nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder"

Transkript

1

2 W HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 204 J 174 Dnr 105/12-02 Ekonomiärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta f6r att inte överskrida tilldelade budgetramar samt att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästf6ljande prognos Kommunstyrelsens arbetsutskott filreslår kommunstyrelsen besluta att att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta f6r att inte överskrida tilldelade budgetramar samt att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästf6ljande prognos, samt anmäla "Månadsuppf6ljning Juli 20 12" till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning EkonomichefLars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt informerade kortfattat om Månadsuppf6ljning Juli Beslutsunderlag Ekonomisk måndagsuppföljning, juli 2012 Justerandes sign 1/;P ~=tt-~ Utdragsbestyrkande

3 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Finanspolicy, tillfållig ändring Dnr 221/12-02 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en tillfl!llig justering av kommunfullmäktige antagen finanspolicy, till och med den 31 december 2012, där högsta tillåtna genomsnittliga räntebindningstid justeras till tio (lo) år samt en fortsatt förlängning av räntebindningstiden inom ramen för befintlig finanspolicy. Ärendebeskrivning De nya "fantastiska" räntenivåerna och den tilltagande finansiella oron i Europa föranleder Entropi AB att lämna rekommendationer dels om en tillfällig justering av högsta tillåtna räntebindningstid till tio (lo) år, dels om en fortsatt förlängning av räntebindningstiden, inom ramen för befintlig finanspolicy. Beslutsunderlag E-postmeddelande från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, Skrivelse "FÖRSLAG TILL "TILLFÄLLIG" ÄNDRING AV FINANSPOLICY", från Entropi AB, Kommunfullmäktiges beslut 20 l , 23 FINANSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ----Ju-s-terä-n-;-de-s-,si-gn ~ragsbestyrkande J!f -=::b~ l W HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dur 152/12-01 Motion "Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att att bifalla motionen och uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten till och konsekvenserna av om förslaget i motionen genomförs, detta ska ske i nära samråd med boende, Trafikverket och övriga intressenter, samt ta med förslaget i motionen vid upprättandet av "Cykel planen". Ärendebeskrivning Lars-Olof Andersson (C) och Ola Kollen (C) har i motion" Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" föreslagit att kommunen i samråd med Trafikverket snarast utreder möjligheten till en GC-väg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorps skola och Rolsberga. Tekniska nämnden har i ett yttrande i anledning av denna motion påpekat att nämnden under andra halvåret 2012 kommer att ta fram en cykel plan, som ingår i av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd "Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun". I arbetet med denna plan kommer alla önskemål avseende cykelvägar att ses över, vilket innebär att något ställningstagande till det i motionen framförda förslaget inte görs nu. Tekniska nämnden upplyser vidare om att nämnden parallellt med arbetet att ta fram en cykelplan även behandlar ett ärende avseende en skrivelse från Region Skåne och Trafikverket med en prioriterad objektslista till deras gemensamma Cykelvägsplan. Ä ven om väg 23 är en statligt finansierad väg bedömer tekniska nämnden förslaget i motionen vara en så stor investering att den inte ryms i en prioriterad objektslista till cykelledsplanen. Överläggning Lars-Olof Andersson (C), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Stefan Lissmark (S) och Annagreta Reinholdz (S), yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten till och konsekvenserna av om förslaget i motionen genomförs, att detta ska ske i nära samråd med boende, Trafikverket och övriga intressenter, samt att ta med förslaget i motionen vid upprättandet av "Cykel planen".

5 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Propositionsordning Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på det av Lars-Olof Andersson (C) m. fl. framställda yrkandet och fann att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med detsamma. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll ll, 42 Motion "Anläggande av gång- och cykelvägg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" Justerandes sign v L -., Utdragsbestyrkande

6 mhöörs KOMMUN W Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Yttrande Motion om Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under Riksväg 23 mellan Gud m undtorp och Rolsberga Tekniska nämnden har remitterats rubricerat ärende, se bilagd motion. Tekniska nämnden ska andra halvåret 2012 ta fram en cykelplan, som ingår i Trafikplanen. I cykelplanearbetet kommer alla önskemål avseende cykelvägar att ses över. Det innebär att inget ställningstagande till framfört förslag görs nu utan kommer först att besvaras i samband med cykelplanen, beroende på om KF vill föra fram förslaget tillln. En skrivelse från Region Skåne och Trafikverket avseende en prioriterad objektslista till deras Cykelvägsplan behandlas parallellt av TN. Även om väg 23 är en statlig väg bedöms föreslaget rubricerat objekt vara en så stor investering att den inte ryms i en prioriterad objektslista till cykelledsplanen. Samråd med Trafikverket blir i så fall beroende på KF beslut samt vad som framkommer i den kommunala Cykelplanen. Remissyttrande Tekniska nämnden beslutar att avvakta cykelplanen som ingår i Trafikplanen. Justerandes sign ~ Utdragsbestyrkande

7 t Ank Motion till kommunfullmäktige i Höörs kommun HÖÖRS KOM MUN Kommun kansliet O 2 onr l'sl/1 2 -o \ Anläggande av gång och cykel väg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga. Boende i Rolsberga, Gudmuntorp, Bästofta i sydligaste delarna av Höörs kommun blir ganska hårt påverkade av att E22an byggs ut till motorväg och att trafikmängden förväntas öka på riksväg 23. Trafikplatsen och riksväg 23 blir ännu mer än förut ett effektivt hinder för gång- och cykel trafikanter. Riksväg 23 är en hårt trafikerad och olycksdrabbad väg. För boende i närheten utgör den i kombination med E22 en effektiv spärr för gående och cyklande som skall till skolan och kyrkan. Alla barn väster om 23-an måste i praktiken skjutsas i bil, trots att många lätt skulle kunna gå eller cykla till skolan. Även för bilåkande är avfarten till skolan och kyrkan ett problem. Trots många års önskemål om fartsänkning och en säkrare avfartsmöjlighet in till skolan/ kyrkan på vägen har ingenting blivit gjort. Det är närmast ett under att inga allvarliga olyckor inträffat hittills. Förslaget är att man bygger en underfart under 23-an för gående och cyklande i backen upp mot Gudmuntorps kyrka, set söder ifrån. Första etappen bör vara att koppla ihop denna ge-väg med den nya som byggs vid trafikplatsen i Rolsberga och vidare till skolan i Gudmuntorp. I förlängningen kan det bli fler etapper tex mot HurvajEslöv och mot Snogeröd. I backen finns goda och till synes enkla möjligheter att bygga en sådan underfart Vägvallen är idag drygt 3 m i höjdled. Fördelarna med en sådan förbindelse är uppenbar. För alla som kommer västerifrån, tex från Hurva, Trulstorp och Rolsberga, ja även Pugerupsborna, skulle en sådan underfart möjliggöra enkel kontakt till skola och kyrka. För alla som ska med bussen vid E22 Rolsberga och som bor i Gudmuntorps by blir en sådan underfart en utmärkt möjlighet att ta sig fram utan att riskera livet på 23-an. Ungdomarna skulle kunna cykla istället för att åka bil och själva kunna ta sig till skolan. Även Skåneleden skulle omedelbart kunna ha glädje av den. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen i samråd med Trafikverket snarast utreder denna möjlighet till en ge väg med tunnel under 23an mellan Gudmundtorps skola och Rolsberga. Höör2012~ ~~6.1er~ ~ \~~ Ola Kollen CENTERPARTIET

8 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 228/12-02 Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" Ärendebeskrivning Inom kultur- och fritidssektorn har det utarbetats ett förslag till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer". Förutom de redaktionella ändringarna att fritidsnämnden ändrats till kultur- och fritidsnämnden respektive fritidskontoret ändrats till kultur- och fritidskontoret är den enda ändringen, jämfört med nu gällande bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer, den att även en skolförening kan vara bidragsberättigad. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 juni 2012, 56, att godkänna förslaget till "Bestämmelser for kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" och överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 56 Förslag till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" - ~ ~ f~~ Justerandes sign lagsbestyrkande

9 m HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KFN 56 KFN 42 Dnr HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr J ~<J J J 2-02 l Ändring av bidragsnormer för föreningar inom fritidsverksamheten Gudmuntorps skola har bildat en skolfårening där eleverna har olika fritidsaktiviteter efter skolans slut. De önskar bli registrerade som en ungdomsorganisation. Enligt gällande bidragsnormer så är inte skolföreningar godkända som detta. Föreningen har godkänts för statligt bidrag. Det finns tre skolföreningar i kommunen. Arbetsutskottet föreslår att bidragsnmmema ändras så att även skolföreningar kan registreras som ungdomsorganisationer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram nytt förslag till bidragsnormer där det framgår att även skolföreningar ska kunna registreras som en ungdomsorganisation. KFN 56 Ett nytt förslag till bidragsnormer presenteras får arbetsutskottet. Ändring som gjorts är att skolföreningar har tagits bort så att även de är bidragsberättigade. Några redaktionella ändringar är också gjorda bl a har fritidsnämnden bytts ut mot kultur- och fritidsnämnden. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner det nya förslaget till bidragsnormer och överlämnar det till kommunfullmäktige får fastställande.

10 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG l HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k Dnr 228/J.2 - O 2. l l UNGDOMSORGANISA TIONER Fastställda av kommunfullmäktige SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler. De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt att konstruera heltäckande regler. Kulturoch fritidsnämnden kan därför i enskilt fall besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad, även om någon av reglerna nedan inte är helt uppfylld.!allmänna BESTÄMMELSER l Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som ungdomsorganisation för att omfattas av dessa regler. I förening/organisation söks bidrag av huvudföreningen. Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drog- och dopingfri. - En av kultur- och fritidsnämnden godkänd antidrogpolicy med handlingsplan ska arbetas fram av bidragssökande förening. Om en sådan saknas eller ej tillämpas, kan föreningen bli av med hela eller delar av sitt bidrag. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut efter anmälan från kultur- och fritidskontoret. Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till kultur- och fritidsnämnden, liksom registreringsblankett och ansökan om anläggningsbidrag och utbildningsbidrag. Ansökan som lämnas 1 april baseras på föregående kalenderår. Ansökan görs på blanketter som finns till avhämtning på kultur- och fritldskontoret. Blanketterna kan också hämtas direkt från kommunens hemsida:

11 2 Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för prövning av ansökan. De ska efter anmodan utan dröjsmål ställas till kultur- och fritidskontorets förfogande. Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angiven datum. Anständ med ansökan kan beviljas av kultur- och fritidskontoret om särskilda skäl föreligger. Bidrag avrundas till närmast högre 5-tal kronor och utbetalas via plusbankgiro- eller bankkonto. Kommunens eventuella fordran, som är klar och förfallen pil föreningen, regleras innan bidrag utbetalas. Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutar. Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av kultur- och fritidsnämnden. Om verksamheten ej uppfyller villkoren i dessa normer, kan kultur- och fritidsnämnden besluta att för viss tid ej bevilja bidrag. /Bidragsberättigad förening/organisation l Har säte och stämma i Höörs kommun. Har skriftligen antagna stadgar vilka tillställts kultur- och fritidsnämnden. stadgeändringar ska omgående lämnas till kulturoch fritidsnämnden. Är ideell och öppen för alla. Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten, samt valda revisorer. Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns och verksamhetsplan för nästkommande är fastställs. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgift om antal bidragsberättigade medlemmar per den 31 december samt medlemsavgiftens storlek. För medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress, telefon, födelsedatum och uppgift om medlemsavgiftens erläggande.

12 3 Har minst 10 bidragsberättigade medlemmar och minst 10 bidragsberättigade sammankomster per ~r, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition. Är ansluten till av kultur- och fritidsnämnden erkänd riksorganisation. Följer de anvisningar kultur- och fritidsnämnden utfärdar. Innehar plus- bankgiro- eller bankkonto. l Bidragsberättigad medlem/deltagare l Är barn/ungdomar f.o.m. det ~r man fyller 5 ~r t.o.m. det ~r man fyller 20 ~r. Har erlagt av ~rsmötet fastställd ~rsavgift. Deltar regelbundet i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet. Den som erh~ller medlemskap enbart som t.ex. bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem, passiv medlem eller medlem vid vinstsyftande arrangemang är inte bidragsberättigad medlem. l Ej bidragsberättigad förening/organisation l! Är den som erh~ller bidrag fr~n annan kommunal nämnd eller styrelse.! SIEolförcAiA~, Samorganisation eller företagsanknuten korporationsförening.! Den som huvudsakligen bedriver studieverksamhet. l LOKALT AKTIVITETSSTÖD stödets huvudsakliga syfte är att främja verksamhet som har en ungdomsfostrande del. För att verksamhet ska vara bidragsberättigad krävs att den ska finnas upptagen i verksamhetsplan för aktuellt ~r. Verksamheten ska bedrivas av ledare med lämpliga förutsättningar för verksamhetens art och deltagarnas ~lder. Bidraget utg~r med maximalt tio kronor per poäng. Kultur- och fritidsnämndens budget avgör om reducerat belopp ska utg~. Poäng utg~r vid bidragsberättigade sammankomster enligt RF:s definition. Åldersgränsen är 5-20 ~r. En poäng erh~lls för varje bidragsberättigad deltagare. Fem poäng erh~lls för funktionshindrad medlem oavsett ~lder, som deltager i den normala verksamheten. Antalet deltagare är obegränsat uppåt.

13 4 Bidrag utg r ej per sammankomst utan endast per deltagare. I övrigt gäller av RF antagna regler. Ansökan görs vid samma tidpunkt som till RF. Närvarokortens nummer, antal sammankomster och kommunala poäng ska tydligt framg i ansökan. l ANLÄGGNINGSBlDRAG l Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utg r endast om kommunen inte kan anvisa kommunal anläggning. Bidrag utg r till föreningar med mer än 70 procent eller minst 150 st bidragsberättigade medlemmar, med maximalt 70 procent av godkända kostnader. För övriga ungdomsorganisationer utgår bidrag med samma procentsats som antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen eller räknat p andelen ungdomar av 150, vilket som är fördelaktigast för föreningen. l. Bidrag utg r i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om 2. eller enligt följande riktlinjer För hyra, uppvärmning, el, va, ränta på godkända l n, sophämtning, sotning, försäkring, miljöavgifter och arrende med avdrag för eventuella hyresintäkter. Till organisationens ordinarie verksamhet, inklusive ordinarie tävlingsverksamhet. Bidrag utgår inte till kommersiella arrangemang eller tillställning av eng ngskaraktär, inte heller vid tillfällig förhyrning för läger eller dylikt. Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska, tillsammans med beräknad kostnad, inlämnas för ev. godkännande av kultur och fritidsnämnden senast l september året innan bidrag kan sökas. Förhyrning och kostnadsökningar som godkänts av kultur och fritidsnämnden utbetalas i bidrag enligt nedan: Underlag för föreg ende år inlämnat senast l april. Bidrag utbetalas efter granskning och genomg ng av samtliga ansökningar. Kostnaden ska styrkas med kvitto på erlagda kostnader och vid första ansökan kopia på hyreskontrakt.

14 f UTBILDNINGSBlDRAG 5 f l l") i / ' _) Bidraget är avsett att stödja organisationernas ledar- och funktionärsutbildning inom dess verksamhetsområde. Bidrag utgår till förening som har minst 10 sammankomster med aktivitetsstöd och för kurser anordnade inom landet. Bidrag utgår till kursavgiften högst kr/år plus 25 kr per medlem 5-20 år/år. Ansökan görs på härför avsedd blankett senast 1 april. Till ansökan bifogas kursintyg och kvitto på erlagd kurskostnad om detta ej framgår av intyget. Förfrågningar om bidrag besvaras av kultur- och fritldskontoret, tel eller Adress: Höörs kommun, Kultur och Fritid, Box 53, Höör.

15 l HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" Ärendebeskrivning Inom kultur- och fritidssektorn har det utarbetats ett förslag till "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer". Förslaget innehåller endast de redaktionella ändringarna att fritidsnämnden ändrats till kultur- och fritidsnämnden respektive fritidskontoret ändrats till kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 juni 2012, 56, att godkänna förslaget till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" och överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämnden protokoll , 56 Förslag till "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" Justerandes sign /!If!_~~ Utdragsbestyrkande

16 mi HÖÖRS KOMMUN w Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad J ' -"" KFN 56 KFN 42 Dnr 31/ An k Dn r HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet }]._'8J/1-02 f Ändring av bidragsnormer för föreningar inom fritidsverksamheten Gudmuntorps skola har bildat en skolförening där eleverna har olika fritidsaktiviteter efter skolans slut. De önskar bli registrerade som en ungdomsorganisation. Enligt gällande bidragsnormer så är inte skolföreningar godkända som detta. Föreningen har godkänts för statligt bidrag. Det finns tre skolföreningar i kommunen. Arbetsutskottet föreslår att bidragsnormerna ändras så att även skolföreningar kan registreras som ungdomsorganisationer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram nytt forslag till bidragsnormer där det framgår att även skolföreningar ska kunna registreras som en ungdomsorganisation. KFN 56 Ett nytt förslag till bidragsnormer presenteras for arbetsutskottet. Ändring som gjorts är att skolföreningar har tagits bort så att även de är bidragsberättigade. Några redaktionella ändringar är också gjorda bl a har fritidsnämnden bytts ut mot kultur- och fritidsnämnden. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner det nya förslaget till bidragsnormer och överlämnar det till kommunfullmäktige för fastställande

17 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG l HOORS KO MMUN Kommunkansliet An k n 1.t Dnr 2. ~8 / Il - O 2._ l Pensionärs- och handikapporganisationer Fastställda av kommunfullmäktige SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler. De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt att konstruera heltäckande regler. Kulturoch fritidsnämnden kan därför i enskilt fall besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad, även om någon av reglerna nedan inte är helt uppfylld.!allmänna BESTÄMMELSER j Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som handikapp- eller pensionärsorganisation för att omfattas av dessa regler. I förening/organisation söks bidrag av huvudföreningen. Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drog- och dopingfri. Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till kultur och fritidsnämnden, liksom ansökan om grund- och anläggningsbidrag. Ansökan som lämnas 1 april baseras på föregående kalenderår. Ansökan görs på blanketter som finns till avhämtning på kultur- och fritidskontoret, samt kommunens hemsida hoor.se. Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för prövning av ansökan. De ska efter anmodan utan dröjsmål ställas till kultur- och fritidsverksamhetens förfogande.

18 2 Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angiven kompletteringsdatum. Anstånd med ansökan kan beviljas av kultur- och fritidskontoret om särskilda skäl föreligger. Bidrag avrundas till närmast högre s-tal kronor och utbetalas via pluseller bankgirokonto. Kommunens eventuella fordran, som är klar och förfallen på föreningen, regleras innan bidrag utbetalas. Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutar. Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av kultur- och fritidsnämnden. Om verksamheten ej uppfyller villkoren i dessa normer, kan kultur- och fritidsnämnden besluta att för viss tid ej bevilja bidrag. Bidragsberättigad förening/organisation ~ För pensionärsförening gäller att den har säte och stämma i Höörs kommun. Handikapporganisation erhåller bidrag för medlemmar bosatta i Höörs kommun, oavsett var föreningen har sitt säte och stämma. ~ Har skriftligen antagna stadgar, vilka tillställts kultur- och fritidsnämnden. stadgeändringar ska omgående lämnas till kulturoch fritidsnämnden. ~ Är ideell och öppen för alla. ~ Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten, samt har valda revisorer. ~ Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns och verksamhetsplan för nästkommande år fastställs. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgift om antal bidragsberättigade medlemmar den 31 december samt medlemsavgiftens storlek. ~ För medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress, telefon, födelsedatum och uppgift om medlemsavgiftens erläggande. ~ Bedriver aktiv fritidsverksamhet minst sex månader per år. ~ Är ansluten till av kultur- och fritidsnämnden erkänd riksorganisation. ~ Följer de anvisningar kultur- och fritidsnämnden utfärdar.

19 ~ Innehar plus- bankgiro- eller bankkonto. 3 / / Bidragsberättigad medlem/deltagare ~ Har erlagt fastställd medlemsavgift. ~ Deltar regelbundet i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet. ~ Är bosatt i Höörs kommun. Den som erh311er medlemskap enbart som bingomedlem, dansmedlem, terminsmedlem, supportermedlem, passiv medlem eller medlem vid vinstsyftande arrangemang är inte bidragsberättigad medlem. Ej bidragsberättigad förening/organisation D D Är den som erh311er bidrag fr3n annan kommunal nämnd eller styrelse. Den som huvudsakligen bedriver studieverksamhet. l GRUNDBIDRAG Bidraget utg3r till pensionärs- och handikapporganisation ~ med maximalt 50 kr per bidragsberättigad medlem och 3r. l ANLÄGGNINGSBlDRAG l Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utg3r endast om kommunen inte kan anvisa kommunal anläggning. Bidrag utg3r till föreningar med mer än 50 % bidragsberättigade medlemmar, med maximalt 50 procent av godkända kostnader. För övriga organisationer utg3r bidrag med samma procentsats som antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen. 1. Bidrag utg3r i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om

20 2. eller enligt följande riktlinjer 4./ ' / För hyra, uppvärmning, el, va, ränta p godkända l n, sophämtning, sotning, försäkring, miljöavgifter och arrende med avdrag för eventuella hyresintäkter. Till organisationens ordinarie verksamhet, inklusive ordinarie tävlingsverksam het. Bidrag utg~r inte till kommersiella arrangemang eller tillställning av engångskaraktär, inte heller vid tillfällig förhyrning för läger eller dylikt. Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska, tillsammans med beräknad kostnad, inlämnas för ev. godkännande av kulturoch fritidsnämnden senast 1 september ret innan bidrag kan sökas. Förhyrning och kostnadsökningar som godkänts av kultur- och fritidsnämnden utbetalas i bidrag enligt nedan: Underlag för föreg ende ~r inlämnat senast 1 april. Bidrag utbetalas efter granskning och genomg~ng av samtliga ansökningar. Kostnaden ska styrkas med kvitto p erlagda kostnader och vid första ansökan kopia på hyreskontrakt. Förfrågningar om bidrag besvaras av kultur- och fritidskontoret, tel eller Adress: Höörs kommun, Kultur och Fritid, Box 53, Höör.

21 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 213 Jo 181 Dnr 170/12-02 Höörs Lottakår, ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader under år 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att returnera ansökan till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Ärendebeskrivning Höörs Lottakår har ansökt om kommunalt bidrag för hyreskostnader under år 2012 med ett belopp om kronor. Föreningen hyr en källarlokal i Höör där verksamheten bedrivs. Den l juni 20 l O, 84, beslöt kornmunstyrelsen att ur ett anslag om l kronor bevilja bidrag till Höörs Lottakår, Hallaröds Hembygdsförening, Höörs Folkets Hus förening u p a och Norra Rörums Bygdegård. Härutöver beslöt kornmunstyrelsen dels att ansvaret för "bidrag till föreningar och organisationer" ska fåras över från kornmunstyrelsen till kulturnämnden, dels att kulturnämnden ska inarbeta hantering av ansökningar och bidrag i nu gällande regelsystem, dels slutligen att från och med år 2011 överföra från kommunstyrelsens ram till kulturnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 25 november 201 O, 74, efter att en arbetsgrupp med fårtroendevalda och tjänstemänl-kvinnor träffat företrädare får de fyra ( 4) ovan angivna föreningarna, att godkänna ett förslag till "Bestämmelser fdr kommunalt bidrag till kulturella fdreningar". I detta förslag återfinns under rubriken "VERKSAMHETSBIDRAG" bland annat följande mening. "De föreningar somförvaltar ochle/ler äger bygdegård eller liknande ska kunna få bidrag till driftkostnader". Detta förslag antogs, efter en återremiss till kultur- och fritidsnämnden får förtydligande av "ALLMÄNNA BESTÄMMELSER", av kornmunfullmäktige den 15 juni 2011, 36. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 23 augusti 2011, 77, att av följande kulturföreningar som ansökt om bidrag,../ Hallaröds hembygdsförening,../ Höörs Folkets Hus fårening u p a,../ Norra Rörums Bygdegårdsfdrening,../ Höörs Lottakår,../ BRIS,../ Försvarets Personaltjänsteförbund,../ Kamratföreningen Länken,../ NHR-Malmö,../ Skånes Flora och../ Skånes Arkivförbund, ~-~--~-~~- Justerandes sign i IJ/?_v,,v~ Utdragsbestyrkande

22 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad endast bevilja bidrag till Hallaröds Hembygdsförening, Höörs Folkets Hus förening u p a och Norra Rörums Bygdegårdsförening. Övriga föreningar fick avslag med motiveringen att de inte uppfyllde nämndens kriterier för bidrag till kulturverksamhet. Kommunkansliet har översänt Höörs Lottakårs ansökan om bidrag har till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. I anledning härav har nämnden påpekat följande. "Kommunfullmäktige har beslutat att de bidragsnormer som gäller för föreningar inom kultur- ochfritidsnämndens verksamhetsområde inte innefattar den verksamhet som Höörs Lottakår bedriver varfor nämnden inte har möjlighet att bevilja dem bidrag". Beslutsunderlag o skrivelse från kultur- och fritidsnämnden o Ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader, o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 77 BESTÅMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR o Kommunfullmäktiges beslut , 36 o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 32 o Kommunfullmäktiges beslut , 9 o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 74 o Kommunstyrelsens beslut 20 l , 84 Justerandes sign ~~~- f Utdragsbestyrkande

23 WHöörs W kommun 1 (l) KUt:l'UR OCII FRITIDSN;\i\1 'DEN HÖÖRS KOMMUN Kornmunkans liet Till kommunstyrelsen Ank Dnr /10/ IZ -o z._ Bidrag till Höörs Lottakår Vi har fått ansökan från Höörs Lottakår vidarebefordran från kommunstyrelsen med ett protokollsutehag ang bidrag till föreningar. Kommunfullmäktige har beslutat att de bidragsnormer som gäller för föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde inte innefattar den verksamhet som Höörs Lottakår bedriver varför nämnden inte har möjlighet att bevilja dem bidrag. Ansökan skickas därför tillbaka till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Höör }:0_12-0~~ ~son K ommunhu~ct l Södcrgatan 28 Box llöör Dircktnr l FAX Postgiro 4 U ankgiro E-post l w\\w.hoor.sc

24 - ~-u~~, SVENSJ<A l! ~K LOTTAJ<ÅREN Kommunstyrelse n i Höörs Kommun Box HÖÖR? ") OJ Höör H OO H~~ t\u IVI MUN f<on1nlut11,ansliet Ank {to Dn r c l ' > l ( r, '' ' (.::_n /,u'itr 'i l. '. \li~i l!). ' -... J ) - " l&p;;~j Ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader, gällande Höörs Lottakår, under innevarande verksam hetså r Hyreskostnaden för året beräknas till: Kronor: Fjortontusenfyrahundra /14,400:oo/ Kåren hyr en källarlokal på Lärkgatan 28 C i Höör, därverksa mheten bedrivs. Lottorna träffas va rj e tisdag ; jan uari- maj och september-november, vid dessa t illfä llen är vi mellan 8-15 personer, har vi något extra lockande på programmet kan vi va ra över 20 personer. Får vi inget bidrag till hyran, kan vi inte klara av verksamhet i framtiden, detta tycker vi vore synd, eftersom vi anse r att vi fyller en funktion för våra medlemmar, so m har en ålder mellan 20 och 82 år. l hopp om att denna fra mställan skall ge oss ett positivt sva r, tecknar Höörs Lottakår Kåransvarig BG Bif. Årsberättelse med bokslut 2011 samt budget fö r 2012.

25 nsvenska IJI~r LOTTAKÅREN {.~~. ' 'J / ;' Höörs Lottal{års 72:a kårstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 19,00 FÖREDRAGNINGSLISTA J. Val av ordförande för stämman om ordf. eller v ordf. är förhindrad 2. Val av sekreterare om sekr.elle v sekr. är förhindrade 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 4. Fastställande att stämman blivit i behörig ordning sammankallad 5. Fastställande av föredragningslistan 6. styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorem as berättelse for räkenskapsåret 20 Il 8. Fastställande av balans- och resultaträkning för Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen för den tid revisionen omfattar 10. Ärende som styrelsen eller kårmedlem hänskjutit till kårstämman Il. Beslut om medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 12. Beslut om budget för innevarande verksamhetsår 13. Beslut om antalledamöter och ersättare i kårstyrelsen 14. Val för tiden t o m nästa kårstämma a) kårens ordförande, kårchef b) kårens v. ordförande, vice kårchef c) ordinare ledamöter i kårstyrelsen d) ersättare i kårstyrelsen e) två o1 dinare revisorer l) två revisorsersättare g) två ombud till Malmöhuslottornas årsmiite 2012 h) två ersättare till Malmöhuslottornas årsmöte 2012 i) ett ombud till Riksstämma 2012 j) en ersättare till Riksstämma 2012 l<) valkommitte tj e ordinare och en ersättare /sammank. utses/ 15. Orienteringar 16. Märkesutdelning och tack 17. Stämman avslutas LOTTASÅNGEN

