Tryckt på miljövänligt papper 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckt på miljövänligt papper 2"

Transkript

1 årsredovisning 2011

2

3 1

4 Tryckt på miljövänligt papper 2

5 INNEHÅLL VD har ordet Miljöredovisning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen 25 Balansräkning - koncernen 26 Ställda säkerheter och 27 ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen 28 Resultaträkning - moderföretaget 29 Balansräkning - moderföretaget 30 Ställda säkerheter och 31 ansvarsförbindelser - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget 32 Noter med redovisningsprinciper 33 och bokslutskommentarer Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse och ledamöter 49 Nyckeltal och statistik

6 VD har ordet Nöjda kunder Nöjda kunder är vårt viktigaste mål. Det var därför med stor spänning som vi inväntade resultatet av Nöjd-Kundundersökningen hösten Resultatet överträffade våra högt ställda förväntningar med mycket goda omdömen rakt över. Konkurrenskraftiga priser, miljövänliga produkter och god service gör att kunderna gärna väljer Karlshamn Energi. För mig och personalen är detta en extra stimulans samtidigt som vi är väl medvetna om att kundernas förtroende hela tiden måste vårdas. Att vinna kundens förtroende tar tid, men att tappa det kan gå blixtsnabbt! Rätt kvalitet Under vintern 2011 ställdes fjärrvärmeberedskapen stundtals inför tuffa utmaningar i samband med störningar i den ordinarie värmeproduktionen från Södra Cell Mörrum. Reservproduktion från AAK och i egna oljeeldade anläggningar fick tas i anspråk i större utsträckning än planerat. Men kunderna förväntar sig en hög tillgänglighet och det har man också fått. Även på elnätet har tillgängligheten varit god. God ekonomi Med ett resultat på 12,8 mnkr uppfyller vi ägarens avkastningskrav och till ägaren lämnas ett koncernbidrag på 8,1 mnkr. Så trots att det gångna året inneburit en del merkostnader för reservproduktion och oplanerade underhållsåtgärder kan vi vara nöjda med resultatet. Genom konkurrenskraftiga priser bidrar vi också till en god ekonomi för kunderna. Bra miljö Varumärket Karlshamn Energi förknippas med miljövänliga energilösningar. Vår fjärrvärme är miljömärkt med Bra Miljöval och all elförsäljning är s.k. grön el. Vi erbjuder kunderna tjänster som innebär att man kan utnyttja energin effektivare och vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar elproduktion. Planering har pågått för att få tillstånd till att bygga en vindkraftgrupp vid avfallsstationen i Mörrum. Med mer egen vindkraft får Karlshamn Energi en allt grönare profil. Utveckling Den stora utmaningen under 2011 var att bygga upp ett nytt affärsområde Bredband. Karlshamn Energi vann kommunens stora fiberupphandling och detta blev startskottet för en större fiberutbyggnad. Planering pågår för fullt för att i samarbete med kommunikationsoperatör utveckla en plattform, Karlshamnsporten med ett stort utbud av tjänster inom Internet, TV och telefoni. Målet med bredbandssatsningen är att erbjuda fler kunder fiberanslutning och att öka utbudet av olika typer av bredbandstjänster. Allt i enlighet med kommunens bredbandsstrategi. Jag vill med dessa ord tacka kunder, samarbetspartners, ägare och personal för ännu ett framgångsrikt år! Hans-Inge Bengtsson 2 4

7 Verksamhetsutveckling Kunderna Nöjd Kund undersökningen, som berördes inledningsvis, utfördes av Skop under hösten Denna lite större undersökning, som görs vart tredje år, omfattade 600 kunder, både näringslivskunder och privatkunder fördelat på elnät, fjärrvärme och elhandel. Resultatet var för alla undersökta affärsområden positivt. Dels ligger mätningarna generellt på en jämförelsevis mycket hög nivå med Nöjd-Kund-Index (NKI) på 83-90, och dels har förbättring skett på alla områden sedan förra mätningen, som gjordes I samband med fjärrvärmeinstallationer görs också kundundersökningar för att ta reda på vad kunden tycker i olika frågor och vilka förbättringsområden som finns. Även här uppnås goda resultat. Mer än 90 % av kunderna säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med installationerna. Att 95 % av elkunderna väljer att teckna om sina elavtal när de gamla löper ut tolkar vi också som ett tecken på att kunderna är nöjda. Priset är inte allt, men det betyder mycket. Våra fjärrvärmepriser ligger 20-30% lägre än hos jämförbara företag i regionen. Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter mellan kommuner, den s.k. Nils Holgersson-undersökningen, ligger Karlshamn Energi nu på en 12:e lägsta plats i landet när det gäller fjärrvärmepriser. Även på elnätet placerar vi oss bland de företag som har de lägsta nätavgifterna i regionen. På elhandelsområdet placerar vi oss i allmänhet på den bättre halvan vid prisjämförelser som görs på olika jämförelsesajter, t.ex. elpriskollen. Fler och fler kunder tar hänsyn till miljön när man väljer leverantör. Karlshamn Energi har en mycket tydlig miljöprofil. Fjärrvärmen är miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och är samtidigt certifierad enligt branschens egen kvalitetsmärkning Reko fjärrvärme. Elleveranserna utgörs till 100 % av grön el, vilket innebär att det finns ursprungsgarantier för all el som säljs. En del av elen kommer dessutom från egna vindkraftverk. Många kunder uppskattar nog ändå mest att vi finns lokalt och att vi har en hög service. Det finns en kundtjänst som är lätt att komma fram till. Och även i övrigt har vi fått bevis på att många kunder uppskattar den service man får. Detta gäller inte minst hjälp av beredskapsorganisationen i samband med störningar i elleveranser och fjärrvärmeleveranser. Både företag och privatkunder uppskattar också de tjänster som vi tillhandahåller lokalt. I servicen ingår även den information man får i form av det uppskattade INFO-bladet som delas ut tillsammans med räkningen. De flesta kunder förstår att det vi gör lokalt kommer samhället till godo. Gör Karlshamn Energi ett bra resultat går detta tillbaka till kommuninvånarna i form av t.ex. fortsatta satsningar på hållbar utveckling. Kunderna uppskattar också att Karlshamn Energi tar ett socialt ansvar och är en trogen sponsor av kultur- och idrottsevenemang mm. Personalen Karlshamn Energi tillämpar rekrytering av personal c:a ett år innan pensionering, och detta fungerar mycket bra. Den nyanställde får möjlighet att komma in i jobbet och den som skall gå i pension får möjlighet att trappa ner. Inom vissa personalkategorier kan 3 5

8 det på sikt bli brist på personal eftersom utbildningssystemet inte riktigt matchar pensionsavgångarna. Personalrekrytering har under året främst inriktats på det nya affärsområdet bredband. En bredbandsingenjör har provanställts, men i övrigt har personalbehovet under uppbyggnadsskedet lösts med interna omdisponeringar och konsultinsatser. När bredbandsverksamheten kommer in i en driftfas kommer ytterligare personalförstärkning att behövas. Energitjänsterna är också ett område som är under utveckling, och även här kan det på sikt behövas förstärkningar. Kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. Målet har varit att igenomsnitt genomföra minst 75% av all planerad kompetensutveckling och detta mål nåddes. Ett viktigt område har också varit att utveckla chefernas förmåga att inför lönesamtalet bedöma medarbetarnas kunskap, prestationer, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Sjukfrånvaron var under året totalt 1,5 %. Den låga sjukfrånvaron hänger säkert samman med att Karlshamn Energi har en platt organisation där alla blir sedda och där alla känner ansvar för sitt arbete. Personal som har längre sjukskrivning kontaktas och åtgärder vidtas för att få in personal i arbete så fort som möjligt efter en sjukskrivning. Personal som fått hjälp med individuella hälsoplaner har fått fortsatt stöd från Företagshälsovården med sjuksköterska, sjukgymnast eller psykolog för att förbättra sin hälsa. Men ansvaret ligger till syvende och sist på individen. Våra affärsområden Elnät Effektuttaget höll sig inom abonnemanget på 25 MW, trots att vintern var kall. Levererad elenergi minskade till följd av att viss verksamhet upphört, bl.a. stenkrossen i Stilleryd, men också att elenergin används effektivare. Tillgängligheten har varit god och det har inte inträffat några oplanerade strömavbrott i överliggande nät och inte heller några längre strömavbrott i eget nät. Under året har ett stort arbete lagts ner på att ta fram underlag till förhandsregleringen av elnäten, som trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Karlshamn Energi tilldelades av Energimarknadsinspektionen en 4-årig intäktsram, som beräknas täcka våra beräknade intäkter. Vi kan således ta ut de prisökningar som vi planerat att göra. Karlshamn Energi har ändå överklagat intäktsramen, eftersom den inte ger oss möjlighet att kompensera nätintäkten för opåverkbara kostnader. Kabelnätet i de centrala delarna av Karlshamn är till stora delar gammalt ( > 40 år ). Det är en grannlaga uppgift att bedöma när kabelnätet behöver bytas. Mätningar på kablarna har visat att de elektriska egenskaperna är fullt acceptabla. Den största risken är att kablarna angrips utifrån av korrosion, men så länge vi inte får någon förhöjd felfrekvens låter vi kablarna vara i drift. Beredskap finns för att snabbt kunna dra igång kabelbyten och pengar finns avsatta i flerårsbudgeten för detta ändamål. Genom besiktningar och underhållsåtgärder kan även transformatorstationernas livslängd förlängas med fullgod funktion. Kabelskåpen är i gott skick efter att äldre kabelskåp under många år ersatts av skåp med person- 4 6

9 säkert utförande. Det gamla ställverket vid 50 kv mottagningsstationen Karlshamn T behöver dock förnyas. Karlshamn Energi har ställverksfack och transformatorer placerade i ställverket, som ägs av E.ON. Vi är nu överens med E.ON om att byta ut hela ställverket Ett stort bekymmer har varit felbehäftade enfas elmätare. Efter att felet konstaterades vara i en liten komponent i elmätarna har en utbytesplan gjorts upp tillsammans med leverantören. Under året har c:a 900 av 1700 enfasmätare bytts ut och resten görs under Samma fel kan komma att uppstå även i trefasmätare och mätterminaler, men här görs åtgärder efter hand, eftersom felen i dessa utrustningar uppträder relativt sällan. Felen uppträder alltid till kundens förmån. Värme och Kyla Året inleddes med en kall vinter som satte KEAB s värmeproduktion på hårda prov. Ideliga störningar i leveranserna från Södra Cell Mörrum gjorde att AAK s reservproduktion och egna oljeeldade reservanläggningar fick köras betydligt mer än planerat. På årsbasis blev andelen fossilt bränsle i fjärrvärmenätet 2,4 %. Karlshamn Energi s anläggningar och beredskapsorganisation klarade dock upp situationen på ett bra sätt och kunderna har haft en hög tillgänglighet i sin värmeförsörjning. Under hösten och slutet av året var det emellertid betydligt varmare än normalt och värmeförsäljningen slutade på 157 GWh, 2 % över budget. Gamla läckande fjärrvärmeledningar vid Möllebacken har bytts ut liksom en del läckande ventiler i fjärrvärmenätet. En större oplanerad underhållsåtgärd har gjorts på hetvattenpannan i Stilleryd. Fortsatt modernisering av gamla styrutrustningar och en övergång till mer förebyggande underhåll planeras att genomföras för att minska mängden fel som inträffar under beredskapstid. C:a 500 m av den grova fjärrvärmeledningen från hetvattencentralen har fått läggas om p.g.a. att Karlshamns kommun låtit planspränga även denna del av Stillerydsområdet. Arbetet krävde en noggrann planering och utfördes av extern entreprenör med utmärkt resultat. Omläggningen betalades av Karlshamns kommun. Närvärmeanläggningarna i Mörrum och Hällaryd har fungerat tillfredsställande. De fastbränsleeldade pannorna kräver dock en hel del tillsyn och underhåll och på sikt bör pelletspannan i Forsbacka ersättas av fjärrvärme, liksom de två deponigaseldade panncentralerna vid Persgården. Deponigasen har minskat och används inte längre för fjärrvärmeproduktion. Deponigaspannan i Mörrum kommer därför att förses med en oljebrännare i stället. Arbetet med systemeffektivisering har som inriktningsmål ett fjärrvärmesystem med 90/40ºC i fram- respektive returledning. Den samlade returtemperaturen från fjärrvärmesystemet ligger under 43 C och arbetet fortsätter med åtgärder riktade mot kundanläggningar i dialog med kunden. För att få ner framledningstemperaturen krävs vissa förstärkningar i nätet och ökad pumpning. Anpassning av temperaturerna är strategiskt viktiga för att kunna utnyttja överskottsvärmen effektivare och för att möjliggöra hopkoppling av regionala fjärrvärmenät. Ett 60-tal fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet fördelat på förtätningar och mindre projekt i både Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. I slutet av året tecknades även avtal om värmeförsörjning av nytt stort växthus i Elleholm. I detta projekt kommer Karlshamn Energi även att ta 5 7

10 ansvar för reservproduktionen genom att flytta en avställd 6 MW oljepanna från panncentralen vid Väggaskolan till Elleholm. Energileveranser till detta nya växthus motsvarar uppvärmningsbehov för c:a 400 villor. Kylanläggningen på Östra Piren har fungerat utan några större problem, och frikyla med kallt havsvatten svarar för ungefär hälften av kylbehovet. Vid utbyggnad av nästa etapp på Östra Piren kan det bli aktuellt med nytt kylvattenintag för att öka andelen frikyla. Tjänster Administrativ tjänst Fakturering av förbrukningsavgifter för VA och Renhållning görs som tidigare på uppdrag av Karlshamns kommun respektive Västblekinge Miljö AB. Vattenmätaravläsningarna görs i huvudsak som självavläsning. Energitjänster Våra rådgivningstjänster omfattar energistatistik, energideklarationer och energikartläggning. Energideklarationerna har minskat i omfattning men energikartläggningen åt företagskunder har ökat. Till rådgivningstjänsterna räknas även Mina Sidor på hemsidan som har varit under utveckling och kommer att erbjudas kunderna under Installation av fjärrvärmecentral i samband med anslutning till fjärrvärme är en anslutningstjänst. En annan är konvertering av värmesystem från direktverkande el till vattenburet system. Anslutningstjänsterna är de tjänster som omsätter mest i form av pengar men görs till stor del med inhyrda entreprenörer. Till våra fastighetstjänster räknar vi numera Färdig Värme, serviceavtal för fjärrvärme, mätningstjänster och uthyrning av skylift. Färdig Värme är en tilläggstjänst till fjärrvärmeleveransen och innebär att Karlshamn Energi äger och driver fastighetens fjärrvärmecentral. Mer än 100 större fastigheter omfattas numera av denna tjänst. Serviceavtalen är mycket populära och omfattar 450 st fjärrvärmeanläggningar. Mätningstjänsterna utvecklas p.g.a. att kraven på individuell mätning ökar. F.n. gör vi vissa mätningstjänster av elproduktion från vattenkraftverk samt varmvattenmätning åt Karlshamnsbostäder. Entreprenader omfattar i huvudsak vägbelysningsunderhåll, som vi gör i hela Karlshamns kommun på uppdrag av kommunen. Diskussioner har tidigare förts med kommunen om ett övertagande av vägbelysningen men dessa diskussioner har avstannat. Ett visst arbete med effektivisering görs men det skulle vara önskvärt med en snabbare övergång till energieffektiva armaturer och system för belysningsstyrning samt att satsningar kunde göras på miljöanpassad belysning. Bredband I kommunens nya bredbandsstrategi finns mål beträffande utbyggnad av fibernät och förbättrad konkurrens. Kommunen beslutade att Karlshamn Energi skall medverka i den nya strategin och ändrade i bolagsordningen så att bredband nu också utgör ett ändamål med bolaget. Karlshamn Energi lämnade anbud i kommunens upphandling av fiberförbindelser och lyckades vinna upphandlingen i konkurrens med befintlig fiberleverantör. Under året har därför ett stort fiberprojekt pågått med mål att tillhandahålla ett 40-tal fiberförbindelser åt kommunen senast

11 Avtal tecknades under 2011 med Affärsverken i Karlskrona om samarbete med dem som kommunikationsoperatör. Samma tjänster som finns i Karlskrona skall tillhandahållas i Karlshamn under namnet Karlshamnsporten. Tanken är att i första hand erbjuda villaägare bredband i samband med fjärrvärmeanslutning men även de som bor i bostadsrättsföreningar och hyreshus skall kunna få tillgång till tjänsterna. Elhandel Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har vi tillgång till kvalificerad rådgivning och effektiva hjälpmedel för prissättning och portföljförvaltning. På elhandelsområdet är det små marginaler och det är av stor betydelse att vi strikt följer den riskpolicy som gäller. Trots en hård konkurrens från skrupelfria telefonförsäljare bidrar elhandeln på ett positivt sätt till koncernens resultat. Antalet elhandelskunder har legat ganska stabilt, och andelen som tecknar om sina elavtal när dessa löper ut är c:a 95%. För Karlshamn Energikoncernen är det viktigt att elhandeln kan bära sin andel av gemensamma kostnader för kundtjänst, debitering etc. Från vårens höga elpriser och risk för elransonering har det skett en stor förändring. Ihållande regn gjorde att de nordiska vattenmagasinen under hösten hamnade över normal fyllnadsgrad. Detta i kombination med mild väderlek och en avmattning i konjunkturen fick spotpriserna att sjunka rejält. Vid uppdelningen av Sverige i fyra elområden med olika priser var prisskillnaderna mellan elområde 4 och systempris i storleksordningen 10 öre/kwh, men skillnaderna har sedan minskat tack vara att kärnkraften fått bättre tillgänglighet. För södra Sverige är emellertid riskerna stora att spotpriserna plötsligt rusar i höjden när det uppstår flaskhalseffekter i överföringssystemet. Elproduktion Elproduktionen från våra vindkraftverk på Gunnön har varit som beräknat, 3,3 GWh. Sjunkande priser på el och elcertifikat under hösten gjorde dock att det ekonomiska resultatet av produktionen blev något sämre än budgeterat. I samband med service konstaterades begynnande förslitningsskador på växellådor i de två verk där växellådorna ännu inte blivit utbytta. Dessa två växellådor har nu ersatts med utbytesväxellådor och detta slår direkt på resultatet, som därmed blev negativt. Växellådorna på samtliga verk beräknas nu inte behöva åtgärdas förrän efter att vindkraftverken är avskrivna år Under året har fortsatta ansträngningar gjorts för att komma vidare med en ny gruppstation för vindkraft vid avfallsanläggningen i Mörrum. Karlshamn Energi tolkar vindbruksplanen så att det skall vara tillåtet att bygga på denna plats trots Byggnadsnämndens avvisande inställning. Avfallsanläggningen innebär att området redan är påverkat av industriell verksamhet och den föreslagna lokaliseringen ger mindre än 40 db buller vid bebyggelse och försumliga skuggeffekter. Förberedelser har därför gjorts för inlämnande av Bygglovsansökan och miljöanmälan samt uppförande av mätmast för att utröna om vindenergitillgången är tillräcklig. 7 9

12 Framtidsfrågor Elnätsfrågor Förhandsregleringen infördes vid årsskiftet 2011/2012. Efter mycket arbete med att ta fram en prismodell som definierar skäliga intäkter för elnätsföretagen, gjorde Energimarknadsinspektionen under hösten helt om. Intäktsramarna anpassas till historiska värden och prismodellen införs succesivt under en 18-årsperiod! Ett 80-tal elnätsföretag har överklagat beslutet och för vissa innebär beslutet att man inte kan göra de investeringar som man ansett nödvändiga. Vid tilldelning av intäktsramar tas inte hänsyn till att vissa kostnadsökningar är opåverkbara och därför överklagade även Karlshamn Energi beslutet, även om den tilldelade intäktsramen med viss marginal täcker Karlshamn Energi s planerade prisökningar. Beslut väntas under våren En kontakt för kunden har drivits med stöd av EU-direktiv. Kunden skall bara få en faktura för elnät + elhandel. För många mindre elnätsföretag som saknar elhandel kommer förändringarna att bli mycket påtagliga. Man tappar kundkontakten utom i vissa ärenden som rör nyanslutning och dyligt. Karlshamn Energi har tillsammans med ett 50-tal mindre elföretag protesterat men det hjälper inte när de stora elföretagen och Svensk Energi är positiva. Reformen kommer att driva på strukturomvandlingen och vi tror inte att detta är till fördel för kunden. Hur skall elhandelsföretagens kundtjänstpersonal kunna svara på frågor om 100-tals olika prismodeller från olika elnätsföretag? För Karlshamn Energi är frågan inte så avgörande eftersom vi har en stark elhandelsverksamhet som även kan svara på frågor om elnätet. Det blir dock för kundtjänstpersonalen att lära sig att svara på frågor om andras elnätsfakturor. Timavräkning tillämpas från 63 A och uppåt. Beslut har nu tagits om att införa timavräkning även för kunder med mindre säkringar, men regelverket är ännu inte klart. Tanken är att det skall införas under hösten 2012 och elnätsföretagen får då oerhört kort tid på sig att anpassa mätsystem och rutiner till de nya reglerna. I princip är vi positiva till reformen, som även öppnar för nya taxekonstruktioner både för elnät och elhandel. Taxekonstruktionerna kan utformas så att de gynnar kunder med låga effektuttag och som vill styra sin förbrukning till lågpristid. Från Karlshamn Energi ser vi detta som en möjlighet att gå bort från tidstariff och i stället erbjuda timtaxa. Mottagningsstationen Karlshamn T är mycket gammal och i stort behov av ombyggnad. Karlshamn Energi har nu ett avtal med E.ON Elnät om att bygga om denna anläggning, där Karlshamn Energi har två transformatorer och två ställverksfack. Karlshamn Energi s andel av ombyggnaden är 40%. Ombyggnaden planeras till E.ON Elnät har nu efter mer än 10 års juridisk prövning också fått förnyad koncession för 50 kv-matningen från Horsaryd till Karlshamn T. Koncessionen innebär att vissa sträckor skall kablifieras och vissa sträckor skall korskopplas för att reducera magnetfälten. Från Karlshamn Energi ser vi med förväntan fram emot att även denna viktiga ledning moderniseras. Framtidens elnät kommer att innehålla mer lokal elproduktion i form av solceller. Nya taxekonstruktioner behövs för att ge dessa små produktionsanläggningar rimliga villkor. Smarta elnät kommer att utvecklas. Det handlar i första hand om att mäta och styra förbrukningen så att elsystemet 8 10

13 används effektivt och kunderna kan påverka sina kostnader. Elfordon håller på att introduceras på marknaden. Laddning av elfordon kommer i första hand att ske i hemmen, men sen kommer det även att behövas publika laddstationer främst snabbladdare. Snabbladdare bör lokaliseras till platser där människor på ett naturligt sätt gör avbrott i sitt resande, t.ex. vid matställen och köpcentra. Elhandel och elproduktion Från den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden med olika elhandelspriser. I november var prisskillnaderna stundtals stora mellan de olika elområdena till följd av flaskhalseffekter från norr till söder. Med förbättrad tillgänglighet i kärnkraftverken och en mild vinter har prisskillnaderna emellertid minskat. Kunder i södra Sverige måste emellertid vara beredda på att spotpriserna ibland stiger kraftigt, t.ex. vid störningar i överföringsförmåga eller stopp i kärnkraftverken. I genomsnitt räknar marknaden för de närmsta åren med prisskillnader på mellan 5-10 öre/kwh. Det är därför mycket angeläget att Svenska Kraftnät snarast förstärker överföringsförmågan från norr till söder. Efter hand som nya utlandsförbindelser byggs ut, bl.a. en ny kabel till Litauen, utvecklas priserna dock alltmer mot en nordeuropeisk nivå, som under större delen av året styrs av marginalpriset från kol- och gaseldade kraftverk. Nedläggningen av kärnkraft i Tyskland kommer också att påverka elpriserna negativt. Elcertifikathandeln har utvecklats och sker efter årsskiftet 2011/2012 på en gemensam svensk-norsk nivå. Större volymer förnybar el tillförs och handelssystemet blir mer stabilt. I slutet av 2011 minskade elcertifikatpriserna till följd av vissa överskott på certifikat bl.a. från vindkraft. Från 2013 kommer flera biobränsleeldade anläggningar att fasas ut ur systemet, men samtidigt sänks kvotplikten. Exakt hur detta påverkar elcertifikatpriserna är svårt att förutsäga. Elhandlare skall kunna redovisa varifrån elen kommer, s.k. ursprungsmärkning. Därutöver finns en frivillig lag om ursprungsgarantier. Den som producerar el har rätt till ett dokument som anger med vilket energislag elen har producerats. Regelverken för ursprungsmärkning och ursprungsgarantier håller nu på att ses över och ursprungsgarantierna har börjat värdesättas på marknaden. Fler och fler kunder kräver grön el och detta blir ett miljövärde vid sidan om elcertifikaten. Karlshamn Energi Elförsäljning säljer all el i form av grön el och arbetar för mer förnybar elproduktion. Ett vindkraftprojekt vid avfallsstationen i Mörrum håller på att utredas. Den föreslagna gruppstationen består av 3 st 2 MW vindkraftverk med en beräknad produktion på 15 GWh. Arrendeavtal finns och bygglovsansökan har lämnats in. Förutsättningarna för att få tillstånd bedöms som goda, men innan projektet startas behövs noggranna vindmätningar på platsen. Dessa beräknas göras under Värmemarknaden Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (TPA) överlämnades under året till regeringen och förslag om tredjepartstillträde gick ut på remiss. Många tunga remissinstanser, bl.a. Svensk Fjärrvärme och SABO, är negativa till förslaget. Det är därför inte särskilt sannolikt att regeringen i vårpropositionen föreslår införande av TPA. Vad som i så fall kommer i stället är svårt att förutsäga, men en tänkbar utveckling är att det införs någon form av priskontroll. Genom vårt engagemang som ordförande i Svensk 9 11

14 Fjärrvärmes Teknikråd har vi god insyn i vad som pågår och har även viss möjlighet att påverka utvecklingen inom fjärrvärmeområdet. Fjärrvärmen har på ett mycket påtagligt sätt medverkat till en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp. Fjärrvärmen står för mer än 50 % av uppvärmningsbehovet i Sverige och huvuddelen av fjärrvärmen produceras med fossilfria bränslen eller spillvärme. Det är därför anmärkningsvärt att Boverket i sina nybyggnadsregler helt saknar helhetssyn och endast ställer upp krav på hur många kwh en fastighet får förbruka per m² som köpt energi. Detta är ett synsätt som gynnar värmepumparna även om den primära tillförseln av energi då är flera gånger högre än om man använder fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme har begärt en ändring i lagstiftningen för att komma tillrätta med missförhållandena. Utvecklingen av regionala fjärrvärmenät i Blekinge går långsamt framåt. Karlshamn Energi är inte längre aktuella för att bygga ledningen till Olofström, eftersom Södra Cell valt att endast lämna pris på värmeleveranser till Olofström om man bygger ledningen i egen regi. Från Karlshamn Energi har vi ändå under året arbetat tillsammans med Södra Cell Mörrum och Olofströms Kraft för att få till stånd en bra teknisk lösning när det gäller regionnät och parterna har nått en samsyn. Det är viktigt för den framtida utvecklingen att fjärrvärmenätet mot Olofström blir hydrauliskt sammankopplat med det som finns mot Karlshamn. Tryck och temperaturnivåer behöver harmoniseras och ett samarbetsavtal behöver upprättas för att reglera samkörningen. Detta utgör sedan grunden för vidare utveckling av näten västerut mot Sölvesborg och österut mot Ronneby. Bredband Efter utbyggnad av första etappen med fibernät till kommunens alla anläggningar kommer tjänsteplattformen Karlshamnsporten att introduceras på marknaden. Genom de synergieffekter som uppstår med annan ledningsbunden verksamhet kommer KEAB att kunna erbjuda fiberanslutning till många fastigheter som idag saknar fiber och samtidigt bidra till ett ökat tjänsteutbud. De nationella målen innebär att 90% av alla fastigheter skall ha bredband med 100 Mbit/s senast Kommunens mål är ännu tuffare. Trådlöst bredband kommer inte ensamt att klara dessa krav och därför behövs fiber hela vägen fram till fastigheterna. För att få med landsbygden i bredbandsutvecklingen krävs att staten går in och stödjer utvecklingen i s.k. byanät. Karlshamn Energi försöker också stödja denna utveckling. Ett exempel är Ringamåla Fiber Ekonomisk Förening, där KEAB kommer att ta ansvar för utbyggnaden av själva fibernätet, drift och underhåll av nätet och tillhandahållande av kommunikationsoperatör med tjänster. Tyvärr har utbyggnaden i Ringamåla försenats p.g.a. oklarheter kring momsavdragsrätten. Frågorna är på väg att klaras upp och projektet beräknas komma igång under Flera andra byanät i Karlshamns kommun har beviljats statsbidrag eller är på gång. I slutet av 2011 fördes diskussioner om förvärv av IP-Only s fibernät i Karlshamn. IP-Only s nät är främst lokaliserade till landsbygden och skulle komplettera de nyligen byggda näten på ett utmärkt sätt. Om affären blir av underlättas utbyggnaden av byanät och samma typer av tjänster kommer att kunna erbjudas både i staden och på 10 12

15 landsbygden. Tillgången till Internet skall inte behöva begränsa valet av bostadsort. Energitjänster Energitjänsterna utvecklas för att energin skall användas effektivare. Detta är ett prioriterat område inom EU och olika direktiv omsätts i den svenska lagstiftningen. Exempel på detta är förbud mot glödlampor och lagen om energideklarationer. Som energiföretag kan man antingen sitta med armarna i kors eller hänga med i utvecklingen. Från Karlshamn Energi har vi valt det senare. Vi känner inga tveksamheter i att hjälpa kunderna att använda energin effektivare, även om detta inverkar på företagets lönsamhet. lösningar eftersom vi redan har mätsystem kopplade till varje fastighet. I samband med timmätning kan nya tjänster erbjudas kunderna för att styra energiförbrukningen till lågpristid etc. KEAB s bredbandssatsning med fiber hela vägen fram skapar också möjligheter till nya typer av tjänster som vi i dag inte ens kan drömma om. Karlshamn Energi har en palett av energitjänster som på ett naturligt sätt stöds av företagets kompetens. En tjänst som ger stor effektivisering är ombyggnad av villor med direktverkande el till vattenburet system och fjärrvärme. Utsläpp av CO 2 minskar från c:a 10 ton/år till c:a 0,5 ton/år. Men även rådgivningstjänster som t.ex. energideklarationer och energikartläggning leder förhoppningsvis till att kunden effektiviserar sin energianvändning. Nya tjänster utvecklas ständigt. En mycket intressant tjänst som KEAB arbetar för att erbjuda fjärrvärmekunderna är styrning med NODAutrustning, smart grid på värmesidan. Enbart genom förbättrad styrning kan effektbehovet anpassas så att effekttoppar undviks, returtemperaturer förbättras och fastigheternas energiförbrukning minskas utan märkbar försämring av komforten. Inom området individuell mätning kan det inom en snar framtid bli krav på individuell mätning av varmvattenförbrukning, och här har KEAB goda möjligheter att erbjuda mättekniska 11 13

16 Miljöredovisning Ledningssystem Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för miljöledning, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Miljölednings- och kvalitetsledningssystemen är certifierade enligt standarderna ISO och ISO Kraven enligt dessa standarder hjälper oss att arbeta med ständiga förbättringar. I samband med ledningens genomgång görs en genomgång av olika krav som ställs på ledningssystemet utifrån företagets miljöpolicy och kvalitetspolicy. Ledningen fastställer också nya miljömål och kvalitetsmål och bedömer om ledningssystemet uppfyller företagets policy. Internrevisionen har en viktig uppgift att granska företagets processer och föreslå förändringar när teori och praktik inte hänger ihop. Uppföljningsrevision med extern revisor genomförs vid två tillfällen per år och då granskas ledningssystemets överensstämmelse med standarden. Trots en del avvikelser och förbättringsförslag har revisorn överlag gett goda omdömen. Miljövärdering av fjärrvärme och el Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från värmeverksamheten hämtas från den miljörapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Koldioxidutsläppen 2011 var 9 g/kwh. Jämfört med 2009 har utsläppen under åren ökat och det beror på mer fossileldad reservproduktion. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har gett ut sammanställningar av miljövärden för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag, och Karlshamn Energi AB placerar sig bland de bättre. När det gäller el är det svårare att göra en miljövärdering. Å ena sidan är det väldigt enkelt. Karlshamn Energi Elförsäljning säljer endast grön el och därmed kan man hävda att koldioxidutsläppen är noll, eftersom det finns ursprungsgarantier som innebär att all el som säljs har producerats med förnybar elproduktion. Men när det gäller miljökonsekvenser av ökad eller minskad elanvändning ansluter vi oss till Svensk Fjärrvärme s och Svensk Energi s Plattform för miljövärdering från Man kan då hävda att kundens miljöpåverkan skall beräknas utifrån den produktionsanläggning som står på tur att starta, avvecklas eller investeras i vid den tidpunkt förändringen sker. Detta innebär att el skall värderas efter marginalutsläpp som i allmänhet härrör från kolkondenskraftverk. Enligt uppgifter från Svensk Energi ligger marginalutsläppen olika år på 0,4-0,75 kg CO 2 /kwh. I våra analyser väljer vi att räkna med 0,5 kg CO 2 /kwh. Ett annat perspektiv är att förlita sig på EU s utsläppshandelssystem EU ETS, som för den handlande sektorn definierar ett tak för koldioxidutsläppen. Kunden påverkar prisnivån på utsläppsrätterna och är därmed oavsett åtgärd med och finansierar den långsiktiga förändringen av energisystemet. Utsläppsrätter Utsläppsrätter EU ETS är inne på det sista året av den andra provperioden ( ). Utsläppsrätterna sätter ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut från den handlande 12 14

17 sektorn. Till följd av den ekonomiska krisen i Europa har efterfrågan under 2011 minskat och därmed sjunker priset på utsläppsrätterna. Priset har minskat till under 10 Euro/ton och risken för en priskollaps liknande den vi hade efter den första provperioden är uppenbar. Inför den tredje provperioden ( ) har utsläppsrätter fördelats till de olika länderna i EU och även till företagen inom länderna. Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som historiskt behövts. Andelen utsläppsrätter som erhålls gratis minskar sedan år från år. Om vi lyckas hålla förbrukningen av fossila bränslen på nivån 1-3 % bör de tilldelade utsläppsrätterna täcka behovet under de närmsta åren. Elcertifikat Det svenska elcertifikatsystemet har inneburit en kraftig stimulans till ökad elproduktion med biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft. Systemet har från årsskiftet 2011/2012 utökats till att vara en gemensam svensk/norsk elcertifikatmarknad. Förnybar elproduktion kommer att byggas där det finns bäst förutsättningar. Priset på elcertifikaten har under 2011 sjunkit till nivån kr/mwh. För våra vindkraftverk på Gunnön har detta inneburit försämrad ekonomi, men å andra sidan innebär införandet av prisområden från med högre priser i elområde 4 att produktionsanläggningar i södra Sverige gynnas. Kvotplikten, dvs den andel av elanvändningen som skall motsvaras av elcertifikat, var under ,9 %, och kommer under 2012 att vara oförändrad. Under 2013 kommer flera stora biobränsleeldade produktionsanläggningar att fasas ur systemet och kvotplikten sjunker till 13,5 %. Det är svårt att bedöma hur tillgång och efterfrågan på elcertifikaten kommer att utvecklas och därmed blir även prisutvecklingen svårbedömd. Sjunkande elpriser och elcertifikatpriser har en hämmande effekt på utvecklingen. Nya projekt kan på kort sikt drabbas av försämrad lönsamhet men på längre sikt torde prisnivåerna åter stiga. Elenergi Karlshamn Energi Elförsäljning köper elenergi från Skellefteå Kraft. En mindre del utgörs av egenproducerad vindkraft och lokalt producerad vattenkraft. Skellefteå Kraft är också balansansvarig. All elleverans är certifierad med RECS-certifikat och utgörs av s.k. Grön el. När vi köper in ursprungsgarantier går dessa in på ett konto, antingen i Ceasar-konto hos Svenska 13 15

18 Kraftnät eller GREXL-CMO konto. Vid årets slut annulleras ursprungsgarantierna från kontot och vi kan styrka detta med en kopia på annulleringen. Genom detta förfarande garanteras att den märkta elen inte dubbelräknas. Produktion, distribution och användning av elenergi är förenad med elektriska och magnetiska fält som normalt inte hör hemma i naturen. Det diskuteras mycket huruvida dessa fält har några hälsoeffekter. Även om forskningen inte kan visa på några entydiga effekter finns människor som anser sig lida av s.k. elallergi. Vi anser att dessa personer måste tas på fullt allvar och att försiktighetsprincipen bör tillämpas vid utformning och placering av elanläggningar med höga elektromagnetiska fält. Utformning av bestämmelser måste dock bygga på vetenskapliga fakta. Värme Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn Energi är såsom tidigare miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Samarbetet med Södra Cell Mörrum och AAK om leveranser av fossilbränslefri fjärrvärme fortsätter, men under den kalla vintern 2011 har leveransförmågan från Södra Cell Mörrum och AAK inte räckt till för att täcka behovet. Detta har inneburit att mer egen fossileldad värmeproduktion behövt användas än vad som var planerad. Eldningsolja och gasol står för 2,5 % av fjärrvärmeproduktionen, och utsläppen av koldioxid hamnade på 9 g/kwh. Ett viktigt kvalitetsmål som satts upp i ledningssystemet är att minska fjärrvärmeförlusterna till 11 %. Under 2011 var dessa förluster 13,9 %. För att nå målet krävs förtätning och systemeffektivisering. Ett mål med systemeffektivisering är att utveckla fjärrvärmesystemet till att arbeta med lägre temperaturer, såväl i framledning som i returledning. Målet är nu att inom de närmsta åren komma ner i 90 /40 C. För att nå 40 C i returledningen krävs åtgärder i kundanläggningar och här har Karlshamn Energi valt att göra det tillsammans med fastighetsägarna. När det gäller reduktion av framledningstemperaturen handlar det mer om att göra förändringar i fjärrvärmenätet genom att bygga bort flaskhalsar och förbättra pumpningen. Genom att sänka framledningstemperaturen 14 16

19 uppstår också stora vinster i producentledet genom att mer ren överskottsvärme kan användas. Karlshamn Energi driver ett antal närvärmeanläggningar. Vid Persgården i Mörrum finns två deponigaseldade värmecentraler. Deponigasen från VMAB används till något nyttigt i stället för att den bara skulle facklats bort eller varit ett miljöproblem. I Mörrum finns också en pelletseldad anläggning vid Forsbacka. På sikt kommer samtliga dessa anläggningar att ersättas med fjärrvärme. I Hällaryd finns ett närvärmenät som försörjs från en pelletseldad panna vid Hällaryds skola. Fastbränsleanläggningar kräver mer tillsyn och underhåll än oljeeldade anläggningar men endast små mängder olja har behövt tillgripas som reservbränsle. Utsläpp till luft Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av eldningsolja och gasol för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. De fossila bränslena har stått för 2,5 % av värmeproduktionen. Under 2011 har koldioxidutsläppen totalt från verksamheten legat på 9 g/kwh, vilket är en minskning från föregående år. Reservleveranser från AAK har fått utnyttjas i större utsträckning än planerat och värmeleveranserna därifrån står för 4,7 % av värmeproduktionen. Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och stoft har legat kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. En periodisk besiktning har gjorts av pannan vid hetvattencentralen i Stilleryd. Denna kontroll görs vart tredje år och inga onormala värden har uppmätts. Tvärtom ligger utsläppen av kväveoxider på < 100 ppm, vilket är långt under gränsvärdet på 200 ppm. Miljöpåverkan Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Utsläpp till mark och vatten Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten från renspolning av pannor går till kommunens reningsverk. Utöver visst läckage av fjärrvärmevatten före-kommer vid normal drift inte några utsläpp till mark eller 15 17

20 vatten, och under 2011 har det inte förekommit några utsläpp av oljor eller kemikalier. Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt fjärrvärmevatten som via dagvattenledningar släpps direkt till recipienten. I fjärrvärmesystemet förekommer också ett visst läckage av fjärrvärmevatten från packboxar för pumpar och ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar. Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya ledningar, har under året legat på nivån 1650 m 3, vilket får anses vara normalt. Fjärrvärmevattnet innehåller ytterst små mängder av kemikalier och infärgningsämnen och anses ofarligt att släppa ut i naturen. Avfall I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt möjligt. Det avfall som inte materialåtervinns går via Västblekinge Miljö AB till deponering eller energiåtervinning, totalt 14 ton. Farligt avfall har minskat från 14 till 7,1 ton. Schaktmassor lagras utanför lagergården vid Karlshamn Energi. Tillstånd finns för mellanlagring av upp till 500 m 3. Massupplaget vid Karlshamn Energi är avskärmat med vallar och skyddsplanteringar för att förbättra stadsbilden. Från kylanläggningen på Östra Piren har mindre mängder uppvärmt havsvatten släppts ut. Kylanläggningen har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att förhindra försmutsning och påväxt. Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan på sikt orsaka miljöproblem. Rutiner finns därför för ändförslutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar finns. Nya kablar förläggs normalt inte på samma ställe där de gamla kablarna ligger och därför anser vi det inte ekonomiskt försvarbart att gräva upp de gamla kablarna. En fördjupad miljöutredning har gjorts. Utredningen visar på ett framtida problem, men f.n. finns inte några krav på att gamla kablar skall grävas upp när de inte längre är i bruk. Buller Hetvattencentralen i Stilleryd och övriga panncentraler har inte orsakat något störande buller till omgivningen som vi känner till. Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men det görs numera på ett sätt som är accepterat av de närboende. En bullermätning har tidigare gjorts för vindkraftverken och nivån vid närmsta bostad låg vid mätningstillfället på 43 db(a). Bullernivån från vindkraftverken 16 18

21 bedöms emellertid ligga under 40 db om man tar hänsyn till det bakgrundsbuller som också finns på platsen. Några nya krav på bullermätning har inte kommit. Buller förekommer också vid anläggningsarbeten. Dessa utförs normalt under dagtid och några klagomål på buller har inte förekommit. Buller är i första hand en arbetsmiljöfråga. Miljöprojekt Fjärrvärmeutbyggnader har under året gjorts till 59 fastigheter. Totalt omfattar dessa utbyggnader en leveransvolym på 3 GWh/år. Många installationer ersätter gamla oljeeldade pannor eller eluppvärmda hus och årets fjärrvärmeanslutningar beräknas reducera utsläppen av koldioxid med 1300 ton/år, med den miljövärdering av el som redovisats ovan (0,5 kg CO 2 /kwh el ). Utbyggnad av fjärrvärme, och framförallt att ersätta eluppvärmning med fjärrvärme, innebär en mycket stor energieffektivisering för samhället. Karlshamn Energi verkar för ökat utnyttjande av förnyelsebar elproduktion. Ökad fjärrvärmeanvändning gynnar också kraftvärmeproduktionen hos Södra Cell Mörrum och AAK. Karlshamn Energi vill också fortsätta att utveckla vindkraften. Markavtal har träffats för uppförande av vindkraftanläggning i anslutning till avfallsstationen i Mörrum. Arrendeintäkterna avses att fördelas till markägare inom 500 m från de planerade vindkraftverken. Karlshamn Energi har lämnat in bygglovsansökan till Byggnadsnämnden i Karlshamn och miljöanmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Beslut har även fattats om uppsättning av mätmast för att klarställa om det finns tillräckligt med vind på den aktuella platsen. Karlshamn Energi har under flera år arbetat med att få till stånd en utbyggnad av ett regionalt fjärrvärmenät mellan Södra Cell Mörrum och Olofström. Om projektet kommer till stånd innebär det att tillgängliga resurser av överskottsvärme kan tillvaratas på ett bättre sätt. Utsläppen av koldioxid från industriernas eldning av gasol minskar, och biobränslet som i dag används av Olofströms Kraft kan komma till bättre nytta någon annanstans. Karlshamn Energi erbjuder kunderna många olika energitjänster för att använda energin effektivare och en affärsplan för nya energitjänster har utarbetats. Energitjänster erbjuds inom området Rådgivningstjänster, Anslutningstjänster, Fastighetstjänster och Entreprenader

22 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 bolagets 29:e verksamhetsår 20 18

23 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer , en koncern för vilken denna årsredovisning upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100 % av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av energi och därmed sammanhängande energitjänster samt bredband. Ägardirektiven reglerar för bolaget viktiga frågor, bl.a. ägarens krav på avkastning och soliditet. Av företagets vision och affärsidé framgår det kommunala ändamålet med verksamheten: Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, bredband och tjänster, medan elproduktion och elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. All personal är anställd i Karlshamn Energi AB, och dotterbolaget tillförsäkras genom avtal kompetens och resurser för att driva sin verksamhet. Koncernens produkter och tjänster marknadsförs med det gemensamma varumärket Karlshamn Energi. Riskbedömningar har under året gjorts på ett systematiskt sätt. Riskerna indelas i fem kategorier: Personalrisker, verksamhetsrisker, miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra. Åtgärder vidtas mot de risker som bedöms vara onödigt höga. Medelantalet anställda har varit 38 st varav 9 st kvinnor. Sjukfrånvaron har varit 1,5 %. Den kalla vintern gjorde att belastningen på elnätet var hög. Max effektuttag var nära abonnemangsgränsen på 25 MW. Under andra halvåret har elförbrukningen varit betydligt lägre och inmatningen i elnätet slutade på 114 GWh, vilket är 5 % under budget. Elnätsförlusterna var 3,4 %. Tillgängligheten i elnätet har varit god och genomsnittlig avbrottstid till följd av oplanerade avbrott var 7 minuter. Elnätspriserna höjdes med igenomsnitt 2 % för att kompensera för kostnadsökningar i överliggande nät samt för ökade drift- och underhållskostnader. Investeringar har bl.a. omfattat nya transformatorer, kabelnät och utbyte av kabelskåp. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 2,7 mnkr. En särredovisning för elnätsverksamheten för 2010 har redovisats till Energimarknadsinspektionen och någon ytterligare granskning har myndigheten inte ansett nödvändig. En ny regleringsmodell med förhandsreglering av elnättaxorna har införts. Karlshamn Energi tilldelades av Energimyndigheten en intäktsram för de kommande fyra åren på 140 mnkr (prisnivå 2010). Denna summa beräknas täcka planerade prisökningar, men Karlshamn Energi AB har ändå överklagat den beslutade intäktsramen av principiella skäl. Ett utbytesprogram för felfungerande elmätare har inletts. C:a hälften av de 19 21

24 1700 enfaskopplade elmätarna har bytts ut och resten görs under Reparationer av elmätare görs på leverantörens bekostnad, men utbytet står Karlshamn Energi AB för. Även trefaskopplade elmätare och mätterminaler uppvisar förhöjd felfrekvens, men för dessa utrustningar görs tills vidare utbyte efter hand som felen upptäcks. Värmeförsäljningen var ovanligt hög första halvåret och ovanligt låg andra halvåret. Värmeförsäljningen slutade på 157 GWh, nära budget. Under den kalla vintern var det hög belastning på fjärrvärmesystemet. Trots störningar i produktionen från Södra Cell Mörrum har tillgängligheten varit god. Södra Cell Mörrum har levererat 167 GWh vilket utgör 91 % av värmeproduktionen. För reservproduktion har AAK stått för 9 GWh och egna fossileldade anläggningar för 5 GWh. Deponigasen utgjorde 0,6 GWh och pelletsproduktionen 1,8 GWh. Nätförluster inklusive mätförluster har legat på 13,9 %. Genom fortsatt effektivisering i fjärrvärmedistributionen är returtemperaturerna nu < 43 C. Prishöjningarna var i genomsnitt 1 %. Leveranser av kyla har minskat till c:a 0,2 GWh. 59 nya fjärrvärmekunder har under året tillkommit med en beräknad årlig leveransvolym på 3 GWh. Nyanslutningar har gjorts i mindre projekt i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. Investeringar i fjärrvärmeverksamheten var 12,3 mnkr, varav huvuddelen för nya fjärrvärmeledningar och serviser. C:a 500 m av inmatningsledningen i Stilleryd har fått läggas om p.g.a. kommunens krav på att planspränga området. Kostnaden för omläggningen har kommunen stått för. Även Värmeverksamheten lämnar en särredovisning till Energimarknadsinspektionen. Under 2011 har Karlshamn Energi AB infört bredband som nytt affärsområde. Avtal har träffats med Karlshamns kommun om uthyrning av svartfiber till deras anläggningar. Utbyggnad av fibernätet har gjorts i Karlshamn, Asarum och Mörrum. I Svängsta fanns redan ett fibernät som byggdes i samband med fjärrvärmen Investeringar i fibernät har varit 11,0 mnkr. Avtal har även träffats med Affärsverken i Karlskrona om att som kommunikationsoperatör i Karlshamn Energi AB s fibernät tillhandahålla en portal där kunderna kan välja tjänsteleverantör. Denna portal, Karlshamnsporten, kommer att introduceras på marknaden under 2012 och därefter kommer Karlshamn Energi AB att genomföra fortsatta utbyggnader av fibernätet. Tjänster kommer även att erbjudas till s.k. byanät. Liksom tidigare har Karlshamn Energi AB skött debitering av VA åt Karlshamns kommun och debitering av renhållningsavgifter på uppdrag av Västblekinge Miljö AB. Underhåll och nyanläggning av vägbelysningar har gjorts på entreprenad i hela Karlshamns kommun. Färdig Värme är numera en tjänst och omfattar över 100 stora fjärrvärmecentraler. Under året har tillkommit 2 nya Färdig Värmeanläggningar. Installation av nya fjärrvärmecentraler har gjorts för 56 fjärrvärmekunder. Serviceavtal för fjärrvärmekunder omfattar c:a 450 anläggningar. Vissa mätningstjänster har som tidigare gjorts åt ett mindre antal privata och kommunala kunder. Energideklarationer och energikartläggningar har omsatt 0,8 mnkr. Totalt omsätter tjänster och entreprenader 12,4 mnkr, och sysselsätter c:a fyra årsarbetare. Elförsäljningen minskade till c:a 128 GWh, men antalet elkunder har varit relativt konstant. El och elcertifikat 20 22

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper

Tryckt på miljövänligt papper årsredovisning 2013 Tryckt på miljövänligt papper INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 8 Årsredovisning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - koncernen 17 Balansräkning - koncernen 18 Ställda

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 Året som gick 2012 i korthet 4 VD har ordet 6 Nytt affärsområde elhandel 10 Lillesjöverket bäst i Sverige

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Innehåll. Året i korthet

Innehåll. Året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Stadsfesten. Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under. Stadsfesten mötte många nya och befintliga.

Stadsfesten. Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under. Stadsfesten mötte många nya och befintliga. Årsredovisning 2012 Kalmar Energi 2012 med m iljön i tankar na nd a elku framtid R ENER GI kreation 100% F ÖRNYBA KALMAR STADSFEST Stadsfesten Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 1 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt.

Läs mer