verferat att ttanet förblr passvt nom det pr-ntervall som råder en blandnng av bentont, kvarts och vatten. Ttanets potental påverkas över huvudtaget nte av y-bestrålnngen. Platnats potental sjunker vd bestrålnng med ca 100 av och återgår då strålnngen avbryts tll stt ursprunglga värde. Lknande resultat har tdgare rapporterats från försök utspädd svavelsyra med dosrater av samma storleksordnng. Denna effekt har emellertd tolkats som en specfk egenskap hos platnaelektroden och nte som ett tecken på en generell sänknng av mljöns redoxpotental motsvarande mer reducerande korrosonsförhållanden. I! Detta Ar en ntarn rapsort, s IHs 521.

12 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inlednng Expermentellt utförande Resultat Ltteratur Tabeller Fgurer Blaga

13 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC INLEDNING Kännedom om redoxpotentalen och pl-värdet hos den korrosonsmljö som omger ett metallskt materal gör det möjlgt att med hjälp av teoretska potental-ph-dagram (Pourbax* dagram) tämlgen väl avgöra om frågavarande metall är termodynamskt stabl, korroderar eller passveras den aktuella mljön. De teoretska potental-ph-dagraramtn, som är upprättade på bass av jämvktsdata för olka grundämnen närvaro av vatten, kan emellertd, som påpekats av Wranglén [l], ge en något mssvsande bld av korrosonsegenskaperna. Detta gäller specellt passverbara metaller av typen ttan, krom osv. Wranglén har därför konstruerat emprska potental-ph-dagram (Fg 1) utgående från praktska erfarenheter av respektve materal. Han bedömer det vara möjlgt att avgöra om korroson uppstår eller ej på bass av dessa dagram, förutsatt att lösnngens redoxpotental, ph och metallens korrosonspotental uppmätts [2]. Några värden på de ovan beskrvna potentalerna uppmätta relevant deponerngsmljö för förglasat upparbetat avfall under y-bestrålnng fnns gvetvs nte ltteraturen. Valet av ttan som prmär korrosonsbarrär har därför grundats på praktska erfarenhter från närbesläktade mljöer, företrädesvs havsvatten och olka jordar, samt antagandet att den aktuella deponerngsmljön även omfattas av det mycket stora passvtetsfältet ttanets potetal-ph-dagram (Fg 1). Förelggande undersöknng har beställts av KBS syfte att genom experment utförda under så verklghetstrogna förhållanden som möjlgt verfera att ttanec verklgen förblr passvt under yb^strålnng med relevant dosrat, 0.4 rad/s [3]. 2. EXPERIMENTELLT UTFÖRANDE Potentalerna uppmättes vd 25 C på elektroder av blank platna (redoxpotentaler) och HNO-+HF-hetat och spontant luftpassverat ttan av grade 1 (korrosonspotentaler) nedsänkta en

14 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC blandnng av 67% av en buffertmassa bestående av 10Z bentont och 90% kvarts samt 33% av följande vattenkvalteter: Naturlgt östersjö-vatten, ph 7.8, 8 ppm C> 2 Naturlgt östersjö-vatton, ph 7.8, 15 ppb 0 2 Syntetskt grundvatten [A], ph 8.5, 8 ppm (K Syntetskt grundvatten [4], ph 8.5, 15 ppb 0 I blandnngarna av buffertmassa och vatten uppmättes ph Orsaken tll att mätnngarna nte utfördes vd relevant temperatur (60-80 C) och tryck (50 bar) var att frågavarande skllnader temperatur och tryck nte nämnvärt bedömdes påverka radolysprodukternas jämvktskoncentratoner. Avgasnngen av leran skedde mätcellerna genom upprepad vakuumerng tll 0.04 bar omväxlande med nlednng av högren kvävgas. Upprepade analyser av syre (medelst en Hersch Oxygen Meter) efter avdrvnng med kväve vsade att lägre halter än 15 ppb 0. nte kunde garanteras. Fg 2 vsar en skss av mätcellen, vars utseende även framgår av fotot över bestrålnngsarrangemanget (Fg 3). Dosraten uppgck tll 0.4 rad/s under Io8 h. Potentalerna uppmättes förutom un ler denna td även under 144 h före och under 120 h efter bestrålnngen. Potentalerna hos fyra elektroder av platna respektve ttan uppmättes turvs under 100 s mot mättad kalomelektrod (+244 mv/ SHE) med en elektrometer av märket Kethley 602 Sold State Electrometer. Detta skedde helt automatskt med hjälp av en Scanner 702 av samma fabrkat och under kontnuerlg regstrerng på en tvåkanal skrvare av märket Servogor från frman Goertz. Skrvaren hade kompletterats med en polartetsomkopp-- lare som fungerade så att de postva potentalerna regstrerades på den ena och de negatva på den andra kanalen. Under projektet bstod Hlbert Chrstensen med strålnngukemsk kunskap, Uno Andersson med kemska analyser och preparerng av mätcellerna samt Åke Andersson med tllverknng av de sstnämnda. Själva bestrålnngen skedde under övernspsnde av Stefan Westerberg. U

15 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC RESULTAT Erhållna prmärvärden för potentalmätnngarna mot mättad kalomelektrod före, under och efter y-bestrålnngen har sammanställts Tabell 1-3. Motsvarande värden, omräknade tll vätgasskalan (SCE mv/she), redovsas dagramform Fg 4-7. Ttanets potental, som genomgående är något ädlare luftmättad än kvävemättad mljö, förändras nte påtaglgt av y-bestrålnngen. Om denna potental ( mv/she) och lerblandnngens ph ( ) nförs ttans potental/phdagram Fg 1 fnner man som väntat att den erhållna punkten lgger nom passvtetsområdet,där TO- är den stabla formen av ttan. Platnas potental är före bestrålnngen stabl och ca 100 mv ädlare luftmättad än kvävemättad mljö. Någon större potentalskllnad förelgger däremot nte mellan värden uppmätta de två typerna av vatten. Så snart cellerna bestrålas sjunker platnats potental med ca 100 mv för att då strålnngen avbryts åter närma sg stt ursprunglga värde. En potentalsänknng på platna under ^-bestrålnng med dos-* rater av samma storleksordnng som den aktuella har tdgare akttagts av Arey utspädd svavelsyra [5]. En kopa av frågavarande sdor Areys artkel bfogas Blaga 1. Det är tydlgt att potentalsänknngen på platna nte behöver tolkas som en sänknng av lösnngens redoxpotental utan snarare som ett specfkt uppträdande hos en platnaelektrod kontakt med väte. Enlgt Wranglén 3kulle det röra sg om redukton av platnaoxd på elektrodens yta [6], Undersöknngen har således verferat att ttan förblr passvt även under ybestrålnng. Med tanke på drektdeponerngskonceptet vore ett lknande experment med kopparelektroder att rekommendera.

16 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC-25O LITTERATUR WRANGLEN, G Metallers korroson och ytskydd. Almqvst & Wksell, Stockholm, 1967, p WRANGLEN, G An ntroducton to corroson and protecton of metals. Butler 4 Tanner Ltd, Frome and London, 1972, p 245. CHRISTENSEN, H Beräknng av radolys vattenlösnngar vd slutlg förvarng av högaktvt avfall. AE-MC-174, HENRIKSON, S, ÅSBERG, M Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag 209. AE-MC-244, AIREY, P L The effect of radaton of electrode processes. Radaton Research Revews 5 (1973), pp WRANGLEN, G Uttalande vd sarmantrade med referensgruppen för Korroson kapslngsmateral den 31 januar /El

17 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC K!-08 ', O en CN m CN vo r-4 t o m CN m -l r-l co m co oo O r- CN r m o r- oo O CO CN CO CO CN CN CN CN O > o o o o CO O 00 CO CM c o bo tr) U co O m co m o co oo O O CN CO XI o> u :o o o r-l o m co m o o j u m o -100 W O C/5 Kanal F 1 CN CO m vo rs. co 01 c o OJ.o Ostersjovattea Pt 8 ppm 0- T U fr C OJ w k -rl H o 4J m CM 01 U <t -4 ca «N«) 0 as o Grundvatten Pt 8 ppm 0_ T fr- C 01 U H CN O A «g. % a a C Un U o CNCfl 2 o

18 Tabell 2. Potentaler mv/sce erhållna under y-bestrålnng med 0.4 rad/s Östersjövatten Pt 8 ppm O~ T Kanal m oo o g Cl 3 rn o Östersjövatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0- T Grundvatten Pt 8 ppm 0~ T to n -4 I 00 S O I ro ro - o Grundvatten Pt N. atm T ca 15 ppb O De två redovsade mätvärdena har avlästs på skrvardagransnet kl 0800 resp 2000 varje dag oo

19 Tabe11 3. Potentaler mv/sce erhållna efter bestrålnngen s 8 Kanal o w \ \ Östersjövatten Pb m 8 ppm 0- T Östersjövatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0 2 T Grundvatten Pt 8 ppm 0. T ? B O I to ro v> - o Grundvatten Pt N 2 atm ca 15 ppb 0. T De två redovsade Mätvärdena har a/lästs på skrvardagrammet kl 0800 resp 2000 varje dag

20 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC E(V) 2.0 yv// \Corro- \son V 0.5 TO? 0 ^ Passvty 1 0,5 '.o. //>Vyx^>X /.Corroson //>. Passvty %^///%W^. T ' 2 3 Y//W///tW7Z\ T0 T ^ Immunty ph Fgur 1. Emprskt ph-potentaldagram för ttan enlgt Wranglen [2]

21 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Måad kajome - N - Fgur 2. Måtr.skss av cell för potencalnätnng lera under y-bestrålnng

22 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 3. Foto vsande uppställnngen av mätceller radalt krng den centrum placerade,-stralkäl1 an. Kalomelelektroderna är placerade cellernas yttre del bakom strålskyddande blyblock. Jfr Fg 2.

23 r. :!. : :! :. : o n k -' I 60 < u. av/sa tar* t, r...j 1 I rttr "fa rr-ffhrf :.:.-! ": f»tale* ( mv/she) ; : : : :, : :. 11 n -"- + : a l! lufttoättat ös^ersjp-vatten,' 25 C _,., j. p..,... ^ v " :.' tm er b< ^atrå ; {.. ; efter bestrålnng * Pt r 1 " t:. :: ;.t l -rrrf : :-f M : L.t.:.' rr - T...;.- rffr :. : 1 : : : 1^' :'::',!!!:; - 1 : -....,.:..j.... : t. ~ ' - : t j : ' I ;. ' ] :. _-.- 1 t; : '. L! :=H--:::.. M.. :. ; :: r.:! '* :u4u.:. : : ; ; '.. ; ] ] rtrr ^~.! ' :... : : : : :; :. : : ; ( ; ;..:.. t..". '' - *' * ~y. ' ' ':' ' Ht* ;.] * --1. ;... T " L -... : ;.., :.. - -,,.1::. MM* M h "* T rt : ' r:rr ": :! ' "! ' ^ ' - - -f :;.t t. -.. ; 1 100,..... j.. \ td, fa,. J

24 »ItlTl

25 !! :! : :...! - -. _ :.... ) : : ' ; - ; :! ' 1. ;. ;. ;.. " ; - : t : '. : :. ", ; : :. L.. mjå 4uv t- r- :: tw'. ff.-4.:.- -A ' '... : :!. : : ; ;; ^ ' ~ r:~ :':': ; '. I; : : :! : : :: : 1.:. : - - ttt«.ex.. e te (tta VI ;. IE)' j luft..1..;.. j :;: : :::l.;;, "71 11 ; : ;! ::; :: 1 \ \ tu...j.. 1 Kl [ tn< er k< 'crjlan r:' ^.tto, ;... _._.. n; : : 25 4 : : t.... * """" ] -: -T 1 : t ; - - J......! fter b»trqlnn t (n :. ^.1 '!. t.... J- H^ u... T" mm II I 1.:.1. "I UIJ, " l: Ot"" : :::; EM l ' ::(..;: IS r*t* :.[::, :f *r ; :. frn :;..' '... _. ^-* 2 ^ ~ --- -t: lof ^ ; : : 'j : : : : : ) : : ; j ;j :..:. rr MM r ' rr' - 'T 1. :.... :... -.! * U - - : 301Q II -, j. T : :. I :. :. AQO tjd, h

26 = ' : 1 *.. :!. :... : { ' '.. - : : : : : - ; : f l ' '. ' \ ' '. - - : : ; : ) - v/s * - - * - - :* ; Pot _... l«r ( V/SHE) jkvivtaxtt at grundvatten, 2^G 'c.._..... o CN t*. u. * Ml III \ ' :.: : : Lt * * V 1 \ ~r.'. : ; t.: u-:'' :;: -.1 '.. : :r. '! J, t : - 1 : : : J..!. _. ' t!! t : ' I j.- j ; : j : I " - ;.- - t. 1 J : J.. t - : t 1 :-):::: :::^u;: tn Ap) ^fc J '. _ ;.. ; 1.:..:.:.:.! " ' I;-..;... T j J {.: : :!.:::h :. :^;:.!. * : t. ' { :: - - t ' - jfc ;. (.. :. r : r 4-- PI r -.:.:.;.:: > ' t - \ * : 4 L ' L. : j! be stranng j 1 ;, t... :,.... ^..'." _J [.. : t ;..'.. 1 ~~ ; J 1 1 IT : ;!, 1... l «f ter b«strll nu«: t ;.-^ " Pt - -\. l t - - " ::!n" r '" : ' I:':.: ; : ^ 1!..:.;; : j..j..:. : 1.: qo "1 j..._u 1. 2L " ' " : T td, h * --

27 1. KuJul,.» Xwurr* *«., 3 (197)) t EUever Scentfc Publshng Compjn>, Amsterdam - Prnted n The Netherlands THE EFFECT OF RADIATION ON ELECTRODE PROCESSES P. L. AIREY /»'»«* DrsoH, Aéuralum Atomc nf0/ Cemmuskm, Lutat Hegk, S.S.W (Atalnla) CONTENTS I. Introducton 342 II. Radaton electrochemcal effects due to the absorpton of radaton n the bulk electrolyte 343 A. The effect of stable product* 343 B. The rradaton of platnum and gold electrodes n acd solutons 343 C The rradaton of ron, steel and nckel electrodes n acd solutons 344 O. Irradaton of platnum electrodes n acdfed solutons of hydrogen or hydrogen peroxde 344 E. The rradaton of platnum electrodes n oxygenated solutons 347 F. The rradaton of platnum electrodes n dlute aqueous solutons of redox couples 341 C. Prolonged rradaton of dlute aqueous solutons of redox couples. The equvalent redox potental 341 III. Electrochemcal convequenccs of the absorpton of radaton n the elcctrode-eleclrolyte nterfacal regon 350 A. The raw of energy absorpton at nterface» 330 B. Equlbrum dstrbuton of solutes at the nterface 353 C. Dstrbuton of radaton products around the electrode 353 D. The electrochemcal behavour of unstable ntermedates 355 E. The effect of adsorpton of radaton at the nterface on electrode processes The hydrogen electrode The slver electrode 360 IV. Electrochemcal effects of the absorpton of radalot n hc electrode materal A. The absorpton of radaton n metal electrodes - physcal processes 360 B. Electrochemcal effects resultng prncpally from the absorpton of rad-lon n metal electrodes The effect of radaton on the hydrogen electrode Irradaton of the hydrogen peroxde electrode J64 3. Oxdsed platnum electrodes 164 C. Metal electrodes wth a semconductng oxde Am M6 1. The absorpton of low LIT radaton n semconductng materals Aspects of the radaton electrochemstry of oxde-coated metal electrodes References '61

28 ABSORPTION IN THE BULK ELECTROLYTE 343 II. RADIATION ELECTROCHEMICAL EFFECTS DUE TO THE ABSORPTION OF RADIATION IN THl BLLK ELECTROLYTE A. The effect o/sahle products The absorpton or radaton n a dlute aqueous soluton can be descrbed by he reacton 21 H,O-W«H,, H,O 2, e^. H. OH-, H*. OFT 0) The unstable ntermedales react amongst themselves, wth the molecular products or wth the added solutes to form a range of stable products, many or whch are ckctrochcmcjlly actve. Unless care s taken n Ihe choce of the system, the potental of the rradated electrode wll be determned by a large number of competng electrochemcal reactons. The varaton wth dose wll depend on the relatve effcences of the processes, whch are determned not only by the actvtes of the reactng speces but also by the potental of the electrode and. n some cases, by the competton for reacton stes on the electrode surface. B. Th* rradaton of platnum and gold electrodes n acd solutons The rradaton of platnum electrodes n deaeraed acd solutons has been the most extensvely studed of all radaton electrochemcal systems. Poneerng work was done by Veselovsk and co-workers'" 4, and extended by Clark', Doln, Kokoulna and co-workers*, and by Feates'. The results of Feates are shown n Fg. I, where t s seen (curve I) that on rradaton the potental decreases wth dose to the reversble hydrogen electrode value even though both hydrogen and hydrogen peroxde are generated radolytcally (eqn. (I)). The hydrogen potental s establshed snce the effcency of the exchange HVe^-MH, (2) s ntally much greater than that of the competng hydrogen peroxde reactons 1 J ** H,O, 4-0.6S2V (3) *2 H,0 E,m 1.77 V (4) As (he dose s ncreased, the concentraton rato (H,O,J/[H,J ncreases snce G(HJOJ) > C(Hj). Eventually hydrogen peroxde becomes potental-determnng, and (he potental ncreases to E(H,O,), the value of whch s 14 (H,0,) ph (V) (3) Purgng he soluton wth an nert gas reduces the concentraton of hydrogen and facltates the establshment of the hydrogen peroxde potental (curve 3, Fg. I).

29 344 P. L.»l«t,»LfCTRODE PROCLSSIS DOSC 10"" («Vt*' Fg. I. The vrdon wth do»* of (he potental of a "Co y-rwdatcd P electrode mmersed n Arutur»ed 0.1 S N,$0 t. Curve I, dou rare - J x 10" ev.i'.e^''; curve 2. dote ran - 5- IO'*eV.r'.>*c~';cyr»e3.do»e rale JxlO" tv.-'.sw'; curvet I,»utc argon, curve 3 At bubblng 1.»4 The rradated gold electrode behaves more smply 5. The hydrogen potental s not establshed because the excha ge current densty (IO"*-I<T 5 A. cm' 2 )", whch s at least two orders of magntude less than that at platnum (~ 10"' A. cm" J ), s too low to establsh the hydrogen exchange as a knetcally sgnfcant process. On rradaton the potental ncreases wth dose to the hydrogen peroxde value. C. The rradaton of ron, sletl and nckel electrodes n acd soluton Many other rradated electrodes show some smlartes n behavour to that of brght platnum. The rradaton of both stanless steel and nckel electrodes leads to an ntal decrease n potental followed by a net ncrease. Clark' studed the * Co y-rradaton of a type 347 stanless steel electrode n 0.5 M sulphurc acd at 85 C. Two types of behavour were observed, dependng on whether or not there was rapd corroson at the potental mnmum (curves I, 2, Fg. 2).

30 Arbetsrapport?ch nt AE- Ttel och författar» Försök rörande galvansk korroson mellan ttan och bly. KBS-uppdrag nr 209. Orf wk Kk *r A E - MC-244 Antal M/Artl tm Dahrn S Henrkson, M Åsberg Commercal Q*4kt*é av tll Cf Fl KBS I Lndholm 2 M Sammanfattnng På uppdrag av KBS har den galvanska korroson som uppstår vd sammankopplng av ttan med bly luftmättat vatten med och utan tllsats av buffertmassa studerats vd 80 C. Även om de erhållna höga absolutvärdena på korrosonen hos bly nte drekt kan tllämpas på den syrefattga deponerngsmljön svenskt urberg, vsar resultaten av undersöknngen dock på en rad korrosonshämmade faktorer av praktskt ntresse: uppkomsten av skyddande ytskkt karbonathaltgt grundvatten vss korrosonsnedsättande effekt hos buffertmassorna effektv katodsk polarsaton av ttanet rktnng mot blyets potental avtagande korroson vartefter som en större blyyta frläggs. Datfo flr»n nftrn rapport, t IHB 521.

31 MudsvkO AB ATOMENERGI SWEDEN Matter handlad by -Oat* III 4ka Your date ' Our rafaranca SH/blj MS 77/7 I» ntonaa - Your ralaranca Tekn lc Ingemar Lndholm Kärnbränslesakerhet Fack STOCKHOLM Galvansk korroson T/Pb syrehaltg mljö. Uppdrag nr 209. Härmed översändes slutrapport över rubrcerade uppdrag. Då uppdraget erhölls förelåg som bekant nte några tllförltlga vattenanalyser från djupa borrhål. Dessa vsade sedermera att syrehalten den aktuella deponerngsmljön var mycket låg, < 10 ppb 0.. Utrednngen rörande radolys vsade också att högre syrehalter än så knappast kunde uppkomma genom y-strålnng p g a det effektva strålskydd som Pb-manteln ger. Detta nnebär att den syrehalt vd vlken försöken utförts är ca 1000 gånger högre än verklgheten. En grov extrapolaton vsar alltså att de denna undersöknng uppmätta maxmala korrosonshastgheterna på Pb (ca 5 mm/år) själva verket skulle motsvara ca 5um/år deponerngsmljön. Om den av Göran Eklund utgående från tllgänglga oxdanter beräknade maxmala upplösnngen av 7 mg Pb/år antas ske lokalt på en yta av storleken 1 cm erhålles på denna korrosonshastgheten 6,2 pm/år. Överensstämmelsen med ovanstående extrapolaton är således oväntat god. För övrgt hänvsas tll de relatva effekter på korrosonen som framkommt vd undersöknngen och som gvetvs är tllämplga även vd låga syrehalter. Med vänlg hälsnng Sture Henrkson Sektonen för Kem t Fack NYKÖPING 1 SWEDEN TaMfft Talaphona Tflafram - C«bl«fala T«lt< mkflr* - Bndng account PMlff* Potl account torg nykopng aterg

32 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Inlednng För slutlg förvarng av upparbetat förglasat kärnbränsleavfall har KBS föreslagt en 100 mm tjock blykapsel nnesluten ett tätsvetsat hölje av 6 mm ttan, Grade 1. I syfte att åskådlggöra vlken maxmal galvansk korroson som kan uppstå på blyet, om detta frlägges lokalt genom mekansk åverkan eller lokal korroson på ttanetjhar de det följande beskrvna försöken rörande galvansk korroson utförts luftmättade ca (8 ppm CL) blandnngar av vatten och buffertmassa. Ek lund har tdgare utrett vlken maxmal korroscn blyet kan ut- sättas för vd de ytterst låga syrehalter syrehalte] (ca 10 ppb 0.) som bedömts förelgga deponerngsmljön (1). 2. Materal 2 A Metallska_materal 1. Olegerat ttan, Grade 1 (Avesta AT-24), form av 1.5 mm plåt leveranstllstånd dvs kallvalsat, glödgat och Hooker-betat utförande. 2. Raffnadbly (Bolden) form av 3 mm plåt leveranstll stånd Tabell 1. Kemsk sammansättnng Materal Ttan C N % 0.07 M ppm 14 Fe ppm 400 Cu ppm Ag ppm B ppm Zn, Cd, Sn, Sn, As N, vardera ppm Bly < <10

33 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Buffertmassa % bentont kvartssand. Bentonten är av kvaltet SPV 200 mesh (Ahlsell & Ågren) och kvartssanden av kvaltet Fylekvartstnjöl 240 mesh M/nr 9M (Fyleverken AB, Sjöbo). 2. Zeolt 13X form av 4-5 mm långa stavar med (fabrkat Fluka AB, erhållet från KTH, Insttutonen för oorgansk kem). 3. Mljö Korrosonsprovnngen har utförts följande mljöer 3a Tabell 2. tllastående_luftmättat_östersövatten Kemsk sammansättnng, Östersjövatten Cl S0 4~ Ca** Na* Mg 2 * 0. mg/l n_ "- "- "-»_ KMnO,- förbruk."- PH < ^2 Ö8ter8övatten_+_buffertmassa_l Buffertmateralet hopbakades med ca 30 % vatten tll en kompakt massa. Vattnet nnehöll ursprunglgen ca 8 ppm CL men massans konsstens medgav ngen luftmättnng under själva provnngen. l l Öster8övatten_+_buffertmassa_2 Samma konsstens som hos mljö 2.

34 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC _.4 tllastående x _ajntetskt_grundvatten A _lufmättat Tabell 3. Kemsk sammansättnng, grundvatten HCO, Cl SO 2-4 F" Na H + Ca 2+ K + Mg 2+ SO 2 PH mg/l Grundvatten + buffertmassa 1 Samma konsstens som hos mljö Grundvatten + buffertmassa 2 Samma konsstens som hos mljö 2. Temperaturen var vd samtlga försök 80-1 C och exponerngstder 60 dygn mljö 1 och 4 samt 30 dygn övrga mljöer. 4. Utförande Försöken utfördes bägare av plast ryumande 3 1 med proverna helt nedsänkta de sex provmljöe^na. Tre olka areaförhållanden T:Pb, 100:1 10:1 och 1:1, undersöktes samt dessutom frstående prover av bly. Samtlga blyprover vägdes före provnngen, Mellan de hopkopplade proverna av ttan och bly uppmättes de galvanska korrosonsströmmarna lksom särpotental^rna för Pb och T samt blandpotentalen för cellen T:Pb. MStnnfrarna utfördes med en prersonspotentalmeter typ A mel 668/RM,

35 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC omställbar för mätnng av strömstyrka respektve potental. Detta skedde under den första veckan daglgen och därefter en gång per vecka. Mellan varje mätnng av strömstyrka och särpotentaler var proverna kortslutna. Bandpotentalen T:Pb uppmättes omedelbart efter det att proverna kortslutts pä nytt. Efter avslutad provnng vägdes samtlga blyprover och korrosonshastgheten beräknades på bass härav. Blyproverna underkastades även en okulärgransknng för att fastställa eventuella angrepp av lokal korroson. Ttanproverna analyserades på H. efter exponerngen. På grund av avdunstnng tllsattes små mängder avjonserat vatten vd några tllfällen. 5. Resultat 5.1 Korr 2ä25 s t römmar _och_p_otent aler Samtlga prmärvärden för de uppmätta korrosonsströmmarna och potentalerna redovsas tabell 4-5 på det åskådlga sätt som lanserats av Kuron (2). Korrosonsströmnensvaratoner med tden presenteras dessutom grafsk form fg 1-6. De uppmätta korrosonsströmmarna varerar nom vda gränser som funkton av katod/anodförhållandet, mljön och tden. De högsta 2 korrosonsströmmarna, > 200 ua/cm, har gvetvs erhållts vd det största areaförhållandet T:Pb, dvs 100:1. Vd areaförhållandet 1:1 har strömtätheten allmänhet nte överstgt 10 pa/cm. Enlgt 2 Faradays lag motsvarar strömtätheten 100 pa/cm en jämn avfrätnng av 2.9 mm Pb/år. Om man jämför fg 1 (Östersjövatten utan buffertmassa) med fg 4 (grundvatten utan buffertmass') fnner man att korrosonsströmmen början är högre Östersjövattnet, sannolkt beroende på den höga lednngsförmågan hos detta, och att den även sjunker snabbare grundvattnet, vlket kan tänkas bero på uppkomst av skyddande blykarbonatflmer på ytan. Sven närvaro av bentont och kvarts (fg 2

36 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC resp 5) samt zeolt (fg 3 resp 6) kan en lknande sänknng av strömtätheten med tden akttagas. De lägsta korrosonsströmmarna har genomgående erhållts vatten tllsatt med zeolt. Korrosonspotentalen för bly varerar omkrng mv/sce och för ttan nom oväntat vda gränser, allmänhet tll mv/sce. Om man även betraktar bandpotentalen Pb:T fnner man emellertd, specellt vd låga areaförhållanden mellan T och Pb, att de låga potentalvärdena härrör av påverkan från blyet. Ttanet utsätts alltså för en kraftg katodsk polarsaton kontakt med blyet och därmed reduceras även korrosonen. Trots enstaka mycket låga T-potentaler, ca mv/sce, som och för sg förefaller osannolka, tangeras aldrg det för hydrerng krtska gränsvärdet mv/sce. Någon sgnfkant öknng av ttanets vätehalt har nte heller påvsats som framgår av tabell 6. Av nedanstående tabell framgår vlka korrosonshastgheter som erhölls på bass av en vägnng av Pb-proverna före och efter exponerngen. På grund av svårgheterna att rengöra proverna från korrosonsprodukter får emellertd dessa värden endast betraktas som en mycket grov ndkaton pä blyets korroson. Tabell 7- Korrosonshastgheter mm/år för Pb erhållna genom vägnng av proverna. Areaförhållande T:Pb 100:1 10:1 1:1 rent ös: 'sjövatten bentont zeolt rent Syntetsk grundvatten bentont zeolt Separata blyprover exponerade samma bägare som ovanstående kopplade prover

37 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Trots den osäkerhet som vdlåder de gravmetrska korrosonsvärdena vsar de dock nverkan av katod/anodförhållandet samt att korrosonshastgheten är lägre närvaro av buffertmassa än utan. De vsar också som väntat en tendens tll lägre korrosonshastghet grundvatten än Östersjövatten. Öknngen av blyets korroson dessa luftmättade mljöer är som väntat stor, mnst 20 gånger relatvt blyets egenkorroson vd provnng rent vatten och mnst 10 gånger våt buffertmassa. Det är svårt att göra en drekt jämförelse mellan de gravmetrska korrosonshastgheterna och motsvarande värden beräknade på bass av uppmätta strömtätheter. De sstnämnda varerar nämlgen kraftgt under provnngsperoden under det att de gravmetrska värdena ute;r en genomsnttlg korrosonshastghet beräknad på hela exponerngen. Det förefaller dock som om strötntätheterna skulle ge avsevärt högre korrosonshastgheter än de vägda proverna, trolgtvs beroende på att alla korrosonsprodukter nte avlägsnats från blyproverna. Den vsuella gransknngen av proverna efter avslutad provnng vsade klart att angreppen huvudsak var av typen allmän korroson, även om denna vd det högsta katod/anodförhållandet kunde vara oregelbunden, t ex med kraftgare avverknng av kanterna. 6. Slutsatser Försök avseende galvansk korroson, som utförts vd 80 C lufttätt.t Östersjövatten resp syntetskt grundvatten med och utan tllsatf av buffertmassa, vsar entydgt att korrosonen på bly accelereras I kraftgt av en galvansk kontakt med ttan* De uppmätta, korrpsonsströmmarna Östersjövatten tyder på korros nr. s- hastgheter 1 överskrdande 5 mm/år ntalskedet vd det högsta T:Pb-förhallandet 100:1. Motsvarande gravnetrskt erhållna k>u-nsonsbnstgheter', som avser hela provnngsperoden på 60 dygn, är dock endast! hälften härav, ca 2.5 mm/år.

38 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC I syntetskt grundvatten sjunker ntalkorrosonen nom loppet av en vecka tll lägre än 1.5 mm/ar vd areaförhållande 100:1. I närvaro av buffertmassa, specellt zeolt, reduceras korrosoner, såväl på bass av strötntätheter som gravmetrska bestämnngar, tll storleksordnngen 0.5 mm/år vd samma areaförhållande. De ovan angvna korrosonshastgheterna är att betrakta som mycket höga, vlket även var väntat med hänsyn tll den närmast obegränsade tllgången på syre provnngsmljöerna. Inga absoluta slutsatser, möjlga att tllämpa på deponerng av kärnbränsleavfall syrefattg buffertmassa, kan därför dragas av resultaten. Av undersöknngen kan emellertd följande korrosonshämmade effekter utläsas: 1. Korrosonshastgheten reduceras karbonathaltgt grundvatten, sannolkt genom att skyddade flmer av Pb-karbonat bldas. 2. Buffertmassorna reducerar korrosonen jämfört med rent Östersjöeller grundvatten. 3. Ttanet polarseras kacodskt mot blyets ootental vlket reducerar korrosonen. 4. Korrosonen avtar snabbt då areaförhållandet T:Pb mnskar, dvs då en större yta av blyet frläggs. 5. Ttanets potental tangerar aldrg de krtska värden vd vlka rsk för väteupptagnng nträder. Ingen sgnfkant väteupptagnng har heller påvsats efter försöket. 7. Referenser 1. Eklund G Katodskt skydd av kromncketst.l med bly. Insttutet för MetJl1 forsknng. Kl Reg nr 51065, , pp Kuron D, Morn E M, Gräfen M Metalloberfläche 26 (1972) 11, pp /ul

39 Tabell 4. Korrosonsströnmar och potentaler för mljö Potental T.raV.'SCE 2. Blandpot, mv/sce 3. Potental Pb, mv/sce A. Korrosonsström, ua/cm

40 Tabell 5. Korrosonsströmmar och potentaler för mljö Potental T, mv /scfc 2. Blandpot, mv/sce 3. Potental Pb, rav/sce 4. Kor ros onsst rött,

41 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Tabell 6. Resultat av väteanalys på ttanprov. Prov nr Mljö Syntetskt grundvatten "- "- Östersjövatten "- "- Syn. grundvatten + bentont +kvarts "- "- östersjövatten bentont +kvarts "- "- Ostersjövatten + zeolt "- "- Syn. grundvatten + zeolt "- "- Oexponerat Areaförhållande T:Pb 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1 100:1 10:1 1:1-14, , 12 12, , 11,!1,

42 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 1 :o

43 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 2 :o O ^-* o -o o O 00 cj -O -O a. X! o C :o C Q 0) : II XI t n XI &4 H? 11 1 o -l II XI H j k en C O r o o o

44 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 3 c 4-1 :O O o o CL. 0H v o c H H H oo x: oo H C O o00 :0 U en <A co co O u o o 4) N C II ca :O C cg CA co 00 s o O o O O

45 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MC Fgur 4 o o II n II O* Prf (*4.^ -W.H H H H :o g CO o O <! (fl O) c o o o H O (O OC O h "O V «P* H fl C > fl T o e o o ^ ^ o n» <

46 Galvanska fcorrc-onsströmusr mellan T och Pb (anod) mljö 5, luftmättat grundvatten + bentont + kvarts vd 80 C M W 03 O I # T:Pb - 100:1 O O T:Pb - 10:1 X T:Pb - 1:1 ** dygn» oo

47 ua/cm 200 Galvanska korrosonsströmnar mellan T och Pb (anod) mljö 6, luftmättat grundvatten + zeolt vd 80 C > s s 150 sz T:Pb - 100:1 O O T:Pb - 10:1 * K T:Pb = 1: dygn

48 FÖRTECKNING ÖVER KBS TEKN'SKA RAPPORTER 01 Källstyrkor utbränt bränsle och Iögaktvt nvf.nl I fr/n >n PWR beräknade med ORIGEN Nls Kjellbert AB Atomenerg 77-O< PM angående värmelednngstal hos jordmateral Sven Knutsson Roland Pusch Högskolan Luleå Deponerng av högaktvt avfall borrhål med buffertsubstans Arvd Jacobsson Roland Pusch Högskolan Luleå Deponerng av högaktvt avfall tunnlar med buffertsubstans Arvd Jacobsson Roland Pusch Högskolan Luleå Orenterande temperaturberäknngar för slutförvarng berg av radoaktvt avfall, Rapport 1 Roland Blomqvst AB Atomenerg Groundwater movements around a repostory, Phase 1, State of the art and detaled study plan Ulf Lndblom Hagconsult AB Rcsteffekt studer för KBS Del 1 Ltteraturgenomgång Del 2 Beräknngar Km Kkbcrg Nls Kjellbert Göran Olsson AB Atomenerg Utlaknng av franskt, engelskt och kanadensskt glas med högaktvt avfall Göran Blomqvst AB Atomenerg

49 09 Dffuson of soluble materals n a flud fllng a porous medum Hans Haggblom AB Atomenerg Translaton and development of the BNWL-Geosphere Model Bertl Grundfel t Kemakta Konsult AB Utrednng rörande ttans lämplghet som korrosonshärdg kapslng för kärnbränsleavfall Sture Henrksson AB Atomenerg Bedömnng av egenskaper och funkton hos betong samband med slutlg förvarng av kärnbränsleavfall berg Sven C Bergström Göran Fagerlund Lars Rombén Cement- och Betongnsttutet Urlaknng av använt kärnbränsle (bestrålad uranoxd) vd drektdeponerng Ragnar Gel n AB Atomenerg Influence of cementaton on the deformaton propertes of bentontc/quartz buffer substance Roland Pusch Högskolan Luleå Orenterande temperaturberäknngar för slutförvarng berg av radoaktvt avfall Rapport 2 Roland Blomqust AB Atomenerg Överskt av utländska rskanalyser samt planer och projekt rörande slutförvarng Åke Hultgren AB Atomenerg august The gravty feld n Fennoscanda and postglacal crustal movements Arne Bjerhammar Stockholm august Rörelser och nstabltet den svenska berggrunden N Is-Axel Mörner Stockholms Unverstet august Studer av neotektonsk aktvtet mellersta och norra Sverge, flygbldsgenomgång och geofyssk tolknng av reccnta förkastnngar Robert Lagerbäck Herbert Henkel Sverges Geologska Undersöknng september 1977

50 20 T-klosk.malys av södra Sverge, Vättern - Norra Skåne Kennert Röshoff Erk Lagerlund Lunds Unverstet och Högskolan Luleå september Earthquakes of Sweden , Ota Kulhänek Rutger VJahlström Uppsala Unverstet september The nfluence of rock movement on the stress/stran stuaton n tunnels or bore holes wth radoactve conssters embedded n a bentonte/quartz buffer mass Roland Pusch Högskolan Luleå Water uptake n a bentonte buffer mr.ss A model study Roland Pusch Högskolan Luleå Beräknng av utlaknng nv vssa fssonsprodukter och aktnder från en cylnder av franskt glas Göran Blomqvst AB Atomenerg Bleknge kustgnejs, Geolog och hydrogeolog Ingemar Larsson KTH Tom Lundgren SGI Ulf Wklander SGU Stockholm, august Bedömnng av rsken för fördröjt brott ttan Kjell Pettersson AB Atomenerg A short revew of the fonr.t on, stablty and cementng propertes of natural zeoltes Arvd Jacobsson Högskolan Luleå Värmelednngsförsök på bv for t substans av benton t/p tes 11 Sven Knutsson Högskolan Luleå Deformatoner sprckgt borg Ove Stephansson Högskolan Luleå 1977-O'WH 30 Retardaton of escapn., nucldes from a fnal depostory Ivars Neretneks Kunglga Teknska Höp ölan Stockholm Bedömnng av korros nsbep'.andgheten hos materal avsedda för kapsl ng av kärn rns 1 f.nvf al 1. Lägesrapport samt kompletterand yttranden. Korrosonsnst ttt <>rh dess referensgrupp

51 32 Long term mneralogc.l propertes of bentonte/quartz buffer substanre Prelmnär rapport november 1977 Slutrapport februar 1978 Ro lend Pusch Arvd Jacobsson Högskolan Luleå 33 Requred "physcal and mechancal propertes of buffer masses Roland Pusch ' Högskolan Luleå Tllverknng av bly ttan'kapsel Follte Sandeln AB VBB ASKA-Kabel Insttutet för metal 1 forsknng Stockholm november Project for the handlng and storage of vtrfed hgh-level waste Sant Coban Technques Nouvelles October, Sammansättnng av grundvatten på större djup grantsk berggrund Jan Kenncrfelt Orrje & Co, Stockholm Hanterng av buffertmateral av bentont och kvarts llnns F.gerström, VBB Björn Lundahl, Stab!ator Stockholm oktober Utformnng av bergrumsanläggnngar Arne Fnne, KBS Alf Engelbrektson, VBB Stockholm december Konstruktonsstuder, drektdeponerng ASI;A-ATOM VBB Västerås 40 Ekologsk transport och stråldoser från grundvattenburna radoaktva ämnen Ronny Bergman Ulla Bergström Sverker Evans AB Atomenerg 41 Säkerhet och strålskydd nom kärnkraftområdet. L.gar, normer och bedömnngsgrunder Chrstna Gylaulor Segfred F Johnson Stg Rolandson AB Atomenerg och ASKA-ATOM

52 42 Säkerhet vd hanterng, lagrng och transport av använt kärnbränsle och förglasat högaktvt avfall Ann Margret Ercsson Kemakta november Transport av radoaktva ämnen med grundvatter från ett bergförvar Bertl Grundfelt Kemakta november Beständghet hos borslkatglas Tbor Lakatos Glasteknsk Utvecklng AB 45 Beräknng av temperaturer ett envånngs slutförvar berg för förglasat radoaktvt avfall Rapport 3 Roland Blomqust AB Atomenerg Temperaturberäknngar för använt bränsle Tavo Tarand VBB 47 Teoretska studer av grundvattenrörelser Prelmnär rapport oktober 1977 Slutrapport februar 1978 Lars Y Nlsson John Stokes Roger Thunvk Inst för kulturteknk KTH 48 The mechancal propertes of the rocks n Strpa, Kråkemala, Fnnsjön and Bleknge Graham Swan Högskolan Luleå Bergspännngsmätnngar Strpa gruva Hans Carlsson Högskolan Luleå Laknngsförsök med högaktvt franskt glas Studsvk Göran Blomqvst AB Atomenerg november Sesmotechtonc rsk modellng for nuclear waste dsposal n the Swedsh bedrock F Rngdal H Gjöystdal E S Hysebye Royal Norwegan Councl for scentfc and ndustral research 52 Calculatons of nuclde mgraton n rock and porous meda, penetrated by water H Häggblom AB Atomenerg

53 53 Mätnng av dffusonshastghet för slver lera-sand-blamlnng Bert Allärd Heno Kpats Chalmers teknska högskola Groundwater movements around a repostory 54:01 Ceologcal and geotechncal condtons Håkan Stlle Anthony Burgess Ulf E Lndblom Hagconsult AB september :02 Thermal analyses Part 1 Conducton heat transfer Part 2 Advectve heat transfer Joe L Ratgan Hagconsult AB september :03 Regonal groundwater flow analyses Part 1 Intal condtons Part 2 Long term resdual condtons Anthony Burgess Hagconsult AB oktober :04 Rock mechancs analyses Jce L Ratgan Hagconsult AB september :05 Repostory doman grounduater flow analyses Part 1 Permeablty perturbatons Part 2 Inflow to repostory Part 3 Thermally nduced flow Joe L Ratgan Anthony S Burgess Edward L Skba Robn Charlwood 54:06 Fnal report Ulf Lndblom et al Hagconsult AB oktober Sorpton av långlvade radonuklder lera och berg Del 1 Bestämnng av fördelnngskoeffcenter Del 2 Ltteraturgenomgång Bert Allard Heno Kpats Jan Rydberg Chalmers teknska högskola Radolys av utfyllnadsmateral Bert Allard Heno Kpats Jan Rydberg Chalmers tknska högskola

54 57 Stråldoser vd haver under sjötransport av kärnbränsle Anders Appelgren Ulla Bergström Lennart Devell AB Atomenerg Strålrsker och högsta tlltlga stråldoser för männskan Gunnar Walnder FOA A november Tectonc lneaments n the Baltc from Gävle to Smrshamn Tom Floden Stockholms Unverstet Förarbeten för platsval, berggrundsundersöknngar Sören Scherman Berggrundvattenförhållande Fnnsjöområdets nordöstra del Carl-Erk Klockars Ove Persson Sverges Geologska Undersöknng januar Permeabltetsbestämnngar Anders Hult Gunnar Gdlund Ulf Thoregren Geofyssk borrhålsmätnng Kurt-Ake Magnusson Oscar Duran Sverges Geologska Undersöknng januar Analyser och åldersbestämnngar av grundvatten på stora djup Gunnar Gdlund Sverges Geologska Undersöknng Geologsk och hydrogeologsk grunddokumentaton av Strpa försöksstaton Andre Olkewcz Kenth Hansson Karl-Erk Almén Gunnar Gdlund Sverges Geologska Undersöknng februar Spännngsmätnngar Skandnavsk berggrund - förutsättnngar, resultat och tolknng Sten G A Bergman Stockholm november Säkerhetsanalys av nkapslngsprocerser Göran Carleson AB Atomenerg Några synpunkter på mekansk säkerhet hos kapsel för kärnbränsleavfall FreJ Nlsson Kjngl Teknska Högskolan Stockholm februar 1978

55 67 Mätnng av galvansk korroson mellan ttan och bly samt mätnng av ttans korrosonspotental under "2^ bestrålnng. 3 st teknska PM. Sture Henrkson Stefan Poturaj Maths Åsberg Derek Lews AB Atomenerg januar-februar Degraderngsmekansmer vd bassänglagrng och hanterng av utbränt kraftreaktorbränsle Gunnar Vesterlund Torsten Olsson ASEA-ATOM A three-dmensonal method for calculatng the hydraulc gradent n porous and cracked meda Hans Häggblom AB Atomenerg Läknng av bestrålat UO -bränsle Ulla-Brtt Eklund Ronald Forsyth AB Atomenerg Bergsprcktätnng med bentont Roland Pusch Högskolan Luleå Värmelednngsförsök på buffertsubrtans av kompakterad bentont Sven Knutsson Högskolan Luleå Self-njecton of hghly compacted bentonte nto rock jonts Roland Pusch Högskolan Luleå Hghly compacted Na bentonte as buffer substance Roland Pusch Högskolan Luleå Small-scale bentonte njecton test on rock Roland Pusch Högskolan Luleå Expermental determnaton of the stress/stran stuaton n a sheared tunnel model wth canster Roland Pusch Högskolan Luleå I 77 Nukldvandrng från ett bergförvar för utbränt bränsle Bertl Grundfelt Kemakta konsult AB, Stockholm 78 Bedömnng av radolys grundvatten Hlbert Chrstenssen AB Atomenerg

56 AB Tffltpljn SOLNA 1978

Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute. Rapport

Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute. Rapport s-- Korrosonsnsttutet Swedsh Corroson Insttute Rapport v w orrosonsnsttutet Swedsh Corroson Insttute Korrusonsnsllulrt Ruslagsvagen 1. hus 4 0 Stockholm IVkfon: 08-790 9» 00 1 orgnal contans color llustratons

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Citeringsstudie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet,

Citeringsstudie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, Cterngsstude av natur och samhällsvetenskaplga nsttutoner vd Stockholms unverstet, 2008 2010 Per Ahlgren, Stockholms unverstetsbblotek 1 Inlednng I förelggande rapport redogörs för en bblometrsk stude,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt Opterng av underhållsplaner leder tll strateger för utvecklngsprojekt Ann-Brh Ströberg 1 och Torgny Algren 1. Mateatska vetenskaper Chalers teknska högskola och Göteborgs unverset 41 96 Göteborg 31-77

Läs mer

1. a Vad menas med medianen för en kontinuerligt fördelad stokastisk variabel?

1. a Vad menas med medianen för en kontinuerligt fördelad stokastisk variabel? Tentamenskrvnng: TMS45 - Grundkurs matematsk statstk och bonformatk, 7,5 hp. Td: Onsdag den 9 august 2009, kl 08:30-2:30 Väg och vatten Tesen korrgerad enlgt anvsngar under tentamenstllfället. Examnator:

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Mätfelsbehandling. Lars Engström

Mätfelsbehandling. Lars Engström Mätfelsbehandlng Lars Engström I alla fyskalska försök har de värden man erhåller mer eller mndre hög noggrannhet. Ibland är osäkerheten en mätnng fullständgt försumbar förhållande tll den precson man

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

KEM M36. Elektroanalytisk kemi 15 hp VT 10. Av Lars Erik Andreas Ehnbom. Föreläsare Prof. Lo Gorton. Gränsytan. Ag + -lösning. e - H 2 O.

KEM M36. Elektroanalytisk kemi 15 hp VT 10. Av Lars Erik Andreas Ehnbom. Föreläsare Prof. Lo Gorton. Gränsytan. Ag + -lösning. e - H 2 O. Gränsytan + + e - + e - + e - + -lösnng H 2 + H 2 -bleck KEM M36 Elektroanalytsk kem 15 hp VT 1 Av Lars Erk Andreas Ehnbom Föreläsare Prof. Lo Gorton Allmänt: en del av den nledande nformatonen på -föreläsnngarna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Innehåll: har missbrukat jämfört med om man inte har. missbrukat. Risk 1 Odds Risk. Odds 1 Risk. Odds

Innehåll: har missbrukat jämfört med om man inte har. missbrukat. Risk 1 Odds Risk. Odds 1 Risk. Odds 22 5 Innehåll:. Rsk & Odds. Rsk Rato.2 Odds Rato 2. Logstsk Regresson 2. Ln Odds 2.2 SPSS Output 2.3 Estmerng (ML) 2.4 Multpel 3. Survval Analys 3. vs. Logstsk 3.2 Censurerade data 3.3 Data, SPSS 3.4 Parametrskt

Läs mer

Beräkning av temperaturer i ett envånings slutförvar i berg för förglasat radioaktivt avfall. Rapport nr 3

Beräkning av temperaturer i ett envånings slutförvar i berg för förglasat radioaktivt avfall. Rapport nr 3 45 Beräkning av temperaturer i ett envånings slutförvar i berg för förglasat radioaktivt avfall. Rapport nr 3 Roland Blomquist AB Atomenergi 1977-10-19 POSTADRESS: KåmbréimhUkmfm, Fack. 10240 Stockholm.

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund O t- C o *-! C U Rapport Prav 4.34 MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL av Bengt-Erk Johansson Jan Lund SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Geofysska byrån Uppdragsgvare:

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 TEKNSKA HÖGSKOLAN LNKÖPNG nsttutonen ör Fysk, Kem och Bolog Gala Pozna Tentamen mekank TFYA6 Tllåtna Hjälpmedel: Physcs Handbook utan egna antecknngar, aprogrammerad räknedosa enlgt F:s regler. Formelsamlngen

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Kompenserande löneskillnader för pendlingstid

Kompenserande löneskillnader för pendlingstid VTI särtryck 361 2004 Kompenserande löneskllnader för pendlngstd En emprsk undersöknng med Svenska data Konferensbdrag från Transportforum 8 9 januar 2003 Lnköpng Gunnar Isacsson VTI särtryck 361 2004

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Hur bör en arbetsvärderingsmodell

Hur bör en arbetsvärderingsmodell Hur bör en arbetsvärderngsmodell specfceras? en analys baserad på mångdmensonell beslutsteor Stg Blomskog Johan Brng RAPPORT 2009:19 Insttutet för arbetsmarknadspoltsk utvärderng (IFAU) är ett forsknngsnsttut

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Fördelning av kvarlåtenskap vid arvsskifte

Fördelning av kvarlåtenskap vid arvsskifte NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala unverstet Magsteruppsats Författare: Lars Björn Handledare: Henry Ohlsson HT 2008 Fördelnng av kvarlåtenskap vd arvsskfte En analys av ntergeneratonella fnansella

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Prissättningen av bostadsrätter: Vilka faktorer påverkar priserna, vad är riktpriset för en lägenhet?

Prissättningen av bostadsrätter: Vilka faktorer påverkar priserna, vad är riktpriset för en lägenhet? Handelshögskolan Stockholm Insttutonen för Redovsnng och Rättsvetenskap Examensuppsats nom Redovsnng och fnansell styrnng Hösten 2006 Prssättnngen av bostadsrätter: Vlka faktorer påverkar prserna, vad

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket.

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket. Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av nsttutonen för Industrell produkton på Lunds Teknska Högskola, och genomförts på företaget. Jag vll tacka alla på företaget som har delat med sg av

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

En kort introduktion till principalkomponenttransformation och kanonisk diskriminantanalys av multispektrala data

En kort introduktion till principalkomponenttransformation och kanonisk diskriminantanalys av multispektrala data Januar 22 ISSN 65-942 Metodrapport Tomas Hallberg En kort ntrodukton tll prncpalkomponenttransformaton och kanonsk dskrmnantanalys av multspektrala data x 2 σ A σ W σ W2 x Sensorteknk Box 65 58 Lnköpng

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Modellering av antal resor och destinationsval

Modellering av antal resor och destinationsval UMEÅ UNIVERSITET Statstska nsttutonen C-uppsats, vt- 2005 Handledare: Erlng Lundevaller Modellerng av antal resor och destnatonsval Aron Arvdsson Salh Vošanovć Sammanfattnng V har denna uppsats analyserat

Läs mer