26 l SVENSKA LOTTAKÅREN Protokoll fört vid valkommittens sammanträde inför Höörs lottakårs kårstämma Närvarande: Agnetha Persson, Christel Kjäii-Larsson och Ingegerd Magnusson Kårchef, tillika kårstyreisens ordförande Vakant Vice kårchef, tillika kårstyreisens vice ordförande Vakant styrelseledamöter: Gunnel Grönvall Ingegerd Magnusson Helen Johnsson Ylva Jönsson Marianne Backlund-Nilssen Lena Johansson Astrid Roos Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Ersättare: Ingrid Nilsson Omval Jörgen Lindqvist Marianne Thuvesson Omval Omval Ersättare: Christel Kjäii-Larsson Margareta Rask Nyval Nyval Ombud till Malmöhuslottornas års/medlemsmöte i Husie Ingegerd Magnusson Astrid Roos Ersättare/åhörare Margaretha Wester Marianne Backlund-Nilssen Ylva Jönsson Ombud till FRiksstämma i Alvsjö Ingegerd Magnusson Valkommitte: som arbetat under2011 Agnetha Persson, sammankallande Elsa Nilsson, Christeli Kj:Kjäii-Larsson Ingegerd Magnusson, ersättare Berörda valkommitteledamöter deltog inte i beslut gällande uppdrag då deras namn föreslogs. Vid protokollet: c/rrujal.?pr>ph Agnetha Persson Justerare: ~~~ Ingegerd Mag.. ~ ~ ~

27 f) SVENSKA LOTTAKÅREN VERKSAMHETSBERÄ TTELSE Styrelsen för 1-löörs lottakår avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden Organisation: Kåren är ansluten till Riksförbundet Sveriges lottakårer. Kåren ingår i samverkansorganet Malmöhuslottorna. Riksorganisationen är ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden och verksamheten bedrivs i samverkan med berörda myndigheter och övriga frivilliga försvarsorganisationer. Medlemmar: Höörs lottakår har 3 7 mt:dlemmar 20 ll styrelsens sammansättning: Ordinarie Ingegerd Magnusson Margaretha Wester Lena Johansson Gunnel Grönvall Helen Johnsson Ylva Jönsson Marianne B. Nilsson Ersättare Astrid Roos Ingrid Nilsson kåransvarig/in f o lotta kåransvarig/presslotta, v info, v sekreterare kassaförvaltare hemtjänstchef sekreterare utbildningslotta ledamot trivselvärdinna v. hemtjänstchef Revisorer: Ordinarie Ersättare Jörgen Lindquist Marianne Tuvesson Anita Dehman Ulla-Britt Nilsson Kårstämma och styrelsesammanträden: Tisdagen den 29 mars 20 l\ höll kåren sin ordinarie kårstämma i lottalokalen på Lärkgatan i l-löör. Efter stämman hölls konstituerande sammanträde. Styrelsen har därutöver haft 2 protokollförda sammanträden. Kommitteer som arbetat under året: Valkommitte Agneta Persson sammankallande Elsa Nilsson Christel Kjäll-Larsson Ingegerd Magnusson ersättare Övriga funktionärsuppdrag: Trivselvärdinna Fanbärare/fanvakter Astrid Roos Ylva Jönsson Marianne Backlund Nilsson Majvi Åkesson

28 ftsvenska ~~Jl LOTTAKÅREN Representation: Följande lottor har representerat kåren vid: '' Arsmöte/medlemsmöte Malmöhuslottorna i H usie Ingegerd Magnusson och Astrid Roos ombud, dessutom deltog 6 lottol Medlems utbildning/konferenser: Regional medlemsutbildning/konf Medlemsmöte i Husie hösten, 7 lottor deltog Lokal utbildning/konf. Vårt försvar, TFU-G info, MSB upplysning Försvarsupplysning 41 lottor har deltagit Utbildning/övning avtalspersonal: Kåren har I 5 kontrakt med försvaret och egen organisation Lottor med avtal inom flygvapnet, hemvärnet och SSM har deltagit i repetitionsutbildningar och övningal Idrotts- och motionsverksamhet: 20 lottor har deltagit i Malmöhuslottornas motion vid 3882 tillfällen, omräknat blir detta I 05 poäng. Uppdrag inom egen organisation: Ingegerd Magnusson ledamot i Malmöhuslottornas valkommitte, revisorsersättare i Malmöhuslottorna. Ekonomi: Kåren har en sjunkande ekonomi, vilket främst beror på uteblivet hyresbidrag trän Höörs kommun,när vi fick avslag på detta var motiveringen, vi platsade inte under kultur/fritid, Även ökande omkostnader har bidragit tillminusresultat Kåren har under året startat ett lotteri, som kommer att ge en nettobehållning av cirka Femtusen /5000:oo/ kronol Information och rekrytering: Kåren finns med på Höörs Kommuns föreningshemsida. Övriga kåraktiviteter: Under verksamhetsåret har kåren haft tre utskick tillmedlemmarna och 31 kårattnar med skiftande program. Utdrag ur programmet är bl. a:! "Uppstati" för våren med ärtsoppa! Sångkväll! Ylva Jönsson berättar om sin utbildning, MSB! Försvarsupplysning med Birgitta Hansson! Bingo! Bowling! En vårkväll spelade vi kubb på Bergrenska gården, qvslutadf med katfe! Sandra berättar om sin TFU-G utbildning och sitt arbete i Polen. 2

29 SVENSKA n LOTTAKÅREN! Studiebesök på "Safarimuseet i Nunäs"! Vårterminen avslutades med ett besök på Hörby-Ringsjöstrand! Besök på Lottagården med mat och dryck! Liv Lindholm har besökt oss och gett oss värdefull uppdateringav lottor och försvar! Besök Löberöds slottsträdgård! Film om komm. Margot Wallströms vardag! Korvgrillning vid "Dragabloss" på Orup! Kyrkogårdsvandring med Bengt Fonander.! Besök hos Ylva O lin i Röstånga där vi bl. a pratade böcker och trädgård 1! Studiebesök hos Hemslöjden i Höör! Demonstration av ljus- och blomsterarrangemang! Tillverkning av garnfåglar och papperstjärnor! Höstterminen avslutades med julfest, alla hade varit snälla, så tomten gjorde ett besök och delade ut klappar. Tack. Styrelsen framför ett varmt tack till alla lottor i Höörs lottakår för det arbete, intresse och engagemang som kommit kåren till glädje under året. Ett tack riktas till Malmöhuslottorna, militära myndigheter, samt övriga som direkt eller indirekt främjat lottakårens verksamhet. Varmt tack till de inbjudna gäster, som besökt oss under året och delat med sig av sina kunskaper och glädjeämnen. Hö ör i februari 2012 Kårstyrelsen/ Ingegerd Magnusson, kåransvarig Lena Johansson Gunnel Grönvall Helen Johnsson Ylva Jönsson Margaretha W ester, kåransvarig Astrid Roos Marianne B. Nilsson Ingrid Nilsson 3

30 ft.svenska ~LOTTAKÅREN Höörs Lottakår Bokslut Resultaträkning Utgifter Budget Medlemsavgifter Aktiveringsutg Lokalhyra Portokostnader Inio/Rekrytering Utbildning SammantriKont Omkostnader Gåvor/Avg Älvk-ö Summa Kronor Bokslut Inkomster Medlemsinkomster Aktivering sin kom s ter Hyresbidrag Portobidrag Inio/Rekrytering Gåva Ränteink Ber. underskott Summa kronor Budget Bokslut Balansräkning Tillgångar Kassa Bank vardagskonto Bank specialkonto Fonderade medel Inventarier Summa Kronor Skulder och eget kapital Eget kapital Fonderade medel Summa kronor Ingående balans Arets underskott Utgående balans Undertecknade av Höörs Lottakår utsedda revisioner har denna dag granskat räkenskaperna för perioden då räkenskaperna är styrkta med vederbörliga verifikationer vill vi tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse som räknaskapsförare för den tid redovisningen omfattar. Höör den 13 februari 2012 Jörgen Lindquist Marianne Tuvasson Budget Utgifter Medlemsavgifter Aktiveringsutg Lokalhyra Portokostnader Inio/Rekrytering SammantriKont Utbildning Omkostnader Gåvor/Avg Älvk-ö Riksstämma Summa Kronor Inkomster Medlemsinkomster Lotteriförsäljning Aktiveringsinkomster Hyresbidrag Portobidrag Inio/Rekrytering Ränteinkomster Ber. underskott Summa kronor

31 m HÖÖRS KOMMUN. WJ Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad HÖÖRS KOMMUN l<ommunl<ansliet An k og ~ o s D nr KFN 77 Bidragsfördelning till föreningar som överlämnats från kommunstyrelsen I samband med att kommunstyrelsen gjorde sin fordelning av bidrag till föreningar som ansökt hos dem 20 l O så beslöt man att överföra l kronor till kulturnämnden och att de i fortsättningen skulle fördela bidragen till dessa föreningar. För att kunna göra denna fordelning var nämnden tvungen att ändra sina bidragsnormer. Kommunfullmäktige har i juni 2011 antagit nya bidragsnormer där det numera finns med foijande tillägg under verksamhets bidrag: "De föreningar som förvaltar och/eller äger bygdegård eller liknande ska kunna få bidrag till driftskostnader." Följande föreningar har ansökt om bidrag: Hallaröds Hembygdsförening Höörs Folkets Hus förening N Rörums Bygdegårdsforening Höörs Lottakår BRIS Försvarets Personaltjänsteförbund Kamratföreningen Länken NHR-Malmö Skånes Flora Skånes Arkivförbund (avser 2012) kronor kronor kronor 14 l 00 kronor kronor (5 kr/barn) kronor ej specificerat någon summa ej specificerat någon summa kronor l O 000 kronor Endast Hallaröds HembygdsfOrening, Höörs Folkets Hus forening och N Rörums Bygdegårdsforening uppfyller reglerna for kulturfdreningar. Yrkanden: Axel Paulsson (C): Hallaröds Hembygdsförening beviljas kr, Höörs Folkets hus fårening kr och N Rörums Bygdegårdsförening kr. Höörs Lottakår beviljas kr for 2011 men ska inte få något bidrag fr o m 2012 från nämnden. Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier för bidrag får kulturverksamhet. Tom Ström (M): Hallaröds Hembygdsforening beviljas kr, Höörs Folkets hus forening beviljas kr och N Rörums Bygdegårdsforening kr i bidrag for Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier for bidrag för kulturverksamhet. Ordforanden ställer forslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Tom Ströms forslag. Justerandes sign... ~~)l' ~-. - ~ - " l l ~ ; j;j r;:-- b.--/ 1Jii/71~

32 m. WJ HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden forts. 77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Omröstning Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner foljande beslutsgång. Ja-röst för Tom Ströms forslag Nej-röst för Axel Paulssons förslag Följande röstar för Tom Ströms förslag: Tom Ström, Benny Sklander (S), Katarina Dyrssen (M), J iii Andersson (S), Anja Eden (MP), Simon Stevens (M), Anders Westergren (SD) och Mikael Sparrhult (FP) Följande röstar för Axel Paulssons förslag: Axel Paulsson KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT l. Hallaröds Hembygdsförening beviljas kr, Höörs Folkets hus forening beviljas kr och N Rörums Bygdegårdsförening kr i bidrag för Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier för bidrag för kulturverksamhet. 2. Beslutet översänds till kommunstyrelsen f6r kännedom. Axel Paulsson reserverar sig mot beslutet till formån för sitt eget förslag. Justerandes sign 1. -~ -. ' ~ / J) l...-?' 1.. /,...,/ Y _.---, l -- l. f /,, } v r - - '& ' ~. l l l ~"'... ~

33 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 223/12-02 Höörs Scoutkår, ansökan om sponsorbidrag för arrangerandet av Valborgsfirandet i Enebacken, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att att med tillägg till gällande överenskommelse, bevilja Höörs Scoutkår sponsorbidrag med ytterligare kronor per år under åren 2013 och 2014, samt uppmana kultur- och fritidsnämnden att avsätta medel till valborgsfirandet i nämndens budget framöver. Ärendebeskrivning Höörs kommun och Höörs scoutkår träffade den 22 oktober 2010 en överenskommelse angående arrangerande! av valborgsfirande i Enebacken. Enligt denna överenskommelse ska kommunen till scoutkåren, under år , efter det att arrangemanget utf6rts respektive år, betala ut en årlig ersättning om kronor. Detta belopp ska årligen räknas upp med ett index som för år 2012 innebär att den årliga ersättningen uppgår till ett belopp om J kronor. Enligt skrivelse från scoutkåren har deras kostnader for ljud och ljudanläggning ökat och deras totala kostnad för 2012 års arrangemang uppgår till ca: kronor. Under de två (2) resterande åren, 2013 och 2014, av överenskommelsen kommer deras totala kostnad för respektive år att uppgå till ca: kronor. I anledning härav föreslår scoutkåren en höjning av sponsorbidraget till kronor för dessa båda år. Beslutsunderlag Skrivelse från Höörs Scoutkår, Överenskommelse mellan Höörs kommun och Höörs scoutkår angående Valborgsfirande i Enebacken,2010-J Prisbasbeloppet 2011, kr. Prisbasbeloppet kr. Höjningen kr= 2,8 procent. Justerandes sign ~tdragsbestyrkande

34 Sver\ska Scoutforbuttdet -Höörs scoutkår 3 3 HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr 2 2 3//2-02- / Till kommunstyrelsen i Höör Höörs scoutkår har en överenskommelse med kommunen att anordna arrangemanget kring Valborgsfirandet i Enebacken, Höörs tätort. Höörs scoutkår har en ersättning om kr och avtatet gäller t.o.m Vi har haft svårt att klara av ljudet på arrangemanget, en scout hos oss har blivit intresserad av ljudanläggningar. Under de tre sista åren har han jobbat med ljudet, och under tiden startat en firma "LP EVENT". Han har lyckats och ljudet kan nog inte bli mycket bättre än vad det var i år. Kostnaden för ljudet blir ca lo 575 kr inkmoms. Våra kostnader för arrangemanget för kommande år blir ca kr per år. Höörs scoutkår vill föreslå en höjning av ersättningen till lu. );/2(}}~ / ~Jls scoutkår UlfWallin Kår ordförande Långgatan l O Sösdala l o 48

35 ...,;-..Höörs ~R~ kommun 1 (1) KOI\IMUNI.EDNINGSKONTORET ÖVERENSKOMMELSE Mellan Höörs Scoutkår, nedan kallad Scoutkåren och l-iöörs kommun, nedan kallad kommunen, har föuande överenskommelse träffats angående Valborgsfirande i Enebacken, Höörs tätort Tidsperiod Scoutkåren arrangerar Valborgsfirandet och införskaffar erforderliga tillstånd. Kommunen tillhandahåller flhjande material: Flotte- utläggning och hemtagning av den samma Ved Fotogen Elanslutning Avstängningsanordningar for grönområde och gator Kommunen utbetalar till Scoutkåren en ersättning om l O 000 kr efter skriftlig anmodan och utfört arrangemang. Detta belopp torändras årligen utifrån ett index bestående av prisbasbeloppets torändring den III respektive år med 20 l l års prisbasbelopp kr som bas. (20 l O = l 00). Om någon av parterna skulle vilja bryta överenskommelsen skall detta ske skriftligt till motparten senast den 30 juni året innan nästkommande valborgsfirande., l "~~)O I O-l 0-22 ~~ ~~- {ej-;]( ---.L.~ Höörs kommun Pehr-Ove Pehrson KS ordförande Kommunhuset l Höör VXL I ft\x Postgiro llankgiro E-post hoor.sc l

36 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 219/12-02 Höörs IS, ansökan om sponsring säsongen 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott flireslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett sponsorbidrag om kronor till Höörs IS damfotboll for år 2012, samt att medel tas ur kommunstyrelsens anslag for information och marknadsforing, verksamhet Ärendebeskrivning Höörs IS har genom sin ordflirande, Eddie Lambren, framfort en furfrågan om Höörs kommun avser att fortsätta som sponsor till foreningen, gärna som huvudsponsor till fureningens damfotboll, med en utökning av sponsorstödet med tjugotusen (20.000) kronor. Överläggning Stefan Lissmark (S), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), yrkade att arbetsutskottet skulle besluta foreslå kommunstyrelsen besluta att lämna ett sponsorbidrag om kronor till Höörs IS damfotboll for år 2012, samt att medel tas ur kommunstyrelsens anslag for information och marknadsforing, verksamhet Propositionsordning Ordforanden, Anna Palm (M) ställde proposition på det av Stefan Lissmark (S) och Hans-Göran Larsson (FP) framställda yrkandet och fann att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med detsamma. Beslutsunderlag Skrivelse från Eddie Lambren, ordflirande i Höörs IS, Höörs IS Sponsorpaket 2012 Höörs IS sponsorpaket 20 l O Justerandes sign tl-b ~dragsbesty;kande

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer