nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder"

Transkript

1

2 W HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 204 J 174 Dnr 105/12-02 Ekonomiärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta f6r att inte överskrida tilldelade budgetramar samt att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästf6ljande prognos Kommunstyrelsens arbetsutskott filreslår kommunstyrelsen besluta att att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta f6r att inte överskrida tilldelade budgetramar samt att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästf6ljande prognos, samt anmäla "Månadsuppf6ljning Juli 20 12" till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning EkonomichefLars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt informerade kortfattat om Månadsuppf6ljning Juli Beslutsunderlag Ekonomisk måndagsuppföljning, juli 2012 Justerandes sign 1/;P ~=tt-~ Utdragsbestyrkande

3 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Finanspolicy, tillfållig ändring Dnr 221/12-02 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en tillfl!llig justering av kommunfullmäktige antagen finanspolicy, till och med den 31 december 2012, där högsta tillåtna genomsnittliga räntebindningstid justeras till tio (lo) år samt en fortsatt förlängning av räntebindningstiden inom ramen för befintlig finanspolicy. Ärendebeskrivning De nya "fantastiska" räntenivåerna och den tilltagande finansiella oron i Europa föranleder Entropi AB att lämna rekommendationer dels om en tillfällig justering av högsta tillåtna räntebindningstid till tio (lo) år, dels om en fortsatt förlängning av räntebindningstiden, inom ramen för befintlig finanspolicy. Beslutsunderlag E-postmeddelande från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, Skrivelse "FÖRSLAG TILL "TILLFÄLLIG" ÄNDRING AV FINANSPOLICY", från Entropi AB, Kommunfullmäktiges beslut 20 l , 23 FINANSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ----Ju-s-terä-n-;-de-s-,si-gn ~ragsbestyrkande J!f -=::b~ l W HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dur 152/12-01 Motion "Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att att bifalla motionen och uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten till och konsekvenserna av om förslaget i motionen genomförs, detta ska ske i nära samråd med boende, Trafikverket och övriga intressenter, samt ta med förslaget i motionen vid upprättandet av "Cykel planen". Ärendebeskrivning Lars-Olof Andersson (C) och Ola Kollen (C) har i motion" Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" föreslagit att kommunen i samråd med Trafikverket snarast utreder möjligheten till en GC-väg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorps skola och Rolsberga. Tekniska nämnden har i ett yttrande i anledning av denna motion påpekat att nämnden under andra halvåret 2012 kommer att ta fram en cykel plan, som ingår i av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd "Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun". I arbetet med denna plan kommer alla önskemål avseende cykelvägar att ses över, vilket innebär att något ställningstagande till det i motionen framförda förslaget inte görs nu. Tekniska nämnden upplyser vidare om att nämnden parallellt med arbetet att ta fram en cykelplan även behandlar ett ärende avseende en skrivelse från Region Skåne och Trafikverket med en prioriterad objektslista till deras gemensamma Cykelvägsplan. Ä ven om väg 23 är en statligt finansierad väg bedömer tekniska nämnden förslaget i motionen vara en så stor investering att den inte ryms i en prioriterad objektslista till cykelledsplanen. Överläggning Lars-Olof Andersson (C), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), Stefan Lissmark (S) och Annagreta Reinholdz (S), yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten till och konsekvenserna av om förslaget i motionen genomförs, att detta ska ske i nära samråd med boende, Trafikverket och övriga intressenter, samt att ta med förslaget i motionen vid upprättandet av "Cykel planen".

5 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Propositionsordning Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på det av Lars-Olof Andersson (C) m. fl. framställda yrkandet och fann att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med detsamma. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll ll, 42 Motion "Anläggande av gång- och cykelvägg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga" Justerandes sign v L -., Utdragsbestyrkande

6 mhöörs KOMMUN W Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Yttrande Motion om Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under Riksväg 23 mellan Gud m undtorp och Rolsberga Tekniska nämnden har remitterats rubricerat ärende, se bilagd motion. Tekniska nämnden ska andra halvåret 2012 ta fram en cykelplan, som ingår i Trafikplanen. I cykelplanearbetet kommer alla önskemål avseende cykelvägar att ses över. Det innebär att inget ställningstagande till framfört förslag görs nu utan kommer först att besvaras i samband med cykelplanen, beroende på om KF vill föra fram förslaget tillln. En skrivelse från Region Skåne och Trafikverket avseende en prioriterad objektslista till deras Cykelvägsplan behandlas parallellt av TN. Även om väg 23 är en statlig väg bedöms föreslaget rubricerat objekt vara en så stor investering att den inte ryms i en prioriterad objektslista till cykelledsplanen. Samråd med Trafikverket blir i så fall beroende på KF beslut samt vad som framkommer i den kommunala Cykelplanen. Remissyttrande Tekniska nämnden beslutar att avvakta cykelplanen som ingår i Trafikplanen. Justerandes sign ~ Utdragsbestyrkande

7 t Ank Motion till kommunfullmäktige i Höörs kommun HÖÖRS KOM MUN Kommun kansliet O 2 onr l'sl/1 2 -o \ Anläggande av gång och cykel väg med tunnel under riksväg 23 mellan Gudmuntorp och Rolsberga. Boende i Rolsberga, Gudmuntorp, Bästofta i sydligaste delarna av Höörs kommun blir ganska hårt påverkade av att E22an byggs ut till motorväg och att trafikmängden förväntas öka på riksväg 23. Trafikplatsen och riksväg 23 blir ännu mer än förut ett effektivt hinder för gång- och cykel trafikanter. Riksväg 23 är en hårt trafikerad och olycksdrabbad väg. För boende i närheten utgör den i kombination med E22 en effektiv spärr för gående och cyklande som skall till skolan och kyrkan. Alla barn väster om 23-an måste i praktiken skjutsas i bil, trots att många lätt skulle kunna gå eller cykla till skolan. Även för bilåkande är avfarten till skolan och kyrkan ett problem. Trots många års önskemål om fartsänkning och en säkrare avfartsmöjlighet in till skolan/ kyrkan på vägen har ingenting blivit gjort. Det är närmast ett under att inga allvarliga olyckor inträffat hittills. Förslaget är att man bygger en underfart under 23-an för gående och cyklande i backen upp mot Gudmuntorps kyrka, set söder ifrån. Första etappen bör vara att koppla ihop denna ge-väg med den nya som byggs vid trafikplatsen i Rolsberga och vidare till skolan i Gudmuntorp. I förlängningen kan det bli fler etapper tex mot HurvajEslöv och mot Snogeröd. I backen finns goda och till synes enkla möjligheter att bygga en sådan underfart Vägvallen är idag drygt 3 m i höjdled. Fördelarna med en sådan förbindelse är uppenbar. För alla som kommer västerifrån, tex från Hurva, Trulstorp och Rolsberga, ja även Pugerupsborna, skulle en sådan underfart möjliggöra enkel kontakt till skola och kyrka. För alla som ska med bussen vid E22 Rolsberga och som bor i Gudmuntorps by blir en sådan underfart en utmärkt möjlighet att ta sig fram utan att riskera livet på 23-an. Ungdomarna skulle kunna cykla istället för att åka bil och själva kunna ta sig till skolan. Även Skåneleden skulle omedelbart kunna ha glädje av den. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen i samråd med Trafikverket snarast utreder denna möjlighet till en ge väg med tunnel under 23an mellan Gudmundtorps skola och Rolsberga. Höör2012~ ~~6.1er~ ~ \~~ Ola Kollen CENTERPARTIET

8 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 228/12-02 Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" Ärendebeskrivning Inom kultur- och fritidssektorn har det utarbetats ett förslag till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer". Förutom de redaktionella ändringarna att fritidsnämnden ändrats till kultur- och fritidsnämnden respektive fritidskontoret ändrats till kultur- och fritidskontoret är den enda ändringen, jämfört med nu gällande bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer, den att även en skolförening kan vara bidragsberättigad. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 juni 2012, 56, att godkänna förslaget till "Bestämmelser for kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" och överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 56 Förslag till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till ungdomsorganisationer" - ~ ~ f~~ Justerandes sign lagsbestyrkande

9 m HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KFN 56 KFN 42 Dnr HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr J ~<J J J 2-02 l Ändring av bidragsnormer för föreningar inom fritidsverksamheten Gudmuntorps skola har bildat en skolfårening där eleverna har olika fritidsaktiviteter efter skolans slut. De önskar bli registrerade som en ungdomsorganisation. Enligt gällande bidragsnormer så är inte skolföreningar godkända som detta. Föreningen har godkänts för statligt bidrag. Det finns tre skolföreningar i kommunen. Arbetsutskottet föreslår att bidragsnmmema ändras så att även skolföreningar kan registreras som ungdomsorganisationer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram nytt förslag till bidragsnormer där det framgår att även skolföreningar ska kunna registreras som en ungdomsorganisation. KFN 56 Ett nytt förslag till bidragsnormer presenteras får arbetsutskottet. Ändring som gjorts är att skolföreningar har tagits bort så att även de är bidragsberättigade. Några redaktionella ändringar är också gjorda bl a har fritidsnämnden bytts ut mot kultur- och fritidsnämnden. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner det nya förslaget till bidragsnormer och överlämnar det till kommunfullmäktige får fastställande.

10 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG l HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k Dnr 228/J.2 - O 2. l l UNGDOMSORGANISA TIONER Fastställda av kommunfullmäktige SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler. De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt att konstruera heltäckande regler. Kulturoch fritidsnämnden kan därför i enskilt fall besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad, även om någon av reglerna nedan inte är helt uppfylld.!allmänna BESTÄMMELSER l Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som ungdomsorganisation för att omfattas av dessa regler. I förening/organisation söks bidrag av huvudföreningen. Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drog- och dopingfri. - En av kultur- och fritidsnämnden godkänd antidrogpolicy med handlingsplan ska arbetas fram av bidragssökande förening. Om en sådan saknas eller ej tillämpas, kan föreningen bli av med hela eller delar av sitt bidrag. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut efter anmälan från kultur- och fritidskontoret. Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till kultur- och fritidsnämnden, liksom registreringsblankett och ansökan om anläggningsbidrag och utbildningsbidrag. Ansökan som lämnas 1 april baseras på föregående kalenderår. Ansökan görs på blanketter som finns till avhämtning på kultur- och fritldskontoret. Blanketterna kan också hämtas direkt från kommunens hemsida:

11 2 Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för prövning av ansökan. De ska efter anmodan utan dröjsmål ställas till kultur- och fritidskontorets förfogande. Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angiven datum. Anständ med ansökan kan beviljas av kultur- och fritidskontoret om särskilda skäl föreligger. Bidrag avrundas till närmast högre 5-tal kronor och utbetalas via plusbankgiro- eller bankkonto. Kommunens eventuella fordran, som är klar och förfallen pil föreningen, regleras innan bidrag utbetalas. Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutar. Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av kultur- och fritidsnämnden. Om verksamheten ej uppfyller villkoren i dessa normer, kan kultur- och fritidsnämnden besluta att för viss tid ej bevilja bidrag. /Bidragsberättigad förening/organisation l Har säte och stämma i Höörs kommun. Har skriftligen antagna stadgar vilka tillställts kultur- och fritidsnämnden. stadgeändringar ska omgående lämnas till kulturoch fritidsnämnden. Är ideell och öppen för alla. Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten, samt valda revisorer. Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns och verksamhetsplan för nästkommande är fastställs. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgift om antal bidragsberättigade medlemmar per den 31 december samt medlemsavgiftens storlek. För medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress, telefon, födelsedatum och uppgift om medlemsavgiftens erläggande.

12 3 Har minst 10 bidragsberättigade medlemmar och minst 10 bidragsberättigade sammankomster per ~r, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition. Är ansluten till av kultur- och fritidsnämnden erkänd riksorganisation. Följer de anvisningar kultur- och fritidsnämnden utfärdar. Innehar plus- bankgiro- eller bankkonto. l Bidragsberättigad medlem/deltagare l Är barn/ungdomar f.o.m. det ~r man fyller 5 ~r t.o.m. det ~r man fyller 20 ~r. Har erlagt av ~rsmötet fastställd ~rsavgift. Deltar regelbundet i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet. Den som erh~ller medlemskap enbart som t.ex. bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem, passiv medlem eller medlem vid vinstsyftande arrangemang är inte bidragsberättigad medlem. l Ej bidragsberättigad förening/organisation l! Är den som erh~ller bidrag fr~n annan kommunal nämnd eller styrelse.! SIEolförcAiA~, Samorganisation eller företagsanknuten korporationsförening.! Den som huvudsakligen bedriver studieverksamhet. l LOKALT AKTIVITETSSTÖD stödets huvudsakliga syfte är att främja verksamhet som har en ungdomsfostrande del. För att verksamhet ska vara bidragsberättigad krävs att den ska finnas upptagen i verksamhetsplan för aktuellt ~r. Verksamheten ska bedrivas av ledare med lämpliga förutsättningar för verksamhetens art och deltagarnas ~lder. Bidraget utg~r med maximalt tio kronor per poäng. Kultur- och fritidsnämndens budget avgör om reducerat belopp ska utg~. Poäng utg~r vid bidragsberättigade sammankomster enligt RF:s definition. Åldersgränsen är 5-20 ~r. En poäng erh~lls för varje bidragsberättigad deltagare. Fem poäng erh~lls för funktionshindrad medlem oavsett ~lder, som deltager i den normala verksamheten. Antalet deltagare är obegränsat uppåt.

13 4 Bidrag utg r ej per sammankomst utan endast per deltagare. I övrigt gäller av RF antagna regler. Ansökan görs vid samma tidpunkt som till RF. Närvarokortens nummer, antal sammankomster och kommunala poäng ska tydligt framg i ansökan. l ANLÄGGNINGSBlDRAG l Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utg r endast om kommunen inte kan anvisa kommunal anläggning. Bidrag utg r till föreningar med mer än 70 procent eller minst 150 st bidragsberättigade medlemmar, med maximalt 70 procent av godkända kostnader. För övriga ungdomsorganisationer utgår bidrag med samma procentsats som antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen eller räknat p andelen ungdomar av 150, vilket som är fördelaktigast för föreningen. l. Bidrag utg r i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om 2. eller enligt följande riktlinjer För hyra, uppvärmning, el, va, ränta på godkända l n, sophämtning, sotning, försäkring, miljöavgifter och arrende med avdrag för eventuella hyresintäkter. Till organisationens ordinarie verksamhet, inklusive ordinarie tävlingsverksamhet. Bidrag utgår inte till kommersiella arrangemang eller tillställning av eng ngskaraktär, inte heller vid tillfällig förhyrning för läger eller dylikt. Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska, tillsammans med beräknad kostnad, inlämnas för ev. godkännande av kultur och fritidsnämnden senast l september året innan bidrag kan sökas. Förhyrning och kostnadsökningar som godkänts av kultur och fritidsnämnden utbetalas i bidrag enligt nedan: Underlag för föreg ende år inlämnat senast l april. Bidrag utbetalas efter granskning och genomg ng av samtliga ansökningar. Kostnaden ska styrkas med kvitto på erlagda kostnader och vid första ansökan kopia på hyreskontrakt.

14 f UTBILDNINGSBlDRAG 5 f l l") i / ' _) Bidraget är avsett att stödja organisationernas ledar- och funktionärsutbildning inom dess verksamhetsområde. Bidrag utgår till förening som har minst 10 sammankomster med aktivitetsstöd och för kurser anordnade inom landet. Bidrag utgår till kursavgiften högst kr/år plus 25 kr per medlem 5-20 år/år. Ansökan görs på härför avsedd blankett senast 1 april. Till ansökan bifogas kursintyg och kvitto på erlagd kurskostnad om detta ej framgår av intyget. Förfrågningar om bidrag besvaras av kultur- och fritldskontoret, tel eller Adress: Höörs kommun, Kultur och Fritid, Box 53, Höör.

15 l HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" Ärendebeskrivning Inom kultur- och fritidssektorn har det utarbetats ett förslag till "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer". Förslaget innehåller endast de redaktionella ändringarna att fritidsnämnden ändrats till kultur- och fritidsnämnden respektive fritidskontoret ändrats till kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 juni 2012, 56, att godkänna förslaget till "Bestämmelser ror kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" och överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämnden protokoll , 56 Förslag till "Bestämmelser för kommunala bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer" Justerandes sign /!If!_~~ Utdragsbestyrkande

16 mi HÖÖRS KOMMUN w Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad J ' -"" KFN 56 KFN 42 Dnr 31/ An k Dn r HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet }]._'8J/1-02 f Ändring av bidragsnormer för föreningar inom fritidsverksamheten Gudmuntorps skola har bildat en skolförening där eleverna har olika fritidsaktiviteter efter skolans slut. De önskar bli registrerade som en ungdomsorganisation. Enligt gällande bidragsnormer så är inte skolföreningar godkända som detta. Föreningen har godkänts för statligt bidrag. Det finns tre skolföreningar i kommunen. Arbetsutskottet föreslår att bidragsnormerna ändras så att även skolföreningar kan registreras som ungdomsorganisationer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram nytt forslag till bidragsnormer där det framgår att även skolföreningar ska kunna registreras som en ungdomsorganisation. KFN 56 Ett nytt förslag till bidragsnormer presenteras for arbetsutskottet. Ändring som gjorts är att skolföreningar har tagits bort så att även de är bidragsberättigade. Några redaktionella ändringar är också gjorda bl a har fritidsnämnden bytts ut mot kultur- och fritidsnämnden. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner det nya förslaget till bidragsnormer och överlämnar det till kommunfullmäktige för fastställande

17 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG l HOORS KO MMUN Kommunkansliet An k n 1.t Dnr 2. ~8 / Il - O 2._ l Pensionärs- och handikapporganisationer Fastställda av kommunfullmäktige SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler. De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt att konstruera heltäckande regler. Kulturoch fritidsnämnden kan därför i enskilt fall besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad, även om någon av reglerna nedan inte är helt uppfylld.!allmänna BESTÄMMELSER j Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som handikapp- eller pensionärsorganisation för att omfattas av dessa regler. I förening/organisation söks bidrag av huvudföreningen. Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drog- och dopingfri. Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till kultur och fritidsnämnden, liksom ansökan om grund- och anläggningsbidrag. Ansökan som lämnas 1 april baseras på föregående kalenderår. Ansökan görs på blanketter som finns till avhämtning på kultur- och fritidskontoret, samt kommunens hemsida hoor.se. Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för prövning av ansökan. De ska efter anmodan utan dröjsmål ställas till kultur- och fritidsverksamhetens förfogande.

18 2 Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angiven kompletteringsdatum. Anstånd med ansökan kan beviljas av kultur- och fritidskontoret om särskilda skäl föreligger. Bidrag avrundas till närmast högre s-tal kronor och utbetalas via pluseller bankgirokonto. Kommunens eventuella fordran, som är klar och förfallen på föreningen, regleras innan bidrag utbetalas. Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutar. Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av kultur- och fritidsnämnden. Om verksamheten ej uppfyller villkoren i dessa normer, kan kultur- och fritidsnämnden besluta att för viss tid ej bevilja bidrag. Bidragsberättigad förening/organisation ~ För pensionärsförening gäller att den har säte och stämma i Höörs kommun. Handikapporganisation erhåller bidrag för medlemmar bosatta i Höörs kommun, oavsett var föreningen har sitt säte och stämma. ~ Har skriftligen antagna stadgar, vilka tillställts kultur- och fritidsnämnden. stadgeändringar ska omgående lämnas till kulturoch fritidsnämnden. ~ Är ideell och öppen för alla. ~ Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten, samt har valda revisorer. ~ Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns och verksamhetsplan för nästkommande år fastställs. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgift om antal bidragsberättigade medlemmar den 31 december samt medlemsavgiftens storlek. ~ För medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress, telefon, födelsedatum och uppgift om medlemsavgiftens erläggande. ~ Bedriver aktiv fritidsverksamhet minst sex månader per år. ~ Är ansluten till av kultur- och fritidsnämnden erkänd riksorganisation. ~ Följer de anvisningar kultur- och fritidsnämnden utfärdar.

19 ~ Innehar plus- bankgiro- eller bankkonto. 3 / / Bidragsberättigad medlem/deltagare ~ Har erlagt fastställd medlemsavgift. ~ Deltar regelbundet i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet. ~ Är bosatt i Höörs kommun. Den som erh311er medlemskap enbart som bingomedlem, dansmedlem, terminsmedlem, supportermedlem, passiv medlem eller medlem vid vinstsyftande arrangemang är inte bidragsberättigad medlem. Ej bidragsberättigad förening/organisation D D Är den som erh311er bidrag fr3n annan kommunal nämnd eller styrelse. Den som huvudsakligen bedriver studieverksamhet. l GRUNDBIDRAG Bidraget utg3r till pensionärs- och handikapporganisation ~ med maximalt 50 kr per bidragsberättigad medlem och 3r. l ANLÄGGNINGSBlDRAG l Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utg3r endast om kommunen inte kan anvisa kommunal anläggning. Bidrag utg3r till föreningar med mer än 50 % bidragsberättigade medlemmar, med maximalt 50 procent av godkända kostnader. För övriga organisationer utg3r bidrag med samma procentsats som antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen. 1. Bidrag utg3r i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om

20 2. eller enligt följande riktlinjer 4./ ' / För hyra, uppvärmning, el, va, ränta p godkända l n, sophämtning, sotning, försäkring, miljöavgifter och arrende med avdrag för eventuella hyresintäkter. Till organisationens ordinarie verksamhet, inklusive ordinarie tävlingsverksam het. Bidrag utg~r inte till kommersiella arrangemang eller tillställning av engångskaraktär, inte heller vid tillfällig förhyrning för läger eller dylikt. Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska, tillsammans med beräknad kostnad, inlämnas för ev. godkännande av kulturoch fritidsnämnden senast 1 september ret innan bidrag kan sökas. Förhyrning och kostnadsökningar som godkänts av kultur- och fritidsnämnden utbetalas i bidrag enligt nedan: Underlag för föreg ende ~r inlämnat senast 1 april. Bidrag utbetalas efter granskning och genomg~ng av samtliga ansökningar. Kostnaden ska styrkas med kvitto p erlagda kostnader och vid första ansökan kopia på hyreskontrakt. Förfrågningar om bidrag besvaras av kultur- och fritidskontoret, tel eller Adress: Höörs kommun, Kultur och Fritid, Box 53, Höör.

21 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 213 Jo 181 Dnr 170/12-02 Höörs Lottakår, ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader under år 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att returnera ansökan till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Ärendebeskrivning Höörs Lottakår har ansökt om kommunalt bidrag för hyreskostnader under år 2012 med ett belopp om kronor. Föreningen hyr en källarlokal i Höör där verksamheten bedrivs. Den l juni 20 l O, 84, beslöt kornmunstyrelsen att ur ett anslag om l kronor bevilja bidrag till Höörs Lottakår, Hallaröds Hembygdsförening, Höörs Folkets Hus förening u p a och Norra Rörums Bygdegård. Härutöver beslöt kornmunstyrelsen dels att ansvaret för "bidrag till föreningar och organisationer" ska fåras över från kornmunstyrelsen till kulturnämnden, dels att kulturnämnden ska inarbeta hantering av ansökningar och bidrag i nu gällande regelsystem, dels slutligen att från och med år 2011 överföra från kommunstyrelsens ram till kulturnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 25 november 201 O, 74, efter att en arbetsgrupp med fårtroendevalda och tjänstemänl-kvinnor träffat företrädare får de fyra ( 4) ovan angivna föreningarna, att godkänna ett förslag till "Bestämmelser fdr kommunalt bidrag till kulturella fdreningar". I detta förslag återfinns under rubriken "VERKSAMHETSBIDRAG" bland annat följande mening. "De föreningar somförvaltar ochle/ler äger bygdegård eller liknande ska kunna få bidrag till driftkostnader". Detta förslag antogs, efter en återremiss till kultur- och fritidsnämnden får förtydligande av "ALLMÄNNA BESTÄMMELSER", av kornmunfullmäktige den 15 juni 2011, 36. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 23 augusti 2011, 77, att av följande kulturföreningar som ansökt om bidrag,../ Hallaröds hembygdsförening,../ Höörs Folkets Hus fårening u p a,../ Norra Rörums Bygdegårdsfdrening,../ Höörs Lottakår,../ BRIS,../ Försvarets Personaltjänsteförbund,../ Kamratföreningen Länken,../ NHR-Malmö,../ Skånes Flora och../ Skånes Arkivförbund, ~-~--~-~~- Justerandes sign i IJ/?_v,,v~ Utdragsbestyrkande

22 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott forts PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad endast bevilja bidrag till Hallaröds Hembygdsförening, Höörs Folkets Hus förening u p a och Norra Rörums Bygdegårdsförening. Övriga föreningar fick avslag med motiveringen att de inte uppfyllde nämndens kriterier för bidrag till kulturverksamhet. Kommunkansliet har översänt Höörs Lottakårs ansökan om bidrag har till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. I anledning härav har nämnden påpekat följande. "Kommunfullmäktige har beslutat att de bidragsnormer som gäller för föreningar inom kultur- ochfritidsnämndens verksamhetsområde inte innefattar den verksamhet som Höörs Lottakår bedriver varfor nämnden inte har möjlighet att bevilja dem bidrag". Beslutsunderlag o skrivelse från kultur- och fritidsnämnden o Ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader, o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 77 BESTÅMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR o Kommunfullmäktiges beslut , 36 o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 32 o Kommunfullmäktiges beslut , 9 o Kultur- och fritidsnämndens beslut , 74 o Kommunstyrelsens beslut 20 l , 84 Justerandes sign ~~~- f Utdragsbestyrkande

23 WHöörs W kommun 1 (l) KUt:l'UR OCII FRITIDSN;\i\1 'DEN HÖÖRS KOMMUN Kornmunkans liet Till kommunstyrelsen Ank Dnr /10/ IZ -o z._ Bidrag till Höörs Lottakår Vi har fått ansökan från Höörs Lottakår vidarebefordran från kommunstyrelsen med ett protokollsutehag ang bidrag till föreningar. Kommunfullmäktige har beslutat att de bidragsnormer som gäller för föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde inte innefattar den verksamhet som Höörs Lottakår bedriver varför nämnden inte har möjlighet att bevilja dem bidrag. Ansökan skickas därför tillbaka till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Höör }:0_12-0~~ ~son K ommunhu~ct l Södcrgatan 28 Box llöör Dircktnr l FAX Postgiro 4 U ankgiro E-post l w\\w.hoor.sc

24 - ~-u~~, SVENSJ<A l! ~K LOTTAJ<ÅREN Kommunstyrelse n i Höörs Kommun Box HÖÖR? ") OJ Höör H OO H~~ t\u IVI MUN f<on1nlut11,ansliet Ank {to Dn r c l ' > l ( r, '' ' (.::_n /,u'itr 'i l. '. \li~i l!). ' -... J ) - " l&p;;~j Ansökan om kommunalt bidrag för hyreskostnader, gällande Höörs Lottakår, under innevarande verksam hetså r Hyreskostnaden för året beräknas till: Kronor: Fjortontusenfyrahundra /14,400:oo/ Kåren hyr en källarlokal på Lärkgatan 28 C i Höör, därverksa mheten bedrivs. Lottorna träffas va rj e tisdag ; jan uari- maj och september-november, vid dessa t illfä llen är vi mellan 8-15 personer, har vi något extra lockande på programmet kan vi va ra över 20 personer. Får vi inget bidrag till hyran, kan vi inte klara av verksamhet i framtiden, detta tycker vi vore synd, eftersom vi anse r att vi fyller en funktion för våra medlemmar, so m har en ålder mellan 20 och 82 år. l hopp om att denna fra mställan skall ge oss ett positivt sva r, tecknar Höörs Lottakår Kåransvarig BG Bif. Årsberättelse med bokslut 2011 samt budget fö r 2012.

25 nsvenska IJI~r LOTTAKÅREN {.~~. ' 'J / ;' Höörs Lottal{års 72:a kårstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 19,00 FÖREDRAGNINGSLISTA J. Val av ordförande för stämman om ordf. eller v ordf. är förhindrad 2. Val av sekreterare om sekr.elle v sekr. är förhindrade 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 4. Fastställande att stämman blivit i behörig ordning sammankallad 5. Fastställande av föredragningslistan 6. styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorem as berättelse for räkenskapsåret 20 Il 8. Fastställande av balans- och resultaträkning för Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen för den tid revisionen omfattar 10. Ärende som styrelsen eller kårmedlem hänskjutit till kårstämman Il. Beslut om medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 12. Beslut om budget för innevarande verksamhetsår 13. Beslut om antalledamöter och ersättare i kårstyrelsen 14. Val för tiden t o m nästa kårstämma a) kårens ordförande, kårchef b) kårens v. ordförande, vice kårchef c) ordinare ledamöter i kårstyrelsen d) ersättare i kårstyrelsen e) två o1 dinare revisorer l) två revisorsersättare g) två ombud till Malmöhuslottornas årsmiite 2012 h) två ersättare till Malmöhuslottornas årsmöte 2012 i) ett ombud till Riksstämma 2012 j) en ersättare till Riksstämma 2012 l<) valkommitte tj e ordinare och en ersättare /sammank. utses/ 15. Orienteringar 16. Märkesutdelning och tack 17. Stämman avslutas LOTTASÅNGEN

26 l SVENSKA LOTTAKÅREN Protokoll fört vid valkommittens sammanträde inför Höörs lottakårs kårstämma Närvarande: Agnetha Persson, Christel Kjäii-Larsson och Ingegerd Magnusson Kårchef, tillika kårstyreisens ordförande Vakant Vice kårchef, tillika kårstyreisens vice ordförande Vakant styrelseledamöter: Gunnel Grönvall Ingegerd Magnusson Helen Johnsson Ylva Jönsson Marianne Backlund-Nilssen Lena Johansson Astrid Roos Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Ersättare: Ingrid Nilsson Omval Jörgen Lindqvist Marianne Thuvesson Omval Omval Ersättare: Christel Kjäii-Larsson Margareta Rask Nyval Nyval Ombud till Malmöhuslottornas års/medlemsmöte i Husie Ingegerd Magnusson Astrid Roos Ersättare/åhörare Margaretha Wester Marianne Backlund-Nilssen Ylva Jönsson Ombud till FRiksstämma i Alvsjö Ingegerd Magnusson Valkommitte: som arbetat under2011 Agnetha Persson, sammankallande Elsa Nilsson, Christeli Kj:Kjäii-Larsson Ingegerd Magnusson, ersättare Berörda valkommitteledamöter deltog inte i beslut gällande uppdrag då deras namn föreslogs. Vid protokollet: c/rrujal.?pr>ph Agnetha Persson Justerare: ~~~ Ingegerd Mag.. ~ ~ ~

27 f) SVENSKA LOTTAKÅREN VERKSAMHETSBERÄ TTELSE Styrelsen för 1-löörs lottakår avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden Organisation: Kåren är ansluten till Riksförbundet Sveriges lottakårer. Kåren ingår i samverkansorganet Malmöhuslottorna. Riksorganisationen är ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden och verksamheten bedrivs i samverkan med berörda myndigheter och övriga frivilliga försvarsorganisationer. Medlemmar: Höörs lottakår har 3 7 mt:dlemmar 20 ll styrelsens sammansättning: Ordinarie Ingegerd Magnusson Margaretha Wester Lena Johansson Gunnel Grönvall Helen Johnsson Ylva Jönsson Marianne B. Nilsson Ersättare Astrid Roos Ingrid Nilsson kåransvarig/in f o lotta kåransvarig/presslotta, v info, v sekreterare kassaförvaltare hemtjänstchef sekreterare utbildningslotta ledamot trivselvärdinna v. hemtjänstchef Revisorer: Ordinarie Ersättare Jörgen Lindquist Marianne Tuvesson Anita Dehman Ulla-Britt Nilsson Kårstämma och styrelsesammanträden: Tisdagen den 29 mars 20 l\ höll kåren sin ordinarie kårstämma i lottalokalen på Lärkgatan i l-löör. Efter stämman hölls konstituerande sammanträde. Styrelsen har därutöver haft 2 protokollförda sammanträden. Kommitteer som arbetat under året: Valkommitte Agneta Persson sammankallande Elsa Nilsson Christel Kjäll-Larsson Ingegerd Magnusson ersättare Övriga funktionärsuppdrag: Trivselvärdinna Fanbärare/fanvakter Astrid Roos Ylva Jönsson Marianne Backlund Nilsson Majvi Åkesson

28 ftsvenska ~~Jl LOTTAKÅREN Representation: Följande lottor har representerat kåren vid: '' Arsmöte/medlemsmöte Malmöhuslottorna i H usie Ingegerd Magnusson och Astrid Roos ombud, dessutom deltog 6 lottol Medlems utbildning/konferenser: Regional medlemsutbildning/konf Medlemsmöte i Husie hösten, 7 lottor deltog Lokal utbildning/konf. Vårt försvar, TFU-G info, MSB upplysning Försvarsupplysning 41 lottor har deltagit Utbildning/övning avtalspersonal: Kåren har I 5 kontrakt med försvaret och egen organisation Lottor med avtal inom flygvapnet, hemvärnet och SSM har deltagit i repetitionsutbildningar och övningal Idrotts- och motionsverksamhet: 20 lottor har deltagit i Malmöhuslottornas motion vid 3882 tillfällen, omräknat blir detta I 05 poäng. Uppdrag inom egen organisation: Ingegerd Magnusson ledamot i Malmöhuslottornas valkommitte, revisorsersättare i Malmöhuslottorna. Ekonomi: Kåren har en sjunkande ekonomi, vilket främst beror på uteblivet hyresbidrag trän Höörs kommun,när vi fick avslag på detta var motiveringen, vi platsade inte under kultur/fritid, Även ökande omkostnader har bidragit tillminusresultat Kåren har under året startat ett lotteri, som kommer att ge en nettobehållning av cirka Femtusen /5000:oo/ kronol Information och rekrytering: Kåren finns med på Höörs Kommuns föreningshemsida. Övriga kåraktiviteter: Under verksamhetsåret har kåren haft tre utskick tillmedlemmarna och 31 kårattnar med skiftande program. Utdrag ur programmet är bl. a:! "Uppstati" för våren med ärtsoppa! Sångkväll! Ylva Jönsson berättar om sin utbildning, MSB! Försvarsupplysning med Birgitta Hansson! Bingo! Bowling! En vårkväll spelade vi kubb på Bergrenska gården, qvslutadf med katfe! Sandra berättar om sin TFU-G utbildning och sitt arbete i Polen. 2

29 SVENSKA n LOTTAKÅREN! Studiebesök på "Safarimuseet i Nunäs"! Vårterminen avslutades med ett besök på Hörby-Ringsjöstrand! Besök på Lottagården med mat och dryck! Liv Lindholm har besökt oss och gett oss värdefull uppdateringav lottor och försvar! Besök Löberöds slottsträdgård! Film om komm. Margot Wallströms vardag! Korvgrillning vid "Dragabloss" på Orup! Kyrkogårdsvandring med Bengt Fonander.! Besök hos Ylva O lin i Röstånga där vi bl. a pratade böcker och trädgård 1! Studiebesök hos Hemslöjden i Höör! Demonstration av ljus- och blomsterarrangemang! Tillverkning av garnfåglar och papperstjärnor! Höstterminen avslutades med julfest, alla hade varit snälla, så tomten gjorde ett besök och delade ut klappar. Tack. Styrelsen framför ett varmt tack till alla lottor i Höörs lottakår för det arbete, intresse och engagemang som kommit kåren till glädje under året. Ett tack riktas till Malmöhuslottorna, militära myndigheter, samt övriga som direkt eller indirekt främjat lottakårens verksamhet. Varmt tack till de inbjudna gäster, som besökt oss under året och delat med sig av sina kunskaper och glädjeämnen. Hö ör i februari 2012 Kårstyrelsen/ Ingegerd Magnusson, kåransvarig Lena Johansson Gunnel Grönvall Helen Johnsson Ylva Jönsson Margaretha W ester, kåransvarig Astrid Roos Marianne B. Nilsson Ingrid Nilsson 3

30 ft.svenska ~LOTTAKÅREN Höörs Lottakår Bokslut Resultaträkning Utgifter Budget Medlemsavgifter Aktiveringsutg Lokalhyra Portokostnader Inio/Rekrytering Utbildning SammantriKont Omkostnader Gåvor/Avg Älvk-ö Summa Kronor Bokslut Inkomster Medlemsinkomster Aktivering sin kom s ter Hyresbidrag Portobidrag Inio/Rekrytering Gåva Ränteink Ber. underskott Summa kronor Budget Bokslut Balansräkning Tillgångar Kassa Bank vardagskonto Bank specialkonto Fonderade medel Inventarier Summa Kronor Skulder och eget kapital Eget kapital Fonderade medel Summa kronor Ingående balans Arets underskott Utgående balans Undertecknade av Höörs Lottakår utsedda revisioner har denna dag granskat räkenskaperna för perioden då räkenskaperna är styrkta med vederbörliga verifikationer vill vi tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse som räknaskapsförare för den tid redovisningen omfattar. Höör den 13 februari 2012 Jörgen Lindquist Marianne Tuvasson Budget Utgifter Medlemsavgifter Aktiveringsutg Lokalhyra Portokostnader Inio/Rekrytering SammantriKont Utbildning Omkostnader Gåvor/Avg Älvk-ö Riksstämma Summa Kronor Inkomster Medlemsinkomster Lotteriförsäljning Aktiveringsinkomster Hyresbidrag Portobidrag Inio/Rekrytering Ränteinkomster Ber. underskott Summa kronor

31 m HÖÖRS KOMMUN. WJ Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad HÖÖRS KOMMUN l<ommunl<ansliet An k og ~ o s D nr KFN 77 Bidragsfördelning till föreningar som överlämnats från kommunstyrelsen I samband med att kommunstyrelsen gjorde sin fordelning av bidrag till föreningar som ansökt hos dem 20 l O så beslöt man att överföra l kronor till kulturnämnden och att de i fortsättningen skulle fördela bidragen till dessa föreningar. För att kunna göra denna fordelning var nämnden tvungen att ändra sina bidragsnormer. Kommunfullmäktige har i juni 2011 antagit nya bidragsnormer där det numera finns med foijande tillägg under verksamhets bidrag: "De föreningar som förvaltar och/eller äger bygdegård eller liknande ska kunna få bidrag till driftskostnader." Följande föreningar har ansökt om bidrag: Hallaröds Hembygdsförening Höörs Folkets Hus förening N Rörums Bygdegårdsforening Höörs Lottakår BRIS Försvarets Personaltjänsteförbund Kamratföreningen Länken NHR-Malmö Skånes Flora Skånes Arkivförbund (avser 2012) kronor kronor kronor 14 l 00 kronor kronor (5 kr/barn) kronor ej specificerat någon summa ej specificerat någon summa kronor l O 000 kronor Endast Hallaröds HembygdsfOrening, Höörs Folkets Hus forening och N Rörums Bygdegårdsforening uppfyller reglerna for kulturfdreningar. Yrkanden: Axel Paulsson (C): Hallaröds Hembygdsförening beviljas kr, Höörs Folkets hus fårening kr och N Rörums Bygdegårdsförening kr. Höörs Lottakår beviljas kr for 2011 men ska inte få något bidrag fr o m 2012 från nämnden. Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier för bidrag får kulturverksamhet. Tom Ström (M): Hallaröds Hembygdsforening beviljas kr, Höörs Folkets hus forening beviljas kr och N Rörums Bygdegårdsforening kr i bidrag for Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier for bidrag för kulturverksamhet. Ordforanden ställer forslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Tom Ströms forslag. Justerandes sign... ~~)l' ~-. - ~ - " l l ~ ; j;j r;:-- b.--/ 1Jii/71~

32 m. WJ HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden forts. 77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Omröstning Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner foljande beslutsgång. Ja-röst för Tom Ströms forslag Nej-röst för Axel Paulssons förslag Följande röstar för Tom Ströms förslag: Tom Ström, Benny Sklander (S), Katarina Dyrssen (M), J iii Andersson (S), Anja Eden (MP), Simon Stevens (M), Anders Westergren (SD) och Mikael Sparrhult (FP) Följande röstar för Axel Paulssons förslag: Axel Paulsson KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT l. Hallaröds Hembygdsförening beviljas kr, Höörs Folkets hus forening beviljas kr och N Rörums Bygdegårdsförening kr i bidrag för Övriga föreningar får avslag med motivering att de inte uppfyller nämndens kriterier för bidrag för kulturverksamhet. 2. Beslutet översänds till kommunstyrelsen f6r kännedom. Axel Paulsson reserverar sig mot beslutet till formån för sitt eget förslag. Justerandes sign 1. -~ -. ' ~ / J) l...-?' 1.. /,...,/ Y _.---, l -- l. f /,, } v r - - '& ' ~. l l l ~"'... ~

33 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 223/12-02 Höörs Scoutkår, ansökan om sponsorbidrag för arrangerandet av Valborgsfirandet i Enebacken, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att att med tillägg till gällande överenskommelse, bevilja Höörs Scoutkår sponsorbidrag med ytterligare kronor per år under åren 2013 och 2014, samt uppmana kultur- och fritidsnämnden att avsätta medel till valborgsfirandet i nämndens budget framöver. Ärendebeskrivning Höörs kommun och Höörs scoutkår träffade den 22 oktober 2010 en överenskommelse angående arrangerande! av valborgsfirande i Enebacken. Enligt denna överenskommelse ska kommunen till scoutkåren, under år , efter det att arrangemanget utf6rts respektive år, betala ut en årlig ersättning om kronor. Detta belopp ska årligen räknas upp med ett index som för år 2012 innebär att den årliga ersättningen uppgår till ett belopp om J kronor. Enligt skrivelse från scoutkåren har deras kostnader for ljud och ljudanläggning ökat och deras totala kostnad för 2012 års arrangemang uppgår till ca: kronor. Under de två (2) resterande åren, 2013 och 2014, av överenskommelsen kommer deras totala kostnad för respektive år att uppgå till ca: kronor. I anledning härav föreslår scoutkåren en höjning av sponsorbidraget till kronor för dessa båda år. Beslutsunderlag Skrivelse från Höörs Scoutkår, Överenskommelse mellan Höörs kommun och Höörs scoutkår angående Valborgsfirande i Enebacken,2010-J Prisbasbeloppet 2011, kr. Prisbasbeloppet kr. Höjningen kr= 2,8 procent. Justerandes sign ~tdragsbestyrkande

34 Sver\ska Scoutforbuttdet -Höörs scoutkår 3 3 HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr 2 2 3//2-02- / Till kommunstyrelsen i Höör Höörs scoutkår har en överenskommelse med kommunen att anordna arrangemanget kring Valborgsfirandet i Enebacken, Höörs tätort. Höörs scoutkår har en ersättning om kr och avtatet gäller t.o.m Vi har haft svårt att klara av ljudet på arrangemanget, en scout hos oss har blivit intresserad av ljudanläggningar. Under de tre sista åren har han jobbat med ljudet, och under tiden startat en firma "LP EVENT". Han har lyckats och ljudet kan nog inte bli mycket bättre än vad det var i år. Kostnaden för ljudet blir ca lo 575 kr inkmoms. Våra kostnader för arrangemanget för kommande år blir ca kr per år. Höörs scoutkår vill föreslå en höjning av ersättningen till lu. );/2(}}~ / ~Jls scoutkår UlfWallin Kår ordförande Långgatan l O Sösdala l o 48

35 ...,;-..Höörs ~R~ kommun 1 (1) KOI\IMUNI.EDNINGSKONTORET ÖVERENSKOMMELSE Mellan Höörs Scoutkår, nedan kallad Scoutkåren och l-iöörs kommun, nedan kallad kommunen, har föuande överenskommelse träffats angående Valborgsfirande i Enebacken, Höörs tätort Tidsperiod Scoutkåren arrangerar Valborgsfirandet och införskaffar erforderliga tillstånd. Kommunen tillhandahåller flhjande material: Flotte- utläggning och hemtagning av den samma Ved Fotogen Elanslutning Avstängningsanordningar for grönområde och gator Kommunen utbetalar till Scoutkåren en ersättning om l O 000 kr efter skriftlig anmodan och utfört arrangemang. Detta belopp torändras årligen utifrån ett index bestående av prisbasbeloppets torändring den III respektive år med 20 l l års prisbasbelopp kr som bas. (20 l O = l 00). Om någon av parterna skulle vilja bryta överenskommelsen skall detta ske skriftligt till motparten senast den 30 juni året innan nästkommande valborgsfirande., l "~~)O I O-l 0-22 ~~ ~~- {ej-;]( ---.L.~ Höörs kommun Pehr-Ove Pehrson KS ordförande Kommunhuset l Höör VXL I ft\x Postgiro llankgiro E-post hoor.sc l

36 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 219/12-02 Höörs IS, ansökan om sponsring säsongen 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott flireslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett sponsorbidrag om kronor till Höörs IS damfotboll for år 2012, samt att medel tas ur kommunstyrelsens anslag for information och marknadsforing, verksamhet Ärendebeskrivning Höörs IS har genom sin ordflirande, Eddie Lambren, framfort en furfrågan om Höörs kommun avser att fortsätta som sponsor till foreningen, gärna som huvudsponsor till fureningens damfotboll, med en utökning av sponsorstödet med tjugotusen (20.000) kronor. Överläggning Stefan Lissmark (S), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), yrkade att arbetsutskottet skulle besluta foreslå kommunstyrelsen besluta att lämna ett sponsorbidrag om kronor till Höörs IS damfotboll for år 2012, samt att medel tas ur kommunstyrelsens anslag for information och marknadsforing, verksamhet Propositionsordning Ordforanden, Anna Palm (M) ställde proposition på det av Stefan Lissmark (S) och Hans-Göran Larsson (FP) framställda yrkandet och fann att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med detsamma. Beslutsunderlag Skrivelse från Eddie Lambren, ordflirande i Höörs IS, Höörs IS Sponsorpaket 2012 Höörs IS sponsorpaket 20 l O Justerandes sign tl-b ~dragsbesty;kande

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 ande Övriga deltagare Utses justera Anna Palm, ordförande (M) Hans-Göran Larsson, 1:e vice ordförande (FP) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer