Tryckt på miljövänligt papper 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckt på miljövänligt papper 2"

Transkript

1 årsredovisning 2011

2

3 1

4 Tryckt på miljövänligt papper 2

5 INNEHÅLL VD har ordet Miljöredovisning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen 25 Balansräkning - koncernen 26 Ställda säkerheter och 27 ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen 28 Resultaträkning - moderföretaget 29 Balansräkning - moderföretaget 30 Ställda säkerheter och 31 ansvarsförbindelser - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget 32 Noter med redovisningsprinciper 33 och bokslutskommentarer Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse och ledamöter 49 Nyckeltal och statistik

6 VD har ordet Nöjda kunder Nöjda kunder är vårt viktigaste mål. Det var därför med stor spänning som vi inväntade resultatet av Nöjd-Kundundersökningen hösten Resultatet överträffade våra högt ställda förväntningar med mycket goda omdömen rakt över. Konkurrenskraftiga priser, miljövänliga produkter och god service gör att kunderna gärna väljer Karlshamn Energi. För mig och personalen är detta en extra stimulans samtidigt som vi är väl medvetna om att kundernas förtroende hela tiden måste vårdas. Att vinna kundens förtroende tar tid, men att tappa det kan gå blixtsnabbt! Rätt kvalitet Under vintern 2011 ställdes fjärrvärmeberedskapen stundtals inför tuffa utmaningar i samband med störningar i den ordinarie värmeproduktionen från Södra Cell Mörrum. Reservproduktion från AAK och i egna oljeeldade anläggningar fick tas i anspråk i större utsträckning än planerat. Men kunderna förväntar sig en hög tillgänglighet och det har man också fått. Även på elnätet har tillgängligheten varit god. God ekonomi Med ett resultat på 12,8 mnkr uppfyller vi ägarens avkastningskrav och till ägaren lämnas ett koncernbidrag på 8,1 mnkr. Så trots att det gångna året inneburit en del merkostnader för reservproduktion och oplanerade underhållsåtgärder kan vi vara nöjda med resultatet. Genom konkurrenskraftiga priser bidrar vi också till en god ekonomi för kunderna. Bra miljö Varumärket Karlshamn Energi förknippas med miljövänliga energilösningar. Vår fjärrvärme är miljömärkt med Bra Miljöval och all elförsäljning är s.k. grön el. Vi erbjuder kunderna tjänster som innebär att man kan utnyttja energin effektivare och vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar elproduktion. Planering har pågått för att få tillstånd till att bygga en vindkraftgrupp vid avfallsstationen i Mörrum. Med mer egen vindkraft får Karlshamn Energi en allt grönare profil. Utveckling Den stora utmaningen under 2011 var att bygga upp ett nytt affärsområde Bredband. Karlshamn Energi vann kommunens stora fiberupphandling och detta blev startskottet för en större fiberutbyggnad. Planering pågår för fullt för att i samarbete med kommunikationsoperatör utveckla en plattform, Karlshamnsporten med ett stort utbud av tjänster inom Internet, TV och telefoni. Målet med bredbandssatsningen är att erbjuda fler kunder fiberanslutning och att öka utbudet av olika typer av bredbandstjänster. Allt i enlighet med kommunens bredbandsstrategi. Jag vill med dessa ord tacka kunder, samarbetspartners, ägare och personal för ännu ett framgångsrikt år! Hans-Inge Bengtsson 2 4

7 Verksamhetsutveckling Kunderna Nöjd Kund undersökningen, som berördes inledningsvis, utfördes av Skop under hösten Denna lite större undersökning, som görs vart tredje år, omfattade 600 kunder, både näringslivskunder och privatkunder fördelat på elnät, fjärrvärme och elhandel. Resultatet var för alla undersökta affärsområden positivt. Dels ligger mätningarna generellt på en jämförelsevis mycket hög nivå med Nöjd-Kund-Index (NKI) på 83-90, och dels har förbättring skett på alla områden sedan förra mätningen, som gjordes I samband med fjärrvärmeinstallationer görs också kundundersökningar för att ta reda på vad kunden tycker i olika frågor och vilka förbättringsområden som finns. Även här uppnås goda resultat. Mer än 90 % av kunderna säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med installationerna. Att 95 % av elkunderna väljer att teckna om sina elavtal när de gamla löper ut tolkar vi också som ett tecken på att kunderna är nöjda. Priset är inte allt, men det betyder mycket. Våra fjärrvärmepriser ligger 20-30% lägre än hos jämförbara företag i regionen. Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter mellan kommuner, den s.k. Nils Holgersson-undersökningen, ligger Karlshamn Energi nu på en 12:e lägsta plats i landet när det gäller fjärrvärmepriser. Även på elnätet placerar vi oss bland de företag som har de lägsta nätavgifterna i regionen. På elhandelsområdet placerar vi oss i allmänhet på den bättre halvan vid prisjämförelser som görs på olika jämförelsesajter, t.ex. elpriskollen. Fler och fler kunder tar hänsyn till miljön när man väljer leverantör. Karlshamn Energi har en mycket tydlig miljöprofil. Fjärrvärmen är miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och är samtidigt certifierad enligt branschens egen kvalitetsmärkning Reko fjärrvärme. Elleveranserna utgörs till 100 % av grön el, vilket innebär att det finns ursprungsgarantier för all el som säljs. En del av elen kommer dessutom från egna vindkraftverk. Många kunder uppskattar nog ändå mest att vi finns lokalt och att vi har en hög service. Det finns en kundtjänst som är lätt att komma fram till. Och även i övrigt har vi fått bevis på att många kunder uppskattar den service man får. Detta gäller inte minst hjälp av beredskapsorganisationen i samband med störningar i elleveranser och fjärrvärmeleveranser. Både företag och privatkunder uppskattar också de tjänster som vi tillhandahåller lokalt. I servicen ingår även den information man får i form av det uppskattade INFO-bladet som delas ut tillsammans med räkningen. De flesta kunder förstår att det vi gör lokalt kommer samhället till godo. Gör Karlshamn Energi ett bra resultat går detta tillbaka till kommuninvånarna i form av t.ex. fortsatta satsningar på hållbar utveckling. Kunderna uppskattar också att Karlshamn Energi tar ett socialt ansvar och är en trogen sponsor av kultur- och idrottsevenemang mm. Personalen Karlshamn Energi tillämpar rekrytering av personal c:a ett år innan pensionering, och detta fungerar mycket bra. Den nyanställde får möjlighet att komma in i jobbet och den som skall gå i pension får möjlighet att trappa ner. Inom vissa personalkategorier kan 3 5

8 det på sikt bli brist på personal eftersom utbildningssystemet inte riktigt matchar pensionsavgångarna. Personalrekrytering har under året främst inriktats på det nya affärsområdet bredband. En bredbandsingenjör har provanställts, men i övrigt har personalbehovet under uppbyggnadsskedet lösts med interna omdisponeringar och konsultinsatser. När bredbandsverksamheten kommer in i en driftfas kommer ytterligare personalförstärkning att behövas. Energitjänsterna är också ett område som är under utveckling, och även här kan det på sikt behövas förstärkningar. Kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. Målet har varit att igenomsnitt genomföra minst 75% av all planerad kompetensutveckling och detta mål nåddes. Ett viktigt område har också varit att utveckla chefernas förmåga att inför lönesamtalet bedöma medarbetarnas kunskap, prestationer, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Sjukfrånvaron var under året totalt 1,5 %. Den låga sjukfrånvaron hänger säkert samman med att Karlshamn Energi har en platt organisation där alla blir sedda och där alla känner ansvar för sitt arbete. Personal som har längre sjukskrivning kontaktas och åtgärder vidtas för att få in personal i arbete så fort som möjligt efter en sjukskrivning. Personal som fått hjälp med individuella hälsoplaner har fått fortsatt stöd från Företagshälsovården med sjuksköterska, sjukgymnast eller psykolog för att förbättra sin hälsa. Men ansvaret ligger till syvende och sist på individen. Våra affärsområden Elnät Effektuttaget höll sig inom abonnemanget på 25 MW, trots att vintern var kall. Levererad elenergi minskade till följd av att viss verksamhet upphört, bl.a. stenkrossen i Stilleryd, men också att elenergin används effektivare. Tillgängligheten har varit god och det har inte inträffat några oplanerade strömavbrott i överliggande nät och inte heller några längre strömavbrott i eget nät. Under året har ett stort arbete lagts ner på att ta fram underlag till förhandsregleringen av elnäten, som trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Karlshamn Energi tilldelades av Energimarknadsinspektionen en 4-årig intäktsram, som beräknas täcka våra beräknade intäkter. Vi kan således ta ut de prisökningar som vi planerat att göra. Karlshamn Energi har ändå överklagat intäktsramen, eftersom den inte ger oss möjlighet att kompensera nätintäkten för opåverkbara kostnader. Kabelnätet i de centrala delarna av Karlshamn är till stora delar gammalt ( > 40 år ). Det är en grannlaga uppgift att bedöma när kabelnätet behöver bytas. Mätningar på kablarna har visat att de elektriska egenskaperna är fullt acceptabla. Den största risken är att kablarna angrips utifrån av korrosion, men så länge vi inte får någon förhöjd felfrekvens låter vi kablarna vara i drift. Beredskap finns för att snabbt kunna dra igång kabelbyten och pengar finns avsatta i flerårsbudgeten för detta ändamål. Genom besiktningar och underhållsåtgärder kan även transformatorstationernas livslängd förlängas med fullgod funktion. Kabelskåpen är i gott skick efter att äldre kabelskåp under många år ersatts av skåp med person- 4 6

9 säkert utförande. Det gamla ställverket vid 50 kv mottagningsstationen Karlshamn T behöver dock förnyas. Karlshamn Energi har ställverksfack och transformatorer placerade i ställverket, som ägs av E.ON. Vi är nu överens med E.ON om att byta ut hela ställverket Ett stort bekymmer har varit felbehäftade enfas elmätare. Efter att felet konstaterades vara i en liten komponent i elmätarna har en utbytesplan gjorts upp tillsammans med leverantören. Under året har c:a 900 av 1700 enfasmätare bytts ut och resten görs under Samma fel kan komma att uppstå även i trefasmätare och mätterminaler, men här görs åtgärder efter hand, eftersom felen i dessa utrustningar uppträder relativt sällan. Felen uppträder alltid till kundens förmån. Värme och Kyla Året inleddes med en kall vinter som satte KEAB s värmeproduktion på hårda prov. Ideliga störningar i leveranserna från Södra Cell Mörrum gjorde att AAK s reservproduktion och egna oljeeldade reservanläggningar fick köras betydligt mer än planerat. På årsbasis blev andelen fossilt bränsle i fjärrvärmenätet 2,4 %. Karlshamn Energi s anläggningar och beredskapsorganisation klarade dock upp situationen på ett bra sätt och kunderna har haft en hög tillgänglighet i sin värmeförsörjning. Under hösten och slutet av året var det emellertid betydligt varmare än normalt och värmeförsäljningen slutade på 157 GWh, 2 % över budget. Gamla läckande fjärrvärmeledningar vid Möllebacken har bytts ut liksom en del läckande ventiler i fjärrvärmenätet. En större oplanerad underhållsåtgärd har gjorts på hetvattenpannan i Stilleryd. Fortsatt modernisering av gamla styrutrustningar och en övergång till mer förebyggande underhåll planeras att genomföras för att minska mängden fel som inträffar under beredskapstid. C:a 500 m av den grova fjärrvärmeledningen från hetvattencentralen har fått läggas om p.g.a. att Karlshamns kommun låtit planspränga även denna del av Stillerydsområdet. Arbetet krävde en noggrann planering och utfördes av extern entreprenör med utmärkt resultat. Omläggningen betalades av Karlshamns kommun. Närvärmeanläggningarna i Mörrum och Hällaryd har fungerat tillfredsställande. De fastbränsleeldade pannorna kräver dock en hel del tillsyn och underhåll och på sikt bör pelletspannan i Forsbacka ersättas av fjärrvärme, liksom de två deponigaseldade panncentralerna vid Persgården. Deponigasen har minskat och används inte längre för fjärrvärmeproduktion. Deponigaspannan i Mörrum kommer därför att förses med en oljebrännare i stället. Arbetet med systemeffektivisering har som inriktningsmål ett fjärrvärmesystem med 90/40ºC i fram- respektive returledning. Den samlade returtemperaturen från fjärrvärmesystemet ligger under 43 C och arbetet fortsätter med åtgärder riktade mot kundanläggningar i dialog med kunden. För att få ner framledningstemperaturen krävs vissa förstärkningar i nätet och ökad pumpning. Anpassning av temperaturerna är strategiskt viktiga för att kunna utnyttja överskottsvärmen effektivare och för att möjliggöra hopkoppling av regionala fjärrvärmenät. Ett 60-tal fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet fördelat på förtätningar och mindre projekt i både Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. I slutet av året tecknades även avtal om värmeförsörjning av nytt stort växthus i Elleholm. I detta projekt kommer Karlshamn Energi även att ta 5 7

10 ansvar för reservproduktionen genom att flytta en avställd 6 MW oljepanna från panncentralen vid Väggaskolan till Elleholm. Energileveranser till detta nya växthus motsvarar uppvärmningsbehov för c:a 400 villor. Kylanläggningen på Östra Piren har fungerat utan några större problem, och frikyla med kallt havsvatten svarar för ungefär hälften av kylbehovet. Vid utbyggnad av nästa etapp på Östra Piren kan det bli aktuellt med nytt kylvattenintag för att öka andelen frikyla. Tjänster Administrativ tjänst Fakturering av förbrukningsavgifter för VA och Renhållning görs som tidigare på uppdrag av Karlshamns kommun respektive Västblekinge Miljö AB. Vattenmätaravläsningarna görs i huvudsak som självavläsning. Energitjänster Våra rådgivningstjänster omfattar energistatistik, energideklarationer och energikartläggning. Energideklarationerna har minskat i omfattning men energikartläggningen åt företagskunder har ökat. Till rådgivningstjänsterna räknas även Mina Sidor på hemsidan som har varit under utveckling och kommer att erbjudas kunderna under Installation av fjärrvärmecentral i samband med anslutning till fjärrvärme är en anslutningstjänst. En annan är konvertering av värmesystem från direktverkande el till vattenburet system. Anslutningstjänsterna är de tjänster som omsätter mest i form av pengar men görs till stor del med inhyrda entreprenörer. Till våra fastighetstjänster räknar vi numera Färdig Värme, serviceavtal för fjärrvärme, mätningstjänster och uthyrning av skylift. Färdig Värme är en tilläggstjänst till fjärrvärmeleveransen och innebär att Karlshamn Energi äger och driver fastighetens fjärrvärmecentral. Mer än 100 större fastigheter omfattas numera av denna tjänst. Serviceavtalen är mycket populära och omfattar 450 st fjärrvärmeanläggningar. Mätningstjänsterna utvecklas p.g.a. att kraven på individuell mätning ökar. F.n. gör vi vissa mätningstjänster av elproduktion från vattenkraftverk samt varmvattenmätning åt Karlshamnsbostäder. Entreprenader omfattar i huvudsak vägbelysningsunderhåll, som vi gör i hela Karlshamns kommun på uppdrag av kommunen. Diskussioner har tidigare förts med kommunen om ett övertagande av vägbelysningen men dessa diskussioner har avstannat. Ett visst arbete med effektivisering görs men det skulle vara önskvärt med en snabbare övergång till energieffektiva armaturer och system för belysningsstyrning samt att satsningar kunde göras på miljöanpassad belysning. Bredband I kommunens nya bredbandsstrategi finns mål beträffande utbyggnad av fibernät och förbättrad konkurrens. Kommunen beslutade att Karlshamn Energi skall medverka i den nya strategin och ändrade i bolagsordningen så att bredband nu också utgör ett ändamål med bolaget. Karlshamn Energi lämnade anbud i kommunens upphandling av fiberförbindelser och lyckades vinna upphandlingen i konkurrens med befintlig fiberleverantör. Under året har därför ett stort fiberprojekt pågått med mål att tillhandahålla ett 40-tal fiberförbindelser åt kommunen senast

11 Avtal tecknades under 2011 med Affärsverken i Karlskrona om samarbete med dem som kommunikationsoperatör. Samma tjänster som finns i Karlskrona skall tillhandahållas i Karlshamn under namnet Karlshamnsporten. Tanken är att i första hand erbjuda villaägare bredband i samband med fjärrvärmeanslutning men även de som bor i bostadsrättsföreningar och hyreshus skall kunna få tillgång till tjänsterna. Elhandel Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har vi tillgång till kvalificerad rådgivning och effektiva hjälpmedel för prissättning och portföljförvaltning. På elhandelsområdet är det små marginaler och det är av stor betydelse att vi strikt följer den riskpolicy som gäller. Trots en hård konkurrens från skrupelfria telefonförsäljare bidrar elhandeln på ett positivt sätt till koncernens resultat. Antalet elhandelskunder har legat ganska stabilt, och andelen som tecknar om sina elavtal när dessa löper ut är c:a 95%. För Karlshamn Energikoncernen är det viktigt att elhandeln kan bära sin andel av gemensamma kostnader för kundtjänst, debitering etc. Från vårens höga elpriser och risk för elransonering har det skett en stor förändring. Ihållande regn gjorde att de nordiska vattenmagasinen under hösten hamnade över normal fyllnadsgrad. Detta i kombination med mild väderlek och en avmattning i konjunkturen fick spotpriserna att sjunka rejält. Vid uppdelningen av Sverige i fyra elområden med olika priser var prisskillnaderna mellan elområde 4 och systempris i storleksordningen 10 öre/kwh, men skillnaderna har sedan minskat tack vara att kärnkraften fått bättre tillgänglighet. För södra Sverige är emellertid riskerna stora att spotpriserna plötsligt rusar i höjden när det uppstår flaskhalseffekter i överföringssystemet. Elproduktion Elproduktionen från våra vindkraftverk på Gunnön har varit som beräknat, 3,3 GWh. Sjunkande priser på el och elcertifikat under hösten gjorde dock att det ekonomiska resultatet av produktionen blev något sämre än budgeterat. I samband med service konstaterades begynnande förslitningsskador på växellådor i de två verk där växellådorna ännu inte blivit utbytta. Dessa två växellådor har nu ersatts med utbytesväxellådor och detta slår direkt på resultatet, som därmed blev negativt. Växellådorna på samtliga verk beräknas nu inte behöva åtgärdas förrän efter att vindkraftverken är avskrivna år Under året har fortsatta ansträngningar gjorts för att komma vidare med en ny gruppstation för vindkraft vid avfallsanläggningen i Mörrum. Karlshamn Energi tolkar vindbruksplanen så att det skall vara tillåtet att bygga på denna plats trots Byggnadsnämndens avvisande inställning. Avfallsanläggningen innebär att området redan är påverkat av industriell verksamhet och den föreslagna lokaliseringen ger mindre än 40 db buller vid bebyggelse och försumliga skuggeffekter. Förberedelser har därför gjorts för inlämnande av Bygglovsansökan och miljöanmälan samt uppförande av mätmast för att utröna om vindenergitillgången är tillräcklig. 7 9

12 Framtidsfrågor Elnätsfrågor Förhandsregleringen infördes vid årsskiftet 2011/2012. Efter mycket arbete med att ta fram en prismodell som definierar skäliga intäkter för elnätsföretagen, gjorde Energimarknadsinspektionen under hösten helt om. Intäktsramarna anpassas till historiska värden och prismodellen införs succesivt under en 18-årsperiod! Ett 80-tal elnätsföretag har överklagat beslutet och för vissa innebär beslutet att man inte kan göra de investeringar som man ansett nödvändiga. Vid tilldelning av intäktsramar tas inte hänsyn till att vissa kostnadsökningar är opåverkbara och därför överklagade även Karlshamn Energi beslutet, även om den tilldelade intäktsramen med viss marginal täcker Karlshamn Energi s planerade prisökningar. Beslut väntas under våren En kontakt för kunden har drivits med stöd av EU-direktiv. Kunden skall bara få en faktura för elnät + elhandel. För många mindre elnätsföretag som saknar elhandel kommer förändringarna att bli mycket påtagliga. Man tappar kundkontakten utom i vissa ärenden som rör nyanslutning och dyligt. Karlshamn Energi har tillsammans med ett 50-tal mindre elföretag protesterat men det hjälper inte när de stora elföretagen och Svensk Energi är positiva. Reformen kommer att driva på strukturomvandlingen och vi tror inte att detta är till fördel för kunden. Hur skall elhandelsföretagens kundtjänstpersonal kunna svara på frågor om 100-tals olika prismodeller från olika elnätsföretag? För Karlshamn Energi är frågan inte så avgörande eftersom vi har en stark elhandelsverksamhet som även kan svara på frågor om elnätet. Det blir dock för kundtjänstpersonalen att lära sig att svara på frågor om andras elnätsfakturor. Timavräkning tillämpas från 63 A och uppåt. Beslut har nu tagits om att införa timavräkning även för kunder med mindre säkringar, men regelverket är ännu inte klart. Tanken är att det skall införas under hösten 2012 och elnätsföretagen får då oerhört kort tid på sig att anpassa mätsystem och rutiner till de nya reglerna. I princip är vi positiva till reformen, som även öppnar för nya taxekonstruktioner både för elnät och elhandel. Taxekonstruktionerna kan utformas så att de gynnar kunder med låga effektuttag och som vill styra sin förbrukning till lågpristid. Från Karlshamn Energi ser vi detta som en möjlighet att gå bort från tidstariff och i stället erbjuda timtaxa. Mottagningsstationen Karlshamn T är mycket gammal och i stort behov av ombyggnad. Karlshamn Energi har nu ett avtal med E.ON Elnät om att bygga om denna anläggning, där Karlshamn Energi har två transformatorer och två ställverksfack. Karlshamn Energi s andel av ombyggnaden är 40%. Ombyggnaden planeras till E.ON Elnät har nu efter mer än 10 års juridisk prövning också fått förnyad koncession för 50 kv-matningen från Horsaryd till Karlshamn T. Koncessionen innebär att vissa sträckor skall kablifieras och vissa sträckor skall korskopplas för att reducera magnetfälten. Från Karlshamn Energi ser vi med förväntan fram emot att även denna viktiga ledning moderniseras. Framtidens elnät kommer att innehålla mer lokal elproduktion i form av solceller. Nya taxekonstruktioner behövs för att ge dessa små produktionsanläggningar rimliga villkor. Smarta elnät kommer att utvecklas. Det handlar i första hand om att mäta och styra förbrukningen så att elsystemet 8 10

13 används effektivt och kunderna kan påverka sina kostnader. Elfordon håller på att introduceras på marknaden. Laddning av elfordon kommer i första hand att ske i hemmen, men sen kommer det även att behövas publika laddstationer främst snabbladdare. Snabbladdare bör lokaliseras till platser där människor på ett naturligt sätt gör avbrott i sitt resande, t.ex. vid matställen och köpcentra. Elhandel och elproduktion Från den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden med olika elhandelspriser. I november var prisskillnaderna stundtals stora mellan de olika elområdena till följd av flaskhalseffekter från norr till söder. Med förbättrad tillgänglighet i kärnkraftverken och en mild vinter har prisskillnaderna emellertid minskat. Kunder i södra Sverige måste emellertid vara beredda på att spotpriserna ibland stiger kraftigt, t.ex. vid störningar i överföringsförmåga eller stopp i kärnkraftverken. I genomsnitt räknar marknaden för de närmsta åren med prisskillnader på mellan 5-10 öre/kwh. Det är därför mycket angeläget att Svenska Kraftnät snarast förstärker överföringsförmågan från norr till söder. Efter hand som nya utlandsförbindelser byggs ut, bl.a. en ny kabel till Litauen, utvecklas priserna dock alltmer mot en nordeuropeisk nivå, som under större delen av året styrs av marginalpriset från kol- och gaseldade kraftverk. Nedläggningen av kärnkraft i Tyskland kommer också att påverka elpriserna negativt. Elcertifikathandeln har utvecklats och sker efter årsskiftet 2011/2012 på en gemensam svensk-norsk nivå. Större volymer förnybar el tillförs och handelssystemet blir mer stabilt. I slutet av 2011 minskade elcertifikatpriserna till följd av vissa överskott på certifikat bl.a. från vindkraft. Från 2013 kommer flera biobränsleeldade anläggningar att fasas ut ur systemet, men samtidigt sänks kvotplikten. Exakt hur detta påverkar elcertifikatpriserna är svårt att förutsäga. Elhandlare skall kunna redovisa varifrån elen kommer, s.k. ursprungsmärkning. Därutöver finns en frivillig lag om ursprungsgarantier. Den som producerar el har rätt till ett dokument som anger med vilket energislag elen har producerats. Regelverken för ursprungsmärkning och ursprungsgarantier håller nu på att ses över och ursprungsgarantierna har börjat värdesättas på marknaden. Fler och fler kunder kräver grön el och detta blir ett miljövärde vid sidan om elcertifikaten. Karlshamn Energi Elförsäljning säljer all el i form av grön el och arbetar för mer förnybar elproduktion. Ett vindkraftprojekt vid avfallsstationen i Mörrum håller på att utredas. Den föreslagna gruppstationen består av 3 st 2 MW vindkraftverk med en beräknad produktion på 15 GWh. Arrendeavtal finns och bygglovsansökan har lämnats in. Förutsättningarna för att få tillstånd bedöms som goda, men innan projektet startas behövs noggranna vindmätningar på platsen. Dessa beräknas göras under Värmemarknaden Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (TPA) överlämnades under året till regeringen och förslag om tredjepartstillträde gick ut på remiss. Många tunga remissinstanser, bl.a. Svensk Fjärrvärme och SABO, är negativa till förslaget. Det är därför inte särskilt sannolikt att regeringen i vårpropositionen föreslår införande av TPA. Vad som i så fall kommer i stället är svårt att förutsäga, men en tänkbar utveckling är att det införs någon form av priskontroll. Genom vårt engagemang som ordförande i Svensk 9 11

14 Fjärrvärmes Teknikråd har vi god insyn i vad som pågår och har även viss möjlighet att påverka utvecklingen inom fjärrvärmeområdet. Fjärrvärmen har på ett mycket påtagligt sätt medverkat till en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp. Fjärrvärmen står för mer än 50 % av uppvärmningsbehovet i Sverige och huvuddelen av fjärrvärmen produceras med fossilfria bränslen eller spillvärme. Det är därför anmärkningsvärt att Boverket i sina nybyggnadsregler helt saknar helhetssyn och endast ställer upp krav på hur många kwh en fastighet får förbruka per m² som köpt energi. Detta är ett synsätt som gynnar värmepumparna även om den primära tillförseln av energi då är flera gånger högre än om man använder fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme har begärt en ändring i lagstiftningen för att komma tillrätta med missförhållandena. Utvecklingen av regionala fjärrvärmenät i Blekinge går långsamt framåt. Karlshamn Energi är inte längre aktuella för att bygga ledningen till Olofström, eftersom Södra Cell valt att endast lämna pris på värmeleveranser till Olofström om man bygger ledningen i egen regi. Från Karlshamn Energi har vi ändå under året arbetat tillsammans med Södra Cell Mörrum och Olofströms Kraft för att få till stånd en bra teknisk lösning när det gäller regionnät och parterna har nått en samsyn. Det är viktigt för den framtida utvecklingen att fjärrvärmenätet mot Olofström blir hydrauliskt sammankopplat med det som finns mot Karlshamn. Tryck och temperaturnivåer behöver harmoniseras och ett samarbetsavtal behöver upprättas för att reglera samkörningen. Detta utgör sedan grunden för vidare utveckling av näten västerut mot Sölvesborg och österut mot Ronneby. Bredband Efter utbyggnad av första etappen med fibernät till kommunens alla anläggningar kommer tjänsteplattformen Karlshamnsporten att introduceras på marknaden. Genom de synergieffekter som uppstår med annan ledningsbunden verksamhet kommer KEAB att kunna erbjuda fiberanslutning till många fastigheter som idag saknar fiber och samtidigt bidra till ett ökat tjänsteutbud. De nationella målen innebär att 90% av alla fastigheter skall ha bredband med 100 Mbit/s senast Kommunens mål är ännu tuffare. Trådlöst bredband kommer inte ensamt att klara dessa krav och därför behövs fiber hela vägen fram till fastigheterna. För att få med landsbygden i bredbandsutvecklingen krävs att staten går in och stödjer utvecklingen i s.k. byanät. Karlshamn Energi försöker också stödja denna utveckling. Ett exempel är Ringamåla Fiber Ekonomisk Förening, där KEAB kommer att ta ansvar för utbyggnaden av själva fibernätet, drift och underhåll av nätet och tillhandahållande av kommunikationsoperatör med tjänster. Tyvärr har utbyggnaden i Ringamåla försenats p.g.a. oklarheter kring momsavdragsrätten. Frågorna är på väg att klaras upp och projektet beräknas komma igång under Flera andra byanät i Karlshamns kommun har beviljats statsbidrag eller är på gång. I slutet av 2011 fördes diskussioner om förvärv av IP-Only s fibernät i Karlshamn. IP-Only s nät är främst lokaliserade till landsbygden och skulle komplettera de nyligen byggda näten på ett utmärkt sätt. Om affären blir av underlättas utbyggnaden av byanät och samma typer av tjänster kommer att kunna erbjudas både i staden och på 10 12

15 landsbygden. Tillgången till Internet skall inte behöva begränsa valet av bostadsort. Energitjänster Energitjänsterna utvecklas för att energin skall användas effektivare. Detta är ett prioriterat område inom EU och olika direktiv omsätts i den svenska lagstiftningen. Exempel på detta är förbud mot glödlampor och lagen om energideklarationer. Som energiföretag kan man antingen sitta med armarna i kors eller hänga med i utvecklingen. Från Karlshamn Energi har vi valt det senare. Vi känner inga tveksamheter i att hjälpa kunderna att använda energin effektivare, även om detta inverkar på företagets lönsamhet. lösningar eftersom vi redan har mätsystem kopplade till varje fastighet. I samband med timmätning kan nya tjänster erbjudas kunderna för att styra energiförbrukningen till lågpristid etc. KEAB s bredbandssatsning med fiber hela vägen fram skapar också möjligheter till nya typer av tjänster som vi i dag inte ens kan drömma om. Karlshamn Energi har en palett av energitjänster som på ett naturligt sätt stöds av företagets kompetens. En tjänst som ger stor effektivisering är ombyggnad av villor med direktverkande el till vattenburet system och fjärrvärme. Utsläpp av CO 2 minskar från c:a 10 ton/år till c:a 0,5 ton/år. Men även rådgivningstjänster som t.ex. energideklarationer och energikartläggning leder förhoppningsvis till att kunden effektiviserar sin energianvändning. Nya tjänster utvecklas ständigt. En mycket intressant tjänst som KEAB arbetar för att erbjuda fjärrvärmekunderna är styrning med NODAutrustning, smart grid på värmesidan. Enbart genom förbättrad styrning kan effektbehovet anpassas så att effekttoppar undviks, returtemperaturer förbättras och fastigheternas energiförbrukning minskas utan märkbar försämring av komforten. Inom området individuell mätning kan det inom en snar framtid bli krav på individuell mätning av varmvattenförbrukning, och här har KEAB goda möjligheter att erbjuda mättekniska 11 13

16 Miljöredovisning Ledningssystem Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för miljöledning, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Miljölednings- och kvalitetsledningssystemen är certifierade enligt standarderna ISO och ISO Kraven enligt dessa standarder hjälper oss att arbeta med ständiga förbättringar. I samband med ledningens genomgång görs en genomgång av olika krav som ställs på ledningssystemet utifrån företagets miljöpolicy och kvalitetspolicy. Ledningen fastställer också nya miljömål och kvalitetsmål och bedömer om ledningssystemet uppfyller företagets policy. Internrevisionen har en viktig uppgift att granska företagets processer och föreslå förändringar när teori och praktik inte hänger ihop. Uppföljningsrevision med extern revisor genomförs vid två tillfällen per år och då granskas ledningssystemets överensstämmelse med standarden. Trots en del avvikelser och förbättringsförslag har revisorn överlag gett goda omdömen. Miljövärdering av fjärrvärme och el Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från värmeverksamheten hämtas från den miljörapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Koldioxidutsläppen 2011 var 9 g/kwh. Jämfört med 2009 har utsläppen under åren ökat och det beror på mer fossileldad reservproduktion. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har gett ut sammanställningar av miljövärden för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag, och Karlshamn Energi AB placerar sig bland de bättre. När det gäller el är det svårare att göra en miljövärdering. Å ena sidan är det väldigt enkelt. Karlshamn Energi Elförsäljning säljer endast grön el och därmed kan man hävda att koldioxidutsläppen är noll, eftersom det finns ursprungsgarantier som innebär att all el som säljs har producerats med förnybar elproduktion. Men när det gäller miljökonsekvenser av ökad eller minskad elanvändning ansluter vi oss till Svensk Fjärrvärme s och Svensk Energi s Plattform för miljövärdering från Man kan då hävda att kundens miljöpåverkan skall beräknas utifrån den produktionsanläggning som står på tur att starta, avvecklas eller investeras i vid den tidpunkt förändringen sker. Detta innebär att el skall värderas efter marginalutsläpp som i allmänhet härrör från kolkondenskraftverk. Enligt uppgifter från Svensk Energi ligger marginalutsläppen olika år på 0,4-0,75 kg CO 2 /kwh. I våra analyser väljer vi att räkna med 0,5 kg CO 2 /kwh. Ett annat perspektiv är att förlita sig på EU s utsläppshandelssystem EU ETS, som för den handlande sektorn definierar ett tak för koldioxidutsläppen. Kunden påverkar prisnivån på utsläppsrätterna och är därmed oavsett åtgärd med och finansierar den långsiktiga förändringen av energisystemet. Utsläppsrätter Utsläppsrätter EU ETS är inne på det sista året av den andra provperioden ( ). Utsläppsrätterna sätter ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut från den handlande 12 14

17 sektorn. Till följd av den ekonomiska krisen i Europa har efterfrågan under 2011 minskat och därmed sjunker priset på utsläppsrätterna. Priset har minskat till under 10 Euro/ton och risken för en priskollaps liknande den vi hade efter den första provperioden är uppenbar. Inför den tredje provperioden ( ) har utsläppsrätter fördelats till de olika länderna i EU och även till företagen inom länderna. Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som historiskt behövts. Andelen utsläppsrätter som erhålls gratis minskar sedan år från år. Om vi lyckas hålla förbrukningen av fossila bränslen på nivån 1-3 % bör de tilldelade utsläppsrätterna täcka behovet under de närmsta åren. Elcertifikat Det svenska elcertifikatsystemet har inneburit en kraftig stimulans till ökad elproduktion med biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft. Systemet har från årsskiftet 2011/2012 utökats till att vara en gemensam svensk/norsk elcertifikatmarknad. Förnybar elproduktion kommer att byggas där det finns bäst förutsättningar. Priset på elcertifikaten har under 2011 sjunkit till nivån kr/mwh. För våra vindkraftverk på Gunnön har detta inneburit försämrad ekonomi, men å andra sidan innebär införandet av prisområden från med högre priser i elområde 4 att produktionsanläggningar i södra Sverige gynnas. Kvotplikten, dvs den andel av elanvändningen som skall motsvaras av elcertifikat, var under ,9 %, och kommer under 2012 att vara oförändrad. Under 2013 kommer flera stora biobränsleeldade produktionsanläggningar att fasas ur systemet och kvotplikten sjunker till 13,5 %. Det är svårt att bedöma hur tillgång och efterfrågan på elcertifikaten kommer att utvecklas och därmed blir även prisutvecklingen svårbedömd. Sjunkande elpriser och elcertifikatpriser har en hämmande effekt på utvecklingen. Nya projekt kan på kort sikt drabbas av försämrad lönsamhet men på längre sikt torde prisnivåerna åter stiga. Elenergi Karlshamn Energi Elförsäljning köper elenergi från Skellefteå Kraft. En mindre del utgörs av egenproducerad vindkraft och lokalt producerad vattenkraft. Skellefteå Kraft är också balansansvarig. All elleverans är certifierad med RECS-certifikat och utgörs av s.k. Grön el. När vi köper in ursprungsgarantier går dessa in på ett konto, antingen i Ceasar-konto hos Svenska 13 15

18 Kraftnät eller GREXL-CMO konto. Vid årets slut annulleras ursprungsgarantierna från kontot och vi kan styrka detta med en kopia på annulleringen. Genom detta förfarande garanteras att den märkta elen inte dubbelräknas. Produktion, distribution och användning av elenergi är förenad med elektriska och magnetiska fält som normalt inte hör hemma i naturen. Det diskuteras mycket huruvida dessa fält har några hälsoeffekter. Även om forskningen inte kan visa på några entydiga effekter finns människor som anser sig lida av s.k. elallergi. Vi anser att dessa personer måste tas på fullt allvar och att försiktighetsprincipen bör tillämpas vid utformning och placering av elanläggningar med höga elektromagnetiska fält. Utformning av bestämmelser måste dock bygga på vetenskapliga fakta. Värme Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn Energi är såsom tidigare miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Samarbetet med Södra Cell Mörrum och AAK om leveranser av fossilbränslefri fjärrvärme fortsätter, men under den kalla vintern 2011 har leveransförmågan från Södra Cell Mörrum och AAK inte räckt till för att täcka behovet. Detta har inneburit att mer egen fossileldad värmeproduktion behövt användas än vad som var planerad. Eldningsolja och gasol står för 2,5 % av fjärrvärmeproduktionen, och utsläppen av koldioxid hamnade på 9 g/kwh. Ett viktigt kvalitetsmål som satts upp i ledningssystemet är att minska fjärrvärmeförlusterna till 11 %. Under 2011 var dessa förluster 13,9 %. För att nå målet krävs förtätning och systemeffektivisering. Ett mål med systemeffektivisering är att utveckla fjärrvärmesystemet till att arbeta med lägre temperaturer, såväl i framledning som i returledning. Målet är nu att inom de närmsta åren komma ner i 90 /40 C. För att nå 40 C i returledningen krävs åtgärder i kundanläggningar och här har Karlshamn Energi valt att göra det tillsammans med fastighetsägarna. När det gäller reduktion av framledningstemperaturen handlar det mer om att göra förändringar i fjärrvärmenätet genom att bygga bort flaskhalsar och förbättra pumpningen. Genom att sänka framledningstemperaturen 14 16

19 uppstår också stora vinster i producentledet genom att mer ren överskottsvärme kan användas. Karlshamn Energi driver ett antal närvärmeanläggningar. Vid Persgården i Mörrum finns två deponigaseldade värmecentraler. Deponigasen från VMAB används till något nyttigt i stället för att den bara skulle facklats bort eller varit ett miljöproblem. I Mörrum finns också en pelletseldad anläggning vid Forsbacka. På sikt kommer samtliga dessa anläggningar att ersättas med fjärrvärme. I Hällaryd finns ett närvärmenät som försörjs från en pelletseldad panna vid Hällaryds skola. Fastbränsleanläggningar kräver mer tillsyn och underhåll än oljeeldade anläggningar men endast små mängder olja har behövt tillgripas som reservbränsle. Utsläpp till luft Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av eldningsolja och gasol för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. De fossila bränslena har stått för 2,5 % av värmeproduktionen. Under 2011 har koldioxidutsläppen totalt från verksamheten legat på 9 g/kwh, vilket är en minskning från föregående år. Reservleveranser från AAK har fått utnyttjas i större utsträckning än planerat och värmeleveranserna därifrån står för 4,7 % av värmeproduktionen. Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och stoft har legat kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. En periodisk besiktning har gjorts av pannan vid hetvattencentralen i Stilleryd. Denna kontroll görs vart tredje år och inga onormala värden har uppmätts. Tvärtom ligger utsläppen av kväveoxider på < 100 ppm, vilket är långt under gränsvärdet på 200 ppm. Miljöpåverkan Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Utsläpp till mark och vatten Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten från renspolning av pannor går till kommunens reningsverk. Utöver visst läckage av fjärrvärmevatten före-kommer vid normal drift inte några utsläpp till mark eller 15 17

20 vatten, och under 2011 har det inte förekommit några utsläpp av oljor eller kemikalier. Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt fjärrvärmevatten som via dagvattenledningar släpps direkt till recipienten. I fjärrvärmesystemet förekommer också ett visst läckage av fjärrvärmevatten från packboxar för pumpar och ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar. Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya ledningar, har under året legat på nivån 1650 m 3, vilket får anses vara normalt. Fjärrvärmevattnet innehåller ytterst små mängder av kemikalier och infärgningsämnen och anses ofarligt att släppa ut i naturen. Avfall I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt möjligt. Det avfall som inte materialåtervinns går via Västblekinge Miljö AB till deponering eller energiåtervinning, totalt 14 ton. Farligt avfall har minskat från 14 till 7,1 ton. Schaktmassor lagras utanför lagergården vid Karlshamn Energi. Tillstånd finns för mellanlagring av upp till 500 m 3. Massupplaget vid Karlshamn Energi är avskärmat med vallar och skyddsplanteringar för att förbättra stadsbilden. Från kylanläggningen på Östra Piren har mindre mängder uppvärmt havsvatten släppts ut. Kylanläggningen har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att förhindra försmutsning och påväxt. Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan på sikt orsaka miljöproblem. Rutiner finns därför för ändförslutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar finns. Nya kablar förläggs normalt inte på samma ställe där de gamla kablarna ligger och därför anser vi det inte ekonomiskt försvarbart att gräva upp de gamla kablarna. En fördjupad miljöutredning har gjorts. Utredningen visar på ett framtida problem, men f.n. finns inte några krav på att gamla kablar skall grävas upp när de inte längre är i bruk. Buller Hetvattencentralen i Stilleryd och övriga panncentraler har inte orsakat något störande buller till omgivningen som vi känner till. Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men det görs numera på ett sätt som är accepterat av de närboende. En bullermätning har tidigare gjorts för vindkraftverken och nivån vid närmsta bostad låg vid mätningstillfället på 43 db(a). Bullernivån från vindkraftverken 16 18

21 bedöms emellertid ligga under 40 db om man tar hänsyn till det bakgrundsbuller som också finns på platsen. Några nya krav på bullermätning har inte kommit. Buller förekommer också vid anläggningsarbeten. Dessa utförs normalt under dagtid och några klagomål på buller har inte förekommit. Buller är i första hand en arbetsmiljöfråga. Miljöprojekt Fjärrvärmeutbyggnader har under året gjorts till 59 fastigheter. Totalt omfattar dessa utbyggnader en leveransvolym på 3 GWh/år. Många installationer ersätter gamla oljeeldade pannor eller eluppvärmda hus och årets fjärrvärmeanslutningar beräknas reducera utsläppen av koldioxid med 1300 ton/år, med den miljövärdering av el som redovisats ovan (0,5 kg CO 2 /kwh el ). Utbyggnad av fjärrvärme, och framförallt att ersätta eluppvärmning med fjärrvärme, innebär en mycket stor energieffektivisering för samhället. Karlshamn Energi verkar för ökat utnyttjande av förnyelsebar elproduktion. Ökad fjärrvärmeanvändning gynnar också kraftvärmeproduktionen hos Södra Cell Mörrum och AAK. Karlshamn Energi vill också fortsätta att utveckla vindkraften. Markavtal har träffats för uppförande av vindkraftanläggning i anslutning till avfallsstationen i Mörrum. Arrendeintäkterna avses att fördelas till markägare inom 500 m från de planerade vindkraftverken. Karlshamn Energi har lämnat in bygglovsansökan till Byggnadsnämnden i Karlshamn och miljöanmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Beslut har även fattats om uppsättning av mätmast för att klarställa om det finns tillräckligt med vind på den aktuella platsen. Karlshamn Energi har under flera år arbetat med att få till stånd en utbyggnad av ett regionalt fjärrvärmenät mellan Södra Cell Mörrum och Olofström. Om projektet kommer till stånd innebär det att tillgängliga resurser av överskottsvärme kan tillvaratas på ett bättre sätt. Utsläppen av koldioxid från industriernas eldning av gasol minskar, och biobränslet som i dag används av Olofströms Kraft kan komma till bättre nytta någon annanstans. Karlshamn Energi erbjuder kunderna många olika energitjänster för att använda energin effektivare och en affärsplan för nya energitjänster har utarbetats. Energitjänster erbjuds inom området Rådgivningstjänster, Anslutningstjänster, Fastighetstjänster och Entreprenader

22 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 bolagets 29:e verksamhetsår 20 18

23 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer , en koncern för vilken denna årsredovisning upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100 % av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av energi och därmed sammanhängande energitjänster samt bredband. Ägardirektiven reglerar för bolaget viktiga frågor, bl.a. ägarens krav på avkastning och soliditet. Av företagets vision och affärsidé framgår det kommunala ändamålet med verksamheten: Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, bredband och tjänster, medan elproduktion och elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. All personal är anställd i Karlshamn Energi AB, och dotterbolaget tillförsäkras genom avtal kompetens och resurser för att driva sin verksamhet. Koncernens produkter och tjänster marknadsförs med det gemensamma varumärket Karlshamn Energi. Riskbedömningar har under året gjorts på ett systematiskt sätt. Riskerna indelas i fem kategorier: Personalrisker, verksamhetsrisker, miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra. Åtgärder vidtas mot de risker som bedöms vara onödigt höga. Medelantalet anställda har varit 38 st varav 9 st kvinnor. Sjukfrånvaron har varit 1,5 %. Den kalla vintern gjorde att belastningen på elnätet var hög. Max effektuttag var nära abonnemangsgränsen på 25 MW. Under andra halvåret har elförbrukningen varit betydligt lägre och inmatningen i elnätet slutade på 114 GWh, vilket är 5 % under budget. Elnätsförlusterna var 3,4 %. Tillgängligheten i elnätet har varit god och genomsnittlig avbrottstid till följd av oplanerade avbrott var 7 minuter. Elnätspriserna höjdes med igenomsnitt 2 % för att kompensera för kostnadsökningar i överliggande nät samt för ökade drift- och underhållskostnader. Investeringar har bl.a. omfattat nya transformatorer, kabelnät och utbyte av kabelskåp. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 2,7 mnkr. En särredovisning för elnätsverksamheten för 2010 har redovisats till Energimarknadsinspektionen och någon ytterligare granskning har myndigheten inte ansett nödvändig. En ny regleringsmodell med förhandsreglering av elnättaxorna har införts. Karlshamn Energi tilldelades av Energimyndigheten en intäktsram för de kommande fyra åren på 140 mnkr (prisnivå 2010). Denna summa beräknas täcka planerade prisökningar, men Karlshamn Energi AB har ändå överklagat den beslutade intäktsramen av principiella skäl. Ett utbytesprogram för felfungerande elmätare har inletts. C:a hälften av de 19 21

24 1700 enfaskopplade elmätarna har bytts ut och resten görs under Reparationer av elmätare görs på leverantörens bekostnad, men utbytet står Karlshamn Energi AB för. Även trefaskopplade elmätare och mätterminaler uppvisar förhöjd felfrekvens, men för dessa utrustningar görs tills vidare utbyte efter hand som felen upptäcks. Värmeförsäljningen var ovanligt hög första halvåret och ovanligt låg andra halvåret. Värmeförsäljningen slutade på 157 GWh, nära budget. Under den kalla vintern var det hög belastning på fjärrvärmesystemet. Trots störningar i produktionen från Södra Cell Mörrum har tillgängligheten varit god. Södra Cell Mörrum har levererat 167 GWh vilket utgör 91 % av värmeproduktionen. För reservproduktion har AAK stått för 9 GWh och egna fossileldade anläggningar för 5 GWh. Deponigasen utgjorde 0,6 GWh och pelletsproduktionen 1,8 GWh. Nätförluster inklusive mätförluster har legat på 13,9 %. Genom fortsatt effektivisering i fjärrvärmedistributionen är returtemperaturerna nu < 43 C. Prishöjningarna var i genomsnitt 1 %. Leveranser av kyla har minskat till c:a 0,2 GWh. 59 nya fjärrvärmekunder har under året tillkommit med en beräknad årlig leveransvolym på 3 GWh. Nyanslutningar har gjorts i mindre projekt i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. Investeringar i fjärrvärmeverksamheten var 12,3 mnkr, varav huvuddelen för nya fjärrvärmeledningar och serviser. C:a 500 m av inmatningsledningen i Stilleryd har fått läggas om p.g.a. kommunens krav på att planspränga området. Kostnaden för omläggningen har kommunen stått för. Även Värmeverksamheten lämnar en särredovisning till Energimarknadsinspektionen. Under 2011 har Karlshamn Energi AB infört bredband som nytt affärsområde. Avtal har träffats med Karlshamns kommun om uthyrning av svartfiber till deras anläggningar. Utbyggnad av fibernätet har gjorts i Karlshamn, Asarum och Mörrum. I Svängsta fanns redan ett fibernät som byggdes i samband med fjärrvärmen Investeringar i fibernät har varit 11,0 mnkr. Avtal har även träffats med Affärsverken i Karlskrona om att som kommunikationsoperatör i Karlshamn Energi AB s fibernät tillhandahålla en portal där kunderna kan välja tjänsteleverantör. Denna portal, Karlshamnsporten, kommer att introduceras på marknaden under 2012 och därefter kommer Karlshamn Energi AB att genomföra fortsatta utbyggnader av fibernätet. Tjänster kommer även att erbjudas till s.k. byanät. Liksom tidigare har Karlshamn Energi AB skött debitering av VA åt Karlshamns kommun och debitering av renhållningsavgifter på uppdrag av Västblekinge Miljö AB. Underhåll och nyanläggning av vägbelysningar har gjorts på entreprenad i hela Karlshamns kommun. Färdig Värme är numera en tjänst och omfattar över 100 stora fjärrvärmecentraler. Under året har tillkommit 2 nya Färdig Värmeanläggningar. Installation av nya fjärrvärmecentraler har gjorts för 56 fjärrvärmekunder. Serviceavtal för fjärrvärmekunder omfattar c:a 450 anläggningar. Vissa mätningstjänster har som tidigare gjorts åt ett mindre antal privata och kommunala kunder. Energideklarationer och energikartläggningar har omsatt 0,8 mnkr. Totalt omsätter tjänster och entreprenader 12,4 mnkr, och sysselsätter c:a fyra årsarbetare. Elförsäljningen minskade till c:a 128 GWh, men antalet elkunder har varit relativt konstant. El och elcertifikat 20 22

årsredovisning 2012 Karlshamn Energi AB, Box 174, 374 23 Karlshamn, Tel: 0454-818 00, Fax 0454-893 30 www.karlshamnenergi.se

årsredovisning 2012 Karlshamn Energi AB, Box 174, 374 23 Karlshamn, Tel: 0454-818 00, Fax 0454-893 30 www.karlshamnenergi.se årsredovisning 2012 Karlshamn Energi AB, Box 174, 374 23 Karlshamn, Tel: 0454-818 00, Fax 0454-893 30 www.karlshamnenergi.se Tryckt på miljövänligt papper INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 12 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA

ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA KARLSHAMN ENERGI SKA VARA DET STARKASTE VARUMÄRKET OCH DET NATURLIGA VALET NÄR HUSHÅLL OCH FÖRETAG I REGIONEN VÄLJER ENERGI OCH BREDBANDSLÖSNINGAR.

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB]

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Publiceringsdatum: [2011-06-29] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) Verksamheten i siffror Område 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr)

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden November 2015 Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden Erik Dotzauer Effekt på elmarknaden Fjärrvärmen har en roll att spela Effekt 27 GW Minska effekten (fjärrvärme istället för elbaserad uppvärmning) Import

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper

Tryckt på miljövänligt papper årsredovisning 2013 Tryckt på miljövänligt papper INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 8 Årsredovisning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - koncernen 17 Balansräkning - koncernen 18 Ställda

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm 2012-10-04 Observera följande: Denna presentation innehåller inga sanningar utan exempel på hur man kan resonera kring miljövärdering

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Välkomna på REKO-möte 2016

Välkomna på REKO-möte 2016 Välkomna på REKO-möte 2016 Vad är REKO FJÄRRVÄRME? REKO FJÄRRVÄRME är en kvalitetsmärkning framtagen av vår branschorganisation Svensk Fjärrvärme i samarbete med SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter VÄLKOMNA Dagens program REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter Alla presentationer och verksamhetsgenomlysningen finns att läsa på www.veab.se Reko fjärrvärme Reko fjärrvärme är

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer