Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Enviken"

Transkript

1 1 (5) INFORMATIONSBREV Information till fastighetsägare i Enviken Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Enviken Hej! Ni har nyligen fått ett brev med information kring driftsättning av kommunalt vatten och avlopp i Enviken där vi beskrev två alternativa scenarier. För att inkoppling till det befintliga reningsverket i Bergshamra ska kunna möjliggöras har bygg- och miljökontoret krav på att följande tre punkter först uppfylls: 1. Renovering av VA-ledningar och brunnar i Bergshamra för att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverket. Status: Arbetet pågår och beräknas vara klart till midsommar i år. 2. Byte av sandfilter i avloppsreningsverket. Status: Arbetet är genomfört. 3. Entreprenör ska vara upphandlad och startdatum ska vara fastställt för arbeten med färdigställande av överföringsledningen till Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje. Status: Entreprenaden är under upphandling. Möjliga beslutsdatum för tilldelningsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott är 20/5 eller 17/6. Under förutsättning att föreslagen entreprenör godkänns återstår 10 arbetsdagars överklagandetid innan kontrakt kan tecknas med entreprenör. När kontrakt är tecknat fastställs startdatum och punkt tre uppfylls. När de tre punkterna ovan är uppfyllda och godkända av bygg- och miljökontoret kommer vi att handlägga era anslutningsärenden enligt den arbetsgång som beskrivs på sidan 5. Slutförandet av byggnationen i området Tidplan Byggnationen av systemet i Enviken beräknas vara klar april Därefter återstår återställningsarbeten på vägar och fastighetsmark. Grusvägarna ska hyvlas och den hårdbelagda ytan på Enviksvägen och Forsavägen ska återställas till ursprungligt skick. Slutbesiktning kommer att ske så snart dessa arbeten är klara och då ska vattenprover vara godkända och rörledningarna vara provtryckta. Avloppssystemet Avloppssystemet i området byggs med LTA-system (lätt tryckavlopp). Du kommer därför att behöva gräva ner en LTA-enhet på din tomt. Mer information om LTA hittar du på bifogat Faktablad. P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T Box 802, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B norrtalje.se n o r r t a l j e. s e V A T T E N - O C H A V L O P P S A V D E L N I N G E N

2 2 (5) Blanketter du ska lämna in vid planerad anslutning Inför din anslutning ska du skicka in de två bifogade blanketterna: Servisanmälan Blanketten avser anslutningen till kommunalt VA och ska lämnas in i god tid, dock minst två veckor, innan du planerar att ansluta din fastighet. Anmälan enligt plan- och bygglagen Blanketten avser de arbeten du ska göra inom din egen fastighet och ska lämnas in i god tid, dock minst två veckor innan du planerar att påbörja arbeten inom din egen fastighet. Tänk på att du inte får påbörja några arbeten förrän du har fått ett skriftligt Startbesked från bygg- och miljökontoret. Beroende på vilka arbeten du ska göra på din fastighet kan du behöva ansöka om marklov, bygglov och strandskyddsdispens, se checklistan på sidan 4. Anläggningsavgift Efter att slutbesiktning har ägt rum, kommer du att få ett skriftligt meddelande om din förbindelsepunkts exakta placering som du ska ansluta dina ledningar till. När förbindelsepunkten är upprättad och meddelad kommer du också att få din faktura för anläggningsavgiften. Alla fastighetsägare i området är avgiftsskyldiga enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Fakturering kommer därför att ske oavsett om du ansluter till det kommunala VA-nätet eller inte. På norrtalje.se/vaavgift finns en beräkningsmodell som hjälper dig att räkna ut anläggningsavgiften enligt årets taxa. Du betalar anläggningsavgift enligt den taxa som är gällande då vi skriftligen meddelar dig din förbindelsepunkts placering och du kan ansluta din fastighet. Fastigheter som inte ansluts De fastighetsägare som inte har anslutit sina fastigheter inom cirka två år efter att möjlighet till anslutning finns, kommer att kontaktas av bygg- och miljökontoret för en besiktning och bedömning av fastighetens enskilda avlopp. Föreläggande (skyldighet) om anslutning till kommunalt VA kan bli aktuellt beroende på avloppsanläggningens status. Ersättning för egen avloppsanläggning som blir överflödig Under vissa förutsättningar kan du få ersättning för den egna avloppsanläggningen som blir överflödig i samband med anslutning till kommunalt VA. Vid vår bedömning om du ska få ersättning tittar vi på anläggningens art, ålder och skick. Uppgifterna hämtar vi från bygg- och miljökontoret, vi kan även behöva besikta anläggningen. Ersättning betalas inte ut om anläggningen är äldre än 10 år det år fastigheten beräknas kunna anslutas. Om du, utifrån ovanstående, anser att du är berättigad ersättning så bifogar du en begäran om detta plus kvitton på anläggningskostnaden med din Servisanmälan. Om vi bedömer att du har rätt till ersättning så drar vi av ersättningens storlek på fakturan för anläggningsavgiften Arbeten inom din fastighet Som fastighetsägare bekostar och utför du alla VA-installationer mellan huset och förbindelsepunkten. Arbetena måste naturligtvis utföras fackmannamässigt och enligt branschens regler. Vattenmätare För mätning av din vattenförbrukning ska en vattenmätare monteras inom din fastighet. Vi monterar men du ansvarar för att anordna en plats för mätaren. Mer information om platsen för mätaren hittar du på bifogat Faktablad.

3 3 (5) Vatten från egen brunn Efter anslutning till kommunalt vatten och avlopp får under inga omständigheter vatten från egen/gemensam brunn sammanblandas med kommunens dricksvatten. Har du fler frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Denna och mer information finns på webben Besök gärna då och då er områdessida på norrtalje.se/enviken. Där lägger vi ut information från byggledaren, material som har visats på våra informationsmöten samt material som vi skickar hem till fastighetsägarna i området. Vi svarar på dina frågor Frågor kring byggnationen i området Hör av dig till Norrtälje kommuns byggledare som heter Niklas Hellman (SWECO) och har telefonnummer Övriga frågor eller om du vill få material hemskickat Hör av dig till Kontaktcenter. Ha gärna din fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare! Kontaktcenter E-post: Telefon: Hälsningar Vatten- och avloppsavdelningen Bifogas: Blankett, Servisanmälan/Ansökan Blankett, Anmälan enligt plan- och bygglagen Faktablad om vattenmätarplats Faktablad om LTA-system

4 4 (5) Checklista - vad du behöver tänka på nu! Blanketten Servisanmälan Skicka in blanketten i god tid, dock minst två veckor innan du planerar att ansluta din fastighet. Observera! Läs igenom ABVA som bifogas med blanketten. Där framgår de regler som fastighetsägaren är skyldig att följa efter att fastigheten har anslutits till kommunalt VA. Blanketten Anmälan enligt plan- och bygglagen Blanketten ska skickas in i god tid, dock minst två veckor innan du planerar att utföra några arbeten inom din egen fastighet. Vänta in ett startbesked innan du påbörjar några arbeten. Mer information finns på blanketten. Andra lov - du kan behöva ansöka om marklov och/eller bygglov Eftersom din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du behöva ansöka om marklov om du ska göra större förändringar av marknivån. Med större förändring avses om marknivån kommer att höjas eller sänkas mer än 50 cm från befintlig marknivå på en del av eller hela din tomt. Om du ska göra förändringar av marknivån och behöver uppföra en stödmur, måste du även ansöka om bygglov för själva stödmuren. Mer information hittar du på norrtalje.se/bygglov. Plats för vattenmätaren Fundera på lämplig plats för montering av vattenmätaren, se Faktabladet som bifogas. Arbeten inom din egen fastighet Sök efter en seriös entreprenör för arbetena mellan huset och förbindelsepunkten. Förvissa dig om att entreprenören har erfarenhet av att göra liknande arbeten fackmannamässigt och enligt branschens regler. Mer information inför anslutningen Mer detaljerad information om hur du går vidare inför anslutningen till kommunens VA-nät får du i ett godkännande till anslutning efter att du har skickat in din Servisanmälan. Godkännandet skickar vi efter att ledningarna är driftsatta och du kan ansluta din fastighet.

5 5 (5) Din anslutning - steg för steg Här kan du se de kvarstående stegen fram till att din anslutning är klar. Kommunens byggnation startar Byggnationen av ledningsnätet och förbindelsepunkterna påbörjas. Vår entreprenör kontaktar dig för samråd om förbindelsepunktens placering utanför tomtgränsen. Kommunen avgör om ditt önskemål går att uppfylla. Kommunens byggtid Informationsbrev kring inkoppling till kommunalt VA Här är vi nu Blanketter lämnas in Informationsbrev kring inkoppling till kommunalt VA skickas till dig. Du får här specifik information om byggnationen i området, blanketter som ska lämnas in samt övrig information kring anslutningen. Du lämnar in blanketterna Anmälan enligt plan- och bygglagen och Servisanmälan. Eventuellt kan ansökan om andra lov behöva lämnas in, se sidan 4. Kommunens byggnation avslutad När vår byggnation är klar skickar vi ett godkännande till anslutning (under förutsättning att du lämnat in Servisanmälan). Observera att du kan bli fakturerad för anläggningsavgiften även om du inte har lämnat in Servisanmälan. Du påbörjar dina arbeten Driftsättning av din anläggning Då du har fått vårt godkännande till anslutning kan du beställa en LTA-tank, se Faktabladet. Först efter att du har fått ett skriftligt Startbesked från bygg- och miljökontoret får du påbörja arbetena inom din egen fastighet. Påbörjar du arbetena innan måste du betala en byggsanktionsavgift. Vår driftentreprenör Veolia besiktar din inkoppling till förbindelsepunkten, sätter upp en vattenmätare och monterar en LTA-pump i LTA-tanken. Du, eller din entreprenör, och vår driftentreprenör går tillsammans igenom blanketten Färdiganmälan samt undertecknar den. När alla installationer är klara och vår driftentreprenör besiktat och godkänt dessa skrivs ett besiktningsprotokoll som överlämnas till dig/din entreprenör. Din anläggning sätts i drift och du kan börja använda det kommunala vattnet och avloppet. Bygg- och miljökontoret meddelas Bygg- och miljökontoret får en kopia på godkänt besiktningsprotokoll. Bekräfta dina arbeten Du får ett Slutbesked Du meddelar, på blankett som bifogas med Startbeskedet, datum då arbetena på fastigheten påbörjades/avslutades samt bifogar en situationsplan som visar ledningsdragningen från förbindelsepunkten till byggnad. Dessa dokument och ovanstående besiktningsprotokoll ligger till grund för det Slutbesked som byggoch miljökontoret ska utfärda till dig. Då ovanstående handlingar har kommit in till bygg- och miljökontoret skickas ett beslut om Slutbesked till dig. Handläggningen av Anmälan enligt plan- och bygglagen är nu klar.

6

7 Faktablad LTA-system Lätt tryckavlopp Till dig som ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp i område med LTA-system. Om LTA-system I områden med bergig och ojämn mark, där avloppssystemet inte helt kan byggas med självfall, kan ett så kallat LTA-system (lätt tryckavlopp) byggas. Fastighetsägare inom ett sådant område kommer att behöva gräva ner en mindre pumpstation, så kallad LTAenhet, inne på den egna tomten och koppla samman den med de övriga VA-installationerna inom fastigheten. Förbindelsepunkt Servisledning Huvudledning - LTA-enhet. pumpstation Pumpbrunn med pump LTA-enhetens funktion En LTA-enhet består av en pumpbrunn, pump, backventil, rör och ett elskåp med automatik och larm. Spillvattnet (från toalett, tvätt, disk och dusch) från huset leds med självfall till pumpbrunnen där pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare, via förbindelsepunkten, till kommunens trycksatta huvudledning. Både pumpen och förbindelsepunkten är försedda med backventiler som förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaks till pumpbrunnen. Beställning av LTA-enhet Kostnaden för LTA-enheten ingår i den anläggningsavgift du betalar och levereras till din fastighet efter beställning från dig. Vid leverans levereras allt utom själva pumpen eftersom den ska monteras av kommunens driftentreprenör när du är klar med övriga VA-installationer inom din fastighet. Mer information hur du beställer får du framöver i vårt godkännande till anslutning av din fastighet. Ett godkännande får du under förutsättning att du har skickat in en Servisanmälan. Ansvar och skötsel Kommunen Kommunen äger fortsättningsvis själva pumpen och har driftansvar för den. Det innebär att kommunen har rättighet att ensam kontrollera, underhålla samt till- och frånkoppla den. Fastighetsägaren Som fastighetsägare har du drift- och tillsynsansvar för alla delar av LTA-enheten förutom själva pumpen. Du ansvarar även för att inte utsätta pumpen för onormala påfrestningar och stå för den el den förbrukar. Om exempelvis annat än normalt avloppsvatten tillförs LTA-enheten och pumpen går sönder, får du betala reparationskostnaden alternativt en ny pump. Sid 1av 2 Faktablad LTA-system lätt tryckavlopp

8 Installationer Som fastighetsägare ansvarar du för nedgrävning av pumpbrunnen och att den kopplas samman med övriga VA-installationer inom fastigheten samt att dra fram el till pumpen. Arbetena ska göras fackmannamässigt och enligt branschens regler och du står för samtliga kostnader. Påbörja inga arbeten förrän du har fått startbeskedet från bygg- och miljökontoret! Elinstallation Elinstallationen fram till pumpen ska utföras av en behörig elinstallatör. LTA-enheten Montering av LTA-enhetens olika delar utförs enligt leverantörens anvisningar som följer med LTA-enheten. Pumpen i LTA-enheten Kommunens driftentreprenör Veolia installerar pumpen i pumpbrunnen efter att du meddelat att övriga VA-installationer inom fastigheten är utförda samt att el är framdraget till pumpen. Övrigt vatten inom fastigheten Dag- och dränvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten och takavvattning) får inte anslutas till LTA-enheten. Fettavskiljare/oljeavskiljare Om du bedriver en verksamhet där det finns krav på att en fett- och/eller oljeavskiljare ska finnas installerad, ska den vara monterad före LTA-enheten. Platsen runt LTA-enheten Det är viktigt att LTA-enheten placeras lättåtkomlig för att underlätta kommunens service och underhåll av pumpen. Installationen ska vara gjord så att det går att ta sig obehindrat mellan LTA-enheten och farbar väg. Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens mitt ska vara plan och fri från grövre växtlighet och byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot pumptankens lock. Rådgör med din entreprenör för bästa placering av LTA-enheten. Om kommunens driftentreprenör Veolia anser att platsen du iordningställt för LTA-enheten inte överensstämmer med beskrivningen ovan, måste du dessvärre ändra placeringen innan de monterar pumpen i pumpbrunnen. Om du är tveksam till din tänkta placering är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Kontaktcenter E-post: Telefon: Hälsningar Vatten- och avloppsavdelningen Spara detta Faktablad tills det är dags att ansluta din fastighet! Sid 2 av 2 Faktablad LTA-system lätt tryckavlopp

9 Faktablad Vattenmätarplats Till dig som ska förbereda plats för vattenmätaren inför anslutning av kommunalt vatten och avlopp. Om vattenmätare För mätning av din vattenförbrukning kommer en vattenmätare att monteras på ledning för inkommande vatten till din fastighet. Kommunen äger mätaren och har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera och underhålla mätaren. Beställning av mätaren Då vi har byggt färdigt i området får du ett skriftligt godkännande till att ansluta din fastighet (under förutsättning att du har lämnat in en Servisanmälan). I samband med godkännandet får du även fakturan för anläggningsavgiften. Då avgiften är betald och du har anordnat en plats för mätaren, enligt beskrivningen nedan, kontaktar du kommunens driftentreprenör Veolia Vatten för att beställa montering av mätaren. Kostnaden för mätaren och montering av den ingår i den anläggningsavgift du betalar. Mer information runt beställningen får du tillsammans med godkännandet. Placering av mätaren Inför monteringen av mätaren ansvarar du för att anordna en plats, med konsol, för mätaren där den är skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Om mätaren skulle skadas på grund av att du varit oförsiktig får du dessvärre ersätta kommunen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Platsen ska även vara belyst och närbeläget väggparti bör vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten. Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren, se måtten på skissen, så att driftentreprenören lätt kommer åt mätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Sid 1 av 2 Faktablad Vattenmätarplats

10 På platsen ska du ha monterat en horisontell fast förankrad mätarkonsol enligt måtten på sid 1. Den ska vara utrustad med avstängningsventiler på in- och utlopp, se bild nedan, samt vara anpassad till en vattenmätare i storlek qn 2,5. Du bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av mätaren och för sammankopplingen av den med installationen i övrigt. Arbetena utförs naturligtvis fackmannamässigt och enligt branschens regler. Själva mätaren som monteras av driftentreprenören då dina övriga VA-installationer är utförda. Mätarplats utanför byggnaden Om plats för mätaren inte kan anordnas i byggnaden kan alternativet vara att placera den frostfritt i en mätarbrunn utanför byggnaden. I dessa fall måste det finnas möjlighet att kunna dra upp mätaren för avläsning, byte och service. Rådgör med en fackman! Viktigt med obruten vattenledning Det är viktigt att ledningen för dricksvatten dras från förbindelsepunkten fram till vattenmätaren i obruten ledning, det vill säga ledningen ska vara utan skarvar. Eventuell förgrening av vattenledningen till övriga byggnader inom fastigheten eller montering av dräneringsventil (för möjlighet att dränera fastighetens ledningar på vatten) får endast anordnas efter vattenmätaren. Detta för att allt inkommande vatten ska passera räkneverket i vattenmätaren. Om mätarbrunn anordnas ska ledningen vara obruten mellan förbindelsepunkten och fram till mätarbrunnens inkommande anslutning. Vi svara på dina frågor Hör gärna av dig till Kontaktcenter om du har några funderingar. Kontaktcenter E-post: Telefon: Hälsningar Vatten- och avloppsavdelningen Spara detta Faktablad tills det är dags att ansluta din fastighet. Sid 2 av 2 Faktablad Vattenmätarplats

11 1 (5) SERVISANMÄLAN / ANSÖKAN Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät 1. Servisanmälan/Ansökan avser Fastighetsbeteckning: Om ansökan avser en samfällighet anges den blivande samfällighetens namn Fastighetens adress: Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät Meddelande om förändring på fastighet som redan är ansluten Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1, 2 och 4. Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1,3 och Uppgifter om anslutning Inkoppling önskas till kommunalt: Sedan tidigare finns inkoppling till kommunalt: Vatten och spillvattenavlopp Dag- och dränvattenavlopp Anslutning av vatten och avlopp i samband med bygglov: Vatten Spillvattenavlopp Dag- och dränvattenavlopp Anmälan/Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs i samband med ansökan om bygglov Ja Nej Anslutning av: Bostadsfastighet med högst två bostadslägenheter* Tomtyta m 2. På fastigheten finns som är mindre än 25 m 2. stycken bostadslägenheter som är 25 m 2 eller större och stycken Flerbostadshus/bostadsfastighet med minst tre bostadslägenheter* Tomtyta m 2. stycken bostadslägenheter är 50 m 2 eller större stycken bostadslägenheter är mindre än 50 m 2 Samfällighet Antal fastigheter stycken. En förteckning över samtliga av de deltagande fastigheterna ska bifogas. I samfälligheten finns stycken bostadslägenheter* som är 50 m 2 eller större och stycken som är mindre än 50 m 2. Fastighet med verksamhet* Byggnadens/byggnadernas bruttototalarea m 2. Tomtyta m 2. En ritning över byggnaden där samtliga utrymmen är måttangivna i kvadratmeter ska bifogas. Tillfällig anslutning, exempelvis byggbodsetablering Från och med datum Ange anledning till tillfällig anslutning 3. Uppgifter om förändringar på fastighet som redan är ansluten* Förändringen avser: Ny tomtyta. Ny total tomtyta: m 2. Nya bostadslägenheter*. Antal nya: stycken, storlek: m 2. Rivs byggnad i samband med detta Nej Ja Ny- eller tillbyggnad av verksamhet*. Ny bruttototalarea: m 2. Rivs byggnad i samband med detta Nej Ja Förändrat användande av befintlig byggnad. Ange en kort beskrivning: NK_VOA_ *Beskrivning av bostadslägenhet och verksamhet finns på sidan 3. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Webb Box Norrtälje Fortsätt på nästa sida. Estunavägen norrtalje.se

12 2 (5) 4. Namn- och adressuppgifter Ange namn- och adressuppgifter enligt följande: För tillfällig anslutning anges kontaktuppgifter till betalningsansvarig verksamhetsansvarig. För samfällighet anges kontaktuppgifter till kontaktperson för den blivande VA-samfälligheten. För övriga anges kontaktuppgifter till lagfaren fastighetsägare som ska betala anläggningsavgiften. Lagfaren fastighetsägare: (om annan, se information ovan) Organisationsnummer/personnummer: Adress: Postnummer: Ort: E-postadress (texta tydligt): Telefon dagtid: Undertecknad har tagit del av informationen på sidan 3. Undertecknad har tagit del av bifogad ABVA, Allmänna bestämmelser för användade av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Observera! ABVA ska behållas av lagfaren fastighetsägare/undertecknad. Datum och namnunderskrift Namnförtydligande Personuppgiftslagen(PUL) Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen 1988:204. De personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Kommunstyrelsekontoret, telefon , om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran lämnas in. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Webb Box Norrtälje Estunavägen norrtalje.se

13 3 (5) Sidan 3-5 ska behållas av lagfaren fastighetsägare/sökanden. Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en Servisanmälan/Ansökan lämnas in till Vatten- och avloppsavdelningen. Detta gäller även vid tillfällig anslutning och vid vissa förändringar på fastighet/verksamhet som redan är ansluten. Blanketten skickas in till: Vatten- och avloppsavdelningen, Box 802, Norrtälje. Avgifter För anslutning tar kommunen ut en anläggningsavgift. Efter anslutning betalar man en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster man får tillgång till. Information om avgifterna finns på norrtalje.se/vaavgift. Vid tillfällig anslutning, till exempel byggbodar, gäller andra regler/avgifter. Undvik byggsanktionsavgift genom att invänta startbesked Innan anslutning ska även en Anmälan enligt plan- och bygglagen lämnas in till Bygg- och miljökontoret. Anmälan krävs för de arbeten som ska göras på den egna fastigheten. För samfälligheter krävs det för själva anslutningen av gemensamhetsanläggningen till kommunens VA-nät. Samfällighetens anmälan omfattar samtliga delägare. Arbeten på den egna fastigheten, eller anslutning för samfälligheter, får inte utföras/ske förrän Bygg- och miljönämnden har meddelat ett beslut om startbesked. Om arbeten utförs eller anslutning sker innan ett startbesked finns ska Bygg- och miljönämnden, enligt lagen, ta ut en byggsanktionsavgift som måste betalas. Mer information och blankett för anmälan finns på norrtalje.se/bygglov. Blanketten kan även beställas via Kontaktcenter. Din skyldighet att meddela förändringar Om nedanstående förändringar sker på fastighet/verksamhet är fastighetsägaren/samfälligheten skyldig att omgående meddela detta till Vatten- och avloppsavdelningen samt, beroende på förändring, betala en tilläggsavgift. Om förändring inte meddelas kan en dröjsmålsränta komma att tas ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. Nytt antal bostadslägenheter* Ändrad användning av befintlig byggnad Ny eller tillbyggnad av verksamhet* Utökad tomtyta (gäller ej fastigheter anslutna via en samfällighet) *Förklaringar till bostadslägenhet och verksamhet Med bostadslägenhet avses en bostadsenhet i exempelvis villa, fritidshus, gäststuga eller flerfamiljshus som har indraget vatten och avlopp och matlagningsmöjlighet. Med verksamhet avses butik, café, hantverk, kontor, verkstad, industri etc. Mer utförligt vad som räknas som verksamhet finns i VA-taxan, se norrtalje.se/vaavgift. För mer information Kontaktcenter Telefon: Webb: norrtalje.se/kontaktcenter Kvällsöppet Läs mer om Vatten- och avloppsavdelningens kvällsöppet på norrtalje.se/kvallsoppet. Informationen lämnas även av Kontaktcenter.

14 4 (5) ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige , 368. Gäller från och med tills vidare. Inledning 1. Huvudman för den allmänna Vatten- och avloppsanläggningen (VA-anläggningen) är Norrtälje kommun. 2. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Norrtälje kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande. Har Norrtälje kommun träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 4 lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser. Inkoppling till den allmänna anläggningen 3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till Norrtälje kommun som sedan ombesörjer inkoppling. Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 4. Norrtälje kommun levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Norrtälje kommuns leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Norrtälje kommun garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om Norrtälje kommun efter ansökan skriftligen medger detta. 5. Norrtälje kommun har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör Norrtälje kommuns egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt Norrtälje kommuns anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar Norrtälje kommun på lämpligt sätt meddelande om detta. 6. Vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställs genom mätning. Vattenmätare tillhandahålls av Norrtälje kommun och förblir Norrtälje kommuns egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Vattenmätares plats ska vara godkänd av Norrtälje kommun, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätt upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Användning av den allmänna avloppsanläggningen 7. Norrtälje kommun tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Norrtälje kommun är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.

15 5 (5) 8. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om Norrtälje kommun efter ansökan skriftligen medger det. 9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 ºC får inte tillföras förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anmälas till Norrtälje kommun. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Norrtälje kommuns skriftliga medgivande. 10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av Norrtälje kommun levererade dricksvattnet. 11. Norrtälje kommun har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när Norrtälje kommun finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör Norrtälje kommuns egna eller därmed förbundna anläggningar. 12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som Norrtälje kommun bedömer ska avledas till spillvattenledning. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte Norrtälje kommun av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild anslutningspunkt/ förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om Norrtälje kommun vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att anslutningspunkt/förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när Norrtälje kommun meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Norrtälje kommun bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av Norrtälje kommun om särskilda skäl föreligger. Har särskild anslutningspunkt/förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan Norrtälje kommun ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledningen kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att Norrtälje kommun i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den Norrtälje kommun bestämmer. 13. Norrtälje kommun kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Norrtälje kommun bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- och dagvatten. 14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera Norrtälje kommun om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som Norrtälje kommun finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. Norrtälje kommun har rätt att fordra att fastighetsägaren för journaler över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Norrtälje kommun anger hur journalföring och provtagningar ska göras. 15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller Norrtälje kommun LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av Norrtälje kommun, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla enheten. Vatten- och avloppsavdelningen

16

17 1 (3) ANMÄLAN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN För anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen Anmälan avser Strandskyddsdispens Nybyggnad, max 25 m 2 Tillbyggnad Inreda ytterligare en bostad Installation av ventilation Vindkraftverk Annan, såsom: Byggnadstyp En/tvåbostadshus Ändring av byggnad Installation av hiss Rivning Fritidshus Ändring i byggnadens brandskydd Installation av eldstad/rökkanal Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om bilagor som ska bifogas finns på sidan 3. Komplementbostadshus Komplementbyggnad, ange t ex gäststuga, förråd etc: Flerbostadshus, antal lägenheter: st Industribyggnad Annat, såsom: Affärshus Hotell/restaurang Fastighetsbeteckning och datum Fastighetsbeteckning: Datum: Datum då sökt åtgärd ska påbörjas: Sökande Namn sökande/byggherre: Organisationsnummer/personnummer: Adress (folkbokföringsadress): Postnummer: Ort: E-postadress (texta tydlig): Telefon dagtid: Är fastighetsägaren samma som sökanden Fakturaadress Namn: Ja Nej Finns det fler delägare Ja Nej Projekt- eller referensnummer: Viktigt att nummeruppgifterna nedan fylls i. Organisationsnr/personnr: Adress: Postnummer: Ort: Kontrollansvarig Namn: Krävs inte vid alla anmälningspliktiga åtgärder. Se information på sidan 3. Personnummer: Certifieringsorgan: Gäller till och med: Kvalificerad eller normal: Kvalificerad Adress: Postnummer: Ort: Normal E-postadress (texta tydlig): Telefon dagtid: NK_BOM_ Namnunderskrift betalningsansvarig Datum och namnunderskrift: Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Webb Bygg- och miljökontoret Box Norrtälje Namnförtydligande: Glöm inte att skriva under anmälan. Estunavägen norrtalje.se

18 2 (3) Till dig som ska göra en anmälan Din anmälan För att vi ska kunna fatta ett beslut i ditt ärende är det viktigt att du fyller i alla uppgifter på blanketten och skickar med de bilagor vi beskriver på sidan 3. Lämna in din anmälan Så här kan du lämna in din anmälan. Observera! välj endast ett av de 3 alternativen. 1. Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Box 808, Norrtälje. 2. Skannas in till pdf-format och mejlas till: 3. Via e-tjänst på. Läs mer på norrtalje.se/anmalanpbl Handläggningsavgift För handläggning av ditt ärende tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift. Om din anmälan inkommer via e-tjänst är avgiften något lägre än om den kommer in på vanlig pappersblankett. Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen(pul) 1998:204 Personuppgifter du lämnar databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Information om registrerade personuppgifter måste skriftligen begäras. Invänta alltid ett Startbesked och Slutbesked Startbesked Du får inte påbörja arbetet med den åtgärd anmälan avser förrän du har fått ett Startbesked från Byggoch miljönämnden. Startbeskedet är giltigt i 2 år från beslutsdatumet. Det innebär att arbetet ska utföras inom Startbeskedets giltighetstid. Vid anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp är det därför viktigt att tänka på när i tid anmälan bör göras så att Startbeskedet fortfarande är giltigt då arbetena på den egna fastigheten ska utföras, eller samfällighetens gemensamhetsanläggning ska anslutas. Slutbesked Du får inte ta den åtgärd din anmälan avser i bruk förrän du har fått ett Slutbesked från Bygg- och miljönämnden. Undantag: När befintlig byggnad ansluts till kommunalt vatten och avlopp behöver inte Slutbeskedet inväntas för att det kommunala vattnet och avloppet får användas. Det får börja användas då kommunens driftentreprenör har överlämnat ett godkänt skriftligt besiktningsprotokoll. Byggsanktionsavgift Om reglerna med att invänta Startbesked och Slutbesked inte följs (observera undantaget ovan) ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som man måste betala. Mer information hittar du på webben På norrtalje.se/vaanslutning finns information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp och på norrtalje.se/anmalanpbl finns information om anmälningspliktiga åtgärder. Hör av dig till Kontaktcenter om du inte har tillgång till Internet så skickar de informationen till dig. Kvällsöppet Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet på helgfria torsdagar. Läs mer på norrtalje.se/kvallsoppet. För mer information Kontaktcenter E-post: Telefon: Webb: norrtalje.se/kontaktcenter Bygg- och miljökontoret

19 3 (3) Bilagor som ska bifogas med din anmälan Nedan beskrivs de bilagor som ska bifogas med din anmälan beroende på vad anmälan avser för åtgärd. Tänk på att handlingar och ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Strandskyddsdispens Om fastigheten ligger inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens för din åtgärd. Du ska då, förutom nedanstående bilagor, även bifoga en beskrivning med anledningen till den planerade åtgärden. Bifoga gärna även fotografier över området som avses. Komplementbostadshus/komplementbyggnad, så kallat Attefallshus (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 a plan- och bygglagen) Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Planritning i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan Tillbyggnad (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 a och 4 b plan- och bygglagen) Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Planritning i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus (utan krav på bygglov enligt 9 kap 4 c plan- och bygglagen) Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 Planritning i skala 1:100 Sektionsritning i skala 1:100 Fasadritningar i skala 1:100 med uppgift om material och färgsättning av fasader och yttertak Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan Rivning Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Markera med ett X över byggnad/byggnader som planeras rivas. Rivningsplan med miljöinventering. Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan. Installation av eldstad/rökkanal Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering redovisas. Minst 2 fasadritningar i skala 1:100. Ritningarna ska visa skorstenens placering och utformning. Installation av ventilation Installation av hiss Vindkraftverk Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Planritning i skala 1:100. Sektionsritning i skala 1:100. Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Inga bilagor behöver bifogas med anmälan. Tänk på att du även ska lämna in en Servisanmälan/Ansökan för själva anslutningen till kommunens VA-nät. Blanketten och mer information hittar du på norrtalje.se/vaanslutning Ändring i byggnadens brandskydd Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Planritning i skala 1:100. Sektionsritning i skala 1:100. Brandskyddsdokumentation (krävs endast om det är ett större projekt). Eventuellt intyg om certifiering, se information om kontrollansvarig nedan. Ändring av byggnad Annan åtgärd Hör av dig till Kontaktcenter, telefon , för information om vilka bilagor som ska bifogas. Kontrollansvarig En certifierad kontrollansvarig krävs i de flesta fall när man ska utföra en anmälningspliktig åtgärd (krävs dock inte när befintlig byggnad ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp). Om åtgärden kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas. Hör av dig till Kontaktcenter, se sid 2, om du vill få svar på frågan om just din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte. Läs mer om kontrollansvarig på norrtalje.se/bygglov.

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område 1 (7) INFORMATIONSBREV 2013-09-24 Information till fastighetsägare i Västerbyn (Före detta område D, Gräddö/Rävsnäs) Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område Nu påbörjar vi byggnationen

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning - ABVA Gällande från och med 2013-01-01 Diarienummer 281/12-340 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-03, 101 Utöver

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla from 2009-01-01.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA 2012 Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige (KF 43) 2011-06-16 att gälla från

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare www.pireva.se Innehållsförteckning ABVA 07... 1 Inledning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning Torsås kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Torsås kommun 2012-09-10. Inledning 1. För fastighetsägares

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Gagnefs

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska servicenämnden TSN 41/09. Gäller från och med 1 november 2009. \\vara.local\anvandardata\hemkataloger\sti009\documents\wordpress\dokument

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA beslutad i kommunfullmäktige 2008-12-16, 296, med

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län Inledning 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA 09. Spara häftet för säkerhets skull! Du kan komma att behöva det. Tekniska kontoret VA-avdelningen

ABVA 09. Spara häftet för säkerhets skull! Du kan komma att behöva det. Tekniska kontoret VA-avdelningen ABVA 09 Spara häftet för säkerhets skull! Du kan komma att behöva det. Allmänna bestämmelser för användandet av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt information till fastighetsägare

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Borlänge kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Borlänge kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borlänge kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige i Borlänge 2009-01-29 att gälla från

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31

Läs mer

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB INLEDNING Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

Begreppsförklaringar. Dränvatten Vatten som avleds genom dränering.

Begreppsförklaringar. Dränvatten Vatten som avleds genom dränering. Begreppsförklaringar Allmän va-anläggning Va-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun eller, om den drivs av annan, förklarats för allmän enligt lag. Avloppsvatten

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmäna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare ABVA Allmänna Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare Innehållsförteckning 1. ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av kommunernas allmänna vatten- och

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV ORUST KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Gäller från och med 2011-01-01 Innehåll ABVA (Allmänna bestämmelser

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

INFORMATION. till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

INFORMATION. till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. VERSION 20071113 INFORMATION till fastighetsägare om Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Del 2 Antagen av Sjöbo kommun, Teknik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP. Allmänna bestämmelser ABVA. för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VATTEN OCH AVLOPP. Allmänna bestämmelser ABVA. för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar VATTEN OCH AVLOPP Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan Dig som VA-abonnent

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Information om ABVA VARBERG

Information om ABVA VARBERG Information om ABVA Informationsskrift till fastighetsägare om Varbergs kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. Beslutad av Varberg Vatten AB att gälla från 2010-01-01. VARBERG Kundtjänst Telefon

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Innehåller även annan information till fastighetsägare med kommunalt VA ABVA Allmänna bestämmelser för

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster LAGEN (2006:412) OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER KAN FÅS HOS TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 Innehållsförteckning Information

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22, 9. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer